Top Banner
SANDER. Voor een dorp als geen ander. SANDER. Voor een dorp als geen ander.
16

brochure sander

Mar 28, 2016

Download

Documents

Ideeweb

brochure sander
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: brochure sander

Sander - 1

SANDER. Voor een dorp als geen ander.

KLEUREN: Pantone 667 - Pantone 384

SANDER. Voor een dorp als geen ander.

Page 2: brochure sander

WIE IS SaNDER? 

Op 14 oktober 2012 sta je, als inwoner van

Kontich of Waarloos, voor de keuze. Ofwel laat

je alles bij het oude. Ofwel kan er heel wat

veranderen en krijgen we dit keer een actief,

degelijk en betrouwbaar schepencollege, met

gemotiveerde, hardwerkende raadsleden die

hun taken ernstig nemen. De keuze is aan u.

Deze gemeenteraadsverkiezingen geven je

de kans om mee te zoeken naar de beste be-

stuurders voor ons dorp. Of sterker nog,

misschien ben je zelf de geknipte man of

vrouw om de gemeente mee te besturen.

Vandaag stellen we je ons nieuwe, lokale po-

litieke project voor: SANDER, een samentrek-

king van de woorden “Samen Anders”.

SamENWat de gemeente de afgelopen jaren uitstekend

deed was ‘tegenwerken’. Met het nieuwe project

SANDER, willen we ‘samenwerken’. Jong én oud,

man én vrouw, links én rechts, Kontich én Waar-

SANDER - 2

Page 3: brochure sander

loos, rijk én arm.... We willen ideeën

samenbrengen, overleg plegen en

belangen verzoenen. Kortom, Kon-

tich goed besturen. Voor iedereen. In

plaats van enkel belangengroepen

en politieke vrienden te dienen.

Als je ooit op het vragenhalfuurtje

van de gemeentraad geweest bent,

heb je het waarschijnlijk al aan den

lijve ondervonden: in Kontich is

nooit veel overleg mogelijk ge-

weest. Dat willen we veranderen,

door het gemeentelijk overleg op

een hoger niveau te tillen. Zodat

Kontich weer democratisch be-

stuurd wordt. Zoals het hoort.

aNDERSAl is “Anders” een versleten woord

in de politiek, toch is verandering

echt wat Kontich nodig heeft. Onze

gemeente wordt al jarenlang door

dezelfde partijen bestuurd. En dat

voel je. Twee schepenen vierden dit

jaar hun veertigste (!) jaar in de ge-

meenteraad. Kontich-Waarloos heeft

dringend nood aan een nieuwe, frisse

aanpak. Nieuwe ideeën, kansen

voor de noodzakelijke veranderin-

gen, ruimte voor nieuwe initiatieven.

Het is tijd dat de oude, verzuilde

krokodillen een stap opzij zetten.

We zetten je alvast enkele van onzeprogrammapunten voor.

K o n t i c h / W a a r lo o s wij gAAN VooR AANgENAAm.Kies je voor SANDER, dan kies je

voor een oNAfhANkElijkE lijSt van bekwame, dorpsge-

bonden mensen die, loS VAN NAtioNAlE pARtijStRuc-tuREN, Kontich-Waarloos willen

VERAANgENAmEN .Dat willen we doen in opREcht EN DooRDAcht oVERlEg

met alle mensen, ook met jou. Wij

noemen het ‘DooRDAcht SAmEN bEStuREN.’

SANDER - 3

KLEUREN: Pantone 667 - Pantone 384

Page 4: brochure sander

koNtich iS gEEN StAD. wAARlooS blijft EEN DoRp

Stop DE oNgEREmDE vERkavElINgSWoEDE“Den buiten begint in Kontich” en dat

willen we zo houden. Kontich en Waarloos

hebben dringend nood aan weerbare be-

stuurders die niet onder één hoedje spe-

len met machtige projectontwikkelaars,

tegen de wil van de eigen bevolking in.

