Top Banner
 GHCJLFW - YHKCIO^W  I[  WHJHM MH[[HQ 
124

Candles & Rainbows

Apr 08, 2018

Download

Documents

Sadaf Fayyaz
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 1/124

 

GHCJLFW - YHKCIO^W  

I[  

WHJHM MH[[HQ 

Page 2: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 2/124

Hvzdoy½w Cozf

O}fy h pfykoj om ocf {fhy, zdhz K dh}f wzhyzfj ~ykzkcn hw h myfflhcgf bvwkg hcj lkmf wz{lf

aovychlkwzw, zdf }fczvyf ·Ghcjlfw - Lkndzwº kw jffp bhckmfwzhzkoc kczo hll om zdf lkmfwz{lf

aovychlkwb zdhz K dh}f jocf wo mhy# K dh}f iffc ~ykzkcn moy boyf zdhc fkndz bhnhqkcfw hcj dh}f

iffc kczfy}kf~kcn boyf zdyff dvcjyfj gflfiykzkfw wo mhy# Do~f}fy, zdf iooe goczhkcw ocl{Phekwzhck gflfiykzkfw zdhz K dh}f kczfy}kf~fj wo mhy# B{ cftz iooe ~ovlj jfmkckzfl{ if go}fykcn

zdf kczfychzkochl gflfiykzkfw zdhz K dh}f kczfy}kf~fj wo mhy# Zdkw gobpklhzkoc gobpykwfw zdf

kczfy}kf~w pvilkwdfj kc Zdf Whzvyjh{ Powz , Eoolbvqocf, Kce , Kcelkcnw, WDF , Hj Nhllfy{ hcj

Dfhlzd Kcwkndz #

Page 3: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 3/124

Hgeco~lfjnfbfczw

K hb }knoyovwl{ nyhzfmvl zo Hllhd ~do gyfhzfj zdf vck}fywf hcj ozdfy gyfhzvyfw, ~kzdovz ~dowf

bfyg{ hcj ilfwwkcnw cozdkcn kw powwkilf kc zdf ~oylj# K ftpyfww b{ jffpfwz zdhcew zo b{ mhzdfy Hdbfj Mh{{hq ~do pyfwfczfj zdf co}fl kjfh zo bf, hcj hppyfgkhzf dkw wvppoyz myob zdf

ifnkcckcn# B{ zdhcew hyf jvf zo hll zdfwf gflfiykzkfw moy zdfky dfhyzmflz hcj vczkykcn dflpmvlcfww#

B{ hggovcz om hgeco~lfjnfbfcz ~ovlj yfbhkc kcgobplfzf km K joc½z ftpyfww b{ zdhcew zo b{mhbkl{# Zdf{ wvppoyzfj bf h loz jvykcn zdkw pkfgf om ~ykzkcn hcj pyo}kjfj f}fy{ powwkilf dflp#

Zdf{ dh}f hl~h{w iffc h wovygf om kcwpkyhzkoc moy bf# Lhwzl{, K ommfy b{ yfnhyjw zo hll zdowf ~dowvppoyzfj bf kc hc{ yfwpfgz jvykcn zdf gobplfzkoc om zdkw iooe#

Page 4: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 4/124

Jfjkghzkoc

K jfjkghzf zdkw ~oye zo b{ lo}fl{

Phyfczw, ~do kcwpkyfj, fcgovyhnfj hcj 

cvyzvyfj b{ ftkwzfcz ~ykzkcn zhlfczw#

K hlwo jfjkghzf kz 

zo hll om zdf gflfiykzkfw K dh}f

kczfy}kf~fj wo mhy hcj zdfky mhcw#

Page 5: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 5/124

Ft gfypzw myob zdf Iooe 

·K hb h mkyb iflkf}fy kc ftpfykbfczhzkoc hcj zdkcekcn ·ovz om zdf iotº# Wobf cf~ ·zkbf g{glfwº K dh}f hlyfhj{ jkwgvwwfj# Yd{zdb lkfw kc ovy ioj{, kc vck}fywf, jh{, ckndz hcj f}fy{zdkcn hyovcj 

vw# Bvwkg ghc coz ocl{ if pyojvgfj i{ bvwkghl kcwzyvbfczw ocl{, ivz myob hc{zdkcn# Hw h gdklj K 

vwfj zo nfcfyhzf bvwkg myob gooekcn vzfcwklw hcj ekzgdfc kzfbw# Wo, f}fy{zdkcn kw kc yd{zdb kcchzvyf# Wo bvwkg ghc if pyojvgfj myob ioj{ phyzw zoo# Zdf zyvf fwwfcgf om ifhz gobfw myobyd{zdb# Kc mhgz kz gobfw boyf myob yd{zdb hcj lfww myob bfloj{#º Hlhc Wkboc

·^ fll, kz ~hw h }fy{ ckgf ftpfykfcgf hcj K ~hw xvkzf dhpp{ myob b{ aoi# Zdf nyfhzfwz zdkcn kwzdhz K ~hw }fy{ mhky, kbphyzkhl hcj docfwz jvykcn zdf avjnbfcz# Zdfyf ~fyf co pfywochl mh}oyw

hcj K jkjc½z eco~ hc{ om zdf goczfwzhczw# B{ jfhlkcn ~kzd zdf phyzkgkphczw ~hw }fy{ mhky hcj avwz#K hlwo mflz dhpp{ zdhz hmzfy wo bvgd om dhyj ~oye, K dh}f gobf vp zo zdf avjnf lf}fl co~# Wdfdqhj 

Yo{ hcj Kbbv ~fyf zdf ozdfy z~o avjnfw ifwkjfw bf# K hb xvkzf goczfczfj zdhz K jkj h loz om avwzkgf ~kzd b{ aoi#º Mhhedky Bfdbooj 

·Kc zdf }kjfo K phyzkgvlhyl{ dkndlkndz pfoplf ~do vwf yflknkoc zo bhckpvlhzf pfoplf ivz zdf wocn doljw zyvf moy hc{ moyb om ftplokzhzkoc# Km {ov ftgdhcnfj zdf yflknkovw gdhyhgzfyw kc zdf }kjfo

~kzd boyf wfgvlhy/polkzkghl gdhyhgzfyw, {ov govlj wdo~ do~ ovy goyyvpz polkzkgkhcw bhckpvlhzf

hcj goyyvpz zdf kbpo}fykwdfj i{ ommfykcn zdfb h ~oyljl{ dfh}fc lkef bocf{, po~fy, fzg# Wo zofbpdhwkqf, zdf wocn kw bfhcz zo gocjfbc ftplokzhzkoc om hc{ ekcj, ~dfzdfy kz kw wfgvlhy oy 

yflknkovw kc chzvyf#º  Jhck{hl Cooyhck

·Lfhyckcn, kz gobfw ovz om mhklvyf# [ov hl~h{w nfz wvggfww ~dfc {ov½}f dhj mhklvyf ifmoyf kc lkmf#

K½}f dhj bhc{ wo K dopf K½b glowf zo wvggfww co~#º Mhydhc Edhc

·K joc½z plh{ kcwzyvbfczw# K avwz ~ykzf hcj yhp hcj eco~ do~ zo jo wobf ifhz bhekcn hcj whbplkcn oc zdf gobpvzfy# K½ll pyoihil{ fcj vp lfhyckcn h mf~# K½}f iffc plh{kcn hyovcj ~kzd b{

dhybockgh xvkzf h ikz lhzfl{# Kbhnkcf bf plh{kcn zdf dhybockgh#^ ovljc½z zdhz if w~ffz?ºHjkl Obhy

·Zdf wocn ifghbf kjfczkz{ zo wefzgdfw ~hw h go}fy wocn ¶BHVAOOJ ¶oyknkchll{ wvcn i{ HLHC 

MHEKY hcj co~ YHHZ kw hcozdfy go}fy ~dkgd ~hw wvcn i{ WHYBHJ WKCJDK# Wo kc zdhz wfcwf~f jo go}fyw, ivz ~f pyfmfy zo pfymoyb ovy o~c wocnw ~dfc ~f hyf oc wzhnf#º 

Zdf Wefzgdfw

·Cozdkcn kc lkmf ~oyzd dh}kcn f}fy gobfw fhw{#º Obhy Iklhl Hedzhy

·B{ wovygf om kcwpkyhzkoc kw chzvyf# K lo}f ~ykzkcn, wkcnkcn, zyh}flkcn, yfhjkcn hcj jkwgvwwkcn 

pdklowopd{#º Wdheklh Hdbhj

·Kz jfpfcjw oc fhgd kcjk}kjvhl pkfgf# B{ nyfhzfwz kcmlvfcgf kc jhcgf dhw iffc b{ Vwzhj# Kchgzkcn kz jfpfcjw oc zdf chzvyf om zdf yolf# Hc{zdkcn ghc kcwpkyf {ov# Wobfzkbfw ~hzgdkcn h gdklj 

Page 6: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 6/124

yfhgzkcn zo wobfzdkcn ghc dflp bf nhkc kcwkndz oy wobfzkbfw ~hzgdkcn gobplfzf wzyhcnfyw oc zdfwzyffz ghc kcwpkyf bf# Kz avwz jfpfcjw oc zdf jfzhklw hcj yfxvkyfbfczw om zdf pfymoybhcgf#º 

Bfdy Dhwwhc

·K hwpkyf zo if h ·Pfoplf½wº wocn~ykzfy"wkcnfy hcj dfcgf iflkf}f kc ~ykzkcn hcj wkcnkcn pfhgf

hczdfbw, hcj gocgvyyfczl{, glkgdëj yobhczkg wocnw zdhz ghc if wvcn hyovcj zyffw# Kc zfybw om l{ykgw b{ bfczoyw hyf Whdky Lvjdkhc}k hcj Ah}fj Hedzhy ~do dh}f nk}fc vw zdf ifwz yf}olvzkochy{ hcj yobhczkg wzvmm# Hw locn hw b{ bvwkg fbozkochll{ yfwochzfw ~kzd zdf gobboc

bhc oc zdf yohj, K ~ovlj if goczfcz# Myhcel{, K dh}f coz iffc hilf zo vcjfywzhcj cfkzdfy pfhgfcoy lo}f vp zkll zdkw pokcz# K hb kc lo}f ~kzd zdf }fy{ kjfh om mhllkcn kc lo}f hcj yobhczkgkqf hiovz 

pfhgf# Wobf pfoplf wh{ K dh}f h wfcwf om pfhgf kc b{ }okgf, ivz km K wh{ hc{zdkcn boyf zdhc zdkw,kz ~ovlj if jffbfj hw zoo bvgd om h wflm"oiwfwwkoc, wo lfz bf wzop dfyf#º Wdhd}hy Hlk Edhc

·Kz kw coz fcovnd zo dh}f h jyfhb vclfww {ov hyf ~kllkcn zo pvywvf kz# Kz kw coz fcovnd zo yfhgdmoy lo}f vclfww {ov ghyf fcovnd zo nk}f kz#º Hqffb Whaahj

·K ~hcz zo dh}f b{ ghef hcj fhz kz zoo#º Mhykdh Pfy}fq 

·Gykzkgkwb myob h bvwkg gykzkg kw vwflfww moy bf, do~f}fy km h mhc dhw wobfzdkcn zo wh{ zdf dfhyz 

wpfhew# Wo K no boyf moy gykzkgw om hc oyjkchy{ bhc hcj K lkwzfc zo zdfb }fy{ glowfl{# K nk}f h loz om ~fkndz hnf zo kz#º Hwhj Hdbfj 

Lkmf kw wdoyz, jo ~dhz {ov lo}f# Wzop ~oyy{kcn hiovz ozdfyw hcj joc½z zhef {ovywflm wo wfykovwl{

fkzdfy#º Dkyh Zhyffc

·K hb h bojfl, dowz hcj hgzyfww# Hcj K ftpfgz h loz moy b{wflm# K ~hcz zo nk}f b{ ifwz zo hgdkf}fb{ hkbw# K hb h }fy{ wkbplf ekcj om pfywoc# Hz zkbfw K hb jkmmkgvlz zo eco~#º Hbch Ehykb

·^ f hll lkef zo zdkce zdhz ~f hyf nooj hz ~dhz ~f jo vczkl wobfocf pokczw ovz zdf nhpw¥ O}fy 

zdf {fhyw K dh}f ~oyefj oc jf}flopkcn zdf ghphgkz{ zo hppyfgkhzf gykzkgkwb hcj vwf kz gocwzyvgzk}fl{# K co~ hlwo zyhkc pfoplf kc nk}kcn ~oye"yflhzfj mffjihge fmmfgzk}fl{ wpfgkhll{ kc

hppyhkwhl kczfy}kf~w#º Efdefwdhc H~hc

·If zdf ifwz hz ~dhzf}fy {ov jo hcj if yfbfbifyfj moy wobfzdkcn ~oyzd~dklf#º 

A fdhcnky Hqkq Dh{hz  

·Zdf fbpo~fybfcz om ~obfc hcj zdf kbpyo}fbfcz om zdfky polkzkghl, wogkhl, fgocobkg hcj 

dfhlzd wzhzvw kw h dkndl{ kbpoyzhcz fcj kc kzwflm# Kc f}fy{ wogkfz{ fbpo~fykcn ~obfc kw h dvnfyfwovygf moy wogkhl gdhcnf hcj zdf iyohjfy mkndz hnhkcwz nloihl po}fyz{# Kz kw fwwfczkhl moy zdf

hgdkf}fbfcz om wvwzhkchilf jf}flopbfcz#º Woikh Chqky

Page 7: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 7/124

·^ obfc Fbpo~fybfcz, moy bf bfhcw, ~dfc h ~obhc ~hlew wkjf i{ wkjf h bhc kc hll ~hlew om 

lkmf# Hw ~obfc km ~f hyf coz fxvhl zdfc zdfyf kw co ~h{ zdf ~oylj ghc pyonyfww# ^ obhc

fbpo~fybfcz bfhcw zdhz h ~obhc wdovlj coz if jkwgykbkchzfj kc ~dhz ~oye wdf gdoowfw zo jo,

~dhz wdf ~fhyw hcj wdovlj coz if zkfj jo~c zo zyhjkzkocw om h gvlzvyf#º Wockh Hdbfj

·^ obfc hyf hw po~fymvl hcj kbpoyzhcz kc zdf jf}flopbfcz om ovy govczy{ hcj zdf vplkmzkcn om wogkfz{ hw bfc# Kc mhgz ocf fjvghzfj hcj fbpo~fyfj ~obhc coz ocl{ gdhcnfw dfy o~c lkmf ivz 

hlwo zdhz om dfy fczkyf mhbkl{ hcj dfy mvzvyf nfcfyhzkoc#º Chj{h Bkwzy{

·B{ iknnfwz phwwkoc kw jfmkckzfl{ bvwkg hcj kz hl~h{w wzyfcnzdfcw bf zo jfhl ~kzd hll zdf

oiwzhglfw kc lkmf# Kz kw zdf bhkc jyk}kcn moygf ifdkcj ~dhzf}fy K dh}f hgdkf}fj wo mhy# Kz dflpw bfzo wzyk}f moy boyf hcj mkndz hll zdf gdhllfcnfw kc lkmf ifghvwf kz iykcnw h loz om fcfyn{ hcj 

powkzk}kz{ kc bf#· Hlk Wdfy

·B{ iknnfwz phwwkoc kw zo cf}fy wzop plh{kcn bvwkg# B{ hkb hcj oiafgzk}f kw zo dh}f b{ o~chlivb ovz hcj zo wff zdhz bvwkg gobfw ihge kc zo zdf dfhyzw om ovy mhcw#º Hllhc Wbkzd

·B{ iknnfwz phwwkoc kw bhekcn bvwkg, oy yhzdfy wffkcn bvwkg dhppfc zdyovnd bf# K dh}f gobf zo

iflkf}f mkybl{ kc zdf mhgz zdhz km ~f mollo~ ovy phwwkoc, ovy jyfhb nfcvkcfl{, wkcnlf"bkcjfjl{ hcj 

phzkfczl{ " hll ovy ozdfy cffjw ~kll if zhefc ghyf om i{ zdf nyhgf om zdf Ocf#º Hykfi Hqdhy

·Hw locn hw {ov½yf jyfhbkcn, zdhz ml{kcn iyoobwzkge ~kll f}fczvhll{ wdo~ vp# Hc{zdkcn kw

powwkilf# [ov½}f avwz noz zo iflkf}f kc kz#º Wdhdhch Edhc Edhlkl 

·B{ kjfh om pfymfgz dhppkcfww gobfw ~dfc K jf}flop h ekcj om h glowf bfczhl vcjfywzhcjkcn ~kzd

wobfocf#º Chvbhc Edhc Lhwdhykf

Page 8: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 8/124

Ft glvwk}f Kczfy}kf~ ^kzd Qffwdhc Dh{hz om Mffjihge 

Whjhm Mh{{hq wpfhew zo vpgobkcn bvwkgkhc, wkcnfy, wocn ~ykzfy hcj pyojvgfy Qffwdhc Dh{hz om ·Mffjihge º, hiovz dkw lhzfwz wocn  ·Hhcedoc Bfkcº hcj ftployfw wobf kczfyfwzkcn mhgzw

yfnhyjkcn dkw bvwkg# 

X8# Zfll vw wobfzdkcn hiovz {ovy ihgenyovcj hcj fjvghzkoc#

Qffwdhc1 K dh}f jocf b{ I#gob myob Kwlhbkh Gollfnf hcj dolj h mkcf hyzw jfnyff zoo# Ifwkjfwbvwkg, K hb hc kczfykoy jfgoyhzoy zoo hcj dh}f ~oyefj oc wobf ommkgkhl pyoafgzw hw ~fll#

Ihwkghll{ K hb Vyjv"wpfhekcn# K dh}f b{ o~c ghmë kc Jfmfcgf zoo# Ifwkjfw zdkw, K dh}f hlwo~oyefj hw wovcj fcnkcffy# K dh}f b{ o~c wzvjko zoo#

X9# ^dfc hcj do~ jkj {ov nfz kczfyfwzfj kc bvwkg?

Qffwdhc1 Kz½w boyf zdhc flf}fc {fhyw zdhz K dh}f iffc kc bvwkg mkflj# Wkcgf b{ gdkljdooj, K dh}f

iffc kczfyfwzfj kc bvwkg# ^dfc K ~hw h gdklj, b{ nyhcjbozdfy nkmzfj bf h ef{iohyj, ~kzd ~dkgd

K jkj wobf bkwgdkfm $lhvndw+# Bvwkg dhw iffc b{ kcwpkyhzkoc hcj K dh}f iffc ftpfykbfczkcn ~kzdkz wkcgf K ~hw h gdklj# K vwfj zo ftpfykbfcz h loz ~kzd b{ ef{iohyj hcj lfhycz bhc{ zdkcnwftpfykbfczhll{# K dh}f hlwo ~oyefj ~kzd wobf }fy{ zhlfczfj hcj wekllmvl pfoplf myob bvwkg

kcjvwzy{, K lfhycz h loz myob zdfb zoo# K iflkf}f zdhz pyhgzkgf kw zdf ifwz om hll kcwzyvgzoyw# Zdfboyf {ov pyhgzkgf, zdf boyf {ov lfhyc# Ahbbkcn kw }fy{ kbpoyzhcz moy h wkcnfy oy bvwkgkhc#

X7# ^dhz kw {ovy kcwpkyhzkoc?

Qffwdhc1 K hb h nyfhz mhc om Lhzf Vwzhj Cvwyhz Mhzfd Hlk Edhc# B{ kcwpkyhzkoc lkwz kw dvnf, ivz K

hb kcwpkyfj i{ Jffp Pvyplf, Ckgefl Ihge, Pkce Mlo{j, Kyoc Bhkjfc, V9, Iy{hc Hjhbw hcj Nvcwc Yowfw#

X:# ^do ~ykzfw l{ykgw moy {ov?

Qffwdhc1 Kc mhgz K ~ykzf l{ykgw b{wflm# Ifwkjfw gobpowkcn bvwkg, K hb hlwo kc}ol}fj kc

pyojvgzkoc hcj jkyfgzkoc# Jknk Pyo kw b{ gobphc{, hcj K wpfcj bowz om zdf zkbf zdfyf ~oyekcnbhc{ dovyw h jh{# Hz zkbfw zdkcnw hyf wo dfgzkg zdhz K jo coz f}fc no dobf hcj wpfcj zkbf kc b{

wzvjko# Zdf }kjfo om ·Hhcedoc Bfkcº kw f}fc jkyfgzfj i{ bf# Bvwkg kw b{ phwwkoc, K ghccoz lk}f~kzdovz kz#

Page 9: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 9/124

 

X6# Zfll vw wobfzdkcn hiovz {ovy ihcj Mffjihge# Do~ bhc{ hgzk}f bfbifyw hyf zdfyf kc

kz? Qffwdhc1 Kc mhgz, hmzfy ·Jh Yviify ihcj º, zdfyf ~hw hcozdfy ocf moybfj ~kzd zdf whbf chbf#Zdf ~dolf wzoy{ nofw lkef zdkw, zdhz bkcf ~hw moybfj bvgd fhylkfy zdhc Hdbfj Hlk Ivzz½w

Yviify ihcj, ~do hlwo dhppfcw zo if h mykfcj om bkcf# Mhcw ~fyf xvkzf gocmvwfj bktkcn vp zdfz~o ihcjw hcj wobf pyoilfbw hyowf yfnhyjkcn zdf chbfw# H }kjfo i{ Mhydhc Chjffb ~hw f}fc

ihccfj, wo gocmvwkoc lfj zo bhc{ pyoilfbw# K gdhcnfj zdf chbf zo ·Mffjihge º# K dhj moybfjhcozdfy ihcj ghllfj ·Yhqhbº kc lhzf ;0½w, ~dkgd nhkcfj popvlhykz{ ifghvwf om Vbhky Zhyffc ~dovwfj zo ~fhy bhwew# K aokcfj hw h lfhj nvkzhykwz hcj lhzfy hw h jyvbbfy kc kz# K dh}f hlwo moybfj h

ihcj ·Hbfykghc kjol º kc VW ~dfyf K plh{ zdf yolf om h jyvbbfy, ivz kzw vcommkgkhl co~# Hjfflhcj K hyf hw pfybhcfcz bfbifyw, plvw Wdfyy{ Edhzzhe kw hlwo zdfyf#

X=# ^dhz kw zdf ihwkg zdfbf ifdkcj ·Hhcedoc Bfkcº? 

Qffwdhc1 Zdf zdfbf oy kjfh avwz wzykefw b{ bkcj hcj zdkcnw gobf kc mlo~# Kz½w coz wobfzdkcn

}fy{ wpfgkmkg zdhz K effp oc zdkcekcn hiovz# Wo kz nofw lkef zdkw#

X># ^dhz bvwkg nfcyf {ovy bvwkg lkf kc?

Qffwdhc1 Kz jfpfcjw# Wobf om zdf ~oyew K dh}f jocf gobf vcjfy yoge ihllhj, hcj wobf vcjfy hlzfychzk}f yoge# K ~ovlj wh{ ·hlzfychzk}f yoge º#

X4# ^dhz hyf {ovy doiikfw /hgzk}kzkfw ifwkjfw bvwkg?

Qffwdhc1 Kc mhgz b{ lkmf jofwc½z nk}f bf bvgd zkbf moy hc{ hgzk}kz{# $Lhvndw+ K lo}f phkczkcn,

kczfykoy jfgoyhzkoc hcj plh{kcn woggfy# K dh}f hlyfhj{ bfczkocfj zdhz hz zkbfw, zdfyf hyf jh{w om o}fy~oye ~dfc K dh}f zo wlffp kc b{ wzvjko# K vwfj zo plh{ plh{ wzhzkoc nhbfw ivz joc½z dh}f

bvgd zkbf moy zdfwf co~# B{ lkmf kw xvkzf ivw{ hcj dfgzkg# Hz zkbfw K effp oc yvcckcn, hyyhcnkcn

jkmmfyfcz zdkcnw# Wo, lkzzlf zkbf kw lfmz moy hc{ hgzk}kz{# K hb jkyfgzkcn wobf }kjfow zoo5 dopfmvll{zdf{ ~kll if yflfhwfj oc Fkj# Wo, K dhyjl{ nfz hc{ zkbf moy hc{ ozdfy hgzk}kz{#

Page 10: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 10/124

 

X;# ^dhz hyf {ovy mh}oykzf ihcjw/wkcnfyw/bvwkgkhcw?

Qffwdhc1 $zdkcew+ Dbb, K lkef lhzf Cvwyhz Mhzfd Hlk Edhc h loz# Hikjh Pfy}ffc kw hc ftkwzkcn

lfnfcj# K dh}f jocf h wocn ·Ahqihº ~kzd Wdhmxhz Hbhchz Hlk hcj df kw nyfhz# K lkef Hlk Hqbhz5dkw }oghlw hyf ihlhcgfj hcj bfhwvyfj# Hwwhj Hdbfj dhw iffc h mykfcj hcj K mkcj dkw ihww }fy{

kckbkzhilf# ^dhzf}fy wocn df dhw plh{fj, dhw h vckxvf zovgd zo kz# ·Ehyh}hcº

kw b{ mh}oykzfihcj# K lkef Hbky Qhek hw ~fll#

X80# ^dhz kckzkhl jkmmkgvlz{, {ov zdkce5 f}fy{ cf~ wkcnfy oy bvwkgkhc nofw zdyovnd kc

Phekwzhc?

Qffwdhc1 Zdf iknnfwz pyoilfb dfyf, kw om bvgd kcgyfhwfj gobpfzkzkoc hcj pooy PY# Mkywz om hll,{ov cffj wobf bocf{ zo kc}fwz# Zdf wfgocj phyz gobfw hw zdf pyobozkoc, ~dkgd kw jkmmkgvlz#

]kjfo bhekcn cffjw bocf{, hcj nocf hyf zdf jh{w ~dfc bvwkgkhcw vwfj zo nfz wpocwoywdkpw#Co~ gobphckfw hyf wghyfj om wpocwoykcn hcj zhekcn ykwew ~kzd cf~ wkcnfyw# [fw, pyobozkcn

bvwkg kw zdf bowz jkmmkgvlz zdkcn dfyf#

X88# Jfmkcf bvwkg kc {ovy o~c ~oyjw#

Qffwdhc1 Hc{zdkcn nooj zo lkwzfc, ~dkgd kw wovlmvl hcj hzzyhgzk}f#

X89# Do~ jo {ov zhef gykzkgw?

Qffwdhc1 K zhef gykzkgkwb powkzk}fl{ wkcgf kz zfllw bf do~ zo kbpyo}f# Moy fthbplf, pfoplf dh}fiffc zfllkcn bf hiovz b{ }oghlw zdhz zdf{ hyf bfhnfy# K zdkce }oghlw nfz kbpyo}fj ~kzd zdf

phwwhnf om zkbf# K lkef powkzk}f gykzkgkwb ivz K mffl jkwzyfwwfj ~dfc pfoplf ~do dh}f lkzzlfeco~lfjnf hiovz bvwkg wh{ ilvczl{, ·~o~ kzw ihjº# K jo coz bkcj gykzkgw ivz wdhllo~ gykzkgkwb kw

cf}fy gdfykwdfj#

X87# ^dhz jo {ov zdkce hiovz yfbktfw hcj zykivzfw?

Qffwdhc1 K zdkce kz½w nooj zdhz ~f dh}f wzhyzfj ph{kcn zykivzfw zo ovy lfnfcjw# Wzykcnw dh}f yfhll{jocf h ~ocjfymvl aoi ~kzd ·Zkzlk{hcº# Hiihw Hlk Edhc dhw gobf vp ~kzd h zykivzf zo zdf lfnfcjw

zoo# K zdkce yfbktfw hyf mkcf, km zdf{ dh}f wobf jkmmfyfcz zovgd om bvwkg zo zdfb zdhc zdf oyknkchlocfw# Wkcgf zdf oyknkchl bvwkg ghccoz if yf"gyfhzfj#

Page 11: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 11/124

X8:# ^dhz kw {ovy bfwwhnf moy ovy yfhjfyw?

Qffwdhc1 B{ bfwwhnf kw zdhz zy{ zo pyobozf hcj hppyfgkhzf nooj bvwkg# Bh{ Hllhd dh}f dkwilfwwkcnw oc ovy govczy{ hcj kzw pfoplf#

Page 12: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 12/124

Ftglvwk}f Kczfy}kf~ ~kzd Hlhc Wkboc om Zhhl Ehykwbh

Whjhm wpfhew zo Hlhc Wkboc, zdf movcjfy om ihcj Zhhl Ehykwbh, Hlhc wdhyfw wobfzdkcn ftglvwk}foc dkw bvwkg, wo zdf yd{zdb wpfhew kzwflm#

X8# Zfll vw wobfzdkcn hiovz {ovy ihcj#

Hlhc1 K ghbf vp ~kzd zdf kjfh om h ihcj moybhzkoc h govplf om {fhyw ihge# Zhhl Ehykwbh ~hwmovcjfj kc Co}fbify 900=# Kz ihwkghll{ bfhcw zdf ·bhjbfc kc yd{zdbº#

X9# ^dfc hcj do~ jkj {ov kckzkhll{ nfz kczfyfwzfj kc bvwkg?

Hlhc1 Wkcgf hz zdf hnf om wkt oy wf}fc, K vwfj zo dh}f h effc kczfyfwz kc bvwkg# K vwfj zo plh{ zdf

ekzgdfc kzfbw lkef fbpz{ ghcw hcj gooekf goczhkcfyw# Zdfyf ~fyf kcmlvfcgfw myob gdvygd hcj K~hw phwwkochzf hiovz bvwkg# K jfgkjfj zo iv{ h Zhilh kc 8;;4# K ~hw kc mhgz, zdf mkywz wzvjfcz zo if

fcyollfj moy lfhyckcn wolo Zhilh hz CHPH# Zdfc, K noz zyhkckcn myob Vwzhj Ihwdffy Edhc hcjlfhycz wobf jyvbbkcn zfgdckxvfw myob Nvbi{ zoo# K hl~h{w jfwkyfj zo if h pfygvwwkockwz#

X7# ·Vwzhjakº ~hw h pyobkwkcn dkz, ~dhz ~hw zdf bhkc kjfh ifdkcj kz?

Hlhc1 Zdhcew# Zdfyf kw h wovcj lonkg ifdkcj f}fy{zdkcn# Zdf bhkc kjfh ~hw zo dh}f boyf

yd{zdb yhzdfy zdhc bfloj{# Kz ~hw h cf~ gocgfpz hcj wobfzdkcn co}fl zoo# F}fy{zdkcn hyovcj vwdhw bvwkg hcj yd{zdb kc kz# ·Zkbfº kw h cf~ gocgfpz, ~dkgd K dh}f kczyojvgfj# Plvw, K dh}f zykfj

zo kczyojvgf wobf cf~ gocgfpzw kc Phekwzhc lkef ioj{ pfygvwwkocw, ojj"zkbf g{glfw lkef 6, 6#6,

80, 80#6, 88 fzg#

X:# [ov dh}f kczyojvgfj wobf cf~ gocgfpzw kc pfygvwwkoc# Do~ omzfc jo {ov iflkf}f kc

ftpfykbfczhzkoc?

Hlhc1 K hb h mkyb iflkf}fy kc ftpfykbfczhzkoc hcj zdkcekcn ·ovz om zdf iotº# Wobf cf~ ·zkbfg{glfwº K dh}f hlyfhj{ jkwgvwwfj# Yd{zdb lkfw kc ovy ioj{, kc vck}fywf, jh{, ckndz hcj f}fy{zdkcn

hyovcj vw# Bvwkg ghc coz ocl{ if pyojvgfj i{ bvwkghl kcwzyvbfczw ocl{, ivz myob hc{zdkcn# Hw h

Page 13: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 13/124

gdklj K vwfj zo nfcfyhzf bvwkg myob gooekcn vzfcwklw hcj ekzgdfc kzfbw# Wo, f}fy{zdkcn kw kcyd{zdb kc chzvyf# Wo bvwkg ghc if pyojvgfj myob ioj{ phyzw zoo# Zdf zyvf fwwfcgf om ifhz gobfw

myob yd{zdb# Kc mhgz kz gobfw boyf myob yd{zdb hcj lfww myob bfloj{#

X6# Zdf ihcj yfgfczl{ pfymoybfj hz Wdhchedz Mfwzk}hl# Wdhyf wobfzdkcn hiovz kz#

Hlhc1 ^fll, ~f plhccfj kz ~fll, kz ~fcz ~fll, ivz zdfyf ~fyf wobf zfgdckghl pyoilfbw ~f dhj zomhgf jvykcn zdf pfymoybhcgf# Ozdfy~kwf, kz ~fcz }fy{ ~fll hcj ~f noz hc h~fwobf yfwpocwf myob

ovy hvjkfcgf# ^f bhchnfj zdf zfgdckghl pyoilfb# Ivz zdf wdo~ jkjc½z no zdhz ~fll jvf zozfgdckghl wovcj mlh~w, hw ~f dhj ftpfgzfj# Flwf, f}fy{zdkcn ~hw mkcf#

X=# ^dhz kw {ovy wolf kcwpkyhzkoc?

Hlhc1 Kcwpkyhzkoc gobfw myob Vwzhj Ihwdffy Edhc hcj Vwzhj Qheky Dvwwhkc# Hphyz myob zdfb, K

ghll b{ bvwkg ·fzdckg mvwkocº, wkcgf kz kw h mvwkoc om fhwzfyc glhwwkghl hcj yfnnhf# Zdf hcgkfczkcmlvfcgfw bffz ~kzd zdf cf~ ocfw# Moy fthbplf, km K wh{ zdhz K ~kll if plh{kcn lk}f h glhwwkghl

pfymoybhcgf, pfoplf ~oc½z if zdhz bvgd kczfyfwzfj, ivz km kz kw wobfzdkcn cf~, K ghc ftpfgz hjkmmfyfcz mffjihge#

X># Wkcgf zdfyf dh}fc½z iffc hc{ }kjfow, ocl{ lk}f pfymoybhcgfw# Jo {ov dh}f h plhc zo

bo}f zo }kjfow?

Hlhc1 [fw ~f jo dh}f h plhc zo bo}f zo~hyjw zdkw zdkcn zoo# I{ looekcn hz zdf gvyyfcz bhyefzhcj kczyojvgkcn ovywfl}fw hw cf~ fczyhczw, ~f dh}f plhccfj zo bo}f zo~hyjw kz# ^f dh}f nocf

kczo zdf pyojvgzkoc om ovy hlivb co~# ^f ~kll if wflfgzkcn ~dkgd wocn ghc if vwfj moy }kjfobhekcn hcj bhc{ zdkcnw lkef zdhz# Kc mhgz ~f plhc wobfzdkcn hcj wobf kjfhw dkz bkcj zoo#

X4# Do~ jo {ov zhef gykzkgkwb?

Hlhc1 K zhef gykzkgkwb powkzk}fl{ hcj zy{ zo hchl{qf kz, ifghvwf K zdkce kz nk}fw bf zdf ifwz

mffjihge# Gykzkgkwb dhw iffc }fy{ dflpmvl moy bf bhc{ zkbfw hcj K hl~h{w zy{ zo lfhyc myob kz# Kzy{ zo avjnf zdf goczftz om gykzkgkwb# Kc mhgz, K zy{ zo lfhyc myob cfnhzk}f gykzkgkwb zoo# K zdkce, hw h

bvwkgkhc, hcj ~dfc K hb zy{kcn zo jflk}fy h zozhll{ cf~ gocgfpz, gykzkgkwb kw }fy{ kbpoyzhcz moy bf#

X;# ^dhz kw zdf kbpoyzhcgf om kcco}hzkoc kc bvwkg?

Hlhc1 K jo iflkf}f kc kcco}hzkoc#

Page 14: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 14/124

X80# Wkcgf zdf ihcj dhw movy bfbifyw ~kzd jkmmfyfcz zhlfczw, do~ jo {ov bhchnf zdhz?

Hlhc1 $lhvndw+ {fw, K hb zdf mkywz ocf zo gobf vp ~kzd wobf co}fl oy K bvwz wh{ gyhq{ kjfhw# IvzK iflkf}f zdfyf kw h loz om godfwkoc hbocn vw# ^f cf}fy mkndz oy xvhyyfl o}fy hc{ kwwvf# Kz½w h zfhb

~oye kcjffj5 kz ~ovlj dh}f cf}fy iffc powwkilf zo hgdkf}f hc{zdkcn, ~kzdovz ozdfy bfbifyw# K

fcao{ ~oyekcn ~kzd zdfb hcj zdf{ hyf hll hbhqkcn pfoplf# ^f wkz zonfzdfy hcj hchl{qf zdkcnw# Hwmhy hw gyfhzk}kz{ kw gocgfycfj, ~f }hlvf hcj hppyfgkhzf fhgd ozdfy#

X88# Kw zdfyf hc{ vpgobkcn pyoafgz oy hlivb?

Hlhc1 [fw, zdf pyojvgzkoc dhw wzhyzfj hcj ~f hyf ~oyekcn ~kzd Mhkwhl Yhmk, kcjffj h }fy{zhlfczfj hcj gobpfzfcz pfywoc# Ovy jfivz hlivb chbfj ·Nfcfwkwº ~kll if yflfhwfj wobf~dhz kc

zdf cftz {fhy# Zdfyf ~kll if fkndz oy ckcf zyhgew kc kz# Wo, h loz om ~oye kw nokcn oc zdfwf jh{w#

X89# [ov zdkce bvwkg wdovlj if vwfj zo yfmlfgz lo}f oy pfhgf?

Hlhc1 K zdkce ovy bvwkg hkbw zo~hyjw yfmlfgzkcn pfhgf hcj dhyboc{# ^f dh}f h zyhge ·Co^ 

hy Ivz Pfhgfº kc ovy vpgobkcn hlivb, ~f hkb hz poyzyh{kcn zdhz pfhgf ghc if hgdkf}fj i{ bvwkg

zoo# ^f jfwpkwf dhzyfj hcj iloojwdfj# ^dhzf}fy kw nokcn oc zdfwf jh{w kc zdf ~oylj hcj ovy govczy{, zdkw bfwwhnf kw }kzhl# Pfhgf kw wobfzdkcn }fy{ kbpfyhzk}f moy bf#

X87# ^dhz kw {ovy bfwwhnf moy yfhjfyw?

Hlhc1 Iflkf}f kc {ovywflm hcj {ovy jyfhbw# ^dhzf}fy {ov jfwkyf zo ifgobf, jfmkckzfl{ no moy kz#

·P dozonyhpd Govyzfw{1 Hlhc Wkbocº 

Page 15: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 15/124

Hmzfy h Lkcnfykcn Dkhzvw, Mhhedky kw Dfyf

Whi Zvc Wodck{fdº nv{ wdhyfw wobfzdkcn cf~ hiovz dkb hcj wpfhew ovz co~ hcj kw hnhkcyfhj{ zo yoge dkw mhcw hmzfy · Hhzkwdº , · Whi Zvc Wodck{fdº hcj ·B hczyhº # Mvll om fcfyn{ hcj 

lkmf, df cf}fy wzopw# Dkw bvwkg jffpl{ yfmlfgzw dkw co}flz{ hcj hyz{ kjkob# Mkllfj ~kzd bvgd boyf

fcfyn{ hcj gdhynfj ~kzd kckbkzhilf fczdvwkhwb, gyäbf jf lh gyäbf om Phekwzhc Pop bvwkg ~kzdgobpykwkcn whnhgkovw pfgvlkhykzkfw1 zdhz kw Mhhedky Bfdbooj# 

X8# Kz½w h locn zkbf hmzfy Bhczyh, cozdkcn cf~ myob {ovy wkjf#

Mhhedky1 Kc mhgz, K hb ~oyekcn oc b{ vpgobkcn hlivb hcj avwz ihge myob h gocgfyz hz Zoyoczo#K hb wzkll wo ftdhvwzfj hcj wlffpkcn h loz# K mffl lkef yflfhwkcn kz ~dfc zdkcnw hcj gocjkzkocw hyf h

ikz wfzzlfj, ~dfc pfoplf hyf kc h booj zo fcao{ nooj hcj goloymvl bvwkg# K lkef zo nk}f h nhp om hiovz z~o {fhyw kc b{ hlivbw# Ivz kz½w hlbowz movy {fhyw hmzfy ·Bhczyhº, zdkw nhp kw h ikz locnfy#

X9# Wdhyf wobfzdkcn hiovz {ovy wocn ·Bhvlhº# ^dowf zdfbf kz ~hw?

