Top Banner
Раздео Раздео Скривеносеменице Скривеносеменице (Magnoliophyta, (Magnoliophyta, Angiospermae) Angiospermae) Милан Илић I2 Марко Петровић I2 Урош Стојиљковић I2
44

Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Jun 26, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Раздео Раздео Скривеносеменице Скривеносеменице

(Magnoliophyta, (Magnoliophyta,

Angiospermae)Angiospermae)

Милан Илић I2

Марко Петровић I2

Урош Стојиљковић I2

Page 2: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

СкривеносеменицеСкривеносеменице ((MagnoliophytaMagnoliophyta, , AngiospermaeAngiospermae))

СуСу највећа група зелених копнених највећа група зелених копнених биљакабиљака и изгледом јако и изгледом јако разноврсне, али их повезује то што разноврсне, али их повезује то што се код њих се код њих семесеме налази унутар налази унутар плодаплода. .

Page 3: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Опште карактеристике Опште карактеристике скривеносеменицаскривеносеменица

Број врста скривеносеменица је око 250.000. Број врста скривеносеменица је око 250.000. Величине су од око 1mm (Величине су од око 1mm (плутајућаплутајућа биљкабиљка WolffiaWolffia) до преко 80m (нпр. неки представници ) до преко 80m (нпр. неки представници рода рода EucaliptusEucaliptus). Скривеносеменице могу ). Скривеносеменице могу живети у најсуровијим условима пустиња и живети у најсуровијим условима пустиња и обода арктичке тундре, али највећу обода арктичке тундре, али највећу разноврсноразноврсност ст имају у пределу тропских имају у пределу тропских (екваторијалних) кишних шума. (екваторијалних) кишних шума.

Page 4: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Већина води самосталан живот и Већина води самосталан живот и исхрањује се процесом фотосинтезе, исхрањује се процесом фотосинтезе, али постоје и паразитске и али постоје и паразитске и сапрофитске форме. Значај сапрофитске форме. Значај скривеносеменица за копнене скривеносеменица за копнене екосистеме је огроман, јер оне су те екосистеме је огроман, јер оне су те које у већини случајева чине највећу које у већини случајева чине највећу биомасу у екосистему и својим биомасу у екосистему и својим изгледом и бројношћу одређују изглед изгледом и бројношћу одређују изглед и структуру екосистема.и структуру екосистема.

Опште карактеристике Опште карактеристике скривеносеменицаскривеносеменица

Page 5: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Значај за човека је такође Значај за човека је такође велик, јер скоро све биљке које велик, јер скоро све биљке које човек гаји ради сопствене и човек гаји ради сопствене и исхране домаћих животиња исхране домаћих животиња припадају припадају скривеносеменицама. скривеносеменицама.

Опште карактеристике Опште карактеристике скривеносеменицаскривеносеменица

Page 6: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Порекло скривеносеменица од велике Порекло скривеносеменица од велике групе голосеменица (изумрлих и групе голосеменица (изумрлих и савремених) још увек није разјашњено у савремених) још увек није разјашњено у потпуности. потпуности.

Бројна су питања на која ту треба пронаћи Бројна су питања на која ту треба пронаћи одговор, а једно од њих је и настанак одговор, а једно од њих је и настанак хермафродитног цвета скривеносеменица.хермафродитног цвета скривеносеменица.

Скривеносеменице су вероватно настале Скривеносеменице су вероватно настале током мезозоика - постоје фосилни остаци током мезозоика - постоје фосилни остаци из периода из периода КредеКреде, али се претпоставља да , али се претпоставља да су оне постојале и раније, у су оне постојале и раније, у ТријасуТријасу и и ЈуриЈури. .

