Top Banner
jqa mêçÇìÅíë ^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí p~~êÄêÅâÉå dÉêã~åó L09 cloj klK TSVJMPTUSD
11

Blower2-2Takt TeilC - MTD · PDF fileNN NO 2. 1 1. R NP NQ NR NS NT 1 ... 24 Prekidači za paljenje Uputstvo za montažu Opasnost Opasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora

Feb 06, 2018

Download

Documents

doannhan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Blower2-2Takt TeilC - MTD · PDF fileNN NO 2. 1 1. R NP NQ NR NS NT 1 ... 24 Prekidači za paljenje Uputstvo za montažu Opasnost Opasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora

jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=√=p~~êÄêΩÅâÉå=√=dÉêã~åó

L09cloj=klK=TSVJMPTUSD

Page 2: Blower2-2Takt TeilC - MTD · PDF fileNN NO 2. 1 1. R NP NQ NR NS NT 1 ... 24 Prekidači za paljenje Uputstvo za montažu Opasnost Opasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora

O

F

G

P

S

12

18

24

30

38

46

53

60

Page 3: Blower2-2Takt TeilC - MTD · PDF fileNN NO 2. 1 1. R NP NQ NR NS NT 1 ... 24 Prekidači za paljenje Uputstvo za montažu Opasnost Opasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora

P

1.2.

1.

2.

N

O

2.1.

1.2.

~ Ä Å

P

Ç

1

2

9

7

56

3

8

4

15

14

17

13

12

11 10

20

19

18

16

3

21

22

23

24

Page 4: Blower2-2Takt TeilC - MTD · PDF fileNN NO 2. 1 1. R NP NQ NR NS NT 1 ... 24 Prekidači za paljenje Uputstvo za montažu Opasnost Opasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora

Q

3

2

1

1

3

2

2

2

1

3.3.3.1.

2.2.2. 2.2.2.

S T

V

NM

Q R

U

NN NO

2.

1

1.

Page 5: Blower2-2Takt TeilC - MTD · PDF fileNN NO 2. 1 1. R NP NQ NR NS NT 1 ... 24 Prekidači za paljenje Uputstvo za montažu Opasnost Opasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora

R

NP NQ

NR NS

NT

1

0,63 mm

31

2

Page 6: Blower2-2Takt TeilC - MTD · PDF fileNN NO 2. 1 1. R NP NQ NR NS NT 1 ... 24 Prekidači za paljenje Uputstvo za montažu Opasnost Opasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora

Srpski Uputstvo za rad

OQ

Pregled sadržajaZa vašu sigurnost . . . . . . . . . . . . 24Elementi za opsluživanje i pokazivanje . . . . . . . . . . . . . . . 26Uputstvo za montažu . . . . . . . . . 26Ulje i benzin . . . . . . . . . . . . . . . . 26Pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Održavanje i čišćenje . . . . . . . . . 28Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Otklanjanje greška . . . . . . . . . . . 29

Podaci na pločici s oznakom tipaSve podatke sa pločice s oznakama tipa vašeg aparata unesite u sledeće polje. Pločica s oznakama tipa se nalazi u blizini motora. Ovi podaci su vrlo važni za kasniju identifikaciju pri porudžbini rezervnih delova za aparat i za servisnu službu.

Ove i druge podatke o aparatu naći ćete na posebnoj izjavi o usaglaše-nosti CE, koja je sastavni deo ovog uputstva za opsluživanje.

Slikovni prikazi

Za vašu sigurnost

Pravilna upotreba aparataOvaj aparat je isključivo namenjen za upotrebu– kao uredjaj za raščišćavanje lišća

u području bašte oko kuće i bašte za zabavu u slobodnom vremenu,

– u skladu sa opisima i sigurnosnim uputstvima datim u ovom uputstvu za opsluživanje.

Ovaj aparat se ne sme upotrebljavati za druge namene osim ovih. Korisnik je odgovoran za štete na trećim licima i njihovom vlasništvu.Koristite aparat samo u onom tehnič-kom stanju kako je proizvodjač propisao i kako ga je isporučio.

Samovoljne izmene na aparatu isključuju garanciju proizvodjača u odnosu na štete koje bi iz toga proizašle.

Pre rada pročitati sva uputstva– Brižljivo pročitajte ova uputstva.

