Top Banner
11

Catalog Radox Radiators

Mar 22, 2016

Download

Documents

Radox

We would like to invite you to look at a glimpse of Radox Radiators.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Catalog Radox Radiators
Page 2: Catalog Radox Radiators

Index

Index

History of Radox Istoria grupului Radox

Complete HVAC solutions Soluţii complete pentru încălzire,climatizare şi ventilaţie

Radiators production Producţie de radiatoare

Certifi cations Certifi cări

References Lucrări de referinţă

pg 4

pg 6

pg 12

pg 17

pg 18

A good manager’s goal is not only fi nancial profi t. You stand a far greater chance of creating a long standing successful business when you have a clear vision and mission and your commitment to your goals is always your top priority. You must persevere endlessly while believing in yourself and your dreams.

Scopul unui bun manager n-ar trebui să fi e doar profi tul. Ai şanse mult mai mari să creezi o afacere durabilă şi de suc-ces dacă ai viziunea şi misiunea clar stabilite, iar angaja-mentul pentru obiective declarate reprezintă întotdeauna o prioritate. Trebuie să perseverezi având deplină încredere în tine şi în visele tale.

President,Cornel ROŞU

Page 3: Catalog Radox Radiators

4 5

RADOX began its journey in 1993, when Cornel Rosu established the company which represents the base of the 4 sister-companies that currently form a powerful group: one of the leaders in heating, cooling and ventilation area thanks to the complete solutions com-mercialized, the main Romanian manufacturer and exporter of steel radiators and a very competent real estate developer.

Istoria grupului RADOX începe în anul 1993 când Cornel Roşu a înfiinţat prima companie care a stat la baza celor 4 societăţi care formează astăzi un grup puternic fiind unul dintre liderii din domeniul încălzirii, clima-tizării şi condiţionării prin gama completă de soluţii comercializate, cel mai mare producător şi exportator român de radiatoare şi un foarte abil dezvoltator imobiliar.

The Group has exceeded 300 employees who work on an area of 27.000 sqm in Bucharest and 20.000 sq. meters in Campulung Muscel. In Bu-charest there are the headquarters, warehouses and production facili-ties of RADOX, RADOX RADIATORs and RADOX sTyle. In Campu-lung, Arges County are based the production departments and offices of ROCOTheRM RADIATORs Company.

Grupul RADOX are peste 300 de angajaţi în cele două locaţii ale sale: în Bucureşti 27.000 mp şi Câmpulung Muscel 20.000 mp.În Bucureşti există sediul administrativ, depozitele şi secţiile de producţie ale societăţilor RADOX, RADOX RADIATORS şi RADOX STYLE. La Câmpulung Muscel se află secţiile de producţie şi sediul administrativ ale societăţii ROCOTHERM RADIATORS.

THE HISTORY OF RADOX GROUPISTORIA GRUPULUI RADOX

RADOX:RADOX is one of the biggest distributors of hVAC systems, specialized in providing high-end heating and cooling products and solutions for the Romanian and european markets: - only qualitative european products; - technical expert advice from our specialists; - qualified team for the merchandised equipment fitting; - full service during and after the guarantee period; - manufacturing and fitting departments of air ducts, chimneys, under-floor convectors.

Radox este printre cei mai mari distribuitori de echipamente de încălzire, climati-zare şi ventilaţie şi vă stăm la dispoziţie cu o gamă completă de servicii: - produsele comercializate sunt de cea mai bună calitate; - consultanţă tehnică din partea specialiştilor noştri; - echipe specializate pentru montajul echipamentelor comercializate; - service complet în timpul şi după perioada de garanţie a echipamentelor; - departamente proprii de confecţionare şi montaj tubulatură de ventilaţie, coşuri de fum, convectori de pardoseală.

RADOX RADIATORSRADOX RADIATORs is the most important Romanian manufacturer and exporter of towel heaters and designer radiators – all available in painted, chrome plated and stainless steel finish. RADOX RADIATORS este cel mai important producător şi exportator român de radiatoare port-prosop şi ornamentale de cameră - disponibile cu finisaj vopsit, cromat şi inox.

RADOX STYLERADOX sTyle company presents itself as an active real estate de-veloper with significant accomplishments in business or residential premises. Compania RADOX STYLE se prezintă ca un dezvoltator imobiliar activ cu realizări semnificative în domeniul construcţiei clădilor de birouri sau rezi-denţiale.

