Top Banner
Hjørring Kommune November 2017 Budget 2018 Bind 2 Principper for økonomistyring Specifikke bemærkninger Underbilag til bugetaftalen 2018-2021 Investeringsoversigten Anlægsbemærkninger Serviceinformationer Takster Indtægtssiden Hovedoversigt Bevillingsoversigt Budget på sektor- og serviceniveau Budgetsammendrag Tværgående artsoversigt Personaleoversigter Budget Mål og indsatser
243

Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Jul 10, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Hjørring Kommune

November 2017

Budget 2018Bind 2

Principper for økonomistyringSpecifikke bemærkningerUnderbilag til bugetaftalen 2018-2021InvesteringsoversigtenAnlægsbemærkningerServiceinformationerTaksterIndtægtssidenHovedoversigtBevillingsoversigtBudget på sektor- og serviceniveauBudgetsammendragTværgående artsoversigtPersonaleoversigter

Budget

Mål og indsatser

Page 2: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Indholdsfortegnelse Bind 2

Principper for Økonomistyring

Specifikke budgetbemærkninger

• Økonomiudvalget

• Arbejdsmarkedsudvalget

• Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

• Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

• Teknik- og Miljøudvalget

• Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Underbilag til budgetaftalen 2018-2021

Investeringsoversigt

Anlægsbemærkninger

• Økonomiudvalget

• Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

• Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

• Teknik- og Miljøudvalget

• Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Serviceinformationer for Dagtilbud, Klubber, Special SFO og SFO

Takstblade

Indtægtssiden

Hovedoversigt

Bevillingsoversigt

Budget på sektor og serviceniveau

• Økonomiudvalget

• Arbejdsmarkedsudvalget

• Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

• Fritids- og Kulturudvalget

• Teknik- og Miljøudvalget

• Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Budgetsammendrag

Tværgående artsoversigt

Personaleoversigter

Page 3: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE

Principper for økonomistyring

Page 4: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 2 af 18

1 INDLEDNING ............................................................................................................ 3

1.1 Forord ...................................................................................................................... 3

1.2 Lovgrundlag ............................................................................................................. 3

1.3 Formål ...................................................................................................................... 3

1.4 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper .......................................... 3

1.5 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau ..................... 4

1.6 Ajourføring af ”Principper for økonomistyring” ...................................................... 4

2 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER ..................................................................... 5

2.1 Valg af økonomiske styringsprincipper ................................................................... 5

2.2 Økonomiske støttefunktioner ................................................................................. 5

2.3 Budgetprocessen ..................................................................................................... 6

2.4 Årsbudget og bevillingsniveau ................................................................................. 6

2.5 Budgetansvar og ledelsestilsyn ............................................................................... 6

2.6 Økonomiopfølgning ................................................................................................. 7

2.7 Tillægsbevillinger ..................................................................................................... 7

2.8 Overførsel mellem årene (drift) .............................................................................. 8

2.9 Regnskabsaflæggelsen ............................................................................................. 9

2.10 Særligt Anlægsstyring ............................................................................................ 10

2.11 Sager med væsentligt økonomisk indhold – lån, leje og leasing mv. .................... 12

3 BETALINGSFORMIDLING ....................................................................................... 12

3.1 Finansiel strategi .................................................................................................... 12

3.2 Hvem må forpligte kommunen (fuldmagtsforhold) .............................................. 12

3.3 Betalingsformidling ................................................................................................ 13

4 VIGTIGE REGNSKABSPROCESSER .......................................................................... 14

4.1 Bogføringsprocessen ............................................................................................. 14

4.2 Indkøb af varer og tjenesteydelser ........................................................................ 15

4.3 Afstemning af balancekonti og mellemregninger ................................................. 16

5 AKTIVER OG PASSIVER .......................................................................................... 16

5.1 Fysiske aktiver ........................................................................................................ 16

5.2 Aktiver i øvrigt ....................................................................................................... 16

Page 5: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 3 af 18

1 Indledning

1.1 Forord

Hjørring Byråd har i “Principper for Økonomistyring” fastlagt de grundlæggende regler og rammer for økonomistyringen i Hjørring Kommune.

Byrådet har ud over de beskrevne formål i afsnit 1.3 meget fokus på,

• at budgetlægningen skal være robust og realistisk

• at budgettet overholdes i årets løb

Disse elementer er en afgørende forudsætning for, at Hjørring Kommune også i fremtiden kan fastholde en sund og bæredygtig økonomi.

1.2 Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” er Hjørring Kommunes kasse- og regnskabsregulativ jf. Styrelses-lovens § 42, stk. 7, hvori Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilsendes den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

1.3 Formål

Formålet med principperne er:

• at fastlægge rammerne for den økonomiske styring i kommunen

• at sikre effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi

• at give den nødvendige handlefrihed til de budgetansvarlige

1.4 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper

Principper for Økonomistyring fastlægger kun de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper. Teksten er kortfattet, men der findes i relevant omfang en henvisning eller et link til mere detaljerede regler i form af forretningsgange, vejledning mv.

Page 6: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 4 af 18

I praksis fungerer principperne derfor som en indgang og portal til mere uddybende beskrivelser i bilag, beslutninger i Byråd mv.

Principper for økonomistyring er gældende for hele kommunens virksomhed, herunder selvejende institutioner og fonde mv., hvor kommunen varetager bogføringen.

1.5 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative ni-veau

Jf. styrelsesloven er det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring henført til det politi-ske niveau:

Økonomiudvalget skal jf. § 18 have indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal ind-hentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges.

Fagudvalgene bestyrer jf. § 21 de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af Byrådet. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til Byrådet, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.

Borgmesteren har jf. § 31 den øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Mere udtømmende regler for Byrådets, udvalgenes og borgmesterens funktioner er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune samt forretningsorden for Byråd og udvalg.

Forvaltningen, kommunens administrative ledelse, har i praksis det daglige ansvar for udmøntnin-gen af kommunens økonomistyring inden for rammerne af principperne i dette dokument og det almindelige ledelsesansvar. Den enkelte forvaltningsdirektør varetager således budgetansvaret indenfor egen forvaltning.

1.6 Ajourføring af ”Principper for økonomistyring”

Principperne skal afspejle kommunens politiske beslutninger omkring økonomisk styring.

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen har en særlig rolle mht. at tage initiativ til at vedligeholde og ajourføre principperne i overensstemmelse hermed. Redaktionelle ændringer kan uden videre foretages af direktøren.

Page 7: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 5 af 18

Såfremt der er tale om grundlæggende ændringer, som kræver en politisk beslutning, er Direktø-ren for Økonomi- & Personaleforvaltningen ansvarlig for, at ændringerne gennem direktionen fo-relægges Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse.

Ændringer i bilag og underliggende forretningsgange skal alene godkendes af Direktøren for Øko-nomi- & Personaleforvaltningen.

Ændringer i bilag mv., som har væsentlig betydning for flere forvaltninger, skal dog godkendes i Direktionen.

Kommunens eksterne revisor skal underrettes om alle ændringer af principperne, før ændringerne sættes i kraft.

2 Økonomiske styringsprincipper

2.1 Valg af økonomiske styringsprincipper

Kommunens overordnede styringsprincip er mål- og rammestyring, men i praksis anvendes en bred vifte af styreformer.

Målet med styringsprincipperne er at skabe rammerne for, at de politiske mål og det vedtagne serviceniveau realiseres og at skabe rammerne for en forpligtende dialog mellem de involverede aktører.

2.2 Økonomiske støttefunktioner

Som en støtte til kommunens drift, er der til varetagelse af økonomistyringen etableret en central økonomifunktion samt decentrale økonomifunktioner i fagforvaltningerne. Disse forestår udarbej-delse af budgetter og regnskab samt budgetopfølgning. Økonomifunktionerne udfører på nogle områder også egentlige kontroller med, at forretningsgange på det økonomiske område overhol-des.

Den Økonomisk Koordineringsgruppe, forkortet ØKG, etableres med henblik på at sikre og styrke koordinationen mellem den centrale økonomifunktion og de økonomiske funktioner i fagforvalt-ningerne, og derved gennem koordinering og optimering af systemer og processer, udvikle øko-nomistyringen i hele kommunen.

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for årligt at lave en plan for de kontroller og til-syn, som Økonomi- og Personaleforvaltningen udfører på tværs af hele organisationen. Planen fremgår af bilag 2.2. [Økonomi og Finans har udarbejdet planen, der indsættes som bilag 2.2.]Dette tilsyn har til formål at afdække svagheder i systemanvendelsen, måle på overholdelsen af gældende regler og løbende opsamle viden om behov for udvikling af værktøjer og viden i orga-nisationen.

Page 8: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 6 af 18

2.3 Budgetprocessen

De grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure findes i Styrelseslo-ven og i regler fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

For at skabe den ønskede sammenhæng mellem økonomi og mål skal processen for den politiske målstyring og den administrative aftalestyring sammentænkes med budgetprocessen.

Budgetarbejdet foregår derfor efter en tidsplan (se bilag 2.3), som udarbejdes af Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen og som efter behandling i Direktion og Økonomiudvalg god-kendes af Byrådet.

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at budgetarbejdet planlægges og udføres i overensstemmelse med planen.

2.4 Årsbudget og bevillingsniveau

Bevillingsniveauet fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det enkelte års budget og vil nor-malt være på sektorniveau. Byrådet afgiver som hovedprincip ”nettobevillinger”, men alle bevillinger skal i det detaljerede budget opdeles mellem udgifter og indtægter. Fagudvalget kan foretage omprioriteringer mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor. Udvalget kan søge byrådet om omplacering mellem udvalgets sektorer. Særlige forhold vil være særskilt beskrevet i budgettet.

2.5 Budgetansvar og ledelsestilsyn

Selv om det formelle budgetansvar er hos fagudvalget, er den praktiske udmøntning af ansvaret delegeret til forvaltningsdirektøren og videre til ledende personer indenfor egen forvaltning.

På baggrund af oplysninger fra de enkelte forvaltninger er Økonomi- og Personaleforvaltningen ansvarlig for, at alle budgetbeløb entydigt kan henføres til en konkret person/funktion. Fordelin-gen fremgår af den administrative struktur i Økonomisystemet.

De budgetansvarlige har som ledere ansvaret for overholdelsen af den tildelte budgetramme og de aktivitetsmæssige forudsætninger, herunder ansvaret for at opbygge hensigtsmæssige arbejds-gange og interne kontroller inden for eget område.

Budgetopfølgningen for den enkelte leder udføres i sammenhæng med ledelsestilsynet minimum en gang om måneden, så det er muligt at reagere hurtigt på udsving i forbrugsmønster og aktivite-ter.

I forbindelse med ledelsestilsynet føres der tilsyn med, om væsentlige arbejdsgange og interne kontroller fungerer i praksis. Tilsynet skal foretages ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.

Page 9: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 7 af 18

De enkelte forvaltningsdirektører har ansvaret for, at ledelsestilsynet fungerer inden for egen for-valtning.

For at sikre den nødvendige effektivitet og ensartethed i arbejdet udføres og dokumenteres ledel-sestilsyn i Økonomisystemet på grundlag af fælles retningslinjer og vejledninger. (se bilag 2.5 med retningslinjer for anvisning og ledelsestilsyn samt vejledning om brug af dokumentarkivet) Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for fortsat udvikling af platformen for ledelsestil-syn og uddannelsen af de budgetansvarlige og øvrige brugere i anvendelsen af værktøjerne.

2.6 Økonomiopfølgning

De enkelte forvaltningsdirektører er ansvarlige for, at der tilrettelægges den nødvendige og rele-vante økonomirapportering for det enkelte udvalg. Der foretages økonomiopfølgning pr. 31.3 og 30.9. Disse fremsendes til behandling i Økonomiud-valg og Byråd, jf. Økonomi- og Personaleforvaltningens vejledning og skabeloner. På områder med særlig politisk bevågenhed eller med risiko for større budgetafvigelser, kan Økonomiudvalget stille krav om en løbende rapportering af udviklingen mellem de to økonomiopfølgninger. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udarbejde en tidsplan (se bilag 2.6) for arbejdet med økonomiopfølgningen, herunder fortsat udvikling af fælles rapporte-ringsværktøjer med afsæt i Økonomisystemet. Dette omfatter også likviditetsstyring.

2.7 Tillægsbevillinger

Fagudvalgene og de enkelte budgetansvarlige har en ”initiativforpligtigelse” til at sikre budget-overholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde og det enkelte budgetområde. Det er hovedreglen, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger ud over overførsel af uforbrugte bevillinger ved årets udgang. For at sikre den nødvendige finansiering og prioritering af eventuelle tillægsbevillinger, skal alle muligheder være afsøgt, før der i helt særlige tilfælde søges om en kassefinansieret tillægsbevil-ling. Dette indebærer, at fagudvalget undersøger mulighederne for

• at reducere udgifterne ved en ændret opgavevaretagelse

• en omprioritering mellem serviceområderne inden for sektoren

• for flytning af midler mellem sektorer inden for udvalgsområdet (kræver godkendelse af Byrådet)

• en ændring af aktiviteten (kræver godkendelse af Byrådet)

Page 10: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 8 af 18

Er alle muligheder afsøgt skal fagudvalget søge om tillægsbevillingen ved førstkommende økono-miopfølgning.

Økonomiudvalget er med afsæt i Styrelseslovens § 40 bemyndiget til at udmønte tværgående budgetpuljer på tværs af sektorområder til konkrete formål f.eks. til barselsudligning. En ændring af det fastlagte formål i budgetforudsætningerne kræver byrådets godkendelse. På skoleområdet har de enkelte skolecenterledere adgang til efter godkendelse i skolebestyrelsen at foretage budgetomplaceringer mellem omkostningssteder og serviceområder inden for den enkelte sektor på skolecentrets budget. Budgetoverførsler mellem budgetår ses ligeledes samlet for den enkelte sektor inden for skolecentrets budget.

2.8 Overførsel mellem årene (drift)

Principperne for overførsel mellem årene skal understøtte god økonomistyring på alle niveauer i kommunen. På det overordnede kommunale niveau opnås god økonomistyring i vid udstrækning ved en effek-tiv ressourceudnyttelse på tværs af organisatoriske enheder, og i henhold til de politisk bestemte serviceniveauer. Dette skal ske samtidigt med, at servicerammen i det enkelte år overholdes, og kommunens likviditet lever op til det politisk fastsatte mål herom. Hos de budgetansvarlige opnås god økonomistyring gennem budgetoverholdelse og en effektiv drift i et flerårigt perspektiv. Principperne for overførsler mellem årene skal således balancere hensyn til, at der på overordnet niveau er en vis grad af 1-årigt perspektiv vedr. overholdelse af servicerammen, mens de budget-ansvarliges forudsætning for at sikre budgetoverholdelse og en effektiv drift i en vis udstrækning består i muligheden for at tænke og planlægge langsigtet. Dette langsigtede perspektiv giver mu-lighed for opsparing af midler til større anskaffelser og en lempelig afvikling af underskud, der er opstået ved uforudsete hændelser. Balancen mellem disse hensyn er beskrevet i nedenstående regelsæt: Konkret består regelsættet for overførselsadgangen af nedenstående:

• Overførselsadgangen gælder for driftsenheder med selvstændigt budgetansvar (oversigt fremgår af

bilag 2.8) [Økonomi og Finans udarbejder bilag med oversigt over driftsenheder med selvstændigt

budgetansvar.].

• I forhold til overførsel af mindreforbrug, skal der sondres imellem på den ene side selve overførs-

len, og på den anden side anvendelsen af det overførte beløb:

o Selve overførslen: For den enkelte driftsenhed kan der foretages en overførsel af mindre-

forbrug på maksimalt 3 % af det korrigerede budget excl. overførsler. Såfremt det enkelte

budgetområde er af en så begrænset størrelse, at 3 procent af det korrigerede budget er

Page 11: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 9 af 18

mindre end kr. 200.000, kan der ske en overførsel af mindreforbrug på op til kr. 200.000.

o Anvendelse af de overførte beløb skal efter indstilling fra forvaltningen godkendes af de

enkelte fagudvalg. I den proces har fagudvalgene mulighed for ændre disponeringen af det

overførte beløb inden for driftsenheden. Disponering af det overførte beløb udenfor drifts-

enheden kræver Byrådets godkendelse.

• Ligeledes for den enkelte driftsenhed kan de enkelte fagudvalg godkende, at der overføres et mer-

forbrug på maksimalt 2 % af korrigeret budget excl. overførsler.

• Årsagen til det mer- eller mindreforbrug, der ønskes overført, skal fremgå af sagen. Ønsket om

overførsel af mindreforbrug skal ledsages af en beskrivelse af, hvad det overførte beløb ønskes an-

vendt til. Ønsket om overførsel af merforbrug skal ledsages af en afviklingsplan med en varighed af

maksimalt 3 år. De enkelte forvaltningsdirektører fastlægger inden for egen forvaltning, dokumen-

tationskrav ved fremsendelse til fagudvalgene. Ligeledes fastlægger de enkelte forvaltninger selv

procedurer vedrørende dokumentation og fremsendelse af ønsker om overførsler.

• Selve overførselssagen behandles sammen med kommunens regnskab og de løbende økonomirap-

porter, og rettes via fagudvalg til Økonomiudvalget og Byrådet til formel godkendelse.

• Overførsler udover ovenstående kan indstilles af fagudvalg til godkendelse i Økonomiudvalg og By-

råd i forbindelse med økonomirapporterne.

• Der kan ikke overføres mindreforbrug, der er genereret ved lavere aktivitet, ligesom merforbrug

pga. højere aktivitet ikke overføres.

• Overførselsadgangen gælder ligeledes ikke lovbundne sociale ydelser og tilhørende refusioner samt

mellemkommunale afregninger.

• Centrale konti og puljer er som udgangspunkt ikke omfattet af overførselsadgangen (se oversigt i

bilag 2.8) [Økonomi og Finans udarbejder en oversigt over centrale puljer og konti som placeres i et

bilag.]. Fagudvalget kan dog indstille en begrundet overførsel til Byrådet via Økonomiudvalget.

• Adgangen til overførsel tilsidesætter ikke de almindelige instruktionsbeføjelser i de enkelte forvalt-

ninger.

2.9 Regnskabsaflæggelsen

De grundlæggende principper for kommunens regnskabsaflæggelse er fastsat af Økonomi- og In-denrigsministeriet.

Page 12: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 10 af 18

Økonomi- og Personaleforvaltningen har ansvaret for løbende at implementere ændringer i regel-grundlaget til den anvendte regnskabspraksis i kommunen, herunder udvikle modellen for regn-skabsaflæggelsen.

Regnskabsaflæggelsen omfatter både et halvårsregnskab (30. juni) og et årsregnskab (31. decem-ber).

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der inden den 1. november udarbejdes en detaljeret tidsplan for aflæggelsen af årsregnskabet (se bilag 2.9). Aflæggelsen af halvårsregnskabet foretages med udgangspunkt i forventet regnskab ved økonomiopfølgningen pr. 31.3.

Årsregnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb for at sikre et aktuelt og brug-bart regnskabsresultat, som kan udnyttes fremadrettet ved budgetopfølgning og budgetlægning.

De senest aflagte regnskaber fremgår af kommunens hjemmeside og E-dagsorden.

2.10 Særligt Anlægsstyring

2.10.1 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger gives af Byrådet.

Et anlægsarbejde må ikke igangsættes, før der foreligger en anlægsbevilling og før det tilhørende rådighedsbeløb er frigivet.

Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig funktion.

Tidsplanen for de enkelte projekter og forbruget af anlægsbevillingen i de enkelte budgetår frem-går af investeringsoversigten eller bevillingssagen.

For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsar-bejdet er afsluttet. De budgetansvarlige for de enkelte projekter fremgår af Økonomisystemet.

For projekter med en samlet anlægsbevilling over 10 mio. kr. eller hvor Byrådet har stillet særlige krav herom ved bevillingsafgivelsen, er de budgetansvarlige forpligtiget til at informere Fagudvalg og Byråd, hvis der i løbet af året sker væsentlige ændringer i investeringsplanen. Dette indebærer også, at der ved førstkommende budgetopfølgning skal ske en bevillingsmæssig tilpasning af an-lægsbevilling og de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte budgetår.

For øvrige projekter under ovenstående beløbsgrænse håndteres bevillingsmæssige afvigelser i forbindelse med behandling af ”overførselssagen” ved årets udgang. Dette gælder dog ikke, hvis der konstateres væsentlige merforbrug i årets løb, som altid skal håndteres bevillingsmæssigt ved førstkommende budgetopfølgning.

Omprioritering af uforbrugte anlægsmidler mellem projekter og udvalg kræver Byrådets godken-delse i form af tillægsbevillinger, da bevillingsniveauet for anlæg er det enkelte projekt.

Økonomiforvaltningen er ansvarlig for en fortsat udvikling af værktøjer til anlægsstyring.

Page 13: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 11 af 18

2.10.2 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til næste budgetår

Byrådet ønsker, at de prioriterede anlægsmidler realiseres og gennemføres i overensstemmelse med de budget- og tidsmæssige forudsætninger for bl.a. at minimere omfanget af overførsler mel-lem årene, som forstyrrer økonomistyringen. I det omfang der alligevel sker ændring i tidsplanen er der adgang til at søge Byrådet om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb ved årets udgang eller tidligere. Det er hovedreglen, at der ikke kan overføres på urealiserede indtægter fra salg af grunde og byg-ninger. Byggemodningsområdet er styrings- og bevillingsmæssigt atypisk i forhold til øvrige anlægsaktivi-teter. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for i samarbejde med grundsalg at fast-lægge en forretningsgang for håndtering af anlægsbevillinger på området (se bilag 2.10.2). Salg af grunde og bygninger, hvor prisen afviger fra den vedtagne salgspris i Byrådet, skal godken-des på ny i Byrådet. Mindre handler under skødegrænsen (pt. 45.000 kr.) håndteres samlet ved økonomiopfølgning.

2.10.3 Aflæggelse af anlægsregnskaber

Den ansvarlige for anlægsbevillingen skal aflægge et regnskab for anlægsarbejdet til behandling i fagudvalget senest 3 måneder efter projektets afslutning. Ved regnskabsaflæggelsen skal anlægs-bevillingens enkelte poster sammenstilles med de tilsvarende poster i anlægsregnskabet og der skrives bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser.

Økonomiforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelse af skabelon til anlægsregnskaber (se bilag 2.10.3).

Følgende anlægsprojekter skal efterfølgende revisionspåtegnes og behandles i Byrådet:

• Projekter med anlægsbevilling eller forbrug over 2 mio. kr.

• Alle projekter, hvor Byrådet har stillet krav om revisionspåtegning og efterfølgende be-handling i Byrådet

• Alle udstykningsregnskaber på afsluttede byggemodninger.

Behandlingen i Byrådet sker sammen med behandling af årsregnskabet vedlagt revisionens påteg-ning af det enkelte projekt. Øvrige anlægsprojekter under beløbsgrænsen er integreret i den al-mindelige regnskabsaflæggelse. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for at indarbejde anlægsregnskaberne i årsregnskabet.

Page 14: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 12 af 18

2.11 Sager med væsentligt økonomisk indhold – lån, leje og leasing mv.

Alle sager med væsentligt tværgående økonomisk indhold skal forud for den politiske behandling i fagudvalg gennemgå en behandling af Økonomi- og Personaleforvaltningen. Dette gælder bl.a. sager, som påvirker kommunens låneramme i form af garantistillelse og indgåelse af leje- og lea-singaftaler, som tillige har det tilfælles, at de skaber betalingsmæssige forpligtelser for kommu-nen, der rækker et antal år ud i fremtiden. Endeligt gælder det sager med komplekse momsmæs-sige problemstillinger.

3 Betalingsformidling

3.1 Finansiel strategi

Økonomiudvalget fastsætter i den finansielle strategi de overordnede politikker og regler for kommunens finansielle styring, herunder anbringelse af midler, låneoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter. Den finansielle strategi fremgår af bilag 3.1. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udmønte politikker og regler i praksis.

3.2 Hvem må forpligte kommunen (fuldmagtsforhold)

I henhold til Styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, opta-gelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af borgmesteren eller viceborgme-ster og en person, som byrådet har bemyndiget hertil. De bemyndigede personer fremgår af underskriftsbladet (se bilag 3.2). Følgende funktioner er bemyndiget til

• Oprettelse og nedlæggelse af bankkonti o Afdelingslederen for Økonomi og Finans.

• Hævning på bankkonti o To medarbejdere i forening fra Økonomi og Finans.

• Indgåelse eller ændring af leasingaftaler o Leasing af bygninger mv., som påvirker lånerammen, følger underskriftsbladet o Ved driftsleasing gælder, at alle oplæg til aftaler fremsendes til Økonomi- og Perso-

naleforvaltningen, der håndterer disse og varetager samarbejdet med kommunens leasingpartnere. Aftaleoplæg, der fremsendes til Økonomi- og Personaleforvaltnin-gen, skal være i overensstemmelse med principperne i bilag 3.2.1. Direktøren for

Page 15: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 13 af 18

Økonomi- og Personaleforvaltningen fastsætter retningslinjer for godkendelse og underskrift af leasingaftaler, idet disse ikke kan delegeres længere ned end til afde-lingslederniveuaet.

• Indgåelse af lejeaftaler

o Leje af administrations- og driftsbygninger mv., som påvirker lånerammen, følger underskriftsbladet med mindre andet er politisk besluttet.

Ingen person må have eneprokura til kommunens konti i pengeinstitutter eller til it-systemer til betalingsformidling, hvis der ikke samtidigt sker en automatisk bogføring i kommunens økonomi-system.

3.3 Betalingsformidling

3.3.1 Generelt

Det offentliges betalingsformidling er i vidt omfang reguleret ved lov.

Et gennemgående princip er, at kommunens betalinger skal automatiseres og systematiseres, hvor dette er muligt og i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt. Dette gælder såvel betalinger til kommunen som fra kommunen.

Ingen må overføre betalinger til sig selv. Er der behov herfor, skal betalingen foretages af en anden medarbejder.

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko etableres interne kontroller med kommunens betalinger.

3.3.2 NemKonto administration

Det offentliges betalingsformidling finder sted ved anvendelse af et centralt register – NemKonto registeret - som indeholder bankkontooplysninger for alle landets borgere og virksomheder.

Såvel borgerne selv som pengeinstitutterne og kommunerne har adgang til at indberette ændrin-ger til dette register.

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en forretningsgang for området, herunder en beskrivelse af kravene til den interne kontrol (se bilag 3.3.2).

3.3.3 Kassevirksomhed

Kommunens hovedkasse er nedlagt. Alle udbetalinger finder sted via NemKonto systemet.

Der eksisterer enkelte kasser, hvor kommunen skal kunne tage imod indbetalinger for varer eller tjenesteydelser.

Page 16: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 14 af 18

Det er hovedreglen, at der alene etableres forskudskasser ved de decentrale enheder, som har høj aktivitet og omsætning.

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en betryggende forretningsgang for håndtering af kontantkasser, oprettelse af tilknyttet bankkonto, udbetaling af personlige forskud til ledere og anvendelse af kasseapparater (se bilag under afsnit 3.3.2).

3.3.4 Betalingskort

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge betryggende for-retningsgange for anvendelse af betalingskort i kommunen (se bilag 3.3.4).

3.3.5 Opkrævning af kommunale fordringer

Når kommunen sender regninger til borgere eller virksomheder, skal det ske ved anvendelse af it-systemerne hertil.

Opkrævning af eventuelle restancer varetages af Betalingskontoret ud fra rammerne i Opkræv-ningsplanen (se bilag 3.3.5).

4 Vigtige regnskabsprocesser

4.1 Bogføringsprocessen

Kommunen skal følge god bogføringsskik – og målet med bogføringen er at sikre en fuldstændig, nøjagtig og rettidig registrering af alle transaktioner.

Al bogføring skal foretages løbende, dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister og dels af hensyn til behovet for løbende opfølgning af forbruget på de enkelte konti.

Alle kommunens leverandører skal sende deres regninger elektronisk for at sikre effektive og be-tryggende bilagsgange. Som hovedregel afvises manuelle regninger.

Som hovedregel er der kun én medarbejder involveret i den enkelte transaktion. Dette gælder uanset om transaktionen finder sted via selve økonomisystemet eller via et af de mange it-systemer, som leverer transaktioner til økonomisystemet.

Dette kræver tre ting:

• Adgangen til at registrere/godkende transaktioner må kun gives til medarbejdere, som har fået den nødvendige instruktion i arbejdet og som er bekendt med kravene til interne kon-troller.

• De enkelte systemer skal opsættes og anvendes på en måde, som afspejler kommunens ønske til arbejdsprocesser.

Page 17: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 15 af 18

• Der skal være et aktivt ledelsestilsyn, som giver den budgetansvarlige det nødvendige overblik over, hvordan medarbejderne arbejder med systemet.

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer for bogførings-processen (se bilag 4.1).

4.1.1 Systemejerskab

For hvert af de it-systemer, som afleverer transaktioner til økonomisystemet, skal der udpeges en systemansvarlig (ledende) medarbejder.

Den systemansvarlige har ansvaret for at tilrettelægge hensigtsmæssige forretningsgange, og at der etableres interne kontroller på områder, hvor dette vurderes at være nødvendigt.

De væsentligste forretningsgange og kontroller skal være beskrevne og være omfattet af et ledel-sestilsyn. Økonomiforvaltningen er ansvarlige for løbende at ajourføre en liste med systemer og systemansvarlige (se bilag under 4.1.1)

Kommunen har vedtaget en IT-sikkerheds-politik, som dækker alle systemer (se bilag under 4.1.1)

4.1.2 Autorisationer til Økonomisystemet

De budgetansvarlige, herunder fagforvaltningen, er ansvarlig for anmodning og afgrænsning af autorisationer til Økonomisystemet, herunder en løbende ajourføring heraf. Økonomi- og Perso-naleforvaltningen opretter autorisationer og ændringer i Økonomisystemet.

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en forretningsgang for tildeling af autorisationer til Økonomisystemet (se bilag 4.1.2), som bl.a. indeholder skemamateriale til brug for anmodning om autorisationer.

4.2 Indkøb af varer og tjenesteydelser

4.2.1 Indkøbspolitik

Byrådet har vedtaget en politik for kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser (se bilag 4.2.1). Den overordnede håndtering af indkøb i Hjørring Kommune sker i Økonomi- og Personaleforvalt-ningens Indkøbs & Udbudsafdeling.

Det er et ledelsesansvar, at politikken følges, og at der generelt købes ind efter de indkøbsaftaler og ved hjælp af de værktøjer, der stilles til rådighed.

Page 18: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 16 af 18

4.3 Afstemning af balancekonti og mellemregninger

God økonomistyring forudsætter, at kommunens balancekonti – dvs. beholdnings- og mellemreg-ningskonti m.m. - regelmæssigt afstemmes, og at der løbende korrigeres for eventuelle fejl.

Økonomi- og Personaleforvaltningen opretter balancekonti efter anmodning fra de enkelte for-valtninger. Forvaltningerne styrer selv, hvem i forvaltningen, der er ansvarlig for anvendelsen af kontoen og for afstemning af den.

Intervallerne for afstemning fastlægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Samtlige balancekonti skal afstemmes ultimo regnskabsåret og minimum én gang i kvartalet, hvis der er løbende bevægelser på kontoen.

De budgetansvarlige er ansvarlige for, at afstemningsarbejdet på det enkelte driftsområde udføres efter gældende regler.

Økonomi- og Personaleforvaltningen udfører et tværgående tilsyn med afstemningsarbejdet og er ansvarlig for udarbejdelse af vejledninger. Endvidere vedligeholder Økonomi- og Personaleforvalt-ningen en oversigt med afstemningsterminer og afstemningsansvarlige (en ajourført liste udsen-des hvert år til regnskabsafslutningen sammen med afstemningsskabeloner).

5 Aktiver og passiver

5.1 Fysiske aktiver

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der er fastsat en regnskabspraksis for regi-strering af fysiske aktiver, hvor der måtte være fastsat lovkrav herom. Se omtalte i afsnit 2.9.

Økonomi- og Personaleforvaltningen ajourfører på basis af udsøgninger i økonomisystemet og indberetninger fra udvalgte driftsenheder kommunens anlægskartotek.

5.2 Aktiver i øvrigt

5.2.1 It-aktiver

IT-Afdelingen er ansvarlig for, at der løbende ajourføres en oversigt med det it-udstyr, som it-afdelingen har supportansvaret for.

I det omfang, der lokalt anskaffes it-udstyr, er den pågældende chef ansvarlig for, at udstyret op-bevares under betryggende forhold.

Se i øvrigt kommunens IT-sikkerhedspolitik, jf. link under afsnit 4.1.1.

Page 19: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 17 af 18

5.2.2 Let omsættelige aktiver og lagerbeholdninger mm.

Den budgetansvarlige er ansvarlig for en betryggende opbevaring af aktiver, herunder etablering af betryggende forretningsgange for registrering af til- og afgange i varebeholdninger.

5.2.3 Vigtige dokumenter af økonomisk betydning

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for registrering og opbevaring af lånedokumen-ter, skadesløsbreve, pantebreve, garantier m.m. Forretningsgange for pantebreve fremgår af bilag 5.2.3.

5.2.4 Rettigheder og forpligtigelser

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlige for at registrere de rettigheder og forpligtigel-ser, som har betydning for regnskabsaflæggelsen. Økonomi- og Personaleforvaltningen fører fortegnelse over leje- og leasingaftaler samt kautions- og garantiforpligtigelser, som fremgår af kommunens årsregnskab i bind 2.

5.2.5 Værdier tilhørende andre

Det er hovedreglen, at kommunen ikke administrerer midler for andre. Hvor det ikke er muligt at overlade rollen til familie, værge eller andre, kan kommunen undtagel-sesvist påtage sig at bistå personer på kommunens institutioner, plejecentre eller tilsvarende med at administrere økonomien. De enkelte fagdirektører har ansvaret for indenfor egne områder i nødvendigt omfang at fastlæg-ge regler for administrationen af værdier tilhørende andre (se bilag 5.2.5).

Page 20: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 18 af 18

Afsnit Bilagsoversigt og ”interne” link til politikker mv. Status

2.2 Plan for Økonomiforvaltningens tværgående tilsyn og kontrol-ler

Bilag udarbejdes

2.3, 2.6 og 2.9

Tidsplaner for budget, økonomiopfølgning og regnskab Bilag vedlagt

2.5 Udførelse af ledelsestilsyn Bilag vedlagt

2.8 Oversigt over driftsenheder med selvstændigt budgetansvar samt centrale puljer og konti

Bilag udarbejdes

2.9 Regnskabspraksis Bilag vedlagt

2.10.2 Håndtering af byggemodninger bevillingsmæssigt Bilag vedlagt

2.10.3 Skabelon anlægsregnskaber Bilag vedlagt

3.1 Finansiel strategi Bilag vedlagt

3.2 Underskriftsblad Bilag vedlagt

3.2.1 Leasing Bilag vedlagt

3.3.2 Forretningsgang NemKonto Bilag vedlagt

3.3.3 Forretningsgang for håndtering af kontantkasser, oprettelse af bankkonti, udbetaling af personlige forskud til ledere og an-vendelse af kasseapparater

Bilag vedlagt

3.3.4 Betalingskort, internethandel og anvendelse af kontokort Bilag vedlagt

3.3.5 Opkrævningsplan Bilag vedlagt

4.1 Retningslinjer for bogføringsprocessen Bilag vedlagt

4.1.1 Oversigt systemer og systemansvarlige Bilag vedlagt

4.1.1 I-sikkerhedspolitik Bilag vedlagt

4.1.2 Forretningsgang for tildeling af autorisationer i Økonomisy-stemet.

Bilag vedlagt

4.2.1 Indkøbs- og udbudspolitik Bilag vedlagt

4.3 Skabelon for afstemning af balancekonti og oversigt med afstemningsansvarlig og terminer.

Udsendes i forbindelse med regnskabsafslutningen

5.2.3 Forretningsgang for pantebreve Bilag vedlagt

5.2.5 Forretningsgang for opbevaring af værdier tilhørende andre. Eksisterende regler vedlagt. SÆH er i gang med at ajourføre regelsættet

Page 21: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget

1

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017 blev der besluttet en ny struktur på Økonomi-udvalgets område. Den nye struktur er medvirkende til at optimere/forenkle budgetlægning og økonomirapporter.

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder.

Note: Serviceområderne forvaltninger, forsikringer og særlige udgifter og indtægter i nuværende struktur bliver i ny struktur fordelt på serviceområderne central administration og budgetpuljer.

Økonomiudvalgets driftsbudget omfatter således fremadrettet følgende sektorer: Administrativ og Politisk organisation samt Erhverv, Turisme og Profilering.

I forbindelse med budget 2017-2020 blev der vedtaget en række reduktioner. Det er forventningen, at de vedtagne reduktioner i budget 2017-2020 realiseres fuldt ud i budget 2018-2021.

På Økonomiudvalgets møde den 9. august 2017 blev det besluttet, at de opgjorte demografireguleringer for SÆH og BSU for 2019-2021 placeres i en pulje under ØKU med henblik på revurdering ved budgetlægningen for 2019-2022.

Det blev samtidig besluttet, at der som modpost til det demografiske udgiftspres mv. budgetlægges en reduktionspulje under Økonomiudvalgets område på 45 mio. kr. i 2020 og 90 mio. kr. i 2021 med henblik på eventuel udmøntning ved budgetlægningen for 2019-2022.

Nuværende struktur Budget 2018 Ny struktur Budget 2018

10 Økonomiudvalget 478.293.738 10 Økonomiudvalget 478. 293.738

10 Administrativ organisation 425.857.543 10 Administrativ organisation 453.455.215100 Forvaltninger 345.964.528 100 Central administration 342.888.884101 Forsikringer -2.994.796 102 IT og Digitalisering 56.646.566102 Kommunikation 56.565.718 104 Administrationsbygninger 26.322.093104 Administrationsbygninger 26.322.093 106 Redningsberedskabet 15.116.860

108 Budgetpuljer 12.480.81211 Politisk organisation 12.297.290 110 Byråd 10.119.751 11 Politisk organisation 12.297.290111 Nævn og råd 617.167 110 Byråd, råd og nævn 11.274.573112 Fælles formål politisk organisation 537.655 113 Valg 1.022.717113 Valg 1.022.717

14 Erhverv, Turisme og profilering 12.541.23312 Særlige udgifter og indtægter 12.480.812 140 Turisme 4.273.494120 Særlige udgifter 12.480.812 141 Profilering 1.087.488121 Særlige indtægter 0 142 Erhverv 7.180.251

14 Erhverv, Turisme og profilering 12.541.233 140 Turisme 4.273.494 141 Profilering 1.087.488 142 Erhverv 7.180.251

15 Redningsberedskabet 15.116.860 150 Redningsberedskabet 15.116.860

Page 22: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget

2

Fra 2019 indføres et nyt udligningssystem, som skal løse manglerne i det nuværende udligningssystem og de midlertidige lappeløsninger, som er gennemført de senere år. Hjørring Kommunes finansieringsgrundlag fra 2019 og frem er derfor forbundet med stor usikkerhed.

I forbindelse med Regnskab 2016 blev der overført 26,8 mio. kr. til 2017. Det er forventningen, at der overføres et tilsvarende beløb til 2018.

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer.

Det samlede driftsbudget i 2018 udgør 478,3 mio. kr. faldende til 413,9 mio. kr. i 2021. Faldet kan i høj grad tilskrives indlagte reduktionspuljer i 2020 og 2021.

Økonomiudvalgets samlede ramme:

Ændringer til rammen

På Byrådets møde den 29. marts 2017 blev det besluttet, at budget 2018-2021 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår fra budget 2017.

Budgetrammerne for de enkelte udvalg er udmeldt med udgangspunkt i pris og løn skøn jf. budget- vejledningsskrivelse af 30. juni 2017.

Der er indregnet 0,227 mio. kr. vedr. lov og cirkulæreprogram. Bevillinger som følge af tidligere beslutninger udgør netto 1,577 mio. kr.

Flygtningepuljen er udmøntet i henhold til nedenstående:

Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 202 1Administrativ organisation 453,5 458,6 426,2 389,7Heraf reduktionspulje 0,0 0,0 -45,0 -90,0

Heraf demografi på Bsu og SÆH 0,0 3,6 17,8 27,8

Politisk organisation 12,3 11,8 11,8 11,8Erhverv, Turisme og Profilering 12,5 12,5 12,5 12,5Udvalget i alt 478,3 482,9 450,5 413,9

Udmøntning af tværgående flygtningepulje

Udgifter 18,100 18,100 18,100 18,100

AU - udgifter 15,000 15,000 15,000 15,000

Ydelseskontoret 0,800 0,800 0,800 0,800

BSU Dagtilbud 0,400 0,400 0,400 0,400

BSU Skole 1,600 1,600 1,600 1,600

SÆH Tandplejen 0,300 0,300 0,300 0,300

Indtægter -18,100 -18,100 -18,100 -18,100

AU - resultattilskud -5,200 -4,200 -4,400 -3,600

ØKU - grundtilskud -12,900 -7,500 -6,500 -5,900

Dækning via budgetgaranti -6,400 -7,200 -8,600

Samlet balance 0,000 0,000 0,000 0,000

Page 23: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget

3

Demografireguleringer SÆH og BSU er indarbejdet i 2019-2021.

Reduktionspulje til at imødegå demografiudviklingen er ligeledes indarbejdet i budget 2020-2021.

De samlede ændringer fremgår af nedenstående oversigt.

Ændringer til rammen i budget 2018-2021:

Administrativ organisation

Sektoren omfatter områderne Central administration inkl. Forsikringsområdet, IT og Digitalisering, drift af Administrationsbygninger, Redningsberedskab samt Budgetpuljer.

Samlet oversigt over den administrative organisatio n:

De enkelte serviceområder er beskrevet i efterfølgende afsnit.

Økonomiudvalget i mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2 021Rammen 463,649 459,245 458,305 458,305Effekt lov- og cirkulæreprogram 0,227 0,226 0,183 0,181Bevillinger vedr. tidligere beslutninger 1,577 1,577 1,577 1,577Tilpasning flygtningepulje - udmøntning + grundtilskud 3,059 8,459 9,459 10,059Demografi SÆH og BSU 0 3,619 17,801 27,826Reduktionspulje 0 0 -45,000 -90,000Tekniske korrektioner 0,196 0,196 0,196 0,196Trykprøvning Arbejdsmarkedsomr. 5,900 5,900 4,300 2,700Tidlig foreb.indsats BSU 0,887 0,887 0,887 0,887Borgmesterens forslag 0,800 0,800 0,800 0,200Flytning fra anlæg til drift 2,000 2,000 2,000 2,000Udvalget i alt 478,294 482,908 450,507 413,929

Administrativ organisation 2018 2019 2020 2021Central Administration 342,889 342,312 342,360 339,885IT og Digitalisering 56,647 52,998 50,569 50,843Administrationsbygninger 26,322 26,019 25,817 25,817Redningsberedskabet 15,117 15,117 15,117 15,117Budgetpuljer 12,481 22,184 -7,634 -42,009I alt 453,455 458,630 426,229 389,652

Page 24: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget

4

Central Administration Serviceområdet Central Administration består primært af lønninger til personale ansat på det administrative område, samt følgeudgifter hertil. Desuden er forsikringsområdet en del af den centrale administration. Forsikringsområdet er takstfinansieret og der er et udgiftsbudget på ca. 16 mio. kr. til de udgifter der er til forsikringspræmier, skader mv.

Serviceområde Central Administration, specificeret:

Rammen til forvaltninger udgør 305,1 mio. kr., som primært omfatter løn og følgeudgifter til det administrative personale. Der er rammestyring på løn og følgeudgifter, og de budgetansvarlige på de administrative områder har ansvaret for budgetoverholdelse. Desuden har de adgang til at over-føre 3% af et budgetoverskud og 2% af budgetunderskud til efterfølgende år.

Udbetaling Danmark har bl.a. overtaget administration af boligstøtte, pension og børnebidrag. Kommunerne betaler et fast bidrag for denne ydelse. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark stiger i takt med at KMD’s systemer udfases. Hjørring Kommunes budget er udarbejdet med udgangspunkt i KL’s budgetvejledning på området. Området skal ses i sammenhæng med monopolbrud under serviceområdet IT og Digitalisering.

Tjenestemandspensioner er budgetteret fladt i forhold til de forudsætninger, der ligger i 2017.

Central Administration 2018 2019 2020 2021Øvrige områder 1,258 1,258 1,258 1,258Forvaltninger - personale mv. 305,094 304,424 302,778 300,576Administrationsbidrag til UDK 11,770 11,864 13,558 13,285Tjenestemandspensioner 24,767 24,767 24,767 24,767I alt 342,889 342,312 342,360 339,885

Page 25: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget

5

IT og Digitalisering Området omfatter kopi/print, telefoni, it-anskaffelser, licensudgifter og centrale EDB-fagsystem-udgifter.

Serviceområde IT og Digitalisering, specificeret:

IT-drift består af løn og følgeudgifter i IT-afdelingen, som er omfattet af rammestyring. Den budgetansvarlige har ansvaret for budgetoverholdelse, og der er adgang til at overføre 3% af et budgetoverskud og 2% af budgetunderskud til efterfølgende år.

IT-systemer dækker over centrale systemer som omfatter fagsystemer, økonomisystem, lønsystem, journalsystem samt øvrige systemer. Der er kontrakter på de enkelte systemer, der løbende genforhandles eller sendes i udbud.

Udgifter til KMD vedr. Udbetaling Danmarks områder er faldende fra 2018 til 2021, hvilket kan tilskrives at udgifterne til KMD-systemer falder efterhånden som løsningerne udfases. Samtidig vil der være et stigende administrationsbidrag i takt med at Udbetaling Danmark sætter nye monopolbrudsløsninger i drift.

Monopolbrudsprojektet er et fælleskommunalt projekt under KOMBIT, som alle kommuner har forpligtet sig til at gennemføre. Formålet med monopolbruddet er at forbedre kvaliteten og effektiviteten i løsningen af de kommunale kerneopgaver. Samtidig er det forventningen, at monopolbruddet i gennemsnit vil føre til en besparelse på 25 % af kontraktudgifterne for de anvendte systemer.

En række af de centrale delprojekter i monopolbruddet er forsinket i forhold til den oprindelige plan. Hjørring Kommune vurderer, at forsinkelsen vil være cirka 2 år. Forsinkelsen medfører en udskudt implementering og idriftsættelse af de nye systemer, samt en forsinket realisering af de forventede gevinster.

Den forventede udvikling i monopolbrudsøkonomien i Hjørring Kommune er opgjort på baggrund af de nyeste opdateringer på området. Set i lyset af den generelle usikkerhed på området fastholdes det nuværende budgetgrundlag med henblik på revurdering ved budgetlægningen for 2019 til 2022.

IT og Digitalisering 2018 2019 2020 2021IT-afdelingen, drift 20,020 19,919 19,919 19,919KMD-Udbetaling Danmark 7,614 7,348 5,626 5,899KMD Øvrige systemer 14,942 14,942 14,942 14,942Økonomisystem 2,838 2,838 2,838 2,838Lønsystem 4,382 4,382 4,382 4,382Pulje til udvikling af systemer 0,500 0,500 0,500 0,500Øvrige systemer 2,718 2,882 2,882 2,882Kopi/Print/Papir 0,806 0,806 0,806 0,806Monopolbrud 2,826 -0,619 -1,326 -1,326I alt 56,647 52,998 50,569 50,843

Page 26: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget

6

Administrationsbygninger Administrationsbygningerne omfatter de fysiske rammer for den politiske og administrative organisation, herunder også fysiske rammer for flere af driftsområdernes administrative funktioner.

Serviceområde Administrationsbygninger, specificere t:

Rådhuset i Hirtshals anvendes til bibliotek, lokalhistorisk arkiv, borgerservice mv.

I Amtmandsboligen er der mødefaciliteter, vielseskontor mv.

I november 2016 har kommunen erhvervet 877 m2 af stueetagen på Rådhuset i Hjørring til indretning af ydelseskontor, der fremover er en del af Borgerservice.

Redningsberedskabet Nordjyllands Beredskab varetager de opgaver som i følge Beredskabslovgivningen hører under det kommunale beredskab såsom brandsyn, indsatsledervagt, beredskabsplanlægning, administration af skorstensfejervæsenet, risikostyring mm.

Serviceområde Redningsberedskabet, specificeret:

Afhjælpende indsats omfatter kommuneabonnement til Falck og generelle udgifter til beredskabet omhandler løn, forsikringer mv.

Budgetgrundlaget er det fremskrevne tilrettede budget 2017.

Administrationsbygninger 2018 2019 2020 2021Rådhuset Hirtshals 0,120 0,120 0,120 0,120Rådhuset Vrå (Socialtilsyn Nord) -0,843 -0,843 -0,843 -0,843Rådhuset Hjørring (primært leaset bygning) 18,266 17,963 17,761 17,761Jobcentret (lejet bygning) 7,808 7,808 7,808 7,808Amtmandsboligen 0,970 0,970 0,970 0,970I alt 26,322 26,019 25,817 25,817

Redningsberedskabet 2018 2019 2020 2021Generelle udgifter (Nordjyllands Beredskab) 4,506 4,506 4,506 4,506Afhjælpende indsats (Falck) 10,611 10,611 10,611 10,611I alt 15,117 15,117 15,117 15,117

Page 27: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget

7

Budgetpuljer Omfatter budgetpuljer, der ikke umiddelbart kan henføres til øvrige områder under Økonomiudvalget.

Serviceområde Budgetpuljer, specificeret:

Økonomiudvalgets udviklingspulje disponeres særskilt i løbet af året og midlerne udbetales herfra, eller omplaceres til respektive omkostningssteder.

Grundtilskud til flygtninge, er budgetlagt centralt. De øvrige udgifter til flygtninge er budgetlagt henholdsvis under Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, Børne-, Skole- og Uddannelses-udvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget, jævnfør tidligere beskrivelse.

I alle budgetår er der afsat en bufferpulje på 24,9 mio. kr. Bufferpuljen anvendes til håndtering af driftsrulninger inden for servicerammen og udsving på indtægtssiden. Eventuelle mindreforbrug på bufferpuljen i det enkelte budgetår tilføres kassen.

Politisk Organisation

Varetagelse af den politiske organisations hverv samt afholdelse af valg i henhold til lovgivningsmæssige valghandlinger.

Specifikation af sektoren Politisk Organisation:

Nævn og råd omfatter bl.a. Hegnssyn, Huslejenævn og Beboerklagenævn

Valgudgifter omfatter bl.a. EU-valg, valg til Folketing, Region, Byråd, Ældreråd og øvrige folkeafstemninger.

Derudover er der udgifter til vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt kontingenter og abonnementer.

Budgetpuljer 2018 2019 2020 2021Økonomiudvalgets udviklingspulje 1,511 2,195 2,195 2,195EXIT-strategi - driftsbesparelse -1,344 -1,344 -1,344 -1,344Flygtninge - Grundtilskud -12,900 -7,500 -6,500 -5,900Bufferpulje - likviditetsopbygning 25,214 25,214 25,214 25,214Demografi SÆH og BSU 0 3,619 17,801 27,826Reduktionspulje 0 0 -45,000 -90,000I alt 12,481 22,184 -7,634 -42,009

Politisk Organisation 2018 2019 2020 2021Byråd, råd og nævn 11,275 10,764 10,764 10,764Valg 1,023 1,023 1,023 1,023I alt 12,297 11,787 11,787 11,787

Page 28: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget

8

Jf. beslutning i byrådet i januar 2017, stiger udgiften til vederlag for byrådet. Stigningen er en udløber af en tidligere beslutning fra Regeringen. Hjørring Kommune kompenseres i 2017 for merudgiften, men fremadrettet skal der ske en forøgelse af budgettet til vederlag for borgmester og udvalg.

Erhverv, Turisme og Profilering

Området omfatter Hjørring ErhvervsCenter, turismeudviklingscenter, Hjørring-LIVE mv.

Specifikation af sektoren Erhverv, Turisme og Profi lering:

Området omfatter en række drifts- og udviklingsopgaver

• Politik- og strategiudvikling, erhverv og turisme • Erhvervs- og turistfremme samt service • Initiering af og deltagelse i udviklingsprojekter indenfor opgaveområdet • Samarbejde med eksterne aktører, dialogfora, tværkommunale samarbejder m.m.

Erhverv, Turisme og Profilering 2018 2019 2020 2021Erhverv 7,180 7,180 7,180 7,180Servicering af samarbejdsfora 0,054 0,054 0,054 0,054Hjørring ErhvervsCenter 4,447 4,447 4,447 4,447Tværkommunale samarbejder 2,352 2,352 2,352 2,352Pulje - Erhverv 0,182 0,182 0,182 0,182Filmsatsning 0,146 0,146 0,146 0,146Turisme 4,273 4,273 4,273 4,273Turismeudviklingscenter 4,273 4,273 4,273 4,273Profilering 1,087 1,037 1,037 1,037Pulje til markedsføring 0,885 0,885 0,885 0,885Hjørring LIVE 0,202 0,152 0,152 0,152I alt 12,541 12,491 12,491 12,491

Page 29: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigel-sesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område, herunder for:

Tildeling af ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tildeling af dagpenge ved sygdom og barsel Aktivering og revalidering Tildeling af fleks- og skånejob og førtidspension Integration af flygtninge og indvandrere Voksenspecialundervisning Ungdommens uddannelsesvejledning

Udvalget varetager desuden ansvaret for jobcentret.

Overordnet set fordeler udvalgets nettoudgiftsramme på 1.008,2 mio. kr. sig på følgende tre sektorer:

Tabel 1: Budget 2018-2021, nettodriftsudgifter, mio. kr. (18-pl)

Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Forsørgelsesydelser 893,607 894,652 892,886 893,175

Beskæftigelsesindsats 105,178 105,572 104,971 105,757

Specialundervisning for voksne 9,402 9,402 9,402 9,402

Udvalget i alt 1.008,187 1.009,626 1.007,260 1.008,335

Figur 1: Fordeling af budget 2018 på sektorer

Investeringsstrategien

Et enigt byråd besluttede med budget 2015-18 at igangsætte en storstilet investeringsstrategi for at få flere borgere i job og uddannelse – og ind i arbejdsstyrken. Strategien indebærer en

Page 30: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger

investering, som gradvist udbygges frem mod 2018 – og stigende afledte besparelser på passiv forsørgelse frem mod 2019. Strategien er videreført og indarbejdet i budgetforslaget for 2018-21 med fastholdelse af investeringsniveauet i hele budgetperioden og med forud-sætning om en økonomisk nettogevinst på ca. 80 mio. kr. fra 2019 og frem (forskellen mel-lem investeringen og besparelsen på passiv forsørgelse). Se figur nedenfor.

Figur 2: Investeringsprofil og besparelse, mio. kr.

Strategien indebærer en fuldstændig omstilling af beskæftigelsesindsats og udfasning af de traditionelle beskæftigelsesprojekter. Mantraet for den nye strategi er "Rette indsats til rette borger til rette tid".

Der gennemføres tidligt en tværfaglig afklaring af borgernes individuelle behov - som grund-lag for individuelt fastlagte udviklingsforløb som kombinerer sundhedsmæssige og sociale støtteindsatser med virksomhedsrettede forløb. Opbygningen af den nye tilbudsvifte sker i et helhedsorienteret samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen.

Page 31: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger

Sektor Forsørgelsesydelser

89 pct. af nettodriftsrammen anvendes til forsørgelsesydelser. Jobcentret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Figur 3: Fordeling af sektor forsørgelse på serviceområder

Sektoren er opdelt på de ti serviceområder, der ses af figuren ovenfor.

Udgifterne til forsørgelsesydelser afhænger af flere faktorer, hovedsageligt lovbestemte sat-ser på ydelser, konjunkturer på arbejdsmarkedet og andre eksterne faktorer. En eventuel be-sparelse på området kan opnås igennem investeringer i beskæftigelsesindsatser, der hjæl-per til at nedbringe den tid, den enkelte ledige har behov for at modtage offentlig forsørgelse.

Page 32: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger

Aktivitetsforudsætninger

Aktivitetsforudsætningerne, som forsørgelsesbudget 2018-2021 baseres på, fremgår af ne-denstående tabel og figur. Forudsætningerne er opgjort i helårspersoner (HÅP).

Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger, 2018-2021, helårspersoner 2018 2019 2020 2021

Kontanthjælp (inkl. udd.hjælp) 739 674 674 674 Revalidering 225 225 225 225 Fleksjob (inkl. ledighedsydelse) 1.346 1.374 1.379 1.384 Førtidspension 2.574 2.550 2.527 2.502 Sygedagpenge 744 744 744 744 Jobafklaring 225 225 225 225 A-dagpenge 915 895 875 875 Ressourceforløb 312 306 301 296 Løntilskud 55 55 55 55 Jobrotation 25 25 25 25 Integrationsydelse 395 358 316 267 I alt 7.555 7.431 7.345 7.272

Aktivitetsforudsætningerne er beregnet ud fra den forventede udvikling i de enkelte forsør-gelsesgrupper, herunder de forudsætninger der ligger til grund for investeringsstrategien.

Refusionsreformen

Med refusionsreformen er der blevet fokus på den samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusionssatsen bliver aftrappet over tid i den samlede ydelsesperiode efter nedenstående refusionstrappe:

Trin 1: 0-4 uger: 80 pct.

Trin 2: 5-26 uger: 40 pct.

Trin 3: 27-52 uger: 30 pct.

Trin 4: Over 52 uger: 20 pct.

Varigheden akkumuleres for alle forsørgelsestyper. Refusionsreformen har haft den konse-kvens, at aktivitetsforudsætningerne nu er flerdimensionelle, da de berørte forsørgelses-grupper også skal fordeles på refusionstrin, afhængig af den samlede tid på offentlig forsør-gelse. Nedenfor præsenteres forudsætningerne for de relevante serviceområder.

Page 33: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger

Kontanthjælp

Kontanthjælp er fuldt omfattet af refusionsreformen, og samtlige borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp er indplaceret på refusionstrin 1-4 efter varighed.

Der er budgetteret med en faldende profil fra 2018-2019 som følge af effekterne af investe-ringsstrategien. Fra og med 2019 er det lave niveau forudsat fastholdt i 2020 og 2021.

Tabel 3: Aktivitetsforudsætninger, kontanthjælp (inkl. uddannelseshjælp), helårspersoner

Varighed 2018 2019 2020 2021 0-4 uger 11 10 10 10 5-26 uger 71 65 65 65 27-52 uger 94 85 85 85 52+ uger 563 514 514 514 I alt 739 674 674 674

Revalidering

Revalidering er fuldt omfattet af refusionsreformen, og alle på revalideringsydelse indplace-res på refusionstrin 1-4. Serviceområdet er budgetteret med uændret aktivitetsniveau i bud-getperioden.

Tabel 4: Aktivitetsforudsætninger, revalidering, helårspersoner

Varighed 2018 2019 2020 2021 0-4 uger 0 0 0 0 5-26 uger 1 1 1 1 27-52 uger 8 8 8 8 52+ uger 216 216 216 216 I alt 225 225 225 225

Fleksjob

På fleksjobområdet er der overgangsordninger i forhold til refusionsreformen. Hovedreglen er, at personer, der er visiteret til fleksjob før skæringsdatoen 1/7 2014, fortsætter med uæn-dret refusionssats, så længe vedkommende er i samme job. Personer, der er visiteret til fleksjob efter 1/7 2014 er derimod omfattet af reformen og vil med overvejende sandsynlig-hed blive indplaceret på refusionstrin 4.

Tabel 5: Aktivitetsforudsætninger, fleksjob, helårspersoner

2018 2019 2020 2021 Fleksjob, visiteret før 1/7 2014 780 640 630 620 Fleksjob, visiteret efter 1/7 2014 370 560 575 590 Ledighedsydelse 196 174 174 174 I alt 1.346 1.374 1.379 1.384

Page 34: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger

Førtidspension

Serviceområde Førtidspension er omfattet af refusionsreformen for personer, der er tilkendt førtidspension (FØP) efter 1/7 2014.

For personer, der er tilkendt førtidspension før denne skæringsdato, gælder flere refusions-satser, afhængig af tilkendelsestidspunktet. Tilkendelser, givet i perioden 1992-1998, udløser 50 procents refusion. Fra 1999 faldt refusionen til 35 pct. for nytilkendelser. Med førtidspen-sionsreformen i 2003 forblev refusionsprocenten den samme, men sammensætning af ydel-ser og tillæg blev ændret, så arbejdsmarkedsområdets udgifter voksede.

Der er desuden ca. 250 personer, for hvem Arbejdsmarkedsområdet modtager 100 procents refusion, da førtidspensionen er tilkendt før 1992. De indgår ikke i nedenstående oversigter, da kommunen ingen nettoudgifter har.

Tabel 6: Aktivitetsforudsætninger, førtidspension, helårspersoner

Førtidspensionsordning 2018 2019 2020 2021 FØP 50% refusion 292 268 244 219 FØP 35% refusion før 2003 502 466 430 394 FØP 35% refusion efter 2003 1.363 1.279 1.195 1.111 Ny refusionsordning (20% refusion) 417 537 658 778 I alt 2.574 2.550 2.527 2.502

Sygedagpenge

Serviceområde Sygedagpenge er fuldt omfattet af refusionsreformen, og alle på ydelsen ind-placeres på refusionstrin 1-4.

Der er budgetteret med en flad profil i hele budgetperioden idet effekterne af investerings-strategien forventes fuldt indfaset i 2018.

Tabel 7: Aktivitetsforudsætninger, sygedagpenge, helårspersoner

Varighed 2018 2019 2020 2021 0-4 uger 89 89 89 89 5-26 uger 254 254 254 254 27-52 uger 157 157 157 157 52+ uger 244 244 244 244 I alt 744 744 744 744

Jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløb hører til serviceområde Sygedagpenge.

Tabel 8: Aktivitetsforudsætninger, jobafklaringsforløb, helårspersoner

Varighed 2018 2019 2020 2021 0-4 uger 0 0 0 0 5-26 uger 1 1 1 1 27-52 uger 28 28 28 28 52+ uger 196 196 196 196 I alt 225 225 225 225

Page 35: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger

A-dagpenge

Serviceområdet A-dagpenge er fuldt omfattet af refusionsreformen.

Der er budgetteret med faldende aktivitetsniveau i budgetperioden som følge af forventede effekter af investeringsstrategien, hvor forsikrede ledige fra og med foråret 2017 er en del af målgruppen.

Tabel 9: Aktivitetsforudsætninger, A-dagpenge, helårspersoner

Varighed 2018 2019 2020 2021 0-4 uger 62 61 60 60 5-26 uger 307 301 294 294 27-52 uger 283 276 270 270 52+ uger 263 257 251 251 I alt 915 895 875 875

Ressourceforløb

Serviceområdet er omfattet af refusionsreformen, og langt de fleste borgere på ressourcefor-løb indplaceres på refusionstrin 4. Antallet forventes at falde som følge af effekterne af inve-steringsstrategien.

Tabel 10: Aktivitetsforudsætninger, ressourceforløb, helårspersoner

Varighed 2018 2019 2020 20210-4 uger 0 0 0 05-26 uger 4 4 4 427-52 uger 9 9 9 952+ uger 299 293 288 283I alt 312 306 301 296

Løntilskud

Løntilskud er fuldt omfattet af refusionsreformen.

Der er budgetteret med uændret aktivitetsniveau i budgetperioden.

Tabel 11: Aktivitetsforudsætninger, løntilskud, helårspersoner

2018 2019 2020 2021Løntilskud 55 55 55 55

Jobrotation

Serviceområdet er ikke omfattet af refusionsreformen.

Der er budgetteret med et uændret aktivitetsniveau i budgetperioden.

Tabel 12: Aktivitetsforudsætninger, jobrotation, helårspersoner

2018 2019 2020 2021 Jobrotation 25 25 25 25

Page 36: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger

Integrationsydelse

Integrationsydelse er fuldt omfattet af refusionsreformen, og samtlige borgere på integrati-onsydelse er indplaceret på refusionstrin 1-4 efter varighed.

Den forventede udvikling er baseret udviklingen t.o.m. august 2017, statens udmeldte kvoter for flygtninge i 2018, KL’s forudsætninger for overslagsårene 2019-2021 samt en vurderet ri-siko for tilgang til integrationsydelse fra integrationsborgere, der pt. modtager SU.

Tabel 13: Aktivitetsforudsætninger, integrationsydelse, helårspersoner

Varighed 2018 2019 2020 2021 0-4 uger 9 9 8 7 5-26 uger 36 36 34 30 27-52 uger 49 48 44 40 52+ uger 301 265 230 190 I alt 395 358 316 267

De ændrede flygtningetal medfører væsentlige mindreudgifter i forhold til budget 2017-2020.

Page 37: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger

Sektor Beskæftigelsesindsats

Sektor Beskæftigelsesindsats udgør 10 pct. af udvalgets nettodriftsramme og omfatter Hjør-ring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i form af vejledning og op-kvalificering samt ordinær uddannelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpenge-modtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne aktører om udførelsen. Herudover integrationsindsatsen samt Særligt Tilrette-lagt Ungdomsuddannelse (STU) og Ungdommens uddannelsesvejledning (UU).

Sektoren består af de fem serviceområder, der ses nedenfor.

Figur 4: Fordeling af budget indenfor sektor Beskæftigelsesindsats

De afsatte investeringsmidler til arbejdsrettet rehabilitering er indbudgetteret på serviceom-råde Afklaringsforløb, projekter mv.

Page 38: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger

Sektor Voksenspecialundervisning

Sektoren, som udgør 1 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget, har to opgaver:

At levere kompenserende specialundervisning for voksne i henhold til lov om special-undervisning for voksne.

At levere særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om særligt til-rettelagt ungdomsuddannelse.

Figur 5: Fordeling af budget indenfor Sektor Voksenspecialundervisning

Page 39: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

B2018 B2019 B2020 B2021

(mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Sektor SundhedÆldre 895,0 893,2 892,2 893,0 Sektor Handicap 407,8 420,9 417,5 417,5 Sektor Sikringsområdet 60,1 60,1 60,1 60,1 Sektor Socialtilsyn Nord 0,0 0,0 0,0 0,0

Udvalget i alt 1.362,9 1.374,3 1.369,9 1.370,7

67%

29%

4%

0%

Sektor Sundhed Ældre

Sektor Handicap

Sektor Sikringsområdet

Sektor Socialtilsyn Nord

Page 40: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Budget 2018-21 Budgetstrategi

Udgangspunktet for arbejdet med budget 2018-21 har været den budgetstrategi som SÆH-udvalget besluttede i forbindelse med budgetlægning for 2015 (SÆH-møde 24. juni 2014).

Centrale elementer i denne strategi er

at fastholde den nuværende investeringsstrategi hvor det handler om at sætte maksimalt fokus på forebyggelse og rehabilitering ligesom "hjælp til selvhjælp" skal være det bærende princip for alle indsatser på SÆH-området

at en fortsat målrettet indsats for at imødegå de budgetudfordringer den demografiske udvikling giver, vil kunne øge andelen af borgere, som er helt eller delvis selvhjulpne i hele den kommende 4 års periode.

at der vil være behov for at finde konkrete budgettilpasninger

at det vil være nødvendigt at sikre en effektivitetsforbedring i driften.

Fortsat investering i selvhjulpenhed, sundhed og me stringsevne

– stiller krav om effektiv drift og fornuftig ressourceanvendelse

Budgetstrategien tager udgangspunkt i en tro på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest muligt og længst muligt.

At klare sig selv mest muligt og længst muligt – selvhjulpenhed og mestringsevne - understøttes af SÆH-områdets investering i forebyggelse og rehabilitering.

For at sikre de nødvendige ressourcer til denne investering er det afgørende, at den samlede drift på SÆH-området er så effektiv som muligt. Det er gennem den effektive drift, der frigøres midler til den fortsatte investering i forebyggelse og rehabilitering.

Konkret kan strategien inddeles i A) en del rettet mod selvhjulpenhed og mestringsevne blandt borgerne i målgruppen for SÆH-områdets ydelser og B) en virksomhedsdel rettet mod opti-mering af driftsenhederne på SÆH-området. Dette relaterer sig både til besparelser på arbejds-pladserne og besparelser på centralt niveau.

I de følgende 2 afsnit er A) og B) foldet ud.

A. Investering i borgernes selvhjulpenhed og mestrings evne Vi skal styrke og udbygge indsatsen for at øge borgernes selvhjulpenhed og mestringsevne. Dette gøres blandt andet ved følgende elementer:

På det specialiserede socialområde arbejdes konsekvent efter et LEON-princip (LEON = Laveste Effektive OmkostningsNiveau), hvor indsats og ydelser leveres på det mest ef-fektive niveau ”nederst i pyramiden”. Det vil blandt andet sige, at botilbud i videst muligt omfang tilbydes i nærområdet i Hjørring Kommune, hvorved netværksrelationer og dermed hjælp til selvhjælp kan styrkes samtidig med, at et vedvarende fokus på mestringsevne i den pædagogiske indsats kan sikres.

Page 41: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Alle borgere indenfor målgruppen tilbydes rehabilitering, uanset leverandør.

Velfærdsteknologi tænkes ind i alle relevante sammenhænge, hvor det kan være med til at understøtte borgernes selvhjulpenhed.

En målrettet indsats for at øge borgernes sundhedstilstand og dermed en reduktion i behandlingsbehovet skal sikre, at der i hele budgetperioden kan frigøres 5 % af budget-tet, der er afsat til medfinansiering af regionens behandlingstilbud. De frigjorte midler skal geninvesteres i rehabilitering, tidlig opsporing af sygdom, opfølgende hjemmebesøg, (hjemme)træning m.m. – og derved understøtte den overordnede strategi mest muligt.

B. Effektiv drift og fornuftig ressourceanvendelse ska l understøtte SÆH-områdets investeringer i selvhjulpenhed og mestring sevne En vigtig forudsætning for, at SÆH-områdets investeringsstrategi skal lykkes er, at der kan frigø-res de nødvendige ressourcer til at finansiere den forebyggende og rehabiliterende indsats.

Hvis det skal lykkes kræver det, at SÆH-områdets samlede ressourceanvendelse optimeres. Vi skal med andre ord

gøre tingene effektivt

gøre de effektive ting

At gøre tingene effektivt retter sig mod de enkelte driftsenheders evne til at driftsoptimere, og få mest mulig kvalitet ud af de ressourcer, der anvendes til opgaven.

At gøre de effektive ting retter sig mod at sikre en fornuftig og rimelig balance mellem om-kostningen ved at levere en ydelse og den kvalitet eller værdi som borgeren oplever at få ud af ydelsen.

Således handler den første dimension om få mest muligt ud af de indsatser, der prioriteres, mens den anden dimension handler om at prioritere de indsatser, der giver mest værdi.

Gør tingene effektivt

Vi vil sikre maksimalt fokus på driftsoptimering ved, at den enkelte arbejdsplads bliver stillet over-for vedvarende konkrete krav til effektivisering i budgetperioden. Ved budget 2015 blev de de-centrale driftsenheder stillet for et samlet effektiviseringskrav svarende til 1 % af budgetrammerne i 2015, 2 % i 2016, 3 % i 2017 og 4 % i 2018. Ved udgangen af 2017 er ¾ af effektiviseringskravet realiseret, men man er opmærksom på, at den sidste 1 % i 2018 bliver væsentligt sværere at reali-sere.

Til at understøtte driftsenhederne i denne opgave er der udarbejdet en håndbog, som anviser gode eksempler på, hvordan opgaven kan gribes an i forhold til eksempelvis:

Velfærdsteknologi

Sygefravær

Forenkling af dokumentation

Færre skader på biler

Page 42: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Effektivisering af arbejdsgange

Kørsel

Mere effektiv arbejdstilrettelæggelse

Reduktion af eksternt vikarforbrug

Denne håndbog udbygges løbende med nye værktøjer og eksempler.

Det er målet, at en understøttelse af driftsenhederne indenfor de nævnte områder, vil være med til, at de kan udføre deres opgaver mere effektivt.

Gør de effektive ting

Det andet effektivitetshensyn handler om, at der skal være den rette sammenhæng mellem det som det koster at levere en ydelse og den værdi som ydelsen har for den enkelte borger. Sammenhængen mellem ressourceanvendelsen og den kvalitet, der kommer ud af det, er en kompleks sammenhæng.

I nogle tilfælde kan en stor ressourceanvendelse være forbundet med en meget lille effekt i kvalitet, serviceniveau eller brugeroplevelse, mens der i andre tilfælde kan være store effek-ter forbundet med en lille ressourceanvendelse.

Figuren herunder illustrerer, at sammenhængen mellem ressourceanvendelse og effekt kan væ-re meget forskellig, alt efter hvilken indsats der er tale om.

Høj effekt + + +/-

Lav effekt +/- - -

Lav ressourceanvendelse Høj ressourceanvendelse

Pointen er ikke, at man skal prioritere ydelser og indsatser alene efter, hvor forholdet mel-lem ressourceanvendelse og effekt er mest gunstigt. Der kan være andre begrundelser end de rent økonomiske – dvs. politiske hensyn – som gør, at ressourcetunge ydelser og indsatser som har en relativ lille effekt på kvalitet eller brugeroplevelse, alligevel prioriteres højt.

Og omvendt kan der også være ydelser og indsatser, som har stor effekt på kvalitet og bruger-oplevelse trods en relativ lille ressourceanvendelse, som alligevel - politisk set - prioriteres lavt.

Pointen er derimod at holde sig det overordnede pejlemærke for øje. Det vil sige, at ressourcer-ne som udgangspunkt skal ses i lyset af, hvor de skaber størst værdi for borgerne og, at SÆH- området skal søge at etablere ”rette tilbud til rette borger” og ikke betale for ydelser som borgeren reelt set ingen eller kun i ringe grad har gavn af.

Page 43: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Trykprøvning af opdriftsprognoser

Væsentlige dele af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budget er påvirket af den demografi-ske udvikling og herunder ikke mindst væksten i antallet af 80+ årige. Ældreområdet er selvsagt direkte påvirket af antallet af ældre, idet en vis andel heraf vil have be-hov for pleje eller praktisk hjælp. Man ved også, antallet af ældre i høj grad er en driver for udviklingen i sundhedsudgifterne. Det er fortrinsvis ældre borgere, som behandles på sygehusene, og via den aktivitetsbestemte medfinan-siering ligger det kommunale budgetansvar herfor hos Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Endelig gør den stigende levealder sig også gældende på handicapområdet, hvorfor tilgangen til denne målgruppe langt overstiger ”afgangen”. Mens det i de senere år har været tale om en generel stigning i antallet af +65 årige er det i de kommende år især antallet af +80 årige som stiger. Ifølge Danmarks Statistik stiger antallet af 80+ årige med 50% i Hjørring Kommune frem mod 2030.

Ved hvert års budgetlægning ”trykprøves” tidligere års opdriftsberegninger. Således også ved Budget 2018. Trykprøvningen viste, at den demografisk betingede opdrift på SÆH-området er mindre i 2018 end tidligere indarbejdet i flerårsbudgettet, men til gengæld større i 2019-21 (se tabel 1 nedenfor). De store ubalancer i 2020 og 2021 skyldes, at der ikke tidligere er indarbejdet opdriftsmidler i 2020 og 2021.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

80+ årige i Hjørring Kommune 2018-2030

Page 44: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Den væsentligste forklaring på faldet i 2018 er, at forventningen til opdrift på VoksenHandicapom-rådet fra Børne- og Familieafdelingen er nedjusteret. Nedjusteringen skyldes, at en række børn og unge fra årgang 97 og 98 (dvs. nuværende alder 19-20 år), som tidligere har været indeholdt i op-driftsforventningen, nu ikke længere ventes at overgå til SÆH-området. Tabel 1

2018 2019 2020 2021

mio. kr.

SundhedÆldre – opdrift 2018-21 3,2 8,0 12,4 17,6

Tidligere indarbejdet i flerårsbudget 3,4 7,0 7,0 7,0

Resultat af trykprøvning SundhedÆldre 0,2 -1,0 -5,4 -10,6

VoksenHandicap – opdrift 2018-21 10,7 29,8 44,1 53,0

Tidligere indarbejdet i flerårsbudget 13,1 26,2 26,2 26,2

Resultat af trykprøvning VoksenHandicap 2,4 -3,6 -17,9 -26,8

Resultat af trykprøvning SÆH i alt 2,6 -4,6 -23,3 -37,4

Demografimodel og metoder på SÆH-området Den demografisk betingede opdrift på SÆH-området antager forskellige karakter alt efter om det er på Sundheds- og Ældreområdet eller om det er på Handicapområdet. Derfor udarbejdes progno-serne for opdrift på forskellige måder på de 2 hovedområder.

Sundheds- og Ældreområdet

Den demografisk betingede opdrift på Sundheds- og Ældreområdet beregnes med udgangspunkt i en række udgiftsområder, som vurderes at være særligt påvirket af den demografiske udvikling. Disse områder er

• Hjemmehjælp • Aktivitetsområdet • Hjælpemidler • Hjemmesygepleje • Kommunal genoptræning

De 5 udgiftsområder svarer til omkring 30% af udgifter på Sundheds- og Ældreområdet. Store rammestyrede områder om ældrecentrene samt området for den aktivitetsbestemte medfinansie-ring, der budgetlægges helt særskilt, er således holdt udenfor beregningerne af demografisk betin-get opdrift.

Opdriftsberegningen på Sundheds- og Ældreområdet sker i 2 steps: Først beregnes en enheds-omkostning pr. borger, og dernæst fremskrives denne enhedsomkostning med Danmarks Statistiks befolkningsprognoser for Hjørring Kommune.

1. Enhedsomkostninger

Page 45: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

For hvert udgiftsområde fordeles udgifterne i senest kendte regnskabsår på borgerne inddelt i aldersgrupper. Her anvendes aldersgrupperne 0-49 år, 50-54 år, 55-59 år osv.

Der er to væsentlige opmærksomhedspunkter i forhold til at beregne enhedsomkostningerne. For det første er det væsentligt, at der ved trykprøvningen tages udgangspunkt i senest kendte regnskabstal. Dermed er der i enhedsomkostningen taget højde for den forbedring af borger-nes helbredstilstand som generelt har kunnet konstateres gennem de seneste mange år. Tryk-prøvningens baseline er således dynamisk i den forstand, at den fornys ved hvert års fornyede trykprøvning af den demografisk betingede opdrift.

For det andet er det væsentligt, at der i aldersinddelingen også tages højde for borgere yngre end de 65 år, som ofte bruges til at afgrænse udgifter på ældreområdet. Omkring 20% af de 5 udgiftsområder kan faktisk henføres til borgere under 65 år. Den demografiske opdriftsprogno-se tager således højde for udgiftsdrivende aldersgrupper uanset om de er stigende eller fal-dende.

2. Fremskrivning Fra Danmarks Statstik hentes befolkningsprognoser for Hjørring Kommune fordelt efter samme aldersintervaller som ovenfor angivet. I befolkningsprognoserne tages højde for såvel fødsler, dødsfald, til- og fraflytning. På baggrund af enhedsomkostningerne kan udgiftsbehovet på de udvalgte områder således fremskrives med befolkningsprognosen.

Opdrift på Handicapområdet

Opdrift på Handicapområdet området beregnes i modsætning til sundheds- og ældreområdet ikke ud fra prognoser for befolkningsudviklingen, da der er tale om en relativ lille og heterogen gruppe. Opdriften på handicap baserer sig i stedet på kendskabet til konkrete sager, socialfaglige vurderin-ger og historik. Opdrift på handicapområdet består af to dele:

1. Opdrift fra Børne og Familieafdelingen (BSU): • borgere, som i den kommende budgetperiode fylder 18 år, og som forventes at

overgå til SÆH-området inden de fylder 22 år. 2. Øvrig opdrift:

• borgere som er fyldt 22 år, og som får brug for støtteforanstaltning på SÆH-området i den kommende budgetperiode. Det kan f.eks. være pga. senhjerneskade eller misbrugsproblemer. I den Øvrige opdrift indregnes også frafald eller afgang i form af fraflytninger eller dødsfald. Øvrig opdrift er således udtryk for en netto-opdrift.

Prognosen for opdrift fra Børne- og Familieafdelingen Prognose for opdrift fra Børne- og Familieafdelingen baserer sig på en konkret gennemgang af kendte sager i Børne- og Familieafdelingens regi. Ved denne gennemgang foretages en socialfaglig vurdering af,

Page 46: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

a. borgerens placering indenfor følgende målgrupper: • ADHD • Autisme • Udviklingshæmmet • Psykisk handicappet • Fsisk handicappet

b. tyngden af støttebehov:

• Bostøtte mindre end 10 timer pr. uge • Bostøtte mere end 10 timer pr. uge • Botilbud uden døgndækning • Botilbud med døgndækning • Højt specialiseret botilbud

c. Tidspunktet for overgangen til VoksenHandicapområdet

• Som udgangspunkt forventes overgangen at ske i den måned og det år, hvor borgeren fylder 18 år, men i en lang række tilfælde er der enten en formodning eller en sikker vi-den om, at overgangen af den ene eller anden grund først vil ske senere. I sådanne til-fælde er det det senere tidspunkt som danner grundlag for prognosen.

Ud fra vurderingen af målgruppe, støttebehov og tidspunkt for overgangen til VoksenHandicap og på baggrund af det kendskab VoksenHandicapområdet har til typer af mulige foranstaltninger og tilbud, foretages et match for hver borger. Prissætningen af dette match sker ud fra enten kendte takster på konkrete foranstaltninger eller ud fra gennemsnitstakster for typer af relevante foranstaltninger. Øvrig opdrift Øvrig opdrift på Handicapområdet består af netto-tilgangen af borgere, som ikke har været kendt i regi af Børne- og familieafdelingen på BSU. Der kan være tale om f.eks. særligt udsatte borgere, borgere med misbrugsproblemer eller borgere, som er forulykket eller blevet skadet som voksen, og som derfor efterspørger en ydelse på VoksenHandicapområdet. Indeholdt i netto-beregningen af Øvrig opdrift er den afgang, der sker i form af fraflytning eller dødsfald. Det er en kendt sag, at gennemsnitslevetiden for mennesker med handicap i dag er langt højere end den var for år tilbage. Og middellevetiden er stadig stigende. Det er derfor helt naturligt, at frafald i form af dødsfald stadig kun udgør en relativ lille andel af den samlede mængde af bor-gere som modtager en ydelse eller et tilbud på VoksenHandicapområdet - i 2017 ca. 1100 borgere på Hjørring Kommunes egne tilbud eller ydelser. Øvrig opdrift er således = opdrift ikke kendt fra B&F minus afgang = netto-opdrift Det er i sagens natur ganske vanskeligt at lave prognoser for Øvrig opdrift. Tilgang som konse-kvens af misbrug eller f.eks. pga. skader eller handicaps forårsaget af trafikuheld eller lignende er meget svært at forudse. Om afgang ved vi alene at den relativt er faldende.

Page 47: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Den metode, der er blevet anvendt de senere år på SÆH-området til at angive en forventning om Øvrig opdrift, har været at fokusere på historikken. Det har nemlig vist sig, at den øvrige opdrift samlet set har ligget på et ganske stabilt niveau (svarende til omkring 7 mio. kr. pr. år). Der er ikke noget, der tilsiger, at denne historik ikke skulle fortsætte i den kommende budgetperio-de, og det vurderes derfor som en relativ robust forudsigelse at regne med en Øvrig opdrift på 7 mio. kr.

Page 48: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Supplerende nøgletal på SÆH-området

Sektor SundhedÆldre

67%

29%

4%

SÆH-området

Sektor Sundhed Ældre

Sektor Handicap

Øvrige områder

10%

62%

28%

Sektor Sundhed Ældre

Sundhed

Ældre

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Page 49: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Serviceområde Sundhed

På sektoren er blandt andet følgende tilbud budgetlagt.

Mio. kr. Budget 2018 Træningsenheden 22,3 Borgersundhed 7,8 Tandplejen 25,1

De tre områder på Sundhedsområdet er rammebudgetterede.

Aktivitetstal Træningsenheden

Træningsenheden varetager genoptræning efter Serviceloven §86 og efter Sundhedsloven §140 (efter udskrivning fra hospital).

Aktivitetstal Borgersundhed

Antallet af rehabiliteringsplaner på hjerteområdet har stabiliseret sig på et leje på knap 200 pr. år.

På de øvrige områder ses en stigning i antallet af rehabiliteringsplaner. For kræftrehabilitering er der sket en stigning på 62,50 % fra 2015-2016. For diabetesrehabilitering ses en stigning på 29,73 %, og for KOL-rehabilitering e stigning på 25,29 % fra 2015 – 2016.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Genoptræning

Antal borgere ifølge SL § 86 Antal borgere ifølge SUL § 140

Page 50: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Rehabiliteringsindsatsen for borgere med Osteoporose er nystartet i 2016, og her var en forvent-ning om ca. 50 borgere årligt. Allerede efter første år er der stor efterspørgsel for behandling.

I 2016 udgjorde henvisninger fra almen praksis og sygehusene til sammen 75 %, af det samlede antal henvisninger. Kigger man på det samlede antal henvisninger på alle diagnoser for første halvår 2017, er der udsigt til, at det vil overstige henvisningerne i 2016. Det kan være en naturlig konsekvens af den demografiske udvikling.

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal forløb

Rehabiliteringsforløb på Hjørring Sundhedscenter 2011-

2016

KOL

Hjerte

Diabetes

Kræft

Osteoporose

Page 51: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Serviceområde Ældre

På serviceområdet er blandt andet følgende tilbud budgetlagt.

Mio. kr. Budget 2018 Hjemmeplejen 149,1 Primærsygeplejen 38,6 Ældrecentre 224,8 Aktivitetsområdet 12,8 Køkkenområdet* -0,3 *) Nettobudget sammensat af udgifter for 47,5 mio. kr. og indtægter på 47,8 mio. kr.

Hjemmeplejen er opdelt i 6 afdelinger, som varetager plejen dag og aften, samt et natteam. Bud-gettet for de enkelte hjemmeplejegrupper er aktivitetsbaseret. I efteråret budgetlægges de enkelte afdelinger, ud fra forventningen til de leverede timer i budgetåret. Hvis det viser sig, at der leveres flere eller færre timer, end der er lagt budget efter, reguleres budgettet månedligt.

Hjørring Kommune har udover den kommunale hjemmepleje også 2 private leverandører af hjem-mepleje. Budgettet til disse udgør ca. 15 mio. kr. De private leverandører afregnes efter leveret tid, og til den pris som blev fastsat ved udbud primo 2015.

Et af SÆH-områdets budgetmål, er at fastholde borgerantallet i hjemmeplejen, selv om der kom-mer flere ældre. Som det ses nedenfor, modtager knap 2200 borgere hjemmehjælp.

2195

2150

21712163

21792191

2228

2200

2221

22432230

2.000

2.050

2.100

2.150

2.200

2.250

2.300

Antal borgere visiteret til hjemmehjælpHjemmehjælp §§83 og 83a

Alle leverandører

Page 52: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Primærsygeplejen består af 3 afdelinger, som er rammebudgetterede. Der flyttes dog midler til hjemmeplejen, i forhold til andelen af Sundhedslovsydelser, som uddelegeres til levering af hjem-meplejen.

Der er 14 ældrecentre med i alt 568 boliger, som er fordelt således:

Ældrecenter Somatiske Demens Korttidsplads

Trænings-nings-plads Sum

Mariebo, Bindslev 23 8 31 Vikingbanke, Hirtshals 24 6 30 Lynggården, Hirtshals 17 20 37 Vellingshøjcentret, Hjørring 40 8 48 Lundgården, Vrå * 36 12 48 Bålhøjcentret, Tårs 32 8 40 Skovgården, Hjørring 30 8 10 48 Smedegården, Bindslev 18 18 Fynsgadecentret, Hjørring 30 30 Vendelbocentret, Sindal 35 9 20 64 Havgården, Løkken 26 12 38 Vesterlund, Hjørring 38 18 56 Havbakken, Tornby ** 24 8 3 35 Svanelundsbakken, Hjørring 36 9 45 Sum 409 106 33 20 568 *) Fordelingen mellem somatisk, skærmede og midlertidige pladser tilpasses i forbindelse med op-start af Demensby Lundgården pr. 1. september 2017.

Ældrecentrenes budget er fastlagt ud fra en budget- og normeringsmodel, hvor den primære forde-ling af lønmidlerne sker efter følgende kriterier:

0,67 normering pr. somatisk plads 0,77 normering pr. demensplads 0,77 normering pr. midlertidig plads

Aktivitetsområdet er rammebudgetteret. Hjørring Kommune har 5 aktivitetscentre beliggende i Hjørring, Vrå, Sindal og Hirtshals. Aktivitetscentrene benyttes pr. august 2017 af 422 borgere for-delt på alle 5 centre.

Køkkenområdet producerer mad til ældrecentrene og til borgere i eget hjem (madservice). Central-køkkenet bliver betragtet som en virksomhed, hvor der er sammenhæng mellem udgifter og ind-tægter. Prisen på mad til plejecentre, caféer, møder og til madudbringning bliver beregnet hvert år, ud fra de samlede udgifter til produktion og kørsel fordelt efter antallet af kostenheder. Antallet af

Page 53: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

kostenheder beregnes i køkkenområdet ud fra de faktisk leverede portioner mad til henholdsvis plejecentre, madudbringning mv.

Ca. 1025 borgere er visiteret til madservice, og heraf får ca. 90 % maden leveret fra Køkkenområ-det, og de resterende fra private leverandører.

Serviceområde Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgettet til den Aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 254,8 mio. kr. i 2018.

Den kommunale medfinansiering, omlægges 2018, med en ny aldersdifferentieret afregningsme-tode og sygehusudskrivninger bliver erstattet med regionsudskrivninger. Det forventes at udgifter-ne på området vil stige, men der er stor usikkerhed om udgiftsniveauet, og området følges tæt.

Det somatiske område udgør størstedelen af udgifterne.

95%

5%

Udgiftsfordeling somatik og psykiatri

2016

Somatik

Psykiatri

Page 54: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgave-glidning fra sygehusene til kommunerne.

4

5

6

7

8

9

10

11

jan

-12

ap

r-1

2

jul-

12

ok

t-1

2

jan

-13

ap

r-1

3

jul-

13

ok

t-1

3

jan

-14

ap

r-1

4

jul-

14

ok

t-1

4

jan

-15

ap

r-1

5

jul-

15

ok

t-1

5

jan

-16

ap

r-1

6

jul-

16

ok

t-1

6

jan

-17

ap

r-1

7

jul-

17

ok

t-1

7

Millioner Sundhedsområdet

Aktivitetsbestemt medfinansieringStationær og ambulant somatik

Stationær somatik Ambulant somatik

Page 55: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sektor Handicap

Handicapområdet er inddelt i to serviceområder - interne og eksterne tilbud. Grunden til dette er, at borgere i Hjørring Kommune med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan blive visiteret til interne og eksterne tilbud. De interne tilbud er Hjørring Kommunes egne handicaptilbud, imens de eksterne tilbud er private, regionale eller andre kommunale handi-captilbud.

Økonomistyring på handicapområdet:

Handicapområdet er både ramme- og aktivitetsstyret. De rammestyrede områder består af de uvi-siterede tilbud såsom værestederne og ”Den Gode Modtagelse”, samt Hjørring Kommunes mis-brugstilbud.

De aktivitetsstyrede områder består af såvel interne (botilbud og bostøtte) som eksterne tilbud. Disse tilbud er budgettereret i forhold til de konkrete borgere på tilbuddene, og vil løbende blive til-passet de bevillingsmæssige ændringer.

Af den grund vil en budgetudfordring pga. stigende aktivitet først og fremmest være synlig på Myn-dighedsområdet, hvor visitationsbudgetterne skal afholde en stigende aktivitet.

52%

48%

Sektor Handicap

Interne tilbud

Eksterne tilbud

Page 56: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Udviklingen på handicapområdet viser en stigning i antallet af borgere fra 977 borgere januar 2015 til 1102 borgere juli 2017. Denne stigning skyldes primært en stigning i antallet af borgere, der modtager bostøtte efter servicelovens § 85. Det kan dog ses, at udviklingen er stagneret en smule og holdt sig på et niveau omkring 1100 borgere siden medio 2016.

Denne stigende udvikling gør, at Hjørring Kommune løbende skal omstille, effektivisere og priorite-re på handicapområdet således, at opdriften kan håndteres fagligt og økonomisk ansvarligt.

Serviceområde Interne tilbud

Der er et samlet budget til interne tilbud, inkl. centrale udgifter og ledelse på 210 mio. kr. i 2018. Udgifterne er bl.a. fordelt på nedenstående institutioner:

Botilbud Antal pladser Dagtilbud Antal pladser

Laden 17 NBV §103 18

Tørholmsvej 99 8 REVA §103 42

St. Kirkestræde 21-23 10 Vester Thirup 27

Botilbud Frederikshavnsvej 14 NBV §104 95

Rålingen 15 Slusen 8

Mosbjerghus 16 I alt 190

Elsagervej 27-31 22

Aage Holmsvej 36

Elsagervej 44 13

Bispehuset 23

Bispehuset 4.sal 6

977

1023

1072

1098 10971115

11351114 1116

1126

1102

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

Antal borgere

Antal borgere i handicaptilbud 2015-2016Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte

Page 57: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Valmuevej 6

Penta – St. Kirkestr. 6

Buen 5

Kollegietilbuddet 18

Hjørring Krisecenter 4

Lysningen 7

ADHD botilbud §107 7

Grønningen 6

Poulstruplund 12

I alt 251

Hertil kommer Socialpsykiatriske væresteder, Bostøtte til hjemmeboende, Behandlingscenter Nor-denfjord samt misbrugsområdet.

Som ovenstående graf viser, at der fra 2016 og frem har været ca. 900 borgere i Hjørring Kommu-nes egne tilbud, hvilket stemmer overens med Hjørring Kommunes strategier på handicapområdet. I september 2017 er andelen af borgere i interne tilbud således på 80 %.

I 2018 forventes antallet af borgere i interne tilbud at stige, da handicapområdet kapacitetsudvides med både flere botilbud- og dagtilbudspladser.

13,86

14,73 14,7514,94

14,7114,96 14,83 14,78

870

899 917

893 884

899 907

885

600

650

700

750

800

850

900

950

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

jan

-16

feb

-16

ma

r-1

6

ap

r-1

6

ma

j-1

6

jun

-16

jul-

16

au

g-1

6

sep

-16

ok

t-1

6

no

v-1

6

de

c-1

6

jan

-17

feb

-17

ma

r-1

7

ap

r-1

7

ma

j-1

7

jun

-17

jul-

17

au

g-1

7

sep

-17

ok

t-1

7

no

v-1

7

de

c-1

7

Antal borgereMio. kr. pr. måned

Forbrug 2016-2017 - interne tilbud interne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger

Forbrug interne tilbud Antal borgere

Page 58: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Serviceområde Eksterne tilbud

Ifølge Hjørring Kommunes budgetstrategi på voksenhandicapområdet visiteres borgere først og fremmest kun til eksterne tilbud, når borgerne har behov for en højt specialiserede indsats. På den baggrund er udgiften til borgere i eksterne tilbud også relativt højere end borgere i interne tilbud.

I perioden januar 2016 til september 2017 er antallet af borgere i eksterne tilbud er faldet med 10 borgere. På trods af faldet er udgiftsniveauet steget i samme periode med ca. 1,5 mio. kr. pr. må-ned. Dette indikerer, at borgerne i de eksterne tilbud er blevet mere komplekse og har et større behov for en højt specialiseret indsats.

Som et led i budgetprojektet ”Styrket Borgerkontakt”, er indsatsen omkring en tættere opfølgning på de eksterne tilbud centralt. Af den grund er forventningen, at udgiftsniveauet i 2018 vil falde.

13,80

14,09

14,84

15,21

15,49 15,4215,50 15,43

227

208 212

217 217 215 219 217

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00

15,50

16,00

jan

-16

feb

-16

ma

r-1

6

ap

r-1

6

ma

j-1

6

jun

-16

jul-

16

au

g-1

6

sep

-16

okt

-16

no

v-1

6

de

c-1

6

jan

-17

feb

-17

ma

r-1

7

ap

r-1

7

ma

j-1

7

jun

-17

jul-

17

au

g-1

7

sep

-17

okt

-17

no

v-1

7

de

c-1

7

Antal borgereMio. kr. pr. måned

Forbrug 2016-2017 - Eksterne tilbudEksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger

Forbrug til eksterne tilbud Antal Borgere

Page 59: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sektor Sikringsområdet

Sikringsydelser henhører til det budgetgaranterede område, og har derfor været udeholdt fra reg-lerne om overførsel af mer-/mindreforbrug mellem årene.

Budget 2018 Personlige tillæg 9,02 Boligydelse/ boligsikring 51,04 I alt 60,06

Sektor Socialtilsyn

Socialtilsyn Nord er tilsynsmyndighed i forhold til tilbud på det specialiserede socialområde samt plejefamilieområdet. Socialtilsynet finansieres af de kommuner, der føres tilsyn i. Området er såle-des budgetneutralt for Hjørring Kommune.

Page 60: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget 2018 udgør i alt 100,447 mio. kr. Dette be-løb anvendes indenfor områderne:

• Forvaltningen • Haller og bygninger • Biblioteker • Museer og teatre • Andre kulturelle opgaver • Folkeoplysning • Bosætning

Samlet overblik over budget 2018 og overslagsår 2019-2021 fordelt på områder:

2018 2019 2020 2021

Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget, i alt 100,447 93,296 93,297 93,296

Forvaltningen 0,092 0,092 0,062 0,113 Haller og bygninger m.v. 25,985 25,788 25,738 25,520

Biblioteker 38,049 31,299 31,283 31,299

Museer og teatre 16,323 16,141 16,283 16,399

Andre kulturelle opgaver 2,936 2,914 2,879 2,914

Folkeoplysning 16,499 16,499 16,489 16,488

Bosætning 0,563 0,563 0,563 0,563

Figur 1: Procentvis fordeling af driftsramme

Page 61: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Forvaltningen

Området er udskilt fra andre kulturelle formål og haller og bygninger. Det omfatter projektmidler til re-novering af Det gamle Rugbrødsbageri i Vrå og andre formål på fritidsområdet, der omfatter net-værksaktiviteter, mødeaktivitet samt enkelt arrangementer, der ikke er konkret budgetteret.

Haller og bygninger

Grundlag for budget 2018 og historik:

Budgetteringen for haller og bygninger er tilpasset som følge af udvidelser i de selvejende haller med der af følgende udvidelse af tilskudsrammen i Haltilskudsmodellen. Samtidig er budgettet tilpasset på baggrund af 2016-niveau for såvidt angår de nye idrætsanlæg ved Nord Energi Arena, Atletikstadion og Vendiahallerne. Der er genoptaget prisfremskrivning på rammen til Haltilskudsmodellen, så rammen til tilskud til selv-ejende haller afspejler det forventede tilskud uden ændringer i Haltilskudsmodellen i 2018. Budgetforliget for budget 2017 er lagt til grund for budgetlægningen for Vendelbohus og der afventer således endelig afklaring om fremtidig driftskonstruktion for Vendelbohus. Indtil afklaringen foreligger driftes Vendelbohus indenfor den afsatte ramme. Området dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af de kommunale haller og bygninger som anvendes indenfor udvalgets område. Den samlede drifts-ramme for budget 2018 på 25,985 mio. kr. fordeler sig således:

Bygninger Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget

2018

Børglum Kirkevej 5 Ejer Børglum Bygn.drift 0,131

Jernbanegade 8, Vrå Ejer Vrå Bygn.drift/ driftstilskud 0,099

Stadionvej 11, Vrå Ejer Vrå Bygn.drift/ driftstilskud 0,078

Vejbyvej 605, Vejby Ejer Vejby Bygn.drift 0,077

Nørregade 12, Løkken Ejer Løkken Bygn.drift/ driftstilskud 0,023

Redningshus, Løkken Ejer Løkken Bygn.drift/ driftstilskud 0,018

Sømandskirken, Hirtshals Ejer Hirtshals Bygn.drift/ driftstilskud 0,118

Tversted Arkiv Ejer Tversted Bygn.drift 0,030

I alt 0,574

Page 62: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Haller og idrætsfaciliteter Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget

2018

Fælles formål kommunale haller og bygninger

- - Drift 2,100

Bagterp Klubhus Ejer Hjørring Bygn.drift/ driftstilskud 0,150

Frem Klubhus* Ejer Hjørring Bygn.drift/ driftstilskud 0,351

Harkenhallen Ejer Harken Bygn.drift/ driftstilskud 0,243

Nord Energi Arena Ejer Hjørring Bygn.drift 1,312

Hirtshals Stadion Ejer Hirtshals Bygn.drift 0,334

Bagterphallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,813

Bjergbyhallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,654

Højenehallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,760

Lundergårdhallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,774

Vendiahallen Ejer Hjørring Bygn.drift 2,100

Vandhuset Ejer Hjørring Bygn.drift 4,450

Atletikstadion Ejer Hjørring Drift 0,256

Kunstgræsbanen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,289

Vendelbohus Ejer Hjørring Bygn.drift 0,646

Haltilskudsordning selvejende hal-ler, inkl. institutioner, der får tilskud efter principperne i haltilskudsmo-dellen:**

- Hele kommunen Driftstilskud 10,179

I alt 25,411 * Implementeringspuljen i forbindelse med større anlægsprojekter er udgået og Frems Klubhus forventes overført til selveje i budgetperioden. ** Omfatter Hirtshals Idrætscenter, Løkken Idrætscenter, Sindalhallerne, Idrætscenter Vendsyssel, Tårshallen, Stendyssehallen, Tannisbugthallen, Tornbyhallen, Astrup-Sønderskov, Vrejlev-Hæstrup, Skalleruphallen samt Kultur- og Idrætscenter Hundelev

Biblioteker

Grundlag for budget 2018 og historik:

Som grundlag for budget 2018 er der videreført uændret budgetlægning fra 2017 ud fra, at der fortsat arbejdes med indfasning af besparelser fra tidligere år og deraf følgende organisatoriske og aktivi-tetsmæssige ændringer: • Implementering fra budget 2015: Generel serviceniveaunedsættelse med fortsat indfasning af be-

sparelse på 0,4 mio. kr. i 2016 stigende til 0,7 mio. kr. fra 2018 og frem sammen med yderligere serviceniveaunedsættelse på bibliotekerne på 0,2 mio. kr. i 2017.

• Reduktioner besluttet med budget 2017 omfattende omlægning af bødetakster, materialer, porto, IT og arrangementer med en samlet reduktion af bibliotekets budgetramme på 0,430 mio. kr. sti-gende til 0,533 mio. kr..

Området dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, hvor den samlede driftsramme for biblioteker-ne i 2018 udgør 38,049 mio. kr. begrundet i udfasning af leasingaftale, selve driftsrammen er på 31,2 mio. kr.

Page 63: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Driftsrammen omfatter biblioteksdrift på afdelingerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken samt afhentningssteder i: Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Lørslev, Tornby, Tversted, Tårs og Vrensted. Museer og teatre

Grundlag for budget 2018 og historik:

Som grundlag for budget 2018 er der videreført beslutninger om omprioriteringer fra budget 2017 for driftsaftale for Vendsyssel Teater. Der er fastholdt reduktion af tilskud til Vendsyssel Historiske Museum, jf. budget 2017. Tilskud til de øvrige institutioner er videreført på uændret niveau. Området dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner. Den samlede driftsramme for budget 2018 på 16,323 mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel og er budgetlagt på baggrund af budget 2017.

Institution Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget

2018 i mio. kr.

Hjørring Teater Selvejende Hjørring Driftstilskud 0,246

Løkken Museum Selvejende Løkken Driftstilskud 0,070

Nordsøen Oceanarium Selvejende Hirtshals Driftstilskud 0,920

Vendsyssel Historiske Museum

Selvejende Kommunedækkende Driftstilskud 5,707

Vendsyssel Kunstmuseum Selvejende Hjørring Driftstilskud 2,657

Vendsyssel Teater Selvejende Hjørring Driftstilskud, bygn.drift, refu-

sion og aktivitetspulje 5,678*

Vrå Kunstbygning Selvejende Vrå Driftstilskud 0,688

Forprojekt Naturmuseum i Hirtshals

Projekt Hirtshals

Udgifter til afklaring om der er basis for at støtte en forun-

dersøgelse vedrørende et na-turmuseumsprojekt i Hirts-hals. Midlerne betinges af

endelig godkendelse af an-søgning fra projektgruppe

med bred opbakning i Hirts-hals-

0,300

Fælles formål teatre - - Mødeaktivitet mv. og lignen-de vedr. kulturinstitutioner

0,056

I alt 16,323

*I nettobudgettet til Vendsyssel Teater, er modregnet i alt 2,653 mio. kr., som udgør forventet statsrefusion for kommunens driftstilskud til instituti-onen og lejeindtægt på 2,272 mio. kr. vedr. Banegårdspladsen 4.

Page 64: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Andre kulturelle opgaver

Grundlag for budget 2018 og historik:

For Kulturalliancen er der budgetlagt ud fra revideret aftale om økonomisk fordeling, der blev godkendt med budget 2017. For de øvrige aktiviteter, herunder ændret ramme til puljer til talent- og elitestøtte samt kulturpuljerne, videreføres niveauet uændret fra 2017. For enkelt institutioner er tilskuddet til Grafisk Værksted udfaset, mens tilskud til Herregården Odden er videreført med et årligt tilskud på 0,250 mio. kr. Området omfatter primært aktivitetspuljer indenfor talent- og eliteidræt, kulturelle aktiviteter og samar-bejdsaftaler på kulturområdet. Området omfatter desuden lokalhistoriske arkiver og ”Samling og Sammenhold”, hvor de budgetterede midler er målrettet projektrealisering og samarbejder med bor-gergrupper m.fl..

Den samlede driftsramme i 2018 på 2,936 mio. kr. fordeler sig som vist i nedstående tabel og er bud-getlagt på baggrund af budget 2017.

Aktivitet Ejerforhold Geografisk placering Midlernes Anvendelse Nettobudget

2018 i mio. kr.

Løkken-Vrå Nærradio - Vrå Driftstilskud 0,043

Lokalhistoriske Arkiver - - Tilskud til drift og udd. 0,230

Tornby-Vidstrup Sognearkiv - Tornby Tilskud til husleje 0,032

Hjørring Kommunes Kunstfond - - - 0,110

Samling og sammenhold, incl. Byens Hus

- Hele Kommunen og Vren-

sted Projekter og borgersam-arbejder

0,286

Talentudvikling idræt/sport - - Pulje 0,214

Frie kulturstøttemidler - - Pulje 0,459

Musikarrangementer - - Pulje 0,067

Nyskabende initiativer - - Pulje 0,040

Brinck Seidelinsgade 10 – fre-skoer

Lejer Hjørring Bygningsdrift 0,040

Kulturalliance Hjørring-Frederikshavn

- - Samarbejdsaftale 0,809

Kulturaftale Nordjylland - - Samarbejdsaftale 0,233

Fælles formål andre kulturelle opgaver

- - Mødeaktivitet mv. vedr. kulturelle opgaver og samarbejder

0,123

Herregården Odden - Bjergby-Mygdal Driftstilskud 0,250

Andre kulturelle opgaver, i alt 2,936

Page 65: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Folkeoplysning

Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Den samlede driftsramme for 2018 på 16,499 mio. kr. fordeler sig som vist i ta-

bellen herunder. Rammener budgetlagt på baggrund af aktivitetsniveau fra 2016 samt tilskudsramme til voksenundervisning på niveau med 2017.

Område Nettobudget 2018

I mio. kr.

Bemærkning

Fællesudgifter Folkeoplysning 0,108

Betaling til og fra andre kommuner 0,386 Forhøjet ramme,

jf. budgetforlig 2017

Folkeoplysende Voksenundervisning 1,080 Reduceret ramme, jf. budgetforlig 2017

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6,000 Budgetforudsætning er pointværdi

på aktivitetstilskud på 0,89 kr.

Lokaletilskud 8,925 Budgetforudsætning er lokaletilskud på 70%

I alt 16,499

Bosætning

Bosætningsopgaverne omfatter løbende kontakt til lokalområder og potentielle tilflyttere for at fremme synligheden af de forskelligartede kvaliteter i kommunen. Udvalget beskæftiger sig med et krydsfelt, hvor der både arbejdes med håndholdt ”her og nu”-indsats og strategiske tiltag. Indsatserne skal fremme arbejdet med at tiltrække flere tilflyttere, samt at fastholde potentielt fraflyttende. Igennem alle drøftelserne har udvalget haft fokus på, at der skal gøres mere for at synliggøre/profilere og markeds-føre de initiativer og styrker, der kendetegner Hjørring Kommune.

Finansiering til aktiviteterne på bosætningsområdet sker dels via anlægsprioriteringerne og dels ved gennemførelse af konkrete projekter, der finansieres via eksterne fonde eller via bevillinger i løbet af budgetperioden. Til varetagelse af de løbende udviklings- og koordineringsopgaver er der afsat 0,563 mio. kr. til personaleressourcer på bosætningsområdet for dermed at fremme følgende punkter:

• Etablering og drift af ambassadørnetværk • Koordinering og synliggørelse af bosætningsvinklen i igangværende initiativer til en sammenhæn-

gende strategisk indsats, der let kan kommunikeres til samarbejdspartnere, virksomheder og bor-gere.

• Udvikling af nye initiativer på tværs af og i dialog med alle udvalgs- og forvaltningsområder.

Page 66: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund - scenografien. Vi er med til at skabe grundlaget for, at by og land er i vækst, at er-hvervslivet er i udvikling og at mennesker trives i lokalområderne – Vi tager del i udviklingen af vores moderne kommune.

Plads til det gode liv – hele livet

I 2018 sættes der fokus på et sæt områder, hvor vi ønsker synlig udvikling for borgerne, og i samarbejde med borgerne. Konkret ønsker vi at tale om:

• Frivillighed, i hvilken grad frivillighed og konsekvenser • Anderledes måder at arbejde på, og samarbejdspartnere • Energi, og hvordan skal der arbejdes videre hermed • Digitalisering, herunder ressourcer, service og indsigt • Infrastruktur/trafikplan, behovet herfor i en moderne kommune • Byudvikling, attraktive boligområder • Kollektiv trafik, mere trafikal sammenhæng mellem byer og land • Kyst, som turisme, service, sikring og drift.

Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker trives, at erhvervslivet er i udvikling – Vi har fokus på livskvalitet og samfundsudvikling.

Overordnet set fordeler udvalgets nettodriftsramme på 123,128 mio. kr. sig på følgende driftsområder - sektorer:

I mio. kr. Budget

2018

Budget

2019

Budget

2020

Budget

2021

Park og Vej 134,344 133,844 133,844 133,844

Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000

Byggeri og Ejendomme -24,419 -24,419 -24,419 -24,419

Natur og Miljø 11,446 11,048 11,051 11,053

Landdistrikter 1,757 1,757 1,757 1,757

Udvalget i alt 123,128 122,230 122,233 122,235

Page 67: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

For hver sektor er der en underopdeling i serviceområder. Bevillingerne gives af Byrådet på Sektorniveau. Fagudvalget kan omprioritere mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor, mens der skal søges byrådet om omplaceringer mellem sektorer.

Fagudvalget og de enkelte budgetansvarlige har initiativforpligtelse til at sikre at budgettet overholdes indenfor udvalgets samlede budgetområde.

Page 68: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Sektor Forsyningsområdet

Affaldsindsamlingen og genbrugspladserne driftes inden for det kommunale område, bl.a. i samarbejde med private leverandører, primært Meldgaard Holding A/S for dagrenovation og med AVV for genbrug. Udgifterne finansieres af brugerne, dvs. de borgere, der får afhentet affald og de virksomheder, der benytter genbrugspladserne.

I år og i de kommende år investeres i nye containere, således at der fra 2018 kan igangsæt-tes indsamling af affald, der er opdelt i flere forskellige fraktioner.

I mio. kr. 2018 2019 2020 2021

Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000

Indtægter i alt -75,732 -75,732 -75,732 -75,732

Udgifter i alt 65,452 65,452 65,452 65,452

Justering, teknisk korrektion 0,328 0,328 0,328 0,328

Ordninger for dag-renovation - restaf-fald

-0,581 -0,581 -0,581 -0,581

Gebyr for genan-vendelse

-36,494 -36,494 -36,494 -36,494

Udgifter 35,913 35,913 35,913 35,913

Ordninger for stor-skrald og haveaf-fald

0,004 0,004 0,004 0,004

Gebyr for genan-vendelse

-0,538 -0,538 -0,538 -0,538

Udgifter 0,542 0,542 0,542 0,542

Ordninger for glas, papir og pap 0,019 0,019 0,019 0,019

Gebyr for genan-vendelse

-2,424 -2,424 -2,424 -2,424

Udgifter 2,442 2,442 2,442 2,442

Ordninger for far-ligt affald -0,003 -0,003 -0,003 -0,003

Grundlag for budget 201 8 og historik Nettobudgettet for sektoren er sat til 0,000 mio. kr. Det skyldes at området er brugerfinansieret, og som sådan skal hvile i sig selv. Det betyder, at de udgifter, der er til håndtering af området, skal dækkes direkte af opkrævede indtægter fra borgerne – samt at evt. differencer skal søges udlignet i kommende år.