Dobro se upoznajte s opsluživanjem i rukovanjem aparatom.

– Nemojte koristiti ovaj aparat ako ste umorni ili bolesni ili pod uticajem alkohola, droga ili lekova.

– Deca i omladina ispod 16 godina ne smeju koristiti aparat – mesne odredbe mogu odredjivati minimalnu starost korisnika.

– Proverite aparat pre nego što ga upotrebite. Zamenite oštećene delove. Pogledajte da li ističe gorivo. Uverite se da li su svi spojni elementi namešteni i učvršćeni. Nepridržavanje ovih uputstava može dovesti do povreda korisnika i posmatrača i oštetiti aparat.

– Budite uvek svesni opasnosti od povreda glave, ruku i nogu.

– Udaljite decu, posmatrače i životinje iz područja u kojem hoćete da radite. Decu, posmatrače i životinje držite na udaljenosti u krugu od najmanje 15 m; uvek postoji opasnost za posmatrače da ih pogodi neki zakovitlani predmet. Posmatrači treba da nose zaštitu za oči. Ako vam se neko približi, odmah isključite motor.

Sigurnosna uputstva za aparate na benzinski pogonBenzin je maksimalno zapaljiv, a pare mogu eksplodirati prilikom paljenja. Preduzmite sledeće mere opreza:– Čuvajte benzin samo u posudama

koje su naročito za to predvidjene i odobrene.

– Ne dozvolite mogućnost da se prosuti benzin zapali. Pokrenite motor tek kada benzinske pare ispare.

– Motor uvek isključite i ostavite da se ohladi pre nego što punite rezervoar. Ne uklanjajte nikada zatvarač rezer-voara i ne punite nikada rezervoar dokle god je motor vruć. Nemojte nikada koristiti aparat dok niste čvrsto zavrnuli zatvarač na rezer-voaru. Zatvarač rezervoara polako odvrćite da bi se pritisak u rezer-voaru polako smanjivao.

– Benzin mešajte i punite napolju u čistom, dobro provetrenom području, gde nema varnica ili plamena. Zatvarač na rezervoaru otvarajte najpre polako nakon što ste isključili motor. Nemojte pušiti dok mešate benzin. Prosuto gorivo odmah izbrišite sa aparata.

– Aparat odnesite najmanje 10 m od stanice za punjenje pre nego što pokrenete motor. Nemojte pušiti i udaljite varnice i otvoren plamen iz područja dok punite gorivo ili koristite aparat.

Za vreme rada– Koristite ovaj aparat samo u pred-

vidjene svrhe.– Ako se nalazite u zatvorenom

prostoru ili zgradi, nemojte nikada pokretati aparat niti ga pustiti da radi. Udisanje otpadnih gasova može biti smrtonosno. Koristite aparat samo napolju.

– Nosite debele, duge pantalone, čizme i rukavice.

– Nosite zaštitne naočari i zaštitu za uši kada koristite aparat. Ako se pri radu diže prašina, nosite masku na licu ili masku za zaštitu od prašine. Preporučuje se košulja s dugim rukavima.

– Kosu, odeću i rukavice držite dalje od pokretnih delova. Komotnu odeću, nakit ili dugu kosu pokretni delovi mogu zahvatiti. Nosite po potrebi mrežu za kosu.

– Da bi se izbegao elektrostatički naboj, ne nositi cipele s gumenim djonovima ili od sličnog materijala.

– Nemojte se previše naginjati. Ostanite uvek čvrsto na zemlji i održavajte ravnotežu.

– Ovaj aparat koristiti uvek kompletno montiran. Koristite aparat samo sa montiranom cevi za duvanje.

– Kod svih radova na nezi i održavanju kao i kod ugradnje i demontaže cevi za duvanje isključiti motor i izvući utikač svećice za paljenje.

– Koristite aparat samo pri dnevnom svetlu ili uz dobro veštačko osvetljenje.

– Nemojte hvatati za motor i prigušivač zvuka. Ovi delovi se jako zagrevaju za vreme upotrebe. Ostaju vrući još i kratko vreme nakon isključenja.