ROCOTHERM RADIATORSIn order to meet the increasing requirements of our clients, another radiator production facility was opened in Campulung, Arges County in 2005 with a capacity of 6500 radiators/month. În scopul de a satisface cerinţele tot mai mari ale clienţilor noştri, un alt stabiliment de producţie a fost deschis în Câmpulung, judeţul Arges, în 2005, cu o capacitate de 6500 de radiatoare/lună.

The product quality and the team professionalism make RADOX Group one of the leaders in its field of activity and the major Romanian exporter of towel rails and design radiators.

Grupul RADOX este recomandat de calitatea produselor şi de profesionalismul echipei noastre, fiind unul dintre liderii din domeniul său de activitate şi cel mai mare exportator român de radiatoare port-prosop şi ornamentale.

Page 4: Catalog Radox Radiators

6 7

Radox is one of the biggest Romanian distribuitor of hVAC complete systems. Radox’s offer consists of a wide range of products: solar panels, heat pumps, boilers, injectors, heat exchangers, hot air generators, radiating ceilings, pumps, water softening stations, fittings and fixtures to water chillers, air conditioners, fan convectors, piping, ceiling outlets, floor heating/cooling, radiators. Radox este printre cei mai mari distribuitori de echipamente de încălzire, climatizare şi ventilaţie.Oferta Radox cuprinde o gamă variată de produse: panouri solare, pom-pe de căldură, cazane, injectoare, schimbătoare de căldură, generatoare de aer cald, tavane radiante, pompe, staţii de dedurizare apă, fitinguri şi armături, răcitoare de apă, aer condiţionat, ventiloconvectori, tubulatură, grile, încălzire/răcire prin pardoseală, radiatoare.

DELIVERYRADOX has its own trucks and cars for fast intervention of the service team and for quick delivery of the products ordered by the customers, regardless of their location in the country.

LIVRARERADOX are propriile camioane şi maşini de intervenţie rapidă pentru echipele de service, precum şi pentru livrarea rapidă a produselor coman-date de către clienţii noştri, indiferent de locaţia lor în ţară.

COMPLETE HVAC SOLUTIONSSOLUŢII COMPLETE PENTRU ÎNCĂLZIRE, CLIMATIZARE ŞI VENTILAŢIE

DISTRIBUTIONThrough our more than 200 collaborators, we can undertake projects all over Romania, including assuring the servicing during warranty and post warranty.

DISTRIBUTIE Prin intermediul celor peste 200 de colaboratori putem aborda lucrări pe tot teritoriul ţării, inclusiv asigurarea service-ului în perioada de garanţie şi post-garanţie.

TECHNICAL EXPERT ADVICEOur technical engineering consultancy is one of the most important services provided by Radox: customized solutions based on technical and functional parameters of the project.Our solutions include the latest equipment directly from manufactu-rers where our engineers from the technical department have atten-ded specialization courses.

CONSULTANŢĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATEConsultanţa tehnică este unul dintre serviciile cele mai importante pe care le oferă societatea Radox: soluţii personalizate în funcţie de parametrii tehnico-funcţionali ai lucrărilor.Soluţiile oferite includ echipamente de ultimă generaţie, direct de la pro-ducători unde inginerii departamentului tehnic au urmat cursuri de spe-cializare.

Page 5: Catalog Radox Radiators

8 9

FITTINGOur fitting department works for heating, air conditioning, water supply and sanitary in-stallations for all our commercialized equip-ments. RADOX company is authorized IsCIR for mounting and installation.

MONTAJDepartamentul de montaj execută lucrări pentru instalaţii de încălzire, climatizare, alimentări cu apă şi sanitare pentru toate echipamentele co-mercializate. Societatea Radox este autorizată ISCIR pentru lucrări de montaj şi instalare.

SERVICEThe department endowments and stock of spare parts allow us always prompt interventions.The service staff is trained and authorized IsCIR for put into operations, repairs, operating permits and technical periodical checks.

SERVICEDotările departamentului şi stocul de piese de schimb ne permit efectuarea intervenţiilor cu promptitudine. Personalul de service este şcola-rizat şi autorizat ISCIR pentru PIF –uri, repara-ţii, autorizaţii de funcţionare şi verificări tehnice periodice.

Page 6: Catalog Radox Radiators

10 11

AIR DUCTSRADOX has a specialized team dedicated to building and fitting galvanized and stainless steel air ducts of any shape and size, for air conditioning or heating, for indoor or outdo-or use, at sight or hidden under false ceilings. Our air ducts poduction is controled and we have the mandatory European Certification for production and commercialization.