Порекло, филогенија и систематика Порекло, филогенија и систематика скривеносеменицаскривеносеменица

Page 7: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Велику разноврсност скривеносеменица Велику разноврсност скривеносеменица ботаничари покушавају систематизовати у ботаничари покушавају систематизовати у природне и сродничке групе, да би се природне и сродничке групе, да би се открили путеви филогеније Magnoliophyta. открили путеви филогеније Magnoliophyta. Традиционално, група скривеносеменице Традиционално, група скривеносеменице (Magnoliophyta) има таксономски статус (Magnoliophyta) има таксономски статус раздела, и дели се на две велике подгрупе раздела, и дели се на две велике подгрупе (класе) - (класе) - дикотиледонедикотиледоне биљкебиљке (Magnoliopsida, Dicotyledoneae) и (Magnoliopsida, Dicotyledoneae) и монокотиледонемонокотиледоне биљкебиљке (Liliopsida, (Liliopsida, Monocotyledoneae). Monocotyledoneae).

Порекло, филогенија и систематика Порекло, филогенија и систематика скривеносеменицаскривеносеменица

Page 8: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Основне разлике између ове две Основне разлике између ове две класе су: класе су:

карактеристикарактеристика ка

дикотиледоне дикотиледоне биљке биљке

монокотиледонмонокотиледоне биљке е биљке

број број котиледонакотиледона

22 11

број цветних број цветних делова делова

4-54-533

поленполен у основи у основи триколпатнитриколпатни

у основи у основи моноколпатни моноколпатни

нерватуранерватура листалиста

мрежастамрежаста паралелнапаралелна

право право секундарно секундарно дебљање дебљање

присутноприсутно одсутноодсутно

Page 9: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac
Page 10: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ЦветЦвет

Page 11: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ЦветЦвет

ЦветЦвет је репродуктивни биљни је репродуктивни биљни орган, који представља кратак орган, који представља кратак изданакизданак са ограниченим растом, са ограниченим растом, са са листовималистовима специфично специфично измењеним функцијом.измењеним функцијом.

Основна функција цвета је Основна функција цвета је репродукцијарепродукција биљке. биљке.

Цветови су карактеристични само Цветови су карактеристични само за биљке цветнице. за биљке цветнице.

Page 12: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ЦветЦвет

Цвет настаје из цветног пупољка.Цвет настаје из цветног пупољка. Цвет се увек налази на крају осовине Цвет се увек налази на крају осовине

изданка.изданка. Цветови се никад не образују на Цветови се никад не образују на

листовима већ у пазуху листова.листовима већ у пазуху листова. Лист из чијег пазуха се развија цвет Лист из чијег пазуха се развија цвет

зове се зове се брактеја.брактеја. Брактеја може бити као и остали Брактеја може бити као и остали

листови или врло измењена.листови или врло измењена.

Page 13: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ЦветЦвет

Развићем цвета почиње полна Развићем цвета почиње полна фаза у животу свих биљака фаза у животу свих биљака цветница.цветница.

Мирис и боја су особине којим се Мирис и боја су особине којим се привлаче опрашивачи,најчешће привлаче опрашивачи,најчешће инсекти.инсекти.

Page 14: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Делови цветаДелови цвета На потпуно развијеном цвету На потпуно развијеном цвету

разликујеморазликујемо четири четири серијесерије::чашице,крунице,прашника и чашице,крунице,прашника и оплодних листова сраслих у тучак.оплодних листова сраслих у тучак.

Терминални део цветне осе који носи Терминални део цветне осе који носи цветне листиће назива се цветне листиће назива се цветнацветна ложаложа (рецептакулум) која може бити равна, (рецептакулум) која може бити равна, испупчена или удубљена, а остали део испупчена или удубљена, а остали део цветне осе назива се цветне осе назива се цветнацветна дршкадршка. .

Page 15: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Делови цветаДелови цвета

Цветна ложаЦветна ложа је део стабла је део стабла између цвета и брактеје.између цвета и брактеје.

Цветна дршкаЦветна дршка је стабљика је стабљика (петељка) која носи (петељка) која носи цветцвет, а налази , а налази се испод се испод цветнецветне ложеложе до до листалиста у у чијем пазуху се и развио чијем пазуху се и развио цветцвет ( (приперакприперак). ).

