Top Banner
Październik 2011 | | 87 październik 2011 nr 10 (421) ROK XXXVII ISSN 1232-4450 INDEX 38139x cena 2,10 zł (5% VAT) ś w i t k u l t u r y
88

BIK 10/2011

Mar 19, 2016

Download

Documents

Bydgoski Informator Kulturalny. Miesięcznik informujący o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Padziernik 2011 | | 87

  pa

  dzi

  ern

  ik 2

  011

  nr 1

  0 (4

  21) R

  OK

  XX

  XVI

  IIS

  SN 1

  232-

  4450

  IND

  EX 3

  8139

  xce

  na 2

  ,10

  z (5

  % V

  AT)

  wit ku

  ltury

 • Dominika Kiss-Orska

  17 i 18 wrzenia w warszawskiej sali kongresowej odby si III Europejski Kon-gres Kobiet. Podstaw naszych rozmw byo zaoenie, e eby by wiernymi wspczesnemu etosowi spoecznemu nie mona myle, e kobiety maj wycznie wytwarza wsplne dobra. Musimy by tam, gdzie podejmowa-ne s decyzje na temat jego podziau. Jest wiele projektw i rodkw, ktre wspieraj kobiety w ich aspiracjach rwnociowych. Fundamentalna jest rwno pac. W Polsce kobiety zarabiaj okoo 50 proc. tego, co mczy-ni (lepiej jest w Skandynawii i Afryce, gorzej we Woszech i Francji). Wedug ONZ na wiecie 70 proc. osb yjcych w biedzie to kobiety. Kobiety generu-j 10 proc. wiatowego zysku. Zaledwie 1 proc. wasnoci na ziemi naley do kobiet. Jednym sowem bieda jest sfeminizowana. Podczas III Europejskiego Kongresu Kobiet kobiety apeloway o udzia w gosowaniu. Do kobiet. Skut-kiem poprzednich dwch naszych spotka w sali kongresowej jest ustawa kwotowa, ktra gwarantuje, e na listach wyborczych musi by przynajmniej 35 proc. kobiet (lub mczyzn, ale oni z tym problemu nie maj). I tak w nadchodzcych wyborach partie maj od 40 do 48 procent Pa na listach. Jednak jest tylko jedna partia, ktra we wszystkich okrgach ma panie na pierwszych trzech miejscach tych list. Ok. Teraz wane jest to, by pj na wybory i zagosowa. Najlepiej na kobiety. Dlaczego? Prof. Magorzata Fuszara podaje dwa gw-ne powody: reprezentacja polityczna musi by rwna pod ktem pci i kobiety zajm si sprawami wanymi dla kobiet. A tych jest sporo. Nasze prawo do decydowania o wasnym ciele, rozrodczo-ci, wspomniana wyej rwno pac, emerytura obywatelska, obki, przedszkola, domy pobytu dziennego dla naszych schorowanych rodzicw/dziadkw, dbanie o samotne matki szczeglnie z dziemi niepenosprawnymi, aktywizacja kobiet wiejskich (choby przez informatyzacj wsi), aktywizacja kobiet po szedziesitce, kwoty w radach nadzorczych.

  Ten, kto ma wadz wyklucza pewne tematy z debaty publicznej. Podzielmy si wadz i patrz-my szerzej na potrzeby spoeczestwa. Wystarczy nam ju piknych stadionw

  Micha Tabaczyski

  Prezentujemy Pastwu wyjtkowy numer Bydgoskiego Informatora Kul-turalnego. Wyjtkowy, bo wrzeniowo-padziernikowy, skoro obejmu-je program Bydgoskiego Kongresu Kultury i w zwizku z tym pojawia si kilka dni wczeniej ni zazwyczaj (rzecz oczywista, wszystkie prezentowa-ne kulturalne propozycje dziau Wydarzenia dotycz padziernika). Ale mamy tak nadziej numer jest wyjtkowy nie tylko dziki tej zaburzo-nej chronologii opisywanych wydarze. Kontynuujemy rozpoczte cykle (Bydgoszcz/Toru, dzia historyczny, itd.), ale jednoczenie rozpoczynamy nowe: bogaty dzia muzyczny (ktry bdzie prezentowa nie tylko znane osignicia bydgoskiej sceny powanej, ale take bydgosk scen alterna-tywn) i cykl prezentacji bydgoskiej plastyki.

  Teksty, jak sysz, budz niekiedy kontrowersje i zachcaj do dyskusji dowiaduj si o tym czsto, ale bez wyjtku nieoficjalnie (kto opowiada

  mi, e kto inny mwi, e sysza, jak kto jeszcze inny powiedzia). Budzi kontrowersje i dys-kusje jest naszym celem. Nie jest jednak celem samym w sobie. Ma zachci do jawnej riposty wci na ni czekam i nie przestan do niej zachca. Kulturalne riposty musz wprowadzi takie zastrzeenie, tytu pisma zobowizuje bdziemy chtnie publikowa.

 • wydawca: Miejski Orodek Kulturydyrektor: Marzena Matowska

  85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 1/3tel./fax 52 322 87 15

  www.mok.bydgoszcz.pl

  redaktor naczelny: Micha Tabaczyskimichal.tabaczynski@mok.bydgoszcz.pl redaktorka wydania: Dominika Kiss-Orska

  redakcja: Monika Grabarek, skad, opracowanie graficzne: Bogdan Prus

  korekta: Mikoaj Zieliski,projekt winiety: ZbyZiel,

  druk i oprawa: Abedik, www.abedik.pl

  dyur redakcyjny:pon.-pt.: 10-18, tel. 795 143 063

  bik@mok.bydgoszcz.pl adres redakcji:

  Pianola, ul. Jagielloska 2,czynna: pon.-pt.: 12-18,

  sob., niedz.: 15-18

  BIK dostpny jest rwnie na stronie www.issuu.com/bik_

  Redakcja nie zwraca materiaw niezamwionych izastrzega sobie prawo do dokonywania skrtw

  oraz zmiany tytuw. Nie ponosi odpowiedzial-noci za tre programw placwek kulturalnych

  oraz materiaw informacyjnych i graficznych. Reklamodawcy ponosz pen odpowiedzialno

  za skutki prawne wynike zopublikowania dostarczonych przez siebie materiaw. Opinie

  prezentowane przez autorw nie zawsze s zgodne ze stanowiskiem redakcji i wydawcy.

  BIK 10/2011 (421)Objto dotowana: 50 stron. Rok XXXVII, nakad 2300 egz.dystrybucja: czciowo bezpatny

  (szczegy www.mok.bydgoszcz.pl/bik)

  Spis treciB y d g o s K I K o n g r e s K u l t u r yProgram Bydgoskiego Kongresu Kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Teraz w MOK-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  B y d g o s z c z / t o r u Pomost midzy Bydgoszcz aToruniem wg Cebo. Rozmowa z Tomaszem Cebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  m u z y K aMarcin Szymczak, Sownik bydgoskiej alternatywy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Alicja Duyk, Swoje chwalimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Marcin Szymczak, Muszla 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  s z t u K aPomorska 11. Rozmowa z Dank Milewsk i Arturem Makowiakiem . . . . . . . . 22

  Adresy bydgoskich instytucji kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  W y d a r z e n I aTeatr Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Festiwal Prapremier Bydgoszcz 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Filharmonia Pomorska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Muzeum Okrgowe im. Leona Wyczkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Opera Nova w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Wojewdzka i Miejska Biblioteka Publiczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Galeria Autorska Jan Kaja i Jacek Soliski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Akademicka Przestrze Kulturalna WSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Paac Modziey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Akademia Muzyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Galeria Miejska bwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Estrada stagebar Bydgoszcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Wojewdzki Orodek Kultury i Sztuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Stowarzyszenie Artystyczne Mzg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Camera Obscura 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Kinoteka: Kowalski movie cz. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Makroconcert w listopadzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Rebel Music BDG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Modzieowy Dom Kultury Nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Dom Kultury MODRACZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Modzieowy Dom Kultury Nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Modzieowy Dom Kultury Nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Miejski Orodek Kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Bydgoskie Biesiady Czytelnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  B I K W p o d r yMGOK Koronowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Wojewdzki Orodek Animacji Kultury w Toruniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  K s I K ISi nam wydaje. W Bydgoszczy (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Si nam wydaje. W Bydgoszczy (deluxe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  Wysza Szkoa Gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  m u z y K aIno-Rock, festiwal heroiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  p l a s t y K aElbieta Kantorek, Galeria barw i cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  o s t r o m e c K oZapraszamy do Ostromecka! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  H I s t o r I aAdam Gajewski, Antoni, chopak skrzydlaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  Zdzisaw Pruss, Bydgoski Insynuator Kulturalny (92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  2 | | Padziernik 2011

 • Padziernik 2011 | | 3

  Bydgoski Kongres Kultur y

  Padziernik 2011 | | 3

 • 4 | | Padziernik 2011

  program Bydgoskiego Kongresu Kultury

  cz plenarna 8.30-9.15 Kawa poranna

  9.15-10.00 otWarcIe Kongresu Rafa Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy i Roman Jasiakiewicz, Przewodniczcy Rady Miasta Powitanie. Kultura koem zamachowym Zenon Butkiewicz, MKiDN Kultura si liczy Pawe ysak, przewodniczcy kongresu Kultura w budowie Edwin Bendyk, przedstawiciel ruchu Obywatele Kultury Pakt dla kultury 10.00-10.30 WyKad InauguracyJny Kultura rozszerzona, wielozmysowy uczestnik kultury prof. Tomasz Szlendak dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu

  10.30-10.45 BadanIa Uwarunkowania uczestnictwa Bydgoszczan w kulturze dr Agnieszka Jeran, dyrektorka Katedry Socjologii WSG, Paulina Markiewicz Katedra Socjologii WSG

  10.45-12.15 panel 1 uczestnictwo moderator: Jarosaw Jaworski Ryszard Michalski, Stowarzyszenie Tratwa, czonek Ashoka Architekci zmian / kultura dla zmian spoecznych Alek Tarkowski, Dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska Kultura 2.0 Roman Pawowski Wspczesna cenzura w sztuce Pawe Wodziski Projekt Gelsomina nowy model kultury Radosaw Cichaski, WSG Wykluczenie / dostpno, Kino dla niewidomych Pawe ysak, Dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Akademia Sztuki 30 min DYSKUSJA z udziaem publicznoci 12.15-12.45 przerwa kawowa

  12.45-13.00 BadanIa Kreatywno instytucji kultury wyniki bada Ewa Gruszka, wicedyrektorka Instytutu Kulturoznawstwa WSG Karol Zamojski, Fundacja Pracownia kultury wspczesnej Bydgoskie Obserwatorium Kultury