VENTILATIE-CLIMATIZARERADOX dispune de personal calificat pentru con-struirea şi montajul tubulaturii din tablă galvani-zată şi inox de orice formă şi dimensiune, pentru in-stalaţii de condiţionare şi încălzire, pentru utilizare în mediul intern şi extern, la vedere sau ascunse sub plafoanul fals.Echipele de montaj din cadrul departamentului se ocupă şi de montarea aparatelor de climatizare de orice tip (split, duct, centrale de tratare aer etc).Produsele noastre sunt certificate şi poartă marcajul european CE.

CHIMNEYSRADOX produces in its workshops insulated stainless steel and galvanized chimneys su-itable for use on appliances that burn wood, oil, diesel fuel, gas and charcoal. RADOX chim-neys are certified and CE marked according to European standards offering reliability of ope-ration, optimum circulation, high durability, easy assembly, long warranty.

COSURI DE FUMRADOX produce în atelierele sale coşuri de fum izolate din oţel inoxidabil şi tablă galvanizată adecvate utilizării pentru cazanele pe combustibil solid, lichid şi gazos. Coşurile de fum RADOX sunt certificate şi poartă marcajul CE în conformita-te cu cerinţele europene oferind siguranţă în ex-ploatare, tiraj optim, durabilitate ridicată, montaj uşor, garanţie îndelungată.

UNDERFLOOR CONVECTORSIn 2011, RADOX puts on the market its newest product: under-floor convectors. Our under-floor convectors are made of copper pipe of 15mm, aluminum fins heating register, moun-ted in galvanized sheet metal painted boxes and are covered with grills made of wood, alu-minum or stainless steel. They are mounted in front of exterior glass doors and windows.

CONVECTORII DE PARDOSEALAÎn 2011, RADOX lansează cel mai nou produs al său: convectorii de pardoseală. Convectorii de pardoseală sunt realizaţi din ţeavă de cupru de 15mm, aripioare din aluminiu montaţi în cutii din tablă galvanizată vopsită şi sunt acoperite cu grile din lemn, aluminiu sau inox. Acestea se mon-tează în pardoseala în faţa uşilor şi a suprafeţelor vitrate.

Page 7: Catalog Radox Radiators

12 13

Showing a permanent concern of details and fi nishes, RADOX brings out new shapes, various colors and sizes able to fi t all interior design styles, classic or modern. The company proposes a great deal of ideas which give any customer the opportunity to become the architect of his home.

THE CHROME PLATING UNIT - AN INVESTMENT FOR THE FU-TURE!In 2005 RADOX put in service in its factory in Bucharest one of the bi-ggest automatic chrome plating units (Ni - Ni - Ch) in europe, an inves-tment of more than 2.000.000 euro. The unit is fully automatic and the entire technology fulfi lls the latest european quality and environment protection standards (no copper cya-nide used). Using the copper produces toxic derivates such as copper cyanide that has a devastating immediate eff ect on the environment.

AUTOMATIC PAINTING LINERADOX RADIATORs is bound to the principle of using highest technology and continuous development in every step of production. All our radiators are phosphodegreased prior to painting. The epoxy-polyester powder is appli-ed using automatic dusting pistols in an electrostatic fi eld of a dusting cabin. Aft er it is oven dried and cooled, the fi nish of the radiator is completed.The surface fi nishing of the radiators is done with a maximum eff ort to pro-tect the environment, during production and use –the paint used is environ-mental friendly, it does not contain TGIC.

RADIATORS PRODUCTIONPRODUCŢIE DE RADIATOARE

Manifestând o preocupare permanentă privind detaliile şi fi nisajele, RADOX aduce în prim plan n oi forme, culori şi dimensiuni diferite care se pot adapta tuturor stilurilor de decorare, clasic sau modern. Societatea propune o multitudine de idei care dau posibilitatea oricărui client de a deveni arhitectul casei sale.

INSTALAŢIA DE CROMARE - o investiţie pentru viitor!În 2005, RADOX pus în funcţiune în fabrica sa din Bucureşti, una dintre cele mai mari instalaţii de cromare automată (Ni - Ni - Ch) din Euro-pa, o investiţie de peste 2.000.000 de euro. Unitatea este comp treagă îndeplineşte cele mai recente standarde de calitate europene şi protecţia mediului - nu se foloseste cuprul. Utilizarea cuprului produce substanţe toxice derivate, cum ar fi cianura de cupru, cu un efect devastator asupra mediului înconjurător.

