Top Banner
Cena broš. Kčs 37'—, vioz. Kčs 54'-
150

Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Aug 18, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Cena broš. Kčs 37'—, vioz. Kčs 54'­

Page 2: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

SV.BONAVENTÚRA

PUTOVANIE MYSLEK BOHU

SPOLOK SV. VOJTECHA

194 9

Page 3: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

V novej edíciiA D F O N T E S

chceme postupne priná­šať preklady najsláv­nejšich diel starovekej(hlavne patristickej) &stredovekej kresťanskejliteratúry.

Nech je moderný člo­vek a jeho duševně roz­položenie už akékol'vek,problém duševného spa—senia nemóže v svojomsvedomi celkom udusiťa zahlušiť. Niet varičloveka, čo by sa aspoňna chvilku nezachvel,keď milost! Božia klepena dvere jeho duše."V augustinovských oka­míhoch, keď aj moder­ný človek začuje to boží;»tolle, lege — vezmia čítajq, potrebné je, aby“mal naporúdzi niečo, čo'bezpečne pósobí; knihysv. otcov už mnohýchprcbudily, tisicročia ho­voria z nich.

Nuž bolo na čase maťv slovenskom prekladeaspoň najvýznamnejši—ediela týchto bohatýchstorcčí. SSV bol už dáv­nejšie v_vdalpreklad Vy­znani a. Božieho štátusv. Augustina, ktoré sastretly u čitatel'ov s ne­'tušeným záujmom, tak­že napr. Vyznania vyšlyV pomerne krátkom čaSe

Page 4: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

v troch vydaniach aBožřštát bol rozobraný zapár mesiacov. Už tátoskutečnost: musela. násviest' k tomu, aby smetomuto záujmu čitatel'ovvyšli v ústrety. Roz­hcdli sme sa zavíesť oso­bitnú ediciu, v ktorejbudú vychádzat' prekladypatristickej &stredovekcjkrest'anskej literatúrys potrebnými úvodmi &poznámkovými aparátmiza redakcle známchaslovenského cirkevnéhohistorika univ. doc. Dr.Jozefa. Špirku.

Ako najnovši svázoktejto edicie vychádzadiclo sv. Bonaventúru

PUTOVANIEMYSLE K BOHU

ktoré sa. po prvý razdostáva do Slovenčiny.Diclo je cestou k Bohu,>>po ktorej nevcdomkykráča každá duša, čo savydala na výpravu za.Nim<< (A. Gemelli). Ve­rime, ze sv. Bonaven—túra nájde si svojich zá­ujemcov, veď jeho dieloje neobyčajne uspósobe­né na to, aby dobre za—padlo do slovenskej duše,stojacej na pomedzi zá­padného intelektualizmu& východnej citovosti.

T 01 l e. l e g e !

Page 5: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

PUTOVANIE MYSLE K BOHU

Page 6: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:
Page 7: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

SVÁTÉHO BONAVENTÚRUz rehole Bratov menších

PUTOVANIE MYSLEK BOHU

(Itinerarium mentis in Deum)

VYDAL SPOLOK SV. VOJTECHA 1949

Page 8: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

SVÁTÝ BONAVENTÚRA,kardinál & cirkevný učitef z rehole

Bratov menších

Page 9: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

I.

ŽIVOT A OSOBNOST

Je celkom nemyslítel'né zachytiť vedeokýSvojráz Serafínskeho učitel'a sv. Bona.—ventúru, ak by sme zároveň neosvetljliindividúali-tu jeho apoštolslkej práce a. jehovýznam pro františkánsku reho—l'u.Veďu .sv. Bom-aventúru nemáme do činenias osobnosťou zamer-anon iba v jednomsmere, s osobnosťou, v ktorej. všetky pri­rod-zené í získané vlastnosti vytvárajúpredpoklady na dos-íahn-utiejedného ciel'a,ako je :to napr. u sv. Tomáša Aquinsakého.Pri bedlívejšom pozorovaní činnosti Sema.­fínskeho učítel'a.l'ahko rozoznáme tri hlav­né body, íku ktomým smerwal jeho život.SV._Bonaventúra predstavuje s—anám ako

9

Page 10: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

ohlasovatel' evanjeliia, pokračovatel' v apo­štoůskomdiele sv. Františka z Assisi,_ďa1ejako usmerňovatel' a »druhý zakladatei'afrantiškánskej rehole, (tak ho nazvaliživotopisci „pre nesmierne dóležitú činnostv wsporiadami pomerov v reholi) ,.a napo­kon p?edstavuje sa nám ako cimkemý uči­tel', jeden &:najrvžičšichstredovekých vzde­lazncorv.Poznat! osobne-ať srv. Bonaventúruznačí zároveň aj vfnálmúťdo jeho vedec­kého srvoja'ázu. Veď u takej h'anmo-„nickejbytosti, akou bol on, musí byť účinkovaníena poli vedeckom iba. vemým obrazomosobnostnej h—ar-mónie.

Sv. Bonavemtúranarodil sa v talianskommestečku Bagnoxreg'io (Bagnorea) roku1221. Jeho otec sa menoval Ján Fidanzaa pravdepodobne aj syn dostal pfri krstemeno Ján podl'a otoa. Lež všeobecnei najstaršie životopisy volajú ho Bonaven—túrom. () jeho mladosti nevieme :ni-č.Onsám zachoval nám iba zprávu o svojom

10

Page 11: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

zámračnom uzdravení na orodovanie SN..Utca Františka v skorom detstve (či ešte.vtedy František žill alebo nie, nedá,- sazistiť) a vtedy tiež urobila jeho matkasl'wb, že ak Bonaventura vyzdravíe, stane.se nasledovníkom srv. Františka.1 Ale ešteiný důvod pohol'-Bonaventura vstúpiť dofranrtJ'šLkáJns-kej rehole.— V lieute istémummgistrovi horvoeríz»Vyzníwam pred Bo­hom, že najviac som si zamiloval životbl. Františka preto, lebo je vel'mipodobnýzačiatkom a zdefkonal'ovanim sa Cirkvi SV.Ako Církev začala jednoduchými rybáma pokračovala slávnymi a učenými doktor­mi, tak isto je to aj v reholi srv.Františka,čím Boh zrejme dokamje, že túto rehol'unevynašiel l'udSIký um, ale Kristus.<<2 —A tak, naj-pravdepodobnejšie r. 1238, Vidí­me sedemmásťročného Bonaventúru prijí­m'ať rúcho 'rehole sv. Františka.El

Celé trináste storočie je .poznačenéosob­nosť-ami sv. Františka a sv. Dominika.

11

Page 12: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Obajza vyrástli pri-amo z potreby časov.Powerelilo z Assisi oh-l'asoval l'ud'om svojejdoby, plným viery, ale aj plným vášní,pýchy & túžby apo bohatstve, prikladami slovom, evanjeh'ovú chodcibu a pokoru.A-byvšak toto nové hlásanie evanjelja ne­zanildo smrťou svátcorvou a aby prenikloaj mimo vlasť Poverella, bolo providen­ci-álne, že na základe jeho duchovnostivznikla rehol'a, kto-rá mala toto nové šime­nie evanjeli-a zaist-iť na. ďalšie sboročia.A tieto evamjeliové kázne ozaj boly po­trebné celémukresťanstvu: mestám i dedi­nám, bohatým i ohudobným, vzdelanými hevzdelaným. Lež aby !bolvplyv na kre­sťanov každej vrstvy dok—ladný,vyžado­valy s—anutne dva smery ká'zzmia: vzdela—ným kruhem -vmes/cerozhodne sa muselokázať ináč než prostému a nevzdelanémuI'udu na dedine. Ale táto dvojfsm'ernosťvzť'ahova'lasa aj na celý sposob apoštol­ského konania, ktorého časťou je apošto—lát kazatel'ský. Privíesť do súladu .a.usku­točm'ť spojenie týchto dvoch polohových

12

Page 13: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

výšek po viac-menej nezdar—ených nábe­hoch brata Eliáša bolo dojmuou úlohousrv. Bonaventúru.

A nebola to úloha Pahká. Veď i-šloo uve—denie prosté-ho spósobu života Františkov­ho, protívia-ceho sa tak vel'mí zvyklostiami najo'byčajnejších l'udí', do král'ovskýchpalácov, na dvory šl'achty aj- ch—kevnýchhodnostárov, do spoločnosti učencov &vzdelancov. Ale tak, ako sv. František,.mal aj sv. Bonaventúra Všetky predpold-a­dy pro svoje poslanie, telesné i duševně.Ako hovorí súčasný kronikár;l jeho vzhl'adbol nesmieme prítažalivý. Upútal oči vše­tkých na soba, získal si ic'h sympatiu &okúzl'ujúcim tónom hlasu podm-aňoval sisrdoia všetkých. A s vvonkaj'škmn rovno—bežne sa spájalo aj. vnútro: ma.-lnazvy­čajne bystrý úsudek, hlůookú zbožnosť,_rieustály pokoj v srdci i na. očia-ch, udi­vujúcu sálu myšlíenok & Skúsenosti, strhu­j-úcu výrečznosť.

13

Page 14: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Tiebo predpokl—ady umožnily, že .ho re­.hol'ní predstavení, pravdepodobne r. 1242,5poslali na generálne štúdium do Pariža,kde sa vzdeláwal pod veden-ím slámehorehol'méhospolubrata Alexandra Haleské­ho (»Doctor irrefragabilís<<, T1245), auto­ra prvej scholastickej Summy teologickejvůbec. 0 tri mky neskor, sedem rokov povstúpení _dorehoíře,dosahuje už titul baka­lára“ & komentuje evanjelium sv. Lukáša.& štyri knihy sentencií Petra Lombard—ského, í keď můžeme predpokladať, že tonebolo veTejne na, univerzite, ale skor nadomácom rehol'nom učilišti. No už r. 1248dostáva Bonaventúra ]icentiam publicelegendi,7 dovolenie verejne prednášať naparížskej univerzite, &.stáva sa nástupoombl. Jána.z Panny, ktorý uprázdnil katedru,'ked' ho na Turiee 1247 zvoliJi za generál­neho .predst'aven'ého cre-hole.Do tohto ob­dobi—ažirvota Bonaventůrovho spadá, :bojsvetského kléru proti žobmvým reholi'am,vedený Wiůhelmom zo Saint-Amour & vy­volaný závásťounad máhajúcim sa.vply­

14­

Page 15: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

vom univerzitných magistr—ovz oboch žeb—ravých rebolí, franťtjškánskejf i dominikán­skej! Boj. vyvrcholil r. 1255, keď Wilhelmzo Saint-Amour uverejmzil pamflet 'Em-ac­tatus brevis de perimxlis novíssimorumtempomm. Lež mendákanti svoju vec ob.hájjíili. Wilhelmem! pamflet verejne spálili& jeho autora, vypoveda—liz celej franeúz­skej Tiše.9 Je isrté, že práve tento boj-, zaleborémomendjkanti na univerzifte nepred­nášah', oddialíl výhlásenie Bonaventúm zamagistra. Stalo Siatak až r. 1256, keď vpá­pež Alexander IV. llistem Romanu-s Ponti­fex10 udelil Bomaventúrovi & TomášoviAquínskému titul doktorov teolag'ie &usta—novil obidvoch za magistrov paňžskej- um“­verzi-ty. Lež \aní tým sa ešte neskončilovšetko. V intencíáýeh domúevajníceho bojauniverzitní magi-stri-vyžadovaií určité for­mality, ktoré mendjkanti nemohli prijet.Celý spor riešiilfznovu Rím, který rozkázaloboch rehol'níkov zaradíť do sbou'u ma­gistrem“ A tak 23. októbra 1257 boli pri­jatí medzi doktorev =parížskej univerm'ty

15

Page 16: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

tí, ktorí sa. stali jej najváčšou chlú'bou& slávou.

Bohužial, toho istého roku (1257) , keďBonaventura dosiahol konečne univerzitnúkatedru, zvolili ho na návrh odstupujú­ceho Jána. z Panny za. generálneho mi­nistra. rehole,12 a. tým mu aj odňali mož­nosť sústavne vedecky pracovať. Tentofakt si rozhodne treba. všinmůť pri hodno­tení jeho vedeckého diela. Keď Bonaven­túru zvolili za generálneho predstaveného,mal sotva. 36 rokov. A odvtedy, i keď sa.časem vracel do Paríža a. prednášal nauniverzite, začal sa. jeho tulácky život,ustavičme na. cestách, ako to vyžadovalyrozličné povinnosti jeho vysokého úradu.Ak teda hradíme na deváť mohutných fo­liantov jeho spisov, a_koich reprezentujemonumentálne vydanie v Quaracclú, ne­můžeme si neuvedomiť s úctou, že vičšiačasť, &to práve vedecká, vznikla v ůžasnemalom časovom období. Lebo je celkom

16

Page 17: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

zrejmé, že s novým rušným životem ne­dala sa dobre spojit! vedecká činnost, vy­žadujúca si značný literárny aparát, akoaj potrebný pokoj a čas na. prácu.

Odteraz sa apoštolát Bonaventúrov vy­víjal viac v slove hovorenom a v príkladeako v slave pisanom. Bonaventúrova kaza­tel'ská. činnost je ozaj plodná. Z asi 300zachovaných kázni,15 ako dokazujú pod­titulky, mnohé holy prednesené pred pá.­pežmi, kardinálmi, král'mi (napr. pred sv.Eudovitom IX. kázal asi 16 ráz), král'ov­nami, univerzitným-i doktormi a. študenta—mi, nmúerne vel'a ráz kázal pred rehol'­nými spolubratmi, v kláštoroch dominika­nov i iných reholí, v ženských kláštorochi prostému l'udu. Kázaval vo Francúmku,Taliamsku, Spaníelsku i v Nemecku. Dlho­ročný jeho sprievodca, brat Marek z Mon—tefeltra,. doznáva,14že kde sa Bomaventúraobjavil, žiadaly si ho počúvať kruhy cir­kevné i svetské. Brat Marek sám ešte dlhopo Bonaventúrovej smrti žalostil, že ne—bolo možno uchytit všetky jeho kázne.

: 17

Page 18: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

HebeiBonaventúra nebol z Pudových kaza­tel'ov, akí se objevili v XV. storočí (srv.Bernardín Sienský &i.), hoci bol skór ka­zatel'om vyšších vzdel-aných kruhov, pred­sa, jeho slová, tak triezve a l'ahko chápa­tel'né, také plné túžby po nebi & láskyk Vykupitel'ovi, získaly si aj srdcia, prosrbé­ho l'udu i mnišek v ženských kláštoroch.Aj oni s radosťou počúvali výreóného,detsky prostého, 'a predsa takého učenéhokazatel'a.

Hned' na začiatku Bonavenbúrolvho ge­neralátu stala, sa udalosti, ktorej důsledkyjasne charakteňzuáú pos-tavenie novéhopredstaveného v reholi. Totiž už v lete 1257musel sa. Bonaventúra odobrať do Talian­ska, aby súdjl svojho „prede-hodenJ ánaz Parmy. Já1nz Pamy, ako mnohí spirá­tuáli františkánskej rehole, pňklom'l sek učen-iuopáta Joaohjma o posledných do­bách sveta." Proto. mnohí z miemejšiehosmeru v reholi obvinili ho z vieroučfných

18

Page 19: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

bludov. Pred kardinálem protektorem Já­norm—Gaáetanom Orsinim a pred Bonaven­tú—nomsa, Ján z Parmy plne obhájil, moholslobodne odisť & žiť i naďalej- v reholi.Pre—dsa.však Bonaventúrov-a účast! na. tom­

' to procese eta-Ia,sa třňom v oku spirituá—lov a. ohwm'Ji ho, že nakladal & Jánemz Parmy podvodne & tvrdo,15 hoci Bon-a,—vern-túra.,čo i nerád, ako predstavený muselrobiť, ako robil. Lež tento pripad vrhásvetlo na ťažké postavenie Bonaventúruv reholi, ktorá v tých dobách prechadzalasvojou azda. najváč—šoukrmfu.

Totiž každý zaklad-atel' rehole postavísvoje ideály do vel'ikej;výšky, ktorú onsám Sice dosahuje, !&s ním azda, niekol'kíešte, ale je l'udsky nemožné, a'by j-u do—si-ahli všetci. A preto me div, že z prívy­SOkých ideál-ov čas-om-s.a.vyvíja, stály smer,nižší síce, ale pa'i'fspósobenýsilám váčšiny.Ak tedia nejde o celkový odklon, ale 0:vý­voj, nemožno to považovat! za úpadek alebodokonce za. stratu prv-otných ideálov.A v reholi sv. Františka bol tento vývoj

:- 19

Page 20: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

nedbyčajne ťažký a. zdí-havý, lebo jehoideály sú ve-l'mi vysoké a objímajú vel'cmirůznorodé apoštolské pole. Už za životasv. Františka, začaly sa črtať dva smery,miernejší 'a. observantný, medzi kterýmiboj se vyostroval čím d'alej tým váčšmi.Boj, nazvaný františkánskymi historikmibojem o chudobu, trval vyše sto rokov.

Keď sv. Bonaventúru vymenovali zagen'erájlne-ho predstaveného, eboj sa. vel'mipri-ostrovů. Na svojich vizitačných cestáchpo umbrijských pustovniach, v ktorýchžilo pokolenie bratov junipero-veov, ange­lovcov & lefvovcov, muse-1 svojou láskou& h-orlivosťou zanechat! hlboký dojem, alezároveň aj akúsí rozdvojenosť. Veď prostíbratia v zapadnutýeh ch-atr-čiachnemohlin-epočuťo etykoch svojho nového generála.s vysokými kruhmi cirkevnými aj svet—s'kými, čo všetko tol'me sa protivilo povod­nej myš-lieníkesv. Františka„ ktorej oniešte stále žili. A Bonaventúra, postavil siza, svoju najv'áčšiu úlohu sjednotiť tietoďva.proti sebe ostre vyhranené smery. Ako

520

Page 21: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

mnohí vynikajúci členovia rehoie (napr.sv. Anton Pandu-finsky& i.), postavil saBonaventúra na stranu komumfty, mier­nejšich. Dokázal vo svojej osobnosti spe—jiť ducha srv.Zaiďadatel'a, s. vePkomestskoučinnosťou a. vedeckou prácou, & zaúčinlko­val aj na, spirituálow. Mnohých, ktorí ne­mali srdcia zatemnené vášňou svárlivosti,podarilo- sa mu [priviesť od kontemplativ­neho, ináč však nečinného života, k zodpo—vednej & horlivej apoštolskej práci.

Důležitým medzníkom v dejinách rehclefrantiškánov sú tzv. narbonské konštitúcíe,dieao sv. Bonaventúru, Samotná regulasv. Františka. podáVa i-bavšeobecný návodpre rehoi'ný život, v jednotlivostiach upra­vuyu ho kon'štitúcie, ktorých už v prvýchčasech rehole bolo vel'a &spósobovaly pri­lišn-ú rozdielmosť .v živobospráve bra-tovz rozličných kx'ajorv.Sv. Bonaventůra sjed­notil tieto konštitúcie & vytvoril pevné,jednotné pravidlá,pre všetkých. Navbonskékonštitúcie holy schválené na .turí-čnej.ge­mráJnej kapitule fra—ntiškánskejv Narbo­

21

Page 22: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

ne r. 126017&nesmierne prispely na, kon­solidácíu pomerov v búrlivej apo-cherehole.

O obl'úbenosti, akú preukazov—ali sv. Bo—naventíwoví na p-áJpezžs-komdvore, svedčímnožstvo dekrétow, vyda-ných na prospechrehole za. jeho gene—mlátu.18(Napr. Boma­ventúra dosta-1 nad 'bTatcmiprávomoc, akúmajú apoštolskí peni-tenciári; bratom bolodovolené slobodne spovedať raj. svetskýohl'ud-íap.). A pripmneňme ešte jednu zaují­mavú okolnost, svedčíacu o vážnosti sv.Bonaventúru. Keď se r. 1271 nemo-1111kar­djnáJí vo Vítetribe dohodnúť na. vol'be no­vého pápeža., obrátíJi sa k nemu o radu& skutečne potom aj: zvolili toho, ktoréhon'avrhol. Tak se. dosta-1na pápežský stolecGregor X.19

Už r. 1265 chcel papež Klement IV. uro—bit. Bomventúr'u arcibiskupom v Yonkuv Amgh'okuf“Ležodstúpil od svojho úmysluna. nahehanie & prosfby samého S—erasťm­skeho učitel'a. No r. 1273 ohtiac-nechtiac

22

Page 23: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

“musel sa Bonaventúra. m'ielmuť generáJne­ho predstavenstva v reholi. Na Turíce vy—mene-val h-ototiž pápež Gregor X. za kar­dinál-a biskupa albanskéh-o21 &hneď ho ajpoveril důležitým poslanim na lyonskomcirkevnom koncile, ktorý sa sišiel r. 1274.22Bonaventúrovou úlohou bolo posbierať& pripraviť v ptred'bežnýeh zasednutí-ach'vše-tko, o čom mal koncil rozhodovat. HEI-arv­ným ciel'om koncilu bolo dosiahnuť únius Gnělani, čo sa, skutočne na štvrtom za­sednutí aj- podarilo &tak sa mohol Bona­ventúra zúčastnit ešte 6. júla. na. SIIŠJVIIO'St­nom- ďakorvnom Te Deum. Lež bolo to ajposledné zasadnutie, na, ktorom sa zůčast­nil, lebo v ranných hodinách 15. júl'a.1274náhle zomrel.23Príčina smrti nie je máhra,istotne hodn-e púspel-a nesmierna, vyčer­pe.-nost&krehkost' telesnej sústavy. A tohoistého-dňa Bonaventúm v pritomnosti pá­peža i všetkých účastnikov :koneilu sláv­monsxtnepochovali v kláštore fnamtiškánovv Lyone.