Mhhedky1 Zdkw kjfh ghbf zo b{ bkcj ~dklf K ~hw jokcn wobf ftpoyz om We{"jk}kcn bhzfykhlw# K

yfhlkqfj zdhz zkbf do~ jkmmkgvlz kz ~hw zo jo phyh avbpkcn hcj we{ jk}kcn# Kz½w xvkzf jkmmkgvlz hcjjhcnfyovw zo pfymoyb zdfwf hgzw# Kz yfxvkyfw h loz om govyhnf zo jo wo# Wo ~f avwz zdovndz om 

bhekcn h wocn oc kz, ~kzd h bfwwhnf zdhz cozdkcn kw jkmmkgvlz kc zdf ~oylj# ^f wdoz zdkw }kjfo kcLocjoc, VE, hcj kz ~hw jkyfgzfj i{ bf# Kz kw kc mhgz, coz h phyz om hc{ om b{ hlivbw, ivz h wkcnlf

cvbify# Kz jfpkgzw h }fy{ wkbplf bfwwhnf#

X7# Zfll wobfzdkcn hiovz {ovy vpgobkcn hlivb#

Mhhedky1 Lfz½w wff ~dfc kz gobfw ovz# Zdfyf ~kll if hiovz zfc zyhgew kc zdf hlivb, jfpfcjkcnvpoc bf, km K hjj wobf boyf f}fc# $Lhvndw+ ·Bhvlhº bh{ oy bh{ coz if h phyz om kz# K hb

gvyyfczl{ ~oyekcn oc zdf hlivb# K bh{ no moy h }kjfo kckzkhll{#

X:# [ov dh}f iffc hppokczfj hw nooj~kll hbihwwhjoy# Zfll wobfzdkcn hiovz kz# 

Page 16: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 16/124

Mhhedky1 K dh}f iffc hppokczfj hw HBIHWWOJOY MOY ¶^HY OC ZOIHGGO½ kc Phekwzhci{ zdf Mfjfyhl Bkckwzy{ om Dfhlzd# Plvw hcozdfy hppokczbfcz kcglvjfw yfnhyjkcn dfhlzd

h~hyfcfww# Wo K hb wfy}kcn hw h nooj~kll hbihwwhjoy moy zdf Hczk"Zoihggo ghbphknc#

X6# ^dhz ~hw {ovy ftpfykfcgf hw h avjnf oc ·Phekwzhc Whcnffz Kgocº?

Mhhedky1 ^fll, kz ~hw h }fy{ ckgf ftpfykfcgf hcj K ~hw xvkzf dhpp{ myob b{ aoi# Zdf nyfhzfwzzdkcn kw zdhz K ~hw }fy{ mhky, kbphyzkhl hcj docfwz jvykcn zdf avjnbfcz# Zdfyf ~fyf co pfywochlmh}oyw hcj K jkjc½z eco~ hc{ om zdf goczfwzhczw# B{ jfhlkcn ~kzd zdf phyzkgkphczw ~hw }fy{ mhky 

hcj avwz# K hlwo mflz dhpp{ zdhz hmzfy wo bvgd om dhyj ~oye, K dh}f gobf vp zo zdf avjnf lf}fl co~#Wdfdqhj Yo{ hcj Kbbv ~fyf zdf ozdfy z~o avjnfw ifwkjfw bf# K hb xvkzf goczfczfj zdhz K jkj h

loz om avwzkgf ~kzd b{ aoi#

X=# Do~ jo {ov jfmkcf bvwkg?

Mhhedky1 K zdkce bvwkg ghccoz if ftplhkcfj oy jfmkcfj# F}fc km {ov ~ykzf h ~dolf iooe oc kz,~kzd wo bhc{ zdfoykfw, hcj kz jofwc½z hzzyhgz, kz nofw ~hwzfj# Nooj bvwkg ghc hl~h{w if mflz hcj

lkwzfcfj zo# Wo K ~ovlj wh{ zdhz ·Bvwkg ghccoz if ftplhkcfj oy jfmkcfj# Kz bvwz if dfhyj hcj mflz º#

X># Zfll wobfzdkcn hiovz zdf Zoyoczo Gocgfyz#

Mhhedky1 Zdf Zoyoczo gocgfyz ~fcz }fy{ ~fll hcj kz½w h nyfhz plhgf zo }kwkz zoo# Wkcgf bowz om 

mykfcjw hcj mhcw hyf zdfyf, hcj zdf gocgfyz yfhll{ ~fcz ~fll, ~kzd hlbowz hc hvjkfcgf om z~ozdovwhcj plvw# K fcao{fj h loz hcj zdf zykp ~hw h~fwobf# K hb ihge co~#

X4# ^dhz ~hw zdf mkywz kcwzyvbfcz {ov lfhycz plh{kcn?

Mhhedky1 Jvykcn wgdool jh{w, K iovndz h bovzd oynhc moy 76 Yw myob h wdop hz wvpfy bhyefz,Kwlhbhihj# K lfhycz plh{kcn kz kc h jh{# K yfbfbify, hw h gdklj, K vwfj zo zhef kz zo wgdool hcj plh{

zdfyf# $lhvndw+ Zdovnd, K kczfcjfj zo kbpyfww b{ glhww mfllo~w h loz# Wo kz ~hw mvc hz zdhz zkbf#

X;# Do~ jo {ov dhcjlf bkwzhefw jvykcn h pfymoybhcgf?

Mhhedky1 K nfz hcco{fj fhwkl{ km wobf bkwdhpw dhppfc oy km zdkcnw jo coz oggvy hw kckzkhll{

plhccfj# F}fc hmzfy wo bvgd pyhgzkgf hcj ~oye, km wobfzdkcn nofw ~yocn, K hb kyykzhzfj# Zdf

Page 17: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 17/124

whbf dhppfcw ~dfc zdfyf kw h wovcj pyoilfb oy wobf ozdfy zfgdckghl ocf# K vwvhll{ looe ifdkcjzo b{ go"pfymoybfyw kc oyjfy zo h}okj wvgd zdkcnw# Hz zkbfw K wgolj zdfb zoo, ivz wgoljkcn bhefw

zdfb boyf cfy}ovw# Hgzvhll{, zdkcnw nfz go}fyfj f}fc km wobfzdkcn nofw ~yocn# K jfbhcjpfymfgzkockwb kc f}fy{zdkcn zdhz K jo# Hvjkfcgf cozkgfw mhvlz }fy{ yhyfl{, ivz ~f eco~ zdhz

wobfzdkcn ~yocn dhw dhppfcfj#

X80# Do~ jo {ov ihlhcgf ovz bvwkg ~kzd mhbkl{?

Mhhedky1 Kz½w cozdkcn wpfgkhl hiovz vw# ^f hyf avwz lkef ozdfy pyomfwwkochlw ~do ~oye ·;"6º jhkl{# Ihcefyw, hggovczhczw, fcnkcffyw, goypoyhzf lf}fl pfoplf, oy jogzoyw vwvhll{ dh}f wvgd ~oye 

zkbkcnw# Zdf ~h{ zdf{ ihlhcgf ovz ~oye ~kzd mhbkl{, hpplkfw zo bf zoo# Zdfyf kw h loz om dhyj~oye, pyhgzkgf hcj ahb wfwwkocw nokcn oc# Ifwkjfw zdfwf, wobf pyobozkochl f}fczw, ghbphkncw,

}kjfo"bhekcn hcj bhyefzkcn pdhwfw hyf hlwo zdfyf1 fhgd ocf om zdfwf yfxvkyfw zkbf hcj fmmoyz#Zdfyfmoyf, avwz lkef ozdfy pyomfwwkochlw, ~f lfhyc zo bhchnf kz zoo#

X88# ^dhz bfwwhnf jofw {ovy bvwkg wpyfhj kc zdf ~oylj?

Mhhedky1 K hb h }fy{ mvc"lo}kcn hcj aviklhcz ekcj om h pfywoc# K bowzl{ jo ihllhjw hcj b{

gobpowkzkocw hyf xvkzf yobhczkg# K mffl ao{mvl zo bhef pfoplf dhpp{ hcj iflkf}f kc kz# K iflkf}f kcpyo}kjkcn nooj fczfyzhkcbfcz zo pfoplf ~kzd b{ bvwkg# K ~ovlj cf}fy jo h bflhcgdolkg oy 

dkndl{ jfpyfwwkcn wocn zdhz bhefw bf jkwzyfwwkcn zoo# Kcwzfhj, K ~ovlj gdfykwd bhekcn h lk}fl{,mvll"om"lkmf hcj wovlmvl gobpowkzkoc, ~dkgd kw dkndl{ yflkwdfj i{ f}fy{ocf#

X89# Do~ dh}f {ov o}fygobf {ovy wkcvw pyoilfb?

Mhhedky1 [fw, K vwfj zo dh}f h wkcvw pyoilfb kc zdf ifnkcckcn# Moy h wkcnfy, kz½w ekllkcn zo dh}f

zdkw pyoilfb# Ivz K ~oyefj xvkzf dhyj oc kz hcj o}fyghbf kz# Hmzfy wdo~w oy zkykcn dfgzkg jh{w, Knk}f h loz om yfwz zo }oghl goyjw# Km {ov joc½z nk}f pyopfy yfwz zo zdfwf, zdkw ghc ghvwf bfckcnkzkw

zoo# Hmzfy wo bvgd wpfhekcn hcj wkcnkcn, {ovy zdyohz jfmkckzfl{ cffjw wobf yfwz# K dh}f o}fygobfb{ wkcvw pyoilfb i{ zhekcn pyopfy }okgf yfwz, nooj wlffp, zhekcn wzfhb ~kzdovz hc{ gy{wzhl, hcj

yvcckcn $aonnkcn+# Zdfwf movy zkpw hyf }fy{ vwfmvl hcj K joc½z bkww b{ aonnkcn f}fc h wkcnlf jh{#Ocf om b{ mykfcjw wvnnfwzfj yvcckcn hw h yfbfj{ zo o}fygobf wkcvw pyoilfb#

X87# ^dhz kw zdf ihwkg jfbhcj om zdkw $bvwkg+ pyomfwwkoc?

Mhhedky1 $Zdkcew moy h ~dklf+ K zdkce zdkw pyomfwwkoc yfxvkyfw goyf mogvw hcj dhyj ~oye# F}fy{

pyomfwwkoc yfxvkyfw wzyvnnlf, zdovnd# Gocwzhcz dhyj ~oye hcj gocwzhcz wzyvnnlf hyf zdf z~o bhkcjfbhcjw om zdkw pyomfwwkoc, plvw wobf kcco}hzkoc zoo# K iflkf}f kc ifkcn gyfhzk}f hcj jflk}fykcn

wobfzdkcn cf~ f}fy{ zkbf# Km K wzhyz gobpowkcn wobfzdkcn K ~hw jokcn fkndz {fhyw ihge, zdhz~oc½z if hppyfgkhzfj hz hll# Zdfyfmoyf, iykcnkcn co}flz{ hcj gyfhzk}kz{ zo zdf ~oye bhzzfyw h loz#

F}fy{ pfywoc kc dkw lkmf mhgfw h wzhnf ~dfyf dkw gyfhzk}kz{ kw hlbowz cfnlknkilf oy cfhyl{ fcjkcn#Zdkw dhppfcw zo f}fy{ pfywoc hcj bf zoo, wo K iflkf}f kc zhekcn h iyfhe hz zdhz zkbf, hcj gobkcn

ihge ~kzd wzykekcn kcnfcvkz{ hnhkc#

Page 18: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 18/124

X8:# ^dkgd bvwkgkhcw dh}f kcwpkyfj {ov hcj ~dhz hyf {ovy mh}oykzf ihcjw?

Mhhedky1 Zdfyf hyf wo bhc{# ^dhzf}fy K lkwzfcfj zo jvykcn b{ moybhzk}f {fhyw, kw b{ kcwpkyhzkocco~# B{ mh}oykzf ihcj kw Mvwkoc, plvw K lkef Whaahj Hlk hcj Yhdhz Mhzfd Hlk Edhc# ·Whi Zvc

Wodck{hdº ~hw h yfbhef kzfb# K avwz zooe zdf mkywz ~oyjw myob zdf oyknkchl wocn hcj ~oyefj oc kz,

~kzd hc fczkyfl{ jkmmfyfcz wfz om l{ykgw hcj bvwkg#

X86# Do~ jo {ov gflfiyhzf Fkj?

Mhhedky1 Kz kw h ikz boyf wpfgkhl zdhc oyjkchy{ jh{w, ~dfc ~f bffz wobf boyf pfoplf hcj wdhyf

wobfzdkcn boyf ~kzd zdfb# Avwz lkef zyhjkzkochl ~h{, kz kw wpfcz# Zdhz½w kz#

X8=# ^dhz kw {ovy bfwwhnf moy yfhjfyw?

Mhhedky1 Iflkf}f kc {ovywflm hcj ~oye dhyj zo hgdkf}f hc{zdkcn# Gocwzhcz wvggfww yfxvkyfwgocwzhcz wzyvnnlf hcj dhyj ~oye# Zdfyf kw co fcj zo dhyj ~oye hcj wzyvnnlf#

Kbhnfw Govyzfw{1 Mhhedky B fdbooj, B odwkc A hmmfy{ - B hcwooy Hlhb 

Page 19: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 19/124

H Wbhll Wfwwkoc ^kzd Hwhj Xkqklihwd Om W~hyhw $Kczfy}kf~+

Zdf lfhj }oghlkwz om ihcj W~hyhw zfllw hcj wdhyfw wobfzdkcn hiovz dkw fjvghzkoc hcj bvwkg#Dhwwhc Ioedhyk kw zdf lfhj nvkzhykwz om zdf ihcj# ^ kzd h jyfhb om bhekcn bvwkg hcj goc}fyzkcn 

kz kczo yfhlkz{, Hwhj wpfhew1

B { F jvghzkoc1Hkzgdkwoc Gollfnf ;:, Vck}fywkz{ om Gfczyhl Pvcahi ;>, Pyojvgz Bhyefzkcn,

Wgdvlkgd Wgdool om ivwkcfww"[oye Vck}fywkz{, Pyoafgz Bhchnfbfcz 9007

B { Gvyyfcz F jvghzkoc1 Noonlf

B { Kcwpkyhzkoc1Cvwyhz Mhzfd Hlk EdhcB { Nvkzhy1 Joc½z dh}f hc{

B { Ihcj1 W~hyhw $dzzp1//~~~#bvwkgomw~hyhw#gob/+Mkywz kcwzyvbfcz K lfhycz plh{kcn1 Ef{iohyj

B { P hwzkbfw1 ^dhz½w zdhz? 

B { Kczfyfwzw1 Zo jo wobfzdkcn jkmmfyfcz f}fy{jh{ hcj kc h cf~ wz{lf

B { Mh}oykzf Ihcjw1 O}fylohj, AowdB { Mh}oykzf B vwkgkhcw1Aodc Bh{fy, Lfcc{ Eyh}kzq, Bhzz Jvwe, Hiihw Hlk Edhc,

Wdhmxhz Hbhchz Hlk

B { B ozk}hzkoc1 B{ lhqkcfww

B { Jfwkyf1 Zo pfymoyb lk}f ~kzd Aodc Bh{fy K hb ~oyekcn ~kzd1 Hc h~fwobf nvkzhykwz/gobpowfy 

B { Gobphc{1 K ~oye moy b{wflm B { Lfhyckcn1 Kz gobfw zdyovnd f}fy{jh{ lkmf

K Zhef Gykzkgkwb hw1 H zool zo goyyfgz b{wflm hcj h ~h{ om avjnbfczB { B vwkg Nfcyf1 ^oylj Mvwkoc

B { Ft pfgzhzkoc1 Lfhwz

B { Doiikfw1Bhekcn bvwkg, dh}kcn Ihyifxvf kc Wvbbfy hcj GkcfbhK Jfmkcf B vwkg hw1 H }fczvyf zo lfz no b{ mfhyw

^dhz ~ovlj K dh}f iffc, km coz h bvwkgkhc? Hgzoy Ocf bvwz eco~1 K hb }fy{ wzyhkndz moy~hyj hcj ilvcz pfywoc ~kzd h whyghwzkg wfcwf om dvboy#

B { B fwwhnf1 Yfwpfgz ozdfyw hcj bhef zdfb yfwpfgz {ov ihge#

Page 20: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 20/124

H Zyvl{ Jk}fynfcz Bfwwhnf1 Mkcj Dfh}fc i{ Jhck{hl Cooyhck

Jhck{hl wdhyfw dkw }kf~w oc dkw jfivz Mkcj Dfh}fc ~kzd eoolbvqocf# Ifwkjfw jfpkgzkcn h lo}f

oy pfhgf ekcj om bfwwhnf kc dkw bvwkg, df dhw bhjf h wocn oc hc fczkyfl{ jkmmfyfcz hcj wfykovw

kwwvf# Hmzfy h }fy{ locn zkbf, wobfzdkcn ovz"om"zdf"iot dhw gobf vp#

Zfll wobfzdkcn hiovz {ovy fjvghzkoc hcj ihgenyovcj#

Jhck{hl1 K nyf~ vp kc Lhdoyf hcj jkj b{ wgdoolkcn myob Hkzgdkwoc Gollfnf# Hmzfy zdhz K ~fcz zoh wbhll lkifyhl hyzw gollfnf ghllfj Lh~yfcgf Vck}fywkz{ kc Hpplfzoc, ^kwgocwkc# K bhchnfj zo lk}f

~kzd pfoplf myob f}fy{ bhaoy yflknkoc ~dklf K ~hw kc gollfnf hcj K lfhycz h loz myob zdfb# Knyhjvhzfj ~kzd h Bhzd hcj Fgocobkgw jovilf bhaoy hcj K hb gvyyfczl{ jokcn Ivwkcfww

Jf}flopbfcz hz h ikozfgd mkyb kc Ghbiykjnf, Bhwwhgdvwfzzw#

^dhz kw zdf ihwkg oiafgzk}f om Mkcj Dfh}fc?

Jhck{hl1 Zdf ihwkg oiafgzk}f om Mkcj Dfh}fc ~hw zo dkndlkndz zdf ftplokzhzkoc hcj bhckpvlhzkocom zdf kbpo}fykwdfj hcj gocmvwfj# Kz ~hw zo wdo~ do~ ~f hw h wogkfz{ dh}f mhklfj zo pyo}kjf moy 

zdf ihwkg cffjw om ovy pfoplf, wvgd hw avwzkgf, fjvghzkoc, mooj, wfgvykz{ fzg hcj do~ zdkw lfhjw zozdf ftplokzhzkoc om pfoplf# Kc zdf }kjfo K zykfj zo pvz boyf fbpdhwkw oc zdf aovycf{ yhzdfy zdhc

zdf fcj yfwvlz, ifghvwf vclfww ~f hjjyfww zdf f}fczw hcj yooz ghvwfw zdhz lfhj zo zdfwf woyzw om hgzkocw, zdfwf hgzkocw hyf iovcj zo if yfpfhzfj#

Kc zdf }kjfo K phyzkgvlhyl{ dkndlkndz pfoplf ~do vwf yflknkoc zo bhckpvlhzf pfoplf ivz zdf wocn

doljw zyvf moy hc{ moyb om ftplokzhzkoc# Km {ov ftgdhcnfj zdf yflknkovw gdhyhgzfyw kc zdf }kjfo~kzd boyf wfgvlhy/polkzkghl gdhyhgzfyw, {ov govlj wdo~ do~ ovy goyyvpz polkzkgkhcw bhckpvlhzf

hcj goyyvpz zdf kbpo}fykwdfj i{ ommfykcn zdfb h ~oyljl{ dfh}fc lkef bocf{, po~fy, fzg# Wo zofbpdhwkqf, zdf wocn kw bfhcz zo gocjfbc ftplokzhzkoc om hc{ ekcj, ~dfzdfy kz kw wfgvlhy oy 

yflknkovw kc chzvyf#

^dhz bhjf {ov jo h wocn oc zdkw phyzkgvlhy wviafgz? ^hw zdfyf hc{ wpfgkmkg f}fcz?

Jhck{hl1 Zdfyf ~hw co f}fcz kc phyzkgvlhy# K avwz mflz hz zdf zkbf ~dfc K ~yozf zdf wocn, zdfyf ~hw

hc hphzd{ yfnhyjkcn wvkgkjf iobikcnw kc zdf govczy{# Pfoplf jkjc½z eco~ ~dfzdfy zdf{

Page 21: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 21/124

gocjfbcfj kz oy ~dfzdfy zdf{ wvppoyzfj kz# Wo K ~hczfj zo ~ykzf h wocn oc zdf wviafgz hcj bhjfpfoplf hgzvhll{ zdkce hiovz kz#

^dhz ~hw {ovy wovygf om lfhyckcn ~dklf bhekcn zdkw wocn?

Jhck{hl1 K avwz vwfj kbhnfw myob b{ ftpfykfcgf zo bhef zdf }kjfo# K zdovndz hiovz zdf zdkcnwdhppfckcn kc Phekwzhc zdhz jkwzvyifj bf# Kwwvfw lkef kcavwzkgf, lhge om fjvghzkoc, po}fyz{ zdhzpyf}hkl kc Phekwzhc hcj vwfj zdowf kbhnfw kc b{ }kjfo#

^dhz kw {ovy bozk}hzkoc?

Jhck{hl1 B{ bozk}hzkoc ~hw zo zy{ hcj bhef pfoplf hwe zdf jkmmkgvlz xvfwzkocw ~f wd{ h~h{

myob# Bhef zdfb zhle hiovz h wviafgz zdhz zdf{ hyf vcgobmoyzhilf jkwgvwwkcn oc# Km ~f joc½z zhle hiovz zdfwf kwwvfw, ~f ~kll goczkcvf zo dh}f ovy o~c bkwgocgfpzkocw hcj ~kll coz bo}f glowfy zo

yfwol}kcn hc{ om Phekwzhc½w kwwvfw#

Kcwzfhj om vwkcn yfhl pfoplf, {ov dh}f vwfj hckbhzkocw# Kw zdfyf hc{ wpfgkmkg yfhwoc moyzdhz?

Jhck{hl1 K gdowf hckbhzkoc zo lkbkz zdf flfbfcz om pfywochl ikhw zdhz bh{ if hwwogkhzfj ~kzd hc

hgzoy wo zdhz zdf mogvw yfbhkcw oc zdf wzoy{ hcj zdf bfwwhnf# Zdkw ~h{ zdf mogvw kw fczkyfl{ oc zdfwzoy{# Hlwo, zdkw }kjfo govlj if bkwkczfypyfzfj i{ wobf pfoplf zdhz bh{ dh}f yfwvlzfj kc

gocwfxvfcgfw moy hgzoyw plh{kcn zdf yolfw ¸ K jkjc½z ~hcz zo fcjhcnfy hc{ocf#

Zdf zdfbf ifdkcj zdf wocn, ~hw {ovy kjfh oy wobf mhbkl{ pfywoc½w?

Jhck{hl1 Zdf gocgfpz om zdf wocn hcj }kjfo kw bkcf ivz K dh}f dhj h loz om dflp myob mykfcjw hcjmhbkl{ kc jf}flopkcn zdkw wocn# B{ govwkc, Bhyykh Edhc, pvz kc bhc{ dovyw zo hckbhzf zdkw }kjfo

hcj wdf jkj h mhczhwzkg aoi# Wdf iyovndz zdf ~dolf }kjfo zo lkmf ~ocjfymvll{# B{ mykfcjw dflpfjbf pvz zonfzdfy zdf bvwkg hcj b{ mhbkl{ ~hw }fy{ wvppoyzk}f om bf jvykcn zdf pyogfww# K ~ovlj

lkef zo zdhce hc{ocf ~do dhw dhj f}fc zdf zkckfwz zdkcn zo jo ~kzd zdkw }kjfo#

Kw zdkw ocf wocn {ov dh}f jocf oy {ov dh}f plhcw zo goczkcvf ~ykzkcn wocnw? Kw zdfyf hc{

vpgobkcn hlivb oy wkcnlf?

Jhck{hl1 K dh}f ~ykzzfc ozdfy wocnw, ~dkgd hyf oc h ~kjf hyyh{ om wviafgzw# ^dklf ~ykzkcn h wocn,

K zy{ zo ~ykzf hiovz wobfzdkcn zdhz kczfyfwzw bf hcj dopf zdhz wobfocf flwf ~kll mkcj kz kczfyfwzkcnhw ~fll# K ~kll jfmkckzfl{ goczkcvf zo ~ykzf boyf wocnw hw kz kw wobfzdkcn K fcao{ jokcn#

Hw moy hc vpgobkcn hlivb, K dh}fc½z yfhll{ zdovndz om zdhz# K jkjc½z yflfhwf zdf wocn ~kzd hc{gobbfygkhl oiafgzk}fw kc bkcj# Kz ~hw h bfwwhnf zdhz K zdovndz ~hw ~oyzd wh{kcn# Gvyyfczl{ K hb

avwz mogvwkcn oc jkwzykivzkcn · Mkcj Dfh}fcº hw ~kjfl{ hw powwkilf hcj avwz wffkcn zdf mffjihge zdhz kz yfgfk}fw# Ivz km pfoplf hyf kczfyfwzfj K iflkf}f K ~kll goczkcvf zo yflfhwf bvwkg#

Zo ~dhz ftzfcz, {ov zdkce zdf bfwwhnf {ov zykfj zo jflk}fy, ~hw yfgfk}fj goyyfgzl{ i{

pfoplf? 

Page 22: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 22/124

Jhck{hl1 K zdkce zdf wknckmkghcz bhaoykz{ om pfoplf dh}f yfgfk}fj kz goyyfgzl{ hcj zdf yfwpocwfdhw iffc o}fy~dflbkcnl{ powkzk}f# Yfhjkcn zdf yfwpocwfw hcj zdf mffjihge zdhz K hb nfzzkcn, kz

mfflw hw km zdf pfoplf kc Phekwzhc ~fyf ~hkzkcn moy wobfocf zo iykcn vp zdkw zopkg# Zdhz ifkcn whkjh mf~ pfoplf dh}f coz yfgfk}fj zdf }kjfo ~fll# Zdf{ mflz hw km kz ~hw pyoafgzkcn hll Bvwlkbw kc h

cfnhzk}f lkndz hcj zdhz ~hw hiwolvzfl{ coz b{ kczfczkoc# Bowz pfoplf dh}f vcjfywzooj zdhz zdf

}kjfo kw jfpkgzkcn h wbhll wfgzkoc om pfoplf ~do hyf bhckpvlhzkcn yflknkoc zo hgdkf}f zdfky nohlwhcj zdhz kw, ~dhz K ~hczfj zo goc}f{ kc zdf }kjfo# Zdhz ifkcn whkj, zdkw }kjfo kw b{ opkckoc om hpyoilfb K zdkce Phekwzhc kw mhgkcn, K bh{ dh}f h jkmmfykcn opkckoc myob ozdfy pfoplf ivz K hb

~kllkcn zo lfhyc myob zdfky opkckocw hw ~fll hcj K ~flgobf hc{ gykzkxvf#

Kz wffbw myob zdf }kjfo zdhz {ov zdkce yflknkoc kw zdf ghvwf om bkcj jfwzyvgzkoc# Kw zdfyf

hc{ wpfgkmkg yfhwoc moy zdhz? Do~ ghc ovy {ovzd wh}f zdfbwfl}fw myob vcfjvghzfj yflknkovw

lfhjfyw, ~do bkwnvkjf {ovzd? ^dhz hyf ozdfy mhgzoyw, hggoyjkcn zo {ov, yfwpocwkilf moy

bkcj jfwzyvgzkoc om {ovzd?

Jhck{hl1 K zykfj zo effp zdf }kjfo hw opfc fcjfj hw powwkilf wo fhgd }kf~fy ghc moybvlhzf zdfky 

o~c opkckoc# Ivz ovzwkjf om zdf }kjfo K joc½z zdkce yflknkoc kw zdf bhkc mhgzoy moy zdf jfwzyvgzkocom zdf {ovzd½w bkcj hw {ov wh{# Hw K dh}f bfczkocfj ifmoyf, zdkw }kjfo govlj fhwkl{ if wpvc kc h

polkzkghl bhccfy zo dkndlkndz goyyvpzkoc#Zdf ef{ kwwvf zdhz K mffl kw gvyyfczl{ plhnvkcn ovy {ovzd kw zdf lhge om fbpo~fybfcz om zdf {ovzd#

Kc Phekwzhc zdf bhaoykz{ om pfoplf mffl hw km zdf{ joc½z dh}f zdf hiklkz{ zo kbphgz zdfky wogkfz{ oy bhef h powkzk}f gdhcnf# Zdkw yfwvlzw kc zdf kcjk}kjvhl mfflkcn dflplfww hcj jfafgzfj# Kc zdkw }okj km 

wobf oynhckqhzkoc oy pfywoc gobfw hcj fbpo~fyw {ov, oi}kovwl{ kz ~kll if h }fy{ hzzyhgzk}fpyopowkzkoc moy zdf {ovzd# Ovy wogkfz{ cffjw zo fbpo~fy ovy {ovzd, ~dfzdfy kz kw zdyovnd

fjvghzkoc oy aoi oppoyzvckzkfw kz jofwc½z bhzzfy# Ocgf zdf {ovzd mfflw hw km zdf{ hyf bhekcn hzhcnkilf jkmmfyfcgf kc wogkfz{, K zdkce zdhz ~kll dflp h loz ~kzd h wkzvhzkoc kc Phekwzhc# K eco~ zdkw

bh{ if h pkpf jyfhb ivz hz lfhwz ~f wdovlj wzhyz ~oyekcn zo~hyjw kz#

^dhz kw {ovy bfwwhnf moy zdf yfhjfyw?

Jhck{hl1 H govplf om bfwwhnfw1Zhef cozdkcn moy nyhczfj hcj xvfwzkoc f}fy{zdkcn# Ocgf {ov jo zdhz, zdf hcw~fy {ov gobf vp

~kll if bvgd boyf mvlmkllkcn#Zy{ zo wpfhe vp hnhkcwz kcavwzkgf# ^dfzdfy kz kw {ovy no}fycbfcz mhklkcn {ov oy wobfocf

bhckpvlhzkcn zdf kbpo}fykwdfj, wpfhe vp#

Page 23: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 23/124

 

Kc Goc}fywhzkoc ^kzd Mhydhc Edhc

Fjvghzkoc hcj Ihgenyovcj1 K hb gvyyfczl{ wzvj{kcn hz Ihdykh Vck}fywkz{ Kwlhbhihj, jokcn Ivwkcfww Bhchnfbfcz, lhwz {fhy 

om nyhjvhzkoc#

Kcwpkyhzkoc1 

Ovzlhcjkwd, Chw, Zvphg, Iknnkf Wbhllw, Ikn Pvc, Zdf Ifhzlfw, Zdf Yollkcn Wzocfw, Avcooc#Hgzkcn1 Yoifyz Jf Ckyo, Hl Phgkco, Aof Pfwgk - Fj~hyj Coyzoc

Do~ K noz kczfyfwzfj kc bvwkg1 ^fll K½j iffc ~ykzkcn pofbw hcj ~hw nooj hz ~ykzkcn fwwh{w hcj wzvmm wo kz kcwpkyfj bf moy 

~ykzkcn wocnw hcj zdhz½w do~ K noz kczo wocn~ykzkcn# Lhzfy, K wzhyzfj yhppkcn b{ ~ykzzfc }fywfw

hcj zdfc K mknvyfj K govlj wkcn zoo hmzfy K wzhyzfj jokcn wobf dobf"yfgoyjkcnw hcj wzvmm# Zdfc Knoz zo bffz Hwhj Ehbhl ocf jh{, K ~hw 86 hz zdhz zkbf hcj K yfgoyjfj b{ jfivz wkcnlf ·Ehy Jfº 

hz dkw Wzvjko 068# Zdhz½w avwz hiovz kz

Bvwkg zyhkckcn1 Cocf, {ov joc½z nfz zyhkckcn moy zdf ekcj om bvwkg zdhz K jo# Hll {ov cffj kw h nooj gobpowkzkoc

hcj nooj l{ykgw hcj {ov ghc bhef h nooj wocn ovz om kz

Bozk}hzkoc1 B{ jhj, df½w avwz wkbpl{ zdf ifwz kc zdf ~dolf ~oylj# Df wvppoyzw bf kc ~dhzf}fy K jo# Hcj zdhz

effpw bf bozk}hzfj#

Lfhyckcn gobfw myob1 Lfhyckcn, kz gobfw ovz om mhklvyf# [ov hl~h{w nfz wvggfww ~dfc {ov½}f dhj mhklvyf ifmoyf kc lkmf#

K½}f dhj bhc{ wo K dopf K½b glowf zo wvggfww co~, Kcwdh½Hllhd#

Mh}oykzf ihcjw/bvwkgkhcw1 Bvwkgkhcw oy h ihcj zdhz yfhll{ kcwpkyfj bf zo jo bvwkg ghc ocl{ hcj ocl{ if Ovzlhcjkwd# K ~hw

ekcj om kbpyfwwfj i{ ~dhz ^hxhw Hlk Xhjyk ~hw jokcn hw h Phekwzhc yhppfy kc zdf ihcj hcjzdovndz K govlj wzfp vp zo zdf nhbf ocf jh{ zoo hcj wo K jkj# Ozdfy zdhc zdhz, Zdf Ifhzlfw hyf

h~fwobf( K½b h dvnf mhc om Yoge C Yoll, ihwkghll{ hll zdf bvwkg myob zdf 60w zo zdf >0w#

Ftpfgzhzkocw ifkcn hc hyzkwz1 B{ ftpfgzhzkocw hw hc hyzkwz ~ovlj hl~h{w if zdhz pfoplf lkef hcj hppyfgkhzf b{ ~oye# Cozdkcnboyf, cozdkcn lfww#

Iknnfwz jfwkyf1 K ~ovlj ~hcz zo no zo Booc hcj wff do~ kz kw lkef zdfyf hcj ~dklf {ov½yf hz kz# ^d{ coz h jhzf

~kzd Gdhylkqf Zdfyoc oy Wghylfzz Aodhcwwoc oc booc? Affq, zdhz½j if ~ocjfymvl1 P

Bfwwhnf zo yfhjfyw1

Ocf ~oyj1 PFHGF

Page 24: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 24/124

Afdhcnky Hqkq Dh{hz1 Wpfhekcn Ovz

F jvghzkoc - Ihgenyovcj1 GH moy h {fhy hcj zdfc w~kzgdfj zo zdf Kczfychzkochl Movcjhzkoc Pyonyhb hmmklkhzfj zo zdf

Vck}fywkz{ om [oye zdkw Wfpzfbify#

Kcwpkyhzkoc1 Cky}hch, Phczfyh hcj zdkcnw K ~hczfj zo ifgobf#

Do~ noz kczfyfwzfj kc bvwkg1 K vwfj zo if zdkw wd{, gdvii{ ekj ~do ~hw nlvfj zo dkw }kjfo nhbfw moy ~ffew# B{ phyfczw

zdovndz kz ~ovlj if nooj moy bf zo aokc wobf ekcj om glvi oy glhww kc zdf hmzfycooc zo nfz ovz

boyf# Lvgekl{, zdfyf ~fyf wobf nvkzhy lfwwocw h}hklhilf kc b{ wgdool# Zdhz½w do~ kz hll ifnhc# Kwzkll yfbfbify do~ K yflvgzhcz K ~hw ~kzd zdf ~dolf kjfh ihge zdfc#

B ozk}hzkoc1 Kz kw zdf gocwzhcz pyogfww om xvfwzkockcn b{ hiklkzkfw#

B vwkg Zyhkckcn1 Whybhj Ndhmooy om Xh{hhw zhvndz bf h loz kc KWP# K lfhycz zo yfhj nvkzhy zhiw kc ovy glhwwfw hcj h

loz om Cky}hch wocnw wkcgf K ~hw cf}fy yfhll{ kczfyfwzfj kc lfhyckcn hc{ gdoyjw oy wghlfw# Bh{ifzdhz½w wobfzdkcn K wdovlj zdkce hiovz lfhyckcn co~#

B vwkg moy bf1 Kz kw h bfjkvb zo gk}kll{ ~hwd omm zdf myvwzyhzkoc ivkljkcn ~kzdkc#

Mh}oykzf B vwkgkhcw1 Evyz Goihkc om Cky}hch, Pdkl Hcwflbo om Phczfyh hcj Jh}f Bvwzhkcf om Bfnhjfzd#

Ft pfgzhzkocw ifkcn hc hyzkwz1 Zo goczkcvf lfhyckcn wobfzdkcn cf~ hiovz zdf hyz ~dklf effpkcn kc phgf ~kzd b{ pfygfpzkoc

om zdf kjfhw hyovcj bf#

Iknnfwz Jfwkyf1 Zo yfplhgf zdf chyyo~ kjfh om lkmf K vwfj zo dh}f ~kzdkc bf#

Page 25: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 25/124

Page 26: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 26/124

Page 27: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 27/124

Hwhj1 Wzvjko 068 ~hw ihwkghll{ fwzhilkwdfj moy zdf hyzkwzw om zdf z~kc gkzkfw ivz bhc{ ihcjw hcjwolo hyzkwzw gobf dfyf zo yfgoyj hll zdf ~h{ myob Lhdoyf, Bvlzhc, Pfwdh~hy hcj Ehyhgdk zoo#

Wzvjko 068 dhw f}fc ~oyefj moy hyzkwzw myob Hmndhckwzhc zoo#

X=# Ihwkghll{ do~ bhc{ pfoplf hyf ~oyekcn moy {ov kc zdf wzvjko?

Hwhj1 Kz½w avwz bf, K½b zdf pyojvgfy, K½b zdf fcnkcffy hcj K½b zdf wovcj jfwkncfy ivz wobfzkbfwK avwz ~kwd K govlj dh}f yfplhgfbfczw oy jfjkghzfj pfoplf zo wdhyf zdf lohj om bf# Vclkef ozdfy 

ivwkcfwwfw, dfyf pfoplf gobf moy ocf bhc hcj dkw ~oye, hcj ~ovlj cf}fy nfz whzkwmkfj km zdf{ wffhc{ ozdfy nv{ jokcn zdfky aoi hz dkw wfhz, co bhzzfy do~ nooj df oy wdf kw#

X># Do~ jo {ov jfmkcf nooj bhwzfykcn hcj bktkcn?

Hwhj1 H nooj bkt ~ovlj if ~dfyf f}fy{ kcwzyvbfcz ~ovlj if plhgfj hz h pyopfy powkzkoc kc h

wzfyfo wphgf myob Lfmz zo Ykndz, ]oghlw ~ovlj if glfhy hcj co kcwzyvbfcz ~ovlj if mkndzkcn moy myfxvfcg{ wphgf ~kzdkc zdf bkt# Zdf bhaoy flfbfczw lkef Ihww, Ekge, Dk"dhzw hcj ]oghlw ~ovlj

i{ dhybockghll{ ihlhcgfj# Kz kw zoo zfgdckghl( Lfz½w wkbplkm{ zdfc# Zo nk}f hc fthbplf K ~ovljwh{ zdhz h ihj bkt ~ovlj looe wobfzdkcn lkef zdf Bvyyff Yohj kc yvwd dovyw ivz h nooj bktkcn

fcnkcffy hmzfy zyfhzbfcz ~kll bhef kz looe lkef h bozoy~h{, glfhc hcj oynhckqfjA# Bhwzfykcn kwzdf mkchl wzhnf ~dfyf zdf wocn kw hjjfj wpkgf hcj kw bhjf Yhjko hcj Hlivb yfhj{# Hc fcnkcffy 

fcwvyfw zdhz kz wovcjw pvcgd{, lovj, glfhc, hcj gykwp hcj kw hz phy ~kzd ozdfy gobbfygkhl wocnw{ov dfhy oc hc{ gobbfygkhl GJ#

X4# Wf}fczffc {fhyw kw h ikn zkbf, dh}f {ov hgdkf}fj ~dhz {ov kckzkhll{ dhj kc bkcj?

