Top Banner
Radom, dnia 28.10.2016r. Znak sprawy: 6/2016/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „Realizacja kompleksowego systemu Radomskiego Roweru Miejskiego” ROZDZIAŁ I. Informacja o trybie w jakim prowadzone jest postępowanie Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą PZP”, w procedurze właściwej dla zamówień na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. o wartości szacunkowej nie mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 209 000 euro. ROZDZIAŁ II. Informacja o Zamawiającym Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. Adres: ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom, woj. Mazowieckie, Polska REGON: 146989199 NIP: 948-26-00-038 Strona internetowa: www.mosir.radom.pl Strona internetowa na której do pobrania jest SIWZ wraz z załącznikami: http://bip.mosirradom.pl/nowe-przetargi.html E-mail do korespondencji: [email protected] Faks: +48 483851003 , Tel: +48 483851001 ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów w Radomiu, w ramach przedsięwzięcia Radomski Rower Miejski (RRM). 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym: - projektów rowerów, - projektów stacji rowerowych, 1
112

bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Aug 13, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Radom, dnia 28.10.2016r.Znak sprawy: 6/2016/ZP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA„Realizacja kompleksowego systemu Radomskiego

Roweru Miejskiego”

ROZDZIAŁ I. Informacja o trybie w jakim prowadzone jest postępowanie

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą PZP”, w procedurze właściwej dla zamówień na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. o wartości szacunkowej nie mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 209 000 euro.

ROZDZIAŁ II. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. Adres: ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom, woj. Mazowieckie, Polska REGON: 146989199 NIP: 948-26-00-038 Strona internetowa: www.mosir.radom.pl Strona internetowa na której do pobrania jest SIWZ wraz z załącznikami:

http://bip.mosirradom.pl/nowe-przetargi.html E-mail do korespondencji: [email protected] Faks: +48 483851003 , Tel: +48 483851001

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów w Radomiu, w ramach przedsięwzięcia Radomski Rower Miejski (RRM).2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym:- projektów rowerów,- projektów stacji rowerowych,- projektu strony internetowej systemu RRM w pełni kompatybilnej z oprogramowaniem do obsługi systemu RRM,- projektów dokumentów określających prawa i obowiązki klientów RRM, w szczególności regulaminu korzystania z RRM oraz planu funkcjonowania Biura Obsługi Klienta (BOK),2) wykonanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowego roweru, który będzie używany w systemie,3) dostawę i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie min. 20 stacji rowerowych,4) dostawę i montaż urządzeń monitoringu min. 20 stacji rowerowych,5) dostawę min. 200 sztuk rowerów,6) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompleksowego systemu informatycznego (oprogramowania) wraz bezterminową licencją dla Zamawiającego do obsługi i monitorowania funkcjonowania systemu lub bezterminową licencję dla Zamawiającego na oprogramowanie

1

Page 2: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

przygotowane do obsługi i monitorowania systemu oraz dostarczenie zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania powyższego oprogramowania,7) dostarczenie strony internetowej systemu RRM w pełni kompatybilnej z oprogramowaniem do obsługi systemu RRM,8) dostawę i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego stanowisk wyposażonych w sprzęt do obsługi systemu RRM, które stanowić będą wyposażenie BOK,9) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania RRM, użytkowania oprogramowania do obsługi systemu RRM (również w zakresie kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego),10) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie administrowania i wprowadzania zmian na stronie internetowej systemu RRM,11) przeprowadzenie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego testowego rozruch systemu RRM oraz wszystkie inne prace konieczne do uruchomienia kompleksowego systemu wypożyczania rowerów RRM.12) kompleksowe utrzymanie i zarządzanie systemem RRM od dnia uruchomienia do w dn. 2 listopada 2019r.3. Szczegółowy zakres prac i opis wymagań Zamawiającego określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. do SIWZ.4. Kody CPV:50111000 Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze 34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu34431000 Rowery niewyposażone w silniki22460000 Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa48151000 Komputerowy system sterujący48220000 Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie i na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 7 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanym dalej „JEDZ”, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 8. Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy PZP- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).9. Zamawiający wymaga, by co najmniej dwie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, tj. czynności o których mowa w Rozdz. II ust. 2 (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy), były przez Wykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

2

Page 3: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy (zał. do SIWZ).

ROZDZIAŁ IV. Gwarancja

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie –w zakresie dostarczanych elementów RRM, tj.: rowerów, stacji, systemów informatycznych itp.- na okres min. 3 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru dostawy RRM. Okres rękojmi za wady jest zrównany z okresem udzielonej gwarancji jakości.

ROZDZIAŁ V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ. 3. Ofertę składa się w formie pisemnej. 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oryginał albo kopia poświadczona notarialnie). Wzór możliwego do wykorzystania pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ.6. Oświadczenia oraz zobowiązania, należy składać w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty są składane w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dotyczy to również dokumentów składanych przez Wykonawcę na skutek wezwania przez Zamawiającego. 7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania oświadczeń lub dokumentów, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/ podpisami osoby/osób wskazanych w ust. 4. 8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

3

Page 4: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

12. Dokumenty w ofercie, stanowiące informację zastrzeżoną dla innych uczestników postępowania, tj. stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), powinny znajdować się w oddzielnej zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE". 13. Praktyczne zalecenia (nie obligatoryjne) dotyczące ułożenia dokumentów w ofercie: wszystkie kartki ponumerować i spiąć/zszyć/zbindować itp., za wyjątkiem: dokumentu wadialnego, tj. oryginału gwarancji lub poręczenia oraz ewentualnych dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy. 14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.15. W przypadku gdy złożone przez Wykonawców dokumenty będą zawierały dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs NBP z dnia publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu.

ROZDZIAŁ VI. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia –do dnia 02.11.2019 r., w tym:1) wykonanie projektów: rowerów, stacji rowerowych, strony internetowej systemu RRM, dokumentów określających prawa i obowiązki klientów RRM, w szczególności regulamin korzystania z RRM oraz planu funkcjonowania BOK i przedłożenie ich do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,2) wykonanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowego roweru, którybędzie używany w systemie, w terminie 7 dni od daty uzgodnienia projektu roweru,3) zgłoszenie i wykonanie testowego rozruchu – w terminach wskazanych w projekcie umowy stan. zał. do SIWZ, 4) uruchomienie systemu RRW– do dnia 01.04.2017 r.5) kompleksowe utrzymanie i zarządzanie systemem RRM przez 3 sezony, tj. w okresie od dn. uruchomienia w/w systemu do dn. 2 listopada 2019r.

ROZDZIAŁ VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące: a) Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie- należycie wykonał min. jedną dostawę co najmniej 100 rowerów do systemu publicznej wypożyczalni rowerów, oraz- wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na zarządzaniu publicznym systemem wypożyczalni rowerów obejmującym co najmniej 100 rowerów.UWAGA: Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu także realizację jednego zamówienia spełniającego wszystkie w/w wymagania.b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że Wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, lub że posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 1.000.000,00

4

Page 5: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

złotych, lub że łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) dysponuje kwotą min. 1.000.000,00 złotych. 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w:- art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy, - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, - art. 24 ust. 5 pkt 5- 8 ustawy.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek z ust. 1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozdziale VIII SIWZ. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zasadach określonych w art. 22a ustawy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

ROZDZIAŁ VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w zakresie wskazanym w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 i 2 SIWZ, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ (European Single Procurement Document ESPD). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Wzór formularza JEDZ stanowi załącznik do SIWZ. W chwili przekazania do publikacji Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z tych Wykonawców odrębnie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, złoży oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych podmiotów, dla każdego z tych podmiotów odrębnie.2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (informacje w tym zakresie należy podać, jeżeli warunek dotyczy dysponowania osobami). Przykładowy wzór formularza zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ.

5

Page 6: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie: 1) Dowodów określających, czy dostawy (min. jedna) i usługi (min. jedna) zostały wykonane należycie, tj.:- referencji bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane; - oświadczenia Wykonawcy potwierdzające należyte wykonanie usług – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź dokumentów, o którym mowa powyżej, przy czym w przypadku gdy Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji bądź dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. 2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.UWAGA: w przypadku potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu za pomocą dokumentu informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającego wysokość zdolności kredytowej Wykonawcy, ww. dokument musi jednoznacznie potwierdzać fakt posiadania zdolności kredytowej określonej (wymaganej) wysokości, a nie fakt posiadania przez Wykonawcę np. uprzednio przyznanego kredytu.3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz odnośnie, skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 5) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt. 3-6.8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 4 pkt. 3-6 składa odpowiednio do punktu:a) Informację z odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu

6

Page 7: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).9) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w punkcie 8, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. 10) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.). Wzór oświadczenia określony jest w zał. do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,

7

Page 8: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 7. 8. Jeżeli Wykonawca nie złoży JEDZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 ustawy PZP.

ROZDZIAŁ IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Zamawiający na swojej stronie internetowej:http://bip.mosirradom.pl/nowe-przetargi.htmlopublikował ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ (wraz z załącznikami). Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował: 1) zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza: zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do tych zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ; zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania ofert; informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy, 2) treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ wraz z wezwaniem Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania; rozstrzygnięcia odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ. 3. Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem: - osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Robert Pankowski, - e-mail do korespondencji: przetarg @mosir.radom.pl - korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Radom ul. Narutowicza 9, czynnym w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

8

Page 9: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

6. SIWZ (wraz z załącznikami) możliwy jest do zakupienia –w wersji papierowej- w siedzibie Zamawiającego, za kwotę 24,60 PLN (w tym VAT).

ROZDZIAŁ X. Wadium

1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych; 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 64 1240 5703 1111 0010 5572 2370 z dopiskiem jednoznacznie identyfikującym przelew, np. „Wadium RRM”. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek wszystkich okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, albo żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty).7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, gwarancja lub poręczenie powinno zapewnić wypłatę należnej kwoty w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 z tytułu działań lub zaniechań wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XI. Termin związania ofertą

1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9

Page 10: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

ROZDZIAŁ XII. Składanie ofert

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się w formie pisemnej. 3. Miejsce składania ofert:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.Adres: ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom, woj. Mazowieckie

4. Sekretariat MOSiR będzie przyjmować oferty złożone bezpośrednio w Sekretariacie (czas urzędowania Sekretariatu w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 – 15:00) lub przesłane drogą pocztową/ kurierską, z zastrzeżeniem w/w godzin urzędowania.5. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2016 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu w sposób i miejscu podanym wyżej w ust. 1. Służby ochrony obiektu nie są uprawnione do przyjmowania korespondencji kierowanej do MOSiR Sp. z o.o.6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ustawy.

ROZDZIAŁ XIII. Zmiana i wycofanie ofert

1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 2. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zmiana oferty może nastąpić tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane. 4. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty musi być załączone do żądania zwrotu oferty.

ROZDZIAŁ XIV. Otwarcie ofert

1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: Radom, ul. Narutowicza 9, sala konferencyjna Budynku Stadionu, w dniu 29 listopada 2016 r. o godzinie 10.15 . 2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów (elementów) punktacji ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://bip.mosirradom.pl/nowe-przetargi.html informacje dot.: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny oraz innych elementów punktacji ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia na zasadach przewidzianych w art. 96 ust. 3 ustawy.

10

Page 11: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

ROZDZIAŁ XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych

1. W formularzu ofertowym (załącznik do SIWZ) Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zaoferowana cena brutto (wraz z podatkiem VAT) dotyczy całego przedmiotu zamówienia i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6. Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp. dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę ryczałtowa podaną słownie.7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.8. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

11

Page 12: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.10. W terminie maks. 7 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego kosztorys w oparciu o który dokonał kalkulacji ceny ofertowej, w którym to kosztorysie wyodrębnione będą poszczególne elementy wchodzące w skład zamówienia, w szczególności koszt poszczególnych elementów o których mowa w Rozdz. III ust. 2. W/w kosztorys dot. musi całego przedmiotu zamówienia, a suma jego pozycji musi odpowiadać cenie ofertowej zaoferowanej przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ XVI. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):1) Cena oferty - 60 % (max 60 pkt)2) Okres gwarancji - 15 % (max 15 pkt)3) Kryterium społeczne - 10 % (max 10 pkt)4) Dostawa, montaż, utrzymanie i zarządzanie stacjami i rowerami ponad wymagane minimum - 25 % (max 25 pkt)2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt gdzie:Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconychCi – ceny poszczególnych ofertP(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny2.2. Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia w zakresie dostarczanych elementów RRM, tj.: rowerów, stacji, systemów informatycznych itp.Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych latach – liczba punktów możliwych do uzyskania – 20 pkt. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 5 lat i 9 m-cy będzie traktowane jako 5 pełnych lat). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

– Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji, gdzie P(Gi) to liczba punktów za kryterium okresu udzielonej gwarancji:

5 lat – otrzyma 0 punktów P(Gi)6 lat – otrzyma 5 punktów P(Gi)7 lat – otrzyma 10 punktów P(Gi)8 lat i więcej – otrzyma 15 punktów P(Gi)

Okres rękojmi za wady jest zrównany z okresem udzielonej gwarancji jakości.UWAGA: Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w wymaganym zakresie, poniżej 3 lat zostanie odrzucona. Oferta w której nie będzie żadnej informacji dot. okresu udzielonej gwarancji, traktowana będzie jak oferta w której Wykonawca nie udzielił okresu gwaranci na min. 3 lat.2.3. Kryterium społeczne.1) Wykonawca który przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego zobowiązuje się zatrudnić osoby o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: - bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

12

Page 13: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

- młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;- inne osób niż określone w ppkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,otrzyma n/w ilość punktów P(Si), tj. punktów w kryterium społecznym:- brak zatrudnianych (przy realizacji niniejszego zamówienia) osób o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp - 0 pkt P(Si) - 1 zatrudnienia (przy realizacji niniejszego zamówienia) osoba o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp - 2 pkt P(Si) - 2 zatrudnienie (przy realizacji niniejszego zamówienia) osoby o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp - 4 pkt P(Si) - 3 zatrudnienie (przy realizacji niniejszego zamówienia) osoby o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp - 7 pkt P(Si)- 4 lub więcej zatrudniane (przy realizacji niniejszego zamówienia) osoby o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp - 10 pkt P(Si).2) Przy obliczaniu punktów zdobytych przez Wykonawcę w kryterium społecznym, brane pod uwagę mogą być wyłącznie osoby które nie są przez Wykonawcę zatrudnione w chwili otwarcia ofert, tj. osoby które Wykonawca dopiero zobowiązuje się zatrudnić, a zawarcie stosownej umowy dot. zatrudnienia nastąpi po otwarciu ofert w niniejszym postępowaniu ale przed upływem terminu uruchomienia systemu RRM.3) Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy cywilnoprawnej z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie. Umowa zawarta na czas określony nie może kończyć się przed upływem terminu wykonania przedmiotowego zamówienia.4) Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego element druku oferty. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w druku oferty, oraz sankcje z tytułu niespełnienia informacji zawartych w cyt. oświadczeniu, określa projekt umowy (zał. do SIWZ).2.4. Kryterium dostawy i montażu stacji oraz dostawy rowerów ponad wymagane minimum1) Wykonawca który zaoferuje dostawę i montaż zarządzanie i utrzymanie –w ramach realizacji zamówienia i w okresie jego trwania na zasadach określonych w SIWZ i zał. do SIWZ- dodatkowych stacji rowerowych wraz z monitoringiem, oraz dodatkowymi rowerami, ponad wymaganą w SIWZ liczbę (tj. ponad wymagane 20 stacji i 200 rowerów), otrzyma następującą ilość punktów:- 0 stacji i rowerów ponad wymaganą w SIWZ liczbę - 0 pkt P(Di) - 1 stacja z 10 rowerami ponad wymaganą w SIWZ liczbę - 5 pkt P(Di) - 2 stacje (każda z 10 rowerami) ponad wymaganą w SIWZ liczbę - 10 pkt P(Di) - 3 stacje (każda z 10 rowerami) ponad wymaganą w SIWZ liczbę - 15 pkt P(Di)- 4 stacje (każda z 10 rowerami) ponad wymaganą w SIWZ liczbę - 20 pkt P(Di)- 5 stacji (każda z 10 rowerami) ponad wymaganą w SIWZ liczbę - 25 pkt P(Di)

Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego element druku oferty. UWAGA: w przypadku ewentualnego podania w druku oferty mniejszej liczby rowerów przyporządkowanych dodatkowej stacji, niż wymagane 10, stacje takie nie będą brane

13

Page 14: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

pod uwagę przy obliczaniu liczby punktów w niniejszym kryterium. W przypadku podania większej liczby rowerów niż 10, pozostaje to bez wpływu na punktację. 2) Stacje rowerowe, ich wyposażenie, monitoring oraz rowery oferowane w ramach przedmiotowego kryterium stanowić będą integralną część zamówienia i jako takie muszą spełniać wszystkie określone w SIWZ i zał. do SIWZ wymagania, analogicznie do elementów zamówienia bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego.2.5. Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:

P = P(Ci) + P(Gi) + P(Si) + P(Di)3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka odrzucenia unormowana w ustawie Pzp.8. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w niniejszym Rozdziale. 9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

ROZDZIAŁ XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych;- gwarancjach ubezpieczeniowych lub- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinna co najmniej:a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.,

14

Page 15: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),c) określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty),d) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,e) wskazywać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),f) wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.3. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia dot. części zamówienia polegającej na dostawie i montażu systemu RRM, w terminie 30 dni od dnia prawidłowego uruchomienia systemu RRM (wartość tej części zamówienia stanowi 35% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, tym samym Zamawiający w w/w terminie dokona zwrotu 24,5% całości zabezpieczenia).4. 30 % wysokości zabezpieczenia dot. części zamówienia polegającej na dostawie i montażu systemu RRM (10,5% całości zabezpieczenia), Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady dostarczanych elementów zamówienia.5. Kwotę, o której mowa w pkt 4, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 6. Pozostałą część zabezpieczenia (nie wymienioną w pkt 3 i 4) Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

ROZDZIAŁ XVIII. Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, nie wcześniej niż po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy. 3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy. 5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać, a Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady

15

Page 16: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy. 7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

ROZDZIAŁ XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 179-183 Działu VI ustawy PZP.

ROZDZIAŁ XX. Informacja o możliwości zmiany zawartej umowy

1. Istotne zmiany do umowy muszą pozostawać zgodne z treścią § 144 ustawy PZP i mogą dotyczyć:1) Wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu zamówienia: a) jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie zamówienia zgodnie z załączoną do dokumentacją przetargową stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu RRM,b) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie prac (dostaw, usług, robót) zamiennych lub zaniechanie części prac. Podstawę dla zaniechania części prac, bądź prac zamiennych lub dodatkowych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi wiedzy technicznej. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o kosztorys o którym mowa w Rozdziale XV ust. 10, a jeżeli nie będzie to możliwe w oparciu protokół inwentaryzacji i wyceny zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę,c) zlecenia Wykonawcy dodatkowych dostaw w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o kosztorys o którym mowa w Rozdziale XV ust. 10, a jeżeli nie będzie to możliwe w oparciu protokół inwentaryzacji i wyceny zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę,d) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana dot. będzie zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem znowelizowanej stawki, w zakresie prac realizowanych po wejściu w życie przedmiotowej zmiany stawki podatku),e) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia elementów (rowery, stacje, monitoring etc.) dostarczanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia systemu RRM, zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o kosztorys o którym mowa w § 2 ust. 4 projektu Umowy, a jeżeli nie będzie to możliwe w oparciu protokół inwentaryzacji i wyceny zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę,f) w przypadku skrócenia lub wydłużenia okresu zarządzania przez Wykonawcę systemem RRM, zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o liczbę dni których w/w skrócenie bądź wydłużenie dotyczy, liczoną wg wzoru: ilość dni których dot. skrócenie bądź wydłużenie, dzielona przez ilość dni w danym roku w których to system miał być dostępny dla klientów i

16

Page 17: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

mnożona przez wynagrodzenie jakie Wykonawca miał otrzymać za zarządzanie systemem w danym roku kalendarzowym.1a. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić również w n/w przypadkach:a) Ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż:- Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie, a także przepisy znane (opublikowane) w terminie poprzedzającym termin składania ofert, - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być konsekwencją jedynie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę z wynagrodzeniem minimalnym, które to osoby uczestniczą w realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie określonego aktu prawnego zwiększającego wysokość minimalnego wynagrodzenia,- ciężar dowodowy dot. udokumentowania wyżej wymienionych okoliczności potwierdzających, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy, a ewentualna kwota o którą zwiększy się jego wynagrodzenie, nie może przekraczać kwot dot. waloryzacji,b) Ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem, iż:- Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie, a także przepisy znane (opublikowane) w terminie poprzedzającym termin składania ofert, - ciężar dowodowy dot. udokumentowania okoliczności potwierdzających, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy, a ewentualna kwota o którą zwiększy się jego wynagrodzenie, nie może przekraczać kwot dot. waloryzacji,c) niedopuszczalne są wszelkie próby dot. dokonania bezpodstawnego wzbogacenia się Wykonawcy w kontekście waloryzacji (o których mowa w lit. a i b) i zwiększenia wynagrodzenia umownego z tytułu wykonania niniejszego zamówienia publicznego, np. zgłaszanie osób niezaangażowanych bezpośrednio w wykonanie przedmiotowego zamówienia, lub osób, których przedmiot obowiązków wynikający z umów o pracę których dot. waloryzacja, nie wskazuje jednoznacznie, iż zaangażowanie w realizację przedmiotowego zamówienia, było ich podstawowym zadaniem pracowniczym.Inne zmiany dot. niemożliwych do przewidzenia okoliczności jak np. zmiana kierownika budowy, kierowników robót (choroby, przypadki losowe utrata uprawnień itp.), może nastąpić jedynie po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego bez konieczności podpisywania aneksów.2) terminu wykonania zamówienia:- jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy,- jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,- na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” lub wymogów środowiskowych, lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych lub innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia,- gdy pozyskanie wszelkich opinii i uzgodnień od Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej oraz innych podmiotów wydłuży się ponad okres 2 tygodni liczony od daty złożenia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub uzgodnienia, do czasu wydania opinii lub uzgodnienia dokumentacji - o okres ponad 2 tygodni liczony od daty złożenia dokumentacji do wydania opinii lub uzgodnienia, do czasu wydania opinii lub uzgodnienia dokumentacji,

17

Page 18: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac objętych przedmiotem umowy zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych i potwierdzonych przez Zamawiającego - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu prac objętych przedmiotem umowy,- terminy wymienione w § 4a ust. 5 pkt 1) i 2) projektu umowy, na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, mogą ulec skróceniu w przypadku występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych bądź wydłużeniu w przypadku występowania sprzyjających warunków atmosferycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia samodzielnej decyzji w przypadku wydłużenia terminów dostępności systemu RRM.3) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót lub zmiana zakresu powierzonych robót z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) postanowień § 6 umowy poprzez wprowadzenie do nich stosownych postanowień dotyczących udziału Podwykonawcy.

ROZDZIAŁ XXI. Postanowienia końcowe

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na wniosek, według następujących zasad: 1) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez: wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku; 2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert; 3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione. Udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00; 4) jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób ich udostępnienia. 5. Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki (załączniki stanowią integralną część SIWZ):– formularz oferty, – wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),– wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,- wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej,

18

Page 19: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

- wzór pełnomocnictwa,- projekt umowy,- wymagania w zakresie utrzymania i zarządzania kompleksowym systemem wypożyczania rowerów jakim jest RRM,- opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik do SIWZ.................................................................../nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

.................................................................../dokładny adres/

.................................................................../adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

.................................................................../telefon/

.................................................................../fax/

.................................................................../adres e-mail/

REGON / jeżeli posiada/ .......................................

NIP ...............................................

OFERTA Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.ul. Narutowicza 926-600 Radom

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

19

Page 20: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: „Realizacja kompleksowego systemu Radomskiego Roweru Miejskiego”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i odpowiednimi przepisami prawa, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości …………………………………………. (słownie …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………) zł2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.3. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie w zakresie wymaganym w SIWZ, na okres …… lat(pouczenie: oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji poniżej 3 lat zostanie odrzucona).Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji.4. Oświadczamy, że w/w zamówienie zostanie wykonane w terminach wskazanych w treści SIWZ.5. Oświadczamy, że zatrudnimy n/w liczbę osób o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Należy wpisać liczbę:

Ilość osób o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną zatrudnione przez Wykonawcę przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ

Uwaga: w przypadku wpisania „0”, „zero” itp., bądź w przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia ilości w/w osób (np. pozostawienie powyższej tabelki niewypełnionej, wypełnienie w sposób niejednoznaczny itp.), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie dysponował kadrą o której mowa w w/w art. Ustawy PZP i Wykonawca otrzyma 0 pkt w odpowiednim kryterium oceny ofert. 6. Oświadczamy, że dostarczymy, zamontujemy, będziemy zarządzali i utrzymywali –w ramach realizacji zamówienia i w okresie jego trwania na zasadach określonych w SIWZ i zał. do SIWZ- dodatkowe stacje rowerowe wraz z monitoringiem i wszystkimi innymi wymaganymi elementami, oraz dodatkowymi rowerami (tj. 10 dodatkowych rowerów na każdą dodatkowo oferowaną stację), ponad wymaganą w SIWZ liczbę 20 stacji:

Należy wpisać liczbę:

Liczba stacji dodatkowo oferowanych (ponad wymagane przez Zamawiającego minimum) na zasadach określonych w Rozdz. XVI pkt 2.4 SIWZ:

Uwaga: w przypadku wpisania „0”, „zero” itp., bądź w przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia ilości w/w dodatkowych stacji (np. pozostawienie powyższej tabelki niewypełnionej, wypełnienie w sposób niejednoznaczny itp.), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje dodatkowych (ponad bezwzględnie wymaganą w SIWZ liczbę) stacji z wyposażeniem i rowerami i Wykonawca otrzyma 0 pkt w odpowiednim kryterium oceny ofert. 7. Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej dwiema osobami o których mowa w Rozdziale III ust. 12 SIWZ tj. osobami wykonującymi czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia o których mowa w Rozdz. II ust. 2 (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w

20

Page 21: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy), które są przez Wykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę.8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami). Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.9. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, zostały załączone do oferty.10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.11. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące

tajemnicę przedsiębiorstwa i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający. Równocześnie mamy świadomość, iż zgodnie z treścią art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy zawierane w postępowaniach dot. zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.12. Oświadczamy, iż wadium w kwocie: 40.000,00- (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100)

złotych zostało wniesione w formie ........................................................................ Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na konto nr .........................................................................................13. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców*). N/w podwykonawcom (należy wpisać nazwy/firmy):

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................zamierzamy powierzyć (zlecić) n/w część zamówienia:

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 14. Zobowiązujemy się złożyć w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wszystkie dokumenty do których złożenia jesteśmy zobligowani treścią ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym także dot. to dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego.

15. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego. 16. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.17. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem

niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

18. Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach.Data ..................................................

............................................................................ /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

21

Page 22: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

UWAGA, INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DOSTĘPNA POD ADRESEM: HTTPS://WWW.UZP.GOV.PL/__DATA/ASSETS/PDF_FILE/0015/32415/JEDNOLIT

Y-EUROPEJSKI-DOKUMENT-ZAMOWIENIA-INSTRUKCJA.PDFSTANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer 209, data 28/10/2016, strona 30,

1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

22

Page 23: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2016/S 209–378428

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź:Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Narutowicza 9Miejscowość: RadomKod NUTS: PL128Kod Pocztowy: 26-600Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Robert PankowskiE-mail: [email protected]: +48 483851003Główny adres internetowy: www.mosir.radom.plNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mosirradom.pl/nowe-przetargi.html

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?

Odpowiedź: Usługa

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4:

Realizacja kompleksowego systemu Radomskiego Roweru Miejskiego

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)5:

6/2016/ZP

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja: Odpowiedź:3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę

podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

23

Page 24: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Nazwa: [ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.

[ ]

[ ]

Adres pocztowy: [……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:

Telefon:

Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

[……]

[……]

[……]

Informacje ogólne: Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone 8 : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”9 lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?Jeżeli tak,jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.

[] Tak [] Nie

[…]

[….]

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub

defaworyzowanych.

24

Page 25: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

(wstępnego) kwalifikowania)?

Jeżeli tak:

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10:d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?Jeżeli nie:Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……][……]c) [……]

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……][……]

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami11?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.

Jeżeli tak:

10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

25

Page 26: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:

a): [……]

b): [……]

c): [……]

Części Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:

Odpowiedź:

Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:

[……],[……]

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……]Adres pocztowy: [……]Telefon: [……]Adres e-mail: [……]W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

[……]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź:Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12.

12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

26

Page 27: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo: Odpowiedź:Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

[] Tak [] NieJeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:

[…]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

27

Page 28: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w organizacji przestępczej13;

2. korupcja14;

3. nadużycie finansowe15;

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:

Odpowiedź:

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?

[] Tak [] Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……][……]19

Jeżeli tak, proszę podać20:a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]

13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

28

Page 29: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

b) wskazać, kto został skazany [ ];c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:

b) [……]c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……]21

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

[] Tak [] Nie

Jeżeli nie, proszę wskazać:a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;b) jakiej kwoty to dotyczy?c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:

– Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?

– Proszę podać datę wyroku lub decyzji.