3

Page 7: Blower2-2Takt TeilC - MTD · PDF fileNN NO 2. 1 1. R NP NQ NR NS NT 1 ... 24 Prekidači za paljenje Uputstvo za montažu Opasnost Opasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora

Uputstvo za rad Srpski

OR

– Ne dozvolite da motor radi brže nego što je potrebno za rad. Nemojte dozvoliti da motor radi s visokim brojem obrtaja kada ne radi.

– Izbegavajte nenamerno pokretanje. Budite spremni za opsluživanje aparata kada povučete uže startera. Korisnik i aparat moraju se nalaziti u stabilnom položaju prilikom pokretanja. Pridržavajte se uputstava za pokretanje i zaustavljanje motora.

– Ako naidjete na strano telo ili se sapletete o njega, odmah zaustavite motor i proverite da li je nastalo neko oštećenje. Nemojte nikada koristiti aparat sa neučvršćenim ili oštećenim delovima.

– Prilikom rada motora aparat nikada ne postavljati na prašnjave ili prljave površine. Nečistoća, trava, lišće i sl. mogu biti usisani i dovesti do povreda ili oštećenja na aparatu.

– Kod neobičnih vibracija motor odmah zaustaviti. Aparat proveriti u odnosu na oštećenja. U slučaju oštećenja potražiti stručnu radionicu.

– Ruke, lice i noge držite dalje od svih rotirajućih delova. Ne dodirujte rotor sve dok se obrće i ne pokušavajte da ga zaustavite.

– Ovaj aparat nikada ne koristiti da bi se rasprostirali hemijski proizvodi, djubrivo ili druge supstance koje sadrže otrovne materije.

– Aparat nikada ne usmeravati na ljude, domaće životinje ili prozore. Duvajte uvek u smeru gde se ne zadržavaju ni ljudi ni životinje ili gde nema osetljivih, čvrstih površina (na pr. prozori, zidovi, automobili).

Ostala sigurnosna uputstva– Pre sklanjanja ili transporta aparata

pustiti da se motor ohladi. – Zaštitite svoj aparat za vreme

transporta.– Aparat transportovati samo sa praz-

nim rezervoarom za gorivo.– Skladištite aparat u suvom, zatvore-

nom prostoru da bi se sprečila nedozvoljena upotreba ili oštećenje. Držite aparat van domašaja dece.

– Aparat nikada nemojte polivati ili prskati vodom ili drugim tečnostima. Držite aparat suv, čist i bez prašine. Čistite je posle svake upotrebe, obratite pažnju na uputstva u vezi sa čišćenjem i skladištenjem.

– Stari benzin/ulje ili razbacane ostatke ambalaže ukloniti na otpad u skladu sa lokalnim propisima.

– Za popravku upotrebljavajte samo originalne rezervne delove. Ove delove možete dobiti u prodajnom centru s kojim imate ugovor.

– Nemojte nikada koristiti delove, pribor ili umetke koji nisu odobreni za ovaj aparat. Posledice mogu biti ozbiljne povrede korisnika i štete na aparatu. Osim toga vaša garancija može postati nevažeća.

– Dajte da se sve popravke vrše isključivo u stručnoj radionici.

– Čuvajte ovo uputstvo. Čitajte ga često i koristite ga da biste podučili druge korisnike. Ako ovaj aparat nekom pozajmljujete, pozajmite ga zajedno sa ovim uputstvom.

Radno vremePridržavajte se nacionalnih/komunalnih propisa u vezi sa vremenom korišćenja (raspitajte se eventualno kod vaših nadležnih organa).

Simboli na aparatuOvo uputstvo za opsluživanje opisuje sigurnosne i internacionalne simbole i piktograme koji mogu biti oslikani na ovom aparatu. Pročitajte priručnik za korisnika da biste se upoznali sa svim sigurnosnim uputstvima, uputstvima za montažu, rad i popravke.

Simbol zaštite i upozorenja

Ukazuje na opasnost, upozorenje ili razlog za opreznost. Može se koristiti zajedno sa drugim simbolima ili piktogramima.

Pročitati uputstvo za opsluživanje!

Nepridržavanje propisa i mera oprez-nosti može imati za posledicu ozbiljne povrede. Pročitajte uputstvo za op-služivanje pre starta ili rada aparata.

Nositi zaštitu za oči i uši.

Zakovitlani predmeti mogu prouzroko-vati teške povrede očiju, a preko-merna buka gubitak sluha. Nosite zaštitu za oči i uši prilikom rada aparata.