Daarom willen we alle ruimtelijke plan-

nen onder de loupe nemen. Ons uit-

gangspunt is dat Kontich een buitenge-

meente is en dat Waarloos een dorp moet

blijven, waar het aangenaam wonen is.

maak vaN gRoENINgEN EEN gRoot paRkIn plaats van het gebied Groeningen te

verkavelen kan daar ruim 20 ha bebost

worden. En zo een natuurlijk buffer vor-

men tussen de autostrade en ons dorp.

We noemen het bijvoorbeeld “Park Spoor

West”, naar de oude spoorwegbedding

die als fietspad wordt gebruikt. Vergelijk

het met het Vrijbroekpark in Meche-

len, een gelijkaardig gebied. Ons “Park

Spoor West” zou mooi aansluiten op de

Zandbergen in het Noorden en de groene

vinger tussen E19 en A12 in het Westen.

Meer lucht, meer groen, dus aangenamer.

EEN DREEf om tE joggEN. We zouden een dreef voor fietsers,

wandelaars en joggers kunnen aanleg-

gen die de Antwerpsesteenweg verbindt

met de Edegemsesteenweg, achter de

Helenaveldstraat. Dat is leuk, sportief,

gezond en haalbaar voor onze gemeente.

SANDER - 4

Page 5: brochure sander

SANDER - 5

Weer een aangenaam idee, dat hele-

maal niet veel geld hoeft te kosten.

Deze drie ideeën zijn nog maar ’n

begin. Kies voor SANDER en zorg er

voor dat je gemeente op talloze punten

mooier, groener en aangenamer

wordt. Helemaal anders dan wat het

oude bestuur de voorbije jaren deed:

bomen vellen, parken verwaarlozen en

open plekken volbouwen. Heb je zelf

ideeën voor een nieuw, fris Kontich/

Waarloos? Laat het ons weten.

SANDER Zacht voor groen Hard voor beton

Page 6: brochure sander

SANDER - 6

VooRRANg VooR mENSENloS hEt mobIlItEItS-vRaagStuk op De oude bestuursploeg heeft een poging

gedaan om het mobiliteitsprobleem aan

te pakken. Al snel bleek dat ze geen dui-

delijke visie hadden. Daardoor werden

de problemen niet kleiner maar groter.

Het huidige verkeerscirculatieplan werd

een maat voor niks en de bevolking

protesteert nog altijd hevig. Wij wil-

len een globaal doordacht en haalbaar

alternatief verkeerscirculatieplan.

Dat plan moet de doorstroming verzoe-

nen met een behoorlijke leefkwaliteit

en rust voor de bewoners. De plan-

nen moeten grondig en in een breed

perspectief besproken worden met

het Gewest, de Lijn en de NMBS.

We willen de brede straten op hun

capaciteit benutten; geen bussen én

doorgaand verkeer door dezelfde smalle

straten duwen. Het vervoersaanbod

willen we behouden maar de bustra-

jecten worden eenvoudiger. Onnodige

lusvormige bewegingen snijden

we af, waardoor de bussen minder

kilometers door het dorp afleggen en

vlotter op hun bestemming geraken.

We maken meer en veiligere ruimte voor

fietsers en voetgangers zodat u de auto

VCP? MAAR ALLEE!

SANDER MAAKT

ER WERK VAN

Page 7: brochure sander

Sander - 7

niet voor elke korte verplaatsing van stal

hoeft te halen. Scholieren moeten veilig te

voet of per fiets op school kunnen geraken.

Het nieuwe verkeersplan wordt zo uit-

gedacht dat auto’s en fietsers niet

meer op de voetpaden moeten rijden

als ze niet geblokkeerd willen staan.

aaNgENaam vooR IEDEREENHet VCP valt niet simpelweg te

herleiden tot een probleem van

twee straten. Wie dat beweert,

is eerder kortzichtig. Iedereen is

namelijk betrokken: als voetgan-

ger, als fietser, als automobilist,

als buspassagier of als bewoner.

Daarom moet de politiek het

probleem in zijn geheel aan-

pakken, in overleg met alle

belanghebbenden en instan-

ties. Het nieuwe VCP moet

een sluitend compromis

inhouden voor elke straat.