Do memu svatých zapísal ho pápež

23

Page 24: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Sixtus IV. dňa, 15. apríla 1482.24A SixtusV'. dňa, 14. marca 1587 zaradil ho medziučitel'orv Církvi sv. &.nariadjl sláviť jehosviatok 14. jazz.“

Page 25: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

II.

C[RKEVNÝ UČITEIL

Keď sa Bonaventúra zjam'l v Pariži, vseho—la-stika bola zna.vrchole svojho rozkvetu.Summisti & sentenciáristi dvanás-teho &

-trin ásteho storočia sbiemali & triediii po­klady Ela'esťanského myslenia & umu, na.—síbierané svátýmii Otcami V patriSrtickejdobe za. thých bojov s bludmi. Aby savšak mohla. rozvinšúť a. u'sporiadiať rtátonesnúema. ma,-Sta.matérie, bolo treba, zod­povodne zlepšiť & olbohatiť filozofické my­slenie tých čias. A promtel'nostne práJvevtedy začína-jů sa. nla. Západe širiť spisyAlistobelove, původné i v spracovaniachsiávnych asůamskýoh učitel'ov Avicenu,Averroesa, Algamela..Toto otvorilo filozo­

25

Page 26: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

tické—mubádaníu nové vedecké možnosti,namačené v Aňstotelov—ej:Fyzijke, Meta­fyzíke &v inýoh dielach.

Z pahístic'kého mateňálu u summístovvůbec ma.-l pramen-stvomocný génius sv.Augustina„ ktorý v duchu SVO-jej-doby čer­pal filozofické mysleníe z Platóna, i z no­voplatoníkov, & pokresťan'čoval ích, kdebolo treba. A tak v XIII. storočí stoj-a,protisebe na. Západ-e Platón & Aristoteles. Boloteraz treba ;augustínorvsko-pletónske ele­menty spojit: s aristotelskýmú, a to podzorným u-hlom-“kresťanského thavenia. Vý­sledm'cou tohto zaujimavého & dlaleko­szi'ahlehoprocesu bola vrcholná scholastika.

A ako sa Prozretel'nosť postarala 0 ma­teriál, potmbný pct-e vývoj kresťanskejnálulky,tak jeto sa postarala. :aj o potrelmévedecké pracovně sily. Konzervatizmussv. Bonaventúru & jeho školy dbal o to,aby neboly prenálúene .vylúčené ešte vždypotrebné elementy augustinorvsky orien—tovaného smeru; na druhej si.-rane zasarýchle rbáďazrúe & odvážnosť sv. Alberta

26

Page 27: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Vel'kého a, prefnikavý pohl'ad jeho žiaka.sv. Tomáše, Aquinského dbaiy' o to, abysa z novej marbérie využilo všetko, čo sa.využiť dá. Pre svoje úlohy fboůivšetcitraja.určeni už svojimi osobnosť-ami. Obe-zret­nosť Bonaventúrova, hlboká .a,poezie plnázíbožnosť,pochopemie .pre vnútorný pohl'ad& syntézu, postavily ho "bez výhrady na.stranu Platóna, & Augustina; kým zase.enipiricxlcé & špekuiativne bádania sv. A1—bent—a&.sv. Tomáše Aquinského priťaho—valy k Arietetelo-vi.26

*

Aj vo filozotfii aj v teologii patrí Bona-—ventúra medzi tzv. awgustínovcow XIII.storočia. Celé teologické dielo Bonvaventú—rave vyznačuje se nielen vel'kým a různo­rodým bohatstvom, ale majmá lahodnou.krásou &architektonickou výetavbou teo­logickej špekuiácie, z iktorej se, vel'kosť“&půvab jeho zbožnosti vždy znovu a, znovu.dvihfa,k modlítbe .a.obdivovaniu Boha."

Sv. Augustín sám je najvýramejšim.

27

Page 28: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

.mjstrom nám-kyo. najsv. Trojici, akehokedy zrodil“Západ. A Bon-avent-úra, kráče­júci v jeho šl'apajáeh, shoduje sa s ním“v náuke, že najsv. Trojice. je nepochopi­tel'né tajemstvo, pred-sa však l'udeký dJuch,nevietený víerou, může v nerozumneja prí­rode vybadať všade stopy Trojice &v člo­vekovom vnútri zas-a Jej obra,-z. Je Vůbec“pcr'íz'načnépre Bonaventúrovo teologickémyslenie, že „ná-uke o naj'srv. Trojici ne—tvorí v jeho diele iba jednu kapitolu vedl'aostatných, ale že tajomstvo Trojjedíného"presvecuje celý vesmír. A tak za maje-he,­"rakteristíokejšiu vlastností Bonaventúrowej“teologie možno považovati, že všetky jehomyšlíemkyskoro nutne sa uberajú k najsv.“Trojici.

V Breviloquiu shrnul Bonavenltúra svojemysleníe do stručnéhoi ale lichva—mého& hlfboké'hokompendia, azda jediného tohodruhu, aké sa, nám- zachovalo zo stredo—veku.

28

Page 29: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

No ťažišt'om Bonaventúrovho diol-a je;mystika,23 kl'úč k pochopeniu Bonaventu—ru ako človeka, rehol'nika, teolog-a i pred—staveného rehole. Mystika nie je pre Bo—navrefmtúručosi hmlisté a vadi-alone, lež stavtaký jasný a zrejmý, že sa vždy znovua znovu vracia vo všetkých jeho myším-—kach & slovách 'a vplýva na ne. Bon-aven­túru—„mystikavyznačuje to, že aj pri opise­mystických zážitkov ostáva S&oholastiokýmteologom. Teologické mysl-enie hlboko savtláča do jeho clu-chovného života a. 'pfre—javuj'e sa :silme vo všetkých jeho mystic—­kých spisoch. A tak možno: Bonaventú—rovu.mystiku nazvat skor rozumovou ako cito­vou. Práve tejto siJnej teologicko-vedeckej'syntéze Bonaventúmvej můžeme ďakovať ,.že sa duchovně dedičstvo sv. Františka.z Assisi zachovalo do ďalších vekov a ne­vymrelo s bratmí, ktorých napájel pri-amy—styk so seraďínakym Svátcom.

Postup Bo-naventúrovej práce je vůbec­príznačný .pre scholastiku: základom je muskoro vždy biblický text, ktorý potom roz-—

29.

Page 30: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

vij-a ako symbol alebo alegóriu mystického ­života. I keď sa. Bonavent-úrova mystikav mnohem opiera o.sv. Augustina, Pseudo—.Dionýza, Huga & Richarda zo Sv. Viktora.,je svoámáizna&podložená vlastným mys-tic­.kým zážitkom, čo má v mysticke-j. teorii.nasmíer-ny význam.

Wastnenie podstatnej mystickej. milos-ti:nazýva. Bonaventúra výrazom contempla­tio, nazieraaúe. Toto contemplatio je vždyde.-rom Božím &človek může iba púpravíť„jehopríohod mzličnýmí duchovnými cviče­ními & získavaním ěností. Samotné con­templtat-íonie je poznávaním nových právd,ale vždy hlbším & hlbšíxm premkanjm d'o“učenia. Viery.

Pre jasnost! výkladu & pre nesmiemu“hlbkupohl'adu Bomavontúru právom nazý­vajrú Kniožaťom mystiky.

*

Najwýmamnej-ším Bonaventúrovým die­lom z odboru teologie sú jeho C 0 m m e n­'tarii in qu atu o-r liubros Sen­

30

Page 31: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

tentdzarum Petri Lombardi,V ktorých přeberá všetky základné teolo­gické otázky, týkajúce sa Boha, postave­nia človeka, Vtelenía & Sviatostí. Dop-111­kom týchto Komentároweú S e r m o n e sselecti de rebus theologicis&potom časrbospomínané Op u-s (:ulu mde reductione artium .ad The­0 1.0g 1a m. _- Schol-astjkmí často pretria­san-úotázku o vedomostiadh Krista„ potomotázku o najsv. Trojici a o evamjeliovejdokonalosti rozoberá, v Q 11.ae s t io n e s(1is p 11t a t a e. Bonaventúra. sám nes—lo­ži-lteologickú Summu ako iní jeho súčas­níci, u neho núesto Sufmmyzastupuje cen­n-é Breviloqui-u-m, hlboké &precífmeshrnutie vtedaj-šíe'ho teologického mysle­nía. -—-Z Bomventúrových Výkladov Písmasv. sa zachovaly:Comment-ariusin librum Ecclesiastes; C. inlíh-rum-Sapientiae; C. in Evan­gelium J oanni-s, potomešte Col­letiones in Evangelium Joan­

31

Page 32: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

nis a. hlavne obsiahly Commenta­rius in Evangelium Lucae.

To, že Bonaventúra aj pri opise mystic­kých zážitkov ostáva teologem, najvýraZ—nejšie vidieťna dielach, ktoré by sme mohlinazvať prechodný-mí medzi teologiou &mystikou.Je to Itinerarium men­tis in Deum, jedno znajhlbšieh dielsv. Učitel'a,potom Collationes inHexaěmeron; C011. de sezptemdonis- Spiritus sancti & C011.de decem praecepti-S.

Osdbitnú kapitolu tvoria, dielka mys­tické. V nich sa zapaluje duša Bonaven­túru, kňaza & františkána., v nesmíiernejláske ik Bohu a, k Ukrižovanému. Či súto už asketickénáVOdy,ako De tripli­ci via, De perfecitiolnie VítitaJead Sorores,Tractatus depraeparatione ad Missam, Deregimine animae, alebo dielka.o Krista-vi,aiko Lignum Vitae, Dequinque festivitatibus pueriJesu, Vitis mystica, aleboSkvelé

32

Page 33: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Soliloquium de quatuor men­taiřibus exer-ci-ti-is, alebo manuálpre predstavených De sex alis Se­raphim, z-ovšetkých vyžaruje rozpá­lená. duša evatca a skúseného vodcu duší.

Z diel, venovaných reholi, ktorú dlhénoky viedol ako jej general-Iny predsta­vený, uvádza-measpoň jeho Apologiep-au pe rum, ozvenu bojov na parížskejunivermT-te,jeho Expositio SuperRegulam Fratrum Minorum;Constitutiones Narbonenses;Regula novitiorum, v ktorýchro-zvádza spůsob františkánskšeho života.A napokon spomenieme ešte jeho dvanádherné životopisy sv. Františka z Assisi,Legenda maior S. Francis-cia Legenda minor.

Jeho káizne, vlastne zv'áčša iba sehémykázni, možno zadeliť do viacerých skupin:Sermones de Tempo-rep S. d=eSanctis; S. de B. Virgine Ma­ria; S. de Diversis.

Page 34: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Bibliografíanajďóležfitejšej literatúry.

I'. Súbomé vydania diel sv. Bona/ventúru:

' Doctorís Seraphící S. Bonaventurae, S. R. E.Episcopi Cardinalís Opera omnia, curaPP. Collegií S. Bonaventura: ad Claras Aquas(Quaracchí), 1882—1902,v deviatich svázkoch.

II. Najstaršže pramene k bibliografiisv. Bonaventúru:

1. Brevis nota eorum, quae in secundo

34

Concilio Lugdumlensi generali act-a. sunt(v sbierke Labbe-Cossa-rt, Conciliorum col­lect-io XI. 955—962).

. Catalogus ministrorum gene­r alium, pravdepodobnevýt'ah zo strate­nej Kroniky gen. mínístrov od Bernardaz Bessy, tajomníka viacerých rehol'ných ge­nerálov, ba i samého sv. Bonaventúru. (Ana.­lecta. Franc., Quaracchi, t. 111, 1897.)

Page 35: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

.Cronica Salimbenis, súčaSníkasv..Bonaventúru. Sbíeral svoje zprávy od oči­tých svedkov. (Ed. Holde-Egger, Hanoweret Leipzig, 1905—1913)

. Chronica XXIV. ministrorumgene-r alium jednoduchopreberá.zprávystarších prameňov. (Analecta Franc., t. III,1897.)

III. Niekol'ko biografií sv. Bona/ventú'ru:

1.

4.

IV.

s.

1.

Anton-Maria da Vicenza, OFM, Vita diS. Bonaventura, Roma 1874.

. Lodovico M a r a n 'g 0 n i, OMConv., Vita diS. Bonaventura, Padova 1874.

. Lé0pold de C h é r a n c e, 0. Cap., SaintBonaventure, Paris 1899.Leonhard Lemmens, OFM, Der hl. Bo­naventura, Kempten und Munchen 1909.

. G. P &lh o r i é s, Saint Bonaventure, Paris1913.

Dite'ratúm o doktrína sv. Bonaventúm:

Amédée de Marg eríe, Essai sur Laphilosophie de Saint Bonaventure, Paris1855.

. Marcellíno da Civezza, O.M.,De11avera filosofia e delle dottrine del seraficoDottor San Bonaventura, Genova 1874.

35

Page 36: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

10.

11.

12.

13.

.Etienne Gilson, La philosophiedede saint Bonaventure, Paris 1924.

. E. L u t z, Die Aesthetik Bonaventuras,Můnster 1913.

. Hippolyte Legouz, Essaisur la phi­losophie sociale du Docteur Séraphjque,Friburgo 1937.

. Prosper de Martigné, OMCap.,Lascholastique et les traditions franciscaines,Paris 1888.

.F. M. Bissen, L'exemplarisme salon S.Bonaventure, Paris 1928.

. Die Erkenntnislehre besonders die Illumina­tionstheorie Bonaventur'as, Munster 1931.

. Romano Guardlni, Die Lehredes hl.Bonaventura von der Erlósun-g, Diisseldorf1921.

F r a n z X. K a t t u n, Die Eucharistíelehredes hl. Bonaventura, Munchen 1932,

J. Fr. Bonnefoy, OFM,Le Saint-Espritet ses dons selen saint Bonaventure, Paris1929.

Lorenzo di Fonzio, DoctrinaS. Bo­naventurae de universali mediatíone B. Vir­ginís Mariae, Roma 1938.

Heinrich Berresheim, Christusals

Page 37: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Haupt, der Kirche nach dem hl. Bonaven—tura, Bonn 1939.Sophronius Clasen, Der. hl. Bona­ventura. und das Mendmantentum, Werld1940.

Richard, Étude sur le mysticisme spé­culatif 'de s. Bonaventure, Paris 1887.L. C. Ballea, Il mysticismo di S. Bona­ventura., Torino 1901.Stanislaus Griinewald, Franziska­nísche Mystik, Miinchen 1932.Dunstan Dobbifns„ OMCap., Fran­císcan Mysticism, New York 1927.W. A. Hollenberg, Studien zu Bona­ventura, Berlin 1862.A. Stohr, Die Trinitíitslehre (1% hl. Bo­nav., Munster 1923.

Page 38: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Sv'átého Bonaventúru

PUTOVANIE MYSLE K BOHU

Page 39: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

ÚVODOM

Sicor než pristupime k vlastnému textuPutovauia, pokladáme za vel'mi potrebnéuačrtuuť stručný obsah ďielka, aby čitateťvždy jasu-e vedel a pri čítani neustále malpred očami, o- čo Serafinskemu učitel'oviišlo.

Hlavuý ciel' dielka je ukázat cestu, kto­rou sa má ubefraťuaše mysleuie pri hl'a­daui Boha.

Človek v tomto živote Boha uepozuávapriamo, ale len ;: účinkov. Tieto účinkysú však všad'e _a správne rozmýšl'ajúcičlovek“může si pomocou nich nadobudnúťjasné pozuanie existencie Božej. — Šestkrfdel Serafa z videuia sv. Františka naAlveme zuači p're Bouwventúru šesť stup­ňov výstupu k Boh/ul, ktoré opisuje ve

41

Page 40: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

svojom Putovani. Pri tomto výstupe musturobiť naše myslenie tri kroky: mim os e b a (poznávanie Boha skrze jeho stopyvo stvoreniach ), d o s e b a (poznávan/žev duši, ktorá je obrazom Boha) a na cílseba (výstupenie k tomu, čo je večnéa najduchovnejšie ). Každým z týchto Spó­sobov možno poznávat Boha bud' akoskrze zrkadlo, aleboako v zrka—dl e. Tým zrkadlom su stvorenia. Našamysel' skrze toto zrkadlo poznáva Bohavtedý, ked' zo stvoreni usudzuje na Stvo—ritel'a a v tomto zrkadle poznáva ho zasavted'ý, keď pósobenie a pritomnost Božiuvidi priamo vo stvoreniaoh.

Lež Pudské poznanie je oslepené dedič­ným hriechom, ktorý vplýva na rozumi na vól'u, a preto k jasnému poznwniuBoha je potrebná milost, čistota srdca,vedomosť a mudrosť; Človek ich dosahujemodlitbou 'a dobrým životem. Lebo lenčisté oko poznáva vo veciach Boha, kýmnaše sebeoké stanovisko k stvoreniam zne­tvoruje skutečnost.

42

Page 41: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Prvým stup-ňom poznanfiaBohaje viditeťný svet. Príroda je zrkadlom,v ktorom sa odráža moc, múdrost' a dob­rota Božta, ako to ztst'uje nvažovanže pro­stého rozumu, pohl'ad veriaceho fi,pohl'aďkontemplativneho človeka na základe po­zorovanr'a vecí v tak podstate, na základeich časového umžestemla a na základe ichextstencže. To všetko sú stopy Boha vo­stvoreni-ach a každý, kto pozerá na stvo­renfia takto, má ich rád a chápe etch,ftkeďsú zdanlive odporné a škodlivé.

Kým prvým stupňom bolo poznávanžeBoha skrze zrkaďlo stvoreni, drahýms t u p n o m je poznávamxie v zrkadle. Ten—to stupeň je vznešenejšž, Zenže pre stavnašej pornšenostž nie je taký l'ahký a jas—ný. Vnárame sa ďo stvoreni, ktoré vstu­pnjú do našej mysle smýstamfi. Toto vstu­povanie deje sa vnímaném hmotných vecí,-'ony sa človeka—vt,ak sú súce, zaťúbža-a po­tom o nich nsudzuje podl'a toh vnútornejpodstaty. Spósob, ako človek vnžma, získa­va zát-aby,a' usadzuje, je jasným obrazom

43

Page 42: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

uašich vztahov k Bohu. Všetko, ak hta­dlme ua stvoreuia čisto a vnútorue, ho­vori svojim poriadkom o Bohu. Boha mó­žeme nájst' aj v uajnepatruejšej 'veci, lebopred Bohom je každá vec vel'ká, ba i naj—menšia má svoj vzťah k Stvoritel'ovi.

Na treťom stupni vchádzamedoseba, obraciame sa do našej duše, ktoráje svojou podobou Bohu najbližšie. Na jejtri schopnosti, pama'ť, rozum a fvóťu,mó­žeme hi'adiet' bud, ako na čiuuosť, a vtedysú dókazcm Božej činnosti v nás, aleboako na vlastnosti duše, a potom su obra­zom najsvíitejšej Trojice. Najsv. Trojica,uajuepochOpiteZ'uejšie tajomstfvo našejviery, podivue má svoje stopy v celomtvorstve a stáva sa tak stredom všetkého.Pre sv. Bouaveutúru je to také zrejmea skutočué, že proste nevie tento fakt od­deZiťod ostatuého pozna/mia. Tento stupeňvůbec je veťmi charakteristický pre teolo­gické mysleuie svátca. A obraz uajsv. Tro­jice odráža sa i v sustafve prircdzeuéhoFudske'ho poznauia, vo filozofii, fv jej mi­

44­

Page 43: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

uke o byti, myslenž a konaní. Teda, akohovori sv. Bonaventura, naša myseť sama,ak nie je slepá, musí ďójst' k poznanžuStvoržteťa v z'rkaďle sveta.

Štvrtý stupen rozvíjaďalej po­znávante Boha v duši. Tento „stupeň jeobťažnejšž ako predošlý preto, lebo človeksa bojí sostupovat' ato svojho vnútra. Dud­skú mysel' ovláda túžba po veciach tohtosveta, starost 0 ne a žáadostévos't', nužpotrebuje prostredníka, ktorý ju poručía privedže k Bohu. Je nám J ežtš Kňstus,ktorý posilnžl dušu troma božskýmt čno—sťami, zaoďel milosťo-u; ďuša takto obno­vená nastupuje ďaíší úsek svojho puto­vanz'a, no už naševo veciach prtroďzených,ale vo svete nadprtrodzenom. A na tomtoúseku cesty podobá sa jej činnost činnostiďevžattch chórov anjelských. Charakte­risttkou tohto stwpňa je nadpržrodzene'hoďnotenže vecí a hlbo-ký pokoj v Bohu.

Na ptatom stupni vystupujemeuž nad seba, duša hl'adá Boha v jeho bytía vlastnostfiach. S Vel'kňazom J ežéšom

45

Page 44: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

vchádza zo svdtyne do Saucta sanctorum,svátyne svatých, kde poznáva Boha v Je'­diuosti a Trojici. _- Prve', čo v Bohu po­zuávame, je jeho bytie, z čoho vychádzakaždé iue' pozuanie. O tomto Božom byti.zist'ujeme, že je prvé, vecne, duchovně,uajd-okonalejšie a absolutne jediné.- Akčlovek na prvý pohl'ad uedospeje k tomutopozufmiu' je to preto, že je vuútorue roz­bitý starosťami; aj svetlo postihne lenvtedy, keď si ho uvedomí.

Na šiestom a poslednomstupnipokračuje duša ua svojej púti stále vyššiea vyššie. Kým ua piatom stupni koutem-­plavala starozákouné poznauie Boha, »To—ho,. ktorý jestvuje<<,na tomto stuprvi uva­žuje o uovo-zákonnommene Bož0m, ktorýmje >>Dobr0<<.Sv. Bonaventura vychádza zozásady, že dobro sa rozdá/va sama, a do­chádza k uajsv. Trojici, vyúsťujucej voVteleui do l'udstva.