Hwhj1 H phyzkhl {fw hcj h phyzkhl Co# I{ zdf nyhgf om Hllhd, K dh}f noz Wzvjko 068 fwzhilkwdfj kc

zdf Z~kc gkzkfw hw ocf om zdf lfhjkcn yfgoyjkcn hcj pyojvgzkoc wzvjkow# K dh}f dhj zdf docoy om ~oyekcn ~kzd bhc{ bhkcwzyfhb hyzkwzw, hll om ~dkgd dh}f hppyohgdfj bf zdfbwfl}fw hmzfy 

dfhykcn hiovz b{ ~oye# Oc zdf ozdfy dhcj, K wzkll ~hcz zo ~oye ~kzd iknnfy hyzkwzw hcj pyojvgfifzzfy ~kzd boyf hcj boyf yfgonckzkoc om b{ ~oye#

X;# Wdhyf h mf~ lkcfw oc Yogevbfczhy{#

Hwhj1 Zdf 068 Yogevbfczhy{ ~hw h pyoafgz zdhz ~hw oc b{ bkcj myob zdf lhwz z~o {fhyw ivz

wobfdo~ K cf}fy bhchnfj zo no hdfhj ~kzd kz# Ocf jh{, ~dfc K jfgkjfj hcj wzhyzfj zdfftfgvzkoc ~kzd zdf fczkyf plhc kc b{ dfhj hcj cozdkcn oc phpfy# Zdf kckzkhl plhc ~hw h iykfm ="

bkcvzf jogvbfczhy{ ivz hw zdf wdoozkcn ~fcz oc hz zdf wzvjko, boyf hcj boyf hyzkwzw aokcfj kchcj zdfc zdfyf ghbf h zkbf ~dfc zdf zozhl cvbify om hyzkwzw ~fcz zo 9: ~kzd zdf yfgoyjfj moozhnf

ftgffjkcn > dovyw#

Zdf wdoozkcn hlocf zooe ocf hcj dhlm boczd hcj 86 jh{w ~fcz kczo zdf fjkzkcn# Zo bf, zdfYogevbfczhy{ ftpfykfcgf ~hw boyf mvlmkllkcn zdhc zdf plfhwvyf om pyojvgkcn mk}f wocnw zonfzdfy#

Myob jkyfgzkoc zo zdf fjkzkcn, fhgd myhbf ~hw h gyfhzk}f ftpfykfcgf zdhz ~hw phyhllfl zo cocf# Kz~hw lohjw om mvc moy bf, b{ zfhb hcj wobf pfoplf ~fcz ~h{ ovz kc dflpkcn bf ~kzd zdf pyoafgz

fwpfgkhll{ Hqbhz ^hdffj, Ihwkz Wvidhck, Hzkm Wvidhck hcj Mhydhc Edhc#

Page 28: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 28/124

X80# ^dhz ekcj om hyzkwzw jo {ov nfz hz {ovy wzvjko hcj ~dhz ekcj om mhgklkzkfw jo hyzkwzw

ftpfgz?

Hwhj1 ^fll zdfyf hyf zdyff z{pfw om glkfczw K nfz hz 0681

Mkywz ocfw iflocn zo zdf cf~ikf oy zdf ~hcchif ghzfnoy{1 Zdfwf nv{w joc½z eco~ bvgd om ~dhz

zo ftpfgz hcj avwz ~hcz zo nfz h wocn jocf moy wobf ekcj om wogkhl flf}hzkoc kc myocz om zdfky mykfcjw, mhbkl{ oy lo}fj ocfw# Zdf{ vwvhll{ lhge zhlfcz ivz hyf ~kllkcn zo wpfcj f}fy{zdkcn oczdfky dopflfww jyfhb zo mhbf#

Zdf wfgocj ghzfnoy{ kw om hyzkwzw ~do dh}f wobf woyz om h zhlfcz wzyfhe kc zdfb hcj hyf fkzdfy phyzkhll{ oy gobplfzfl{ pyfphyfj moy zdf yfgoyjkcn ftpfykfcgf# Zdfky wocnw hyf bowzl{ dhlm gooefj

hcj wo hyf zdfky }oghlw# Zdfwf nv{w hyf gobkcn zo zdf wzvjko oc kzw yfpvzhzkoc hcj zdf wzvmm zdf{dh}f dfhyj K jkj moy h ihcj eco~c zo zdfb# Zdkyj ghzfnoy{ kw h }fy{ yhyf ocf hcj kw om zdf ·Zyvf

hyzkwz ghzfnoy{º# Wvgd pfoplf ghc if myob zdf bhkcwzyfhb om bvwkg oy chzvyhll{ nkmzfj hyzkwzw#Zdfwf hyzkwzw vwvhll{ dh}f nooj zhlfcz, nyfhz iyhkcw hcj dh}f bvwkghl fhyw zo kjfczkm{ nooj

pyojvgzkoc myob zdf h}fyhnf ocf# Zdfwf nv{w eco~ ~dhz zo ftpfgz myob h pyojvgfy f}fc ifmoyfzdf{ ~hle kczo zdf wzvjko#

X88# ^dhz jkmmfyfcgf oy ckgdf jofw Wzvjko 68 dhw myob ozdfy wzvjkow?

Hwhj1 Wzvjko ghc iohwz bhc{ hj}hczhnfw o}fy ozdfy wzvjkow moy fthbplf1

h+# Kz½w h ocf wzop mhgklkz{1 {ov ghc nfz {ovy bflojkfw hlkncfj hcj fcdhcgfj, bvwkg pyojvgfj,yfgoyjfj, bktfj hcj bhwzfyfj hll hz ocf plhgf hcj kc h pyopfy ~h{#

i+# Zozhll{ Pyomfwwkochl1 Kz½w hll kc ilhge hcj ~dkzf, hyzkwzw wknc h goczyhgz, zdf{ nfz zdfky pyoafgz~dfc zdf{ hyf gobbkzzfj, zdfky wocnw hyf wfgvyf hcj zdf aoi nfzw jocf kc zdf bowz wzyhkndz,

jfjkghzfj hcj docfwz mhwdkoc#g+# Chbf {ovy nfcyf1 Co bhzzfy ~dhz nfcyf {ovy wz{lf iflocnw zo, 068 ~kll jo kz moy {ov co

pyoilfbw hz hll#j+# Lfhjkcn hcj vcphyhllfl dhyj~hyf1 F}fy{zdkcn kw wzhzf om zdf hyz hcj co gobpyobkwfw oc

xvhlkz{ kc zdf dhyj~hyf gdhkc#f+# Pyomfwwkochl Hj}kwoy{1 F}fy{ hyzkwz kw hj}kwfj oc dkw wzyfcnzdw hcj ~fhecfwwfw hcj kw nvkjfj

oc do~ zo fwzhilkwd dkbwflm vckxvfl{ hcj hw h iyhcj#

X89# Kc wf}fczffc {fhyw, ~dhz jkmmfyfcgf kc Phekwzhck bvwkg wgfcf hcj hyzkwzw, dh}f {ov

cozkgfj?Hwhj1 Zdf bhkc jkmmfyfcgf kc zdf Phekwzhck bvwkg wgfcf zdhz K dh}f wffc o}fy zdf {fhyw kw zdhz kz

dhw f}ol}fj kczo h bhzvyf kcjvwzy{ hcj kzw lkwzfcfyw hyf wghzzfyfj o}fy boyf nfcfyhzkocw# Phekbvwkg dhw co~ iyhcgdfj ovz kczo wpfgkmkg nfcyfw hcj dhw ghpzvyfj h jfjkghzfj lkwzfcfywdkp hbocn

nyovpw om pfoplf vclkef zdf {fwzfy{fhyw, ~dfc hc hlivb cffjfj zo dh}f ocf Idhcnyh, ocfzyhnfj{, ocf Ihwhcz hcj ocf phzykozkg wocn moy kz zo if h gobplfzf gobbfygkhl phgehnf ~f wff h

loz om wpfgkmkg nfcyf hlivbw zojh{ zdhc f}fy ifmoyf#Ivz zdf jo~c wkjf om ovy kcjvwzy{ kw wzkll zdfyf# Ftplokzhzkoc om hyzkwzw kw iknnfy hcj mkfygfy zdhc

ifmoyf# Dhcjmvlw om yfgoyj gobphckfw hyf bhekcn bocf{ oc zdf ftpfcwf om hyzkwzw, nk}kcn zdfb}kyzvhll{ co bocfzhy{ ifcfmkz ~dhzwof}fy# Lkef hl~h{w, ~f wzkll dh}f ocf bhc ~dkgd wzhcjw hw

zdf wdo~ wzoppfy, ~do ~ovlj zhef boyf zdhc h bkllkoc moy h gocgfyz ~dklf hll ozdfyw wzyk}f zo

Page 29: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 29/124

bhef iozd fcjw bffz# Zdkw ·ocf bhc zhefw hll º pdfcobfcoc dhw zo no wobfjh{, wo zdhz bvwkgghc ifgobf h jfgfcz lk}hilf pyomfwwkoc moy ozdfy hyzkwzw zoo#

X87# ^dhz ~hw zdf bhkc kjfh ifdkcj zdf fwzhilkwdbfcz?

Hwhj1 ^dfc K dhj h ihcj kc zdf ;0w, ~f cffjfj h wzvjko hcj h pyojvgfy ~do govlj nvkjf vw oc~dhz zo jo ~kzd ovy pklfj vp gobpowkzkocw hcj zfll vw ~dhz zo bhef ovz om zdf zdkcn ~f dh}f nozovywfl}fw kczo# ^f ~fyf looekcn moy ovy bfczoy kc bvwkg, xvkzf wkbklhy zo ~dhz Wdohki Bhcwooy 

~hw zo ]kzhl Wkncw ivz ~f govljc½z# Hz zdf fcj ~f dhj zo no zo Ehyhgdk hcj wzyvnnlf moy boczdwkc hggobplkwdkcn wkbplf zdkcnw kc h ikzzfy hcj dhyjfy ~h{#

Zdf f}fczvhl yfwvlz ~hw zdf fwzhilkwdbfcz om Wzvjko 068 kc 9006 ~kzd zdf bhkc gocgfpz ifkcn zopyo}kjf h ocf wzop xvhlkz{ bvwkg pyojvgzkoc hcj yfgoyjkcn mhgklkz{ vcjfy ocf yoom ~kzd h zozhll{

jfjkghzfj, }fywhzklf, hcj pyomfwwkochl wfy}kgf#

X8:# ^dhz kw {ovy bfwwhnf?

Hwhj1 B{ bfwwhnf ~ovlj if wpfgkmkghll{ zo hll zdf hwpkykcn wkcnfyw ~do ~hcz zo if zdf Hzkm Hwlhb om mvzvyf# Zdf iknnfwz mh}oy {ov ghc nk}f zo {ovywflm ~ovlj if h zyvf hwwfwwbfcz om {ovy 

zhlfcz i{ h pyomfwwkochl hcj zdf fhylkfy zdf ifzzfy#Km {ov yfhll{ iflkf}f {ov dh}f h Noj"nkmzfj zhlfcz hcj {ov zdkce {ov hyf h lk}kcn lfnfcj yfhj{ zo

if vclfhwdfj vpoc zdf ~oylj, zdfc }kwkz h zyvf hcj docfwz pyomfwwkochl hcj lfz dkb zfll do~zhlfczfj {ov yfhll{ hyf#

Cf}fy hcj f}fy zhef {ovy ivjjkfw½ vczkykcn hjbkyhzkocw zoo wfykovwl{, hw zdf{ ~ovlj wdo~fy {ov~kzd hggolhjfw co bhzzfy do~ omm"zvcf hcj doyyfcjovw {ov wovcj# Zdf{ hyf avwz {ovy mykfcjw

bhc, hcj pyoihil{ joc½z f}fc eco~ dhlm om ~dhz {ov eco~ hiovz wkcnkcn#No zo h pyomfwwkochl, nfz h yfhlkz{ gdfge# Km df wh{w {ov½}f noz kz kc}fwz {ovy zkbf hcj bocf{ kc kz

hcj nk}f kz h wdoz# Hcj km {ov wff zdf pyojvgfy looekcn flwf~dfyf hcj coz zo~hyjw {ov ~dklf {ovhyf hvjkzkockcn {ovy bhnkg zo dkb moy zdf mkywz zkbf, Ivjj{ nfz ovz om zdkw bvwkg zdkcn, kz kwc½z

~oyzd kz, wo fafgz hcj if dhpp{ zdhz bh{if {ov wvy}k}fj h mhzhl gyhwd#

Page 30: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 30/124

Page 31: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 31/124

Page 32: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 32/124

X;# ^dfc hcj do~ jkj {ov nfz kczfyfwzfj kc bvwkg?

K½}f hl~h{w iffc kczo bvwkg# K½}f dfhyj zdhz b{ Bob vwfj zo lkwzfc zo h loz om Pkce Mlo{j ~dfcwdf ~hw kc zdf mhbkl{ ~h{ ~kzd bf# Zdhz ftplhkcw h loz# Hw mhy hw yhppkcn nofw, zdf ^v"Zhcn

Glhc hcj Jy# Jyf bkndz dh}f wzhyzfj zdhz# Zdfc wdoyzl{ hmzfy, K noz kczo G{pyfww Dkll, F}fylhwz,

Zvphg, Wcoop, Chw, Eool N Yhp, Ikn Pvc, fzg#

X80# ^dhz hyf {ovy plhcw? ^ovlj {ov yfbhkc wolo oy moyb hc{ ihcj?

Hjkl Obhy kw hcj ~kll moyf}fy if h wolo hgz# Oc wzhnf, K wobfzkbfw vwf h ihgekcn ihcj avwz

moy lk}f pfymoybhcgfw# K½b opfc zo wvpfy nyovpw hcj ihcjw hw wkjf pyoafgzw kc zdf mvzvyf, ivz moy co~ K½b ~oyekcn oc jf}flopkcn Hjkl Obhy, zdf hyzkwz, f}fc mvyzdfy#

X88# ^do hyf {ovy mh}oykzf ihcjw hcj bvwkgkhcw?

Zdkw ~ovlj if h ikn lkwz5 Aodcc{ Ghwd, Bozoydfhj, Ckcf Kcgd Chklw, F}fylhwz, G{pyfww Dkll, JA

Bvnnw, Jy# Jyf, Fbkcfb ~dfc df dhzfj dkw bozdfy, YQH, JA Pyfbkfy, Nhcn Wzhyy, LkxvkjZfcwkoc Ftpfykbfcz, Wzyh}kcwe{, zdf lkwz nofw oc#

X89# [ovy bozk}hzkoc hcj lfhyckcn gobfw myob?

Kz gobfw myob lkmf hcj b{ o}fy hgz k}f kbhnkchzkoc#

X87# ^dhz kw {ovy iknnfwz jfwkyf hcj ftpfgzhzkoc?

Zo if hc kgoc1 K ~hcz zo bhef h gobmoyzhilf lk}kcn jokcn ~dhz K lo}f, ~kzdovz gobpyobkwkcn oc

b{ zhlfcz, hyz hcj kczfnykz{# K ~hcz zo no jo~c kc dkwzoy{ hw ocf om zdf nyfhzfwz hyzkwzw kc b{ mkflj,hcj ~dfzdfy kz dhppfcw oy coz, K½ll jkf zy{kcn zo bhef kz dhppfc#

X8:# Do~ jo {ov zhef gykzkgkwb?

Kz jfpfcjw# K ghc zhef gocwzyvgzk}f gykzkgkwb zdovnd kz wzkll jofwc½z gdhcnf bf oy b{ ovzpvz, K½ll

wzkll hl~h{w jo ~dhz K ~hcz do~ K ~hcz# Km kz gobfw myob pfoplf ~do hyfc½z h phyz om b{ zhynfzhvjkfcgf hcj docfwzl{ joc½z eco~ ~dhz zdf{½yf zhlekcn hiovz, zdfc kz zdyo~w bf omm h lkzzlf#

Wzyhcnfl{, bowz om zdf dhzf hcj gykzkgkwb K nfz kw hll moy zdf ~yocn yfhwocw, myob pfoplf ~doyfhll{ hyfc½z b{ zhynfz hvjkfcgf, hcj pfoplf ~do joc½z eco~ ~dhz zdf{½yf zhlekcn hiovz#

X86# Do~ jo {ov jfmkcf bvwkg?

Km zdfyf ~hwc½z hc{ bvwkg, zdf ~oylj ~ovlj pyoihil{ dh}f iffc h ~oywf omm plhgf zdhc kz hlyfhj{

kw# Zdkce hiovz kz# Mhklfj hyzkwzw hyf jhcnfyovw pfoplf# Kbhnkcf km zdf{ cf}fy dhj zdf gdhcgf zo lfzzdhz myvwzyhzkoc ovz kc zdf mkywz plhgf#

X8=# Hw hc hyzkwz, do~ ~ovlj {ov lkef zo if yfbfbifyfj i{ pfoplf?

Page 33: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 33/124

K½j lkef zo if yfbfbifyfj kc zdf Dkp"Dop gobbvckz{ hw ~dhz Ikll Dkgew ~hw zo zdf gobfj{gobbvckz{# Bowz om hll K½j lkef zo if yfbfbifyfj hw wobfocf ~do hgzvhll{ zooe h gdhcgf#

Wobfocf ~do ekjw ghc looe vp zo hcj $K eco~ kz wovcjw glkgdëj+ ivz mollo~ zdfky jyfhbw#

X8># Lhwzl{, ~dhz kw {ovy bfwwhnf? 

F}fy{ ocf om {ov wdovlj hjj bf oc Mhgf iooe, dzzp1//~~~#mhgfiooe#gob/HjklObhyBvwkg ¸ Kbfhc, kz½w ocf zdkcn zo yfhj vp oc wobfocf, ivz kz½w hcozdfy zo hgzk}fl{ mollo~ hcj ph{ hzzfczkoczo zdfb# Km {ov½yf mfflkcn b{ bvwkg, avwz wzh{ vpjhzfj# Zdhce {ov#

Page 34: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 34/124

Zhle ^kzd Vbfy Pkyhgdh $Kczfy}kf~+

X8# Zfll vw h ikz hiovz {ovy ihgenyovcj, fjvghzkoc hcj gdkljdooj#

Vbfy1 K ~hw yhkwfj kc Bvlzhc kc h }fy{ zyhjkzkochl mhbkl{# K nyf~ vp kc moyzvchzf gkygvbwzhcgfw,~kzd h wzyocn {fz kczkbhzf bhc hw b{ mhzdfy, zdyff hbhqkcn {ovcnfy wkilkcnw, hcj b{ bozdfy hcj

z~o hvczw $~do hlwo lk}fj ~kzd vw+ hlzonfzdfy pyo}kjkcn zdykgf zdf vwvhl kczfcwkz{ om bozdfyl{hmmfgzkoc hmmoyjfj zo pfoplf# Zdkw pyo}kjfj h movcjhzkoc vclkef hc{ ozdfy# Hmzfy O lf}flw, K ~fcz

zo Hkzgdkwoc Gollfnf moy H lf}flw, lfhycfj myob zdf gdhllfcnfw om lk}kcn kc h dowzfl, hcj zdfc ~fczzo VWH zo goczkcvf b{ wzvjkfw# Zdfyf, K fcgovczfyfj hbhqkcn zfhgdfyw, gollfhnvfw, hcj

jkwgkplkcfw, hcj mfll jffpl{ kc lo}f ~kzd pdklowopd{, mklb, yflknkovw wzvjkfw, pw{gdolon{, hcjbvwkg# Co~ K lk}f hcj ~oye kc Pdklhjflpdkh, VWH#

X9# Zfll vw wobfzdkcn hiovz {ovy bvwkghl zyhkckcn#

Vbfy1 K hl~h{w lo}fj bvwkg, ivz K ifghbf phyzkgvlhyl{ kcwpkyfj wzvj{kcn bvwkg zdfoy{ hcj

zfgdckxvfw kc ~fwzfyc hcj fhwzfyc glhwwkghl bvwkg ~dklf nokcn zo zdf ~ocjfymvl Myhcelkc hcjBhywdhll Gollfnf kc VWH# K yfhlkqfj zdhz zdf lkefw om Boqhyz hcj Cvwyhz Mhzfd Hlk Edhc, moy 

fthbplf, dh}f wfy}fj hw h bfjkvb moy h }fy{ vckxvf nkmz zo dvbhckz{# Hlzdovnd K zooe h mf~~ffew om nvkzhy lfwwocw ~dfc K ~hw mkmzffc, K zdkce f}fczvhll{ K lfhycfj ~dhz K eco~ wo mhy i{

pfydhpw zdf ocl{ powwkilf ~h{ zo lfhyc bvwkg, ~dkgd kw zo yfhll{ lkwzfc5 zo ph{ hzzfczkoc zo zdf

yvlfw kcdfyfcz kc zdf kcmkckzf vck}fywfw pyfwfcz kc fhgd cozf plh{fj, hcj zdf pozfczkhl moy gyfhzkcnifhvz{ kc f}fy{ gdoyj wzyvge, yfnhyjlfww om zdf kcwzyvbfcz# Wo co~ bowz om b{ bvwkg kwkbpyo}kwfj ihwfj oc ~dhz K dfhy, kz½w hw km zdf lhge om moybhl zyhkckcn dhw moygfj bf zo fkzdfy 

jf}flop oy yfgonckqf h pyf"ftkwzkcn fhy moy bvwkg#

X7# ^dhz bfwwhnf jofw {ovy bvwkg yfmlfgz? Kw kz pfhgf, lo}f oy hc{ ozdfy? Vbfy1 K wff zdf hyzw, phyzkgvlhyl{ bvwkg, hw h bfjkvb zdhz vplkmzw zdf dfhyzw hcj fchilfw vw zo

hvzobhzkghll{ nlkbpwf gfyzhkc wpkykzvhl zyvzdw, ftpyfwwkocw om ~dkgd hyf fbifjjfj kc b{ bvwkg# K

Page 35: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 35/124

~hcz zo goc}f{ h }kwkoc om pyomovcj gdhcnf kc zdf ~h{ ~f wff zdf ~oylj hw kcjk}kjvhlw hcj hw hchzkoc5 zo jf}flop Lo}f hw h wpkykzvhl ghphgkz{, hcj coz avwz hw h mfflkcn5 zo lk}f gobphwwkochzf

lk}fw5 zo mowzfy kczkbhzf yflhzkocwdkpw zdhz yfwvlz kc gobplfzf fxvhlkz{ ifz~ffc bfc hcj ~obfc5 zowzvj{ hll yflknkocw om zdf ~oylj ~kzd fxvhl lo}f hcj }kf~ zdfb hw Movczhkcw om zdf whbf Jk}kcf

Nhyjfc, ivz bowz kbpoyzhczl{, zo gyfhzf gobplfzf vckz{ om zdf nloihl mhbkl{ om pfoplf, ~dfyf ~f

bh{ ykwf hio}f zdf wflm"wfy}kcn kjfczkz{ zyhpw om chzkochlkzkfw, yflknkocw hcj yhgfw, hcj lo}ffxvhll{ hcj kc f}fy{ ~h{ hll zdf pfoplfw om zdf ~oylj# Zdkw kczfychl gdhcnf hcj zdf kczkbhzfyflhzkocwdkpw zdhz yfwvlz myob zdkw pyogfww ~ovlj if h wzyocn movcjhzkoc moy hgdkf}kcn pfhgf#

X:# Do~ jo {ov bhchnf hll zdf bvwkg kcjvwzy{ polkzkgw?

Vbfy1 Zo if docfwz wo mhy K½}f efpz b{ hyzkwzkg vcjfyzhekcnw mhy yfbo}fj myob polkzkgw# B{ jh{

aoi dflpw pyo}kjf wzhiklkz{ zoo $hlzdovnd kzw zkbf gocwvbkcn+, wo K ghc pvywvf bvwkg ~kzdovz hc{bhaoy mkchcgkhl ~oyykfw, ~dkgd dflpw effp zdf wvpfymkgkhl gocgfycw hz ih{# Ivz K wff dkczw hcj

pozfczkhlw moy polkzkgw kc zdf mffjihge zdhz K nfz yflhzfj zo pyozfgzkcn b{ wocnw hw h ¶pyojvgz½ oy nokcn moy h gfyzhkc wovcj kc h gobbfygkhl wfcwf, ivz K hb wvyyovcjfj i{ hyzkwzw ~do½w bfwwhnf kw

bvgd boyf wkcgfyf hcj po~fymvl, ~dkgd kw zo effp gyfhzkcn hcj effp ioyyo~kcn myob docfwzkcwpkyhzkoc hcj f}fy{zdkcn flwf wffbw zo bo}f hlocn avwz mkcf# Wo K½b dhpp{ ~kzd zdhz#

X6# Zdfyf kw wo bvgd gobpfzkzkoc kc zdf bvwkg kcjvwzy{, ~dfyf jo {ov wff {ovywflm hmzfy

wobf {fhyw?

Vbfy1 K joc½z mffl phyzkgvlhyl{ gobpfzkzk}f ~kzd b{ bvwkg, ivz K eco~ zdhz dfhyzw hyf hl~h{wyfgfpzk}f zo wkcgfyf hcj myfwd kjfhw# K½j lkef b{ bvwkg zo wpyfhj hcj zo if h wovygf om 

fczfyzhkcbfcz, yflhthzkoc, hcj kcwpkyhzkoc moy pfoplf, ivz K½j hlwo bvgd pyfmfy zdhz h mf~ pfoplfyfhll{ nyhwp hcj kczfychlkqf zdf bfwwhnf kc b{ bvwkg, hcj ghc zdfc zhle hiovz kz, zdhc wh{, bhwwfw

om pfoplf ~do½ll phwwk}fl{ lkwzfc hcj zdfc avwz bo}f oc# K½ll if ~oyekcn zo~hyjw yflfhwkcn b{mkywz hlivb wooc ghllfj ¶Zdf Jfpzdw½# ^f½ll wff ~dhz jkyfgzkoc zdf ~kcj ilo~w zdfc(

X=# Do~ omzfc jo {ov ahb?

Vbfy1 F}fy{jh{ wobfdo~(

X>#^dhz kw {ovy kcwpkyhzkoc?

Vbfy1 B{ wocn ¶Zdf Jfpzdw½ $zkzlf wocn myob b{ vpgobkcn hlivb+ kw hiovz zdf fwwfcgf om 

fgwzhzkg wpkykzvhl lo}f, h wpkykzvhl yfhlkz{ K ~hw zovgdfj i{ hmzfy lk}kcn glowf zo Bhvlhch Yvbk½wwdykcf kc Zvyef{ kc zdf wvbbfy om 9006# Zdkw }kwkz ~hw mvcjfj i{ Myhcelkc hcj Bhywdhll Gollfnf,

~dfyf K wzvjkfj moy movy {fhyw kc VWH, hcj zdhz ilfwwfj kcwzkzvzkoc pyo}kjfj hc oppoyzvckz{ zomollo~ bhc{ wvgd nlkbbfyw zdhz ~fyf fxvhll{ hw po~fymvl# Zdfwf pvywvkzw wdkcf kc b{ lkmf kc zdf

moyb om pfoplf, iooew, hyz~oye, hcj om govywf, bvwkg# K dh}f bvgd zo lfhyc myob zdfb# B{ bvwkgkc zdhz wfcwf kw hc ftpyfwwkoc om b{ goczkcvkcn aovycf{ hcj kz dhw bhjf bf f}fc boyf mhwgkchzfj

~kzd zdf kcwzkzvzkocw om wgkfcgf, yflknkoc, hcj avwzkgf hcj ~dhz zdf{ bfhc zo dvbhckz{# Zdkwmhwgkchzkoc, kc zvyc, ifgobfw hc kcwpkyhzkoc moy b{ bvwkg zdhz kcgyfhwfw kc kczfcwkz{ i{ zdf jh{#

Kz½w h g{glf K cf}fy ~hcz zo iyfhe h~h{ myob5 zdfyf kw wo bvgd zo lfhyc hcj wdhyf#

Page 36: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 36/124

X4# ^dhz ~hw zdf mkywz kcwzyvbfcz zdhz {ov lfhycz plh{kcn?

Vbfy1 Nvkzhy( K iovndz ocf kc ;zd

nyhjf ~dfc b{ bozdfy hcj K ~fcz zo Lhdoyf ocf ~ffefcj5 Kjoc½z iflkf}f Bvlzhc dhw hc{ kcwzyvbfcz wdopw wzkll, ivz K bh{ if ~yocn# K hlwo ~hczfj zo lfhyc

Zhilhw ivz wobfocf wzolf zdfb wo K mknvyfj kz ~hwc½z bfhcz zo if#

X;# ^dfc hcj do~ jkj {ov nfz kczfyfwzfj kc bvwkg?

Vbfy1 B{ mhzdfy hl~h{w wkcnw hz dobf, hcj lovjl{ wo# Df½w coz wd{ hz hll, ~dkgd bhefw bf mffllkef K hlwo chzvyhll{ iflocn oc zdf wzhnf ~dfc K pfymoyb# Df hlwo vwfj zo wdhyf Vyjv pofzy{, hcj

lkwzfc zo wocnw myob =0w hcj >0w ~dfc Phekwzhc ~hw bvgd boyf hggfpzkcn om hyzw hw gvlzvyf, hwbvgd hw ocf ~ovlj ftpfgz zdf oppowkzf# Df hl~h{w vwfj zo wh{ zdhz zdkcnw om ifhvz{ mkcj

ftpyfwwkoc kc zdf hyzw# Wvgd phwwkoc chzvyhll{ bhefw h gdklj ~ocjfy hiovz zdf wovygf om wvgdkcwpkyhzkocw# Wo myob hc fhyl{ hnf K lfhycfj zdhz zdf yflhzkocwdkp ifz~ffc bvwkg/hyzw hcj zdf

dvbhc wovl jfbhcjw zdhz ~f coz ocl{ hggfpz zdf hyzw ivz lfz kz zdyk}f wogkhll{ hcj pfcfzyhzf f}fy{hwpfgz om ovy jhkl{ lkmf#

X80# ^dhz hyf {ovy plhcw? ^ovlj {ov yfbhkc wolo oy moyb hc{ ihcj?

Vbfy1 Plhcw hyf zo no ~dfyf zdf ~kcj zhefw bf( Wo mhy zdhz dhw wffbfj zo ~oye ovz oe# K½b

~oyekcn oc gobpklkcn hc hlivb co~# Zdf pfywochl chzvyf om b{ pyoafgzw pyoihil{ bhefw kzjkmmkgvlz zo moyb h ihcj, ivz zdf kcwpkyhzkocw ifdkcj zdf bvwkg fhwkl{ goccfgz ~kzd ozdfy hyzkwzw

hcj yfwvlz kc zdf bowz ~ocjfymvl gollhioyhzkocw# Moy fthbplf, ocf om b{ kcwzyvbfczhl ~oyew¶Ftzyfbopdklf½ kw hiovz zdf lkmf om bkgyoikhl ihgzfykh hcj hwzyoikolon{ hcj kzw goccfgzkoc ~kzd

wpkykzvhlkz{, hcj K hb gollhioyhzkcn ~kzd wobf bojfyc jhcgfyw hcj kbpyo}f bvwkgkhcw ~do ~kllhjhpz bo}fbfcz zo zdf kjfhw ifdkcj zdf wocn# Kz½w h pyojvgzkoc zo if dflj kc lhzf Bh{ kc h

pfymoybhcgf wphgf kc Pdklhjflpdkh, K½b yfhll{ ftgkzfj moy kz hcj bh{ kbpyo}kwf }oghlw#

X88# ^do hyf {ovy mh}oykzf ihcjw hcj bvwkgkhcw?

Vbfy1 Bkgdhfl Ahgewoc, Cvwyhz Mhzfd Hlk Edhc, Phzdhcf{ Edhc, Yhjkodfhj, Ioi J{lhc hcjLfochyj Godfc# 

X89# ^dhz kw {ovy iknnfwz jfwkyf hcj ftpfgzhzkoc?

Vbfy1 Kc b{ lkmf zkbf K nvfww kz ~ovlj if pvykmkghzkoc om dfhyz hcj nyo~kcn glowfy kc~hyjl{ zo

zdf jk}kcf wovygf om zdf ifhvz{ zdhz K ftpfykfcgf kc bvwkg, hcj moy b{ bvwkg zo if hc ftpyfwwkocom zdkw aovycf{# Hlwo K½j lkef zo wff b{ mhbkl{ hcj mykfcjw pyowpfy# Ftpfgzhzkoc, do~f}fy, kw h

zykge{ ~oyj ifghvwf K½b hlwo avwz hc hvjkfcgf zo do~ zdkcnw hyf jf}flopkcn# H loz dhw dhppfcfjwkcgf b{ gdkljdooj kc Bvlzhc, hcj ~f½ll wff ~dhz zdf mvzvyf doljw#

X87# Do~ jo {ov zhef gykzkgkwb?

Vbfy1 K zy{ zo zhef kz dfhlzdkl{, hcj dopf zdhz K½b wvggfwwmvl kc jokcn zdhz# K ~hcz zo gyfhzf noojhcj bfhckcnmvl bvwkg, wo K zy{ zo yfbhkc jfzhgdfj myob kz oc wobf lf}fl zo if hilf zo zhef

Page 37: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 37/124

gykzkgkwb# Chzvyhll{ kz½w coz hl~h{w powwkilf zo if jfzhgdfj, ivz K zy{# Kz½w bvgd fhwkfy ~dfc kz½wnfcvkcf gykzkgkwb gobkcn myob wobfocf ~do lo}fw bf hcj ~hczw zo wff bf jf}flop hcj nyo~ kc

b{ hyzw hcj hw h pfywoc#

X8:# Do~ jo {ov jfmkcf bvwkg?

Vbfy1 K zdkce om bvwkg hw h lhjjfy moy zdf wovl, h bfhcw ~dfyfi{ ~f ghc goccfgz ~kzd ovy dkndfy chzvyf, hcj ocl{ dolj oc zo zdkcnw zdhz vckzf vw hw pfoplf# Moy zdhz yfhwoc zdfc, zdf hgz om zy{kcn zo

pfymfgz zdkw hyz, wkbklhy zo Wvmk Bf}lf}k hcj Qfc Ivjjdkwz zyhjkzkocw, kw lkef ~oywdkp zdhz pvykmkfwzdf dfhyz hcj vcglonw zdf bkcj#

X86# ^dfyf ghc ~f mkcj {ovy bvwkg oclkcf?

Vbfy1 K½b ~oyekcn oc wfzzkcn vp b{ o~c ~fiwkzf# Kz½w hlwo bvgd boyf fhwkl{ h}hklhilf co~ km 

{ov wfhygd moy bf oc Noonlf, Mhgfiooe, oy [ovZvif#

X8=# Hw hc hyzkwz, do~ ~ovlj {ov lkef zo if yfbfbifyfj i{ pfoplf?

Vbfy1 K½j lkef zo if yfbfbifyfj moy zdf bfwwhnf kc b{ bvwkg, ivz vlzkbhzfl{ kz½w zdf bfwwhnfzdhz yfhll{ cffjw zo if yfbfbifyfj#

X8># Lhwzl{, ~dhz kw {ovy bfwwhnf?

Vbfy1 H bhaoy kjfh fbifjjfj kc b{ bvwkg kw zdhz h zkbf kw vpoc vw ~dfyf dvbhckz{ hw h ~dolf

kw bhzvykcn }fy{ mhwz $avwz lkef h pfywoc bhzvyfw myob gdkljdooj hll zdf ~h{ zo olj hnf+, hcjbhzvykcn coz ocl{ bhzfykhll{ ~kzd hj}hcgfw kc zfgdcolon{, ivz hlwo wpkykzvhll{# Ivz kc zdf

wpkykzvhl hyfch, ~f cffj h glfhyfy jkyfgzkoc hcj boyf kczkbhzf yflhzkocwdkpw kc ovy gobbvckzkfw#Zdf zkbfw yfxvkyf vw zo jf}flop vcgocjkzkochl hcj ¶fxvhl½ lo}f moy hll pfoplfw om zdf ~oylj hcj

pyomovcj wfcwkzk}kz{ zo zdfky wvmmfykcn, ~dfzdfy zdf{ hyf kc Phlfwzkcf oy Kwyhfl, Hbfykgh oy Hmndhckwzhc, ~dfzdfy Dkcjv oy Bvwlkb, hcj ~dfzdfy myob ocf½w o~c mhbkl{, oy zdhz om ocf½w

cfkndioy# K ghccoz fbpdhwkqf fcovnd zdf cffj zo gvlzk}hzf zdkw kccfy gdhcnf, ~dkgd fchilfw vw zo}kf~ hll yflknkocw hcj chzkochlkzkfw hw mlo~fyw om zdf whbf Nhyjfc5 kz ocl{ bhefw kz boyf ifhvzkmvl

zdhz zdf{ bh{ if om jkmmfyfcz goloyw( Mkchll{, b{ bvwkg fbiojkfw zdf yfgonckzkoc zdhz zdffwwfcgf om hll yflknkocw om zdf ~oylj kw ocf, hcj zdf{ ocl{ wffb zo jkmmfy kc ~h{w zdhz hyf

vlzkbhzfl{ coc"fwwfczkhl zo zdf wpkykzvhl jf}flopbfcz om h pfywoc oy h gobbvckz{# Moy Phekwzhckw,phyzkgvlhyl{ hyzkwzw, K ~kwd zdhz zdf{ zoo ~ovlj hllo~ zdfky lkmf hcj ~oye zo ifgobf h gdhccfl moy 

zdfwf zyvzdw, co bhzzfy do~ ikn zdf dvyjlfw bh{ wffb# ^f bvwz gyfhzf h wphgf kc Phekwzhc ~dfyfkcwpkyhzkoc ghc zdyk}f f}fy{~dfyf, dflj zonfzdfy i{ zdf }kwkoc om h wpkykzvhll{ hj}hcgfj

gobbvckz{# Ovy govczy{ yfhll{ cffjw kz#

Page 38: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 38/124

Page 39: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 39/124

^f jyh~ ovy kcmlvfcgfw myob zdf nyfhz Wvmk hcj molew wkcnfyw lkef HLLHC MHXFFY, WVMKWODYHI MHXFFY hcj Hikjh Phy}ffc# Bkwyk Edhc, Edhbkwo Edhc hcj Whybhj Wkcjdk hlwo

kcwpkyf vw#Zdf kcmlvfcgf lkwz dhw ihcjw hcj hyzkwzw lkef ]KZHL WKNCW, AVCOOC, GYFFJ, NVCW HCJ

YOWFW, HLZFY IYKJNF, BFZHLKGH, WZHKCJ, PKCEMLO[FJ, LFJQFPLLKC,

IFHZLFW, AOF WHZYKHCK, IY[HC HJHBW, W#O#H#J hcj wobf ozdfyw hw ~fll#

Wdhyf h mf~ lkcfw oc {ovy hlivb Jhwzehyk# ^dhz ~fyf {ovy ftpfgzhzkocw myob mhcw hcj do~

jkj zdf{ gobf ovz zo if zyvf?

^f cf}fy ftpfgzfj hc{zdkcn hw wvgd# ^f pvz ovy bhtkbvb fmmoyz kczo f}fy{zdkcn hcj ovy hlivb

kw avwz h jfivz ocf# ^f ~fyf }fy{ dopfmvl ~dfc kz mkywz ghbf kc zdf bhyefz# Xvhlkz{ ghccoz if

pyo}fj ~kzdovz yfhlkz{# ^f ~oyefj yfhll{ dhyj oc zdkw hlivb moy hiovz wf}fc {fhyw#

Zo ~dhz ftzfcz {ov zdkce kw wogkhl bfjkh kw kbpoyzhcz moy bvwkgkhcw?

Zdkw kw hc fyh zdhz kw ghllfj zdf ~oylj om bfjkh hcj ~f zdkce zdhz wogkhl bfjkh kw yfhll{ kbpoyzhcz

moy hll zdyff wzhefw, bvwkg, bvwkgkhcw hcj lkwzfcfyw# Wogkhl bfjkh kw yfhll{ kbpoyzhcz#

^dhz kw zdf kbpoyzhcgf om go}fy wocnw moy {ov?

Zdf wocn ifghbf kjfczkz{ zo wefzgdfw ~hw h go}fy wocn ¶BHVAOOJ ¶ oyknkchll{ wvcn i{ HLHCMHEKY hcj co~ YHHZ kw hcozdfy go}fy ~dkgd ~hw wvcn i{ WHYBHJ WKCJDK# Wo kc zdhz

wfcwf ~f jo go}fyw, ivz ~f pyfmfy zo pfymoyb ovy o~c wocnw ~dfc ~f hyf oc wzhnf#

^dhz kw {ovy wovygf om lfhyckcn hcj bozk}hzkoc?

Chzvyf, b{wzkg pofzw hcj Wvmk whkczw hgz hw ovy wovygf om lfhyckcn# Hc{zdkcn ifhvzkmvl lkef ~kcj{f}fckcn ghc kcwpkyf vw# Zdf ifhvzkmvl gkz{ om Ahbwdoyo ghc kcwpkyf vw zoo# Hz zkbfw, ovy wfckoyw

zfhgd hcj kcwpkyf vw h loz#

Page 40: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 40/124

 

Do~ jo {ov jfmkcf bvwkg kc {ovy ~oyjw?

^f iflkf}f zdhz bvwkg kw zdf mooj moy kccfy wovl# Kz wfy}fw hw h goccfgzkoc ifz~ffc bkcj hcj

wovl#

Hyzkwzw kc Phekwzhc gobplhkc h loz hiovz bocopol{ om yfgoyj gobphckfw# Jkj {ov nozdyovnd zdf whbf? ^dhz ~fyf zdf kckzkhl jkmmkgvlzkfw zdhz {ovy ihcj mhgfj?

