Top Banner
BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOA-Compact EKB, BOA-W, BOA-H, BOA-R, BOA-RVK, BOA-S Manual de utilizare
68

BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

Oct 25, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

BOA-SuperCompact, BOA-Compact,BOA-Compact EKB, BOA-W,BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-S

Manual de utilizare

Page 2: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

Caseta lucrării

Manual de utilizare

Toate drepturile rezervate. Este interzisă difuzarea, multiplicarea, prelucrarea sau transmiterea cătreterţi a acestui manual fără acordul scris al producătorului.

Principiu general: ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 19.03.2021

Page 3: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

Cuprins

3 din 68

Cuprins

Glosar ......................................................................................................................................................  5

1 Generalităţi.............................................................................................................................................  61.1 Principii.............................................................................................................................................................. 61.2 Grupul ţintă ...................................................................................................................................................... 61.3 Documente însoţitoare .................................................................................................................................... 61.4 Simboluri ........................................................................................................................................................... 61.5 Marcarea indicaţiilor de avertizare ................................................................................................................. 6

2 Siguranţa ................................................................................................................................................  82.1 Generalităţi ....................................................................................................................................................... 82.2 Utilizarea conform destinaţiei ......................................................................................................................... 82.3 Calificarea şi instruirea personalului ............................................................................................................... 92.4 Urmări şi pericole în caz de nerespectare a instrucţiunilor............................................................................ 92.5 Lucrul în condiţii de siguranţă......................................................................................................................... 92.6 Indicaţii de siguranţă pentru exploatator/operator..................................................................................... 102.7 Indicaţii de siguranţă pentru lucrări de întreţinere, inspecţie şi montaj .................................................... 102.8 Moduri de lucru nepermise............................................................................................................................ 10

3 Transport/depozitare/eliminare a deşeurilor.....................................................................................  113.1 Controlul stării de livrare ............................................................................................................................... 113.2 Transport......................................................................................................................................................... 113.3 Depozitare/conservare ................................................................................................................................... 123.4 Returnarea ...................................................................................................................................................... 123.5 Evacuare ca deşeu........................................................................................................................................... 13

4 Descrierea armăturii.............................................................................................................................  144.1 Informaţii referitoare la produs .................................................................................................................... 144.2 Marcare ........................................................................................................................................................... 154.3 Ventile de blocare cu garnituri elastice conform DIN/EN ............................................................................ 164.4 Supapele de blocare cu burduf armonică conform DIN/EN......................................................................... 204.5 Ventile de reţinere conform DIN/EN ............................................................................................................. 224.6 Colector de murdărie conform DIN/EN ......................................................................................................... 244.7 Pachetul de livrare.......................................................................................................................................... 244.8 Dimensiuni şi greutăţi .................................................................................................................................... 24

5 Montaj...................................................................................................................................................  255.1 Indicaţii generale/norme de siguranţă.......................................................................................................... 255.2 Pregătirea armăturii ....................................................................................................................................... 255.3 Conducte......................................................................................................................................................... 255.4 Montarea de supape de blocare cu garnituri moi conform DIN/EN............................................................ 295.5 Montarea supapelor de blocare cu burduf armonică conform DIN/EN ...................................................... 295.6 Montarea de supape de reţinere conform DIN/EN....................................................................................... 305.7 Montarea colectorului de impurităţi conform DIN/EN................................................................................. 315.8 Izolaţie ............................................................................................................................................................ 31

6 Punerea în funcţiune/Scoaterea din funcţiune..................................................................................  336.1 Punerea în funcţiune...................................................................................................................................... 336.2 Limitele domeniului de funcţionare.............................................................................................................. 356.3 Scoaterea din funcţiune................................................................................................................................. 396.4 Repunerea în funcţiune ................................................................................................................................. 39

7 Întreţinere/mentenanţă.......................................................................................................................  407.1 Norme de siguranţă........................................................................................................................................ 407.2 Întreţinere/inspecţie ....................................................................................................................................... 40

Page 4: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

Cuprins

4 din 68

8 Defecţiuni: cauze şi remediere ............................................................................................................  44

9 Documente aferente............................................................................................................................  459.1 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-SuperCompact.................................................. 459.2 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-Compact ........................................................... 479.3 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-Compact EKB.................................................... 499.4 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-W....................................................................... 519.5 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-H........................................................................ 539.6 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-R ........................................................................ 569.7 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-RVK ................................................................... 579.8 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-S ........................................................................ 58

10 Declaraţie de conformitate CE ............................................................................................................  5910.1 Declaraţie de conformitate CE BOA-H, BOA-R ............................................................................................. 5910.2 Declaraţie de conformitate CE BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOA-Compact EKB, BOA-W ........... 6010.3 Declaraţie de conformitate CE BOA-RVK...................................................................................................... 6110.4 Declaraţie de conformitate CE BOA-S EN-GJL-250 ....................................................................................... 6210.5 Declaraţie de conformitate CE BOA-S EN-GJS-400-18-LT ............................................................................. 63

11 Certificat de conformitate ...................................................................................................................  64

Index .....................................................................................................................................................  65

Page 5: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

Glosar

5 din 68

0570.8/35-RO

Glosar

Certificat de conformitateCertificatul de conformitate reprezintă odeclaraţie a clientului în cazul retrimiterii laproducător potrivit căreia produsul a fost golit înmod corespunzător, astfel încât componentelecare au intrat în contact cu fluidul vehiculat numai prezintă pericole pentru mediu şi sănătate.

EPDMCauciuc etilen propilen dienă

Page 6: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

1 Generalităţi

6 din 68

0570.8/35-RO

1 Generalităţi

1.1 PrincipiiManualul de operare este valabil pentru seriile constructive şi variantele de execuţiemenţionate pe prima pagină.

Manualul de operare descrie utilizarea corespunzătoare destinaţiei şi în condiţii desiguranţă în toate etapele de funcţionare.

Pentru menţinerea dreptului la garanţie, în cazul unei defecţiuni, trebuie înştiinţatimediat cel mai apropiat punct de vânzare KSB.

1.2 Grupul ţintăGrupul ţintă al acestui manual de operare este personalul tehnic de specialitate.

1.3 Documente însoţitoare

Tabel 1: Prezentare generală a documentelor însoţitoare

Document Cuprins

Broşura seriei constructive Descrierea armăturii

Curbe caracteristice de debit1) Informaţii privind valorile Kv şi Zeta

Desen de ansamblu2) Descrierea armăturii reprezentată în secţiune

Documentaţia furnizorului3) Manuale de utilizare şi alte documentaţiireferitoare la accesorii

Pentru accesorii, respectaţi documentaţia corespunzătoare a producătoruluirespectiv.

1.4 Simboluri

Tabel 2: Simboluri utilizate

Simbol Semnificaţie

✓ Premisa pentru instrucţiunile de manipulare

⊳ Apel la acţiune în cazul indicaţiilor de siguranţă

⇨ Rezultatul intervenţiei

⇨ Referinţe încrucişate

1.

2.

Instrucţiune de intervenţie în paşi multipli

Indicaţiaoferă recomandări şi indicaţii importante pentru manipulareaprodusului.

1.5 Marcarea indicaţiilor de avertizare

Tabel 3: Proprietăţile indicaţiilor de avertizare

Simbol Explicaţie

! PERICOL PERICOL Acest cuvânt de semnalizare indică un pericol cu risc sporit care,dacă nu este evitat, poate provoca moartea sau vătămări grave.

! AVERTIZAREAVERTISMENT Acest cuvânt de semnalizare indică un pericol cu risc mediu care,dacă nu este evitat, ar putea provoca moartea sau vătămări grave.

1 Dacă există2 Dacă s-a convenit în componenţa furniturii, în caz contrar parte a broşurii seriei constructive3 Dacă s-a convenit în componenţa furniturii

Page 7: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

1 Generalităţi

7 din 68

0570.8/35-RO

Simbol Explicaţie

ATENŢIE ATENŢIE Acest cuvânt de semnalizare indică un pericol care dacă nu este luatîn considerare poate provoca periclitarea maşinii şi a funcţionăriiacesteia.

Protecţie antiexplozivă Acest simbol oferă informaţii privind protecţia împotriva apariţieiexploziilor în zone cu pericol de explozie, conform Directivei UE2014/34/UE (ATEX).

Zonă în general periculoasă Acest simbol marchează, în combinaţie cu un cuvânt desemnalizare, pericole ce pot avea ca urmare moartea sau rănirea.

Tensiune electrică periculoasă Acest simbol marchează, în combinaţie cu un cuvânt desemnalizare, pericole privind tensiunea electrică şi oferă informaţiipentru protecţia împotriva tensiunii electrice.

Avarii la nivelul maşinii Acest simbol marchează, în combinaţie cu cuvântul de avertizareATENŢIE, pericole pentru maşină şi funcţionarea acesteia.

Page 8: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

2 Siguranţa

8 din 68

0570.8/35-RO

2 Siguranţa

! PERICOL Toate indicaţiile din acest capitol marchează un risc ridicat de pericol.

Suplimentar faţă de informaţiile general valabile enumerate aici privind siguranţatrebuie să fie respectate şi informaţiile privind siguranţa referitoare la manipulareprezentate în alte capitole.

2.1 Generalităţi▪ Manualul de utilizare conţine indicaţii de bază pentru montaj, exploatare şi

întreţinere, a căror respectare garantează lucrul în siguranţă, precum şi evitareavătămărilor şi pagubelor materiale.

▪ Respectaţi instrucţiunile de siguranţă din toate capitolele.

▪ Manualul de operare trebuie citit şi înţeles de către personalul de specialitatecalificat/operatorul instalaţiei înainte de efectuarea lucrărilor de montare şipunere în funcţiune.

▪ Conţinutul manualului de operare trebuie să fie permanent disponibil la faţalocului pentru personalul de specialitate.

▪ Indicaţiile şi marcajele aplicate direct pe produs trebuie respectate şi menţinuteîn stare perfect lizibilă. Această prevedere este valabilă de exemplu pentru:

– Producător

– Denumirea tipului

– Presiune nominală

– Diametru nominal

– Săgeata sensului de curgere

– An de fabricaţie

– Materialul carcasei armăturii

▪ Operatorul instalaţiei este responsabil pentru respectarea prevederilor locale carenu au fost luate în considerare.

▪ Armătura este supusă, în fazele de proiectare, de producere şi de control, unuisistem de asigurare a calităţii conform DIN EN ISO 9001 precum şi directiveiprivind echipamentele sub presiune aplicabilă în prezent.

▪ Pentru armăturile aflate în zona de fluaj, trebuie avute în vedere durata lorlimitată de viaţă funcţională, precum şi prevederile regulamentelor aplicabile.

▪ În cazul variantelor de execuţie speciale specifice clienţilor, pot fi în valabile şialte limitări în ceea ce priveşte modul de funcţionare şi durata fluajului. Regăsiţiaceste limitări în documentele de vânzare respective.

▪ Operatorul instalaţiei este responsabil pentru respectarea prevederilor locale carenu au fost luate în considerare.

▪ Operatorul este responsabil pentru întâmplări şi evenimente care au survenit laclient în timpul montării, al exploatării şi al întreţinerii.

2.2 Utilizarea conform destinaţiei▪ Utilizaţi armătura numai în perfectă stare tehnică.

▪ Nu utilizaţi armătura montată parţial.

▪ Armătura trebuie să fie străbătută numai de către fluidele descrise îndocumentaţie. Respectaţi tipul constructiv şi varianta de material.

▪ Instalaţia se va utiliza numai în domeniile de utilizare descrise în documenteleaplicabile.

▪ Construcţia şi pozarea armăturii ia în considerare în cea mai mare măsurăsarcinile statice conform colecţiilor de norme aplicabile. Solicitările dinamice sauimpacturile suplimentare necesită consultarea cu producătorul.

▪ Alte moduri de exploatare care nu sunt indicate în documentaţie se vor convenicu producătorul.

▪ Nu utilizaţi armătura ca ajutor pentru păşire.

Page 9: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

2 Siguranţa

9 din 68

0570.8/35-RO

2.2.1 Evitarea utilizărilor necorespunzătoare previzibile

▪ Nu depăşiţi niciodată limitele admise de exploatare şi de utilizare privindtemperatura etc. descrise în fişa de date sau în documentaţie.

▪ Respectaţi toate indicaţiile de siguranţă, precum şi cele de operare din prezentulmanual de operare.

2.3 Calificarea şi instruirea personalului▪ Personalul trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru transport, montare,

operare, întreţinere şi inspecţie şi să înţeleagă clar influenţele reciproce dintrearmătură şi instalaţie.

▪ Domeniul de responsabilitate, competenţa şi supravegherea personalului trebuiereglementate cu exactitate de către utilizator pentru transport, montare,operare, întreţinere şi inspecţie.

▪ Personalul trebuie şcolarizat şi instruit de personal suficient de calificat. Dacă estenecesar, şcolarizarea se poate realiza de către utilizator la cerereaproducătorului/furnizorului.

▪ Şcolarizările privind armătura trebuie efectuate numai sub supraveghereapersonalului tehnic specializat.

2.4 Urmări şi pericole în caz de nerespectare a instrucţiunilor▪ Nerespectarea acestui manual de operare are drept consecinţă pierderea

dreptului la garanţie şi compensare în cazul pagubelor.

▪ Nerespectarea poate avea drept consecinţă următoarele pericole:

– Punerea în pericol a persoanelor prin intervenţii electrice, termice, mecaniceşi chimice, precum şi prin explozii

– Defectarea funcţiilor importante ale produsului

– Eşecul metodelor prescrise de întreţinere şi mentenanţă

– Punerea în pericol a mediului prin scurgeri de substanţe periculoase

2.5 Lucrul în condiţii de siguranţăAlături de indicaţiile de siguranţă descrise în acest manual, precum şi utilizareaconform destinaţiei sunt valabile următoarele dispoziţii privind siguranţa:

▪ Prevederile privind prevenirea accidentelor, normele de siguranţă şi dispoziţiileprivind exploatarea

▪ Prevederile privind protecţia antiexplozivă

▪ Dispoziţii privind siguranţa în cazul lucrului cu substanţe periculoase

▪ Normele, directivele şi legile valabile

Page 10: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

2 Siguranţa

10 din 68

0570.8/35-RO

2.6 Indicaţii de siguranţă pentru exploatator/operatorArmăturile acţionate sunt prevăzute pentru utilizarea în zone fără circulaţie depersoane. În consecinţă, funcţionarea acestor armături în zone cu circulaţie depersoane nu este permisă decât în contextul utilizării de dispozitive de protecţiesuficiente montate de către client. Acest aspect trebuie asigurat de către operatorulinstalaţiei.

▪ Ataşaţi dispozitivele de protecţie montate de utilizator (de ex. apărătoare deprotecţie) pentru componentele fierbinţi, reci sau mobile şi verificaţi starea defuncţionare a acestora. Nu atingeţi componentele rotative.

▪ Nu îndepărtaţi dispozitivele de protecţie (de ex. apărătoare de protecţie) întimpul funcţionării.

▪ Puneţi la dispoziţie şi utilizaţi echipamente de protecţie pentru personal.