Page 69: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Gebyr for genan-vendelse

-0,502 -0,502 -0,502 -0,502

Udgifter 0,505 0,505 0,505 0,505

Genbrugsstationer 0,268 0,268 0,268 0,268

Gebyr for genan-vendelse

-34,708 -34,708 -34,708 -34,708

Udgifter 24,976 24,976 24,976 24,976

Øvrige ordninger og anlæg 0,008 0,008 0,008 0,008

Gebyr for øvrige ordninger

-1,066 -1,066 -1,066 -1,066

Udgifter 1,074 1,074 1,074 1,074

Faktuelle oplysninger:

• 1 forbrændingsanlæg • 2 deponeringsanlæg • 12 genbrugspladser • 1 modtagestation for farligt affald • Bobler til indsamling af papir og glas • Ugentlig indsamling af dagrenovation i sække/ containere • Røde miljøkasser uddelt ved alle privatejede boliger, sommerhuse og boligforeninger efter ønske

Opgaven er:

• Administration af renovationsordning • Administration af genbrugsordninger • Indsamling af dagrenovation fra 32.000 husstande • Indsamling af dagrenovation 5.800 sommerhuse • Myndighedsopgaver på affaldsområdet • Planlægning og regulativ udarbejdelse

Ordninger for dagrenovation Ordningen omfatter indsamling af affald fra husstande. Privat operatør udfører denne opgave, men det er Hjørring Kommune som opkræver takstgebyret for opgaven.

Ordninger for storskrald Der afhentes storskrald for privatpersoner, der ikke selv kan aflevere det på genbrugspladserne. Ord-ningen administreres af AVV.

Page 70: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Ordninger for glas, papir og pap Glas, papir og pap indsamles i genbrugsbobler forskellige steder i kommunen.

Ordninger for farligt affald Kommunen råder sammen med Brønderslev, Læsø og Frederikshavns kommuner over 1 modtagesta-tion for farligt affald - Modtagestation Vendsyssel.

Genbrugsstationer Hjørring Kommune indgår i et samarbejde med Brønderslev Kommune om AVV, som driver gen-brugspladserne i kommunen.

Øvrige ordninger og anlæg Ordningen omfatter erhvervsaffald. Virksomheder betaler et grundgebyr som dækker kommunens ud-gifter til grundudgifter til drift af modtagestationen, drift af regulativordninger, affaldsstatistikordninger og information på erhvervsaffaldsområdet.

Page 71: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Sektor Park og vej

Sektoren varetager opgaver der sikrer en infrastruktur og et landskabsmiljø, der under-støtter kommunens visioner på sundheds-, udviklings- og turismeområderne:

Det samlede kommunale vejnet Det kommunale trafikale stinet Den kommunale kollektive kørsel De samlede kommunale grønne områder og parker Driften af Sindal Lufthavn

I mio. kr. 2018 209 2020 2021

Park og Vej 134,344 133,844 133,844 133,844 410 Vejområdet 109,570 109,326 109,326 109,326

10 Fælles formål 3,304 3,292 3,292 3,292

93 Diverse udgifter og indtægter 0,023 0,001 0,001 0,001

66 Øvrige ordninger og anlæg 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fælles formål -2,251 -2,053 -2,053 -2,053 03 Arbejder for fremmed regning 0,002 -0,111 -0,111 -0,111

05 Driftsbygninger og -pladser 2,502 2,486 2,486 2,486

11 Vejvedligeholdelse m.v. 37,053 36,866 36,866 36,866

12 Belægninger m.v. 27,492 27,412 27,412 27,412

14 Vintertjeneste 15,175 15,082 15,082 15,082

31 Busdrift 26,279 26,279 26,279 26,279

34 Lufthavne -0,010 -0,010 -0,010 -0,010

51 Sekretariat 0,000 0,82 0,82 0,82

Grundlag for budget 201 8 og historik Sektor park og vej indeholder tre serviceområder, vejområdet, grønne områder samt strand og kyst. Nettobudgettet for sektoren er fastsat til 134,344 mio. kr.

Page 72: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

412 Grønne områder 22,739 22,509 22,509 22,509

10 Fælles formål 0,566 0,563 0,563 0,563

20 Grønne områder og naturpladser 9,796 9,677 9,677 9,677

31 Stadion og idrætsan-læg 0,441 0,436 0,436 0,436

50 Naturforvaltningspro-jekter 1,050 1,050 1,050 1,050

53 Skove 0,774 0,763 0,763 0,763

71 Vedligeholdelse af vandløb 3,915 3,882 3,882 3,882

72 Bidrag for vedligehol-delsesarbejde m.v. 0,293 0,293 0,293 0,293

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 5,905 5,845 5,845 5,845

413 Strand og Kyst 2,035 2,008 2,008 2,008

20 Grønne områder og naturpladser 1,871 1,845 1,845 1,845

54 Sandflugt 0,163 0,163 0,163 0,163

Serviceområde Vejområdet varetager opgaver indenfor det kommunale vejnet, cykelstier og den offentlige kørsel. Vejvedligeholdelse Der er 1.384 km. veje, som kommunen skal vedligeholde løbende. Der skal bruges 40 mio. kr. årligt for at holde vejene på det nuværende niveau, men i budgettet er der afsat 23 mio. kr. For at holde vejene i nogenlunde stand, vælges derfor ofte billigere reparationsmetoder med en begrænset levetid.

Dette forhold er ikke gangbart i længden og der er derfor etableret et samarbejde med Fre-derikshavn Kommune om at få udviklet nye asfaltprodukter eller udlægningsmetoder, som resulterer i mere asfalt for pengene. Der er således i 2016 indgået et 8-årigt asfalt udbud, der skal sikre, at der udvikles og evalueres på nye produkter og metoder. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsplanen opstiller nye mål for uheldsstatistikken, som baseres på målene i den nye nationale trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerheds-planen omfatter blandt andet en skole-vejsanalyse af de nye skoleveje som følge af den nye skolestruktur. Planen danner grundlag for prioriteringen af fysiske trafiksikkerhedstiltag

Page 73: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Kollektiv Transport Den kollektive bustrafik blev i 2016 omlagt, således at busserne kører der hvor der er flest passagerer. Derved er der er enkelte områder og grupper, som tidligere har kunne benytte bus fra lokalområdet, der ikke i samme grad har denne mulighed.

Der arbejdes derfor med alternative kørselsprodukter, som kan hjælpe med at opfylde nogle af disse kørselsbehov Opgaverne er:

• Drift af ca. 1.400 km. veje, stier, fortove, pladser, bygværker, broer, tunneller, signalanlæg og be-lysning.

• Vejmyndighed for de private fællesveje • Vintertjeneste. • Anlægsarbejder herunder overslagsberegning, projektering, udbud, tilsyn og økonomi. • Råden over vejareal, udeservering, afspærring, stillads, container, mv. • Vej– og arealadministration, herunder vejregister, vejudskillelser, naboforhold, private fællesveje,

opgravningstilladelser m.v. • Kollektiv trafik. • Trafiksikkerhed, trafikdata og tællinger • Vej- og stiplaner. • Vejafmærkning. • Drift af offentlige toiletter. • Bekæmpelse af rotter, mosegrise, vildkatte m.v.

Service- og kvalitetsniveau:

Vejklasse Betegnelse Længde (Km)

Beskrivelse

0 Nationale veje - Veje som forbinder kommunen med regioncentret og den øvrige del af landet og Europa.

1 Overordnede trafikveje

173 (13%) Forbinder kommunens større bysamfund med den øvri-ge del af Regionen og mellem disse internt i kommu-nen.

2 Trafikveje 208 (15%) Forbinder de mindre bysamfund med det overordnede vejnet og fordeler trafikken i større byområder.

3 Overordnede lokalveje

288 (21%) Skaber forbindelse mellem trafikveje og lokalveje (>1.000 kjt pr. døgn). Er del af bybusnettet og betjener industriområderne.

4 Lokalveje 710 (51) Veje som skaber adgang til den enkelte ejendom.

5 Øvrige trafik-arealer

5 (<1%) Stier, parkeringspladser, gågader m.v.

Beskrivelse af service - og kvalitetsniveau Trafiksikkerhed Hvert år arbejdes der med særlige indsatser og projekter med fokus på trafiksik-

kerhed. Cykelstrategi Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som har udviklet en cykelstrategi

for kommunen, og som skal iværksætte initiativer, der kan fremme brugen af cyklen som daglig transportmiddel.

Rottebekæmpelse Rotter i beboelse bekæmpes samme hverdag som administrationen modtager underretningen. Øvrige henvendelser behandles gennemsnitlig inden for to da-ge, maksimalt inden for en uge.

Page 74: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Offentlige toiletter

Åbne toiletter skal være rene hele tiden. Det betyder i højsæsonen, at nogle toi-letter gøres rent flere gange dagligt. Konsekvensen af den varierende årlige ud-gift til renholdelse, kan betyde at den generelle vedligeholdelse nedprioriteres, så kun de væsentligste vedligeholdelsesarbejder udbedres.

Belægninger • Asfalt. Der arbejdes med alternative udbudsformer, for at undersøge om der herigennem kan opnås et kvalitetsløft på vejnettet. Det overordnede vejnet (vejklasse 1-2) prioriteres først, mens man for veje med mindre trafikmængder (vejklasse 3-5) tilstræber at undgå færdselfarlige huller og sætninger. Det optimale investeringsniveau vurderes at være på om-trentligt 40 mio. kr. pr. år i de kommende 10 år

• Fortove. Udskiftning af fortovsbelægninger gennemføres primært i for-

bindelse med større renoveringsopgaver eks. ledningsarbejder, byforny-elsesprojekter. En del af budgettet anvendes endvidere til mindre opret-ninger/udskiftninger af belægninger, hvor opspring mellem fliserne kan udgøre en risiko for ulykker. Kommunens fortove er ved at være så ned-slidte, at der i større grad er tale om udskiftning end opretning af fliser, da fliserne knækker, når de flyttes.

Vejvedligeholdelse Generel vejvedligeholdelse omfatter en række områder, som beskrives i neden-

stående: • Afvanding. Ledninger og brønde vedligeholdes ved åbent brud. Grøfter

oprenses efter behov. Vejbrønde tømmes som udgangspunkt 1 gang hvert andet år, mens udvalgte brønde i kystområderne tømmes 3 gange årligt pga. sandfygning.

• Rabatter. Alle vejklasser klippes til inderside af grøft en gang om året, undtagen vejklasse 1, her klippes til yderside af grøft. Øvrige vejklasser klippes til yderside af grøft hvert 4. år.

• Renholdelse. Alle veje i byområderne fejes 1-5 gange om året i perio-den marts-november. I udvalgte centerområder fejes alle ugens 7 dage efter aftale med handelsstandsforeningerne, der bidrager til driften.

• Grusveje. Alle grusveje afrettes og efterfyldes 1-2 gange årligt. På pri-vate fællesveje, hvor kommunen har interesse, enten som part eller pga. cykelruter, bidrager kommunen med 10% til vedligeholdelsen af vejen efter en af administrationen given standard.

• Parkerings- og rastepladser. Vedligeholdelse af belægninger på par-keringspladser prioriteres generelt lavt når asfaltbudgettet er lavt. I for-hold til renhold på begge pladstyper foretages der tilsyn med dette 2 gange ugentligt.

Vintertjenesten Serviceniveauet er beskrevet og revideres i vinterregulativet Udsmykning og service

Park og Vej opsætter hvert år juletræer med lyskæder i alle byer med byzonesta-tus. Alle juletræerne skal være opsat, så de kan tændes fredagen før den første søndag i advent. Derudover betales strøm til julebelysning opsat af handels-standsforeninger, mm.

Vejbelysning På området er der indgået en 12-årig kontrakt med Nord Energi. Målet er at få indhentet et mangeårigt efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens vejbelys-ningsanlæg. I forbindelse med vedligeholdelsen er hovedparten af alle træma-ster i kommunen udskiftet. Fokusområdet er nu at få udskiftet de mest energifor-brugende lyskilder i kommunen. Kommunen har hidtil betalt for belysningen på nogle private fællesveje. Der er igangsat en overdragelse af belysningen til grundejerne på de private fællesveje

Kollektiv trafik Den samlede kollektive trafik samt skolebuskørslen blev omlagt i august 2015, således at al kørsel nu foregår gennem kollektiv trafik. Der arbejdes fortsat efter den besluttede besparelse inden for området, som betyder at der i forhold til 2014 og frem til 2017 skal ske en besparelse på 5,8 mio. kr.

Page 75: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Fælles formål Over kontoen betales for udgifter til offentlige toiletter, juleudsmykning samt græsklipning af Børnenes jord og Lunden i Vrå samt Hundelev Fælled. Skadedyrsbekæmpelse Her afholdes udgifter til rottefængeren.

Øvrige ordninger og anlæg Fyldplads Højrup.

Fælles formål Administration, vejplanlægning, mv.

Arbejder for fremmed regning Når Park og Vej hyres til opgaver.

Driftsbygninger og pladser Over kontoen betales for udgifter til driften af materielgårde og centralværksted. Vejvedligeholdelse mv Budgettet omfatter gadebelysning og vejvedligeholdelse. Vejvedligeholdelse omfatter afvanding fra vejene, klipning af rabatter, renholdelse og vedligeholdelse af parkerings- og rastepladser. Belægninger Asfaltbelægninger og fortovsbelægninger dækker det samlede område vedr. vejnettet, fortove, cykel-stier, grusveje mm. Vintertjeneste Budgettet svarer til forbruget ved en normal vinter. Overskud betales retur til kassen, merforbrug fi-nansieres af kassen. Dele af opgaven udføres af private entreprenører. Busdrift Udgifter til kollektiv bustransport – kontrakt med NT. Lufthavne Driftsbudget til Sindal Lufthavn. Sekretariat og forvaltninger Administration, hvor team Vej og Trafik hører under. Serviceområde Grønne områder Området varetager opgaver med vedligeholdelse og udvikling af nye ideer for de grønne områder. Skove og grønne områder Skovene, klitplantagerne og øvrige grønne områder skal der tages hensyn til, samtidig med at der gøres plads til en rekreativ benyttelse til glæde for alle. I områderne er der givet tilla-delser til en varieret benyttelse, bla.:

Vandreruter Faste orienteringsposter Skovbørnehaver Skoletjenesten Spejderhytter Jagt

Page 76: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Rollespil Mountainbike

Opgaven er:

• Drift af 15 byparker og pleje af bynære græsarealer samt Græsklipning af 160+ fodboldbaner • Vedligeholdelse af 18 legepladser • Udsmykning af rundkørsler og rabatter samt årlig udsætning af 140 blomsterkummer • Grødeskæring i 540 km kommunale vandløb • Drift af 450 hektar skov og vedligeholdelse af det rekreative stinet • Opsætning af 6 juletræer på bytorve samt udlevering af ca. 60 juletræer til andre foreninger mm. • Drift af springvand og servicering af offentlige toiletter

Serviceområde Beskrivelse af service - og kvalitetsniveau Grønne områ-der, parker og pladser

Der skal implementeres plejeprogrammer for alle parkarealer i kommunen. Disse skal medvirke til at overskueliggøre og dermed optimere driften. Blomsterudsmykningen øges ved indfaldsveje til alle større bysamfund i kommu-nen. Væsentlige konkrete målsætninger for plejeniveauet i parker og bynære grøn-ne områder er, at der slås græs, luges, m.m. ugentligt i højsæsonen. I forbindelse med renhold skal arealerne fremstå renholdte ved fyraften inden weekenden.

Legepladser Alle kommunale legepladser skal være attraktive for brugerne og sikkerhedsmæs-sigt godkendte. Legepladserne sikkerhedsgodkendes årligt.

Skove Målsætninger for de enkelte skove skal medvirke til, at forskellige brugeres behov tilgodeses i størst muligt omfang. Skovene er certificerede efter den internationale certificeringsordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der tages mål-rettet hensyn til natur og miljø, rekreativ benyttelse samt produktion af salgbare produkter

Stadion og idrætsanlæg

Alle baner og udenomsarealer klippes 1 gang ugentligt, i perioden marts til septem-ber. Enkelte større anlæg klippes 2 gange ugentligt. Park og Vej administrerer ord-ning for ydelser til folkeoplysende foreningers udendørsanlæg og leverer ydelser af materiel og arbejdskraft.

Fælles Formål På kontoen afholdes udgifter til gadeudsmykning. Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af byparker, bynære græsarealer, legepladser og det rekreative stinet. Stadion og idrætsanlæg Græsklipning af 160+ fodboldbaner. Naturforvaltningsprojekter Naturgenopretning. Skove Drift 450 hektar skov. Skovene er certificeret efter den internationale ordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Vedligeholdelse af vandløb Grødeskæring af 540 km. vandløb. Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. Udgifter til grænsevandløb.

Page 77: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Idrætsfaciliteter for børn og unge Vedligeholdelse af idrætsanlæg for foreninger, som er godkendt under Folkeoplysningsloven. Serviceområde Strand og Kyst For at sikre både fastboende og turister en god oplevelse på strandene og ved kysten gene-relt, sker der en løbende renholdelse og vedligeholdelse af naturen. I sommerperioden sker tilsynet oftere, end i vinterperioden.

Opgaven er:

• Renholdelse af 52 km strand • Sandflugtsbekæmpelse • Dæmpningsarbejde på strækninger uden klitfredning • Servicering af udlejet strandareal til badehuse • Intensiv renholdelse af kommunens strande • Vedligeholdelse af 11 nedkørsler

Service - og kvalitetsniveau:

• Udvalgte strande renses dagligt i badesæsonen. • Andre strande renses mindst 2 gange om måneden i badesæsonen. • Strandene renses efter behov uden for badesæsonen. • Nedkørslerne vedligeholdes efter behov hele året. • Livredningsudstyr opstilles i sommerhalvåret på udvalgte strande. • Toiletterne rengøres minimum 1 gang dagligt i badesæsonen.

Strandrensning Strandrensning af kommunens strande. Sandflugt Bekæmpelse af sandflugt.

Page 78: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Sektor Byggeri og Ejendomme

En opgave for det tekniske område er at drifte kommunale bygninger, foretage bygherreråd-givning, energirådgivning mm. Derudover administreres kommunale ældre- og plejeboliger, erhvervs- og jordlejemål, badehuse mm.

I mio. kr. 2018 2019 2020 2021

Byggeri og Ejendomme -24,419 -24,419 -24,419 -24,419

421 Lejeadministrationen 3,305 3,305 3,305 3,305

01 Fælles formål 0,078 0,078 0,078 0,078

02 Boligformål 0 0 0 0

03 Erhvervsformål 0,007 0,007 0,007 0,007

04 Offentlige formål -0,131 -0,131 -0,131 -0,131

05 Ubestemte formål -1,508 -1,508 -1,508 -1,508

10 Fælles formål 0,794 0,794 0,794 0,794

11 Beboelse -0,101 -0,101 -0,101 -0,101

12 Erhvervsejendomme 1,563 1,563 1,563 1,563

13 Andre faste ejendomme 2,760 2,760 2,760 2,760

20 Grønne områder og natur-pladser -0,143 -0,143 -0,143 -0,143

31 Busdrift -0,014 -0,014 -0,014 -0,014

422 Bygningsvedligeholdelse 0 0 0 0

423 Ældre- og plejeboliger -27,723 -27,723 -27,723 -27,723

Grundlag for budget 201 8 og historik Sektor byggeri og ejendomme indeholder tre serviceområder, lejeadministration, bygningsvedligehol-delse og ældre- og plejeboliger. Nettobudgettet er fastsat til -24,419 mio. kr., hvilket skyldes huslejeind-tægterne på sektor ældre- og plejeboliger.

Page 79: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Serviceområde Lejeadministrationen

Opgaven er:

• Rådgivning om vedligeholdelse af samtlige kommunale ejendomme. • Bygherrerådgivningsfunktionen ved alt kommunalt byggeri. • Bygherrekontakten til eksterne parter. • Projektering af mindre byggerier inkl. byggeledelse og tilsyn. • Energirådgivning for alle kommunale institutioner mv. • Ejendomsforvaltning med administration af ældreboliger, plejeboliger, udlejning af andre bygninger

og jordarealer m.v. • Byggesagsbehandling. • Landzoneadministration. • Administration af ejendomsdata, herunder BBR-registeret m.m.

Fælles formål Over kontoen betales administrationsbidrag. Erhvervsformål Betaling af ejendomsskatter. Offentlige formål Udleje af bygninger. Ubestemte formål Bortforpagtning af kommunale arealer, bl.a. jord til landsbrugsformål. Fælles formål Løn til pedel, abonnementer og konsulentbistand. Der er bl.a. lavet aftale med lokale servicefirmaer omkring vedligeholdelse af bygninger, samt vintertjeneste mm. Beboelse Udleje af ejendomme/boliger til private. Erhvervsejendomme Leje/leasing af erhvervsejendomme til erhvervsdrivende, bl.a. Hirtshals Transport Center, som leases af KommuneLeasing. Derudover administreres ejerforeningerne vedr. Hjørring Rådhus, Femhøje samt Park Vendia over dette område. Andre faste ejendomme Cathrinegården, Bispecenteret og andre lejemål. Boligerne sorterer juridisk under Almenlejeloven. Grønne områder og naturpladser Udlejning og administration af kolonihaver. Busdrift Udleje af bygningerne på bus- og rutebilstationer. Serviceområde Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelsen skal sikre, at bygningens ”klimaskærm” er tæt og sund, funktionen af byg-ningens forsyningsinstallationer og at indeklimaet er tilfredsstillende. Der er i 2017 ikke afsat budget til formålet, men arbejdet fortsætter og finansieres af overført mindreforbrug fra tidligere år.

Page 80: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Serviceområde Ældre- og plejeboliger Administration af kommunens ældre- og plejeboliger, som juridisk sorterer under Almenleje-loven. Dette betyder, at der skal være balance mellem udgifter og den opkrævede husleje for det enkelte center. Arbejdet med kommunens ældreboliger sker ud fra de lovfastsatte bestemmelser omkring huslejevilkår, bygningsstand mm. Dette bl.a. for at sikre, at lejemålene fremstår moderne og indbydende.

Page 81: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Sektor Natur og Miljø

Dette område varetager opgaver inden for klima, natur- og miljølovgivning.

Opgaverne løses i et helhedsorienteret perspektiv og i tæt samarbejde med de mange aktø-rer der berøres, når der løses opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle der bruger naturen.

I 2018 vil der især være fokus på naturpolitik, naturmødet, naturpark og naturskole.

I mio. kr. 2018 2019 2020 2021

Natur og Miljø 11,446 11,048 11,051 11,053

50 Naturforvaltningspro-jekter

0,996 0,996 0,996 0,996

51 Natura 2000 0,556 0,555 0,555 0,554

54 Sandflugt 1,215 1,215 1,215 1,215

70 Fælles formål, regula-tiver mm.

1,241 1,241 1,241 1,241

80 Fælles formål inden for vand og jord

3,951 3,951 3,951 3,951

81 Jordforurening -0,005 -0,005 -0,005 -0,005

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

3,092 3,095 3,098 3,101

51 Sekretariat og forvalt-ninger

0,400 0,000 0,000 0,000

Opgaven er:

• Beskyttet natur (administration og registrering af arealer omfattet af Naturbeskyttel-seslovens § 3)

• Natura 2000 (udarbejdelse af Natura 2000 handleplaner, pleje, sagsbehandling) • Anlæg af søer (tilladelser til etablering og oprensning af søer)

Grundlag for budget 201 8 og historik Sektor natur og miljø indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 11,446 mio. kr. er placeret.

Page 82: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

• Offentlighedens adgang til naturen (nedlæggelse af veje, færdselsret, Naturbeskyttel-seslovens § 26)

• Fredninger (deltagelse i fredningssager og besigtigelser med Fredningsnævnet) • Beskyttet diger (museumsloven) • Vandløbsregulativer • Vandløbsadministration • Vandløbsrestaureringer • Tilsyn og godkendelse af dambrug • Udarbejdelse af Vandplaner • Projekter i forhold til Vandplaner

Naturforvaltningsprojekter Udgifter til administration, naturpleje i samarbejde med private og grøn guide. Den grønne guide tilby-der miljøundervisning for børnehavebørn og folkeskoleelever med fokus på bæredygtighed. Natura 2000 Fra 2016 skal handleplanerne for Natura 2000-områderne, som følge af Habitatdirektivet, udmøntes. Dette arbejde fortsætter i 2018.

Sandflugt Sandfodring ved Lønstrup – der er indgået aftale med Kystdirektoratet om en udgiftsdeling på 50% til hver.

Opgaven er:

• Sandfodring ved årlig tilførsel af ca. 30.000 m3 sand

Faktuelle oplysninger:

• 1.100 meter kyststrækning med skråningsbeskyttelse • 10 bølgebrydere og 2 høfder

Vandløbsregulativer Myndighedsopgaver iht. Vandløbsloven. P.t. er der 160 vandløbsregulativer i Hjørring Kommune. Der arbejdes på at gøre regulativerne overskuelige og tidssvarende. Fælles formål Fælles formål dækker over båndlagte udgifter til administration, Miljøportal, IT, rådgivning samt miljø-vagten. Jordforurening Myndighedsopgaver på jordforureningssager og ift. jordflytninger. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Faktuelle oplysninger:

• 10.760 ha beskyttet natur (§ 3 i Naturbeskyttelsesloven) • 1.680 ha Natura 2000 fordelt på 5 landudpegninger • Over 10.000 ha Natura 2000 fordelt på tre marine udpegninger • 1.887 ha fredede arealer (natur-, kultur- eller udsigtsfredninger) fordelt på 42 fredninger • 538 km offentlige vandløb • Mange tusinde km private vandløb

Page 83: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Bæredygtig udvikling – Grundlaget for arbejdet er den klima- og bæredygtighedsplan, som Byrådet vedtog i december 2010. Bæredygtighed handler om at finde den smarte fællesnævner mellem et hensyn til miljø, mennesker og økonomi. Der er fokus på:

At understøtte flere vindmøller i kommunen Grøn omstilling af fjernvarmeværker, hvor mange har planer om solvarmeanlæg Et biogasanlæg i Vrå Energirådgivning og energirigtigt byggeri Elbiler og at udvikle et marked for gas til transport

Netværk for virksomheder

Siden 2011 har Hjørring Kommune, i samarbejde med Aalborg Kommune, de to erhvervs-centre, universitet og Eniig, drevet Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. I 2016 blev netværket udvidet til at omfatte alle kommuner i Regionen, med støtte fra BRN. Medlemmer-ne i netværket er virksomheder, som ønsker at arbejde med bæredygtighed. På nuværende tidspunkt er der 15 medlemsvirksomheder fra Hjørring Kommune, der arbejdes hele tiden med vores medlemsvirksomheder og med at få flere virksomheder i kommunen til at bidrage ind i en bæredygtighedsdagsorden. Netværket har i 2016 afholdt 22 arrangementer og med-virket til 102 match med virksomheder, herunder 13 som fast eller projektansættelser.

Faktuelle oplysninger:

Hjørring Kommunes Klima- og Bæredygtighedshandlingsplan blev i december 2010 godkendt i Byrå-

det.

• Handlingsplanen indeholder ca. 40 initiativer, som samlet set vil sikre, at Hjørring Kommunes Globale Fodspor bliver reduceret.

• Handlingerne er grupperet inden for følgende områder: • Energiplanlægning • Energirigtigt byggeri • Bæredygtigt forbrug • Transport • Affald

• Globale Spor projektet finansieres via en driftsbevilling på 0,885 mio. kr. i 2017. Erhverv – opgaverne består primært i at udarbejde miljøtilladelser/ miljøgodkendelser og ud-føre regelmæssige og akutte miljøtilsyn.

Opgaven er:

• Udmøntning af de 33 handlinger, der er beskrevet i Energipakken. • At udmønte Klima- og Bæredygtighedsplanen i konkrete handlinger. • Udvikle Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling • At informere borgerne om energiforbrug og affald • At reducere kommunens Globale Fodaftryk

Page 84: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

På dette område arbejdes der med miljøbeskyttelse på Virksomheder og Landbrug. Udviklin-gen af det dialogbaserede tilsyn vil fortsætte, da forhåndsdialog og medinddragelse af virk-somhederne bidrager til de gode løsninger. I 2017 vil de digitale løsninger på miljøområdet blive prioriteret højt i forventningen om, at det vil bidrage til en endnu højere serviceoplevelse hos vores virksomheder.

Hvad er opgaven:

• Tilsyn med industri- og håndværksvirksomheders, landbrugs og pelsdyrfarmes miljøforhold • Miljøtilladelse og miljøgodkendelse af industri- og håndværksvirksomheders, landbrug og

pelsdyrfarme til etablering, udvidelse og ændringer af produktion, bygninger og anlæg • Udledningstilladelser til virksomheder til offentlig kloak og havn • Administration af affald og farligt affald på industri- og håndværksområdet • Behandling af div. klagesager over lugt, røg, støj og møg • Vejledning af producenter om regler og ansøgninger • Partner i udviklingsprojekter vedrørende virksomheder og landbrugs produktionsvilkår og

rammebetingelser Faktuelle oplysninger, ca.:

• 100 godkendelsespligtige virksomheder (industri og håndværk) • 300 andre virksomheder, der skal have regelmæssigt tilsyn • 105 autoværksteder, der skal have regelmæssigt tilsyn • Knap 93.000 ha i kommunen er landbrugsareal (70 % af hele arealet) • 3.000 ejendomme med landbrugspligt, heraf ca. 900 med erhvervsmæssigt husdyrhold • 430 husdyrbrug med 3 - 75 DyreEnheder (DE) (miljøtilladelse) • 325 husdyrbrug over 75 DE (miljøgodkendelse) • 125 pelsdyrfarme (heraf 120 over 25 DE, miljøgodkendelse)

Vand og jord – myndighedsopgaver på drikkevand/grundvands-, badevands- og spilde-vandsområdet. Der arbejdes sektorplanlægning i form af indsatsplaner for grundvandet, vandforsyningsplan, spildevandsplan og klimatilpasningsplan m.v. Som myndighed følges vandet

når det regner bliver noget til overfladevand, som sikres langsom afledning så vi ikke får oversvømmelser = klimatilpasning

noget siver ned i jorden og bliver til grundvand, der arbejdes med at sikre at grund-vandet ikke forurenes

noget af dette bliver til det drikkevand vi har i hanerne fra håndvasken og toilettet bliver det til spildevand som pumpes og renses og ledes

ud i vandløb og havet. Her sikres at det er så rent, at vi kan bade i det uden at blive syge.

Opgaven er:

• Godkendelse af vandforsyningsanlæg • Vandforsyningsplanlægning • Tilsyn med såvel almene- som private vandforsyningsanlæg

Page 85: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

• Tilladelser til indvinding af grundvand – både permanent og midlertidigt • Udarbejdelse og udmøntning af indsatsplaner (drikkevand) • Spildevandsplanlægning • Påbud om spildevandsrensning i det åbne land • Påbud om separering på egen grund • Myndighed vedr. tømningsordning for hustanke • Godkendelse af nedsivningsanlæg m.v. • Udledningstilladelser til recipient • Administration af badevand, herunder det nye badevandsflag • Opsporing af kilder der påvirker badevandskvaliteten • Tilsyn og godkendelse af svømmebade • Udarbejdelse og udmøntning af klimatilpasningsplan • Godkendelse af jordvarmeanlæg • Modtagelse af anmeldelser om jordflytninger • Bistår Regionen med jordforureningskortlægning • Tilladelser og påbud efter Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven • Tilladelser til genanvendelse af restprodukter, eksempelvis slagger • Kontaktled til Regionen i forhold til råstofsager

Faktuelle oplysninger:

• 32 almene vandværker og 5 ikke-almene vandværker • Ca. 700 enkeltvandsforsyninger • Ca. 140 anlæg til markvanding • 9 renseanlæg med bassiner, overløbsbygværker, pumpestationer og kloakledninger • Påbud til ca. 500 ejendomme om separering på egen grund årligt • Ca. 450 udledningstilladelser • Ca. 9.000 ejendomme som ikke udleder spildevand til kloaksystemet, og omfattet af tøm-

ningsordning • Ca. 70 årlige tilladelser til etablering af nedsivningsanlæg • Ca. 56 km strand med 12 stationer med badevandsflag • 18 offentlige svømmebade med 36 bassiner • Ca. 30 årlige tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg • Ca. 65 % af kommunens byarealer er områdeklassificerede, hvilket betyder at jord fra disse

områder inden en evt. flytning skal undersøges nærmere for forurening • Ca. 100 anmeldte jordflytninger årligt • 8.555 registrerede forurenede grunde, heraf 3.679 uafklarede

Vandplaner: For at nå målet sat i EU’s vandrammedirektiv, vedtaget i 2000, er der udpeget 388 indsatser i Hjørring Kommune. Vandhandleplanen omfatter:

• Fjernelse af spærringer: 209 stk. • Frilægning af rørlagte vandløb: 12 km vandløb • Vandløbsrestaurering på 55 km vandløb • Ændret vandløbsvedligeholdelse på 167 km vandløb • Indsats mod okker i 9 km vandløb

Page 86: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Sektor Landdistrikter

Landdistriktsområdet varetager opgaver inden for landdistriktsudvikling og udvikling i kom-munens fire mindste områdebyer (Tårs, Vrå, Sindal og Løkken), primært ved at understøtte borgerprojekter, gennemføre forskønnelsesprojekter og udviklingsprojekter generelt.

Det overordnede mål med indsatsen er at styrke og videreudvikle levende, attraktive og bæ-redygtige lokalsamfund.

I mio. kr. 2018 2019 2020 2021

Landdistrikter 1,756 1,756 1,756 1,756

560 Matchningsmidler 1,027 1,027 1,027 1,027

561 Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalby

0,54 0,54 0,54 0,54

562 Landsbyforum og lokalområder 0,108 0,108 0,108 0,108 563 Ramme til udviklingsaktiviteter 0,080 0,080 0,080 0,080 Matchningsmidler Budgetbeløbet anvendes til medfinansiering af udviklingsprojekter i landdistriktet. Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lo kalbyer Budgetbeløbet anvendes til årligt tilskud til landsbyer og lokalbyer. Tilskuddet udbetales til forenings-samvirker, landsbyråd eller lignende paraplyorganisationer, der dækker et helt lokalområde. Beløbet skal bidrage til at dække områdernes udgifter til drift og administration. Der er desuden en vedligeholdelsespulje til Landsbyforum, hvor der kan søges om støtte til specifikke vedligeholdelsesopgaver. Pulje til Landsbyforum og lokalområder Budgetbeløbet anvendes til drift og udvikling i forhold til Landsbyforums funktion og anvendes primært til udgifter til kurser, konferencer, møder, foredrag og anden administration. Ramme til udviklingsaktiviteter Midlerne anvendes til udviklingsaktiviteter på opgaveområdet. Beløbet målrettes implementering af Strategi for udvikling i landdistriktet, og kan desuden anvendes til inddragelsesaktiviteter mv.

Grundlag for budget 201 8 og historik Sektor landdistrikter indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 1,757 mio. kr. er placeret. Budgettet gør det muligt for udvalget og Byrådet at støtte initiativer i områdebyerne, lo-kalbyerne samt landsbyerne – konkret skal Hjørring Kommune være med til at understøtte metværk mellem lokalområderne og landdistriktets samspil med kommunen.

Page 87: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge,

dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2018 på 1,011 mia. kr. på følgende sektorområder:

Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Sektor Undervisning 567,0 562,6 565,0 562,6

Sektor Dagtilbud 237,5 236,3 238,5 238,5

Sektor Børne- og Familie 206,1 200,8 198,7 197,7

Udvalget i alt 1.010,7 999,7 1.002,2 998,8

Langt hovedparten af nettodriftsrammen 56 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud

samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 23 % og 21 % af den samlede nettodriftsramme.

I de følgende afsnit beskrives de enkelte driftsområder nærmere med fokus på de budgetforudsætninger,

der gør sig gældende i forhold til den konkrete budgetlægning og fordeling af bevillinger på

driftsområderne.

Derudover præsenteres en række aktivitets- og nøgletal, der har indgået i budgetlægningen.

Page 88: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.1 Undervisning 56 % af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til undervisningsrelaterede

opgaver. Opgaverne dækker over undervisning i folkeskoler, privatskoler og efterskoler, musisk skole samt

ungdomsskoler. Derudover indgår specialiserede tilbud i form af kommunale samt regionale

specialundervisningstilbud. Endelig indgår i driftsrammen udgifter til fritidstilbud i SFO og special SFO.

Samlet set udgør driftsrammen i 2018: 567 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:

Specifikation undervisning (1.000 kr.) Budget 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021

Folkeskoler 368.232 364.894 367.921 366.483

Fællesudgifter skolevæsen 4.043 3.538 3.538 3.538

Skoleteater 185 185 185 185

Skolefritidsordninger og special – SFO 24.932 24.302 23.612 23.102

Befordring elever i grundskole 8.061 8.061 8.061 8.061

Regional specialundervisning 1.395 1.395 1.395 1.395

Kommunal specialundervisning 66.979 66.979 66.979 66.979

Ungdomsskole 10.061 10.061 10.061 10.061

Musikskole 7.100 7.100 7.100 7.100

Privatskoler og privat SFO 63.446 63.908 64.371 63.985

Efterskoler 12.195 11.846 11.391 11.321

Almen voksenuddannelse 374 374 374 374

Samlet 567.003 562.643 564.988 562.585

1.1.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

Budgetterne på undervisningsområdet budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er

elevtalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor i forhold til det antal elever, der gør brug af de forskellige

tilbud.

På folkeskoleområdet tildeles budgettet for skoleåret 2017/2018 på baggrund af det faktisk opgjorte

antal elever pr. 5. september 2017. Skolernes budgetter efterreguleres for skoleåret 2018/2019 på

baggrund af det faktisk opgjorte antal elever pr. 5. september 2018.

På specialundervisning, special SFO og almen SFO reguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal elever.

Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk skole er rammebaseret.

Budgettet til det kommunale bidrag til privat- og efterskoler fastsættes for 2018 på baggrund af antallet af

indskrevet elever på Privat- og efterskoler pr. 5. september 2017 samt de kommunale bidragssatser, der fremgår

af forslag til finanslov for 2018.

Page 89: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.1.2 Nøgletal Undervisning

På Undervisningsområdet er der i forhold til budgetlægningen taget udgangspunkt i følgende aktivitets- og

nøgletal:

Budgetteret aktivitetsniveau Antal

Udgift pr. elev

(brutto)

Folkeskoler inkl. andre kommuners elever 5.853 62.798

Skolefritidsordninger 840 21.116

Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie 600 16.417

Skolefritidsordninger – morgen/ferie 50 12.097

Generelt specialklassetilbud 44 163.360

Udvidet specialklassetilbud 145 239.957

G2 - specialklasse 44 296.432

K2 - specialklasse 4 374.094

Special SFO 68 90.099

Special SFO - K2 4 101.470

Bidrag til privatskoler* 1.649 38.017

Bidrag til efterskoler* 346 36.797

Bidrag til SFO ved privatskoler* 527 7.699

* I forbindelse med afregning med staten vedr. kommunalt bidrag til privat- og efterskoler afløftes 5% i moms.

Elever i folkeskoler udenfor kommunen 74 75.920

Øvrige nøgletal

Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2017/18 22,1

Andel elever i almen undervisning 73,4%

Andel elever i kommunal specialundervisning 2,9%

Andel elever i privatskoler 19,6%

Andel elever i efterskoler 4,1%

Dækningsgrad special SFO 30,4%

Dækningsgrad SFO 65,6%

Forældrebetalingsandel SFO 73,0%

Page 90: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.1.3 Folkeskoler

Budgettet til folkeskoleområdet er opdelt i hhv. centrale bevillinger samt decentralt udlagte rammer til de

enkelte skoler. I beregningen af budgetterne til folkeskolerne er der taget udgangspunkt i følgende

budgetnormer:

Fremskrivningsprocent løn 1,34%

Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 1,58%

Grundbudget

Løntildeling

Bh klasse 610.303 kr. pr. klasse

Fase 1 626.201 kr. pr. klasse

Fase 2 718.477 kr. pr. klasse

Fase 3 755.022 kr. pr. klasse

Hjørring Ny 10. 34.222 kr. pr. elev

Øvrige lønrelaterede udgifter 2.146 kr. pr. elev

Skoledistriktsledelse Faktisk lønsum

Skoleledelse og administration

Grundtildeling pr. undervisningssted 454.293 kr. pr. undervisningssted

Beløb pr. elev 1.568 kr. pr. elev

To-sprogede elever

Modtageforløb

Europa og vesten 22.238 kr. pr. elev.

Øvrige lande 44.469 kr. pr. elev.

Supplerende undervisning i dansk

Europa og vesten 4.449 kr. pr. elev.

Øvrige lande 21.774 kr. pr. elev.

Øvrige driftsmidler 2.541 kr. pr. elev

Bygningsdrift

Vedligehold, rengøring og teknisk service 342

Rammebesparelse rengøring 2018 -8

Vedligehold, rengøring og teknisk service 334 kr. pr. m2

Forbrugsudgifter og skatter og afgifter

Fremskreven ramme på

bygningsmasse

Beregnede beløb pr. klasse, elev eller m2 til udlægning

Page 91: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt til de enkelte skoler:

Samlet budget Elevtal Klassetal skoleåret 2017/18 Klassekvotient Nettobudget

Centrale konti 26.822.516

Hirtshals Skole 808 39 20,7 55.090.066

Sindal Skole 845 39 21,7 53.967.510

Vrå Skole 788 38 20,7 45.133.608

Tårs Skole 373 19 19,6 23.192.493

Hjørring Nordvestskole 1.531 69 22,2 84.797.361

Hjørring Sydøstskole 1.391 55 25,3 74.732.901

Hjørring Ny 10 117 - 12.233.846

Samlet 5.853 259 22,1 375.970.301

Specifikation centrale konti:

Konto Bevilling 2018 Bevillingsforudsætning

Barselsudligningsordning 2.658.958 Bidrag til central barselsudligningsordning.

Kompetenceudvikling 1.749.415

Rammebudget afsat til faglig og pædagogisk udvikling af

medarbejdere og ledere på tværs af kommunens skoler.

Den konkrete udmøntning af midlerne sker i løbet af

budgetåret via specifikation på konkrete

udviklingsprojekter.

Strategi for kvalitetsudvikling 244.877

Fra 2015 er der afsat midler til kvalitetsudvikling som

følge af omstillingen på skole- og dagtilbudsområdet.

Midlerne anvendes konkret ind i strategi for

kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning og Dagtilbud

Erhvervsplaymaker 506.700

Midler afsat til at skabe tættere relationer mellem

skolerne og erhvervslivet.

Projekt ungeforum 129.082 Midler afsat til gennemførelse af projekt ungeforum.

Das Deutche Haus 510.550

Das Deutsche Haus underviser som udgangspunkt

elever fra 5. – 8. årgang. Ved konkrete henvendelser om

undervisning på 9. årgang, kan dette efterkommes.

Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne

gennem forskellige sproglige øvelser og opgaver får

positive oplevelser med det tyske sprog. Formålet er at

udvide elevernes tyske ordforråd.

Skoletjenesten 1.857.945

Budgettet dækker lønudgifter og drift til skoletjenesten

ved Vedsyssel Historiske Museum, Nordsøtjenesten

samt English House.

IT og Digitalisering 2.097.510

Drift og vedligeholdelse af IT til undervisningsbrug samt

finansiering af leasingkontrakter.

Skolebibliotekssystemer 353.228 Til drift af skolebibliotekssystemer mv.

Mellemkommunale betalinger

skoler 2.759.364

Her betales og opkræves for elevers skolegang på tværs

af kommunegrænser.

Andet samt særlige formål 689.672

Administration, møder, rejser, repræsentation,

annoncer, systemafgifter (TEA) og diverse andet.

Pulje til integration 1.000.000

BSU´s andel af flygtningepuljen. Ved nedlæggelse af

puljen kompenseres udvalgene for den øgede tilgang af

flygtninge gennem 2015 og 2016 ved permanent at

løfte udvalgenes udgiftsrammer med de beløb, der blev

udmøntet fra puljen ved Økonomirapport 1 for 2017.

Fælles tillidsrepræsentant 725.717

Budgettet dækker udgifter til fælles tillidsrepræsentant

på skoleområdet.

Page 92: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Forventet efterregulering af

elevtal -1.520.650

Jf. elevtalsprognosen forventes der 64 færre elever i

folkeskolerne i skoleåret 2018/2019 i forhold til

skoleåret 2017/2018. Mindreudgiften som følge af

faldet i elever, trækkes ud af skolernes rammer når

elevtallet for 2018/2019 kendes. Budgetreduktionen

udmøntes i den forbindelse.

Midler afsat til ændret

klassedeling ved 26 600.000

Der afsættes midler til at sikre skolerne mulighed for at

lave klassedeling ved 26 elever med gradvis indfasning

fra skoleåret 2018/2019. For en uddybning henvises til

sagen "Klassestørrelse i folkeskoler" - pkt. 6 på

økonomiudvalgets dagsorden 21. juni 2017. Der

afsættes 0,6 mio. kr. til dette i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019,

3,7 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. i 2021. Konkret

stillingtagen til klassedelingen sker på den enkelte skole

og det forudsættes, at ændringerne håndteres indenfor

de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Diverse reguleringer 1.316.948

Midler afsat til diverse reguleringer indenfor Sektor

Undervisning.

Skolernes brug af haller 3.521.655

Midler afsat til betaling for skolernes brug af de

selvejende haller.

Kørsel til diverse

kulturarrangementer 521.626 Midler afsat til kørsel til diverse kulturarrangementer.

Befordring af elever i folkeskolen 4.183.724

Kørsel for folkeskoleelever til og fra hjemmet. I forhold

til budget 2016 er 4,5 mio. kr. overført til TMU som

følge af omlægningen af skolekørsel fra lukkede

skoleruter til kollektiv trafik.

Skoleteaterordning 184.975 Midler afsat til skoleteaterordning.

Kursusudgift-/indtægt 0

Kursusudgift og statstilskud vedr. liniefagsuddannelse

for lærer og skolepædagoger.

I alt 24.091.296

Administration og udvikling 2.731.220

I forbindelse med ny cheforganisering på BUU -

området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning

nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor

Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 2,644 mio.

kr. placeret på Sektor Undervisning til tværgående

aktivitetet indenfor administration-og

udviklingsområdet incl. midler afsat til tværgående

fundraisingprojekter indenfor undervisningsområdet.

Rammen er udvidet med 87.000 kr. målrettet arbejdet

med antimobningsstrategi.

Bevillinger i alt 26.822.516

1.1.4 Specialundervisning

Økonomien på kommunal specialundervisning er decentraliseret, hvilket betyder, at ressourcerne til

specialundervisning er lagt ud på folkeskolerne. Skolerne kan anvende midlerne til enten inkluderende

undervisningstilbud indenfor egen ramme eller købe en plads på et udvidet specialklassetilbud ved

Hjørring Skolen efter den gældende takststruktur.

Page 93: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

I Hjørring Kommune er der følgende specialklassetilbud:

Specialklasse Målgruppe Takst pr. elev

ADHD - klasser Elever med ADHD-diagnose 239.957 kr.

Kontaktklasser Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller

andre kontaktforstyrrelser

239.957 kr.

TF – klasser Elever med tilknytningsforstyrrelser/tidlig

følelsesmæssigt skade

239.957 kr.

K2 – klasse

(Højenehuset)

Elever, som har en autismespektrum-forstyrrelse, og som

derudover har en betydelig mental retardering,

betydelige følelsesmæssige problematikker som, i

kombination med autisme, betyder, at eleven vil være

særligt ressourcekrævende

374.094 kr.

G2 – klasser Elever med vidtgående indlærings- og

udviklingsforstyrrelser

296.432 kr.

Kløverklassen Elever, som er i familiebehandling og ikke trives i den

almene skole og derfor har behov for mere struktureret

undervisning og et forenklet skoleforløb

239.957 kr.

G3 – klasser

Fælles fase 3-tilbud til elever med generelle

indlæringsvanskeligheder

163.360 kr.

Sprogklasser Elever med sprog-, tale-, og læsevanskeligheder 163.360 kr.

Ungd.skolens Heltidsuv. Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang1

163.360 kr.

Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever pr. 14. august 2017 i

de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur.

På baggrund af takststrukturen er følgende budgetter tildelt de enkelte specialklasser:

Elevtal

Hjørring

Elevtal andre

kommuner

Samlet

elevtal

Budget

2018

Centrale konti 7.011.658

ADHD 48 3 51 12.573.019

Kontaktklasser 48 5 53 13.159.380

K2 - klasse (Højenehuset) 4 0 4 1.567.614

G2 - Klasser 44 3 47 14.493.574

TF - Klasser 37 7 44 10.943.659

Kløverklassen 12 0 12 2.952.514

Sprogklasser 16 3 19 3.160.833

G3 - Klasser 18 0 18 3.050.983

Ungdomsskolens

Heltidsundervisning 1 10 1 11 1.871.167

1 Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklassetilbud og indgår

derfor som del af kommunens specialklassetilbud.

Page 94: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Samlet 237 22 259 70.784.402

Bevillinger på centrale kontoområder:

Konto

Bevilling

2018 Bevillingsforudsætning

Barselsudligningsordning 754.400

Bidrag til central

barselsudligningsordning

Betaling fra andre

kommuner -5.918.510

Betaling fra andre kommuner for plads i

specialklasse i Hjørring Kommune

Betaling til andre

kommuner 7.160.154

Betaling til andre kommuner for plads i

specialklasse i andre kommuner

Intern undervisning på

opholdssteder 1.140.391

Midler afsat til undervisning på interne

skoler på opholdssteder.

Kørsel til specialklasser 3.875.224 Befordring af specialklasseelever

Samlet 7.011.658

Øvrige bevillinger:

Konto

Bevilling

2018 Bevillingsforudsætning

Specialundervisning

regionale tilbud til

småbørn 937.347

Betaling for specialundervisning i

regionale tilbud for småbørnsområdet

Specialundervisning

regionale tilbud til

undervisningspligtige

elever 457.506

Betaling for specialundervisning i

regionale tilbud for undervisningspligtige

elever

Tilskud til statslige

uddannelsesinstitutioner 374.365

Betaling for kommunens tilskud til

alment voksenuddannelsestilbud

Sygehusundervisning

mellemkommunal

betaling 219.389

Betaling for sygehusundervisning imellem

kommuner

Sygehusundervisning

driftsbudget* 526.165

Driftsbudget for sygehusundervisning i

Hjørring Kommune, der driftes på

Hjørring Sydøstskole.

Samlet 2.514.772

*Udgifter til hjemmeundervisning ifb. sygdom afholdes af skolerne.

1.1.5. Skolefritidsordninger

Pr. 1. januar 2016 blev SFO´en indført som fritidstilbud til elever i 0.-3. klasse på det almene

undervisningsområde. På Special-SFO er der oprettet tilbud på alle årgange.

Page 95: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Budgettildeling SFO

Budgetterne er tildelt efter en række budgetnormer pr. elev for tildeling til løn og øvrige driftsudgifter.

Normerne er baseret på den åbningstid, der gør sig gældende i de pågældende almene og specialiserede

SFO-tilbud. Til budgetlægning på de almene SFO’er er der taget udgangspunkt i antal indmeldte elever pr.

1. august 2017, mens der til budgetlægning på special-SFO’erne tages udgangspunkt i antal visiterede

elever pr. 1. august 2017.

På SFO’erne opkræves en forældrebetalingsandel på 73 % af de budgetterede bruttoudgifter.

Budgetnormer SFO

Normer almen SFO

Fremskrivningsprocent løn 1,34%

Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 1,58%

Løntildeling heltidsmodul 16.131 kr. pr. elev

Løntildeling eftermiddag og feriemodul 12.381 kr. pr. elev

Løntildeling morgen og feriemodul 9.131 kr. pr. elev

Øvrige driftsudgifter heltidsmodul 1.792 kr. pr. elev

Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul 1.416 kr. pr. elev

Øvrige driftsudgifter morgen og feriemodul 1.073 kr. pr. elev

Tildeling til ledelse og administration

Grundtildeling 271.683 kr. pr. SFO

Elevtalsafhængig takst 2.030 pr. elev i heltidsmodul

Normer G2-, ADHD-, Kontakt-, TF- og Kløver-SFO

Lønrelaterede udgifter 79.296 kr. pr. elev

Ledelse 9.319 kr. pr. elev

Øvrige udgifter 4.229 kr. pr. elev

Normer K2- SFO

Lønrelaterede udgifter 89.633 kr. pr. barn

Ledelse 9.319 kr. pr. barn

Øvrige driftsudgifter 4.229 kr. pr. barn

Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder) -1.428 kr. pr. mdr.

Forældretakst - Special SFO (11 måneder)* -1.190 kr. pr. mdr.

Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder) -818 kr. pr. mdr.

Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder) -1.110 kr. pr. mdr.

* Der er taget udgangspunkt i taksten til det almene område justeret til den kortere åbningstid

På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet:

Page 96: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Samlet budget Elevtal Budget 2018

Centrale konti 0 -9.325.808

Hirtshals SFO 228 4.278.846

Sindal SFO 219 4.087.453

Vrå SFO 205 3.720.379

Tårs SFO 96 1.904.553

Hjørring Nordvest SFO 388 6.758.840

Hjørring Sydøst SFO 354 6.503.436

Samlet budget almen SFO 1.490 27.253.508

ADHD SFO 20 1.856.870

Kontakt - SFO 7 649.905

K2 - SFO 4 412.725

TF- SFO 15 1.392.653

G2 - SFO 27 2.506.775

Kløver-SFO 2 185.687

Samlet budget special - SFO 75 7.004.614

Samlet 1.565 24.932.314

Bevillinger på centrale kontoområder:

Konto Bevilling 2018 Bevillingsforudsætning

Søskendetilskud 4.448.885 Budget afsat til søskendetilskud til SFO

Økonomiske fripladser 5.698.079

Budget afsat til tilskud til økonomiske fripladser i

SFO

Barselsudligningsordning 1.231.550 Bidrag til central barselsudligningsordning

Mellemkommunale betalinger alm SFO

(netto) 345.000

Her betales og opkræves for ophold i SFO

imellem kommuner

Mellemkommunale betalinger special

SFO (netto) 175.383

Her betales og opkræves for special SFO imellem

kommuner

Fælles tillidsrepræsentant 188.952

Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO

området

Elevtalsregulering 502.031

Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og

special SFO

Forældrebetaling SFO -21.915.688 Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO.

Samlet -9.325.808

Page 97: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.1.6. Ungdomsskole Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning,

prøveforberedende undervisning og ungdomsskoletilbud.

Ungdomsskoletilbuddet omfatter endvidere: Undervisning i knallertkørsel og andre aktiviteter, som i

overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Et

tilbudt kursus oprettes, når der tilmelder sig 10 elever.

Undervisningen etableres primært lokalt. Såfremt et kursus ikke kan oprettes lokalt, tilbydes eleverne at

deltage på et tilsvarende kursus andetsteds i ungdomsskolen.

På Ungdomsskolen udmeldes en samlet fremskrevet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

Budget 2018

Personale 8.857.300

Øvrig drift 1.203.334

I alt nettobudget 10.060.634

1.1.7. Musisk Skole

Hjørring Musiske Skole tilbyder forskole (førskoleundervisning), instrumentalundervisning mv. Aktiviteterne

er mangeartede (solo-/holdundervisning, sammenspil, koncerter, workshops og andre fællesaktiviteter) med

forskellig omkostningsstruktur.

Aktivitet

Gennemsnit elevtal

skoleåret 2016/2017

Børn og unge 0-25 år:

Forskoleundervisning - hold 233

Instrumentundervisning - hold 73

Instrumentundervisning - solo 359

Talentklasse 19

Sammenspil og fællesaktiviteter 26

Instrumentleje 74

Instrumentundervisning - Voksne + 25 år 8

Show-/streetdance mv. 3

Billedskole 23

Dramaskole 28

Drama Talent 17

Hjørring Musiske Skoles undervisning foregår både centralt i de fire centre: Center Hjørring (Hjørring

Musiske Skole), Center Hirtshals (Hirtshals Skole), Center Sindal (Sindal Skole) og Vrå Musikskole - og

decentralt på kommunens skoler.

Takststrukturen for de enkelte tilbud på Hjørring Musiske Skole kan ses i takstbladet for budget 2018 på

Hjørring Kommunes hjemmeside.

På Musisk skole udmeldes en samlet nettodriftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

Page 98: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Budget 2018

Personale 13.005.391

Øvrig drift 999.617

I alt bruttobudget 14.005.008

Salg af kerneydelser -4.381.208

Statsrefusion -2.523.828

I alt nettobudget 7.099.972

Page 99: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.2 Dagtilbud

23 % af Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til dagtilbudsområdet.