Toto je putovauie sv. Bouaveutúru, pu­tovau—iemystické, ale predsa je to mystikarozumová. Až pokial? sa dá, rozum uvažo­

46

Page 45: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

vanžm hráč—asám, ale keď dospeje k hrani—cžam poznanža, duša sa nevzdáva, lež po­mooou milosti vzlžeta ďalej, kým sa ne­najde v čistom svetle najsv. Trojice a kýmv objatž Božom extázon nedosžahne pokoj,ticho, radost a lásku.

A na'xpokonešte npozornenže: Putovanz'eje dtelko neobyčajnej hibky filozofickej,teologžchej ?]mystéckej. Nestačš však najeho pochopenže bystrost rozumu aleboz'ntelektaábne vzdelanže, lež človek mně“/ímať oho kontemplativne, čiže must maťpokora, shrúšeno-sť,musí sa cvičit vo vnú­tornej modlitbe, a len potom, osvfietenýBohem, odolaryje nesmz'e'rnehtbky a krásytohto rozsahom nepatrného, ale obsahompm'epastne'ho dželka.

Page 46: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

ZAČÍNA SA PROLOGK PUTOVANIU MYSLE K BOHU

1. Na po-čiatku vzývam prvý Počiatok,od ktorého pochadzajzú všetky osvi-eteniaako od Otca svetz'el,od ktorého pochadzakaždý dobrý zidel a každý dokonalý ďarfOtca totiž večného vzývam skrze Synajeho, Pana nášho Ježiša Krista, aby naorodovanie pre-blahoslavená Panny Marie,Rodičky tohože Boha a Pána nášho J ežiš—aKrista, a blahoslaveného Františka, vodoua otca nášho-, osvietžl oči mysle2 našeja viedol naše nohy na cestu, toho pokoja,ktorý prevyšuje kažď/ú preďstafvu. Tentopokoj ohlas-oval a dal nám náš Pán JežišKristus a opakovatel'om jeho učenía stalsa naš otec František, ktorý v každej svo—jej kázni pokoj zve-stouralna začiatku i na

49

Page 47: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

konci, ktorý pri každom pozdrave žel-alpokoj, ktorý v každom roz-jámamivzdychalpo extatickom pokoji3 ako obyvatel' tohoJ eruzalema., o ktorom hovorí muž pokoja,čo žil v pokoji s" nenávždžacimž pokoj:Vyprosujte, čo J eruzalemu je k g::oJcoju.4Vedel totiž, že trón Šalamúnov obstál ibav pokoji, lebo je napisane: V pokoji jejeho miesto a na Sione jeho obe/due.

2. Keď som teda. podil'aprikladu prebla­hos-I-a-ven-éhootca Františka ' “' bným du—chom hl'adal tento pokoj-, je. hriešnik, _kto—rý som celkom nehodný nastúpil na miestosamého preblahoslfaveného Otca akosiedmy generáJny predstavený bratov pojeho smrti, stalo se., že na Boží pokynuchýlil som se.okolo sviatku smrti tohožesvětce., roku tridsi'ateho tretieho, na. vrchAlvernu,5 ako na miesto tiché, aby somtam hl'adal túžený pokoj- ducha. A keďsom sa. tam zdržoval & uvažoval trochuo tom, ako etúpa mysel' k Bohu, medzi­iným prišiel mi na, um zázrak, ktorý. sana, sp.-omínanommieste prihodjl blahosla­

50

Page 48: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

venémruFrantiškovi, totiž videnie okrídle­.ného Serafa, v podobe Ukrižorvaného.A keď som o tom uvažoval, hneď sa mipozdávalo, že toto Vid-eníenaznačuje vnú­torný stav samotného Otca, v rozjímaní& cestu, po ktorej možno k nemu dójsť.

Plán dielu

3. Veď pod šiestimi kridlami celkomsprávne můžeme rozumieť šesť vnútornýchosvietení, kterými je duša vystrojenásťany akýmisi stupňamí alebo cestami,aby dosíahl'a pokoj extatiekými vytrže—níami kresťan-skej múdrosú. Lenže cestavedie itbacez vrelú lásku k Ukňžovanemu,ktorá; Pavla, uchváteného až do tretiehowebov,6tak pretvor-ila v Krista, že vravie­val: S Kristom som ukážova/ný a nežijemuž ja, ale žije vo mne Kristus. A tá isté,láska. ta,-kstrávila mysel' Františkovu, žejeho smýšl'anie sa prejavilo navonok, keďpo drvaroky pred smfťou nosil na svojomtele presváté znaky umučenia. Teda dbraz

4— 51

Page 49: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

šiestich krídel Serafa. naznačuje šesťstupňov osvietení, ktoré !sa, za,-čínajú pritvoroch & v-edú až k Bohu, lku ktorémuísteže ník nevystúpi ináč ako skrze Ukri­žonrazn-éh'o.Lobo leto 'neuehádza duemmž,ale iuokade vstupuje, je zlodej a zbojník.7Ak niekto však týmito drverami “vojde,bude mócť vcháďzať i vychádzať a nájdepastvu. Proto hovorí J án v Zjavení: Bla­hoslaveuí, ktorí si Oprah? rucho v krviBaránka, aby mali právo na strom života& fuošli bránami do Mesta, ako by chcelpovedať, že nemožno vojst' do nebeskéhoJeruzalema. nazieran-í—m,ak sa nevchádzakrvou Baránkovou, sť-aby bráno-11.Lobo nabožské nazierania, čo vedú k vytrženiammyslne,vůbec nie je príchystaný, ten ktonie je mužom tužob ako Daniel.a A túžbyv nás roznecujú se. dvojako: vola-nímm odlitby, ktorá, nútí kričať v úzkostisrdce.,& bleskem; úvah, ktorý-Imsa,mysel' priamo & mocne obr-acia k lúčomsvetla.

52

Page 50: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Nutná príprava

4. A tak predovšetkým vyzývam čita­tel'a, aby volal“ v modlitbe skrze Kristaukližované'ho, ktorého krv názsočisťuje od.špíny hriechov,9 aby sa azda nenazdával,že mu postačí čítat bez pomazania, uva­žovat bez zbožnosti, skúmať bez obdivu,hl'adieť bez jasotu, že mu stačí úsilieg-bezúcty, vedomosť bez lásky, chápanie bezpokory, štúdium bez Božej milosti, názorbez múdrosti, vnulmutej- Bohom. .— Týmted-a,ktorých predehádtza milost Božia, po­korným &zbožným, szkrúšeným a úetívým,pomazanýtm olejom radosti,10 milovníkemBožej múdrosti a zapáleným ftúžbo'u ponej, tým, ktorí sa ehoú venovat velebeniu,obdivovaniu i pociťovaniu Boha, tým pred­kladám tieto úvahy; lež upozorňujem, žemálo, alebo nitě neznamená. pohl'ad zov­ň-ajší, 81k vnútorný pohl'ad našej mys-lenie je jasný a vyčistený. Zbav sa teda.,Boží človeče, najprv ostňa svojho svedo­mia, ktorý ťa trápí, skor než zdvihneš očik lúčom múdro-s'ti, 'čo žiaria z nej, aby si

53

Page 51: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

azda, pre samé hl'adenie na jej 1%k ne—padal do ahoa'šejpriehlbne tmy.11

5. Dobre bude mzdeliť rozpravu na se­dem kapitol & pradeslať nadpisy, aby sa,povedané dalo l'azhšixepochopit Prosímteda viac hl'a—dieťna úmysel pisatel'a akona. prrácu, viac na. smysel slov ako na ne­vybrúsený sloh, viac n-a pravdu ako na.la'áJ-su,viac na činnosť svaca. ako na vzde­Iam'e rozumu. Aby ste to dosíahli, nestačíiba povrchne prebehnúť postup týchtoúvah, “ale pomaly znovu & 2110Vu ich dó—kladne romberať.12

KONČÍ SA PROLOG

Page 52: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

ZAČÍNAJÚ SA KAPITOLY

Prvá, kapitola: 0 stupňoch vystupova­m'a &:Bohu a o poznávaní Boha v jehostopách vo vesmíre.

Druhá. kapitola: 0 pomávani Boha.v jeho stopách v tomto Strnyslovomsvete.

Tretia. kapitola: 0 poznávaní Bohav jeho obraze, vyznačeno-m prírodzenýmischopnos-ť'azmí,

Štvrtá. kapitola: 0 poznávam' Boha.v jeho obraze, obnovenom v]iatymi darmí.

Piata kapitola.: 0 poznávaní jedinostiBoha v jeho prvoradom mene, ktorýmje »Bytiea.

Šiesta. kapitola.: 0 pomávaní najsvátej'­šej Trojice v jej mene, kterým je >>D0bro<<.

55

Page 53: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Síedma, kapitola: 0 mystick'Omvytrženímysle, v ktorom rozum nadobínda pokoj& cítenie vytrženim celkom preohá'dzaV' Boha.

KONČIA SA KAPITOLY

Page 54: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

ZAČÍNA SA UVAŽOVANIE

CHUDOBNÉHO NA PÚŠTI

I. kapitola,

0 stupňoch vystupovahia k Bohu a 0 po­znávanž Boha v jeho stopách Ivo vesmž're

1. Blahoslavený muž, kto-rý má pomocod teba; v srdci svojom rozhodol sa stá­pať cez úďah'e siz, na miesto, ktoré siustamovvll.1Ked'že blaženosti nie je nič inéako požívala-ienajvyššieho dobra & naj­vyššie dobro je nad neumí,ník sa nemůžestať blaženým, ak nevystúpi sám nad seba,nie však telesným shipaním, ale shipanímsrdca. No povzniesť sa. nadi samých sebamůžeme iba pomocou vyš-šej sály, ktoránás pozdvihne. Nech totiž akoikol'vekuspo­

57

Page 55: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

radujeme svoje vnútorné kroky, nič nedo—sáahneme, ak ích nesprevádza, Božia po­moc. Lež Boží'a pomoc smevádza, iba, tých,čo zo sndca prosía pokome & zbožne. Toznamená. vzdyehať k nemu v tomto údolísie, čo sa. deje vrúcnou modlitbou. Mod—litba je matkou &počiatkom každého úko—nu Hah-or.2Proto Dionýz v knihe o Mystic­kej teologii,a keď nás o'hce vies-ťk vytrže­niam mysle, predosiel-a najprv modlitbu.Modeme sa teda & povedzme Pánu Bohunášmm: Veď ma, Pane, po ceste svojej,nech nastúpžm na ňu:v tvojej pravde. Nechsa raduje moje srdce, hoci sa bojí Tvojhomena.' Tri základné stupne výstupu

2. Takáto modJitba. nás osvecuje, abysme poznali stupne výsmpu k Bohu. TortížV terajšom našem stave Všetky vec-i súrebríkom, po ktorom možno vystúpiťk Bohu. A protože z týchto vecí niektorésú stopou, iné zasa obrazom, niektoréhmotné, iné zase. duchovně, niektoré čas­né, iné zase. do večnosti trvaj-úce, &preto

58

Page 56: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

niektoré sú mimo nás, iné z-asaV nás; abysme teda dosiahJi pozn-anie prvého Po­čiatku, který je najduch-ofvnej-ší, večný &nad nami, treba. nám i-s ť po stop-e, ktorá,je hmotná., časná. & mimo nás: nazýva sa.to kráčať po ceste Božej. Treba nám ďalejvo js ť do vlastnej m-ysle, ktorá je do­večnosti trvajúcim obrazom Božím, du­chovným 'a v nás, čo sa nazýva napredo—vať v pravde Božej. A napokon treba nám.p r ej s t k večnému, naj-jednoduchejšie­mu .a k tomu, čo je nad nami, hl'adiac na.prvý Počíatok: to sa nazýzvatešiť sa, z po­znani-a.Boha, a z úcty voči jeho Velebnosti.

3. Toto je teda cesta troch dní v púštífToto je troje osvieteni jedného dňa: prvéje ako večer,ídruhé ako ráno, tretie akopouludhie.Torbosa vzťahuje na trojaké jest­vovan-íe vecí, totiž v hmote, V rozumne &vo večmej myšslien—ke,6podl'a ktorej bolopovedeme: staň sa, učinil a stalo sa. A toto­sa vztahuje napokon i na. troja'kú podstatuv Kristovi, ktorý je naším rebríkóm, totižtelesnú, du'chovnú & božská.

59

Page 57: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Zodpovedajú tomu tri, pohl'adymysle

4. Podl'a tohto trojakého pogtupru mánaša mys-el' tri záldadné pohl'ady: jedenna vonkajšie vecí hmotné, podl'a ktoréhosa nlazývv-ažífvočišnooťou6 alebosmysalovosť-ou; druhý do seba .a. V sebe,podl'a, ktorého! sa nazýval. d u c h o m; tretinad soba, podl'a ktorého sa nazýval. m y sh1'o u. ——Na základe toho všetké'ho má samysel' uspósohiť,aby mohla stúpať k Bohu,aby ho milovala. zo všetkej mysle, z celéhosrdca a z celej duše,7 v čom pozostáva. do—konal-é zachovával-ie zákona a. zároveňkresťanská múdrosť.

Zdvojenie stupňov

5. Keďže však každý. z týchto spomína­ných spósobov S'a.mzdvojuje, na základečo-ho našim uvažovať () Bohu ako () alfaa omege,8 čiže, nakol'ko každým z uvede­nýoh spó—soíbovna.-čim Boha poznávat! akoskrze zrkadlo iako v zrk-adlee,0alebo, nakol'ko každá, jed.-naz týchto úvah

60

Page 58: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

može sa pomíešať s inou, s ňou spojenou,lež může se. myelíeť aj Sama, vo svojejčistotě ——vyplýva z toho všetkého, že na­čdm tri základné stupne zvýšiť na šesť,aby tak, ako Boh za šesť dní završil celývesmír & siedmeho dňa si odpočinul, ajten-to menší štvet (človek) riadne dospelpo šiestich, za sebou nasledujúciich osvie­teniach, k poko-ju nazíeramia na. Boh-a. —Obraz toho vidíme v šiestích stup-ňoch,ktoré viedly k trónu Šal-amún-Ofvmu;10 Se—raforvia, ktorých videl Izaiáš, mali po šesťkrídel; rpo šiestich dňoch zavolal _PánMoj­žiša. z hibíky tmy; & Kristus: po šíestichdňoch, alko čítame u Matúše., vzal »siuče­níkov na vysoký vrch & tam sa. p-remenilpred ními.

Zdvojenžu zodpovedá šesťschopností duše

6. Teda podl'a šíestích stupňov v-ýs-twpuk Bohu máme šesť stupň-ov duševnýchschopností, po ktorých vystupujeme od

IVV'

k vnútorným, od časných k večným. S-ú

61

Page 59: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

to: smysly, o'brazotvornos ť,úvaha, rozum, chápavost &'os trie myšliezniky,11 čiže iskra ve­domia..Tieto stupne máme v sebe vsadené“prirodzenosťou, ponlcrivené hnechom, ob—novené málosťou. Čistíť ich treba, spra­vodJivosťou, cvičiť vedomos ťou & zdoko—nal'ovať múdrosťou.

Zaslcpenosť človeka

7. Veď [podl'a.prvotného stavu prirodze­ností človek 'bOllstvorený tak, aby bolschopný pokojne nazierať, & preto ho Bohpostavil do rozkošného-raja.12 Ale keď sa.odvrátil od pravého svetla. lk premenlívé—mu dobru, seba polít-civilVlastnou & celýsvoj rod dedičnou vín-ou, ktOTá dvojakonakazila l'udskú prirodzenosť: mysel' n e­vedomosťou & telo žiadostivo­sť ou, takže človek sedí oslepený a po—krivený v tmách & nevidí svetlo nebíes,iba, ak mu pomůže mňlosť so spravedlivo­sťou proti 'žiadoestivostí &ved-omosť s múd—rosťou proti nevedomostí. Všetko toto deje

62

Page 60: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

sa. skrze Ježiša Krista, ktorý sa podl'a váleBoha stal našou múdrosťw a spravodli­vosťou, posváten-žm a vykúpenžmša AKristus, keďže je Božou mooou & Božoumúd-rosťou vteleným Slovem, plným mí­losti & pnavdy, daroval málosť & pravdu,vlíal totiž milost lásky, ktorá., akvychádza z čistého srd'ca, dobrého svedo­mža a nepokryteckej Wery, usmerňujecel'ú dušu podl'a trojlakého spomítranéhopohl'adu,&potom vyučuje vedomostíp r a.v d y podl'a trorjaakého druhu teolo­gie, smbolicke—j, vlastnej a mystickej,14aby sme symbolickou správne uži—va-lípoznatkysmyslové,vlastnoupo­znatky rozumové a teologiou m ys tic­k o u aby sme boli má.-šení k nadLSmyslo—

Cožčenia, napomáhajúce výstup

8. Kto chce teda vystupovat k Bohu,musí sa vyhnút' hriechu, ktorý znetvorujeprirodzenosť, & uspósoaborvať spomínanéprírodzené schopnosti takto: pro nai 1o s ť

63

Page 61: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

obnovujúcu modlitbou,pre spra­vodlivosť očisťujúcu dobrýmži­vo'oom,pre vedom-osť osvecujúcurozjímaním,pre múdrosť zdokona—1'u J“13.c u nazieraním.15 Tak ako múdrosťník nedosi-ahne ínáč než mílosťou, spra­vo—dlivosťou& vediomosťou, tak isto name­raníe možno dosiahnuť í'ba' preníkavýmrozjímaním, svatým životom & zbožnoumodlitbou. A tak ako je milosť základomsprávnej vůle a prem'kavého osvi-eteníarozumu, tak isto ponaj—prvtreba se námmodliť, potom srvžíto žiť, napo'kon dávaťpozor na zjavenia pravdy a s touto pozor­nosťou postupne vystup ovať, dokým ne­důjdeme na Mch vysoký, kde možno vidieťBoha, bohov na SiO/ne.16

I. STUPEN'

9. Keďže teda po rebriku Jakubovomnajprv sa vystupuje &potom sestupuje)7položímesi ;pr v ý stupeň výstupu celkomdolu, a to tak, že budeme považovať celýtento smyslový svet za nkadlo, ktorým

64

Page 62: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

projdeme k Bohm, naj'vačši-emu umelcoví,aby sme s-a takto stali pravými Židmj, čoprechádzajú z Egypta do zeme prisl'iívbeamej otcom, aby sme .sa staJi tiež kresť'an­mi, čo idú s místem s tohto sveta k Ot­coul18 a aby sme s-a stali napokon milov—níkmí Lmrúdros-ti,IktOI'á,volá- a vravi: Prž­stúpte lowmne všetci, kto-vt túžžte po mne,aby ste sa mohli msýtiť mojtmž ploďmž.Lebo z fvel'ko-sttzjavu a stoorenéa možnopoznat ich Stvo'rttel'a.

.Trz' pohl'ady na veci stvorené.

10. Vo veciach stvorených ži-arí najvyš­ši-a moc, múdrosť a dobrota Stvoritel'a,ako to trojakým spósobom ukazuje smy­sel tela smyslu mútomému.19 Smysel te­lesný slúži totiž romrmu, ktorý bud' uva­žovaním skúma, alebo sa oddáva Viera,alebo rozumovo nazirera. N a z i e r a j—ú (: ibadá skutočné jestvovamie Veci, v e r ia cibad'á ich neu'stá-lytak a uvažu j úcizas-a ich vy'rú-kajúce schopnosti.

11. Po prvé: Po-hl'ad n-aZierajiú­

& 65“

Page 63: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

ceho, ktorý hl'adí na, veci ako sú, vidív nich váhu, počet & mieru:20 váJhu čo domiesta, kde 'sú uložené; lpoečet,ktorým- sa.rozlišuj-ú, & míeru, ktorá. ich ohraničuje.A tým vidí V nich aju-spósob, druh a po­riadok & taktiež podstatu, sílu a, činnost.Z toho všetkého může sa dostať, stahy .postupe, k poznaníu moci, 'múdrosti & neko­nečnej dobroty Stvoritelía.

12. Po-druhé: Pohl'ad veriaceho,ktorý hl'adrína tento svet, pozoruje v ňompůvod, tok & koniec.21 Lobo vierou veríme,že vesmír vznikal slovom Božím; vierouveríme, že doby trooh zákona—v,totiž fpri­rodzené'ho, Písma, sv. &milosti,-92nasledujlúpo sebe & riadne uplynuly; vierou volíme,—že svet sa končí posledným súdom. V pr­vom Ibadáme moc, v druhom pmzretel'­nost, v treťom spravodlivosť nejvyšší-ehoPočiat-ku.

13. Po h'etie: Pohl'ad rozumems ]kú m a 3u c e h o vidí, že niektoré veciiba. sú, niektoré sú & žtjú & niektoré sú,žiju & rozlíšujú sa. Prvé z nich sú lúžšie,

66.

Page 64: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

druhé stredne, tretie lepšie. ——Vidí d'alej,že niektoré sú iba. hmotné, niektoré čias—točne hmotné 'a.čiastočne duchovně. Z tohousudzuje, že niektoré sú iba duchowné &že sú lepšie & mešenejšie ako predošlé.——Ne.-pokora vidí, že niektoré sú zmeníbel'­ně &porušítel'né, ako napríklad pozemské,niektoré zmenitel'né, :lež neporušitel'né,alko napríklad nebeské. Z toho usudzuj—e,že jestvujú aj nemenítel'né & neporuši­tel'né, a-ko sú veci nadnebeské.