  13.00-14.30 panel 2 Kreatywno moderator: Karol Zamojski Jarosaw Lipszyc, prezes Fundacji Nowej Edukacji Otwarta edukacja Edwin Bendyk Czy Polska jest krajem kreatywnych ludzi? dr Micha Cichoradzki, UKW Czy Uniwersytety tworz kreatywnych ludzi? prof. Aleksandra Simiska, kierowniczka Zakadu Malarstwa Rysunku Rzeby UTP Edukacja artystyczna w Polsce i Bydgoszczy Monika Wirajtys / Fundacja ART-HOUSE Edukacja artystyczna projekt Kid Art Island J.M. Rektor prof. Maria Murawska, Akademia Muzyczna 2016 30 min DYSKUSJA z udziaem publicznoci 14.30-16.00 przerwa obiadowa

  cz tematyczna stolIKI 16.00-17.30 foyer TPB 1 pitro Danuta Milewska Europejskie regiony / rezydencje artystyczne 16.00-17.30 sala prb TPB Katarzyna Marcysiak Odpowiedzialne media 16.00-17.30 Maa Scena TPB Marcin Pocharczyk, Olga Marcinkiewicz kultura dla zmian spoecznych 15.30-17.00 Cafe Pianola Rafa Zwoliski Kultura a relacje w rodzinie 16.00-16.45 rejs po Brdzie prof. Bernard Mendlik Rejs dla kultury 17.30-17.45 przerwa kawowa 17.45-19.00 sala prb Micha Tabaczyski Edukacja 17.45-19.00 foyer TPB 1 pitro Helena Skonieczka (PZN) Niewidomi w kulturze 17.45-19.00 Maa Scena TPB Olga Marcinkiewicz Kultura wysoka czy niska czy szeroka 17.45-19.00 klub Mzg Justyna Ptaszyska Taniec i teatr

  RODA

  28wrzenia

  2011

 • Padziernik 2011 | | 5

  program Bydgoskiego Kongresu Kultury

  sympozja / konferencje 10.00-13.30 Midzynarodowa Konferencja Naukowo-Wdroeniowa Rewitalizacja Dziedzictwa Przemysowego Warszawa-Bydgoszcz-Warszawa. Zarzdzanie dziaaniami rewitalizacyjnymi na terenach poprzemysowych // Instytut Historii Nauki PAN, Wysza Szkoa Gospodarki w Bydgoszczy oraz T@WIZJA Tychy// WSG, budynek K (aula) 12.00 Uniwersytecka Debata o Kulturze // Sala Senatu UKW, ul. Chodkiewicza 30

  prezentacje / wystawy Prezentacje video projektw Kultura w budowie klub Mzg, Galeria Miejska bwa, Teatr Polski, Pianola // godz. otwarcia instytucji 11.00-22.00 NIE-ZA SZTUKA // Bydgoskie Stowarzyszenie Artystyczne // od godz. 16.00 obecny przedstawiciel stolika plastykw // Hotel pod Orem, Sala Malinowa My tu i teraz 2011 // wystawa zbiorowa prac bydgoskiego rodowiska plastycznego // Kinokawiarnia Stacja Falenica // Warszawa // czynna do 7.10. 2011 // wystawa objta patronatem honorowym Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydenta Miasta Warszawy oraz patronatem honorowym Rafaa Bruskiego Prezydenta Miasta BydgoszczyRe: format # 9 Projektowanie graficzne w Polsce studio Homework, wystawa plakatu GALERIA NAD BRD //Akademicka Przestrze Kulturalna WSG // wystawa czynna od 28.09 do 30.10.2011 // wsporganizator wystawy: kolektyw Bestrona Niewidomi w kulturze // wystawa prac malarskich, wydawnictw niewidomych twrcw i artystw // Polski Zwizek Niewidomych w Okrgu Kujawsko-Pomorskim // Kujawsko-Pomorskie Urzd Wojewdzki w Bydgoszczy (ul. Jagielloska 3) 20.00-24.00 OFFENSYWA FILMOWA pokaz filmw dokumentalnych i fabularnych twrcw Bydgoszczy i Torunia // Hotel pod Orem, sale kameralne

  program edukacyjny ALFABET KULTURY // Lekcje kultury odbywaj si w gimnazjach i liceach // WSG

  9.00-17.00 dziaania w przestrzeni miastardmiecie: Zacznijmy od swojego podwrka! Fundacja Kreatywnej Edukacji Gry Uliczne W poszukiwaniu utraconego wiersza Jarosaw Jakubowski i TVP O/Bydgoszcz Dariusz Paczkowski i Fundacja Klamra // graffiti i ekologia i seniorzy // partyzanci wiata Wybrane punkty miasta: Kultura w rozmowie komiksowa niespodzianka Irmina Dbrowska, Tomasz MarciniakPlac przy Domu Mody Drukarnia: Drukarnia streetartu LubiszTO!Dom Mody Drukarnia: Fotogeniczna Bydgoszcz wystawa fotografii Marka NoniewiczaTeatr Polski w Bydgoszczy: Performance Sytuacja (godz. 9.00) Wojciech Kowalczyk instalacje Kultura w Budowie Wojciech Kowalczyk Znaki Grzegorz PleszyskiKlub Mzg: Wystawa z przewodnikiem: Osiemnacie kompozycji zupenie nie zwizanych z bardzo trudn sytuacj malarstwo ZbyZielCafe Pianola: 17.00-20.00 Ksika w ruch inauguracja akcji Bookcrossingu z koncertem projektu Yaki-Yaki Dominika Kiss-Orska (MOK)

  noc kultury 19.00 Teatr Polski Opera za trzy grosze 19.30 Galeria Miejska bwa Koncert studentw Akademii Muzycznej 20.30 Galeria Miejska bwa Pikna Muzyczna Bydgoszcz, prezentacja filmowa oraz koncert muzyka klasyczna z regionu 21.00 Biblioteka Gwna KINOTEKA, Z-boczonahistoria kina wg Slavoja ika, spotkanie z Kub Mikurd 21.15 Galeria Miejska bwa Muzyka u rde, koncert muzyki wspczesnej 22.30 Klub Mzg Bydgoska Orkiestra Muzyki Wspczesnej, koncert

  Internet Pamitnik filmowy Maciej Cuske Kultura jako debata, grupa dyskusyjna karol.zamojski@gmail.com w

  ww

  .kul

  tura

  wbu

  dow

  ie.p

  l :: w

  ww

  .fac

  eboo

  k.co

  m/k

  ultu

  ra.w

  .bud

  owie

 • 6 | | Padziernik 2011

  cz plenarna 8.30-9.15 kawa poranna 9.15-10.00 WyKad Rewitalizacja: jak oywi miasto? Wojciech Kosowski 10.00-10.15 BadanIa Rewitalizacja spoeczna dr Grzegorz Kaczmarek, kierownik Pracowni Bada Spoecznych i Rynkowych WSG 10.15 -12.00 panel 1 rewitalizacja moderator: Karol Zamojski Monika Komorowska, Centrum Komunikacji Spoecznej Czy mona przestrzeni zarzdza wsplnie? prof. D. Markowski, Stowarzyszenie Konserwatorw Zabytkw Architektura a tosamo rewitalizacja starego miasta Bydgoszczy Bogna witkowska, Fundacja Bc Zmiana Jak dziaa w miecie? Projekty artystyczne w przestrzeni miejskiej Natalia Weckwert, Wydzia Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska, Referat Projektw rodowiskowych UM Bydgoskie projekty rewitalizacji a wsppraca midzynarodowa Jacek Puzinowski, Prezes Fundacji Yakiza Rewitalizacja poprzez kultur prof. Andrzej Papuziski, UKW Zielone miasto. Eko-filozofia 30 min DYSKUSJA z udziaem publicznoci 12.00-12.30 przerwa kawowa 12.30-12.45 BadanIa Tosamo kultury bydgoskiej wyniki bada dr Agnieszka Jeran; Alicja Chya Katedra Socjologii WSG 12.45-14.30 panel 2 tosamo moderator: Jarosaw Jaworski Jan Karol Sowiski, Bydgoszcz Destination Planners, czonek Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej BYLOT Marka miasta a jego tosamo dr Marek Chamot, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa WSG Tosamo kulturowa Sebastian Chmara, Zastpca Prezydenta Miasta Bydgoszczy dr Micha Woniak, dyrektor Muzeum Okrgowego w Bydgoszczy Tosamo historyczna Bydgoszczy Marek ydowicz, dyrektor Festiwalu Camerimage Promocja miasta poprzez kultur Sawomir Janicki, Prezes Stowarzyszenia Artystycznego Mzg Mzg Festival, Summer Art. fest Katarzyna Marcysiak, TVP Bydgoszcz Prezentacje Pamitnik Gapia Henryk Martenka, dyrektor Midzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego Od mitu do marki muzyczna tosamo miasta 30 min DYSKUSJA z udziaem publicznoci 14.30-16.00 przerwa obiadowa

  cz tematyczna stolIKI 16.00-17.30 foyer TPB 1 pitro prof. Aleksander Araszkiewicz Twrczo a zdrowie 16.00-17.30 sala prb TPB prof. Dariusz Markowski Rewitalizacja 16.00-17.30 Maa Scena TPB Marzena Matowska, Arek Hapka Region 16.00-17.30 Cafe Pianola Albin Zieliski Wartoci w kulturze 15.00-17.30 Wgliszek Ireneusz Strelichowski Rola seniorw w kulturze przerwa kawowa 17.45-19.00 Maa Scena TPB Jacek Puzinowski NGOsy w kulturze 17.45-19.00 sala prb TPB Marian Winiewski Fordon 17.45-19.00 foyer TPB 1 pitro Kafka Jaworska, Krzysztof Nowicki Stolik filmowy 17.45-19.00 Cafe Pianola Micha Tabaczyski Literaci 18.00-19.30 Hotel pod Orem Wiesaw Karpusiewicz Kultura a biznes debaty 18.30 APK // WSG Ewa Gruszka z-ca dyr. Instytutu Kulturoznawstwa WSG, Studenckie Koo Inicjatyw Innowacyjnych w kulturze OTHER WAY WSG, Fundacja GAUDEAMUS // panel dyskusyjny Classic and Dubstep in Progress sympozja / konferencje 10.00-14.00 Oglnopolskie Seminarium Metodologiczne O potrzebie badania kultury i polityki kulturalnej miasta 15.00-18.00 Akademicka Przestrze Kulturalna // WSG 11.00-18.00 Oglnopolskie Seminarium Metodologiczne O potrzebie badania kultury i polityki kulturalnej miasta // Akademicka Przestrze Kulturalna // WSG prezentacje / wystawy Prezentacje video projektw Kultura w budowie Klub Mzg, Galeria Miejska bwa, Teatr Polski, Pianola // godz. otwarcia instytucji 11.00-22.00 NIE-ZA SZTUKA // Bydgoskie Stowarzyszenie Artystyczne // od godz. 16.00 obecny przedstawiciel stolika plastykw, Hotel pod Orem, Sala Malinowa