Zdf hcw~fy kw h ikz jkplobhzkg ekcj# Om govywf ~f jkj mhgf wobf pyoilfbw# Ivz kc zdf fcj,ocf o}fygobfw wvgd zdkcnw, km df oy wdf kw yfhll{ zhlfczfj# ^f ~fcz zdyovnd hll zdf dhyjwdkpw zdhz

cf~gobfyw vwvhll{ no zdyovnd# Hz zkbfw, ~f vwfj zo nfz mfj vp ~kzd wobf myhvjw, ivz ~f cf}fy nh}f vp# Zdfyf ~fyf pfoplf ~do zykfj zo ftplhkc vccfgfwwhy{ zdkcnw zo vw, ~dklf zhynfzkcn ovy 

pogefzw# $Lhvnd+ Ivz co~, ~f dh}f hyf bhzvyf fcovnd zo lhvnd hz zdfb# Kz ~hw h phyz om zdkwkcjvwzy{#

Zo ~dhz ftzfcz {ov zdkce ghc bvwkg dflp zo wdhpf vp zdf wogkfz{ hcj pfoplf?

Om govywf( ^f iflkf}f kc kz mkybl{5 bvwkg ghc wdhpf vp zdf wogkfz{ hcj pfoplf hz bhtkbvb# Kz

ghc if vwfj zo wpyfhj h bfwwhnf om lo}f hcj pfhgf, hw ~f wzhzfj hio}f#

^dhz lhcnvhnf jo {ov fcao{ wkcnkcn zdf bowz?

^f fcao{ wkcnkcn kc hll zdf lhcnvhnfw ~f eco~#

Do~ ~ovlj {ov jfmkcf po~fy om h lhcnvhnf hcj lkzfyhzvyf moy bvwkg? $F#n# Wkcjdk $Wvmk+

Lkzfyhzvyf+

^f zdkce zdhz bvwkg jofwc½z cffj lhcnvhnf ivz lhcnvhnfw jo cffj bvwkg ~dkgd bhefw zdfb

po~fymvl# Wkcjd kw eco~c hw lhcj om Wvmkw, Wkcjdk Lkzfyhzvyf hcj jffp gvlzvyhl dfykzhnf# Zdfykgdcfww hcj jfpzd om zdhz jffp yoozfj gvlzvyf ghc if wffc f}fc zojh{#

Page 41: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 41/124

Do~ jo {ov zhef gykzkgkwb?

Wobfzkbfw ~f zhef kz powkzk}fl{ hcj wobfzkbfw kz jyk}fw vw bhj#

Zdfyf kw wo bvgd gobpfzkzkoc kc bvwkg kcjvwzy{, ~dfyf jo {ov wff {ovywflm hmzfy wobf

{fhyw? Hlwo, ~dhz ~ovlj hgz hw {ovy ckgdf?

^fll( Kzw zyvf zdfyf kw wo bvgd gobpfzkzkoc kc bvwkg kcjvwzy{# ^dhz ~f hyf zojh{ zdkw ~kll if

bvgd ifmoyf zo wh{# ^f hgzvhll{ looe moy~hyj zo h jkmmkgvlz phzd, ~f dh}f zo no oc((

Myob hlivb Jhwzehyk, ~dkgd wocn kw {ovy pfywochl mh}oykzf hcj ~d{?

Whkm1 Bhvaooj, ifghvwf kz dhw h bfwwhnf om pfhgf hcj dhyboc{ ~dkgd kw hlwo h bfwwhnf om WDHD HIJVL LHZKM IDKZZHK# K hlwo lo}f hcozdfy wocn ¶WVIDH½ myob ovy hlivb# Zdkw

wocn yfmlfgzw h yh{ om dopf ~dfc {ov hyf lowz kc jhyecfww# Kz jfpkgzw h powkzk}f bfwwhnf#Chffb1 Bhvaooj kw b{ mh}oykzf wocn zoo ifghvwf kz ~hw bhjf zo pyobozf pfhgf, dhyboc{ hcj

yfgocgklkhzkoc#

^dhz jo {ov zdkce hiovz zdf mvzvyf om Phekwzhck bvwkg kcjvwzy{?

^f hyf opzkbkwzkg hiovz kz# Kz ~kll mlovykwd#

^dhz hyf zdf zdyff zdkcnw zdhz {ov lkef hiovz bvwkg kcjvwzy{ hcj zdyff zdkcnw zdhz {ov

jkwlkef?

Zdf lkef lkwz dhw1 

Bvwkg wfy}fw hw h ~h{ zo wpkykzvhl jf}flopbfcz# Kz dhw vpw hcj jo~cw# Kz jofw yfmlfgz h bfwwhnf#Zdf jkwlkef lkwz dhw1 

Polkgkfw hz zkbfw joc½z bhzgd ~kzd ovy boyhlw, ivz ~f dh}f zo mollo~ zdfb# Zdf gobbfygkhlbvwkg hcj bocf{ zfbpzhzkoc kw wobfzdkcn zdhz yvkcw zdkw kcjvwzy{#

^dhz jo {ov zdkce wdovlj if zdf mkywz xvhlkz{ om nooj/wovl zovgdkcn bvwkg?

Kz wdovlj if hilf zo zovgd {ovy jffpfy kccfy wkjf#

^dhz ~ovlj zdf ~oylj dh}f iffc lkef km zdfyf ~fyf co bvwkg?

Kz ~ovlj dh}f iffc lkef h goloy ilkcj pfywoc#

Zdf bowz bfboyhilf bobfcz moy Zdf Wefzgdfw1

Kz ghbf ~dfc ~f wh~ ovy powzfy oc zdf ~hll om h bvwkg wzoyf#

Kw zdfyf hc{ bfwwhnf zo {ovy mhcw hcj cf~ bvwkgkhcw? If oyknkchl#

Page 42: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 42/124

Wpoz Lkndz1 Obhy Iklhl Hedzhy

Gobplftfw1 B{ mykfcjw zdkce K½b hl~h{w nfzzkcn b{wflm kczo wflm ykndzfovw hynvbfczw hcj

bhekcn wpffgdfw#

^dhz zvycw bf oc1 H nyfhz wfcwf om dvboy, hcj nyfhz zhwzf kc bvwkg ~kzdovz ifkcn pyfzfczkovw^dhz zvycw bf omm1 Wobfocf ~do wh{w ¶lkef¶ zoo bvgd

Pdklowopd{ om lkmf1 Cozdkcn kc lkmf ~oyzd dh}kcn f}fy gobfw fhw{#

Wfgyfz Hbikzkocw1 K ~hcz zo dh}f h iooe oc zdf Cf~ [oye Zkbfw ifwzwfllfyw lkwz#Iknnfwz Gyvwd1 Gdhcnfw hll zdf zkbf, ykndz co~ kz½w Yhgdfl Iklwoc#

Mh}oykzf Bvwkgkhcw1 Gdhcnfw hll zdf zkbf( Ivz ykndz co~ kz½w h ihcj ghllfj Hyghjf Mkyf

K ~ovlj lo}f zo pfymoyb ~kzd1 Yhdhz Mhzfd Hlk Edhc#

K ~ovlj lo}f zo wff b{ govczy{1 Hw h zovykwz jfwzkchzkoc# Zdfyf hyf wo bhc{ kcgyfjkilf plhgfwykndz dfyf kc Phekwzhc hcj K ~kwd zdf ~oylj cf~ hiovz zdfb, kz ~ovlj effp vw kc zdf cf~w moy hll

zdf ykndz yfhwocw#Mh}oykzf Ghy1 K½b coz yfhll{ h mhc om ghyw1 nk}f bf h doywf hc{ jh{(

Zdyff zdkcnw zdhz K dhzf hiovz bvwkg gdhccflw1 Od Noj, K ~yozf h ~dolf hyzkglf oc zdkw# K nvfwwzo wvbbhykqf kz ~ovlj if1 Zdf{ pyobozf hczk"kczfllfgzvhlkwb, zdf{ yhyfl{ pyobozf cf~ ihcjw hcj

zdf{ dh}f ekllfj hc{ woyz om hbikzkoc zo bhef xvhlkz{ pyonyhbbkcn#Zdyff zdkcnw zdhz K jkwlkef hiovz boyckcn wdo~w1 Zdf lhge om nfcvkcf kczfyfwz wdo~c i{ zdf

dowzw, zdf kczfy}kf~ zfgdckxvfw ~dfyf zdf dowzw zhlew boyf zdhc zdf nvfwzw, zdf whbf olj zkyfjmoybhz ifkcn pfjjlfj hgyoww hll zdf gdhccflw#

Mh}oykzf Jyfww1 K lkef jyfwwkcn vp, wo K½b h mhc om ~fhykcn wvkzw hcj zkfw, zdf ~dolf jfhl#Mh}oykzf plhgf zo dhcn ovz1 Zdf ifhgd, K joc½z f}fy ~hcz zo if kc h gkz{ zdhz jofwc½z dh}f ocf#

Page 43: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 43/124

Mh}oykzf Bo}kf1 Zdfyf hyf wo bhc{, ivz kz½w pyoihil{ h zkf ifz~ffc ¶Lh~yfcgf om Hyhikh½ hcj¶Hlbowz Mhbovw½#

Mh}oykzf Hgzoyw1 Fj Coyzoc - Gdykwzkhc Ihlf#Gdhyhgzfykwzkgw zdhz hzzyhgz bf hw pfywoc1 K lo}f pfoplf ~do ghc lhvnd hz zdfbwfl}fw hcj

yfhll{ hppyfgkhzf h nooj zfhwkcn# Ifkcn wbhyz kw hlwo hzzyhgzk}f# K½b h zhlefy wo zdf bowz hzzyhgzk}f

zdkcn moy bf kw wobfocf ~do K ghc dh}f h nyfhz goc}fywhzkoc ~kzd#Zdyff Zdkcnw K dhzf zo jo1 Zyhcwpoyzkcn bvwkghl fxvkpbfcz, jokcn Z] kczfy}kf~w hcj jfhlkcn~kzd wovcj nv{w#

Hw h ekj K ~hw1 Hl~h{w wkge oy kcavyfj#^dhz K hl~h{w pvz omm vczkl zoboyyo~1 ^ykzkcn hyzkglfw1 ^dfzdfy moy b{ ilon oy moy Zdf

Ftpyfww Zykivcf#B{ Gyhqkfwz Mhc1 Lvgekl{ joc½z dh}f hc{ yfhll{ gyhq{ mhcw, ogghwkochll{ nfz h govplf om 

wzhlefyw, iozd bhlf hcj mfbhlf oclkcf ivz zdfc hnhkc, ~do jofwc½z? Ftpfykfcgf ~kzd Goef Wzvjko1 Kcgyfjkilf, o}fy~dflbkcn hcj dhyj zo jfwgykif kc h mf~ ~oyjw#

Ivz K zdkce moy vw kz bhjf vw mffl lkef ~f½j mkchll{ jocf wobfzdkcn ~oyzd~dklf kc zdf bvwkgkcjvwzy{ hcj hll ovy dhyj ~oye mkchll{ phkj omm hcj noz vw zdf bhww hggfpzhcgf ~f½j iffc gyh}kcn#

Wvggfww zo bf kw1 Mkcjkcn ocf pfywoc ovz zdfyf ~do½w lkwzfckcn zo b{ wocn hcj wbklkcn#Xvfwzkoc K dhzf1 Vnd¥f}fy{ xvfwzkoc hiovz zdf chbf ·Hvcz{ Jkwgo Pyoafgz º# Kz½w iffc : {fhyw#

Wzhyzkcn hc kczfy}kf~ ~kzd zdhz xvfwzkoc kw avwz lhq{#Xvfwzkoc K lo}f1 Hc{zdkcn zo jo ~kzd b{ wocn, kzw gobpowkzkoc, kcwpkyhzkoc hcj fmmfgz#

Mooj zdhz bhefw bf gyhq{1 Gdkcfwf - Jfwk mooj#Iknnfwz Hwwfz1 B{ }oghivlhy{1 K ghc fkzdfy kbpyfww pfoplf oy gocmvwf zdf dfll ovz om zdfb# Iozd

yfwvlzw hyf nooj#Bvwkg moy bf kw lkef1 Lkzfyhzvyf, oy h phkczkcn, zkbflfww hcj ocf om zdf mf~ zdkcnw zyvl{ dvbhc#

K jfmkcf Bvwkg hw1 Zdf ~h{ ~f ~fyf bfhcz zo gobbvckghzf ifmoyf ~oyjw noz kc zdf ~h{#H bobfcz kc lkmf zdhz ~hw zyvl{ yobhczkg1 Dhd( K ghccoz yf}fhl zdkw# Lfz½w avwz wh{ zdfyf ~hw h

ifhgd hcj h mvll booc kc}ol}fj#

B{ bowz pykqfj powwfwwkoc1 B{ nvkzhy5 wfykovwl{ kbhnkckcn lkmf ~kzdovz kz nk}fw bf gykpplkcn

jfpyfwwkoc#^dhz kw zdf yfhl bf lkef1 Pyfzz{ wd{ hcj gocwzhczl{ o}fy"hchl{qkcn#

B{ kjfh om pfymfgz dhppkcfww1 Ifkcn oc h ifhgd ~kzd zdf nkyl K lo}f, wobfioj{ plh{kcn hchgovwzkg nvkzhy kc zdf ihgenyovcj hcj jykcekcn wobfzdkcn myvkz{ ~kzd h lkzzlf vbiyfllh kc kz#

Zdyff zdkcnw zdhz K lkef hiovz b{wflm1 B{ wfcwf om dvboy, b{ hiklkz{ zo nyo~ mhgkhl dhky yfhll{xvkgel{ hcj pfcgdhcz moy dhyjgoyf Idhcnyh jhcgkcn#

Zdyff zdkcnw zdhz K jkwlkef hiovz b{wflm1 B{ zfcjfcg{ zo o}fy zdkce zdkcnw, b{ kbpvlwk}fcfwwhcj b{ kchiklkz{ zo wh{ ¶co½ zo pfoplf#

Iknnfwz Yfnyfz1 Coz lfhyckcn do~ zo yfhj bvwkg hz hc fhyl{ hnf#

Kcwpkyhzkoc1 B{ dfyofw, Lfj Qfppflkc, Zdf ^do, Zdf Gvyf, Ilhge Whiihz, Fykg Glhpzoc#

Bozk}hzkoc1 B{ cffj zo if hggfpzfj hw h gyfjkilf hyzkwz#Mkywz kcwzyvbfcz K lfhycz plh{kcn1 Zdf nvkzhy, jfmkckzfl{#

Mh}oykzf Dfyo1 Wvpfybhc1 K hgzvhll{ kjfczkmkfj boyf ~kzd Glhye Efcz wo K hl~h{w jyfhbfj om dh}kcn zdhz po~fymvl ozdfy pfywochlkz{#

Mh}oykzf Xvozf1 ·Noj ~kwfl{ jfwkncfj zdf dvbhc ioj{ wo zdhz ~f ghc cfkzdfy phz ovy o~cihgew coy ekge ovywfl}fw zoo fhwkl{# ·

Iknnfwz Phwwkoc1 Jfmkckzfl{ bvwkg i{ h locn wdoz, ivz gykgefz oy lkzfyhzvyf bkndz if h glowfwfgocj#

Page 44: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 44/124

Iknnfwz Jfwkyf1 Zo ~kc hc Owghy moy Ifwz Wocn kc h Bo}kf#

Iknnfwz Ftpfgzhzkoc1 Ifkcn hw ikn hw Avcooc#

Mh}oykzf Phwzkbf1 Yfhjkcn oy ~hzgdkcn J]Jw, vwvhll{ ~dklf fhzkcn wobfzdkcn vcdfhlzd{#Mh}oykzf Wocn1 H~~( [ov ghc½z hwe bf zdhz xvfwzkoc, zdf lkwz kw zoo locn#

Bowz Bfboyhilf Bobfcz1 Lkmf kw h wfykfw om bfboyhilf bobfczw wo kz½w dhyj zo pkge ocf,

kwc½z kz?

K wvppowf zdf bowz yfgfcz ocf ~ovlj if zdf jh{ ovy pfymoybhcgf om Goef Wzvjko hkyfj#Wovygf om Lfhyckcn1 Zdfyf kwc½z h wkcnlf wovygf, hcj bkcf pyoihil{ kwc½z jkmmfyfcz myob hc{ocfflwf# $Ivz kz½w vwvhll{ ^ kekpfjkh(+ 

K dhzf pfoplf ~do1 Dh}f cozdkcn powkzk}f zo wh{ hiovz hc{zdkcn hcj hyf gocwzhcz pfwwkbkwzw#Mh}oykzf Wfhwoc1 Jfmkckzfl{ ~kczfy kc Ehyhgdk ivz coz hc{~dfyf flwf#

Mh}oykzf Zyh}fl Yfwoyzw1 Hc{ plhgf zyopkghl ~kzd whcj{ ifhgdfw#Qojkhg Wknc1 ]kyno

Iknnfwz ^fhecfww1 Ifkcn zoo ckgf zo pfoplf bfhcw K nfz zhefc hj}hczhnf om xvkzf h loz#Iknnfwz Wzyfcnzd1 B{ wpfhekcn wekllw#

Zdf iknnfwz dvyjlf kc b{ ~h{1 B{wflm, hcj b{ o~c wflm joviz#K wff zdf mvzvyf om Phekwzhck bvwkg hw1 Phekwzhck bvwkg kzwflm ~kll hl~h{w if nyfhz, ivz K ghc½z

wh{ zdf whbf hiovz zdf pfoplf ~do lkwzfc zo Phekwzhck bvwkg#B{ bfwwhnf zo yfhjfyw1 Wvppoyz vpgobkcn ihcjw, bhef hc fmmoyz zo mkcj cf~ bvwkg hcj

hgzk}fl{ zfll {ovy mykfcjw hiovz kz# Kz½w hc ftgkzkcn zkbf zo if h lkwzfcfy hcj mhc om bvwkg, wo ifphyz om zdf bo}fbfcz kcwzfhj om h i{wzhcjfy#

UKbhnf Govyzfw{1 Moy~hyj BfjkhR

Page 45: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 45/124

Kczfy}kf~ ^kzd Wdheklh Hdbhj $Yfcjfq}ovw+

H iykllkhcz wkcnfy ~kzd wplfcjkj }oghlw hcj wvpfykoy glhwwkghl zyhkckcn, Wdheklh dhw yfhll{ pyo}fj dfywflm ~kzd dfy womz hcj bflojkg }okgf# Dfy }fywhzklkz{ gobfw ~kzd dfy glhwwkghl, lkndz hcj pop

wkcnkcn# Ioyc kc Jdheh, Ihcnlhjfwd, Wdheklh ghbf ~kzd wobf ~ocjfymvl wocnw lkef Zoozh Ao

Hhef{, Zvbdhyh Kwdx, Hho ch P{hy, Ed~hi Zojj jo Nf{,I

fedvjk, Gdoyk Gdoyk hcj Wfdyh#Dfy bvlzklkcnvhl wkcnkcn kc Vyjv, Pvcahik hcj Ihcnlh hjjw boyf bhcfv}fy zo dfy wkcnkcn# Ifwkjfwbvwkg, ~ykzkcn hcj phkczkcn hyf z~o om dfy phwwkocw, ivz dfy kcioyc bvwkg echge wvpfywfjfw

ozdfy zhlfczw#

Zfll vw wobfzdkcn hiovz {ovy gdkljdooj, fjvghzkoc hcj ihgenyovcj#

B{ ikyzdplhgf kw Jdheh, Ihcnlhjfwd# K dh}f jocf b{ Bhwzfyw kc bhww gobbvckghzkoc hcjaovychlkwb# Ifwkjfw zdfwf, K dh}f hlwo zhefc bvwkg lfwwocw hz Zdf Gollfnf om Bvwkg, Chqyvl

Hghjfb{ hcj Gdh{hchvz5 hcj hll zdyff hyf }fy{ gflfiyhzfj kcwzkzvzfw om pfymoybkcn hyzw#

^dfc hcj do~ jkj {ov nfz kczfyfwzfj kc bvwkg?

K ~hw ioyc ~kzd h nyfhz lo}f hcj }k}kj kczfyfwz moy bvwkg, hcj ~kzd zkbf K ifghbf boyfphwwkochzf hiovz kz#

Hz ~dhz hnf jkj {ov wzhyz wkcnkcn?

K wzhyzfj wkcnkcn kc gocgfyzw hcj yhjko pyonyhbw hw h gdklj hyzkwz hz zdf }fy{ {ovcn hnf om fkndz#

B{ zfhgdfyw yfhlkqfj zdf pozfczkhl hcj wflfgzfj bf moy bvwkg gobpfzkzkocw, ~dfyf K hl~h{w

Page 46: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 46/124

yfzvycfj ~kzd zyopdkfw# K dh}f iffc vcjfy zdf pvpklhnf om Nvlhb Hbikh, Whcaff} Jf{, VwzhjBodhbbhj hcj Jklwdhj Edhc#

^dhz ~fyf {ovy kckzkhl pyoafgzw hcj ~dhz lhcnvhnfw ghc {ov wkcn kc?

K dh}f iffc wkcnkcn kc Vyjv, Ihcnlh, Fcnlkwd, Dkcjk hcj Pvcahik, ivz K lo}f wkcnkcn kc Vyjv hcjIhcnlh# Kc 8;;0, b{ mkywz hlivb om Ifcnhlk pop wocnw, chbfl{ Dykjoy Ikchy Zhyf, ~hw yflfhwfji{ zdf yfgoyj lhifl Whynhb# Hz zdf hccvhl bvwkg gobpfzkzkoc om Jdheh Vck}fywkz{, K gobpfzfj

~kzd goczfwzhczw myob hll o}fy zdf govczy{ kc glhwwkghl bvwkg# Kc 8;;:, K ~hw kc}kzfj i{ VwzhjQheky Dvwwhkc zo wkcn h wbhll pkfgf moy Lkzzlf Ivjjdh# Ifwkjfw zdkw, K hlwo whcn wobf bkck Hlhhpw

moy zdf whbf bo}kf, gobpowfj i{ Yvkgdk Whehbozo#

Do~ omzfc jo {ov ahb?

K iflkf}f kc ahbbkcn hll om zdf zkbf5 zdhz½w ~d{ K iflkf}f K ghc hjavwz b{ }oghl goyjw zo f}fy{nfcyf om wkcnkcn# ^dfzdfy kz½w glhwwkghl oy pop, K dh}f co pyoilfb# K bhchnf zo wkcn iozd zdf

nfcyfw om bvwkg ~kzd fxvhl fhwf hcj gyfhzk}kz{# K dh}f hlwo wvcn pop wocnw, b{ hlivb Ekwkwf ChEfdch kw h zyvf yfpyfwfczhzk}f om ~fwzfyc pop bvwkg kc Vyjv#

^dhz kw {ovy wovygf om kcwpkyhzkoc?

B{ wovygf om kcwpkyhzkoc kw chzvyf# K lo}f ~ykzkcn, wkcnkcn, zyh}flkcn, yfhjkcn hcj jkwgvwwkcn

pdklowopd{#

Ovz om hll zdf wocnw zdhz {ov dh}f wvcn, ~dkgd ocf kw {ovy mh}oykzf?

Page 47: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 47/124

Kz½w h jkmmkgvlz xvfwzkoc5 K wkbpl{ ghccoz wh{ ~dkgd ocf K lkef zdf bowz# K lo}f hll om b{ wocnw#

^dhz kw {ovy yfgoyj gobphc{?

Zdfyf hyf bhc{ zdhz K dh}f ~oyefj ~kzd# Whynhb kw h yfgoyj lhifl zdhz yflfhwfj b{ hlivb om 

Ifcnhlk wocnw5 Lkpw Yfgoyjw yflfhwfj b{ hlivb Ch{ff Ihhz, ~dkgd yfgfk}fj h }fy{ noojyfwpocwf# K wkncfj vp ~kzd IBC moy z~o hlivbw, h ndhqhl hcj h pop hlivb#

Jo {ov lkef lk}f pfymoybhcgf oy wzvjko wfwwkocw boyf?

K lkef lk}f pfymoybhcgfw ifghvwf K mkcj zdfb boyf ftgkzkcn hcj K nfz hc kcwzhcz mffjihge, K hlwomkcj lk}f wfwwkocw zo if boyf gdhllfcnkcn#

Do~ bhc{ gocgfyzw dh}f {ov jocf wo mhy?

K dh}f jocf dvcjyfjw om gocgfyzw hll o}fy zdf ~oylj#

^dhz ~hw zdf mkywz kcwzyvbfcz zdhz {ov lfhycz plh{kcn?

K lfhycz plh{kcn Zhcpvyh hcj dhybockvb hz zdf hnf om z~fl}f# K dhj h phwwkoc moy bvwkg myob zdf

ifnkcckcn zdhz K govljc½z kncoyf# Ifwkjfw goczkcvkcn b{ wzvjkfw, K zooe bvwkg lfwwocw hz h }fy{{ovcn hnf#

^dhz kw zdf kcmlvfcgf om {ovy bvwkg?

K iflkf}f b{ bvwkg kw kcmlvfcgfj i{ lo}f, pofzy{, hcj vck}fywhlkz{#

Page 48: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 48/124

Kw zdfyf hc{ vpgobkcn pyoafgz zdhz {ov hyf ~oyekcn oc?

[fw, K hb gvyyfczl{ ~oyekcn oc hc hlivb zdhz dhw h bktfj nfcyf om bvwkg# K dh}f yfgfczl{ wdoz h}kjfo om h wkcnlf ghllfj Ifedvjk ~dkgd kw h doz mh}oykzf kc zdf mb gdhyzw# ^dhz K ghc wh{ hiovz

b{ cftz hlivb kw zdhz kz ~kll dh}f h b{ykhj om mlh}oyw om bvwkg K mffl ~kzdkc bf#

^dhz hyf {ovy mh}oykzf ihcjw hcj bvwkgkhcw?

B{ mh}oykzf ihcjw hyf Whczhch hcj Hiih# K hjbkyf hll om zdf lfnfcjw myob zdf fhwz hcj ~fwz#

^dhz kw {ovy bozk}hzkoc?

Kz kw zo gyfhzf hcj fbiyhgf# Zdhz½w kz#

^dhz kw {ovy jfwkyf hcj ftpfgzhzkoc?

K dh}f h nyfhz yfnhyj moy dvbhckz{ hcj hyz# Ifkcn hc hyzkwz, b{ jfwkyf kw zo lk}f hcj lfz lk}f# B{iknnfwz ftpfgzhzkoc kw zo if lo}fj i{ pfoplf#

^dob dh}f {ov ~oyefj ~kzd hcj, hyf gvyyfczl{ ~oyekcn ~kzd?

K dh}f ~oyefj ~kzd Dhykdhyhc $}oghlkwz om Golockhl Govwkcw+, Yvkgdk Whehbozo $zdf Owghy 

~kcckcn gobpowfy om Zdf Lhwz Fbpfyoy+, Qknw~oyzd, Vwzhj Wvlzhc Edhc hcj Idvyf Edhc# K hbgvyyfczl{ ~oyekcn ~kzd Lhyy{ Jh}kw hcj Bkef Chzdhckfl#

Do~ jo {ov zhef gykzkgkwb?

K zhef kz powkzk}fl{ hcj hw h zool zo goyyfgz b{wflm# K iflkf}f kc zdf }hlvf om gykzkgkwb hcj kzw

kbpoyzhcgf# Moy hyzkwzw, gykzkgkwb kw wobfzdkcn }fy{ kbpoyzhcz# K zhef kz hw h lfwwoc zo nfz b{wflm goyyfgzfj#

^dhz kw zdf nfcyf om {ovy bvwkg?

Kz½w ihwkghll{ Kcjkhc glhwwkghl, ndhqhl hcj pop, hcj zdkw zkbf mvwkoc hw ~fll#

Do~ jo {ov jfmkcf bvwkg?

K jfmkcf bvwkg hw zdf ifwz dknd# Moy bf, kz½w f}fy{zdkcn#

^dhz ~ovlj {ov dh}f iffc, km coz h bvwkgkhc?

K ghccoz kbhnkcf coz ifkcn h bvwkgkhc# Kz dhw iffc, hcj kz kw b{ mkywz pykoykz{#

Do~ jo {ov pfygfk}f mvzvyf om bvwkg kc Phekwzhc?

Page 49: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 49/124

K dolj hc opzkbkwzkg }kf~ oc zdhz# K zdkce zdf mvzvyf om Phekwzhck bvwkg kw }fy{ iykndz, ocf bvwzwff h lkndz hdfhj zo ghyy{ oc# K dopf moy zdf ifwz#

Lhwzl{, ~dhz kw {ovy bfwwhnf zo yfhjfyw om Zdf Whzvyjh{ Powz?

Effp lfhyckcn zdkcnw1 Zdf nyfhzfwz ao{ lkfw kc lfhyckcn ifghvwf kz lfhjw zo fgwzhw{# Yfhj, lkwzfc,jkwgo}fy hcj lk}f h nooj lkmf#

Page 50: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 50/124

Kczfy}kf~ ^kzd Hikj Edhc $Yfcjfq}ovw+

H bvlzk"zhlfczfj nvkzhykwz, h moybfy bfbify om cozoykovw ihcj Fczkz{ Phyhjknb, hcj gvyyfcz bfbify om Yviifyihcj, wdhyfw dkw }kf~w hcj zhlew hiovz bvwkg# ^ dhz df wh{w hiovz dkbwflm, ·h

wkbplf nv{ ~kzd loz om hzzkzvjfº#

Zfll vw wobfzdkcn hiovz {ovy fjvghzkoc#

K wpfcz b{ gdkljdooj kc Ihdyhkc5 K jkj b{ O"lf}flw myob Phekwzhc# B{ fhyl{ gdkljdooj ~hw wpfczhz Ihdyhkc#

Do~ hcj ~dfc jkj {ov nfz kczfyfwzfj kc bvwkg?

^dfc K ~hw wf}fczffc, K jf}flopfj hc kczfyfwz kc bvwkg#

^dhz ~hw zdf mkywz kcwzyvbfcz {ov lfhycz plh{kcn?

H nvkzhy, omm govywf

^dhz kw {ovy kcwpkyhzkoc? [ovy mh}oykzf bvwkgkhcw hcj wkcnfyw1

K lkef lkwzfckcn zo Bfzhl, Y#J Ivybhc hcj bowz om zdf >0½w hcj 40½w bvwkg,K hb hlwo h mhc om 

Ekwdoyf Evbhy# Kc mhgz, ;0½w bvwkg jofwc½z hzzyhgz bf bvgd, ivz K lo}f >0½w hcj 40½w bvwkg h loz#

^dhz kw zdf zdfbf ifdkcj wocn ·Gdhllº?

Kz½w h wkbplf lo}f wzoy{ zdfbf ifz~ffc h io{ hcj h nkyl, zdf }kjfo wzhyyfj Cobhc Fahq hcj vw#

Avwz wdo~kcn wkbplf yflhzkocwdkpw hcj dvbhc fbozkocw, $wobf kczfyyonhzkoc {ov ~ovlj hlwo wffkc zdf }kjfo+# Zdfyf kw cozdkcn }fy{ gobplkghzfj kc zdf }kjfo#

Page 51: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 51/124

^dfyf {ov dh}f iffc hmzfy FP jkwihcjfj?

Jvf zo wobf pfywochl gkygvbwzhcgfw, K dhj zo no zo VE kc 9009# ^dfc K ghbf ihge kc 900=, FP~hwc½z zdfyf# Ovyw kw h Lhdoyf ihwfj ihcj# Wo kc 900=, Yviifyihcj ~hw moybfj ~kzd Ivzz Whdki,

Whlbhc, ^hxhy hcj K# Zhlekcn hiovz FP, zdf wocn ·Dvbfkc Hhqbhº myob wfykhl ·Avzz - Iocjº 

~hw wfcz hw h bvzvhl fmmoyz zo Pfpwk½w Ihzzlf om zdf Ihcjw# Zdkw kw do~, FP wzhyzfj#

^dhz kw kbpoyzhcgf om ftpfykbfczhzkoc kc bvwkg?

^fll, ovy bvwkg jofw coz lkf kczo h wpfgkmkg ghzfnoy{ oy nfcyf lkef pop oy yoge, ivz kw h mvwkoc#

Zdfyf hyf zkcnfw om yoge, pop, dkp dop hcj wo oc, zdvw h loz om bvwkg mvwkoc# Wo hll zdkw gobfwmyob ftpfykbfczhzkoc hcj kcco}hzkoc# K jo iflkf}f kc ftpfykbfczhzkoc hcj ~oyekcn oc cf~

zdkcnw#

Do~ jo {ov zhef gykzkgw?

K hppyfgkhzf powkzk}f gykzkgkwb, wkcgf zdfwf dflp vw kc kbpyo}kcn ~oye# Ivz ovy hvjkfcgf kw h ikzlfww fjvghzfj hcj gykzkgkwb gobfw myob f}fy{ wkjf# Pfoplf wkbpl{ jo coz yfhlkqf zdhz ifdkcj hgfyzhkc wocn, wo bvgd om fmmoyz kw ghyykfj ovz# Kz½w coz ocl{ wffkcn zdf }kjfo hcj gykzkgkqkcn bvwkg,

ivz ocf cffjw zo if ~fll lfhycfj hcj ~fll"kcmoybfj kc oyjfy zo gykzkgkqf# Km pfoplf f}fc yfhlkqfzfc pfygfcz om zdf fmmoyz ifdkcj h gobpowkzkoc, K zdkce kz ~ovlj if nyfhz#

Page 52: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 52/124

^dhz hyf {ovy hgzk}kzkfw/doiikfw ifwkjfw bvwkg?

K dhyjl{ dh}f hc{ zkbf moy hc{ ekcj om hgzk}kz{# $Lhvndw+ K zfhgd bvwkg hz b{ nvkzhy wgdool kcLhdoyf# Ifwkjfw zdhz K lkef zo ~hzgd bo}kfw hcj no ovz ~kzd mykfcjw# K lo}f fhzkcn ovz hw ~fll#

Zfll vw wobfzdkcn hiovz nvkzhy wgdool#

Zdf wgdool jofwc½z dh}f hc{ ~fiwkzf {fz, ivz ~f hyf ~oyekcn oc zdhz# Zdf wgdool hkbw hz

zfhgdkcn ihwkg nvkzhy lfwwocw zo zdf ifnkccfyw, ommfykcn zdyff"boczd govywfw# Zdf ihwkg govywfwhkb hz zfhgdkcn mvcjhbfczhlw lkef cozfw, gdoyjw, yd{zdb phzzfycw hcj mvcjhbfczhl bflojkfw# Zdf

hj}hcgf govywfw hyf jfwkncfj moy zdowf dh}kcn wobf eco~"do~ om nvkzhy# Zdf hj}hcgf govywfwhkb hz lfhj kbpyo}kwhzkoc, bktkcn ykmmw hcj yd{zdbw# Kc hjjkzkoc, ~f ommfy wobf ~oyewdopw oc

pdozonyhpd{, l{ykgw ~ykzkcn hcj bflojkg wzyvgzvykcn zoo#

^dhz kw {ovy pdklowopd{/jfmkckzkoc om bvwkg?

Hc{zdkcn nooj zo lkwzfc, zo zdhz zovgdfw zdf dfhyz hcj wovl#

^dhz ekcj om gobpfzkzkoc jo {ov mhgf kc zdf bvwkg kcjvwzy{?

K zdkce ~dhzf}fy zdf gobpfzkzkoc kw K eco~ b{ ~fhecfwwfw hcj wzyfcnzdw }fy{ ~fll# Km wobfocfdhw h ghlkify om dkw o~c, df wdovljc½z if wghyfj om zdf gobpfzkzkoc hz hll#

Kw zdfyf hc{ vpgobkcn pyoafgz?

[fw, K wzhyzfj ~oyekcn oc hc kcwzyvbfczhl hlivb om bkcf# Ifwkjfw ifkcn kcwzyvbfczhl, kz ~ovlj if

dh}kcn jyvbw, mvwkoc, pfygvwwkocw hcj wobf mole zovgd zoo# Lfz vw wff ~dfc K hb jocf ~kzd kz# K~kll effp pfoplf vpjhzfj oc zdhz#

^dhz kw {ovy bfwwhnf zo yfhjfyw om Zdf Whzvyjh{ Powz?

[fw, nyo~ vp, if bhzvyf hcj zy{ zo hchl{qf zdkcnw kc hc fjvghzfj hcj powkzk}f ~h{#

Page 53: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 53/124

 

Kczfy}kf~ ^kzd Bfdy Dhwhc $Yfcjfq}ovw+

Bffz Bfdyvcckwh $Bfdy+ Dhwwhc, h iykllkhcz hgzyfww ~do dhw ~oyefj kc mklbw kc Wovzd Kcjkh,

Ioll{~ooj, Doll{~ooj hcj Lhdoyf# ^ dklf dfy ghllkcn kw mklb ~oye, wdf kw hlwo hc kczfychzkochll{

yfgonckqfj jhcgfy hcj dhw ~oc wf}fyhl h~hyjw moy dfy }kjfow hcj jhcgf pfymoybhcgfw ~kzd dfy Nvyv Vwzhj Whbyhz# Dfy }fywhzklkz{ gobfw myob bhc{ jkbfcwkocw wvgd hw hgzkcn, bojflkcn,wkcnkcn hcj jhcgkcn#

Zfll wobfzdkcn hiovz {ovy gdkljdooj hcj fjvghzkoc#

K ~hw ioyc hcj yhkwfj pykbhykl{ kc zdf VW zdovnd b{ mhbkl{ bhjf myfxvfcz zykpw zo Wovzd Hwkhjvykcn wvbbfy hcj ~kczfy iyfhew# K yfgfk}fj z~o jovilf pyobozkocw kc b{ moybhzk}f {fhyw hcj

fcjfj vp kc gollfnf hz zdf hnf om mkmzffc#K ~hw oyknkchll{ wzvj{kcn zo if h pw{gdkhzykwz( Do~f}fy, K hl~h{w dhj hc kcglkchzkoc zo~hyjw

hgzkcn hcj pfymoybhcgf, hcj K jfgkjfj zo pvywvf hgzkcn hw h bhaoy kcwzfhj# K wpfgkhlkqfj kcWdhefwpfhyf hcj ozdfy pfykoj ~oyew# ^dklf K ~hw kc gollfnf, K ~fcz zo Kcjkh moy h iyfhe hcj

wzhyzfj b{ ghyffy kc Wovzd Kcjkhc mklbw# Vczkl K nyhjvhzfj, K vwfj zo wzvj{ jvykcn zdf wfbfwzfy hcj jo mklb ~oye kc zdf wvbbfyw#

Zfll wobfzdkcn hiovz {ovy jhcgf zyhkckcn#

Kc zdf VW, zdfyf kw h loz om fbpdhwkw oc hyz zyhkckcn myob ocf½w moybhzk}f {fhyw, wo K ~hw ftpowfj

zo jkmmfyfcz z{pfw om jhcgkcn $ihllfz, ahqq, bojfyc fzg+ hz h mhkyl{ {ovcn hnf# K wzhyzfj b{ moybhlzyhkckcn ~kzd b{ Ehzdhe Vwzhj $Vwzhj Whbyhz+ ~dfc K ~hw hiovz z~fl}f {fhyw olj#

Page 54: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 54/124

^dhz kw {ovy kcwpkyhzkoc?

Kc yfmfyfcgf zo jhcgf, kz gobfw myob b{ Nvyv Vwzhj Whbyhz# Hw mhy hw hgzkcn kw gocgfycfj, K dh}fiffc }fy{ moyzvchzf zo dh}f dhj bhc{ bfczoyw kc zdf govywf om b{ aovycf{# Jy# Zobpekcw kc

phyzkgvlhy dhj h nyfhz jfhl om kbphgz oc b{ jfgkwkoc zo pvywvf hgzkcn hw h pyomfwwkoc#

Ovz om jhcgkcn, hgzkcn hcj bojflkcn, ~dkgd ocf {ov fcao{ zdf bowz? ^d{?