▪ Evacuaţi scurgerile de fluide periculoase (de ex. explozive, otrăvitoare, fierbinţi)astfel încât să nu rezulte niciun pericol pentru persoane şi mediul înconjurător. Înacest sens, respectaţi prevederile legale în vigoare.

▪ Se va exclude pericolul cauzat de energia electrică (pentru detalii în acest sens,consultaţi prevederile naţionale specifice şi/sau ale firmelor locale de furnizare aenergiei electrice).

2.7 Indicaţii de siguranţă pentru lucrări de întreţinere, inspecţie şi montaj▪ Lucrările de transformare sau modificare a armăturii sunt permise numai cu

acordul producătorului.

▪ Utilizaţi exclusiv piese originale sau piese/componente aprobate de cătreproducător. Utilizarea altor piese/componente poate anula răspunderea pentruconsecinţele astfel rezultate.

▪ Operatorul se va preocupa ca lucrările de întreţinere, inspecţie şi montaj să fieefectuate de personal de specialitate autorizat şi calificat, care s-a informatsuficient prin studierea manualului de operare.

▪ Executaţi lucrări la armătură numai în stare de repaus.

▪ Carcasa armăturii trebuie să ajungă la temperatura ambientală.

▪ Carcasa armăturii trebuie să fie depresurizată şi golită.

▪ Este obligatorie respectarea procedurilor descrise în manualul de operare privindscoaterea din funcţiune a armăturii. (ð Capitolul 6.3.1, Pagina 39)

▪ Decontaminaţi armăturile care transportă fluide periculoase pentru sănătate. (ð Capitolul 7.1, Pagina 40)

▪ Protejaţi carcasa armăturii şi capacul carcasei împotriva loviturilor.

▪ Imediat după finalizarea lucrărilor, se remontează şi se pun în funcţiunedispozitivele de siguranţă şi de protecţie. Înaintea repunerii în funcţiune serespectă punctele enumerate pentru punerea în funcţiune.

2.8 Moduri de lucru nepermise▪ Nu exploataţi niciodată armătura în afara valorilor limită indicate în manualul de

utilizare.

▪ Armătura nu se utilizează conform destinaţiei.

(ð Capitolul 2.2, Pagina 8)

Page 11: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

3 Transport/depozitare/eliminare a deşeurilor

11 din 68

0570.8/35-RO

3 Transport/depozitare/eliminare a deşeurilor

3.1 Controlul stării de livrare1. La preluarea mărfurilor, verificaţi fiecare unitate de ambalare pentru a nu fi

deteriorată.

2. La stabilirea deteriorărilor provocate în timpul transportului, documentaţi exactdauna şi anunţaţi imediat în scris KSB respectiv comerciantul şi asigurătorul.

3.2 TransportTransportaţi armătura în poziţie închisă.

PERICOL

Alunecarea armăturii din dispozitivul suspendat

Pericol de moarte din cauza componentelor care cad!

▷ Transportaţi armătura numai în poziţia prescrisă.

▷ Nu fixaţi niciodată echipamentul de suspendare a încărcăturii de roata demână.

▷ Aveţi în vedere indicaţiile cu privire la greutate, centrul de greutate şi punctelede fixare.

▷ Respectaţi prevederile locale aplicabile privind prevenirea accidentelor.

▷ Utilizaţi echipamente de suspendare a încărcăturii adecvate şi permise, de ex.cleşti de ridicare cu tensionare automată.

▷ La armăturile cu mecanism de acţionare, respectaţi manualul de operareaferent mecanismului de acţionare. Dispozitivele de transport existente lamecanismul de acţionare nu sunt adecvate pentru suspendarea armăturiicomplete.

Armătura se ancorează şi se transportă aşa cum este indicat în figură.

Fig. 1: Transportul armăturii

ATENŢIE

Transport greşit la BOA-Compact EKB

Deteriorarea stratului electrostatic din material plastic!

▷ Nu îndepărtaţi capacul de acoperire al flanşei.

▷ Evitaţi atingerea cu obiecte ascuţite, colţuri sau muchii.

▷ Nu utilizaţi lanţuri drept echipamente de suspendare.

Page 12: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

3 Transport/depozitare/eliminare a deşeurilor

12 din 68

0570.8/35-RO

3.3 Depozitare/conservareDacă punerea în funcţiune urmează să aibă loc după un timp mai îndelungat de lalivrare, recomandăm pentru depozitarea armăturii luarea următoarelor măsuri:

ATENŢIE

Depozitare greşită

Deteriorare prin murdărire, coroziune, umiditate şi/sau îngheţ!

▷ Închideţi armătura aplicând o forţă redusă şi depozitaţi-o în stare închisă.

▷ EPDM-conul de închidere al armăturii cu manta trebuie protejat împotrivaradiaţiilor luminii solare sau radiaţiilor UV provenite din alte surse de lumină.Respectaţi standardul pentru depozitarea elastomerilor (DIN 7716).

▷ Depozitaţi armătura într-un spaţiu ferit de îngheţ, cu o umiditate a aerului pecât posibil constantă.

▷ Depozitaţi armătura ferită de praf, de ex. protejată cu capace de acoperire saufolii adecvate.

▷ Protejaţi armătura împotriva contactului cu solvenţi, lubrifianţi, combustibilisau substanţe chimice.

▷ Depozitaţi armătura ferită de şocuri.

Pentru depozitarea corespunzătoare în interior se oferă garanţie de maximum 12luni.

3.4 Returnarea1. Goliţi corespunzător armătura.

2. Spălaţi şi curăţaţi armătura în mod corespunzător, în special în cazul fluidelorvehiculate dăunătoare, explozive, fierbinţi sau al altor fluide vehiculatepericuloase.

3. Neutralizaţi suplimentar armătura şi uscaţi-o prin suflare cu gaz inert fărăconţinut de apă, în cazul fluidelor vehiculate ale căror reziduuri pot provocadaune prin coroziune la contactul cu umiditatea din aer sau care se aprind încontact cu oxigenul.

4. Armături conform grupei de fluide 1 (ð Capitolul 4.2, Pagina 15) se va ataşaîntotdeauna un certificat de conformitate completat.Indicaţi măsurile de siguranţă şi de decontaminare folosite.

INDICAŢIE

Dacă este necesar, se poate descărca un certificat de conformitate de pe Internet,de la următoarea adresă: www.ksb.com/certificate_of_decontamination

Page 13: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

3 Transport/depozitare/eliminare a deşeurilor

13 din 68

0570.8/35-RO

3.5 Evacuare ca deşeu

AVERTIZARE

Fluide periculoase pentru sănătate sau fluide, materiale auxiliare şi materialetehnologice fierbinţi

Pericol pentru oameni şi mediu!

▷ Colectaţi şi evacuaţi agentul de curăţare, precum şi eventualele resturi de fluid.

▷ Dacă este necesar, purtaţi îmbrăcăminte şi mască de protecţie.

▷ Respectaţi prevederile legale privind eliminarea ecologică a fluidelorpericuloase pentru sănătate.

1. Demontaţi armătura.La demontare, colectaţi vaselina şi lubrifianţii.

2. Separaţi materialele constitutive ale armăturii, de exemplu în funcţie de:- metale- material plastic- deşeuri electronice- vaselină şi lubrifianţi

3. Eliminaţi ecologic conform prevederilor locale, respectiv efectuaţi eliminarea înmod reglementat.

Page 14: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

4 Descrierea armăturii

14 din 68

0570.8/35-RO

4 Descrierea armăturii

4.1 Informaţii referitoare la produs

4.1.1 Informaţii referitoare la produs conform Regulamentului nr. 1907/2006 (REACH)

Pentru informaţii conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea,evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) consultaţihttp://www.ksb.com/reach.

4.1.2 Informaţii referitoare la produs conform Directivei europene privindechipamentele sub presiune 2014/68/UE (DGR)

Armăturile îndeplinesc cerinţele de siguranţă ale Anexei I a Directivei europeneprivind echipamentele sub presiune 2014/68/UE (DGR) pentru fluidele din grupele 1 şi2.

4.1.3 Informaţii referitoare la produs conform Directivei europene privindechipamentele sub presiune 2014/68/UE (DGR)

Armăturile îndeplinesc cerinţele de siguranţă ale Anexei I a Directivei europeneprivind echipamentele sub presiune 2014/68/UE (DGR) pentru lichidele din grupa 2.

4.1.4 Informaţii referitoare la produs conform Directivei 2014/34/UE (ATEX)

Armăturile nu prezintă nicio sursă potenţială proprie de aprindere şi conform ATEX2014/34/UE pot fi utilizate în zone cu pericol de explozie din grupa II, categoria 2(zona 1+21) şi categoria 3 (zona 2+22).

4.1.5 Informaţii referitoare la produs pe scurt

Tabel 4: Prezentare generală a informaţiilor referitoare la produs după seria defabricaţie

Serie de fabricaţie REACH DGRGrupa 1 şi 2

DGRGrupa 2

ATEXGrupa 2

BOA-SuperCompact ✔ ✘ ✔ ✘BOA-Compact ✔ ✘ ✔ ✘BOA-Compact EKB ✔ ✘ ✔ ✘BOA-W ✔ ✘ ✔ ✘BOA-H ✔ ✔ ✘ ✔BOA-R ✔ ✔ ✘ ✔BOA-RVK ✔ ✘ ✘ ✘BOA-S ✔ ✔ ✘ ✔

Tabel 5: Explicaţia semnelor

Semn Explicaţie

✔ Valabil pentru seria de fabricaţie

✘ Nu este valabil pentru seria de fabricaţie

Page 15: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

4 Descrierea armăturii

15 din 68

0570.8/35-RO

4.2 Marcare

Tabel 6: Marcaj general

Diametru nominal DN ...

Treaptă de presiune nominală PN ...

Marcaj producător KSB

Denumire serii constructive/denumire tipuri BOA-...

An de fabricaţie 20..

Material .......

Săgeată direcţie de curgere →Trasabilitatea materialului .......

Marcaj CE

Numărul organismului notificat 0036

Marcaj la scădere 3.1 pentru etanşeitate şi rezistenţă la BOA-H,BOA-R şi BOA-S

Corespunzător directivei actuale privind echipamentele sub presiune, armăturileprimesc un marcaj conform următorului tabel:

Grupa de fluide 1 şi 2 PN DN≤25 32 40 50 65 80 100 125 150 ≥200

101625≥40

Fig. 2: BOA-H, BOA-R und BOA-S

Grupa de fluide 2 PN DN≤32 40 50 65 80 100 125 150 ≥200

6101625≥40

Fig. 3: BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOA-Compact EKB, BOA-W und BOA-RVK

Grupe de fluide Conform art. 13 alin. 1 din directiva actuală privind echipamentele sub presiune,grupa de fluide 1 include toate fluidele, de la care rezultă pericole fizice sau pericolepentru sănătate, ca de ex.

▪ Pericol de explozie

▪ Extrem de inflamabil

▪ Uşor inflamabil

▪ Inflamabil: temperatura maximă admisă se situează deasupra punctului deaprindere

▪ Foarte toxic

▪ Toxic

▪ Combustibil

În grupa de fluide 2 sunt incluse toate fluidele nemenţionate la grupa 1.

Page 16: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

4 Descrierea armăturii

16 din 68

0570.8/35-RO

4.3 Ventile de blocare cu garnituri elastice conform DIN/EN

4.3.1 BOA-SuperCompact

Fig. 4: BOA-SuperCompact

4.3.1.1 Descriere generală

▪ Supapă de blocare cu garnituri moi în varianta de execuţie cu prindere cu cleme

Armătură pentru blocarea fluidelor în instalaţii de încălzire a apei calde până la120 °C şi sisteme de climatizare. Nu este destinată pentru fluide ce conţin uleiuriminerale, vapori şi fluide care atacă EPDM şi fonta cenuşie.

4.3.1.2 Structură constructivă

Tip constructiv

▪ Formă de trecere în variantă de execuţie cu scaun înclinat cu piesă superioarădreaptă

▪ Ochi de flanşă pentru centrare, pentru detaşarea flanşei şi pentru utilizare caarmătură de capăt

▪ Sistemul hidraulic al scaunului înclinat

▪ Lungime constructivă EN 558/94 (DN 25-150), EN 558/14 (DN 200)

▪ Carcasă conducătoare de presiune, dintr-o singură piesă

▪ Roată de mână necrescătoare

▪ Indicator de poziţie în exteriorul izolării

▪ Dispozitiv de fixare, limitare cursă, indicator poziţie, conuri de strangulare şicapac izolator cu blocare punct de rouă în producţia de serie

▪ Complet izolabil conform ordonanţei privind economia de energie

▪ Ax nerotativ cu filet protejat, aşezat în exterior

▪ Etanşare ax fără întreţinere cu inel profilat EPDM

▪ Con de strangulare compact cu înveliş din EPDM ca etanşare de trecere moale şietanşare posterioară

▪ Vopsea exterioară: albastru RAL 5002

Variante

▪ Capac sigilabil împotriva acţionării neautorizate ca set de montaj

▪ Mecanisme de acţionare electrice

4.3.1.3 Mod de funcţionare

Variantă de execuţie Supapa de blocare constă dintr-o carcasă 100 conducătoare de presiune dintr-o piesă,fără capac carcasă. Unitate funcţională/unitate de închidere (axul 200 şi conul 350),precum şi element de acţionare.

Mod de acţionare Acţionarea se face prin intermediul unei roţi de mână 961.

Etanşare Inelul profilat 412 etanşează trecerea axului 200 în carcasă. Etanşarea axului nunecesită întreţinere.

Page 17: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

4 Descrierea armăturii

17 din 68

0570.8/35-RO

4.3.2 BOA-Compact

Fig. 5: BOA-Compact

4.3.2.1 Descriere generală

▪ Supapă de blocare cu garnituri moi cu flanşe

Armătură pentru blocarea fluidelor în instalaţii de încălzire a apei calde până la120 °C şi sisteme de climatizare. Nu este destinată pentru fluide ce conţin uleiuriminerale, vapori şi fluide care atacă EPDM şi fonta cenuşie.

4.3.2.2 Structură constructivă

Tip constructiv

▪ Formă de trecere în variantă de execuţie cu scaun înclinat cu piesă superioarădreaptă

▪ Sistemul hidraulic al scaunului înclinat

▪ Lungime constructivă scurtă DIN EN 558/14

▪ Carcasă conducătoare de presiune, dintr-o singură piesă

▪ Roată de mână necrescătoare

▪ Flanşă conform DIN EN 1092-2 Tip 21

▪ Indicator de poziţie în exteriorul izolării

▪ Dispozitiv de fixare, limitare cursă, indicator poziţie, conuri de strangulare şicapac izolator cu blocare punct de rouă în producţia de serie

▪ Complet izolabil conform ordonanţei privind economia de energie

▪ Ax nerotativ cu filet protejat, aşezat în exterior

▪ Etanşare ax fără întreţinere cu inel profilat EPDM

▪ Con de strangulare compact cu înveliş din EPDM ca etanşare de trecere moale şietanşare posterioară

▪ Vopsea exterioară: albastru RAL 5002

Variante

▪ Capac sigilabil împotriva acţionării neautorizate ca set de montaj

▪ Mecanisme de acţionare electrice

4.3.2.3 Mod de funcţionare

Variantă de execuţie Supapa de blocare constă dintr-o carcasă 100 conducătoare de presiune dintr-o piesă,fără capac carcasă. Unitate funcţională/unitate de închidere (axul 200 şi conul 350),precum şi element de acţionare.