Opgaverne her vedrører pædagogiske tilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave samt klubber. Derudover

ligger der budgetposter til tilskud til privat pasning samt privatinstitutioner og puljeordninger. Endvidere

varetages også opgaver relateret til særlige dagtilbud samt støttepædagoger.

For uddybning vedrørende de forskellige dagtilbud henvises i øvrigt til serviceinformationerne, der kan

findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Samlet set udgør driftsrammen i 2018: 237,5 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder:

Specifikation dagtilbud Budget 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021

Fælles formål dagtilbud 29.474 28.243 30.453 30.451

Dagpleje 35.220 35.220 35.220 35.220

Daginstitutioner og vuggestuer 113.572 113.572 113.572 113.572

Klubber 1.423 1.423 1.423 1.423

Særlige dagtilbud 5.582 5.582 5.582 5.582

Tilskud til privatinstitutioner 24.443 24.443 24.443 24.443

Tilskud til privat pasning 27.806 27.806 27.806 27.806

Samlet 237.521 236.289 238.499 238.498

1.2.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

Budgetterne til dagpleje, børnehaver, vuggestuer samt private pasningstilbud budgetlægges på baggrund af

en række budgetnormer, der er børnetalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor, når børnetallet ændres.

I 2018 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne

aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper.

Med budgetforliget for 2018-2021 blev det vedtaget, at der på dagtilbudsområdet skal sikres en

minimumsnormering på 60 børn på de mindre institutioner. Minimumsnormeringen på de 60 børn er derfor

indarbejdet som kriterier i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet og der dermed udmøntet på

daginstitutionerne.

1.2.2 Nøgletal dagtilbud

Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn

(brutto)

Kommunal dagpleje 333 123.504

Kommunal vuggestue 309 122.886

Puljeordning 0-2 år 2 9 72.074

Privatinstitutioner vuggestue 2 72 98.503

Privat pasning § 80 0-2 år 379 69.124

Særlige dagtilbud 0-2,10 år 0 0

2 2 3

Nøgletallene for tilskud til puljeordninger, private børnehaver og vuggestuer er alle udtryk for den bruttoudgift kommunen har til de forskellige

private pasningstilbud. Der gøres opmærksom på, at de private pasningsordninger i private børnehaver og vuggestuer selv opkræver forældrebetaling.

Page 100: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Kommunal børnehave 1600 77.269

Privatinstitutioner børnehave 3 282 58.872

HPR § 80 førskolebørn 37 43.464

Særlige dagtilbud 2,10-5 år 9 472.246

Juniorklub 68 15.011

Ungdomsklub 30 19.588

Øvrige nøgletal

Børn i alderen 0-2,10 år Andel i procent

Kommunal dagpleje 19,5%

Kommunal vuggestue 18,1%

Puljeordning 0,5%

Privatinstitutioner vuggestue 4,2%

Privat pasning § 80 22,2%

Særlige dagtilbud 0%

Passes hjemme/øvrig pasning 35,4%

I alt 100%

Børn i alderen 2,10-5 år Andel i procent

Kommunal børnehave 79,4%

Privatinstitutioner børnehave 14,0%

HPR § 80 førskolebørn 1,8%

Særlige dagtilbud 0,5%

Passes hjemme/øvrig pasning 4,3%

I alt 100%

1.2.3 Dagpleje

Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 333 børn i

dagplejen i 2018.

Budgettildeling dagplejen

Budgettet til dagplejen reguleres i forhold til det forventede børnetal i budgetåret. Som udgangspunkt

beregnes lønbudgettet til dagplejen ud fra den forudsætning, at hver dagplejer har indskrevet 4 børn.

Den geografiske spredning af børnene betyder dog, at ikke alle dagplejere i gennemsnit har 4 børn

indskrevet. Der er derfor taget højde for, at den reelle pladsudnyttelsesgrad er mindre. Der er i

budgettet forudsat en pladsudnyttelsesgrad på 91,4 %.

Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer:

Personale Kr. årligt

Gennemsnitlig lønudgift dagplejer 352.479

Gennemsnitlig lønudgift tilsynsførende 450.262

Gennemsnitlig lønudgift leder 754.396

Page 101: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Gennemsnitlig lønudgift afdelingsleder 503.923

Gennemsnitlig lønudgift adm. pers. 411.526

Personalerelaterede udgifter

Uddannelse/kurser 0,57 % af lønsummen

Arbejdsskade og ansvar 2.141

Øvrig drift Kr. pr. barn

Samlet norm 3.152

Forældrebetaling Kr. pr. måned

Forældrebetaling (11 måneder) -2.806

På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet

• Bruttobudget: 42,620 mio. kr.

• Forældreindtægt: -10,278 mio. kr.

• Økonomiske fripladser: 2,878 mio. kr.

Samlet nettobudget: 35,220 mio. kr.

Budgettet til dagplejen er opjusteret med 0,6 mio. kr. som følge af opprioriteringen af tilsynet med de

private pasningstilbud jf. Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets prioritering af de tidlige forebyggende

indsatser.

1.2.4 Øvrige dagtilbud

I vuggestuerne og børnehaverne gives et tilbud til aldersgruppen 0 til 6 år.

I klubberne gives et fritidstilbud til børn i aldersgruppen 6-18 år.

Budgettildeling vuggestuer, børnehaver og klubber

Daginstitutionernes budgetter fastlægges ud fra et vægtet gennemsnitligt børnetal i de enkelte

daginstitutioner. Det vægtede gennemsnit opgøres på baggrund af en aftale med det enkelte dagtilbud om,

hvor mange børn, der forventes at være indskrevet måned for måned.

På baggrund af det vægtede børnetal lægges budget til løn og øvrige driftsudgifter ud fra de gældende

budgetnormer. Idet budgetterne lægges ud fra et forventet vægtet gennemsnit, justeres budgetterne

kvartalsvis i forhold til det faktiske børnetal.

Juniorklubben og ungdomsklubben budgetteres i forhold til det forventede antal børn.

I forhold til budgetlægningen for 2018 er der taget udgangspunkt i følgende normer:

Normtal Procent

Fremskrivning løn 0,0134

Fremskrivning øvrig driftsudgifter 0,0158

Pædagogisk personale Kr. pr. barn

Børnehaver 43415

Vuggestue 84651

Områdeledelse Faktisk lønsum

Page 102: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Faglig ledelse og administratin

Grundtildeling 246183

Beløb pr. barn 4972

Øvrige driftsudgifter Kr. pr. barn

Børnehaver 3004

Vuggestuer 3658

Bygningsdrift Kr. pr. m2

Vedligehold, rengøring og teknisk service 501

Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Fremskreven ramme på

bygningsmassen

Forældrebetaling (25%) Kr. pr. måned

Vuggestuer (heltid) -2793

Børnehaver (heltid) -1756

På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt de enkelte institutioner:

Område Øst Børnetal Budget 2018

Børnehave 701 45.279.377

Vuggestue 98,5 10.836.320

Klub 0 0

Samlet Område Øst 800 56.115.697

Område Vest Børnetal Budget 2018

Børnehave 411 28.916.386

Vuggestue 83 9.554.603

Juniorklub 42 608.710

Ungdomsklub 30 574.700

Samlet Område Vest 566 39.654.399

Område Nord Børnetal Budget 2018

Børnehave 488 32.916.564

Vuggestue 128 14.196.910

Juniorklub 26 412.043

Samlet Område Nord 642 47.525.516

Indsatspædagogerne 8.072.980

Specifikation af de centrale konti på Dagtilbud:

Konti Bevilling 2018 Bevillingsforudsætninger

Kompetenceudvikling 300.285

Midler afsat til centralt initierede uddannelsesprojekter,

udviklingsarbejder samt lederuddannelse

Strategi for kvalitetsudvikling 301.472

Fra 2015 er der afsat midler til kvalitetsudvikling som følge af

omstillingen på skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne anvendes

konkret ind i strategi for kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning og

Dagtilbud

Page 103: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Kvalitetsudvikling i dagtilbud 263.056

Midler afsat til lovpligtig evaluering af pædagogiske læreplaner på

dagtilbudsområdet, øget pædagogisk indsats, offentliggørelse af

sammenlignelig brugerinformation og kombination af privat og

offentlig pasning

IT og Digitalisering 533.050

Midlerne er afsat til drift af IT på dagtilbudsområdet. Det afsatte

beløb skal ses i sammenhæng med ønsket om, at IT målrettes og

fremtidssikres i sammenhæng med udviklingen i den pædagogiske

praksis

Andet 353.104

Midler afsat til diverse udgifter f.eks. stillingsopslag, abonnementer,

forplejning vedrørende møder mv.

Barselsudligningsordningen 1.879.017 Bidrag til central barselsudligningsordning

Integrationspulje 400.000 Midler afsat til integrationsindsatsen på dagtilbudsområdet

Udvidet obligatorisk dagtilbud

(sprogstimulering) 196.000

Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på

demokrati i privat pasning. Midler afsat til sprogstimulering af børn

udenfor dagtilbud, hvor en eller begge forældre er uden for

arbejdsmarkedet. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage

et 30 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 30 timer

om ugen i stedet for kun 15 timer om ugen.

To-sprogede medarbejdere og

(sprogstimulering) 320.716

Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud, hvor en

eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet. Børn med behov

for sprogstimulering vil modtage et 15 timers sprogtilbud i form af

en plads i et dagtilbud i 15 timer om ugen.

FTR 308.374 Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant.

Diverse reguleringer 1.579.150

Midlerne anvendes til afledte udgifter i forbindelse med

personalesager på dagtilbudsområdet samt evt. bygningsmæssige

merudgifter ved f.eks. udflytning i forbindelse med renovering.

Andel af pulje til øgede

normeringer dagtilbud 1.798.701

Der er afsat 5 mio. kr. til øgede normeringer på dagtilbudsområdet.

Byrådet har besluttet, at 0,8 mio. kr. anvendes til at håndtere

budgetudfordring på SFO-området mens 4,2 mio. kr. udmøntes på

dagtilbudsområdet. Det er her vedtaget, at en andel af midlerne skal

anvendes til at sikre minimumsnormering på dagtilbuddene

svarende til 60 børn mens de resterende midler konkret skal

udmøntes af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Der resterer her ca. 1,8 mio. kr., der konkret kan udmøntes på

daginstitutionerne efter de kriterier, Børne-, Skole og

Uddannelsesudvalget beslutter. Der er her taget højde for, at en

andel af de tilførte midler skal indgå i tilskuddene til de private

pasningsordninger.

Søskendetilskud 6.828.601

Budgettet dækker tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i

dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber,

puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende

søskendetilskud

Tilskud til privat pasning 27.806.013

Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2018 er

budgetteret med et aktivitetsniveau på 416 børn (379 børn 0-2,10

år, 37 børn 2,10-5 år)

Mellemkommunale betalinger 1.367.294

Budgettet dækker mellemkommunale betalinger vedrørende ophold

til dagtilbud.

Kommunal frokostordning 534.296

Beløbet dækker afdelte udgifter til økonomiske fripladser ved

etablering af madordninger på dagtilbudsområdet.

Sprogvurdering 491.699

Midler afsat til sprogvurdering af børn efter dagtilbudsloven.

Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller

to-sprogede.

Page 104: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

PAU 2.378.509

Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske

assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området.

I alt: 47.639.337

Administration og udvikling 1.904.538

I forbindelse med ny cheforganisering på BUU-området er

Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og

budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor

Dagtilbud; heraf er 1,9 mio. kr. placeret på Sektor Dagtilbud

Samlet budget 49.543.875

Specifikation centrale konti på Serviceområde Daginstitutioner og klubber:

Konti Bevilling 2018 Bevillingsforudsætninger

Fripladser dagtilbud 9.293.362

Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver

og vuggestuer via udbetaling af økonomisk friplads.

Forældrebetaling vuggestuer -9.490.260 Forældrebetalingsandel for vuggestuer

Forældrebetaling børnehaver -30.915.664 Forældrebetalingsandel for børnehaver

Fripladser klubber 51.516

Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen for

juniorklubber

Forældrebetaling klubber -223.981 Forældrebetalingsandel for klubber

Mere pædagogisk personale

dagtilbud 2.984.569

Statstilskud vedrørende mere pædagogisk personale i dagtilbud.

Midlerne fordeles til vuggestuer og børnehaver jf. de politisk

vedtagne principper

Skoleudgangsudsættere -336.449

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 forventes en

mindreudgift på 0,3 mio. kr. til skoleudsættere, da det forventes, at

færre børn har behov for skoleudsættelse.

Samlet -28.636.906

1.2.5 Særlige dagtilbud

Området omfatter tilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af

de almene dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Der er i 2018 budgetteret med 9 børn i specialbørnehaven Viben. Budgettet til Viben fastsættes efter fast

takst, der i 2018 udgør 472.246 kr. pr. barn inkl. kørsel.

Der er derudover budgetteret med 2 børn udenfor kommunen.

Nettodriftsramme 5,582 mio. kr.

Page 105: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.3 Børne- og Familie 21 % af budgettet under Børne- Skole og Uddannelsesudvalget ligger på Børne- og Familieområdet.

Opgaverne her omfatter tidlige og rettidige indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Dette med

udgangspunkt i den gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. Børne- og

Familieområdet vedrører tidlig indsats, specialiseret indsats samt Børne- Ungehus Hjørring og

Familiehuset Kløvergården. Derudover ligger opgaver vedr. PPR og Sundhedspleje på området.

Samlet set udgør driftsrammen i 2018: 206,1 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:

Specifikation børn og familier Budget 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021

Plejefamilier og opholdssteder 94.951 94.947 94.745 93.997

Forebyggende foranstaltninger 48.369 45.667 45.666 45.664

Handicapinstitutioner for børn og unge 34.940 32.264 30.445 30.245

Sikrede døgninstitutioner for børn og

unge 1.573 1.573 1.573 1.573

Indtægter fra central refusionsordning -8.048 -8.048 -8.048 -8.048

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 8.043 8.013 7.944 7.945

Socialpædagogiske fripladser 1.206 1.206 1.206 1.206

Sundhedspleje 12.571 12.611 12.611 12.611

PPR 12.526 12.526 12.526 12.526

Samlet 206.132 200.760 198.669 197.720

1.3.1 Grundlæggende principper for budgetlægningen

Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser med udgangen af 2017,

dog med undtagelse af enkelte døgninstitutionsanbringelser, hvor det forventes, at den unge overgår til

Sundhed, Ældre og Handicap forvaltningen ved det 18. år, og der er derfor taget højde for ophør af disse

anbringelser.

For at sikre robusthed i budgettet, er der udover de forventede anbringelser indarbejdet 4,371 mio. kr. til

nye endnu ikke kendte anbringelser. Beløbet er i forhold til budget 2017 reduceret med 4 mio. kr., da

behovet for den indarbejdede robusthed har været mindre end det budgetterede i 2016 og 2017. Den

indarbejdede robusthed svare til ca. 3 anbringelser på døgninstitution eller 4 anbringelser på

socialpædagogiske opholdssteder.

På øvrige områder er der budgetlagt ud fra aktivitetsniveauet for 2017.

1.3.2 Nøgletal Børne- og Familie

Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn

Antal børn i familiepleje 151 394.531

Antal børn i netværksplejefamilie 3 78.942

Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder 19 1.000.148

Antal børn på døgninstitutioner 24 1.362.450

Antal børn med afgivet refusionstilsagn 18 535.277

Antal børn i ung i egen bolig 5 75.143

Antal børn i aflastning på døgninstitutioner 14 339.504

Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste 113 83.163

Antal helårsbørn i forebyggende aflastning 37 85.559

Page 106: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2016

Spædbørnsområdet 1.060

1-6 års området 135

Skolebørnsområdet 4.397

1.3.3 Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter

Områdets opgaver omfatter de foranstaltninger, der i Lov om Social Service (LSS) skal ydes til børn og unge

med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig

lidelse og deres familier.

Foranstaltningerne drejer sig om:

• Merudgifter i forbindelse med hjemmeboende børn under 18 år med handicap (LSS, § 41), når

merudgifterne er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne.

• Tabt arbejdsfortjeneste til forældre (LSS § 42), der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med

nedsat funktionsevne.

Området omfatter tillige aflastning/afløsning i hjemmet, ledsagerordningen, familievejledning og

hjemmetræning. Endvidere ydes der hjælp efter Servicelovens øvrige forebyggende foranstaltninger.

Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion3.

Samlet nettodriftsramme for tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter: 8,043 mio. kr.

1.3.4 Forebyggelse

De forebyggende foranstaltninger er indsatser, der støtter børn og unge samt familier med børn og unge

med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så

problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet.

I Lov om Social Service § 52, stk. 3 angives en række foranstaltninger, som iværksættes, når det vurderes at

være af væsentlig betydning af hensyn til et barns særlige behov for støtte. De forebyggende

foranstaltninger er bl.a.:

• Rådgivning og vejledning

• Praktisk pædagogisk støtte

• Familiebehandling

• Aflastning4

• Kontaktpersoner

Herudover ligger SSP-samarbejdet under serviceområde forebyggende foranstaltninger.

Med budgetforliget for 2018-2021 blev 0,500 mio. kr. afsat til et 1-årigt forsøgsprojekt med rådgivning i

forbindelse med skilsmisser for at forebygge konflikter, der kan skade de involverede børn. Projektmidlerne

er placeret på serviceområde forebyggende foranstaltninger.

3 Der er stor variation i omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, det svinger fra enkeltdage til fuld tabt arbejdsfortjeneste. Områderne tabt

arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion, nettoudgiften er således halvdelen af det ovenstående beløb. 4 Der er stor variation i opfanget af aflastning, det svinger fra enkeltdage til fuld tid i afgrænset perioder.

Page 107: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

For forebyggelse udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

Samlet nettodriftsramme for forebyggelse: 49,575 mio. kr.

1.3.5 Anbringelser

Anbringelser og følgeudgifter af anbringelser sker på to hovedområder, døgnopholdsområdet og

døgninstitutionsområdet. Døgnopholdsområdet omfatter anbringelser uden for eget hjem jf. § 52 stk. 3

pkt. 7. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, plejefamilie,

værtsfamilie, på eget værelse eller på et godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at

imødekomme barnets eller den unges særlige behov.

• Driftsramme døgnophold: 94,504 mio. kr.

Døgninstitutionsområdet omfatter anbringelser på døgninstitution, når det anses for at være af væsentlig

betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte, jf. Servicelovens § 52.

Budgetrammen for døgninstitutioner er jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. august

2017, reduceret med 0,2 mio. kr. i 2018 stigende til 1,7 mio. kr. i 2021, som led i investeringsstrategien på

handicapområdet.

• Driftsramme døgninstitutioner: 28,913 mio. kr.

Samlet nettodriftsramme for anbringelser: 123,417 mio. kr.

1.3.6 Sundhedspleje

Sundhedsplejens hovedopgave er at styrke den sundhedsfremmende indsats overfor alle børn og unge

samt at varetage koordinerede specifikke indsatser overfor børn med særlige behov.

Sundhedsplejen varetager undersøgelses- og rådgivningsopgaver, som er tilrettelagt ud fra ” Lov om

forebyggende sundhedsordninger for børn og unge”.

Med baggrund i budgetforliget for 2018-2021 er rammen til Sundhedsplejen opjusteret med 1,0 mio. kr.,

for at styrke Sundhedsplejen og understøtte den tidlige forebyggende indsats. Derudover er der fra 2018

og overslagsår tilført 0,550 mio. kr. målrettet børn med overvægt. Arbejdet med indsatsen sker i

samarbejde med Sundheds- Ældre og Handicap.

Station Victor

Station Victor er del af de kommunale forebyggende indsatser og opgaveløsningen omfatter en tidlig og

målrettet indsats til:

• Gravide, som ikke kan forholde sig til det kommende forældreskab

• Til forældre, hvor der er risiko for eller konstateret en forstyrrelse i den tidlige forældre-barn–

tilknytning/relation

Målgruppen er gravide samt forældre med barn/børn fra 0 til 1 år. Behandlingstiden er max 6 måneder.

Page 108: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

For sundhedsplejen udmeldes en samlet driftsramme, der er delt op på følgende:

• Sundhedsplejen: 9,964 mio. kr.

• Station Viktor: 1,446 mio. kr.

• Projekt en god start sammen: 0,426 mio. kr.

• Projekt kom godt i gang: 0,185 mio. kr.

• Indsats for børn med overvægt: 0,550 mio. kr.

Samlet nettodriftsramme for sundhedsplejen: 12,571 mio. kr.

1.3.7 PPR

PPR varetager undersøgelser/vurderinger samt rådgivningsopgaver efter Folkeskoleloven og indgår i

Hjørring Kommunes tværfaglige forebyggende arbejde. PPR foretager pædagogiske psykologiske

vurderinger af børn og unge i daginstitutioner, skoler og special-SFO’er.

For PPR udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme PPR’s aktiviteter.

Samlet nettodriftsramme for PPR: 12,526 mio. kr.

Page 109: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Bilag 1

Budget2018

Overslag 2019 Overslag2020

Overslag2021

Hele Budget

perioden

Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 3 ( - = kassetilgang) -24.691 -2.195 -5.295 6.248 -25.933

Borgmesterens forslag 47.912 40.350 36.288 -23.377 101.173Ændr. Borgmesterens forslag 3.000 -755 -1.595 -650 0

Virkning af Budgetforlig 26.221 37.400 29.398 -17.779 75.240

Udvalgenes omprioriteringer 460 287 102 -848 0Teknisk korrektion 196 196 196 196 783

PL drift 0 243 411 479 1.133PL anlæg 0 505 995 -2.998 -1.497

Samlet kassevirkning af ændringer 51.568 40.826 36.397 -27.198 101.594

Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 5 26.877 38.631 31.102 -20.950 75.661

Ændring fra budgetopgørelse 3 til 5 Budgetforlig

13. september 2017

1000 kr.

Page 110: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Nr. 2017 Budget2018

Overslag 2019 Overslag2020

Overslag2021

Hele perioden Beskrivelse

I mio. kr.

Bundlinje Budgetopgørelse 3 (- = kasseforbedring) -24,691 -2,195 -5,296 6,248 -25,934

Heraf reduktionspulje under ØKU -45,000 -90,000

Ændringer "Drift" 14,250 15,865 13,525 11,470

Øgede normeringer dagtilbud og budgetudfordring SFO. 1 5,000 5,000 5,000 5,000

Forældrerådgivning i forbindelse med skilsmisser 2 0,500 0,000 0,000 0,000 Forsøgsprojekt

Klassedeling ved 26 elever med gradvis indfasning 3 0,600 2,500 3,700 1,300 Jf. sag behandlet på ØKU 21. juni 2017

Familieorienteret indsats for børn med overvægt 4 1,100 1,180 1,180 1,180

Enkeltmandsprojekt indenfor Voksen-handicap opreguleres den

forventede demografitilførsel 5 0,600 3,240 3,240 3,240

- budgettilpasning SÆH 5 -0,600 -1,805 -2,680 -2,130

Udvidelse af misbrugsbehandlingen 6 3,000 2,700 AU investeringsstrategi efterfølgende

Tilførsel af midler til afdækning af usikkerhed omkring afregning af

aktivitetsbestemt medfinansiering. 71,500 1,500 1,500 1,500

Tilførsel af ekstra midler til By, Kultur og Erhverv med henblik på

fokusering af indsatser i områdefornyelser i Løkken, Vrå og Hirtshals.8

0,600 0,600 0,600 0,000

Særlige psykiatriske pladser 9 1,000

Udvidet åbning i borgerservice Hirtshals 10 0,200 0,200 0,200 0,200

Årligt driftstilskud til Herregården Odden 11 0,250 0,250 0,250 0,250

Budgettilførsel visitationspulje SÆH 12 0,500 0,500 0,535 0,930

Ændringer "Anlæg" 27,507 21,225 20,663 -41,002

Løkken Moleleje - fremrykning 3,778 -3,778

Vrå Skole - fremrykning 13,000 20,000 -41,000 Samlet besparelse ved fremrykning 8 mio. kr.

Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og

klimaforanstaltninger 6,000 6,000 6,000

Øget anlægsramme i 2021 til senere prioritering af det nye byråd 17,500

Øget anlægsramme i 2018 til prioritering ved budgetforhandlingen 31,150

Neutralisering af prisfremskrivning -2,243 -2,053 -2,059 -2,002

Tilpasning af bevilling til Børne- og Ungehuset Lundergård, Inventar

og legeplads mv. 0,600 Jf. udvalgsforslag

Nulstilling af bevilling til Lundergård

Undervisningssted/Lundergårdshallen -2,500 Jf. udvalgsforslag

Øget bevilling til 1-års og 5-års eftersyn afledt af de store

anlægsinvesteringer 0,500 0,500 0,500 0,500 Jf. udvalgsforslag

Omprioritering af projekter inden for Fritid, Kultur og Bosætning 0,000 Jf. udvalgsforslag

Børnehus i Hjørring Øst - tilpasning af samlet investering til

udvalgsforslag med ændret periodisering -22,000

Ændringer "Finansiering mv." -4,000 9,155 2,505 0,505 5,505

Indfrielse af lån på Møllegården og besparelse på ydelsen. 16,000 -0,900 -0,900 -0,900 -0,900

Ved nedlæggelse af almennyttige boliger skal eventuelle

ældreboliglån indfries. Indfrielsen udgør 16 mio. kr. og medfører en

besparelse på ydelsen på 0,9 mio. kr. Øvrige driftsudgifter og lejetab

håndteres efter stillingtagen til fremtidsplan for bygningen evt. via

exitstrategien.

Energirenoveringer selvejende (tilskud i stedet for lån) - ydelse 0,100 0,100 0,100

Deponering vedrørende halprojekt i Vrå (VIC) 5,000Forventet deponering i 2021 under forudsætning af ibrugtagning i

2020.

Grundkapitalindskud - Slagterigrund i Vrå 2,000 2,000

Indfrielse leasing inventar på biblioteket 6,000 -0,750 -0,750 -0,750Frikøb af inventar biblioteket og årlig driftsbesparelse på 0,75 mio.

kr. fra 2019 og frem.

Likviditetslån -20,000 2,055 2,055 2,055 2,055Hjemtagelse af resterende likviditetslån i 2017 på 20 mio. kr. Ydelse

er 2,055 mio. kr. årligt ved 0,5% i rente.

Samlet virkning af ændringer 50,912 39,595 34,693 -24,027 101,173

Ny bundlinje (- = kasseforbedring) -4,000 26,221 37,400 29,397 -17,779 75,239

Bilag 2

Page 111: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Bilag 3

Budget2018

I mio. kr.

Disponering af engangs anlægspulje i 2018 31,150

Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger 6,000

Områdefornyelse Løkken - Bygningsfornyelse mv. 1,650

Forprojekt Naturmuseum Hirtshals 0,300

Transportkonference - Hirtshals 0,500

Hirtshals Svømmehal renovering - anlægstilskud 4,150

Færdiggørelse rekreativt område Slotved Skov og Dyrehave 2,200

Tilskud til Tolne Skovpavillion 1,000

Pulje til implementering af ny strategi VHM 2,000

Pulje til forbedringer stadion (dialog med klubberne) 6,000

Trafikale forhold omkring Skolevangen - Jf. TMU's ønske 1,900

Renovering af Hirtshals stadion 3,500

Finansiering fra FKB eksisterende anlægsramme -1,000

Renovering mv. - Omklædningsfaciliteter i tilknytning til Højene-Hallen 2,000

Cykelstiprojekter udvides 1,000

Gennemførelse af "Projekt Aften Madservice fra Køkkenområdet" 1,000

Kommunalt selskab - solceller - forundersøgelse 0,400

Energirenoveringer selvejende (tilskud i stedet for lån) 0,000

Løkkensvej 0,000

Udskiftning bassindug i Vandhuset i 2018 udgår -0,600

Signalanlæg udgår i 2018 -0,350

Klimastrategi udgår i 2018 -0,500

Beskrivelse

Tilskuddet er 5,0 mio. kr. og

vores momsrefusion er 0,85 mio.

kr.

Page 112: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Bilag 1

Budget2018

Overslag 2019

Overslag2020

Overslag2021

Hele budget

perioden

Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 5 ( - = kassetilgang) 26.877 38.631 31.102 -20.950 75.660

Tekniske korrektioner 38 38 38 38 151Bevilling vedr. tidl. Beslutninger - EOJ omsorgssystem SÆH 0 -1.634 -1.634 -1.634 -4.902Anlæg - Flytning til drift 3.200 2.000 2.000 2.000 9.200Anlæg - Flytning fra anlæg -3.200 -2.000 -2.000 -2.000 -9.200Anlæg - ændret periodisering Musisk Skole og Vrå Skole -27.000 27.000 0 0 0

PL drift 0 6 13 19 38PL anlæg 0 595 -96 -146 352

Samlet kassevirkning af ændringer -26.962 26.005 -1.680 -1.723 -4.361

Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 6 A -85 64.636 29.422 -22.673 71.299

Ændring fra budgetopgørelse 5 til 6 A2. behandling4. oktober 2017

1000 kr.

Page 113: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Bilag 12018 2019 2020 2021 Bemærkninger

i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr i 1.000 kr.

Flytning fra anlæg til drift i alt 3.200 2.000 2.000 2.000

Økonomiudvalget 2.000 2.000 2.000 2.000

Salgsmodning 1.000 1.000 1.000 1.000 ØKU

Budgettet til salgsmodning dækker udgifter til markedsføring, oprettelse af grundejerforeninger, samt vedligeholdelse af grunde i liggeperioden, således at de til enhver tid fremstår præsentable.

Pulje 1-års og 5-års eftersyn 1.000 1.000 1.000 1.000 ØKU

Puljen skal anvendes til finansiering af udbedring af fejl og mangler, som afdækkes ved 1 års og 5 års eftersyn i afsluttede byggeprojekter.

Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget 300 - - -

Forprojekt Naturmuseum Hirtshals 300 0 0 0 ØKU

Udgifter til afklaring om der er basis for at støtte en forundersøgelse vedrørende et naturmuseumsprojekt i Hirtshals. Midlerne betinges af endelig godkendelse af ansøgning fra projektgruppe med bred opbakning i Hirtshals.

Teknik- og Miljøudvalget 900 - - -

Kommunalt selskab - solceller - forundersøgelse 400 0 0 0 ØKU

Til afklaring af om der kan etableres en rentabel model opstilling af solceller på kommunale bygninger – eventuelt i form af dannelse af et kommunalt selskab.

Transportkonference - Hirtshals 500 0 0 0 ØKU

Til afholdelse af transportkonference i 2018 med fokus på Jyllandskorridorens, og herunder Hirtshals Havns, betydning for transporten mellem Norge og de europæiske kontinent.

Ændret periodisering -27.000 27.000 - -

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget -27.000 27.000 - -

Musisk Skole -10.000 10.000 0 0

Bygninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Der kan enten blive tale om et kommunalt anlægsprojekt eller et lejemål. Hvis Hjørring Musiske Skole skal huses i et lejemål medfører dette en deponeringsforpligtigelse jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, jf. Byrådet 28/6-2017.

Skole og børnehus i Vrå -17.000 17.000 0 0

Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen.

Investeringsoversigt for årene 2018 - 2021Flytning fra anlæg til drift / Ændret periodisering

overslag Flyttes til drift i

følgende udvalg

Page 114: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

2018 2019 2020 2021 Bemærkninger

i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr.

Budgetforslag til 1. behandling 128.290 109.210 116.020 91.520

Flytning fra anlæg til drift -3.200 -2.000 -2.000 -2.000

Ændret periodisering -27.000 27.000 0 0

Endelig anlægsramme 98.090 134.210 114.020 89.520

Bruttoanlægsudgifter 105.090 141.210 121.020 96.520

Økonomiudvalget 6.500 8.500 6.000 23.500

Øget anlægsramme i 2021 til senere prioritering af det nye byråd 0 0 0 17.500Udisponeret anlægspulje, der foreslås prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne i næste periode.

Energibesparende foranstaltninger 4.000 4.000 4.000 4.000Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen.

Energibesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og foreninger 2.000 2.000 2.000 2.000

Den afsatte lånepulje på 2 mio. kr. til energirenoveringer i selvejende institutioner konverteres i 2018 til en tilskudspulje med sigte på gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgende lånefinansierede projekter i andre institutioner.

Jordforsyning - boligformål indt. -4.500 -4.500 -4.500 -4.500Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg, geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2018 er, at der kan realiseres en netto indtægt på 1,5 mio. kr.

Jordforsyning - boligformål udg. 3.000 3.000 3.000 3.000Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg, geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2018 er, at der kan realiseres en netto indtægt på 1,5 mio. kr.

Sommerhusgrunde - salg -500 -500 -500 -500Hjørring Kommune har sommerhusgrunde til salg i Lønstrup på to forskellige arealer. Forventningen er at et salg giver en indtægt på 0,5 mio. kr.

Jordforsyning - erhvervsformål indt. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Der er fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen. Hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center. Det forventes at indtægter og udgifter balancerer, at når der sælges erhvervsarealer, skal der byggemodnes nye arealer.

Jordforsyning - erhvervsformål udg. 2.000 2.000 2.000 2.000

Der er fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen. Hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center. Det forventes at indtægter og udgifter balancerer, at når der sælges erhvervsarealer, skal der byggemodnes nye arealer.

Områdefornyelser/Turismefremme 2.000 2.000 2.000 2.000

Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken og dels som en pulje til at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og for lokalbefolkningen.

Børneteaterfestival 500 2.500 0 0Festivalen er tænkt som en del af profileringen af Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus samtidig med at den skaber opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 11.550 10.550 14.550 30.550

Omlægninger på det specialiserede socialområde 1.500 1.500 1.500 1.500For at understøtte SÆH-områdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.

Tandplejeudstyr 370 370 370 370Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr.

Træningsudstyr 380 380 380 380 Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsomr.

Køkkenområdet 1.700 1.700 1.700 1.700For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet, skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes.

Vedligeholdelsesram. SundhedHandicap 2.700 2.700 2.700 2.700

Det skal bemærkes, at nogle af vedligeholdelsesprojekter på SundhedHandicap omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel. Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. Træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes en vedligeholdelses ramme.

Vedligeholdelsesram. Ældreomr. 3.900 3.900 3.900 3.900

Det skal bemærkes, at de fleste vedligeholdelsesprojekter på ældrecentrene omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel. Det foreslåede budget på SÆH-udvalgets investeringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser og evt. via huslejeforhøjelser.

Demensby/Plejeboligplan 0 0 4.000 20.000

SÆH-udvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demensby i Hjørring Kommune. Etableringen af en demensby skal tage forbehold for Hjørring Kommunes Plejeboligplan 2030 samt erfaringerne for pilotprojektet på Lundgården.

Gennemførelse af "Projekt Aften Madservice fra Køkkenområdet" 1.000

Borgere i eget hjem, der får madservice af Hjørring Kommune og har ønsket at få den ud som varmholdt mad, får den leveret midt på dagen. Der ønskes en mulighed for at kunne tilbyde at maden leveres om aftenen og at maden varmes op under transporten, så den er nyopvarmet og således har en bedre kvalitet både ernærings- og smagsmæssigt.Det indebærer, at køkkenområdet skal erhverve nogle nye biler, der kan rumme en ny type ovn.

Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget 19.450 3.380 3.380 3.380

FKB-anlægspulje 0 680 1.750 1.750

Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg. Ved økonomirapport 2 i 2017 overføres 1 mio. kr. fra denne pulje til 2018. Puljen på 1 mio. kr. benyttes i 2018 til restfinansiering af Renovering af Hirtshals Stadion (*se nedenfor).

Vedligehold FKB-bygninger 400 400 500 500Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på bygninger under FKB udvalget.

Vedligehold Hjørring Hallerne 800 800 1.130 1.130Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan for bygningerne under Hjørring Hallerne for de næste 15 år.

Renovering af gulv i Lundergårdhallen 600 0 0 0Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.

Renovering af gulv i Højenehallen 0 900 0 0Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.

Hirtshals Svømmehal renovering - anlægstilskud 4.150Renovering af Hirtshals svømmehal er nødvendig, for at holde den i drift. Renoveringen er inkl. Skvulprender og teknisk renovering af vandbehandlingsanlæg

Vandhuset, udskiftning af bassinduge 0 600 0 0

En bassindug kan holde i 10 år. Bassindugene i Vandhuset er allerede her i 2017 begyndt at bule op flere steder og udviser dermed tegn på, at det er tid til udskiftning. Hvis dugene ikke kan holde tæt, vil bygningen få vandskader. bassindugene planlægges udskiftet i 2019. Udgifterne bliver på i alt 1,600 mio. kr., hvoraf de 0,600 finansieres over anlægspuljen og den resterende del på 1,000 mio kr. søges som en udvidelse af anlægsbudgettet.

Pulje til forbedringer stadion (dialog med klubberne) 6.000

Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til forbedringer af stadion med sigte på en gradvis opgradering til superliganiveau. Midlerne anvendes efter dialog med VFF og Fortuna med sigte på:o Forbedring af udebanefacilitetero Forbedringer af generelle servicefaciliteter overfor publikum

Der afsættes yderligere 3 mio. kr., der reserveres til endelig disponering, såfremt VFF rykker op i Superligaen.

Pulje til implementering af ny strategi VHM 2.000Pulje til implementering af den nye strategi for Vendsyssel Historiske Museum. Midlerne er betingede af fremlæggelse af ansøgning med efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet.

Renovering af Hirtshals stadion 3.500

Klubhuset ved Hirtshals Stadion er en bygning i dårlig vedligeholdelsesstand. Der er i dialog med brugerrepræsentanter afdækket behov for renovering. Der er indhentet prisoverslag på en samlet renovering, hvor vurderingen er, at en samlet renovering vil koste ca. 3,5 mio. kr., hvilket er mere end der kan holdes indenfor de nuværende budgetmæssige rammer. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. til delvis finansiering af renovering af klubhuset, mens den resterende finansiering på 1 mio. kr. disponeres fra FKB’s anlægspulje. (*se ovenfor)

Renovering mv. - Omklædningsfaciliteter i tilknytning til Højene-Hallen 2.000

Der er et højt aktivitetsniveau i Højene Hallen både fra skole og foreningsaktiviteter. Særligt fra SHI er der en oplevelse af, at de nuværende omklædningsfaciliteter og støtterum (samlingssal mv.) ikke er optimale i forhold til klubbens størrelse og aktivitetsniveau. For at imødekomme behov for at adskille udendørs og indendørs aktiviteter afsættes der 2 mio. kr. til forbedring af omklædningsfaciliteter. Der skal i dialog med SHI fastlægges disponering af fremtidige omklædningsfaciliteter, ud fra at Højene Hallen indgår i den kommunale halkapacitet. Det estimeres som et foreløbigt bud, at der kan bygges ca. 130 m2 (15.000 kr. pr. m2) som passiv byggeri.

Investeringsoversigt for årene 2018 - 2021Budgetopgørelse 6A

overslag

Page 115: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

2018 2019 2020 2021 Bemærkninger

i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr.

overslag

Teknik- og Miljøudvalget 32.190 19.580 9.890 9.890

Buffer til infrastuktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger 6.000 6.000 6.000 6.000

Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse.

Vejvedligeholdelse - Ekstraordinær 7.000 0 0 0 Udgifter til belægninger, fortove, afvanding mv. i forbindelse med projekter i vejene.

Byforskønnelse - nedrivningspulje 1.000 1.000 1.000 1.000Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger.

Cykelstiprojekter 2.000 500 500 500 En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov.

Helhedsindsats Hirtshals 3.000 2.500 0 0Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen og byen som hjemsted og turistby opgraderes.

Løkkensvej - øget attraktivitet mm 800 0 0 0Det undersøges hvordan de landskabelige værdier langs Løkkensvej kan være med til at lukke hullerne i de byer, der lider mest under fraflytning.

NATUR Folkemøde 2.000 1.000 1.000 1.000 En årlig tilbagevendede begivenhed med debat omkring naturen i Danmark.Signalanlæg - fornyelse 0 350 350 350 Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.

Slotvedgård 540 540 540 540

Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring Slotvej Gård i Sindal. Købet kan afdrages over 10 år.

Færdiggørelse rekreativt område Slotved Skov og Dyrehave 2.200

Et supplement til de allerede afsatte midler fra Hjørring Kommune, Naturstyrelsen, Sindal Vandværk, Sindal Menighedsråd og yderligere midler fra fonde, der skal sikre fuld realisering af visionen for Slotved Skov og Dyrehave.

Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 0 500 0 500Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere.

Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken 1.600 5.690 0 0Etape 2 i 2018-2019 skal sikre adgang for alle på molen og stranden, samt en renovering af Hummerhuset.

Bygværker 1.000 1.000 0 0Det er vigtigt, at nuværende skader udbedres inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne.

Løkken - områdefornyelse 2.150 0 0 0 Områdebyfornyelse i Løkken med fem indsatser.Hjørring Kommunes klimastrategi 0 500 500 0 Der arbejdes med Adfærdsprojekt for institutioner, rådgivning ved varmeforsyning. Mv.

Trafikale forhold omkring Skolevangen 1.900 Forbedring af trafikale forhold på Skolevangen i Hjørring.

Tolne Skovpavillion 1.000 Tilskud til Tolne Skovpavillion

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 28.400 92.200 80.200 22.200

Fællespulje skoler 4.700 4.700 4.700 4.700

Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Fællespulje, AT mv. dagtilbud 2.500 2.500 2.500 2.500

Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Børnehuset Kingo 800 0 0 0 Udskiftning af tag mv. i Børnehuset Kingo.

Skole og børnehus i Vrå 18.000 75.000 65.000 0

Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen.

Musisk Skole 0 10.000 0 0

Bygninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Der kan enten blive tale om et kommunalt anlægsprojekt eller et lejemål. Hvis Hjørring Musiske Skole skal huses i et lejemål medfører dette en deponeringsforpligtigelse jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, jf. Byrådet 28/6-2017.

Børnehus i Hjørring Øst 0 0 8.000 15.000

BSU den 15. maj 2017 anbefaler, at der arbejdes med et nyt børnehus i 2020 med plads til 75 børnehavebørn + 30 vuggestuebørn. Ved at dimensionere til 75 børnehavebørn tages der højde for det særligt høje børnetal i 2020 og 2021. Samtidig tilgodeses, at når børnetallet falder igen i 2022 kan børnene fra enten Vilesvej eller Bjørnen flyttes til det nye børnehus. De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det nye børnehus skal etableres således, at der på sigt er mulighed for at udvide med yderligere 50 børnehavepladser og 36 vuggestuepladser, så der også bliver plads til børnene fra Vuggestuen på Lundtoftevej og fra det børnehus (Bjørnen eller Vilesvej), der ikke flyttes i 2022.

Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/legeplads mv 2.400 0 0 0

Børne- og Ungehuset Lundergård renoveres af boligforeningen, der ejer bygningen. Hjørring Kommune indkøber, ejer og vedligeholder selv inventar herunder hårde hvidevarer, møbler og legepladsens inventar mv.

Page 116: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Økonomiudvalgetkr. Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021

6.500.000 8.500.000 6.000.000 23.500.000I alt

AnlægNummer Navn Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021

3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000Jordforsyning - boligformål udg.111-2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000Jordforsyning - erhvervsformål indt.1122.000.0002.000.0002.000.0002.000.000Jordforsyning - erhvervsformål udg.113-500.000-500.000-500.000-500.000Sommerhusgrunde - salg114

002.500.000500.000Børneteaterfestival2574.000.0004.000.0004.000.0004.000.000Energibesparende foranstaltninger453

17.500.000000Øget anlægsramme i 2021 til senere prioritering4952.000.0002.000.0002.000.0002.000.000Områdefornyelser/Turismefremme5112.000.0002.000.0002.000.0002.000.000Energibesp. foranstaltninger - selveje og forening564

-4.500.000-4.500.000-4.500.000-4.500.000Jordforsyning - boligformål indt.110

I alt 6.500.000 8.500.000 6.000.000 23.500.000

Beskrivelse

111 Jordforsyning - boligformål udg. 3.000.000 3.000.000

Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg -� geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2017 er, at der kan realiseres en nettoindtægt på 1,5mio. kr. Umiddelbart er der ikke planlagt nye byggemodningsprojekter.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20203.000.000

Overslag 20213.000.000

112 Jordforsyning - erhvervsformål indt. -2.000.000 -2.000.000

Hjørring Kommune har fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen, hvor hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center i Hirtshals. Umiddelbart erforventningen, at indtægter og udgifter vil balancere � dvs. at når der sælges erhvervsarealer bør der planlægges byggemodning af nye erhvervsarealer.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020-2.000.000

Overslag 2021-2.000.000

113 Jordforsyning - erhvervsformål udg. 2.000.000 2.000.000

Hjørring Kommune har fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen, hvor hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center i Hirtshals. Umiddelbart erforventningen, at indtægter og udgifter vil balancere � dvs. at når der sælges erhvervsarealer bør der planlægges byggemodning af nye erhvervsarealer.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20202.000.000

Overslag 20212.000.000

Page 117: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

114 Sommerhusgrunde - salg -500.000 -500.000

Hjørring Kommune har sommerhusgrunde til salg i Lønstrup, på to forskellige arealer. Forventningen er salg af grunde, der giver en indtægt på 0,5 mio. kr.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020-500.000

Overslag 2021-500.000

257 Børneteaterfestival 500.000 2.500.000

Festivalen er tænkt som en del af profileringen af Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus samtidig med, at den skaber opmærksomhed og kendskab til professionelscenekunst for børn og unge.Børneteaterfestivalen udvikles og arrangeres i et samarbejde mellem Teatercentrum (selvejende institution under Kulturministeriet) og værtskommunen.

Festivalen har et budget på 4,500 mio. kr. (i 2014-priser), som skal betales primo 2019. De udgifter, som indgår i festivalbudgettet er refusionsberettigede, så der forventes ennettoudgift til selve festivalen på ca. 2,3 mio. kr. og erfaringsmæssigt arrangørudgifter på ca. 0,700 mio. kr.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

453 Energibesparende foranstaltninger 4.000.000 4.000.000

Formål: Energioptimering og effektivisering, billigere vedligeholdelse.Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages, har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf.lånebekendtgørelsen.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20204.000.000

Overslag 20214.000.000

495 Øget anlægsramme i 2021 til senere prioritering 0 0

Udisponeret anlægspulje, der foreslås prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne i næste periode.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 202117.500.000

511 Områdefornyelser/Turismefremme 2.000.000 2.000.000

Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken, og dels som en pulje til at fremme en turisme,der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og for lokalbefolkningen.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20202.000.000

Overslag 20212.000.000

564 Energibesp. foranstaltninger - selveje og forening 2.000.000 2.000.000

Den afsatte lånepulje på 2 mio. kr. til energirenoveringer i selvejende institutioner konverteres i 2018 til en tilskudspulje med sigte på gennemførelse afdemonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgende lånefinansierede projekter i andre institutioner.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20202.000.000

Overslag 20212.000.000

Page 118: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

110 Jordforsyning - boligformål indt. -4.500.000 -4.500.000

Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg � geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2016 er, at der kan realiseres en nettoindtægt på 1,5mio. kr. Umiddelbart er der ikke planlagt nye byggemodningsprojekter.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020-4.500.000

Overslag 2021-4.500.000

Page 119: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgetkr. Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021

11.550.000 10.550.000 14.550.000 30.550.000I alt

AnlægNummer Navn Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021

380.000380.000380.000380.000Træningsudstyr923.900.0003.900.0003.900.0003.900.000Vedligeholdelsesramme Ældreomr.449

370.000370.000370.000370.000Tandplejeudstyr45120.000.0004.000.00000Demensby-plejeboligplan522

0001.000.000Genneførelse af "Projekt Aften Madservice Køkomr."5071.700.0001.700.0001.700.0001.700.000Køkkenområdet4501.500.0001.500.0001.500.0001.500.000Omlægninger på det specialiserede område4082.700.0002.700.0002.700.0002.700.000Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap409

I alt 11.550.000 10.550.000 14.550.000 30.550.000

Beskrivelse

92 Træningsudstyr 380.000 380.000

Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsområdet. En udbygning af �maskinparken� vil derudover gøre det muligt at udnytte noglemed-arbejderressourcer mere hensigtsmæssigt fordi det giver muligheder for at gennemfør træningsforløb i større hold. Der vil være mulighed for at spare op til større indkøb,ved at overføre budget til efterfølgende år.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020380.000

Overslag 2021380.000

449 Vedligeholdelsesramme Ældreomr. 3.900.000 3.900.000

Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme. Der tages udgangspunkt i Team KommunaleBygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Team Kommunale Bygninger udarbejder 10-årigevedligeholdelsesplaner, der ligger til grund for vurderingerne.

Der tages udgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 200 kr. pr. m2.

Det skal bemærkes, at de fleste vedligeholdelsesprojekter på ældrecentre omfatter såvel et serviceareal-del som en boligdel. Det foreslåede budget på SÆH-udvalgetsinvesteringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser og evt. via huslejeforhøjelser.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20203.900.000

Overslag 20213.900.000

Page 120: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

451 Tandplejeudstyr 370.000 370.000

Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning særligt tandplejeudstyr.

Der vil være mulighed for at spare op til større indkøb, ved at overføre budget til efterfølgende år.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020370.000

Overslag 2021370.000

522 Demensby-plejeboligplan 0 0

SÆH-udvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demensby i Hjørring Kommune. Etableringen af en demensby bør tænkes ind i udarbejdelsen af en samletplejeboligplan, der bl.a. skal sikre, at den samlede kapacitet i antal, struktur og indhold modsvarer behovene frem mod 2030. Rammerne for en evt. kommendedemenslandsby er ikke aftalt, hvorfor der er anvendt 105 pladser som beregningsgrundlag for anlægsudgiften.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20204.000.000

Overslag 202120.000.000

507 Genneførelse af "Projekt Aften Madservice Køkomr." 1.000.000 0

"Borgere i eget hjem, der får madservice af Hjørring Kommune og har ønsket at få den ud som varmholdt mad, får den leveret midt på dagen. Der ønskes en mulighed for atkunne tilbyde at maden leveres om aftenen og at maden varmes op under transporten, så den er nyopvarmet og således har en bedre kvalitet både ernærings- ogsmagsmæssigt.Det indebærer, at køkkenområdet skal erhverve nogle nye biler, der kan rumme en ny type ovn. "

(Note: politisk beslutning, således ikke et ønske fra SÆH)

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

450 Køkkenområdet 1.700.000 1.700.000

For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning afreinvesteringer indgår i takstberegningen.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20201.700.000

Overslag 20211.700.000

408 Omlægninger på det specialiserede område 1.500.000 1.500.000

For at understøtte SÆH-områdets investeringsstrategi foreslås en videreførelse af puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.

Omlægningsopgaverne omfatter dels at kunne tilbyde relevante botilbud i nærområdet til Hjørring-borgere, og dels fremadrettet at nedbringe udgifterne til opholdsbetaling forborgere i botilbud udenfor kommunen gennem en kapacitetstilpasning og optimering af udnyttelsen af Hjørring Kommunes botilbud til voksne med fysisk, psykisk eller socialfunktionsnedsættelse.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20201.500.000

Overslag 20211.500.000

Page 121: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

409 Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap 2.700.000 2.700.000

Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet � f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder � afsættes en vedligeholdelses-ramme. Dertages udgangspunkt i Team Kommunale bygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Vurderingen tagerudgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 200 kr. pr. m2. Det skal bemærkes, at nogle af vedligeholdelsesprojekter på SundhedHandicapomfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20202.700.000

Overslag 20212.700.000

Page 122: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgetkr. Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021

19.450.000 3.380.000 3.380.000 3.380.000I alt

AnlægNummer Navn Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021

000600.000Renovering af gulv i Lundergårdhallen28900600.0000Vandhuset, udskiftning af bassinduge2910004.150.000Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud293

1.130.0001.130.000800.000800.000Vedligehold Hjørring Hallerne3950003.500.000Renovering af Hirtshals Stadion5130002.000.000Renovering Højene Hallen - Omklædningsfaciliteter514

1.750.0001.750.000680.0000FKB-anlægspulje2070006.000.000Pulje til forbedringer stadion5090002.000.000Pulje til implementering af ny strategi VHM51000900.0000Renovering af gulv i Højenehallen290

500.000500.000400.000400.000Vedligehold FKB-bygninger208

I alt 19.450.000 3.380.000 3.380.000 3.380.000

Beskrivelse

289 Renovering af gulv i Lundergårdhallen 600.000 0

Udskiftning af halgulv i Lundergårdhallen

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

291 Vandhuset, udskiftning af bassinduge 0 600.000

En bassindug kan holde i 10 år. Bassindugene i Vandhuset er allerede her i 2017 begyndt at bule op flere steder og udviser dermed tegn på, at det er tid til udskiftning. Hvisdugene ikke kan holde tæt, vil bygningen få vandskader. Bassindugene planlægges udskiftet i 2019. Udgifterne bliver på i alt 1,600 mio. kr., hvoraf de 0,600 finansieres overanlægspuljen.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

293 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud 4.150.000 0

Renovering af Hirtshals Svømmehal er nødvendig for at holde den i drift. renoveringen er inkl. skvulprender og teknisk renovering af vandbehandlingsanlæg.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

Page 123: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

395 Vedligehold Hjørring Hallerne 800.000 800.000

Der er udarbejdet en vedligeholdelses-plan for bygningerne under Hjørring Hallerne for de næste 15 år. Mange af bygningerne har en anseelig alder, og har derfor dekommende år brug for ekstra vedligehold. Dels for at opretholde den nuværende standard, men også for at imødekomme en tidssvarende standard.

Der er derfor afsat 100 kr. pr. m2 som dog er fratrukket de bevillinger der er afsat på driftsbudgettet til vedligehold. Rammebeløbet fremtidssikrer de kommunale bygninger ogomfatter mindre projekter som renovering af tag, gulv, døre, vinduer, murværk mm. samt bygningernes tekniske installationer.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20201.130.000

Overslag 20211.130.000

513 Renovering af Hirtshals Stadion 3.500.000 0

Klubhuset ved Hirtshals Stadion er en bygning i dårlig vedligeholdelsesstand. Der er i dialog med brugerrepræsentanter afdækket behov for renovering. Der er indhentetprisoverslag på en samlet renovering, hvor vurderingen er, at en samlet renovering vil koste ca. 3,5 mio. kr., hvilket er mere end der kan holdes indenfor de nuværendebudgetmæssige rammer. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. til delvis finansiering af renovering af klubhuset, mens den resterende finansiering på 1 mio. kr. disponeres på FKB�sanlægsramme for 2017.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

514 Renovering Højene Hallen - Omklædningsfaciliteter 2.000.000 0

Der er et højt aktivitetsniveau i Højene Hallen både fra skole og foreningsaktiviteter. Særligt fra SHI er der en oplevelse af, at de nuværende omklædningsfaciliteter ogstøtterum (samlingssal mv.) ikke er optimale i forhold til klubbens størrelse og aktivitetsniveau. For at imødekomme behov for at adskille udendørs og indendørs aktiviteterafsættes der 2 mio. kr. til forbedring af omklædningsfaciliteter. Der skal i dialog med SHI fastlægges disponering af fremtidige omklædningsfaciliteter, ud fra at Højene Hallenindgår i den kommunale halkapacitet. Det estimeres som et foreløbigt bud, at der kan bygges ca. 130 m2 (15.000 kr. pr. m2) som passiv byggeri.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

207 FKB-anlægspulje 0 680.000

Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nyeprojekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20201.750.000

Overslag 20211.750.000

509 Pulje til forbedringer stadion 6.000.000 0

Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til forbedringer af stadion med sigte på en gradvis opgradering til superliganiveau. Midlerne anvendes efter dialog med VFF og Fortunamed sigte på:o Forbedring af udebanefacilitetero Forbedringer af generelle servicefaciliteter overfor publikum

Der afsættes yderligere 3 mio. kr., der reserveres til endelig disponering, såfremt VFF rykker op i Superligaen."