Page 16: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Делови цветаДелови цвета

Када не постоји цветна дршка цвет Када не постоји цветна дршка цвет називамо седећим.називамо седећим.

Цветни листићи могу бити Цветни листићи могу бити стерилни и фертилни.стерилни и фертилни.

Стерилни граде цветни омотач, у Стерилни граде цветни омотач, у њих убрајамо чашичне и круничне њих убрајамо чашичне и круничне листиће.листиће.

Фертилни су прашници и карпеле. Фертилни су прашници и карпеле.

Page 17: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Делови цветаДелови цвета

За цветну ложу (receptaculum) За цветну ложу (receptaculum) причвршћени су делови цвета:причвршћени су делови цвета:

чашицачашица (calix), (calix), круницакруница (corolla), (corolla), прашниципрашници (аndroecium) и (аndroecium) и тучактучак (тучкови)(gynoecium). (тучкови)(gynoecium).

Page 18: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ЧашиЧашични листићични листићи

ЧашицаЧашица ( (calyxcalyx) је део ) је део перијантаперијанта ( (цветногцветног омотача) који се налази на омотача) који се налази на ободу ободу цветнецветне ложеложе. .

Чашица представља скуп чашичних Чашица представља скуп чашичних листића, лапова и сепалних листића.листића, лапова и сепалних листића.

Основни део чашице су чашични Основни део чашице су чашични листићи.листићи.

Они се разликују од Они се разликују од круничнихкруничних листићалистића по томе што су мањи и углавном зелене по томе што су мањи и углавном зелене боје. боје.

Page 19: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ЧашиЧашични листићични листићи Најчешће имају широку основу и целовит Најчешће имају широку основу и целовит

руб. У овим листићима се налази руб. У овим листићима се налази хлорофилхлорофил, , тако да могу да врше тако да могу да врше фотосинтезуфотосинтезу. Главна . Главна улога чашице је заштита осталих делова улога чашице је заштита осталих делова цветацвета..

У чашици, чашични листићи могу да буду У чашици, чашични листићи могу да буду срасли или раздвојени. Код врста код којих срасли или раздвојени. Код врста код којих чашични листићи срастају, то срастање чашични листићи срастају, то срастање није потпуно, тако да врхови листића остају није потпуно, тако да врхови листића остају слободни, у облику зубића. Део чашице слободни, у облику зубића. Део чашице који настаје срастањем чашичних листића који настаје срастањем чашичних листића назива се цев чашице (назива се цев чашице (tubus calycictubus calycic). ).

Page 20: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Крунични листићиКрунични листићи

КруницаКруница ( (corollacorolla) је унутрашњи део ) је унутрашњи део перијантаперијанта ( (цветногцветног омотача). омотача).

Чини је скуп круничних листића. Чини је скуп круничних листића. Крунични листићи су углавном доста Крунични листићи су углавном доста

крупнији од крупнији од чашичнихчашичних листићалистића и јарко и јарко су обојени. су обојени.

Улога крунице је да привуче пажњу Улога крунице је да привуче пажњу животињамаживотињама (најчешће (најчешће птицамаптицама и и инсектимаинсектима) које имају улогу у ) које имају улогу у размножавањуразмножавању. .

Page 21: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Крунични листићиКрунични листићи По оплођењу,крунични листићи По оплођењу,крунични листићи

најчешће опадају.најчешће опадају. Они могу битиОни могу бити::слободни или међусобно слободни или међусобно

срасли.срасли. Они такође могу бити актиноморфни и Они такође могу бити актиноморфни и

зигоморфни.зигоморфни. Актиноморфни су ако се кроз њихово Актиноморфни су ако се кроз њихово

средиште могу провући безброј равни средиште могу провући безброј равни симетрије.симетрије.

Зигоморфни су ако се може провући Зигоморфни су ако се може провући само једна раван симетрија.само једна раван симетрија.

