Top Banner

Click here to load reader

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO

Jan 11, 2017

ReportDownload

Documents

 • ZESZYTY NAUKOWE WSOWL

  Nr 2 (156) 2010 ISSN 1731-8157 Sawomir HAJT Grzegorz STANKIEWICZ

  CHARAKTERYSTYKA ROZWIZA FUNKCJONALNO - TECHNICZNYCH UYWANYCH

  W LOGISTYCZNYM PODSYSTEMIE ZAOPATRYWANIA WOJSK WIELKIEJ BRYTANII, USA, FRANCJI I NIEMIEC CZ I

  Walka zbrojna w ujciu systemowym moe by postrzegana, poza klasycznym rozumie-niem tego pojcia1, take jako zbir elementw oraz zwizkw i zalenoci midzy nimi tworz-cych okrelon cao, o charakterze statycznym lub dynamicznym. Do owego zbioru, majcego cechy otwartoci moemy bez wtpienia zaliczy dziaania zaopatrzeniowe bdce kluczowym elementem wojskowego systemu logistycznego.

  Wspczesne warunki prowadzenia sojuszniczych i midzynarodowych dziaa militar-nych oraz pokojowych, a take stabilizacyjnych, majcych najczciej charakter ekspedycyjny wymuszaj poszukiwanie nowych rozwiza funkcjonalno technicznych i unifikacyjnych w celu zoptymalizowania sprawnoci dziaania narodowych podsystemw zaopatrzeniowych. Optymalizacja techniczno - unifikacyjna i bdca jej pochodn optymalizacja funkcjonalna narodowych podsystemw zaopatrywania jest podporzdkowana idei kompatybilnoci2 na po-ziomie wykonawczym umoliwiajcym opcjonaln realizacj zada zaopatrzeniowych w sojusz-niczej przestrzeni operacyjnej. W tym kierunku ewoluuj systemy zaopatrzeniowe wielu pastw czonkw NATO. Najwiksze jednak osignicia posiadaj armie Wielkiej Brytanii, Stanw Zjednoczonych, Francji oraz Niemiec. W pastwach tych powstay najnowoczeniejsze rozwi-zania funkcjonalno - techniczne do obsugi potokw zaopatrzenia w ramach podsystemw za-opatrywania, ktre nazwano: DROPS (Demountable Rack Off Loading Pick up System) Wielka Brytania; FASTARM (Fast Arming) i MOADS/PLS (Maneuver Oriented Ammunition Distribution System/Palletized Loading System) USA; VTL (Vehicule de Transport Logistiqu-

  ppk dypl. in. Sawomir HAJT, kpt. mgr in. Grzegorz STANKIEWICZ Instytut Dowodzenia

  Wyszej Szkoy Oficerskiej Wojsk Ldowych 1 Walka to kade starcie z przeciwnikiem w skali taktycznej. Istot walki jest zorganizowane w czasie

  i przestrzeni bezporednie oddziaywanie na przeciwnika: fizyczne, psychologiczne, radioelektronicz-ne lub informacyjne. Por.: Sownik terminw z zakresu bezpieczestwa narodowego, AON, Warszawa 2002, s. 151.

  2 Kompatybilno - Waciwo produktw, procesw lub usug do wsplnego wykorzystywania w okrelonych warunkach, w celu spenienia zaoonych wymaga bez powodowania niedopuszczal-nego wzajemnego oddziaywania. rdo: AAP-6 Sownik terminw i definicji NATO. Agencja Standaryzacyjna NATO, 2007, s. 103.

 • Sawomir HAJT, Grzegorz STANKIEWICZ

  45

  e) Francja oraz MULTI (Mechanisierte Umschlag Lagerung - Transport Integration) - Niemcy.

  W czci pierwszej artykuu autorzy przedstawili charakterystyk systemu DROPS, FASTARM i MOADS/PLS. W czci drugiej artykuu autorzy przedstawi charakterystyk sys-temu VTL i MULTI oraz podsumowanie. Sowa kluczowe: Logistyka wojskowa, system logistyczny, zabezpieczenie materiaowe, systemy transportowo przeadunkowe, DROPS, FASTARM, MOSDS/PLS, PLS, VTL, MULTI.