  program Bydgoskiego Kongresu KulturyCZWARTEK

  29wrzenia

  2011

 • Padziernik 2011 | | 7

  19.30 uroczysty wernisa wystawy My tu i teraz 2011 // wystawa zbiorowa prac bydgoskiego rodowiska plastycznego // Kinokawiarnia Stacja Falenica // Warszawa // czynna do 7.10. 2011 // wystawa objta patronatem honorowym Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydenta Miasta Warszawy oraz patronatem honorowym Rafaa Bruskiego Prezydenta Miasta BydgoszczyRe: format # 9 Projektowanie graficzne w Polsce studio Homework, wystawa plakatu GALERIA NAD BRD //Akademicka Przestrze Kulturalna WSG // wystawa czynna od 28.09 do 30.10.2011 // wsporganizator wystawy: kolektyw Bestrona Niewidomi w kulturze // wystawa prac malarskich, wydawnictw niewidomych twrcw i artystw // Polski Zwizek Niewidomych w Okrgu Kujawsko-Pomorskim // Kujawsko-Pomorskie Urzd Wojewdzki w Bydgoszczy (ul. Jagielloska 3) 20.00-24.00 OFFENSYWA FILMOWA pokaz filmw dokumentalnych i fabularnych twrcw Bydgoszczy i Torunia Hotel pod Orem, sale kameralne program edukacyjny ALFABET KULTURY // Lekcja kultury odbywaj si w gimnazjach i liceach // WSG JUTRO JEST // koncert edukacyjno-profilaktyczny dla uczniw gimnazjum i liceum // Kino Adria (dla grup zorganizowanych) 14.00 Gniemy tniemy falujemy // warsztaty dla dzieci // Park przed Teatrem Polskim dziaania w przestrzeni miastardmiecie: Zacznijmy od swojego podwrka! Fundacja Kreatywnej Edukacji Dariusz Paczkowski i Fundacja Klamra // graffiti i ekologia i seniorzy // partyzanci wiataWybrane punkty miasta: Kultura w rozmowie komiksowa niespodzianka Irmina Dbrowska, Tomasz MarciniakPlac przy Domu Mody Drukarnia: Drukarnia streetartu LubiszTO! 18.30 wystp Zespou Muzyki Dawnej INOWROCLAVIENSIS z InowrocawiaDom Mody Drukarnia: Fotogeniczna Bydgoszcz wystawa fotografii Marka NoniewiczaTeatr Polski w Bydgoszczy: instalacje Kultura w Budowie Wojciech Kowalczyk Znaki Grzegorz PleszyskiKlub Mzg: Wystawa z przewodnikiem: Osiemnacie kompozycji zupenie nie zwizanych z bardzo trudn sytuacj malarstwo ZbyZiel Fordon: 10.00 Wkopanie opaty pod centrum kulturyGaleria Miejska bwa 18.00 Bydgoszcz =/= bRZydgoszcz? projekt audiowizualny The Title ComplexYakiza: 21.00 MIM Muzyka Instalacja ModyfikacjaWET.LAB KAMIENICE SZTUKI Fundacja Nowa Sztuka Wet Music:Kamienica przy ulicy Pomorskiej 11: 19.00 instalacja Kasjopea Henryk Starikiewicz 19.00 performance Kacper Lipiski 20.00 Pub PRL potacwka przy utworach z minionej epoki 20.00 live act (cytra, gitara, skrzypce, klarnet) SzaZa, Artur Makowiak, Danka MilewskaPark Kazimierza Wielkiego: 12.00-18.00 Karczma Kongresowa kiermasz regionalnych przeksek 17.30 wystp Zespou Folklorystycznego PAUKI z KcyniCafe Pianola: 12.00-18.00 Ksika w ruch akcja BookcrossinguPaac Modziey: 19.00 Inauguracja DKF Niespodzianka projekcja filmu Melancholia noc kultury 16.00 Galeria Miejska bwa wernisa wystawy regionalnej Kameleon 16.30 Akademia Muzyczna Studenci koncertuj prezentacje autorskie (aula AM) 18.00 Kawiarnia Artystyczna Wgliszek Sina_Musica 19.00 Teatr Polski Opera za trzy grosze 20.30 Klub Eljazz Bydgoski Festiwal Jazzowy koncert jazzowy 21.00 Biblioteka Gwna KINOTEKA Z-boczona historia kina wg Slavoja ika 22.00 Klub Mzg MZG FESTIVAL Attila Dora/Tomasz Pawlicki/Sawek Janicki/Qba Janicki koncert muzyki improwizowanej Internet/tV: Maciej Cuske Pamitnik filmowy 17.45 TVP Bydgoszcz Gry Uliczne W poszukiwaniu zaginionego wiersza Kultura jako debata, grupa dyskusyjna karol.zamojski@gmail.com

  program Bydgoskiego Kongresu Kultury

  ww

  w.k

  ultu

  raw

  budo

  wie

  .pl :

  : ww

  w.f

  aceb

  ook.

  com

  /kul

  tura

  .w.b

  udow

  ie

 • 8 | | Padziernik 2011

  WIelKI st 8.30-9.15 kawa poranna 9.15-10.00 WyKad Ekonomia kultury czy to oksymoron? prof. Dorota Ilczuk, profesor ekonomii Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej, prezeska Fundacji Pro Cultura 10.00-10.15 BadanIa Wsppraca w kulturze wyniki bada Karol Zamojski, Fundacja Pracownia kultury wspczesnej, Bydgoskie Obserwatorium Kultury 10.15-11.45 prezentacJe prac stolIKW prowadzenie: moderatorzy stolikw 11.45-12.15 Przerwa kawowa 12.15-13.45 Wsppraca: master plan moderator: Pawe Potoroczyn Marzena Matowska, penomocniczka prezydenta ds. polityki kulturalnej Agenda 21 dla kultury, MOK Roman Jasiakiewicz, Przewodniczcy Rady Miasta Bydgoszczy Halina Piechocka-Lipka, dyrektorka Wydziau Kultury i Wsppracy z Zagranic Pawe ysak, Szef Forum Kultury Bydgoskiej Pakt dla Kultury Bydgoszcz prof. Dorota Ilczuk MASTER PLAN Beata Chmiel, obywatelka kultury Pakt dla kultury Polska Agnieszka Odorowicz, obywatelka kultury Ryszard Michalski, Stowarzyszenie Tratwa 13.45-14.15 przerwa kawowa 14.15-15.30 dysKusJa moderowana, z udziaem przedstawicieli biznesu, regionu, NGOs, uczelni wyszych, mediw, rodowisk twrcw 15.30-16.00 przerwa 16.00-16.30 podsumowanie Bydgoskiego Kongresu Kultury i uroczyste podpisanie deklaracji Kongresu 16.30-18.00 bankiet 18.00-19.30 projekcja filmu Bogota Change, re. Andreas Mol Daalsgard // Udokumentowana na ekranie kompleksowa terapia miasta, dziki ktrej w cigu 10 lat Bogota przesza radykaln transformacj // TPB prezentacje Prezentacje video projektw Kultura w budowie Klub Mzg, Galeria Miejska bwa, Teatr Polski, Pianola // godz. otwarcia instytucji 11.00-22.00 NIE-ZA SZTUKA // Bydgoskie Stowarzyszenie Artystyczne // od godz. 16.00 obecny przedstawiciel stolika plastykw // Hotel pod Orem, Sala Malinowa 19.00 Kameleon Wojewdzki Przegld Plastycznej Twrczoci Dzieci i Modziey My tu i teraz 2011 // wystawa zbiorowa prac bydgoskiego rodowiska plastycznego // Kinokawiarnia Stacja Falenica // Warszawa //czynna do 7.10. 2011 Wystawa objta patronatem honorowym Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydenta Miasta Warszawy oraz patronatem honorowym Rafaa Bruskiego Prezydenta Miasta BydgoszczyRe: format # 9 Projektowanie graficzne w Polsce studio Homework, wystawa plakatu GALERIA NAD BRD //Akademicka Przestrze Kulturalna WSG // wystawa czynna od 28.09 do 30.10.2011 // wsporganizator wystawy: kolektyw Bestrona Niewidomi w kulturze // wystawa prac malarskich, wydawnictw niewidomych twrcw i artystw // Polski Zwizek Niewidomych w Okrgu Kujawsko-Pomorskim // Kujawsko-Pomorskie Urzd Wojewdzki w Bydgoszczy (ul. Jagielloska 3) 20.00-24.00 OFFENSYWA FILMOWA pokaz filmw dokumentalnych i fabularnych twrcw Bydgoszczy i Torunia Hotel pod Orem, sale kameralne program edukacyjny ALFABET KULTURY // Lekcja kultury odbywaj si w gimnazjach i liceach // WSG JUTRO JEST // koncert edukacyjno-profilaktyczny dla uczniw gimnazjum i liceum // Kino Adria dziaania w przestrzeni miastardmiecie: Zacznijmy od swojego podwrka! Fundacja Kreatywnej Edukacji Partyzantka wietlna // Dariusz Paczkowski i Fundacja Klamra i Kolektyw NEMO Wybrane punkty miasta: Kultura w rozmowie komiksowa niespodzianka Irmina Dbrowska, Tomasz MarciniakPlac przy Domu Mody Drukarnia: Drukarnia streetartu LubiszTO! 18.00 wystp Zespou Taca Nowoczesnego Braterstwo Stylu Biae Bota

  program Bydgoskiego Kongresu KulturyPITEK

  30wrzenia

  2011

 • Padziernik 2011 | | 9

  Dom Mody Drukarnia: Fotogeniczna Bydgoszcz wystawa fotografii Marka NoniewiczaTeatr Polski w Bydgoszczy: Instalacje Kultura w Budowie Wojciech Kowalczyk Znaki Grzegorz PleszyskiKlub Mzg: Wystawa z przewodnikiem: Osiemnacie kompozycji zupenie nie zwizanych z bardzo trudn sytuacj malarstwo ZbyZielYakiza: 21.00 MIM Muzyka Instalacja ModyfikacjaWET.LAB KAMIENICE SZTUKI Fundacja Nowa Sztuka Wet Music: 19.00 Kamienica przy ul. Pomorskiej 11 Substancja odywcza interaktywna akcja wg pomysu Elbiety Jaboskiej video-art Dwik nieprzejawiony Kacper Lipiski instalacja Lakmus Danka Milewska 20.00 Kamienica przy Cieszkowskiego 10 instalacja Wypaszacze Natalia Winiewska 21.00 Kamienica przy 20 Stycznia 1920 ale! Bydgoszcz video art: Sacral Plexus, Parafrenie, Haiku, Self Message System 20.00-24.00 Park Kazimierza Wielkiego Sensosfera How do you do crew i Daj si owieci // Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w wieciu Amfiteatr przy ul. Mostowej Szafa sztuki Gminny Orodek Kultury w OsielskuStary Rynek 18.00 start rowerowej masy krytycznej Stowarzyszenie Rowerowa Masa Krytyczna 12.00-24.00 Maraton DJ na scenie zaaranowanej na XIX-wieczny salon wystpi szeciu DJw z Bydgoszczy akcja Poka si MOK // Hal BreggCafe Pianola: Ksika w ruch akcja BookcrossinguAmfiteatr na Wyspie Myskiej: 18.00 Orkiestra Dta ,,wiecie, 20.00-21.00 Orkiestra mandolinowa ,,CAMPANELLA w Cekcynie 21.00 Miejskie Centrum Kultury w Lipnie noc kultury 18.00-20.00 Ulica Gdaska 27, Budynek Gazety Wyborczej Grajce Kamienice Publiczne Rozciganie Przestrzeni Dwikiem Koncert muzyki elektro-akustycznej 19.00 Teatr Polski Bloody Sunday 19.00 23.00 Wypoyczalnia Gwna i FABULA, Stary Rynek 24 Biblioteka Bernardynw. Biblioteka Gwna, Stary Rynek 24 zwiedzanie zorganizowane w 10 osobowych grupach, osoby zainteresowane prosimy o zapisy (15-28.09.2011) pod nr tel. 52 33 99 227 oraz 512 319 077 w godz. 7.30 15.30. Spektakl plenerowy w wykonaniu modych aktorw z Modzieowego Domu Kultury Nr 5 w Bydgoszczy pt. Zodziej czasu, ul. Duga 39, godz. 18.00-18.30 Kiermasz Taniej Ksiki. Biblioteka Gwna, ul. Duga39, godz. 11.00 18.00 PROJEKT OKNO Koncert zespou George Dorn Screams. Biblioteka Gwna, ul.Duga 39, godz. 20.00 Energia podszyta melancholi bydgoski zesp oscylujcy midzy post-rockiem, aslowcore. Co zaprezentuje w przededniu wydania nowej, trzeciej ju pyty? 20.00 Pub PRL potacwka przy utworach z minionej epoki 20.00 Klub Estrada koncert southern-rockowy zespou Leash Eye 20.00 Wojewdzka i Miejska Biblioteka Publiczna + MM Bydgoszcz, ul. Duga 39 Projekt OKNO koncert zespou George Dorn Screams 21.00 Biblioteka Gwna KINOTEKA Z-boczonahistoria kina wg Slavoja ika 22.00 Klub MZG Pokazy audiowizualne + Koncert na szeleszczce papiery 9.00-17.00 i 18.00-24.00 Muzeum Okrgowe wstp wolny Internet Maciej Cuske Pamitnik filmowy