Page 22: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ПрашнициПрашници ПрашникПрашник је је биљнибиљни органорган који ствара који ствара поленполен.. Настао је из листоликих Настао је из листоликих микроспорофиламикроспорофила

примитивних примитивних голосеменицаголосеменица - предака - предака скривеносеменицаскривеносеменица. .

Листолики изглед прашника се среће код Листолики изглед прашника се среће код примитивних скривеносеменица, као што су примитивних скривеносеменица, као што су локвањилоквањи..

Скуп свих прашника у цвету се назива Скуп свих прашника у цвету се назива андрецеумандрецеум ( (AndroeceumAndroeceum).).

Њихов број је веома различит код различитих Њихов број је веома различит код различитих биљних биљних врставрста; од један па до више стотина.; од један па до више стотина.

ЦветовиЦветови који немају прашнике су једнополни који немају прашнике су једнополни – женски цветови, а они који имају само – женски цветови, а они који имају само прашнике су једнополни – мушки цветовипрашнике су једнополни – мушки цветови..

Page 23: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Грађа прашникаГрађа прашника

У највећем броју случајева, У највећем броју случајева, прашник се састоји од прашник се састоји од прашничкогпрашничког концаконца (filamentum) на чијем врху (filamentum) на чијем врху се налази се налази прашницапрашница (anthera). (anthera).

Прашницу даље чине две Прашницу даље чине две полуантене (thecae) које повезује полуантене (thecae) које повезује наставак прашничког конца наставак прашничког конца (conectiv).(conectiv).

Оне су подељене на две Оне су подељене на две поленовеполенове кесекесе (loculi) уздужном преградом. (loculi) уздужном преградом.

Page 24: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Грађа прашникаГрађа прашника

Page 25: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ТучакТучак Тучак (Тучак (латлат. . pistillumpistillum)) је део је део цветацвета

скривеносеменицаскривеносеменица, изграђен од једног , изграђен од једног или више сраслих или више сраслих оплоднихоплодних листићалистића (карпела), у чијој унутрашњости се (карпела), у чијој унутрашњости се налази шупљина са налази шупљина са семенимсеменим замецимазамецима..

Функција тучка је да заштити семене Функција тучка је да заштити семене заметке од разних спољашњих утицаја, у заметке од разних спољашњих утицаја, у првом реду исушивања.првом реду исушивања.

У цвету, тучак или тучкови (тј. сви У цвету, тучак или тучкови (тј. сви оплодни листићи) су организовани у оплодни листићи) су организовани у женскиженски део цвета — део цвета — гинецеумгинецеум ( (латлат. . gynoeceumgynoeceum).).

Page 26: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Грађа тучкаГрађа тучка

Код већине биљака, на тучку се Код већине биљака, на тучку се могу разликовати три дела:могу разликовати три дела:

жиг (жиг (латлат. . stigmastigma); ); стубић (стубић (латлат. . stylusstylus); ); плодник (плодник (латлат. . ovarium, germenovarium, germen). ).

Page 27: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Грађа тучкаГрађа тучка

ЖигЖиг се налази на врху тучка и често се налази на врху тучка и често је храпав или лепљив, да би се за њега је храпав или лепљив, да би се за њега лако залепила лако залепила поленоваполенова зрназрна..

На жигу се налази течност са биљним На жигу се налази течност са биљним хормонима, која индукују клијање хормонима, која индукују клијање поленових зрна у поленових зрна у поленовуполенову цевцев. .

Жиг је нарочито развијен код цветова Жиг је нарочито развијен код цветова анемофилних биљакаанемофилних биљака (које се опрашују (које се опрашују ветром, нпр. ветром, нпр. траветраве или или буквабуква). ).

Page 28: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Грађа тучкаГрађа тучка

Жиг се наниже сужава у Жиг се наниже сужава у стубићстубић кроз који кроз који пролази поленова цев на путу до плодника.пролази поленова цев на путу до плодника.

Стубић се код неких цветова може активно Стубић се код неких цветова може активно савијати и постављати жиг у најповољнији савијати и постављати жиг у најповољнији положај за положај за опрашивањеопрашивање..