Page 8: brochure sander

fiNANciËN & bEStuuR De inwoners/belastingbetalers verwachten dat de gemeente efficiënt bestuurd 

wordt. Wij willen meer realiseren met het beschikbare budget. De dorpslijst 

sanDEr wil alvast de personenbelasting verlagen van 5,7% naar 5%. 

Waarom betaal je nog 45 euro milieubelasting? Je betaalt al voor je vuilniszak, voor 

je GFt-container én voor bepaalde delen van het containerpark. Je betaalt ook een 

rioleringsbijdrage op je waterfactuur (dat is ook een gemeentelijke taks!). Dorps-

lijst sanDEr vindt de milieubelasting een dubbele belasting en dat willen we niet.

hoE kuNNEN wE bESpAREN?

Schaf DubbElE StRuctuREN EN DubbEl WERk af. De wetgeving laat toe om concrete

aanpassingen te doen. In Kontich

gebeurde dat tot nu toe niet.

bESpaREN DooR SchulDafbouW. Het oude bestuur heeft de bankschul-

den van de gemeente al gedeeltelijk

verlaagd. Niet door te bezuinigen, maar

door de gemeentelijke reserves gro-

tendeels op te gebruiken. SANDER wil

SANDER - 8

Page 9: brochure sander

met die uitgespaarde rentebedragen de

gemeentelijke schuld verder verminde-

ren en stapsgewijs de reserves opnieuw

aanvullen.

DRINgEND WERk makEN vaN EEN INtERN coNtRolESyStEEm. Het oude bestuur heeft geen werk ge-

maakt van de (verplichte!) interne audit.

SANDER wil elke vorm van misbruik en

belangenvermenging uitsluiten. Daarom

zijn we wel voor een intern controlesys-

teem. Want met een striktere controle

kan onze gemeente aanzienlijk bespa-

ren.

allE SubSIDIES bENuttEN. Als we zorgvuldiger plannen, zou de

gemeente Kontich meer subsidies kun-

nen krijgen. Het oude bestuur heeft

honderdduizenden euro’s aan subsidies

gemist, onder andere bij de heraanleg

van de Molenstraat, door slechte plan-

ning.

INvEStEREN IN ENERgIE. Als we niets doen, zal de energiekost

de komende jaren aanzienlijk toene-

men. Door energie te besparen en

door zelf energie te winnen, kunnen

we een belangrijk financieel voordeel

doen. Natuurlijk zullen we

eerst moeten investeren

vooraleer we de vruchten

kunnen plukken. De dorpslijst

SANDER heeft een concreet

gemeentelijk energieplan

klaar waar niet alleen de ge-

meente, maar ook de inwoners

zullen van meeprofiteren.

SANDER - 9

Page 10: brochure sander

bEtAAlbAAR woNEN Betaalbaar wonen is een klassiek politiek thema in onze gemeente. het bleef 

tot nu toe bij beloftes. het oude bestuur slaagde er niet in om één project voor 

betaalbaar wonen concreet te maken. het is ook niet gemakkelijk. De dorpslijst 

sanDEr wil geen valse beloftes maken. toch zijn er vele mogelijkheden om te 

werken aan een gezond woonbeleid.

SocIalE huuRWoNINgEN zIjN DE EERStE pRIoRItEIt. We kunnen een inhaalbeweging doen

door bestaande gebouwen te renove-

ren tot verhuurbare sociale woningen

en appartementen voor gezinnen met

een krap inkomen. We willen geen

gemeente-eigendom verkopen. Dat kan

je immers maar één keer doen. Verhu-

ren of verpachten kan uiteraard wel.

SpEcIalE INSpaNNINg vooR joNgEREN. We gaan actief op zoek naar beschik-

bare ruimte in de overheidsgebouwen.

Door wat herschikkingen kunnen

we zeker ruimte vrijmaken waar we

studio’s installeren, die jonge star-

ters voor een beperkte periode (bij-

voorbeeld 3 jaar) kunnen huren.

SANDER - 10

Page 11: brochure sander

SANDER - 11

ovERaaNboD?Hoewel het spel van vraag en aanbod

heel belangrijk is op de woningmarkt,

zal de verkavelingswoede de huizen-

prijzen in Kontich niet doen dalen,

of toch zeker niet op korte termijn.