  Drodzy Pastwo!Powyej przedstawilimy Wam program Bydgoskiego Kongresu Kultury. Jak wida, oprcz powanych roz-

  mw, istotnych celw, ktre stawiamy sobie przy okazji jego organizacji, mamy dla Was wiele wydarze arty-stycznych, na ktre bdziecie potyka si wrcz w wielu punktach miasta. Czsto zaskakujcych. Nie zdziwcie si, gdy nagle grupa dzieci stanie w tramwaju i zacznie piewa to Rubinki pod dyrekcj Agnieszki Sowy. Gdy co podobnego spotka Was w restauracji, moecie by pewni, e to podopieczne Izy Cywiskiej. Nie uciekajcie, a doczcie do happeningu! Wicej nie zdradzamy. Mamy nadziej, e Wy sami zainspirowani dziaaniami twr-czych bydgoszczan (i mieszkacw regionu) zaskoczycie nas swoj kreatywnoci i dowcipem. Zapraszamy wszystkich, ktrym kultura naszego miasta nie jest obojtna.

  Dominika Kiss-Orska

  program Bydgoskiego Kongresu Kultury

  Padziernik 2011 | | 9

  ww

  w.k

  ultu

  raw

  budo

  wie

  .pl :

  : ww

  w.f

  aceb

  ook.

  com

  /kul

  tura

  .w.b

  udow

  ie

 • 10 | | Padziernik 2011

  Ksika w ruch! 28 wrzenia, midzy godz. 17 a 20, w pianoli bdzie mona wy-

  mieni si ksik. Warunkiem uczestnictwa jest przyniesienie ze sob ksiek, a nastpnie wpisanie dedykacji dla osoby zainteresowanej dan lektur. Ksiki zostan w Pianoli pod opiek jej pracownikw i do koca trwania kongresu bdzie mona do niej przyj si powymienia. Inau-guracj akcji urozmaici wystp Bartka Chwastka z jego projektem mu-zycznym Yaki-Yaki. Yaki zagra na gitarze motywy flamenco wzbogacone elektronicznym brzmieniem. Zapraszamy!

  inf. Dominika Kiss-Orska

  poranki rodzinneTrzygodzinne spotkania niedzielne dla rodzin z dziemi. Co miesic we wsppracy

  zAkademi Radoci ycia proponujemy rodzicom i dzieciom wsplne spdzanie czasu; wrd planowanych atrakcji: malowanie, gry planszowe i karciane, seanse bajek, muzyka na ywo, prelekcje, warsztaty, zabawy. popoudnia z bajk

  Popoudniowe spotkania dla najmodszych i ich opiekunw. Czytanie bajek wraz zro-dzicami, suchanie bajek iopowieci z gramofonu, malowanie postaci z bajek, wsplne ukadanie bajek i ich ilustrowanie.

  pracownia t3: tradycja+tosamo+tendencjePracownia realizowa bdzie Archiwum B w trzech wymiarach: jako cykliczny pro-

  gram telewizyjny, program radiowy i dzia w BiK-u. Program telewizyjny bdzie po-wstawa we wsppracy z uczestnikami warsztatw teatralno-filmowych. Wydarzenia Archiwum bd take realizowane w przestrzeni miasta, eby w ten sposb kreowa wydarzenia plenerowe.

  Warsztat l+lPracownia literatury i lingwistyki zaprasza na warsztaty w trzech obszarach tematycz-

  nych: LiBeratura (warsztaty liBerackie bd si odbywa we wsppracy z gomi cyklu Spotkania z liBeratur; w programie: wykady, dyskusje, spotkania autorskie, tworzenie liBerackich ksiek), Przekad literacki (ju od padziernika ruszaj warsztaty, podczas ktrych odbywa si bd krtkie wykady i zajcia praktyczne z przekadu poezji i pro-zy na pocztek z jzyka angielskiego) i Pracownia Europy rodkowej (razem z Towa-rzystwem Wsppracy Wschodnioeuropejskiej bdziemy przyblia ide Europy rod-kowej, a take kultur, jzyk i literatur poszczeglnych krajw i narodw tworzcych ten swojski subkontynent).

  muzyka w moK-uRedakcja Radia Kultura poszukuje wykonawcw i zespow muzycznych z Bydgoszczy

  i okolic, zainteresowanych promocj swojej muzyki na antenie naszej stacji. Ci, ktrych twrczo najbardziej przypadnie nam do gustu mog liczy na zaproszenie do audycji, prezentujcej lokaln scen muzyczn oraz udzia w koncercie podsumowujcym akcj Daj si usysze. Zainteresowanych prosimy o przesyanie pyt CD wraz z informacjami o wykonawcy, na adres: Radio Kultura ul. Jagielloska 2, Bydgoszcz, z dopiskiem Daj si usysze.

  T E R A Z W M O K - U

  10 | | Padziernik 2011

 • Padziernik 2011 | | 11

  T E R A Z W M O K - U

  Stranik bierze swj grzebie. O odchodzeniu i odciciu Herty Mller (Krakw 2010) skada si z 94. numero-wanych kart w formacie pocztwkowym zamknitych w zgrabnym, niewielkim puzderku. Na kadej z nich znajduje si tekst poetycki skomponowany przy po-mocy techniki kolau. Sowa wycito z rnych gazet iczasopism. Czasami s to pojedyncze wyrazy, niekie-dy zwroty, fragmenty zda, ktrym towarzysz strz-py ilustracji brutalnie wyszarpywanych podobnie jak pismo z pewnej, nieznanej dla odbiorcy, caoci. Przez dugi czas pisarka robia dla przyjaci pocztw-ki metod wyklejania. Te wasnorcznie wykonywane drobne, nietuzinkowe prezenty s genez Stranika i jednoczenie finaem swoistej podry wycitych zgazet fragmentw.

  Kolaom towarzyszy obecny na przestrzeni caej ksiki czarny czowieczek przypominajcy postaci ry-sowane przez Franza Kafk; mona powiedzie, e chce on gra rol gwnego bohatera: cie bez twarzy, ktry przybiera rozmaite pozy, jakby podrygiwa niezdarnie, prbujc odnale wasne miejsce w tej historii. A moe taczy zmuszany do ekwilibrystycznych figur jak lalka prowadzona przez ukryt do, ktra rozbawiona po-ciga za sznurki. Bywa, e udrczona posta rozpada si na kawaki.

  Geniusz Mller polega na wywoywaniu oszaamia-jcego efektu rozkwitania myli w czaszce odbiorcy. Nastpuje wydeptywanie cieek do wci nowych (wielo)znacze, ktre pczkuj to tu, to tam, asocjuj zkolejnymi, wchodz w reakcje, rozbudowuj cigi wy-obraniowe. Wdrwka sw, ktr pisarka rozpocza zdecydowanym (wy)ciciem nie koczy si na karcie

  Stranika. To waciwie pocztek drogi. Wypowiedze-nia z rnorodnych rde zaczynaj zaprzyjania si, rodzc kolejne niezapisane frazy kiekujce w umy-sach odbiorcw. Czytelnik nie zdy nacieszy si jed-nym wzruszeniem, gdy przychodz kolejne. Ascetycz-na metoda twrcza autorki w procesie konkretyzacji dziea owocuje przepychem semantycznym. Jest to doskonay przykad dziea otwartego, o ktrym pisa Umberto Eco.

  Termin kola (fr. collage) kojarzony jest przede wszystkim za spraw Georgesa Braqua i Pabla Picas-sa z malarstwem. W literaturze t technik stosowali tacy giganci jak Artur Rimbaud, Guillaume Apolinaire, James Joyce czy Ronald Sukenick. Warto zauway, e ostatnio pojawiy si take kolae dwikowe. Precy-zyjnie wycite sample pochodzce ze starych (cho nie tylko) pyt klejone na nowo i miksowane w muzyczny koktajl skadaj si na zupenie nowe kompozycje. Ko-la jest metod, ktra by moe najsilniej odzwierciedla potencjaln rado jak moe czerpa sztuka z rzeczy-wistoci spotkania.

  By moe metoda twrcza zastosowana przez pi-sark w Straniku to rodzaj literackiej transplantacji. Zdrowy organ ocalony, wyzyskany z ciaa na chwil przed agoni i umieszczony w innym rodowisku znadziej, e si przyjmie. Delikatna, ryzykowna, wy-magajca wielkiej precyzji operacja, aby martwe, pu-ste sowa napeni znaczeniem; odcinanie fragmen-tw, prba oywiania czstek wydzielonych z caoci. By moe. Ale jak pisa Andr Breton w Manifecie sur-realizmu Tylko wyobrania powiadamia mnie o tym, co by moe

  Marcin Karnowski

  niebieskie pudeko

  Zainspirowani ksik w pudeku, jednym z najoryginalniejszych dzie w dorobku noblistki, proponujemy wieczr z liBeratur, ktry byby po trosze poszukiwaniem sensw ukrytych w Straniku. Ale byaby to rwnie okazja do warsztatw liBe-rackich, ktre wyobraamy sobie jako wsptworzenie kolay poetyckich, z ca dziecic radoch budowania zaskakujcych wiatw zamknitych w otwartych formach. Spotkanie odbdzie si 27 padziernika w czytelni liBeratury w Caf Pia-nola (Jagielloska 2) o godzinie 19.00.