Ткиво стубића најчешће је омекшало и Ткиво стубића најчешће је омекшало и ослузавело, а служи за исхрану поленових цеви ослузавело, а служи за исхрану поленових цеви за време њиховог раста ка семеним замецима. за време њиховог раста ка семеним замецима.

Иако од сваке карпеле настаје један стубић, у Иако од сваке карпеле настаје један стубић, у цветовима са више карпела они могу срастати цветовима са више карпела они могу срастати у један, заједнички стубић.у један, заједнички стубић.

Поједини цветови не поседују стубић, па се Поједини цветови не поседују стубић, па се жиг у виду траке или шава налази директно на жиг у виду траке или шава налази директно на плоднику (појава звана плоднику (појава звана астилијаастилија). ).

Page 29: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Грађа тучкаГрађа тучка

ПлодникПлодник је доњи, проширени је доњи, проширени (надувени) део тучка у коме су (надувени) део тучка у коме су смештени семени замеци и у коме смештени семени замеци и у коме се одвија се одвија оплођењеоплођење. .

Page 30: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Грађа тучкаГрађа тучка

Page 31: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Семени заметакСемени заметак

Семени заметакСемени заметак ( (латлат. . ovulumovulum) је женски ) је женски репродуктивни репродуктивни органорган биљакабиљака саса семеномсеменом кога чине мегаспорангија и њен омотач, кога чине мегаспорангија и њен омотач, а развија се на мегаспорофилима. а развија се на мегаспорофилима.

Развиће Развиће мегаспорамегаспора, развиће женске , развиће женске гаметофит генерације, оплођење и гаметофит генерације, оплођење и развиће ембриона дешавају се унутар развиће ембриона дешавају се унутар семеног заметка. семеног заметка.

Ембрион и ткива семеног заметка граде Ембрион и ткива семеног заметка граде семе. семе.

Page 32: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Развиће семеног заметкаРазвиће семеног заметка

Page 33: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Грађа семеног заметкаГрађа семеног заметка

Код изведенијих група Код изведенијих група скривеносеменица долази до редукције скривеносеменица долази до редукције једног од омотача, па се око зрелог једног од омотача, па се око зрелог нуцелуса налази само један интегумент.нуцелуса налази само један интегумент.

Код паразитских врста, попут Код паразитских врста, попут припадника фамилије имела припадника фамилије имела (Loranthaceae) интегументи не постоје, (Loranthaceae) интегументи не постоје, нуцелус није јасно уочљив, а сами нуцелус није јасно уочљив, а сами замеци су срасли са зидом замеци су срасли са зидом мегаспорофиламегаспорофила..

Page 34: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Грађа семеног заметкаГрађа семеног заметка

Интегументи не обухватају нуцелус у Интегументи не обухватају нуцелус у потпуности — његов врх је слободан и отворен.потпуности — његов врх је слободан и отворен.

Овај део семеног заметка назива се Овај део семеног заметка назива се микропиламикропила. Микропила омогућава опложење, . Микропила омогућава опложење, јер кроз њу мушки гаметофит (полен или јер кроз њу мушки гаметофит (полен или поленова цев) долази у контакт са женским.поленова цев) долази у контакт са женским.

Део семеног заметка насупрот микропили, Део семеног заметка насупрот микропили, којим се заметак везује за ткиво којим се заметак везује за ткиво мегаспорофила (мегаспорофила (плацентуплаценту) назива се ) назива се халазахалаза. .

У пределу халазе интегументи граде У пределу халазе интегументи граде фуникулусфуникулус (семену ножицу). Транспорт (семену ножицу). Транспорт минералних и органских материја до нуцелуса минералних и органских материја до нуцелуса обавља се кроз ћелије халазе. Код тзв. обавља се кроз ћелије халазе. Код тзв. халазогамних биљака мушки гаметофит халазогамних биљака мушки гаметофит продире кроз халазу до женског гаметофита. продире кроз халазу до женског гаметофита.