– W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie

Podatki Składki na ubezpieczenia społeczne

a) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

– [] Tak [] Nie

– [……]

– [……]

c2) [ …]

d) [] Tak [] NieJeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten

a) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

– [] Tak [] Nie– [……]

– [……]

c2) [ …]

d) [] Tak [] NieJeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten

21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie

powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

29

Page 30: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?

temat: [……] temat: [……]

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24

[……][……][……]

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych

Odpowiedź:

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy26?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?[] Tak [] NieJeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:a) zbankrutował; lubb) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lubc) zawarł układ z wierzycielami; lubd) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych27; lube) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lubf) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?Jeżeli tak:– Proszę podać szczegółowe informacje:– Proszę podać powody, które pomimo

powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających

[] Tak [] Nie

– [……]– [……]

24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach

zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

30

Page 31: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej28.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego29? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

[……]Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] NieJeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

[…]Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] NieJeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów30 spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

[…]

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

[…]

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

[…]Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] NieJeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]

28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

31

Page 32: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Czy wykonawca może potwierdzić, że:nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;b) nie zataił tych informacji;c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; orazd) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Odpowiedź:

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……]31

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

[] Tak [] Nie

[……]

31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

32

Page 33: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji

Odpowiedź

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje Odpowiedź1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy32:Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź:1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:i/lub

rok: [……] obrót: [……] […] walutarok: [……] obrót: [……] […] walutarok: [……] obrót: [……] […] waluta

32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

33

Page 34: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący33 ():Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:i/lub2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący34:Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] walutarok: [……] obrót: [……] […] walutarok: [……] obrót: [……] […] waluta

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:

[……]

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e):Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y36 – oraz wartość):[……], [……]37

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……] […] waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, żeJeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań.36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań.37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

34

Page 35: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa

Odpowiedź:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane:W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]Roboty budowlane: [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi:W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych40:

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]

OpisKwoty Daty Odbiorcy

38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

35

Page 36: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych41, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:

[……]

[……]

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:

[……]

4) Podczas realizacji [……]

41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

36

Page 37: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?

[] Tak [] Nie

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:a) sam usługodawca lub wykonawca:lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):b) jego kadra kierownicza:

a) [……]

b) [……]

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:

[……]

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące

Rok, średnie roczne zatrudnienie:[……], [……][……], [……][……], [……]Rok, liczebność kadry kierowniczej:[……], [……][……], [……][……], [……]

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami

[……]

37

Page 38: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom42 następującą część (procentową) zamówienia:

[……]

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione:Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie

[] Tak [] Nie

[…]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

42 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

38

Page 39: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

elektronicznej, proszę wskazać:

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Odpowiedź:

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

[……] [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione:Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

[……] [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź:W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby

[….]

39

Page 40: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

kandydatów:W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej43, proszę wskazać dla każdego z nich:

[] Tak [] Nie44

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]45

Część VI: Oświadczenia końcoweNiżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim46, lub b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.47, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]. Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

........................., dn. ................. ...............................................................

(podpis Wykonawcy lub osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik do SIWZ (przykładowy wzór)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

43 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.44 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.46 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub

organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

47 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

40

Page 41: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Będąc upoważnionym do reprezentowania:

……………………………………………………………………………………………………………(nazwa i siedziba podmiotu)

o ś w i a d c z a m, że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), odda Wykonawcy

………………………………………………...…………………………………………………………(nazwa i siedziba Wykonawcy)

do dyspozycji niezbędne zasoby dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia publicznego

pn.: Realizacja kompleksowego systemu Radomskiego Roweru Miejskiego.

Jednocześnie informuję, iż:…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…

(Konieczne jest podanie informacji dotyczących zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, niezbędne jest podanie informacji czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą).

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.…………………………………………

(podpis)

Załącznik do SIWZ

41

Page 42: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Wykonawca:…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)reprezentowany przez:

…………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJDziałając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego w nagłówku, składając ofertę w

przetargu nieograniczonym na, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie pn.: „Realizacja kompleksowego systemu Radomskiego Roweru Miejskiego”, informuję, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 331, z póź. zm.).

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.…………………………………………

(podpis)

42

Page 43: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Załącznik do SIWZWykonawca:

…………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)reprezentowany przez:

…………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJDziałając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego w nagłówku, składając ofertę w przetargu nieograniczonym na, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie pn.: „Realizacja kompleksowego systemu Radomskiego Roweru Miejskiego”, informuję, że istniejące między podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) powiązania, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:a) …...............................................................................................................................................b) …...............................................................................................................................................c) …................................................................................................................................................

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.…………………………………………

(podpis)

43

Page 44: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Wzór załącznika do oferty

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia(np. konsorcjum, spółka cywilna)

......................................., dnia .................2016 r.

PEŁNOMOCNICTWO

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Realizacja kompleksowego systemu Radomskiego Roweru Miejskiego”, my niżej podpisani:

1. .......................................................................................................................................(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. .......................................................................................................................................(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................ zam. w: ........................................................................

(imię i nazwisko)ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ........................... wydanym przez .......................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego *.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: ............................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)

Wykonawca ..................................................................................................................... (nazwa i adres wykonawcy)

44

Page 45: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

oraz

Wykonawca .....................................................................................................................(nazwa i adres wykonawcy)

1. ...........................................................................................................

2. ..............................................................................................................

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić

45

Page 46: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Załącznik do SIWZ - Projekt umowy

UMOWA NR ............. 2016dalej „Umowa”

zawarta w dniu .............................. roku w Radomiu pomiędzy:Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu; ul. Narutowicza 9, kod 26-600 , woj. mazowieckieREGON: 146989199 NIP: 9482600038reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………………..zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,a........................................................................................................................................................................................................z siedzibą w ........................................... przy ul. ..............................................................., zarejestrowanym/ą/ w …………………………………………………………… NIP ............................................ REGON ............................................ reprezentowanym przez:..........................................................,zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

§ 1.Tryb zawarcia umowy

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2.Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja kompleksowego systemu wypożyczania rowerów jakim jest Radomski Rower Miejski (RRM).2. Zakres umowy obejmuje w szczególności:1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym:- projektów rowerów,- projektów stacji rowerowych,- projektu strony internetowej systemu RRM w pełni kompatybilnej z oprogramowaniem do obsługi systemu RRM,- projektów dokumentów określających prawa i obowiązki klientów RRM, w szczególności regulaminu korzystania z RRM oraz planu funkcjonowania Biura Obsługi Klienta (BOK),2) wykonanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowego roweru, który będzie używany w systemie,3) dostawę i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie min. 20 stacji rowerowych,4) dostawę i montaż urządzeń monitoringu min, 20 stacji rowerowych,5) dostawę min. 200 sztuk rowerów,

46

Page 47: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

6) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompleksowego systemu informatycznego (oprogramowania) wraz bezterminową licencją dla Zamawiającego do obsługi i monitorowania funkcjonowania systemu lub bezterminową licencję dla Zamawiającego na oprogramowanie przygotowane do obsługi i monitorowania systemu oraz dostarczenie i zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania powyższego oprogramowania,7) dostarczenie strony internetowej systemu RRM w pełni kompatybilnej z oprogramowaniem do obsługi systemu RRM,8) dostawę i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego stanowisk wyposażonych w sprzęt do obsługi systemu RRM, które stanowić będą wyposażenie BOK,9) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania RRM, użytkowania oprogramowania do obsługi systemu RRM (również w zakresie kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego),10) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie administrowania i wprowadzania zmian na stronie internetowej systemu RRM,11) przeprowadzenie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego testowego rozruch systemu RRM oraz wszystkie inne prace konieczne do uruchomienia kompleksowego systemu wypożyczania rowerów RRM.12) kompleksowe utrzymanie i zarządzanie systemem RRM w terminie 3 lat od dnia uruchomienia w/w systemu.3. Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w szczególności Opisem przedmiotu zamówienia) oraz oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. W/w dokumenty stanowią załączniki do umowy.4. W terminie maks. 7 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca, pod rygorem naliczenia kary w wysokości 50 złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego kosztorys w oparciu o który dokonał kalkulacji ceny ofertowej, w którym to kosztorysie wyodrębnione będą poszczególne elementy wchodzące w skład zamówienia, w szczególności koszt poszczególnych elementów o których mowa w ust. 2. W/w kosztorys dot. musi całego przedmiotu zamówienia, a suma jego pozycji musi odpowiadać cenie ofertowej zaoferowanej przez Wykonawcę.

§ 3.Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia –do dnia 02.11.2019 r., w tym:1) wykonanie projektów: rowerów, stacji rowerowych, strony internetowej systemu RRM, dokumentów określających prawa i obowiązki klientów RRM, w szczególności regulamin korzystania z RRM oraz planu funkcjonowania BOK i przedłożenie ich do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,2) wykonanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowego roweru, który będzie używany w systemie, w terminie 7 dni od daty uzgodnienia projektu roweru,3) zgłoszenie i wykonanie testowego rozruchu – nie później niż na 3 dni przed upływem terminu o którym mowa w pkt 4,4) uruchomienie systemu RRW– do dnia 01.04.2017 r.5) kompleksowe utrzymanie i zarządzanie systemem RRM przez 3 sezony, tj. w okresie od dn. uruchomienia w/w systemu do dn. 2 listopada 2019r.

§ 4.Sposób realizacji oraz odbiór przedmiotu umowy w zakresie dostawy rowerów oraz stacji

rowerowych wraz z wyposażeniem i systemem monitoringu 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnejwiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu

47

Page 48: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

wymogu najwyższej staranności.2. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia i wyposażenie, które będą dostarczane będą: nowe, nieużywane, wyprodukowane według najnowszych osiągnięć w zakresie postępu technicznegoi odpowiadać będą najwyższym standardom jakościowym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dotyczącym materiałów i wykonawstwa. Wykonawca gwarantuje także, że dostarczane rowery oraz elementy wyposażenia stacji rowerowych wolne będą od jakichkolwiek wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z nienależytej jakości ich wykonania oraz będą zgodne z parametrami technicznymi podanymi przez producenta i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz przedmiotową umową.3. Użyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy urządzenia i materiały muszą posiadać wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej.4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób:1) zapewniający osiągnięcie przez niego cech i funkcjonalności określonych w umowie i złożonej ofercie,2) zgodny z zatwierdzonym projektem i obowiązującymi przepisami prawa,3) terminowy,4) zapewniający oddanie do eksploatacji RRM wolnego od wad fizycznych i prawnych.6. Wykonawca przygotowując projekty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) dokona wszelkich stosownych uzgodnień związanych z dostawą i późniejszym funkcjonowaniem RRM. W szczególności, do graficznych projektów rowerów i stacji rowerowych zawierających właściwe oznakowanie Wykonawca dołączy pisemne uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie stacji rowerowych, które zlokalizowane będą na terenach objętych ochroną konserwatorską. Ponadto projekty i kolorystyka elementów systemu RRM ma być zgodna z Systemem Identyfikacji Wizualnej miasta Radomia.7. Uzgodnienie i odbiór przez Zamawiającego projektów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) orazwzorcowego roweru, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 będzie się odbywało na następujących zasadach:1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1) w 3 kompletnych egzemplarzach ze wszystkimi załącznikami, przy czym do egzemplarza oznaczonego Nr 1 powinny być dołączone oryginały wszystkich uzgodnień. Do pozostałych dwóch egzemplarzy projektów Wykonawca dołączy kopie tych dokumentów. Do każdego egzemplarza projektu Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że projekty zostały wykonane zgodnie z przedmiotową umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do każdego egzemplarza Wykonawca dołączy wersję elektroniczną składanych dokumentów na płycie CD/DVD.2) Po otrzymaniu projektów, o których mowa w pkt 1), Zamawiający w terminie 14 dni dokonaich uzgodnienia lub w tym terminie zgłosi do projektów uwagi i zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymaganych zmian i poprawek projektów. Przy przedstawieniu przez Wykonawcę poprawionych projektów obowiązuje procedura określona w zdaniu pierwszym z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w pkt 1). Potwierdzeniem uzgodnienia projektu przez Zamawiającego jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i uwag protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.3) Odmowa uzgodnienia przez Zamawiającego projektu lub projektów, o których mowa w pkt 1) nie powoduje zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 i nie znosi odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.4) Przy odbiorze projektów, o których mowa w pkt 1) Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia poprawności składanych dokumentacji, co nie zwalnia Wykonawcy z

48

Page 49: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu roszczeń odszkodowawczych wynikających z wad dokumentacji, w tym wad projektów. Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji wyłącznie pod względem formalnym i na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego jej kompletność, brak wad i zgodność z umową.5) Wykonawca zaprezentuje Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowy rower, który będzieużywany w systemie, w terminie, o którym mowa § 2 ust. 2 pkt 2),6) Zamawiający w terminie 7 dni od daty dostarczenia wzorcowego roweru dokona jego akceptacji lub zgłosi uwagi i zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymaganych zmian i poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem akceptacji wzorcowego roweru przez Zamawiającego jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i uwag protokołu odbioru wzorcowego roweru.8. Wykonawca z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem zgłosi Zamawiającemu na piśmie w jakim terminie planuje przeprowadzić testowy rozruch systemu RRM.9. Po uzgodnieniu przez Zamawiającego projektów i dokumentacji określonych w ust. 6 oraz 7, oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę wszelkich innych potrzebnych uzgodnień związanych z uruchomieniem RRM Wykonawca:1) na co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem przeprowadzenia testowego rozruchusystemu RRM:a) dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego stanowiska wyposażone w sprzęt do obsługi systemu RRM, które stanowić będą wyposażenie BOK,b) dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego stanowiska wyposażone w sprzęt do kontroli funkcjonowania systemu RRM,c) dostarczy Zamawiającemu na odpowiednim nośniku informatycznym kompleksowy system informatyczny (oprogramowanie) wraz z bezterminową licencją dla Zamawiającego do obsługi i monitorowania funkcjonowania systemu RRM lub dostarczy bezterminową licencję dla Zamawiającego na oprogramowanie przygotowane do obsługi i monitorowania systemu RRM oraz Wykonawca zainstaluje przedmiotowe oprogramowanie na dostarczonych stanowiskach do obsługi i kontrolowania funkcjonowania systemu RRM, o których mowa w niniejszym punkcie lit. a) oraz b). Jeżeli do prawidłowego funkcjonowania systemu RRM, dostarczonego w postaci oprogramowania lub licencji na oprogramowanie, niezbędny będzie inny niż wymieniony w niniejszym punkcie lit. a) oraz b), dodatkowy sprzęt, Wykonawca dostarczy i zainstaluje przedmiotowy sprzęt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz zainstaluje na nim niezbędne oprogramowanie.2) na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem przeprowadzenia testowego rozruchusystemu RRM:a) dostarczy i wykona montaż stacji rowerowych i ich wyposażenia,b) dostarczy rowery do systemu RRM,c) przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie użytkowania RRM, użytkowania oprogramowania do obsługi systemu RRM (również w zakresie kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego) oraz w zakresie administrowania i wprowadzania zmian na stronie internetowej systemu RRM.10. Odbiór części zamówienia w zakresie o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) – 11), nastąpi na podstawie protokołu odbioru dostawy RRM podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.11. Warunkiem popisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust. 10 będzie dokonanie przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego testowego rozruchu RRM przy braku zastrzeżeń Zamawiającego odnośnie kompletności, sprawności i zgodności z umową dostarczonego systemu oraz poprawności jego funkcjonowania.12. Po zakończeniu dostaw i czynności montażu opisanych w ust. 9 testowy rozruch RRM powinien zostać przeprowadzony nie później niż na 3 dni przed upływem terminu o którym mowa w § 3 pkt 4.