Uudaljiti posmatrače!

Svi posmatrači, naročito deca i domaće životinje, moraju biti udaljeni najmanje 15 m od radnog područja.

Usisna pumpa/ručna pumpa

Polako i 10 puta pritisnite usisnu pumpu do graničnika.

Benzin!

Za benzinsku smešu uvek koristiti čist i nov bezolovni benzin.

Ulje!

Za benzinsku smešu koristiti samo ulje koje je odobreno prema uputstvu za opsluživanje.

Zakovitalni predmeti i obrtni noževi mogu prouzrokovati teške povrede!

Držite se na udaljenosti od izduvnog otvora. Aparat nikada ne usmeravati na ljude, životinje ili predmete. Aparat koristite samo kompletno montiran s cevi za duvanje.

Upozorenje na vruće površine!

Nemojte dodirivati vruće prigušivače zvuka, prenosnike ili cilindre. Možete se opeći. Ovi delovi tokom rada postaju izvanredno vrući i ostaju vrući još kratko vreme posle isključenja aparata.

Page 8: Blower2-2Takt TeilC - MTD · PDF fileNN NO 2. 1 1. R NP NQ NR NS NT 1 ... 24 Prekidači za paljenje Uputstvo za montažu Opasnost Opasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora

Srpski Uputstvo za rad

OS

Prekidači za paljenje UKLJUČENJE/START/RADPrekidači za paljenjeISKLJUČENJE ili STOP

Podešavanje prigušivača vazduha

1 Maksimalni položaj prigušivača vazduha – položaj za pokretanje

2 Srednji položaj prigušivača vazduha – međupoložaj

3 Radni položaj

Održavajte ove simbole na aparatu uvek u čitljivom stanju.

Simboli u ovom uputstvuU ovom uputstvu se koriste sledeći simboli:

OpasnostUkazuje vam se na opasnosti koje su u vezi sa opisanom aktivnošću, a kojom prilikom postoji opasnost po ljude.

PažnjaUkazuje vam se na opasnosti koje su u vezi sa opisanom aktivnošću ikoje mogu prouzrokovati materijalne štete.

Napomena

Označava važne informacije i savete za primenu.

Elementi za opsluživanje i pokazivanje

Pažnja. Štete na aparatu.Ovde se najpre opisuju funkcije komandnih i pokaznih elemenata. Nemojte još sprovoditi funkcije!Slika 11 Motor2 Duvaljka3 Stalak4 Uže startera5 Poklopac vazdušnog filtra6 Poluga prigušivača vazduha7 Sistem za nošenje8 Rameni kaiš

9 Podešavanje dužine ramenog kaiša

10 Kaiš potrbušnik11 Zatvarač kaiša potrbušnika12 Priključni nastavak motorne

jedinice13 Flex-cev14 Upravljačka jedinica15 Cevni produžetak16 Cevni produžetak17 Utikač svećice za paljenje18 Usisna pumpa/ručna pumpa19 Poklopac rezervoara20 Rezervoar za gorivo.21 Upravljačka ručica22 Poluga za gas23 Tempomat24 Prekidači za paljenje

Uputstvo za montažu

OpasnostOpasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora. Zaštitite se od povreda. Pre svih radova na aparatu:– zaustaviti motor,– Sačekati dok se svi pokretni delovi

potpuno ne umire; motor mora biti hladan.

– Izvući utikač svećice za paljenje.

Uputstvo za uklanjanje otpadaZaostale ostatke ambalaže, stare aparate itd. ukloniti na otpad u skladu sa lokalnim propisima.

Montaža i demontaža cevi za duvanjeMontažaSlika 2a

Stezaljku creva gurnuti preko kraja Flex-cevi.Flex-cev gurnuti preko priključnog nastavka na motornoj jedinici tako da ispupčenje na Flex-cevi udje u žleb.Pritegnuti zavrtanj stezaljke creva.

Slika 2bStezaljku creva gurnuti preko drugog kraja Flex-cevi.

Flex-cev gurnuti preko upravljačke jedinice tako da ispupčenje na Flex-cevi udje u žleb.Pritegnuti zavrtanj stezaljke creva.