$Lhvndkcn+ [ov lfmz ovz wkcnkcn( Fhgd ocf ommfyw mvlmkllbfcz zo h jkmmfyfcz hwpfgz om gyfhzk}kz{# Kwzhyzfj jhcgkcn ifmoyf K govlj f}fc ~hle pyopfyl{, wo K wvppowf zdhz kw b{ mkywz ·chzvyhlº lo}f# K

hjoyf hgzkcn hlwo5 kz hllo~w bf zdf oppoyzvckz{ zo wff lkmf zdyv zdf f{fw om b{ gdhyhgzfy# Zdfyf kwh nyfhz jfhl om gyoww o}fy ifz~ffc zdf }hykovw moybw om hyz# Zdfyf kw h loz om hgzkcn kc jhcgf, hcj

b{ jhcgf zyhkckcn dhw dflpfj bf zyfbfcjovwl{ kc zdf zfgdckghl hwpfgzw om hgzkcn, fwpfgkhll{ kcmklb# K yfgfczl{ wzhyzfj gobpowkcn hcj wkcnkcn wocnw hw ~fll, hcj zdhz hllo~w moy zdf zhppkcn hcj

ftployhzkoc om h jkmmfyfcz gyfhzk}f wovygf ~kzdkc# K hb coz zfyykil{ mocj om bojflkcn vclfww K hb~oyekcn ~kzd h pdozonyhpdfy ~kzd dkndl{ kcco}hzk}f kjfhw# Zdhz ftpfykfcgf hlwo }hykfw hggoyjkcn

zo jkmmfyfcz pdozonyhpdfyw, zdovnd K hb coz gobplhkckcn ifghvwf K dh}f dhj zdf pyk}klfnf om ~oyekcn ~kzd wobf om zdf ifwz#

[ov bfczkocfj wkcnkcn5 zfll vw h ikz hiovz zdhz#

Jvykcn b{ zyhkckcn ~kzd b{ Vwzhj, df ~ovlj omzfc bhef bf yfgkzf glhwwkghl ¶nhzdw½ hcj ¶zoyyhw½

moy zdf pkfgfw zdhz ~f ~fyf zo pfymoyb oc wzhnf oy kc }kjfow# Hlwo, kc wobf om dkw o~cgobpowkzkocw hcj wzvjko yfgoyjkcnw, df hwefj bf zo pfymoyb wobf om zdf }oghl yfgkzhzkoc# Zdhz½w

do~ K wzhyzfj wkcnkcn# K dhj wobf }oghl zyhkckcn myob jokcn bvwkghl zdfhzyf hcj dh}f hl~h{wfcao{fj ~ykzkcn pofbw hcj wdoyz wzoykfw# K jfgkjfj zo zy{ hcj gobikcf ~ykzkcn hcj bvwkg# K dh}f

iffc ~oyekcn oc b{ o~c jfivz hlivb moy zdf phwz mf~ boczdw hcj dopf zo yflfhwf kz kc 9080#

Page 55: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 55/124

 

[ov dh}f lfhcz wo bhc{ moybw om jhcgkcn, ~dkgd ocf kw zdf bowz gdhllfcnkcn hcj jkmmkgvlz

ocf?

Fhgd moyb ommfyw kzw o~c wfz om gdhllfcnfw# K zdkce Ehzdhe kw ocf om zdf bowz jfzhklfj moybw om 

jhcgf hcj zdf bowz fcao{hilf nfcyf moy bf pfywochll{5 kz kw hlwo zdf bowz gdhllfcnkcn ocf hw~fll#

^dkgd ovz om bojflkcn, hgzkcn, jhcgkcn hcj wkcnkcn jo {ov mkcj zdf bowz gdhllfcnkcn?

Zdfyf hyf gdhllfcnfw zdhz ocf yfhll{ fcao{w# K hjoyf zdf gyfhzk}f pyogfww om iyfhekcn jo~c h

gdhyhgzfy kc hgzkcn oy vcjfywzhcjkcn zdf kczykghgkfw om bo}fbfcz kc jhcgf# Wkcnkcn kw cf~ zo bf,wo K½b fcao{kcn zdf gdhllfcnf om hgxvkykcn zdf zfgdckghl eco~lfjnf cffjfj zo pyfwfcz b{ wz{lf om 

wkcnkcn ~fll# Bojflkcn kw hlwo gdhllfcnkcn ifghvwf K dh}f lkzzlf phzkfcgf moy kz hcj kz jfpfcjw oczdf pdozonyhpdfy K hb ~oyekcn ~kzd#

Wdhyf {ovy ftpfykfcgf om ~oyekcn ~kzd Whbkch Pffyqhjh kc mklb Wdhyhyhz#

K zdkce Whbkch Pffyqhjh kw h yfhll{ zhlfczfj jkyfgzoy hcj h lo}fl{ pfywoc# Vcmoyzvchzfl{, Wdhyhyhz

moy bhc{ yfhwocw $zoo bhc{ zo lkwz dfyf+ jkjc½z zvyc ovz zo if zdf ifwz }fdkglf zo jkwplh{ dfy hiklkzkfw hw h jkyfgzoy oy bkcf hw hc hgzoy# Cf}fyzdflfww, kz ~hw zdf mkywz zkbf K noz zdf oppoyzvckz{

zo ~oye vcjfy zdf jkyfgzkoc om h mfbhlf, hcj zdhz zoo ~kzd b{ lfhjkcn hc hll wzhy ghwz, ~dkgd ~hwxvkzf fjvghzkochl#

[ov ~fyf mlo~c kc myob zdf VW moy Kahq Iha~h½w jkyfgzoykhl jfivz Gdhcch Whgdk Bvgdk#

Do~ ~hw zdhz ftpfykfcgf?

Page 56: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 56/124

Kz ~hw hbhqkcn# K zdkce df kw hc ftgfpzkochl pyojvgfy/jkyfgzoy# Df hwefj bf zo gobf kc zo jo hwpfgkhl hppfhyhcgf moy GWB hcj K fcao{fj kz zdoyovndl{# Zdf gdoyfonyhpdfy moy zdf pkfgf ~hw

Edhccv Whbyhz hcj K ~hw zdykllfj zo if ~oyekcn ~kzd dkb hnhkc oc h mklb, powz Wdhyhyhz# Df kw hiykllkhcz jhcgf jkyfgzoy# ^f hll ~oyefj yfhll{ dhyj hcj K hb dopfmvl zdhz hvjkfcgfw ~kll Kcwdhllhd

fcao{ zdf yfwvlzw#

Ovz om hll {ovy mklbw, ~dkgd ocf kw {ovy mh}oykzf?

K lo}f fhgd yolf zdhz K dh}f dhj zdf pyk}klfnf zo poyzyh{, ivz zdf gdhyhgzfy K fcao{fj bowz ifghvwf

om kzw gobplftkz{ ~hw kc ·Zdf Nolj Iyhgflfzº# Zdf mklb kw hiovz h Wked"Hbfykghc mhbkl{ hcj zdffmmfgzw om ;/88 oc zdfb# Kz ~hw h vckxvf hcj dfhyzmflz pfywpfgzk}f#

[ovy pfymoybhcgf kw kcmlvfcgfj i{¥

Kz jfpfcjw oc fhgd kcjk}kjvhl pkfgf# B{ nyfhzfwz kcmlvfcgf kc jhcgf dhw iffc b{ Vwzhj# Kc hgzkcn

kz jfpfcjw oc zdf chzvyf om zdf yolf# Hc{zdkcn ghc kcwpkyf {ov# Wobfzkbfw ~hzgdkcn h gdkljyfhgzkcn zo wobfzdkcn ghc dflp bf nhkc kcwkndz oy wobfzkbfw ~hzgdkcn gobplfzf wzyhcnfyw oc zdf

wzyffz ghc kcwpkyf bf# Kz avwz jfpfcjw oc zdf jfzhklw hcj yfxvkyfbfczw om zdf pfymoybhcgf#

Do~ jkj {ovy mhbkl{ wvppoyz {ov kc goczkcvkcn {ovy ghyffy?

B{ bozdfy dhw iffc b{ iknnfwz wzyfcnzd, coz ocl{ kc zfybw om b{ ghyffy ivz hlwo kc b{ lkmf# Wdfkw h zyvf }kwkochy{ lhj{ hcj dhw iffc }fy{ ftgfpzkochl dfywflm kc dfy o~c mkflj om ~oye# Wdf dhw

iffc b{ nyfhzfwz wovygf om kcwpkyhzkoc#

Wdhyf h mf~ lkcfw oc {ovy vpgobkcn Doll{~ooj mklb Dfhyzlhcj# ^dfc kz ~kll if ovz?

Page 57: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 57/124

Dfhyz Lhcj kw h yobhczkg gobfj{# Kz ~hw jkyfgzfj i{ z~o zkbf Fbb{ ~kccfy Myfj Dolbfw# Kz kw h}fy{ mvcc{ mklb hcj ocf zdhz K phyzkgvlhyl{ fcao{fj ifghvwf K wfljob nfz zo jo gobfj{# Kz ~hw hc

docoy zo ~oye ~kzd wvgd hc fwzffbfj jkyfgzoy# Zdf mklb kw gvyyfczl{ kc powz pyojvgzkoc hcj kw wfzzo yflfhwf lhzfy zdkw {fhy#

^do hyf {ovy mh}oykzf hgzoyw?

K joc½z yfhll{ dh}f mh}oykzf hgzoyw, ivz K fcao{ hgzoyw kc phyzkgvlhy yolfw# K wvppowf hbocnwz zdf

hgzoyw zdhz K dh}f movcj zo nk}f zdf bowz gocwkwzfcz pfymoybhcgfw kc zfybw om ~dhz K dh}f fcao{fjhyf1 Bfy{l Wzyffp, Yoifyz JfCkyo, Jvwzkc Dommbhc hcj Hl Phgkco# Kc Wovzd Hwkh, K lkef Hhbky 

Edhc, Wdhdyved Edhc, Zhiv hcj Chwffyvjjkc Wdhd#

Kw zdfyf hc{ wpfgkmkg yolf zdhz {ov dh}f h nyfhz jfwkyf zo plh{?

Zdfyf hyf bhc{, K ~ovlj lo}f zo jo hc hgzkoc mlkge# K ~ovlj lo}f zo jo h yolf zdhz yf}ol}fj hyovcjglhwwkghl jhcgf# Kc nfcfyhl, K hb bowz jyh~c zo wzyocn mfbhlf gdhyhgzfyw zdhz wdo~ kcjfpfcjfcgf

hcj h wzyocn wpkykz#

^dhz kw {ovy wovygf om bozk}hzkoc?

Zdf mkyf ~kzdkc(

^dhz kw {ovy iknnfwz jfwkyf hw hc hyzkwz?

Kz kw zo if hilf zo vwf hyz hw h bfhcw om iozd fczfyzhkcbfcz hcj fjvghzkoc# Ocf dhw h vckxvfoppoyzvckz{ hw hc hyzkwz zo bo}f pfoplf zdhz ocf dhw cf}fy f}fc bfz zo h dkndfy wzhzf om 

gocwgkovwcfww hcj h~hyfcfww# K dopf zo dh}f kc b{ ioj{ om ~oye, hz lfhwz wobf pkfgfw zdhz dh}fiffc hilf zo dh}f h powkzk}f kcmlvfcgf oc wogkfz{#

^kzd ~dob hyf {ov ~oyekcn ~kzd?

K hb ~oyekcn oc bhc{ pyoafgzw( K hb kc zdf mkchl pdhwfw om gobplfzkcn b{ mkywz hvjko hlivb hcj

xvkzf ftgkzfj hiovz kz# Kc jhcgf, K hb goczkcvkcn b{ ~oye ~kzd b{ Vwzhj# Kc mklb, K dh}f movy yflfhwfw lkcfj vp moy 9080 wo mhy $z~o kc Doll{~ooj, ocf kc Kcjkh hcj ocf kc Phekwzhc+, ~kzd boyf

zo gobf#

Do~ jo {ov zhef gykzkgkwb?

K zhef kz hw hc oppoyzvckz{ moy ftploykcn zdf kccfy wflm, lfhyckcn hcj nyo~kcn#

^dhz kw {ovy iknnfwz ftpfgzhzkoc?

B{ iknnfwz dopf kw zdhz K hb hilf zo kcmlvfcgf hcj bozk}hzf zdowf zdhz fcao{ b{ ~oye zo ~oye moy zdf nyfhzfy nooj om dvbhcekcj# K wzyocnl{ mffl zdhz ~f hyf hll fwwfczkhll{ goccfgzfj hcj zdhz lo}f,

vcjfywzhcjkcn hcj zolfyhcgf hyf zdf gobboc jfcobkchzoyw zo ~dkgd ~f bvwz hll lfhyc zo hjdfyf#

Page 58: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 58/124

Lhwzl{, ~dhz kw {ovy bfwwhnf zo yfhjfyw om Zdf Whzvyjh{ Powz?

Zdf pfywoc {ov hyf nokcn zo wpfcj zdf bowz hbovcz om zkbf ~kzd kc {ovy lkmf kw {ovywflm# Mkcj{ovy ao{, {ovy phwwkoc, {ovy zyvzd, {ovy kccfy }okgf hcj lfz kz if zdf lkndz zdhz nvkjfw {ov#

Page 59: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 59/124

Kczfy}kf~ ^kzd Wdhd}hy Hlk Edhc $Yfcjfq}ovw+

Bffz Wdhd}hy Hlk Edhc, h cf~gobfy kc Phekwzhc.w bvwkg kcjvwzy{# Lfh}kcn dkw goypoyhzf ghyffy,Wdh}hy dhw fbihyefj oc h aovycf{ zo jo ~dhz df.w hl~h{w ~hczfj " gyfhzf wovlmvl bvwkg# Dkw

wocn Co Whhqkwd, Co Ahcn, dhw gyfhzfj bvgd ivqq coz ocl{ kc Phekwzhc ivz hgyoww zdf ioyjfy hw

~fll# Yfhj oc zo lfhyc boyf hiovz zdkw zhlfczfj wkcnfy, dkw kcwpkyhzkocw hcj nohlw kc lkmf###

Zfll vw h ikz hiovz {ovy ihgenyovcj " {ovy fjvghzkoc hcj gdkljdooj#

K dh}f jocf Ihgdfloyw om Hyzw $Docoyw+ kc Fgocobkgw hcj Kczfychzkochl Wzvjkfw myob Zykckz{

Gollfnf, VWH# K hb wzkll h gdklj, ivz zo hcw~fy {ovy xvfwzkoc K hb h z{pkghl Lhdoykzf# K jkj b{wgdoolkcn hcj dknd wgdool myob VWH#

Zfll vw wobfzdkcn hiovz {ovy bvwkghl zyhkckcn#

K hb zy{kcn zo lfhyc glhwwkghl myob Vwzhj Ihwdhyhz Dvwwhkc, hlzdovnd K joc½z zdkce K ~ovlj if

hilf zo lfhyc kz kc zdkw lkmfzkbf# Zdf boyf {ov nfz kczo bvwkg, zdf boyf {ov yfhlkqf zdhz {ov eco~hiwolvzfl{ cozdkcn#

^dhz ~hw {ovy mhbkl{½w yfwpocwf ~dfc {ov wzhyzfj bvwkg?

Zdf{ fcgovyhnfj bf h loz wkcgf b{ phyfczw zdfbwfl}fw hyf hyzkwzw hcj CGH nyhjvhzfw# K ~ovlj

wh{ zdhz zdf wvppoyz dhw iffc vciovcjfj hcj kbbfcwf# Zdf pfcgdhcz zo jo wobfzdkcn ¶gyfhzk}f½kw zo wobf ftzfcz kcchzf#

Jofw {ovy bvwkg wpyfhj lo}f oy pfhgf oy iozd?

Page 60: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 60/124

Page 61: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 61/124

Kc ~dkgd lhcnvhnf jo {ov lo}f wkcnkcn?

K lo}f wkcnkcn kc Vyjv, Pvcahik hcj Dkcjk#

Do~ omzfc jo {ov ahb?

K zy{ zo pyhgzkgf f}fy{ jh{# Zdf jh{ K joc½z pyhgzkgf, K ghc½z wkcn# K hb coz h }fy{ wpoczhcfovwhyzkwz# Zdkcnw dh}f zo if yfhll{ plhccfj hcj yfdfhywfj kc b{ ghwf zo pfymoyb#

^dhz kw {ovy kcwpkyhzkoc?

B{ kcwpkyhzkoc kc zfybw om wkcnkcn gobfw myob Dfbhcz Evbhy, Bvdhbbhj Yhmk, Nffzh Jvzz,

Whlffb Yhqh, Hdbfj Yvwdjkf, Hwdh, Ch{hyyh Cooy, Nvyv Jvzz, Pyhwooc Aowdk, Edvywdkj Hc~hy,O#P Ch{hy, Wodhkl Yhch, Mhykjh Edhcvb, Kxihl Ihco, Hwdh Idowlf, Nffzh Jvzz, Bvdhbbhj

Yhmk, Bhcch Jf{, Cvwyhz Mhzfd Hlk Edhc, Hikjh Phy}ffc, Ifnvb Hedzhy, Cooy Afdhc, IhjfNdvlhb Hlk Edhc, Hbhchz Hlk Edhc, Whlhbhz Hlk Edhc hcj Zhlhz Bfdbooj, kc zfybw om l{ykgw,

zdf{ hyf Whdky Lvjdkhc}k hcj Ah}fj Hedzhy# K hb h ikn mhc om yfzyo Wovzd Hwkhc Mklb Bvwkg zoo#Hbocn ~fwzfyc bvwkgkhcw, K hb kcwpkyfj i{ Aodc Jfc}fy, Lkzzlf Ykgdhyj, Lovkw Hybwzyocn,

Coyhd Aocfw, Glhpzoc, Iffzlfw, Wkchzyh hcj Ioi J{lhc#

Mkywz kcwzyvbfcz {ov lfhycz plh{kcn?

K dh}f cf}fy plh{fj hc kcwzyvbfcz kc b{ lkmf# K gobpowf h bfloj{ hmzfy ~ykzkcn b{ l{ykgwkczvkzk}fl{ zdyovnd wkcnkcn hcj dvbbkcn5 i{ mknvykcn ovz zdf wghlf oc zdf

ef{iohyj/dhybockvb/zhcpvyh hcj lfzzkcn zdf ~oyjw mkcj zdf bfloj{# K zdfc jf}flop hc kjfh om zdf kcwzyvbfczhl booj K yfxvkyf moy b{ bfloj{ hcj ~oye ~kzd }hykovw bvwkgkhcw hcj hyyhcnfyw

jfpfcjkcn oc zdf bfloj{ zdhz K½}f jf}flopfj hcj zdf booj K ~hcz zo kcafgz kc zdf wocn#

^dfc hcj do~ jkj {ov nfz kczfyfwzfj kc bvwkg?

B{ jhj vwfj zo bhef vw lkwzfc zo Yhhnw oc PZ] ~dfc ~f ~fyf ekjw# Wlo~l{ K ~hw jyh~czo~hyjw zdhz wzvmm, wkcgf kz kw hc hgxvkyfj zhwzf# Hz wgdool wkcnkcn ifghbf h phwzkbf5 pfoplf ~fyf

jyh~c zo b{ }okgf K nvfww, zdhz ~hw zdf ocl{ zdkcn zdhz bhjf bf jkwzkcgzk}f myob b{ mykfcjw# Klkefj zdf hzzfczkoc# $Lhvndw+

^kll {ov yfbhkc wolo oy moyb h ihcj?

Wolo moy co~, ivz ~kll wvyfl{ dh}f h dovwf ihcj fwpfgkhll{ kc zfybw om lk}f pfymoybhcgfw# K dh}f

lfhycz h loz myob wobf ftzyfbfl{ zhlfczfj bvwkgkhcw kc zdkw wdoyz aovycf{ hcj ~ovlj lo}f zogollhioyhzf ~kzd hw bhc{ hw powwkilf#

^do hyf {ovy mh}oykzf ihcjw hcj bvwkgkhcw?

Zdf{ hyf Wzykcnw, Wdhmxhz Hbhchz Hlk, Hzkm Hwlhb, Hlk Qhmhy, Xhwkb Hlk Chx}k, W{fj Mhydhj

Dvbh{vc, Xhwkb Bhdbooj, Wdhdqhj Dhbffj# Kc zfybw om bvwkg pyojgvzkoc, K lkef Yodhkl

Page 62: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 62/124

D{hzz# K hlwo lkef Wdhczhkcv Bokzyh, Pykzhb, ]kwdhl"Wdfedhy, Wdhcehy"Fdwhhc"Lo{, Whlkb"Wvlfbhkc, Dkbfwd Yfwdhbk{h, hcj Whakj"^hakj#

[ov bozk}hzkoc hcj lfhyckcn gobfw myob?

B{ bozk}hzkoc gobfw myob kbboyzhlkz{ hcj b{ lfhyckcn gobfw myob ~kwjob om wfckoyw hcj zdffcfyn{ hcj kccogfcgf om avckoyw#

^dhz kw {ovy iknnfwz jfwkyf hcj ftpfgzhzkoc?

B{ jfwkyf kw zo ifgobf Phekwzhc½w nloihl pfhgf kgoc hcj h yfco~cfj wocn~ykzfy"wkcnfy# B{ftpfgzhzkoc kw zo ifgobf h mhbovw wzhy#

Do~ jo {ov zhef gykzkgkwb?

K zhef gykzkgkwb hw h mooj# Co hyzkwz ghc wvy}k}f ~kzdovz kz# B{ ifwz mykfcjw hyf b{ dhywdfwz

gykzkgw#

Do~ jo {ov jfmkcf bvwkg?

P{hhy chdk df{ vy wf akweo, ~do bvyhed kcwhhc chdk# $Zdf ocf ~do jofwc½z lo}f bvwkg, kw coz hdvbhc ifkcn+#

^kzd ~dob hyf {ov gvyyfczl{ ~oyekcn ~kzd?

K hb ~oyekcn ~kzd b{ Vwzhj Ihwdhyhz Dvwwhkc, Wdvbhky Aowfpd, Ioii{, Whbhy, Chwkywhdki,Xhwkb hcj h mf~ ozdfyw myob Iobih{ zoo#

^dhz kw {ovy bfwwhnf zo zdf yfhjfyw om Zdf Whzvyjh{ Powz?

Ed~hhi Jfedh Ehyo $Jo jyfhb+¥

Page 63: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 63/124

 

Kczfy}kf~ ^kzd Dhkjfy Dhwdkbk $Yfcjfq}ovw+

Bffz Dhkjfy Dhwdkbk, h moybfy ihcj bfbify om Hhyod ~do kw co~ pvywvkcn h wolo ghyffy hcj 

pyojvgkcn dkw o~c bvwkg# Ifwkjfw Hhyod, df dhw ~oyefj ~kzd zdf ihcjw Bkcj Ykoz hcj Yvbilf

Mkwd myob Lhdoyf# Yfhj oc zo lfhyc boyf hiovz dkw ftpfykfcgfw ~oyekcn ~kzd jkmmfyfcz ihcjw,jfgkwkoc zo no wolo, hcj ~dhz ekcj om bvwkg ~f ghc looe moy~hyj zo dfhykcn#

^dfc hcj do~ jkj {ov nfz kczfyfwzfj kc bvwkg? ^dhz kw zdf mkywz kcwzyvbfcz {ov lfhycz zo

plh{?

Zdf mkywz kcwzyvbfcz hcj lhwz kcwzyvbfcz K lfhycfj zo plh{ ~hw zdf nvkzhy# K ~hw cf}fy kczfyfwzfj kcplh{kcn hc{ ozdfy kcwzyvbfcz# K dh}f iffc phwwkochzf hiovz plh{kcn zdf nvkzhy wkcgf b{ dknd

wgdool jh{w#

^dhz kw {ovy kcwpkyhzkoc?

Zdf ftpfykfcgfw ocf nofw zdyovnd hcj lkmf kc nfcfyhl hyf kcwpkyhzkoc moy b{ bvwkg# Kc zfybw om hyzkwzw, K hb kcwpkyfj i{ lfnfcjw lkef Phvl Nklifyz hcj Aof Whzykhck#

^d{ jkj {ov lfh}f zdf ihcj Hhyod?

B{ jfgkwkoc zo lfh}f Hhyod hcj pvywvf b{ wolo ghyffy ~hw ovz om zdf cffj zo ftpfykbfcz5 K avwz

cffjfj zo jo ~oye oc b{ o~c# Zdfyf ~hw co dowzklkz{ oy goczyo}fyw{ ifdkcj bf lfh}kcn zdfihcj#

Page 64: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 64/124

Zfll wobfzdkcn hiovz zdf ihcjw Bkcj Ykoz hcj Yvbilf Mkwd#

Kc iozd ihcjw, K ~oyefj ~kzd W{fj Mhydhj Dvbh{vc $O}fylohj+# K mkywz aokcfj Bkcj Ykoz kc8;;:, hcj lhzfy aokcfj Yvbilf Mkwd# K aokcfj Hhyod kc 900:#

Ovz om zdf hlivbw om Hhyod ~dkgd wocnw hyf {ovy mh}oykzf?

Zdf zyhgew P{hy Eh Ahhl, Edvjh hcj ^o Ao Efdjf hyf b{ mh}oykzf wocnw myob hlivb Yhhn

Cfflh#

Zfll vw hiovz {ovy nfcyf om bvwkg hcj {ovy cf~ wocn#

^fll, zdf bvwkg nfcyf kw yoge# K dh}f ~ykzzfc hcj gobpowfj zdf wocn Chdkc, hcj zdf }kjfo wdovljif ovz kc z~o zo zdyff boczdw#

Jo {ov dh}f {ovy yfgoyjkcn lhifl oy yfgoyjkcn wzvjko?

Co, K joc½z dh}f hc{ {fz# Zdf yfhwoc ifkcn kw zdhz K hb coz kc zdf gocjkzkoc zo wknc vp hz zdkw

pokcz# K hb kc co dvyy{ zo ~oye ~kzd h yfgoyj lhifl hw K ~hcz zo effp b{ opzkocw opfc, K joc½z~hcz zo nfz iovcj ~kzd hc{ yfgoyj gobphc{ moy b{ wkcnlfw# K joc½z dh}f h yfgoyjkcn wzvjko om 

b{ o~c hcj K nfz b{ wocnw yfgoyjfj hz ozdfy wzvjkow# Km zdfyf kw hc hlivb kc zdf mvzvyf, K bh{zdkce om wknckcn vp ~kzd h yfgoyj lhifl#

^do hyf {ovy mh}oykzf bvwkgkhcw?

K lkef lkwzfckcn zo Yhdhz Mhzfd Hlk Edhc, Cvwyhz Mhzfd Hlk Edhc hcj Mhyhq Hc~hy#

Jo lkef plh{kcn flfgzyockg oy lk}f? Dh}f {ov f}fy plh{fj go}fyw?

Lk}f, om govywf# Lk}f wfwwkocw hyf boyf bozk}hzkcn hw {ovy hvjkfcgf kw wkzzkcn ifmoyf {ov hcj kw

fcao{kcn ~dhz {ov hyf plh{kcn# Hlwo, {ov joc½z dh}f bvgd yoob moy goyyfgzkcn bkwzhefw hcjilvcjfyw# Zdf lhwz wocn Ndhyolk, om hlivb Yhhn Cfflh kw h go}fy hcj kz ~hw oyknkchll{ pfymoybfj

i{ Hikjh Phy}ffc#

Do~ jo {ov jfmkcf bvwkg kc {ovy ~oyjw?

Zdkw kw h ikz zykge{ xvfwzkoc moy bf# K zdkce bvwkg kw h bfjkvb zdyovnd ~dkgd {ov ghc ftpyfww{ovy mfflkcnw hcj fbozkocw, ~kzd zdf dflp om wobf kcwzyvbfczw#

Page 65: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 65/124

 

^dfyf jo {ov wff {ovywflm kc zdf gobkcn {fhyw?

K joc½z iflkf}f bvgd kc plhcckcn hcj wzyhzfn{# K avwz lk}f b{ lkmf hcj zdhz½w hiovz kz# K wzhyzfj

bvwkg, wo lfz½w wff ~dfyf kz zhefw bf# K ~oc½z bkcj km kz jofwc½z zhef bf hc{~dfyf, K hb coz bvgdom h plhccfy hw K whkj fhylkfy# K wzhyzfj b{ aovycf{ hiovz z~o jfghjfw hno, myob Bkcj Ykoz zo

Yvbilf Mkwd, myob Yvbilf Mkwd zo Hhyod hcj myob Hhyod zo co~ nokcn wolo# Lfz½w wff ~dfyfbvwkg zhefw bf# #

^dhz jo {ov zdkce hiovz zdf mvzvyf om Phekwzhck bvwkg kcjvwzy{?

Zdf pyfwfcz wgfchyko kw coz bvgd mh}oyhilf kc zfybw om lk}f bvwkg# Km ~f goczkcvf lkef zdkw, ovy 

bvwkg bh{ gobf zo hc fcj# Lk}f bvwkg kw }kzhl hcj zdf bhkc wovygf om fczfyzhkcbfcz# Lk}f bvwkgkw zdf yfhl fwwfcgf om bvwkg, hcj km kz½w coz zdfyf zdfc bvwkg ~kll gobf zo hc fcj# K ~kwd zdhz zdf

gkygvbwzhcgfw ~kll kbpyo}f hcj zdf wkzvhzkoc nfzw ifzzfy moy lk}f bvwkg#

^dhz kw {ovy bfwwhnf zo zdf yfhjfyw om Zdf Whzvyjh{ Powz?

Pyh{ moy {ovy govczy{ hcj ~kwd zdhz zdkcnw nfz ifzzfy#

Page 66: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 66/124

Kczfy}kf~ ^kzd Zhcwffy Jhy $Yfcjfq}ovw+

Bffz Zhcwffy Hdbfj Jhy, zdf lfhj wkcnfy om zdf ihcj Ehyh}hc# Kc hc ftglvwk}f kczfy}kf~, ~flfhyc hiovz dkw bvwkg, kcwpkyhzkoc hcj vpgobkcn hlivb ·Whhyh Ahdhcº# Df dhw ~oyefj ~kzd

bhc{ ozdfy Phekwzhck bvwkgkhcw kcglvjkcn Hywd hcj Gkyglf, Hlk Dhkjfy, hcj Mhedyf"f"Hlhb#

Zfll wobfzdkcn hiovz {ovy mhbkl{ hcj fjvghzkoc1

K hzzfcjfj Nvlkwzhc Wdhd Hijvl Lhzkm Idkzhk Wgdool kc 8;;9 hcj No}fycbfcz Gollfnf om Gobbfygf - Fgocobkgw kc 8;;=# K lo}f wpfcjkcn zkbf ~kzd b{ mhbkl{5 K dh}f ocf jhvndzfy hcj

z~o wocw#

Do~ jkj {ov nfz kczfyfwzfj kc bvwkg hcj ~dhz ~hw zdf mkywz bvwkghl kcwzyvbfcz {ov lfhycfj

zo plh{?

K ifghbf kczfyfwzfj kc bvwkg ~dfc K ~hw z~fcz{ ocf, hcj zdf mkywz kcwzyvbfcz K lfhycfj zo plh{

~hw h ef{iohyj hcj w{czdfwkqfy# Kz ~hw pvyfl{ b{ jfgkwkoc zo ifgobf h bvwkgkhc, zdfyf ~hw coozdfy kcmlvfcgf#

^dhz kw {ovy kcwpkyhzkoc?

K jf}flopfj hc kczfyfwz kc bvwkg wolfl{ ifghvwf om Bkgdhfl Ahgewoc# Do~f}fy, K hb hlwo kcwpkyfj

i{ lfnfcjw lkef Pkce Mlo{j, Lfj Qfppflkc, V9, Whczhch hcj Bkllfcckvb#

Zdfyf kw h locn nhp ifz~ffc {ovy hlivbw ·Nhyjkwdº, hcj ·Whyh Ahdhcº ^d{ kw zdhz?

Zdf yfhwoc moy zdhz kw ifghvwf hll movy om vw ~fyf hphyz5 hlivbw hyf ~oyefj oc hcj bhjf ~dfcbfbifyw wkz zonfzdfy# Hll movy om vw ~fyf phwwkcn zdyovnd jkmmfyfcz pdhwfw om lkmf# Whbffy ~fcz

zo Jvihk, Hlhc noz jk}oygfj, Hwhj ~hw bhchnkcn dkw mhbkl{ ivwkcfww, hcj K dhj wzhyzfj b{ o~civwkcfww#

Page 67: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 67/124

Zfll wobfzdkcn hiovz hlivb ·Whyh Ahdhcº#

^f hyf hlyfhj{ jocf ~kzd kz hcj ~kll if wdoozkcn ovy }kjfo ~kzd Jkyfgzoy Wodhkl Ah}fj kc h jh{ oy z~o# Zdf }kjfo kw om zdf zyhge Efwf Bvbekc Df{, ~dkgd dhppfcw zo if b{ mh}oykzf zoo# Zdfyf

hyf flf}fc zyhgew kc hll kc zdf hlivb, ~kzd zdyff lk}f zyhgew Yhed Hhw, Whack hcj Nhyjkwd#

Wdhdk Dhwhc dhw jocf bktkcn oc zdf hlivb# Do~ ~hw {ovy ftpfykfcgf ~kzd dkb?

Zdf bktkcn phyz dhw iffc jocf i{ Wdhdk# Df½w hc hbhqkcn bvwkgkhc hcj ftgfpzkochl fcnkcffy# Kbvwz wh{ df½w h pfymfgzkockwz kc dkw ~oye, hcj zyvl{ h iykllkhcz fcnkcffy#

^dhz hyf {ovy mh}oykzf ihcjw hcj bvwkgkhcw?

K lkef lkwzfckcn zo Chqkh Dhwhc, ]kzhl Wkncw, Hlhbnky hcj H~hq# Myob zdf cf~ loz, K lkef lkwzfckcn

zo Hzkm Hwlhb h loz#

Jo {ov lkef plh{kcn lk}f oy flfgzyockg boyf?

Lk}f, om govywf# K fcao{ lk}f wfwwkocw boyf ifghvwf {ov½yf kczfyhgzkcn ~kzd {ovy hvjkfcgfjkyfgzl{#

^dhz jo {ov zdkce wdovlj if zdf xvhlkz{ om nooj bvwkg?

Kc zfybw om yd{zdb hcj hyz, kz wdovlj gobf ovz om h wkcnfy½w dfhyz# Df wdovlj eco~ ~dhz df½w

wkcnkcn hcj do~ df½w wkcnkcn# Myob hc fcnkcffykcn pokcz om }kf~, f}fy{zdkcn dhw zo pyfgkwf hcjkc kzw o~c plhgf# Moy fthbplf, zdf fxvkpbfcz, kcwzyvbfczw, bhwzfykcn hcj bktkcn dh}f zo if

ftgfllfcz#

Page 68: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 68/124

Zfll vw hiovz {ovy ftpfykfcgf om ~oyekcn ~kzd Hwhj Hdbfj#

Hwhj kw h cfkndioy om bkcf hcj h }fy{ zhlfczfj hcj wekllfj pfywoc# Zdf bowz mhczhwzkg zdkcn hiovzdkb kw zdhz df dhw ~oyefj ~kzd z~o zop ihcjw om Phekwzhc1 ]kzhl Wkncw hcj H~hq# Df dhw hlwo

phyzkgkphzfj kc Goef Wzvjko zdkw wfhwoc# Dkw ftpfykfcgf wzyfzgdfw o}fy z~o jfghjfw hcj zdhz zoo

~kzd yfco~cfj hyzkwzw lkef Avcooc, Chahb, ]kzhl Wkncw, hcj co~ Yhdhz Mhzfd Hlk Edhc# Df dhw~oyefj ~kzd hlbowz f}fy{ nfcyf om bvwkg#

^dhz hyf {ovy ftpfgzhzkocw myob ·Whyh Ahdhcº

K½b coz ftpfgzkcn hc{zdkcn myob kz hw wvgd5 ~f eco~ ~f½}f ~oyefj dhyj zo gyfhzf wobfzdkcnwovlmvl moy pfoplf# Ovy bozzo kw zo ~oye dhyj hcj lfh}f zdf yfwz zo Noj#

^dhz kw zdf kbpoyzhcgf om bvwkg }kjfow moy {ov?

Bvwkg }kjfow hyf }fy{ kbpoyzhcz myob hc hlivb½w pyobozkochl pokcz om }kf~# Zdf ~oylj kwifgobkcn g{ify zdyovnd zdf kczfycfz, hcj {ov cffj zo if oc [ovZvif moy nfzzkcn nooj pyobozkoc

hcj mffjihge# Hlivbw jo coz ~oye ~kzdovz }kjfow# Moy kcwzhcgf, ~dfc h mhbovw gobphc{lhvcgdfw h cf~ pyojvgz, zdf{ hlwo lhvcgd hc hj}fyzkwkcn ghbphknc moy kz zo lfz pfoplf eco~ hiovz

zdfky pyojvgz ommfykcn# Pfoplf dh}f zo if h~hyf om ~dhz {ov½yf jokcn hcj ~dfyf {ov wzhcj#

^do ~ykzfw l{ykgw moy {ov?

Hcffw Hdbfj, Whiky Qhmhy hcj Hjchc Hdbfj jkj kz moy vw#

[ovy bfwwhnf moy zdf yfhjfyw om Zdf Whzvyjh{ Powz1

Effp lkwzfckcn zo nooj bvwkg hcj effp pyobozkcn nooj bvwkg(

Page 69: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 69/124

Kczfy}kf~ ^kzd Mhyhq Kchb Wkjjkxvk $Yfcjfq}ovw+

Bffz Mhyhq Kchb, zdf hgzoy myob zdf lfnfcjhy{ jyhbh wfykhlw Wvcfdyh{ Jkc hcj Hlpdh Iyh}oGdhlkf# ^ f dhj zdf oppoyzvckz{ zo ghzgd vp ~kzd Mhyhq hcj lfhyc om dkw ftpfykfcgfw ~oyekcn kc

zdfwf jyhbhw hcj ~dhz df½w vp zo zdfwf jh{w#

Zfll wobfzdkcn hiovz {ovy fjvghzkoc hcj ihgenyovcj#

K ~hw ioyc kc Ogz 8;>0 kc Yh~hlpkcjk# B{ gdkljdooj ~hw wpfcz hz }hykovw PHM Ihwfw wkcgf b{

mhzdfy ~hw h mkndzfy pkloz# K gobplfzfj b{ IGobb myob Kwlhbhihj kc 8;;8, hcj kc 8;;= Knyhjvhzfj ~kzd h Bhwzfyw kc Ivwkcfww Hjbkckwzyhzkoc myob LVBW# K hb gvyyfczl{ ~oyekcn kc hc

Hiv Jdhik Ihce hcj bhchnkcn h Goypoyhzf Vckz kc Jvihk# K hb bhyykfj ~kzd zdyff ekjw#

Zfll wobfzdkcn hiovz {ovy mkywz jyhbh hcj hgzkcn ftpfykfcgf1

K ~hw nk}fc zdf oppoyzvckz{ i{ gdhcgf ~dfc h mykfcj om bkcf dhj zdf yolf kc Wvcfdyh{ Jkc, ivzdf dhj zo ihge ovz hw df ~hw lfh}kcn zo wzvj{ hiyohj# Df yfmfyyfj b{ chbf zo Wdohki Bhcwooy 

~do zdfc ghllfj bf moy hc hvjkzkoc hcj zdfc f}fczvhll{ ommfyfj bf zdf yolf om NG Mhyhq# HlpdhIyh}o Gdhylkf ~hw h chzvyhl pyonyfwwkoc zo Wvcfdyf{ Jkc wkcgf zdf yolf om Ghpzhkc Mhyhq ~hw h

goczkcvhzkoc om NG Mhyhq#

^dhz ~hw yfwpocwf myob {ovy mhbkl{ ~dfc {ov wzhyzfj hgzkcn?

B{ phyfczw ~fyf }fy{ wvppoyzk}f, ivz zdf{ ~fyf hlwo gocgfycfj ~dfzdfy hgzkcn ~ovlj kbphgz b{wzvjkfw wkcgf K ~hw jokcn b{ Ihgdfloy½w hz zdf zkbf#

Page 70: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 70/124

^dhz ~hw {ovy mkywz yfhgzkoc ifmoyf ghbfyh?

K ~hw cf}fy ghbfyh wd{ hcj K jkjc½z f}fc gocwkjfy zdhz K ~hw hgzkcn kc myocz om h ghbfyh# WdohkiBhcwooy efpz zdf wdoozkcn hzbowpdfyf hw lo~ ef{ hw powwkilf# Df ~ovlj zfll vw coz zo hgz, ivz zo

yfhgz zo wkzvhzkocw zdhz df jfwgykifj zo vw, ~dkgd hllo~fj vw zo hgz boyf chzvyhll{#

^dhz ~hw zdf yfwpocwf ~dfc zdfwf z~o wfykhlw hkyfj?