49

Page 50: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

13. Testowy rozruch RRM przeprowadzi Komisja odbiorowa, w składzie której znajdą się przedstawiciele Wykonawcy i osoby wskazane przez Zamawiającego.14. Bezpośrednio przed rozpoczęciem testowego rozruchu RRM Komisja odbiorowa dokona sprawdzenia kompletności dostarczonego systemu RRM oraz weryfikacji poszczególnych elementów pod względem spełnienia parametrów i właściwości określonych w umowie.15. Testowy rozruch RRM będzie polegać na uruchomieniu i ciągłym, trwającym co najmniej 8godzin sprawdzeniu działania w pełni funkcjonalnego systemu wypożyczania rowerów, systemu informatycznego, strony internetowej RRM, systemu rozliczeń, dostarczonego sprzętu informatycznego oraz sprawdzeniu w tym czasie sprawnego funkcjonowania wszystkich stacjirowerowych.16. W przypadku braku uwag do czynności, o których mowa w ust. 14 i 15 w terminie 3 dni od dnia ich zakończenia zostanie sporządzony protokół odbioru dostawy RRM.17. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas czynności o których mowa w ust. 14 lub 15, wad w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie stwierdzonych wad. W taki przypadku za datę odbioru uważasię datę odbioru poprawionego, wolnego od wad przedmiotu umowy.

§ 4a.Sposób realizacji oraz odbiór przedmiotu umowy w zakresie kompleksowego utrzymania

i zarządzania systemem RRM.1. Okres zarządzania i utrzymania systemu RRM przez Wykonawcę określony został w § 3 pkt 5.2. Zamawiający przekaże system RRM Wykonawcy w terminie do dnia 31.03.2017 r., a Wykonawca w ciągu jednego dnia (24 godzin) od daty przekazania, uruchomi system RRM.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 w sytuacji, gdy opóźni się dostawa systemu RRM.4. W dniu przekazania systemu RRM i po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości działania systemu RRM, Strony sporządzą protokół będący podstawą rozpoczęcia przez Wykonawcę okresu zarządzaniem i utrzymaniem systemu RRM, w którym to okresie Wykonawca zapewni pełną obsługę systemu RRM w zakresie jego prawidłowego funkcjonowania, obsługi klientów i realizacji wszystkich obowiązków względem Wykonawcy.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność systemu RRM dla klientów tj. rowery i inne dostarczane elementy wchodzące w skład kompleksowego systemu RRM w okresie:1) od daty uruchomienia systemu RRM do dnia 2 listopada w 2017 r. oraz2) od dnia 1 kwietnia do dnia 2 listopada w latach 2018 i 2019.6. Terminy wymienione w ust. 5 pkt 1) i 2), na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, mogą ulec skróceniu w przypadku występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych bądź wydłużeniu w przypadku występowania sprzyjających warunków atmosferycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia samodzielnej decyzji w przypadku wydłużenia terminów dostępności systemu RRM.7. W przypadku:- zmniejszenia lub zwiększenia elementów (rowery, stacje, monitoring etc.) dostarczanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia systemu RRM, zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o kosztorys o którym mowa w § 2 ust. 4 projektu Umowy, a jeżeli nie będzie to możliwe w oparciu protokół inwentaryzacji i wyceny zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę,- skrócenia lub wydłużenia okresu zarządzania przez Wykonawcę systemem RRM, zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o liczbę dni których w/w skrócenie bądź wydłużenie dotyczy, liczoną wg wzoru: ilość dni których dot. skrócenie bądź wydłużenie, dzielona przez ilość dni w danym roku w których to system miał być dostępny dla klientów i mnożona przez wynagrodzenie jakie Wykonawca miał otrzymać za zarządzanie systemem w danym roku kalendarzowym.

50

Page 51: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy do:1) uzyskania na własny koszt i ryzyko wszelkich niezbędnych oświadczeń, opinii, zgód, pozwoleń, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania Przedmiotu umowy, z wyłączeniem zapewnianego przez Zamawiającego prawa do nieodpłatnego korzystania z terenów udostępnianych przez Zamawiającego pod lokalizacje stacji RRM,2) przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznej wersji dokumentów określających prawa i obowiązki klientów RRM w szczególności regulaminu korzystania z RRM oraz planu funkcjonowania BOK (Biura Obsługi Klienta); 3) najmu lokalu, przeznaczonego na zorganizowanie BOK znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Radomia,4) przedłożenia Zamawiającemu do dnia 20 marca 2017 r. zawartej umowy najmu lokalu, przeznaczonego i przystosowanego do zorganizowania BOK,5) wyposażenia BOK w całość infrastruktury umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie BOK, w tym infrastruktury technicznej umożliwiającej zainstalowanie urządzeń stanowiących wyposażenie BOK, przed przeprowadzeniem testowego rozruchu,6) zapewnienia i utrzymywania na własny koszt wszelkich mediów, w tym systemów łączności ioprogramowania niezbędnych dla funkcjonowania, nadzoru i rozliczania systemu RRM, udziału przy przeprowadzaniu testowego rozruchu systemu RRM. Testowy rozruch RRM zostanie przeprowadzony przed odbiorem przez Wykonawcę systemu RRM od dostawcy systemu.7) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt serwisu i naprawy wszystkich elementówwyposażenia RRM – w szczególności rowerów, stacji rowerowych, urządzeń i oprogramowania, elementów systemu łączności oraz systemu rozliczania i płatności.8) utrzymania we własnym zakresie i na własny koszt rowerów i stacji rowerowych w należytym stanie estetycznym i technicznym poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów, w tym również spowodowanych aktami wandalizmu.9) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt magazynowania i konserwacji elementów RRM, w okresie sezonowych przerw w eksploatacji RRM.10)dokonywania wszelkich rozliczeń z klientami, w tym również rozliczeń końcowych (także z tytułu wpłaconych kaucji), przekazywania Zamawiającemu okresowych raportów z realizacji czynności stanowiących Przedmiot Umowy.11) zatrudnienia nie później niż w dniu uruchomienia systemu RRM osób o których mowa w § 6a. ust. 2, w liczbie zgodnej z liczbą wskazaną w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.12)udostępnienia zwartości strony RRM w sieci internet na poziomie dostępności min. 99% oraz do zapewnienia wysokiego poziomu zabezpieczeń tejże strony. Koszty utrzymania, zabezpieczeń i administracji ponosi Wykonawca.9. W przypadku stwierdzenia trwałej utraty rowerów na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia do systemu takiej ilości rowerów, jaka jest konieczna dla utrzymania wymaganej liczby rowerów tj. liczby zgodnej z liczbą wskazaną w ofercie dot. zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zakupić i uzupełnić brakujące rowery w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od daty stwierdzenia braku roweru w systemie.10. Termin o którym mowa ust. 8, na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, może być wydłużony w sytuacji, gdy w krótkim okresie czasu tj. nie dłuższym niż 7 dni doszłoby do utraty rowerów w ilości powyżej 10 szt.11. W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń (spowodowanych aktami wandalizmu) elementów wyposażenia stacji rowerowych, a w szczególności terminalu, stojaków na rowery i monitoringuuniemożliwiających funkcjonowanie stacji rowerowych zgodnie z warunkami umowy lub zagrażających bezpieczeństwu użytkowników i osób postronnych, Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i wymiany na własny koszt wszystkich zniszczonych i uszkodzonych elementów w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia zniszczeń lub uszkodzeń.

51

Page 52: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

12. Każdy przypadek trwałej utraty roweru w systemie RRM lub zniszczenia (spowodowanego aktami wandalizmu) elementów wyposażenia stacji rowerowych Wykonawca zobowiązany jestzgłosić ten fakt na policji oraz Zamawiającemu w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od chwili stwierdzenia utraty roweru lub zniszczenia elementów wyposażenia stacji rowerowych.13. Wykonawca zobowiązany jest do generowania zbiorczych rozliczeń dla firm/organizacji, które podpisały zbiorową umowę na korzystanie z systemu RRM.14. Wykonawca zapewni możliwość przekazywania raportów o działaniu systemu (w tym finansowych) oraz informacji statystycznych o działaniu RRM i użytkownikach Zamawiającemu na każdym etapie działania systemu. Przekazywane informacje będą umożliwiały tworzenie wielowymiarowych statystyk i nie będą zawierać danych osobowych identyfikujących dane z konkretnymi osobami. Dopuszcza się przekazywanie danych zawierających m.in.: dominujące źródła i cele ruchu, sposoby płatności, obciążenie poszczególnych wypożyczalni. Informacje te służyć mogą jedynie do oceny zasad funkcjonowania systemu, optymalizacji działania systemu, badań i określania dalszych kierunków rozwoju systemu RRM. Dane należy przekazywać z uwzględnieniem wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.15. Raporty, rozliczenia, informacje i dane, o których mowa w ust. 13 i 14 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty otrzymania takiego żądania.16. W przypadku nierównomiernego rozmieszczenia rowerów wynikającego z bieżącej eksploatacji RRM, Wykonawca ma obowiązek dokonywać relokacji rowerów pomiędzy stacjami zgodnie z wytycznymi określonymi w ust. 17-19.17. Ustala się pięć stopni zapełnienia stacji:1) (1) – 0% stanowisk zajętych2) (2) – 1-10% stanowisk zajętych3) (3) – 11-89% stanowisk zajętych4) (4) – 90-99% stanowisk zajętych5) (5) – 100% stanowisk zajętych18. Ustala się czas relokacji rowerów w godzinach 6-22 w przypadku wystąpienia (1) stopnia zapełnienia – 4 godz. oraz (5) stopnia zapełnienia – 2 godziny.19. Ustala się, że w godzinach 22-6 powinna zostać wykonana relokacja rowerów, tak, żeby na żadnej stacji nie było stopni zapełnienia (1),(2) lub (5).20. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonych elementów RRM w czasie:1) do 12 godzin – roweru2) do 24 godzin – panelu sterującego3) do 24 godzin – stojaka4) do 48 godzin stacji rowerowej21. Czas wymiany, o którym mowa w ust. 20 liczy się od momentu pojawienia się zdarzenia w systemie informatycznym lub od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego, użytkownika lub osoby trzecie.22. Po uruchomieniu systemu awaria panelu stacji powinna być usunięta w czasie, o którym mowa w ust. 20 pkt 2) od momentu zgłoszenia, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia. W takim przypadku na uszkodzonej stacji Wykonawca umieści informację, że stacja jest nieczynna i określi lokalizację najbliższej czynnej stacji. Jeżeli nie ma możliwości usunięcia awarii panelu w terminie do 7 dni, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem wymieni go na nowy. Jeżeli po 24 godzinach od zgłoszenia awarii panelu stacji, awaria nie została usunięta, to Wykonawca na każdej stacji rowerowej umieści informację, że stacja o określonym numerze i przy określonej ulicy jest nieczynna.23. Jeżeli w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w zakresie kompleksowego utrzymania i zarządzanie systemem RRM powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek opłaty administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.24. Lokalizacje i dodatkowe stacje:

52

Page 53: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz lokalizacji stacji rowerowych.2) Wydzielone części nieruchomości wskazanych pod lokalizacje stacji rowerowych zostaną na czas trwania niniejszej Umowy udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie.3) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian lokalizacji stacji rowerowych i stojaków na poszczególnych stacjach na wniosek Wykonawcy. Zmiany muszą być uzgodnione i zaakceptowane każdorazowo przez Zamawiającego. Zmiany mogą być dokonywane w okresie od 1 kwietnia do 2 listopada każdego roku w którym trwa zarządzanie systemem przez Wykonawcę.4) W każdym roku kalendarzowym w którym trwa zarządzanie systemem, w okresie od 1 kwietnia do 2 listopada, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do bezpłatnej zmiany lokalizacji 3 kompletnych stacji rowerowych systemu RRM zgodnie z żądaniami i terminem wskazanym przez Zamawiającego.5) Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia przez Wykonawcę dodatkowych rowerów i stacji rowerowych realizowanych ze środków własnych Wykonawcy lub pochodzących od osób trzecich z zastrzeżeniem, iż wszystkie koszty takich działań nie będą powodować jakichkolwiek zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego. Podjęcie działań określonych w niniejszym punkcie może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu każdorazowo odrębnego pisemnego zezwolenia Zamawiającego.6) Wszystkie elementy przyłączane do RRM zgodnie z postanowieniami pkt 6 muszą spełniać wymogi określone dla RRM oraz w warunkach, jakie ustalone zostaną w stosownych zezwoleniach.25. Reklamy:1) Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę, w okresie zarządzania przez niego systemie, RRM, rowerów i portalu internetowego do celów reklamowych.2) Maksymalna dopuszczalna powierzchnia reklamowa wynosi 1,0 m2 dla każdego roweru.3) Wykonawca ma obowiązek umieszczenia, na elementach wchodzących w skład systemu RRM, odpowiedniego oznakowania związanego ze strategią Marki Radomia oraz jego bieżącego uzupełniania w przypadku zniszczenia lub braku czytelności przez cały okres obowiązywania umowy.4) Wykonawca nie ma prawa umieszczania reklam na innych niż rowery i portal internetowy elementach RRM.5) Wykonawca nie ma prawa umieszczania reklam o treści sprzecznej z polskim prawem, którenaruszają dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności reklam:- zawierających treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe wobec innych, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, narodowość, przekonania religijne lub polityczne, propagujące przemoc lub o cechach pornograficznych.- wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu,- napojów alkoholowych, a także produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego lub przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.6) Wykonawca nie ma prawa umieszczania reklam o charakterze politycznym.7) W przypadku umieszczenia reklam o treści naruszającej postanowienia zawarte w umowie, Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do usunięcia przedmiotowych reklam w terminie 24 godzin od doręczenia powiadomienia, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający ma prawo do usunięcia reklam na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

53

Page 54: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

26. Baza danych klientów, pozyskana w procesie zawierania umów z klientami, będzie traktowana przez Wykonawcę jako materiał poufny i nie będzie wykorzystywana do jakichkolwiek celów innych niż związane z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności Wykonawca nie może wykorzystywać danych osobowych dla celów reklamowych lub marketingowych. Na Wykonawcy ciążą również wszelkie obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zarejestrowanie bazy danych osobowych w GIODO i pełnienie funkcji administratora. Wykonawca na koniec Umowy przeniesie własność bazy danych na Zamawiającego oraz przekaże bezzwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od zakończenia Umowy, bazę danych Zamawiającemu lub podmiotowi trzeciemu wskazanemu przez Zamawiającego.27. Przekazanie po zakończeniu trwania Umowy:1) Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu cały kompletny system RRM, w stanie technicznym umożliwiającym jego dalsze funkcjonowanie, pogorszonym jedynie o zużycie będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji. Z czynności strony sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy.2) Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem okresu o którym mowa w § 3 ust. 1, powiadomić Zamawiającego o gotowości do przekazania systemu RRM.3) Strony powołają, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty powiadomienia, komisję zdawczoodbiorczą, która zakończy pracę i sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy w ostatnim dniu okresu, o którym mowa § 3 ust. 1.4) W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w pkt 1 lub 2, Zamawiający ma prawo jednostronnie dokonać ustaleń zakresu koniecznych remontów lub napraw RRM we własnym zakresie oraz zlecić ich wykonanie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Zakres prac zostanie wykazany w protokole zdawczoodbiorczym.28. Wysokość wynagrodzenia i sposób płatności w zakresie kompleksowego utrzymania i zarządzania systemem RRM przez Wykonawcę określa § 8 ust. 1a.29. Kontrola:1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykonania zarządzaniem systemem RRM, a Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią pisemnych uwag i wskazówek przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy. W ramach kontroli Zamawiający ma prawo żądać dostępu do całej dokumentacji związanej z realizacją umowy oraz żądać udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji. 2) Kontrola , o której mowa w pkt 1 obejmować może w szczególności:- sprawdzanie sprawności rowerów, urządzeń stacji rowerowych, czystości i stanu technicznego elementów wyposażenia stacji rowerowej,- sprawdzanie realizacji warunków umowy, dotyczących poprawnego i zgodnego z wymaganiami umowy funkcjonowania RRM,- sprawdzanie zasadności i sposobu załatwiania skarg klientów na działania Wykonawcy dotyczące zarządzania i eksploatacji RRM,- sprawdzanie czasu reakcji na zapełnienie stacji zgodnie z normami wyznaczonymi w SIWZ,- sprawdzanie czasu reakcji na zgłoszone zdarzenia zgodnie z wyznaczonymi normami,- sprawdzanie liczby dostępnych w systemie rowerów,- sprawdzanie prawidłowości działania BOK.30. Wymagania w zakresie realizacji zarządzania i utrzymania kompleksowego systemu wypożyczania rowerów jakim jest RRM stanowią zał. do SIWZ (tym samym w/w dokument jest zał. do niniejszej umowy i integralną jej częścią).