Mod de acţionare Acţionarea se face prin intermediul unei roţi de mână 961.

Etanşare Inelul profilat 412 etanşează trecerea axului 200 în carcasă. Etanşarea axului nunecesită întreţinere.

Page 18: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

4 Descrierea armăturii

18 din 68

0570.8/35-RO

4.3.3 BOA-Compact EKB

Fig. 6: BOA-Compact EKB

4.3.3.1 Descriere generală

▪ Supapă de blocare cu garnituri moi cu flanşe

Armătură pentru blocarea fluidelor în instalaţii de alimentare cu apă şi apă potabilă,sisteme de climatizare. Circuite de răcire. Este posibil montajul în conducte din cuprucu respectarea indicaţiilor de montare (manual de operare). Nu este destinată pentrufluide ce conţin uleiuri minerale, vapori şi fluide care atacă EPDM şi stratul deacoperire electrostatică.

4.3.3.2 Structură constructivă

Tip constructiv

▪ Formă de trecere în variantă de execuţie cu scaun înclinat cu piesă superioarădreaptă

▪ Sistemul hidraulic al scaunului înclinat

▪ Lungime constructivă scurtă DIN EN 558/14

▪ Carcasă conducătoare de presiune, dintr-o singură piesă

▪ Roată de mână necrescătoare

▪ Flanşă conform DIN EN 1092-2 Tip 21

▪ Indicator de poziţie în exteriorul izolării

▪ Ax nerotativ cu filet protejat, aşezat în exterior

▪ Etanşare ax fără întreţinere cu inel profilat EPDM

▪ Con de strangulare compact cu înveliş din EPDM ca etanşare de trecere moale şietanşare posterioară

▪ Protecţie anticorozivă: strat de material plastic electrostatic (EKB) în interior şiexterior, gri antracit

▪ Dispozitiv de fixare, limitare cursă, indicator poziţie şi conuri de strangulare înproducţia de serie

Variante

▪ Capac sigilabil împotriva acţionării neautorizate ca set de montaj

▪ Mecanisme de acţionare electrice

4.3.3.3 Mod de funcţionare

Variantă de execuţie Supapa de blocare constă dintr-o carcasă 100 conducătoare de presiune dintr-o piesă,fără capac carcasă. Unitate funcţională/unitate de închidere (axul 200 şi conul 350),precum şi element de acţionare.

Mod de acţionare Acţionarea se face prin intermediul unei roţi de mână 961.

Etanşare Inelul profilat 412 etanşează trecerea axului 200 în carcasă. Etanşarea axului nunecesită întreţinere.

Page 19: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

4 Descrierea armăturii

19 din 68

0570.8/35-RO

4.3.4 BOA-W

Fig. 7: BOA-W

4.3.4.1 Descriere generală

▪ Supapă de blocare cu garnituri moi cu flanşe

Armătură pentru blocarea fluidelor în instalaţii de încălzire a apei calde până la120 °C şi sisteme de climatizare. Nu este destinată pentru fluide ce conţin uleiuriminerale, vapori şi fluide care atacă EPDM şi fonta cenuşie.

4.3.4.2 Structură constructivă

Tip constructiv

▪ Formă de trecere în variantă de execuţie cu scaun înclinat cu piesă superioarădreaptă

▪ Sistemul hidraulic al scaunului înclinat

▪ Lungime constructivă DIN EN 558/1

▪ Carcasă conducătoare de presiune, dintr-o singură piesă

▪ Roată de mână necrescătoare

▪ Flanşă conform DIN EN 1092-2 Tip 21

▪ Indicator de poziţie în exteriorul izolării

▪ Dispozitiv de fixare, limitare cursă, indicator poziţie, conuri de strangulare şicapac izolator cu blocare punct de rouă în producţia de serie

▪ Complet izolabil conform ordonanţei privind economia de energie

▪ Ax nerotativ cu filet protejat, aşezat în exterior

▪ Etanşare ax fără întreţinere cu inel profilat EPDM

▪ Con de strangulare compact cu înveliş din EPDM ca etanşare de trecere moale şietanşare posterioară

▪ Vopsea exterioară: albastru RAL 5002

Variante

▪ Capac sigilabil împotriva acţionării neautorizate ca set de montaj

▪ Mecanisme de acţionare electrice

4.3.4.3 Mod de funcţionare

Variantă de execuţie Supapa de blocare constă din piesele conducătoare de presiune carcasă 100 şi capaccarcasă 161. Acestea sunt legate prin şuruburi cu cap hexagonal 901 şi sunt etanşatespre exterior cu ajutorul inelului O 412. Unitate funcţională/unitate de închidere (axul200 şi conul 350), precum şi element de acţionare.

Mod de acţionare Acţionarea se face prin intermediul unei roţi de mână 961.

Etanşare Inelul profilat 412 etanşează trecerea axului 200 în carcasă. Etanşarea axului nunecesită întreţinere.

Page 20: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

4 Descrierea armăturii

20 din 68

0570.8/35-RO

4.4 Supapele de blocare cu burduf armonică conform DIN/EN

4.4.1 BOA-H

Fig. 8: BOA-H

4.4.1.1 Descriere generală

▪ Supapă de blocare cu burduf armonică

Armătură pentru blocarea fluidelor în instalaţii de încălzire a apei calde, instalaţii cuapă fierbinte, circuite de răcire, instalaţii de transmitere a căldurii şi aplicaţii generalecu aburi în tehnologii pentru construcţii şi industrie.

4.4.1.2 Structură constructivă

Tip constructiv

▪ Formă de trecere sau formă unghiulară în variantă de execuţie poziţie dreaptă

▪ Con de ştrangulare ≤ DN 100

▪ Con plat ≥ DN 125

▪ Toate diametrele nominale cu indicator poziţie, dispozitiv de fixare şi limitarecursă

▪ Capac carcasă în formă compactă

▪ Etanşare ax fără întreţinere, cu burduf armonică şi presetupă de siguranţă

▪ Roată de mână necrescătoare

▪ Flanşă conform DIN EN 1092-2 Tip 21

▪ Vopsea exterioară: albastru RAL 5002

Variante

▪ Con bombat (con de ştrangulare condus pe scaun pentru solicitări maxime)pentru DN 15 până la 300

▪ Con cu garnitură PTFE (≤ 200 °C, con de ştrangulare DN 15 până la 100, con platDN 125 până la 200)

▪ Capac sigilabil împotriva acţionării neautorizate ca set de montaj

▪ Con de descărcare ≥ DN 200

▪ Culoare temperatură ridicată aluminiu cenuşiu

▪ 1 sau 2 întrerupătoare de sfârşit de cursă ca set de montaj pentru supape deblocare DN 15 până la 150 din EN-GJS-400-18-LT

▪ Fără ulei şi fără unsoare: Lubrifierea are loc exclusiv cu lubrifianţi fără uleimineral, autorizaţi de Institutul Federal pentru cercetarea şi testarea materialelor(BAM).

▪ Altă prelucrare a flanşei

▪ Şuruburi rezistente la temperaturi scăzute până la -30 °C (numai la EN-GJS-400-18-LT) până la maxim 0,75 x PN

▪ Certificare conform specificaţiei clientului

Page 21: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

4 Descrierea armăturii

21 din 68

0570.8/35-RO

4.4.1.3 Mod de funcţionare

Variantă de execuţie Armătura constă din piesele conducătoare de presiune carcasă 100 şi capac carcasă161. Unitatea funcţională/unitatea de închidere constă din con 350, ax 200 şi roata demână 961. Cu ajutorul garniturii profilate 411 are loc etanşarea spre exterior.

Mod de acţionare Acţionarea se face prin intermediul unei roţi de mână 961.

Etanşare

45-6

461

Fig. 9: Imagine în secţiuneBOA-H

Etanşarea axului cu burduf armonică nu necesită întreţinere. În varianta de execuţiestandard, la trecere armăturile asigură etanşare metalică sau etanşare cu inele PTFE(la varianta con din PTFE).

La livrare, presetupa de siguranţă nu este strânsă etanş. La defectarea burdufuluiarmonică, şuruburile de presetupă 45-6 trebuie să fie strânse, pentru a evita o ieşire afluidului. (ð Capitolul 2.6, Pagina 10) .

Page 22: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

4 Descrierea armăturii

22 din 68

0570.8/35-RO

4.5 Ventile de reţinere conform DIN/EN

4.5.1 BOA-R

Fig. 10: BOA-R

4.5.1.1 Descriere generală

▪ Supapă de reţinere cu flanşe

Armătură pentru împiedicarea unui eventual retur al fluidelor în instalaţii deîncălzire a apei calde, instalaţii de încălzire cu apă fierbinte, instalaţii de transmiterea căldurii. Aplicaţii generale cu aburi în tehnologii pentru construcţii şi industrie.

4.5.1.2 Structură constructivă

Tip constructiv

▪ Formă de trecere sau formă unghiulară în variantă de execuţie poziţie dreaptă

▪ Con de refulare încărcat prin forţa unui arc

▪ Flanşă conform DIN EN 1092-2 Tip 21

▪ Vopsea exterioară: albastru RAL 5002

Variante

▪ Fără ulei şi fără unsoare: Lubrifierea are loc exclusiv cu lubrifianţi fără uleimineral, autorizaţi de Institutul Federal pentru cercetarea şi testarea materialelor(BAM).

▪ Altă prelucrare a flanşei

▪ Culoare temperatură ridicată aluminiu cenuşiu

▪ Şuruburi rezistente la temperaturi scăzute până la -30 °C (numai la EN-GJS-400-18-LT) până la maxim 0,75 x PN

▪ Certificare conform specificaţiei clientului

4.5.1.3 Mod de funcţionare

Variantă de execuţie Supapa de reţinere este compusă din piesele conducătoare carcasă 100 şi capaculcarcasei 161 şi unitatea funcţională (conul de refulare 351 şi arcul 950).

Mod de acţionare Fluidul curge prin supapa de reţinere într-o direcţie stabilită. Armătura se închideautomat prin intermediul forţei arcului înainte de intrarea unui retur de fluid. Conulde refulare 351 este introdus în şi prin capacul carcasei 161. Condiţiile de curgere şiarcul 950 determină poziţia conului de refulare 351.

Page 23: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

4 Descrierea armăturii

23 din 68

0570.8/35-RO

4.5.2 BOA-RVK

Fig. 11: BOA-RVK

4.5.2.1 Descriere generală

▪ Supapă de reţinere în varianta de execuţie cu prindere cu cleme

Armătură pentru împiedicarea unui eventual retur al fluidelor în instalaţii industrialeşi instalaţii de încălzire, lichide şi gaze, instalaţii de încălzire a apei calde, instalaţii deîncălzire cu apă fierbinte, instalaţii de transmitere a căldurii. Trebuie luate înconsiderare eventualele limitări prevăzute în colecţia de norme tehnice. Nu esteadecvată pentru fluide care atacă materialele utilizate.

4.5.2.2 Structură constructivă

Tip constructiv

▪ Supapă de reţinere în varianta de execuţie cu prindere cu cleme

▪ Etanşare introdusă prin placa cu închidere cu arc, respectiv con prin bolţuri deghidare

▪ Ajutor de centrare, parte a carcasei

▪ Lungime de construcţie scurtă EN 558/49

▪ Vopsea exterioară: DN 15 - 100: carcasă din alamă fără lacDN 125 - 200: carcasă din fontă cenuşie, lac albastru RAL 5002

4.5.2.3 Mod de funcţionare

Variantă de execuţie Supapa de reţinere este compusă dintr-o carcasă 100 conducătoare de presiune dintr-o piesă şi unitatea funcţională (placa 198 şi arcul 950).

Mod de acţionare Fluidul curge prin supapa de reţinere într-o direcţie stabilită. Armătura se închideautomat prin intermediul forţei arcului înainte de intrarea unui retur de fluid. Placa198 este introdusă în carcasă 100. Condiţiile de curgere şi arcul 950 determină poziţiaplăcii 950.

Page 24: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

4 Descrierea armăturii

24 din 68

0570.8/35-RO

4.6 Colector de murdărie conform DIN/EN

4.6.1 BOA-S

Fig. 12: BOA-S

4.6.1.1 Descriere generală

▪ Colector de impurităţi cu flanşe

Armături pentru prinderea particulelor în instalaţii de încălzire a apei calde, instalaţiide încălzire cu apă fierbinte, instalaţii de transmitere a căldurii. Aplicaţii generale cuaburi în tehnologii pentru construcţii şi industrie.

4.6.1.2 Structură constructivă

Tip constructiv

▪ Colector de impurităţi în formă de locaş oblic

▪ Sită din oţel inoxidabil

▪ Ghidare exactă a sitei în capac şi carcasă

▪ Etanşare capac capsulată în exterior

▪ Şurub de golire

▪ Coş suplimentar cu sită din tablă găurită din oţel inox ≥ DN 150

▪ Flanşă conform DIN EN 1092-2 Tip 21

▪ Vopsea exterioară: albastru RAL 5002

Variante

▪ Sită fină

▪ Vopsea rezistentă la temperaturi ridicate aluminiu cenuşiu (numai la EN-GJS-400-18-LT)

▪ Vopsea rezistentă la temperaturi ridicate aluminiu cenuşiu (numai la EN-GJS-400-18-LT)

▪ Certificare conform specificaţiei clientului

4.6.1.3 Mod de funcţionare

Variantă de execuţie Colectorul de impurităţi este compus din piesele conducătoare carcasă 100, capaculcarcasei 160 şi sită 758.

Mod de acţionare Carcasa 100 şi capacul carcasei 160 sunt legate prin prezoane 902 şi piuliţe 920 şietanşate spre exterior cu ajutorul garniturii profilate 411. Sita 758 este prinsă cucleme în gâtul carcasei şi captează particule din flux, corespunzător dimensiuniiochiului sitei.

4.7 Pachetul de livrarePoziţiile următoare fac parte din setul de livrare:

▪ Armătură

▪ Manual de operare armătură

4.8 Dimensiuni şi greutăţiDatele privind dimensiunile şi greutăţile se preiau din broşura seriei constructive.

Page 25: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

5 Montaj

25 din 68

0570.8/35-RO

5 Montaj

5.1 Indicaţii generale/norme de siguranţăPentru poziţionarea şi montajul armăturii sunt responsabili proiectantul, firma deconstrucţii sau operatorul instalaţiei. Erorile de proiectare şi de montaj pot afectafuncţionarea sigură a armăturii şi pot reprezenta un potenţial de pericol considerabil.

ATENŢIE

Montare necorespunzătoare

Deteriorarea armăturii!

▷ Protejaţi carcasa şi capacul carcasei împotriva loviturilor.

INDICAŢIE

La armăturile cu mecanism de acţionare trebuie respectat suplimentar manualul deoperare al mecanismului de acţionare.

5.2 Pregătirea armăturii

ATENŢIE

Montaj în aer liber

Daune din cauza coroziunii!

▷ Protejaţi armătura împotriva umidităţii prin protecţie împotriva intemperiilor.