  1. WYBRANE ASPEKTY OPERACYJNO-TAKTYCZNE DETERMINUJCE WIELKO POTRZEB MATERIAOWYCH W WALCE ZBROJNEJ

  Zasadniczym celem logistycznego podsystemu zaopatrywania jest tworzenie wa-runkw do fizycznego przemieszczenia w relacjach dwukierunkowych zasobw oraz specjalistycznych usug w celu zapewnienia wojskom odpowiedniego poziomu zapasw rodkw bojowych i materiaowych (BiM) niezbdnych do realizacji zada operacyj-no - taktycznych. Ponadto celem podsystemu zaopatrywania jest odcienie (przepywy zwrotne) zaangaowanych w walce komponentw zadaniowych od zbdnych w danym etapie dziaa zapasw rodkw bojowych oraz wyposaenia, ktre mog utrudnia im swobodne prowadzenie zarwno pozycyjnych, jak i manewrowych dziaa w rnych rodowiskach operacyjno - taktycznych. Naley przy tym zauway, e strumienie przepyww w podsystemie zaopatrywania odbywaj si w warunkach walki zbrojnej, ktr z prakseologicznego punktu widzenia postrzega si jako kooperacj negatywn przynajmniej dwch podmiotw, z ktrych kady stara si osign cel niezgodny z celem drugiego na drodze wzajemnej destrukcji systemw walki przy wykorzystaniu rnorodnych dostpnych w danym momencie rodkw raenia. Naturalnym zatem rodowiskiem funkcjonowania elementw wykonawczych podsystemu zaopatrywania jest niepodlegajca penej kontroli w sensie dugofalowej przewidywalnoci zdarze zarwno w wymiarze operacyjno taktycznym, jak i strategicznym walka zbrojna.

  Pene, terminowe i realizowane zgodnie z logistycznym kryterium oceny sku-tecznoci 5xW3 zasilanie BiM oddziaw (pododdziaw) prowadzcych dziaania operacyjno - taktyczne jest przedsiwziciem, ktre niewtpliwie w zasadniczy sposb decyduje o wyniku dziaa na wspczesnym polu walki. Cige zatem denie do uzy-skania penej adekwatnoci szeroko rozumianych dziaa zaopatrzeniowych do po-trzeb generowanych przez wojska w nowej jakociowo rzeczywistoci reagowania mili-tarnego przy jednoczesnym zorientowaniu na uzyskanie efektu synergii wykonawczej, a take optymalizacji ekonomicznej, zmusza wojskowych logistykw do nieustannego

  3 Kryterium 5 x W oznacza, e zaopatrzenie (amunicja, rakiety, paliwo, ywno, woda, czci za-

  mienne, materiay eksploatacyjne, uzbrojenie i sprzt wojskowy oraz materiay medyczne), usugi specjalistyczne i gospodarczo bytowe musz dotrze do potrzebujcych ich wojsk we waciwym czasie, odpowiednim asortymencie, we waciwej iloci adekwatnej do rzeczywistego w danym eta-pie dziaa zuycia, a ponadto dostawy te musz by waciwej jakoci i dotrze we waciwe miejsce po waciwych kosztach.

 • CHARAKTERYSTYKA ROZWIZA TECHNICZNYCH UYWANYCH W LOGISTYCZNYM

  46

  poszukiwania nowych rozwiza organizacyjno - technicznych majcych charakter sys-temowy. W zwizku z tym w wielu wiodcych armiach wiata trwa permanentne do-skonalenie elementw wykonawczych podsystemu zaopatrywania oraz rwnolege po-szukiwanie nowych rozwiza organizacyjno - technicznych, ktre umoliwi szybk i bezpieczn realizacj dostaw BiM przy moliwie najmniejszym zaangaowaniu za-rwno rodkw technicznych, jak i siy roboczej bezporednio do zuywajcych je wal-czcych wojsk.