54

Page 55: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

§ 5.Oświadczenia Stron

1. Wykonawca oświadcza, że:1) jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy oraz posiada środki finansowe niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.2) w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy.2. Zamawiający oświadcza, że udzielać będzie Wykonawcy i/lub osobom wyznaczonym przez Wykonawcę pełnomocnictwa niezbędnego do występowania w jego imieniu w postępowaniu administracyjnym niezbędnym do wykonywania Umowy, w szczególności w postępowaniu o wydanie wszelkich opinii, uzgodnień itp. dotyczących RRM.3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku, w którym okaże się niezbędne udzielenie pełnomocnictwa koniecznego do zapewnienia wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 6.Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.Lub1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom realizację następującego zakres zamówienia:........................................................................................................................3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonujeprzedmiot umowy, jak za działania własne.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 6a.Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w

zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań

1. Wykonawca potwierdza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozdziału III pkt 9 SIWZ, co najmniej dwie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia objętego dokumentacją przetargową (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy), będą przez Wykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę.2. Wykonawca potwierdza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do Rozdziału XVI pkt 2.3. SIWZ, liczba zatrudnionych przy realizację niniejszego zamówienia publicznego osób o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie nie mniejsza niż liczba określona przez Wykonawcę w oświadczeniu stanowiącym element złożonej przez Wykonawcę oferty.3. Wykonawca w terminie maks.: - do 10 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające sposób zatrudnienie osób o których mowa w ust. 1,- do dnia uruchomienia systemu RRM, przedstawi Zamawiającemu dokumenty (np. oświadczenie) potwierdzające sposób zatrudnienie osób o których mowa w ust. 2 oraz dokumenty (dopuszczalne kopie) potwierdzających status w/w osób.

55

Page 56: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

4. W przypadku nie przedstawienia informacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do złożenia stosownych dokumentów, wraz z wyznaczeniem terminu na dokonanie w/w czynności. 5. W przypadku nie Wywiązania się wykonawcy z obowiązku złożenia wymaganych dokumentów –lub złożenia dokumentów nie czyniących za dość wymaganiom określonym w niniejszej umowie- Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej , w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1. 6. Niezależnie od naliczenia kar umownych o których mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku nie Wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób o których mowa w ust 1 bądź ust. 2, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) z winy Wykonawcy.

§ 7.Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej czasowo licencji niewyłącznej i niepodlegającej wypowiedzeniu na wszystkie elementy systemu RRM, w tym oprogramowanie, na czas nieokreślony, od dnia odbioru przedmiotu umowy z prawem do korzystania dla celów utrzymania, eksploatacji i rozwoju systemu RRM w kolejnych okresach po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy, w szczególności Zamawiający na podstawie licencji udzielonych przez Wykonawcę uprawniony zostaje do korzystania ze wszystkich utworów wytworzonych lub udostępnionych przez Wykonawcę dla celów eksploatacji, utrzymania i rozwoju systemu RRM, w szczególności projektów, urządzeń i oprogramowania. Licencja udzielana jest Zamawiającemu z prawem udzielania dalszych sublicencji.2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, w tym oprogramowanie i licencje, jest wolny odwad prawnych i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej). W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.3. Rozwiązania kolorystyczne zastosowane w RRM zostaną zgłoszone przez Zamawiającego jako wzór przemysłowy do Urzędu Patentowego.4. Projekty RRM przygotowane przez Wykonawcę stanowią Dzieło. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania zależnego prawa autorskiego w zakresie następujących pól eksploatacji:1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła, a także prawo do wytwarzania egzemplarzy Dzieła techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;2) prezentacji w środkach masowego przekazu3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Dzieło: wprowadzenie do obrotu;4) publicznego prezentowania i udostępniania Dzieła;5) wprowadzania Dzieła do pamięci komputerów;6) wykorzystania Dzieła w sieci Internet lub innych sieci komputerowych;7) swobodnego używania i korzystania z Dzieła oraz jego pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego podmioty.

§ 8.Wynagrodzenie

56

Page 57: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto …..................................... zł (słownie: …......................................................), w tym kwota netto …............................zł (słownie: …..........................................................................).1a. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje kwotę z tytułu wykonania:- przedmiotu zmówienia w części o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-11 (przygotowanie, dostawa i montaż kompleksowego sytemu RRM) w wysokości 35% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, tj. w wys. …………………………………. zł brutto,- przedmiotu zmówienia w części o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 12 (kompleksowe utrzymanie i zarządzanie systemem RRM) w roku 2017, w wysokości 30% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, tj. w wys. …………………………………. zł brutto,- przedmiotu zmówienia w części o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 12 (kompleksowe utrzymanie i zarządzanie systemem RRM) w roku 2018, w wysokości 30% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, tj. w wys. …………………………………. zł brutto,- przedmiotu zmówienia w części o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 12 (kompleksowe utrzymanie i zarządzanie systemem RRM) w roku 2019, w wysokości 5% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, tj. w wys. …………………………………. zł brutto.2. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy niezbędnych do jego wykonania. Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów, surowców, urządzeń, wyposażenia, projektów i oprogramowania jak również ponosi koszty transportu i również opłaca pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy etc. Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot umowy powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek opłaty administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. Dniem zapłaty w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę pierwszej faktury (dot. wykonania przedmiotu zmówienia w części o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-11) stanowi protokół odbioru dostawy RRM, o którym mowa w § 4 ust. 10 podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 5. Faktury dot. wykonania przedmiotu zmówienia w części o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 12 w zakresie dotyczącym poszczególnych sezonów zarządzania RRM, Wykonawca składa po zakończeniu danego sezonu w którym system był udostępniony klientom, tj. po dniu 2 listopada odpowiednio: 2017, 2018 oraz 2019 roku (płatność w każdym z lat następuje jednorazowo po zakończeniu sezonu). Każdorazowo podstawą stwierdzenia prawidłowości wystawionej faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół, potwierdzający wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie którego dot. faktura oraz zgodność faktury z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9.Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecichoraz wobec Zmawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym również utracone korzyści, wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi pracami, w szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez klientów w wyniku wadliwego działania systemu RRM lub jego poszczególnych elementów. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego

57

Page 58: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu umowy.2. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmującą wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną przez niego działalnością wynikającą z postanowień przedmiotowej umowy z nieredukcyjną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 250.000,00 zł, w tym za szkody wyrządzone klientom oraz osobom trzecim lub wyrządzone na terenie powierzonym Wykonawcy dla celów realizacji Umowy (stacje rowerowe).3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji niniejszejumowy a ponadto umowa i polisa ubezpieczenia będą zawarte do daty 60 dni późniejszej od terminu realizacji niniejszej umowy.4. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki Wykonawca przedłoży do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.5. Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.6. W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami z tym związanymi.

§ 10.Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy –w zakresie dostarczanych elementów RRM, tj.: rowerów, stacji, systemów informatycznych itp.- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……… lat od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy RRM, o którym mowa w § 4 ust. 10. Okres rękojmi za wady jest zrównany z okresem udzielonej gwarancji jakości.2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na materiały oraz karty gwarancyjne producentów materiałów. W przypadku gdyby Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych prac lub dostarczanych materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiającego.3. W dniu podpisania protokołu odbioru dostawy RRM (odbioru zamówienia), Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w którym określi warunki udzielanej gwarancji.4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.7. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią wystawionej przez Wykonawcę gwarancji a treścią umowy, strony obowiązuje treść umowy.8. Termin usunięcia wad wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.9. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stronwyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni.10. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanego przedmiotu umowy, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu

58

Page 59: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 11.Cesja wierzytelności

Dokonanie przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Naruszenie powyższego postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek nienależytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 12.Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień niniejszej umowy.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:1) za zwłokę w wykonaniu i przedłożeniu do uzgodnienia z Zamawiającym projektów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) względem terminu określonego w § 3 pkt 1 – karę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,2) za zwłokę w zaprezentowaniu Zamawiającemu wzorcowego roweru w odniesieniu do terminu określonego w § 3 pkt 2 – karę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,3) za zwłokę w usunięciu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do wzorcowego roweru w odniesieniu do terminu wskazanego przez Zamawiającego – karę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,4) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w zakresie o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 - 10 względem terminów określonych w § 3 pkt 3 – karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,5) za zwłokę w przeprowadzeniu testowego rozruchu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 11) względem terminu określonego w § 4 ust. 12 – karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,6) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych podczas testowego rozruchu RRM lub w okresie gwarancji - karę w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,7) za zwłokę w uruchomieniu systemu RRM w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 3 pkt 4 – w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,8) za każdy rower niesprawny dłużej niż 12 godzin – 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony czas reakcji,9) za każdy stojak niesprawny dłużej niż 24 godziny – 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony czas reakcji,10) za każdy terminal niesprawny dłużej niż 48 godzin – 300,00 zł (trzysta złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony czas reakcji z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 4a ust. 8 pkt 8.11) za każdy rozpoczęty dzień niefunkcjonowania RRM w okresie w którym zgodnie z zapisami umowy system ma być dostępny dla klientów– 300,00 zł (trzysta złotych),

59

Page 60: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

12) za każdy rower, który nie został oczyszczony w ciągu 12 godzin od czasu ujawnienia zabrudzenia – 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony czas reakcji,13) za każdą stację rowerową (lub jakikolwiek z elementów jej wyposażenia), która nie została oczyszczona w ciągu 24 godzin od czasu ujawnienia zabrudzenia – 100,00 zł (sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony czas reakcji,14) w trakcie trwania Umowy za stwierdzoną średnią ilość rowerów w systemie w danym miesiącu poniżej 90% liczby o której mowa w § 4a ust. 9– 300,00 zł (trzysta złotych) za każdy przypadek, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 9 w okresie dostępności dla klientów systemu RRM,15) w trakcie trwania Umowy za stwierdzoną podczas codziennej kontroli systemu liczbę rowerów w systemie poniżej liczby o której mowa w § 4a ust. 9 – 100,00 zł (sto złotych) za każdy przypadek, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 9 w okresie dostępności dla klientów systemu RRM,16) za dostępność strony internetowej RRM niższą niż 99% liczoną w godzinach w skali miesiąca – 300,00 zł (trzysta złotych) za każdy miesiąc,17) za działanie BOK niezgodne z ustalonymi warunkami umowy i załącznika nr 1 do przedmiotowej umowy - 300,00 zł (trzysta złotych) za każdy stwierdzony przypadek,18) za wadliwe lub niedziałające oprogramowanie będące w gestii Wykonawcy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 500,00 zł (pięćset złotych ) za każdy rozpoczęty dzień,19) za wykorzystywanie RRM elementów nie spełniających ustalonych wymogów – 300,00 zł (trzysta złotych ) za każdy stwierdzony przypadek,20) za zwłokę w relokacji rowerów pomiędzy stacjami systemu RRM, w odniesieniu do wymaganego w umowie czasu– wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony czas relokacji – za każdy rower,21) za zwłokę w przekazaniu raportów, rozliczeń, informacji i danych, w odniesieniu do określonych w umowie terminów – w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień rozpoczęty zwłoki,22) za zwłokę w przygotowaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym ostatecznej wersji dokumentów określających prawa i obowiązki klientów RRM w szczególności regulaminu korzystania z RRM oraz planu funkcjonowania BOK w odniesieniu do określonego w umowie terminu,– w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych) za każdy dzień zwłoki,23) za każdy element RRM wykorzystany dla celów zabronionej reklamy – 100,00 zł (sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara jest naliczana odrębnie za każdy rozpoczęty dzień w którym stwierdzono wykorzystanie elementu RRM dla celów zabronionej reklamy,24) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu zawartej umowy najmu lokalu, przeznaczonego i przystosowanego do zorganizowania BOK, w odniesieniu do terminu określonego w umowie, w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,25) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4a ust. 24 pkt 4 w odniesieniu do terminu wskazanego przez Zamawiającego w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień rozpoczęty zwłoki – za każdą stację oddzielnie,26) za zwłokę w dostarczeniu do systemu RRM brakujących rowerów w odniesieniu do określonego w umowie terminu,, w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy brakujący rower oddzielnie z zastrzeżeniem § 4a ust. 10.27) za zwłokę w dostarczeniu i wymianie wszystkich zniszczonych i uszkodzonych elementów wyposażenia stacji rowerowych (w szczególności terminalu, stojaków na rowery oraz monitoringu) w odniesieniu do określonego w umowie terminu, w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdą uszkodzoną stację.

60

Page 61: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

28) za zwłokę w zapewnieniu magazynowania i konserwacji elementów RRM, w okresie sezonowych przerw w eksploatacji RRM w odniesieniu do określonych w umowie terminów, w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.29) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, chyba, że odstąpienie następuje w okolicznościach o których mowa w § 6a ust. 6, a wcześniej naliczono Wykonawcy karę o której mowa w § 6a ust. 5.3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1.4. Strony mają prawo dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń zarówno wszystkich łącznie, jak i każdego z osobna oraz sumowania naliczonych kar umownych i obciążenia drugiej Strony w ich łącznym wymiarze.5. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kar umownych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w terminie maks. 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej określającego wysokość kar umownych. Strony ustalają, że po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar umownych na podstawie niniejszej umowy zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z każdej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 14.Zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażonąw formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.2. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa Rozdział XX SIWZ.