  Wa r s z t a t y l i B e r a t u r yWa r s z t at l+l

  c z y t e l n i a l i B e rat u r y

  Padziernik 2011 | | 11

 • 12 | | Padziernik 2011

  twoja droga do torunia prowadzia przez Byd-goszcz i pozna. opowiedz, jak to si wszystko za-czo?

  Pochodz z maej miejscowoci, ze Zotowa. Tam si rodziem, tam zaczem tworzy muzyk. Kiedy mwi-o si o Zotowie, e to Polska stolica hardcoreu, 20 tys. mieszkacw, a 4 mocne kapele. Na bazie tych zespo-w powstaa mocna ekipa bydgosko-zotowska.

  Pamitam czasy kiedy do Zotowa przyjeday pe-ne autobusy ludzi z Bydgoszczy.

  Ta fascynacja muzyk i klubami wpyna pewnie na to, e teraz ja mam swj klub NRD w Toruniu, a Krzyak znaszej brygady ma klub Estrada w Bydgoszczy.

  Jak wspominasz tamt Bydgoszcz i tamte czasy? Dla mnie Bydgoszcz to ogromny sentyment. Do

  Bydgoszczy przyjechaem w celach edukacyjnych, bo w Zotowie ani w najbliszej okolicy nie byo liceum plastycznego. A chciaem si w tym kierunku rozwi-ja. To wszystko byo dla mnie bardzo nowe, ponie-wa nie poszedem do plastyka z powodu jakiego ogromnego talentu plastycznego, tylko chciaem, aby mojej ycie byo ciekawe. Jak dostaem informa-tor o szkoach rednich to wybraem Technikum Bu-dowy Fortepianw w Kaliszu, w Dblinie Szko Lot-nicz i plastyk w Bydgoszczy. Nie wiedziaem co chc robi, ale wiedziaem, e chc ciekawie ycie spdzi. Te wszystkie trzy nazwy szk brzmiay dla mnie bar-dzo egzotycznie, a do plastyka byy egzaminy mie-sic wczeniej, dostaem si i tak zacza moja przy-goda z Bydgoszcz. I stao si wietnie, bo od razu

  Pomost midzy Bydgoszcz aToruniem wg Cebo

  Prezentujemy kolejn odson naszej bydgosko-toruskiej dyskusji (pozwalamy sobie niedyploma-tycznie postawi Bydgoszcz na miejscu pierwszym, bo ju po raz drugi oddajemy gos torunianinowi prosz si nie obawia, w nastpnym numerze wypowie si bydgoszczanin i wwczas kurtuazyjnie wspomnimy o dyskusji torusko-bydgoskiej). tomasz cebo, artysta multimedialny, animator kultury i wspwaciciel toruskiego klubu nrd, nie pochodzi ani z Torunia, ani z Bydgoszczy, ale zwizany jest z dwoma tymi miastami, zna je oba wietnie i z przenikliwoci ocenia ich potencja-y i osignicia.

  z tomaszem cebo rozmawia monika grabarek

  12 | | Padziernik 2011

  B Y D G O S Z C Z / T O R U

 • Padziernik 2011 | | 13

  poknem bakcyla i sztuka mnie totalnie pochon-a. Poczuem moc kreatywnego, twrczego mylenia i wiedziaem, e to by strza w dziesitk. Dla mnie Bydgoszcz to byo pierwsze due miasto, takie due miasto z tramwajami. Pamitam te emocje, kiedy na rondo wjedao si rowerem, wtedy to byo napraw-d co. U mnie wszystko zaczo si w Bydgoszczy. Wplastyku trafiem na wietny rocznik. Szkoa, Mzg i skaki to by taki mj trjkt, w ktrym si porusza-em, jedziem te na deskorolce, zaczem malowa graffiti i poznaem cae rodowisko undergroundu w Bydgoszczy. No i przede wszystkim wane posta-cie to Grzegorz Pleszyski i Wojtek Zamiara, Sawek Janicki, Leszek-legendarny barman z Mzgu. Mog miao powiedzie, e wychowaem si w Mzgu. To bya taka moja wieczorowa szkoa sztuki. Pamitam akcj Mzg w mrz. Mj pierwszy w yciu performan-ce odby si w Mzgu. Wtedy dla mnie, nastoletnie-go chopaka przebywanie w tym klubie, z tymi ju dowiadczonymi artystami byo swoist szkoa y-cia i krytycznego mylenia. W Mzgu mj horyzont zdecydowanie si poszerzy i okazao si, e dalej jest co wicej. W Bydgoszczy rwnie poznaem ten dziki wiat duego miasta, imprezy, graffiti, skatebo-arding, chodzenie na pocigi.

  Nastpnym etapem oczywicie bya uczelnia wysza. Wikszo ludzi z Bydgoszczy sza na stu-dia do Torunia, a ja ju wiedziaem, e cignie mnie do innego rodowiska do poznania czego innego. Chciaem zrobi inny skok i studiowa nie na wy-dziale, a na Akademii Sztuk Piknych w Poznaniu. Byem ciekawy nowych ludzi, nowego rodowiska. Ju wtedy interesoway mnie nowe media. Studia w Poznaniu to kolejny dobry wybr w moim yciu. Na Akademii wszystko, cznie z paniami sprztajcy-mi, przesiknite byo sztuk. Profesorowie oprcz tego, e tworzyli wasn sztuk pomagali nam wna-szym procesie twrczym. Od razu mielimy kontakt ze sztuk wysok, z tej najwyszej pki. Akademia dawaa niesamowit wolno wyboru i moliwo

  czenia pracowni. To byo niesamowite, e samemu mona byo kierowa swoim rozwojem i poszukiwa waciwej drogi twrczej. Odpowiadao mi to dosko-nale, poniewa nigdy nie umiaem siebie sklasyfiko-wa. Ta wolno wyboru daa moliwoci wystawia-nia si w rnych wietnych galeriach i pokazaa nam, modym artystom, e moemy y z tego co robimy, a niekoniecznie musimy ugrzzn w jakie agencji reklamowej. Po studiach powczyem si troch po Europie i miaem kontakt z tym wszystkim, co dziao si w sztuce najnowszej, miaem kontakt z artystami z caego wiata. Nastpnym przeomowym momen-tem w moim yciu byo pojawienie si dziecka i tak wanie trafiem do Torunia. W 2005 roku przyjecha-em tu, kompletnie nie znajc tego miasta. To miasto od pocztku bardzo mi si spodobao, jego klimat, cudowna architektura. Nie bardzo jednak wiedzia-em, co mam tu robi. To byy bardzo trudne poczt-ki, nie mogem sobie znale tu miejsca. Pojawi si teatr Wiczy. To byo rodowisko, ktre mnie przyci-gno. Pierwsza moja praca w Toruniu to bya przy konserwacji zabytkw, ale nie spenia moich ambicji, bo bya to taka opatologiczna robota. Przeomem w Toruniu byo poznanie Moniki Weychert. Monika dziaaa przy klubie NRD w galerii DLA i poszukiwaa modego czowieka, ktry pomgby jej pocign galeri i zaprosia mnie do artystyczno-kuratorskiej wsppracy. W galerii wystawiaem si sam oraz za-praszaem innych artystw. To by wietny czas dla galerii, zapraszalimy artystw z najwyszej pki. Pojawiay si tu topowe nazwiska sztuki niezalenej, aktualnej. Takim pierwszym sukcesem galerii bya wystawa art. w dech, to bya jedna z pierwszych wy-staw sztuki deskorolkowej w Polsce, przy duych za-wodach deskorolkowych, ktre si odbyway w tym samym czasie. Wtedy zobaczyem, jak fajnie mona robi eventy, ktre cz rne dyscypliny, e po wystawie jest koncert, e to wszystko tak fajnie si ze sob czy. Oferta NRD przed moim pojawieniem

  Padziernik 2011 | | 13

  B Y D G O S Z C Z / T O R U

 • 14 | | Padziernik 2011

  si bya bardzo niezwyka i wysublimowana, ale To-ru wtedy chyba nie by jeszcze do koca gotowy na to, co tutaj si dziao. Trzeba byo wybudowa par mostw pomidzy rodowiskami artystycznymi eby to wszystko zaczo dziaa. Nie chciaem eby NRD byo snobistycznym miejscem, zamknitym na ludzi, bo nie w tym rzecz, aby przyj postaw: my wiemy, wy nie wiecie, o co chodzi i my jestemy lepsi, a wy macie problem. Chodzio mi o to eby ten problem rozebra na czynniki pierwsze. I tym sposobem udao si otworzy NRD na miasto, staem si wsplnikiem Arka Waluszko i ju formalnie mogem zarzdza klu-bem. Powoli speniao si moje marzenie. Nagle po-jawiy si zupenie nowe akcje artystyczne, ktrych dotd nie byo. rodowiska zaczy si przenika. Okazao si, e jest tu mnstwo kreatywnych, mo-dych ludzi, ktrzy nie wiedzieli gdzie si podzia, my si na nich otworzylimy.

  Nie ukrywam, e NRD dziaa na jakim spontanie. Mamy ju wyrobion mark w Polsce i naprawd mamy codziennie przepenion skrzynk mailow zpytaniami o moliwo wystawiania i koncertowania w klubie. Jest w czym przebiera. Spenio si kolejne moje marzenie; powstao NRD Records, studio nagra. I w tym momencie mona powiedzie, e NRD stao si dzieckiem Mzgu. Mam na myli to, e tak strasz-nie przesikem Mzgowym klimatem. Tworzc ten klub apaem si na tym, e kieruj si rozwizaniami z Mzgu i e id tamtym tropem. Myl, e powieliem pewne sprawy za Sawkiem Janickim. Zawsze mi si marzyo, aby rejestrowa koncerty, std ten pomys na studio nagra, no i eby samemu tworzy muzyk. Dziki studio nagra moemy tworzy wasne produk-cje. Spektrum twrcze tym samym bardzo si posze-rzyo. No i przede wszystkim jest fundacja You Have It, ktra dziaa przy klubie. Na miejscu Moniki Weychert w fundacji pojawia si Dorota Schreiber jest prezesem ja jestem doywotnim fundatorem i tak razem prowa-

  dzimy t fundacj. Fundacja pomaga nam zdobywa pienidze na projekty artystyczne, zwiksza nam to moliwoci dziaania. Mamy bardzo ambitne plany wystawiennicze, nie zdradz szczegw, ale bd to bardzo znane nazwiska sztuki aktualnej.

  Bardzo mnie cieszy, e zmienia si wsppraca z miastem. Nie jestemy ju postrzegani jako zbun-towana modzie, ktra bazgrze po cianach, tylko miasto docenio nasz si, potencja. Po prostu mo-liwoci wasnego podwrka. Wodarze zauwayli, e to nie jest somiany zapa z naszej z naszej strony, ale dziaamy pi lat, a chcemy dziaa jeszcze wicej. Do-strzegli, e maj ogromn bateri w swoim miecie, e nie mog tego potencjau zmarnowa; tym samym pokazuj, e nie tworz zamknitego na artystw mia-sta. Miasto nareszcie zaczo rodowisko artystycznie traktowa powanie. Chciabym take rozbudowa klub powikszy sal koncertow. Da mi to moliwo zapraszania duych gwiazd co w tej chwili si nie uda-je przez ograniczenia przestrzenne i techniczne.