De vastgoedpromotoren hebben de

touwtjes goed in handen en zullen

altijd de hoogste verkoopprijs blijven

nastreven. Als later de markt inzakt,

zullen het vooral de oudere huizen

zijn die aan waarde verliezen. De hui-

dige inwoners zullen dan de

rekening van het overaanbod

betalen.

Page 12: brochure sander

wERkiNgSANDER bestaat uit dorpsgenoten die hun

talenten willen aanwenden om van Kontich een

gemeente te maken die aangenaam om wonen is.

Daar hoort natuurlijk een hele organisatie bij en

die verduidelijken we graag even.

DE KERNGROEP: Deze bestaat voorlopig uit 6

verkozen leden en neemt beslissingen over zaken

die door de ledenwerking worden aangereikt.

DE G40: bestaat uit betalende leden die zich

organiseren in kleinere werkgroepen zo-

als ruimtelijke ordening, cultuur, duuraam-

heid en locale economie, ... Wens je graag

mee te denken, neem dan contact op met

info@dorpslijstsander.be of 0477 20 14 57.

Stef bossaertsPeter Benoitlaan 31, 2550 Kontich, 0477 20 14 57stef@dorpslijstsander.be

Eric bouwens Lijsterbolstraat 24, 2550 Kontich, 03 458 56 34eric@dorpslijstsander.be

Ronald Decelle Haakstuk 16, 2550 Kontich-kazerne, 03 288 87 90ronald@dorpslijstsander.be

joost filletEdegemsesteenweg 65, 2550 Kontich0499 54 04 96joost@dorpslijstsander.be

Rob SiaensEdegemsesteenweg 74,2550 Kontich, rob@dorpslijstsander.be

guy van Wynsberghe jrOoststatiestraat 32, 2550 Kontich, 0494 76 88 86 guy@dorpslijstsander.be

SANDER - 12

kERNgRoEp

Verkiezingsdrukwerk gemeenteraadsverkiezingen 2012 Verantwoordelijke uitgever: Stef Bossaerts Peter Benoitlaan 31, 2550 Kontich

KLEUREN: Pantone 667 - Pantone 384

Page 13: brochure sander

SANDER - 13

greet michielsen: Ik hou van goudsbloemen. Om hun kleur en hun smaak.En van SANDER. Om zijn openheid, zijn durf en zijn daadkracht.Ik hoop dat SANDER een nieuwe wind kan doen waaien in ons dorp. Dat is hard nodig.

Eric bouwens: Zelfstandig illustrator en grafisch ontwerper. Ik teken graag mee aan een bruikbare blauwdruk voor een dorp dat klaar is voor de toe-komst. Tijd om wat verder te denken en kijken!Maar geef me een gitaar en je bent zo van me af.

greet blommaert: Ik sta achter SANDER omdat ik van Kontich hou en wil samenwerken met haar bur-gers en omringende gemeenten. Ik hou van de na-tuur en daarom steun ik alles rond Natuurpunt en de Oude Spoorwegberm.

geny capone: Ik ben actief in het parochiaal leven van Kontich-Kazerne. Ik sta volledig achter de nieu-we dorpslijst SANDER omdat ik wens dat mijn kinde-ren in een mooie gemeente zullen kunnen leven. Ik help zo graag mensen.

Stef bossaerts: Gedreven ondernemer, politicus in hart en nieren, ocmw-raadslid, lust worst met rode kool, gelukkig getrouwd, gelooft in positieve veran-dering, is voorzitter van dorpslijst SANDER, zot van Coldplay en helemaal weg van het Verre Oosten.

Ronald Decelle: Woont al meer dan 20 jaar in Kon-tich-Kaz en vindt dat het een pak beter kan in onze gemeente. Kortom, meer gezelligheid, meer plaats om vanzelfsprekend te leven. Houdt van spaghetti met zeevruchten en een goed glas wijn erbij. joost fillet: Financieel adviseur van KMO’s, lokale besturen en social profitorganisaties. Houdt van par-ken en tuinen en moderne kunst. 8 jaar oppositiewerk in Kontichse gemeenteraad. Met SANDER wil ik de democratie op een hoger niveau tillen in Kontich.