LINIA AUTOMATĂ DE VOPSIRERADOX RADIATORS este obligat de principiul de a folosi cea mai înaltă tehnologie şi dezvoltarea continuă în fi ecare etapă de producţie. Toate radiatoarele sunt fosofodegresate înainte de a fi vopsite. Pulberea epoxi-poliesterică se aplică folosind pistoale automate în câmpul electrostatic al cabinei de vopsit. După ce este uscat în cuptor şi răcit, radiatorului este fi nalizat.Finisarea suprafeţelor radiatoarelor vopsite se face cu un efort maxim pentru a proteja mediul, în timpul producţiei şi utilizării sale - vopseaua folosită este prietenoasă cu mediul înconjurător, acesta nu conţine TGIC.

SPECIALIZED IN STAINLESS STEEL RADIATORSWe have fully trained welders, which allow us to realize in the special pro-duct divisions designer radiators and stainless steel radiators. Our highly polished radiator are made from the fi nest stainless steel making it one of the most durable products on the market. Stainless steel by its nature will not corrode or fl ake, it is also easy to clean and is produced from over 90% recycled metal, manufactured environmen-tally and is 100% recyclable itself.small marks or scratches can be polished out so they will always look great, these stunning durable radiators are the best heating choice for your home.

SPECIALIZAŢI ÎN RADIATOARE DIN INOXDispunem de sudori califi caţi care ne permit realizarea în cadrul secţiilor de producţie specializate radiatoarele ornamentale şi radiatoarele din inox. Radiatorul nostru din inox lustruit sau satinat făcute din cel mai bun oţel inox reprezintă unul dintre produsele cele mai durabile de pe piaţă.Oţelul inoxidabil, prin natura sa, nu corodează şi nu se cojeşte, este, de ase-menea, uşor de curăţat şi este produs din metal reciclat peste 90%, fabricat ecologic şi este 100% reciclabil.Micile semne sau zgârieturi pot fi lustruite astfel încât aceste radiatoare vor arata întotdeauna foarte bine, aceste radiatoare extraordinare şi durabile sunt cea mai buna alegere de încălzire pentru casa ta.

Page 8: Catalog Radox Radiators

14 1515

We carry out comprehensive tests on All our radiators during produc-tion - each RADOX radiator pass 9 quality control points. We have a certifi ed quality control system - we control and oversee all stages of production which ensures that for every radiator we give the same strin-gent attention to detail from start to fi nish. Our products are CE marked ensuring that there will never be any compromise in Radox Radiators’ high standard of quality.

Realizăm teste şi încercări complete pe TOATE radiatoarele noastre în timpul producţiei – fi ecare radiator trece prin 9 puncte de control de ca-litate. Avem un sistem de control al calităţii certifi cat - verifi căm şi su-praveghem toate etapele de producţie garantând astfel că pentru fi ecare radiator acordăm aceeaşi atenţie de detaliu de la început până la fi nal. Produsele noastre poartă marcajul CE care asigură că nu vor fi compro-misuri în ceea ce priveşte standardul înalt de calitate declarat de RADOX RADIATORS.

QUALITY CONTROLCONTROL DE CALITATE

Page 9: Catalog Radox Radiators

16 17

Keeping the high quality level of the promoted products on the national and international markets is the company’s main goal. This way 65% of the output is sold in the european market, mainly due to the top quality of our products. In Romania the RADOX radiators products are sold thro-ugh a network of over 200 dealers covering all the country.

The customer’s satisfaction is of utmost importance when deciding the quality level of RADOX RADIATORs products. The customer’s require-ments on design and functionality are also as important as the basic technical requirements since the radiators represent the company’s bu-siness card. We have the necessary know-how to fi nd the best solution!

Menţinerea nivelului de calitate ridicat al produselor promovate pe pieţele naţionale şi internaţionale este obiectivul principal al fi rmei. În acest fel 65% din producţie este vândută pe piaţa europeană în ţări precum An-glia, Italia, Franţa, Danemarca, Austria, Germania s.a. . În România ra-diatoare RADOX sunt vândute printr-o reţea de peste 200 de distribuitori care acoperă toată ţara.

Satisfactia clientului este cea mai importantă atunci când se decide ni-velul calitativ al produselor RADOX RADIATORS. Cerinţele clientului pe design şi funcţionalitate sunt, de asemenea, la fel de importante ca şi cerinţe tehnice de bază, deoarece radiatoare reprezintă carte de vizita a companiei. Avem experienţa si tehnologia necesare pentru a găsi cea mai bună soluţie!