§ 15.Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leżyw interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:1) opóźniania się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem PrzedmiotuUmowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do któregokolwiek z terminów, określonych w § 3,2) przerwania wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,3) w okolicznościach o których mowa w § 6a ust. 6,4) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania prac, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową,

61

Page 62: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

5) gdy Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego odda pod jakimkolwiek tytułem RRM innemu podmiotowi,6) gdy trzykrotnie zostanie stwierdzona podczas kontroli systemu liczba rowerów w systemie wynosząca poniżej 75% liczby o której mowa w § 4a ust. 9.4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesieskutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót, dostaw i usług prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część przedmiotu zamówienia wykonaną bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych prac w oparciu o kosztorys o którym mowa w § 2 ust. 4, a jeżeli nie będzie to możliwe w oparciu protokół inwentaryzacji i wyceny zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w okresie zarządzania w oparciu o procentową dostępność (liczoną w dniach) systemu przed dniem zakończenia przez Wykonawcę zarządzania systemem RRM w danym roku.2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny zgodnie z punktem powyżej. Równocześnie strony przystąpią do odbioru wykonanych prac, stosując w tym zakresie odpowiednie postanowienia § 4 bądź § 4a.6. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane prace w zakresie uzgodnionym przez stronyna koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy lub powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 16.Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Całość zabezpieczenia tj. ........................ złotych została wniesiona przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy w formie ........................................................ Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy.

3. Szczegóły dot. kwestii zabezpieczenia reguluje Rozdział XVII SIWZ..

§ 17.Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.3. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

62

Page 63: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Załącznik do SIWZ

Wymagania w zakresie utrzymania i zarządzania kompleksowym systemem wypożyczania rowerów jakim jest RRM.

I. INFORMACJE OGÓLNE1. Kompleksowy system wypożyczania rowerów pn. Radomski Rower Miejski (RRM) to bezobsługowy system wypożyczalni rowerów w celu dokonania krótkotrwałych podróży w obszarze miasta Radomia. W skład RRM wchodzi wskazana w druku oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu pn.: Realizacja kompleksowego systemu Radomskiego Roweru Miejskiego , liczba w pełni sprawnych, gotowych do wypożyczenia i użytku rowerów (w tym 2 szt. rowerów typu tandem przeznaczonych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne) rozmieszczonych na liczbie stacji nie mniejszej niż ………… (zgodnie z liczbą wskazaną w ofercie dot. zamówienia publicznego), o ogólnej liczbie stojaków rowerowych zgodnej z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej.2. System umożliwia wypożyczenie i zwrot roweru w dowolnej stacji przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w całym okresie funkcjonowania systemu. Wykonawca ponosi koszty wypożyczenia roweru przez klientów systemu przez pierwsze 20 minut od chwili wypożyczenia roweru ze stacji rowerowej do chwili zwrotu na dowolną stację rowerową. Warunkiem bezpłatnego korzystania przez klientów systemu przez następną wielokrotność min. 20 minut jest wypożyczenie i zwrot roweru na dowolną stację rowerową w czasie do 20 minut. Korzystanie z roweru ponad 20 minut przez klientów systemu może być podstawą do naliczania opłat według cennika określonego w regulaminie systemu.3. Okres funkcjonowania RRM określa umowa dot. zamówienia publicznego.4. Warunkiem wypożyczenia roweru będzie zawarcie umowy klienta z Wykonawcą w czasie rejestracji w systemie informatycznym, rejestracja indywidualnego konta klienta i zasilenie tego konta kwotą minimum 10,00 zł brutto. Warunkiem korzystania z systemu jest utrzymanie minimalnego stanu konta w wysokości 10 złotych brutto. Niewykorzystane środki powyżej

63

Page 64: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

kwoty 10 zł brutto zgromadzone na indywidualnym koncie będą zwrócone klientowi w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Wykonawcą a klientem systemu RRM. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawcę także promocyjnych abonamentów, przy czym będzie to wymagało każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

II. OBOWIĄZKI i WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:1. Prowadzenie BOK oraz systemu informacji elektronicznej (strony www, e-poczta, komunikator internetowy) i telefonicznej (Call Center).2. Biuro Obsługi Klienta będzie funkcjonować w tym samym okresie co system RRM i będzie obsługiwane co najmniej w języku polskim i angielskim.3. BOK będzie czynne podstawowo w godzinach od 6:00 do 18:00 w dni robocze oraz od 7.00 do 19.00 w soboty, niedziele i święta. Kontakt będzie możliwy osobiście lub przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail), komunikatora internetowego, bądź połączenia telefonicznego (połączenia głosowe oraz informacje SMS). Koszt każdej minuty rozmowy będzie równy kosztowi impulsu, natomiast koszt wiadomości tekstowej nie będzie wyższy niż 1 zł brutto. Parametry obsługi należy utrzymać na poziomie charakterystycznym dla współczesnych usług tego typu. Maksymalny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem nie może przekraczać 5 minut (od momentu uzyskania połączenia z numerem). Maksymalny czas odpowiedzi na wiadomość elektroniczną nie może przekraczać 4 godzin (w czasie kiedy BOK jest czynne).4. Informacja telefoniczna (Call Center) BOK będzie zapewniona przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.5. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla użytkowników systemu. Skrzynka głosowa pomocy technicznej ma być czynna całodobowo. Infolinię należy wyposażyć w możliwość nagrania informacji głosowej dla obsługi systemu, identyfikowanej numerem użytkownika (np. zgłoszenie o awarii).6. Rozmowy prowadzone przez infolinię powinny być rejestrowane i dostępne do wglądu przez personel Wykonawcy przez 30 dni od daty nagrania.7. W ramach prowadzenia BOK Wykonawca zobowiązany jest do:1) kontaktu z klientami systemu RRM i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania systemu (rejestracja, opłaty, wypożyczenia i zwroty rowerów itp.),2) przyjmowania zgłoszeń związanych serwisem urządzeń i rowerów systemu (awarie, uszkodzenia, naprawy itp.),3) rozpatrywania reklamacji klientów oraz prowadzenie korespondencji pisemnej w formie papierowej i elektronicznej w zakresie działalności systemu,4) odpowiadania na wszystkie skargi i wnioski z zakresu funkcjonowania RRM,5) prowadzenia rejestru skarg i wniosków wraz z informacjami dotyczącymi treści oraz terminu wpływu i odpowiedzi BOK. Skargi mają być rozstrzygane w terminie nie dłuższym niż 21 dni. Zamawiający będzie otrzymywał kopie skarg i odpowiedzi razem z comiesięcznym zestawieniem ilości skarg.8. Wykonawca umożliwi korzystanie z systemu przez młodzież do 18 roku na warunkach określonych w regulaminie systemu RRM.9. Wykonawca zapewni możliwość zatrzymania okresu naliczania opłat za wypożyczenie lub zwrotu opłaty za wypożyczenie roweru z powodu awarii oraz możliwość awaryjnego zwrotu roweru w przypadku awarii stacji. Klient nie może ponosić kosztów wynikających z wadliwie działającego systemu.10. Wykonawca zapewni klientom dokonywanie płatności związanych z wypożyczeniem roweru i określi sposób ich realizacji w regulaminie systemu. Płatności mogą być dokonywane przelewem, kartami kredytowymi lub inny sposób określony przez Wykonawcę. Z tytułu tych transakcji klienci nie powinni ponosić dodatkowych kosztów i opłat naliczanych bezpośrednio przez Wykonawcę.

64

Page 65: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

11. Rejestracja klientów może nastąpić w systemie internetowym, bezpośrednio w BOK, przy pomocy telefonu za pomocą odpowiedniej aplikacji lub bezpośrednio na stacji rowerowej.12. Wykonawca zapewni ochronę danych osobowych klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.13. Odpłatne wypożyczenie audio przewodników możliwe będzie tylko dla zarejestrowanych wcześniej w systemie RRM użytkowników.14. Wypożyczenie i zwrot audio przewodników odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu przez użytkowników w BOK i powinno być możliwe we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 09.00 do 17.00 w okresach funkcjonowania systemu.15. Szczegółowe warunki korzystania z audio przewodników oraz wysokości opłat za ich wypożyczanie określone zostaną w Regulaminie RRM.16. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o usterkach oraz zapewni ich niezwłoczne usunięcie. W przypadku usterek rowerów Wykonawca wymieni uszkodzone rowery na te, które posiada w rezerwie i natychmiast przystąpi do naprawy uszkodzonych rowerów.17. Wykonawca zapewni czystość rowerów i elementów stacji rowerowych.18. Wykonawca będzie monitorował liczbę rowerów na poszczególnych stacjach rowerowych. W razie potrzeby przewiezie rowery ze stacji, na których nastąpiła akumulacja rowerów, na stacje, na których występuje deficyt rowerów.19. Dopuszcza się rozbudowę systemu przez Wykonawcę, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego, pod warunkiem uzyskania każdorazowo odrębnego pisemnego zezwolenia Zamawiającego. W przypadku uruchomienia dodatkowych stacji na koszt Wykonawcy liczba rowerów musi ulec zwiększeniu o min. 5 rowerów na każdą dodatkową stację. Dodatkowe stacje rowerowe i rowery muszą być kompatybilne z funkcjonującym systemem.20. Wykonawca będzie serwisował oraz przechowywał rowery w pomieszczeniach zorganizowanych na własny koszt będzie zabezpieczał wszystkie elementy RRM w okresach zawieszenia jego funkcjonowania.21. W trakcie trwania RRM średnia ilość rowerów w systemie w skali miesiąca (suma ilości rowerów z wszystkich odczytów w danym miesiącu/ilość dni w danym miesiącu) nie może być niższa niż 90% liczby o której mowa w ofercie złożonej przez Wykonawcę.22. W trakcie trwania RRM ilość rowerów w żadnym z odczytów dziennych nie powinna być niższa niż wskazana w ofercie złożonej przez Wykonawcę.23. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac objętych przedmiotem umowy.24. W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób trzecich powstałe w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca przejmie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi takie roszczenia.25. W trakcie realizacji umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany rozmieszczenia rowerów w stacjach rowerowych. Z wnioskiem o zmianę rozmieszczenia może się zwracać również Wykonawca.

65

Page 66: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Załącznik do SIWZOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

Specyfikacja zamawianego sprzętu i oprogramowania.

A. DANE PODSTAWOWE W ramach zamówienia należy:1. wykonać dokumentację projektową odpowiednią dla przedmiotowego zamówienia;2. uzyskać potrzebne dla realizacji przedmiotowego zamówienia warunki techniczne,

uzgodnienia i zgłoszenia; 3. dostarczyć i zamontować stacje rowerowe; 4. dopełnić formalności związanych z przekazaniem obiektów do użytkowania;5. dostarczyć wszystkie pozostałe elementy systemu RRM; 6. przeprowadzić testowy rozruch systemu RRM. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w umowie oraz dalszych częściach niniejszego opracowania.W ramach ZADANIA powinny zostać zrealizowane / dostarczone / wykonane, minimum obiekty / elementy / infrastruktura, podane w poniższej tabeli.

SYMBOL NAZWA ELEMENTU WIELKOŚĆ1. STACJE ROWEROWE Min. 20 szt2. ROWERY Z WYPOSAŻENIEM Min. 200 szt3. STOJAKI NA ROWERY PRYWATNE 100 szt4. MONITORING 20 kpl5. SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGUJĄCY WYPOŻYCZALNIĘ 1 kpl6 WYPOSAŻENIE BIURA OBSŁUGI KLIENTA 1 kpl

66

Page 67: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

7. PORTAL INTERNETOWY 1 kpl

B. SPECYFIKACJA DOSTARCZANEGO SPRZĘTU1. Stacje rowerowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 20 stacji rowerowych i wyposażyć je łącznie w minimum 300 stojaków. Liczba stojaków na poszczególnych stacjach może być zróżnicowana zależnie od zapotrzebowania klientów na rowery.

2. Stacje rowerowe maja umożliwić bezobsługowe wypożyczanie rowerów oraz ich zwrot przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresach funkcjonowania systemu RRM.

3. Wykonawca w ramach realizacji zadania sporządzi projekt stacji rowerowych i uzyska w imieniu Zamawiającegowszelkie dokumenty, uzgodnienia i pozwolenia pozwalające na fizyczne zainstalowanie elementów wyposażenia stacji rowerowych.

4. Każda stacja powinna być wyposażona w min jeden terminal regulujący i umożliwiający proces wypożyczeń i zwrotów rowerów, stojaki na 15 rowerów systemu, stojaki na 5 rowerów prywatnych.

5. Elementy stacji nie mogą być zasilane kablową siecią energetyczną. Zasilanie odbywać się będzie za pomocą akumulatorów i baterii słonecznych.

6. Stacja rowerowa nie może być trwale związana z gruntem (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane), natomiast musi być przymocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jej demontaż poprzez użytkowanie zwykłe.

7. Stacja rowerowa nie powinna wymagać podłączenia żadnych mediów zewnętrznych.8. Stacje rowerowe należy ponumerować.9. Wszystkie materiały i konstrukcje użyte do realizacji umowy muszą odpowiadać wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej.10. Do identyfikacji klienta na stacji rowerowej mogą być wykorzystane karty RFID

(np.Elektroniczna Legitymacja Studencka, Radomska Karta Miejska).11. Wszelkie informacje systemu powinny być przedstawione w języku polskim i angielskim.12. Wszystkie projektowane elementy muszą być odporne na: korozję, czynniki środowiska

wielkomiejskiego, akty wandalizmu.13. Kolorystyka elementów - odnosząca się do barw logo Radomia - kolory należy uzgodnić w

procesie projektowym z Zamawiającym.14. Stacja ma być charakterystyczna dla Miasta Radom - ma posiadać nazwę Radomski Rower

Miejski, Na terenach podlegających ochronie konserwatora projekt stacji należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Radomiu. W zakres uzgodnienia wchodzić mają: usytuowanie stacji oraz elementy stacji, które mają nawiązywać do istniejących historyzujących elementów małej architektury zaakceptowanych przez MKZ w Radomiu.Techniczne rozwiązania posadowienia elementów stacji muszą pozwalać na demontaż, zarówno w indywidualnych przypadkach, jak i w okresie niefunkcjonowania RRM. Jednocześnie sposób posadowienia elementów RRM musi uniemożliwiać ich zdemontowanie przez osoby trzecie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERMINALA

Należy zamontować minimum 1 szt. terminala w jednej stacji rowerowej. Terminal powinien być zlokalizowany zawsze bezpośrednio przy stojakach.

Wymiary terminala – wysokość max. 2,5 m, przy uwzględnieniu baterii słonecznej, szerokość max. 0,60 m, głębokość max. 0,40 m

67

Page 68: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Terminal ma być zaprojektowany i wykonany jako jednolity, zwarty element, bez wystających części umożliwiających łatwe oderwanie, oraz wyposażony w źródło energii (bateria słoneczna, akumulator).