Rob Siaens: Burgerlijk ingenieur, leidt het Sales & Operations Planning proces bij ZF Wind Power. Ge-prikkeld door gemeentepolitiek -en dan vooral hoe dit beter kan in Kontich-Waarloos. Zeer handige harry; gepassioneerd door techniek en geschiedenis.

guy van Wynsberghe jr.: Beeldend kunstenaar, Muzikant, Leraar, Interieurverbouwer, Creative Coach Groupsessions Inc, Politicus, Auteur, Patiënt, Broer, Zoon, Vader, Opschepper

hoE SANDER bEN jij?

Verkiezingsdrukwerk gemeenteraadsverkiezingen 2012 Verantwoordelijke uitgever: Stef Bossaerts Peter Benoitlaan 31, 2550 Kontich

Page 14: brochure sander

SANDER - 14

EEN gEzoND ouDERENbElEiD

Hoe bereidt onze gemeente zich voor op de vergrijzing? Het

politieke debat over de ouderenzorg in Kontich-Waarloos

werd nooit gevoerd. SANDER pakt het anders aan. Ons

motto “DOORDACHT SAMEN BESTUREN” passen we ook

op deze materie toe. We willen overleggen met de inwo-

ners. Inspirerende voorbeelden zijn er te over, concrete

projecten elders in Vlaanderen die een licht kunnen schij-

nen op hoe het in Kontich-Waarloos ook zou kunnen.

Daarom nodigt dorpslijst SANDER mevrouw Carla

Molenberghs uit. Zij is directrice van Huis Per-

rekens, Geel - Oosterlo, een toonaangevend initia-

tief in de ouderenzorg. U bent van harte welkom.

INfoRmatIEavoND

hEt wooNzoRgcENtRum

iN DE 21StE EEuw Een gezellige woonomgeving, zorg inclusief.

WoENSDAg 14 MAART oM 20 uuR,

zAAl BERKENhof TE WAARlooS.

Page 15: brochure sander

Sander - 15

SANDER komt buuRtENsanDEr staat tussen de mensen. heb je een mening? heb je ideeën over hoe het an-

ders moet? We horen het wát graag. in de komende maanden zullen we ons met vlag 

en wimpel ergens in jouw buurt opstellen. Kom eens langs voor een praatje!

 

NoDig SANDER uitWil je sanDEr uitnodigen voor een kennismaking? samen met 

vrienden, buren, familie of vereniging? Eén mailtje volstaat om een 

afspraak te maken. aarzel niet, de democratie is ook van jou!

 

iNVEStEER iN jE DoRp, iNVEStEER iN SANDERDeze verkiezingscampagne kost een pak geld. sanDEr is een onafhankelijke dorps-

lijst, los van nationale partijstructuren. We barsten van de ideeën, maar koken kost 

geld. Graag willen we daarom een beroep doen op jouw gulheid. Elke Euro telt.

sanDEr steunen kan door te storten op rekeningnummer 001-6652812-46

coNtActSANDER

lijsterbolstraat 24  | 2550 Kontich   | tel: 0477 20 14 57

www.dorpslijstsander.be  | info@dorpslijstsander

Page 16: brochure sander

Sander - 16

STuuR JE INzENDINg NAAR: eric@dorpslijstsander.be

Doe dit bij voorkeur via www.yousendit.com

of andere.

KLEUREN: Pantone 667 - Pantone 384

DIE vERlIchtINgSpaal DIE IN DE WEg Staat, DIE StRaat-tEgEl DIE loS zIt, hEt zE-

bRapaD Dat NIEt lIgt WaaR hEt zou moEtEN lIggEN?

sanDEr is benieuwd waar jij je aan ergert in Kontich.trek er daarom op 

uit met je smartphone- of andere camera en bedenk een leuk scena-rio rond jouw ergernis. het mag van 

gek tot dwaas zolang het maar binnen een tijdsbestek van 3 minuten blijft.We maken je werkstuk wereldkundig

op onze dra op te startenFacebookpagina.

AAN DE bEVolkiNg!