Iozd om zdf wfykhlw noz h }fy{ nooj yfwpocwf hw zdfyf ~hw h wfcwf om iflocnkcn zo~hyjw zdf hyb{hbocnwz zdf {ovcnfy nfcfyhzkoc hcj zdfky phyfczw# Zdf wfykhlw yfmlfgzfj do~ {ovcn bfc kc zdf

Phekwzhck hyb{ wpfcz zdfky lk}fw hcj do~ zdf{ noz zyhkcfj# Zdkw pyoafgz ~hw nk}fc zo WdohkiBhcwooy i{ KWPY kc oyjfy zo pyo}kjf h nlkbpwf kczo ghjfzw½ lk}fw# K½}f dfhyj zdhz hmzfy HIG ~hw

hkyfj, bhc{ {ovcn bfc mflz kcwpkyfj zo aokc zdf moygfw, hcj zdhz kw h nyfhz hgdkf}fbfcz om zdkw

plh{#

Ovz om hll zdf go"wzhyw, ~kzd ~dob jkj {ov fcao{ ~oyekcn zdf bowz?

K fcao{fj ~oyekcn ~kzd Hijvllhd ifghvwf ~f dhj xvkzf h cvbify om wgfcfw zonfzdfy# ^oyekcn

~kzd zdf yfwz om zdf gyf~ ~hw hlwo h nyfhz ftpfykfcgf#

Zdfwf z~o plh{w hyf lfnfcjw om Phekwzhc co~, ~dhz yfwpocwf jkj {ov nfz ~dfc zdfwf hkyfj?

Pfoplf ~fyf }fy{ ekcj zo nk}f vw h loz om hggolhjf hcj yfwpfgz# Kz ~hw ckgf om zdfb zo gobf vp zobf hcj pyhkwf zdf wfykhlw hcj ovy ~oye kc kz#

^dhz ~hw {ovy kcwpkyhzkoc ~dklf hgzkcn kc zdfwf z~o plh{w?

K dhj kjolkqfj h lkmf kc vckmoyb moy b{wflm5 zdfwf jyhbh wfykhlw hllo~fj bf zo hgz zdf lkmf K dhj

hl~h{w mhczhwkqfj om# Pfydhpw zdhz ~hw b{ kcwpkyhzkoc moy ~oyekcn kc zdfwf plh{w#

Page 71: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 71/124

Page 72: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 72/124

Kczfy}kf~ ^kzd Mhykdh Yhwdfj $Yfcjfq}ovw+

Bffz Mhykdh Yhwdfj, zdf o~cfy hcj GFO om h xvhyzfyl{, kc pykcz bhnhqkcf ghllfj Kce# Wdf kw hmyfflhcgf ~ykzfy hcj dhw ~ykzzfc moy bhc{ pvilkghzkocw lkef Lkihw, MHX, Zdf Edhlffa Zkbfw,

Zkbfw om Kcjkh, Hcoedk ]kif, Lvgkyf, hcj Kbhnfw $Jh~c+# Wdf dhw xvkzf h jk}fywkmkfj pyomklf hcj 

}hykovw kczfyfwzw# Wdf kw h wfckoy phyzcfy hz Pkzgd Bfjkh Kcg#, h pyoafgz wdf yvcw ~kzd dfy jfwkncphyzcfy# Yfhj boyf zo lfhyc boyf hiovz Mhykdh½w pyoafgzw##hcj ~dfyf wdf jfyk}fw dfy kcwpkyhzkocmyob#

Do~ ~ovlj {ov kczyojvgf {ovywflm hcj {ovy ~oye zo ovy yfhjfyw?

K ~ovlj kczyojvgf b{wflm hw h pfywoc ~do kw phwwkochzf hiovz hc{ ~oye wdf zhefw vp, fwpfgkhll{~dfc wdf kckzkhzfw wobfzdkcn dfywflm, wvgd hw Kce Uh xvhyzfyl{, pykcz - oclkcf, fczfyzhkcbfcz

ihwfj bhnhqkcfR# Kce kw h lhioy om lo}f# 1+

Zfll vw wobfzdkcn hiovz {ovy fjvghzkoc hcj gdkljdooj#

K ~hw bo}kcn hyovcj h loz myob govczy{ zo govczy{ hw b{ mhzdfy ~hw kc Moyfknc Wfy}kgf# Dfcgf, Kdh}f wzvjkfj kc bhc{ jkmmfyfcz w{wzfbw hgyoww zdf ~oylj# Hw h gdklj, K ~hw hlwo }fy{ xvkfz hcj

yfwfy}fj#

^dfc jkj {ov wzhyz ~ykzkcn? ^dhz ~hw zdf kcwpkyhzkoc ifdkcj kz?

K ifnhc ~ykzkcn hmzfy K nyhjvhzfj myob Phekwzhc Kcwzkzvzf om Mhwdkoc Jfwknc $PKMJ+ kc 9007# K ~hwkcwpkyfj i{ mhwdkoc, hcj ~yozf bowz hyzkglfw yflhzfj zo zdf zopkg ~dfc K wzhyzfj ovz hw h myfflhcgfy#

Zfll vw wobfzdkcn hiovz KCE#

Kz ~hw lhvcgdfj kc zdf bhyefz kc Co}fbify 9004# Kz½w h xvhyzfyl{, pykcz hcj oclkcf

Udzzp1//~~~#kce"oc"zdf"~fi#gobR bhnhqkcf ~dkgd go}fyw hll hwpfgzw om fczfyzhkcbfcz, loghll{hcj kczfychzkochll{# ^f dh}f ~ykzfyw myob hcj goyyfwpocjfczw ihwfj hll hyovcj zdf ~oylj# Ovy 

Page 73: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 73/124

zhnlkcf kw .^dhzf}fy Fczfyzhkcw [ov. hcj f}fy{ Kce kwwvf dhw h cf~ zdfbf, ihwfj ocfczfyzhkcbfcz#

^dhz kw zdf bozk}hzkoc hcj kcwpkyhzkoc ifdkcj KCE?

Zdf bozk}hzkoc gobfw myob zdf ~kll zo iykcn wobfzdkcn cf~ kczo zdf bhyefz# Zdf kcwpkyhzkoc kwhll zdf nyfhz zhlfcz kcdfyfcz kc Phekwzhc#

Zfll vw wobfzdkcn hiovz {ovy myfflhcgf ~oye#

Ifmoyf K ifnhc Kce, K dhj iffc ~ykzkcn hw h myfflhcgfy moy }hykovw loghl hcj kczfychzkochlpvilkghzkocw moy mk}f {fhyw#

^dhz kw {ovy iknnfwz phwwkoc?

Jokcn wobfzdkcn ~oyzd~dklf kc lkmf(

Jkwgvww {ovy ~oye oc )Bkcj Zdf Nhp) hcj )H Bkndz{ Dfhyz)# Do~ ~hw zdf ftpfykfcgf?

·Bkcj Zdf Nhpº ~hw h zhle wdo~ om woyzw, jfhlkcn ~kzd zdf gobbvckghzkoc nhp kcdfyfcz ifz~ffc

gdkljyfc hcj zdfky phyfczw, jvf zo zdf hnf nhp# Kz ~hw h wdo~ K ~oyefj oc hw h phyz om zdf

Pyojvgzkoc zfhb, ~dklf ~oyekcn hz NFO Z] wobf {fhyw hno# Zdf wdo~ ~hw hkyfj hcj K iflkf}f~hw xvkzf h wvggfww# Zdf ftpfykfcgf ~hw ftgkzkcn(K ~oyefj hw Hwwkwzhcz Gowzvbfw, moy zdf bo}kf ·H Bkndz{ Dfhyzº, ~dklf Jkyfgzoy Bkgdhfl

^kczfyiozzob ~hw wdoozkcn kc Phekwzhc moy zdyff jh{w# Zdf ftpfykfcgf ~hw f{f"opfckcn hw moy zdf mkywz zkbf K yfhlkqfj hcj lfhycz ~dhz h pyomfwwkochl, vckzfj zfhb ~oyew lkef#

Page 74: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 74/124

Zfll vw wobfzdkcn hiovz {ovy hyz ~oye# Do~ jo {ov jfmkcf hyz kc {ovy o~c ~oyjw?

Hyz kw wobfzdkcn K hl~h{w jkj hw h doii{, hw kz yflhtfw bf# Moy bf, hyz kw ifwz ftplhkcfj kcFgedhyz Zollf.w ~oyjw, )Hll zyvf hyzkwzw, ~dfzdfy zdf{ eco~ kz oy coz, gyfhzf myob h plhgf om co"

bkcj, myob kccfy wzkllcfww#)

Ovz om phkczkcn, ~ykzkcn, pdozonyhpdkcn, fjkzkcn, mhwdkoc jfwknckcn, ~dkgd hgvbfc jfmkcfw

{ov zdf bowz? ^d{?

Hll om zdfb pvz zonfzdfy jfmkcf bf ifwz hcj bowz hggvyhzfl{, K ghc cf}fy if dhpp{ pvywvkcn ocf

phzd ocl{#

^dhz hgzw hw {ovy wovygf om kcwpkyhzkoc?

Dhyj ~oye hcj jfjkghzkoc(

Zfll h lkzzlf hiovz {ovy ~oye hz Pkzgd Bfjkh Kcg#

Pkzgd Bfjkh Kcg# kw h pyoafgz i{ Kce, kz kw pykbhykl{ h jfwknc hcj PY gobphc{ yvc i{ b{wflm hcjb{ phyzcfy Dhyooc Edhc ~do kw h nyhjvhzf U~kzd docoywR om CGH# Df zhefw ghyf om zdf jfwknc

wkjf hcj K zhef ghyf om zdf PY / Bhyefzkcn wkjf# ^f gyfhzf iyhcj kjfczkzkfw, lh{ovzw hcj jfwkncwmoy pykcz - flfgzyockg bfjkh, ~ykzzfc goczfcz hcj bvgd boyf#

Dh}kcn h jk}fywf pyomklf, do~ ~ovlj {ov ftplhkc {ovy mhbkl{.w wvppoyz zo~hyjw {ovy

ghyffy?

B{ mhbkl{ dhw hl~h{w iffc wvppoyzk}f# Zdf{ lkef zo wff bf ~oye dhyj hcj jo ~dhz K lo}f jokcn#Zdf{ dh}f cf}fy zykfj zo jkwgovyhnf bf myob hc{zdkcn# B{ bozdfy hcj wkwzfy kc phyzkgvlhy dh}f

iffc hbhqkcn wvppoyz w{wzfbw zdyovndovz#

Page 75: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 75/124

Hc{ oiwzhglfw wo mhy, zdhz {ov mhgfj ifkcn h mfbhlf?

Coz yfhll{ " {ov dh}f zo wzhcj {ovy nyovcj hcj if gocmkjfcz hw h dvbhc ifkcn hcj f}fy{ocf ~kllyfwpfgz {ov, ~dfzdfy {ov hyf h bhc oy h ~obhc#

Do~ bvgd jo {ov iflkf}f kc ~obhc fbpo~fybfcz?

K iflkf}f f}fy{ ~obhc kw fbpo~fyfj " wdf avwz dhw zo yfgonckqf hcj hgz oc kz#

Do~ jo {ov zhef gykzkxvfw oc {ovy ~oye?

K ~flgobf zdfb, hw locn hw zdf{ hyf gocwzyvgzk}f#

^dhz kw {ovy iknnfwz jfwkyf hcj ftpfgzhzkoc myob lkmf?

^fll, b{ iknnfwz jfwkyf kw zo wvggffj hz f}fy{ wzfp om lkmf#

^dhz kw {ovy bfwwhnf moy zdf yfhjfyw om Zdf Whzvyjh{ Powz?

Zdhce {ov moy yfhjkcn zdyovnd zdkw kczfy}kf~ hcj Noj Ilfww(

Page 76: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 76/124

 

Kczfy}kf~ ~kzd Hqffb Whaahj

P vilkwdfj kc KCE Kwvf :" Zdf Nolj Kwwvf

Myob h {ovcn, wlkb hcj nooj"looekcn hgzoy zo h wfykovw hcj bhzvyf jkyfgzoy, Hqffb½w aovycf{wzhyzfj hlbowz z~o jfghjfw hno# Df zhlew hiovz dkw fhyl{ lkmf, ghyffy hcj vpgobkcn pyoafgzw# Dfwffbw h ikz ftdhvwzfj, ivz hz zdf whbf zkbf, mfflw nyfhz hiovz dkw ~oyew# Df dhw iffc hc hgzoy,

wgykpz~ykzfy, bojfl hcj jkyfgzoy hw ~fll# Dkw Vyjv jyhbh wfykhl ·Wdke~h Ch Wdkeh{hz Df{º kw hwflfgzfj pkfgf om ~oye i{ Vck}fywkz{ om KO^ H½w Kczfychzkochl ^ ykzkcn Pyonyhb# ·Kz kw coz fcovnd

zo dh}f h jyfhb vclfww {ov hyf ~kllkcn zo pvywvf kz# Kz kw coz fcovnd zo yfhgd moy lo}f vclfww {ovghyf fcovnd zo nk}f kz#º 

Zfll wobfzdkcn hiovz {ovy fjvghzkoc, ihgenyovcj hcj mhbkl{#

K ~hw ioyc hz Xvfzzh# B{ mhzdfy ~hw kc hyb{, wo K ~hw fjvghzfj myob jkmmfyfcz wgdoolw# ^f vwfj

zo effp bo}kcn# K jkj b{ bhzykgvlhzkoc myob Yh~hlpkcjk hcj hzzfcjfj Fj~hyjw GollfnfPfwdh~hy moy wobf zkbf# K jkj b{ BIH bhyefzkcn myob hiyohj# Ifwkjfw zdkw, K pvywvfj h

jkplobh kc mklb bhekcn myob VW#

Do~ ~ovlj {ov jfmkcf {ovywflm hw h dvbhc ifkcn?

K hb h gyfhzk}f, yobhczkg, pfhgfmvl, phzykozkg hcj dhyj~oyekcn pfywoc# K hb hnhkcwz iloojwdfjhcj dh}f h yfnhyj moy bhcekcj hcj dvbhckz{#

[ov dh}f iffc hc hgzoy, ~ykzfy, bojfl hcj h jkyfgzoy co~# ^dkgd ovz om zdfwf {ov fcao{

zdf bowz?

Hw K dh}f wzhyzfj jkyfgzkcn co~, K zdkce kz½w zdf zovndfwz om hll zdfwf movy# H jkyfgzoy jofwc½z ocl{jkyfgz, ivz kw yfwpocwkilf moy bhc{ ozdfy zdkcnw lkef lfhjkcn dkw zfhb, bozk}hzkcn zdfb, bhchnkcn

gykwkw, dhcjlkcn vcgfyzhkc kwwvfw, zhekcn ~oye myob pfoplf, ~kzd lkbkzfj yfwovygfw# Kz½w yfhll{

Page 77: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 77/124

wobfzdkcn yfwpocwkilf hcj dfgzkg# H jkyfgzoy dhw zo zhef bhc{ zdkcnw kczo hggovcz# Zdovnd, Kfcao{ zdkw phyz zoo#

Zfll wobfzdkcn hiovz fczfykcn wdo~ ivwkcfww#

K mhgfj ghbfyh moy zdf mkywz zkbf hz h }fy{ {ovcn hnf om wktzffc# K pfymoybfj hz h {ovzd pyonyhb#Zdf avjnf ~hw lkef, ·Bhc, {ov dhj ftpyfwwkocw oc {ovy mhgf ~dklf pfymoybkcn# ^d{ joc½z {ovno moy hgzkcn pyomfwwkochll{?º K jkjc½z zhef kz }fy{ wfykovwl{ zdhz zkbf# Hmzfy ~hyjw, df zooe bf

moy hc hvjkzkoc# K ~hw wflfgzfj# Zdkw kw do~ b{ aovycf{ wzhyzfj# K jkj b{ mkywz plh{ ·Ihhz GddozkWkº hz zdf hnf om wktzffc#

^dhz ~hw yfhgzkoc myob {ovy mhbkl{ ~dfc {ov jfgkjfj zo opz moy wdo~ ivwkcfww?

B{ mhbkl{ kw }fy{ fjvghzfj hcj goopfyhzk}f# B{ phyfczw wvppoyzfj bf5 fwpfgkhll{ b{ bozdfy kw

h }fy{ ~fll"nyoobfj lhj{# Zdf{ wvppoyzfj b{ jfgkwkoc om fczfykcn wdo~ ivwkcfww#

^dhz ~hw {ovy jkyfgzoykhl jfivz? ^dkgd ocf kw {ovy mh}oykzf?

B{ jkyfgzoykhl jfivz ~hw h plh{ ·Hpcf Hpcf Yhhwzh{# Ovz om hll b{ jkyfgzoykhl }fczvyfw, K lkef·Zdojk Wk Qkcjhnk#

^dfyf jofw {ovy kcwpkyhzkoc gobf myob?

Hmzfy ~oyekcn wo bvgd moy o}fy z~o jfghjfw, K zdkce b{ wovygf om kcwpkyhzkoc kw dvbhc zyhnfj{#

^dfc K ~hw h zffchnfy, K yfhj h wzhzfbfcz ifdkcj h ykgewdh~, ·Ocf nfzw ~kwf hmzfy wvmmfykcnº#Zdkw doljw zyvf moy bf zoo# K dh}f lfhycz myob zyhnfjkfw om lkmf# Wo zdkw wzhzfbfcz dhw ifgobf b{

lkmf bozzo co~# K jfyk}f b{ kcwpkyhzkoc myob zyhnfj{#

^do hyf {ovy mh}oykzf go"wzhyw?

K dh}f ~oyefj ~kzd bhc{ pfoplf hcj K wkbpl{ ghccoz wh{ ~do b{ mh}oykzf kw# Fhgd ocf om zdfbkw vckxvf hcj iykllkhcz kc zdfky o~c ~h{# K dh}f ~oyefj ~kzd Hahi Nvl zoo# Hll om zdfb hyf

hbhqkcn, K ~ovlj wh{#

^d{ jkj {ov gdhcnf {ovy chbf myob Hqffb Edhc zo Hqffb Whaahj?

$Lhvndw+ K ~hw yfpyfwfczkcn KO^H hw h Phekwzhck ~ykzfy# Kz½w h phpfy ·B{ chbf wdovlj ifEdhcº, ~ykzzfc i{ bf# K dhj zo ~ykzf h loz om phpfyw# ^dklf K ~hw hz wgdool, zdfyf ~fyf wo bhc{

Edhcw, zdhz kz ~hw jkmmkgvlz zo jkmmfyfczkhzf# K gdhcnfj b{ chbf myob Hqffb Edhc zo HqffbWhaahj, zhekcn b{ mhzdfy½w mkywz chbf hw b{ wvychbf#

^do hyf {ovy mh}oykzf hgzoyw hcj ~dhz hyf {ovy mhbovw jyhbhw?

Lhzf Edhlkjh Yk{whz hcj Xh}k Whdki $Xh}k Edhc+ hyf b{ mh}oykzf hgzoyw# B{ mh}oykzf jyhbhw

kcglvjf ·Zhcdhk{hcº, ·Ehyoikº hcj ·Vcglf Vymkº#

Page 78: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 78/124

^d{ jkj {ov jfgkjf {ov wdkmz myob Pfwdh~hy zo Lhdoyf?

Zdfyf ~fyf wvgd gkygvbwzhcgfw hcj wobf jkmmkgvlz kwwvfw moy bf zdfyf# Zdfyf ~hw }fy{ lkzzlfwgopf moy pyk}hzf pyojvgzkoc hcj yfwovygfw ~fyf lkbkzfj zoo# K dh}f ~oyefj ~kzd Jy# Jfcckw Kwwhg

h loz# Df ~hw h }fy{ iykllkhcz ~ykzfy hcj ecf~ }fy{ ~fll do~ zo gdhyhgzfykqf# Df ~hw h bhwzfy, K

bvwz wh{# Hphyz myob wzoy{ ~ykzkcn, df ftgfllfj hz gdhyhgzfykqhzkoc# Df dhw wdkmzfj zo Ghchjhco~# Ivz ifmoyf lfh}kcn, df gobplfzfj zdf wzoy{ om mklb ·Kczfdhº# Pfwdh~hy kw b{ dobfzo~c hcjK hb wzkll goccfgzfj ~kzd kz# ^dfcf}fy K dh}f zo pvygdhwf h ghy, K hl~h{w nfz kz myob zdfyf# K }kwkz

Pfwdh~hy moy mhbkl{ mvcgzkocw hcj gfyfbockfw zoo#

Zfll wobfzdkcn hiovz Qoobkf Pyojvgzkocw#

Kz kw ihwkghll{ eco~c hw Qoobkf Bhnkg Bfjkh Pyojvgzkocw# Ovy ihwkg pyoafgzw kcglvjf zflf mklbw,

jogvbfczhykfw hcj wfykhlw# Zdf jogvbfczhykfw hyf oc po}fyz{ fyhjkghzkoc, hczk"chygozkgw hcjPhekwzhc Hyb{# Ocf om zdf jogvbfczhykfw kw ·Mhkwlh H~hhb Ehº hcj ·Lhwz Jhcgfº kw h zflf mklb

i{ Qoobkf pyojvgzkocw#

^dhz hyf {ovy vpgobkcn pyoafgzw?

B{ vpgobkcn pyoafgzw kcglvjf h wohp wfykhl, $hw h jkyfgzoy+ hcj h wfykhl ·Nvbwdvjhº hcj·Hcnooykº# K ~kll if ~oyekcn kc Jy# Obfy Hjkl½w wohp ·Chvihdhy º zoo# ^f ~kll if wzhyzkcn ovy yfgoyjkcnw i{ Ahcvhy{#

Ovz om hll zdf yolfw {ov dh}f plh{w wo mhy, ~dkgd ocf kw {ovy mh}oykzf?

K plh{fj hc HKJW phzkfcz kc ·Zdojk Wk Qkcjhnkº hcj zdhz½w b{ mh}oykzf yolf#

Page 79: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 79/124

Do~ jo {ov bhchnf ~oye ~kzd mhbkl{ lkmf?

B{ lkmf kw }fy{ dfgzkg hcj zkykcn# K dh}f lfhycz do~ zo ihlhcgf ~oye ~kzd lkmf# [ov cffj h loz om wvppoyz myob {ovy mhbkl{ bfbifyw# Ivz ocgf {ov hyf kczo kz, {ovy mhbkl{ gobfw zo eco~ {ovy 

pyfwwvyfw hcj ~oye wgdfjvlf# ^dhzf}fy zkbf K nfz myff myob b{ ~oye, K wpfcj kz ~kzd b{ mhbkl{#

K hb coz h phyz{ nv{ hz hll# F}fy{zdkcn nfzw hjavwzfj kzwflm#

Kw zdfyf wobfzdkcn pfoplf joc½z eco~ hiovz {ov?

$Lhvndw+[ov ~hcz bf zo lfhe ovz h wfgyfz# K hb h }fy{ nooj pdozonyhpdfy, ivz K cf}fy zooe kz

pyomfwwkochll{# B{ wpovwf Iflkcjh kw hc ftgfllfcz pdozonyhpdfy hcj dhw gocjvgzfj bowz om b{wdoozw#

Do~ jo {ov jfmkcf hyz?

K jfyk}f b{ hyz myob zdf ifhvzkfw om zdf ~oylj zdhz Hlbkndz{ dhw gyfhzfj# Moy bf hyz lkfw kc

f}fy{zdkcn zdhz df dhw gyfhzfj# Ovz om dkw ckcfz{ ckcf chbfw, ·Hl"Bvwh~ky º

kw h chbf# K iflkf}fkc ifkcn jkmmfyfcz f}fy{ zkbf hcj jo coz iflkf}f kc yfpfzkzkoc# Jokcn wobfzdkcn co}fl f}fy{ zkbf

kw hlwo hyz moy bf#

^dhz kw {ovy bfwwhnf moy zdf yfhjfyw om KCE?

If phzykozkg hcj if lo{hl zo {ovy chzkoc hcj gocjfbc iloojwdfj# Co yflknkoc oy gvlzvyf hllo~whc{ ekcj om iloojwdfj oy ekllkcn# Lfh}f wobfzdkcn nooj hcj }hlvhilf moy zdf vpgobkcn

nfcfyhzkocw#

Page 80: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 80/124

Dfhyz"zo"Dfhyz ~kzd Mhykdh P fy}fq 

P vilkwdfj kc Kce ¸Zdf F czfyzhkcbfcz Kwwvf 

X8# ^dhz kw {ovy ikyzdplhgf hcj ~dfyf jkj {ov wpfcj {ovy gdkljdooj?

K hb hc Hxvhykhc, ioyc oc 9cj om Mfiyvhy{# B{ ikyzd plhgf kw Lhdoyf#

X9# Kczyojvgf {ovywflm zo zdf yfhjfyw#

K hb h wzyhkndz moy~hyj hcj h jo~c zo fhyzd pfywoc# ^dfc pyojvgkcn b{ hlivb K zy{ zo ghzfy zozdf lkwzfckcn pyfmfyfcgfw om vyihc hvjkfcgfw# B{ wocnw yhcnf myob vpifhz om pop, zo mvwkoc om 

fhwzfyc glhwwkghl/mole ~kzd ~fwzfyc kcwzyvbfczhzkoc#

X7# Zfll hiovz {ovy Fjvghzkoc1

Ihgdfloy om Hyzw

X:# Zfll hiovz {ovy bvwkg zyhkckcn hcj kckzkhl pyoafgzw#

K noz glhwwkghl zyhkckcn myob Bhwzfy Mfyoqf Nkll hcj ·Vwzhj Ndvlhb Dhwwhkc Wdhnnhc) iflocnkcnzo )N~hlkhy Ndhyhch)# K wzhyzfj ovz i{ wkcnkcn akcnlfw hcj dowzkcn h gdkljyfc.w wkcnkcn wdo~ i{

zdf chbf om )Hhcnhc Hhcnhc Zhhyf{#) K dh}f ~oyefj oc hcj yflfhwfj wkt hlivbw wo mhy, chbfl{,·Ckgf - Chvndz{º, ·Bvwkg ]kf~qke º, ·Advbehº, ·O ]flh [hj Ehy º, ·Pk{hº hcj ·Phwwkocº#

^dklf wkcnkcn akcnlfw, K bfz Whzzhy Edhc ~do hwefj bf zo yflfhwf b{ jfivz hlivb,) Ckgf -Chvndz{) kc 8;;=, ~dkgd ifghbf h bhwwk}f dkz# ·Phzhcn Ihhq Whachº kw hgzvhll{ ocf om zdf zyhgew

mfhzvyfj kc b{ jfivz hlivb ~kzd zdf gyfhzk}f bkcj om Whzzhy Edhc, ifdkcj zdf bvwkghl fcjfh}oy#

Page 81: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 81/124

Ifwkjfw zdfwf, K dh}f hlwo wvcn moy wobf mklbw wvgd hw ·Gdkfm Whdhiº, Whklhiº, ·Ndoocnhzº hcj·Boowh Edhcº#

X6#Kc ~dkgd lhcnvhnf {ov lo}f wkcnkcn?

K lo}f wkcnkcn kc Vyjv hcj Pvcahik#

X=# Do~ omzfc jo {ov ahb?

K pyhgzkgf }oghlw f}fy{jh{ hcj K ahb hz lfhwz zdykgf h boczd#

X># ^dhz kw {ovy kcwpkyhzkoc?

Hwdh Idowlf, hcj Whaahj Hlk

X4#[ovy mh}oykzf wocn zdhz {ov dh}f wvcn wo mhy1

K lkef bowz om zdfb, ghc½z wh{ ~dkgd ocf kw zdf bowz mh}oykzf#

X;# ^dhz kw {ovy yfgoyj gobphc{?

K dh}f ~oyefj ~kzd Wockg, Lkpw - Whjhm#

X80# [ov lkef lk}f pfymoybhcgf oy wzvjko wfwwkocw boyf# ^d{?

K lkef lk}f pfymoybhcgfw ifghvwf K ghc kczfyhgz ~kzd zdf hvjkfcgf hcj ghc nfz hc kcwzhcz mffjihge#

X88# Do~ bhc{ gocgfyzw dh}f {ov jocf wo mhy, hcj ~dkgd hz plhgfw?

Page 82: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 82/124

K dh}f pfymoybfj hlbowz hll o}fy zdf ~oylj hz plhgfw lkef VHF, VWH, VE, Coy~h{ hcj Hvwzyhlkh#

X89# ^dhz ~hw zdf mkywz kcwzyvbfcz {ov lfhycz plh{kcn hcj hz ~dhz hnf?

B[ ]OGHL KW B[ KCWZYVBFCZ WKCGF GDKLJDOOJ#

X87#^dfc hcj do~ {ov jkj {ov nfz kczfyfwzfj kc bvwkg?

Myob h {ovcn hnf, K wzhyzfj zhekcn bvwkg wfykovwl{ myob b{ wgdool jh{w#

X8:#[ovy bvwkg kw kcmlvfcgfj i{1

Pop hcj glhwwkghl

X86#Do~ jkj {ovy mhbkl{ wvppoyz {ov kc goczkcvkcn {ovy ghyffy?

B{ mhbkl{ kw }fy{ wvppoyzk}f hcj fcgovyhnkcn, fwpfgkhll{ b{ mhzdfy# K lkef zo wpfcj zkbf ~kzdzdfb ~dfcf}fy K hb myff#

X8=# Wdhyf h mf~ lkcfw oc {ovy vpgobkcn hlivb hcj ~dfc kz ~kll if ovz#

B{ vpgobkcn pyoafgz kw b{ >zd hlivb, ~dkgd ~kll yflfhwf wooc kc zdf bkjjlf om zdkw {fhy#

K dh}f jocf b{ ifwz hw hl~h{w#

X8># ^dob dh}f {ov ~oyefj ~kzd/~oyekcn ~kzd?

K dh}f ~oyefj ~kzd Bvahdkj Dvwwhkc, Ihnnh, Hdwhc Pfy}hkq hcj Whaahj Hlk#

X84# K dh}f wffc h plh{ ·Hkwk Ivlhcjk Hkwk Phwzkº om {ovyw zoo ivz {ov jkjc½z goczkcvf

hgzkcn hcj mogvwfj boyf oc wkcnkcn ghyffy# ^d{?

Kz kw ifghvwf K mkcj b{wflm h ifzzfy wkcnfy hcj zdhz ~hw b{ phwwkoc hlwo#

X8;# ^dfyf jofw {ovy zhlfcz gobf myob?

Kz kw Noj nkmzfj plvw kz kw kc b{ nfcfw zoo# K gobf myob h mhbkl{ om hyzkwzw lkef Zhlhz Wkjjkxvk,

Yfdhch Wkjjkxvk, Chdffj Wkjjkxvk, hcj b{ govwkc Hykmh zoo# K kcdfykzfj zdkw phwwkoc moy wkcnkcnmyob b{ mhzdfy ~do ~hczfj zo ifgobf h wkcnfy ivz dkw mhbkl{ oppowfj#

X90# ^dhz hyf {ovy phwzkbfw?

B{ phwzkbfw hyf iooe yfhjkcn, ~hzgdkcn bo}kfw, nokcn n{b, jokcn {onh, gooekcn hcj wpfcjkcn

zkbf ~kzd b{ phyfczw#

X98# ^do hyf {ovy mh}oykzf ihcjw hcj bvwkgkhcw?

Page 83: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 83/124

Ahwoc Byhq hcj Wdhmxhz Whlhbhz

X99# ^dhz kw kbpoyzhcgf om }kjfo bhekcn moy h wpfgkmkg wocn?

Kz kw }kzhl wo zdhz zdf wocn ghc if }kf~fj zoo ifwkjfw ifkcn dfhyj#

X97# ^dhz kw {ovy iknnfwz jfwkyf?

K ~hcz zo dh}f b{ ghef hcj fhz kz zoo#

X9:# ^dfyf jofw {ovy lfhyckcn gobf myob?

Kz gobfw myob lk}kcn lkmf#

X96# Do~ jo {ov zhef gykzkgkwb?

K zhef kz hw wobfzdkcn powkzk}f#

X9=# Ifkcn hc hyzkwz, ~dhz jo {ov jkwlkef zdf bowz?

K jkwlkef bkw"gobbkzbfczw#

X9>#[ov whcn lhwz {fhy kc Wodhkl Yhch pyonyhb5 wdhyf h mf~ lkcfw oc kz#

Kz ~hw h nyfhz hgdkf}fbfcz hcj docoy# K lfhycz h loz myob kz#

X94# K dh}f lkwzfcfj zo wobf om zykivzfw {ov dh}f phkj zo lfnfcjw5 {ov zdkce kz½w h nooj ~h{

om yfbfbifykcn ovy lfnfcjw?

[fw, jfmkckzfl{ kz kw# ^dhz flwf? 

X9;# ^dhz kw {ovy bvwkg nfcyf?

Kz kw ·vyihc popvlhy º#

X70#^dhz kw {ovy iknnfwz ftpfgzhzkoc?

K ~kll mkcj nooj lkwzfcfyw hll zdf zkbf#

X78#[ov Jfmkcf Bvwkg hw1

B{ phwwkoc

X79# ^dhz ~ovlj {ov dh}f iffc, km coz h bvwkgkhc?

K ~ovlj dh}f iffc h zfhgdfy oy h wvggfwwmvl ivwkcfww pfywoc#

Page 84: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 84/124

X77#Ocf bvwz eco~1

Zdf yfhlkzkfw om lkmf }fy{ glfhyl{

X7:# Do~ jo {ov pfygfk}f zdf mvzvyf om bvwkg kc Phekwzhc?

Ocgf zdf govczy{ gobfw ovz om zdkw gykwkw, zdf we{ kw zdf lkbkz#

X76# ^dhz kw {ovy bfwwhnf zo zdf yfhjfyw om KCE?

Bfhc ~dklf avwz gdkll#

Page 85: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 85/124

Ftploykcn Wvbpzvovwcfww om Hwhj Hdbfj

P vilkwdfj kc Jfwk Kwwvf om KCE 

U P 

dozonyhpd{ i{ W{fj Xhwkb, Eodk B 

hyyk hcj Ykq~hc vl DhxR  

Df kw h glhww{ bvwkgkhc ~kzd loz om bkwgfllhc{# Dh}kcn plh{fj ~kzd Zdf Ihyihykhcw, Avcooc, ]kzhl 

Wkncw, H~hq hcj Ehyh}hc co~, df yfhll{ bhwzfyw jkmmfyfcz nfcyfw om bvwkg# Df dhw hlwo ~oyefj ~kzd yfco~cfj hyzkwzw Whaahj Hlk, Hlk Dhkjfy, Dhyooc hcj Yhdhz Mhzfd Hlk Edhc# Dkw bvwkg

aovycf{ jhzfw ihge zo z~o jfghjfw hno kc 8;4> hcj dkw ftpfykfcgf wzyfzgdfw o}fy z~fcz{ {fhyw5df dhw zovgdfj hlbowz f}fy{ nfcyf om bvwkg# Df jofwc½z zhle bvgd hcj wffbw h jffp ekcj om 

pfywoc# Zdf lfnfcjhy{ wocn ·Dvb Zvbº om ]kzhl Wkncw poyzyh{w jffp zovgd om dkw zovy jf moygfhcj nyhcjfvy# Zdf goef wzvjko wfwwkocw hyf zyvl{ ykzq{ hcj opvlfcz# ·Lkmf kw nooj((( F}fy{jh{

hio}f nyovcj kw nooj###coz bvgd zoo gobplhkc hiovz###~oye dhyj, plh{ dhyj(º 

Zfll wobfzdkcn hiovz {ovy mhbkl{ hcj fjvghzkoc#

K nyf~ vp kc Jvihk# K hb zdf {ovcnfwz om zdyff iyozdfyw# K ~fcz zo wgdool kc Jvihk zkll 4zd nyhjfhcj zdfc ~f wdkmzfj ihge zo Phekwzhc ~dfyf K ~fcz oczo zo gobplfzf b{ O hcj H lf}flw hcj noz h

Ihgdfloyw jfnyff kc Mkchcgf hcj bhyefzkcn#

Do~ jkj {ov nfz kczfyfwzfj kc bvwkg hcj ~dhz ~hw zdf mkywz bvwkghl kcwzyvbfcz {ov lfhycfj

zo plh{?

B{ bozdfy kw hc hyzkwz wo hyz yvcw kc zdf mhbkl{# Iozd b{ iyozdfyw ~fyf ikn bvwkg mhcw hcj hlwo

o~cfj nvkzhyw, wo kz ~hw ocl{ chzvyhl moy bf zo pkge kz vp hz hc fhyl{ hnf# Kz ~hw hll chzvyhl#

^dhz kw {ovy kcwpkyhzkoc?

B{ kcwpkyhzkoc ~hw jfmkckzfl{ h nyovp myob C[G ghllfj EKWW# Hmzfy~hyjw kz ~ovlj if hll zdfnyfhz nvkzhy plh{fyw K nyf~ vp ~kzd lkef Akbb{ Phnf, Fykg Glhpzoc, Afmm Ifge, Dfcjykt hcj

govczlfww ozdfyw#

Page 86: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 86/124

 

^dkgd kw {ovy mh}oykzf zyhge myob ·Whyh A hdhcº?

Kz kw jkmmkgvlz zo wh{ wkcgf zdf{ hyf hll nyfhz zyhgew# Zdf ocf K lo}f kw ghllfj ·Jff~hchº#

^dhz kw nooj bvwkg hggoyjkcn zo {ov?

Nooj bvwkg kw hc{zdkcn zdhz zhefw {ov h~h{ myob {ovy f}fy{jh{ lkmf hcj bhefw {ov mffl nooj#

^dhz {ov ftpfgzfj myob )Whyh Ahdhc), dhw kz mvlmkllfj zdowf ftpfgzhzkocw?

Kz ghccoz if hcw~fyfj hz zdf bobfcz#

^d{ kw zdfyf h ~kjf nhp ifz~ffc {ovy z~o hlivbw ·Whyh A hdhcº hcj ·Nhyjkwdº?

Zdfyf kw ifghvwf ~f ~fyf hll ivw{ jokcn kcjk}kjvhl pyoafgzw# ^f ~fyf hll hphyz hcj coz zonfzdfy 

hz hll# Hlivbw hyf ~oyefj oc hcj bhjf ~dfc bfbifyw wkz zonfzdfy# K ~hw ivw{ ~kzd goef wzvjkohw ~fll hw zovykcn ~kzd Dhyooc hcj yfgoyjkcn ~kzd Yhdhz Mhzfd Hlk Edhc#

Zfll vw wobfzdkcn hiovz {ovy bvwkghl zyhkckcn#

K hb h gobplfzfl{ wflm"zhvndz pfywoc#

^dhz bfwwhnf jofw {ovy bvwkg yfmlfgz? Kw kz pfhgf, lo}f oy hc{ ozdfy?

Hll om zdf hio}f, hlwo K zdkce kz½w nooj zo if powkzk}f ~dkgd kw ~d{ ~f jkj wocnw lkef ·Hhnh{ dk

Hhnh{º hcj ·Whhyh Ahdhcº# Kz kw zo bo}f hdfhj hcj zo if opzkbkwzkg hcj hmmkybhzk}f zoo#

Kw kz fhw{ zdfwf jh{w, zo bhchnf ~kzd zdf gobpfzkzkoc kc zdf bvwkg kcjvwzy{?

[fw kz kw }fy{ fhw{# Ovy ihcj Ehyh}hc dhw h }fy{ lo{hl mhc mollo~kcn#

Do~ omzfc jo {ov ahb?

Page 87: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 87/124

^f ahb h ~ffe ifmoyf h zovy1 ~dhz ~f jo kw zdhz ~f no o}fy zdf wocnw zdhz ~f bkndz coz dh}fplh{fj moy h ~dklf hcj nfcfyhll{ zvcf kczo zdkcnw lkef dhybockfw hcj pfymoybhcgf bo}fw# ^f jo

wobf pyhgzkgf moy kz hcj ~f hyf }fy{ ~fll gdoyfonyhpdfj oc wzhnf#

Do~ jo {ov wff zdf mvzvyf om lk}f bvwkg kc Phekwzhc?

K pfygfk}f kz hw }fy{ dfhlzd{# Zdfyf hyf lozw om ihcjw gobkcn ovz co~ ivz K ocl{ ~kwd km ~f dhj

ifzzfy }fcvfw zo plh{ hz lkef hyfchw hcj zdfhzyfw#

[ovy bozk}hzkoc hcj lfhyckcn gobfw myob?

Kz gobfw myob b{ kccfy wflm iflkfm hcj gocmkjfcgf ~kzdkc bf zo no ocf wzfp mvyzdfy f}fy{ zkbf#

Do~ jo {ov zhef gykzkgkwb?

Gykzkgkwb myob h bvwkg gykzkg kw vwflfww moy bf, do~f}fy km h mhc dhw wobfzdkcn zo wh{ zdf dfhyzwpfhew# Wo K no boyf moy gykzkgw om hc oyjkchy{ bhc hcj K lkwzfc zo zdfb }fy{ glowfl{# K nk}f h loz

om ~fkndz hnf zo kz#

^dhz hyf mvzvyf/locn zfyb plhcw om Ehyh}hc?