  Bd prbowa nawiza wspprac z fundacj Olgi Marcinkiewicz. Janek wierkowski jest w tej fundacji, zktrym tworz instytut B61. Bardzo mnie cieszy fakt, e Olga Marcinkiewicz dziaa teraz w Bydgoszczy, bo to pokazuje, e my modzi ludzie mylimy troch szerzej ni politycy i urzdnicy i wierzymy w prny orodek kulturalny BydgoszczToru. Jestem bardzo otwarty na wspprac z modymi artystami z Bydgoszczy, na wymian artystyczn naszych miast. Na przykad Pest-ka by w NRD ze wszystkimi swoimi projektami. Mam nadziej na lepsz wspprac z Estrad i na moli-wo promocji bydgoskich kapel w NRD. Wsppraca zBydgoszcz dzieje si tu i teraz chociaby z Januszem Hetmanem ktry wanie w Bydgoszczy tworzy swj kolejny festiwal, Bydgosk Niepokorn Jesie. Ja nawet miaem przez chwil taki pomys eby otworzy RFN wBydgoszczy, taki naturalny klubowy pomost midzy Bydgoszcz i Toruniem. Gdyby to marzenie si zicio,

  14 | | Padziernik 2011

  B Y D G O S Z C Z / T O R U

 • Padziernik 2011 | | 15

  to cay czas bybym w podry pomidzy Bydgoszcz a Toruniem.

  Jak oceniasz starania naszych miast o tytu esK 2016?

  Uwaam, e Toru zmarnowa szanse przy starcie w konkursie o ESK 2016. Za to bardzo podobaa mi si postawa Bydgoszczy. Moe to bdzie kontrowersyj-ne, ale naprawd podobaa mi si wasza postawa i to co zrobilicie w tak krtkim czasie. Uwaam, e wte-dy zmarnowalimy szans na stworzenie metropolii kulturalnej i na wsplny start w tym konkursie, a ta metropolia kulturalna jest nieunikniona, my modzi doskonale o tym wiemy. Ten spr jest gdzie u gry, na urzdzie marszakowskim, a nas, ludzi, ktrzy chc co zrobi w ogle to nie dotyczy. By moe nasi pre-zydenci maj zych doradcw. Nie wiem. Toru bardzo le potraktowa Bydgoszcz w czasie konkursu. Mam wraenie, e Bydgoszcz bya traktowana jako taki dodatek i w ogle mnie nie dziwi, e si wkurzylicie i zgosilicie swj start w konkursie nie ogldajc si na Toru.

  gdyby mia porwna to, co si dzieje w naszych miastach

  Mocnym strzaem w Bydgoszczy, ktry jest godny pozazdroszczenia, to koncert Pejza bez Ciebie. Jest to wietny koncert retransmitowany przez TVP 1 listopa-da w wietnym czasie antenowym, kiedy wszyscy ju wracamy z grobw i moemy wsplnie obejrze pik-ne, sentymentalne widowisko. Braem udzia w kon-cercie powiconym Grzegorzowi Ciechowskiemu. To zdecydowanie jest telewizyjno-komercyjny strza wdziesitk. Wydaje si, e kolejnym dobrym strzaem moe by festiwal Art Pop, ktry w tym roku nie mia zbyt wiele szczcia z powodu mierci swojej najwik-szej gwiazdy, ale cay czas wierz w moliwoci ipo-tencja tego festiwalu. Oczywicie nie jest to co, co

  wyrnia Bydgoszcz z pord innych miast w naszym kraju, ale jest szansa, e moe to by fajna impreza w przyszoci. Bardzo mocnym punktem na kultural-nej mapie Bydgoszczy jest festiwal Muzyka z Mzgu, takiej imprezy tu w Toruniu moemy wam pozazdro-ci. Ten festiwal i to, co robi Sawek Janicki jest za-wsze z najwyszej pki. Chopaki z Mzgu znaj si na muzyce jak mao kto w tym regionie. Macie doskonay festiwal filmw dokumentalnych Camera Obscura. My tutaj w Toruniu mamy synny TofiFest, bardzo lubi ten festiwal, jego atmosfer i zawsze doskonay reper-tuar. Prezentowane s na nim filmy, ktrych nigdzie indziej zobaczy nie mona. Ze sztuk wizualnych to mamy usiebie doskonay festiwal Art. Moves, festiwal bilboardw. Mamy instytut B61, co jest now sytuacj na skal caego kraju. To interdyscyplinarny projekt na pograniczu nauki i sztuki. Midzy innymi jestem twrc tego zamieszania i mgbym opowiada o nim godzinami. Mamy przez cae lato Artus Jazz Festiwal ijest to wietna propozycja dla wszystkich mionikw Jazzu. Tak jak wy macie Oper, my mamy MotoAren na ktrej odbywaj si najwaniejsze zawody ulowe, bo moim zdaniem sport to wana cz kultury. Orga-nizujemy wietne imprezy sportowe.

  Uwaam, e bardzo powany bd popenilimy zbudow Centrum Sztuki Wspczesnej. Waciwie nie wiem, co si w tym momencie dzieje w CSW, ale to jest bardzo niepokojce, bo skoro ja nie wiem, to nie wiem, kto wie. Nie przyciga mnie to miejsce, nie odwiedzam go, nie dziej si tam dobrze. Stao si to takim obcym elementem w tkance naszego miasta. W centrum mia-sta stoi co wielkiego, zagadkowego i nikt waciwie nie wie, co si tam dzieje.

  Sab stron Bydgoszczy jest to, e brak jej cigoci w ofercie kulturalnej, ma tylko mocne wejcia, strzay, ale brak jej kontynuacji, co z kolei jest plusem Torunia. W Toruniu panuje pewna konsekwencja dziaa kultu-ralnych. Toru ma cig kulturalno rozrywkowy.

  Padziernik 2011 | | 15

  B Y D G O S Z C Z / T O R U

 • 16 | | Padziernik 2011

  M U Z Y K A

  3moonboysGrupa powstaa w 2003 roku w Bydgoszczy. Tworzy

  muzyk, okrelan jako rock alternatywny. Ma na kon-cie trzy albumy dugograjce i jedn EP-k. Trzeci album zatytuowany 16 nawizuje do koncepcji Liberatury.

  AlternatywaMuzyka alternatywna ma si w Bydgoszczy i okoli-

  cach co najmniej niele. Na szczegln uwag zasugu-j zespoy kojarzone ze scen gitarow. Obok wymie-nionej ju grupy 3moonboys, warto posucha Tin Pan Alley, Ed Wood, George Dorn Screams, Friday Faces czy Alameda County Death Cult.

  Bisz. BiszOerKay & DJ Paulo

  Bisz, prywatnie Jarek Jaruszewski; poeta, raper. Wsppracowa m.in. z Kos (Ep-ki Zimy, Idc na y-wio), Pekro (Burza i napr). Projekt BiszOerKay & DJ Paulo wsptworzy z Oerem (Rafa Skiba beatmaker, producent), Kayem (Karol Tomas wokalista) i DJ Paulo (Pawe Molenda gramofony). We wrzeniu trafia do sklepw pierwsza legalna pyta B.O.K. & DJ Paulo, za-tytuowana W stron zmiany.

  Cuffs, TheGrupa w ktrej wokalnie udziela si Maciej Wacaw,

  znany jako Schizmaciek. Przez dugie lata zwizany ze

  Schizm; obecnie z The Cuffs gra punknrolla, nawizu-jc do twrczoci takich grup jak Ramones, Motorhead, Social Distortion czy Misfits. Pozostali czonkowie The Cuffs nie pochodz z Bydgoszczy, ale osoba Frontmana usprawiedliwia obecno kapeli w tym zestawieniu.

  DubskaJedna z najlepszych reggaeowych ekip wPol-

  sce. Zesp powsta w 1999 roku i od tej pory konsekwentnie rozwija wasn wizj muzyki reggae. Obecnie moe si poszczyci pokan dyskografi i opini koncertowego dynamitu.

  Ed WoodJestem tak smutny, e nie mog sta a.k.a.

  Attrape-Mouche; Czowiek Warzywo Czo-wiek-Owoc a.k.a Ears, Tusk And Trunk. To tylko dwa tytuy utworw, ktre ukazay si na pycie Anal animal duetu Ed Wood. Ten niezwyky zesp tworz: Kuba Zio-ek, znany m.in. z Tin Pan Alley i Tomek Popowski, perkusista George Dorn Scre-ams. Graj dziki noise okraszony mniej radykalnymi gatunkami.

  Friday FacesNowa, ciekawa grupa na mapie bydgo-

  skiej alternatywy. W skad FF wchodz muzycy zwizani z zespoami: George Dorn Screams, Mehi-co oraz Hans Jorg. Dotychczas ujawnili cztery utwory

  Bydgoszcz to bez wtpienia miasto kojarzce si z muzyk. Przede wszystkim z klasyk i jaz-zem, rwnie tym awangardowym, ktrego kolebk jest klub Mzg.

  Rafa Blechacz, Pawe Wakaracy i Micha Szymanowski, trzej niezwykle utalentowani piani-ci modego pokolenia, swoje umiejtnoci zdobywali pod okiem prof. Katarzyny Popowej--Zydro, w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Tutaj y i gra genialny trbacz Andrzej Przy-bielski. Std pochodzi Krzysztof Herdzin, doskonay orkiestrator, araner i pianista, znany ze wsppracy z Janem A.P. Kaczmarkiem. Nad Brd rodzia si scena yassowa, ktra bya niczym zastrzyk wieej krwi dla, tkwicego w stagnacji i samozadowoleniu, rodowiska jazzowego pocztku lat dziewidziesitych. Warto jednak wiedzie, e bydgoska muzyka rozbrzmiewa rwnie poza dostojnymi gmachami Filharmonii Pomorskiej, Opery Nova i Akademii Muzycz-nej. Jest si czym chwali rwnie na polu szeroko rozumianej muzyki alternatywnej czy wrcz undergroundowej. Na kogo, w Bydgoszczy i okolicach, warto zwrci uwag? Czego koniecznie posucha? Odpowied znajdziecie poniej.

  Sownik bydgoskiej alternatywy (1)Marcin Szymczak

 • Padziernik 2011 | | 17

  M U Z Y K A

  demo i raz pojawili si na koncercie. Nie-dawno mieli gra po raz drugi, ale nie zagrali.

  George Dorn ScreamsJeden z filarw bydgoskiej, gitarowej

  alternatywy. Maja na koncie dwa peno-wymiarowe albumy i jedn Ep-k; poza tym

  doskonae recenzje i wietnie przyjmowane wystpy; Muzyka grupy nie poddaje si atwym klasyfikacjom, balansujc na krawdzi rnych gitarowych gatunkw. Trzecia pyta w drodze.

  Hardcore/PunkBydgoska scena hardcore punkowa od wielu

  lat jest znana i ceniona w caej Polsce i krajach ociennych. Wystarczy wymieni kilka nazw (Schizma, Schizma90, Upside Down, Matchbox), eby uwiadomi sobie, e jest si czym chwali.