Terminal ma posiadać następujące elementy:

1. Logotyp RRM, numer stacji, ………2. Wyświetlacz pozwalający na obsługę procesu wypożyczania roweru w czterech wersjach językowych: polskiej i angielskiej; w stanie spoczynku dopuszcza się wyłączenie ekranu - wzbudzenie winno nastąpić przy każdym naciśnięciu przycisku lub sygnale z czytników kart o zbliżeniu karty, jasność wyświetlacza powinna być automatycznie regulowana i dostosowana do zmiennych warunków oświetleniowych, w szczególności wyświetlany obraz powinien być czytelny w warunkach pełnego oświetlenia słonecznego. W celu zapewnienia poufności wprowadzanych do systemu informacji konieczne jest, aby wyświetlacz wyposażony został w filtr prywatyzujący (zawężający kąt widzenia wyświetlanych informacji).3. Regulamin korzystania z RRM w wersji polskiej i angielskiej.4. Mapę pokazującą umiejscowienie stacji w promieniu 5 km; mapa ma posiadać możliwość podświetlenia na co najmniej 30 sekund, aktywowanego przy pomocy przycisku.5. Na przedniej części terminalu stacji powinny być umieszczone następujące informacjei elementy: - mapa Radomia z zaznaczoną lokalizacją ponumerowanych wszystkich stacji, z wyszczególnioną lokalizacją danej stacji, - krótka informacją o czynnościach niezbędnych do wykonania przez klientów w celu wypożyczenia i zwrotu roweru, - informacja o możliwościach kontaktu z BOK, w tym w sytuacjach awaryjnych, - urządzenia regulujące i umożliwiające proces wypożyczeń i zwrotów rowerów, - kamera umożliwiająca podgląd ilości i stanu rowerów oraz w razie potrzeby rejestrująca wypożyczenia i zwroty rowerów na stacji,

6. Czytnik kart zbliżeniowych obsługujący karty umożliwiający obsługę kart typu MIFARE® zgodny ze standardem ISO/IEC 14443 o następujących cechach:- szybki interfejs komunikacyjny służący wymianie danych z jednostką nadrzędną- możliwość przechowania 16 par kluczy statycznych w pamięci układu czytnika bez możliwości ich odczytu po wgraniu do układu (kluczem można się tylko posłużyć lub go zastąpić, nigdy – odczytać jego wartość); opcjonalnie – klucze mogą być równieżprzechowywane na karcie SAM ,- zgodność z ISO/IEC 14443 typ A, części 1-4 (protokół T=CL z cz. 4 do obsługi kart MIFARE

Plus),- obsługa natywnych kart MIFARE Classic i protokołu MIFARE® Classic Protocol,- obsługa emulowanych kart MIFARE Classic - włączając w to karty przedstawiające się, jako np. karta SmartMX,- możliwość odczytu i obsługi zarówno 4-, jak i 7-bajtowego UID karty,- wyposażenie w gniazdo SAM (czytnik kart ISO-7816 w formacie ID-000) i zapewnienie możliwości pracy z kartami SAM,- pole elektromagnetyczne o parametrach umożliwiających odczyt kart z odległości nie mniejszej niż 5 cm,

68

Page 69: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

- obsługa kart MIFARE Plus działających zarówno na poziomie Security Level 1 (SL1 –oznacza on pełną kompatybilność z MIFARE Classic i CRYPTO1), jak i na poziomach SL2 iSL3 (autoryzacja i/lub szyfrowanie komunikacji karty z czytnikiem protokołem AES-128),- dodatkowe zabezpieczenia zarówno na poziomie ew. aplikacji RRM na KM (Karta Miejska), jak i systemu zarządzającego, np. szyfrowanie danych aplikacji RRM na KM lub ich zabezpieczenie podpisem elektronicznym (z wykorzystaniem „silnych” protokołów szyfrujących np. AES-256, 3DES, SHA)

7. Terminal powinien być wyposażony w moduł umożliwiający komunikację terminala z systemem informatycznym obsługującym wypożyczalnie rowerów. Komunikacja pomiędzy stacjami rowerowymi a systemem powinna być oparta o protokół GPRS. Wykonawca dostarczy wraz z terminalami moduły do komunikacji oraz karty SIM. Wykonawca zawrze umowy z operatorem świadczącym usługi telekomunikacyjne na wymaganą do prawidłowego działania systemu ilość kart SIM na okres do dnia 02.11.2019 r. i z góry opłaci abonament za usługi telekomunikacyjne w całym okresie obowiązywania umów. Opłata abonamentowa opłacona przez Wykonawcę powinna pokrywać wszelkie koszty świadczonych usług telekomunikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego systemu w okresie do dnia 02.11.2019 r. Wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia Zamawiający (lub inny podmiot wskazany przez Zamawiającego) na podstawie umowy cesji przejmie zobowiązania wynikające z zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOJAKÓW ROWEROWYCH

Należy zamontować 15 szt. stojaków w jednej stacji rowerowej (preferowane projektowanie w modułach 3-5-cio stojakowych).Stojaki mają spełniać następujące wymagania :- kształt musi umożliwiać stabilne ustawienie roweru w pozycji pionowej, - wyposażone w elektrozamek umożliwiający zapięcie/wypięcie roweru wraz z dodatkowym zapięciem,- zamontowane w sposób stabilny, uniemożliwiający demontaż zarówno pojedynczego stojaka, jak i całego modułu przez osoby nieupoważnione,- preferowanym jest umieszczenie stojaków jako zintegrowanego systemu na wspólnej podstawie zawierającej również instalacje kablowe zasilające. Podstawa musi na swoich zakończeniach posiadać skosy likwidujące efekt stopnia, będącego skutkiem grubości podstawy,- rozmieszczenie w sposób umożliwiający komfortowe wypożyczenie oraz zwrot roweru,- rozstawione nie rzadziej niż 110 cm i nie gęściej niż 80 cm,- do każdej stacji rowerowej Wykonawca dostarczy i zamontuje dodatkowo minimum 5 stojaków rowerowych dla rowerów prywatnych, tzn. innych niż rowery systemu wypożyczalni RRM.

2. Rowery z wyposażeniem.Szczegółowe wymagania dotyczące rowerów standardowychRower i jego wyposażenie powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 ,poz. 951 z późn. zm.). Wygląd oraz wyposażenie wszystkich rowerów muszą być ujednolicone,

69

Page 70: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

charakterystyczne i identyfikowalne z Radomskim Rowerem Miejskim. Rower powinien być wyposażony w jak najmniejszą ilość elementów regulowanych oraz odkręcalnych, a także w nietypowe, niestandardowe elementy konstrukcyjne utrudniające ich demontaż i zastosowanie w innych rowerach. Rower ma być przystosowany do komfortowego korzystania przez osoby o wzroście od 150 do 195 cm w pozycji wyprostowanej. Rower ma być przeznaczony dla osób o masie do 120 kg oraz przewozu bagażu o masie do 15 kg na bagażniku przednim.Dostarczany system zapewnić ma możliwość codziennego wypożyczenia min 200 rowerów Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych elementów systemu zamieszczono poniżej:a) rama – o dużej wytrzymałości, jednobelkowa z niskim przekrokiem,b) hamulec przedni – rolkowy lub bębnowy obsługiwany przy pomocy dźwigni ręcznej,c) hamulec tylny – rolkowy lub bębnowy obsługiwany przy pomocy dźwigni ręcznej oraz torpedo,d) kierownica – o powiększonym wzniosie,e) dzwonek – obrotowy, wsuwany na kierownicęf) bagażnik na kierownicę - stalowy, pojemność ok. 15l, nośność faktyczna min. 15 kg, zintegrowany na stałe z konstrukcją kierownicy,g) napęd:- przekazanie napędu łańcuchem: mechanizm korbowy - uszczelniony środek suportowy (oś mechanizmu korbowego zintegrowana z łożyskami), korby – aluminium, łańcuch stalowy z napinaczem, osłona łańcucha – poliwęglan lub: - przekazanie napędu za pomocą wałuh) nóżka – stalowa,i) opony – co najmniej 26x1,75”, z paskiem odblaskowym,j) lampa tylna LED:- z zabezpieczeniem antyprzepięciowym,- z funkcją podtrzymywania światła po zatrzymaniu,- zintegrowane światło odblaskowe;k) lampa przednia LED:- z zabezpieczeniem antyprzepięciowym,- z funkcją podtrzymywania światła po zatrzymaniu,- zintegrowane światło odblaskowe,- konstrukcja zintegrowana z bagażnikiem przednim, umieszczona centralnie;l) piasta przednia – piasta-dynamo z hamulcem,ł) piasta tylna – trzybiegowa z hamulcem,m) siodło i poszycie – żelowe, szerokie typu „kanapa” - komfortowe do krótkich i miejskich dystansów, stelaż stalowy na podwójnych stożkowych sprężynach, poszycie – pianka integralna o wysokiej odporności na ścieranie warstwy wodoodpornej,n) szybkozacisk wspornika siodła - zamocowany na stałe do ramy,o) wspornik siodła – zablokowana możliwość wyjęcia, o wysokości zapewniającej ergonomiczną postawę w czasie podróży osobom do 195 cm wzrostu, wyposażony w podziałkę ułatwiającą regulację wysokości,p) widelec – sztywny (nieamortyzowany), stalowy 1 1/8”,r) wspornik kierownicy – 1 1/8” (pogrubiony), stalowy,s) błotniki - tworzywo sztuczne, głębokie (spełniające rolę osłony szprych), błotnik tylny – elastyczny, uginający się w razie siadania, dodatkowo wyposażony w boczny ochraniacz zabezpieczający odzież przed wkręceniem się w koło,t) indywidualne zapięcie rowerowe umożliwiające pozostawienie roweru w innym miejscu niż przeznaczona do tego stacja rowerowa, od momentu wypożyczenia roweru do chwili jego zwrotu tylko przez osobę, która dokonała wypożyczenia (zapięcie musi umożliwiać jednocześnie przypięcie roweru do stojaka w stacji rowerowej w przypadku zaniku zasilania),u) informacje dla użytkownika:

70

Page 71: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

- numer roweru po obu stronach ramy (na wysokości niezasłanianej przez inne elementy roweru) oraz na powierzchni informacyjnej nad tylnym kołem, wielkość cyfr maksymalna w stosunku do grubości ramy,- kod QR umożliwiający wypożyczenie roweru poprzez aplikację mobilną,- numer telefonu do Centrum Kontaktu, Rower może być wyposażony w powierzchnię przeznaczoną do umieszczania reklamy o łącznej powierzchni nie większej niż 1 metr kwadratowy na ochraniaczu tylnego koła, która nie może w żadnym stopniu utrudniać korzystania z roweru. Zamawiający zabrania umieszczania jakichkolwiek elementów dodatkowych na rowerze bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.Szczegółowe wymagania dotyczące rowerów cargoRower i jego wyposażenie powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 ,poz. 951 z późn. zm.). Wygląd oraz wyposażenie wszystkich rowerów muszą być ujednolicone, charakterystyczne i identyfikowalne z Radomskim Rowerem Miejskim. Dostarczany system zapewnić ma możliwość codziennego wypożyczenia min 2 sztuk 3 kołowych rowerów cargo wyposażonych w skrzynię o ładowności do 100 kg oraz fabrycznie przystosowanych do przewozu 4 dzieci w skrzyni ładunkowej. Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych elementów systemu zamieszczono poniżej:a) dzwonek – obrotowy, wsuwany na kierownicęb) napęd – przekazanie napędu łańcuchem: mechanizm korbowy - uszczelniony środek suportowy (oś mechanizmu korbowego zintegrowana z łożyskami), korby – aluminium, łańcuch stalowy z napinaczem, osłona łańcucha c) opony – wzmocnione, antyprzebiciowe z paskiem odblaskowymd) lampa tylna LED:- z zabezpieczeniem antyprzepięciowym,- z funkcją podtrzymywania światła po zatrzymaniu,- zintegrowane światło odblaskowe;e) lampa przednia LED:- z zabezpieczeniem antyprzepięciowym,- z funkcją podtrzymywania światła po zatrzymaniu,- zintegrowane światło odblaskowe,f) piasta tylna – siedmiobiegowag) siodło i poszycie – żelowe, szerokie typu „kanapa” - komfortowe do krótkich i miejskich dystansów, stelaż stalowy na podwójnych stożkowych sprężynach, poszycie – pianka integralna o wysokiej odporności na ścieranie warstwy wodoodpornej,h) szybkozacisk wspornika siodła - zamocowany na stałe do ramy,i) wspornik siodła – zablokowana możliwość wyjęciaj) indywidualne zapięcie rowerowe umożliwiające pozostawienie roweru w innym miejscu niż przeznaczona do tego stacja rowerowa, od momentu wypożyczenia roweru do chwili jego zwrotu tylko przez osobę, która dokonała wypożyczenia (zapięcie musi umożliwiać jednocześnie przypięcie roweru do stojaka w stacji rowerowej w przypadku zaniku zasilania),k) informacje dla użytkownika:- numer roweru po obu stronach ramy (na wysokości niezasłanianej przez inne elementy roweru), wielkość cyfr maksymalna w stosunku do grubości ramy,- kod QR umożliwiający wypożyczenie roweru poprzez aplikację mobilną,- numer telefonu do Centrum Kontaktu,

71

Page 72: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Rower może być wyposażony w powierzchnię przeznaczoną do umieszczania reklamy o łącznej powierzchni nie większej niż 1 metr kwadratowy na burtach skrzyni ładunkowej, która nie może w żadnym stopniu utrudniać korzystania z roweru. Zamawiający zabrania umieszczania jakichkolwiek elementów dodatkowych na rowerze bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.Szczegółowe wymagania dotyczące rowerów tandem.Rower i jego wyposażenie powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 ,poz. 951 z późn. zm.). Wygląd oraz wyposażenie wszystkich rowerów muszą być ujednolicone, charakterystyczne i identyfikowalne z Radomskim Rowerem Miejskim. Dostarczany system zapewnić ma możliwość codziennego wypożyczenia min 3 sztuk rowerów dla osób niepełnosprawnych typu tandem wyposażonych w następujący osprzęt: dzwonek, błotniki, oświetlenie, hamulec, elementy odblaskowe, siodełko ,koszyk do przewożenia przedmiotów o masie ok.5kg. indywidualne zapięcie umożliwiające zapięcie roweru poza stacjami rowerowymi.Rower może być wyposażony w powierzchnię przeznaczoną do umieszczania reklamy o łącznej powierzchni nie większej niż 1 metr kwadratowy , która nie może w żadnym stopniu utrudniać korzystania z roweru. 3. Stojaki na rowery prywatne.Do każdej stacji rowerowej Wykonawca dostarczy i zamontuje dodatkowo 5 stojaków rowerowych dla rowerów prywatnych, tzn. innych niż rowery systemu wypożyczalni RM, o następujących parametrach:- kształt musi umożliwiać stabilne ustawienie roweru w pozycji pionowej,- zamontowane w sposób stabilny, uniemożliwiający demontaż zarówno pojedynczego stojaka, jaki całego modułu przez osoby nieupoważnione,- rozmieszczenie w sposób umożliwiający komfortowe przypięcie i odpięcie standardowego zabezpieczenia przed kradzieżą roweru,- forma stojaków może nawiązywać do użytych przy stacji rowerowej lub do stosowanych typowych stojaków na terenie miasta Radom.4. Monitoring.Wymaga się zastosowanie min 1 kamery na każdej stacji rowerowej:- kamera skierowana na stojaki z rowerami rejestrująca obraz w rozdzielczości minimum SXGA( 1,3 Mpix)o ilości klatek minimum 5 fps i obiektyw o zmiennej ogniskowej.Elementy monitoringu muszą być umieszczone w wandalo-odpornych obudowach.Obraz z kamer musi być zapisywany na karcie pamięci na stacji rowerowej (przechowanie zapisu z kamer przez okres min 14 dni). Do zapisanych obrazów dostęp będzie miała firma zajmująca się obsługą systemu oraz Zamawiający.Umieszczona w stacji kamera ma umożliwiać rejestrację obrazu w trybie detekcji ruchu. Zarejestrowany obraz musi być przechowywany w pamięci zewnętrznej kamery przez minimum 14 dni.5. System informatyczny obsługujący wypożyczalnię.WYMAGANIA OGÓLNEOprogramowanie użytkowe systemu powinno zapewniać klientom swobodną i prostą obsługę w zakresie rejestracji, wypożyczenia i zwrotu roweru. Oprogramowanie zarządzające RRM cechować się musi wysokim stopniem niezawodności, w szczególności w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania danych o korzystaniu z RRM przez klientów i wynikających z tego zobowiązań finansowych i rozliczeń oraz do generowania raportów i danych do rozliczeń. Oprogramowanie obsługi RRM musi prowadzić i przechowywać tzw. log dostępu do systemu i jego funkcji a zwłaszcza

72

Page 73: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

do chronionych danych osobowych klientów RRM. Oprogramowanie powinno zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych klientów.Wykonawca dostarczy również oprogramowanie dla celów zarządzania systemem.SPECYFIKACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO RRM :1. Funkcje związane z naliczaniem i rozliczaniem płatności za korzystanie z systemu RRM :

Identyfikacja użytkownika w stacji rowerowej poprzez studencką lub uczniowską, przystosowaną do kodowana biletów komunikacji miejskiej.