1. Curăţaţi temeinic, spălaţi şi suflaţi cu aer rezervorul, conductele şi racordurile.

2. Îndepărtaţi capacele flanşelor armăturii înainte de montarea în conductă.

3. Examinaţi interiorul armăturii să nu existe corpuri străine şi dacă este cazulîndepărtaţi-le.

4. Dacă este necesar, montaţi un separator de impurităţi în conductă

5.3 Conducte

AVERTIZARE

Forţe neadmise în conductă

Neetanşeitate sau ruperea carcasei armăturii!

▷ Montaţi armătura fără tensiune în conductă.

▷ Prin măsuri constructive menţineţi la distanţă de armătură forţele care potapărea în conductă.

▷ Solicitările mecanice care depăşesc limita normalului, precum forţeleconductelor, momente şi vibraţii, trebuie evitate.

ATENŢIE

Suduri în apropierea armăturilor cu etanşări moi

Deteriorarea suprafeţelor de etanşare!

▷ Nu încălziţi armăturile la temperaturi mai mari decât valorile limită. (ð Capitolul 6.2, Pagina 35)

Page 26: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

5 Montaj

26 din 68

0570.8/35-RO

ATENŢIE

Lăcuirea conductelor de ţeavă

Afectarea funcţionării armăturii!

Pierderea informaţiilor importante de pe armătură!

▷ Protejaţi axul şi piesele din material plastic înaintea aplicării vopselei.

▷ Protejaţi plăcuţa de identificare imprimată înaintea aplicării vopselei.

INDICAŢIE

Pentru atingerea valorilor Kv documentate trebuie să fie respectate direcţia decurgere şi săgeata direcţiei de debit.

INDICAŢIE

Direcţii de curgere alternative sunt admise în măsura în care nu există limitărireferitoare la produs.

5.3.1 Îmbinarea cu flanşă

Elemente de îmbinare Utilizaţi numai elemente de îmbinare, de ex. conform DIN EN 1515-4, şi elemente deetanşare, de ex. DIN EN 1514, din materiale admise în funcţie de respectivelediametre nominale. Pentru îmbinarea cu flanşă dintre armătură şi conductă utilizaţitoate găurile prevăzute ale flanşei.

ü Suprafeţele de etanşare ale flanşelor de racord sunt curate şi nu prezintădeteriorări.

ü Sunt disponibile şuruburi, respectiv bolţuri cu filet şi piuliţe. (ð Capitolul 5.3.2, Pagina 27)

ü Verificaţi alinierea corectă a conductei şi paralelismul flanşelor.

ü Respectaţi indicaţiile de montaj aferente seriilor de fabricaţie: BOA-SuperCompact (ð Capitolul 5.4.1, Pagina 29) BOA-H (ð Capitolul 5.5.1, Pagina 29) BOA-R (ð Capitolul 5.6.1, Pagina 30) BOA-RVK (ð Capitolul 5.6.2, Pagina 30) BOA-S (ð Capitolul 5.7.1, Pagina 31)

1. Aliniaţi armătura între flanşele conductei.

2. Strângeţi uniform elementele de îmbinare cu o unealtă adecvată, în cruce.

INDICAŢIE

Caz special DN 65 PN 16

În cazul utilizării flanşelor de oţel conform DIN EN 1092-1 în combinaţie cu armăturidin fontă cu prelucrarea flanşei conform DIN EN 1092-2 la diametru nominal DN 65în PN 16, contraflanşa trebuie să fie montată deplasat cu 22,5°.

Page 27: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

5 Montaj

27 din 68

0570.8/35-RO

Îmbinarea cu flanşă

DN 65 PN 10/16 (oţel/oţel):DIN EN 1092-1 cu DIN EN 1092-1:8 găuri înşurubate

DN 65 PN 10/16 (oţel/fontă):DIN EN 1092-1 cu DIN EN 1092-2:Orificiu circular DIN EN 1092-1 rotit cu 22,5°,4 găuri înşurubate, 4 găuri libere

Fig. 13: Îmbinări cu flanşă

5.3.2 Lungimile şuruburilor pentru îmbinarea prin flanşă

Armătura este montată în conductă cu ajutorul şuruburilor de îmbinare. Este vorbadespre şuruburi şi piuliţe. La BOA-SuperCompact, la montaj se pot utiliza şi bolţurifiletate şi piuliţe (consultaţi broşura seriei constructive 7113.1).

Un montaj corect al armăturii este asigurat prin faptul că:

▪ Şuruburile şi piuliţele sunt selectate conform DIN EN 1515-4 „Flanşa şi îmbinărileei, Partea 4, Selectarea şuruburilor şi a piuliţelor”.

▪ Selectarea şuruburilor şi piuliţelor realizate din materialele atribuite de normativ(în domeniul de aplicabilitate al Directivei curente privind echipamentele subpresiune) se face cu respectarea valorilor de presiune şi temperatură.

Lungimile şuruburilor sunt indicate fără luarea în considerare a toleranţelor. Sereferă la montajul armăturii în conductă cu o contraflanşă standardizată din oţel,conform DIN EN 1092-1.

Pentru fiecare serie de fabricaţie sunt indicate numărul, dimensiunea filetului şilungimea şurubului în funcţie de presiunea nominală. Aceste date pot fi regăsite şi pesertarul cu flanşă KSB (număr de serie 0570.3).

Tabel 7: Dimensiunile şi lungimile şuruburilor conform DIN EN 1092-2 PN 6

DN BOA-SuperCompact4)

5.13015)

BOA-Compact6)

5.13015)

BOA-W5.13015)

BOA-H5.13015)

BOA-R5.13015)

BOA-S5.13015)

BOA-RVK

15 - 4x M10 x 35 4x M10 x 35 - 4x M10 x 40 4x M10 x 35 4x M10 x 55

20 4x M10 x 80 4x M10 x 40 4x M10 x 40 - 4x M10 x 45 4x M10 x 40 4x M10 x 60

25 4x M10 x 80 4x M10 x 40 4x M10 x 40 - 4x M10 x 45 4x M10 x 40 4x M10 x 65

32 4x M12 x 90 4x M12 x 45 4x M12 x 45 - 4x M12 x 50 4x M12 x 45 4x M12 x 75

40 4x M12 x 100 4x M12 x 45 4x M12 x 45 - 4x M12 x 50 4x M12 x 45 4x M12 x 75

50 4x M12 x 110 4x M12 x 45 4x M12 x 45 - 4x M12 x 50 4x M12 x 45 4x M12 x 90

65 4x M12 x 120 4x M12 x 45 4x M12 x 45 - 4x M12 x 50 4x M12 x 45 4x M12 x 90

80 4x M16 x 150 4x M16 x 55 4x M16 x 55 - 4x M16 x 60 4x M16 x 50 4x M16 x 100

100 4x M16 x 180 4x M16 x 55 4x M16 x 55 - 4x M16 x 60 4x M16 x 50 4x M16 x 110

125 8x M16 x 200 8x M16 x 60 8x M16 x 60 - 8x M16 x 65 8x M16 x 55 8x M16 x 150

150 8x M16 x 220 8x M16 x 60 8x M16 x 60 - 8x M16 x 65 8x M16 x 55 8x M16 x 160

200 8x M16 x 70 8x M16 x 70 8x M16 x 70 - 8x M16 x 65 8x M16 x 60 8x M16 x 200

4 Pentru alte posibilităţi de racordare, consultaţi broşura seriei constructive 7113.15 EN-GJL-250 (JL1040)6 Şi pentru BOA-Compact EKB şi BOA-Control IMS

Page 28: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

5 Montaj

28 din 68

0570.8/35-RO

Tabel 8: Dimensiunile şi lungimile şuruburilor conform DIN EN 1092-2 PN 10

DN BOA-SuperCompact4)

5.13015)

BOA-Compact EKB5.13015)

BOA-W5.13015)

BOA-H5.13015)/5.31037)

BOA-R5.13015)

BOA-S5.13015)/5.31037)

BOA-RVK

15 - 4x M12 x 45 - - - - 4x M12 x 65

20 4x M12 x 90 4x M12 x 50 - - - - 4x M12 x 70

25 4x M12 x 90 4x M12 x 50 - - - - 4x M12 x 75

32 4x M16 x 100 4x M16 x 55 - - - - 4x M16 x 85

40 4x M16 x 110 4x M16 x 55 - - - - 4x M16 x 90

50 4x M16 x 120 4x M16 x 55 - - - - 4x M16 x 100

65 4x M16 x 140 4x M16 x 55 - - - - 4x M16 x 100

80 8x M16 x 160 8x M16 x 60 - - - - 8x M16 x 110

100 8x M16 x 180 8x M16 x 65 - - - - 8x M16 x 120

125 8x M16 x 200 8x M16 x 65 - - - - 8x M16 x 160

150 8x M20 x 240 8x M20 x 70 - - - - 8x M20 x 175

200 8x M20 x 80 8x M20 x 75 - - - - 8x M20 x 220

Tabel 9: Dimensiunile şi lungimile şuruburilor conform DIN EN 1092-2 PN 16

DN BOA-SuperCompact4)

5.13015)

BOA-Compact6)

5.13015)

BOA-W5.13015)

BOA-H5.13015)/5.31037)

BOA-R BOA-S5.13015)/5.31037)

BOA-RVK

15 - 4x M12 x 45 4x M12 x 45 4x M12 x 45 4x M12 x 45 4x M12 x 45 4x M12 x 65

20 4x M12 x 90 4x M12 x 50 4x M12 x 50 4x M12 x 50 4x M12 x 50 4x M12 x 50 4x M12 x 70

25 4x M12 x 90 4x M12 x 50 4x M12 x 50 4x M12 x 50 4x M12 x 50 4x M12 x 50 4x M12 x 75

32 4x M16 x 100 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 85

40 4x M16 x 110 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 90

50 4x M16 x 120 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 100

65 4x M16 x 140 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 55 4x M16 x 100

80 8x M16 x 160 8x M16 x 60 8x M16 x 60 8x M16 x 60 8x M16 x 60 8x M16 x 65 8x M16 x 110

100 8x M16 x 180 8x M16 x 65 8x M16 x 65 8x M16 x 65 8x M16 x 65 8x M16 x 65 8x M16 x 120

125 8x M16 x 200 8x M16 x 65 8x M16 x 65 8x M16 x 65 8x M16 x 65 8x M16 x 70 8x M16 x 160

150 8x M20 x 240 8x M20 x 70 8x M20 x 70 8x M20 x 70 8x M20 x 70 8x M20 x 75 8x M20 x 175

200 12x M20 x 80 12x M20 x 75 12x M20 x 75 12x M20 x 75 12x M20 x 75 12x M20 x 75 12x M20 x 220

250 - - - 12x M24 x 85 12x M24 x 85 12x M24 x 85 -

300 - - - 12x M24 x 85 12x M24 x 85 12x M24 x 90 -

350 - - - 16x M24 x 95 - - -

Tabel 10: Dimensiunile şi lungimile şuruburilor conform DIN EN 1092-2 PN 25

DN BOA-SuperCompact4)

5.13015)

BOA-Compact6)

5.13015)

BOA-W5.13015)

BOA-H5.31037)

BOA-R BOA-S5.31037)

BOA-RVK

15 - - - 4x M12 x 50 - 4x M12 x 50 -

20 - - - 4x M12 x 50 - 4x M12 x 50 -

25 - - - 4x M12 x 50 - 4x M12 x 50 -

32 - - - 4x M16 x 55 - 4x M16 x 55 -

40 - - - 4x M16 x 55 - 4x M16 x 55 -

50 - - - 4x M16 x 60 - 4x M16 x 60 -

65 - - - 8x M16 x 65 - 8x M16 x 65 -

80 - - - 8x M16 x 70 - 8x M16 x 70 -

100 - - - 8x M20 x 75 - 8x M20 x 75 -

125 - - - 8x M24 x 80 - 8x M24 x 80 -

150 - - - 8x M24 x 85 - 8x M24 x 85 -

200 - - - - - 12x M24 x 90 -

7 EN-GJS-400-18-LT (JS1025)

Page 29: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

5 Montaj

29 din 68

0570.8/35-RO

5.4 Montarea de supape de blocare cu garnituri moi conform DIN/EN

5.4.1 Montarea BOA-Compact EKB

ATENŢIE

Montare în conducte de cupru

Deteriorarea stratului de acoperire electrostatic!

▷ Aşezaţi garnituri de cauciuc cu inserţii de ţesătură (elemente de etanşareconform DIN EN 1514) între flanşele de racordare.

▷ Aşezaţi bucşe de izolare cu element de centrare din poliamidă între şuruburilede îmbinare şi orificii.

INDICAŢIE

În cazul transportului de fluide calde, armătura trebuie să fie izolată conformordonanţei privind economisirea energiei. Durabilitatea stratului de material plasticde la BOA-Compact EKB este prelungită prin izolarea armăturii.

5.5 Montarea supapelor de blocare cu burduf armonică conform DIN/EN

5.5.1 Montarea BOA-H

ATENŢIE

Montarea armăturii cu axul indicând în jos

Acumulare de murdărie în ondulaţiile burdufului armonică!

Deteriorarea burdufului armonică!

Blocarea armăturii!

▷ Montaţi armătura cu axul indicând în sus sau lateral.

AVERTIZARE

Montarea armăturii cu axul orientat în jos la utilizarea aburilor

Deteriorarea armăturii din cauza loviturilor de berbec!

▷ Montaţi armătura cu axul orientat în sus sau în lateral.

▷ Respectaţi poziţia de montaj admisă.

1. Pentru a evita tensionările din armătură în timpul montajului sau după montaj,deschideţi armătura cu circa două rotaţii ale roţii de mână în sens antiorar.

Dacă presiunile diferenţiale următoare sunt depăşite de la DN 200, este necesar uncon de descărcare

Tabel 11: Presiuni diferenţiale în bar

DN 150 200 250 300/350

PN 16 Δp bar - 12 9 6

PN 25 218)

Conul de descărcare este activ numai la creşterea presiunii peste con. De aceea,armăturile cu con de descărcare sunt străbătute numai în direcţia săgeţii de indicare adirecţiei de curgere. Direcţii de curgere alternative nu sunt admise.

8 Nu există con de descărcare.

Page 30: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

5 Montaj

30 din 68

0570.8/35-RO

5.6 Montarea de supape de reţinere conform DIN/EN

5.6.1 Montarea BOA-R

Pentru deschidere este necesară o presiune minimă. Dacă aceasta nu este atinsă, arculmontat poate fi îndepărtat.

Tabel 12: Presiuni de deschidere minime în mbar

DN 15-50 65-150 200-350

cu arc 250 200 150

fără arc 25 16 22

INDICAŢIE

Supapele de reţinere pot fi operate numai în direcţia săgeţii de indicare a direcţieide curgere. Prin utilizarea unui arc (950), acesta poate fi utilizat în conducta decădere şi conductele de urcare. Fără arc este posibilă numai o montare orizontală cucapacul carcasei (161) orientat în sus în conducte orizontale.

5.6.2 Montarea BOA-RVK

Pentru deschidere este necesară o presiune minimă. Dacă aceasta nu este atinsă, arculmontat poate fi îndepărtat.