  MzgZnany w caej Polsce i poza jej granicami klub,

  ktry postawi sobie za zadanie promocj sztuki nowoczesnej. To tutaj odbywaj si koncerty interesujcych artystw z caego wiata; po-nadto Mzg goci performerw, fotografw,

  malarzy, filmowcw. W mzgo-wym studiu nagrywali m.in.

  Kazik Staszewski, Mazzoll, Mikoaj Trzaska, Fred Frith, Peter Brotzmann czy So-

  mething Like Elvis. Mzg to rwnie kolebka Yassu.

  NoNeMetalowy/Metalcoreowy

  zesp zaoony w Byd-goszczy w 1999 roku. Ich

  dorobek to pi albu-mw oraz liczne wy-stpy na krajowych i zagranicznych sce-nach, czsto u boku prawdziwych gwiazd cikiego grania.

  Jednym z zao-ycieli grupy NoNe

  by, tragicznie zmary w2008 roku, Aleksander

  Olass Mendyk, wieloletni gitarzysta Acid Drinkers.

  RanocZaoony przez Mikoaja Zieliskiego i Krzysztofa Lu-

  towskiego psychopoetycki zesp gitarowo-wokalny. Ich twrczo przenika chd charakterystyczny rw-nie dla legendarnej, bydgoskiej grupy Variete. Istnieje powane podejrzenie, e na czonkach obu tych forma-cji swoje pitno odcisn specyficzny krajobraz miasta nad Brd.

  Schizma/Schizma90Dwa zespoy bdce ikonami muzyki hardcore

  wPolsce. Schizma90 to kapela zoona z muzykw udzielaj-

  cych si w pierwotnym skadzie kapeli, na pocztku lat dziewidziesitych. Sigaj po utwory z wczesnego etapu twrczoci, a nawet po kawaki Kompanii Kar-nej, punkowej zaogi, z ktrej wywodzi si waciwa Schizma.

  W drugim zespole o nazwie Schizma nie ma ju ni-kogo z pierwszego skadu grupy, co nie przeszkadza grupie w tworzeniu naprawd solidnej muzyki i nagry-waniu kolejnych wietnie przyjmowanych albumw.

  Tin Pan AlleyBydgosko-toruski zesp, w ktrego muzyce daje

  si wyczu inspiracj amerykask, gitarow alterna-tyw lat dziewidziesitych. Grupa ma na koncie dwa wydawnictwa, a pyta All Hail The Omnipotent Universe! (2011) (powstaa przy wsppracy z Michaem Kupiczem z Indigo Tree, ktry pyt nagrywa i Bobem Westonem odpowiedzialnym za mastering) to jeden z najlepszych, polskich albumw tego roku.

  Upside DownJedna z pierwszych w kraju kapel, ktra udanie za-

  adaptowaa na polski grunt, melodic hardcore i pun-krock rodem z Kalifornii. Obecnie grupa nadal siga po wspomniane gatunki, ale ich inspiracje s teraz bardziej rozlege. wietni na koncertach.

  VaritFormacja powstaa w Bydgoszczy w 1983 roku

  iwpierwszej fazie istnienia bya przypisywana do nurtu cold vave. W latach osiemdziesitych zesp prowadzi intensywn dziaalno koncertow, wystpujc m.in. na jarociskim festiwalu, na ktrym zdoby kolejno wyrnienie (1984r.) i gwn nagrod (1985r.). Grupa Varit zmieniaa si na przestrzeni lat, z kad kolejn pyt wzbogacajc swoje brzmienie i na nowo je defi-niujc. Niezmiennym elementem pozostay poetyckie teksty Grzegorza Kamierczaka, do inspiracji ktrymi przyznaje si dzi wielu twrcw.

 • 18 | | Padziernik 2011

  M U Z Y K A

  Kiedy zapytano Paderewskiego, gdzie tkwi tajemnica jego powodzenia, mia pono odpowiedzie, e po-wodzenie zawdzicza w 1% talentowi, w 9% szcz-ciu, aw90% pracy. Praca, praca i jeszcze raz praca: oto najwiksza tajemnica sukcesu powtarza wirtu-oz, ktry potrafi wiczy po dwanacie godzin dzien-nie. Ignacy Jan Paderewski (18601941), czowiek niezwyky, polityk, kompozytor i pianista nazywany najwikszym ze wszystkich, czarodziejem klawiatury doczeka si w Bydgoszczy, z ktr by zwizany m.in. poprzez przyrodniego brata Jzefa, wybitnych inicja-tyw upamitniajcych jego osob.

  Krtko po odzyskaniu niepodlegoci, w 1922 r. po-wstao Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego, ztym, e imi Paderewskiego przyjto dopiero w1986r. Powoanie Towarzystwa przez grono muzykw i me-lomanw jak dowiadujemy si z rysu historycznego byo wyrazem denia spoeczestwa polskiego do oywienia i rozwoju ycia muzycznego w Bydgoszczy po I wojnie wiatowej. W 1925 r. pianista Zygmunt Li-siecki zorganizowa Miejski Instytut Muzyczny, ktry po dwch latach przeobrazi si w Miejskie Konser-watorium Muzyczne, stanowice centrum ycia mu-zycznego wczesnej Bydgoszczy. Wok Towarzystwa Muzycznego skupili si wybitni pedagodzy Konserwa-torium (Alfons i Edmund Rezlerowie, Zdzisawa iHalina Wojciechowskie, Jerzy Stefan, Felicja Krysiewicz), ktrzy znacznie przyczynili si do rozwoju kultury muzycznej Bydgoszczy i regionu. Oni to oraz ich nastpcy dbali o imi wielkiego Polaka, propagowanie jego muzyki i idei. Dzi zarzd Towarzystwa Muzycznego tworz: Felicja Gwinciska prezes od wielu kadencji, Maria Murawska wiceprezes i Irmina Zikowska wicepre-zes. Najsynniejszym przedsiwziciem Towarzystwa jest Midzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Pade-rewskiego. Niewtpliwie jego laureaci stosuj si do recepty Mistrza, pracujc i wiczc latami.

  Pierwsza edycja, jeszcze wtedy oglnopolskiego Konkursu, odbya si w grudniu 1961 r. Pianista Henryk Sztompka zanotowa: Pierwszy raz w historii muzyki polskiej jestemy wiadkami konkursu pianistyczne-go, ktry jest wyjtkowym zjawiskiem przez program, obejmujcy utwory od Chopina, poprzez Paderew-skiego a do Szymanowskiego, z tym e na czele tego programu stoi ojciec wszelkiej muzyki Jan Sebastian Bach. Organizatorami Konkursu byli: Ministerstwo Kul-tury i Sztuki, Komitet Obchodu 100 Rocznicy Urodzin Ignacego Jana Paderewskiego oraz Filharmonia Po-morska im I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy. I miejsce zdoby wtedy Jerzy Maksymiuk. Po 25 latach do pomy-su odnowienia idei Konkursu powrci prof. Jerzy Su-likowski, profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy iGdasku oraz redaktor Ilustrowanego Kuriera Polskie-go Henryk Martenka. II Oglnopolski Konkurs Piani-

  styczny im. I.J. Paderewskiego odby si w 1986r., trzeci natomiast w 1994 r. (tym razem Towarzystwo Muzycz-ne byo gwnym organizatorem). Obecnie Konkurs ma charakter midzynarodowy, odbywa si co trzy lata. Organizatorem jest Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Pa-derewskiego, przy wspudziale Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego oraz Samorzdu Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dzie-dzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Urzdu Miasta Bydgoszczy i sponsorw prywatnych. Konkurs jest czonkiem Fundacji Alink Argerich od 2004 r. oraz czonkiem wiatowej Federacji Midzyna-rodowych Konkursw Muzycznych z siedzib w Gene-wie od 2010 r. Funkcj dyrektora peni Henryk Marten-ka, a dyrektora artystycznego prof. Piotr Paleczny.

  VIII edycja Midzynarodowego Konkursu Pianistycz-nego odbya si w listopadzie 2010 r. Patronat obj Pre-zydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisaw Komorowski. Jak informuje Agata Szpadziska, asystentka dyrektora, w konkursie mogli bra udzia pianici wszystkich naro-dowoci, urodzeni w latach 1978-1994. W maju iczerwcu 2010 r. miay miejsce eliminacje do VIII MKP w Moskwie, Londynie, Hanowerze, Nowym Jorku, Los Angeles oraz Warszawie. Pianici, ktrzy nie mogli wzi udziau w preselekcjach mogli wysa nagranie DVD. Czonka-mi Midzynarodowego jury byli: Piotr Paleczny (Pol-ska, Przewodniczcy Jury/dyr. artystyczny), Alexander Braginsky (USA), Andrea Bonatta (Wochy), Peter Frankl (Wielka Brytania), Bernd Goetzke (Niemcy), Choong-Mo Kang (Korea), Heinz Medjimorec (Austria), Noriko Ogawa (Japonia), Katarzyna Popowa-Zydro (Polska), Wojciech witaa (Polska), Michai Voskresenskiy (Rosja).

  Alicja Duyk

  18 | | Padziernik 2011

  swoje chwalimy

 • Padziernik 2011 | | 19

  Pianici walczyli o pi nagrd gwnych. VIII Kon-kurs wygra 30 letni Rosjanin Eduard Kunz (I nagroda 30 000 Euro). Jurorzy jednomylnie potwierdzili wy-soki poziom Konkursu, przy cznej i niezmienionej od 2007r. puli nagrd 60 tysicy Euro. II nagrod zdo-bya Kim Hyun Jung z Korei (15 000 Euro), III nagrod (ex aequo) Rosjanin Sergey Redkin i Polak Micha Szy-manowski (7000 Euro), za V nagrod otrzyma Denis Evstyukhin z Rosji (2500 Euro). Jury rozdao szereg na-grd pozaregulaminowych (pieninych) i specjalnych koncerty oferowane przez partnerw Towarzystwa Muzycznego w Polsce oraz m.in. w Hiszpanii, Francji, Bugarii, Brazylii, Rumunii, Holandii, Stanach Zjedno-czonych oraz Japonii. IX Midzynarodowy Konkurs Pia-nistyczny im. I.J. Paderewskiego odbdzie si w dniach 3-17 listopada 2013r. Termin nadsyania aplikacji minie 31 marca 2013r.

  Zainteresowani kulisami Konkursu i tajemnic jego sukcesu mog sign po ksik Henryka Martenki, pt. Wielki akord (Bydgoszcz 2008). Autor spisa swojej do-wiadczenia z ponad dwudziestu lat spdzonych przy organizacji tej imprezy. Tytu wspomnie zosta zainspi-rowany musicalem M. Scorsese New York, New York. To wanie Jimmy, jazowy saksofonista, w takswce jadc na Brooklyn tumaczy Francine, na czym polega jego wymarzony moment w yciu, kiedy po wielu tru-dach, po latach wysikw, wybrzmiewa wreszcie upra-gniony akord, wszystko ukada si w jak monumen-taln harmoni. Niekiedy wydaje mi si, e z ludmi, bez ktrych nie byoby mnie przy konkursach Paderew-skiego, jestemy ju bardzo blisko tego, aby zabrzmia nam ten jedyny, cudowny, mistrzowsko skonstruowany

  F i n a M i d z y n a r o d o w e g o Ko n k u r s u P i a n i s t y c z n e g o I . J . P a -d e r e w s k i e g o , f o t . J a r o s a w P r u s s

  interwa opowiada wieloletni dyrektor Konkursu (cyt. za Gazet Pomorsk).