  Niezwykle szybki technologiczny rozwj wojsk ldowych datujcy si od lat 40 XX wieku, obj wszystkie dziedziny - nie tylko sfer uzbrojenia, ale take systemy cznoci, dowodzenia oraz sposoby prowadzenia walki zbrojnej. Zmieniy si take w zasadniczy sposb potrzeby materiaowe generowane przez walczce moduy bojowe i tym samym sposoby ich logistycznego wsparcia. Mona zatem stwierdzi, e sposo-bom produkcji odpowiadaj sposoby destrukcji4 oraz sposoby logistycznego wsparcia. W czasie II wojny wiatowej wrd dostaw rnych rodkw materiaowych pierwsze miejsce zajmowaa amunicja, ktrej masa po przeliczeniu na dobowe potrzeby jednego walczcego onierza wynosia okoo 20 kilogramw. Prowadzone od tego czasu wojny i konflikty zbrojne wskazuj na permanentny wzrost potrzeb materiaowych. Podczas wojny w Korei (1950 1953) masa dostarczanej amunicji w przeliczeniu na jednego onierza wynosia 30 kilogramw na dob. Natomiast podczas dugiej wojny w Wiet-namie (1965 1973) potrzeby materiaowe generowane przez poszczeglne komponen-ty SZ USA zaangaowane do walki w przeliczeniu na jednego walczcego onierza na jedn dob prowadzenia dziaa wynosiy ju okoo 45 kilogramw. Liczba ta podczas wojny nad Zatok Persk bya jeszcze wiksza i oscylowaa w granicach 100 kilogra-mw5.

  Nowe jakociowo zagroenia, w tym take te o cechach asymetrycznych6 oraz potencjalna moliwo powszechnego uycia nowoczesnych rodkw rozpoznania, sterowania informacyjnego wojskami i precyzyjnego raenia, spowodoway zmian jakociow w istocie prowadzenia operacji i dziaa taktycznych. Wspczenie rozu-miana przewaga ju bowiem nie oznacza dominacji nad przeciwnikiem okrelanej w liczbach, lecz w jakoci siy i rodkw walki zbrojnej oraz metod ich uycia7. Zapre-zentowany specjalistyczny punkt postrzegania istoty wspczesnej walki zbrojnej, w ktrym autor, jak si wydaje, wiadomie nie operuje pojciem wojny ery informa-cyjnej, mona w kontekcie docieka wybitnych wizjonerw z dziedziny sztuki wo-jennej uzna za obiektywny. Nie ma on bowiem charakteru tak czsto ostatnio obser-wowanego w literaturze przedmiotu podejcia, ktre precyzyjnie okreli prof. B. Balce-

  4 B. Balcerowicz: Wojny wspczesne. Wojny przysze. [w:] Myl wojskowa, 5/2003 s. 135. 5 E. Nowak, M. Kamierczak: Zaopatrywanie wojsk w amunicj. [w:] Przegld Wojsk Ldowych, nr

  5/98, s. 76. 6 Dziaania asymetryczne s okrelone miar sytuacji, gdzie jedna ze stron zainteresowana konfronta-

  cj nie jest zdolna przeciwstawi si przeciwnikowi w sposb symetryczny z uyciem tych samych lub podobnych rodkw walki. Por.: P. Gawliczek, J. Pawowski, Zagroenia asymetryczne. AON, Warszawa 2003, s. 11.

  7 A. Czupryski: Wymagania pola walki. [w:] dodatek w formie CD do Przegldu Wojsk Ldowych, nr 1/2010 - Wystpienia uczestnikw seminarium, ktre zorganizowaa Redakcja Wojskowa w ramach XVII Midzynarodowego Salonu Przemysu Obronnego w Kielcach.

 • Sawomir HAJT, Grzegorz STANKIEWICZ

  47

  rowicz, mwic o nadmiernym zniewoleniu determinizmem technologicznym8. Nie-wtpliwa jednak zoono wspczesnej walki zbrojnej w obszarze jej wysokiej dyna-miki, oraz precyzji i intensywnoci raenia ogniowego, ktrego celem jest szybka eli-minacja bez skutkw ubocznych zidentyfikowanych systemw uzbrojenia oraz obiek-tw przeciwnika, jest pochodn moliwoci nowoczesnych rodkw rozpoznania i ste-rowania informacyjnego wojskami. Wysoka zatem potencjalna skuteczno bojowa nowoczesnych armii powoduje, e dzienne potrzeby materiaowe w przeliczeniu na jednego walczcego onierza mog wynie obecnie nawet 200 i

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.