Tabel 13: Presiuni de deschidere (pd) în funcţie de direcţia de curgere în mbar

DN ↔ ↓ ↑ ↑ fără arc

15 20 16 24 4

20 20 16 24 4

25 20 16 24 4

32 20 16 24 4

40 20 15,5 24,5 4,5

50 20 15 25 5

65 20 14,5 25,5 5,5

80 20 13,5 26,5 6,5

100 20 13,5 26,5 6,5

125 20 - 32 12

150 20 - 34 14

200 20 - 35 15

INDICAŢIE

Supapele de reţinere pot fi operate numai în direcţia săgeţii de indicare a direcţieide curgere. Fără arc este posibilă numai o montare în conducta verticală cu debit însus.

Page 31: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

5 Montaj

31 din 68

0570.8/35-RO

Fig. 14: Tronsoane de intrare minime

① 5x DN ② DN

③ 2x DN ④ Pompă

Indiferent de poziţia de montaj, respectaţi următoarele tronsoane de intrare minimedrepte, fără defecţiuni:

▪ Cel puţin 5x DN între armătură şi locurile cu perturbaţii simple, cum ar fi cot deconductă la 90°, ramificaţii sau armături de închidere deschise.

▪ Cel puţin 5 x DN între armătură şi locurile cu perturbaţii puternice printurbionare, cum ar fi pompe sau armături de reglare.

▪ Cel puţin 2x DN după armătură.

5.7 Montarea colectorului de impurităţi conform DIN/EN

5.7.1 Montarea BOA-S

Poziţie de montaj BOA-S Colectoarele de impurităţi sunt montate astfel încât fluidul să străbată sita dininterior spre exterior (efect de cuşcă al sitei).

Pentru a asigura o curăţare completă, colectorul de impurităţi trebuie montat cu sitaatârnată în jos.

INDICAŢIE

La montarea în conducte verticale trebuie luat în considerare faptul că direcţia decurgere este de sus în jos.

Pentru a putea schimba, respectiv goli sita fără golirea instalaţiei, trebuie să fiemontată o armătură de închidere în faţa şi în spatele colectorului de impurităţi.

Montaţi colectorul de impurităţi astfel încât să existe suficient loc pentru extragereasitei.

5.8 IzolaţieÎn cazul unui debit de fluide calde, armătura trebuie să fie izolată conformordonanţei privind economisirea energiei.

Page 32: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

5 Montaj

32 din 68

0570.8/35-RO

AVERTIZARE

Conductă cu fluide reci/fierbinţi şi/sau armătură

Pericol de accidentare din cauza influenţelor termice!

▷ Izolaţi armătura.

▷ Aplicaţi plăcuţe de avertizare.

ATENŢIE

Formare de condens în instalaţiile de climatizare, instalaţiile de răcire şi derefrigerare

Îngheţare!

Blocarea posibilităţii de acţionare!

Daune din cauza coroziunii!

▷ Izolaţi armătura etanş la difuzie.

Fig. 15: Izolarea profesională etanşă la difuzie (schematic)

① Izolarea profesională etanşă ladifuzie a armăturii complete, inclusiva roţii de mână

② Capac detaşabil

③ Izolarea profesională etanşă ladifuzie a armăturii

④ Material de izolare

Page 33: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

6 Punerea în funcţiune/Scoaterea din funcţiune

33 din 68

0570.8/35-RO

6 Punerea în funcţiune/Scoaterea din funcţiune

6.1 Punerea în funcţiune

ATENŢIE

Perle de sudură, zgură şi alte impurităţi în conducte

Deteriorarea armăturii!

▷ Îndepărtaţi impurităţile din conducte, de ex. prin clătirea conductei cu armăturacomplet deschisă.

▷ Dacă este necesar, utilizaţi separatoare de impurităţi.

6.1.1 Condiţii preliminare pentru punerea în funcţiune

PERICOL

Eventuale lovituri de berbec/lovituri de apă la temperaturi înalte

Pericol de moarte prin arderi sau arsuri!

▷ Nu depăşiţi presiunea maximă admisă a armăturii.

▷ Utilizaţi armături din fontă cu grafit nodular sau oţel.

▷ Prevedeţi măsuri generale de siguranţă ale instalaţiei ce trebuie luate deutilizator.

Înainte de punerea în funcţiune a armăturii, trebuie asigurate următoarele puncte:

▪ Armătura este cuplată pe ambele părţi la o conductă.

▪ Funcţia de închidere a armăturii montate este verificată prin deschideri şiînchideri repetate.

▪ Conductele sunt spălate.

▪ Materialul, presiunea şi temperatura armăturii coincid cu condiţiile de exploatareale sistemului de conducte. (ð Capitolul 6.2, Pagina 35)

▪ Rezistenţa şi capacitatea de încărcare ale materialului au fost verificate.

6.1.2 Acţionare

Privind de sus, armătura se deschide prin rotirea roţii de mână în sens antiorar şi seînchide prin rotirea roţii de mână în sens orar. Simbolurile corespunzătoare se găsescpe partea superioară a roţii de mână.

Supapele de blocare sunt operate în mod normal în poziţiile „deschis” sau „închis”.Pentru poziţii intermediare trebuie folosite conuri de strangulare, în măsura în careacestea nu există în mod standard.9).

ATENŢIE

Perioade de nefuncţionare prea mari

Deteriorarea armăturii!

▷ Verificarea funcţionării prin deschiderea şi închiderea armăturilor cel puţin odată până la de două ori pe an.

9 BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOA-Compact EKB, BOA-H DN 15-100

Page 34: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

6 Punerea în funcţiune/Scoaterea din funcţiune

34 din 68

0570.8/35-RO

ATENŢIE

Vibraţii

Uzură şi/sau deteriorare excesivă a armăturii!

▷ Modificaţi parametrii armăturii.

▷ Pentru utilizarea regulatorului cu un nivel scăzut de vibraţii, utilizaţi conul deştrangulare sau conul bombat.

ATENŢIE

Utilizarea de pârghii suplimentare

Deteriorarea armăturii datorită forţelor prea mari!

▷ Acţionaţi armătura numai manual cu roata de mână.

▷ Este permisă utilizarea pârghiilor suplimentare numai în cazuri excepţionaleconform următoarelor tabele.

▷ Nu utilizaţi pârghia suplimentară în zona indicatorului de poziţie.

Limite admise ale momentului de strângere pentru pârghia suplimentară

La următoarele armături este admisă utilizarea pârghiilor suplimentare adecvatepână la următoarele limite ale momentului de strângere:

Tabel 14: Limitele admise ale momentului de strângere pentru BOA-SuperCompact,BOA-Compact, BOA-Compact EKB, BOA-W

DN Mt [Nm] Deschiderea cheii

150 120 36

200 140 65

Tabel 15: Limite admise ale momentului de strângere pentru BOA-H

DN Mt [Nm] Deschiderea cheii

150 140 3610)

200 200 46

250 200 46

300 200 46

350 200 46

De preferat, se vor utiliza ca pârghii suplimentare chei dinamometrice hexagonalecare se vor aşeza pe hexagonul piuliţei axului (925). În acest scop, este necesarădemontarea roţii de mână.

10 La EN-GJL-400-18-LT deschiderea cheii este 17 (pătrat conic)

Page 35: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

6 Punerea în funcţiune/Scoaterea din funcţiune

35 din 68

0570.8/35-RO

6.1.3 Setarea limitatorului de cursă

Supapele de cursă sunt livrate întotdeauna cu cursă completă. Dacă este necesar,aceasta se poate regla individual cu o cheie cu locaş hexagonal. În acest sens, trebuieîndepărtat dopul de închidere de la indicatorul de cursă şi apoi trebuie reglat şurubulde închidere. În tabelele următoare sunt prezentate dimensiunile cheilor cu locaşhexagonal.

Tabel 16: Deschiderea cheii limitatorului de cursă

Serie de fabricaţie Dimensiune

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 - 350

BOA-Compact 7 7 7 8 8 8 10 10 12 17 17 -

BOA-SuperCompact - 5 5 7 7 8 10 10 12 17 17 -

BOA-W 5 5 7 8 8 8 10 10 12 17 17 -

BOA-Control 5 5 7 8 8 8 10 10 12 17 17 -

BOA-Control IMS 5 5 7 8 8 8 10 10 12 17 17 -

BOA-H 5.1301 8 8 8 8 8 10 10 12 12 17 17 Fantă

BOA-H 5.3103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 Fantă

6.2 Limitele domeniului de funcţionare

6.2.1 Tabel cu presiuni şi temperaturi pentru BOA-SuperCompact

Tabel 17: Presiune de verificare şi presiune de funcţionare

PN DN Verificarea presiunii carcasei Verificarea etanşeităţiiscaunului

Presiune de funcţionare admisă11)

cu apă

Verificare P10 şi P11 conformDIN EN 12266-1

Verificare P12, rată descurgere A conformDIN EN 12266-1

între -10 şi 120 °C

[bar] [bar] [bar]

16 20/25-200 24 17,6 16

6.2.2 Tabel cu presiuni şi temperaturi pentru BOA-Compact

Tabel 18: Presiune de verificare şi presiune de funcţionare

PN DN Verificarea presiunii carcasei Verificarea etanşeităţiiscaunului

Presiune de funcţionare admisă12)

Cu apă

Verificare P10 şi P11 conformDIN EN 12266-1

Verificare P12, rată descurgere A conformDIN EN 12266-1

între -10 şi +120 °C

[bar] [bar] [bar]

6 15 - 200 9 6,6 6

16 15 - 200 24 17,6 16

11 Solicitare statică12 Solicitare statică

Page 36: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

6 Punerea în funcţiune/Scoaterea din funcţiune

36 din 68

0570.8/35-RO

6.2.3 Tabel cu presiuni şi temperaturi pentru BOA-Compact EKB

Tabel 19: Presiune de verificare şi presiune de funcţionare

PN DN Verificarea presiuniicarcasei

Verificarea etanşeităţiiscaunului

Presiune de funcţionare admisă13)

Cu apă

Verificare P10 şi P11conform DIN EN12266-1

Verificare P12, rată descurgere A conformDIN EN 12266-1

între -10 şi +80 °C

[bar] [bar] [bar]

16 15 - 200 24 17,6 16 sau 10 conform DIN 3546-1

6.2.4 Tabel cu presiuni şi temperaturi pentru BOA-W

Tabel 20: Presiune de verificare şi presiune de funcţionare

PN DN Verificarea presiunii carcasei Verificarea etanşeităţiiscaunului

Presiune de funcţionare admisă14)

Cu apă

Verificare P10 şi P11 conformDIN EN 12266-1

Verificare P12, rată descurgere A conformDIN EN 12266-1

între -10 şi +120 °C

[bar] [bar] [bar]

6 15 - 200 9 6,6 6

16 15 - 200 24 17,6 16

6.2.5 Tabel cu presiuni şi temperaturi pentru BOA-H

Tabel 21: Presiune de verificare şi presiune de funcţionare

PN Material Verificareapresiuniicarcasei

Verificareaetanşeităţiiscaunului

Presiune de funcţionare admisă [bar]15)16)

Cu apă

Verificare P10şi P11 conformDIN EN 12266-1

Verificare P12, ratăde scurgere AconformDIN EN 12266-1

[°C]

[bar] [bar] de la -10 pânăla +120

150 180 200 230 250 300 350

16 EN-GJL-250 24 17,6 16 14,4 13,4 12,8 11,8 11,2 9,6 -

EN-GJS-400-18-LT 24 17,6 16 15,5 - 14,7 - 13,9 12,8 11,2

25 EN-GJS-400-18-LT 37,5 27,5 25 24,3 - 23 - 21,8 20 17,5

13 Solicitare statică14 Solicitare statică15 Temperaturile intermediare pot fi interpolate liniar.16 Solicitare statică

Page 37: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

6 Punerea în funcţiune/Scoaterea din funcţiune

37 din 68

0570.8/35-RO

6.2.6 Tabel cu presiuni şi temperaturi pentru BOA-R

Tabel 22: Presiune de verificare şi presiune de funcţionare

PN Material Verificarea presiuniicarcasei

Verificareaetanşeităţiiscaunului

Presiune de funcţionare admisă [bar]17)18)

cu apă conform DIN EN 12266-1

Verificare P10 şi P11conformDIN EN 12266-1

Verificare P12,rată descurgere AconformDIN EN 12266-1

[°C]

[bar] [bar] de la -10până la +120

150 180 200 230 250 300 350

6 EN-GJL-250 9 6,6 6 5,4 5 4,8 4,4 4,2 3,6 -

16 EN-GJL-250 24 17,6 16 14,4 13,4 12,8 11,8 11,2 9,6 -

16 EN-GJS-400-18-LT 24 17,6 16 15,5 - 14,7 - 13,9 12,8 11,2

6.2.7 Tabel cu presiuni şi temperaturi pentru BOA-RVK

Tabel 23: Presiune de verificare şi presiune de funcţionare

PN DN Verificarea presiuniicarcasei

Verificarea etanşeităţiiscaunului

Presiune de funcţionare admisă [bar]19)20)

Cu apă

Verificare P10 şi P11conformDIN EN 12266-1

Verificare P12, rată descurgere B conformDIN EN 12266-1

[°C]

[bar] [bar] -2021) 50 80 100 120 200 250

6 15-100 9 6,6 6 6 4 2 - - -

6 125-200 9 6,6 - 6 6 6 - - -

6/10/16 15-100 24 17,6 16 16 16 16 16 14 13

6/10/16 125-200 24 17,6 - 16 16 16 16 12,8 11,2

6.2.8 Tabel cu presiuni şi temperaturi pentru BOA-S

Tabel 24: Presiune de verificare şi presiune de funcţionare

PN Material Verificarea rezistenţei şietanşeităţii

Presiune de funcţionare admisă [bar]22)23)

cu apă

Verificare P10 şi P11conform DIN EN 12266-1

[°C]

[bar] de la -10 pânăla +120

150 180 200 230 250 300 350

6 EN-GJL-250 9 6 5,4 5 4,8 4,4 4,2 3,6 -

16 24 16 14,4 13,4 12,8 11,8 11,2 9,6 -

16 EN-GJS-400-18-LT 24 16 15,5 - 14,7 - 13,9 12,8 11,2

25 37,5 25 24,3 - 23 - 21,8 20 17,5

17 Temperaturile intermediare pot fi interpolate liniar.18 Solicitare statică19 Temperaturile intermediare pot fi interpolate liniar.20 Solicitare statică21 EN-GJL-250 (5.1301) numai până la -10 °C22 Temperaturile intermediare pot fi interpolate liniar.23 Solicitare statică

Page 38: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

6 Punerea în funcţiune/Scoaterea din funcţiune

38 din 68

0570.8/35-RO

6.2.9 Limitări privind utilizarea pentru aplicaţii maritimeIndustria maritimă Serie de fabricaţie DN Material carcasă Clasa I Clasa II Clasa III

DNV-GL BOA-SuperCompact

BOA-Compact

BOA-Compact EKB

BOA-W

BOA-Control

15 - 200 EN-GJL-250 ✘ ✘ ✔

BOA-H

BOA-R

BOA-S

15 - 300 EN-GJL-250 ✘ ✘ ✔ 24)

15 - 80 EN-GJS-400-18-LT Recepţieindividuală

✔ ✔Recepţieindividuală 25)

Recepţieindividuală 25)