Teda od viditel'nýoh vecí dostáva, sa.k poznaniu Božej moci, múdrosti & dob­roty v jeho bytmsti, živote &pomávaní,v jeho úrplnej duchovnosti, neporuší-ter­nosti &nemenitel'lmsti.

Poznámka k I . stupňu.

14. Túto úvahu můžem-e rozširiť pod-Tasiedmích vlastností stvoreni, čo sú sedmo­rakým dókazom božskej moci, mú-drosrti &dobroty, ak uvažujeme o póvode, vel'kosti,množstve, kráse, pmosti, činnosti a po­úsudku“ všetkých vec-í. _—Původ vecí

s. 67

Page 65: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

stvorením, rozlišením & výzdobou v úko­noch šiestich dní“ hl—ás'a,Božíu moc, ktorátvori z :ničohovšetko-, múdrosť, která vše­tko ja,-sne rozlišuje & dobrotu, ktorá, vše­tko štedro- vyzdobuje. ——Vel' kos ť vecírozmeróm dižky, šírrky & výšky, vyníka—jnícou silou, roezgprestíe-rajúoousa do dížky,šírky & výšky, ako je to zrejme pri roz­ptyl'orwacnísvetla, napokon účinnosťou ko­nania vnútomného, n—eustáleho & rozlíeva­júcehro sa, ako to. vidieť v čirmostí ohňa,zrejme dokazuje nesmíern-osť moci, múd­mstí .o dobroty tmjjodioého Boha, ktorývo všetkých veciach neohraničený jest­vuje :svojou moc-ou, pritomnostiou & :byft­n—osť-oru._—M 11o ž s tvo vecí všeobecnou,osobitnou a jednotlivostnou .róznosťouv podstate, v tvare, čiže jzave a v účin­nosti nad každé .l'udoké pomyslem'e zrejmevnuká &dokazuje nesmiernosť troch vyš­šiie sponúnaných vlastnosti v Bohu. —K r á S & vecí různosťou svetla, j'avov &fari-eb na, feel-esách jednoduchých, mieša­ných i složených, na .tolesáoh nebeských

68

Page 66: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

i pozemských, na. kameň-och &;kovech, narostlinách .i živočíohoch, cekkom zrejmehlásat sp-o-m-ín-ané tri vlastností. —Plno s 11vecí dokazuje to isté, na,-kol'kolátka je plná, tvarov podl'a zárodočnýchsil?—"tvar je plný síly podl'a simtočnejsvoj—ejčinností; síla. je plná účinkov podl'asvojej účinnosti. __ Mnohonásobná č i n­n o S'ť, jednak prirodzená, jednak umelá,jedna,-k mravná, svojou mnohorakou róz­n-o-sťouukazuje nesmdernosť tej sily, Lume­nia, dobroty, ktorá je »príčínou j-estvova­m'a, dóvodíom rozmnru, & poriadkom žittiaa<<20všetkéh-o._ Nap-okon po ri-a, dok trva­ním, polohou &Vpůývaním, totiž tým, čo jeprvšie & n—esk-orši-e,čo je vyš'šie 'a nižšíe,vmeš—enejsšie & menej vznešené, zrejmenaznačuje v knihe stvoreni prvenstvo-,vznešenosti &dóstojnosť prvého Počiatkuvzhl'adom na nekonečnú moc; d'alej poria­dok božských záikonov, prikázaní &súdovv knihe Písma svatého naznačuje ne­smíemu jeho múdn'osť ; .a napok—onporia­dok božských SVi—atostí,dobrodení &odplá—t

69

Page 67: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

V tele Církvi naznačuje zasa' nesmiernosťjeho dob-roty, takže poriadlok sám nás;jasne právé/(iza"k tomu, čo je prvé a naj­vyššie, najmocnejšie, najmúdrej-šie a naj­lepšie.

15. Korho teda neosviefti tol'ká žiara,vychádzajúca Zostvorených vecí, je slepý;kto sa na .tol'k-é volaníle nezobudí, je hlu—chý; kto za všetky tieto účinky Boha ne­chválí, je nemý; km z to-I'kýoh znamenínebadá prvý Počiatok, je hlúpy. __ Nužotvor oči, príchýl' duc-houfně.uši, otvorsvoje pery !& prílož svoje srdce, aby sivo všetkých stvoreniach videl, počuň,chvá­lil, miloval, ctil, velebil a uc-tieval svojhoBoha, aby aaa-a nepovstal proti tebe celýsvet. lebo právo pro toto bude bojovaťsvet proti nemysliacžzm" a naopak zasamylsliacim bude to na slávu a budú mócťpovedať so žaňmistom: Oblažuješ m'a,Pan-e, stvorcnstvom svojim a plesám naddželamž tvojz'ch mik. Aké vel'kolepé sútvoje dielu, Pane! Všetko si múdvo urobil,zem je nez/plnená tvojžm dželom.

70

Page 68: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

II. kapitola

0 pomávanž Boha v jeho stopách v tomtosmyslovom svete

11. STUPEN

1. Keďže však v zrk-adl-e viditel'nýchvecí možno vidieť Boh-anielen s k r z e n eako by skrze jeho stopy, ale aj v nic h,nakol'ko je v nich bytím, mocou &prítom­nosť-ou,a keďže tato úvaha je vyššia akopredošlé, má toto uvažovanie druhé miesto-,ako druhý stupeň kontempl'á'cie, pomocouktorého máme dójsť k videniu Boha v'ovšetkých tvoroch, vstupujúcich do našejtmy-sie telesnýzmí smyslaimí.

Pommmle sveta imma. čimwsťami

2. Treba poznamenat, že tento svet, na­zývaný makrokomom, vstupuje do našej

71

Page 69: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

duše, ktorú zasa nazývame svetom V ma,­lom (núla'oko'zmom), bránami pi-atíchsmyslov, & to tak, že vidítel'né veci v n í­m-ame, že sa. nám- zal'ú-bia &že ichrozsudzujemel — Roza-mieťto tre­ba. takto: vo svete :sú niektoré tvo-ry plo­díace, niektoré splodené, niekto-ré riadiace­jedny i druhé. P 1.0dí &c e sú tel—ájedno­duché, totiž bezlesé,nebeské & štyri žífvly.Labe čoko-I'vek sa rodí & p—Ofvstávačinno­s-ťouprírodzenej sily, má schopnosti rodiťsa & povstávať od žívlov, mocou svetla,ktoré urovnáva pretívy živlov, vo veciachmn.-iešaných.2— Sfplodefné sú telé. 511.0­žené zo. živlov, ako sú nerasty, byliny,živočichy & .teIá. l'u-dské. .-— Ri &dí &c ejedny i"druhé sú duchovně podstaty, či užGericomspojené s hmotou, ako sú dušezvíeracie, či oddeJitel'ne spojené ako súrozumné duše l'udské, alebo Vůbec od­delené, ako sú nebeskí duehovía, ktorýchfilozoct'inazývajú Myšljenkamí, my Anjel­mj. Podl'a, ňlozocfov ím prináleži hýbať ne­beskými telesami, čím se, ím príznáma ri-a­

72

Page 70: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

denie vesmíru, a to tak, že prijímajrú odprvej pri-činy, totiž od Boha, účinnú silu,ktorú vydávajrú pri vykonávaní tohto ria­denia, čo sa týka prirodzeného stavu vecí.Pond-Iateolog-ov však pri-pisuje sa im. ria­denie vesmíru podl'a rozkazu n-ajvyššiehoBoha aj pri dielo vykúupenia, a tu sa na­zývajú služobnýmž dudumi, ktorých po­sielat Boh slúžžť tým, čo majú dosiahmťdedičstvo spásy.3

Páť brán smyslo'v

3. Človek, nazývaný menším 'svetom(mikrokomos), ma pať smyslov sťabyp*á-„ťbarán, ktorýmí vchádza do jeho dušepoznaníe všetkého, čo je vo viditel'nosmsvete.4 erako m- totiž vchádzajú telesájemné, svetlé í ostatné farebn-é, h 111a­t o m však tales-á.pevné a pozemské; tro­ma strednýmí smyslanm'. vchádzaju'l vecistredné, ako tekuté chuť o u, vzdušnéslu-chom, čuchom vyparujúce sa,ktoré majú v sebe čosi ;; povahy vlhkej,čosi z plynnej, čosi z o-hniv-ej-alebo. horů—

73

Page 71: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

cej, ako to badať na. dyme, uvol'nenomz vonných látek.

Teda týmito bránami vchádmajú telesá.nie-len jednoduché 'a složené,. ale i smie­šan—éz "nich. Keďže však smyslem prijí­m—amenielen smyslové znaky je d n o t­Iivé, ako sú svetlo-, zvuk, vóňa, chuť &štyri základné al,-kosti,ktoré vníma hmat,ale aj smyslovéznaky společné, akosú počet, vel'ikosť, jav, pak-oj & pohyb, &keďže >>všetko-,čo sa hýbe, má svoj (pohybod i_néh-0=<<5'a, niečo sa hýbe & prechád'za,v poij samo od seba, ako napr. živočichy——-ak teda týmito piata'mi smyslami vní­mame pohyb telíes, privádza nás to k :po­znaniu dhwhovnýoh hýbatel'ov, tak akoúčinek nás vedie k poznaniu 'príčin.

Ako vstupujú veci vnimamžm

4. Vzlhl'adomna. tr-i druhy vecí teda celýten-to viditel'ný svet vstupuje do l'udskejduše vním an ím. Prvé, čo vstupuje doduše píatimi bránami smyslov, sú vomíkaj—šie zjavy; no nevstupujú svojou podsta­

74

Page 72: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

toru,ale svojimi chram, ktoré sa najprvzrodily v prostredí, z prostredi-a. sa dostá—vajú do smyslového. omgánu, zo smyslo­vého orgánu vonkajšíeho do smyslovéhoorgánu vnútoméhio & z neho prechádZajúdo schopnosti vmírlmacej'.6A tak výsledni—cau zrodenia obrazu veci v prostredí a.z mostredia preš-l—é'ho—do smyslového er­gánu & zpr-irpuút'amg,s-a.schopnosti vn-ímacejk nemu je vnímaníw všetkých _vecí, ktoréduša. prijíma z Venkaj'ška.

Ako vzniká zál'uba

5. Po tomto vnímání, ak ide o vec súcu,nasleduje z .a.l' ú -be n i e. Smysly majúzál'ubu v predmete, príjatom v odbmotne—nom obraze, buď pre jeho póvabnosť, akoto býva, pri praku, alebo pre jeho lahod­nosť, ako to (býva, pri čue'hu & sluchu,alebo pre užitečnost ako to býva pri chuti&hmate, podl'a vlastností smyslem. Každá.Záruba, porvtqtáVa z úmemosti. Nakol'ukovšak zjev je nositel'om tvaru veci, jej sílya činnosti, podl'a vzťahu k původu, z kto­

75

Page 73: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

rého vychádza, k prostredíu, ktorým pre—níká, a k cíel'u, na ktorý účinkuje, úmer­n-osťmožno pozorovali na. obraze vecí podzorným Uhlemjej zjevu alebo tvaru, a po­tom sa nazýva póvabnosťou, lebo »krásanie je m'č iné než početná rovnováha<<, čiže»akésí rovnomerné rozloženie častí & prí­jlemnosť fa.:r'by<<.7Dalej: možno pozorovaťúmernosť pod zorným uhlom mocí, čižesily, ktorú má. Vec v sebe, a potom sa na—zýva, lahodnoeťou, keď účinkujtúca sila, ne.—;pr-esahuje neúmerne schopnosti toho-, kto­rý príjáma., lebo SKIPSly neprijemne zná,­“šajú la'ajnosbí & obl'ubujú si vecistredne. A napokon úmemosť možno po­zorovat: pod zorným uhlom účinnosti &vjemu, ktorý je vtedy .úmerný, keď činný“podnetvtláčaním sa utíšuje potrebu trpneprijímnjú-ceho, a to nazývame užitočnosť-ou& vlastnom výživou, ako je to naj-zrejmej­šitapri chuti &hana-te. A tak zál'urbou vstu­pujrú do duše svojimi obranní vo—nkajšíelahodné vecí poéma, tro-j aké-ho druhu zá,—'l'uzby.

76

Page 74: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Ako vzniká rozsudzovanie

6. Po tomto vnímaní & zal'ú-beni nastu—puje TOĚZ)SIU'dZ'OVIaaniíe, ktorým sa.rozsudzuje nielen to, či je niečo-biele alebo.čierne, lebo toto prináleži jednorblivým.smysl-om vonkajším, nielen, či je niečoužitočné alebo škodlivé, lebo toto priná­leží smyslu vnútornému, ale rozsudfzujesa& zisťuje aj to, prečo nie-čo vzbudzuje zá­l'ubu; -pýtame sa týmto úkonormpo dóvodezár-why,ktorú smysel prijíma z predmetu.Túto otázku si Ikl-adieme, keď hl'adáme.dóvo—dkrá-sneho, prijemného & užitočného;& vidíme, že je to úmern-osť rovnováhy.Důvod rovnováhy je ten istý pri vel'kých.i malých veciach, nerouzra-stá;sa. v rozme­roch ani nezmenŠuje, nehyníe s ponúmu­tel'nýlmi vecami, ani .se),nemeni rpohybmi..Neviaže sa na mie—sto,čas, pohyb, & pretúto okolnost je rozsudzovamie nezmeni—tel'né, neobmedzené, neohraničené & na,­čisto duchovně. Rozsudzaovaxúe je tedaúkon, ktorý umožňuje, aby smyslové po­znanie, prijaté smyslami, mochlo vojsť'

77

Page 75: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

očístené a zbavené hmoty do poznávaeejschopnosti. A tak celý ten-to svet můževohádzať do Pundiskejduše branami smy­slov na základe troch uvedených činnost-í.

Aplikácia na pozvzamáeBoha:mzžmanže

7. Toto všetko sú stopy, v ktorých mó­žeme hladat svojho Boha. — Lebo ak je'v n í ma 11ý zjav obrazom veci, zrodenýmv prostredí a potom vtlačeným do smyslo­vého orgánu a ak vedie týmto vtlačenímk svojmu základu, totiž 'k poznaniu pred­metu, to “zrejme naznačuje, že ono večnéSvetlo rodí zo seba rovnocenný, spolupod­s—ta—tnýa ' rovnako večný obraz alebo od­blesk, a že ten, ktorý je obrazom nevidi­telného Boha8 a odbleskom slávy Bohaa obrazom jeho podstaty, ktorý je všadesvojou prvorodenosťOu __ tak ako pred­met rodí svoj obraz v celom prostredí —,milosťou ojednotenia spája sa s l'udskoup-rirodzenosťou, ako zj-avsa spaja so smy­slovým omganom,aby nás týmto spojenímprivied-ol nazpět k Otcorvi ako k prvotně­

78

Page 76: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

mu ciel'u &predmetu. Ak teda všetky po­znatel'né veci majú sehoqp-nosťplodiť svojzjev, zrejme tým hlás-ajú, že možno v nich,sťalby v zrnkadJách, vidieť večné plodeníe'Slova., Obrazu &Syna, večne vznikajfúeehoz Boha Otce.

Záruba,

8. Rovnauko aj zjev, Ibudiací záPuf-bu,svojou povahou póvabný, lahodný 'a uži­točný, dáva tušiť, že v prvotnom zjzavejepwotná póvafbnosť, lahodnosť &užitočnosť ,že je V ňom totiž nejvyšší-a úmernosť& rovnováha. vo vzťa'hu &&ploditel'orvi, jev ňom sila, pósobiaca mie preludom, alepravdou vnímania, & je Vňom vjem nadra­vujúeí, dostačujúci & vylučujúci všetkypotreb-nosti vnímajúceho. Ak teda »zál'u-baje Spojenie pňmerameho s prímeraným<<9&ek len pojem Boha, obsahuje najvyššíumieru půvabu, lahodnosti, užitočnos-ti &spájja se v pravde, vnútorne & v plnosti,schopnej mapami?každého — zrejme vidieť,že len v Bohu je póvodná a pravá blaže­

79

Page 77: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

nosíš & že všetky ostatné blaženoeti násvedú .k tomu, aby sme ju hl'adaJi.

Rozsudzovam'e

9. Lež vznešené-jším &beZprostrednej-šímsposobom vedie nás k istej-šiemu poznaniuvečn-ejpravdy rozsudzovanie. Leborozsudzovaníe vzniká tým, že si odmyslí­me miesto, čas 'a menlivosť, &tým „aj roz­mernos—ť, nasledne-st? & zmen-u, & to pomo­cou rozumu nemenít'el'ného, neobmedze­ného & neohraničeného. Nič však nie jecel-kom nemenitel'né, neobmedzené & neo—hraničené, iba čo je večné; lež všetko, čoje večné, je Boh, alebo v Bohu. Ak tedavšetko, čo s/určitosťou rozsudzujeme, roz­sudzu-j-em—etýmto spósobom, je zrejme, ž—eBoh sám je dóvodom všetkých vecí, ne­omylným pravidlem & svetlom pravdy,v ktorom sa všetko odžaruj-e neomylne,nezničitel'ne, mepochybne, nezl'omrrúbel'ne,nerozlišítel'ne, nemenítel'ne, nemenšdtel' ,neohraníčítel'ne, nerozdelitel'ne & rozumo­vo. A pret-0 je nutné, aby zákony, ktorýmí

80

Page 78: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

usudzujeme s určitosťou o všetkých ve­ciach smyslových, prenik-ag'úcichdo nášhomyslenia, =keďže sú rozumim vnímajrúcehoneomylně & nepochybné, keďže sú z pa­m'á—tirozpomínajúceho sa nevyni—čitel'né,sťaby v nej holy stále prítomné, keďže súpre usudzujúci rozum nezlomitel'n-é & roz­um ani ináč Súdíť nemůže, lebo, ako vravisv. Augustín, »nikto neusudzuje o nich,ale nimi<<,10preto je nutné, aby holy ne­zmenitel'né a nezrušitel'né, nakol'ko súneobmedzené, aby holy neohraničené, na­kol'ko sú večné, &preto aby aj bo-Iyneroz­deh'tel'né, nakol'ko sú rozumové &nehmotné,HGUČÍHGIIÉ,nestvorené, od večnoeti jestvu­júce vo večnej Myšlienke, z ktorej, skrzektorú & podle ktorej vytvára sa všetkol'úbivé. A preto ani nemůžeme s konečnouplatnosťou 'o nich súdiť ináč než skrzeMyš-lienku, která, bola nielen tvar-om vše­tko tvouíacim, ale aj všetko zachováva­júcm &rozlíšujúcim ako bytost udržujúcavo všetkom tvar, a ako pravidlo: riadj-ace,

o 81

Page 79: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

podle, kterého naša mysel' nezsnudzujeVšetko, čo do nej smyslamí vstupuje.

Poznámka R II. stupňu,

10. Toto rozvažomanie možno rozšíriťúvahou o siredmích rozličných druhoehčí3e1,11po ktorých dá sa sťa-bypo siedmíchstupne-ch vystúpiť k Bohu, ako dóvodíAugustín v knihe O pravej“ zbožnosti& v šiesrtej knihe O hudlbe, kde namačujerozličné druhy čísel, vystupujúcieh stupňo­Vi-te od smyslových vecí až k Tvornoovivšehomíra, alby vo všetkom bele možnozr'i'eť Boha.

Hovo-rí bart-iš, že sú čísla ve veciachhmmnýoh, najma však v tónech a zvu—íkoch, a nazýva ích zunia-eim'i;12 žeSfúďalej z nich odmyslené čísla a prij'atédo našich smyslov & nazýva ich v y b a­vu júcimi sa; port—omsú čísla vychá­dzajú-ce z duše do tela, ako sa to- javí v po—hyhoeh & skokoeh, 'nazýva ich vychá­dz a ;]ú c im i; ďalej čís-Ia v smysldvýehpaži-moch, keď upri—emepozornost! na vní­

82

Page 80: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

maný predmet, n-azý—va.ích sm y 31 o­Vý m i; ďalej- čísla uchovávané v paměti,nazývatich pamáftnými; & napokončís-la, ktorými o Všetkom- tom uvažujeme,nazýva, ich usru—dzvujtúcimi; sú, akobolo povedané, nutne nadpomyslowé, neo—mylně &nemožno o nich už ďalej usudzo­vať. Ony vtláčajú do našej mysle číslaumelé, ktoré však Augu'sťn v onýehstupňoc—hnes-pomína, keďže sú pripojenek usudzu-j-úcim. A z nich vyplývajú číslavych-ádzajiú-ce, z ktorých sa. .tv-oria.početnétvary umelých čís-el,aby bol takto zacho­vaný postup od n—ajrvyššíchcez stredne

stupuj-eme od čísel zuniacich, pomocoučísel vybam-júcich sa, smyslových & pa—známých.

Keďže teda. Všetko-je krásne & určitýmspósobom budí zál'ubru za keďže krása a.zál'uba nie sú bez úmernorsti & keďžeúmemosť je V .p-rvoemrade .v číslach, na­čím, aby všetko tbolo číselné. Podl'a toho»číslo je pravzorem v duc-hu Stvoritel'a<<13

o— 83

Page 81: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

a—vo veciach je prvou stopou, ktora vediek Múdrosti. Číslo fted'a, ked'ž-eje každémucelkom samozrejme a Bohu také blizke,vedie sťaby po s-iedmích stu-půoch naj­bh'žšíe k Bohu a sposobuje, že Ho móžemepoznať vo všetkých veciach hmotných asmyslových, lebo veci čísehl-é vnímame,v číselnej- úmemosti nachádzame zál'mbua podl'a zájlc'onovčíselnej úmernosti roz­sudzujeme.