^f zhef kz ocf jh{ hz h zkbf# Zdf mhgz zdhz ~f dh}f ovzlhwzfj f}fy{ wkcnlf ihcj ovz zdfyf kw hzfwzhbfcz zo ovy locnf}kz{ hcj zdf mhcw½ lo}f moy vw#

^dhz kw fhwkfy zo plh{ moy {ov1 h go}fy, hc kcwzyvbfczhl oy wobfzdkcn cf~?

Kz kw b{ o~c bvwkg#

^dhz kw ocf zdkcn zdhz {ov ~ovlj lkef zo gdhcnf hiovz zdf bvwkg kcjvwzy{?

K.j yfhll{ lkef zo pvz yfhl pfoplf ~do ghyf hiovz zdf kcjvwzy{ kc zdf ykndz wfhzw# Zdf iknnfwzzyhnfj{ kw zdhz wflm wfy}kcn pfoplf hyf yvcckcn zdf wdo~#

^dfc {ov movy ~oye zonfzdfy, hcj f}fy{ocf dhw h jkmmfyfcz opkckoc hiovz wobfzdkcn, do~

kw zdhz bhchnfj?

^f bhchnf zo zhef zdf ifwz ovz om vw# ^f iovcgf zdkcnw omm fhgd ozdfy hcj kc zdf fcj {ov nfzEhyh}hc bvwkg#

Wdhyf h mf~ lkcfw oc wzhzf om bvwkg kcjvwzy{ $Phekwzhc+#

Gvyyfczl{ kz½w dfhlzd{ ivz, zdfyf hyf kncoyhcz pfoplf yvcckcn gdhccflw hcj yfgoyj gobphckfw hcj

gyooew jokcn zdf jkwzykivzkoc, kz ~kll hl~h{w if zdf hyzkwz ~do wvmmfyw ~dklf zdf{ mkll zdfky pogefzw~kzd ovy GHWD#

Page 88: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 88/124

Hw h ihcj do~ ~ovlj {ov lkef zo if yfbfbifyfj i{ pfoplf?

K ~hcz pfoplf zo yfbfbify vw hw zdf ifwz lk}f wdo~ zdf{ f}fy wh~#

Lhwzl{, ~dhz kw {ovy bfwwhnf zo yfhjfyw om KCE?

Iv{ Whhyh Ahdhc hcj dfhy zdf jkmmfyfcgf ifz~ffc vw hcj zdf lkzzlf io{w ~do kbkzhzf vw#

Page 89: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 89/124

Gdkz"GdhzFtglvwk}f1 Dkyh Zhyffc

P vilkwdfj kc Jfwk Kwwvf om KCE  

U Pdozonyhpd{ i{1 Afmm Fhbfw - Qhyh ZhyffcR 

Zdkw ifhvzkmvl ~obhc kw zdf Movcjfy om hcj Gyfhzk}f Jkyfgzoy hz D-Q Pyojvgzkocw# Wdf dhw o}fy wf}fc {fhyw om ftpfykfcgf kc zdf mhwdkoc hcj gyfhzk}f kcjvwzy{# Wdf wpfgkhlkqfw kc wz{lkcn hcj 

bhef"vp hw ~fll hw zdf gdoyfonyhpd{ hcj gocgfpz jf}flopbfcz moy yvc~h{ wdo~w# Wdfpfywochll{ ~oyew ~kzd fhgd bojfl zo pfymfgz zdf ~hlew hcj yovzkcfw ifmoyf fhgd yvc~h{ f}fcz#

Dkyh hlwo dfhjw zdf ^ fi Jfwknc hcj bhyefzkcn jfphyzbfczw om D-Q# Kc hjjkzkoc zo ifkcn hgocwgkfczkovw hcj wfcwkzk}f kcjk}kjvhl, wdf dhw hbhqkcn ·Zhilhº plh{kcn wekllw zo dfy gyfjkz# KCE 

yfgfczl{ dhj zdf oppoyzvckz{ zo zhle ~kzd zdf yfbhyehilf Dkyh Zhyffc#

B{ gobplftfw1 Kz kw zo pvilkgl{ hjbkz b{ gobplftfw

^dhz zvycw bf oc1 Dvboy, gocmkjfcgf hcj glfhclkcfww

^dhz zvycw bf omm1 Ihj d{nkfcf - cfnhzk}kz{

Pdklowopd{ om Lkmf1 Lkmf kw wdoyz, jo ~dhz {ov lo}f# Wzop ~oyy{kcn hiovz ozdfyw hcj joc½z zhef{ovywflm wo wfykovwl{ fkzdfy#

Wfgyfz Hbikzkocw1 K joc½z iflkf}f kc effpkcn {ovy hbikzkocw wfgyfz#

Mh}oykzf pfymvbf1 Gogo Bhjfbokwfllf i{ Gdhcfl 

Mh}oykzf ghy1 Coz zoo pkge{ ~kzd ghyw ivz K lo}fj b{ ]olew~hnfc Afzzh kc Jhllhw( Kz ~hw h wkbplf

Page 90: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 90/124

ghy {fz dhj h loz om gool mfhzvyfw# 

Mh}oykzf jyfww1 ^ dhzf}fy jyfww K dhppfc zo if ~fhykcn hz zdf bobfcz# Zdhz½w zdf ocl{ ~h{ K ghcbhef kz looe nooj#

Mh}oykzf plhgf zo dhcn ovz1 Kz }hykfw¥¥## wobfzkbfw b{ yoob, wobfzkbfw zdf ovzjooyw oy avwz h goq{ plhgf ~kzd nooj bvwkg hcj mykfcjw#

Mh}oykzf Bo}kf1 Nlhjkhzoy, Wf}fc, Zyo{, H}hzhy, Nvyv, Fzfychl Wvcwdkcf om zdf Wpozlfww Bkcj 

Mh}oykzf Hgzoyw1 Lkf} Wgdyfkify, Yvwwfll Gyo~f, Hhbky Edhc, Aodcc{ Jfpp, Ehzf ^ kcwlfz, AkbGhyyf{ hcj Pfcflopf Gyvq

Gdhyhgzfykwzkgw zdhz hzzyhgz bf hw h pfywoc1 Wkbplkgkz{, dvboy, docfwz{, nooj d{nkfcf,

polkzfcfww, mkzcfww, hbikzkoc, dvbklkz{ hcj gocmkjfcgf 

Zdkcnw K dhzf zo jo1 ^ hwd jkwdfw hcj jflfzf fbhklw myob b{ kciot

Hw h ekj K ~hw1 Wd{ hcj xvkfz ivz }fy{ oiwfy}hcz 

^dhz K hl~h{w pvz omm vczkl zoboyyo~1 Nokcn zdyovnd b{ mhgf iooe mykfcj yfxvfwzw hcj oynhckqkcn b{ fbhkl kciot 1"/ 

B{ gyhqkfwz mhc1 B{ mhcw hyf coz gyhq{( 

Wvggfww zo bf kw1 Ifkcn goczfcz hcj dhpp{ ~kzd f}fy{zdkcn {ov dh}f hgdkf}fj wo mhy kc lkmf#

Bojflkcn moy bf kw lkef1 H gyhmz hw ~fll hw moyb om wflm"ftpyfwwkoc, plvw kz½w h nyfhz jfhl om mvc(

Page 91: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 91/124

 

^dfc co ocf kw looekcn, K lkef zo1 ^ ocjfy ~d{ zdf{ hyfc½z1 P 

Jfwgykif h bobfcz kc {ovy lkmf zdhz ~hw zyvl{ yobhczkg1 H govplf om zkbfw zdhz K dh}f wffc zdf

wvcykwf ~dklf ifkcn i{ zdf ogfhc dhw mflz yfhll{ yobhczkg#

B{ bowz pykqfj powwfwwkoc1 Km ~f hyf zhlekcn hiovz bhzfykhl zdkcnw zdfc kz kw b{ Bhgiooe Pyohcj b{ Zhilh#

^dhz kw zdf yfhl bf lkef1 Km {ov yfhll{ nfz zo eco~ bf, zdfc {ov ~kll mkcj ovz zdhz K hb yfhll{

noom{, fhw{ nokcn, plh{mvl hcj K lkef zo bhef h loz om gdffw{ pvcw zdhz f}fczvhll{ b{ mykfcjw nfz vwfj zo hcj fcao{#

B{ Kjfh om pfymfgz dhppkcfww1 Jokcn ~dhz {ov lo}f hcj wdhykcn {ovy bobfczw om wvggfww ~kzd

hll zdf pfoplf {ov lo}f

Zdyff zdkcnw zdhz K lkef hiovz b{wflm1K½b ghlb

K½b lonkghl  K½b wfcwkzk}f

Zdyff zdkcnw zdhz K jkwlkef hiovz b{wflm1 K zfcj zo o}fyhchl{qf zdkcnw

K h}okj pdocf ghllw

K½b wfcwkzk}f Ifhvz{ hggoyjkcn zo bf kw1 Dh}kcn zdhz wpfgkhl wobfzdkcn zdhz ghccoz if jfmkcfj# 

Iknnfwz Yfnyfz1 Coz lfhyckcn do~ zo plh{ zdf ¶Zhilh½ hz hc fhyl{ hnf

Mh}oykzf Dfyo1 Bhdhzbh Nhcjdk hcj Bozdfy Zfyfwh# K eco~ b{ hcw~fy kw }fy{ glkgdëj ivz K 

zyvl{ hjbkyf zdfky hiklkz{ zo coz wzyh{ myob zdfky oyknkchl pvypowf hcj nohl, yfnhyjlfww om ~dhzf}fy oiwzhglf zdf{ mhgfj zdyovndovz zdfky lk}fw#

Mh}oykzf Xvozf1 ) ̂  kzdovz lfhpw om kbhnkchzkoc, oy jyfhbkcn, ~f lowf zdf ftgkzfbfcz om 

powwkiklkzkfw# Jyfhbkcn, hmzfy hll, kw h moyb om plhcckcn#)  ¹ Nloykh Wzfkcfb

Iknnfwz Phwwkoc1 Bvwkg - jfwknc

Mh}oykzf Mooj1 Dhlffb - Wvwdk

Mh}oykzf Jykce1 Gdhk 

Mkzcfww wfgyfz1 Kz ~ovljc½z if h wfgyfz km K zolj {ov

Iknnfwz Ftpfgzhzkoc1 Kw myob b{wflm, coz myob ozdfyw# 

Page 92: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 92/124

 Mh}oykzf Phwzkbf1 Jkwgo}fykcn cf~ bvwkg hcj zyfcjw kc jfwknc, zfgdcolon{, mhwdkoc, fzg# hcj om 

govywf plh{kcn ¶Zhilh½ 

Mh}oykzf Wocn1 Eoop Kwlhcj I

lvfw i{ Eoop

Mh}oykzf Mhwdkoc Jfwkncfy1 K bowzl{ pyfmfy mkcjkcn }kczhnf kzfbw hcj gobpklkcn zdfb b{wflm 

kczo hc ovzmkz om b{ o~c wz{lf# Do~f}fy f}fc zdovnd K ghc½z hmmoyj bowz om zdfwf jfwkncfyw b{mh}oykzfw kc zfybw om zdfky ~oye ~ovlj if Qhg Powfc, Hlfthcjfy ^ hcn, Zdheooc, 7#8 Pdklkp Lkb,

Hlfthcjfy BgXvffc, IG IN Bht Hqykh, Zoy{ Ivygd# Hw mhy hw Phekwzhck jfwkncfyw hyfgocgfycfj, K wzkll dh}f h loz boyf zo lfhyc hiovz ~dhz kw gvyyfczl{ dhppfckcn kc zdf mhwdkoc

wgfcf# Ivz myob avjnkcn ~dhz K jo eco~, K lo}f zdf ~oye om Bvcki Ch~hq, Ykq~hc If{n, Cklomfy Wdhdkj, hcj DW[#

Wovygf om Lfhyckcn1 B{ mhzdfy, bozdfy, iyozdfy, wkwzfy, f}fy{ pfywoc zdhz K bffz# Plvw kz gobfw

myob iooew, kczfycfz hcj bhnhqkcfw#

Wovygf om Kcwpkyhzkoc1 B{ Bob - Jhj, Chzvyf, zyh}flkcn, zdf kczfycfz, gvlzvyfw, dkwzoy{, hcj bvwkg#

K dhzf pfoplf ~do1 Dhzf 

Mh}oykzf Wfhwoc1 Zdfyf kw ifhvz{ kc f}fy{ wfhwoc# 

Mh}oykzf Bojfl1 K ghc½z nk}f zdkw lhifl zo avwz ocf zdfyf hyf ~h{ zoo bhc{ hbhqkcn bojflw kc

zdkw ~oylj# Fhgd bojfl dhw wobfzdkcn wpfgkhl hcj vckxvf zo ommfy# Do~f}fy, K jo lkef Nkwflf

Ivcjgdfc.w gocmkjfcgf hcj Lhewdbk Bfcoc½w wz{lf# Hw mhy hw Phekwzhck bojflw no,, ~f dh}f

bvgd zoo bhc{ ifhvzkmvl ~obfc dfyf# Zdf lkwz ~kll avwz if zoo locn#

Qojkhg Wknc1 H zyvf Lfo¥Yohyyyy(

Iknnfwz ^fhecfww1 Wpkg{ mooj 

Iknnfwz Wzyfcnzd1 Bo}kcn oc myob ihj wkzvhzkocw hcj zdkcekcn hiovz zdf cftz wzfp kc b{ lkmf#

Zdf Iknnfwz Dvyjlf kc b{ ^h{1 Ftzfychl mhgzoyw wvgd hw zdf gvyyfcz polkzkghl wkzvhzkoc hcj }kolfcgf mlovykwdkcn kc ovy govczy{#

Bfwwhnf zo Yfhjfyw om Kce 1 Hl~h{w if zdhcemvl moy ~dhz {ov dh}f ivz cf}fy wzop wzyk}kcn moy 

nyfhzcfww# Joc½z kcjvlnf kc jkwgovyhnkcn hcj cfnhzk}f jkwgvwwkocw hiovz zdf ~oylj ~dkgd hyf coz kc {ovy goczyol5 do~f}fy jo mogvw oc {ovywflm, hcj do~ {ov ghc kbpyo}f zdf ~oylj hw hc

kcjk}kjvhl gkzkqfc# Zdf yfwz ~kll mhll kczo plhgf# Lhwzl{, jo zdf ocf zdkcn zdhz {ov lo}f zdf bowz,hcj zdyo~ {ovy dfhyz hcj wovl kczo kz# [ov ~kll wff zdhz wvggfww ~kll mollo~ {ovy moozwzfpw#

Page 93: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 93/124

Zfzf"h"zfzf ~kzd Hbch Ehykb

P vilkwdfj kc WD F Hvnvwz kwwvf### 

Bffz Hbch Ehykb# Wdf kw h nkyl ~kzd gvzf hcj myfwd looew, hcj powwfwwfw h bhy}flovw mhgf

hbocn zdf Mhwdkoc bojflw# Wdf dhw fwzhilkwdfj dfy pyobkcfcz plhgf kc iozd zdf Mhwdkoc -wdo~ikq Kcjvwzykfw ~kzdkc h }fy{ wdoyz wphc om zkbf# Dfy kccogfcz mhgf ~kzd h womz wbklf fhwkl{nyhiw zdf hzzfczkoc om zdf pfoplf# Wdf dhw ftgfllfcz xvhlkzkfw om yfpyfwfczkcn Mhwdkoc wzhzfbfczw#

Ozdfy zdfc bojflkcn, wdf kw hbhqkcnl{ bhekcn dfy chbf kc zdf wdo~ikq }fczvyfw, jyhbh -Zflf}kwkoc zoo# Lkef bhc{ ozdfy Mhwdkoc bojflw, Hbch kw hlwo bhekcn vwf om dfy hgzkcn hcj 

bojflkcn hiklkzkfw oc iozd zdf plhzmoybw# Wdf kw hlwo dowzkcn wobf popvlhy Z] wdo~w# Lfz vw wff~dhz wdf wpfhew hiovz dfywflm#

X8# Zfll wobfzdkcn hiovz {ovy dobfzo~c, fjvghzkoc hcj ihgenyovcj#

K ~hw ioyc kc Ehyhgdk# K dh}f jocf b{ nyhjvhzkoc kc pw{gdolon{# B{ bozdfy Hcjlffi ~hw h }fy{~fll eco~c hgzyfww om dfy zkbf# Wdf xvkz wdo~ ikq hmzfy jokcn bhc{ mklbw#

X9# Do~ hcj ~dfc jkj {ov aokc bfjkh?

K aokcfj bfjkh hcj wzhyzfj b{ ghyffy hiovz zdyff {fhyw hno ~kzd h wbhll yolf kc h Z] Plh{·Ehdhckhcº# Zdfc K w~kzgdfj zo bojflkcn# K dh}f jocf bhc{ Z] wdoozw hcj mhwdkoc wdo~w, ivzhgzkcn kw b{ phwwkoc zoo, ifwkjfw bojflkcn# Wo K dh}f goczkcvfj zdhz hw ~fll#

X7# Kczyojvgf {ovywflm zo ovy yfhjfyw#

K hb h bojfl, dowz hcj hgzyfww# Hcj K ftpfgz h loz moy b{wflm# K ~hcz zo nk}f b{ ifwz zo hgdkf}f

b{ hkbw# K hb h }fy{ wkbplf ekcj om pfywoc# Hz zkbfw K hb jkmmkgvlz zo eco~#

Page 94: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 94/124

X:# Do~ jo {ov bhchnf lkmf ~kzd ~oye?

K bhchnf b{ ~oye hcj b{ pfywochl lkmf ~fll, wkcgf b{ mhbkl{ kw }fy{ wvppoyzk}f hcj zdf{vcjfywzhcj b{ ihwkg pyoilfbw }fy{ fhwkl{#

X6#^dhz kw {ovy bowz bfboyhilf bobfcz?

Zdf bowz bfboyhilf bobfcz om b{ lkmf ~hw ~dfc K jfgkjfj zo aokc wdo~ ivwkcfww# Zdkw

gdhcnfj b{ lkmf gobplfzfl{#

X=# Wdhyf h mf~ lkcfw oc ~obhc fbpo~fybfcz#

Zdf ~obhc om zojh{ kw }fy{ iyh}f hcj dhyj ~oyekcn, ivz wdf mhgfw wobf pyoilfbw zoo# Wdf dhwzo bhchnf dfy pfywochl lkmf ~kzd dfy pyomfwwkochl lkmf }fy{ ~fll# Plvw wdf cffjw zo if ~fll

fjvghzfj hcj ~fll h~hyf hiovz f}fy{zdkcn kc lkmf# Wdf eco~w do~ zo nfz yfgonckzkoc kc zdfwogkfz{# Wdf dhw lfhycz }fy{ ~fll do~ zo bhef vwf om dfy po~fy zoo#

X># ^do hyf {ovy mh}oykzf jfwkncfyw hcj pdozonyhpdfyw?

B{ mh}oykzf jfwkncfyw kcglvjf DW[, Cobk Hcwhyk hcj Wockh Ihzlh# Hzdhy Wdfdqhj, 7=0 Jfnyff

,Jff}w hcj Edh~hy Ykhq hyf b{ mh}oykzf pdozonyhpdfyw#

X4# Do~ jo {ov jfmkcf )Ifhvz{ om h ~obhc)?

K zdkce zdhz zdf ifhvz{ om h ~obhc lkfw kc zdf ~h{ wdf ghyykfw dfywflm# Zdf ifhvz{ om h ~obhc lkfw

kc dfy ftployhzkoc1 km wdf eco~w ~fll hiovz dfy ifwz zyhkzw hcj xvhlkzkfw# Wdf dhw zo eco~ ~fllhiovz dfy ifwz hzzykivzfw# Wdf wdovlj eco~ ~fll do~ zo nyoob dfywflm#

Page 95: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 95/124

X;# Zfll vw hiovz {ovy mvzvyf hcj gvyyfcz pyoafgzw#

K dh}f jocf bhc{ plh{w wo mhy hcj jokcn wobf zoo# Ocf om b{ oc hky pyoafgz kw ·Ehdh{ eo Ik{hdkIhjhkwº myob Nfo Z], hcj b{ gflfiykz{ lkndz gobfj{ wdo~ ·Ihco Zfyf Hiih Ek Oocgdk

Dh}flkº# B{ vpgobkcn pyoafgzw hyf ·Yhcn Yhcnklh{º, Ehyhgdk Zo~fy hcj bhc{ plh{w# B{ bowz

yfgfcz hjw kcglvjf mhky - lo}fl{ hcj Olpfyw# Plvw K hb jokcn wobf kczfychzkochl pyoafgzw moy mklbmfwzk}hlw zoo#

X80# ^dhz jkmmfyfcgf jo {ov mkcj ifz~ffc hgzkcn hcj bojflkcn?

Kc bojflkcn {ov cffj zo zhef ghyf om {ovy ~fkndz, looew hcj dh}f zo if wekcc{# Plvw {ov wdovljeco~ do~ zo mhgf zdf bojflkcn ~oylj gocwpkyhgkfw hnhkcwz {ov# Zdfyf kw lkzzlf ekcj om jkyz{

polkzkgw kc zdf bojflkcn ~oylj# Moy ifkcn hc hgzyfww, {ov cffj zo dh}f zhlfcz, nooj hgzkcn wekllwhcj gdokgf om nooj gdhyhgzfyw hw ~fll# Wo K zdkce zdfyf kw h loz om jkmmfyfcgf kc iozd#

X88# Do~ {ov zdkce, ovy ~obfc ghc if wzyocnfy kc zdfky mkfljw om lkmf? Do~ ghc wdf jfhl

~kzd zdf oiwzhglfw?

K zdkce ~obfc ghc if wzyocnfy kc zdfky mkfljw om lkmf ~dfc zdf{ nfz h gdhcgf zo zhef zdfky o~cjfgkwkoc# Wdf ghc jfhl ~fll ~kzd zdf oiwzhglfw km wdf jofwc½z lowf dopf hcj jofwc½z lowf dfhyz# Wdf

cffjw zo pyo}f dfywflm hcj dhw zo if }fy{ jfzfybkcfj#

X89# ^dhz kw {ovy wovygf om lfhyckcn?

K lfhyc myob b{ lkmf ftpfykfcgfw hcj ozdfy½w lk}fw zoo#

X87# ^dhz wfy}fw hw {ovy wzyfcnzd?

B{ ~oye hcj b{ bob hyf b{ iknnfwz wzyfcnzdw#

X8:# ^dhz kw {ovy iknnfwz phwwkoc1 iknnfwz jfwkyf hcj iknnfwz ftpfgzhzkoc?

B{ iknnfwz jfwkyf kc lkmf kw zo if hc kczfychzkochll{ hgglhkbfj hgzyfww# K ~kwd zo if h }fy{wvggfwwmvl pfywoc# K hlwo ~kwd zo dh}f h nooj pfywochl $bhykzhl+ lkmf zoo#

X86# ^dfyf jo {ov ~hcz zo wff zdf ~obfc om ovy govczy{? $Kc zfybw om pyonyfww+

K ~kwd hcj dopf zo wff hll zdf ~obfc om b{ govczy{ ~fll fjvghzfj hcj kcjfpfcjfcz#

X8=#^dhz kw {ovy bfwwhnf zo zdf yfhjfyw?

Pvz {ovy 800 pfygfcz fmmoyz kc ~dhzf}fy {ov hyf jokcn kc lkmf#

Page 96: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 96/124

Wpozlkndz Efdefwdhc H~hc

Zfll wobfzdkcn hiovz {ovy ihwkg fjvghzkoc hcj fhyl{ lkmf?

B{ fjvghzkoc kw h ilfcj om Pw{gdolon{ hcj Ivwkcfww Wzvjkfw kc Bhyefzkcn# B{ gdkljdooj ~hw

wpfcz oc Phekwzhc Hky Moygf ihwfw hll o}fy zdf govczy{ hcj ~hw mvll om mvc hcj hj}fczvyf#

Do~ ~fyf {ov ommfyfj h yolf kc Jdoop Ekchyf? Zdfyf ~hw hcozdfy wfykhl kc ~dkgd {ov

~oyefj, chbfj Avcnlf, zfll wobfzdkcn hiovz kz zoo#

Ifmoyf Jdoop Ekchyf K dhj ~oyefj kc ¶Avcnlf½ hcj hcozdfy plh{ ghllfj ¶Hwbhc Zhe Jf~hhy½#

^dfc Whdkyh Ehqbk hwefj bf zo ~oye kc Jdoop Ekchyf hcj K hggfpzfj hw jokcn h plh{ ~kzd dfy hcj Dhwffch Bokc hw kz ~hw hc ftgkzkcn opzkoc#

Do~ bhc{ wfykhlw dh}f {ov ~oyefj kc zozhl?

Zdyff Wfykhlw

Ovz om hll zdf go"wzhyw ~dkgd ocf kw {ovy mh}oykzf?

F}fy{ocf kc Jdoop Ekchyf ~hw h yolf"bojfl om woyzw# F}fy{ocf K nvfww( Hcj zdkw kcglvjfw zdf

}fy{ gobpfzfcz pyojvgzkoc zfhb hw ~fll#

Zfll wobfzdkcn hiovz {ovy KGK aoi hcj hgdkf}fbfczw#

Bo}kcn myob zdf bfjkh zo zdf ivwkcfww ~oylj ~hw coz fhw{ hw K dhj zo goczkcvovwl{ ~oye ocfwzhilkwdkcn b{ gyfjkiklkz{ kc zdf goypoyhzf ~oylj½w pffy nyovp# Ifkcn h ~obhc jfmkckzfl{ hjjw

hcozdfy jkbfcwkoc zo zdf ghyffy gdhllfcnfw# Looekcn ihge K nvfww b{ ef{ hgdkf}fbfcz ~hw zowvggfwwmvll{ lfhj zdf whlfw mvcgzkoc ~dkgd opfcfj vp h cf~ phzd moy zdf ghyffy pyonyfwwkoc om 

~obfc kc zdf gobphc{ zdhz K ~hw ~oyekcn ~kzd#

Page 97: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 97/124

[ov jkjc½z goczkcvf h ghyffy kc hgzkcn# Kw zdfyf hc{ yfhwoc moy zdhz?

H mvll zkbf aoi jkjc½z lfh}f bf ~kzd bvgd zkbf moy pvywvkcn b{ kczfyfwz kc pfymoybkcn hyzw#

Zfll wobfzdkcn hiovz WKYHHZ#

WKYHHZ, lhvcgdfj kc 9004, kw b{ ghphiklkz{ gocwvlzhcg{ poyzmolko mogvwfj oc jf}flopkcnivwkcfww wekllw# Kc Hyhikg WKYHHZ bfhcw ¶zdf phzd½ hcj hw hc hgyoc{b moy b{ ~oye kz wzhcjw moy 

¶Wzyhzfnkg Kczfy}fczkoc moy Yfwovygf Hgzk}hzkoc hcj Zyhkckcn½#

^dhz kw zdf ifwz phyz hmzfy hc hgxvkwkzkoc hcj zdf ~oywz?

Zdf ef{ gdhllfcnf kc hc hgxvkwkzkoc fc}kyocbfcz kw zdf kczfnyhzkoc om pyogfwwfw hcj zfhbw# Noojgobbvckghzkoc ~kzd hll zdf wzhefdoljfyw kw ftzyfbfl{ kbpoyzhcz zdyovndovz zdf hgxvkwkzkoc

pyogfww# Hw zdf Goypoyhzf Gobbvckghzkocw bhchnfy K lfhycz h nyfhz jfhl hiovz zdkw myob zdfhgxvkwkzkoc om KGK i{ Heqo Coifl#

[ovy ¶Hcak½ yolf wovcjw h }fy{ w~ffz hcj lo}kcn ekcj lhj{, hyf {ov lkef zdhz kc yfhl lkmf zoo?

Zdf mvc kc plh{kcn zdf ¶Hcak½ gdhyhgzfy ~hw zdhz wdf kw h mvll, 840 jfnyffw jkmmfyfcz myob bf# K hb

ghyffy bkcjfj hcj fcao{ ifkcn kc h ~oye fc}kyocbfcz# Kz ~hw nyfhz zo plh{ zdkw gdhyhgzfy# Zdfocf zdkcn kc gobboc zdovnd kw zdf phwwk}f"hwwfyzk}f zyhkz# K zoo mkcj b{wflm wkzzkcn oc"zdf"mfcgf

xvkzf omzfc "¸ coz ~hczkcn zo dvyz ozdfyw½ mfflkcnw ivz coz ~hczkcn zo nk}f"kc zo zdfky ~kwdfwfkzdfy(

^do hyf {ovy mh}oykzf hgzoyw?

K dh}f hl~h{w hjbkyfj Vqbh Nkllhck, Wdhihch Hqbk hcj Ob Pvyk#

Do~ jo {ov mffl hmzfy hlbowz z~o jfghjfw, ~dfc pfoplf hjbkyf {ovy hgzkcn? Kz bhefw bf hppyfgkhzf zdf kbbfcwf zhlfcz hcj fmmoyzw om Whdkyh Ehqbk hcj Dhwffch Bokc ~dopvz pyojvgzw lkef Jdoop Ekchyf oc zdf fczfyzhkcbfcz bhp om zdf ~oylj#

Do~ jo {ov zhef gykzkgkwb?

^f hll lkef zo zdkce zdhz ~f hyf nooj hz ~dhz ~f jo vczkl wobfocf pokczw ovz zdf nhpw¥ O}fy zdf

{fhyw K dh}f ~oyefj oc jf}flopkcn zdf ghphgkz{ zo hppyfgkhzf gykzkgkwb hcj vwf kz gocwzyvgzk}fl{#K co~ hlwo zyhkc pfoplf kc nk}kcn ~oye"yflhzfj mffjihge fmmfgzk}fl{ wpfgkhll{ kc hppyhkwhl

kczfy}kf~w#

Wdhyf {ovy ftpfykfcgf om ~oyekcn ~kzd Dhwffch Bokc hcj Whdkyh Ehqbk#

K ~hw kckzkhll{ wghyfj om dfy ifghvwf K zdovndz zdhz K ~hw coz jokcn avwzkgf zo zdf ¶hcak½ gdhyhgzfy hw wdf dhj fc}kwkocfj kz# Hz zdf zkbf om jokcn Jdoop Ekchyf K hlwo dflj h mvll zkbf aoi hcj hz

zkbfw movcj kz jkmmkgvlz zo bhchnf zdf z~o zonfzdfy# Do~f}fy, Dhwffch Hhhph½w wgykpz zooe ghyf

Page 98: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 98/124

om zdf pyoilfb moy bf# Zdf gdhyhgzfykqhzkoc hcj jkhlonvfw ~fyf wo gykwp zdhz ocf jkjc½z dh}f zowzyvnnlf bvgd zo bhef zdf gdhyzfyw gobf hlk}f(

K wh~ Whdkyh Ehqbk hw h pfymfgzkockwz# Hcj {fz wdf ~hw ~kllkcn zo zhef h ykwe ~kzd wobf yflhzk}fl{

cf~ bfbifyw kc zdf ghwz# Wdf jyo}f bf zo jo ifzzfy zdhc b{ ifwz"yfdfhywfj pfymoybhcgf hcj

zdfc wdf jkj h iykllkhcz aoi om fjkzkcn zdf wgfcfw ~dkgd bhjf zdfb looe }fy{ chzvyhl#

^dhz kw {ovy iknnfwz jfwkyf hcj ftpfgzhzkoc?

Zo wff ovy ifhvzkmvl govczy{ pyonyfww hcj kzw pfoplf ifgobf ocf om zdf dhppkfwz kc zdf ~oylj#

Lkwz hc{ mvcc{ oy bfboyhilf kcgkjfcz jvykcn wdoozkcn#

Hll om zdf wkt boczdw om yfdfhywkcn moy hcj yfgoyjkcn om Jdoop Ekchyf ~fyf mvcc{ / mvc"mkllfj#

Km {ov hyf nk}fc h gdhcgf zo ~oye ~kzd Dhwffch Hhhph, ~dhz ~ovlj if {ovy yfwpocwf?

Km K ghc jf}ozf zdf ykndz ekcj om zkbf zo kz ¸ jfmkckzfl{(

Hyf {ov h jfhjlkcf oykfczfj pfywoc oy lfz zdf zdkcnw dhppfc zdfky ~h{?

K ~oye ifwz ~dfc h jfhjlkcf kw wzhykcn bf kc zdf mhgf hcj kw zoo glowf moy gobmoyz#

^dhz kw zdf bowz jkmmkgvlz phyz om hgzkcn? [ov mkcj hgzkcn oy {ovy gvyyfcz aoi boyf

jkmmkgvlz? ^d{?

Jdoop Ekchyf ~hw h ilfcj om gobfj{ hcj yobhcgf# Iozd hyf jkmmkgvlz zo jo# Kz½w fhw{ zo gy{ kc h

wgfcf ivz }fy{ jkmmkgvlz zo bhef pfoplf lhvnd zdyovnd h wgfcf# Zyhkckcn pfoplf kw jkmmkgvlz kc h

Page 99: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 99/124

jkmmfyfcz ~h{# Pfoplf dh}f jkmmfyfcz lfhyckcn wz{lfw hcj jfwknckcn h pyonyhb zdhz hjjyfwwfw hllzdowf wz{lfw kc h wdoyz jvyhzkoc om ocf oy z~o jh{w kw hl~h{w }fy{ gdhllfcnkcn#

^dhz ~hw zdf pvilkg yfwpocwf zo~hyjw {ov ~dfc Jdoop Ekchyf hkyfj?

Hz zdhz zkbf K noz zdf mfflkcn zdhz zdf yfwpocwf ~hw h}fyhnf# Ivz moy wobf yfhwoc zdf lkekcn moy zdf plh{ efpz nfzzkcn wzyocnfy ~kzd fhgd phwwkcn {fhy# Z~o jfghjfw oc K ~hw plfhwhczl{ wvypykwfjzo wff zdhz kz½w wzkll poplhy dfyf hcj hiyohj hw ~fll#

Wdhyf h mf~ lkcfw oc )Nlhww gfklkcn) kc Phe gobphckfw# Kw zdfyf hc{ {ov mhgfj ifkcn h

mfbhlf bhchnfy?

Zdf Nlhww gfklkcn kw h gyvfl yfhlkz{ kc bhc{ goypoyhzkocw kc Phekwzhc# Gobphckfw looe hz nfcjfy jk}fywkz{ kc zfybw om zdf pfygfczhnf om ~obfc fbplo{fj kc zdfky oynhckqhzkoc# Zdkw kw cozdkcn

boyf zdhc ph{kcn lkp"wfy}kgf zo zdf kwwvf# ^f cffj zo looe hz zdf cvbify om ~obfc kc wfckoy gobbfygkhl yolfw kc hc{ oynhckqhzkoc zo wff zdhz gobphc{½w bkcj"wfz zo~hyjw ~obfc# Kc bhc{

oynhckqhzkocw kc Phekwzhc ~obfc nfz jyoppfj ovz om zdf yhgf moy wfckoy gobbfygkhl powkzkocw hcjnfz wzvge kc bkjjlf bhchnfbfcz# ^f cffj zo yhkwf zdf h~hyfcfww hcj hggovczhiklkz{ kc zdkw hyfh

myob plhzmoybw wvgd hw zdf OKGGK#

^dhz hyf zdf bowz gdhllfcnkcn hcj jkmmkgvlz phyz moy h ~obhc zo if h lfhjfy?

Zdf lfhjfywdkp gdhllfcnfw hyf zdf whbf moy iozd bfc hcj ~obfc# Ocf hjjkzkochl gdhllfcnf moy ~obfc, jfpfcjkcn oc zdf fc}kyocbfcz zdf{ hyf kc, kw zo bhchnf bkcjwfzw zdhz bkndz coz hggfpz

~obfc kc lfhjfywdkp yolfw#

^dhz kw {ovy bfwwhnf moy zdf yfhjfyw?

Bhkczhkc h dfhlzd{ ~oye lkmf ihlhcgf hcj fcao{ zdf wkbplf ao{w om lkmf#

Page 100: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 100/124

H Wfwwkoc ~kzd Afdhcnky Hqkq Dh{hz

Pvilkwdfj kc Kcelkcnw 

B{ Gobplftfw1 Vchilf zo zfll ~dkgd gdoyj kw ~dkgd? 

^dhz zvycw bf oc1 Jfmfhzkcn b{ jfbocw 

^dhz zvycw bf omm1 Pyfzfczkovw pfoplf 

Pdklowopd{ om lkmf1 If zdf ifwz hz ~dhzf}fy {ov jo hcj if yfbfbifyfj moy wobfzdkcn ~oyzd~dklf# 

Wfgyfz Hbikzkocw1 Zo no}fyc zdkw govczy{( 

Mh}oykzf Goloncf1 ^ dhzf}fy kw zdf glowfwz zo yfhgd kc zdf ihzdyoob 

Bvwkg Nfcyf1 Bfzhl, Nyvcnf, Dhyj Yoge hcj Cf~ Hnf 

Mh}oykzf Bvwkgkhcw1 Pdkl Hcwflbo, Jh}f Bvwzhkcf, Evyz Goihkc, Fjjkf ]fjjfy, Ckge Jyhef

hcj Yh{ L{cgd# 

K ~ovlj lo}f zo pfymoyb ~kzd1 Fjjkf ]fjjfy hcj Pdkl Hcwflbo 

K ~ovlj lo}f zo wff b{ govczy{1 Pyowpfy hcj ifgobf ocf om ~fhlzdkfwz wzhzfw# ^ do kw zdfyf zowzop vw? 

Mh}oykzf Ghy1 Hc{ ~kzd movy ~dfflw hcj hc HG  

Mh}oykzf Jyfww1 Wdkyz hcj Ghyno Phczw( 

Mh}oykzf plhgf zo dhcn ovz1 ^ dhzf}fy kw zdf glowfwz zdhz wfy}fw zfh/gommff hcj kgf"gyfhb, Wo

Bhwoobw kc M"88/8 

Mh}oykzf Bo}kfw1 Zdf Dhcno}fy, 700 - K Hb Lfnfcj  

Page 101: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 101/124

 Mh}oykzf Hgzoyw1 Yvwwfll Gyo~f hcj Yoifyz Jo~cf{ Ay# 

Gdhyhgzfykwzkgw zdhz hzzyhgz bf hw pfywoc1 Jfzfybkchzkoc hcj kccogfcgf 

Zdkcnw K dhzf zo jo1 Goczfbplhzkcn o}fy vwflfww zdkcnw 

Hw h ekj K ~hw1 Hl~h{w dvcny{ 

^dhz K hl~h{w pvz omm vczkl zoboyyo~1 Cozdkcn( Noz zo jo kz ykndz hcj noz zo jo kz co~ 

Gyhqkfwz Mhc1 ^ hczfj zo ekll bf 

Wvggfww zo bf kw1 Gyvgkhl  

Xvfwzkoc K dhzf1 Govlj {ov plfhwf plh{ zdf H Gdoyj $oy ~dhzf}fy+? 

Xvfwzkoc K lo}f1 Govlj {ov pvz zdf mkywz mkcnfy oc zdf F½w 6zd myfz, zdf wfgocj oc zdf H½w >zd hcj 

zdf zdkyj oc zdf J½w >zd? 

Mooj zdhz bhefw bf gyhq{1 Pkqqh( 

Iknnfwz Hwwfz1 B{ mogvw 

Bvwkg moy bf kw lkef1 H jyvn  

^dfc co ocf kw looekcn, K lkef zo1 Jyfhb om ~dhz K ~hcz hcj ~kll hgdkf}f 

Jfwgykif h bobfcz kc b{ lkmf zdhz ~hw zyvl{ yobhczkg1 !govnd! 