100 - 350 EN-GJS-400-18-LT Recepţieindividuală 26)

Recepţieindividuală 26)

Recepţieindividuală 26)

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

BOA-Control

BOA-H

15 - 200 EN-GJL-250 ✘ ✘ Recepţieindividuală 24)

15 - 80 EN-GJS-400-18-LT Recepţieindividuală

Recepţieindividuală

Recepţieindividuală

100 - 150 EN-GJS-400-18-LT Recepţieindividuală 26)

Recepţieindividuală 26)

Recepţieindividuală 26)

BV BOA-SuperCompact

BOA-Compact

BOA-Compact EKB

BOA-W

BOA-Control

15 - 200 EN-GJL-250 ✘ ✔27) ✔27)

BOA-H

BOA-R

BOA-S

15 - 300 EN-GJL-250 ✘ ✔ 28) ✔ 28)

✘ 29)

15 - 80 EN-GJS-400-18-LT Recepţieindividuală

✔ ✔

100 - 350 EN-GJS-400-18-LT Recepţieindividuală 26)

Recepţieindividuală 26)

Recepţieindividuală 26)

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

BOA-Control

BOA-H

15 - 200 EN-GJL-250 ✘ ✔ 28) ✔27)

✘ 29)

15 - 80 EN-GJS-400-18-LT Recepţieindividuală

✔ ✔

100 - 150 EN-GJS-400-18-LT Recepţieindividuală 26)

Recepţieindividuală 26)

Recepţieindividuală 26)

ABS BOA-SuperCompact

BOA-Compact

BOA-Compact EKB

BOA-W

BOA-Control

BOA-H

BOA-R

BOA-S

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

BOA-Control

BOA-H

150 - 350 EN-GJL-250

EN-GJS-400-18-LT

Recepţieindividuală

Recepţieindividuală

Recepţieindividuală

24 Ştampilă cu „120°C conf. DNV-GL”25 La T< 0 °C26 3.1 Certificat de material necesar27 Ştampilă „PN13 conf. BV”28 „220 °C, PN13 conf. BV”29 Pentru ulei termic, păcură

Page 39: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

6 Punerea în funcţiune/Scoaterea din funcţiune

39 din 68

0570.8/35-RO

Tabel 25: Explicaţia semnelor

Semn Explicaţie

✘ Utilizare nepermisă

✔ Utilizare permisă

✔ Notă de subsol Utilizare permisă, cu marcaj suplimentar aplicat de client pe produsprin ştanţare, conform prevederilor stabilite pentru industriamaritimă. De ex.: 220 °C / PN13 conf. BV

Recepţieindividuală

Testele au fost efectuate în prezenţa unui reprezentant calificat alorganizaţiei maritime, care va emite certificatul.

6.3 Scoaterea din funcţiune

6.3.1 Măsuri pentru scoatere din funcţiune

În timpul perioadelor mai lungi de oprire, trebuie asigurate următoarele puncte:

1. Fluidele, care îşi modifică starea prin modificarea concentraţiei, prinpolimerizare, prin cristalizare, solidificare sau similar trebuie evacuate dinsistemul de ţevi.

2. Dacă este nevoie, spălaţi sistemul de ţevi cu armăturile deschise complet.

6.4 Repunerea în funcţiunePentru repunerea în funcţiune, respectaţi aspectele privind punerea în funcţiune şilimitele domeniului de funcţionare (ð Capitolul 6.2, Pagina 35) trebuie respectate.

Înaintea repunerii în funcţiune a armăturii, efectuaţi suplimentar măsurile deîntreţinere/mentenanţă. (ð Capitolul 7, Pagina 40)

Page 40: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

7 Întreţinere/mentenanţă

40 din 68

0570.8/35-RO

7 Întreţinere/mentenanţă

7.1 Norme de siguranţă

AVERTIZARE

Fluide vehiculate, materiale auxiliare şi de exploatare periculoase pentru sănătateşi/sau fierbinţi

Pericol de rănire!

▷ Respectaţi prevederile legale.

▷ La evacuarea fluidului vehiculat luaţi măsuri de protecţie pentru persoane şimediu.

▷ Decontaminaţi armăturile, care sunt utilizate pentru fluide periculoase pentrusănătate.

PERICOL

Detaşarea/demontarea mecanismelor de acţionare

Pericol de rănire!

▷ Respectaţi manualul de operare a mecanismului de acţionare.

ATENŢIE

Montaj necorespunzător

Deteriorarea armăturii!

▷ Montaţi armătura respectând regulile valabile în construcţia de maşini.

▷ Utilizaţi întotdeauna numai piese de schimb originale.

Prin elaborarea unui plan de întreţinere se evită reparaţii scumpe cu un efort deîntreţinere minim şi se asigură funcţionarea fiabilă şi fără defecţiuni a armăturii.

INDICAŢIE

Înainte de demontarea armăturii din conductă acesta trebuie eliberată.

INDICAŢIE

Service-ul KSB sau atelierele autorizate vă stau la dispoziţie pentru toate lucrărilede întreţinere, reparaţii şi montare. Pentru adrese de contact, consultaţi carnetul deadresa „Adresses“ ataşat sau vizitaţi pe Internet „www.ksb.com/contact”.

Evitaţi manevrele forţate în legătură cu demontarea şi montarea armăturii.

7.2 Întreţinere/inspecţie

7.2.1 Întreţinere

Armătura este astfel proiectată, cu toate componentele ei, încât aceasta să nunecesite întreţinere. Materialele componentelor de alunecare sunt astfel alese încâtuzura să rămână minimă.

Toţi elastomerii sunt substanţe organice şi, prin urmare, sunt supuşi îmbătrâniriinaturale. Acest lucru poate conduce la o scurtare a duratei de viaţă funcţionale încazul temperaturilor de funcţionare ridicate de lungă durată.

Page 41: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

7 Întreţinere/mentenanţă

41 din 68

0570.8/35-RO

INDICAŢIE

Operatorul este responsabil pentru stabilirea intervalelor de verificare şi întreţinerepotrivite, în funcţie de utilizarea armăturii.

7.2.2 Monitorizarea funcţionării

Prelungirea duratei de funcţionare poate fi realizată prin următoarele măsuri:

▪ Verificarea funcţionării prin acţionarea armăturii cel puţin de două ori pe an.

▪ Lubrifierea regulată a pieselor în mişcare, precum ax 200, şuruburi de presetupăşi piuliţă ax 925 cu lubrifianţi standardizaţi conform DIN 51825.

▪ Strângerea la timp sau înlocuirea garniturii capacului 411/412. (ð Capitolul 7.2.3.1, Pagina 41)

7.2.3 Lucrările de inspecţie

7.2.3.1 Verificarea îmbinării cu flanşă a capacului

Schimbarea pieselor superioare sau a garniturilor capacului la BOA-H, precum şicurăţarea sitei şi schimbarea garniturii capacului la BOA-S este posibilă şi permisă.

La încheierea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţii efectuate se vor strânge dinnou regulamentar pentru funcţionare şuruburile de îmbinare din zona capacului (ð Capitolul 7.2.4.1, Pagina 42) .

AVERTIZARE

Verificare lipsă la o armătură recondiţionată

Pericol pentru oameni şi mediu!

▷ După asamblare şi înainte de punerea în funcţiune a armăturilor recondiţionatetrebuie efectuată o verificare a rezistenţei şi etanşeităţii conformDIN EN 12266-1.

INDICAŢIE

La garniturile profilate fără conţinut de azbest nu utilizaţi mijloace de etanşaresuplimentare. În cazul folosirii straturilor antiaderente se vor utiliza numai fluidelerecomandate de producătorul de garnituri.

7.2.3.2 Verificarea presetupei de siguranţă

La livrare, presetupa de siguranţă nu este strânsă etanş.

PERICOL

Defectarea burdufului

Se pot scurge medii fierbinţi şi/sau toxice!

Pericol de arsuri!

▷ Strângeţi şuruburile presetupei (45-6) până când nu mai este identificată nicioscurgere.

45-6

461

Fig. 16: Imagine în secţiuneBOA-H

Tabel 26: Şuruburi presetupă conform DIN 913

DN Filet Locaş hexagonal

15-100 M 10 SW 5

125-150 M 12 SW 6

200-350 M 16 SW 8

Pentru a asigura capacitatea funcţională, armătura trebuie să fie înlocuită cât mairepede posibil!

Page 42: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

7 Întreţinere/mentenanţă

42 din 68

0570.8/35-RO

7.2.3.3 Curăţarea sitei

Colectoarele de impurităţi BOA-S sunt montate în conductele orizontale fixate peplafon şi în conductele de cădere.

Pentru curăţarea sitei la colectoarele de impurităţi BOA-S, respectaţi ordineaurmătoare:

ü Sistemul este scos de sub presiune.

1. Desfaceţi şurubul de golire.

2. Desfaceţi îmbinarea cu şuruburi a capacului.

3. Scoateţi şi curăţaţi sita.

4. Aşezaţi noua garnitură a capacului pe capac.

5. Aşezaţi sita pe capac.

6. Introduceţi capacul cu sita şi garnitura profilată în carcasă. Pentru atingereaunei valori Kv optime/mari, la înlocuirea sitei cusătura sudată a sitei nu trebuiese afle în orificiul de ieşire.

7. Strângeţi îmbinarea cu şuruburi a capacului. (ð Capitolul 7.2.4.1, Pagina 42)

8. Strângeţi şurubul de golire. (ð Capitolul 7.2.4.1, Pagina 42)

INDICAŢIE

După deschiderea carcasei presurizate, verificaţi etanşeitatea sistemului.

7.2.4 Momente de strângere

7.2.4.1 Momente de strângere flanşă capac

Îmbinările cu şurub 902/920 sau 901 dintre capac şi carcasă se strâng cu o cheiedinamometrică.

Tabel 27: Momente de strângere ale îmbinărilor cu şuruburi la BOA-H [Nm]

PN Material DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350

16 5.130130) 20 20 20 30 30 30 80 80 150 150 150 150 260 260 -

16 5.310331) 20 20 20 35 35 35 90 90 170 170 170 170 290 290 290

25 5.310331) 20 20 20 35 35 35 90 90 170 170 170 - - - -

Tabel 28: Momente de strângere ale îmbinărilor cu şuruburi la BOA-R [Nm]

PN Material DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

16 5.130130) 20 20 20 30 30 30 80 80 150 150 150 150 260 260

16 5.130130) 20 20 20 30 30 30 80 80 150 150 150 150 260 260

25 5.310331) 20 20 20 35 35 35 90 90 170 170 170 170 290 290

Tabel 29: Momente de strângere ale îmbinărilor cu şuruburi la BOA-S [Nm]

PN Material DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

6 5.130130) 10 10 20 20 20 20 30 30 30 30 30 80 - -

16 5.130130) 20 20 20 20 30 30 80 80 80 80 80 80 150 150

16 5.310331) 20 20 20 20 35 35 90 90 170 170 170 170 290 290

25 5.310331) 20 20 20 20 35 35 90 90 90 90 90 90 - -

30 EN-GJL-250 (JL1040)31 EN-GJS-400-18-LT (JS1025)

Page 43: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

7 Întreţinere/mentenanţă

43 din 68

0570.8/35-RO

Tabel 30: Momente de strângere ale îmbinărilor cu şuruburi în funcţie de dimensiunea filetului [Nm]

Dimensiuni filet Material carcasă/material şuruburi

EN-GJL-2505.6/8.8

EN-GJS-400-18-LTCE35E/1.7709

M8 10 -

M10 20 20

M12 30 35

M16 80 90

M20 150 170

M24 260 290

Page 44: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

8 Defecţiuni: cauze şi remediere

44 din 68

0570.8/35-RO

8 Defecţiuni: cauze şi remediere

AVERTIZARE

Lucrări necorespunzătoare de remediere a defecţiunilor la armătură

Pericol de rănire!

▷ La toate lucrările de remediere a defecţiunilor la armătură, respectaţi indicaţiilecorespunzătoare din acest manual de operare şi/sau din documentaţiaproducătorilor accesoriilor.

Dacă apar probleme care nu sunt descrise în tabelul de mai jos, este necesarăconsultarea departamentului de service KSB.

Tabel 31: Ajutor în caz de defecţiuni

Problemă Cauze posibile Remediere

Neetanşeitate în racordul de laBOA-SuperCompact, BOA-Compactsau BOA-Compact EKB

Nu este posibilă nicio prelucrareulterioară.A se înlocui armătura.

Neetanşeitate în racordul de la BOA-H, BOA-R şi BOA-W.

1. Demontaţi îmbinarea cu şuruburi acapacului 902/920/901.

2. Prelucraţi suprafeţele de etanşarede la con şi carcasă cu echipamentde şlefuire adecvat.

3. Efectuaţi procesul de şlefuire pânăcând suprafeţele de etanşareprezintă un inel portant, continuu.

Neetanşeitate în racordul de la BOA-H cu con PTFE

1. Demontaţi îmbinarea cu şuruburi acapacului 902/920/901.

2. Înlocuiţi inelul de etanşare de laconul 350 la BOA-H.

Neetanşeitate la garnitura capaculuila BOA-H, BOA-R şi BOA-S.

Şuruburile capacului sunt strânseneuniform.

1. Desfaceţi îmbinarea cu şuruburi acapacului 902/920 sau 901.

2. Înlocuiţi garnitura profilată 411.

3. Strângeţi îmbinarea cu şuruburi acapacului 902/920, respectiv 901conform prevederilor.(ð Capitolul 7.2.4.1, Pagina 42)

Etanşarea capacului defectă. 1. Demontaţi îmbinarea cu şuruburi acapacului 902/920/901.

2. Curăţaţi suprafeţele de etanşare.

3. Înlocuiţi garnitura profilată 411.

Momentele de strângere (ð Capitolul 7.2.4.1, Pagina 42) trebuierespectate.