Page 35: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Грађа семеног заметкаГрађа семеног заметка

Page 36: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

Опрашивање и оплођењеОпрашивање и оплођење Опрашивање је пренос полена од Опрашивање је пренос полена од

антере прашника до тучка.антере прашника до тучка. Постоје два типа опрашивањаПостоје два типа опрашивања:: Самоопрашивање и унакрсно Самоопрашивање и унакрсно

опрашивање.опрашивање. Самоопрашивање је процес преношења Самоопрашивање је процес преношења

полена до жига тучка истог цвета или полена до жига тучка истог цвета или преношење полена из једног цвета на преношење полена из једног цвета на други цвет исте биљке.други цвет исте биљке.

Као последица настају биљке које су Као последица настају биљке које су међусобно генетички идентичне.међусобно генетички идентичне.

Page 37: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ОпрашивањеОпрашивање

Унакрсно опрашивање укључује Унакрсно опрашивање укључује пренос полена из антера цвета пренос полена из антера цвета једне биљке на жиг тучка друге једне биљке на жиг тучка друге биљке исте врсте.биљке исте врсте.

Ово опрашивање доводи до Ово опрашивање доводи до генетички разноврсног потомства.генетички разноврсног потомства.

Полен могу преносити различите Полен могу преносити различите животиње (биотичко опрашивање) животиње (биотичко опрашивање) или ветар,односно вода (абиотичко или ветар,односно вода (абиотичко опрашивање).опрашивање).

Page 38: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ОпрашивањеОпрашивање

Животиње долазе на цвет да би Животиње долазе на цвет да би пронашле храну тражећи пронашле храну тражећи полен,нектар,додирују полен,нектар,додирују прашнике,тучак и преносе полен.прашнике,тучак и преносе полен.

Page 39: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ОпрашивањеОпрашивање

Page 40: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ОплођењеОплођење

По опрашивању поленова зрна стижу По опрашивању поленова зрна стижу до жига тучка.до жига тучка.

Упијају воду затим луче протеине,који Упијају воду затим луче протеине,који служе за препознавање врсте.служе за препознавање врсте.

Ако се полен нађе на цвету друге Ако се полен нађе на цвету друге врсте, тада не клија.врсте, тада не клија.

То су протеини који изазивају То су протеини који изазивају алергијске реакције код људи-алергијске реакције код људи-поленску кијавицу. поленску кијавицу.

Page 41: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ОплођењеОплођење Поленово зрно,затим клија,стварајући Поленово зрно,затим клија,стварајући

поленову цев која на путу ка семеном поленову цев која на путу ка семеном заметку продире кроз стубић тучка.заметку продире кроз стубић тучка.

Док поленова цев расте,генеративна ћелија Док поленова цев расте,генеративна ћелија се дели на две сперматичне ћелије.се дели на две сперматичне ћелије.

Једна се спаја са јајном ћелијом и образује Једна се спаја са јајном ћелијом и образује зигот,а друга са централном ћелијом чијом зигот,а друга са централном ћелијом чијом деобом настаје хранљиво ткиво-деобом настаје хранљиво ткиво-ендосперм.ендосперм.

Од зигота настаје клица,а од централног Од зигота настаје клица,а од централног једра ендосперм,у чијим ћелијама је једра ендосперм,у чијим ћелијама је ускладиштена храна намењена исхрани ускладиштена храна намењена исхрани новог организма клице.новог организма клице.

Page 42: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ОплођењеОплођење

Двоструко спајање,спрематичне Двоструко спајање,спрематичне ћелије и јајне ћелије и ћелије и јајне ћелије и сперматичне ћелије и централне сперматичне ћелије и централне ћелије енбрионове ћелије енбрионове кесице,карактеристичне за биљке кесице,карактеристичне за биљке раздела скривеносеменица,назива раздела скривеносеменица,назива се се двојно оплођење.двојно оплођење.

Page 43: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac

ОплођењеОплођење

Page 44: Biologija- Skrivenosemenice- Miloš Ilić- Aleksinac