Uzávery

11. Z týchto dvoch prvých stupňov,ktoré nás vedú k poznávaniu Boha v jehostopách ako by dve kridla na nohách,„můžeme uzatvárať, že všetky 'stvoreniatohto- viditel'ného svet—avedú nazieravéhoa múdreiho ducha k večn—émuBohu, keďžesú to_ňacmi,ozvenami .a obrazmi, keďže sústopa-mí; podobami a odzrkadleniami naj­mocnejšieho, najmúdrejšíeho .a naj-lepšiehoprvého Počiat-ku, oného prapůvodn, pra­svetla a phrosti, onej účs'mnejpramyšljen­ky, pravzor-u a prapomíadku, danými nám

84­

Page 82: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

na to, aby sme V nich videli Boha stahyv znameniach božsky nám poskytnutých.Sú to vzory, :aleboskor vecí vytvorenie po­dí'a vzor-u, predložené našim hrubým asmyslovým mysliam, aby sa pomocou vecismyslových, ktoré v'idía, povzniesly k nad.­smyslovým, kto-ré nevidí-a, ako sa povzná­šajíú pomocou znakov k tomu, čo znakyznamenajú,

12. .Stvorenía tohto viditel'ného svetaznačiateda nevídítel'né veci Bo­ž ie jednak preto, lebo Boh je póvodcom,vzorom a účelem každého stvorenía, akaždý účiznokje znamením svojej príčiny,každá. vec, vytvorená podl'a vzoru, je zna­mením svojho vzoru a každá cesta nazna­čuje ciel', ku ktorému vedie; d'alej preto,že stvorem'a značia nevídit-el'né veci Bonejednak vlastnsou podobou, jednak proroc—kým predobrazom, jednak působením ach.­jelov ' a napokon smyslom., vloženým donich. Každé stvomenie totiž je už prirodze—ne obrazom a, podofbou večnej. Múdrosti,ale osobitným spósobom stvorema, po—

85

Page 83: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

zdvihnuté v Písme svátom prorockýmduchem na predobnazy vecí duohovných;ešte osobitnejším spo-sobem sú obrazomvečnej Múdrosti tie stvoreni-a, V podobekterých se. Boh ráčil zjaviť prostredníc­tvom :anjelov; no najosobítnejším sposo—bom tá stvorená, vec, ktorú ráčil ustano­viť ako znameníe, ktorá, už nie je len čírymznamením v obyčejnom smysl-e slova, aleaj Sviatosť-ou.

13. Z toho všetkého uzatvárame, že ne—viditeul'nlévecí Božie možno. polznať zo stvo­reného sveta pochopením toho, čo je stvo­rené, &to natol'ko, že nemožno ospravedl­níť tých,15 ktorí si to- nechcú p—ovšimnúť& v tom všetkom Boha pnomávať, dobro­rečíť mu & milovat: ho, keďže sa nechcúp—ovzníesťzo tmy do predivného svetlaBožieho. Ale vďaka, _Bo-hu skrze Pánanášho J ežžša Krista„ ktorý nás povolalz tmy do svojho- predz'vného svetla, lebototo zvonku 'prichádzajúce- osví'eteníe na­šej mysle, v ktorom žiari Božie npozn-anie,vedie nás k zahíb-eniu sa do seba.

.86

Page 84: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

III. kapitola

0 poznávaná Boha v jeho obraze, vyzna­čenom prž'r'oďzenýmž schopnosťamž.

m. STUPEN

1. Predošlá dva stupne viedlý násk Bohu po jeho stopách, kterými žíarivo všetkých stvoa'eniach, a doviediy násaž k tomu, aby sme sa vbi-bili do seba,totiž do svojej mysie, v “ktorej sa jagábožský obraz. Z toho vyplýva, že na tre­ťom mieste, keď už vstúpime d'o samýchseba, a ako by zanechajúc vonkajšiu pred­síeň, musíme sa usilovat vidieť vo. sva­tyn-i, totiž V prednej časti &'.věitostánku,1Boha ako v zrkadjle. Tam sťa na srviet­niku žiari svetlo pravdy na tvari našejmysl-e, na ktorej totiž skvie sa Gabra-znaj­svatejšej Trojice.

87

Page 85: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Tri schopnosti duše vedú k Bohu

Vstúp teda do seba a hl'aď, ako tvojamysel' vrúcne miluje seba samú. Avšaknemohla by sa milovať, keby sa nepoznala,nepoznala :bysa, keby seba samú nedrželav paměti, lebo nič nepobadáme rozumem,čo: nie je uložené práve v naše-j pamati.A už z toho zbadáš, no nífetelesným zra­kem, ale akom rozumu,2 že tvo-ja dušamá trojakú schopnost Uvažuj teda () č1n­nosti a vlastnostiac'h týchtotroch schopností a buďeš mócť vidieťBoha skrze seba samého ako !by na ob­raze. A to znamená vidieť v zrkad'le a17 hádank6.3

1. Činnosť pamati

2. Činnosťou pam žíti je uc—hováwaťa v predstave oživowať si veci nielen „prí—temné, hmotné a časné, ale aj- mjnulé abudúoe, duchovné a večné. _ Paměť sipodržuje minulé spominaním, .prí­tomn-é vnímaním, bu d ů c e predrvída—ním. _ Podržujesi aj du chovné veci,

88

Page 86: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

na,-pr.principy súvislých i rozlíšených veli—čin,4 alko sú bod, okamih a jednofmosť,bez ktorých vůbec s-í nemožno pamataťalebo rozmýšl'ať o tom, čo má, v týchtoveličinách svoj základ. _ Napok—onp r i n—cí=py a nadradenosť ved'y podržuje sipamati ako vecí večné a palná-tá. si ích tiežvečne, lebo nikdy, dokjal' užíva rozum, ne­může zabudnúť na ne tak, aby ích počulaa neschválila a nesúhlasíla s nimi; avšakneprijMa ích ajko niečo nového, lež ibaznovu ích poznáva alko čosi, čo má, v sebevrodené a vlastné, napríklad keď nie-komupoviem: »Všetko má. SVO'jklad & zápor<<,alebo »Každý oelok je váčší ako jehočasť<<.A to isté plartí o každej: inej pravde,ktorej nemožno odporovať pre jej »vrnú­torný dóv0d<<.5

Teda na základe prvej skutočnoisů, žesi paměť ozaj- .po-d-ržujevšetko časné, totižminulé, prítomné i bud—úce,je zobrazenímVečnosů, ktorej n-erozdelitel'ná prítom­nosť sa mzširuje na všetky časy. —Z druhej skutečnosti je zrejme, že sa pa­

89

Page 87: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

m'áť tvor-í nielen působením vonkajšíchsmyslových názorem ale aj znútra pri-ji­mrmJ'm & podužovaním duehovných tva­rov, které nemůžu vstúpiť bránami smys­locv,am predstavami smyslových vecí. -—Na, záldade tretej skutečnosti má v sebenememiteil'né svetlo, “V ktorom si památánemenitel'né pravdy. _ A tak z činnostipaměti je zrejme, že duše je- O'brazom &podobou Boha., natol'ko mu vl-astnou, &Onje natol'uko v nej: prnítommý, že ozaj homůže pochopit: a má možnosť »poehopiťho 'a mať v ňom ílčasťa.6

2. Činnosť rozumu:a) pojmy

3. Činnosť rozumovejl schopnostiSpočíva v romlmowom vnímam' lp'OiijlV,s-údov&uzáverow _ Význam p o j m ovchápe rozum tak, že pomocou definí-cierozumíe, čo čím je. Lež def—iniciavzniká.na základe vyšších pojmov, ktoré zase. de­finujrú sa na, základe eštie vyšších, kým ne­dójdem-e k pojmem najrvyšším “& nejvše­o—becnejším.Ak ich niekto nepozná, ne­

90

Page 88: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

móže presne rozumieť nižším. Ak teda ne—pochopíme, čo je bymsť, ktora jestvuje­sama od seba, nemůžeme plne poznať de­finiciu níekt-orej vec-iosobí-mej. Aj bytosti,.která jestvuje sama od seba, možno po—znať iba s jej vlastnosťarrú, j—edjnosťou,pravdivesťeu a debnortímsťou.Keďže všakbytoeť můžeme si myslíeť ako čiastočnúi ako úplnú, ako nedokonalú i ako doko—nalú, ako možnú i ako skuto-čnú, aiko—by­tost! vo vztahu k niečomu í ako bytosť'čistú, alko bytosti z časti i ako bytosť ce­lostnú, a-ko bytosti pominutel'nú i ako by­tosť stálnl, ako bytosť j—estvujúcu skrzeniečo iné i a'ko bytesť jestvujúcu samú odseba, ako 'bytesť smiešanú s nedbytosťoui ajko:bytosť číru, ako bytosť závislú i akobytosť samohytnú, ako bytost nasleduj—ú—cu i ako by—tosťpredehádzajnícu, ako by­tosť zmenitel'nú i ako 'by-tosťnezmenítel'­nú, ako 'bytosť j-ednoduchú i ako »b—ytosťsložen-ú, a keďže »nedosta—tky a chybymožno poznať iba podl'a kladov<<,3 náš—rozum únphre nero-Zsonbeu'íesmysel m'jakejl

91

Page 89: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

s'worenej lbyto-sti, ak ho nepodporuje110mmBytostí najčistejšej, najskutočnej­šej, 'najúplnej-šej & absolútnej. A ňou jeBytosť jednoduchá & večná, v ktorej súdůvody všetkého. vo svojej číro-sti, Veďako by vedel rozum, že tá alebo ená by­tosť je chyvbn-á.á neúplná, keby nem-al ve­wzl—omieo Bytosti bez najmenšej nedokona­lostí? A to: isté platí aj o ostatných spo—mínáných vlastnostiáoh.

b) súdy

Hovor-íme o rozume, že vtedy pravdivochápe smysel s ú do v, keď s istotou vie,že sú pravé, &vedieť to je skutečnou ve­domosťou, keďže sa v tomto chápaní ne­móže skla.-mať. Vie totiž, že oná pravdanemůže byť iná, vie teda, že je .n-ezrmení—tel'Íná. Nekoř-ko však naša, mysel' je pre­menJiVá, móže vidieť tú nezarenitei'n-e sa,j'agajúcu pravdu iba, v akoms—íSvetLe, žia­riacom celkom nemenítel'ne, ktoré nijakonemůže byť zmenitel'ným 'etvorením. Vieted-á, že je to Svetlo, kte/ré osvecuje kaž—

92

Page 90: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

dého človeka, prichádzajúceho na, tento­svet,0 že je to Svetlo pravé & Slovo, ktoafévbolo na, počiatlcu u Boha.

c) uzávery:

Smysel uzáverov náš rozumvtedychápe správne, keď vidí, že záver nutne.­vyplýva z premis. A to Vidí nielen pripojmoch nutných, ale aj plni náhodných,ako je napr.: Aik človek beží, pohybuje se.Túto nutnú vlastnosť hledá,nielen vo veci-achjestvujúcich, ale i nejeetvujúcich. Ak totiž.platí, že človek, ak beží, pohybuje sa., zapredpokladu, že človek jes-tvuje, to istéplatí, i nkeby človek nejestvo—val. Ták—átonutnosť uzávem nevyplýva z hmotného­jestvovania. vec-í, lebo je náhodná, aniz jestvovania veci V duši, lebo portem byto bol iba prelud, keby nejestvovala sku—tečne: povstáva teda podle, vzoru večnej:Myšlienky, podl'-a ktorej majú veci vzá—jemné schopnosti a Vlastnosti, na základe­pred-stavy .v ofnej'večnej- Myšl-ienke. Každýteda, ako hovorí Augustín v knihe O pra-—

93:

Page 91: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

vej zbožnosti,10 kto správne uvažuje, za­pal'uje si svetlo od onej Pravdy a usilujese k nej dójsť. — Z toho je zrejme, že nášrozum je spojený so samou večnoruPrav­dou, keďže nič pravdivého nemůže sám odseba s istotou poehopíť, ak. ho neporušíOna. Můžeš teda sám od seba vidieťPravdu, ktorá, ťa poučuje, ak ti nepreka­žajú a ak sa ako mrákava neklad'ú medziteba a lúč pravdy žiadosti a nedobré pred—stavy.

3. Činnosť vůle:a) úmysel

4. Čimnoeťschopností vól'ove j javí sav úmysle, pommdikrua túžbe.11 -—Úmysel:spočíva v hl'a-d-anítoho, čo je lepšie: totoalebo tamto. O lepšom však možno hovo­ríť iba v porovnani s. najlepšízm; & tortoporovnanie mer-ia sa podla vePko-srti po­dobnosti. Ni-kto teda nevie, či toto je lep­šie ako- tamto, lak nevie, že toto je podob­nejšie naj-lepšiemu. Nik však neví-e, že saniečo niečomu viac podobá, ak to nepozná,;napr. neviem, že tento človek je podobný

94

Page 92: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Petrovi, ak neviem alebo nepoznám Petra.Ted'a každý, kto koná, podl'a úmyslu, nevy­hnu-tne má v sebe vtlačené poznanie naj­vyššieho Donem.12

b) posudok

Istoistý posudek oi veciach, o kto­rých možno rozhodavať, tvori sa pomocounejakeho zákona. [Nikto však nemůžes isbotoru súdiť podla zákon-a, ak nie jepcresveďčený o jeho správnosti &o tom, že .nemusí skúmať túto správnosť. Lež naša.mysel' posudzuje iba seba. s-amú; keďžeteda nemůže posudzov-ať zákon, p'o'dl'a,kto­rého súdá, tento zákon je vyšší ako: naša,mysel' & súdi m'm podl'a. toho-, ako bol donej vtlačený. Nič však nie je vyššie nadl'udskú mysel', iba Ten, ktorý ju stveril:& tak sa naša vól'ová schopnosti dotýka,božských Zájk-OTIO'V,a-k ju rozeberieme dodósledkov. '

c) túžba

Túžba základne smeruje k tomu, čonaj-viac na, ňu vrplýva. Naj-viac na ňu vplý­

95

Page 93: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

va to, čo človek naj-viac mil-uje; človek naj­viac miluje stav blaženosti; blaženým všakrobí ho iba to, čo je najlepšie „ačo je po­sledným ciel'om: teda 'l'udská túžbra žiadasi čosi iba preto, že je to najvyššíe dobro,alebo preto, že pom-aha k nemu dójsť, ale—bo pneto, že to má s ním nejakú podobnost.Také. je síla najvyššíeho Dobra, že tvormůže niečo milovat! iba z túž'by po Nem;kllamesa a mýlí, keď považuje obraz a. na­podobeninu za pravdu.

Pozriže, ako blízko je duša k Bohu aako svojou činnosťou vedie ťa paměťk Večnso—sti,rozum k Pravde, schopnostvol'by k najvyššej Dobrote.

Vlastnosti troch schopnosti vedúk najsv. Trojici

5. Poriadok, původ (a vlastnostitýchto duševný-ch schopností vedú zasak samej najsvátejšej Trojici. _— Leboz paměti vzniká rozumnosti ako jej plod,pretože vtedy rozumieme, keď obraz, kto—rý je v paměti a nie je ničím iným alkoslovom, dostane sa na osrtrie rozumu.

96

Page 94: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Z paměti & rozumnosti dýcha láska., akospojívo obo-oh. A všetky tri, totiž mys,-erplodiaca, slovo- a láska, sú v duši vo Vzťa­hu k paměti, rozumnosti »avolá, ktoré súsp-olrupodsdzatmé, sebeuríovné, spolutrvajúce&navzájem sa prem'kajú. Ak je teda, Bohdokonalý duch, má, palm-žiť,romlmnosť &vól'u, teďa aj &pdoďené Slovo & vydýchmmrtúLásku, nume—od seba, odlíše-né, I-e'bojednopochá'dza od druhého, nie podstatne anipríp adkov-o, ale osobne.

Ak ted.-amysel' uvažuje o sebe pomocouseba. .samcj- ako by pomocou zrkadl'a, vy­stupuje k poznávaniu najsvátej'šej Tvoji-cgOtce., Slova & Lásky, troch osób spolu­večnýoh, seborovnýoh &apolupodstatnýéh;z nich ktorákol'vek je v ktorejkol'vek, jeď­n—avšak nie je druhou, ale všetky tri sújoden Boh.

Poznámka k III. stupňu

6. Toto poznávam'e, ktoré má duša fpo­mocou trojitos-ti svojich schopností, na zá­kliad'e ktorých je obrazom Božím, o svo—jtom trojitom & jedinem prin-cípe, napo—

7 97

Page 95: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

máhajúaj vedecké osvi-etenia,ktoré toto poznávanie zdokonal'ujú, upra­vujú & trojako predstavu-jů :rrajsvátejši-uTrojicu. ——Celá filozofie:, sa totiž deli na.prirodzenú, rozmnovú & 1M&V11ú.13Prva.hovorí & príčine bytia, & vedie pretok moci O—tc-ovej-;druhá o dóvod—ochmysie­nie & vedie k múdrosti Slova; tretia o-ži­votn-om po—riadku&vedie k dobro-te DuchaSvatého.

Balej prvá; (p fi r o &z e n á filozofie,)se dei-í na, metafyziku, matematiku & fy­ziku. Metafyzika hovorí o bytnosti vecí,matematika o číslech & o'b'razcoch, fyzika() prirodzenostiach, silách & čiimostiachhaven-ok. A pre-to prvá, vedie ik prvémuPrincípu, Otcovi, druhá k jeho obrazu,Synovi & tre-tie k Duch-u Svatému, dam.

Druhá (ro zumová časť filozofie)del-ísa na gramatiku, ktorá učí vyjadr ­vať sa; logiku, ktorá zbystruje rozum pridokazoval-í; Peter—íku,která, učí obratnepresvedčovať & rozhýbať. Aj toto nezna­čuje tajomstvo najsv'átejš-ej Trojice-.

98

Page 96: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Tretia (mrav n a časť filozofie) delisa na náku o jednotiivcoví, rodine a štáte.A tak prvá- naznačuje nezrodenosť prvéhoPrincípu, druhá, synovs-tvo Slova, tretiaštedré dávanía s-aDucha Svatého.

7. Všetky tieto medy majú určí-té a ne­ldanmé pravidlá ako by svetla a lúče, čosostupujú z večné'ho Zákona do našejmysle. A preto naša myse-Y,ožíarená azaliata tol'kým jas-om, ak nie je slepá„móže dójsť sama od. seba ku kontemplá—cii(mého—večného Svetla. Vyžarovam'e tohtoSvetla .a uvažovanie () ňom prívádaa múd­rych do úžasu a hlúpyeh zasa, ktorí ne­vería, do zmatku, aby por-omnelí a abysa splnilo proroctvo: Podivuhodne vyža­mýeš svetlo z výšin, :; .ačótenísú všetci ne­múďreho svalem“

7' 99

Page 97: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

IV. kapitola

0 pozná/vanéBoha v jeho obraze, obnove­nom vliatymž darmi.

IV. STUPEN

1. Ked'že však prvotný Princip móžemepoznávaťnielen vo svojom okolí,ale aj v sebe, čo je vyššie ako pred­chádzajúce poznávanie, kladjeme toto uva­žovam'ena štvrté núesto. Keď sme videli.ako blízko je Boh našim mysliam, zdá. saazda čudným, že len máloktou'í poznávajúv sebe prvotný Princip. Bahko si to všakvysvetlíme, lebo l'udská. mysel', rOZptý­lená všelijakými starosťamí, nevchádza doseba pamáťou; zastretá mámymí pred­stavami nevstupuje do seba rozumovo—sťou; žíadosťami zvábená nevracia sa doseba túžbou po vnútornej slasti a duchov­

100

Page 98: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

nej radosti. Celkom zaviazla v smyslovýchveciach a nemůže vojsť do seba, k Božie­mu obrazu.

Nutnosť vykúpenia

2. Ked'že však človek nevyhnutne osta­ne ležať tam, kde padne, ak totiž sa ne­pos'biera a nepousiluje vstať,1 nebola bysa mohla ani naša duša dokonale odpútaťod týchto smyslových vecí a hl'adieť naseba samú a na večnú Pravdu v sebe sa­mej, keby Pravda nebola prijala v Kris­tovi l'udskú podobu a nestala sa tak rebrí­kom, ktorý obnovil onen prvý rebrík, zlo­mený v Adamovi.

Preto teda i keď je niekto osvietenýsvetlom prinodzeným aj svetlom získanejvedomosti, může vstúpiť do seba, aby saSám v sebe nadoval v Panovi, iba pro­stredníctvom Krista, ktorý hovorí: Ja somdvere! Ak niekto vojde cezo mňa, budeSpas-ený. Bude mócť bezpečne vchádzaťi vychádzať a nájde pastvu.2 K týmto dve­rám však sa neprribližujeme, ak v Neho

101

Page 99: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

neveríme, nedú-fame a nemilujame Ho. Akted.-a chceme vojsť .a požívať Pravdu akoV raji, našim nám kráčať vo Vi e r e, n a—d.eji a 121Sk e k .prostredníkovi medziBohem a l'ud'mi, Ježiš-om Kristovi, ktorýje ako by strom života uprostred raja.