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

Page 124: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

510 Pulje til implementering af ny strategi VHM 2.000.000 0

Pulje til implementering af den nye strategi for Vendsyssel Historiske Museum. Midlerne er betingede af fremlæggelse af ansøgning med efterfølgende endelig godkendelse iByrådet.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

290 Renovering af gulv i Højenehallen 0 900.000

Udskiftning af halgulv i Højenehallen

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

208 Vedligehold FKB-bygninger 400.000 400.000

Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på bygninger under Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget. Puljen dækker ligeledestilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020500.000

Overslag 2021500.000

Page 125: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Teknik- og Miljøudvalgetkr. Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021

32.190.000 19.580.000 9.890.000 9.890.000I alt

AnlægNummer Navn Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021

500.000500.000500.0002.000.000Cykelstiprojekter1981.000.0001.000.0001.000.0002.000.000NATUR Folkemøde215

540.000540.000540.000540.000Slotvedgård252350.000350.000350.0000Signalanlæg - fornyelse374

002.500.0003.000.000Helhedsindsats i Hirtshals375000800.000Løkkensvej - øget attraktivitet mm3770500.000500.0000Hjørring Kommunes klimastategi512

6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000Buffer til infrastruktur, vejvedl., klimaforanst.5160002.200.000Færddiggørelse rekreativt område Slotved Skov5170001.000.000Tolne Skovpavillion5210007.000.000Vejvedligeholdelse - ekstraordinær524005.690.0001.600.000Løkken Moleleje - helhedsindsats525001.000.0001.000.000Bygværker5260002.150.000Løkken - områdefornyelse544

1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000Byforskønnelse - nedrivningspulje3700001.900.000Trafikale forhold omkring Skolevangen520

500.0000500.0000Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog180

I alt 32.190.000 19.580.000 9.890.000 9.890.000

Beskrivelse

198 Cykelstiprojekter 2.000.000 500.000

En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter hvor der vurderes at være størst behov.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020500.000

Overslag 2021500.000

215 NATUR Folkemøde 2.000.000 1.000.000

Naturmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor debatten omkring naturen i Danmark bliver præsenteret på et folkemøde. I 2017 vil der bl.a. ske et samarbejdemed Aalborg Universitet, og profilen vil blive international.Folkemødet blev med succes afholdt i 2016 for første gang.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20201.000.000

Overslag 20211.000.000

Page 126: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Naturmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor debatten omkring naturen i Danmark bliver præsenteret på et folkemøde. I 2017 vil der bl.a. ske et samarbejdemed Aalborg Universitet, og profilen vil blive international.Folkemødet blev med succes afholdt i 2016 for første gang.

252 Slotvedgård 540.000 540.000

Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring SlotvedGård, Sindal. Købet afdrages over 10 år.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020540.000

Overslag 2021540.000

374 Signalanlæg - fornyelse 0 350.000

Bevillingen vil sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020350.000

Overslag 2021350.000

375 Helhedsindsats i Hirtshals 3.000.000 2.500.000

Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen, og byen som hjemsted og turistby opgraderes.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

377 Løkkensvej - øget attraktivitet mm 800.000 0

Det undersøges hvordan de landskabelige værdier langs Løkkensvej kan være med til at lukke hullerne i de byer, der lider mest under fraflytning og hvordan der kan skabeset liv med naturen.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

512 Hjørring Kommunes klimastategi 0 500.000

I 2017 satses der bl.a. på følgende initiativer:- Fortsættelse af projekt med energigennemgang målrettet andelsboliger.- sluk-luk-skru ned- adfærdsprojekt for institutioner.- Mulighed for rådgivning, eks. ved komplicerede varmeforsyningsspørgsmål.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020500.000

Overslag 20210

Page 127: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

516 Buffer til infrastruktur, vejvedl., klimaforanst. 6.000.000 6.000.000

Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20206.000.000

Overslag 20216.000.000

517 Færddiggørelse rekreativt område Slotved Skov 2.200.000 0

Et supplement til de allerede afsatte midler fra Hjørring Kommune, Naturstyrelsen, Sindal Vandværk, Sindal Menighedsråd og yderligere midler fra fonde, der skal sikre fuldrealisering af visionen for Slotved Skov og Dyrehave.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

521 Tolne Skovpavillion 1.000.000 0

Tilskud til Tolne Skovpavillion

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

524 Vejvedligeholdelse - ekstraordinær 7.000.000 0

Udgifter til belægninger, fortove, afvanding m.v. i forbindelse med projekter i vejene, bl.a. kloakrenovering, vand- og fjernvarmerenovering. Med bevillingen kan der laveshelhedsorienterede løsninger hvilket er væsentligt billigere for kommunen.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

525 Løkken Moleleje - helhedsindsats 1.600.000 5.690.000

Etape 2 i 2017-2018 skal sikre adgang for alle på molen og stranden samt en renovering af Hummerhuset.Der blev lånt 1,600 mio. kr. fra etape 2 til delfinansiering af vandforanstaltninger ved regnhændelsen 2014.Etape 3 i 2019-2020 er renovering og nybyggeri af bygningerne i området: Fiskernes Hus, Spilhuset, Friluftshuset og et antal mobile enheder.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

526 Bygværker 1.000.000 1.000.000

Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

Page 128: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

544 Løkken - områdefornyelse 2.150.000 0

Områdefornyelsen omfatter følgende fem indsatser:¤ Torvet som indbydende mødested.¤ Klitpladsen, p-plads. Sdr. Strandvej omdannes til flerfunktionelt byrum.� Borgerinvolvering med henblik på endelig udformning af pladsen efterår/vinter 2016. Anlægsarbejdetplanlægges gennemført i 2017.¤ Synliggørelse af forbindelsen fra Torv til Moleleje � udvikles sammen med Klitpladsen efterår/vinter 2016.¤ Synliggørelse og sikring af Løkkens net af historiske stier og slipper � dialog og samarbejde med borgere og berørte grundejere sker i 2017.¤ Bygningsfornyelsesstrategi, skal synliggøre bygningsarvens værdi og danne grundlag for prioritering af evt. kommunal støtte til bygningsfornyelse � arbejdet igangsættes i2017.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

370 Byforskønnelse - nedrivningspulje 1.000.000 1.000.000

Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværendeproces med forskønnelse af yderområder.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20201.000.000

Overslag 20211.000.000

520 Trafikale forhold omkring Skolevangen 1.900.000 0

Forbedring af trafikale forhold på Skolevangen i Hjørring.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

180 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 0 500.000

Puljen skal udløses når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere. Den del som giver værdi for flerekan Hjørring Kommune være medfinansierende på. Såfremt der er dele af ruten, som kun giver værdi for ansøger, påhviler det ansøger at udvide vejen, såfremt dette ernødvendigt.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 2021500.000

Page 129: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgetkr. Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021

28.400.000 92.200.000 80.200.000 22.200.000I alt

AnlægNummer Navn Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021

000800.000Børnhuset Kingo520002.400.000Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/le247

2.500.0002.500.0002.500.0002.500.000Fællespulje, AT mv. dagtilbud2714.700.0004.700.0004.700.0004.700.000Fællespulje skoler272

065.000.00075.000.00018.000.000Skole og børnehus i Vrå5270010.000.0000Musisk Skole528

15.000.0008.000.00000Børnehus i Hjørring Øst529

I alt 28.400.000 92.200.000 80.200.000 22.200.000

Beskrivelse

52 Børnhuset Kingo 800.000 0

Udskiftning af tag mv. i Børnehuset Kingo.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

247 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/le 2.400.000 0

Børne- og Ungehuset Lundergård renoveres af boligforeningen, der ejer bygningen. Hjørring Kommune indkøber, ejer og vedligeholder selv inventar herunder hårdehvidevarer, møbler og legepladsens inventar mv.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

271 Fællespulje, AT mv. dagtilbud 2.500.000 2.500.000

Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaverog myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20202.500.000

Overslag 20212.500.000

272 Fællespulje skoler 4.700.000 4.700.000

Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver ogmyndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20204.700.000

Overslag 20214.700.000

Page 130: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

527 Skole og børnehus i Vrå 18.000.000 75.000.000

Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdetog driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 202065.000.000

Overslag 20210

528 Musisk Skole 0 10.000.000

Bygninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Der kan enten blive tale om et kommunalt anlægsprojekt eller etlejemål. Hvis Hjørring Musiske Skole skal huses i et lejemål medfører dette en deponeringsforpligtigelse jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse afgarantier, jf. Byrådet 28/6-2017.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200

Overslag 20210

529 Børnehus i Hjørring Øst 0 0

BSU den 15. maj 2017 anbefaler, at der arbejdes med et nyt børnehus med plads til 75 børnehavebørn + 30 vuggestuebørn. Ved at dimensionere til 75 børnehavebørn tagesder højde for det særligt høje børnetal i 2020 og 2021. Samtidig tilgodeses, at når børnetallet falder igen i 2022 kan børnene fra enten Vilesvej eller Bjørnen flyttes til det nyebørnehus. De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det nyebørnehus skal etableres således, at der på sigt er mulighed for at udvide med yderligere 50 børnehavepladser og 36 vuggestuepladser, så der også bliver plads til børnenefra Vuggestuen på Lundtoftevej og fra det børnehus (Bjørnen eller Vilesvej), der ikke flyttes i 2022.

Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20208.000.000

Overslag 202115.000.000

Page 131: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området

Gældende fra 1. januar 2018

Pladsanvisningen

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

Page 132: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

2

Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års området ................................................................................................... 3

Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud .............................................................................. 3

En tryg hverdag med trygge overgange ................................................................................... 3

It og digitale medier .................................................................................................................. 3

Forældresamarbejde ................................................................................................................ 4

Dagtilbud i Hjørring Kommune ........................................................................................................ 4

Priser 2018 – kommunale dagtilbud ......................................................................................... 4

Pasningsgaranti ....................................................................................................................... 5

Fravalg af pasningsgaranti ....................................................................................................... 5

Dagpleje .................................................................................................................................. 5

Lukkedage og feriepasning ............................................................................................... 5

Vuggestuer og børnehaver ...................................................................................................... 5

Udvidet åbningstid ............................................................................................................. 6

Lukkedage og feriepasning ............................................................................................... 6

Frokostordning .................................................................................................................. 6

Tilskud og friplads ........................................................................................................................... 6

Søskendetilskud ...................................................................................................................... 6

Økonomisk fripladstilskud ........................................................................................................ 7

Socialpædagogisk friplads ....................................................................................................... 7

Opskrivning og udmeldelse ............................................................................................................. 7

Generelt ved opskrivning ......................................................................................................... 7

Optagelse i dagpleje og vuggestue .......................................................................................... 8

Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud ............................................................... 8

Optagelse i børnehave ............................................................................................................. 8

Udmeldelse .............................................................................................................................. 9

Udmeldelse på en garantiplads ................................................................................................ 9

Private pasningstilbud ..................................................................................................................... 9

Privatinstitutioner ..................................................................................................................... 9

Privat pasning .......................................................................................................................... 9

Priser 2018 – privat pasning .................................................................................................. 10

Har du spørgsmål? ....................................................................................................................... 10

Page 133: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

3

I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for dagpleje, vuggestuer og børnehaver i Hjørring Kommune. Du kan også læse om bestemmelserne for de private pasningstilbud bagerst i dokumentet. Mål for dagtilbud 0-6-års området1 Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Dette skabes blandt andet gennem samarbejde og et fokus på, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. I samarbejde med forældrene arbejder dagtilbudsområdet for at sikre den bedst mulige kvalitet for alle 0-6- årige børns hverdagsliv og læring Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud

Børnehaver, vuggestuer og dagplejen arbejder ud fra Dagtilbudsloven og Hjørring Kommunes ”Strategi for Pædagogisk Praksis”, der skaber retning på dagtilbudsområdet. Strategi for pædagogisk praksis beskriver 11 temaer, der alle er centrale for børns trivsel, udvikling og læring.

Eksempelvis er der fokus på gode legerelationer, anerkendende voksen-relationer, forældresamarbejde, It og sundhed. Du kan læse hele strategien på Hjørring Kommunes hjemmeside: hjoerring.dk/pædagogiskpraksis

En tryg hverdag med trygge overgange

Det enkelte dagtilbud arbejder målrettet med at skabe en god og tryg hverdag for børnene, så de får optimale betingelser for at udvikle sig. Det enkelte barn og den aktuelle børnegruppes forudsætninger er udgangspunktet for, hvordan det pædagogiske arbejde tilrettelægges i såvel dagpleje, vuggestuer som børnehaver. Der er et særligt fokus på at skabe gode overgange, når børnene skifter fra et tilbud til et andet, fx ved skift fra dagpleje til børnehave, skift mellem institutioner eller fra børnehave til skole. Målet er, at både børn og familier oplever skiftene som positive og trygge. It og digitale medier

Alle daginstitutioner arbejder med Hjørring Kommunes medielæringsstrategi for skole og dagtilbud, der sætter fokus på at anvende digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og

1 Mål for dagtilbudsområdet gælder de kommunale vuggestuer, børnehaver og dagplejen og de private

institutioner. Den private pasning er ikke underlagt målene.

Page 134: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

4

i kommunikationen med forældre. Alle daginstitutioner har en eller flere it-kufferter, som skal styrke muligheden for at eksperimentere, undersøge og formidle med digitale medier. Læs medielæringsstrategien på hjoerring.dk/medielæringsstrategi Forældresamarbejde

Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Ved dagpleje og dagtilbud oprettet efter Dagtilbudsloven er der oprettet forældrebestyrelser og forældreråd. Læs mere i Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet på Hjørring Kommunes hjemmeside: hjoerring.dk/styrelsesvedtægter

Dagtilbud i Hjørring Kommune De kommunale dagtilbud 0-6 år omfatter følgende:

Aldersgruppe Dagtilbud Beskrivelse 0 – 2 år og 10 mdr. Dagpleje Dagplejen er oprettet efter Dagtilbudsloven og er

et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i 48 timer pr. uge.

0 – 2 år og 10 mdr. Vuggestue Vuggestuer er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I vuggestuer kan der også tilbydes deltidspladser.

2 år og 10 mdr. - skolestart

Børnehave

Børnehaver er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I børnehaver kan der også tilbydes deltidspladser.

Priser 2018 – kommunale dagtilbud

Dagtilbud efter Dagtilbudsloven Pr. måned Dagpleje, 48 timer 2.806 Vuggestue, heldags 2.793 Vuggestue, deltid 1.862 Børnehaver, heldags 1.756 Børnehaver, deltid 1.171

Page 135: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

5

Pasningsgaranti

Hjørring Kommune har pasningsgaranti2 for alle børn fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud.

For at være omfattet af pasningsgarantien, skal du søge om plads minimum 3 måneder før, du ønsker at benytte pladsen.

Hvis du som forælder ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads.

Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der er anvist en plads i Hjørring Kommune. Fravalg af pasningsgaranti

Som forælder kan du fravælge pasningsgarantien, hvis du udelukkende ønsker plads i en bestemt dagpleje eller vuggestue. Det betyder, at du har mulighed for at vente på en ledig plads i det ønskede dagtilbud. Fravælger du pasningsgarantien betyder det, at dit barn først tilbydes en plads, når det er muligt at imødekomme ønsket om et bestemt dagtilbud. Dagpleje

En plads i dagplejen omfatter maksimalt 48 timer ugentligt.

Hvis den faste dagplejer er fraværende tilbydes dit barn gæstepleje hos den gæstedagplejer eller i den vuggestue, der er tilknyttet gruppen. Hvis pladserne er brugt, tilbydes en plads hos en af de øvrige dagplejere.

Lukkedage og feriepasning Dagplejen holder lukket på helligdage, weekender, den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag). Sommerferiepasningen i dagplejen foregår som fællespasning, hvor flere dagplejere samarbejder om børnene i vuggestuerne og hos enkelte dagplejere, som arbejder hjemme. Vuggestuer og børnehaver

Den generelle åbningstid for vuggestue og børnehave er fra kl. 6.30 til kl. 16.30 og fredage til kl.16.00. En fuldtidsplads i vuggestue og børnehaven kan benyttes i dette tidsrum.

Der er mulighed for at søge en deltidsplads i vuggestuer og børnehaver. Deltidsplads kan benyttes i tidsrummet kl. 7.45 -12.45.

2 Jf. Dagtilbudsloven § 23.

Page 136: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

6

Udvidet åbningstid Daginstitutionerne i Hjørring Kommune er inddelt i tre områder. I hvert område er der en eller flere institutioner, der kan tilbyde udvidet åbningstid. Der tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 6.00 - kl. 18.00 mandag til torsdag, og på fredage til kl. 17.00, såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid. Ansøgning fremsendes til den enkelte institution/børnehave.

På Hjørring Kommunes hjemmeside kan du se, hvilke institutioner, der kan tilbyde udvidet åbningstid: hjoerring.dk/børnehaver

Børne- og Ungehuset Lundergård i Hjørring har åbent på lørdage. Tilbuddet kan benyttes af alle børn indskrevet i kommunens børnehaver efter aftale med lederen. Henvendelse skal ske til Børne- og Ungehuset Lundergård på tlf.72 33 44 20.

Lukkedage og feriepasning Institutionerne har lukket i weekender, helligdage, den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag). I dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune.

Der er fælles feriepasning i alle områder i uge 28 – 29 – 30. Det betyder, at få institutioner står for pasningen af alle børn.

Frokostordning Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 2018 er 524 kr. pr. måned i vuggestue og 568 kr. pr. måned i børnehaver. Betalingen opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten.

Der opkræves betaling for 11 måneder. Der er ingen frokostordning i juli måned, som dermed er betalingsfri.

Maden leveres af ”Fru Hansens Kælder” til den enkelte institution. Frokostordningen består af ”smør selv” med lun ret: Brød, pålæg og grønt, som skifter flere gange om ugen. Hertil serveres en lille lun ret som tilbehør.

Se hvilke vuggestuer, der har madordning: hjoerring.dk/vuggestuer

Se hvilke børnehaver, der har madordning: hjoerring.dk/børnehaver

Tilskud og friplads Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud tildeles automatisk.

Page 137: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

7

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud

Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i dagtilbud. Det kaldes økonomisk fripladstilbud. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme side har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads

Du kan som forældre søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud.

Du søger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Kontakt: [email protected]

Opskrivning og udmeldelse

Generelt ved opskrivning

Du skriver dit barn op til dagpleje, vuggestue og børnehave på pladsanvisningen.hjoerring.dk

Du har mulighed for at tilkendegive tre prioriterede ønsker om plads i et bestemt dagtilbud. Pladsanvisningen forsøger at imødekomme dit ønske i det omfang, det er muligt.

Du vil senest 14 dage efter opskrivning modtage en bekræftelse på ansøgningen.

Du modtager en besked via sms, når dit barn har fået et pladstilbud.

Dit barn kan starte i dagtilbuddet til den 1. i en måned.

Skal du og din familie flytte til kommunen, er I omfattet af retningslinjerne for optagelse. Det betyder, at du kan ansøge om en plads til dit barn, når din familie har folkeregisteradresse i kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen.

Page 138: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

8

Optagelse i dagpleje og vuggestue

Du kan tidligst skrive dit barn op til en plads i dagpleje og vuggestue, når barnet er født.

Hjørring by er ét anvisningsdistrikt for dagplejen, men Pladsanvisningen tilstræber i videst muligt omfang at opfylde dit ønske om en bestemt plads og/eller en plads i nærheden af dit barns bopæl.

Fordeling af pladser i dagtilbud for 0-2-års området sker efter følgende retningslinjer:

• De første ledige pladser anvendes til at indfri pasningsgarantien.

• Børn med særlige behov (vurderes af PPR og Dispensationsudvalget) prioriteres.

• Søskende: Børn, der har søskende i den dagpleje/daginstitution, hvor der bliver en ledig plads, prioriteres.

• I det omfang det er muligt, tilbydes dagpleje og vuggestueplads efter forældrenes ønske. Er en dagplejeplads ledig i det daginstitutionsdistrikt, som barnet tilhører, tilbydes den først. Dagplejen i daginstitutionsdistriktet skal være fyldt op, før der tilbydes en vuggestueplads.

• Anciennitet efter opskrivningsdato.

• Forældrenes ønske.

• Familiens bopæl og arbejdsplads.

Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud

Der er mulighed for at forblive på ventelisten til et bestemt dagtilbud (dagpleje/ vuggestue), og at få dit barn overflyttet, hvis der bliver en ledig plads. Det vil sige fra dagpleje til institution eller fra institution til dagpleje. Det er som udgangspunkt ikke mulighed for at flytte mellem institutionerne eller mellem dagplejere.

Optagelse i børnehave

Du kan skrive dit barn op til børnehave, når barnet fylder 2 år. Alle børn i Hjørring Kommune er garanteret en plads i en børnehave i eget dagtilbudsdistrikt. Ved Dyregården Ferdinand er der et antal pladser til rådighed for forældre fra hele kommunen.

Hvis du ønsker plads i en børnehave i et andet distrikt, kan Pladsanvisningen imødekomme ønsket, hvis der er ledige pladser i det ønskede distrikt, og hvis det distrikt, dit barn tilhører, er fyldt op til den aftalte normering.

Dit barn kan starte i børnehave den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2,10 år.

Ledige pladser tildeles efter anciennitet. Ved tildelingen af børnehavepladser har søskende fortrinsret.

Når dit barn er indmeldt i børnehave, er det ikke muligt at blive på ventelisten til en anden børnehave.

Page 139: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

9

Udmeldelse

Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske på pladsanvisningen.hjoerring.dk

I dagpleje og vuggestue udmeldes dit barn automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet er fyldt 2 år og 9 mdr.

I børnehaven udmeldes sit barn automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i 0. klasse.

Udmeldelse på en garantiplads

Du har mulighed for at melde dit barn ud af daginstitutionen i op til 12 måneder i forbindelse med orlov og være sikret, at dit barn kan komme ind i samme institution igen. Dagplejen er undtaget af ordningen. Kontakt Pladsanvisningen for yderligere information. Private pasningstilbud

De private pasningstilbud er en pasningsform for dig, der selv ønsker at bestemme, hvor dit barn skal passes. Det er dermed et alternativ til de kommunale dagtilbud. Der skelnes mellem privatinstitutioner og privat pasning, som er en privat børnepasser i eget hjem.

Kommunen skal godkende og føre tilsyn med de private institutioner og private børnepassere. Tilsynet varetages af Børne- og Undervisningsforvaltningen.

Privatinstitutioner

Hjørring Kommune foretager årligt et anmeldt tilsynsbesøg, hvor privatinstitutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet virksomhedsplan, læreplaner, oplysninger om personalenormering, personalekvalifikationer og hygiejne. Der føres også uanmeldte tilsyn. Du kan finde en liste over privatinstitutioner på Hjørring Kommunes hjemmeside: hjoerring.dk/privatinstitutioner Privat pasning

Tilbuddet om privat børnepasning gælder for børn i alderen 24 uger til skolestart. Der kan normalt maksimalt optages 5 børn i et tilbud, dog kan der godkendes tilbud i en institutionslignende ordning efter en konkret vurdering. Der føres årligt både anmeldte og uanmeldte tilsyn med de private pasningsordninger.

Er du interesseret i privat pasning til dit barn, skal du henvende dig til en privat børnepasser og derefter kontakte Pladsanvisningen, som skal godkende aftalen.

Page 140: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

10

Kommunen giver tilskud til ordningen. Tilskuddet gives til forældrene. Priser 2018 – privat pasning

Tilskud til privat pasning Pr. måned Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 48 timer 5.760 Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 32 timer 4.320 Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 48 timer 3.622 Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 32 timer 2.415 Du har mulighed for at søge om søskendetilskud, jf. dagtilbudsloven §85, men det er ikke muligt at søge om økonomisk fripladstilskud. Læs mere om privat pasning på hjoerring.dk//privatpasningansoeg Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte:

Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf. 7233 3700 E-mail: [email protected] Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket). Dagplejens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket) Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf.: 7233 3333 E-mail: [email protected] Online: www.hjoerring.dk Find flere oplysninger om dagtilbuddene i Hjørring Kommune på hjoerring.dk/pasning

Page 141: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Serviceinformation for klubtilbud

i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2018

Pladsanvisningen

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

Page 142: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 2

2

Indhold Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet .................................................................... 3

Klubtilbud i Hjørring Kommune .................................................................................. 3

Juniorklub ................................................................................................................. 3

Åbningstid .......................................................................................................... 4

Priser 2018 ........................................................................................................ 4

Tilmelding til juniorklub ....................................................................................... 4

Udmeldelse af juniorklub .................................................................................... 4

Ungdomsklub ............................................................................................................ 4

Åbningstid .......................................................................................................... 4

Priser 2018 ........................................................................................................ 4

Tilmelding til ungdomsklub ................................................................................. 5

Udmeldelse af ungdomsklub .............................................................................. 5

Generelt ved tilmelding til juniorklub og ungdomsklub ........................................ 5

Fripladstilskud – juniorklub og ungdomsklub ............................................................. 5

Økonomisk fripladstilskud .................................................................................. 5

Socialpædagogisk friplads ................................................................................. 5

Har du spørgsmål? ................................................................................................... 6

Page 143: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 3

3

Denne serviceinformation beskriver juniorklubtilbuddene til elever i 4.– 6. klasse og klubtilbuddet

for de 11-17-årige i dagtilbudsområdet.

Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Klubtilbuddene understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige kvalitet i rammer og indhold for alle 11-17-årige og samarbejder med både skoledel og forældre om det enkelte barns trivsel og udvikling. Klubtilbuddene er socialpædagogiske tilbud med et forebyggende formål. Tilbuddene understøtter børnenes/de unges selvvalgte aktiviteter, og tilbuddene har særlig opmærksomhed på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats.

Klubtilbud i Hjørring Kommune Aldersgruppe Tilbud Beskrivelse Fra 4. klasse til og med 6. klasse

Juniorklub Juniorklubber er oprettet efter Dagtilbudsloven. Der er oprettet juniorklub ved:

• Hirtshals Skole og • Børne- og Ungehuset Lundergaard

11 – 17 år Ungdomsklub Ungdomsklubben er et tilbud oprettet efter

Dagtilbudsloven til de 11-17-årige. Der er oprettet ungdomsklub ved:

• Børne- og Ungehuset Lundergaard

Juniorklub Juniorklub er et dagtilbud for elever i 4.-6.klasse, hvor barnet efter skole kan deltage i forskellige

aktiviteter. Der er tale om både selvvalgte og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.

De to juniorklubtilbud i hhv. Hirtshals og i Børne- og Ungehuset Lundergård henvender sig til alle

kommunens børn i aldersgruppen.

Page 144: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 4

4

Åbningstid Juniorklub tilbydes på skoledage fra kl. 14.00 til 16.30. Åbningstiden tilpasses behovet i det enkelte område.

Priser 2018 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Pr. måned Juniorklub 279 kr. * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

Tilmelding til juniorklub Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. Tilmelding sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk

Udmeldelse af juniorklub Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Dit barn udmeldes automatisk med udgangen af juni måned i det år, hvor dit barn begynder på 7. klassetrin.

Ungdomsklub

Ungdomsklub er et tilbud om socialt samvær for alle kommunens 11-17 årige. Der er oprettet ungdomsklub ved Børne- og Ungehuset Lundergård.

Åbningstid Ungdomsklubben har åbent på skoledage mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 18.00 til 22.00.

Priser 2018 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Årligt Ungdomsklub 508 kr.

Page 145: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 5

5

Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

Tilmelding til ungdomsklub Tilmelding til ungdomsklub sker ved henvendelse til lederen i ungdomsklubben

Udmeldelse af ungdomsklub I ungdomsklubben sker udmeldelse ved henvendelse til lederen.

Generelt ved tilmelding til juniorklub og ungdomsklub Skal du og din familie flytte til kommunen, er I omfattet af retningslinjerne for optagelse. Det

betyder, at du kan ansøge om en plads til dit barn, når din familie har folkeregisteradresse i

kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen.

Fripladstilskud – juniorklub og ungdomsklub

Økonomisk fripladstilskud Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i juniorklub eller ungdomsklub. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads

Socialpædagogisk friplads Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i juniorklub eller ungdomsklub er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du søge om økonomisk fripladstilskud. Du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Der ydes ikke søskendetilskud til børn i juniorklub og ungdomsklub.

Page 146: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 6

6

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf. 7233 3700 E-mail: [email protected] Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket). Eller: Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf. 7233 3333 E-mail: [email protected] Online: www.hjoerring.dk På hjoerring.dk/klubber kan du læse mere om klubtilbuddene.

Page 147: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Serviceinformation for Skolefritidsordning

Gældende fra 1. januar 2018

Pladsanvisningen

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

Page 148: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

2

Indhold Mål for skolefritidsordninger ............................................................................................................ 3

Samarbejde og overgange ....................................................................................................... 3

Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse .......................................................................... 3

SFO i Hjørring Kommune ................................................................................................................ 4

Pladsgaranti ............................................................................................................................. 4

Moduler .................................................................................................................................... 4

Priser 2018 .............................................................................................................................. 4

Lukkedage og feriepasning ...................................................................................................... 5

Forældresamarbejde ................................................................................................................ 5

Tilskud og friplads ........................................................................................................................... 5

Søskendetilskud ...................................................................................................................... 5

Økonomisk fripladstilskud ........................................................................................................ 5

Socialpædagogisk friplads ....................................................................................................... 6

Tilmelding og udmeldelse ............................................................................................................... 6

Generelt ved tilmelding ............................................................................................................ 6

Bindingsperiode ....................................................................................................................... 6

Udmeldelse .............................................................................................................................. 6

Har du spørgsmål? ......................................................................................................................... 7

Page 149: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

3

I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for SFO i Hjørring Kommune. Mål for skolefritidsordninger Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Skolefritidsordningen (SFO) er en integreret del af skolen, og samarbejder med skolens undervisningsdel om at skabe et attraktivt og sammenhængende skole- og fritidsliv for børnene.

Samarbejde og overgange

SFO og undervisningsdel – pædagoger, lærere og øvrige medarbejdere – samarbejder med forældrene om at fremme det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. SFO’en samarbejder desuden med de omkringliggende daginstitutioner om at styrke brobygningen ved børnenes overgang fra børnehave til skole – særligt med fokus på udsatte børn. Der samarbejdes endvidere om at styrke det aktive medborgerskab ved at inddrage lokalområdets styrker og potentialer, fx gennem samarbejde med idrætsforeninger o.lign.

Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse

I SFO er der både voksenorganiserede aktiviteter og aktiviteter, som børnene selv vælger. Det skal sikre, at børnene har medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. SFO’en lægger vægt på at støtte børnene i betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter og på at støtte dem i deres samlede liv i skolen. Du kan læse mere om de enkelte skolers strategi for deres SFO i ”Strategi for mål og indhold”, som du finder på den enkelte skoles hjemmeside.

Page 150: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

4

SFO i Hjørring Kommune

Pladsgaranti Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder SFO fra 0. klasse til og med 3. klasse. Kommunen giver

garanti for en plads i SFO, der hvor dit barn går i skole.

Moduler SFO omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddags-tilbud:

Heldagstilbud • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart og fra skoledagens afslutning indtil kl. 17.00, fredag til kl.

16.00 • I skoleferierne: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00

Morgenmodul

• På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart • I skoleferierne: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00

Eftermiddagsmodul

• På skoleuger: fra skoledagens afslutning til kl. 17.00, fredag til kl. 16.00 • I skoleferierne: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00

Priser 2018 Skolefritidsordning Pr. måned

Heltidsmodul 1.428 kr.

Morgenmodul 818 kr.

Eftermiddagsmodul 1.110 kr.

Klassetrin Tilbud Beskrivelse

Fra 0. klasse til og med

3. klasse.

Skolefritidsordning

(SFO)

Skolefritidsordninger er oprettet efter

Folkeskoleloven og er en integreret del

af skolen.

Page 151: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

5

Lukkedage og feriepasning SFO’en har åbent alle årets hverdage med undtagelse af:

• de tre hverdage op til Skærtorsdag

• fredagen efter Kristi Himmelfartsdag

• hverdagene mellem jul og nytår

• uge 29 og 30 (sommerferielukket)

På disse lukkedage tilbydes særlig feriepasning på enkelte skoler.

Skolebestyrelsen i den enkelte SFO kan indenfor rammen beslutte at udvide åbningstiden, så

tilbuddet tilpasses de lokale forhold.

Forældresamarbejde

Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Skolebestyrelsen dækker også SFO. Tilskud og friplads

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tæller med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

Økonomisk fripladstilskud

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i SFO. Det kaldes økonomisk fripladstilbud.

Page 152: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

6

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme side har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads

Socialpædagogisk friplads

Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud. Du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Tilmelding og udmeldelse

Generelt ved tilmelding

Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. Tilmelding sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk.

Bindingsperiode

Ved tilmelding binder du dig i minimum 2 måneder.

Udmeldelse

Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Dit barn udmeldes automatisk fra SFO pr. 31. juli det år, det afslutter 3. klasse.

Page 153: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

7

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf. 7233 3700 E-mail: [email protected] Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice, Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf. 7233 3333 E-mail: [email protected] Online: www.hjoerring.dk

Page 154: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Serviceinformation for Special SFO

Gældende fra 1. januar 2018

Pladsanvisningen

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

Page 155: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 2

2

Indhold Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser ............................................................. 3

Fælles ansvar .................................................................................................... 4

Brobygning og overgange .................................................................................. 4

Specialklasser i Hjørring Kommune .......................................................................... 5

Fritidstilbud til elever i Hjørring Skolen ...................................................................... 5

Forældresamarbejde ......................................................................................... 5

Åbningstid .......................................................................................................... 5

Lukkedage ......................................................................................................... 5

Priser 2018 ........................................................................................................ 5

Tilskud og friplads ..................................................................................................... 6

Søskendetilskud ................................................................................................ 6

Økonomisk fripladstilskud .................................................................................. 6

Socialpædagogisk friplads ................................................................................. 6

Optagelse og udmeldelse ......................................................................................... 7

Optagelse .......................................................................................................... 7

Bindingsperiode ................................................................................................. 7

Udmeldelse ....................................................................................................... 7

Har du spørgsmål? ................................................................................................... 7

Page 156: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 3

3

I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for Special SFO i Hjørring Kommune. Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser I tilfælde, hvor en elev på grund af betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem et ophold i et almindeligt fritidstilbud, er det kommunens ansvar at sørge for en plads til eleven i et særligt fritidstilbud (jf. Serviceloven). I Hjørring Kommune har elever i specialklasser mulighed for at benytte Special SFO.

Målene med det pædagogiske tilbud i Special SFO er at:

• Fremme elevernes trivsel, udvikling og læring Det pædagogiske arbejde i Special SFO skal respektere og understøtte børnenes selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Det pædagogiske arbejde med at skabe trivsel og udvikling for børnene i tilbuddene skal tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes kompetencer og behov, så deres forudsætninger, muligheder og behov er afsættet for det pædagogiske arbejde.

• Understøtte social udvikling og fællesskaber Special SFO skal indgå som en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Special SFO skal i det pædagogiske arbejde have fokus på at udvikle børns potentialer og kompetencer, så alle børn får gode muligheder og forudsætninger for at få et godt børne- og ungdomsliv her og nu samt for at trives i deres voksenliv. Det drejer sig bl.a. om stimulering af børnenes kognitive udvikling i form af sprog og tænkning samt udviklingen af børnenes sociale adfærd, herunder deres evne til at indgå i fællesskaber og til at løse konflikter.

• Fremme børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen Special SFO understøtter børnenes sproglige udvikling og deres æstetiske og kropslige udtryksformer via forskellige aktiviteter, udfordringer og udtryksformer. Og ved at stimulere deres kreativitet, så de får mulighed for at forfølge og udføre deres egne ideer og planer og udvikle deres emotionelle evner. Special SFO kan også arbejde med børnenes kropslige udtryksformer og erfaringer med fysisk udfoldelse og idræt.

• Give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati Special SFO bidrager til at udvikle børns selvstændighed og evne til at indgå

Page 157: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 4

4

i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund.

• Fremme kendskab til og samspil med andre typer af fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud Special SFO kan på flere områder indgå i et samarbejde med andre tilbud til børn og unge i lokalområdet. Dette gælder såvel offentlige som private tilbud. Eksempelvis kan et samarbejde indledes med den lokale svømmehal eller med idrætsforeninger, og der kan ske integration af handicapgrupper i almene tilbud.

Fælles ansvar

Børne- og Undervisningsområdet arbejder ud fra grundtanken om, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Samarbejde og fælles ansvar skal sikre helhed og sammenhæng i indsatsen i forhold til det enkelte barn og barnets familie. Et øget samarbejde skal samtidig skabe opmærksomhed på børn, der ikke trives optimalt, så der kan sættes ind så tidligt som muligt. Brobygning og overgange

Skoler og institutioner har fokus på at skabe den bedst mulige brobygning og gode overgange i forhold til de skift, som børn og unge kommer til at opleve, fx fra daginstitution til skole. Målet er, at skiftene bliver oplevet som positive og trygge for barnet og barnets familie.

Page 158: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 5

5

Specialklasser i Hjørring Kommune Hjørring Skolen er en samlet organisatorisk enhed for alle specialklasser i Hjørring Kommune. Alle afdelinger ligger placeret på skoler i Hjørring by. Eleverne i Hjørring Skolen tilbydes undervisning fra kl. 8.00 til 15.00 på skoledage. Læs mere om undervisningstilbuddet på Hjørring Skolens hjemmeside: hjoerringskolen.dk Fritidstilbud til elever i Hjørring Skolen Special SFO tilbydes til elever i Hjørring Skolen. Læs mere om Special SFO-tilbuddet nedenfor. Forældresamarbejde

Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Skolebestyrelsen dækker også skolefritidsordning for elever i specialklasser. Åbningstid

Special SFO har åbnet alle skoledage fra kl. 6.30 til skoledagens start og igen fra skoledagens afslutning til 16.30, fredage dog til kl. 16.00. På hverdage som ikke er skoledage har Special SFO åbnet fra kl. 6.30 til 16.30, fredage dog til kl. 16.00. Skolebestyrelsen for Hjørring Skolen kan beslutte at udvide åbningstiden med en ½ time, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Lukkedage

Special SFO er lukket den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdag). Derudover kan skolebestyrelsen beslutte at holde ferielukket 2 uger om året. Priser 2018

Pr. måned Special SFO, heldagstilbud 1.190

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

Page 159: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 6

6

Tilskud og friplads

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og Special SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

Økonomisk fripladstilskud

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i Special SFO. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.dk På samme hjemmeside har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads

Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i Special SFO er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud. Du søger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Kontakt:

[email protected]

Page 160: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 7

7

Optagelse og udmeldelse

Optagelse

Du kan søge om en plads i Special SFO ved henvendelse til skolen og indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Bindingsperiode

Ved tilmelding til Special SFO binder man sig minimum for 2 måneder. Udmeldelse

Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske ved henvendelse til skolen. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf. 7233 3700 E-mail: [email protected] Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf.: 7233 3333 E-mail: [email protected] Online: www.hjoerring.dk

På hjoerring.dk/special-SFO kan du læse mere om tilbuddet.

Page 161: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Økonomiudvalget

Takstområde 2017 2018

Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit):For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivningomfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven opkræves pr. time

Rykkergebyr/erindringsskrivelse/morarenter:Andre kommunale/statslige krav - tillagt udpantningsret 250,00 kr. 250,00 kr.Ejendomsskatter 250,00 kr. 250,00 kr.Regningskrav - ej tillagt udpantningsret 100,00 kr. 100,00 kr.Ejendomsskat * 0,5 % pr. 0,4 % pr.

påbegyndt måned påbegyndt måned

Gebyr for diverse attester:Gebyr for opkrævning af grundejerforening m.v. overejendomsskattebilletten 40,00 kr. 40,00 kr.

Bopælsattest jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivningFolkeregisteroplysninger jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivningSundhedskort jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivningLegitimationskort for unge jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning

Gebyr for byrådsdagsordener, kommunale publikatione r mv.:Kopier ved aktindsigt jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning

Fremfinding af gamle oplysninger:Fremfinding af gamle arkivalier/oplysninger, som ikke er at finde i CPR-systemet. Opkrævning pr. time gratis gratis

Garantiprovision Varmeselskaber 0,75% 0,75%Garantiprovision Vandselskaber 0,50% 0,50%

Førerkort:Behandling af ansøgning om førerkort 250,00 kr. 250,00 kr.Behandling af ansøgning om førerkort incl. Førerkort 359,00 kr. 359,00 kr.Nyt førerkort (erstatning ved bortkomst o.l.) 109,00 kr. 109,00 kr.

Taxabevilling:Behandling af ansøgning om taxi-/limousine 250,00 kr. 250,00 kr.Udstedelse af ny tilladelse/godkendelse af taxabevilling 750,00 kr. 750,00 kr.Påtegning toldattest 154,00 kr. 154,00 kr.Trafikbøger, pr. stk Fremstillingspris + Fremstillingspris +

26,00 kr. 26,00 kr.Udlevering af tilladelsesnummerplader Fremstillingspris + Fremstillingspris +

39,00 kr. 39,00 kr.

Page 162: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Økonomiudvalget

Takstområde 2017 2018

Tømningsordning for hustanke:Administrationsgebyr for myndighedsbehandling 16,00 kr. pr. tømning 18,00 kr. pr. tømningaf tømningsordning for hustanke

Vandløbsregulering:Administrationsgebyr for myndighedsbehandling 2 % af anlægssummen, 2 % af anlægssummen,efter vandløbsloven dog min. 6.525,00 kr. pr. dog min. 6.420,00 kr. pr.

projekt projekt(3.000 kr. i prisniveau 1983) (3.000 kr. i prisniveau 1983)

Byggesagsbehandling 500,00 kr./time 500,00 kr./timefor alle sager for alle sager

*) Rentesatsen er ajourført med seneste udmelding fra staten pr. 13. november 2017, som først er udmeldt efter vedtagelsen af taksterne i budgettet.

Page 163: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Takstområde 2017 2018

Madservice for pensionister:

Leverede portioner:Madudbringning pr. portion , leveret inkl. biret 54,41 kr. 52,75 kr.Madudbringning pr. portion , leveret ekskl. biret 46,66 kr. 45,26 kr.Kost på plejecentre pr. måned 3.542,00 kr. 3.613,00 kr.

Servicepakken på plejecentre pr. måned:

Lovpligtig forsikring, indbo og ansvar 14,00 kr. 14,00 kr.Vask og leje af linned 239,00 kr. 256,00 kr.Vask af øvrigt tøj 179,00 kr. 197,00 kr.Rengørings- og plejeartikler 164,00 kr. 208,00 kr.

Aflastning på plejecentre mv. pr. dag 138,00 kr. 140,15 kr.

Priser, private leverandører:

Madudbringning pr. portion leveret, inkl. biret 54,35 kr. 52,14 kr.Madudbringning pr. portion leveret, ekskl. biret 46,51 kr. 44,61 kr.

Personlig pleje og praktisk hjælp:

Praktisk bistand, pr. time 359,83 kr. 365,44 kr.Personlig pleje, hverdage, pr. time 359,83 kr. 365,44 kr.Personlig pleje, ubekvemme tider, pr. time 457,49 kr. 464,63 kr.

Plejecentertakst pr. visiteret time 498,05 kr. 477,65 kr.

Page 164: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Takstområde 2017 2018

Døgntakster på Handicapområdet:

Institutioner med døgndækning:Elsagervej 27-31 1.139,00 kr. 1.192,00 kr.Aage Holms Vej Multihandicappede 3.041,00 kr. 3.539,00 kr.Aage Holms Vej Handicappede 2.132,00 kr. 2.163,00 kr.Elsagervej 44 1.530,00 kr. 1.556,00 kr.Grønningen (§107) 2.134,00 kr. 2.128,00 kr.Kollegietilbud 1.364,00 kr. 1.390,00 kr.Bispehuset (§108) 1.307,00 kr. 1.403,00 kr.Buen ( Grundtakst derudover individuel takst) 711,00 kr. 892,00 kr.Laden 1.144,00 kr. 1.014,00 kr.Botilbuddet Rålingen 1.609,00 kr. 1.484,00 kr.Lysningen (§107) 2.142,00 kr. 2.017,00 kr.Poulstruplund (§107) 3.156,00 kr. 2.759,00 kr.Poulstruplund §85 2.692,00 kr. 2.553,00 kr.Mosbjerghus 1.921,00 kr. 2.028,00 kr.Bispehuset 4. sal §107 1.020,00 kr. 1.239,00 kr.

Institutioner uden døgndækning:Valmuevej 1 962,00 kr. 1.028,00 kr.Fællesopgangen Penta 1.026,00 kr. 936,00 kr.St. Kirkestræde 21-23 552,00 kr. 660,00 kr.Tørholmsvej 99 556,00 kr. 620,00 kr.ADHD-tilbud (§107) 1.014,00 kr. 1.122,00 kr.Bofællesskabet Frederikshavnsvej 733,00 kr. 847,00 kr.

Øvrige:Hjørring Krisecenter 2.315,00 kr. 2.019,00 kr.

Dagtilbud:V. Thirup (§104) 218,00 kr. 234,00 kr.Slusen 494,00 kr. 524,00 kr.NBV 327,00 kr. 316,00 kr.REVA 327,00 kr. 316,00 kr.

Page 165: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget

Takstområde 2017 2018

GenereltGodkendte foreninger er: - Folkeoplysende foreninger - § 18 (frivillige sociale foreninger) - Foreninger godkendt efter EliteidrætslovenBetaler ikke gebyr for brug i tidsrummet 22.00 - 08.00

1) Idrætshaller - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 105,00 kr. 107,00 kr. - Øvrige, pr. time 349,00 kr. 354,00 kr.

Kommerciel takst - Pr. dag 17.000,00 kr. 17.257,00 kr. - ½ dag (op til 5 timer) 8.500,00 kr. 8.628,00 kr.

2) Træningssale 600 - 800 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 85,00 kr. 86,00 kr. - Øvrige, pr. time 282,00 kr. 286,00 kr.

Kommerciel takst - Pr. dag 10.000 kr. 10.151,00 kr. - ½ dag (op til 5 timer) 5.000 kr. 5.076,00 kr.

3) Træningssale 250 - 599 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 64,00 kr. 65,00 kr. - Øvrige, pr. time 212,00 kr. 215,00 kr.

Kommerciel takst - Pr. dag 10.000 kr. 10.151 kr. - ½ dag (op til 5 timer) 5.000 kr. 5.076 kr.

4) Gymnastiksale og øvrige sale op til 249 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 42,00 kr. 43,00 kr. - Øvrige, pr. time 140,00 kr. 142,00 kr.

Note; Lav takst til godkendte foreninger gælder normalt kun til de støtteberettigede aktiviteter de er godkendt til - altså idræt, voksenundervisning o.s.v.

5) Vendelbohus:Godkendte foreninger, gebyr pr. time - Den store sal m. scene 64,00 kr. 65,00 kr. - Den store sal u. scene og lille sal 42,00 kr. 43,00 kr. - Andre lokaler Intet gebyr Intet gebyr

Øvrige, alle priser er ved leje pr. dag - Den store sal 4.573,00 kr. 4.642,00 kr. - Den store sal med scene 6.441,00 kr. 6.538,00 kr. - Den lille sal 2.753,00 kr. 2.795,00 kr. - Restauranten 2.753,00 kr. 2.795,00 kr. - Kælderen (60'eren) 1.857,00 kr. 1.885,00 kr. - Mindre lokaler - Hjørnestuen, Håndværkerstuen, Olaistuen og Bevægelseslokalet 1.376,00 kr. 1.397,00 kr.

Timepris for øvrige er 20 pct. af dagsprisen og minimum 2 timer.Kommunale afdelinger og institutioner betaler fuld pris ved lån af bygningen til offentlige arrangementer.

Page 166: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget

Takstområde 2017 20186) Fitnesslokaler Park VendiaGodkendte foreninger, gebyr pr. timeSamlet lokale 151,00 kr. 153,00 kr.Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 42,00 kr. 43,00 kr. - Træningsal 42,00 kr. 43,00 kr. - Motionsrum 85,00 kr. 86,00 kr.

Godkendte foreninger, øvrige arrangementer pr. timeSamlet lokale 504,00 kr. 512,00 kr.Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 141,00 kr. 143,00 kr. - Træningsal 141,00 kr. 143,00 kr. - Motionsrum 303,00 kr. 308,00 kr.

Øvrige:Samlet lokale 505,00 kr. 513,00 kr.Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 141,00 kr. 143,00 kr. - Træningsal 141,00 kr. 143,00 kr. - Motionsrum 303,00 kr. 308,00 kr.

7) Svømmehaller (25 m bassin) - Godkendte foreninger, gebyr pr. time *) 156,00 kr. 158,00 kr. - Øvrige 520,00 kr. 528,00 kr.

8) Vandhuset - Park Vendia - Børnebillet 30,00 kr. 30,00 kr. - Voksenbillet 45,00 kr. 45,00 kr. Rabatter: - 10-turskort = 10 % rabat - 20-turskort = 20 % rabat - 30-turskort = 30 % rabat

Pr. time: - 1 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger 33,00 kr. 34,00 kr. - 1 bane af 25 m - øvrige 110,00 kr. 112,00 kr.

- 1 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger 67,00 kr. 68,00 kr. - 1 bane af 50 m - øvrige 220,00 kr. 223,00 kr.

- 8 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger 264,00 kr. 268,00 kr. - 8 bane af 25 m - øvrige 880,00 kr. 893,00 kr.

- 8 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger 528,00 kr. 536,00 kr. - 8 bane af 50 m - øvrige 1.780,00 kr. 1.807,00 kr.

Leje af hele Vandhuset pr. time udenfor off. åbningstid: - Godkendte foreninger til foreningsaktivitet 1.513,00 kr. 1.536,00 kr. - Til øvrige aktiviteter, for såvel godkendte og ikke godkendte 2.522,00 kr. 2.560,00 kr. foreninger samt øvrige

Varmtvandsbassin: - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 129,00 kr. 131,00 kr. - Øvrige 432,00 kr. 439,00 kr.

*): Der er medtaget en takst for godkendte foreningers brug af svømmehaller. Taksten anvendes, hvis foreningen har købt timer til foreningsbrug i f.eks. UCN's svømmehal.

Page 167: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget

Takstområde 2017 20189) Kunstgræsbane:Godkendte foreninger og folkeskoler i Hjørring Kommune - Gebyr pr. time hel bane 356,00 kr. 361,00 kr. - Gebyr pr. time ½ bane 179,00 kr. 182,00 kr.

Øvrige brugere/øvrige aktiviteter (foreninger, skoler og virksomheder) i Hjørring Kommune, der indgår aftale om benyttelse af banen minimum 25 gange pr. år. - Takst pr. time hel bane 422,00 kr. 428,00 kr. - Takst pr.time ½ bane 211,00 kr. 214,00 kr.

Øvrige 1.188,00 kr. 1.206,00 kr.

Note: I perioden kl. 8.00 - 15.00 på hverdage mandag - fredag fastsættes taksten for benyttelsen til 50 pct. af ovennævnte takster.

10) Hjørring Stadion:Stadion anvises til fodboldkampe på eliteniveau samt andre arrangementer med tilsvarende tilskuer/tilhørerinteresse, hvortil FKB-udvalget vurderer, at faciliteterne er egnede.

- Godkendte foreninger 3.749,00 kr. 3.806,00 kr. - Øvrige 12.496,00 kr. 12.685,00 kr.Note: Priserne er for en varighed af 7 timer og er excl. lys.

11) Atletikstadion (NY)Gratis for foreninger og borgere ‐ for øvrige brugere opkræves pr. 

time Ingen 354,00 kr.

12) Oppustelig fodboldbane - Leje pr. gang 500,00 kr. 508,00 kr.

13) Særlig gebyrordning:Kan tildeles til godkendte foreninger med fuld råderet over kommunale bygninger.Foreningen betaler et gebyr for benyttelse af den kommunale bygning.Gebyret svarer til 30 pct. af driftsudgifterne i henhold til det kommunale budget. Gebyret nedsættes dog forholdsvist, hvis foreningens forventede driftsbudget er lavere end det kommunale budget. Gebyret på 30 pct. af driftsudgifterne gøres endeligt op ved regnskabsopgørelsen i det efterfølgende år.Gebyrordningen anvendes i forbindelse med indgåelse af frivillig aftale mellem de enkelte foreninger og Hjørring Kommune.

Page 168: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget

Takstområde 2017 201814) Hjørring Bibliotekerne:

Lånetiden overskrides: - 1-7 dage Voksne 20,00 kr. Voksne 20,00 kr.

Børn 10,00 kr. Børn 10,00 kr. - 8-20 dage (hjemkaldelse) Voksne 40,00 kr. Voksne 40,00 kr.

Børn 20,00 kr. Børn 20,00 kr. - 21-35 dage Voksne 100,00 kr. Voksne 100,00 kr.

Børn 50,00 kr. Børn 50,00 kr. - > 36 dage Voksne 160,00 kr. Voksne 160,00 kr.

Børn 100,00 kr. Børn 100,00 kr.

Udstedelse af erstaningslånerkort 10,00 kr. 10,00 kr.

Fotokopier sort: - A4 1,00 kr. 1,00 kr. - A3 2,00 kr. 2,00 kr.

Farvekopier: - A4 4,00 kr. 4,00 kr. - A3 8,00 kr. 8,00 kr.

Print fra mikrofilm 3,00 kr. 3,00 kr.

Page 169: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

Takstområde 2017 2018

Affald og genbrug:

Ugetømning (årligt gebyr):Restaffald: 110 l sæk 1.272,00 kr. 1.297,00 kr.Restaffald container: 140 l 1.565,00 kr. 1.596,00 kr.Restaffald container: 240 l 2.082,00 kr. 2.124,00 kr.Restaffald container: 400 l 2.783,00 kr. 2.838,00 kr.Restaffald container: 660 l 4.200,00 kr. 4.284,00 kr.Restaffald container: 770 l 4.832,00 kr. 4.928,00 kr.Madaffald 400 l

14 dages tømning (årligt gebyr):Helårsstativ: 110 l sæk 756,00 kr. 771,00 kr.Container: 140 l 884,00 kr. 901,00 kr.Container: 240 l 1.136,00 kr. 1.159,00 kr.Container: 400 l 1.616,00 kr. 1.648,00 kr.Container: 660 l 2.505,00 kr. 2.555,00 kr.Container: 770 l 2.934,00 kr. 2.993,00 kr.To delt container 240 l (rest- + madaffald) 884,00 kr. 902,00 kr.Container madaffald 140 lContainer madaffald 240 lContainer madaffald 400 l

Sommerhustømning 26 uger (årligt gebyr):Helårsstativ: 110 l sæk 675,00 kr. 689,00 kr.Container: 140 l 833,00 kr. 850,00 kr.Container: 240 l 1.136,00 kr. 1.159,00 kr.Container: 400 l 1.490,00 kr. 1.520,00 kr.Container: 660 l 2.121,00 kr. 2.163,00 kr.Container: 770 l 2.386,00 kr. 2.433,00 kr.

Sommerhustømning 32 uger (årligt gebyr):Helårsstativ: 110 l sæk 809,00 kr. 809,00 kr.Container: 140 l 1.068,00 kr. 1.068,00 kr.Container: 240 l 1.398,00 kr. 1.398,00 kr.Container: 400 l 1.959,00 kr. 1.959,00 kr.Container: 660 l 2.626,00 kr. 2.626,00 kr.Container: 770 l 2.929,00 kr. 2.929,00 kr.

Ekstra tømning i rute:Helårsstativ: 110 l sæk 40,00 kr. 41,00 kr.Container: 140 l 43,00 kr. 44,00 kr.Container: 240 l 49,00 kr. 50,00 kr.Container: 400 l 62,00 kr. 63,00 kr.Container: 660 l 82,00 kr. 84,00 kr.Container: 770 l 94,00 kr. 96,00 kr.

Tillæg ekstra tømning udenfor rute 368,00 kr. 375,00 kr.

Erstatning og rengøring af containere:Udbringning/ hjemtagning af containere 256,00 kr. 261,00 kr.Rengøring af meget beskidt container ved hjemtagning 256,00 kr. 261,00 kr.Erstatning af containere gældende dagspris gældende dagspris

Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.

Page 170: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

Takstområde 2017 2018

Ekstra tømning, ekstra sæk m.v.:Køb af ekstra sæk 40,00 kr. 40,00 kr.Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis administrationen foretager ændringen 101,00 kr. 100,00 kr.Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis borgeren selv foretager ændringen digitalt 25,00 kr. 25,00 kr.Tillæg tømning af forkert sorteret container 101,00 kr. 103,00 kr.Tillæg for tømning af affaldsbeholder med støvende indhold 175,00 kr. 175,00 kr.

Specialafhentning m.v.:Sække (pr. år) 2.323,00 kr. 2.369,00 kr.32 uger sommerhus (sæk) 1.446,00 kr. 1.475,00 kr.26 uger sommerhus 14-dages (sæk) 1.212,00 kr. 1.236,00 kr.Tillæg containere pr. år 1.196,00 kr. 1.219,00 kr.Tillæg container 32 uger sommerhus 736,00 kr. 750,00 kr.Tillæg container 26 uger sommerhus 14-dages 598,00 kr. 610,00 kr.

Nedgravede beholdere, pris pr. tømning:3 m³ 512,00 kr. 522,00 kr.5 m³ 696,00 kr. 710,00 kr.

Nedgravet containerÅrlig leje af nedgravet container 5.000,00 kr.