Slika 2cCevni produžetak gurnuti na upravl-jačku jedinicu i učvrstiti četvrtinom okretaja suprotno smeru kazaljke na satu (bajonetni zatvarač).Postupak ponoviti s drugim cevnim produžetkom.

Duvaljka (opcionalno):Slika 2d

Duvaljku gurnuti na cevni produžetak i učvrstiti četvrtinom okretaja suprotno smeru kazaljke na satu (bajonetni zatvarač).

DemontažaUslediće obrnutim redosledom od montaže.

Podešavanje upravljačke ručiceUpravljačka ručica se može podesiti u položaj koji je optimalan za korisnika.

PažnjaPrilikom radova na podešavanju paziti da kabel i dovod gasa budu slobodno položeni. Opasnost od oštećenja aparata!Slika 3

Otpustiti 2 zavrtnja na donjoj strani upravljačke ručice.Upravljačku ručicu gurnuti unapred ili unazad da bi se podesilo opti-malno rastojanje u odnosu na motornu jedinicu.Zavrtnje na donjoj strani upravljačke ručice ponovo čvrsto zategnuti.

Ulje i benzin

UljeKoristite samo kvatlitetno ulje prema API-klasifikaciji TC (TSC-3) koje se nudi za dvotaktne motore s vazdušnim hladjenjem. Ulje za dvotaktne motore mešajte prema uputstvima na posudi, 1:40 (2,5%).

Page 9: Blower2-2Takt TeilC - MTD · PDF fileNN NO 2. 1 1. R NP NQ NR NS NT 1 ... 24 Prekidači za paljenje Uputstvo za montažu Opasnost Opasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora

Uputstvo za rad Srpski

OT

Benzin

OpasnostBenzin je pod odredjenim uslovima krajnje zapaljiv i eksplozivan.– Dopunjavati rezervoar samo

u dobro provetrenoj okolini i sa isključenim motorom. U okolini rezervoara ili na mestu skladištenja goriva ne pušiti i isključiti sve izvore paljenja.

– Rezervoar za gorivo ne prepuniti (ne sme biti goriva u priključnoj cevi za punjenje). Nakon punjenja rezer-voara obratiti pažnju da poklopac rezervoara bude zatvoren i učvršćen.

– Obratiti pažnju na to da se prilikom punjenja rezervoara ne prosipa gorivo. Prosuto gorivo ili benzinske pare se mogu zapaliti. Ako se gorivo prosulo, obratiti pažnju na to da se područje osuši pre nego što se motor ponovo pokrene.

– Izbegavati učestali ili duži kontakt sa kožom ili udisanje para.

Uputstvo u vezi sa mešanjem ulja i benzinaStarost i/ili pogrešno mešano gorivo su glavni razlozi ako aparat ne radi propisno. Koristite uvek čist, svež bezolovni benzin (star najviše 60 dana). Tačno se pridržavajte uputstava za ispravnu smešu benzin/ulje.Napraviti propisnu mešavinu ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina, 1:40 (2,5 %). Nemojte mešati direktno u rezervoaru.Napuniti gorivoSlika 1

Ukloniti poklopac na rezervoaru (19).Rezervoar za gorivo (20) napuniti smešom benzina/ulja. Nikada ne prepuniti! Proliveno gorivo odmah ukloniti. Rezervoar za gorivo ponovo čvrsto zatvoriti.Udaljiiti aparat oko 10 m od mesta punjenja goriva/posude s gorivom pre nego što se motor pokrene.

Pogon

Pažnja– Pre pokretanja motora sistem

za nošenje podesiti na telesne dimenzije korisnika.

– Prilikom pokretanja motora voditi računa o tome da aparat ne bude usmeren na ljude, životinje, predmete ili razbacan otpad.

– Za vreme korišćenja nositi zaštitu za oči i uši.

– Za vreme korišćenja aparat pravilno držati (Sl. 8).

– Proveriti da li je aparat u dobrom radnom stanju i da li je pričvršćena cev za duvanje.

– Nakon korišćenja:– Očistiti aparat.– Otpad uklanjati prema lokalnim

propisima.