Potrebné sú, tri božské čnosti

3. Zaodejme teda obraz svoj-ej mysletroma božský-nů čnosťamj, ktoré dušu.očisťujú, osvecujú a zdokonai'ujnú, obnow—júc tak obraz .a robiac ho podobným ne­beskému Jemmaimu a časťou bojuj-úcejCírkvi, ktorá je, ako hovorí Apoštol, die­ťať-omnebeského Jeruzalema. Vravi totiž:Ale nebes-ký J emzzalem, to je tá slo-bodná,ktorá je našou matkou.3_ Ak teda dušaveriaca„dúfajúca a miiujúca Ježiša-Krista,ktorý je Siovom vteleným, n%ivoreným aVdýchnutým, totiž cestou, pravdou a živo—tom, Vie-rou veri v Krista ako v nestvo—ren'é Slovo, ktoré je slovom a odbieskomOtoa, ziska si znovu duchovný sluch azrak; Sin.—ch,aby paijaia Kňstove reč-i,

_102

Page 100: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

zrak, a'by hl'ad—e-lana ží-aru »oného- svetla-.Keď ďalej v nadeji vzdycha upo prij-atíVdýchnutého Slova, túžbou a cítom ziskanazpět duchovný čuch. A keď napo-ko'nláskou objíma vtelené Slovo, príjíma odNeho sladkost a prechadza do Neh=oexta­tí-e-kýmmilovaním, dostava opat chuť &hmat:i — Keď už znovu nadíolbudlatietosmysly a „keď vidí a počuje, citi, ochut­náva a obvjíma svojho—Ženícha, može spie­vať s nevestou Pieseň .piesní, .sl-oženúprá­ve pre rozjímaníe podl'a tohto štvrtéhostupňa, ktorý pochopí iba ten, čo ho CZO­.svfame,5lebo spočíva viac na citovej skúse­nosti ako na rozumovom uvažovaní. Natomto stup-ní, získajuúc znovu vnútornésmysl-y, ktorými može vnímat najvyš'šíukrásu, počuť najvyššiu slúladnlosť,Pčuchaťnajvvyšš-iu rvóňu, ochutnávat naj-vyššíusladkost, zmocnit sa najřvyššej' rozkoše,pripravuje sa duš'a 'na vytrženíe mysle, 'ato zbtožnosťoíu, obdivom a j aso-tom, podl'atroch' zvolazní'v Píesm' piesní.. Prvé z nichvzniká z hojnosti zbožnosti, ktorou sa.

103

Page 101: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

duša stáva ako by stipom ďymu z voňa­vaj myrhy a, tymžáam.6 Druhé sa. rodíz nadšeného obdivu, ktorým sa “duša,stávaako by zorničkou, lun-orwa slnkom, & topostupne podle, osvietení, privádzajúcichdušu obdivovat Ženícha, o ktorom uva­žuje. Treti-e vyrá-ža z prekypeni-a. ja.-sotu,ktorým sa dně-adostáva do stavu najprí­jemnejšej Lahody, do stavu. oplývajúoehorozkošamž, celkom op'rená o svojho Mžlého;

Náš duch sa stáva hierarchickým

4. Keď to dos-1311113,stáva sa náš duchhierárchickým7 &můževystupovathore, po d-oůmeako onen nebeský J ebu-za—lem, do ktorého vojde i'ba ten, do čiehosrdce. najprv onen Jeruzalem ísostúpilV podobe milosti, ako to videl Ján vo-svo­jich Zjaveniach. A onen Jeruzaňem vtedysestupuje do srdca, keď v sebe obnovímeobraz Boží, keď božským čnost'amí, la­hod'nost'ou duchovných smyslov .a vytrže­niami stane sa náš duch hierarchickým,totiž »očistenýzm,osrviet-eným & dokonalým.

104

Page 102: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

— A takto je vyznačený aj účasťou nastupňoch dev-íatích ehórov, lebo sa v ňompostupne rozvíja oznamovanie, naríad'omna­nie, vedeníe, usporadovaníe, poeiJňovanie,rozkazovaníe, pňjím'anie, zj-avovanie, po­mazanie, které rad-radom zodpovedajúdeviatim chórom 21_*11jlelss.1q'rfrx1,aa to tak, žeprrwétri splozmín'anésmpne sa vzťa'huj'ú nal'udskú príredzenosť, ďalšie tri na l'udsíkúvnútor-nú činnosť a poel—e-dnétri na Indians.-ť.Ak ich dluša má, &vchádza d-oseba, vchá­ďza tým zároveň do erného nebeského Je­ruzalem-a, kde hl'eadí na ehóry anjels-ké &vidí v nich Boha, ktorý tam prebýva aspravuje Všetku ích čínnesť. Pretou hovoríBernard Emgenioví,9že »Boh v Serafínochmiluje ako Laska, v Cheru'bín-och potznávaako Pravda, v Trónoch sedá ako- Spravod—lirvosť,v Barnstváeh vládne ako Velebnosť,v Kníežatách kral'uje ako Počíatok, v Moo­nostíaeh ochraňuje ako- rS-pá-sla,v Siláchúčinkuje ako Sila, v Archen jeloch zjevujeako Svetlo, v AnjeI-oeh pomáha ako Dob­rota,<<V tomto teda poznávame Boha,

105

Page 103: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

ktorý je všetko fvovšetkých, keď hl'adimena neho Vo svojich mysli-ach, v ktorýchprebýva, svojimi damni prekyfpujúcejlásky.

Poznámka k IV. stupňu

5. Dosiahnuť tento stupeň gro-mania ne—obyčejne & výmačne pomáha uvažovanieo Písma,-e svátom, vnulmutom Bo­hom, tak ako pomáhala filozofie, dosiah­nuť stupeň prodcháďzajúci, Veď Písmosvětě v prvom rade hovori o diele vykú­penia & tým najm'á, o viere, nádeji &láske,ktorými čno-sťaunisa duša obnovuje, alenadovšetko () láske. O nej- hovo—ríApoštol,že je ožel'om hláscmz'a blah'ozvestž, lak Vy­chádza z čistého srdcem,dobrého svedomžaa nepokryteckej viem/„10Ona je splnenžmzákona, ako vraviten istý. A náš Spasitel'tvrdí, že celý zákon .a proroci srpočivajúna jej- dvorohpmkázaniach, totiž na, láskek Bohu & ik buš-nému. Obe tieto lásky saspáj-aj—úvedno v Ženíchovi Církvi svátej ,Ježíšovi Kristovi, ktorý je zároveň naším

106

Page 104: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

bližným i Bohom, zároveň bratom i pá­nom, zároveň král'om i priatel'om, zároveňsiovom nestvoreným i vtelezným, našímTvoritel'om i pretvorovatel'om, ako byalfou a omega/u„11d'elej nejvyšším Vel'­kňazom, ktorý očisťuje, osvecuje za zdo­k-onal'uje Nevestu, totiž celú Církev i :kto­r-ú'kol'voksvátú dušu.

6. O tomto Vei'kňazovi & o cirkevnejhierarchii hovori celé Písmo “svaté, ktorénás učí, ako sa máme očisťovať, osvecovať& zdokonal'ovať, &to podl'a trojakého z á—ko n &, uloženého v ňom, totiž prirodze­ného, zjaveného .a zákona, mJLosti; aleboešte s-kór podl'a jeho troja-kého hlav­ného rozdelenia, totiž podl'aočis­ťujúcerho zák-ozna Moj-žišovho, osvecuj-ú—oeho zjavenía morockého a. zdokonal'ujú—ceho ponaučenia evanjeiiového; alebo eštenaj-Sikor-p—odí'a,jeho txojakého ducho v—ného smyslu: tmpoitogviokého12ktorýočisťuje pre pocčestný život, alegorického-,kto-rý osvecuje pre jasné pochopenie &anagogiokého, který zdokonal'uje dušu vy—

107

Page 105: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

trženiami mysl-e a presladkými damnimnídrosmi; deje suatak pomocou troch spo—mínaných božských čností, obnovenýchdra-chovných smyslov, troch uvedenýchvytržení a hierarchických úkomov mysle,'ktorýrmi s-a naša mysel' obracía do svojhovnútra, aby tam poznávala Boha v žžaresvátosti,“ aby v nich sťa na lůžku usnulav pokoji a odp'očfivala, uspokojená prí­sa1h0fu Ženíc-ha„ že iSa, nezobwdi, kým toon sám nebude oho-ieť.

Shrnutie III. a IV. stupňa

7. Z týchto dvooh pfrostredných stup­ňov, .po ktorých kráčame lku kontemplo­vaníu Boha v nás samých, v odznkadle­niach stvorených obraz—ov__ a to na spó—.solbkrídel, roztjahnutých na let, zaujíma­jfúcío'hprostnedné miesto _ můžeme po­chopiti, že k Bohu nás vodú prirodzenésily rozumnej duše, keď hradíme na ichčinnosti, schopnosti a nfadobudnuté vedo­.mos-ti,ako to vyplýwa z tretieího stupňa; -—balej vedú nás k Bohu obnoven-é schop­

108

Page 106: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

nosti duše, a to v]ia-tymi čnosťamí, duch-Ov—nýmí smyslem & vytrženiamí mysle, ako.­je to zrejme zo štvrtéuho stupňa. Potomvedie nás k Bohu aj hierarchická činnost,totiž očisťovanie, osvecovaníe &zdokonal'o—vam'e l'udsrkýoh myslí, hierarchické zjeve­nía, v PiS-mesvětem, dané nám skrze anje—lov, ako to :potvrdtzuje apo-štol, že zákonbol vyhlásený skrze cmjelov a Pro-stred­nžkaF A napokon vedú nás k Bohu anjelí&anjelské ehóry, rozkladajúoe sa. v našej“mysli, podla, vzoru nebeského Jeruzalema.

8. Naša mysel', naphlen'á všetkými tý­míto rozumovými osviet-eni-ami, obývaná.Božou múdro-sťou ako Boží chrám, stávase, takto dcerou, nevestou & príatel'kouBožou, stáva, sa, údom Hbavy-Krísta,sestrou & sepoiludedličkoujeho, i chrámem.Ducha Svatého, založeným vier-ou, vys-ta—vaným nádejou & zasvátenýfm Bohu svá-­tosťou duše i tela. Toto všetko spóswolbuje—najúprimnejšia láska Kristova, ktorá sarazí/'ževav našich srdciach skrze Ducha:Svatého, ktorý nám je daný.15 Bez tohto.

109“

Page 107: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Ducha. nemůžeme po—znaťtajozms-tvá Božíe.Lebo ako mlto nemůže vedieť, čo je v člo­veku ale me ďuch človeka ktorý je fuňom.,podobne am žajomstvá Boží3 Místo 'ne­pozná, iba Duch Boží. ——Majme teda.svoje korene & svoj základ v láske, abysme. mohli se všetícýmfi svátýmž por/“oznumžeť tú, dižícu večn-osti,s 3.7"ng šteuro:—ati,výšku velela-nosti & híbku Sudcovej múd—r-ostí,

110

Page 108: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

V. kapitola

O poznávané jedinosti Boha U jeho prwa­mdom mene, ktorým ýe >>Bytée<<.

1. Boha možno po'znávať nielen mimonás a v nás, ale aj nad nami: mimo násv stopách, v n á s skrze obr-az- 3. n a dn a mi pomocou svetla, které žiarí nadnašeu :mysl'ou & které je svetlom večnejPravá-', lebo >>našumysel' priamo vytvo­rila, Pravda? Tí, čo sa cvičia v prvomspósobe, vkročílí už do predsiene predSVátO'StálůíO'Il'la,tí v druhom vošli do svá­

tyne & ti v treťom vchád-zajú s najrvyššímVel'lďlazom do sv'a'tyne svatých, kde sanad archou dvíhajú cherub-ovia slávy, za.­tí-e-ňuj—úcízl'utovn-icu. 'íí-to dvaja cherubo­'Via znázorňujú dva spósoby alebo stupne

111

Page 109: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

kontemplovania neviditel'ných a večnýchvecí Boží-ch: jeden z nich vztahuje sa nap—odstamév Bohu, druhý zasa na vlast—nosti jednotlivých Osób.

2. Prvý spószdbpredovšetkým a hlavneupiera porhll'ad na samotné :b—y'tiea vravi,že prvoradým menom Boha je Ktorý jest­tvujef Druhý spůsob up-iera pouhy-ad nasamotné dobro a vraví,iže toto je prvé menoBožíe. Prvý spůsob- S'a vztahuje viac naStarý zákon, keďže najviac zdůrazňujejedno-tu Bože-j bytnosti; preto bolo pove­dané Mojžíšovi: Som ten-, ktorý jestvuje.Druhý spůsob masa vztahuje sa na Novýzákon, lebo ustanovuje rozdielnosť O-sób,keď krs-t-ív mene Otca i Syna i DuchaSvatého. Prato náš Majster Kristus, chce­júc po-vmiesť k evanjelíovej dokonalostimladíka, ktorý zachovával zákon, dal Bohuv prvom rad-&a výslovne men-o dobroty.Nókto, vravi, nie je dobrý okrem saméhoBoha.3 A Ján Damascénsky, nasledujúcv tom Mojžiša, hovorí, že Který jestwujeje prvomdé mam Božie; Dionýz, nasledu­

112

Page 110: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

jú-c Krista, hovorí, že prvoradým men-omBožím je Dobro.

V. STUPEZV

3. Kto chce teda uvažovať o nevidítel'­ných veciach Božích fvzhl'adom nra jedi­nosť bytnosti, nech ILPTÍG'v prvom radesvoj pohl'ad na, samotné bytíe! A vtedyuvidí, že by'tie ako také je tak vel'mi ur­čité, že si .ho nemožno predstaxviť alko ne­jesrtvu'júce, lebo naj-číLr-ejšie-b'y t i e jest­vuje len ako úplný opak neb ytíěla.pmávetak, ako nič je vonkoneom opa­kem ]10y tie.. Akro úplné nič nemá níčohoz 'bytia. am" z jeho vlastnosti, práve takani samo bytie nemá nič z nebytia, aniv. skutečností ani v možnosti, ani “samov sebe ani v naš—omZdani, K 'že teda neébytíe je nedostatek bytia, můžeme ho (po—znávať iba cez bytíe. By-tie však nemů­žeme :pomávať skrze niečo iné, lebo vše­tko, čo pomáv—ame, poznávame iba akonebytnesť, alebo ako bytu-ost v možnosti,alebo aim 'byftnosťskutečná. Aik teda ne­

8 113

Page 111: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

bytnoeť -móžeme pomať len cez by-tnosť, '&bytnosť v možnosti len cez bytnosť sku­točnú, &'byďaieznamená číry úkon bytností,je teda .bytje to, čorozum pomáva najprv,a. toto bytie je to, čo je číryunj úkonom.5Lež toto Ibytie nie je bytím či—astočným,ktoré už samo sebou je bytím zúženým,nakol'ko je pomiešané &;možnosťou, maninie je bytím obramým, keďže nemá míčzo skutečností, nakol'ko vóibec nejeetmlje.Z toho vyplýva, že je to Bytie Božské.

Zaslepenosť rozumu

4. 02235“podivná je zaslepenosť- roz-mnu,ktorý nfelbadá. to, čo .poznáNa ponajprv&bez čeho nič iné poznať nemůže. Lež akooko, pozorujúoe rozličné druhy ďarieb, ne­badá svetlo, pomocou ktorého práve-VšetkoVidí, &ak ho aj badá, nevenuje mu pozor­nosť, práve ta.-koko našej mysúe, upreténa, jednotlivé & všeobecné predimety, nre—bladá vlastné Byrtí-e,jestvujúce mimo každýrod, :hociono prvé vstupuje do našej: mysle& len pomocou neho vidíme ostatné. Z to­

“114

Page 112: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

ho ozaj vyplyva, že »zreaknáš má sa k naj­znejmejším zjavom prírody práVe tak akozrak netopiera k svetlu<<,6nakol'ko na­vyůmutému na temné (bytosti & smyslovézj-avy sa. zdá., že nič nevidí, keď bl'adí nasvetlo najfvyššieho Bytia, .a nedbá, že prá­ve táto fbeimmortaje vlastne osvietením inla­šej mysle, tak ako keď Uko vidí jasnésvetlo & dommieVa se, že nič nevidí.

Šesť vlastnosti tohto Bytža

5. Všímmí si teda., ak móžeš, saméhonajsč'írejši-ehoBytia & zbadáš, že si ho ne­možno predstaviť ako, prijaté od niekohoiného, & práve preto nutne si ho predsta­vujeme ako celkom prvé, čo nemůžepoch—ádzaťz ničeho, ani od nikoho. Veďže by portem bollo samo skrze seba,keby nebolo samo skrze seba a. od sebaprvé bytie? — Zbad'áš d'aABej,že celkomvylučuje nebytie, & preto nikdy nezačalo,nikdy neprestane, lež je v e čné. .—Zba­dáš tiež to, že neobeahuje v sebe nič, ibato, že je bytím, vůbec nie je teda složené,

a- 115

Page 113: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

lež nejjednoduchšie. __ Zbadáš,že neobsahuje nij aké možnosti, nakol'ukokaždá možnosť má, v sebe čosi z neby-tie.,&tým je najskfuto'čnej šie. __ Zba­dáš, že vůbec nemá,chyby, a tým je na j­dokonralejší-e. — Napfokonpoznáš,že nemá nič, čo by v ňom spósobovalorozdialy, &preto je nanejvýš jedin é.

Teda. Byrtíe, krtocr'éje bytím čistým, by—tím jednoduchým & bytím absolútnym, jeBytíe prvotně, večné, najjednoduchšie,naj'skuto čnejšie, najdokonaiejšíe & nenaj—výš jediné.

6. A tieto vlastnosti sú také určité, žeten, kto chápe 'byítie, nijako si nemůžemyslíeť 10h opak; nadvžizujú jedna na.dluhů. Ked'že je proste bytím, je prostep r v ě; keďže je proste prvé, nepochádzaod iného, ani samé sa nemoh-lo učíniť, jeteda v e č n e. A keďže- je prvé & večné,nie je složen-é, je teda na j—jedno­duchšie. A d'a-lej, keďže je prvé,Večně & najjednoduehšíe, nie je Tvňomnijaká možnosť, pomiešaná so skutočn-o­

116

Page 114: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

sťou, je teda najskut-o-čnejš-íe.-A napokon, keďže je prvé, večnlé, naj"jednoduehšie, najskuto=čnej—šie, je n a j“6.o—konalejfš-ie. Takém—ubyti-u totiž ničneehýba, ani nič k nemu nemožno- priďať.Ked'že je teda prvé, večné, najjednoduc-h­šie, najskuto čnejišíe, nejdokonzalejšie, jei nanejvýš jediné. Lebo o čomse ho­vorí, že je celkom pitné, je naplnené vše—tkým, čo sa dá Otom vobec povedať. A to,»o čom sa. hovorí, že je pros-te celkomplné, nutne pfrfináležíiba jednému jediné­-mu.<<"Ak teda Boh je bytím prvým, več­ným, najjtednoduchším, najskutočnejšim,najdokonalejším, nemožno si predstavit,že by nejestvoval, ani že by nebol len je—den j'edjný. Čuj teda„ Izrael, Boh tvoj jeBoh jediný.8 — Ak na toto všetko pozerášv čistej prostote mysae, zaleje ťa aspoňtrocha. osví'etean-ie večn-ého. smetl-a.­

Iwých šesť vlastnosti

7. Ale sú tu aj iné veci, ktoré ťa pri­ved-ú do úžas-u. Lebo toto. Byt-ie je prvé,

117

Page 115: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

a predsa posledné, je večné, &predsa, naj­pcnítomnejšie, je najjednoduchšíe, &predsa.najváčšíe, je naj'skutočnej'šíe & pritomnajnezmonit-el'nejšie, je najdokonalejšie &pritom nezmerné, je nanajvýš jediné &predsa,—všestranné. ——Aik budeš toto obdi­vovat čistou mysí'ou, zalej'e ťa ešte v'áčšifesvetlo, aked'vypozoruj'eš d'alej, že preto jeposle dné, lebo je prvé. Ked'žeje totižprvé, všetko koná, pre sakra,“ & je tedanutné, aby si bolo a—jposlodným cíel'om,začiatkom í dokonaním, alfou fi omegou.__ Protoje najprítomnej'šie, l'eboje večn—é.Keďže je totiž večné, nevyplývaz iného, ani neubývva samé od seba., anineprechádza z jedného do dm1hého, nemá,teda, ani- minul—osti,ani budúcnosti, je ibaprítomným bytím. ——Proto je n &jv ží&­š ie, lebo je najjednoduchšíe. Keďže jetotiž najdednondhšáe v bytno—stí,je .aj'naj­váčšiyev silo, lebo čím viac je síla sjedno­tenál, tým je nekonečnejšia. — Preto jen ajnezmenitel'nejšíe, lebojenajskutočnejlšie, je čírym úkonom & ako

118

Page 116: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

také nemóže nadobudnúť nič nového, ne­může nič stratiť z toho, čo má, teda ne­může se vůbec zmem'ť, .— Preto je n e­z m e r n (3, lebo je najdokonalejšíe. Ked'žeje najdokonalej-šie, nemožno! si predstavitod neho nič lepšieho, vznešenejšieho anidóstotjhejššiřeho, a. tým am nič váč'š—íeho.A všetko také je nemerné. __ Preto- ;—všestranné, leboje nanejvýšjedině.Keďže je totiž nanejvýš jediné, je všeobec­ným púnapom každého množstva & týmzároveň všeobecnou príčinou účinnou, vm­rovou i účelovou, ako >>príčína bytia., dř—vod pozn-aniž), & pomiado'k' žihaq.10 Je teda.všestranné nie ako bytnosť všetkých vecí,ale :axkonejmešenej'šia, najvšeobecnejšía&najdostačujúcejší—a. príčina všetkých byt—ností, & keďže jeho síla je nanajvýš sjed­nodzená.v bWosti, je nanejvýš najmekoneč—nejšía &najnmohonásobnejšía v účinnosti.