Storaffald og genbrug:Helårshuse og sommerhuse 1.350,00 kr. 1.377,00 kr.(samlet gebyr for genbrugspladser, bobler, storskraldindsamling,genbrugscontainere)

Grundgebyr for erhvervsaffald(Gebyret dækker de faste omkostninger til opretholdelse af 375,00 kr. 375,00 kr.Modtagerstation Vendsyssel, betaling til staten for regulativdatabase og affaldssystem samt den kommunale administrationaf ordningerne. Stort set alle virksomheder skal betale grundgebyret)

Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.

Page 171: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

Takstområde 2017 2018

Ny fraktionsopdelte affaldscontainereOmbytning til ny affaldscontainer, oktober - december 2018 gratis

Rottebekæmpelse 0,036 o/oo af ejen- 0,036 o/oo af ejen-domsværdien domsværdien

Muldvarpebekæmpelse Efter regning Efter regning

Badehusafgift: 2.149,00 kr. 2.149,00 kr.Venteliste badehuse 100,00 kr. 100,00 kr.

Leje af offentlige arealer:Leje af vejareal 1,00 kr. pr. m2 pr. dag 1,00 kr. pr. m2 pr. dagUdeservering/vareudstilling 115,00 kr. pr. m2 pr. år 115,00 kr. pr. m2 pr. årTorvehandel 1-6 gang ugentligt 330,00 kr. pr. måned 330,00 kr. pr. måned

Lejlighedsudlejning ved arrangementer:Stadeplads 275,00 kr. pr. dag 275,00 kr. pr. dagBusstadeplads, Sct Olai Plads, Hjørring 440,00 kr. pr. dag 440,00 kr. pr. dag

Servicetavler:sort/hvid vejvisning til private forretninger mv. 6.100,00 kr. 6.100,00 kr.

Områdeklassificering:Gebyr for administration af jordflytning 100,00 kr. pr. ejendom 100,00 kr. pr. ejendom

Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.

Page 172: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Takstområde 2017 2018

Dagtilbud

Dagpleje - 11 mdr. 48 timer 2.750 kr. 2.806 kr.

Vuggestue - 11 mdr. Halvdags 1.799 kr. 1.862 kr. Heldags 2.699 kr. 2.793 kr. Madordning 506 kr. 524 kr.

Børnehaver - 11 mdr. Halvdags 25% 1.153 kr. 1.171 kr. Heldags 25% 1.729 kr. 1.756 kr. Madordning 549 kr. 568 kr.

Juniorklubber i daginstitutioner - 11 mdr. 283 kr. 279 kr.

Ungdomsklub - årligt 500 kr. 508 kr.

SFO

Almen SFO (heltid) - 11 mdr. Heltidsmodul 1.336 kr. 1.428 kr. Morgen og feriemodul 824 kr. 818 kr. Eftermiddags- og feriemodul 1.014 kr. 1.110 kr.

Special-SFO - 11 mdr. 1.184 kr. 1.190 kr. * Til beregning af takst på special-SFO er der taget udgangspunkt i taksten til SFO på det almene område justeret i forhold til åbningstiden i special- SFO'en

Page 173: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Takstområde 2017 2018

Mellemkommunale takster - 11 mdr.:

05.11 DagplejeFuldtid:Brutto: 122.579 kr. 10.918 kr. 11.044 kr.Netto: 91.713 kr. 8.169 kr. 8.338 kr.Forældrebetaling: 30.866 kr. 2.806 kr.

05.14 Vuggestue Fuldtid:Brutto: 122.613 kr. 10.732 kr. 11.147 kr.Netto: 91.891 kr. 8.034 kr. 8.354 kr.Forældrebetaling: 30.722 kr. 2.793 kr.Madordning 506 kr. 524 kr.

Deltid:Brutto: 81.746 kr. 7.155 kr. 7.431 kr.Netto: 61.264 kr. 5.356 kr. 5.569 kr.Forældrebetaling: 20.482 kr. 1.862 kr.Madordning 506 kr. 524 kr.

0-2 års vægtet gennemsnitstilskudFuldtid:Brutto: 122.595 kr. 10.832 kr. 11.145 kr.Netto: 91.800 kr. 8.186 kr. 8.345 kr.Forældrebetaling: 30.797 kr. 2.800 kr.Madordning 506 kr. 524 kr.

05.14 BørnehaveFuldtid:Brutto: 77.613 kr. 6.925 kr. 7.056 kr.Netto: 58.296 kr. 5.196 kr. 5.300 kr.Forældrebetaling: 19.317 kr. 1.756 kr.Madordning 549 kr. 568 kr.

Deltid:Brutto: 51.745 kr. 4.617 kr. 4.704 kr.Netto: 38.866 kr. 3.464 kr. 3.533 kr.Forældrebetaling: 12.879 kr. 1.171 kr.Madordning 549 kr. 568 kr.

05.16 Junior-klubber (dagtilbud)Fuldtid:Brutto: 15.011 kr. 1.383 kr. 1.365 kr.Netto: 11.941 kr. 1.100 kr. 1.086 kr.Forældrebetaling: 3.070 kr. 279 kr.

05.16 Ungdoms-klubber (dagtilbud)Fuldtid:Brutto: 19.588 kr. 964 kr. 1.781 kr.Netto: 19.080 kr. 920 kr. 1.735 kr.Forældrebetaling: 508 kr. årligt

Page 174: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Takstområde 2017 2018

Mellemkommunale takster:

Almen - SFO skoleområdet

Skolefritidsordninger - 11 mdr. Brutto: 23.630 kr. 2.010 kr. 2.148 kr.Netto: 7.921 kr. 674 kr. 720 kr.Forældrebetaling: 15.709 kr.

Skolefritidsordninger - morgenåbning + ferie - 11 mdr.Brutto: 13.535 kr. 1.239 kr. 1.230 kr.Netto: 4.537 kr. 415 kr. 412 kr.Forældrebetaling: 8.998 kr.

Skolefritidsordninger - eftermiddag + ferie - 11 mdr. Brutto: 18.370 kr. 1.526 kr. 1.670 kr.Netto: 6.158 kr. 512 kr. 560 kr.Forældrebetaling: 12.213 kr.

Special - SFO skoleområdet

Kontakt-SFOBrutto: 103.185 kr. 9.255 kr. 9.381 kr.Netto: 90.099 kr. 8.070 kr. 8.191 kr.

K2 SFOBrutto: 114.557 kr. 10.275 kr. 10.414 kr.Netto: 101.470 kr. 9.091 kr. 9.224 kr.

ADHD-SFOBrutto: 103.185 kr. 9.255 kr. 9.381 kr.Netto: 90.099 kr. 8.070 kr. 8.191 kr.

TF-SFOBrutto: 103.185 kr. 9.255 kr. 9.381 kr.Netto: 90.099 kr. 8.070 kr. 8.191 kr.

G2Brutto: 103.185 kr. 9.255 kr. 9.381 kr.Netto: 90.099 kr. 8.070 kr. 8.191 kr.

Kløverklassens SFOBrutto: 103.185 kr. 9.255 kr. 9.381 kr.Netto: 90.099 kr. 8.070 kr. 8.191 kr.

Page 175: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Takstområde 2017 2018

Hjørring Musiske Skole

Børn og unge 0-25 år Forskoleundervisning 1.240 kr. 1.643 kr.Instrumentalforskole 1.840 kr. 2.438 kr.Karrusel, orkesterskole mv. 2.280 kr. 3.021 kr.Instrumentalundervisning, hold 3.100 kr. 4.108 kr.Instrumentalundervisning, solo 3.640 kr. 4.823 kr.Talentklasse 5.460 kr. 7.235 kr.

Sammenspil og fællesaktiviteterInstrumentalelever 0 kr. 0 kr.Øvrige 960 kr. 1.272 kr.Instrumentleje 660 kr. 875 kr.

Voksne + 25 årInstrumentalundervisning 5.380 kr. 7.129 kr.

Billedskole24 x 2/1 lektion 1.860 kr. 2.465 kr.

DramaskoleDrama 1 (1/1 lektion i 24 uger) 790 kr.Drama 2 (2/1 lektion i 24 uger) 1.320 kr. 1.749 kr.Drama 3 (3/1 lektion i 24 uger) 1.840 kr.Drama Talent 5.460 kr. 7.235 kr.

BalletAlment (32 uger) 3.080 kr. 4.081 kr.Elitehold (32 uger) 2.910 kr. 3.856 kr.Show-/streetdance 2.860 kr. 3.790 kr.

Hjørring Ungdomsskole

Ungdomsklub årligt 500 kr. 508 kr.

Page 176: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget 2018 – baggrundsnotater om nogle indtægtspos ter mv. Indhold: Side 1

• Kommunal udligning 1 • Statstilskud 3 • Selskabsskat 5 • Udlændinge 6 • Budgetgaranti mv. 7 • Grund- og resultattilskud til flygtninge mv. 10 • Beskæftigelsestilskud 12 • Tilskud til bedre dagtilbud 13 • To ældrepuljer i 2017 14 • Styrket finansiering 15 • Akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje 16 • Aktivitetsbestemt medfinansiering 17 • Indkomstskat 19 • Grundskyld 21 • Dækningsafgift 23

Page 177: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Kommunal udligning Udgiftsbehov: En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen, således at det aldersbestemte udgiftsbehov indgår med en vægt på 67,25 pct., mens det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår med en vægt på 32,75 pct. Udgiftsbehovet pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2018 beregnet til 62.249 kr. Til sammenligning er udgiftsbehovet i hele landet i 2018 pr. indbygger beregnet til 60.754 kr. Beskatningsgrundlag: En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra udskrivningsgrundlaget for indkomstskat tillagt en nærmere fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier. I opgørelsen af beskatningsgrundlaget for 2018 indgår de afgiftspligtige grundværdier pr. 1. oktober 2016 med 2,8 pct. for produktionsjord og med 10,5 pct. for øvrige ejendomme. Ved en gennemsnitlig beregnet skatteprocent i 2018 på 24,90 pct. og en gennemsnitlig beregnet grundskyldspromille på 6,88 promille for produktionsjord samt 26,09 promille for øvrige ejendomme er det muligt at beregne skatteindtægterne pr. indbygger i 2018. For Hjørring kommune er de beregnede skatteindtægter i 2018 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats i 2018 pr. indbygger opgjort til 41.520 kr. Til sammenligning er de beregnede skatteindtægter i 2018 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats pr. indbygger i hele landet opgjort til 47.088 kr. Nettoudligning: Ved at sammenholde en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter finder man kommunens strukturelle underskud/overskud. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skattesats vil få underskud eller overskud i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation. Landsudligning: De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61 pct. af det beregnede underskud.

1

Page 178: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

For Hjørring kommune medfører det:

• 20.728 kr. i strukturelt underskud pr. borger (62.249 kr. – 41.520 kr.) • 65.224 borgere pr. 1. januar 2018 er der forudsat • 61 pct. i udligningsgrad

Nettoudligning af landsudligning for Hjørring kommune kan i 2018 beregnes til: (20.728 kr. x 65.224) x 61 pct. = 824,712 mio. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner: Til kommuner som har et strukturelt underskud pr. borger, som overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger, ydes der et yderligere tilskud. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens underskud pr. indbygger, der overstiger den ovennævnte grænse på 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Data til beregning af tilskud til Hjørring kommune som ugunstigt stillet kommune i 2018:

• 20.728 kr. i strukturelt underskud pr. borger • 12.983 kr. svarende til 95 pct. af det gennemsnitlige strukturelle underskud pr.

indbygger i hele landet. Beregnet som (60.754 kr. – 47.088 kr.) x 0,95 • 7.746 kr. i udligningsgrundlag pr. indbygger • 32 pct. i udligningsgrundlag • 65.224 borgere pr. 1. januar 2018 er der forudsat

Tilskud til Hjørring kommune som ugunstigt stillet kommune i 2018 kan herefter beregnes til: (7.746 kr. pr. borger x 65.224 borgere) x 32 pct. = 161,664 mio. kr.

2

Page 179: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (også benævnt bloktilskud eller statstilskud) til kommunerne. Tilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskuddet fastsættes på baggrund af:

• Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer. • Regulering for den forventede pris- og lønudvikling. • Regulering for kommunale mer- og mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts-

eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne.

• Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien).

Endvidere kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg forhøje eller nedsætte tilskuddet, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den kommunale økonomi taler herfor. I 2018 består statstilskuddet for hele landet af:

• 2,523 mia. kr. i et ordinært statstilskud • 4,000 mia. kr. i betinget statstilskud fordelt med 3,0 mia. kr. vedrørende drift og

1,000 mia. kr. vedrørende anlæg. Statstilskuddet fordeles kommunerne imellem efter indbyggertallet. For hele landet er indbyggertallet pr. 1. januar 2018 i statsgarantien fastsat til 5.784.625 borgere. Hjørring kommunes statstilskud for 2018 kan herefter beregnes til (6.523,428 mio. kr. : 5.784.625 borgere) x 65.224 borgere = 73,560 mio. kr. Hjørring kommunes statstilskud for 2018 er opdelt i henholdsvis et ordinært statstilskud på 28,452 mio. kr. og et betinget statstilskud vedrørende drift på 33,828 mio. kr. samt et betinget statstilskud vedrørende anlæg på 11,280 mio. kr. Det betingede statstilskud vedrørende drift på 33,828 mio. kr. i 2018 for Hjørring kommune kan blive udbetalt/skal ikke tilbagebetales såfremt:

• Kommunerne under et har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter.

• Kommunale budgetter under et vedrørende serviceudgifterne bliver overholdt, dvs. at regnskaberne ikke overstiger det i KL-aftalen aftalte niveau for serviceudgifter.

3

Page 180: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Det betingede statstilskud vedrørende anlæg på 11,280 mio. kr. i 2018 for Hjørring kommune er af finansministeren gjort betinget af, at kommunerne budgetterer anlægsudgifterne for 2018 inden for den i Økonomiaftalen for 2018 aftalte anlægsramme for hele landet på 17,0 mia. kr. Der er for anlæg ikke fastsat nogen sanktionsbestemmelse, såfremt kommunernes regnskaber for 2018 overskrider den i Økonomiaftalen for 2018 fastsatte anlægsramme, men der er mellem Regeringen og KL jf. Økonomiaftalen for 2018 enighed om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne – Regeringen tillægger det stor værdi, at kommunernes

anlægsregnskaber for 2018 ikke bliver højere end 17,0 mia. kr.

4

Page 181: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Selskabsskat I 2018 afregnes selskabs- og fondsskat vedrørende opgjorte selskabsskatter for indkomstårene 2015 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. For Hjørring kommune er den endelige opgjorte selskabsskat og fondsskat til afregning i 2018 opgjort til 42,857 mio. kr. Der er en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. I Hjørring kommune er provenuet af selskabsskat pr. indbygger lavere end landsgennemsnittet, og Hjørring kommune vil derfor modtage et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2018 opgjort til 657,07 kr. Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger for hele landet som indgår i kommunal udligning af selskabsskat er tilsvarende for 2018 opgjort til 1.285,30 kr. Med et forudsat indbyggertal i Hjørring kommune i 2018 på 65.224 borgere kan udligning af selskabsskat for Hjørring kommune herefter beregnes til: (1.285,30 kr. pr. borger – 657,07 kr. pr. borger) x 50 pct. x 65.224 borgere = 20,484 mio. kr.

5

Page 182: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Udlændinge – udligning Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge Kommunerne finansierer disse ordninger under èt, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandre, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Til merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande såsom udgifter til integration og sprogundervisning ydes der følgende tilskud i 2018:

• Tilskud pr. udlænding 5.969 kr. • Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding 5.838 kr. • Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding 23.976 kr.

Hjørring kommune har pr. 1. januar 2017 følgende antal indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke vestlige lande:

• 3.147 indvandrere og efterkommere • 333 indvandrere og efterkommere i alderen 0-5 år • 592 indvandrere og efterkommere i alderen 6-16 år

Samlet giver ovennævnte anledning til, at Hjørring kommune modtager et tilskud på 34,920 mio. kr. For hele landet kan det samlede tilskud opgøres til 4.803,156 mio. kr. Dette tilskud skal finansieres af kommunerne selv med befolkningstallet som fordelingsnøgle. Hjørring kommunes andel kan med et forudsat folketal på 65.224 borgere opgøres til: (4.803,156 mio. kr. : 5.784.625 borgere) x 65.224 borgere = 54,156 mio. kr. Netto bidrager Hjørring kommune i 2018 med 19,236 mio. kr . til ordningen om udligning vedrørende indvandrere og efterkommere.

6

Page 183: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Arbejdsmarkedsforvaltningen Notat vedr. reguleringer af Budgetgaranti mv. samt Beskæftigelsestilskud

Nærværende notat belyser, hvilke reguleringer der sker af Hjørring Kommunes indtægter i 2018 og i overslagsårene 2019-2021 som følge af den forudsatte udvikling på landsplan i budgetgarantien mv. samt beskæftigelsestilskuddet. Reguleringerne er beregnet ift. indtægts-forudsætningerne i overslagsårene i Budget 2017-2020, som har været udgangspunktet for indtægtsforudsætningerne i Budget 2018-2021 (hvor 2021 er sat lig 2020).

Den samlede regulering af Hjørring Kommunes indtægter i 2018 som følge af det aftalte ni-veau for budgetgarantien mv. og beskæftigelsestilskud udgør -27,3 mio. kr. ift. det forudsatte i 2018. I overslagsårene er reguleringerne af budgetgarantien mv. baseret på KL’s tilskuds-model. De samlede reguleringer ift. indtægtsforudsætningerne er som følger i tabel 1 herun-der:

Tabel 1: Udvikling i overførselsudgifterne indenfor Budgetgarantien mv. ift. indtægtsforud-

sætningerne, mio. kr. (18-pl)

2018 2019 2020 2021

Budgetgaranti mv. ift. indtægtsforudsætningerne -14,2 -12,4 -31,8 -25,0

Beskæftigelsestilskud ift. indtægtsforudsætningerne -13,1 -13,1 -13,1 -13,1

I alt ift. indtægtsforudsætningerne -27,3 -25,5 -44,9 -38,1

For nærmere uddybning af beregningsgrundlag mv. se de nedenstående afsnit.

Det bemærkes, at der ikke foretages reguleringer af Arbejdsmarkedsudvalgets udgiftsramme som følge af de reguleringer af Hjørring Kommunes indtægter, som skyldes ændringer vedr. budgetgaranti mv. samt beskæftigelsestilskud.

Arbejdsmarkedsudvalget foretager en konkret budgettering af de skønnede nettoudgifter til overførsler mv. i budget- og overslagsårene ud fra konkrete forventninger til udviklingen i Hjørring Kommune samt forudsætningerne i investeringsstrategien. Udviklingen i Hjørring Kommune vil således afvige fra den forudsatte udvikling på landsplan bl.a. som følge af inve-steringsstrategien, strukturelle forhold mv. Det gør sig selvfølgeligt gældende, at nogle regu-leringer vil slå mere eller mindre direkte igennem i Hjørring Kommune. Det er fx tilfældet for den store reduktion af de forudsatte udgifter til integrationsydelse på landsplan.

Budgetgaranti mv. i 2018

Budgetgarantien omfatter både udgifterne til overførsler, modregning af. grund- og resultattil-skud vedr. flygtninge mv.

I nærværende afsnit opgøres først konsekvensen af det i Økonomiaftalen for 2018 aftalte niveau for de kommunale nettoudgifter til overførsler. Dernæst opgøres konsekvensen af modregningen af grund- og resultattilskud vedr. flygtninge mv., som også foretages indenfor budgetgarantien. Sidst opgøres den samlede konsekvens af reguleringerne indenfor budget-garantien.

Overførselsudgifterne

I Økonomiaftalen for 2018 er der i lighed med tidligere aftalt et niveau for de kommunale net-toudgifter til overførsler. For overførselsudgifterne med relevans for arbejdsmarkedsområdet, er der i økonomiaftalen aftalt følgende:

3.august 2017

Side 1.

7

Page 184: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 2

Tabel 2: Aftalt udvikling i overførselsudgifterne indenfor Budgetgarantien mv., mio. kr. (18-pl)

ØA2017 ØA2018 Vækst

Hjørring

Andel*

Kontant- og uddannelseshjælp 13.176 12.991 -185 -2,1

Kontantydelse 48 0 -48 -0,5

Erhvervsgrunduddannelse 64 62 -2 0,0

Førtidspension 22.887 21.803 -1.084 -12,2

Ressourceforløb 2.887 3.104 217 2,5

Jobafklaringsforløb 1.552 1.901 349 3,9

Revalideringsydelse 932 829 -103 -1,2

Ledighedsydelse 2.064 2.153 89 1,0

Driftsudgifter til aktivering mv. 3.223 3.959 736 8,3

Løntilskud 359 268 -91 -1,0

Jobrotation 174 149 -25 -0,3

Integration i alt** 4.064 2.997 -1.067 -12,0

- Integrationsydelse 2.626 1.458 -1.168 -13,2

- Driftsudgifter inkl. danskuddannelse 1.345 1.396 51 0,6

- Løntilskud 92 143 51 0,6

BG (overførsler) i alt 51.429 50.216 -1.213 -13,7

Sygedagpenge 7.930 7.901 -29 -0,3

Fleksjob 5.119 5.864 745 8,4

Seniorjob 930 878 -52 -0,6

Driftsudgifter og mentorer uden refusion 266 241 -25 -0,3

Øvrige relevante overførsler i alt 14.246 14.884 638 7,2

Samlet for overførsler 65.675 65.100 -575 -6,5 Note: *Beregning svarende til Hjørring Kommunes befolkningsandel i statsgarantien for 2018.

**Integration er opgjort excl. modregning vedr. grund- og resultattilskud.

Hjørring Kommunes indtægter fra bl.a. budgetgarantien budgetteres i overslagsårene ud fra oplysningerne i KL’s tilskudsmodel. Baseret på tilskudsmodellen for 2017, blev det i over-slagsåret 2018 forudsat, at indtægterne fra budgetgarantien i 2018 ville øges med 24,1 mio. kr. (18-pl).

Tabel 3: Forudsat og realiseret ændring vedr. Budgetgarantien, mio. kr. (18-pl)

Regulering fra Økonomiaftale

2017 til Økonomiaftale 2018

Forudsat regulering i

overslagsår 2018 i B2017*

Samlet regulering ift. indtægts-

forudsætninger for 2018

Budgetgaranti mv. -6,5 24,1 -30,5 Note: * Baseret på KL’s tilskudsmodel for 2017

Samlet sker der således som følge af den aftalte udvikling i overførselsudgifterne i budgetga-rantien mv. en regulering af bloktilskuddet på -30,5 mio. kr. ift. det forudsatte.

Grund- og resultattilskud vedr. flygtninge mv.

Finansieringen af de forudsatte kommunale indtægter fra grund- og resultattilskud sker ved en modregning i budgetgarantien – og dermed en regulering af bloktilskuddet. Kommunerne ”afleverer” således årligt et beløb til at finansiere de forudsatte indtægter fra grund- og resul-tattilskud. Nedenstående tabel viser reguleringen af bloktilskuddet som følge af de forudsatte

8

Page 185: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 3

niveauer for tilskuddene i økonomiaftalen for 2018 ift. det forudsatte niveau for overslagsåret 2018 i budget 2017-2020:

Tabel 4: Grund- og resultattilskud i 2018, mio. kr. (18-pl)

Overslagsår 2018 i

B2017-2020*

Økonomiaftale

2018

Ændring ift. budget-

forudsætninger

Regulering

bloktilskud

Hjørring Kommune

andel af bloktilskuds-

regulering**

Grundtilskud 2.440 1.145 -1.295 1.295 14,6

Resultattilskud 610 461 -149 149 1,7

I alt 3.050 1.606 -1.444 1.444 16,3 Note: * Baseret på KL's tilskudsmodel for 2017

** Beregning svarende til Hjørring Kommunes befolkningsandel for statsgarantien for 2018

At tilskuddene forudsættes at falde med ca. 1,4 mia. kr. betyder, at bloktilskuddet øges tilsva-rende. Hjørring Kommunes andel af det øgede bloktilskud udgør 16,3 mio. kr.

Reguleringer i Budgetgarantien mv. i alt

Samlet reduceres Hjørring Kommunes bloktilskud ift. det forudsatte for 2018 med 14,2 mio. kr. som følge af det aftalte niveau i økonomiaftalen for Budgetgarantien mv.

Tabel 5: Regulering af bloktilskud sfa. aftalt niveau for Budgetgaranti mv., mio. kr. (18-pl)

Regulering af bloktilskud

ift. forudsat for 2018

Overførselsudgifter -30,5

Grund- og resultattilskud 16,3

Budgetgaranti mv. i alt -14,2 Beskæftigelsestilskud i 2018

I overslagsår 2018 i Budget 2017-2020 var der forudsat et beskæftigelsestilskud på 167,4 mio. kr. (18-pl). Med Økonomiaftalen for 2018 modtager Hjørring Kommune 153,3 mio. kr. i beskæftigelsestilskud. Dermed reguleres indtægterne fra beskæftigelsestilskuddet med -13,1 mio. kr. ift. det forudsatte.

Tabel 6: Beskæftigelsestilskud, mio. kr. (18-pl)

Overslagsår 2018 i

B2017-2020Økonomiaftale 2018 Ændring

Beskæftigelsestilskud 167,4 154,3 -13,1

Budgetgaranti mv. i overslagslagsårene 2019-2021

KL udarbejder årligt en tilskudsmodel, som anvendes til at budgettere kommunens indtægter i overslagsårene. En del af disse indtægter vedrører reguleringer af Budgetgaranti mv. Med KL’s skøn for udviklingen i Budgetgarantien mv. som grundlag beregnes konsekvensen ift. indtægtsforudsætningerne på samme vis som ovenfor. Dette giver følgende resultat: Tabel 7: Regulering af overførsler i Budgetgaranti mv. i overslagsårene, mio. kr. (18-pl)

2019 2020 2021

Budgetgaranti mv. ift. forudsætninger i B2017 -12,4 -31,8 -25,0

Beskæftigelsestilskuddet forudsættes i alle overslagsår at være lig aftaleniveauet for 2018.

9

Page 186: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Hjørring Kommune

Notat Økonomifunktionen, Arbejdsmarkedsforvaltningen Notat vedr. budgettering af grund- og resultattilskud til flygtninge mv.

Med budget 2017 besluttede Økonomiudvalget at budgetlægge indtægter fra grund- og resul-tattilskud i en pulje under Økonomiudvalget. Der blev desuden budgetlagt med en tilsvarende udgiftspulje til at imødekomme merudgifter på bl.a. skole- og dagtilbudsområdet som følge af flere flygtninge. Niveauet for indtægterne blev budgetlagt som Hjørring Kommunes befolk-ningsandel af budgetgarantiens forudsatte niveauer for grund- og resultattilskud for hele lan-det.

Ved budgettering af indtægter fra grund- og resultattilskud ud fra befolkningsandelen af det i Økonomiaftalen aftalte, vil budgetteringen af tilskuddene udgøre 18,1 mio. kr. i 2018 jf. neden-stående:

Tabel 1: Indtægter fra grund- og resultattilskud i 2018, mio. kr. (18-pl)

ØA 2018, hele landet

Hjørring Kommune

andel af ØA18

Grundtilskud 1.145 12,9

Resultattilskud 461 5,2

I alt 1.606 18,1

Såfremt der budgetteres på samme vis om i 2017, skal indtægtspuljen budgetlægges til 18,1 mio. kr. og samtidigt skal udgiftspuljen budgetteres med et tilsvarende beløb.

Forslag om nedlæggelse af udgiftspuljen og budgetlægning af indtægterne

En mulig variant af ovenstående budgetlægning er, at budgetlægge indtægterne ud fra be-folkningsandelen af det i Økonomiaftalen forudsatte under Økonomiudvalget på linje med indtægter fra bloktilskud mv. Samtidigt lukkes udgiftspuljen ned ved permanent at ligge ud-møntningerne fra puljen ved ØK1 for 2017 ind i udvalgenes budgetter. Jf. tabel 2 herunder, svarer udmøntningerne fra puljen i 2017 ret præcist til Hjørring Kommunes andel af indtæg-terne i 2018 jf. tabel 1 (bemærk dog forskel i opgjort pl-niveau):

Tabel 3: Udmøntninger fra udgiftspuljen i 2017, mio. kr. (17-pl)

2017

AU 15,0

YK 0,8

BSU dagtilbud 0,4

BSU skole 1,6

SÆH tandplejen 0,3

I alt 18,1

Argumentet for denne budgetteringsmetode er, at puljen blev oprettet pga. meget stor usik-kerhed omkring det antal flygtninge, som kommunen fremadrettet ville modtage. Den seneste udvikling i flygtningetallet samt udsigterne fremadrettet vurderes at være mere stabile, hvor-for det vil være hensigtsmæssigt at lukke puljen ned for at undgå bureaukrati og samtidigt skabe større budgetsikkerhed.

3.august 2017

Side 1.

10

Page 187: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Side 2

En yderligere overvejelse kan være, at flytte indtægterne vedr. resultattilskuddet fra Økono-miudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget, og reducere udgiftsbudgettet hos Arbejdsmarkeds-udvalget tilsvarende.

Resultattilskud modtages, når flygtninge mv. består danskprøve og/eller kommer i job og uddannelse. Ved at placere indtægtskravet hos Arbejdsmarkedsudvalget sikres det, at be-lønning og indsats ligger samme sted. Det bemærkes i øvrigt i den henseende, at regnskab 2016 viste, at Hjørring Kommune hjemtog mindre i resultattilskud end befolkningsandelen tilsiger, mens det omvendte var tilfældet for Nordjylland generelt, herunder både Frederiks-havn, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner. Regnskab 2016 indikerer dermed, at der er potentiale for, at Hjørring Kommune får flere flygtninge i job og uddannelse, og det at give Arbejdsmarkedsudvalget budgetansvaret for resultattilskuddet vurderes at give en hensigts-mæssig incitamentstruktur.

Det bemærkes, at forslag om nedlægning af puljen samt budgettering af grundtilskud under ØKU og resultattilskud under AU er indarbejdet i budgetopgørelse 1.

Overslagsårene 2019-2021

I overslagsårene er der jf. KL’s tilskudsmodel forudsat følgende ændringer i grund- og resul-tattilskud ift. aftaleniveauet for 2018:

Tabel 3: Forudsatte ændringer i indtægter fra grund- og resultattilskud i overslagsårene 2019-

2021 ift. aftaleniveauet for 2018 mio. kr. (18-pl)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Grundtilskud -477 -575 -632 -5,4 -6,4 -7,0

Resultattilskud -92 -68 -143 -1,0 -0,8 -1,6

I alt -570 -643 -776 -6,4 -7,2 -8,6

Hele landet Hjørring andel*

Det bemærkes, at bloktilskuddet reguleres tilsvarende op idet grund- og resultattilskud mod-regnes i budgetgarantien.

11

Page 188: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Beskæftigelsestilskud i 2018 Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes der et statsligt beskæftigelsestilskud til kommunerne. Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov for tilskudsåret. For 2018 baseres grundtilskuddet på en beregning af de kommunale udgifter to år før tilskudsåret dvs. 2016. Dette beskæftigelsestilskud for 2016 bliver omregnet til pris- og lønniveauet i 2018, samt det regelgrundlag, der er gældende i 2018. Grundtilskuddet bliver således beregnet for hver enkelt kommune. Merudgiftsbehovet er den forventede udgiftsudvikling på landsplan fra 2016 til 2018. Merudgiftsbehovet fordeles mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af bruttoledigheden i 2016. For 2018 er det forudsat for hele landet, at bruttoledigheden vil være på 83.558, og at de kommunale nettoudgifter til de forsikrede ledige vil være 10.991 mio. kr. fordelt med 11.904 mio. kr. i grundtilskud og -913 mio. kr. i merudgiftsbehov. For 2018 er beskæftigelsestilskuddet for Hjørring kommune fastsat således:

• 165,852 mio. kr. i grundtilskud • -11,604 mio. kr. i merudgiftsbehov

154,248 mio. kr. i beskæftigelsestilskud.

12

Page 189: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Tilskud til bedre dagtilbud I Finanslovaftalen for 2012 aftalte Regeringen og Enhedslisten, at der skal ske opprioritering af dagtilbud til børn via et prioriteret løft af kvaliteten og normeringerne. I Økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der fra 2013 og frem årligt skal tilføres kommunerne 500 mio. kr. kr. til brug for et løft af kvaliteten og normeringerne i dagtilbud til børn. I Økonomiaftalen for 2013 er det aftalt, at omhandlede 500 mio. kr. fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne med henblik på at fremme en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. For 2018 udgør omhandlede tilskud 544,5 mio. kr. Hjørring kommunes andel af tilskuddet udgør 5,484 mio. kr. for 2018. Tilskuddet for 2018 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2018. KL har på et orienteringsmøde om Økonomiaftalen oplyst, at der ikke findes formkrav til kommunerne for at få omhandlede tilskud udbetalt.

13

Page 190: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

To ældrepuljer i 2018 1) Tilskud til generelt løft af ældreplejen Fra og med 2002 er der indført en ældrepulje, som skal medvirke til at give et generelt løft af ældreplejen. Puljen bliver årligt reguleret med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen udgør for 2018 for hele landet 725,3 mio. kr., som i henhold til praksis bliver fordelt mellem kommunerne i forhold til en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Hjørring kommune vil i 2018 modtage 9,744 mio. kr. fra denne ældrepulje. 2) Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statslig tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen udgør for 2018 for hele landet 972,0 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Hjørring kommune vil i 2018 modtage 13,056 mio. kr . fra denne ældrepulje.

14

Page 191: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Styrket finansiering Det ekstraordinære Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2018 fordeles jf. tilskudsudmelding for 2018 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet kommunerne imellem på følgende måde:

1. 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 2. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr.

indbygger over landsgennemsnittet. 3. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag

(statsgaranti) under 176.700 kr. pr. indbygger. Ad 1) Hjørring kommune modtager i sagens natur sin andel af tilskuddet på 1,5 mia. kr. efter

kommunens indbyggertal. Hjørring kommunes andel udgør 16,913 mio. kr. Ad 2) Det strukturelle underskud opgøres som forskellen mellem en kommunens udgiftsbehov og

kommunens beregnede skatteindtægter. Et strukturelt underskud er udtryk for, at en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få et underskud i forhold til kommunens beregnede udgiftsbehov. Et strukturelt underskud er således at samlet udtryk for en kommunens økonomiske situation. Hjørring kommune har et beregnet strukturelt underskud på 20.728 kr. pr. borger i 2018. Tilsvarende er gennemsnittet for hele landet for 2018 opgjort til 13.666 kr. pr. borger. Hjørring kommune får derfor andel af puljen på 1,0 mia. kr., som fordeles efter indbyggertallet til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. Hjørring kommunes andel udgør 18,731 mio. kr.

Ad 3) Hjørring kommune har i 2018 et statsgaranteret beskatningsgrundlag pr. indbygger på

166.769 kr., og er derfor berettiget til at få andel af puljen på 1,0 mia. kr. til kommuner med et beskatningsgrundlag under 176.700 kr. pr. borger. Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. borger i statsgarantien for 2018 er fastsat til 189.130 kr. Hjørring kommunes andel udgør 24,144 mio. kr.

Samlet får Hjørring kommune i 2018 et ekstraordinært finansieringstilskud på 59,784 mio. kr. Såfremt tilskuddet på 3,5 mia. kr. var fordelt efter befolkningstallet, ville Hjørring kommunes tilskud have været 39,464 mio. kr.

15

Page 192: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje I forbindelse med arbejdet med budget 2017 i efteråret 2016 blev der indarbejdet reguleringer i SÆH’ s budgetrammer for 2016-2019 på baggrund af de i 2016 tilgængelige oplysninger mv.: I Økonomiaftalen for 2017 af 10. juni 2016 er det aftalt, at kommunerne i 2016 tilføres 85,0 mio. kr. og i 2017 tilføres 150,0 mio. kr. (151,6 mio. kr. i 2017 P/L) til brug for finansiering af en styrket indsats af den kommunale akutfunktion og kompetence i den kommunale hjemmesygepleje. Det fremgår af aktstykke nr. 133 til Finansudvalget af 15. juni 2016 vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen for 2017, for så vidt angår punktet akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje, at kommunerne for årene 2016-2019 tilføres følgende økonomiske midler til finansiering af en styrket kommunal indsats: Beløb i mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Ad a) Andel af pulje som bliver fordelt efter ældrebefolkning 50,0 96,0 131,4 - Ad b) Andel af pulje som bliver fordelt efter befolkningsandel 35,0 55,6 35,4 171,9 I alt 85,0 151,6 166,8 171,9 Hjørring kommunes andel af reguleringen for årene 2016-2019 kan opgøres til: Beløb i mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Ad a) Andel af pulje fordelt efter ældre- befolkning 0,672 1,296 1,774 - ad b) Andel af pulje fordelt efter befolk- ningsandel 0,402 0,633 0,401 1,932 I alt 1,074 1,929 2,175 1,932 Ad a) Udmøntning for 2016 og 2017 er foretaget af Social– og Indenrigsministeriet i tilskudsudmeldingen for 2017. Økonomisk Forvaltning har i mangel af bedre beregnet udmøntningen for 2018 vha. fordelingsnøgle for ældrebefolkningen for 2017. Ad b) Reguleringen indgår under andre reguleringer, som bliver medtaget under lov- og cirkulæreprogrammet. Økonomisk Forvaltning oplyser i august 2017:

• At den statslige tilskudspulje til styrkelse af akutfunktionen for 2018 som fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet udgør 133,6 mio. kr. opgjort i 2018 P/L – forudsat 131,4 mio. kr. for 2018 opgjort i 2017 P/L.

• At der i SÆH’ s budgetramme er indarbejdet en skønnet regulering på 1,774 mio. kr. i 2018 opgjort i 2017 P/L jf. punkt ad a) ovenfor.

• At den faktiske regulering i 2018 jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af 30. juni 2017 for Hjørring kommune blev 1,800 mio. kr. opgjort i 2018 P/L.

• At staten for 2017 til 2018 har anvendt en reguleringsprocent på 1,7 pct. for P/L regulering af den statslige tilskudspulje.

• At P/L regulering med 1,7 pct. fra 2017 til 2018 af et beløb på 1,774 mio. kr. medfører et beløb opgjort i 2018 P/L på 1,804 mio. kr.

I det foreliggende budgetmateriale for 2018 er der pga. ovennævnte ikke af Økonomisk Forvaltning fundet behov for at indarbejde korrektion af tidligere indarbejdet reguleringer for 2018 i SÆH’ s budgetramme idet reguleringen i givet fald skulle have været på -0,004 mio. kr. i SÆH’s budgetramme for 2018.

16

Page 193: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

1

Hjørring Kommune Økonomisk Forvaltning August 2017 Aktivitetsbestemt medfinansiering fremadrettet For 2017 er SÆH-udvalgets budgetramme vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering fastsat som: 1. Kommunens andel af det på landsplan aftalte aktivitets- og udgiftsniveau for det regionale sundhedsvæsen. 2. 7,0 mio. kr. til afdækning af usikkerhed omkring finansiering af aktivitetsbestemt medfinansiering. Argumentet for ovennævnte ordning ad 1) var, at SÆH-budgetramme vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering skulle svare til det, som Hjørring kommune via bloktilskuddet havde i indtægter pga. det i Økonomiaftalen aftalte niveau for aktivitetsbestemt medfinansiering for hele landet. Efterreguleringen for aktivitetsbestemt medfinansiering er ændret fra 2017, således at kommunal medfinansiering +/- for det forudsatte niveau for kommunernes udgifter sker til kommunerne inden for den region, som betalingen vedrører. Dvs. efterreguleringen vil for Hjørring kommune ske i relation til forskellen mellem det fastsatte og realiserede niveau for aktivitetsbestemt medfinansiering for Region Nordjylland. For året 2016 vil Hjørring kommune i 2017 modtage en efterregulering på 2,6 mio. kr. beregnet på baggrund af henholdsvis forudsatte og realiseret niveau for aktivitetsbestemt medfinansiering for Region Nordjylland, og således uafhængig af forudsatte og realiseret niveau på landsplan for aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er forventning om, at den øvre grænse for de regionale indtægter for den regionale medfinansiering vil stige i de kommende år for Region Nordjylland. Det skyldes, at den øvre grænse for forudsatte indtægter fra kommunal medfinansiering på regionalt niveau fremover i højere grad tager højde for den aldersmæssige og socioøkonomiske struktur i de enkelte regioner. Der er fra statslig side ønske om at løsgøre rammefastsættelsen på regionalt niveau fra tidligere års aktivitetsniveau, så uønsket incitamentsvirkning på regionalt niveau modvirkes. Tidligere kunne den enkelte region have en økonomisk tilskyndelse til at fastholde uhensigtsmæssig aktivitet for at fastholde et højere indtægtsloft i efterfølgende år. Der gennemføres overgangsordninger for at modgå store byrdefordelingsmæssige virkninger på regionalt niveau. For 2017 havde Region Nordjylland:

• 9,18 pct. af budgetterede indtægt fra den kommunale medfinansiering. • 10,36 pct. af befolkningen mv. som aktivitetsbestemt medfinansiering som udgangspunkt

fremadrettet skal fastsættes på baggrund af.

Såfremt der i Hjørring kommune er ønske om, at SÆH-udvalget fremadrettet skal sikres mulighed for at have økonomisk midler til at finansierer en investeringsstrategi via frigjorte midler vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering foreslås, at SÆH’s budgetramme fra 2018 reguleres med Hjørring kommunes andel af ændringen i aktivitetsbestemt medfinansiering fra året før budgetåret til budgetåret i Region Nordjylland.

17

Page 194: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

2

Konkret vil det for 2018 i givet fald være Hjørring kommunes andel af forskellen mellem:

• 1.868,439 mio. kr. i aktivitetsbestemt medfinansiering i Region Nordjylland i 2017. • 2.116,786 mio. kr. i forudsat aktivitetsbestemt medfinansiering i Region Nordjylland i 2018 jf.

udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Det forudsatte niveau for aktivitetsbestemt medfinansiering for 2017 opskrives til 2018 P/L med en prisfremskrivning på 1,62 pct. jf. udmelding fra KL vedr. art 4.8. Det svarer til, at den forudsatte udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering for Region Nordjylland for 2017 kan opgøres til 1.898.708 mio. kr. i 2018 P/L.

Realstigningen fra 2017 til 2018 i Region Nordjylland for aktivitetsbestemt medfinansiering kan herefter beregnes til 218,078 mio. kr.

Befolkningstallet for Hjørring kommune er for 2018 i statsgarantien forudsat til at være 65.224 borgere mod tilsvarende 589.152 borgere for Region Nordjylland.

Hjørring kommunes forholdsmæssige andel af den forudsatte stigning i aktivitetsbestemt medfinansiering for Region Nordjylland fra 2017 til 2018 kan herefter beregnes til 24,1 mio. kr.

Økonomisk Forvaltning beregner overnævnte regulering herunder regulerer for PL mv. jf. praksis. Efter forelæggelse for Økonomiudvalget primo august indarbejdes den beregnede rammekorrektion vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering i budgetrammen for SÆH.

Eventuelle efterreguleringer finansieres af eller tilfalder kassen jf. i øvrigt ad 2.

18

Page 195: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Indkomstskat 2018 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag for 2015 som opgjort maj 2017. Indkomstskatteprovenuet for 2015 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet for Hjørring kommune korrigeret med:

• -18,069 mio. kr. pga. af ekstraordinær hævning af beskæftigelsesfradraget pr. person fra maksimalt 26.800 kr. i 2015 til 33.300 kr. i 2018.

• -0,387 mio. kr. pga. ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fra 2014. Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere er fastsat til 18.000 kr. pr. person i 2015 og stiger til 19.000 kr. i 2018.

• 17,544 mio. kr. pga. at der i 2015 var et boligjobfradrag på maksimalt 15.000 kr. pr. person til lønudgifter disponeret til vedligeholdelse af bolig mv., men at dette fradrag ikke er gældende for 2018. I 2016 og 2017 blev boligjobordningen erstattet af en såkaldt grøn boligjobordning. Denne grønne boligjobordning udløber ultimo 2017.

Ovennævnte korrektioner er foretaget, således at det bliver muligt at beregne et korrigeret udskrivningsgrundlag for 2015, såfremt de for 2018 gældende skatteregler var gældende i 2015. Korrektionen pga. ændrede skatteregler er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommuneniveau, hvor der er taget hensyn til de enkelte kommuners indkomstforhold mv. Dvs. korrektionsniveauet på kommuneniveau varierer. Hjørring kommunes udskrivningsgrundlag for 2015 er opgjort til:

• 9.088,946 mio. kr. i faktisk opgjort udskrivningsgrundlag. • 9.085,421 mio. kr. i korrigeret udskrivningsgrundlag såfremt skatteregler gældende i

2018 var gældende i 2015. Økonomiområdet oplyser, at korrektionsfaktoren netto for Hjørring kommune medfører, at det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag for 2015 korrigeres marginalt ned med 0,04 pct. point For hele landet bliver det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag for 2015 korrigeret ned med 0,12 pct., når det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2015 for hele landet bliver opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det beregnede korrigerede udskrivningsgrundlag for 2015 på 9.085,421 mio. kr. for Hjørring kommune er herefter fremskrevet til 2018 niveau med den af staten fastsatte fremskrivningsprocent på 10,5. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner.

19

Page 196: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hjørring kommune er i 2018 fastsat til 10.039,390 mio. kr. Hvis der i 2018 budgetteres med en udskrivningsprocent som i 2017 for Hjørring kommune på 25,9 pct., vil indkomstskatteprovenuet for Hjørring kommune i 2018 blive 2.600,202 mio. kr. Det skrå skatteloft: I finansieringsreformen for 2006 var det fastsat, at såfremt en kommune hævede udskrivningsprocenten, så ville kommunen skulle medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft i henhold til følgende fastsatte kriterier såfremt:

• En kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og • Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,5.

Det skrå skatteloft medfører, at såfremt en kommune med en forholdsvis høj udskrivningsprocent sætter sin skatteprocent op, så vil det ikke slå igennem over for den indkomstmasse, som beskattes som topskat, idet der er lagt loft over, hvor meget borgeren kan komme til at betale i indkomstskat. For 2018 vil en kommune komme til at medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft såfremt:

• En kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og • Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87 – i perioden 2013-2017 var

loftet også 24,87 pct. Såfremt Hjørring kommune i 2018 har en udskrivningsprocent, der er højere end 24,87 pct., skal Hjørring kommune for indkomståret 2018 medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft. Konkret skal Hjørring kommune medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft svarende til 1,03 pct. af topskattegrundlaget ved en udskrivningsprocent på 25,9 pct., svarende til uændret udskrivningsprocent i forhold til 2017. Økonomiområdet oplyser, at for indkomståret 2017 er skattenedslaget pga. personskattelovens skatteloft af Økonomi- og Indenrigsministeriet endeligt opgjort til 6,660 mio. kr. for Hjørring kommune – beregnet som 1,03 pct. af 646,101 mio. kr. For 2018 er der for Hjørring kommune af KL skønnet et skattenedslag på 6,821 mio. kr. pga. personskattelovens skatteloft, såfremt Hjørring kommune i 2018 fastsætter en udskrivningsprocent på 25,9 pct. – beregnet som 1,03 pct. af 662,254 mio. kr. Økonomiområdet oplyser, at topskattegrænsen fra 2017 til 2018 pr. borger hæves med 7.800 kr. opgjort i 2010 PL jf. skattereformen af juni 2012.

20

Page 197: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Grundskyld Kommunerne har mulighed for at udskrive grundskyld inden for et interval på 16-34 promille. For ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug er der dog fastsat en lavere grundskyldspromille. For disse ejendomme opkræves grundskylden med en promille, som er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille, såfremt kommunen har fastsat en grundskyldspromille på 22,0 eller derunder. Der er endvidere for ejendomme, som anvendes til landbrug mv. fastsat et loft, så der maksimalt kan opkræves en grundskyldspromille på 7,2 promille, uanset hvilken grundskyldspromille kommunen har fastsat. I statsgarantien for 2018 for Hjørring kommune er de afgiftspligtige grundværdier fastsat til 9.694,220 mio. kr. og med et beregnet grundskyldsprovenu på 266,966 mio. kr. for Hjørring kommune. Fordelingen af afgiftspligtige grundværdier og grundskyldsprovenu mv. for hhv. landbrug og øvrige kan opgøres til: Afgiftspligtige grundværdier Grundskyldspromille Grundskyldsprovenu

(i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.)

Landbrug 2.337.225 7,2 16.828 Øvrige 7.356.995 34,00 250.138 I alt 9.694.220 - 266.966 Økonomisk Forvaltning har fra teknik- og miljøområdet fået en udskrift fra det fælleskommunale ejendomsstamregister med seneste kørsel over de afgiftspligtige grundværdier, som skal indgå i det kommunale skattegrundlag i forbindelse med beregning af grundskyldsprovenuet for 2018. Ifølge denne kørsel er de afgiftspligtige grundværdier i Hjørring kommune opgjort til 9.696,522 mio. kr. De afgiftspligtige grundværdier som indgår i det kommunale skattegrundlag i forbindelse med beregning af grundskyldsprovenuet ændrer sig over tid pga. ændringer i værdiansættelserne for ejendomme i forbindelse med omvurderinger mv. Det er beregningsmæssigt forudsat, at Hjørring kommune i 2018 budgetterer med det af staten skønnede grundskyldsprovenu i 2018 for Hjørring kommune på 266,966 mio. kr.

21

Page 198: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Økonomisk Forvaltning oplyser:

• At Folketinget har vedtaget en ændring af vurderingsloven i december 2014, som medfører, at der fortsat vil være vurderinger, der kan danne grundlag for beskatning af fast ejendom i årene frem til 2017 (ejerboliger) og 2018 (andre ejendomme), hvor et nyt vurderingssystem ventes at kunne tages i anvendelse.

• At 2011-vurderingen for ejerboliger videreføres i yderligere to år til 2017, og 2012-vurderingen for øvrige ejendomme videreføres i yderligere 3 år til 2018.

• At den gældende rabatordning for ejerboliger, hvorefter vurderingen 2011-vurderingen nedsættes med 2,5 pct. videreføres frem til de nye vurderinger i 2017.

• At rabatten udvides til også at omfatte grundvurderinger for andels- og lejeboliger pr. 1. oktober 2015 og frem til nye vurderinger i 2018.

• At der herudover indføres en ny ekstra rabat for ejerboliger på den laveste del af ejendoms- og grundværdien. Rabatten gives som et ekstra nedslag på 2,5 pct. i den del af ejendomsværdien, der ligger under 500.000 kr., og den del af grundværdien der ligger under 100.000 kr.

• At Folketinget i januar 2017 har vedtaget, dels at det nye vurderingssystem skal levere de første nye vurderinger i foråret 2019 med vurderingstermin i oktober 2018, og dels at indtil da videreføres 2011/2012 vurderingen som hidtil.

Der er af regeringen lagt loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år for den enkelte grundejer. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 pct. point dog maksimalt 7 pct. For 2018 er loftsreguleringsprocenten fastsat til 6,5 pct. Ifølge det fælleskommunale ejendomsstamregister vil de opgjorte jordværdier, som anvendes til beregning af Hjørring kommunes grundskyldsprovenuet for 2018 være:

• 10,415 mia. kr. i afgiftspligtige grundværdier. • 9,697 mia. kr. i anvendt skattegrundlag for beregning af grundskyld pga. den

indførte stigningsbegrænsning. • 0,718 mia. kr. i difference pga. skatteloft.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre har den 2. maj 2017 indgået forlig om den fremtidige boligbeskatning. Forliget er endnu ikke blevet omsat i lov, og de økonomiske effekter for bl.a. 2018 af det aftalte om den fremtidige boligbeskatning er derfor endnu ikke blevet udmøntet.

22

Page 199: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Dækningsafgift Kommunerne har fra og med 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højest opkræve dækningsafgiften af grundværdien med halvdelen af vedkommende kommunes grundskyldspromille, dog højest med 15 promille. Det er i det følgende beregningsmæssigt forudsat, at der i 2018 af Byrådet bliver fastsat den samme grundskyldspromillesats, som var gældende i 2017 for Hjørring kommune. For Hjørring kommune vil dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdier i 2018 opkræves med en promille på halvdelen af 34,00 svarende til 17,00 promille. I praksis 15,00 promille pga. det statsligt fastsatte loft over dækningsafgiftssatsen. a) Dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme: Statsejendomme: 29.114.300 kr. Øvrige offentlige ejendomme: 45.657.800 kr. I alt dækningsafgiftspligtige grundværdier for statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme på 74.772.100 kr. For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift for 2018 for offentlige ejendomme beregnes til: 74.772.100 kr. x 15,00 promille = 1,122 mio. kr. b) Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi: Endvidere har kommunerne fra 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højest opkræve afgiften med 8,75 promille. Dækningsafgiftspligtig forskels- værdi for offentlige ejendomme: 626.349.200 kr. For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift af forskelsværdien for 2018 for offentlige ejendomme beregnes til: 626.349.200 kr. x 8,75 promille = 5,481 mio. kr. c) Dækningsafgift i alt: I alt kan provenuet af dækningsafgift for Hjørring kommune i 2018 beregnes til 6,603 kr.