Podešavanje sistema za nošenjeOptimalan položaj za nošenje je kada kaiš potrbušnik sistema za nošenje naleže na bokove. Slika 4

Sistem za nošenje namestiti preko ramena tako da motorna jedinica leži na ledjima.Zatvoriti zatvarače kaiša potrbuš-nika (1.). Po potrebi proširiti.Rameni kaiš podesiti na odgovara-juću dužinu (2.). Kaiš potrbušnik treba da naleže na bokove.Zatvarače kaiša potrbušnika podesiti na odgovarajuću širinu (3.).Kaiš preko grudi (zavisno od modela) zatvoriti i podesiti.

Pokretanuti motor

OpasnostMotor pokrenuti kada se aparat nalazi na tlu. Sistem za nošenje staviti tek nakon pokretanja motora.

Benzin (gorivo za motore s unutrašnjim sagorevanjem) pomešati s uljem. Rezervoar napuniti ovom mešavinom. Vidi Ulje i benzin.Prekidač za paljenje (1/Sl. 5) dovesti u položaj Uklj.=[f].

Usisnu pumpu/ručnu pumpu (1/Sl. 6) polako i potpuno pritisnuti 10 puta. Gorivo u pumpi mora biti vidljivo. Ako to nije slučaj, pritiskati sve dotle dok se ne vidi gorivo.Polugu prigušivača vazduha (2/Sl. 6) dovesti u položaj N/ .Tempomat (3/Sl. 5) pritisnuti sasvim na dole da bi se poluga za gas učvrstila u položaju za puni gas. Sa aparatom na tlu izvucite uže startera oko 10 cm. Zatim kontrolisanim i brzim pokretom= 5 puta povući uže startera (Sl. 7).Polugu prigušivača vazduha (2/Sl. 6) dovesti u položaj O/ .Zatim kontrolisanim i brzim pokretom povući uže startera da bi se motor pokrenuo (Sl. 7).Kada motor krene, ostaviti ga da se zagreva 30–60 sekundi.

Napomena– Na niskim temperaturama može biti

potrebno više vremena da se motor zagreje i dostigne maksimalnu brzinu.

– Aparat je dobro zagrejan kada motor ubrzava bez zastajkivanja.

Kada je motor topao:Polugu prigušivača vazduha (2) postaviti u položaj P/ (Sl. 6).Tempomat (3/Sl. 5) pomaknuti sasvim na gore (položaj za prazan hod). Aparat je tada spreman za rad.

Kada motor zastajkuje:Polugu prigušivača vazduha vratite u položaj O/ (Sl. 6) i ostavite ga da se i dalje zagreva.

Napomena– Nije potrebno koristiti prigušivač

vazduha da bi se pokrenuo vruć motor. Prekidač dovesti u položaj Uklj. [f], a polugu prigušivača vazduha dovesti u položaj O/ .

– Polugu prigušivača vazduha dovesti u položaj P/ ako se motor pri pokušaju da se pokrene presisa. Vući za uže startera. Motor bi trebalo da se pokrene nakon 3 do 8 pokušaja.

!

Page 10: Blower2-2Takt TeilC - MTD · PDF fileNN NO 2. 1 1. R NP NQ NR NS NT 1 ... 24 Prekidači za paljenje Uputstvo za montažu Opasnost Opasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora

Srpski Uputstvo za rad

OU

Opsluživanje poluge za gas/tempomataSlika 5

Da bi se motor ubrzao, pritisnuti polugu za gas (2).

Za dugotrajnije opsluživanje i da bi se izbegao zamor ruke/prstiju, može se koristiti tempomat.

Da bi se poluga za gas učvrstila u trenutno podešenom položaju, tempomat (3) pomaknuti na dole.Da bi se promenilo podešavanje gasa, tempomat pomaknuti na gore ili dole u željeni položaj.Da bi se poluga za gas ponovo oslobodila, tempomat pomaknuti sasvim na gore.

NapomenaKada se pokreče tempomat, pokreče se takodje i poluga za gas!

Zaustavljanje motoraSlika 5

Otpustiti polugu za gas (2) ili tempo-mat (3) pomaknuti sasvim na gore. Motor ostaviti da se ohladi u praznom hodu.Prekidač za paljenje (1/Sl. 5) prebaciti u položaj píçé [M].

Držanje aparataKada koristite aparat:

Pokretanuti motor.Staviti sistem za nošenje i zatvoriti zatvarač kaiša potrbušnika i kaiša preko grudi (zavisno od modela).Postavite se u radni položaj (Sl. 8).