Důsledky týchto vlastnosti

8. Vrátíme sa. znovu zpět .a uvažujme:Keďže .tedla.majičírej'šie & absolútne Bytie,

119

Page 117: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

ktoré je proste Bytím, je prvé .a,posledné,musi byt' aj póvod'om & konečným cí-al'omvšetkého. _ Ked'že je večné & najpu'ítom­nejšíe, zahřňa. &proniká, všetky doby a je,ako by zároveň s nimajestvujúc, ich stre­dom i obvodom. — Keďže je najjedno—duchšíe nanajv'áčšíe, je celé mútri všetké­ho a celé mámo všetkfého & tým je ozaj»ako hry guí'ou, ktorej Setr—edje všade &olb­vod níkde<<.11——Keďže je najskutoěnejšie& najnezmenitel'nejšíe, »dáva poh-yb vše­tkému & samo ostáva nelhylbné<<.__ Ked'žeje najdokonalej'šie & nemu-orné, je vo vše­hkom, nie však _u-zavreté; mámo všetkého,nie však Vyl-úč'ené;nad všetkým., nie všakvyvýšené; pod všetkým, nie však potla­čené. — Ked'že napokon je nanajvýš je­diné & všestranné, je vo všetkom, hocivšetko je mnohonásobné a. ono je jedno­jediné, ta. to proto, lebo najjednodruchšoujednotou, najjeasnejš-ou .pravdivosťou &naj- ­úpňmmejšou dobrotofu je v ňom všetko.hrom-ívá.sila, pravmom'y všetkého i všetkamožnosť dávania sa.. A preto- z neho a skr­

120

Page 118: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

ze neho a pre neho je všetko,12 lebo jeBytí-m všemohúcim, vševediacim & vše­stranme dobrým. Toto dokonale vidieťznačí byť blaženým, ako bol-o povedanéMojžíšovi: Ukážem ti všetko dobré.

Page 119: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

VI. kapitola..

0 pozná/vamnajsvátejšej Trojice 17jejmen-e, ktorým je »Do'b'rO_<<.

VI. STUPEIŠT

1. Po úvahách o bytnrostných veciachBožích Zdvihrnimezrak svojho poznávaniak naderaniu na Najsv'átejšiu Trojícu a.po­stavme tak druhého cheauba vedí'a prvého.Ako pri .pohl'ade na bytnostné veci jeb y 1;i e základným principom & menom,pomocou ktorého pozomujemeostatné, takza,—sanajhlavnejším základom uvažovaniao Božomvylíevaní sa je dobro.

Druhé meno Božie: Dobro

2. HIad' teda. & pozorují., že to je prostenajlepšie, nad čo si nemožno už nič lep­šie predstavit A je také, že si ho ne­

122

Page 120: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

možno správne predstavit! ako nejestvu­-júce, pretože ovel'a lepšie je jestvovať;&d'alej nemožno si ho správne predstaviťináč ako trojité & jediné. Ked'že »do'brosa samo rozdáv.a<<,1najfvyššíe Dobro tedarozďáva. sa, siamo v miere najvyššej. Naj:­Vyššie mzdávanie sa. může však :byť i-ba.skutočné & mútomé, podstatné & osobné,pairodzeiné &Slobodná, štedré &nutné-, usta­víčmé & dokonalé. Keby teda. v najvyš—šomdobre večné vytváramie nebolo skutočné,Spolupod'srbatné&.osoby vznešenej remakeako tetu, ktorý vytvára., na. „spůsobplodexúa&vydychovam'a — takže je to vytváranieVtečnej Spodupríči-ny od večnej Príčiny —keby tedla nebolo milovaného & spolumn'lo­vaného, plodemého & V'y-dychovaného, totižOtoa, Syna & Ducha Svatého, nebolo byto najyyššie dobr-o,lebo by sa nerozdávalov najWyššej miere. Lebo časne rozdávaniesa stvorenia je álb'ačímsi swedoyým &po­dobným bodu2 vzhl'adom nra. nesmiernosť'večnej dobroty. Možno si pmto predstavíťi VáčšíeWan-ie sa od něho, totiž to,

123

Page 121: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

“v ktorom rozdávajúcí udel'uj'e druhémucelnísvoju podstatu &pňrodzenost. Nebolo'by teda nejvyšší-m dobrom, (keby či užvecne alebo iba, myshrtel'ne mohlo byť bez

“toho-.

Šesť vlastností najsv. Trojice

Ak teda. můžeš okom mysle vidieť »čírosť“dobro-ty,ktorá je čírym úkonem principu,:miIujúoeho láskou nen-útenou i povinnou,i smáešamou z oboch, dobroty, ktorá, je naj—­úplne—jšímrozdávamim prirodzenosti & Vó­'1e, ktorá, je rozdávaním Show, v ktorombolo Všetko vyslovené, &rozdávaním Daru,'V ktorom sa. dávajú Všetky ostatné dary,ak toto všetko můžeš vidieť, l'ahko vyba­-dá,š, že pre najvyššíe d'ávanie sa je po­trebná Trojice. Otca, Syna i Ducha Svá.­tého. V nich musi byt ptre ich najvyššíudobrotu najvyg'ššie vziá'jomné d á Va mi e's a a na základe tohto najvyššieho dáva­níasua,najvyššiaspolupodstatnosť,Ira, základe najvyššej spolupodstatnosti'zasanajvyššiaspolupodobnosť, na

124

Page 122: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

ich zaklade i najwyšší-aseber ovnosť'a teda aj najvyššias.poluvečnosť,a naspok-ornna základe všetkého toho., čobolo spomínané, i najvyš-ší'a s 11d r 'ž-­no 5 €, ktorou jeden je V druhom nervy—hnut—ne majgvyšším prestupovanim sa, aSpoločne účinkujú všestrannou nerozd.dehtel'nos'ůou podstaty, sil-y a činnosti naj-­svátejšej Trojice.

Rozšírenže predchádzajúaeho.

3. Ale keď o tomto uvažuješ, daj pozor,:zuby-si sa n-edomfnieval, že už chápeš nepoéchopitel'mé. Musíš ešte pri týchto šiesti-chVlastnosiiaeh uvažovať ďalej- o čom'sí, čoprívedie do mocného úžasu oko našej "mysle. Leboq je ham najvyššie vzájemné—davaznie ea; a pritom osob y3 vo Vlast—­:nom smysle, najvy-šši—aspolupodstatnosť,a predsa V'1a c osobností, najvyššia.apolupodjobnoeť,no pritom rozdiel-'­no-s ť osobnosmá, najvyššía sebe-­rovnost ale pcribomi p-oradíe, naj-­vyššia spoluwečnosť a zároveň vzájem—

125,

Page 123: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

né vychádzanie, najvyššiamútwnásúdržnrosť, ra. predsa. vzájommé pos i e­la n -ie. Kto by neupadol' do úžasu pripohl'ade na tol'ké divy? — To Všetkos úplnou istotou poznávame v Najsvátej—šej hojící, keď zdvihneme zrak =knajfvzne­šenejšej Dobrote, Lebo ak je v nej naj­vyš'šie dávanie & slmtočné rozlievaníe sa.,je v nej i pravá. póvodřn—OSťa. pravá. roz­diehwsť. A pretože sa dáva, všetko, nielenčasť, odavzdáva celjkbm rvšet-ko, čo obsa.­huje: teda. vyohákizajúci i vytvárajnúci roz­lišujú sa Vlastnosťanú, ale zároveň sú eajpodstatne jedno. Keďže sa teda ro z 1i­š 11j!fú vlastnosťannd, majú osobné Vlast­nosti, i viacero 05610,1 vyohádzanie vzhl' ­dom na původ, i poradie, nie následné, alepóvoďwé, i posáelam'e, nespočívajúcev mene miesta., ale v samovol'nom vydy­chovem na základe moci vytvárajlúceho,ktomú má posielajúci vzh-Tadjomk posiela­nému. — Ked'ževšak sú podstatne j e d n o,nač-im; aby bola, táto jednota v bytuosti, .vo forme, v hodnosti, večnosti, jestvovemí

126

Page 124: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

i. v neohraničenosti. — Keď ted-a rad-ra­ďom uvažuješ o týchto veciach, má'š látkupremýšl'ať () rpravde; ak tieto veci navzá­jem poromávaš, má.-šz čeho povzníesť sa.k najvyššiemu obdivu. A preto :aik mátvoja mysel' vystúpiť- v úžase ik podivu­hod'nej kontemptliácií,musíš rozjímať () jed­nom aj o druhom.

Shrnutže V. a VI. stupňa

4. Toto naznačovali aj chembovía, ktoríhl'adeli na. seba.. A nie je bez tajormstvaani to, že hl'adeli na. sebe. 3 tváramž obrá­tenýmž na zťutovnžcuf aby sa zdóvodnílo,čo povedal Pán u Jána.: Večný život jev tom, že poznali teba, J edžného pravéhoBoha, a toho, ktorého si poslal — JežišaKrista. Lebro nemáme Obdivovať Jen Božievlastnosti podstatné &osobné samév sebe,ale rovn-alko aj prez-ázraxčné.Spojenie Bohaa."človeka V jednej osobe Krístovej.

5. Ak si teda cherubom rozmýšlením.o podstatných vlasmoetiachBo­žích &žasneš nad tým, že Božské bytie je

127

Page 125: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

zároveň prvé i posledné, večné i najprí­temnejšie, najjiednoduchšie i najváč'šále,čiže neohraničené, celé všade a nikde ne­vtesnené, najslmtočnejšíe, &predsa nehyb­n-é,najdokonalejšíe, nemá nič prebytoňmé­ho ani chybujúoeho, a predsa je nezmena­tel'n-é a nekonečné bez hranic, nanejvýšjediné, !&predsa všestranné, obsahujúcev sebe všetko, ktoré samé je všetkou silou,všetkou pravdou, všetkým dobrom ——po­zri na zl'utovni-cu (Krista) a žasni, že jev ňom Prvopočiatdk spojený s koncom,Boh :s človekom stvoreným šíesteho dňa,že je v ňom večnosť spojená; s časnýmčlovekom narodeným z Panny v plnostičasov, že je v ňom najzjednoduohši-e “spo—jené s nanajvýš složitým, najsíkutogčnejššíes nanejvýš trpiaccim.a umierajúcim, naj­doikonalej'šie a nezm'erné s nepatrným., na­najvýš jediné a všestranné s jednotlivcemsloženým a odhšným od“ druhých, totižs čl-orvekomJežišom Kristem

6. Ak si druhým chem-bom uvažovam'm() vlastnostiach o.s ó-b a žasneš nad tým,

128

Page 126: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

že vzajonmé dávaníe sa je spojené s osob­nými vlastnosťami, spodupodstatnosť s Via.­cerosťo-u, spolupodobmosť s osobitnostou,seberovnosť s poradím, spoluveěnosť s vy—chá,-dzaním, wait-orná súdmžnosť s posie­l-am'm,nakol'ko 'O-tec poslal Syna .a obajaposlali Ducha Svatého., ktorý predsa všakVždy je s nimi.-'.a nikdy od nich neodchádza——-pozri na .zl'utovnicu a žasní, že v Kris­toví je osobné spojenie, a predsa trojitosťpodstaty5 a dvojitosť pmirodjzenosti, že jeVňom Všestranný s-úhlas, a predsa víaeerovůlí, že má, rovnaké pomeno-vaníe božskéi l'udsiké, a- predsa rozdíelne vlastnosti, žeje v ňom sp-oločnéklaňanie sa, a predsarozdielnosť vznešenosti, že je v ňom (po­vmesenost' nadovšetko, .a predsa mnohostdůstojnosti, že je v ňom n'apok-onspoločnavláda a predsa rozdí-elna moc.

7. V tomto uvažovaní srpo-čívadokonaléosví'etenie mysl-e, tu sa jej- zdá, alko byVidela človeka stvoreného na obraz Božíšie—s-teh-odňa. A.“kje totiž obraz vtlačeln'oupodobou a ak naša mysel' Vidív Kristovi,

9 129

Page 127: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Synovi Božom, ktorý je svojou pn'rodze—nosťou obrazom nevíditel'ného Boha, našečlovečenstvo, tak zázračne povýšené, taknevýslovne sjednotené, &zároveň ak naša.mysel' badájv ňom spojené v jednom celku

nosti i str-ed, alfu ž omeguB,následek i prí­činu, .Stvoritol'a i stvoreníe, totiž svázalapopžsaný zdnu i zvonku, už tým dospolra!&čomusi dokonalému, dospela totiž s Bo—hom Ek dokonalosti svojich osvietení na.šíestom stupni ako by v šiestom dní, a užjej neohýbía nič iného, iba deň odpočinku,v ktorom si premýšl'aníe l'udskej mysleodpočinie v duohovnom- vytxžení od vše­tkých diel, ktoré stvoržla.

130

Page 128: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

VII. kapitola.

0 mysticko-m vytržení mysle, v ktoromrozum nadobúda pokoj a cítenie vytrženžm

celkom procházka v Boha.Prechod nad seba

1. Keď sme teda p-rebehli týmito šesti­mi úvahami ako po šiestích stup-ňochtrónu pravého Šalamúna, po ktorých smedošli k pokojru, kde pravý pokoj-ný spo­činie v pokojnej mysli ako by vnútrí Jeru­zalema; keď sme preletelí ako na. šiestichkh'ídlajch oheruborvých, pomocou ktoq'ýrchmysel' ozaj rozjíanavá., naplnená. osviete­ním nebwkou Imúdmsťou,může sa mášaťnahor; keď sme strávili še—Sťprvých dní,V ktorých se. má zobudíť naš-a.mysel', abykonečne došla. k sobote pokoja, &keď na.­pokon naš—amysel' pohliadla na. Boha

9. 131

Page 129: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

mimo seb & skrze jeho stopy a Vnich,v sebe skrze obraz a v obraze, nads e b o u skrze našu podobne/Sí:so svetioanBožím, žiaríaoim nad nami a v samomsvetle, _n'akol'koje to, pravda, možné v na­šem stave putov'anisa & podla schopnostínašej mys-Ie _—keď sa teda naša myselfna šiestom stupni dostala k tomu, že můževidieť v aprvom & najvyššom Principe& v Prostrednikovi medzi Bohom & l'u-ďmiJežíšovi Km'storvito, čomu podobné v stvo­refnia-chby nikdy nenašla & čo presahuj-ekaždý dóvtip l'udsk-ého rozumu, neostávajej ine než povzniesť sa ešte v tomto po—znávaní &prekročiť nielen tento viditel'nýsvet, ale aj seba samú. Pri tomrbovýstupeKristu—sje pre ňu cestou a, dveranú, je preňu rebríkom & vožom ako zl'utorvniea naarche “únii-viry & tajemstvo, skryté odvekoul

2. Kto pozrie na túto zl'uftovniou(Krista)úprimne & priamo &vid-í s vierou, nádej—ou& ]Jájsko-u, zbožnosťo—u, obdivem, jasotom,pochopením, chválou zaplesanzím, ako visí

132

Page 130: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

na kríži, koná. s ním pascha, totiž prechod,2aby tak'pomowu paJice—krížaprešiel Čer­veným morom & „pobral sa z Egypta “napúšť, kde okúsí skrytá mamma za odpočí­mřesi s Kristom v hrabe, navonock ako bymrtvy, lež pociťujúci predsa, nakol'ko jeto možné v tomto stave putovania, to, čopovedal Kristus lotrovi, :sktorým bol ukri­žovaný: Dnes budeš so mnou fv rajž.

3. Dokálzalo sa to aj na blahoslavenomFrantiškovi, keď sa rozjímajvúc-emuvo"vy­tržení na vysokem vrchu _ kde som pre­mýšl'al o tom, čo píšem — zjavíl Serafso šiestimú krídL-ami, pribitý na kríž. Tosom potčul od jeho s.poločlúka, ktorý bolvtedy 5 mm, nielen ja, ale i mnohí iní.Prešiel tam v Boha vytrženim v rozjímanía stal sa vzormn dokonalej kontemplácie;ako už „predtýzm:bol vzorom činnosti :akoby druhý Jakub a Izrael.3 Boh ako bychcel Sere neho viac prikladem ako =S'1'0­v-om p'ozvať všetkých azaj duchovnýchmužov k takémuto prechodu .a vytrž—em'umysl-e.

133

Page 131: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Spósob prechodu,

4. Pri tomto plechode, ak je dokonalý,načim opustit každrú rozumová činnost!a celé ostrie citu preníesť & »pretvoriťv Boha.. To. je však mystické & tajomnyé,čo pozná iba, ten, čo ho dostane? A do—stane ho iba ten, kto po ňom túži, a. túžipo ňom iba ten, koho vnútorne mzpllameníoheň Duc-ha.Svatého, ktorý Kristus poslalna“svet. A preto vravi Apoštol, že tútomystická múdrosť zjevil Duch Svatý.

5. Ked'že teda v tejto veci prirodzenostnič .a páči-111537081:len nepatrne zmůže, málotreba. dibať nna.skúm-anie, lež vel'a na po­mazazm'e; málo treba dbať na. jazyk, ležvel'a na vnútomú radost ; málo treba dbaťna slová &písmo, lež celkom na dar Boží,totiž na. Ducha Svatého; málo alebo „ničneu-eba ďbuaťna stvorenie, ale ve všetkomna stvorite-l'skú bytost, Otca, Syna i Du­cha. Svět-tého,&obrátit sa. na TrojjedinéhoBoha so .alovami Dionýzá:5 »Trojica nad­bytosfmá &umí-božská, prenajlepší správca.kresťanskej bohomúdrosti, veď nás k pre­

134

Page 132: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

nepoznatel'nému, pmsvetlému & najvyššie—mu vrcholu mystických horvomov,kde sa.sln'ývajrú nové, absoůútne & nevypoveda—tel'né bohovedn-éítajomstvá: v jagavej tem­note, poučujúcej:svojím tajemným tichem,v najváčšej shytoszti, ktorá je však záro­veň najzrejmejšia & najjasnejšia, v ktomejsa všetko odráža. & ktorá vrchovato m­plňu-je leskom nevíditel'ných maddobiefrnevidítel'né romlmy.< Toto se. týka Boha.Púabed'ovi však, pre ktorého torbo piš—em,pan—ia slová. toho istého Dionýza: »Tyvšak, priatel' mój, pri mysúekýich vide­niach, ak si na týchto cestách pevný, za.­nechaj aj smysly aj rozumové činnosti& všetko viditel'né .a nevidítel'né, VŠGÍ'JkOnejes—tvujúce i ještvujúce, & nakol'ko ]enmůžeš, nevedomky vráti sa,k jednote Toho,ktorý prevyšuje tka-ždú 'by'tnOíSť i vsedo­mosť. Keď seba samého i. všetko preko—náš nesmiernym- & absoLútnym vyrtrženímčís-tej mysle, vystlúpíš, opúšťajúc všetko&všetkého úplne zbavený, k nadbybosmé­mu l-ú-ču božskej tetrnxnloď;y.<<6

135

Page 133: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

Prostržedky k prechodu

6. Ak si zvedavý, ako sa. stane„ pý­taj sa núlosti, nie učenosti; tužby, nierozumu ; vzdychov modlitieb, nie čitaníaknih; Ženich-a, nie učítel'a; Boha, nie člo­veka; temnoty, nie jasnosti-; nie svetla,lež ohňa, ktorý celkom rozpal'uj'e & prre­náš-a v Boha pomazazúami vytržení ta.ho­ríracjmi cítmi. Tým ohňom je Boh & jehoohnisko je v Jerrummleavne,7KňSíUlIS-ho za­pal'uje žiarom svojho pálčivého utrpenia,ktorý ozaj prijme do soba ílba ten, \ktomože povedlať: Zaďusenie si zvolila mojadluša a smrť moje kosti. Kto miluje tútosmrť, může vidieť Boha, lebo je nepo—chybne pravda: Človek nemůže ma užďžeťa žiť ďalej. —' Zomir'ime teda a v.ojdimedo temnoty, uložíme mlčaníe stauoetiam,žiadosrtiam & šal'rbálm,prejidim'e s ukřižova­ným Klistom s tohto sveta k Otcom'.,8„abysme, keď nám ukáže Otoa, mohli povedaťs Filipom: Postačí nám to, aby sme mohlipočuť s Pavlom: “Stačí ti moja málosť, abysme mohli jasať s David-om: Zmžem telo

136

Page 134: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

moje fi srďce moje, Boh je Baham srďcamój—ho a mojim p-oďz'elom naveky. Po­žehnaný Pán nwveky! A všetok Z'udnechpovie: Staň sa, staň sa. Amen.

KONČÍ SA PUTOVANIE K BOHU

Page 135: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

POZNÁMKY

Poznámky k úvodnej štúdii o sv. Bomventúrovi

H

N

0D

0115

m—lm

9

10

11

Legenda. minor S. Franc., Op. omn. S. Bon.,sv. V'IIL, str. 579.Epistola, de tribus quest., Op. omn. S. Bon.,sv. V111., str. 336.Pozri o tom Vita. Seraph. Doctoris, Op. omS. Bon, sv, X., str. 40 a. nasl.Ete—Visnota, f. 15.Pozri Vita Seraph. Doct., Op. omn., sv. X.,str. 42.Bernardus de Bessa., Analect. Franc., sv. DI.Sal-ímbene, Cronica., str. 129.Wedding, Annales ad an. 1251, n. 34; ad an.1255, n. 1.Bernard-us de Bessa., l. cit., str. 698.Bullanum Franc., sv. II., str. 196.Bullae-us, Hist. univers. Paris, sv. III., str.282 &.nesl.