23

Page 200: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HovedoversigtKommunenummer: 860Hele 1000 kr Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 99.022 -63.282 98.975 -63.282 99.030 -63.282 99.032 -63.282 Heraf refusion -850 -850 -850 -850 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 74.758 -74.758 74.758 -74.758 74.758 -74.758 74.758 -74.758 2. Transport og infrastruktur 132.180 -23.403 131.680 -23.403 131.680 -23.403 131.680 -23.403 3. Undervisning og kultur 772.620 -52.939 760.412 -52.195 761.886 -51.374 757.405 -49.298 Heraf refusion -5.849 -5.863 -5.877 -5.877 4. Sundhedsområdet 356.037 -103 356.784 -103 356.371 -103 356.832 -103 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.966.251 -577.346 2.963.483 -563.702 2.944.581 -550.040 2.944.251 -548.640 Heraf refusion -328.404 -325.491 -326.542 -326.542 6. Fællesudgifter og administration mv. 558.480 -83.918 559.348 -85.971 525.947 -85.971 488.769 -85.971 Driftsvirksomhed i alt 4.959.349 -875.749 4.945.440 -863.414 4.894.252 -848.932 4.852.727 -845.456 Heraf refusion -335.103 -332.204 -333.268 -333.268B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32.590 -7.000 17.640 -7.000 14.140 -7.000 14.140 -7.000 2. Transport og infrastruktur 18.500 0 13.040 0 6.850 0 7.350 0 3. Undervisning og kultur 15.150 0 20.580 0 8.080 0 8.080 0 4. Sundhedsområdet 750 0 750 0 750 0 750 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 27.900 0 80.700 0 82.700 0 40.700 0 6. Fællesudgifter og administration mv. 10.200 0 8.500 0 8.500 0 25.500 0 Anlægsvirksomhed i alt 105.090 -7.000 141.210 -7.000 121.020 -7.000 96.520 -7.000Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 0 0 109.069 -17.397 218.038 -34.770 327.017 -52.508C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78) 24.498 -4.589 23.764 -3.942 23.156 -3.537 22.544 -3.397D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 85 0 0 22.674 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) 3.195 -664 4.607 -664 2.960 -664 7.960 -664 Balanceforskydninger i alt 3.280 -664 4.607 -664 2.960 -664 30.634 -664E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79) 73.714 0 77.362 0 80.567 0 83.906 0 SUM (A + B + C + D + E) 5.165.930 -888.002 5.301.452 -892.417 5.339.994 -894.903 5.413.348 -909.025F. FINANSIERING

Page 201: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HovedoversigtKommunenummer: 860Hele 1000 kr Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 -64.635 -29.421 0 Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) 8.675 -1.340.352 8.832 -1.385.714 8.981 -1.368.076 9.134 -1.360.529 Refusion af købsmoms (7.65.87) 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 Skatter (7.68.90 - 7.68.96) 7.821 -2.917.072 7.954 -2.938.471 8.092 -3.027.666 8.210 -3.124.138 Finansiering i alt 17.496 -4.295.424 17.786 -4.426.820 18.073 -4.463.164 18.344 -4.522.667BALANCE 5.183.426 -5.183.426 5.319.238 -5.319.238 5.358.067 -5.358.067 5.431.692 -5.431.692

Page 202: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Bevillingsoversigt for Hjørring Kommune 15.11.2017 - 12.11.35

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

10 Økonomiudvalget 478.293.738 482.907.695 450.506.522 413.929.382

10 Administrativ organisation 453.455.215 458.630.338 426.229.165 389.652.025

11 Politisk organisation 12.297.290 11.786.740 11.786.740 11.786.740

14 Erhverv, Turisme og 12.541.233 12.490.617 12.490.617 12.490.617

profilering

20 Arbejdsmarkedsudvalget 1.008.187.460 1.009.625.985 1.007.259.575 1.008.334.575

20 Forsørgelsesydelser 893.607.298 894.651.719 892.886.309 893.175.309

21 Beskæftigelsesindsats 105.178.027 105.572.131 104.971.131 105.757.131

22 Specialundervisning for 9.402.135 9.402.135 9.402.135 9.402.135

Voksne

30 Sundheds-, Ældre- og 1.362.887.243 1.374.273.057 1.369.868.007 1.370.673.007

Handicapudvalget 30 Sikringsområdet 60.062.569 60.130.627 60.130.627 60.130.627

31 Sundheds- og Ældreområdet 895.007.243 893.229.964 892.212.882 893.019.882

32 Handicapområdet 407.817.431 420.912.466 417.524.498 417.522.498

40 Fritids-, Kultur- og 100.446.950 93.296.415 93.296.940 93.295.940

Bosætningsudvalget 35 Fritid og Kultur 100.446.950 93.296.415 93.296.940 93.295.940

50 Teknik- og 123.128.232 122.230.231 122.233.231 122.235.231

Miljøudvalget 41 Park og vej 134.343.683 133.843.682 133.843.682 133.843.682

42 Byggeri og Ejendomme -24.418.701 -24.418.701 -24.418.701 -24.418.701

45 Natur og Miljø 11.446.350 11.048.350 11.051.350 11.053.350

46 Landdistrikter 1.756.900 1.756.900 1.756.900 1.756.900

70 Børne-, Skole- og 1.010.655.887 999.692.367 1.002.156.113 998.802.862

Uddannelsesudvalget 50 Undervisning 567.003.248 562.642.515 564.987.520 562.584.700

52 Dagtilbud 237.521.123 236.289.462 238.499.357 238.498.177

53 Børne- og Familie 206.131.516 200.760.390 198.669.236 197.719.985

Total 4.083.599.510 4.082.025.750 4.045.320.388 4.007.270.997

Page 203: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauØkonomiudvalget 15.11.2017 - 15.04.11

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

10 Økonomiudvalget 478.293.738 482.907.695 450.506.522 413.929.382

10 Administrativ organisation 453.455.215 458.630.338 426.229.165 389.652.025

100 Central administration 342.888.884 342.312.143 342.360.394 339.885.149

005100 Salgsmodning af bolig- og erhversgrunde 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

013017 EXIT Bygninger - fælles 255.054 255.054 255.054 255.054

013018 Møllegården, Vrå -58.447 -58.447 -58.447 -58.447

013031 Stationsvej 12, Vrensted -4.943 -4.943 -4.943 -4.943

013032 Sct. Thøgersvej 10, Vrensted -1.005 -1.005 -1.005 -1.005

013037 Toftagervej 1, Hirtshals -29.419 -29.419 -29.419 -29.419

013045 Skolegade 4, Hjørring 88.000 88.000 88.000 88.000

013055 Møllebakken 5 -3.540 -3.540 -3.540 -3.540

013062 Lyngbyvej 140, Lyngby, Løkken -1.482 -1.482 -1.482 -1.482

013065 Dalsagervej 20 -3.762 -3.762 -3.762 -3.762

013078 Hyttebyen -5.420 -5.420 -5.420 -5.420

018001 Fælles formål 1.019.718 1.019.718 1.019.718 1.019.718

019001 Fælles formål 96.021 96.021 96.021 96.021

360020 Arkivering 1.883.592 1.883.592 1.883.592 1.883.592

651001 Fælles formål -4.269.754 -4.046.670 -4.089.670 -4.091.670

05 Centrale forvaltningsudgifter -7.692.132 -7.469.048 -7.512.048 -7.514.048

15 Kantine 1.706.720 1.706.720 1.706.720 1.706.720

20 Kontorelever 1.715.658 1.715.658 1.715.658 1.715.658

651005 Decentrale forvaltninger 144.639.002 143.980.126 143.978.099 143.378.099

05 Plan og Udvikling 11.608.124 11.608.124 11.608.124 11.008.124

10 Stabene 13.802.277 13.802.277 13.802.277 13.802.277

15 Økonomi- og Personale 27.913.432 27.788.573 27.788.573 27.788.573

18 Borgerservice 26.607.671 26.400.671 26.400.671 26.400.671

20 Arbejdsmarkedsområdet 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000

25 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet 19.488.227 19.488.227 19.488.227 19.488.227

30 Børne- og Undervisning 14.318.149 14.570.799 14.570.799 14.570.799

35 Teknik- og Miljøområdet 21.901.122 21.321.455 21.319.428 21.319.428

651005 Decentrale forvaltninger 89.766.783 89.785.024 88.184.011 86.584.011

20 Arbejdsmarkedsområdet 89.766.783 89.785.024 88.184.011 86.584.011

654005 Administration vedrørende naturbeskyttelse 5.035.157 5.035.157 5.035.157 5.035.157

655005 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 8.719.904 8.719.906 8.719.906 8.719.906

656001 Administration vedrørende 7.347.733 7.347.733 7.347.733 7.347.733

byggesagsbehandling

657005 Voksenområdet 1.840.036 1.840.036 1.840.036 1.840.036

657010 Ældreområdet 9.615.205 9.615.205 9.615.205 9.615.205

657015 Handicapområdet 11.056.695 11.056.695 11.056.695 11.056.695

658001 Fælles formål 3.639.568 3.386.918 3.386.918 3.386.918

658005 Tidlig indsats 2.275.536 2.275.536 2.275.536 2.275.536

658010 Børne- og Familieafdelingen 16.366.700 16.366.700 16.366.700 16.366.700

658012 Ledelsessekretariat 1.752.229 1.752.229 1.752.229 1.752.229

Page 204: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauØkonomiudvalget 15.11.2017 - 15.04.11

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

658013 Handicap 4.957.220 4.957.220 4.957.220 4.957.220

658015 Administration 2.352.107 2.352.107 2.352.107 2.352.107

659001 Administrationsbidrag til Udbetaling 11.770.075 11.863.533 13.557.824 13.284.579

Danmark

670010 Barselsudligningsordning 18.616 18.616 18.616 18.616

672001 Fælles formål 24.766.501 24.766.501 24.766.501 24.766.501

674001 Fælles formål -797.236 -797.236 -797.236 -797.236

674005 Forsikringsadministration -1.241.984 -1.241.984 -1.241.984 -1.241.984

01 Løsøreforsikring -117.980 -117.980 -117.980 -117.980

02 Bygningsforsikring -2.091.933 -2.091.933 -2.091.933 -2.091.933

03 Ansvarsforsikring -336.763 -336.763 -336.763 -336.763

04 Motorkøretøjsforsikring -464.432 -464.432 -464.432 -464.432

08 Øvrige forsikringer 169.124 169.124 169.124 169.124

09 Sikringstiltag 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

674010 Arbejdsskadeadministration -955.576 -955.576 -955.576 -955.576

102 IT og Digitalisering 56.646.566 52.998.454 50.569.457 50.842.702

651010 Kommunikation 80.848 80.848 80.848 80.848

45 Medarbejderordning - fleksible lønpakker 80.848 80.848 80.848 80.848

652010 Kommunikation 56.565.718 52.917.606 50.488.609 50.761.854

40 IT-drift 20.019.816 19.918.756 19.918.756 19.918.756

50 KMD- og øvrige systemer 22.556.390 22.290.119 20.568.542 20.841.787

51 Øvrige systemer 8.486.547 8.650.356 8.650.356 8.650.356

55 CMS/SBSYS systemer 1.871.139 1.871.139 1.871.139 1.871.139

60 Kopi/Print 652.693 652.693 652.693 652.693

65 Papir og tryk 153.587 153.587 153.587 153.587

75 Monopolbrud 2.825.546 -619.044 -1.326.464 -1.326.464

104 Administrationsbygninger 26.322.093 26.018.913 25.816.793 25.816.793

650005 Rådhuset Hirtshals 120.418 120.418 120.418 120.418

650006 Rådhuset, Løkken-Vrå, Sdr. Vråvej 5 -842.959 -842.959 -842.959 -842.959

650007 Rådhuset, Hjørring 18.272.107 17.968.927 17.766.807 17.766.807

650010 Rådhuset Sindal -5.940 -5.940 -5.940 -5.940

650011 Jobcentret 7.808.482 7.808.482 7.808.482 7.808.482

650013 Amtmandsboligen 969.985 969.985 969.985 969.985

106 Redningsberedskabet 15.116.860 15.116.860 15.116.860 15.116.860

095001 Generelle udgifter 4.505.560 4.505.560 4.505.560 4.505.560

095010 Afhjælpende indsats 10.611.300 10.611.300 10.611.300 10.611.300

02 Beredskab 10.611.300 10.611.300 10.611.300 10.611.300

108 Budgetpuljer 12.480.812 22.183.968 -7.634.339 -42.009.479

560002 Tilbud til udlændinge -12.900.000 -7.500.000 -6.500.000 -5.900.000

663001 Fælles formål 166.775 4.469.931 -26.348.376 -61.323.516

11 Politisk organisation 12.297.290 11.786.740 11.786.740 11.786.740

110 Byråd, råd og nævn 11.274.573 10.764.023 10.764.023 10.764.023

640001 Fælles formål 537.655 537.655 537.655 537.655

Page 205: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauØkonomiudvalget 15.11.2017 - 15.04.11

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

641005 Byråd 10.119.751 9.609.201 9.609.201 9.609.201

642005 Diverse nævn og kommissioner 206.940 206.940 206.940 206.940

642010 Huslejenævn 109.215 109.215 109.215 109.215

642015 Beboerklagenævn 68.910 68.910 68.910 68.910

642040 Handicaprådet 34.706 34.706 34.706 34.706

642045 Hegnsyn 20.888 20.888 20.888 20.888

642050 Ældrerådet 135.392 135.392 135.392 135.392

642055 Det Sociale Koordinationsudvalg 11.502 11.502 11.502 11.502

642065 Integrationsområdet 29.614 29.614 29.614 29.614

113 Valg 1.022.717 1.022.717 1.022.717 1.022.717

643001 Valg fælles formål 1.022.717 1.022.717 1.022.717 1.022.717

14 Erhverv, Turisme og profilering 12.541.233 12.490.617 12.490.617 12.490.617

140 Turisme 4.273.494 4.273.494 4.273.494 4.273.494

662001 Turisme 4.273.494 4.273.494 4.273.494 4.273.494

05 Turismeudviklingscenter 4.273.494 4.273.494 4.273.494 4.273.494

141 Profilering 1.087.488 1.036.872 1.036.872 1.036.872

662002 Profilering 1.087.488 1.036.872 1.036.872 1.036.872

25 Pulje - Profilering - Markedsføringstiltag 885.024 885.024 885.024 885.024

30 Ungeindsats/HjørringLIVE 202.464 151.848 151.848 151.848

142 Erhverv 7.180.251 7.180.251 7.180.251 7.180.251

667001 Erhverv 7.180.251 7.180.251 7.180.251 7.180.251

12 Servicering af samarbejdsfora m.m. 54.369 54.369 54.369 54.369

15 Hjørring ErhvervsCenter 4.446.640 4.446.640 4.446.640 4.446.640

20 Tværkommunale samarbejder - Erhverv 2.351.613 2.351.613 2.351.613 2.351.613

25 Pulje - Erhverv 181.928 181.928 181.928 181.928

30 Filmsatsning 145.701 145.701 145.701 145.701

Total 478.293.738 482.907.695 450.506.522 413.929.382

Page 206: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauArbejdsmarkedsudvalget 15.11.2017 - 15.05.17

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

20 Arbejdsmarkedsudvalget 1.008.187.460 1.009.625.985 1.007.259.575 1.008.334.575

20 Forsørgelsesydelser 893.607.298 894.651.719 892.886.309 893.175.309

200 Kontanthjælp 79.274.632 73.103.348 73.211.780 73.211.780

572005 Arbejdsmarkedsområdet -1.030.122 -1.030.122 -1.030.122 -1.030.122

201 Revalidering 34.102.101 34.102.101 34.102.101 34.102.101

202 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 134.929.153 144.198.246 144.598.246 144.998.246

02 Arbejdsgiverandel 2.762.096 2.655.862 2.655.862 2.655.862

203 Førtidspension 307.375.473 311.535.357 315.694.042 319.853.042

204 Sygedagpenge 120.735.819 120.695.819 120.693.819 120.695.819

205 A-dagpenge 123.048.410 120.386.925 117.693.005 117.691.005

206 Ressourceforløb 39.293.118 38.572.398 37.972.398 37.372.398

207 Løntilskud 9.434.611 9.434.611 9.434.611 9.434.611

598002 Beskæftigelsesordninger 9.124.045 9.124.045 9.124.045 9.124.045

13 Jobrotation 9.124.045 9.124.045 9.124.045 9.124.045

208 Øvrig forsørgelse 15.789.458 15.789.458 15.789.458 15.789.458

209 Integrationsydelse 29.624.523 26.833.456 23.696.849 20.026.849

21 Beskæftigelsesindsats 105.178.027 105.572.131 104.971.131 105.757.131

210 Afklaringsforløb, projekter mv. 65.331.260 65.331.260 65.331.260 65.331.260

345002 EGU forløb 2.101.637 2.101.637 2.101.637 2.101.637

04 Udgifter med refusion 2.101.637 2.101.637 2.101.637 2.101.637

590003 Tilbudsafdelingen 13.377.415 13.377.415 13.377.415 13.377.415

02 Administration 1.670.862 1.670.862 1.670.862 1.670.862

09 Helhedstilbud 11.706.553 11.706.553 11.706.553 11.706.553

590004 Kontanthjælpstilbud 5.309.502 5.309.502 5.309.502 5.309.502

02 Fælles 1.302.579 1.302.579 1.302.579 1.302.579

03 City Bike 1.200.026 1.200.026 1.200.026 1.200.026

04 Arbejdsredskaber & Beklædning 407.963 407.963 407.963 407.963

05 Serviceteam 898.934 898.934 898.934 898.934

06 Ren By 300.000 300.000 300.000 300.000

07 Naturplejen 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

590009 Vejledning og opkvalifisering 26.969.528 26.969.528 26.969.528 26.969.528

10 Øvrige driftsudgifter kontanthjælp 2.989.366 2.989.366 2.989.366 2.989.366

14 Mellemkommunal refusion 106.541 106.541 106.541 106.541

15 Ordinær uddannelse kontanthjælp 433.666 433.666 433.666 433.666

16 Ordinær uddannelse revalidering 7.499.356 7.499.356 7.499.356 7.499.356

17 Øvrige driftsudgifter revalidering 919.881 919.881 919.881 919.881

19 Øvrige driftsudgifter sygedagpenge 349.334 349.334 349.334 349.334

21 Øvrige driftsudgifter ledighedsydelse 580.521 580.521 580.521 580.521

22 Projekt ledighedsydelse 944.373 944.373 944.373 944.373

24 Forsikring selvrisiko 101.166 101.166 101.166 101.166

26 Projekt Væreværksted -1.532 -1.532 -1.532 -1.532

27 Ordinær uddannelse for 101.060 101.060 101.060 101.060

uddannelseshjælpsmodtagere

Page 207: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauArbejdsmarkedsudvalget 15.11.2017 - 15.05.17

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

28 Øvrige driftsudgifter for 2.534.980 2.534.980 2.534.980 2.534.980

uddannelseshjælpsmodtagere

31 Godtgørelse efter § 83 1.920.140 1.920.140 1.920.140 1.920.140

35 Mentorudgifter til aktivitetsparate 1.566.430 1.566.430 1.566.430 1.566.430

kontanthjælpsmodtagere,

uddannelseshjælpsmodtagere m.v.

36 Ikke-Refusionsberettigede mentorudgifter 5.105.166 5.105.166 5.105.166 5.105.166

37 Mentorudgifter til revalidender, 1.819.080 1.819.080 1.819.080 1.819.080

sygedagpengemodtagere mv.

590013 Investeringsstrategi 23.941.114 23.941.114 23.941.114 23.941.114

33 Investeringsstrategi 23.941.114 23.941.114 23.941.114 23.941.114

598002 Beskæftigelsesordninger 600.967 600.967 600.967 600.967

04 Tilskud til befordring 20.212 20.212 20.212 20.212

05 Hjælpemidler 245.993 245.993 245.993 245.993

06 Vejledning og opkvalificering af unge 99.950 99.950 99.950 99.950

10 Tuba 133.752 133.752 133.752 133.752

11 Befordring 101.060 101.060 101.060 101.060

212 Tilbud til udlændinge 8.234.166 8.629.166 8.028.166 8.815.166

560002 Tilbud til udlændinge 14.978.232 14.449.311 13.848.311 14.635.311

215 Uddannelse, vejledning forsikrede 8.155.118 8.155.118 8.155.118 8.155.118

590010 Driftsudgift dagpengemodtagere 13.357.680 13.357.680 13.357.680 13.357.680

590010 Driftsudgift dagpengemodtagere -6.399.189 -6.399.189 -6.399.189 -6.399.189

218 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 17.960.839 17.960.839 17.960.839 17.960.839

346101 STU 17.960.839 17.960.839 17.960.839 17.960.839

219 Ungdommens uddannelsesvejledning 5.496.644 5.495.748 5.495.748 5.494.748

314001 UU Hjørring 5.496.644 5.495.748 5.495.748 5.494.748

22 Specialundervisning for Voksne 9.402.135 9.402.135 9.402.135 9.402.135

220 Specialskolen for Voksne Vendsyssel 6.378.610 6.378.610 6.378.610 6.378.610

317110 CKU Vendsyssel 2.228.025 2.228.025 2.228.025 2.228.025

01 Fælles udgifter 2.228.025 2.228.025 2.228.025 2.228.025

317111 Voksenspecialundervisning 2.101.990 2.101.990 2.101.990 2.101.990

346110 STU - CKU Vendsyssel -23.985 -23.985 -23.985 -23.985

01 Fælles uidgifter -23.985 -23.985 -23.985 -23.985

598002 Beskæftigelsesordninger 2.072.580 2.072.580 2.072.580 2.072.580

03 Klub Hjerneværket 2.072.580 2.072.580 2.072.580 2.072.580

221 Regional Voksenspecialundervisning 3.023.525 3.023.525 3.023.525 3.023.525

01 Mellemkommunal refusion 501 501 501 501

Total 1.008.187.460 1.009.625.985 1.007.259.575 1.008.334.575

Page 208: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

30 Sundheds-, Ældre- og 1.362.887.243 1.374.273.057 1.369.868.007 1.370.673.007

Handicapudvalget 30 Sikringsområdet 60.062.569 60.130.627 60.130.627 60.130.627

301 Særlige sikringsydelser 60.062.569 60.130.627 60.130.627 60.130.627

567002 Personlige tillæg 14.661.178 14.660.971 14.660.971 14.660.971

567002 Personlige tillæg -5.638.186 -5.638.186 -5.638.186 -5.638.186

576002 Boligydelse 34.807.064 34.807.270 34.807.270 34.807.270

577002 Boligsikring 16.232.513 16.300.572 16.300.572 16.300.572

31 Sundheds- og Ældreområdet 895.007.243 893.229.964 892.212.882 893.019.882

311 Sundhed 88.068.086 89.052.943 88.281.257 88.748.215

482002 Træningsenheden 21.041.747 21.047.580 21.063.557 21.074.543

482003 Kørsel til genoptræning 1.270.843 1.270.843 1.270.843 1.270.843

484010 Aktivitetsbestemt medfinansiering 9.973.198 9.973.198 9.973.198 9.973.198

485010 Tandplejen 25.085.023 26.379.023 25.654.023 26.088.023

488002 Borgersundhed 7.819.570 7.709.626 7.741.580 7.763.552

488003 Sundhedscenter - Boligadm. -1.525.043 -1.525.043 -1.525.043 -1.525.043

488004 Ejendomsdrift Sundhedscenter 3.548.380 3.548.380 3.548.380 3.548.380

488999 Projekter 1.497.399 1.503.093 1.416.561 1.416.561

53 Tidlig indsat 1.416.561 1.416.561 1.416.561 1.416.561

58 Hjælp til rygestop til særlige grupper 80.838 86.532 0 0

490001 Fælles formål 6.523.317 6.312.592 6.304.507 6.304.507

20 Fælles udgifter 200.990 462.989 462.989 462.989

21 Trækningsret - Sundhed 3.771.177 3.771.177 3.771.177 3.771.177

22 Hospice 875.933 875.933 875.933 875.933

23 Færdigbehandlede - somatiske 221.918 221.918 221.918 221.918

24 Fælleskommunal Sekretariat for Sundhed 87.284 87.284 87.284 87.284

27 Pulje til styrkelse af Sundhedsområdet 48.159 233.099 225.014 225.014

30 Aftaler med almen praksis -2.359 -3.288 -3.288 -3.288

32 Telecare nord/servicefunktion 530.215 530.215 530.215 530.215

34 EOJ rationale Sundhed 0 -546.735 -546.735 -546.735

90 Budgetudvidelser SundhedÆldre 2018-2021 790.000 680.000 680.000 680.000

490002 Særlige sikringsydelser 4.025.252 4.025.252 4.025.252 4.025.252

490003 Personale - Myndighed 7.542.199 7.542.198 7.542.198 7.542.198

28 Personale - Myndighed-Hjælpemidler 7.192.199 7.192.198 7.192.198 7.192.198

29 Pulje til udligning 350.000 350.000 350.000 350.000

490004 Faglig udvikling SÆH 1.266.201 1.266.201 1.266.201 1.266.201

312 Ældre 552.168.878 552.173.660 551.569.488 551.915.530

019001 Fælles formål 3.335.795 3.335.795 3.335.795 3.335.795

01 Lejetab - Ældreboliger 3.335.795 3.335.795 3.335.795 3.335.795

507001 Særligt dyre enkeltsager -1.512.936 -1.512.936 -1.512.936 -1.512.936

526001 Hjemmeplejen 104.452.014 18.069.456 18.069.456 18.069.456

01 Fælles formål 1.209.409 -90.591 -90.591 -90.591

02 Administration - hjemmeplejen 8.159.068 8.159.068 8.159.068 8.159.068

Page 209: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

05 Hjemmepleje Dag - Hirtshals 11.506.737 649.095 649.095 649.095

06 Hjemmepleje Aften - Hirtshals 4.170.442 -181.435 -181.435 -181.435

07 Hjemmepleje Nat 8.226.447 8.226.447 8.226.447 8.226.447

08 Hjemmepleje Dag - Sindal - Ny 2016 12.683.227 511.350 511.350 511.350

09 Hjemmepleje Aften - Sindal 4.744.212 -233.541 -233.541 -233.541

10 Hjemmepleje Dag - Løkken 12.740.319 556.505 556.505 556.505

11 Hjemmepleje Aften - Løkken 5.218.703 -190.581 -190.581 -190.581

12 Hjemmepleje Dag - Højene/Tversted 13.758.960 236.496 236.496 236.496

13 Hjemmepleje Aften - Højene/Tversted 4.952.415 -420.647 -420.647 -420.647

14 Hjemmepleje Dag - Hjørring Vest 11.047.618 315.416 315.416 315.416

15 Hjemmeplejen Aften - Hjørring Vest 3.940.237 -350.341 -350.341 -350.341

16 Hjemmepleje Dag - Hjørring Syd Ny 2016 12.997.116 436.263 436.263 436.263

17 Hjemmepleje Aften - Syd 4.316.511 -246.778 -246.778 -246.778

19 Hjemmepleje Dag - Hjemmehjælp til -10.405.809 0 0 0

handicappede - opsamling

20 Hjemmepleje Aften - Hjemmehjælp til -4.184.615 0 0 0

handicappede - opsamling

21 Hjemmepleje Nat - Hjemmehjælp til -1.321.713 0 0 0

handicappede - opsamling

27 Bispecentret (Ejendom) 692.730 692.730 692.730 692.730

526006 Fælles formål 5.148.145 5.148.145 5.148.145 5.148.145

10 Eksterne tilbud ældre 5.148.145 5.148.145 5.148.145 5.148.145

526020 Madservice 10.972.581 10.972.581 10.972.581 10.972.581

05 Overførsel til Handicap -1.639.582 -1.639.582 -1.639.582 -1.639.582

526022 Centrale udgifter og indtægter vedr. -9.070.490 -9.070.490 -9.070.490 -9.070.490

madservice

05 Overførsel til Handicap 1.460.257 1.460.257 1.460.257 1.460.257

526031 Hjemmeplejebiler 505.300 505.300 505.300 505.300

526043 Private leverandører Hjemmehjælp Ældre 9.118.669 11.046.852 11.046.852 11.046.852

05 Overførsel til Handicap -1.928.183 0 0 0

526048 Visitationsbudget - §83 Ældre -860.630 100.076.476 100.086.141 100.481.141

526049 Visitationsbudget - §94 Ældre 588.067 588.067 588.067 588.067

05 Overførsel til Handicap -14.264.233 -14.264.233 -14.264.233 -14.264.233

526052 Indkøbsordning - Ældre 208.907 208.907 208.907 208.907

526053 Mellemregningskonto - BN-Model 0 3.737.658 3.737.658 3.737.658

527001 Plejecentre 224.849.144 224.849.144 224.849.144 224.849.144

01 Fælles formål -6.535.917 -6.535.917 -6.535.917 -6.535.917

02 Administration - plejecentre 14.911.135 14.911.135 14.911.135 14.911.135

05 Mariebo 11.135.903 11.135.903 11.135.903 11.135.903

06 Vikingbanke 9.623.900 9.623.900 9.623.900 9.623.900

07 Lynggården 16.793.599 16.793.599 16.793.599 16.793.599

08 Vellingshøjcentret 20.255.840 20.255.840 20.255.840 20.255.840

09 Lundgården 18.529.400 18.529.400 18.529.400 18.529.400

Page 210: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

10 Bålhøjcentret 15.411.183 15.411.183 15.411.183 15.411.183

11 Skovgården 18.469.198 18.469.198 18.469.198 18.469.198

12 Smedegården 7.136.432 7.136.432 7.136.432 7.136.432

13 Fynsgadecentret 11.254.960 11.254.960 11.254.960 11.254.960

14 Vendelbocentret 24.368.325 24.368.325 24.368.325 24.368.325

15 Havgården 14.234.738 14.234.738 14.234.738 14.234.738

16 Vesterlund 21.772.946 21.772.946 21.772.946 21.772.946

17 Havbakken 11.893.119 11.893.119 11.893.119 11.893.119

18 Svanelundsbakken 15.603.201 15.603.201 15.603.201 15.603.201

25 Industrirengøring -8.818 -8.818 -8.818 -8.818

527020 Centralkøkkenet -3.637.158 -3.637.158 -3.637.158 -3.637.158

527022 Fælles udgifter Centralkøkkenet 1.224.000 1.224.000 1.224.000 1.224.000

527030 FTR - Ældreområdet 1.305.506 1.305.506 1.305.506 1.305.506

527031 Biler Plejecentre 2.846.608 2.846.608 2.846.608 2.846.608

527032 EOJ funktionen 6.967.235 5.333.235 5.333.235 5.333.235

527033 Ældrerådet 121.591 121.591 121.591 121.591

527034 Uddannelse Plejecentre -9.939 -9.939 -9.939 -9.939

527035 Nødkald 154.217 154.217 154.217 154.217

527036 Plejehjemstilsyn 292.826 292.826 291.815 291.815

527038 Genhusningspulje 54.700 54.700 54.700 54.700

527039 Beklædning Plejecentre 4.251.131 4.251.131 4.251.131 4.251.131

527040 Sosu elever 15.164.441 15.164.441 15.164.441 15.164.441

527041 Køkkenelever 1.307.298 1.307.298 1.307.298 1.307.298

527044 Diverse udgifter på ældreområdet 3.732.036 3.732.036 3.732.036 3.732.036

527047 Tilpasningspakke Ældre 2.983.621 2.156.546 2.156.546 2.156.546

527050 Særlige borgersager - Ældre 678.703 678.703 678.703 678.703

527051 Velfærdsteknologi 512.237 512.237 512.237 512.237

527053 Opsamling haleydelser - Plejecentre 50.670 50.670 50.670 50.670

527054 Honorar til fast tilknyttede læger på 233.449 231.427 -230.000 -228.000

plejecentre

527057 Pulje til udligning 816.000 816.000 816.000 816.000

527091 Lov- og Cirkulæreprogram - SÆH 413.000 653.000 414.000 412.000

527093 Brandforebyggelse Ældre- og Handicap 550.000 410.000 410.000 410.000

528001 Sundhedsområdet 64.927.072 64.926.883 65.027.484 64.989.526

02 Fælles formål - Hjemmesygepleje 407.323 407.132 507.733 469.775

03 Administration - Hjemmesygepleje 4.524.825 4.524.825 4.524.825 4.524.825

04 Demensvejledere 1.213.306 1.213.306 1.213.306 1.213.306

05 Sygepleje Nat 2.249.805 2.249.805 2.249.805 2.249.805

06 Hjemmesygepleje - Nord 10.383.608 10.383.609 10.383.609 10.383.609

07 Hjemmesygepleje - Syd 10.793.880 10.793.881 10.793.881 10.793.881

08 Hjemmesygepleje - Vest 10.154.325 10.154.325 10.154.325 10.154.325

09 Visitationsbudget - §83 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000

528002 Hjemmesygeplejen Private leverandører 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000

Page 211: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

10 Visitationsbudget - §83 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000

528031 Biler Hjemmesygeplejen 146.537 146.537 146.537 146.537

529001 Forebyggende hjemmebesøg 1.671.112 1.671.112 1.671.112 1.671.112

05 Forebyggende hjemmebesøg 1.671.112 1.671.112 1.671.112 1.671.112

529002 Aktivitetsområdet 12.365.743 12.365.743 12.365.743 12.365.743

02 Fælles formål - Aktivitetscentre 9.309.395 9.309.395 9.309.395 9.309.395

03 Kørsel til dag- og aktivitetscentre 2.904.778 2.904.778 2.904.778 2.904.778

04 Aktivitetscenter Lynggården -2.153 -2.153 -2.153 -2.153

05 Aktivitetscenter Vellingshøjcentret -2.119 -2.119 -2.119 -2.119

07 Aktivitetscenter Lundgården -1.222 -1.222 -1.222 -1.222

08 Dagcenter Sindal By 158.926 158.926 158.926 158.926

09 Aktivitetscenter Vesterlund -1.862 -1.862 -1.862 -1.862

529010 Forsamlingsbygningen 738.427 738.427 738.427 738.427

529011 Aktivitets Huset Lønstrup 163.300 163.300 163.300 163.300

529012 Aktivitets Huset Poulstrup 113.045 113.045 113.045 113.045

529013 Frivilligcentret 395.839 395.839 395.839 395.839

529014 Vestergaarden 127.866 127.866 127.866 127.866

529015 Frivillighedens Huse 781.773 781.773 781.773 781.773

01 Frivillig Aktivitetsdel 424.651 424.651 424.651 424.651

02 Café/køkken 357.122 357.122 357.122 357.122

529016 Frivillige aktiviteter i.s.m. Tårshallen 252.650 252.650 252.650 252.650

531010 Hjælpemiddeldepotet 9.055.056 9.055.055 9.055.055 9.055.055

531020 Hjælpemidler - Ældre 29.903.198 29.903.198 29.903.198 29.903.198

531025 Overførsel til handicap -14.528.345 -14.528.345 -14.528.345 -14.528.345

536001 Fælles formål 3.249.480 3.249.480 3.249.480 3.249.480

538001 Hjemmepleje Handicap 15.912.137 0 0 0

05 Hjemmepleje Dag - Hjemmehjælp til 10.405.809 0 0 0

handicappede

06 Hjemmepleje Aften - Hjemmehjælp til 4.184.615 0 0 0

handicappede

07 Hjemmepleje Nat - Hjemmehjælp til 1.321.713 0 0 0

handicappede

538020 Madservice - Handicap 1.639.582 1.639.582 1.639.582 1.639.582

538022 Centrale udgifter og indtægter vedr. -1.460.257 -1.460.257 -1.460.257 -1.460.257

madservice - Handicap

538043 Private leverandører Hjemmehjælp 1.928.183 0 0 0

Handicap

538049 Visitationsbudget - §94 Handicap 14.264.233 14.264.233 14.264.233 14.264.233

541020 Hjælpemidler - Handicap 4.517.484 4.505.484 4.492.484 4.481.484

541025 Overførsel fra ældre 14.528.345 14.528.345 14.528.345 14.528.345

599002 Frivilligt socialt arbejde 1.429.680 1.429.680 1.429.680 1.429.680

314 Aktivitetsbestemt medfinansiering 254.770.279 252.003.361 252.362.137 252.356.137

481010 Aktivitetsbestemt medfinansiering 252.701.761 252.423.951 252.782.727 252.776.727

Page 212: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

482002 Træningsenheden 2.068.518 2.068.518 2.068.518 2.068.518

527055 EOJ rationale Ældre 0 -2.255.659 -2.255.659 -2.255.659

527056 EOJ rationale Myndighed 0 -233.449 -233.449 -233.449

32 Handicapområdet 407.817.431 420.912.466 417.524.498 417.522.498

322 Interne tilbud 210.182.577 212.635.163 209.853.225 209.851.225

019001 Fælles formål 532.633 532.633 532.633 532.633

02 Lejetab - Handicap 532.633 532.633 532.633 532.633

490001 Fælles formål 525.309 525.309 525.309 525.309

26 Færdigbehandliede - psykiatriske 525.309 525.309 525.309 525.309

539010 Bostøtte 14.995.820 14.995.820 14.995.820 14.995.820

539011 Bostøtte Misbrug 2.551.624 2.551.624 2.551.624 2.551.624

542015 Akuttilbuddet 276.200 276.200 276.200 276.200

542012 Hjørring Krisecenter 2.532.335 2.532.335 2.532.335 2.532.335

03 Egenbetaling kost -71.564 -71.564 -71.564 -71.564

544002 Behandlingscenter Nordenfjord 2.640.130 2.639.095 2.639.095 2.639.095

544003 Substitutionsbehandling 2.604.381 2.604.381 2.604.381 2.604.381

544004 Ejendommen Dronningensgade 18 187.051 187.051 187.051 187.051

544005 Indsats for særligt udsatte misbrugere 1.510.313 1.510.313 1.510.313 1.510.313

550001 Fælles formål -2.385.275 -2.385.275 -2.385.275 -2.385.275

01 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud -2.385.275 -2.385.275 -2.385.275 -2.385.275

550010 Bispehuset 11.136.635 11.136.635 11.136.635 11.136.635

550011 Bispehuset - Egenbetaling -465.795 -449.795 -449.795 -450.795

02 Fast læge på botilbud §108 41.000 57.000 57.000 56.000

551001 Fælles formål -4.821.398 -930.276 -931.276 -932.276

03 Visitationsbudget handicap -4.821.398 -930.276 -931.276 -932.276

551010 Laden 6.341.130 6.341.130 6.341.130 6.341.130

551011 Tørholmsvej 99 1.843.083 1.843.083 1.843.083 1.843.083

551012 Rålingen 7.849.238 7.849.238 7.849.238 7.849.238

551014 St. Kirkestræde 21 - 25 2.274.765 2.274.765 2.274.765 2.274.765

551015 Opgangsfælleskabet Penta 1.819.000 1.819.000 1.819.000 1.819.000

551017 Botilbuddet Frederikshavnsvej 3.457.981 3.457.981 3.457.981 3.457.981

551019 Mosbjerghus 10.058.718 10.058.718 10.058.718 10.058.718

551030 Elsagervej 27-31 9.072.956 9.072.956 9.072.956 9.072.956

551031 Aage Holms Vej (Handicap) 15.603.787 15.603.787 15.603.787 15.603.787

551032 Aage Holms Vej (Multihandicap) 16.465.578 16.414.908 16.414.908 16.414.908

02 Fællespersonale 4.043.817 4.043.817 4.043.817 4.043.817

03 Hus 14 A-F 5.124.529 5.099.194 5.099.194 5.099.194

04 Hus 12 G-N 7.297.232 7.271.897 7.271.897 7.271.897

551033 Elsagervej 44 6.794.161 6.794.161 6.794.161 6.794.161

551036 Kollegietilbud 8.144.990 8.144.990 8.144.990 8.144.990

551037 Valmuevej 2.298.727 2.298.727 2.298.727 2.298.727

551040 Bofællesskabet Buen 4.848.654 4.848.654 4.848.654 4.848.654

552001 Fælles formål 5.906.747 4.600.189 1.839.553 1.839.553

Page 213: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

02 Fælles formål handicap 715.599 715.599 715.599 715.599

05 Skævdelingspulje og trepartsmidler 1.066 1.066 1.066 1.066

08 Områdeleder Psykiatri 870.192 870.192 870.192 870.192

09 Områdeleder Botilbud 850.876 850.876 850.876 850.876

10 Områdeleder Dagtilbud 1.356.434 1.356.434 1.295.798 1.295.798

11 Sygeplejeartikler -52.000 -52.000 -52.000 -52.000

13 EOJ rationale Handicap 0 -1.006.558 -1.006.558 -1.006.558

20 Egen betaling -864.023 -864.023 -864.023 -864.023

27 Tilpasningspakke Handicap 28.603 28.603 28.603 28.603

90 Budgetudvidelser Handicap 2018-2021 3.000.000 2.700.000 0 0

552010 Lysningen 4.868.578 4.868.578 4.868.578 4.868.578

552020 Botilbud § 107 - ADHD 2.663.436 2.663.436 2.663.436 2.663.436

552030 Grønningen, ventetidstilbud 4.198.553 4.198.553 4.198.553 4.198.553

552031 Poulstruplund, hovedbygning 11.153.723 11.153.723 11.153.723 11.153.723

552032 Bispehuset 4. sal 2.422.000 2.422.000 2.422.000 2.422.000

553001 Fælles formål 2.293.250 2.293.250 2.293.250 2.293.250

553010 Det opsøgende Team 1.348.343 1.348.343 1.348.343 1.348.343

553011 SKP-overgade 1.373.531 1.373.531 1.373.531 1.373.531

558010 NBV 2.659.860 2.649.726 2.649.726 2.649.726

30 Snedkeriet -555.174 -555.174 -555.174 -555.174

34 Kantinen NBV § 103 -27.246 -27.246 -27.246 -27.246

558011 NBV/REVA § 103 2.869.405 2.869.405 2.869.405 2.869.405

35 Værksted -657.387 -657.387 -657.387 -657.387

36 Trykkeriet 20.309 20.309 20.309 20.309

558012 Grafiskværksted -1.412 -1.412 -1.412 -1.412

559001 Fælles formål 1.028.888 1.028.888 1.028.888 1.028.888

02 Blå Kors 1.028.888 1.028.888 1.028.888 1.028.888

559008 Den gode modtagelse 8.885.500 8.885.500 8.885.500 8.885.500

559009 Værestederne Socialpsykiatrien 5.239.909 5.239.909 5.239.909 5.239.909

559010 Huset i Overgade 291.639 291.639 291.639 291.639

559011 Sindal Værested 120.163 120.163 120.163 120.163

559012 Bøjen 109.016 109.016 109.016 109.016

559013 Stokrosen i Vrå 84.165 84.165 84.165 84.165

559014 Det røde Hus 2.526.561 2.526.561 2.526.561 2.526.561

559015 Hirtshals Værested 196.825 196.825 196.825 196.825

559051 Vester Thirup 2.964.790 2.964.790 2.964.790 2.964.790

559052 NBV 10.252.472 10.166.333 10.166.333 10.166.333

05 Seksualvejledningsfunktionen 36.547 36.547 36.547 36.547

32 Mirabell § 104 361.629 361.629 361.629 361.629

33 Cafeen NBV § 104 4.778 4.778 4.778 4.778

36 Dyrparken, NBV § 104 210.826 210.826 210.826 210.826

37 Kommunikationsprojekt 377.088 377.088 377.088 377.088

559053 Slusen 1.353.415 1.353.415 1.353.415 1.353.415

Page 214: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

559054 Sansemotorisk 1.079.451 1.079.451 1.079.451 1.079.451

559055 Befordring af brugere, §§103+104 2.909.800 2.909.800 2.909.800 2.909.800

559056 Servicegruppen 571.218 571.218 550.916 550.916

572001 Fælles formål 4.436.214 4.436.214 4.436.214 4.436.214

572001 Fælles formål -2.316.194 -2.316.194 -2.316.194 -2.316.194

323 Eksterne tilbud 197.634.854 208.277.303 207.671.273 207.671.273

231002 NT 2.547.879 2.547.879 2.547.879 2.547.879

507001 Særligt dyre enkeltsager -15.851.791 -15.851.791 -15.851.791 -15.851.791

526010 Diverse udgifter - Myndighed -595.841 -595.841 -595.841 -595.841

527010 Fælles formål 7.189.438 7.189.438 7.189.438 7.189.438

01 Eksterne tilbud - Friplejehjem og 7.189.438 7.189.438 7.189.438 7.189.438

hjemmepleje

539001 Fælles formål 1.450.171 1.450.171 1.450.171 1.450.171

01 Eksterne tilbud - §85 bostøtte 1.450.171 1.450.171 1.450.171 1.450.171

539002 Speciel § 85 bostøtte 2.350.160 2.350.160 2.350.160 2.350.160

539020 BPA §§ 95 og 96 13.500.594 14.328.582 14.328.582 14.328.582

01 Visitationsreserve 750.489 1.578.477 1.578.477 1.578.477

12 Klient nr. 1053 1.169.631 1.169.631 1.169.631 1.169.631

13 Klient nr. 2388 1.924.816 1.924.816 1.924.816 1.924.816

14 Klient nr. 2369 1.509.913 1.509.913 1.509.913 1.509.913

15 Klient nr. 2394 4.800 4.800 4.800 4.800

16 Klient nr. 2398 522.255 522.255 522.255 522.255

17 Klient nr. 2363 1.195.455 1.195.455 1.195.455 1.195.455

18 Klient nr. 2360 1.276.772 1.276.772 1.276.772 1.276.772

19 Klient nr. 2402 1.957.399 1.957.399 1.957.399 1.957.399

20 Klient nr. 1052 1.279.499 1.279.499 1.279.499 1.279.499

21 Klient nr. 2406 1.909.565 1.909.565 1.909.565 1.909.565

539001 Fælles formål 4.231.923 4.231.923 4.231.923 4.231.923

02 Ekstern tilbud - §85 bostøtte (Private 4.231.923 4.231.923 4.231.923 4.231.923

leverandører)

539020 BPA §§ 95 og 96 10.058.088 10.058.088 10.058.088 10.058.088

10 Klient nr. 2357 1.735.277 1.735.277 1.735.277 1.735.277

11 Klient nr. 1663 1.279.290 1.279.290 1.279.290 1.279.290

22 Klient nr. 2319 1.929.100 1.929.100 1.929.100 1.929.100

23 Klient nr. 2361 1.457.059 1.457.059 1.457.059 1.457.059

24 Klient nr. 1585 851.550 851.550 851.550 851.550

25 Klient nr. 2567 447.051 447.051 447.051 447.051

26 Klient nr. 1584 332.479 332.479 332.479 332.479

27 Klient nr. 2290 2.026.282 2.026.282 2.026.282 2.026.282

542001 Fælles formål 1.894.391 1.894.391 1.894.391 1.894.391

01 Eksterne tilbud - Forsorgshjem og 1.894.391 1.894.391 1.894.391 1.894.391

Krisecenter

542001 Fælles formål 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000

Page 215: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

02 Eksterne tilbud - Forsorgshjem og 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000

Krisecenter (Privat)

542001 Fælles formål -2.705.229 -2.705.229 -2.705.229 -2.705.229

13 Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri -2.705.229 -2.705.229 -2.705.229 -2.705.229

544001 Misbrug - Alkohol 178.467 178.054 178.054 178.054

03 Anonym alkoholbehandling 136.321 135.908 135.908 135.908

05 Ambulant alkoholbehandling 42.146 42.146 42.146 42.146

544001 Misbrug - Alkohol 341.953 341.953 341.953 341.953

03 Anonym alkoholbehandling 341.953 341.953 341.953 341.953

545001 Misbrug - Stofmisbrug -90.151 -90.151 -90.151 -90.151

04 Ambulant 10.805 10.805 10.805 10.805

545001 Misbrug - Stofmisbrug 5.508.676 5.508.160 5.508.160 5.508.160

09 Døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år 4.872.847 4.872.331 4.872.331 4.872.331

og derover - private inst.

10 Halvvejshuset 602.479 602.479 602.479 602.479

11 Ambulant 33.350 33.350 33.350 33.350

550001 Fælles formål 53.725.984 53.726.398 53.726.398 53.726.398

01 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud 52.685.570 52.685.984 52.685.984 52.685.984

02 Trækningsret 1.040.414 1.040.414 1.040.414 1.040.414

550001 Fælles formål 3.823.882 3.823.882 3.823.882 3.823.882

04 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud 3.823.882 3.823.882 3.823.882 3.823.882

(Privat)

550001 Fælles formål -4.004.985 -4.004.985 -4.004.985 -4.004.985

13 Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri -4.004.985 -4.004.985 -4.004.985 -4.004.985

551001 Fælles formål 45.551.515 55.366.491 54.760.461 54.760.461

01 Eksterne tilbud - §85 Botilbud 46.544.317 46.544.317 46.544.317 46.544.317

03 Visitationsbudget handicap -992.802 8.822.174 8.216.144 8.216.144

551001 Fælles formål 368.588 368.588 368.588 368.588

02 Eksterne tilbud - § 85 botilbud (private 368.588 368.588 368.588 368.588

tilbud)

552001 Fælles formål 20.027.838 20.027.838 20.027.838 20.027.838

01 Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud 19.276.907 19.276.907 19.276.907 19.276.907

552001 Fælles formål 35.063.820 35.063.820 35.063.820 35.063.820

15 Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud (Privat) 35.063.820 35.063.820 35.063.820 35.063.820

553001 Fælles formål 426.517 426.517 426.517 426.517

558001 Fælles formål 829.041 829.041 829.041 829.041

01 Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse 829.041 829.041 829.041 829.041

558001 Fælles formål 2.071.327 2.071.327 2.071.327 2.071.327

02 Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse 2.071.327 2.071.327 2.071.327 2.071.327

(Privat)

559001 Fælles formål 3.982.830 3.982.830 3.982.830 3.982.830

01 Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud 3.982.830 3.982.830 3.982.830 3.982.830

559001 Fælles formål 3.459.769 3.459.769 3.459.769 3.459.769

Page 216: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

03 Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud 3.459.769 3.459.769 3.459.769 3.459.769

(Privat)

33 Social Tilsyn Nord 0 0 0 0

331 Social Tilsyn Nord 0 0 0 0

651005 Decentrale forvaltninger 0 0 0 0

Total 1.362.887.243 1.374.273.057 1.369.868.007 1.370.673.007

Page 217: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauFritids-, Kultur og Bosætningsudvalget 15.11.2017 - 15.00.43

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

40 Fritids-, Kultur- og 100.446.950 93.296.415 93.296.940 93.295.940

Bosætningsudvalget 35 Fritid og Kultur 100.446.950 93.296.415 93.296.940 93.295.940

349 Forvaltningen 91.837 91.837 61.837 112.772

013069 Renovering - Det Gamle Rugbrødsbageri 50.415 50.415 50.415 50.415

i Vrå

318039 Andre formål 41.422 41.422 11.422 62.357

350 Haller og bygninger m.v. 25.984.066 25.788.380 25.738.102 25.520.498

013070 Børglum Kirkevej 5 130.772 130.772 130.772 130.772

013071 Jernbanegade 8, Vrå 98.899 98.899 98.899 98.899

013072 Stadionvej 11, Vrå 77.900 77.900 77.900 77.900

013073 Vejbyvej 605, Vejby 77.340 77.340 77.340 77.340

013074 Nørregade 12, Løkken 22.709 22.709 22.709 22.709

013075 Redningshus, Løkken 17.962 17.962 17.962 17.962

031010 Bredbånd Nord Arena 1.312.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000

031012 Vandhuset 4.450.244 4.450.244 4.450.244 4.450.244

01 Cafe Park Vendia 666.990 666.990 666.990 666.990

318001 Fælles formål kommunale Haller og 2.100.000 2.050.000 1.950.000 1.950.000

bygninger m.v.

318002 Bagterphallen 812.910 812.910 812.910 812.910

01 Sjov Lørdag 12.619 12.619 12.619 12.619

318003 Hallen Park Vendia 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000

01 Sjov Lørdag 10.854 10.854 10.854 10.854

03 Vendiahallens cafeteria -562 -562 -562 -562

318004 Højenehallen 760.378 760.378 760.378 760.378

318005 Lundergårdhallen 774.456 774.456 774.456 774.456

318007 Bjergby-Mygdalhallen 653.644 653.644 653.644 653.644

318016 Kunstgræsbane 288.611 288.611 288.611 288.611

318017 Atletikstadion 256.000 256.000 256.000 256.000

318020 Hirtshals Stadion 334.458 334.458 334.458 334.458

318022 Bagterp Klubhus 150.212 150.212 150.212 150.212

318023 Frems Klubhus 350.678 350.678 350.678 350.678

318024 Harkenhallen 243.164 243.164 243.164 243.164

318040 Fælles formål selvejende haller 10.178.595 10.234.919 10.284.641 10.067.037

364025 Vendelbohus 645.601 543.591 543.591 543.591

364028 Sømandskirken, Hirtshals 117.533 117.533 117.533 117.533

364031 Tversted Arkiv 30.000 30.000 30.000 30.000

351 Biblioteker 38.048.853 31.298.853 31.283.496 31.298.853

350002 Hjørring Bibliotekerne 38.048.853 31.298.853 31.283.496 31.298.853

03 Kulturelle arrangementer voksne 140.881 140.881 140.881 140.881

04 Kulturelle arrangementer børn 27.280 27.280 27.280 27.280

05 Metropolen 10.868.532 4.118.532 4.118.532 4.118.532

06 Varebiler 137.289 137.289 137.289 137.289

Page 218: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauFritids-, Kultur og Bosætningsudvalget 15.11.2017 - 15.00.43

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

07 Projektarbejde 22.718 22.718 22.718 22.718

08 Brugerbetalte print -112.065 -112.065 -112.065 -112.065

352 Museer og teatre 16.323.466 16.141.353 16.282.513 16.398.825

012015 Banegårdspladsen 4 - Vendsyssel Teater -1.272.309 -1.221.119 -1.169.929 -1.169.929

360002 Vendsyssel Historiske Museum 5.706.649 5.692.949 5.676.649 5.727.305

360003 Vendsyssel Kunstmuseum 2.657.320 2.643.620 2.627.320 2.677.976

360004 Løkken Museum 69.539 69.539 69.539 69.539

360005 Vrå Kunstbygning 688.998 688.998 688.998 688.998

360006 Nordsøen Oceanarium 920.777 920.777 920.777 920.777

360010 Forprojekt Naturmuseum i Hirtshals 300.000 0 0 0

362001 Fælles formål teatre 55.761 20.274 10.000 25.000

362002 Hjørring Teater 245.989 245.989 245.989 245.989

362003 Vendsyssel Teater 9.604.721 9.748.478 9.895.039 9.895.039

362010 Refusion børneteater m.v. -2.653.979 -2.668.152 -2.681.869 -2.681.869

353 Andre kulturelle opgaver 2.936.286 2.913.550 2.878.550 2.913.550

364001 Fælles formål andre kulturelle opgaver 122.736 100.000 75.000 100.000

364006 Hjørring Kommunes Kunstudvalg 110.017 110.017 110.017 110.017

364007 Samling og Sammenhold 285.997 285.997 285.997 285.997

01 Byens Hus i Vrensted 75.000 75.000 75.000 75.000

364010 Kulturaftale Nordjylland 233.083 233.083 233.083 233.083

364011 KulturAlliancen Hjørring-Frederikshavn 809.277 809.277 799.277 809.277

02 Tilskud Spillestedsaftale 559.277 559.277 559.277 559.277

03 Talentudviklingspulje 100.000 100.000 100.000 100.000

04 Fritidsaftale 25.000 25.000 25.000 25.000

05 Udligning i henhold til aftale 50.000 50.000 50.000 50.000

06 Mødeaktivitet/ramme til forhandling 75.000 75.000 65.000 75.000

364012 Herregården Odden 250.000 250.000 250.000 250.000

364014 Løkken-Vrå Nærradio 43.409 43.409 43.409 43.409

364015 Lokalhistoriske arkiver 230.000 230.000 230.000 230.000

364017 Tornby-Vidstrup Sognearkiv 32.406 32.406 32.406 32.406

364018 Brinck Seidelinsgade 10 40.413 40.413 40.413 40.413

364033 Talentudvikling idræt/sport 213.830 213.830 213.830 213.830

364034 Frie kulturstøttemidler 458.969 458.969 458.969 458.969

364035 Musikarrangementer 66.604 66.604 66.604 66.604

364036 Nyskabende initiativer 39.545 39.545 39.545 39.545

354 Folkeoplysning 16.499.383 16.499.383 16.489.383 16.488.383

370001 Fælles formål folkeoplysning 108.000 108.000 98.000 97.000

372002 Folkeoplysende voksenundervisning 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000

372003 Betaling til og fra andre kommuner 386.000 386.000 386.000 386.000

373002 Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

01 Aktivitetstilskud 4.578.335 4.578.335 4.578.335 4.578.335

02 Kursustilskud 625.486 625.486 625.486 625.486

03 Kørselstilskud til turneringskampe og 661.198 661.198 661.198 661.198

Page 219: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauFritids-, Kultur og Bosætningsudvalget 15.11.2017 - 15.00.43

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

mesterskaber

05 Pulje til nye aktiviteter 134.981 134.981 134.981 134.981

374002 Lokaletilskud 8.925.383 8.925.383 8.925.383 8.925.383

01 Lokaletilskud til folkeoplysende 12.864 12.864 12.864 12.864

voksenundervisning

02 Halleje 8.761.817 8.761.817 8.761.817 8.761.817

03 Tilskud til øvrige lokaler 3.600.256 3.600.256 3.600.256 3.600.256

04 Gebyrindtægter folkeoplysende -5.327 -5.327 -5.327 -5.327

voksenundervisning

05 Gebyrindt. frivillige folkeoplysende -3.444.227 -3.444.227 -3.444.227 -3.444.227

foreningsarbejde

355 Bosætning 563.059 563.059 563.059 563.059

662002 Profilering 563.059 563.059 563.059 563.059

40 Bosætningsprofilering 563.059 563.059 563.059 563.059

Total 100.446.950 93.296.415 93.296.940 93.295.940

Page 220: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauTeknik- og Miljøudvalget 15.11.2017 - 15.07.15

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

50 Teknik- og Miljøudvalget 123.128.232 122.230.231 122.233.231 122.235.231

40 Forsyningsområdet 0 0 0 0

402 Affald og Genbrug 0 0 0 0

41 Park og vej 134.343.683 133.843.682 133.843.682 133.843.682

410 Vejområdet 109.569.658 109.069.657 109.069.657 109.069.657

010003 Offentlige toiletter. 2.273.096 2.273.096 2.273.096 2.273.096

01 Drift - offentlige toiletter 1.444.331 1.444.331 1.444.331 1.444.331

02 Renovering af toiletbygninger 828.765 828.765 828.765 828.765

010004 Udsmykning og service 408.184 408.184 408.184 408.184

010006 Grundejer- og interesseforeninger 67.637 67.637 67.637 67.637

010007 Udsmykning af byer 555.647 555.647 555.647 555.647

093002 Muldvarpe -36 -36 -36 -36

093003 Skadedyrbekæmpelse u/moms 22.716 22.716 22.716 22.716

01 Andre skadedyr 22.093 22.093 22.093 22.093

02 Rotter 623 623 623 623

201000 Materielgården, administration 1.099.723 1.099.723 1.099.723 1.099.723

201001 Materielgården, fælles formål -3.264.584 -3.264.584 -3.264.584 -3.264.584

01 Drift personale -6.606.135 -6.606.135 -6.606.135 -6.606.135

02 Drift Værksted, tømrer 113.487 113.487 113.487 113.487

03 Drift Materialeplads -8.322 -8.322 -8.322 -8.322

05 Drift Anskaffelser 3.236.386 3.236.386 3.236.386 3.236.386

201002 Centralværksted, fælles formål -52.072 -52.072 -52.072 -52.072

201003 Administrationen fælles formål 4.932.156 4.932.156 4.932.156 4.932.156

201004 Maskiner og materiel -5.252.243 -5.252.243 -5.252.243 -5.252.243

201005 Vejplanlægning 124.909 124.909 124.909 124.909

201006 Leje af off. Arealer -59.158 -59.158 -59.158 -59.158

201007 Udstillings- og udeserveringsarealer -27.730 -27.730 -27.730 -27.730

201008 Matrikulære berigtigelser m.m. 72.799 72.799 72.799 72.799

201010 Håndværkerkorps -217.164 -217.164 -217.164 -217.164

201011 Gebyr for lån af vejareal -107.980 -107.980 -107.980 -107.980

201012 Transportkonference - Hirtshals 500.000 0 0 0

203003 Arbejde for fremmed regning u/moms -1.079 -1.079 -1.079 -1.079

01 Arbejde for fremmed regning u/moms, HJ 1.644 1.644 1.644 1.644

02 Arbejde for fremmed regning u/moms, HI -2.723 -2.723 -2.723 -2.723

203004 Arbejder for fremmed regning 3.528 3.528 3.528 3.528

01 Arbejde for fremmed regning m/moms, HJ 3.528 3.528 3.528 3.528

205001 Materielbygninger 2.229.089 2.229.089 2.229.089 2.229.089

205002 Stoppesteder 256.628 256.628 256.628 256.628

205003 Hirtshals Transportcenter 16.463 16.463 16.463 16.463

211002 Vedligeholdelse af veje m.v. 23.377.701 23.377.701 23.377.701 23.377.701

01 Vejvedligeholdelse 18.511.957 18.511.957 18.511.957 18.511.957

02 Administration 4.865.744 4.865.744 4.865.744 4.865.744

211003 Vejbelysning 13.675.090 13.675.090 13.675.090 13.675.090

Page 221: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauTeknik- og Miljøudvalget 15.11.2017 - 15.07.15

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

212002 Belægninger 27.492.042 27.492.042 27.492.042 27.492.042

01 Asfaltarbejder 21.195.916 21.195.916 21.195.916 21.195.916

02 Fortove 3.869.488 3.869.488 3.869.488 3.869.488

03 Grusveje 782.531 782.531 782.531 782.531

04 Broer 577.094 577.094 577.094 577.094

05 Sortplet og trafiksikkerhedsprojekter 1.067.013 1.067.013 1.067.013 1.067.013

214002 Vintervedligeholdelse 15.175.287 15.175.287 15.175.287 15.175.287

231002 NT 26.279.094 26.279.094 26.279.094 26.279.094

234002 Sindal Lufthavn -10.085 -10.085 -10.085 -10.085

651005 Decentrale forvaltninger 0 -1 -1 -1

35 Teknik- og Miljøområdet 0 -1 -1 -1

412 Grønne områder 22.738.977 22.738.977 22.738.977 22.738.977

010005 Gadeudsmykning 565.937 565.937 565.937 565.937

020003 Grønne omr. parker og legepladser 9.752.053 9.752.053 9.752.053 9.752.053

01 Parker og udsmykning 4.204.090 4.204.090 4.204.090 4.204.090

02 Grønne områder og legepladser 4.707.810 4.707.810 4.707.810 4.707.810

03 Ride/Naturstier 427.533 427.533 427.533 427.533

04 Driftssektionen, grønne områder 412.620 412.620 412.620 412.620

020004 Plejeplaner m.m. 43.650 43.650 43.650 43.650

031002 Hjørring Stadion, udenomsarealer 440.793 440.793 440.793 440.793

050015 Park og Vej - Natur 1.049.710 1.049.710 1.049.710 1.049.710

053002 Skove 774.240 774.240 774.240 774.240

01 Arealer og pladsen, skove 1.281.790 1.281.790 1.281.790 1.281.790

02 Salg fra skove -507.550 -507.550 -507.550 -507.550

071002 Vandløbsvedligeholdelse 3.914.720 3.914.720 3.914.720 3.914.720

072002 Grænsevandløb, udgifter 292.752 292.752 292.752 292.752

318060 Stadion og idrætsanlæg 4.947.999 4.947.999 4.947.999 4.947.999

318061 Idrætsanalyse 957.123 957.123 957.123 957.123

413 Strand og Kyst 2.035.048 2.035.048 2.035.048 2.035.048

020005 Livreddertårne 181.908 181.908 181.908 181.908

020006 Strandrensning 1.689.323 1.689.323 1.689.323 1.689.323

054002 Sandflugt 163.817 163.817 163.817 163.817

42 Byggeri og Ejendomme -24.418.701 -24.418.701 -24.418.701 -24.418.701

421 Lejeadministrationen 3.304.736 3.304.736 3.304.736 3.304.736

001001 Fælles formål 78.254 78.254 78.254 78.254

003001 Fælles formål 7.473 7.473 7.473 7.473

004001 Fælles formål 6.922 6.922 6.922 6.922

004002 Strandvejen, sommerhus -94.035 -94.035 -94.035 -94.035

004003 Kystvejen -564 -564 -564 -564

004004 Nejst fodboldbaner, bygning på lejet grund -25.191 -25.191 -25.191 -25.191

004005 Ulvegravene m.fl. -18.074 -18.074 -18.074 -18.074

005001 Fælles formål -1.029.377 -1.029.377 -1.029.377 -1.029.377

005003 Vandstedgaard jorde, Forpagtning af -18.002 -18.002 -18.002 -18.002

Page 222: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauTeknik- og Miljøudvalget 15.11.2017 - 15.07.15

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

jordareal

005004 Nydalvej 70, jordareal Carstens klit -51.713 -51.713 -51.713 -51.713

005005 Hedevej 52, jordareal 13.853 13.853 13.853 13.853

005007 Asger Højlundsvej, forpagtning af jord til -338 -338 -338 -338

rideklubben

005008 Kringelhøjvej 12, bygning på lejet grund -1.356 -1.356 -1.356 -1.356

005009 Uggerbyvej, forpagtning af jord vedr. -562 -562 -562 -562

matrikel nr. 37g og 38 al.