RADOX RADIATORS WORLDLUMEA RADIATOARELOR RADOX

CERTIFICATIONSCERTIFICĂRI

The certifi cations obtained from the international organization BUREAU VE-RITAs prove that RADOX GROUP is functioning in accordance and based on international systems of quality and environment IsO 9001 and IsO 14001. This fact is very representative for the quality of the products, services and also for the entire management.Starting with 2006, RADOX obtained the conformity certifi cation of the pro-ducts (radiators and steel convectors) according to european norms eN 442, being able to use the Ce mark.In 2010, RADOX certifi ed its chimneys and air ducts according to European regulation in this fi eld, all products bearing the CE mark.We are pround of all our awards and certifi cations, but this is the kind of quality assurance you would expect from an organization with more than a decade at the forefront of the industry.

Certifi cările obţinute de la organismul internaţional Bureau Veritas dovedesc că Grupul RADOX funcţionează în conformitate şi se bazează pe sistemele internaţio-nale de calitate şi mediu ISO 9001 şi ISO 14001. Acest fapt este foarte reprezentativ pentru calitatea produselor, serviciilor şi, de asemenea, pentru gestionarea întregu-lui management. Începând cu anul 2006, RADOX a obţinut certifi carea conformităţii produselor (ra-diatoare şi convectori de oţel) în conformitate cu normele europene EN 442, putând aplica marcajul CE.În 2010, RADOX a certifi cat producţia sa de tubulatură şi coşuri de fum în conformi-tate cu reglementările europene în acest domeniu, produsele purtând marcajul CE.Suntem mândri de premiile şi certifi cările noastre, însă acesta este genul de asigu-rare a calităţii pe care o aşteptaţi de la o organizaţie care are mai mult de 10 ani în industria prelucrătoare.

17

ISO 14001ISO 9001

Page 10: Catalog Radox Radiators

18 19

Adress: B-dul Timisoara nr 80, 6th district, RomaniaTel./fax: +40 214440741 /42/43

[email protected]

Technical department: [email protected] sales departament: [email protected] Service/fi tting/air ducts: [email protected] Marketing:department: [email protected] export department: [email protected] Quality department: [email protected]

GROUP PROFILE

Our work represent the business card of our company, the quality, the reliability and respect for our clients are the main assets in our collaboration or when we start new ones.

Lucrările reprezintă cartea de vizită a fi rmei noastre, calitatea şi respectul acordat clienţilor fi ind principalul atu în continuarea colaborărilor sau începerea altora noi.

STIRBEY PALACE – Palatul StirbeyTURABO CAFÉTURABO BALLROOMTURABO GRAND BALLROOMMALL SUN PLAZAMINI MARKETPENNY MARKETHOTEL DELTA NATURE, TulceaHOTEL NH BUCHARESTHOTEL PHOENICIA, BucharestHOTEL EL GRECO, Bucharest HOTEL ERBASU, BucharestHOTEL URSULETUL, PredealHOTEL CABANA DE VANATOARE, PredealHOTEL ROUA, Predeal

HOTEL ANDA, SinaiaHOTEL JUPITER-JUNONA, MamaiaHOTEL VICTORIA, MamaiaHOTEL AGAT, NeptunHOTEL RESIDENCE, NeptunPHILARMONIC CENTER, CraiovaROMPETROL GAS STATIONSTOYOTA SHOWROOMSNISSAN SERUS SHOWROOMS MARGINENI PENITENCIARYTRANSALKIM INTERNATIONALE SPEDITION HQROSIMS HQ - Sediul centralAUSTRAL HQ - Sediul centralBRENNTAG HQ - Sediul centralROMEXPO – PAVILIONS 16, 17, 18

HEMEIUS INDUSTRIAL PARK FOCSANI RAILWAY TRAIN STATION BCR BANK, Pantelimon BucharestBCR BANK, Filaret BucharestBCR BANK Campina PrahovaCITI FINANCIAL Dorobanţi BucharestCITI FINANCIAL Câmpina PrahovaCITI FINANCIAL Materna TimişoaraBANCA ROMANEASCA Mosilor Bu-charestGARANTI BANK Floreasca BucureştiGARATI BANK Pipera BucureştiGARANTI BANK BuzăuROMEXTERRA BANK Botoşani

REFERENCESLUCRĂRI DE REFERINŢĂ

Page 11: Catalog Radox Radiators

20