Uputstva za korišćenjeUpotreba za područja koja se teško čiste:– Leje, žbunje, drveće – Uglovi kuća– Rešetke, ograde itd.

Aparat držati u radnom položaju. Cev za duvanje držati nekoliko santimetara iznad tla i izvoditi poteze s jedne strane na drugu.Polako ići napred.Sakupljenu gomilu nečistoće držati ispred sebe.Smanjen broj obrtaja motora je najpovoljniji za lak materijal.Za teški materijal i grubu nečistoću primenjivati viši broj obrtaja motora.

Održavanje i čišćenje

PažnjaPre svih radova na aparatu:– Zaustaviti motor.– Sačekati dok se svi pokretni

delovi potpuno ne umire; motor mora biti hladan.

– Izvući utikač svećica za paljenje na motoru tako da se onemogući nehotično pokretanje motora.

Dajte da se sve popravke vrše isključivo u stručnoj radionici.Na kraju sezone odnesite aparat u neku specijalizovanu radionicu radi kontrole i održavanja.Pridržavajte se intervala održavanja u skladu sa planom održavanja. Nepridržavanje može dovesti do teških oštećenja motora.

Plan održavanja

G Dajte da se ovi radovi izvrše u stručnoj radionici.

Održavanje vazdušnog filtraOtvoriti poklopac vazdušnog filtra. Pritom pritisnuti vezicu i zaštitni poklopac otvoriti na gore (Sl. 9).Izvaditi vazdušni filtar (1/Sl. 9).Očistiti filtar sredstvom za čišćenje u domaćinstvu i vodom. Dobro isprati i ostaviti da se osuši (Sl. 10).Filtar lako podmazati čistim uljem SAE30 (Sl. 11).Istisnuti filtar da bi se uklonio višak ulja (Sl. 12).Ugraditi filtar (1/Sl. 9).

NapomenaRad bez filtra dovodi do gašenja garancije/garantne obaveze.

Poklopac vazdušnog filtra ponovo zatvoriti, pritom paziti na učvršćenje (Sl. 13).

Provera/zamena svećice za paljenje

Izvući utikač svećica za paljenje.Ukloniti nečistoću oko svećice za paljenje. Svećicu za paljenje odvrtati na levo pomoću ključa za svećice za paljenje.Provera/podešavanje rastojanja izmedju elektroda od 0,63 mm (Sl. 15).

NapomenaOštećenu, ogorelu ili zaprljanu svećicu za paljenje zameniti.

Zavrnuti svećicu za paljenje i pritegnuti je dinamometarskim ključem 12,3–13,5 Nm. Ne pritezati suviše čvrsto.Poklopac motora ponovo učvrstiti.

Održavanje rešetke za hvatanje varnica

Otpustiti zavrtnje na poklopcu motora i ukloniti poklopac (Sl. 14).Otpustiti zavrtnje (1/Sl. 16) i izvaditi prigušivač zvuka.Otpustiti zavrtanj (1/Sl. 17) na priguši-vaču zvuka i skinuti zaštitni poklopac rešetke za hvatanje varnica (2/Sl. 17).Izvaditi rešetku za hvatanje varnica (3/Sl. 17).Rešetku za hvatanje varnica očistiti žičanom četkom ili je zameniti.Ugradnju preduzeti obrnutim redosledom.

Čišćenje aparataZa čišćenje spoljašne strane aparata koristiti malu četku. Ne koristiti oštra sredstva za čišćenje. Sredstva za čišćenje u domaćinstvu, aromatična ulja kao što je ulje borovine ili limun sadrže rastvarače i kerozin i mogu oštetiti plastično kućište kao i ručku. Vlažna mesta obrisati mekom krpom.

Rad na održavanju

pre

isva

kog

korišće

nja

svak

ih 2

5 s

ati r

ada

svak

ih 5

0 s

ati r

ada

Punjenje rezervoara xOčistiti vazdušni filter/nauljiti

x

Provera svećice za paljenje/utikača svećica za paljenje

x

Očistiti rešetku za hvatanje varnica

x

Page 11: Blower2-2Takt TeilC - MTD · PDF fileNN NO 2. 1 1. R NP NQ NR NS NT 1 ... 24 Prekidači za paljenje Uputstvo za montažu Opasnost Opasnost od povrede usled nena-mernog pokretanja motora

Uputstvo za rad Srpski

OV

SkladištenjeAparat nikada ne skladištiti sa gorivom u rezervoaru ili tamo gde pare mogu dospeti do varnice ili otvorenog plamena.Pre skladištenja ostaviti da se motor ohladi.Skladištite aparat u suvom, zatvore-nom prostoru da bi se sprečila nedozvoljena upotreba ili oštećenje. Držite aparat van domašaja dece.