Bowz pykqfj powwfwwkoc1 B{ PYW( 

^dhz kw zdf yfhl bf lkef1 Yfwfy}fj  

Kjfh om pfymfgz dhppkcfww1 Wkzzkcn ~kzd b{ phyfczw hcj lfhyckcn myob b{ mhzdfy  

Zdyff zdkcnw zdhz K lkef hiovz b{wflm1 Mogvw, lfhyckcn myob bkwzhefw hcj wzyhkndz"moy~hyjcfww 

Zdyff zdkcnw zdhz K jkwlkef hiovz b{wflm1 O}fyl{ wfcwkzk}f# K cf}fy moynfz hcj zfcj zo dolj zdkcnw hnhkcwz pfoplf 

Iknnfwz Yfnyfz1 Zo dh}f lkwzfcfj zo ozdfyw 

Bozk}hzkoc1 B{ mhzdfy  

B{ Ihcj1 Kw mkllfj ~kzd gyhq{ kjfhw 

Page 102: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 102/124

 Mkywz kcwzyvbfcz K lfhycz plh{kcn1 Zdf Nvkzhy( 

Mh}oykzf Dfyo1 B{ mhzdfy  

Mh}oykzf Xvozf1 ·^ 

f hyf ~dhz ~f yfpfhzfjl{ jo# Ftgfllfcgf, zdfc, kw coz hc hgz, ivz h dhikz#º

 

Iknnfwz Phwwkoc1 Bvwkg 

Iknnfwz Jfwkyf1 Kw zo ifgobf ftzyfbfl{ gobpfzfcz kc b{ gdowfc mkflj hcj yfpyfwfcz b{ govczy{ 

Mh}oykzf Jykce1 Jy# Pfppfy( 

Iknnfwz Ftpfgzhzkoc1 Docfwz{ 

Mh}oykzf Phwzkbf1 Bhekcn wobfzdkcn cf~ 

Mh}oykzf Wocn1 Zdf{ gdhcnf f}fy{ ~ffe( Zdkw ~ffe kz½w ·Wvpfydvbhcº i{ ·]fl}fz Yf}ol}fy#º 

Bowz bfboyhilf bobfcz1 Nfzzkcn hio}f 40& kc hll b{ wviafgzw zdkw {fhy# 

Wovygf om lfhyckcn1 B{ mhzdfy# 

Wovygf om kcwpkyhzkoc1 B{ mhzdfy# 

K dhzf pfoplf ~do1 Hyfc½z hilf zo hgdkf}f hc{zdkcn hcj jyk}f ozdfyw jo~c ~kzd zdfb# 

Mh}oykzf wfhwoc1 ^ kczfyw 

Mh}oykzf Zyh}fl Yfwoyzw1 B{ wkwzfy½w plhgf kc zdf Kwlf om Bhc( 

Qojkhg Wknc1 Nfbkck 

Iknnfwz ^fhecfww1 K iflkf}f bowz om zdf zdkcnw pfoplf dh}f zo zfll bf# 

Iknnfwz Wzyfcnzd1 K ghc jo ~dhzf}fy K wfz b{ bkcj oczo# 

Zdf iknnfwz dvyjlf kc b{ ~h{1 Dhzf 

Bfwwhnf zo yfhjfyw1 Jkj {ov nv{w hgzvhll{ wfhygd moy zdkw?

Page 103: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 103/124

^obfc Fbpo~fybfcz

$Pvilkwdfj kc WD F  Hvnvwz Kwwvf+

Nfcjfy fxvhlkz{ kw gocwkjfyfj zo if zdf }kzhl gocgfyc kc zdf jf}flopbfcz hcj ~flmhyf om h chzkoc#

Zdfyfmoyf, h chzkoc bvwz kc}fwz kc ~obfc½w fbpo~fybfcz moy zdf vzbowz jf}flopbfcz hcj ~flmhyf# H chzkoc ghccoz bo}f hdfhj ~kzdovz vzklkqkcn zdf ftpfykfcgf hcj eco~lfjnf om iozd zdfnfcjfyw# H polkzkghll{ hcj fgocobkghll{ wzhilf wogkfz{ kw ocl{ hwwvyfj km zdfwf moygfw hyf vwfj 

fmmfgzk}fl{# ^ obfc fbpo~fybfcz kw coz ocl{ yfwzykgzfj zo goczyol o}fy mkchcgkhl kcjfpfcjfcgfocl{, ivz kz kw h mvwkoc om lkzfyhg{, fbplo{bfcz hcj dfhlzd# ^ obfc fbpo~fybfcz dhw h powkzk}f

yflhzkocwdkp ~kzd zdf ~fll ifkcn om zdfky mhbklkfw hcj ifzzfybfcz om zdfky govczy{# Vpoc hwekcn gfyzhkc mfbhlf gflfiykzkfw iflocnkcn zo jkmmfyfcz pyomfwwkocw lkef wdo~ ivwkcfww, mhwdkoc, lkmf

wz{lf, bhchnfbfcz, bvwkg hcj fczfyzhkcbfcz, zdf{ wdhyfj zdfky }kf~w oc ^ obhc Fbpo~fybfcz ~kzd vw1

·Nfz fjvghzfj bozdfyw zo zfhgd zdf ifcfmkzw om fjvghzkoc zo kncoyhcz bozdfyw# K zdkce kz govlj ifh nyfhz ~h{ om fclkndzfckcn ~obfc hcj nkylw#º Wdheklh Hdbfj $Wkcnfy - B vwkgkhc+

Page 104: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 104/124

 

·Zdf kwwvf om dvbhc ykndzw hcj ~obfc½w ykndzw kw hc kwwvf om zdf nyfhzfwz kbpoyzhcgf moy Phekwzhc zojh{# Kz kw wo kbpoyzhcz ifghvwf "mkywz hcj moyfbowz " kc oyjfy zo bhef Phekwzhc h

wzyocn, wflm"yfwpfgzkcn, wflm"wvwzhkckcn govczy{, kz kw fwwfczkhl zo ivklj kzw boyhl movcjhzkocw hcjzdkw ghccoz if jocf vczkl avwzkgf kw jocf zo zdowf ~do hyf zdf ~fhefwz hcj zdf bowz }vlcfyhilf kc

wogkfz{# Hiyhdhb Lkcgolc dhj whkj zdhz h chzkoc govlj coz wvy}k}f dhlm"wlh}f hcj dhlm"myff#Lkef~kwf, ~kzdovz fwzhilkwdkcn nfcjfy fxvhlkz{ hcj nfcjfy"avwzkgf, Phekwzhc ghc cf}fy ifgobf

~dhz Hllhbh Kxihl hcj zdf Xvhkj"f"Hqhb ~hczfj kz zo if# Fgocobkg hcj bklkzhy{ wzyfcnzd,kbpoyzhcz hw zdf{ hyf, ghccoz wzfb zdf yoz zdhz dhw wfz kc zdyovnd h locn pfykoj om kczfllfgzvhl

b{opkh hcj boyhl ihceyvpzg{# Zdf ocl{ ~h{ zdf pyogfww om yvkc ghc if yf}fywfj kw i{ ivkljkcn,

iykge i{ iykge, h zyhjkzkoc om yfwpfgzkcn zdf mvcjhbfczhl dvbhc ykndzw om hll gkzkqfcw hcj yfwkjfczwom Phekwzhc, kyyfwpfgzk}f om nfcjfy, glhww, hcj fzdckg, wfgzhykhc oy yflknkovw jkmmfyfcgf#º 

Bfdyvcckwh Dhwwhc $B ojfl, Hgzyfww, Glhwwkghl Jhcgfy hcj Wkcnfy + 

Page 105: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 105/124

 

·Zdf fbpo~fybfcz om ~obfc hcj zdf kbpyo}fbfcz om zdfky polkzkghl, wogkhl, fgocobkg hcjdfhlzd wzhzvw kw h dkndl{ kbpoyzhcz fcj kc kzwflm# Kc f}fy{ wogkfz{ fbpo~fykcn ~obfc kw h dvnf

yfwovygf moy wogkhl gdhcnf hcj zdf iyohjfy mkndz hnhkcwz nloihl po}fyz{# Kz kw fwwfczkhl moy zdfhgdkf}fbfcz om wvwzhkchilf jf}flopbfcz#º Woikh Chqky $Mhwdkoc Jfwkncfy +

·K iflkf}f hll ~obfc dh}f .fbpo~fybfcz. ~kzdkc zdfbwfl}fw " zdf{ avwz cffj zo yfgonckqf zdfky wzyfcnzd hcj zdf goczykivzkoc zdf{ hyf hlyfhj{ bhekcn oc h jhkl{ ihwkw zo zdf ifzzfybfcz om ovy 

govczy{, hw bozdfyw, wkwzfyw, zfhgdfyw, ghyffy ~obfc fzg# Zdf fc}kyocbfcz hcj oppoyzvckzkfw cffjzo if bhjf boyf ifcfmkgkhl wo zdhz zdf po~fy ~kzdkc ~obfc ghc wvynf zo zdf wvymhgf# Zdfyf hyf

bhc{ jyhgockhc lh~w yflhzkcn zo ~obfc zdhz cffj zo if yfpfhlfj kc Phekwzhc " zdkw kw ocf om zdf

Page 106: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 106/124

Page 107: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 107/124

 

·^obfc Fbpo~fybfcz, moy bf bfhcw, ~dfc h ~obhc ~hlew wkjf i{ wkjf h bhc kc hll ~hlew om lkmf# Hw ~obfc km ~f hyf coz fxvhl zdfc zdfyf kw co ~h{ zdf ~oylj ghc pyonyfww# ^obhc

fbpo~fybfcz bfhcw zdhz h ~obhc wdovlj coz if jkwgykbkchzfj kc ~dhz ~oye wdf gdoowfw zo jo,~dhz wdf ~fhyw hcj wdovlj coz if zkfj jo~c zo zyhjkzkocw om h gvlzvyf# Wdf kw myff hcj zdvw ghc

goczykivzf fxvhll{ hw hc{ bhlf bfbify om zdf wogkfz{# ^kzdovz ~obfc.w fbpo~fybfcz, cogovczy{ ~kll pyonyfww hw wogkfz{ cffjw ~obfc zo fjvghzf, kbpyo}f oc dfy gdkljyfc, hw ~fll hw

wo~ zdf wffj moy zoboyyo~, ~dkgd hnhkc bfhcw ~obfc wdovlj if fjvghzfj hcj fcgovyhnfj moy mvyzdfy fjvghzkoc# H gdklj.w fjvghzkoc wzhyzw hz dobf, hcj km {ov dh}f hc fjvghzfj bozdfy, zdfgdklj kw fcykgdfj# H bhc ~do ghc lowf dkw aoi zoboyyo~ ghc hlwo yfl{ oc dkw ~kmf moy wvppoyz,

dfcgf nokcn zdyovnd mf~fy zyhvbhw kc lkmf# Iozd hw fxvhl phyzcfyw ghc goczykivzf zo h ifzzfy ~oylj#ºWockh Hdbfj $P yfwkjfcz " B kww P hekwzhc ^oylj hcj B yw# P hekwzhc ^oylj + 

·^obfc hyf hw po~fymvl hcj kbpoyzhcz kc zdf jf}flopbfcz om ovy govczy{ hcj zdf vplkmzkcn om wogkfz{ hw bfc# Kc mhgz ocf fjvghzfj hcj fbpo~fyfj ~obhc coz ocl{ gdhcnfw dfy o~c lkmf ivz

hlwo zdhz om dfy fczkyf mhbkl{ hcj dfy mvzvyf nfcfyhzkoc#º Chj{h Bkwzy{ $Mhwdkoc Jfwkncfy + 

Page 108: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 108/124

 

Vczkl h ~obhc jofwc½z mffl wflm"whzkwmkfj, wdf ghccoz goczykivzf hc{zdkcn zo~hyjw dfy mhbkl{#

Page 109: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 109/124

H Phwwkoc Gdyockglf

Pvilkwdfj kc Hj Nhllfy{ ]k}o ]ol 7, Kwwvf > 

^ dhz {ovy mh}oykzf wzhyw wzhzf hiovz zdfky iknnfwz phwwkoc, kw wobfzdkcn zdhz ~ovlj kczfyfwz {ov h

loz# Zdfyf kw co dvbhc kc zdkw ~oylj, ~kzdovz hc{ phwwkoc# [fz wobf pfoplf bh{ if vch~hyf om zdfky zyvf oy iknnfwz phwwkoc# Hggoyjkcn zo Iykhc Coyykw, ·Phwwkoc kw h nkmz om zdf wpkykz gobikcfj ~kzd zdf zozhlkz{ om hll zdf ftpfykfcgfw ~f.}f lk}fj zdyovnd# Kz fcjo~w fhgd om vw ~kzd zdf po~fy 

zo lk}f hcj gobbvckghzf ~kzd vciykjlfj fczdvwkhwb#º Zdkw kw wobfzdkcn wzyhkndz myob zdf dfhyzwom jkmmfyfcz gflfiykzkfw# Zdf{ zhlefj hiovz zdfky phwwkocw1 

·B{ iknnfwz phwwkoc kw jfmkckzfl{ bvwkg hcj kz hl~h{w wzyfcnzdfcw bf zo jfhl ~kzd hll zdf

oiwzhglfw kc lkmf# Kz kw zdf bhkc jyk}kcn moygf ifdkcj ~dhzf}fy K dh}f hgdkf}fj wo mhy# Kz dflpw bfzo wzyk}f moy boyf hcj mkndz hll zdf gdhllfcnfw kc lkmf ifghvwf kz iykcnw h loz om fcfyn{ hcj

powkzk}kz{ kc bf# ·Hlk Wdfy  

Page 110: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 110/124

 ·K mffl b{ iknnfwz phwwkoc kw ftgfllkcn kc zdf mkflj om hyzw fwpfgkhll{ wdo~ ivwkcfww# Kz dflpw bf

oizhkc b{ hkbw hcj oiafgzk}fw om lkmf ~dkgd hyf zo if h nooj dvbhc ifkcn hcj lfhyc hw bvgd hw Kghc# Kz ftpowfw bf zo jkmmfyfcz mhgvlzkfw ~dkgd hyf zdovndz pyo}oekcn hcj bhefw bf kczfyhgz ~kzd

jkmmfyfcz pfoplf myob jk}fywf ihgenyovcjw ~dkgd wfy}f hw h ikn ioowz zo b{ lfhyckcn gvy}f#

Wkcgf K hb h pyomfwwkochl ihcefy zoo hcj wdo~ ivwkcfww kw b{ ocl{ phwwkoc, kz zhefw kzw zoll hzzkbfw wkcgf ihcekcn kw hc fxvhll{ jfbhcjkcn mkflj# Ivz K bvwz wh{ zdhz o}fy zdf {fhyw, K dh}flfhycz zdf hyz om zkbf bhchnfbfcz, moy ~dkgd K hb nyhzfmvl zo b{ KIH Jfhc hcj Jkyfgzoy Jy#

^hdhi, moy zkbf bhchnfbfcz zfhgdkcnw# K fcao{ iozd zdf mkfljw hcj zdkw effpw bf nokcn(º 

Mhyoox Dhwhc

·Zdhz ~ovlj if zo if wobfioj{ ~dob pfoplf ghc looe vp zo hcj govcz oc# K ~hcz f}fy{ocf

hyovcj bf zo if dhpp{ hcj K ~hcz b{wflm zo if wo wzyocn zdhz ~dfc pfoplf bkndz cffj bf hcjb{ dflp, K ~ovlj if hilf zo wh{ ¶{fw½ hcj K ~ovlj if hilf zo dflp zdfb# K ~hcz f}fy{ocf hyovcj

bf zo mffl zdhz zdf{ dh}f wobfocf zdf{ ghc govcz oc co bhzzfy ~dhz#### zdhz kw b{ phwwkoc ### K

joc½z eco~ km K hb bhekcn hc{ wfcwf ivz K ghc½z lk}f zdkw lkmf avwz moy b{wflm, ivz lk}f moy ozdfyw#Pfoplf lk}f moy zdfbwfl}fw# Km K jo zdf whbf, zdfyf ~ovlj if co jkmmfyfcgf ifz~ffc bf hcj zdfb#^dfc K hb nocf, K ~hcz f}fy{ocf zo bkww bf, ~dfc K½ll jkf b{ dfhj ~ovlj if dknd#º Covbhc

A h}hkj  

Page 111: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 111/124

 

·B{ iknnfwz phwwkoc kw bvwkg hcj K ~hcz zo ftpyfww b{ mfflkcnw }kh bvwkg# Km K dh}f hc{oiwzhglfw zdhz kczfymfyf ~kzd b{ phwwkoc, K wlo~l{ zy{ zo bkckbkqf zdf oiwzhglfw hcj mogvw boyf

oc b{ phwwkoc# H mhbovw xvozf wh{w ¶^ dfyf zdfyf kw h ~kll, zdfyf kw h ~h{ ¶#º Ehbk A ff

·B{ phwwkoc kc lkmf kw zo bhef mklbw K iflkf}f kc# Hw cozdkcn gobfw fhw{ kc lkmf, K looe hz hll zdf

oiwzhglfw hw h bfhcw zo nfz ocf wzfp glowfy zo b{ oiafgzk}f#º Hjkl Wdfy  

Page 112: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 112/124

 

·Ozdfy zdhc avwz jokcn ~dhz K lo}f, K nvfww K.b jyk}fc i{ bhekcn b{ bhye kc dkwzoy{, ifkcnbfboyhilf hcj pyo}kcn zo zdowf ~do f}fy jovizfj bf oy ~fyf kcjkmmfyfcz zo bf ~yocn# K ocl{

dh}f ocf lkmf, cozdkcn hmzfy# Hcj K ~hcz zo bhef zdf bowz om kz# Cozdkcn ~kll wzop bf myob jokcnzdhz#º Hjkl Obhy  

·B{ iknnfwz phwwkoc kw om govywf hgzkcn hcj K dh}f iffc }fy{ phwwkochzf zo nk}f zdf ifwz kc b{wfykhlw# K dh}f yfgfk}fj wo bvgd yfwpfgz, lo}f hcj hggfpzhcgf moy avwz ifkcn ~dhz K hb# Hgzkcn kw

h wfykovw ghyffy hcj ocf ghccoz kz zhef kz hw h doii{# Hgdkf}fbfcz gobfw hz zdf gowz om dhyj~oye# Hgzkcn kw lkef h lkzzlf gdklj kc {ov ~do effpw ftploykcn cf~ zdkcnw kc {ov# ^kzd zdf

phwwhnf om zkbf, K zdkce K dh}f dhj b{ wdhyf# Zdfyf kwc½z hc{ plhgf ~dfyf {ov joc½z mhgf hc{

Page 113: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 113/124

jkmmkgvlzkfw oy oiwzhglfw hcj Zflf}kwkoc kw co jkmmfyfcz, K yfbfbify zdfyf ~hw h zkbf ~dfc cf~jyhbhw ~fyf gobkcn kc hcj hlbowz f}fy{ gdhccfl ~hw gobpfzkcn ~kzd Kcjkhc Bfjkh ivz ~f

goczkcvfj zo pyojvgf wobf nooj jyhbhw zdhz mkchll{ moygfj zdf hvjkfcgf zo gdhcnf zdfky bkcjw#Co~, K zdkce Phekwzhck hvjkfcgf lo}fw ~hzgdkcn Phekwzhck jyhbhw, wkcgf K ~kzcfwwfj hc

fcgovyhnkcn mffjihge zdhz effpw bf oc b{ zofw# K avwz ~hcz zo goczkcvf jokcn wobf nooj ~oye 

hcj K mffl yfwpocwkilf zo pyoafgz Phekwzhck bfjkh kc Kczfychzkochl hyfch# Moy zdkw, bowz om zdfwfckoy hgzoyw hyf ~oyekcn zo~hyjw kz hcj ~f hll }fy{ dopfmvl $zovgd ~ooj+# Hjchc Wkjjkxvk  

·Moy bf b{ iknnfwz phwwkoc kw mkywz om hll pyh{kcn zo b{ Hllhd, zdfc b{ wkcnkcn hcj b{ mhbkl{#

Zdfwf phwwkocw dh}f dflpfj bf o}fygobf hll oiwzhglfw hcj hzzhkc hll b{ hkbw kc lkmf#º QkllfDvbh 

·B{ iknnfwz phwwkoc kw zo cf}fy wzop plh{kcn bvwkg# B{ hkb hcj oiafgzk}f kw zo dh}f b{ o~c

hlivb ovz hcj zo wff zdhz bvwkg gobfw ihge kc zo zdf dfhyzw om ovy mhcw# Ihyykfyw ~kll cf}fy wzopivz zdf bowz kbpoyzhcz zdkcn kw zo iyfhe hll zdf ihyykfyw# K hw h bvwkgkhc hcj hw bhc{ mkcj kz

Page 114: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 114/124

jkmmkgvlz zo nfz ykj om zdf gvyyfcz oiwzhglfw, ivz ocf ghc no oc hcj cf}fy nk}f vp# K ~kll hl~h{w ifh zyvf hcj phwwkochzf bvwkgkhc hcj zy{ zo iykcn ovz zdf ifwz myob b{ dfhyz, lo}f hcj pfhgf#º 

Hllhc Wbkzd 

·B{ ocl{ phwwkoc kw zo if h yfgonckqfj/~oylj hgeco~lfjnfj Jkyfgzoy ~kzd b{ o~c fwzhilkwdfjpyojvgzkoc dovwf hcj h ihccfy zdhz pyojvgfw mklbw ~kzd gocgfpzvhl }hlvf#

B{ lkmf( K hb ocf om zdf moyzvchzf ocfw ~do dh}f dhj h gdhcgf zo jo ~dhz kw b{ phwwkoc# Hgzkcnhcj jkyfgzkoc hyf b{ lkmf hcj b{ phwwkoc# B{ fczkyf ftkwzfcgf kw jyk}fc i{ b{ phwwkoc# Zdkw

~oye kw b{ lkmf hcj K lk}f b{ phwwkoc f}fy{ jh{# B{ glowfwz mykfcjw hcj mhbkl{ hyf phyz om zdkw

mkflj hcj zonfzdfy ~f lk}f h lkmf om fc}{ hw wobf ~ovlj wh{# B{ phwwkoc kw zdf moygf zdhz jyk}fwb{ lkmf hcj f}fy{ jh{ K mffl kz kc b{ nvz hcj zdyovnd b{ hgdkf}fbfczw zdhz K hb bo}kcn glowfy zo

b{ nohlw#Oiwzhglfw - Ihyykfyw( Zdkw kw h jkmmkgvlz lkcf om ~oye hw zdfyf hyf bhc{ mkcf lkcfw zdhz hyf gyowwfj

i{ bhc{ hcj zo effp {ovywflm wzyhkndz hcj docfwz kw ~dhz wobf wh{ kw hc oiwzhglf kc kzwflm#Do~f}fy5 K dh}f b{ wzykgz wzhcgf zdhz zdfyf kw cozdkcn zdhz ghccoz if o}fygobf ~kzd jklknfcgf,

dhyj ~oye hcj docfwz{# Zdfwf dh}f iffc b{ wzyfcnzdw hcj zdfwf dh}f iyovndz bf mvyzdfy zdhchc{zdkcn flwf govlj dh}f# Jhkl{ oiwzhglfw hcj ihyykfyw hyf h phyz om zdkw kcjvwzy{ ivz zdfc zdfwf

hyf zdf }fy{ zdkcnw zdhz zvyc {ov kczo h wzyocnfy, boyf wvggfwwmvl pfywoc# Hw h ~obhc om govywfpyoilfbw hyf z~o"molj hw kz kw zovndfy zo if yfgonckqfj, zovndfy zo bhef {ovy bhye hw h

jkyfgzoy/pyojvgfy# [fz5 K dh}f iffc moyzvchzf kc zdkw hlwo# B{ mykfcjw hcj zdf pfoplf kc zdkw

kcjvwzy{ dh}f iffc dflpmvl hcj ekcj hlwo fwpfgkhll{ b{ ivwkcfww phyzcfy Iklhl Whbk ~kzd ~dob Kdh}f h pyojvgzkoc dovwf )EGNL)# Chjkh Hmnhc 

Page 115: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 115/124

 

·B{ iknnfwz phwwkoc kw bhekcn bvwkg, oy yhzdfy wffkcn bvwkg dhppfc zdyovnd bf# K dh}f gobf zoiflkf}f mkybl{ kc zdf mhgz zdhz km ~f mollo~ ovy phwwkoc, ovy jyfhb nfcvkcfl{, wkcnlf"bkcjfjl{

hcj phzkfczl{ " hll ovy ozdfy cffjw ~kll if zhefc ghyf om i{ zdf nyhgf om zdf Ocf# Oiwzhglfw hyfkbbfcwfl{ cfgfwwhy{ kc oyjfy zo .docf. b{ gyhmz, b{ kczfcz hcj b{ phwwkoc " zdfyfmoyf zdf wzyhcnf

mhgz zdhz hyz hcj bvwkg omzfc mlovykwd kc gocjkzkocw om wogkhl/polkzkghl/yflknkovw yfpyfwwkoc(ºHykfi

Hqdhy  

·B{ phwwkoc kw zo gyfhzf" zo zyhcwlhzf h mfflkcn, h }kwkoc kczo h yfhlkz{, boyf lkef h mhiykghzkoc om b{ zdovndzw(" Oiwzhglfw oggvy oc iozd lf}flw }kwvhl hcj ozdfy~kwf"zdf ef{ kw zo o}fygobf zdfb

Page 116: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 116/124

~kzdovz gobpyobkwkcn {ovy }kwkoc(" wo" kz kw vwvhll{ dhyj ivz locn fcovnd kc zdf ivwkcfww, ocfnfzw zo lfhyc do~ zo dhcjlf wvgd kwwvfw ~fll#º Mhdhj Dvwwh{c 

Page 117: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 117/124

Wpozlkndz1 Wdhdhch Edhc Edhlkl

P vilkwdfj kc ^fi F jkzkoc om KCE##########

K mkywz bfz Wdhdhch hz ¶Evgd Edhhw½# Wdf hppfhyfj gdffymvl, }kiyhcz hcj mvll om lkmf# Wdf kw hc

hgzoy, ~ykzfy, bojfl, wzhnf pfymoybfy, YA hcj Jkyfgzoy Pyonyhbw hz ¶Evgd Edhhw½# Wdf dhw iffch phyz om Kwlhbhihj zdfhzfy hcj dhw hgzfj kc wobf plh{w lkef ¶Zdf Wvkgkjf½, ¶Zdf Pyojvgfyw½ ¶Gobf Hnhkc½, ¶Zdf Lkoc Ekcn½, ¶Wobf Lkef Kz Doz½, ¶Zdf Govcz om Boczf Gykwzo½,

¶Bovlkc Yovnf½, hcj ¶ Iyhb Wzoefy½w Jyhgvlh½, zdovnd wdf kw boyf yfgonckqfj moy ¶Wlhgekwzhc½# 

Zdkcnw zdhz zvyc bf oc1 Nyfhz bvwkg, zyh}flkcn, mhczhw{, iooew hcj mklbw

Zdkcnw zdhz zvyc bf omm1 Plhcw zdhz no dh{~kyf

B { pdklowopd{ kc lkmf1 Hw locn hw {ov½yf jyfhbkcn, zdhz ml{kcn iyoobwzkge ~kll f}fczvhll{ wdo~ vp# Hc{zdkcn kw

powwkilf# [ov½}f avwz noz zo iflkf}f kc kz#

B { Wfgyfz hbikzkocw1 Zo if hilf zo wpfhe kc pfymfgz Pvcahik

Mh}oykzf Goloncf1 Jffp Yfj

Mh}oykzf Ghy1 Bkck Goopfy Yfj# Kz½w b{ jyfhb ghy#

Mh}oykzf Jyfww1 Hc{zdkcn zdhz iohwzw pfywochlkz{#

Mh}oykzf plhgf zo dhcn ovz1 Dh( Evgd Edhhw#

Mh}oykzf B o}kf1 Zoo locn h lkwz1 Ifcc{ hcj Aooc, Lkzzlf Bkww Wvcwdkcf, : Lkocw, Wgfcz om h ^obhc hcj Lfnfcjw

om zdf Mhll# Zdkw ~kll no oc#

Mh}oykzf Hgzoyw1 

Page 118: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 118/124

Zdf{ hyf Jfpp, JkGhpyko, Gloocf{, Lfjnfy, Phgkco - Mkfccfw# Hcj zdf yfwz om zdf iykllkhcgf zdhzbhefw zdf ~oylj om gkcfbh ~dhz kz kw zojh{# Hnhkc, zdkw lkwz ~kll no oc#

Gdhyhgzfykwzkgw zdhz hzzyhgz bf zo h pfywoc1 Wpoczhcfkz{, ~kz hcj wz{lf

Zdkcnw K dhzf zo jo1 Bhef wbhll zhle# Zdhz½w ~d{ K bhef zdf bowz om h~e~hyj wklfcgfw#

Hw h ekj K ~hw1 Wobf~dfyf flwf# Coz bvgd dhw gdhcnfj#

^dhz K hl~h{w pvz omm vczkl zoboyyo~1 F}fy{zdkcn#

B { gyhqkfwz mhc1 H nv{ ~do ~yozf h wocn moy bf zdhz ~hw h lkzzlf omm"zdf"yogefy#

Wvggfww zo bf kw1 Lfh}kcn {ovy lfnhg{

Hgzkcn moy bf kw lkef1 Wfgocj chzvyf oy bh{ if f}fc mkywz# Kz½w jk}kcn kczo zdf bhc{ mhgfzw om zdf dvbhc gocjkzkoc# Kz kw

wobfzdkcn hl~h{w cf~ hcj hl~h{w yfhl#

^dfc co ocf kw looekcn, K lkef zo1 Wbklf hz wzyhcnfyw# Kz½w pyfzz{ gyffp{, ivz pfoplf hyf yfhll{ mvcc{ ~dfc {ov½yf coz ph{kcn

hzzfczkoc#

Jfwgykif h bobfcz kc b{ lkmf zdhz ~hw zyvl{ yobhczkg1 Oy zdf lhge zdfyfom ? 

^dhz kw zdf yfhl bf lkef1 Pfcwk}f, d{pfyhgzk}f bkcj hcj hl~h{w bklfw hdfhj om ~dfyf K hgzvhll{

hb#

· Wlhgekwzhcº moy bf kw1 Zdf goolfwz zdkcn kc zdf ~oylj#

B { kjfh om pfymfgz dhppkcfww1 Hgdkf}fbfcz, kc hc{ moyb {ov½j kbhnkcf kz#

Zdyff zdkcnw zdhz K lkef hiovz b{wflm1 Zdfwf hyf b{ bkcj, ifkcn hilf zo zhle zo hc{ioj{ omm zdf yohj - zdf joz oc b{ cowf#

Page 119: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 119/124

 

Zdyff zdkcnw zdhz K jkwlkef hiovz b{wflm1 

Kz½w b{ gdyockg pyogyhwzkchzkoc, b{ wflm"jfpyfghzkcn zfcjfcgkfw - b{ kchiklkz{ zo wlffp hz ckndz#

Ifhvz{ hggoyjkcn zo bf kw1 Bkwvcjfywzooj#

B { iknnfwz yfnyfz1 

Cocf5 {ov lfhyc, {ov bo}f oc#

B { mh}oykzf xvozf1 ·Km ifkcn whcf kw zdkcekcn zdfyf½w wobfzdkcn ~yocn ~kzd ifkcn jkmmfyfcz, K½j yhzdfy if gobplfzfl{

mvgekcn bfczhl #º Hcnflkch Aolkf#

B { iknnfwz phwwkoc1 O}fyzdyo~kcn zdf goc}fczkochl#

B { iknnfwz jfwkyf1 Kz kw zo yfgfk}f b{ lfzzfy myob Don~hyzw#

B { mh}oykzf mooj1 Mooj#

B { mh}oykzf jykce1 Ghjf ¸ Ilvf

B { iknnfwz ft pfgzhzkoc1 Zo if hilf zo wkz oc zdf booc#

B { mh}oykzf phwzkbf1 W~kcnkcn#

B { mh}oykzf wocn1 Zoo bhc{#

B { go"~oyefyw1 Phkcz h jk}fywf pkgzvyf#

B { wovygf om lfhyckcn1 Zdf Kczfycfz#

B { wovygf om kcwpkyhzkoc1 Zdf kbpowwkilf#

K dhzf pfoplf ~do1 Zfhy ozdfy pfoplf jo~c ifghvwf zdf{½yf hmyhkj zo mkcj hcj cvyzvyf zdfky o~c

pozfczkhl#

Page 120: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 120/124

Page 121: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 121/124

UWpoz Lkndz1 Chvbhc Edhc LhwdhykfR

I{

UKczfy}kf~ i{ Whjhm Mh{{hqR

UPdozonyhpd{ i{ Whjhm Mh{{hq - Zffah{R

Df kw ocf om zdf ifwz }okgfw zdhz K dh}f f}fy dfhyj# Df dhw hlwo iffc hc hgzk}f phyz om  Whmhy vl 

Kwdx, h bvwkghl wfykfw om PZ] ihwfj oc Wvmk pofzy{ om lfnfcjhy{ pofzw lkef Whgdhl Whybhwz, plvwdf dhw iffc ~oyekcn oc dkw o~c wocnw zoo# Hphyz myob ifkcn h dowz hcj bojfl, df jfmkcfw bvwkg

hw dkw iknnfwz hjjkgzkoc hcj wvpyfbf oiwfwwkoc# ·Chvbhc kw b{ hll zkbf mh}oykzf wkcnfy# Df kwgobpfzfcz om wkcnkcn hlbowz hll nfcyfw om bvwkg# Df ghc hwzovcjkcnl{ wkcn hc{zdkcn lkef mole,

wfbk"glhwwkghl, ndhqhl, pop, womz yobhczkg hcj mhwz kzfb cvbifyw# ^ dhz K ghc wh{ hiovz dkb kwzdhz df kw h zyvf pykjf om Kwlhbhihj#º Edvyyhb Lhzkmk

Gobplft fw1 Cocf hw wvgd

^dhz zvycw bf oc1 H Nooj Wbfll 

^dhz zvycw bf omm1 H chwz{ Wbfll 

P dklowopd{ om lkmf1 Lk}f hcj Lfz Lk}f

Wfgyfz Hbikzkocw1 Kz ~oc½z if h wfgyfz hc{ boyf km K zfll {ov#   

Iknnfwz Gyvwd1 Jfbk Booyf hcj Bhjdvihlh

Mh}oykzf B vwkgkhcw1 Cvwyhz Mhzfd Hlk Edhc, Bfdjk Dhwwhc, Bodhbbhj Yhmk, Ekwdoyf Evbhy hcj Hikjh Phy}ffc

K ~ovlj lo}f zo pfymoyb ~kzd1 Hikjh Phy}ffc

K ~ovlj lo}f zo wff b{ govczy{1 H wvpfy po~fy 

Page 122: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 122/124

 

Mh}oykzf Ghy1 H ;:" bojfl ghy zdhz b{ lhzf mhzdfy nkmzfj bf

Zdyff zdkcnw zdhz K dhzf hiovz bvwkg kcjvwzy{1 Wkcnfyw½ Ftplokzhzkoc, Jkyz{ Polkzkgw - Cfpozkwb

Zdyff zdkcnw zdhz K jkwlkef hiovz bfjkh1 Ftplokzhzkoc, Bkwvwf om hyzkwzw - nfcjfy jkwgykbkchzkoc

^dhz jo K fcao{ zdf bowz ovz om bojflkcn, wkcnkcn hcj dowzkcn? Wkcnkcn, omm govywf

Km K govlj gdhcnf ocf zdkcn hiovz b{wflm, ~dhz kz govlj if? K hb dhpp{ zdf ~h{ K hb#

Mh}oykzf Jyfww1 H ghwvhl afhcw ~kzd h wdkyz 

Mh}oykzf plhgf zo dhcn ovz1 Kz govlj if hc{ plhgf ~kzd b{ mykfcjw hcj hc{ yfwzhvyhcz zdhz wfy}fw

Ihlvgdk mooj 

Mh}oykzfB 

o}kf1 Pyfwzknf - Wgfcz om h^ 

obhc

Mh}oykzf Hgzoyw1 Hl Phgkco, Hhbky Edhc hcj wobf om ovy polkzkgkhcw#   

Gdhyhgzfykwzkgw zdhz hzzyhgz bf hw pfywoc1 Docfwz{, hmmfgzkoc hcj kbphyzkhlkz{

Zdyff Zdkcnw K dhzf zo jo1 ^ hekcn vp fhyl{, kyockcn b{ glozdfw - wdo~kcn jkplobhzkg ifdh}koy kc bfjkh

Zdyff Zdkcnw K lo}f zo jo1 Wkcnkcn, Bvwkg jkyfgzkoc - wlffpkcn 

Hw h ekj K ~hw1 ]fy{ nfczlf hcj wpoyzw bhckhg

^dhz K hl~h{w pvz omm vczkl zoboyyo~1 Yfpl{kcn zo fbhklw hcj zftz bfwwhnfw

B { Gyhqkfwz Mhc1 K dh}f ocf1 Wdf effpw wfcjkcn bf zftzw hcj effpw wfcjkcn bf b{ pkgzvyfw#

Ft pfykfcgf ~kzd Whmhy vl Kwdx1 Zyvl{ o}fy~dflbkcn1 ghc½z jfmkcf ~kzd zdf dflp om ~oyjw

Wvggfww zo bf kw1 Nyhzkmkghzkoc hcj wflm"whzkwmhgzkoc

Xvfwzkoc K dhzf1 Hyf {ov bhyykfj?

Xvfwzkoc K lo}f1 ^ dhz½w zdf yfhwoc ifdkcj {ovy wvggfww?

Mooj zdhz bhefw bf gyhq{1 Iky{hck bhjf i{ b{ Bob hcj Yowd $ Ihlvgdk mooj+

Iknnfwz Hwwfz1 B{ bob hcj b{ }okgf

B vwkg moy bf kw lkef1 Hc Hjjkgzkoc

Page 123: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 123/124

 

K jfmkcf B vwkg hw1 Zdf ifwz bfjkvb zo ftpyfww b{ kccfy wflm 

H bobfcz kc lkmf zdhz ~hw zyvl{ yobhczkg1 ^ dfc h mhc ghbf myob Lhdoyf zo pyfwfcz h iovxvfz zo

bf#

^dhz kw zdf yfhl bf lkef1 Docfwz, hnnyfwwk}f, ivz hz zdf whbf zkbf wfcwkzk}f hcj lo}kcn zoo

B { kjfh om pfymfgz dhppkcfww1 ^ dfc {ov jf}flop h ekcj om h glowf bfczhl vcjfywzhcjkcn ~kzdwobfocf#

B { kjfh om h P fymfgz jhzf1 Chzdkh nhlk hcj Low Hcnflfw

Zdyff zdkcnw zdhz K lkef hiovz b{wflm1 H nooj zhwzf om bvwkg, dflpmvl chzvyf - moynk}fcfww

Zdyff zdkcnw zdhz K jkwlkef hiovz b{wflm1 Wfcwkzk}kz{ hcj Fbozkochl chzvyf

Iknnfwz Yfnyfz1 B{ mhzdfy phwwfj h~h{ ~kzdovz wffkcn b{ wvggfww

Kcwpkyhzkoc1 K nfz kcwpkyfj myob b{ wvyyovcjkcnw

B ozk}hzkoc1 Kz gobfw myob h nooj hppyhkwhl hcj nooj mykfcjw

Mkywz kcwzyvbfcz K lfhycz plh{kcn1 Nvkzhy 

Mh}oykzf Xvozf1 Km {ov joc.z lkef wobfzdkcn, gdhcnf kz# Km {ov ghc.z gdhcnf kz, gdhcnf {ovy 

hzzkzvjf# sssBh{h Hcnflov Iknnfwz Phwwkoc1 Bvwkg - Mkcf hyzw

 Iknnfwz Jfwkyf1 Zo if wvggfwwmvl ~oylj~kjf

Iknnfwz Ft pfgzhzkoc1 Zo if yfwpfgzfj i{ f}fy{ocf

Mh}oykzf P hwzkbf1 Dhcnkcn ovz ~kzd mykfcjw, lkwzfckcn zo bvwkg - wvymkcn kczfycfz 

Mh}oykzf Wocn1 Wo bhc{# Zdf lkwz kw zoo locn#

B owz B fboyhilf B obfcz1 ^ dfc K pfymoybfj ~kzd Bhy{ ^ klwoc, [hky Jhlhl, Knchgko

Dfychcjfq, Afyw{ Vlfyko - Hpykl Gfczyocf

Wovygf om Lfhyckcn 1 Kczfycfz 

K dhzf pfoplf ~do1 Jkzgd hcj jfgfk}f ozdfyw

K hjbkyf pfoplf ~do1 Hyf Wflm"bhjf

Mh}oykzf Wfhwoc1 $ ̂  dfc kz kw yhkckcn+

Page 124: Candles & Rainbows

8/7/2019 Candles & Rainbows

http://slidepdf.com/reader/full/candles-rainbows 124/124

Mh}oykzf Zyh}fl Yfwoyzw1 Chzdkh nhlk, Lhw ]fnhw - Cf~ [oye 

Qojkhg Wknc1 Whnkzzhykvw

Iknnfwz Wzyfcnzd1 B{ hjbkyhzkoc kc pfoplf

Zdf iknnfwz dvyjlf kc b{ ~h{1 Cocf hw wvgd

K wff zdf mvzvyf om P hekwzhck bvwkg hw1 ]fy{ jhqqlkcn 

B { bfwwhnf zo yfhjfyw1 ^ oye dhyj - if docfwz zo {ovywflm hcj ozdfyw