Pretensionare redusă a şuruburilorla sarcină termică (≥ 300 °C)

1. Strângeţi îmbinarea cu şuruburi acapacului 902/920, respectiv 901conform prevederilor.(ð Capitolul 7.2.4.1, Pagina 42)

Page 45: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

45 din 68

0570.8/35-RO

9 Documente aferente

9.1 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-SuperCompact

DN 15 - 150 DN 200

1)

Fig. 17: Imagini în secţiune; 1) Desenat cu rotire la 90°

Tabel 32: Listă de piese

Nr. piesă Denumire Material Observaţie

100 Carcasa EN-GJL-250 (5.1301) -

200 Ax Oţel inoxidabil, min. 13 % crom (Cr) -

314 Lagăr axial Oţel-PTFE DN 50 - 200

350 Con EN-GJL-250 (5.1301) -

410 Garnitură profilată Elastomer EPDM -

500 Inel Oţel, zincat galvanic şi pasivizat cu strat gros DN 32 - 200

506.1 Inel de fixare Material plastic DN 15 - 150

506.2 Material plastic DN 15 - 150

506.3 Oţel inoxidabil DN 200

545 Bucşă de lagăr Oţel-PTFE DN 200

550 Şaibă Oţel, zincat galvanic DN 200

579 Menghină de blocare Oţel, zincat galvanic şi pasivizat cu strat gros DN 200

580.132) Grupa constructivă capac, inclusiv limitator de cursă, compusă din:

580.1 Capac Material plastic, armat cu fibră de sticlă, rezistent lalovire

DN 15 - 150

903 Şurub de închidere Oţel, zincat galvanic, cromat albastru

916 Dop Material plastic

580.332) Grupa constructivă capac, inclusiv limitator de cursă, compusă din:

580.3 Capac Material plastic, armat cu fibră de sticlă, rezistent lalovire

DN 200

904.2 Ştift filetat Oţel, zincat

920.2 Piuliţă pătrată Oţel, zincat

920.3 Piuliţă hexagonală Oţel, zincat

920.4 Piuliţă înfundată Material plastic

689 Izolare Material plastic -

904.132) Grupa constructivă dispozitiv de fixare compusă din:

32 Piesă de schimb

Page 46: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

46 din 68

0570.8/35-RO

Nr. piesă Denumire Material Observaţie

904.1 Ştift filetat Oţel, zincat DN 15 - 150

580.2 Capac Material plastic

91432) Grupa constructivă dispozitiv de fixare compusă din:

914 Şurub cu cap hexagonal Oţel inoxidabil DN 200

920.1 Piuliţă hexagonală Oţel, zincat

925 Piuliţă ax Oţel, zincat galvanic şi pasivizat cu strat gros -

932.1 Inel de siguranţă Oţel inoxidabil pentru arcuri DN 15 - 150

932.2 DN 200

932.3 DN 200

932.4 -

932.5 DN 200

961 Roată de mână Material plastic, armat cu fibră de sticlă, rezistent lalovire

DN 15 - 50

Aluminiu turnat sub presiune DN 65 - 150

EN-GJL-200 (5.1300) DN 200

Page 47: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

47 din 68

0570.8/35-RO

9.2 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-Compact

DN 15 - 150 DN 200

1)

Fig. 18: Imagini în secţiune; 1) desenat cu rotire la 90°

Tabel 33: Listă de piese

Nr. piesă Denumire Material Observaţie

100 Carcasa EN-GJL-250 (5.1301) -

200 Ax Oţel inoxidabil, min. 13 % crom (Cr) -

314 Lagăr axial Oţel-PTFE DN 50 - 200

350 Con EN-GJL-250 (5.1301) / EPDM -

410 Garnitură profilată Elastomer EPDM -

500 Inel Oţel, zincat galvanic şi pasivizat cu strat gros DN 32 - 200

506.1 Inel de fixare Material plastic DN 15 - 150

506.2 Material plastic DN 15 - 150

506.3 Oţel inoxidabil DN 200

545 Bucşă de lagăr Oţel-PTFE DN 200

550 Şaibă Oţel, zincat galvanic DN 200

579 Menghină de blocare Oţel, zincat galvanic şi pasivizat cu strat gros DN 200

580.133) Grupa constructivă capac, inclusiv limitator de cursă, compusă din:

580.1 Capac Material plastic, armat cu fibră de sticlă, rezistent lalovire

DN 15 - 150

903 Şurub de închidere Oţel, zincat galvanic, cromat albastru

916 Dop Material plastic

580.333) Grupa constructivă capac, inclusiv limitator de cursă, compusă din:

580.3 Capac Material plastic, armat cu fibră de sticlă, rezistent lalovire

DN 200

904.2 Ştift filetat Oţel, zincat

920.2 Piuliţă pătrată Oţel, zincat

920.3 Piuliţă hexagonală Oţel, zincat

920.4 Piuliţă înfundată Material plastic

689 Izolare Material plastic -

904.133) Grupa constructivă dispozitiv de fixare compusă din:

33 Piesă de schimb

Page 48: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

48 din 68

0570.8/35-RO

Nr. piesă Denumire Material Observaţie

904.1 Ştift filetat Oţel, zincat DN 15 - 150

580.2 Capac Material plastic

91433) Grupa constructivă dispozitiv de fixare compusă din:

914 Şurub cu cap hexagonal Oţel inoxidabil DN 200

920.1 Piuliţă hexagonală Oţel, zincat

925 Piuliţă ax Oţel, zincat galvanic şi pasivizat cu strat gros -

932.1 Inel de siguranţă Oţel inoxidabil pentru arcuri DN 15 - 150

932.2 Oţel inoxidabil pentru arcuri DN 200

932.3 Oţel inoxidabil pentru arcuri DN 200

932.4 Oţel inoxidabil pentru arcuri -

932.5 Oţel inoxidabil pentru arcuri DN 200

961 Roată de mână Material plastic, armat cu fibră de sticlă, rezistent lalovire

DN 15 - 50

Aluminiu turnat sub presiune DN 65 - 150

EN-GJL-200 (5.1300) DN 200

Page 49: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

49 din 68

0570.8/35-RO

9.3 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-Compact EKB

DN 15 - 150 DN 200

DN 15 - 40

1)

Fig. 19: Imagini în secţiune; 1) desenat cu rotire la 90°

Tabel 34: Listă de piese

Nr. piesă Denumire Material Observaţie

100 Carcasa EN-GJL-250 (5.1301) / EKB (la interior şi la exterior custrat de material plastic electrostatic), conformrecomandării KTW

-

200 Ax Oţel inoxidabil, min. 13 % crom (Cr) -

314 Lagăr axial Oţel-PTFE DN 50 - 200

350 Con EN-GJL-250 (5.1301) / EPDM, conform recomandăriiKTW

-

410 Garnitură profilată Elastomer EPDM, conform recomandării KTW -

500 Inel Oţel, zincat galvanic şi pasivizat cu strat gros DN 32 - 200

506.1 Inel de fixare Material plastic, conform recomandării KTW DN 50 - 150

506.2 Material plastic DN 15 - 150

506.3 Oţel inoxidabil DN 200

545.1 Bucşă de lagăr Alamă (CW614N) DN 15 - 40

545.2 Material plastic DN 200

579 Menghină de blocare Oţel, zincat galvanic şi pasivizat cu strat gros DN 200

580.134) Grupa constructivă capac, inclusiv limitator de cursă, compusă din:

580.1 Capac Material plastic, armat cu fibră de sticlă, rezistent lalovire

DN 15 - 150

903 Şurub de închidere Oţel, zincat galvanic, cromat albastru

916 Dop Material plastic

580.334) Grupa constructivă capac, inclusiv limitator de cursă, compusă din:

580.3 Capac Material plastic, armat cu fibră de sticlă, rezistent lalovire

DN 200

904.2 Ştift filetat Oţel, zincat

920.2 Piuliţă pătrată Oţel, zincat

920.3 Piuliţă hexagonală Oţel, zincat

34 Piesă de schimb

Page 50: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

50 din 68

0570.8/35-RO

Nr. piesă Denumire Material Observaţie

920.4 Piuliţă înfundată Material plastic DN 200

904.134) Grupa constructivă dispozitiv de fixare compusă din:

904.1 Ştift filetat Oţel, zincat DN 15 - 150

580.2 Capac Material plastic

91434) Grupa constructivă dispozitiv de fixare compusă din:

914 Şurub cu cap hexagonal Oţel inoxidabil DN 200

920.1 Piuliţă hexagonală Oţel, zincat

925 Piuliţă ax Oţel, zincat galvanic şi pasivizat cu strat gros -

932.1 Inel de siguranţă Oţel inoxidabil pentru arcuri DN 15 - 150

932.2 Oţel inoxidabil pentru arcuri DN 200

932.3 Oţel inoxidabil pentru arcuri DN 200

932.4 Oţel inoxidabil pentru arcuri -

932.5 Oţel inoxidabil pentru arcuri DN 200

961 Roată de mână Material plastic, armat cu fibră de sticlă, rezistent lalovire

DN 15 - 50

Aluminiu turnat sub presiune DN 65 - 150

EN-GJL-200 (5.1300) DN 200

Page 51: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

51 din 68

0570.8/35-RO

9.4 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-W

DN 15 - 150 DN 200

Fig. 20: Imagini în secţiune

Tabel 35: Listă de piese

Nr. piesă Denumire Material Observaţie

100 Carcasa EN-GJL-250 (5.1301) -

200 Ax Oţel inoxidabil, min. 13 % crom (Cr) -

314 Lagăr axial Oţel-PTFE DN 50 - 200

350 Con EN-GJL-250 (5.1301) -

410 Garnitură profilată Elastomer EPDM -

500 Inel Oţel, zincat galvanic şi pasivizat cu strat gros DN 32 - 200

506.1 Inel de fixare Material plastic DN 15 - 150

506.2 Material plastic DN 15 - 150

506.3 Oţel inoxidabil DN 200

545 Bucşă de lagăr Oţel-PTFE DN 200

550 Şaibă Oţel, zincat galvanic DN 200

579 Menghină de blocare Oţel, zincat galvanic şi pasivizat cu strat gros DN 200

580.135) Grupa constructivă capac, inclusiv limitator de cursă, compusă din:

580.1 Capac Material plastic, armat cu fibră de sticlă, rezistent lalovire

DN 15 - 150

903 Şurub de închidere Oţel, zincat galvanic, cromat albastru

916 Dop Material plastic

580.335) Grupa constructivă capac, inclusiv limitator de cursă, compusă din:

580.3 Capac Material plastic, armat cu fibră de sticlă, rezistent lalovire

DN 200

904.2 Ştift filetat Oţel, zincat

920.2 Piuliţă pătrată Oţel, zincat

920.3 Piuliţă hexagonală Oţel, zincat

920.4 Piuliţă înfundată Material plastic

689 Izolare Material plastic -

904.135) Grupa constructivă dispozitiv de fixare compusă din:

904.1 Ştift filetat Oţel, zincat DN 15 - 150

580.2 Capac Material plastic

91435) Grupa constructivă dispozitiv de fixare compusă din:

35 Piesă de schimb

Page 52: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

52 din 68

0570.8/35-RO

Nr. piesă Denumire Material Observaţie

914 Şurub cu cap hexagonal Oţel inoxidabil DN 200

920.1 Piuliţă hexagonală Oţel, zincat

925 Piuliţă ax Oţel, zincat galvanic şi pasivizat cu strat gros -

932.1 Inel de siguranţă Oţel inoxidabil pentru arcuri DN 15 - 150

932.2 DN 200

932.3 DN 200

932.4 -

932.5 DN 200

961 Roată de mână Material plastic, armat cu fibră de sticlă, rezistent lalovire

DN 15 - 50

Aluminiu turnat sub presiune DN 65 - 150

EN-GJL-200 (5.1300) DN 200

Page 53: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

53 din 68

0570.8/35-RO

9.5 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-H

DN 15 - 651)

/

DN 15 - 300EN-GJL-250

2)

1)

/

/

DN 15 - 350EN-GJS-400-18-LT

3)

Fig. 21: Imagini în secţiune; 1) Desenat cu rotire la 90°; 2) Variantă cu inel PTFE la con;3) Variantă cu con bombat

Tabel 36: Listă de piese

Nr. piesă Denumire Material Variantă deexecuţie

Observaţie

10036) Grupa constructivă carcasă completă

100 Carcasa EN-GJL-250(5.1301)

EN-GJL-250 -

EN-GJS-400-18-LT(5.3103)

EN-GJS-400-18-LT -

41136) Garnitură profilată CrNi-grafit 1 F - -

515 Inel de scaun 1.4104+A+SH - DN 15 - 25

1.4301 - DN 32 - 350

901.1 Şurub cu caphexagonal

8.8 EN-GJL-250 -

902 Prezon C35E+QT EN-GJS-400-18-LT -

920.1 Piuliţă hexagonală C35E+N EN-GJS-400-18-LT -

74936) Grupa constructivă parte superioară supapă completă

161 Capac carcasă EN-GJL-250(5.1301)

EN-GJL-250 -

EN-GJS-400-18-LT(5.3103)

EN-GJS-400-18-LT -

350 Con de strangulare 1.4104+QT650 Variantă de bază DN 15 - 40

Con bombat 1.4104+QT650 Variantă deexecuţie conbombat

DN 15 - 40

35036) Grupa constructivă con complet cu ştift crestat

350 Con de strangulare 1.4021+QT800 Variantă de bază DN 50 - 100

Con plat 1.4021+QT800 Variantă de bază DN 125 - 350

Con de descărcare 1.4021+QT800 Variantă deexecuţie con dedescărcare

DN 200 - 350

36 Piesă de schimb

Page 54: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

54 din 68

0570.8/35-RO

Nr. piesă Denumire Material Variantă deexecuţie

Observaţie

350 Con de strangulare /PTFE

1.4021+QT800 Variantă deexecuţie con dinPTFE

DN 50 - 100

Con plat / PTFE 1.4021+QT800 Variantă deexecuţie con dinPTFE

DN 125 - 200

Con bombat 1.4021+QT800 /1.4301

Variantă deexecuţie conbombat

DN 50 - 350

500.236) Inel PTFE Variantă deexecuţie con dinPTFE

DN 15 - 200

561 Ştift crestat 45 H+A2A - DN 50 - 300

41136) Garnitură profilată CrNi-grafit 1 F - -

440 Grupa constructivă garnitură burduf armonică

200 Ax Oţel inoxidabil,min. 13 % crom(Cr)

- -

401 Inel sudat 1.4021+QT800 - -

442 Burduf armonică 1.4541 - -

45-6 Şurub presetupă 45 H - -

454 Inel presetupă 46S20+C - -

461 Garnitură presetupă GH1,4-IA - -

474 Inel de presiune 1.4104 - -

549 Bucşă de legătură DC01-B EN-GJS-400-18-LT DN 15 - 150

550 Şaibă ST A2A EN-GJS-400-18-LT DN 15 - 150

580.1 Capac 1.4027 EN-GJL-250 DN 200 - 300

580.2 Capac de protecţie TPE EN-GJS-400-18-LT -

599-2836) Grupa constructivă set de piese de schimb pentru roata de mână, varianta deexecuţie EN-GJL-250

54336) Bucşă de distanţare - EN-GJL-250 DN 15 - 65

580.136) Grupa constructivă capac inclusiv limitator de cursă, varianta de execuţie EN-GJL-250