Skladištenje na duže vreme

NapomenaKod motora koji se skladište na duže od 30 dana ne treba da bude goriva u rezervoaru da bi se izbeglo stvaranje taloga u sistemu za gorivo, naročito na važnim delovima karburatora.

Ako aparat treba uskladištiti na duže vreme, postupite na sledeći način:

Ispustiti svo gorivo iz rezervoara i usuti ga u posudu sa istom smešom za dvotaktne motore. Nemojte koristiti gorivo koje je stajalo duže od 60 dana.Pokrenuti motor i pustiti ga da radi dok se ne ugasi. Ovim će se obezbediti da gorivo ne zaostane u rezervoaru.Ostaviti motor da se ohladi. Izvaditi svećicu za paljenje i usuti u cilindar 30 ml nekog visokokvalitetnog motornog ulja ili ulja za dvotaktne motore. Polako povući uže startera da bi se ulje rasporedilo. Ponovo ugraditi svećicu za paljenje.

NapomenaIzvaditi svećicu za paljenje i svo ulje izliti iz cilindra pre nego što će se aparat pokrenuti nakon skladištenja.

Aparat temeljno očistiti i proveriti da li ima neučvršćenih ili oštećenih delova. Oštećene delove popraviti ili zameniti, a neučvršćene zavrtnje, navrtke i vijke pritegnuti Sada se aparat može uskladištiti.Aparat skladištiti na suvom mestu koje se može zaključati i na dovoljnoj visini da bi se izbeglo svako nenamerno korišćenje ili oštećenje. Čuvati van domašaja dece.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantne odredbe koje je izdala naša kompanija ili uvoznik. Smetnje na vašem aparatu u okviru garancije otklanjamo besplatno ukoliko je njihov uzrok greška u materijalu ili proizvodna greška. U slučaju garancije izvolite se obratiti svome prodavcu ili

Otklanjanje greška

Ako imate još pitanja, obratite se prodajnom centru u vašem mestu s kojim imate ugovor.

Greška Uzrok Mere

Motor se ne pokreće. Svećica za paljenje stoji na ISKLJUČENO.

Prekidač postaviti na UKLJUČENO.

Rezervoar za gorivo je prazan. Napuniti rezervoar gorivom.

Staro gorivo. Isprazniti rezervoar i napuniti svežim uljem.

Ručna pumpa nije dovoljno pritisnuta.

Ručnu pumpu 10 puta polako pritisnuti do kraja.

Motor se presisao. Postupak pokretanja vršiti s polugom prigušivača

vazduha u položaju P/ .

Prljava svećica za paljenje. Svećicu za paljenje zameniti ili očistiti.

Rešetka za hvatanje varnica zaprljana. Rešetku za hvatanje varnica očistiti ili zameniti.

Motor radi u praznom hodu neravnomerno.

Začepljen vazdušni filtar. Vazdušni filtar očistiti ili zameniti.

Staro gorivo. Isprazniti rezervoar i napuniti svežim uljem.

Karburator pogrešno podešen. Dati da se karburator podesi u stručnoj radionici.

Motor ne ubrzava. Staro gorivo. Isprazniti rezervoar i napuniti svežim uljem.

Karburator pogrešno podešen. Dati da se karburator podesi u stručnoj radionici.

Začepljen vazdušni filtar. Vazdušni filtar očistiti ili zameniti.

Rešetka za hvatanje varnica zaprljana. Rešetku za hvatanje varnica očistiti ili zameniti.

Motor ne prenosi snagu ili aparat ne duva.

Oštećena turbina za duvanje. Dati da se neispravni delovi zamene u stručnoj radionici.

Jake vibracije. Oštećena turbina za duvanje ili drugi delovi.

Aparat odmah isključiti.Dati da se neispravni delovi zamene u stručnoj radionici.