005010 Uggerbyvej 36, forpagtning af jord -451 -451 -451 -451

005011 Hjørringvej, Ulstedbo, jordleje -22.592 -22.592 -22.592 -22.592

005012 Vibevej, Hørmested, jordleje -5.084 -5.084 -5.084 -5.084

005014 Nyvang diverse matrikel nr. -24.964 -24.964 -24.964 -24.964

005016 Nygårdsvej, del af matr.nr. 73 ac, 846 846 846 846

005017 Bindslevvej, del af matr. nr. 66, Sindal -9.602 -9.602 -9.602 -9.602

005018 Troldnæsvej, Hegnet, del af matr. 1, -9.264 -9.264 -9.264 -9.264

Ugilt

005021 Højene Nordøst, jordareal Vellingshøjvej, -30.269 -30.269 -30.269 -30.269

Skagensvej

005022 Lundergårdsvej 24, jordareal/engareal -20.332 -20.332 -20.332 -20.332

005023 Kirkegårdsjorde -57.466 -57.466 -57.466 -57.466

005024 Vinstrup -125.151 -125.151 -125.151 -125.151

005026 Frh.vej - Sæbyvej -41.794 -41.794 -41.794 -41.794

005027 Sæbyvej - Fuglsigvej -67.915 -67.915 -67.915 -67.915

005028 Fuglsigvej - Ålborgvej -15.814 -15.814 -15.814 -15.814

005029 Hedevej 96 8.967 8.967 8.967 8.967

010001 Fælles formål 793.823 793.823 793.823 793.823

011002 Finlandsvej 20, parcelhus -25.122 -25.122 -25.122 -25.122

011005 Hegnsvænget 1, parcelhus 8.910 8.910 8.910 8.910

011006 Hans Jensens Alle 27, parcelhus -33.670 -33.670 -33.670 -33.670

011010 Stenbjerg 2, parcelhus -50.540 -50.540 -50.540 -50.540

011012 Baggesvognsvej 57B -542 -542 -542 -542

012001 Fælles formål 209.801 209.801 209.801 209.801

012002 P. Nørkjærs Plads 16, erhverv, -94.162 -94.162 -94.162 -94.162

blomstercafeen

012006 Strandvejen 90, Lønstrup Turistforening, -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

erhverv

012008 Sct. Cathrinevej 31, Hjørring -9.694 -9.694 -9.694 -9.694

012009 Hirtshals Transport Center 1.489.217 1.489.217 1.489.217 1.489.217

012010 Ejerforeningen Springvandspladsen 5 -20.695 -20.695 -20.695 -20.695

012011 Vikingebanke 5-7 og Peder Rimmensgade -9.008 -9.008 -9.008 -9.008

11

013001 Fælles formål 163.317 163.317 163.317 163.317

013002 Jernbanegade 25, erhverv/kontor -45.136 -45.136 -45.136 -45.136

Page 223: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauTeknik- og Miljøudvalget 15.11.2017 - 15.07.15

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

013003 Hj. Krisecenter ejd., erhverv -101.169 -101.169 -101.169 -101.169

013007 Cathrinegården, ældreboliger 2.713.885 2.713.885 2.713.885 2.713.885

013008 Bispecentret, ældreboliger 144.914 144.914 144.914 144.914

013009 Tyrsigvej 24, Sindal, stuehus og lade til -70.439 -70.439 -70.439 -70.439

erhverv

013010 Gutenbergvej 2 A,B og C, Sindal, -52.069 -52.069 -52.069 -52.069

erhverv

013011 Nørregade 91, Værestedet 9.313 9.313 9.313 9.313

013015 Hovedgaden 8, Poulstrup 101 101 101 101

013020 Strømgade 14 1.007 1.007 1.007 1.007

013023 Slettingenvej 51 -3.616 -3.616 -3.616 -3.616

013076 Vråvej 622 -393 -393 -393 -393

020007 Kolonihaver -143.368 -143.368 -143.368 -143.368

231003 Tårs rutebilstation 37.582 37.582 37.582 37.582

231010 Hjørring rutebilstation -104.923 -104.923 -104.923 -104.923

231011 Jyllandsgade 15 46.250 46.250 46.250 46.250

231012 Løkkensvej 743B 6.857 6.857 6.857 6.857

423 Ældre- og plejeboliger -27.723.437 -27.723.437 -27.723.437 -27.723.437

019002 Budgettilpasning ældreboliger -1.357.288 -1.357.288 -1.357.288 -1.357.288

019003 100 Tværvej -476.555 -476.555 -476.555 -476.555

019004 101 Bålhøjcentret, 16 boliger -495.522 -495.522 -495.522 -495.522

019005 102 Bålhøjcentret, 24 boliger -905.880 -905.880 -905.880 -905.880

019007 103 Poulstruplund -827.717 -827.717 -827.717 -827.717

019008 104 Korshøjvænget -568.135 -568.135 -568.135 -568.135

019009 105 Fynsgadecentret 42 boliger -2.529.152 -2.529.152 -2.529.152 -2.529.152

019010 106 Fynsgade - 6 udslusningsboliiger -517.118 -517.118 -517.118 -517.118

019011 107 Skovgården - 28 boliger -915.749 -915.749 -915.749 -915.749

019012 108 Skovgården - Solsikken 28 nye -1.058.273 -1.058.273 -1.058.273 -1.058.273

019013 137 Bofællesskabet Elsagervej 27-31 -1.184.843 -1.184.843 -1.184.843 -1.184.843

019014 145 Bofællesskabet Aage Holmsvej 8-18 -1.871.795 -1.871.795 -1.871.795 -1.871.795

019015 149 Boformen Elsagervej 44 -604.010 -604.010 -604.010 -604.010

019016 200 Havbakken -1.233.628 -1.233.628 -1.233.628 -1.233.628

019017 201 Lynggården -1.109.021 -1.109.021 -1.109.021 -1.109.021

019018 202 Smedegården -581.257 -581.257 -581.257 -581.257

019019 203 Mariebo -789.839 -789.839 -789.839 -789.839

019020 204 Vikingebanke 12 -718.462 -718.462 -718.462 -718.462

019022 301 Vendelbohjemmet -2.059.372 -2.059.372 -2.059.372 -2.059.372

019023 302 Færøvej 4-16 -356.304 -356.304 -356.304 -356.304

019024 303 Mosbjerg Ældrecenter -730.451 -730.451 -730.451 -730.451

019025 401 Gårdhusene -282.585 -282.585 -282.585 -282.585

019027 404 Lundgården -2.304.638 -2.304.638 -2.304.638 -2.304.638

019028 406 Valmuevej 3A -618.861 -618.861 -618.861 -618.861

019029 407 Havgården -1.003.904 -1.003.904 -1.003.904 -1.003.904

Page 224: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauTeknik- og Miljøudvalget 15.11.2017 - 15.07.15

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

019030 Svanelundsbakken - 45 plejeboliger -2.623.078 -2.623.078 -2.623.078 -2.623.078

45 Natur og Miljø 11.446.350 11.048.350 11.051.350 11.053.350

450 Natur og Miljø 11.446.350 11.048.350 11.051.350 11.053.350

050010 Natur 616.848 616.848 616.848 616.848

050020 Bæredygtig udvikling 379.141 379.141 379.141 379.141

01 Grøn Guide 379.141 379.141 379.141 379.141

051010 Natur 555.990 554.990 554.990 553.990

054001 Fælles formål 1.215.088 1.215.088 1.215.088 1.215.088

070040 Natur 1.241.423 1.241.423 1.241.423 1.241.423

080001 Fælles formål 3.950.953 3.950.953 3.950.953 3.950.953

081040 Vand og Jord -4.789 -4.789 -4.789 -4.789

089020 Bæredygtig udvikling 1.412.404 1.412.404 1.412.404 1.412.404

089030 Erhverv 268.604 268.604 268.604 268.604

089040 Vand og Jord 1.410.688 1.413.688 1.416.688 1.419.688

651001 Fælles formål 400.000 0 0 0

05 Centrale forvaltningsudgifter 400.000 0 0 0

46 Landdistrikter 1.756.900 1.756.900 1.756.900 1.756.900

460 Landdistrikter 1.756.900 1.756.900 1.756.900 1.756.900

668001 Fælles formål 1.756.900 1.756.900 1.756.900 1.756.900

Total 123.128.232 122.230.231 122.233.231 122.235.231

Page 225: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 15.11.2017 - 15.07.54

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

70 Børne-, Skole- og 1.010.655.887 999.692.367 1.002.156.113 998.802.862

Uddannelsesudvalget 50 Undervisning 567.003.248 562.642.515 564.987.520 562.584.700

500 Skoler 375.970.302 372.127.605 375.154.275 373.716.457

301001 Fælles formål skoler 18.080.644 14.744.247 17.770.917 16.334.099

01 Kompetenceudvikling 3.140.623 3.466.035 5.375.872 5.375.872

02 Centrale puljer 12.281.063 8.619.254 9.736.087 8.299.269

301003 Diverse aktiviteter 329.891 328.891 328.891 327.891

301110 Hjørring SydØst Skole 74.732.903 74.732.903 74.732.903 74.732.903

01 Fællesudgifter, SydØst 66.845.923 66.845.923 66.845.923 66.845.923

02 Teknisk afdeling, SydØst 7.886.980 7.886.980 7.886.980 7.886.980

301111 Hirtshals Skole 55.090.066 55.090.066 55.090.066 55.090.066

01 Hirtshals Skole - fælles 47.665.909 47.665.909 47.665.909 47.665.909

02 Teknisk Afdeling 7.424.157 7.424.157 7.424.157 7.424.157

301112 Hjørring Ny 10. 12.233.846 12.233.846 12.233.846 12.233.846

01 Teknisk Afdeling 2.702.483 2.702.483 2.702.483 2.702.483

301114 Hjørring NordVest Skole 84.797.361 84.797.361 84.797.361 84.797.361

01 Fællesudgifter, NordVest 74.578.286 74.578.286 74.578.286 74.578.286

02 Teknisk Afdeling, NordVest 10.219.075 10.219.075 10.219.075 10.219.075

301117 Sindal Skole 53.967.510 53.967.510 53.967.510 53.967.510

17 Sindal skole - fælles 44.789.350 44.789.350 44.789.350 44.789.350

18 Teknisk Afdeling 9.178.160 9.178.160 9.178.160 9.178.160

301124 Tårs Skole 23.192.493 23.192.493 23.192.493 23.192.493

01 Tårs Skole - fælles 19.620.397 19.620.397 19.620.397 19.620.397

02 Teknisk Afdeling 3.572.096 3.572.096 3.572.096 3.572.096

301125 Vrå Skole 45.133.608 45.133.608 45.133.608 45.133.608

01 Vrå Skole - fælles 39.134.300 39.134.300 39.134.300 39.134.300

02 Teknisk Afdeling 5.999.308 5.999.308 5.999.308 5.999.308

302002 Skolernes brug af haller 3.521.655 3.016.355 3.016.355 3.016.355

302003 Skolekørsel til diverse kultur og 521.626 521.626 521.626 521.626

naturprojekter

306005 Skolekørsel 4.183.724 4.183.724 4.183.724 4.183.724

01 Lukkede skoleruter -248.942 -248.942 -248.942 -248.942

02 Adminstrationsbidrag til NT for drift og 735.609 735.609 735.609 735.609

planlægning

03 NT-kort 3.462.515 3.462.515 3.462.515 3.462.515

05 Sygetransport 234.542 234.542 234.542 234.542

362004 Skoleteaterordning 184.975 184.975 184.975 184.975

501 Skolefritidsordninger 24.932.314 24.301.256 23.611.441 23.101.848

305001 Fælles formål SFO -9.501.191 -10.132.249 -10.822.064 -11.331.657

01 Endelig normering 502.031 498.642 498.639 498.639

02 Rammebesparelse SFO 0 -1.043.644 -2.190.619 -3.037.934

03 Fælles-TR pædagoger 188.952 188.952 188.952 188.952

Page 226: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 15.11.2017 - 15.07.54

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

04 Vikarer barsel 1.231.550 1.231.550 1.231.550 1.231.550

305130 Hirtshals SFO 4.278.846 4.278.846 4.278.846 4.278.846

01 Fællesudgifter Hirtshals SFO 4.278.846 4.278.846 4.278.846 4.278.846

305131 Sindal SFO 4.087.453 4.087.453 4.087.453 4.087.453

01 Fællesudgifter Sindal SFO 4.087.453 4.087.453 4.087.453 4.087.453

305132 Vrå SFO 3.720.379 3.720.379 3.720.379 3.720.379

01 Fællesudgifter Vrå SFO 3.720.379 3.720.379 3.720.379 3.720.379

305133 Tårs SFO 1.904.553 1.904.553 1.904.553 1.904.553

01 Tårs SFO 1.904.553 1.904.553 1.904.553 1.904.553

305134 Hjørring Sydøst SFO 6.503.436 6.503.436 6.503.436 6.503.436

01 Fællesudgifter Hjørring Sydøst 6.503.436 6.503.436 6.503.436 6.503.436

305135 Hjørring Nordvest SFO 6.758.840 6.758.840 6.758.840 6.758.840

01 Fællesudgifter Hjørring Nordvest 6.758.840 6.758.840 6.758.840 6.758.840

308001 Fælles formål specialundervisning 175.383 175.383 175.383 175.383

308123 Bagterp DAMP SFO 1.856.870 1.856.870 1.856.870 1.856.870

308124 Muldbjerg Special SFO 2.506.775 2.506.775 2.506.775 2.506.775

308125 Højene Kontakt SFO 649.905 649.905 649.905 649.905

308126 Højene Kontakt K2 SFO 412.725 412.725 412.725 412.725

308127 Holmegård TF SFO 1.392.653 1.392.653 1.392.653 1.392.653

308130 Kløverklassen SFO 185.687 185.687 185.687 185.687

502 Specialundervisning 73.299.174 73.299.174 73.299.174 73.299.174

301001 Fælles formål skoler 175.733 175.733 175.733 175.733

01 Kompetenceudvikling 175.733 175.733 175.733 175.733

301110 Hjørring SydØst Skole 499.855 499.855 499.855 499.855

01 Fællesudgifter, SydØst 499.855 499.855 499.855 499.855

306010 Kørsel specialklasseelever 3.875.224 3.875.224 3.875.224 3.875.224

308001 Fælles formål specialundervisning 3.180.091 3.180.091 3.180.091 3.180.091

40 Sygehusundervisning 43.656 43.656 43.656 43.656

308003 Sygehusundervisning 26.310 26.310 26.310 26.310

308110 ADHD-klasser, Bagterpskolen 12.573.019 12.573.019 12.573.019 12.573.019

308111 Muldbjergskolens G2-klasser 14.493.574 14.493.574 14.493.574 14.493.574

308112 Kontaktklasser, Højene Skole 13.159.380 13.159.380 13.159.380 13.159.380

308113 K2-tilbud, Højene Skole 1.567.614 1.567.614 1.567.614 1.567.614

308114 TF-klasser, Holmegårdskolen 10.943.659 10.943.659 10.943.659 10.943.659

308116 Sprogklasser, Lundergårdskolen 3.160.833 3.160.833 3.160.833 3.160.833

308117 Muldbjerg G1-klasser 3.050.983 3.050.983 3.050.983 3.050.983

308122 Ungdomsskolens Heltidsundervisning 1.871.167 1.871.167 1.871.167 1.871.167

308129 Kløverklassen 2.952.514 2.952.514 2.952.514 2.952.514

01 Mellemkommunal refusion 193.439 193.439 193.439 193.439

504 Ungdomsskoler 10.060.634 10.060.634 10.060.634 10.060.634

376110 Ungdomsskoler 10.060.634 10.060.634 10.060.634 10.060.634

01 Fælles formål 6.102.543 6.102.543 6.102.543 6.102.543

03 Aftenundervisning 1.672.110 1.672.110 1.672.110 1.672.110

Page 227: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 15.11.2017 - 15.07.54

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

04 Klubber 2.285.981 2.285.981 2.285.981 2.285.981

505 Musikskoler 7.099.972 7.099.972 7.099.972 7.099.972

363005 Hjørring Musiske Skole 9.623.800 9.623.800 9.623.800 9.623.800

01 Musikskolen 9.623.800 9.623.800 9.623.800 9.623.800

363090 Refusion vedrørende musikskoler -2.523.828 -2.523.828 -2.523.828 -2.523.828

506 Privatskoler og efterskoler 75.640.852 75.753.874 75.762.024 75.306.615

310001 Fælles formål 63.445.678 63.908.272 64.370.865 63.985.370

312001 Fælles formål 12.195.174 11.845.602 11.391.159 11.321.245

01 Specialefterskoler 100.000 100.000 100.000 100.000

52 Dagtilbud 237.521.123 236.289.462 238.499.357 238.498.177

520 Fælles formål dagtilbud 49.543.875 48.570.815 51.000.069 50.999.290

510001 Fælles Formål 43.930.266 42.957.206 44.644.680 44.643.901

01 Pulje til barsel 1.879.017 1.879.017 1.879.017 1.879.017

02 Pulje til BSU 1.798.701 1.798.701 1.798.701 1.798.701

03 Børnetalsregulering 1.579.150 632.355 1.763.647 1.763.868

04 Kommunal frokosttilbud 534.296 534.296 534.296 534.296

05 Kvalitetsudvikling i dagtilbud 263.056 263.056 382.637 382.637

07 IT og Digitalisering 533.050 533.050 533.050 533.050

13 Mellemkommunale betalinger 1.367.294 1.367.294 1.367.294 1.367.294

14 Kompetenceudvikling 300.285 275.020 713.621 713.621

15 Administration 353.104 353.104 353.104 353.104

510003 Tosprogsmedarbejdere 720.716 720.716 720.716 720.716

510004 Dagtilbudskonsulenter 1.257.639 1.257.639 1.257.639 1.257.639

510007 FTR 308.374 308.374 308.374 308.374

510008 PAU 2.378.509 2.378.509 2.378.509 2.378.509

510010 Strategi for kvalitetsudvikling 301.472 301.472 1.043.252 1.043.252

510014 Ledelsessekretariatet 646.899 646.899 646.899 646.899

521 Dagpleje 35.219.832 35.219.832 35.219.832 35.219.832

511001 Fælles formål dagpleje -6.147.691 -6.147.691 -6.147.691 -6.147.691

511010 Dagplejen 41.367.523 41.367.523 41.367.523 41.367.523

01 Fællesugifter 5.894.667 5.894.667 5.894.667 5.894.667

02 Legestuer 434.549 434.549 434.549 434.549

04 Barnevogne 389.596 389.596 389.596 389.596

05 Dagplejen - lønrelaterede udgifter 34.648.711 34.648.711 34.648.711 34.648.711

522 Daginstitutioner og klubber 122.732.154 122.473.553 122.254.194 122.253.793

510001 Fælles Formål -336.449 -595.050 -814.409 -814.810

08 Skolegangsudsættere -336.449 -491.499 -610.067 -610.067

10 Rengøringsbesparelse 0 -103.551 -204.342 -204.743

510013 Indsatsteamet 8.072.980 8.072.980 8.072.980 8.072.980

514001 Fælles formål -28.127.993 -28.127.993 -28.127.993

02 Projekt flere pædagoger i dagtilbud 2.984.569 2.984.569 2.984.569

514110 Dagtilbudsområde NORD 47.113.474 47.113.474 47.113.474

01 Børnehaven område NORD 32.916.564 32.916.564 32.916.564

-28.127.993

2.984.569

47.113.474

32.916.564

Page 228: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 15.11.2017 - 15.07.54

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

02 Vuggestuen område NORD 14.196.910 14.196.910 14.196.910 14.196.910

514111 Dagtilbudsområde VEST 38.470.990 38.470.990 38.470.990 38.470.990

01 Børnehaven område VEST 28.916.387 28.916.387 28.916.387 28.916.387

02 Vuggestuen område VEST 9.554.603 9.554.603 9.554.603 9.554.603

514113 Dagtilbudsområde ØST 56.116.165 56.116.165 56.116.165 56.116.165

01 Børnehaven område ØST 45.279.377 45.279.377 45.279.377 45.279.377

02 Vuggestuen område ØST 10.836.788 10.836.788 10.836.788 10.836.788

516001 Fælles formål -172.465 -172.465 -172.465 -172.465

516111 Klub Hjørring 608.710 608.710 608.710 608.710

02 juniorklub 608.710 608.710 608.710 608.710

516113 Børne- og Ungehuset Lundergaard, 574.700 574.700 574.700 574.700

Hjørring

04 Ungdomsklub 574.700 574.700 574.700 574.700

516114 Klub Hirtshals 412.042 412.042 412.042 412.042

02 Juniorklub 412.042 412.042 412.042 412.042

523 Særlige dagtilbud 5.581.827 5.581.827 5.581.827 5.581.827

525001 Fælles formål 1.983.916 1.983.916 1.983.916 1.983.916

525110 Specialgruppen i Bagterp 3.597.911 3.597.911 3.597.911 3.597.911

525 Tilskud til puljeordninger 24.443.435 24.443.435 24.443.435 24.443.435

519001 Fælles formål 24.443.435 24.443.435 24.443.435 24.443.435

53 Børne- og Familie 206.131.516 200.760.390 198.669.236 197.719.985

530 Handicap 8.042.563 8.013.174 7.944.174 7.945.174

572010 Handicap 72.381 72.381 72.381 72.381

02 Ledsagerordning 72.381 72.381 72.381 72.381

572010 Handicap 15.011.383 14.952.605 14.883.605 14.884.605

572010 Handicap -7.041.201 -7.011.812 -7.011.812 -7.011.812

531 Døgnophold 94.503.813 94.499.671 94.298.476 93.550.478

507001 Særligt dyre enkeltsager -2.020.243 -2.020.243 -2.020.243 -2.020.243

520005 Opholdssteder - Fælles 0 0 -252.402 -1.000.400

98 Investeringsstrategi BF 0 0 -252.402 -1.000.400

520010 Opholdssteder Familie 965.841 962.241 962.240 962.240

40 Opholdssteder Børn og Familie 965.841 962.241 962.240 962.240

520020 Opholdssteder Handicap 53.264 53.264 53.264 53.264

52 Opholdssteder Handicap 53.264 53.264 53.264 53.264

520111 Motellet 0 0 0 0

520010 Opholdssteder Familie 17.434.954 17.434.482 17.485.490 17.485.490

45 Private opholdssteder Børn og Familie 17.434.954 17.434.482 17.485.490 17.485.490

520020 Opholdssteder Handicap 2.605.223 2.605.153 2.605.154 2.605.154

52 Opholdssteder Handicap 2.605.223 2.605.153 2.605.154 2.605.154

520010 Opholdssteder Familie -368.556 -368.556 -368.556 -368.556

522005 Plejefamilie - fælles 6.080.576 6.080.576 6.080.576 6.080.576

25 Afgivet refusionstilsagn 9.634.988 9.634.988 9.634.988 9.634.988

30 Modtaget refusionstilsagn - indtægt -5.536.617 -5.536.617 -5.536.617 -5.536.617

Page 229: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 15.11.2017 - 15.07.54

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

522010 Plejefamilie - Familie 57.971.677 57.971.677 57.971.876 57.971.876

05 Plejefamilier 54.786.688 54.786.688 54.786.688 54.786.688

10 Aflastning § 66 445.337 445.337 445.337 445.337

40 Netværksplejefamilier 236.825 236.825 237.024 237.024

60 Følgeudgifter anbringelser 2.502.827 2.502.827 2.502.827 2.502.827

522015 Plejefamilie - familie modtaget refusion 5.260.544 5.260.544 5.260.544 5.260.544

35 Modtaget refusionstilsagn 5.260.544 5.260.544 5.260.544 5.260.544

522020 Plejefamilie - Handicap 4.947.201 4.947.201 4.947.201 4.947.201

10 Plejefamilier, excl. vederlag 598.431 598.431 598.431 598.431

15 Vederlag plejefamilier 4.189.015 4.189.015 4.189.015 4.189.015

60 Følgeudgifter anbringelser 159.755 159.755 159.755 159.755

524010 Sikrede døgninstitutioner 1.573.332 1.573.332 1.573.332 1.573.332

532 Forebyggende foranstaltninger 49.575.179 46.873.575 46.872.014 46.869.761

305001 Fælles formål SFO 591.020 591.020 591.020 591.020

511001 Fælles formål dagpleje 54.277 54.277 54.277 54.277

514001 Fælles formål 560.866 560.866 560.866 560.866

521005 Forebyggende foranstaltninger - Fælles 3.865.563 3.363.959 3.362.398 3.360.145

08 Forældrerådgivning if. skilsmisse - 500.000 0 0 0

forsøgsprojekt

09 Ny indsatsstrategi - specialiserede område 2.631.650 2.631.650 2.631.650 2.631.650

14 DUBU 733.913 732.309 730.748 728.495

521010 Forebyggende foranstaltninger - Familie 28.287.691 26.087.691 26.087.691 26.087.691

15 Praktisk pædagogisk støtte 1.635.653 1.635.653 1.635.653 1.635.653

18 Familiebehandling 7.287.633 7.287.633 7.287.633 7.287.633

20 Døgnophold for familier 1.241.630 1.241.630 1.241.630 1.241.630

25 Aflastning 3.099.256 3.099.256 3.099.256 3.099.256

35 Kontaktpersoner - løst ansatte 7.215.007 7.215.007 7.215.007 7.215.007

40 Praktikophold 61.658 61.658 61.658 61.658

45 Anden Hjælp 2.728.719 528.719 528.719 528.719

50 Økonomisk støtte 1.313.983 1.313.983 1.313.983 1.313.983

51 Rådgivning og afledte udgifter (§11) 1.285.961 1.285.961 1.285.961 1.285.961

52 Forebyggelsespulje (§11) 274.266 274.266 274.266 274.266

65 Støtteperson til forældre § 54 1.731.601 1.731.601 1.731.601 1.731.601

95 Overgrebspakken 412.324 412.324 412.324 412.324

521020 Forebyggende foranstaltninger - Handicap 6.740.014 6.740.014 6.740.014 6.740.014

521110 SSP 1.581.823 1.581.823 1.581.823 1.581.823

02 SSP 1.581.823 1.581.823 1.581.823 1.581.823

521111 Børne- og familiecenter Kløvergården 9.692.850 9.692.850 9.692.850 9.692.850

01 Kløvergården 15.195.638 15.195.638 15.195.638 15.195.638

02 Integration 4.433.920 4.433.920 4.433.920 4.433.920

03 Familieplus -12.760.429 -12.760.429 -12.760.429 -12.760.429

10 Familiebehandling 2.571.071 2.571.071 2.571.071 2.571.071

30 COOL KIDS 252.650 252.650 252.650 252.650

Page 230: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 15.11.2017 - 15.07.54

Kontotekst2018

Budget2018(K)

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

521115 Kontaktpersonkorpset 1.206.220 1.206.220 1.206.220 1.206.220

30 Kontaktpersoner - korpset 1.206.220 1.206.220 1.206.220 1.206.220

521010 Forebyggende foranstaltninger - Familie 1.124.000 1.124.000 1.124.000 1.124.000

50 Økonomisk støtte 1.124.000 1.124.000 1.124.000 1.124.000

521020 Forebyggende foranstaltninger - Handicap 317.026 317.026 317.026 317.026

521111 Børne- og familiecenter Kløvergården -4.446.171 -4.446.171 -4.446.171 -4.446.171

02 Integration -4.446.171 -4.446.171 -4.446.171 -4.446.171

535 Døgninstitutioner for handicappede 28.912.958 26.236.967 24.417.569 24.217.569

507001 Særligt dyre enkeltsager -6.027.439 -6.027.439 -6.027.439 -6.027.439

523010 Døgninstitution Familie 17.645.199 16.707.203 16.047.504 16.047.504

60 Følgeudgift af anbringelsen 250.000 250.000 250.000 250.000

523020 Døgninstitution Handicap 17.295.198 15.557.203 14.397.504 14.197.504

60 Følgeudgift af anbringelsen 100.000 100.000 100.000 100.000

541 PPR 12.525.951 12.525.951 12.525.951 12.525.951

304010 PPR 12.525.951 12.525.951 12.525.951 12.525.951

542 Sundhedsplejen 12.571.052 12.611.052 12.611.052 12.611.052

489010 Sundhedsplejen 12.571.052 12.611.052 12.611.052 12.611.052

10 Sundhedsplejen 10.513.822 10.553.822 10.553.822 10.553.822

11 Station Victor 1.225.582 1.225.582 1.225.582 1.225.582

12 "Projekt "" En god start sammen""" 426.288 426.288 426.288 426.288

13 "Projekt ""Kom godt igang"" 405.360 405.360 405.360 405.360

Total 1.010.655.887 999.692.367 1.002.156.113 998.802.862

Page 231: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning 02200 1 1.356 -1.909 1.356 -1.909 1.356 -1.909 1.356 -1.909 Faste ejendomme 02500 1 38.489 -51.453 38.540 -51.453 38.591 -51.453 38.591 -51.453 Fritidsområder 02800 1 12.424 -901 12.424 -901 12.424 -901 12.424 -901 Fritidsfaciliteter 03200 1 10.931 -4.728 10.831 -4.728 10.831 -4.728 10.831 -4.728 Naturbeskyttelse 03800 1 5.262 -508 5.261 -508 5.261 -508 5.260 -508 Vandløbsvæsen 04800 1 5.654 -205 5.654 -205 5.654 -205 5.654 -205 Miljøbeskyttelse m.v. 05200 1 7.686 -648 7.689 -648 7.692 -648 7.695 -648 Diverse udgifter og indtægter 05500 1 2.104 -2.081 2.104 -2.081 2.104 -2.081 2.104 -2.081 Redningsberedskab 05800 1 15.117 0 15.117 0 15.117 0 15.117 0 REFUSION I ALT 09900 2 0 -850 0 -850 0 -850 0 -850 HOVEDKONTO 0 i alt 99.022 -63.282 98.975 -63.282 99.030 -63.282 99.032 -63.282 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 Affaldshåndtering 13800 1 74.758 -74.758 74.758 -74.758 74.758 -74.758 74.758 -74.758 HOVEDKONTO 1 i alt 74.758 -74.758 74.758 -74.758 74.758 -74.758 74.758 -74.758 2. Transport og infrastruktur 0 0 0 0 0 0 0 0 Fælles funktioner 22200 1 14.067 -13.814 13.567 -13.814 13.567 -13.814 13.567 -13.814 Kommunale veje 22800 1 88.745 -9.025 88.745 -9.025 88.745 -9.025 88.745 -9.025 Kollektiv trafik 23200 1 29.367 -565 29.367 -565 29.367 -565 29.367 -565 HOVEDKONTO 2 i alt 132.180 -23.403 131.680 -23.403 131.680 -23.403 131.680 -23.403 3. Undervisning og kultur 0 0 0 0 0 0 0 0 3.22.01 Folkeskoler 32201 1 372.107 -3.873 368.770 -3.873 371.797 -3.873 370.359 -3.873 3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samledeskolevæsen

32202 1 4.043 0 3.538 0 3.538 0 3.538 0

3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 32204 1 12.526 0 12.526 0 12.526 0 12.526 0 3.22.05 Skolefritidsordninger 32205 1 40.304 -21.961 38.911 -21.199 37.384 -20.362 36.256 -19.743 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 32206 1 8.059 0 8.059 0 8.059 0 8.059 0 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 32207 1 458 0 458 0 458 0 458 0 3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i 32208 1 80.129 -5.970 80.129 -5.970 80.129 -5.970 80.129 -5.970

Page 232: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægterdagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf.Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 32209 1 1.460 -1.460 1.460 -1.460 1.460 -1.460 0 0 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 32210 1 63.013 432 63.479 429 63.945 426 63.561 424 3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 32212 1 12.195 0 11.846 0 11.391 0 11.321 0 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 32214 1 5.497 0 5.496 0 5.496 0 5.495 0 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn iførskolealderen

32216 1 937 0 937 0 937 0 937 0

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 32217 1 10.305 -2.952 10.305 -2.952 10.305 -2.952 10.305 -2.952 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 32218 1 25.476 -526 25.482 -526 25.402 -526 25.235 -526 FOLKESKOLEN M.M. I ALT 636.510 -36.310 631.396 -35.551 632.827 -34.717 628.180 -32.641 Ungdomsuddannelser 33000 1 24.675 0 24.675 0 24.675 0 24.675 0 Folkebiblioteker 33200 1 39.149 -1.101 32.399 -1.101 32.384 -1.101 32.399 -1.101 Kulturel virksomhed 33500 1 41.068 -5.396 40.724 -5.396 40.793 -5.396 40.944 -5.396 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 33800 1 31.218 -4.284 31.218 -4.284 31.208 -4.284 31.207 -4.284 REFUSION I ALT 39900 2 0 -5.849 0 -5.863 0 -5.877 0 -5.877 HOVEDKONTO 3 i alt 772.620 -52.939 760.412 -52.195 761.886 -51.374 757.405 -49.298 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 Sundhedsudgifter m.v. 46200 1 356.037 -103 356.784 -103 356.371 -103 356.832 -103 HOVEDKONTO 4 i alt 356.037 -103 356.784 -103 356.371 -103 356.832 -103 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25.10 Fælles formål 52510 1 59.359 -2.078 58.127 -2.078 60.337 -2.078 60.336 -2.078 5.25.11 Dagpleje 52511 1 45.552 -10.278 45.552 -10.278 45.552 -10.278 45.552 -10.278 5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtilskolestart)

52514 1 154.539 -40.406 154.539 -40.406 154.539 -40.406 154.539 -40.406

5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 52516 1 1.647 -224 1.647 -224 1.647 -224 1.647 -224 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger

52519 1 24.443 0 24.443 0 24.443 0 24.443 0

DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT 285.541 -52.987 284.309 -52.987 286.519 -52.987 286.518 -52.987 Tilbud til børn og unge med særlige behov 52800 1 227.895 -37.665 222.513 -37.665 220.491 -37.665 219.541 -37.665 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør(servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt

53026 1 141.809 -21.342 162.029 -21.342 162.039 -21.342 162.434 -21.342

Page 233: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægterrehabiliteringsforløb (§ 83 a) 5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget fritvalg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85samt friplejeboliglovens § 32)

53027 1 353.721 -81.670 344.537 -77.339 329.904 -63.407 329.904 -63.407

5.30.28 Hjemmesygepleje 53028 1 67.374 0 67.373 0 67.474 0 67.436 0 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbudmålrettet mod primært ældre

53029 1 19.082 -2.472 19.082 -2.472 19.082 -2.472 19.082 -2.472

5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning ogbefordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)

53031 1 24.469 -39 24.469 -39 24.469 -39 24.469 -39

5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. vedpasning af døende i eget hjem

53036 1 3.249 0 3.249 0 3.249 0 3.249 0

TILBUD TIL ÆLDRE I ALT 609.703 -105.523 620.740 -101.192 606.217 -87.260 606.574 -87.260 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af fritvalg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94),samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)

53838 1 33.744 -1.460 15.904 -1.460 15.904 -1.460 15.904 -1.460

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer medhandicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)

53839 1 49.138 0 49.966 0 49.966 0 49.966 0

5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning ogbefordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112,113, 114, 116 og 117)

53841 1 21.164 -2.118 21.152 -2.118 21.139 -2.118 21.128 -2.118

5.38.42 Botilbud for personer med særlige socialeproblemer (Serviceloven §§ 109-110)

53842 1 8.291 -1.288 8.291 -1.288 8.291 -1.288 8.291 -1.288

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem foralkoholskadede (sundhedslovens § 141)

53844 1 10.652 -3.189 10.650 -3.189 10.650 -3.189 10.650 -3.189

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens §101 og Sundhedslovens § 142)

53845 1 5.519 -101 5.519 -101 5.519 -101 5.519 -101

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven§ 108)

53850 1 70.910 -5.074 70.926 -5.074 70.926 -5.074 70.925 -5.074

5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1,nr. 3, i lov om socialtilsyn)

53851 1 144.992 -7.021 158.648 -7.021 158.041 -7.021 158.040 -7.021

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven §107)

53852 1 90.584 -4.279 89.277 -4.279 86.517 -4.279 86.517 -4.279

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven§§ 45, 97-99)

53853 1 5.673 -159 5.673 -159 5.673 -159 5.673 -159

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103) 53858 1 13.590 -5.162 13.580 -5.162 13.580 -5.162 13.580 -5.162 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104) 53859 1 47.296 -2.240 47.210 -2.240 47.210 -2.260 47.210 -2.260

Page 234: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT 501.553 -32.091 496.795 -32.090 493.414 -32.110 493.401 -32.110 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 54660 1 20.178 -18.100 18.649 -11.700 18.248 -10.900 18.235 -9.500 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet afintegrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.

54661 1 37.179 0 44.340 0 40.815 0 37.145 0

5.46.65 Repatriering 54665 1 0 0 0 0 0 0 0 0 TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT 57.357 -18.100 62.990 -11.700 59.063 -10.900 55.380 -9.500 Førtidspensioner og personlige tillæg 54800 1 322.037 0 326.196 0 330.355 0 334.514 0 5.57.71 Sygedagpenge 55771 1 140.612 -2.069 140.572 -2.069 140.570 -2.069 140.572 -2.069 5.57.72 Sociale formål 55772 1 21.507 0 21.448 0 21.379 0 21.380 0 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 55773 1 112.330 0 106.917 0 108.465 0 108.465 0 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper afflygtninge

55774 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiveredekontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

55775 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunalmedfinansering

55776 1 34.807 0 34.807 0 34.807 0 34.807 0

5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering 55777 1 16.233 0 16.301 0 16.301 0 16.301 0 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 55778 1 123.048 0 120.387 0 117.693 0 117.691 0 5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning ogkontantydelsesordning

55779 1 0 0 0 0 0 0 0 0

KONTANTE YDELSER I ALT 448.537 -2.069 440.432 -2.069 439.215 -2.069 439.216 -2.069 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OGFLEKSJOBORDNINGER MV. (58)

55800 1 381.758 0 377.636 0 377.436 0 377.236 0

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunalebeskæftigelsesindsats

56890 1 82.955 0 82.955 0 82.955 0 82.955 0

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 56891 1 7.235 0 7.235 0 7.235 0 7.235 0 5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under densærlige uddannelsesordning og den midlertidigearbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelseansat i kommuner

56895 1 2.611 -508 2.611 -508 2.611 -508 2.611 -508

5.68.96 Servicejob 56896 1 207 0 207 0 207 0 207 0 5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 56897 1 25.636 0 25.636 0 25.636 0 25.636 0 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 56898 1 11.798 0 11.798 0 11.798 0 11.798 0 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT 130.442 -508 130.442 -508 130.442 -508 130.442 -508 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 57200 1 1.430 0 1.430 0 1.430 0 1.430 0

Page 235: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

REFUSION I ALT 59900 2 0 -328.404 0 -325.491 0 -326.542 0 -326.542 HOVEDKONTO 5 i alt 2.966.251 -577.346 2.963.483 -563.702 2.944.581 -550.040 2.944.251 -548.640 6. Fællesudgifter og administration mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 Politisk organisation 64200 1 12.393 -96 11.882 -96 11.882 -96 11.882 -96 Administrativ organisation 64500 1 466.325 -66.092 463.451 -68.146 460.868 -68.146 458.666 -68.146 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 64800 1 15.028 0 19.281 0 -11.538 0 -46.513 0 Lønpuljer m.v. 65200 1 64.734 -17.730 64.734 -17.730 64.734 -17.730 64.734 -17.730 HOVEDKONTO 6 i alt 558.480 -83.918 559.348 -85.971 525.947 -85.971 488.769 -85.971 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.959.349 -875.749 4.945.440 -863.414 4.894.252 -848.932 4.852.727 -845.456B. Anlægsvirksomhed

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning 02200 3 5.000 -7.000 5.000 -7.000 5.000 -7.000 5.000 -7.000 Faste ejendomme 02500 3 13.550 0 10.100 0 7.600 0 7.600 0 Fritidsområder 02800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Fritidsfaciliteter 03200 3 9.500 0 0 0 0 0 0 0 Naturbeskyttelse 03800 3 3.540 0 1.540 0 1.540 0 1.540 0 Vandløbsvæsen 04800 3 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 0 i alt 32.590 -7.000 17.640 -7.000 14.140 -7.000 14.140 -7.000 2. Transport og infrastruktur 0 0 0 0 0 0 0 0 Fælles funktioner 22200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunale veje 22800 3 16.900 0 7.350 0 6.850 0 7.350 0 Kollektiv trafik 23200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Havne 23500 3 1.600 0 5.690 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 2 i alt 18.500 0 13.040 0 6.850 0 7.350 0 3. Undervisning og kultur 0 0 0 0 0 0 0 0 Folkeskolen m.m. 32200 3 10.250 0 7.000 0 5.830 0 5.830 0 Kulturel virksomhed 33500 3 4.900 0 13.580 0 2.250 0 2.250 0 HOVEDKONTO 3 i alt 15.150 0 20.580 0 8.080 0 8.080 0 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 236: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Sundhedsudgifter m.v. 46200 3 750 0 750 0 750 0 750 0 HOVEDKONTO 4 i alt 750 0 750 0 750 0 750 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 0 0 0 0 0 0 0 0 Dagtilbud m.v. til børn og unge 52500 3 23.700 0 77.500 0 75.500 0 17.500 0 Tilbud til børn og unge med særlige behov 52800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør(servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samtrehabiliteringsforløb (§ 83 a)

53026 3 2.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0

5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget fritvalg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85samt friplejeboliglovens § 32)

53027 3 0 0 0 0 4.000 0 20.000 0

TILBUD TIL ÆLDRE I ALT 2.700 0 1.700 0 5.700 0 21.700 0 Tilbud til ældre og handicappede 53200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem foralkoholskadede (sundhedslovens § 141)

53844 3 0 0 0 0 0 0 0 0

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven§ 108)

53850 3 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 56800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 5 i alt 27.900 0 80.700 0 82.700 0 40.700 0 6. Fællesudgifter og administration mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrativ organisation 64500 3 6.000 0 6.500 0 6.500 0 23.500 0 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 64800 3 4.200 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 HOVEDKONTO 6 i alt 10.200 0 8.500 0 8.500 0 25.500 0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 105.090 -7.000 141.210 -7.000 121.020 -7.000 96.520 -7.000 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)

99900 9 0 0 109.069 -17.397 218.038 -34.770 327.017 -52.508

7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 7 i alt 70000 4 41.994 -4.262.013 41.550 -4.328.127 41.229 -4.399.279 40.888 -4.488.064 8. Balanceforskydninger 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 8 i alt 80000 5 76.994 -38.664 17.333 -38.664 54.106 -38.664 114.540 -38.664Balance 5.183.426 -5.183.426 5.254.603 -5.254.603 5.328.645 -5.328.645 5.431.692 -5.431.692

Page 237: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Tværgående artsoversigt 15.11.2017 - 13.44.37

Kontotekst2018

Budget2018(K)

1.943.132.846

1.943.132.846

175.704.360

15.555.282

36.976.647

4.360.909

118.811.522

1.651.192.009

446.800.595

166.042.395

193.810.612

121.594.519

366.906.292

356.037.596

1.294.409.722

21.780.617

1.142.897.033

129.732.072

118.987.542

23.125.627

1.372.000

-511.283.613

-49.609.210

-208.098.918

-56.034

-56.248.969

-2.136.185

-195.134.297

-4.672.142.866

-800.000

-1.500.000

-4.628.890.060

0

69.212.556

16.066.969

-85.279.525

0

1 Lønninger

1.0 Fast løn

2 Varekøb

2.2 Fødevarer

2.3 Brændsel og drivmidler

2.7 Anskaffelser

2.9 Øvrige varekøb

4 Tjenesteydelser m.v.

4.0 Tjenesteydelser uden moms

4.5 Entreprenør- & håndv.ydelser

4.6 Betalinger til staten

4.7 Betalinger til kommuner

4.8 Betalinger til regioner

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

5 Tilskud og overførsler

5.1 Tjenestemandspensioner m.v.

5.2 Overførsler til personer

5.9 Øvrige tilskud og overførsler

6 Finansudgifter

6.1 Renteudgifter

6.2 Kurstab

7 Indtægter

7.1 Egne huslejeindtægter

7.2 Salg af produkter og ydelser

7.6 Betalinger fra staten

7.7 Betalinger fra kommuner

7.8 Betalinger fra Regioner

7.9 Øvrige indtægter

8 Finansindtægter

8.1 Renteindtægter

8.3 Provision

8.6 Statstilskud

9 Interne udgifter og indtægter

9.1 Overførte lønninger

9.4 Overførte tjenesteydelser

9.7 Interne indtægter

Total

Page 238: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Personaleoversigt - Økonomiudvalget

Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)

2018 2019 2020 2021

Sektor: Administrativ organisation 311.808 311.040 309.437 307.237Serviceområde: Centrale forvaltninger 301.732 300.964 299.361 297.161Serviceområde: IT og Digitalisering 7.431 7.431 7.431 7.431Serviceområde: Administrationsbygninger 2.645 2.645 2.645 2.645Serviceområde: Redningsberedskabet 0 0 0 0Serviceområde: Budgetpuljer 0 0 0 0

Sektor: Politisk organisation 8.737 8.737 8.737 8.737Serviceområde: Byråd, råd og nævn 7.714 7.714 7.714 7.714Serviceområde: Valg 1.023 1.023 1.023 1.023

Sektor: Erhverv, Turisme og profilering 1.071 1.071 1.071 1.071Serviceområde: Turisme 1.071 1.071 1.071 1.071Serviceområde: Profilering 0 0 0 0Serviceområde: Erhverv 0 0 0 0

Udvalget ialt 321.616 320.848 319.245 317.045

Page 239: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Personaleoversigt - Arbejdsmarkedsudvalget

Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)

2018 2019 2020 2021

Sektor: Forsørgelsesydelser 31.117 31.117 31.117 31.117Serviceområde: Kontanthjælp 0 0 0 0Serviceområde: Revalidering 0 0 0 0Serviceområde: Fleks- og skånejob og ledigheds 0 0 0 0Serviceområde: Førtidspension 0 0 0 0Serviceområde: Sygedagpenge 0 0 0 0Serviceområde: A-dagpenge 0 0 0 0Serviceområde: Ressourceforløb 0 0 0 0Serviceområde: Løntilskud 0 0 0 0Serviceområde: Øvrig forsørgelse 31.117 31.117 31.117 31.117Serviceområde: Integrationsydelse

Sektor: Beskæftigelsesindsats 27.626 27.625 27.625 27.624Serviceområde: Afklaringsforløb, projekter mv. 22.132 22.132 22.132 22.132Serviceområde: Tilbud til udlændinge 0 0 0 0Serviceområde: Uddannelse, vejl.forsikr 0 0 0 0Serviceområde: Særligt tilrettelagt udd.vejl. 0 0 0 0Serviceområde: Ungdommes udd.vejl. 5.494 5.493 5.493 5.492

Sektor: Specialundervisning for voksne 3.697 3.697 3.697 3.697Serviceområde: Specialskolen for Voksne 3.697 3.697 3.697 3.697Serviceområde: Regional voksenspecialundervisn 0 0 0 0

Udvalget ialt 62.440 62.439 62.439 62.438

Page 240: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Personaleoversigt - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)

2018 2019 2020 2021

Sektor: Sundheds- og Ældreområdet 559.270 559.674 545.089 545.913Serviceområde: Sundhed 54.330 55.525 54.762 55.229Serviceområde: Ældre 504.940 504.149 490.327 490.684Serviceområde: Aktivitetsbest medfinans. 0 0 0 0

Sektor: Handicapområdet 190.817 205.203 204.596 204.595Serviceområde: Interne tilbud 177.361 181.104 181.103 181.102Serviceområde: Eksterne tilbud 13.456 24.099 23.493 23.493

Sektor: Sikringsområdet 0 0 0 0Serviceområde: Særlige sikringsydelser 0 0 0 0

Sektor: Social Tilsyn Nord 26.506 26.506 26.506 26.506Serviceområde: Social Tilsyn Nord 26.506 26.506 26.506 26.506

Udvalget ialt 776.593 791.383 776.191 777.014

Page 241: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Personaleoversigt - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)

2018 2019 2020 2021

Sektor: Fritid og kultur 30.527 30.428 30.378 30.378Serviceområde: Haller og bygninger mv. 11.781 11.682 11.632 11.632Serviceområde: Biblioteker 17.779 17.779 17.779 17.779Serviceområde: Museer og teatre 365 365 365 365Serviceområde: Andre kulturelle opgaver 39 39 39 39Serviceområde: Folkeoplysning 0 0 0 0Serviceområde: Bosætning 563 563 563 563

Udvalget ialt 30.527 30.428 30.378 30.378

Page 242: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Personaleoversigt - Teknik- og Miljøudvalget

Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)

2018 2019 2020 2021

Sektor: Forsyning 0 0 0 0Serviceområde: Affald og genbrug 0 0 0 0

Sektor: Park og vej 51.130 51.130 51.130 51.130Serviceområde: Vejområdet 51.130 51.130 51.130 51.130Serviceområde: Grønne områder 0 0 0 0Serviceområde: Strand og Kyst 0 0 0 0

Sektor: Byggeri og ejendomme 601 601 601 601Serviceområde: Lejeadministrationen 601 601 601 601Serviceområde: Ældre og plejeboliger 0 0 0 0

Sektor: Natur og miljø 0 0 0 0Serviceområde: Natur og miljø 0 0 0 0

Sektor: Landdistrikter 0 0 0 0Serviceområde: Landdistrikter 0 0 0 0

Udvalget ialt 51.731 51.731 51.731 51.731

Page 243: Budget 2018 - Hjørring · kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Personaleoversigt - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)

2018 2019 2020 2021

Sektor: Undervisning 369.200 365.513 366.309 364.317Serviceområde: Skoler 253.867 251.227 253.170 252.026Serviceområde: Skolefritidsordninger 33.381 32.334 31.187 30.339Serviceområde: Specialundervisning 60.249 60.249 60.249 60.249Serviceområde: Ungdomsskoler 8.807 8.807 8.807 8.807Serviceområde: Musikskoler 12.896 12.896 12.896 12.896Serviceområde: Privatskoler og efterskoler 0 0 0 0

Sektor: Dagtilbud 187.809 186.708 187.839 187.839Serviceområde: Fælles formål dagtilbud 11.055 10.109 11.359 11.359Serviceområde: Dagpleje 39.548 39.548 39.548 39.548Serviceområde: Daginstitutioner og klubber 134.041 133.886 133.767 133.767Serviceområde: Særlige dagtilbud 3.165 3.165 3.165 3.165Serviceområde: Tilskud til puljeordninger 0 0 0 0

Sektor: Børne og Familie 143.254 143.236 143.168 143.169Serviceområde: Handicap 9.397 9.339 9.270 9.271Serviceområde: Døgnophold 74.055 74.055 74.056 74.056Serviceområde: Forebyggende foranstaltn. 35.407 35.407 35.407 35.407Serviceområde: Døgninst. for handicappede 0 0 0 0Serviceområde: PPR 12.374 12.374 12.374 12.374Serviceområde: Sundhedsplejen 12.021 12.061 12.061 12.061

Udvalget ialt 700.263 695.457 697.316 695.325