580.1 Capac PA 66-GF 35 EN-GJL-250 DN 15 - 150

903 Şurub de închidere ST+GAL ZN EN-GJL-250 DN 15 - 150

916 Dop PE-LD EN-GJL-250 DN 15 - 150

96136) Roată de mână AC-46200F-D EN-GJL-250 DN 15 - 150

900.1 Şurub 1.4021+QT 800 EN-GJL-250 DN 200 - 300

904 Ştift filetat 45 H+A2A EN-GJS-400-18-LT -

914.1 Grupa constructivă dispozitiv de fixare, varianta de execuţie EN-GJL-250

914.1 Şurub cu caphexagonal

8.8+A2A EN-GJL-250 DN 50 - 300

920.2 Piuliţă hexagonală 8 +A2A EN-GJL-250 -

914.2 Şurub cu caphexagonal

8.8+A2A EN-GJL-250 DN 15 - 40

914.1 Grupa constructivă dispozitiv de fixare, varianta de execuţie EN-GJS-400-18-LT

901.2 Şurub cu caphexagonal

8.8 EN-GJS-400-18-LT DN 125 - 350

914.1 Şurub cu caphexagonal

8.8+A2A EN-GJS-400-18-LT DN 15 - 100

920.2 Piuliţă hexagonală 8 +A2A EN-GJS-400-18-LT -

916 Dop PE-LD EN-GJL-250 DN 200 - 300

Page 55: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

55 din 68

0570.8/35-RO

Nr. piesă Denumire Material Variantă deexecuţie

Observaţie

920.2 Piuliţă hexagonală 8+A2A EN-GJS-400-18-LT -

925 Grupa constructivă piuliţă ax

314 Lagăr axial Oţel-PTFE - -

500.1 Inel ST+GAL ZN - -

925 Piuliţă ax 46S20+C - -

932 Inel de siguranţă 1.4310 - -

96136) Roată de mână EN-GJL-250 - DN 200 - 350

96136) Roată de mână EN-GJL-200 EN-GJS-400-18-LT DN 15 - 350

Page 56: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

56 din 68

0570.8/35-RO

9.6 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-R

Fig. 22: BOA-R

Tabel 37: Listă de piese

Nr. piesă Denumire PN DN Material Număr material

100 Carcasa37)38)39) 6/16 15 - 300 EN-GJL-250 5.1301

16 15 - 300 EN-GJS-400-18-LT 5.3103

161 Capac carcasă38) 6/16 15 - 300 EN-GJL-250 5.1301

16 15 - 300 EN-GJS-400-18-LT 5.3103

351 Con de refulare38) 6 15 - 150 X 20 CR 13 1.4021

16 15 - 150

6 200 St, suprafaţă de etanşare C22/X 15 CrNi 18 8Bolţuri de ghidare X 20 Cr 13

1.0402/1.4370

16 200 - 350 1.4021

411 Garnitură profilată38) - - CrNi-grafit -

515 Inel de scaun - - Oţel inoxidabil -

902 Prezon38) - - C 35 E -

920 Piuliţă hexagonală38) - - C 35 -

950 Arc38) - - X 12 CrNi 17 7 1.4310

37 Inscripţie pe carcasă: „BOA-H”38 Piesă de schimb39 Piesă de schimb

Page 57: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

57 din 68

0570.8/35-RO

9.7 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-RVK

CuZn40Pb2DN 15 - 100, PN 6

EN-GJL-250DN 125 - 200, PN 6

EN-GJL-250DN 125 - 200, PN 6/10/16

Fig. 23: Imagini în secţiune

Tabel 38: Listă de piese DN 15 - 100 PN 6/10/16

Nr. piesă Denumire PN DN Material Observaţie

100 Carcasa 6/10/16 15 - 100 CuZn40Pb2 2.0402

6/10/16 125 - 200 EN-GJL-250 5.1301

198 Placă 6 15 - 100 Material plastic PPO-GFK -

6/10/16 15 - 100 Oţel inoxidabil 1.4301

350 Con 6 125 - 200 EN-GJL-250 cu inel O 5.1301

6/10/16 125 - 200 EN-GJL-250 5.1301

411 Garnitură profilată 6 125 - 200 EPDM -

563 Bolţuri de ghidare - 15 - 100 A2 -

732 Suport - 15 - 100 Oţel inoxidabil 1.4301

950 Arc - 15 - 200 Oţel inoxidabil 1.4571

Page 58: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

9 Documente aferente

58 din 68

0570.8/35-RO

9.8 Desen de ansamblu cu lista de componenţă pentru BOA-S

Fig. 24: BOA-S

Tabel 39: Listă de piese

Nr. piesă Denumire PN Material Observaţie

100 Carcasa 6, 16 EN-GJL-250 (5.1301) -

16, 25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) -

16040) Capac 6,16 EN-GJL-250 (5.1301) -

16, 25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) -

411.141) Garnitură profilată 6, 16 CrNi-grafit -

16, 25 CrNi-grafit -

411.2 Garnitură profilată 6, 16, 25 A4 -

75841) Sită 6, 16, 25 X 5 CrNi 18 10 (1.4301) -

191 Coş cu sită 6, 16, 25 X 5 CrNi 18 10 (1.4301) ≥ DN 150

902 Prezon 6, 16 5.6 gal ZN

16, 25 A2-70 gal ZN

911 Şurub de golire 6, 16 A4 sau A2 -

16, 25 C 35 E gal ZN

920 Piuliţă hexagonală 6, 16 5.6 gal ZN

16, 25 A2-70 gal ZN

40 Piesă de schimb (completă cu şurub de închidere)41 Piesă de schimb

Page 59: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

10 Declaraţie de conformitate CE

59 din 68

0570.8/35-RO

10 Declaraţie de conformitate CE

10.1 Declaraţie de conformitate CE BOA-H, BOA-RPrin prezenta, noi, KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Germania)

declarăm că produsul:

BOA-H EN-GJL-250 PN 16 DN 15-300

BOA-H EN-GJS-400-18-LT PN 16 DN 15-35042)

BOA-H EN-GJS-400-18-LT PN 25 DN 15-15043)

BOA-R EN-GJL-250 PN 6 DN 15-200

BOA-R EN-GJL-250 PN 16 DN 15-300

BOA-R EN-GJS-400-18-LT PN 16 DN 15-35042)

îndeplineşte cerinţele de siguranţă ale directivei 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune.

Standarde europene armonizate aplicate:

Supape de închidere/Supape de reţinere: EN 19, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2

Supape de reţinere: EN 12334

Alte standarde/colecţii de norme:

DIN 3840 secţiunile 1.3 şi 4.342) şi 43) conform colecţiei de norme AD 2000

Adecvate pentru:

Grupa de lichide 1 şi 2

Procedura de evaluare a conformităţii:

Modulul H

Numele şi adresa organismului notificat însărcinat cu autorizarea şi monitorizarea:

TÜV SÜD Industrie Service GmbHWestendstraße 19980686 München (Germania)

Numărul organismului notificat:

0036

Armăturile ≤ DN 25 corespund directivei 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune, art. 4 alin. 3. Din acestmotiv, ele nu pot fi marcate nici cu un marcaj CE, nici cu numărul unui organism notificat.

Declaraţia de conformitate UE a fost eliberată la:

Frankenthal, 01.02.2018

Wolfgang Glaub Dieter Hanewald

Vicepreşedinte pentru management integrat Germania Şef departament Dezvoltarea armăturilor de joasăpresiune

42 DN 15-200 conform colecţiei de norme AD 200043 Conform colecţiei de norme AD 2000

Page 60: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

10 Declaraţie de conformitate CE

60 din 68

0570.8/35-RO

10.2 Declaraţie de conformitate CE BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOA-Compact EKB, BOA-W

Prin prezenta, noi, KSB SE & Co. KGaAJohann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Germania)

declarăm că produsul:

BOA-SuperCompact PN 6/10/16 DN 20-200

BOA-Compact PN 6, 16 DN 15-200

BOA-Compact EKB PN 10/16 DN 15-200

BOA-W PN 6, 16 DN 15-200

îndeplineşte cerinţele de siguranţă ale directivei 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune.

Standarde europene armonizate aplicate:

Supape de închidere EN 19, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2

Alte standarde/colecţii de norme:

DIN 3840 secţiunile 1.3 şi 4.3

Adecvate pentru:

Grupa de fluide 2

Procedura de evaluare a conformităţii:

Modulul H

Numele şi adresa organismului notificat însărcinat cu autorizarea şi monitorizarea:

TÜV SÜD Industrie Service GmbHWestendstraße 19980686 München (Germania)

Numărul organismului notificat:

0036

Armăturile ≤ DN 50 (PN 16), ≤ DN 100 (PN 10) şi ≤ DN 150 (PN 6) corespund Directivei 2014/68/UE privindechipamentele sub presiune, art. 4 alin. 3. Din acest motiv, ele nu pot fi marcate nici cu un marcaj CE, nici cunumărul unui organism notificat.

Frankenthal, 01.02.2018

Wolfgang Glaub Dieter Hanewald

Vicepreşedinte pentru management integrat Germania Şef departament Dezvoltarea armăturilor de joasăpresiune

Page 61: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

10 Declaraţie de conformitate CE

61 din 68

0570.8/35-RO

10.3 Declaraţie de conformitate CE BOA-RVKPrin prezenta, noi, KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Germania)

declarăm că produsul:

BOA-RVK PN 6/10/16 DN 15-200

îndeplineşte cerinţele de siguranţă ale directivei 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune.

Standarde europene armonizate aplicate:

EN 12266-1

Alte standarde/colecţii de norme:

DIN 3840

Adecvate pentru:

Grupa de fluide 2

Procedura de evaluare a conformităţii:

Modulul A

Numele şi adresa organismului notificat însărcinat cu autorizarea şi monitorizarea:

LRQA GmbH HamburgMönckebergstraße 2720095 Hamburg (Germania)

Armăturile ≤ DN 50 (PN 16), ≤ DN 100 (PN 10) şi ≤ DN 150 (PN 6) corespund Directivei 2014/68/UE privindechipamentele sub presiune, art. 4 alin. 3. Din acest motiv, ele nu pot fi marcate nici cu un marcaj CE, nici cunumărul unui organism notificat.

Declaraţia de conformitate UE a fost eliberată la:

Frankenthal, 01.02.2018

Wolfgang Glaub Dieter Hanewald

Vicepreşedinte pentru management integrat Germania Şef departament Dezvoltarea armăturilor de joasăpresiune

Page 62: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

10 Declaraţie de conformitate CE

62 din 68

0570.8/35-RO

10.4 Declaraţie de conformitate CE BOA-S EN-GJL-250Prin prezenta, noi, KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Germania)

declarăm că produsul:

BOA-S EN-GJL-250 PN 6 DN 15-200

BOA-S EN-GJL-250 PN 16 DN 15-400

îndeplineşte cerinţele de siguranţă ale directivei 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune.

Standarde europene armonizate aplicate:

EN 1561, EN 12266-1, EN 558-1, EN 1092-2

Alte standarde/colecţii de norme:

DIN 3840

Adecvate pentru:

Grupa de lichide 1 şi 2

Procedura de evaluare a conformităţii:

Modulul H

Numele şi adresa organismului notificat însărcinat cu autorizarea şi monitorizarea:

Bureau Veritas Services SAS8, cours du Triangle92800 PuteauxFRANŢA

Numărul organismului notificat:

0062

Armăturile ≤ DN 25 corespund directivei 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune, art. 4 alin. 3. Din acestmotiv, ele nu pot fi marcate nici cu un marcaj CE, nici cu numărul unui organism notificat.

Declaraţia de conformitate UE a fost eliberată la:

Frankenthal, 01.01.2021

Rainer Michalik Dieter Hanewald

Director Sisteme de Management integrate Managementul produselor şi Dezvoltarea produselor IIFrankenthal

Page 63: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

10 Declaraţie de conformitate CE

63 din 68

0570.8/35-RO

10.5 Declaraţie de conformitate CE BOA-S EN-GJS-400-18-LTPrin prezenta, noi, KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Germania)

declarăm că produsul:

BOA-S EN-GJS-400-18-LT PN 16 DN 15-300

BOA-S EN-GJS-400-18-LT PN 25 DN 15-200

îndeplineşte cerinţele de siguranţă ale directivei 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune.

Standarde europene armonizate aplicate:

EN 1563, EN 12266-1, EN 558-1, EN 1092-2

Alte standarde/colecţii de norme:

DIN 3840

Adecvate pentru:

Grupa de lichide 1 şi 2

Procedura de evaluare a conformităţii:

Modulul H

Numele şi adresa organismului notificat însărcinat cu autorizarea şi monitorizarea:

Bureau Veritas Services SAS8, cours du Triangle92800 PuteauxFRANŢA

Numărul organismului notificat:

0062

Armăturile ≤ DN 25 corespund directivei 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune, art. 4 alin. 3. Din acestmotiv, ele nu pot fi marcate nici cu un marcaj CE, nici cu numărul unui organism notificat.

Declaraţia de conformitate UE a fost eliberată la:

Frankenthal, 01.01.2021

Rainer Michalik Dieter Hanewald

Director Sisteme de Management integrate Managementul produselor şi Dezvoltarea produselor IIFrankenthal

Page 64: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

11 Certificat de conformitate

64 din 68

0570.8/35-RO

11 Certificat de conformitateTip: ................................................................................................................................

Număr comandă/

Număr poziţie comandă44): ................................................................................................................................

Data livrării: ................................................................................................................................

Domeniu de aplicare: ................................................................................................................................

Fluid44): ................................................................................................................................

Bifaţi varianta corespunzătoare44):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞acid combustibil inflamabil exploziv periculos pentru

sănătate

R⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞

nociv pentru sănătate otrăvitor radioactiv periculos pentru mediu inofensiv

Motivul returnării44): ................................................................................................................................

Observaţii: ................................................................................................................................

................................................................................................................................

Înaintea expedierii/punerii la dispoziţie, produsul/accesoriile au fost golite cu grijă, precum şi curăţate la exterior şi interior.

Declarăm prin prezenta că produsul nu conţine substanţe chimice, materiale biologice şi radioactive periculoase.

⃞ Pentru manipularea ulterioară nu sunt necesare prevederi speciale de siguranţă.

⃞ Sunt necesare următoarele prevederi de siguranţă privind agenţii de spălare, lichidele reziduale şi eliminarea ecologică:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Garantăm corectitudinea şi integritatea informaţiilor de mai sus, iar expedierea se va realiza conform dispoziţiilor legale.

.................................................................... ....................................................... .......................................................

Locul, data şi semnătura Adresă Ştampila firmei

44 Câmpuri obligatorii

Page 65: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

Index

65 din 68

0570.8/35-RO

Index

AAcţionare/exploatare 33

CCaz de defecţiune 6

Certificat de conformitate 64

Conducte 25

DDefecţiuni 44

Cauze şi remediere 44

Depozitare 12

Documente însoţitoare 6

Domenii de utilizare 8

Drepturi la garanţie 6

EEliminare ecologică 13

GGrupa de fluide 1 15

Grupa de fluide 2 15

IIndicaţii de avertizare 6

Informaţii referitoare la produs 14

Izolare 29, 31

ÎÎntreţinere 40

LLucrul în condiţii de siguranţă 9

MMarcaj 15

Marcaj CE 15

Marcarea indicaţiilor de avertizare 6Materiale

BOA-Compact EKB 49BOA-Compact&nbsp;EKB 47BOA-H 53BOA-R 56BOA-RVK 57BOA-S 58BOA-SuperCompact 45BOA-W 51

Mod de funcţionareBOA-H 21BOA-R 22BOA-RVK 23BOA-S 24BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOA-CompactEKB 16, 17, 18BOA-W 19

Momente de strângere 42

PPachetul de livrare 24

Punerea în funcţiune 33

RRepunerea în funcţiune 39

Returnarea 12

SScoaterea din funcţiune 39

Siguranţa 8

TTabel cu presiuni şi temperaturi

BOA-Compact 35BOA-Compact&nbsp;EKB 36BOA-H 36BOA-R 37BOA-RVK 37BOA-S 37BOA-SuperCompact 35BOA-W 36

Tip constructiv 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Transport 11

Tronsoane de intrare minime 31

UUtilizare conform destinaţiei 8

Page 66: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...
Page 67: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...
Page 68: BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,BOA-SManual de utilizare BOA ...

KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal (Germany)

Tel. +49 6233 86-0

www.ksb.com

0570.8/35-RO