12 Salimbene, Croníca, str. 137.13 Rkp v biblíot. Ambrosiana V Mílane; Op. omn.

S. Boca., sv. IX.14 Salimbene, Cronica 307 a 550.

139

Page 136: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

15

16

17

1

1ÚO)

20

21

22

23

24—

25

28

27

28

Wadding, Animal. ad 3.11.1256, n. 6 & nasl.Hlavným obviňovatel'om bol Angelus Clarenusvo svojej Historia de septem tríbulationibusOrd. Min., sv. II., str. 277 a. nasl. & 284 & nesl.— Ako ozvenu procesu pozri tiež Fioretti,kap. 48.Salianene, Cronica, str. 410.Bullaríum Franc., sv. II.Bonelli, Prodromus, col. 49; Wedding, ad an.1271! n. 1.Bernardus de Bessa., Analect. Franc., SV. 111.,str. 700.Wedding, Anal, 'ad 3,11.1273, n. 10.Hefele, Concilienge'sclúchte, sv. VI., str. 132& nasi.Concilio'rum, sv. 28, str. 532 & nasl,Kanonizačná bula Sixta IV. Superna. caelestispatria — pozri text Op. omn. S. Bon., sv. 1.,str. XLI.Bula. Sixta. V. Trlumphantis Jerusalem. —pozri text v Op. omn., s. Bonav.„ sv. 1., str.XLV.

Ehl-le, Der hl. Bonaventura, seine Eigenart,vo Franz. Studien, r. 8., č. 2.—3.R. Guardi'ná, Die Lehre des hl, B. von derErlósung, Důsseldorf 1921.Obšírnejšie Griinewald, Franziskanische Mys­tik, Munchen 1932.

“140

Page 137: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

:o)­

LD

Ullř

Q—IQ

O

Prolog Putovamla

Jak 1, 17.Ef 1, 17. — Dalšie citáty sú z Lk 1, 79 a.E11 4, 7.Širenie pokoje. bolo jednou'z najcharakteri-stic­kejšich známok sv. Františka, z Assisi. Na­ríad'uje to aj v regule bratom. (Porovn. T.Celano, Vita. prima S. Franc., c. 10; Legenda.trium soc., c'. 8; Legenda S. Franc. o—dsv.Bonav., c_ 3; Felder, Ideály sv. Fran., hl. 14.)Z 119, 7 a. 121, 6. -— Další citát Z 75, 3.Vrch Alverna strmí v stredno-m Taliansku dovýšky okolo 1300 m, Sv. František dostal hodo daru od .grófa, Orlanda, z Chíuai a vel'mí si,ho o-bl'úbíl pre jeho drsnosť & samotu. Tu muboly vtlačené v žiarivom videni r, 1224, dva.roky pred smrťo—u,znaky Kristovho umučenia.do údov & do boku. Odvtedy je Alverna. po­svátným vrchom serafínskej reho-le. (Porovn.Celano, Vita. S. Franc., c. 3; S. Bon-av., Le—genda S. Fr., o. 13.) — SV. Bonaventúra od­bavoval tu svoje duchovně cvičenia, pri kto­rých napisal Putovaníe mysle k Bohu, r. 1259..2 Kor 12, 2. — Další citát Gal 2, 19,Jn 10, 1 a. 9. _— Dalši „citát Zj-av 22, 14.Porovn. Den 9, 23. — Nižšíe sa, naráža. na.2 37, 9.

Naráža sa na Žid 1, 3. — O pomezaní, o kto-­

141.

Page 138: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

rom sa. hovori d'alej, porovnaj 1 Jn 2, 20 a. 27.Ide o pomazanie núlost'ou Božou, poučuj-úceo všetkom.

10 z 44, 8.11 Len čistota. od hrieohu dáva možnosť jasného

poznanía. Boha.. Samotné štúdíum bez čistotysrdca. v ničom nepomáha poznat! pravdu.

12 Aby sme lepšie porozumeli, ako prechadza. sv.Bonaventúra, od veci existujúcich v hmotek pojmom mysleným, duohovným, musíme po­znat! niektoré distinkcie (rozdiely), .podl'a.kto­rých postupuje v uvažovaní:

&) Závislost: & vzt'ah stvorenia ]: Bohu jetroja-ký: ako k Tvorco-vi,ako k predmetu po­znanía a. ako k póvodcovi nadprirordzenéhoživota,. Prvým spůsobom je s nim vo vzťahukaždý tvor, druhým každý rozum, tretim každýspravodJivý, Bohu milý duch.

b) Veci jestvujú trojakým spósobom: vhmo­te, v stvorenom rozume a. vo večnej MyšlienkeBožej.

c) Veci může-me poznávat: trojským sposo­bom: prirodzeným rozumem, pomocou víery &mimori-adnym osvietem'm Ducha Sv. Prvý spó­SOlbje prístupný všetkým 1'ud'om,druhý veria­cim, treti len tým, ktorých Boh povolá. k mys­tickému životu.

d) Čo sa týka spósobu rozumového pozna­

142

Page 139: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

nia, rozlišujú scholasticl rozum poznávajúcipostrehom (intellectus apprehendems)arozum poznávajúci úvahou (intel. rml—vens). Úvaha móže byť polovičná. alebo úplná.(semiplena-plena)_ — Pos-trehom pomávamevec bez ďalších úvah; polovičnou úvahou dása niekedy poznat: stvorenie bez poznanlaprvého Bytia, úplnou úvahou nemožno poznaťstvorené veci bez poznania By-tia prvého.

Napokorn treba ešte upozorniť, že Putovanieobsahuje podaktorré stredoveké náhrady, dnesuž prekonané. To by však mohol. vytýkať iba.človek ozaj malichemý.

1. kapitola

1 Z 83, 6.2 Sursumactio — skvelý, ťažko preložirtel'ný vý­

raz Bonaventúrov, značí každý dobrý skutek,zameraný nahor, na oslavu Boha.

B Hlava I., 5 1. ——Nasledujúci citát je zo Z85, 11.

4 Ex 3, 18.5 Boh mal vo svojej mysli všetky veci už pred

ich stvorem'm tak ako sochám, skor než vy­tvori sochu, už vopred ju má vo svojej mysli.—Ci-tá.tjean 1, 32111331.

6 Latinské ternúny: animalitas alebo sensualitas,spiritus, meals.

143

Page 140: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

'! Mk 12, 30. '8 Zjav 1, 8.0 Zrkadlom sú stvorenia.. S kr z e z rka. dlo

poznávame vtedy, keď zo stvoreni usudzujemena. Stvoritel'a (ako ked' poznávame vec,. sto­jacu pred zrkadlom, nie z p-ríameho pohl'aduna ňu, ale hladem—mna jej odraz v zr-kadle).—-—V zrkadle poznávame vtedy, keď pria­mo v stvoreniaeh vidíme pósobenie & prítom­nost' Božiu (ako keď sami stojíme pred zrka­dle-m &. poznávame sami seba. v obraze, od­razenom v zrkadle). —- Poznam'e skrzez r kadl'o je úplné, lebo sa deje uvažovaním,poznanie v zrkadle je iba. neúplné prestav našej porušenosti. Tým druhým poznanimsú obdarení len světí v nebi & omílostení 1'ud1'ana. zemi.

10 3 Kr 10, 19. — Ěalšie mie-sta.: Iz 6, 2; Ex 24,16& Mt 17, 1 & nasl.Latinské terminy: sensus, hnaginatio, ratio,intellectus, íntellígentia, apex mentis.

12 Gn 2, 15.

18 1 Kor 1, 30. ——Další citát 1 Tím 1, 5.14 Scholastícké rozdelem'e teolog-le, bohovednej

15 Nazieranie (contemplatio) značí nadprirodze­ný pohl'ad na. pravdu v osvietenj DuchemSvatým. '

16 Z 83, 8.

1 5.1

144

Page 141: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

17 Nadvázuje sa. na. videnie patri-archu Jakuba,opísané v Gn 28, 12. ——Dalej sa narážet na..Ex 13, 3 &.11.3.31.Prechod Izraelito-v bol pred­obrazom prechodu s tohto sveta k Bohu.

18 Ju 13, 1, __ Dalšie citáty: Sir 24„ 26 a. Múd13, 5.

19 Mysli sa. tu smyslové & rozumové poznanie.20 Naráža sa na. Múd' 11, 21.21 Latinské terminy: origo, decurs—us,terminus.

— Citát je 2:0 Žid 11, 3.22 Prírodzený zákon trval od stvorenia sveta. do

Mojžíše., zákon Písma. sv. od Mojžíše, po Krista.a zákon milosti od Krista. do skončenia. vekov.

28Latinské termíny: origo, magnitudo, multi­tudo, pulchritudo, pleniibudo, operatio, ordo.

24 Ideálny výklad Hexaěmeronu. Boh stvorn naj­prv priestory (—spatia),a. to v prvý deň prie­stor pre nebeské telesá, v druhý deň priestorpre tvory vzdušné & vodné, .v treti deň prie­stor pre tvory pozeniidké.V nasledujúce tri dnipotom stvoa'il obyvatel'ov týchto miesto-rov. —O výzdobe sa .tu hovorí na základe nes-práv­neho preldadu z hebrejčiny.

25'Náuku o tzv. zárodočných silách (rationesseminal'es) prebral sv. Bonaventúra. zo sv.Augustina. Vel'ký biskup z Hippo na. základenedobrého prekladu Vulgaty učil, že Boh stvo­ril naraz, v jed-nom okamihu hmotu, obdarenú

10 145

Page 142: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

životnými zárodkem &.riadenú určitými zá.­kommi, pod-Pa.ktorých sa potom z hmoty vy­vúnul tento svet & jednotlivé bytosti,

26 Cit. S. Augustinus, VIEL de Civitate Dei, c. 4.21 Múd 5, 21. _—Dalšie dtáty: Z 91, 5 a. Z 103, 24.

II. kapitola,1 Latinské temúny: appreíhensío, oblectartio, di­

iudiw/cio.3 Náuka. gréckenho filozofa Empedo'kla, (nar.

okolo r. 48 pred Kr.) o štyroch živloch (voda;,vzduch, oheň a zem), z ktorých je složené vše-'tko hmotné, udržala. sa. až do XVIII. storo'čia.

& Žid 1, 14.4 Celá. táto náuka. je prebratá z Aristotela.: 11.

de genet—at.et corrupt., text. 1 seq. a. 11- deAnima, text 63 seq.

5 Zásadu »omne, quod movetur, a,b alio move­tum, vyslovil Aňatoteles, VU. Phys., text 1.——O pohybe živočichov tamtiež VIII., text. 27.

6 Vnímacia schemnost' deli sa. na. vonkajšiu &'Vnútornú. Von-kajšia, zahrnuje páť vonkajšichsmyslov, vnútorná. zase. tzv. sensus communis,potom obrazotvornosť, schopnost: oceňovaciu(aesúmtiva) a. paměť.

'? Oba citáty: S. Augustinus, VI. de Musica,c. 13, n. 38. _

-s Kol 1, '15. _ Další citát Žid 1, 3.

146

Page 143: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

9 Cit. S. Augustinus, de Vera relig., c. 18, n. 35.10 Cit. S, Augustinus, 11. de Libero arbitrio, c.

14, n. 38.11 Táto úvaha o číslach je vel'mi složitá. a značí

rozličné pomery a vzťahy, ktoré sú medzi ve­cami smyslovými &.našimi duševnýml schop­nost'ami. Ako spomína sám Bonaventura., pre—bral ju z knih sv. Augustina De vera neligione(0. 40—44) a De musica (lib, 6). Sv. Augustinopiera sa v týchto číselných úvahách o Pla­tona.

12Latinské termíny: numeri sonantw, occurso­rem, progressores, sensuales, memoriales, ludi­cialw, mtiňcialea

18 Cit. Boet—hius, Lib. I. Aríthmet. c. 2,14 Iz 6, 2, kde sa hovori, že dve kridla Serafa

zakrývaly jeho nohy. — Porovn. tiež Serafaz videnia -sv. Františka Assiského na Alverne.

15 Nadvázuje sa tu na Rim 1, 20. — Dalšie ci­táty: 1 Kor 15, 57 a 1 Pt 2, 9.

III. kapitola1 Naráža sa. na opis mojžišského židovského

chrámu, Ex. 26 hl.2 Bonaventura rozoznáva trojaké oko: carm's

(telesné), ktorým človek vidí to, čo je'mímoneho; rationis (duševně), ktorým vidí to, čoje v ňOm samom a contemplationíe (nazie­ravé), ktorým vidi to, čo je nad ním.

m— 147

Page 144: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

_s 1 Kor 15, 12.Pod'l'a. Aristotela. (de Praedic. c. de Quanto)veličiny súvislé (quantitates continue) súčiara., povrch, teleso, miesto a. čas; veličinyrozlišené (discretae) sú číslo a slovo.Cit. Aristoteles, I. de Poster., c. 8. — Niektorézáidadné důvody sú pre nás také evidentně(napr. uvedené principy), že nemožno o nichvobec pochybovať, ani im prdtirečiť. —- Na­proti týmto dóvodocmstavia Aristoteles »von—kajšie slovom, o ktorom vždy možno pochybo­vat'.

Cit. S. Augustinus, XIV, de; Trim-t., c. 8, n. 11.Termíny sy—losgizmu:terminus, propositio, illa­tio. — Nižšie: bytosť, ktorá. jeatvuje sama odseba. — ens per se.Cit. Averroes, DI. de Anima, text. 25.Jn 1, 9 a. 1, 1.

10 Cit. dielo, c.. 39, n. 72.1 Latinské tenníny: consilium, iudicium, desi­

derium.1?-Viď S. Augustinus, VIII. de 'Drinit., c. 3, n. 4.1 Bonaventura preberá. rozdelem'e filozofie od

sv. Augustina. Prirodzená. filozofie. (natura­lis), hovorí o bytí, rozumová. (rationnJis) 0 po­

_ znávani a. mravně. (moralJ'S) o konaní.1—1Ž 75, 5.

»

C!

G

.;

(D

O

..1

148

Page 145: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

03—100!

10

1

12

[.]

IV. kapitolaIz 24, 20.Ju 10, 9. — Dalej náražka na Gn 2, 9.Gal 4, 26. ——Nižšie je citát z Ju 14, 6.Prostriedkami poznanía. ostáNajú aj tu smysly,ale už nie hrubé, vonkajšie, ale vmítomé,zduchovnené. Túto zmenu prevedú v duši tribožské čností.Zjav 2', 17.Pies 3, 6. -- Ěalšie citáty: Pies 6, 9 a. 8, 5.

"Význam tohto slova. tu je: nebeský, anjelský.Činnost: duše na. tomto stupni podobá se. užčinnosti anjelských chórov, ktorým pdd'l'aPseudo-Dionýza, prináleži očisťovať, osvecovaťa. zdokonalovat! l'udí podl'a. Božieho prmazu.Aj lrozdelenie anjelov na. devět! ohórov po­chádza. od Pseudo-Dio-nýza (De eccles. Hier—arch., c. 4 g 10).Cit.: V. de Con—siderat., c. 5, n. 12. — Nižšiecitát z 1 Kor 15, 28.1 Tím 1, 5. — Další citát Rim 13, 10. ——Opri­kazoch lászky pozri Mt 22, 40.Zjav. 1, 8.Tropologický smysel Písma. sv. učí to, čotrebarobiť, alegorický predkladáto, čo treba verit'& anagogický hovorí o tom, v čo důfame. —Toto rozdelfenier bežné v období scholastiky,dnešná. heameneutíka už neuživa.

149

Page 146: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

13 Z 109, 3. -—-Další citát Ž 4, 9. — Slová. () pri—s—aheZenicha. n—advázujú na Pies 2, 7.

14 Gal 3, 19.16 Rim 5, 5. _—Dalšie citáty: 1 Kor 2, 11 & Ef

3, 18.

V. kapitola.

1 Cit. S. Augustinua 83 Qq. q. 51, n. 2. ——Dalejsa. naráža na. opis svatostánku v Ex 25—28.

2 Ex 3, 14.8 Lk 18, 19. _ _Dalšie: SV. Ján Damascénsky,

Liber I. de Fide orthod., c. 9 a, Dionýz Areo­pag., De DíVÍIl. Nam., c. 3 g 1.

4 Nie na. hociktoré bytie, totiž nie na. bytie stvo­rené, ani mie na. abstraktný pojem bytia (esse.analogum), ale na to byftie,ktoré je vyjadrenéslevami »Som ten, ktorý jestvuje<c, čiže na.bytie Božské. Jedine toto Bytie je v úplnejprotive s nebytim.

5 Dobre treba. tu rozlišovať medzi rozumom po­znávajúcim postrehom & úvahou, medzi roz­umom pros-to uvažujúcim & medzi piatymstupňom kontemplácie, o ktorom sa. tu hovorí.Je isté, že rozum pozná.-vajúcipostrehorm badábytie Voveciach iba nedokonale, Vnajabstrakt­nejšom pojme. Ale tu sa hovori o piatomstupni kontemplácie, keď rozum poznáva. už nieprirodzeným spósobom, ale obdarený vliatou

150

Page 147: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

00—10

1 N

H

ID

OI

Ini-lost'orunazieramia, pomocou ktorej poznávabytie vo svojej čistote. Nemožno teda sv. Bo—naventúru obviňovat: z skéhosi druhu ontolo­gizmuCit. Anstoteles, II. Metaph., text. 1.Cit. Aristoteles, V. Topic., c. 3.Deu-t 6, 4.Naráža sa. na. Prisl 16, 4. ——Nižšie Zjav 1, 8.Cit. S. Augustinus, VIII. de Civit. Dei, c. 4.Cit. Alanus ab Insulis, Theol. regul., 7. ——Ěalej cit. Boeth-ius, IV. de Consola-t., metr. 9.Rím 11, 36. —-Posledný citát 2 Ex 33, 19.

VI. kapitola

Cit. Dinoýz Areop., de Coelazt. Hierarch.,c. 4 5 1.

Alanus a,b Insulsls- (pozri n. 8 predošlej kapi­toly) .prirovnáva. Boha k pomyslovej gali, kto..rej stredom je stvorenie. V tomto smysle ho­vori se, tu, že stvorenie vhl'adom na. nesmier­nost' Božiu je sťa bod, sti-ed uprostred onejnemiiernosú.Latinské terminy: persona, hypostasis, perso­nalitas, ordo, emanatio, enússio.Ex 25, 20. — Dahši text Ju 17, 3.Troja.-ká podstata V Kiístovi: telesná, du­chovná. & božská,

151

Page 148: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

az

NH

“013—

G

M.!

Zjav 1, 8. — Dalšie citáty zo Zjav 5, 1 &Gn 2,2.

VII. kapitolaEf 3, 9.Ex 12, 11. — Dalšie citáty zo Zjav 2, 17 aLk. 23, 43.Naráža sa na Gn 35, 10.Zjav 2' 17. — Nížšie 1 Kor 2, 10.Oba citárty sú z Pseudo-Dionýza, de MysticaTheol., podl'a latinského prekLadu Scota Eri­gen-u, c. 1 g 1.Autori, ktori píšu o mystickej teologií, staršíi novší, jednomysel'ne potvrdzujú nauku sv.Bonaventúru, prebratú od Pseudo-Dionýza,o vrcholnom stupni vliatej kontemplácie, na­zývanej čirou kontempláciou, do ktorej .sa užnemiešajú m'jaké l'udské predstavy. Všetcihovoria aj o tzv. modlitbe v rbemnote, ktorápatrí k tomuto stupňu.Iz 31, 9. __ Dalšie citáty: Jób 7, 15 a Ex 33, 20.Ju 13, 1. _ Dalšie citáty: Ju 14, 8; 2 Kor12, 9; Z 72, 26 a. 105, 48.

Page 149: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

OBSAH

Svátý BonaventúraI. Život a. osobnost! . . . 9

II. Cirkevný učitel' . . . 25]II. Bibliografie), . . . . 34

Putovanie mysle k BohuÚvodom . . . . . . . 41

Prolog . . . . . . . . 49Kapitoly . . . . . . . 55I. (kapitola: 0 stupňoch vystupovánia.

k Bohu a o poznávaní Boha. v jeho sto­pách vo vesmíre . . .. 57

11. kapitola: 0 poznávaní Boha. v jehostopách v tomto smyslovom svete . 71

III. kapitola: 0 poznávaní Boha v jehoobraze, vyznačenom prirodzenými SChOp..nosťami . , 87

IV. kapitola.: 0 poznávaní Boha v jehoobraze, obnovenom vlia—tymidarmi . 100

V. kapitola.: 0 poznávaní jediností Boha,v jeho prvoradom mene, ktorým je»Bytie<q . . 11.1

nVI. kapmtoda: O poznávaní najsvátejšejTrojice v jej miene, ktorým je >>Dobro<. 122

VIL kapitola: 0 mystickom vytrženímysle, v ktorom rozum nadobúda, po­koj & citenie vytrženhn celkom p—re­chádza. v Boha . . . . . 131

Poznámky .. . . . . . . 139

Page 150: Cena broš. Kčs37'—, vioz. Kčs54'librinostri.catholica.cz/download/BonavLuckPuMyKBo-r0.pdfvtrochvydaniachaBožř štát bol rozobraný za pár mesiacov. Už táto skutečnost:

SVÁTÉHO BONAVENTÚRU

z rehole Bratov menšíchPUTOVANIE MYSLE K BOHU

(Itinerarium mentis in Deum)

z originálu: Doctoris Seraphici S. Bona­venturac, S. R. E. Episcopi CardinalisOpera omnia, cura PP. Collegii S. Bona­venturae ad Claras Aquas (Quaracchi)1882—1902, proložil a úvod napisal P.Metod Lucký, OFM. So schválením Biskup­ského úradu v Sp. Kapitule č. 1744/949z 27. aug. 1949 v edícii »Ad fontes“ zaredakcie Dr. Jozefa Špirku s obálkou afrontispicom od Edity Ambrušovej v ná.­klade 3.300 ex. vydal Spolok Sv. Vojtochav Trnave 1949 a písmom garmond Prwsavytlačila knihtlačiareň Alžbeta v Košiciach

1949.

Papier pridelený výmerom PIO č. 2595611949-11/1zo dňa 19. IX. 1949.