Weryfikacja ważności kart wykorzystywanych do identyfikacji użytkownika. Obsługa płatności opartych o abonament. Obsługa płatności za wypożyczenie roweru opartych o stawki progresywne związane

z czasem użytkowania roweru z dokładnością do jednej minuty na podstawie różnicy czasu pomiędzy wypożyczeniem i zwrotem roweru. W szczególności powinna być możliwość ustalenia stawki zero (wypożyczenie nieodpłatne) dla krótkiego okresu wypożyczenia, np. do 20 minut.

Możliwość stosowania zróżnicowanej taryfy w zależności od długości okresu wypożyczenia(stosowania taryfy stałej za każdy ustalony minimalny okres wypożyczenia lub opłaty degresywnej lub opłat progresywnych).

Możliwość stosowania zróżnicowanej taryfy w ciągu dnia, w różnych dniach tygodnia (dzień weekendowy, dzień powszedni), w różnych porach roku.

Możliwość stosowania zróżnicowanej taryfy w zależności od miejsca wypożyczenia i miejsca zwrotu. System powinien umożliwiać wskazanie lokalizacji, dla których można zdefiniować indywidualne taryfy (np. odległe wypożyczalnie, lub trasa wiodąca stromo pod górę).

Możliwość stosowania zróżnicowanej taryfy w zależności od strefy w jakiej znajduje się miejsce wypożyczenia i miejsce zwrotu. System powinien umożliwiać definiowanie stref, tj. obszarów miasta obejmujących określone miejsca wypożyczenia.

Premiowanie wybranych grup użytkowników (np. studentów lub pracowników danej organizacji, która podpisała umowę z RRM).

Możliwość modyfikacji wszystkich parametrów określających powyższe modele płatności.

Pobieranie opłat z karty kredytowej. Blokowanie na kartachbankowych (kredytowych) kwot gwarancyjnych

wypożyczenie roweru w jego okresie użytkowania (dla niezarejestrowanych użytkowników) i zwrot (anulowanie blokady) w momencie zwrotu roweru.

Tworzenie „czarnej listy” osób wobec systemu RRM. Do „czarnej listy” będą należały osoby, które np. zostały zidentyfikowane, jako niszczące system, zalęgające z opłatami, dokonały kradzieży roweru.

Blokowanie dostępu do systemu/wypożyczenia osobom z „czarnej listy”. Możliwość opłacania wypożyczania poprzez wiadomości typu SMS premium lub

płatności internetowe. Komunikacja pomiędzy stacjami rowerowymi a systemem oparta o protokół LTE.

2. System musi zapewniać możliwość generowania zbiorczych rozliczeń dla firm/organizacji, które podpisały zbiorową umowę na korzystanie z systemu RRM. Wykonawca zapewni możliwość przekazywania raportów o działaniu systemu oraz informacji statystycznych o działaniu RRM i użytkownikach Zamawiającemu na każdym etapie działania systemu. Przekazywane informacje będą umożliwiały tworzenie wielowymiarowych statystyk i nie będą zawierać danych osobowych identyfikujących dane z konkretnymi osobami. Dopuszcza się przekazywanie danych zawierających m.in.: dominujące źródła i cele ruchu, sposoby płatności, obciążenie

73

Page 74: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

poszczególnych wypożyczalni. Informacje te służyć mogą jedynie do oceny zasad funkcjonowania systemu, optymalizacji działania systemu, badań i określania dalszych kierunków rozwoju systemu RRM. Dane należy przekazywać z uwzględnieniem wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

6. Biuro obsługi KlientaWYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA BOKWykonawca dostarczy i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego stanowiska wyposażone w sprzęt do obsługi systemu RRM, które stanowić będą wyposażenie BOK, przed dokonaniem rozruchu testowego.Wymagania dotyczące dostarczonego sprzętu na stanowisku do

1. Komputer – 2 szt o minimalnych parametrach technicznych: Procesor min. 4 rdzeniowy o wydajności minimalnej wg testu 3DMark06 na poziomie 5600

pkt. Pamięć RAM min. 8 GB DDR3 /min 1333 MHz Dysk twardy min. 1 TB/7200 rpm do pracy ciągłej.. Karta graficzna - pamięć min. 1024 MB GDDR5, taktowanie rdzenia min. 810 MHz,

taktowanie pamięci min. 5000 MHz, 2 x wyjście DVI i HDMI oraz DP Karta sieciowa LAN 10/100/1000 wyposażona w port RJ-45 Porty min. 1x USB 3.0, 4 x USB 2.0 wyprowadzone na zewnątrz komputera, port eSATA, porty

AUDIO Napęd optyczny DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do wypalania płyt System operacyjny umożliwiający pracę w środowisku domenowym, możliwość sesji RDP bez

konieczności dokupowania i instalowania dodatkowego oprogramowania. Data powstania wersji systemu operacyjnego nie może być starsza niż 2011 rok.. System powinien: obsługiwać do 192 GB ramu (wersja 64-bitowa); obsługiwać do dwóch procesorów (dowolna ilość rdzeni); obsługiwać szyfrowanie EFS; obsługiwać zaawansowane funkcje sieciowe (np. łączenie z domeną) zaawansowane opcje kopii zapasowej, rozpoznawanie bieżącej lokacji użytkownika na potrzeby drukowania dokumentów (Location Aware Printing), foldery offline.

Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe z licencją na aktualizacje przez min. 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy z panelem zarządzania w chmurze.

Czytnik kart pamięci flash (CompactFlash, xD-Picture Card, SecureDigital (SDHC) mini SD, MicroSD, Memory Stick.

Gwarancja dla komputera: 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta(door-to-door), wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Czas reakcji serwis do końca następnego dnia roboczego. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

Zewnętrzny zasilacz awaryjny UPS pozwalający na podtrzymanie pracy zestawu komputerowego wraz z dołączonym monitorem przez min 15 minut po utracie zasilania sieciowego. Dołączone oprogramowanie sterujące pracą komputera powinno umożliwić automatyczne (bezpieczne) wyłączenie zestawu komputerowego. Zasilacz musi być wyposażony w gniazdo zasilające dedykowane do obsługi drukarek laserowych z asilaniem automatycznie wyłączanym przez gniazda sterujące.

74

Page 75: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

2. Monitor LCD do pracy ciągłej w dostępnych złączach HDMI– 2 szt. o minimalnych parametrach technicznych:

Typ ekranu :Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 21'' Jasność ekranu co najmniej 250 cd/m2 Kontrast 50000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 160/170 Czas reakcji matrycy nie więcej niż 5ms (czerń-biel) Rozdzielczość matrycy min 1920x1080 Dostępne złącza: 15-stykowe analogowe, złącze D-Sub, cyfrowe DVI-D, min 3 szt USB, min.

1szt. HDMI lub DP. Zużycie energii maksymalnie 25W praca / 0,5W spoczynek Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta(door-to-door). Czas reakcji serwisu – do końca

następnego dnia roboczego. Zgodność z następującymi normami ISO 13406-2 klasa II, CE, TCO5.0, EPA5.0, EPEAT Gold, TUV-GS, EPA

3. Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt Metoda wydruku : Druk laserowy, automatyczny duplex, pełnokolorowy format A4 Szybkość wydruku min 24 strony/minutę w trybach czarnym i kolorowym Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony maksymalnie do 20 sekund czarny 30 kolor Minimalna rozdzielczość wydruków kolor i mono 600x600 dpi Skaner płaski o minimalnej rozdzielczości 600x600 dpi, głębia kolorów 24bit, obsługa

skanowania do :wiadomości e-mail, folderu sieciowego i pamięci USB, formaty skanowanych plików PDF,JPG,TIFF

Złącza komunikacyjne : Ethernet 10/100,USB (2.0) Wbudowany Fax o szybkości minimalnej : 33.6 kbps V34 Podstawowy podajnik papieru na minimum 250 sztuk arkuszy papieru A4 Obsługa papieru o gramaturze w zakresie od 60 do 210 g/m2 Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia

roboczego.4. Czytnik kart identyfikacji klienta systemu LRM – 2 szt.5. Okablowanie:

kable zasilające do wszystkich urządzeń kable łączące monitory oraz urządzenie wielofunkcyjne z komputerami (HDMI, DVI, D-Sub) kable pozwalające wyświetlać obraz z komputerów na ekranie LCD (HDMI, DVI, D-Sub) kable Ethernet do obydwu komputerów o długości co najmniej 5 m.

7.Portal internetowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ

1. Adres strony musi być łatwy do zapamiętania i identyfikowalny z projektem pt.: 2. Materiały udostępnione na stronie muszą być dostępne w językach: polski i angielski3. Strona musi umożliwić klientom możliwość wstąpienia do RRM poprzez zawarcie umowy,

zapewnić możliwość dokonywania opłat oraz logowania do indywidualnego konta klienta.4. Elementy składowe strony internetowej: regulamin RRM, formularz rejestracyjny, instrukcja korzystania z systemu,

75

Page 76: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

mapa systemu z informacją o liczbie rowerów i wolnych miejsc we wszystkich stacjach w czasie rzeczywistym (dopuszczalne opóźnienie – do 5 minut),

dane kontaktowe do Biura Obsługi Klienta panel użytkownika, który umożliwia dokonywanie transakcji on-line(podłączone płatności

internetowe u wybranego przez Wykonawcę dostawcy), sprawdzenie stanu rozliczeń, listy wykonanych wypożyczeń oraz edycji danych osobowych,

dane operatora, inne, bieżące i archiwalne materiały związane z RRM w tym również materiały

przekazywane przez Zamawiającego.5. Strona internetowa portalu musi posiadać ważny i aktualny certyfikat wydany przez zaufaną

jednostkę certyfikującą potwierdzający autentyczność witryny. Komunikacja pomiędzy przeglądarka internetową klienta, a portalem obsługi RRM musi być chroniona poprzez mechanizmy szyfrowania za pomocą kluczy o długości min. 128 bit począwszy od logowania klienta.

6. Szablon strony powinien być responsywny ( strona powinna wyświetlać się poprawnie na rozdzielczości 1920x1080 i większych, a także na urządzeniach mobilnych typu smartphone, tablet)

7. Kod HTML i CSS powinien być zgodny ze standardami W3C.8. W portalu informacyjnym ma być zawarta plakietka informacyjna programu o formie i

treściokreślonej w punkcie PLAKIETKI INFORMACYJNE PROGRAMU.

9. Wykonawca udostępni Zamawiającemu 2 końcówki CMS na poziomie administratora.

8. Plakietki informacyjne programu.

Na rowerach, terminalach stacji mają znaleźć się plakietki informacyjne o wymiarach 2 cm na 9,5 cm. Na stronie portalu internetowego ma znaleźć się plakietka informacyjna takiej samej formie graficznej i treści.Na każdej plakietce maja się znaleźć:

Znak graficzny – Logo Miasta Radomia Nazwa Radomski Rower Miejski (RRM)

C. INFORMACJE I WYMAGANIA DODATKOWE 1. Rozmieszczenie urządzeń będzie zrealizowane w sposób widoczny, łatwo identyfikowalny w przestrzeni miejskiej. 2. Przymocowanie oraz instalację zasilającą należy zaprojektować jako nieingerującą w nawierzchnię, bez elementów wystających ponad nawierzchnię, stwarzających niebezpieczeństwo dla ruchu. Stacje rowerów zlokalizowane będą na terenie utwardzonym. 3. W przypadku, gdyby na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego Zamawiającego / Beneficjenta zobowiązane zostałyby do zaspokojenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, Wykonawca niezwłocznie pokryje takie szkody lub zwróci na rzecz Zamawiającego / Beneficjenta wszelkie kwoty, jakie zostały wypłacone osobom i podmiotom poszkodowanym.Załączniki:Załącznik nr 1 – Lokalizacje stacji rowerowych na terenie Radomia wraz z wykazem stacjiZałącznik nr 2 -Przykładowy wygląd stacji rowerowych

76

Page 77: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

77

Page 78: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

78

Page 79: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Załącznik nr 1do opisu przedmiotu zamówienia

Wykaz stacjiLp. Lokalizacja

Osiedle/obiekt Ulica/skrzyżowanie1. Planty ul. Kościuszki/ul. Narutowicza

2. Śródmieście ul. Malczewskiego

3. Śródmieście pl. Konstytucji 3 maja

4. Śródmieście Ul. Struga/25 Czerwca

5. Śródmieście ul. Żeromskiego/ul. Zbrowskiego

6. Śródmieście Urząd Miejski

7. Śródmieście /Szpital ul. Lekarska

8. Śródmieście/Dworzec PKP pl. Dworcowy

9. Zamłynie ul. Główna

10. Osiedle XV-lecia ul. Kusocińskiego

11. Osiedle nad potokiem ul. Szklana

12. Osiedle Akademickie ul. Chrobrego

13. Ustronie aleja Grzecznarowskiego

14. Ustronie ul. Jana Pawła II

15. Borki ul. Pawia

16. Gołębiów I ul. Andersa

17. Michałów ul. Królowej Jadwigi

18. Południe ul. Czarnoleska

19. Borki zalew

20. Idalin ul. Wyścigowa

79

Page 80: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

Lokalizacje rezerwowe21. Południe Ul. Sycyńska

22. Śródmieście Ul. Wernera

23. Wośniki Ul. Wośnicka

24. Gołębiów II Ul. Paderewskiego

25. Glinice Ul Słowackiego

80

Page 81: bip.mosir.radom.plbip.mosir.radom.pl/upload/31d56SIWZ.docx · Web viewJeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

81