  Dwa lata temu Towarzystwo Muzyczne zdecydowa-o si utworzy Akademi Pianistyczn Paderewski, umoliwiajc modym pianistom rozwijanie umiejt-noci gry z orkiestr Mistrzowska Szkoa Letnia dla Mo-dych Pianistw z Orkiestr Symfoniczn, to jedyna tego typu inicjatywa edukacyjna na wiecie! Adresowana jest do uczestnikw midzynarodowych konkursw piani-stycznych. Celem Paderewski Piano Academy jest pro-pagowanie osoby, twrczoci i dziedzictwa I.J. Pade-rewskiego oraz stworzenie szansy modym pianistom do rozwijania swoich talentw isprawdzenia si grajc z orkiestr symfoniczn. Dlatego rok 2011 by szczegl-ny, ze wzgldu na obchodzon 70. rocznic mierci Pa-derewskiego. Modzi pianici uczestniczyli w zajciach z Torusk Orkiestr Symfoniczn pod dyrekcj dwjki dyrygentw modego pokolenia, Jana Jakuba Bokuna (7-14.08.2011) oraz Anny Mrz (14-21.08.2011). Mieli tak-e okazj do pracy indywidualnej z trzema wiatowej sawy pedagogami, obecnymi podczas PPA: prof. Ilj Schepem z Uniwersytetu Muzycznego w Kolonii, An-drzejem Jasiskim zAkademii Muzycznej w Katowicach i Robertem McDonaldem z Juilliard School w Nowym Jorku informuje Agata Szpadziska. Kolejna Paderew-ski Piano Academy odbdzie si w dniach 12-26 sierpnia 2012, aplikacje mona przesya do 1 czerwca 2012 r.

  Wielu animatorw ma nadziej, e temat kultury, podjty m.in. przez Bydgoskie Forum Kultury, przyczy-ni si do wzrost wiadomoci dziedzictwa kulturowego miasta. Wie si to take z poczuciem dumy bydgosz-czan, pozytywnie oceniajcych wasne imprezy. Histo-ria Towarzystwa Muzycznego oraz Midzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Paderewskiego udowad-nia, e posiadamy inicjatyw oryginaln w sali wiata. Tymczasem czsto jest tak, jak zauway Wincenty Pol (1807-1872) w utworze pt. Kraj ojczysty: Cudze chwali-cie, swego nie znacie, Sami nie wiecie, co posiadacie.

  Padziernik 2011 | | 19

 • 20 | | Padziernik 2011

  Byo kilka minut po godzinie szesnastej gdy wysiadem z tramwaju i skierowaem swoje kroki w kierunku Parku Ludowego im. Wincentego Witosa. Po drodze mija-em kolejne, wyjtkowo liczne tego dnia, osoby odziane w koszulki opatrzone na-zwami najrniejszych kapel rockowych. Pojedynczo, parami i w nieco liczniejszych grupach, wszyscy zmierzali w tym samym kierunku. Bya pierwsza sobota wrzenia, a na scenie muszli koncertowej ju od kil-ku chwil gra zesp Nihil Quest.

  Muzycy Nihil Quest zagrali bardzo solidny set. W ich dokonaniach dao si sysze zarwno echa twrczoci klasycznych heavy metalowych i hard rockowych tu-zw, jak i nawizania do wspczesnych metalowych bandw. Kunszt wykonawczy instrumentalistw do-bitnie wiadczy o tym, e nie graj metalu od wczoraj, a pozytywne wraenie pogbiao si za kadym ra-zem, gdy do gosu dochodzi Ian Rip Giedroj. Woka-lista naprawd ma moc w gardle i potrafi to wiadomie wykorzysta, nie popadajc przy okazji w zmanierowa-nie lub wymuszon wirtuozeri.

  Publiczno zgromadzona w muszli koncertowej gorco przyja wystp NQ, na zakoczenie skaniajc muzykw do wykonania bisu. Szkoda tylko, e grupa, wystpujc jako pierwsza, zmuszona bya do grania wbiay dzie, przez co stracia dodatkowy atut w po-staci oprawy wietlnej. Na szczcie, w tym przypadku muzyka obronia si sama.

  Rwnie w penym socu pojawia si na deskach muszlowej sceny Arytmia, grajca mieszank rnych czadowych gatunkw. ywioowe dwiki kolejnych utworw porway do zabawy cakiem pokane gro-no suchaczy. Arytmia daa si pozna jako sprawny technicznie i interesujcy brzmieniowo zesp, wyr-niajcy si obecnoci przy mikrofonie Anety Jurczak. Wokalistka dysponuje mocnym, rockowym gosem, ktry brzmi tak samo dobrze w ostrych, niemale punkowych numerach, jak w piosenkach o nieco bal-ladowym rysie. Ostatecznie, pozytywny obraz tego wystpu mciy jedynie przerwy midzy kolejnymi kawakami, w ktrych artystka obnaya swj konfe-ransjerski antytalent.

  Toruski Disparates zaprezentowa si bydgoskiej publicznoci proponujc brzmienia z pogranicza folku, rocka i piosenki poetyckiej. Obok tradycyjnie rocko-wych instrumentw rozbrzmieway dwiki akordeonu,

  Muszla 2011

  Nihil Quest

  Miasto

  Marcin Szymczak

 • Padziernik 2011 | | 21

  trbki i waltorni. Dodatkowym atutem tej interesujcej gatunkowej hybrydy byy teksty Bartomieja Kulika, ktre w niebanalny sposb opisyway ycie w najr-niejszych jego przejawach.

  Gdy panowie z grupy The Cuffs wydobyli pierw-sze dwiki ze swoich instrumentw, pod scen byskawicznie zrobio si gsto od publicznoci. Wmuzyce zespou spotykaj si punk rock, country, rocknroll, a take brzmienia spod znaku Motorhe-ad czy Misfits. Ta wybuchowa mieszanka w peni ujawnia swoj si wanie na koncertach, i tym ra-zem, rwnie nie byo inaczej. Pogo trwao praktycz-nie przez cay wystp zespou, ktry zdecydowanie zasuy na aplauz, zgotowany mu przez zachwyco-nych suchaczy. The Cuffs, bez wtpienia, byli jed-nym z najjaniejszych punktw tegorocznej edycji muszlowego mini festiwalu.

  Krtko przed godzin dwudziest na scenie pojawia si kolejna gwiazda wieczoru, formacja None. Zrobio si bardzo gono i chyba jeszcze toczniej. Nowocze-sny metal, wzbogacony rodkami zaczerpnitymi ze stylistyki hard coreowej, zabrzmia naprawd potnie. Grupa udowodnia, e nie bez przyczyny zdarzao jej si grywa z najwikszymi gwiazdami cikiej muzyki na wiecie. None wykona utwory z rnych okresw

  swojej dziaalnoci, a wokalista kilkakrotnie wspomina o bydgoskich korzeniach zespou. Koncert None trwa prawie godzin i dla czci publicznoci by kulminacyj-nym punktem imprezy. Nie by to jednak koniec atrakcji przygotowanych przez Rebel Music Bdg i Miejski Oro-dek Kultury w Bydgoszczy.

  Tego wieczoru w Parku Ludowym wystpia jeszcze formacja Miasto, ktra tym koncertem promowaa swj drugi album pt. Kady chce si bawi. Ze sceny popyn-y dwiki wyranie inspirowane alternatywn muzy-k lat osiemdziesitych. Grupie udao si wypracowa brzmienie kojarzce si z punkowymi i reggae'owymi kapelami wywodzcymi si z pierwszych edycji jaro-ciskiego festiwalu. To przyjemne skdind wraenie, spotgowao pojawienie si u boku muzykw Miasta, gocia specjalnego. Robert Brylewski, bo o nim mowa, wykona wsplnie z modszymi kolegami kilka utwo-rw, w tym legendarne piosenki z repertuaru Izraela: wity szczyt i Kapani szatana.

  Wystp Miasta godnie zakoczy tegoroczn od-son Muszla Festu. Po raz kolejny impreza okazaa si sukcesem, zarwno pod wzgldem artystycznym, jak iorganizacyjnym. Dopisaa rwnie publiczno, ktra swoj liczn obecnoci, w oczywisty sposb wystawia pozytywn ocen temu przedsiwziciu.

  Robert Brylewski

  f o t . M a r c i n S z y m c z a k

  None

  The Cuffs

 • 22 | | Padziernik 2011

  S Z T U K A

  F o t . B a r t o m i e j S o t y s i a k

  pomorska 11z dank milewsk i arturem makowiakiem rozmawia monika grabarek

  Kamienica przy pomorskiej 11 co to za miejsce?artur makowiak: Sytuacja, ktr tu zastalimy

  troch nas zaskoczya. Decydujc si na powieszenie tu wystawy zdawalimy sobie spraw, e wchodzimy tymczasowo na teren budowy, do remontowanego po-mieszczenia. Wieszajc te prace mylelimy, e powisz tu maksymalnie tydzie, a potem si std wynosimy, ale ju podczas aranacji wystawy, gdy zawisy pierwsze fotografie na jednej cianie, uderzy nas potencja tego miejsca, jak to wszystko ze sob wspgra. Zobaczyli-my, jak ta przestrze si zmienia, jak to wszystko nagle zaczo pasowa do tego surowego wntrza. A to, co wydarzyo si przez te dwa tygodnie od wernisau to ju kompletnie nas zaskoczyo. Sam fakt, e tylu ludzi przyszo na wernisa bez specjalnej akcji promocyjnej by niesamowity, bo umiecilimy tylko informacj na facebooku i napisaa o tym Gazeta Wyborcza. Uja nas yczliwo i przychylno ludzi, ktrzy si tu poja-wili, artystw, plastyka miejskiego, ludzi z ssiedztwa. To zainteresowanie przeszo nasze oczekiwania i poka-

  zao, e ta kamienica ma ogromn energi i potencja, przekonalimy si, e takie miejsce jest absolutnie po-trzebne w Bydgoszczy. Zaczlimy si zastanawia, co z tymi moliwociami, ktre si nagle narodziy, zrobi.

  Jakie macie plany?Zainspirowani ciekawoci ludzi tym miejscem, pla-

  nujemy tu w ramach Kongresu Kultury akcj artystycz-n. O tym za chwil opowie Danka, bo to jej projekt. Co dalej z tym miejscem, to zobaczymy. Jego kocowe przeznaczenie jest zupenie inne, ni galeria. O tym po-stanowi waciciel kamienicy, w ktrej si znajdujemy. Nie wiemy te, jak bdzie tu wygldaa zima, bo nie ma tu jeszcze kaloryferw. Pki co, szybko reakcji i dzia-nie si rzeczy tu s tak due, e prawie nie nadamy za tym wszystkim. Zobaczymy, dokd ta energia nas zaprowadzi, ja jestem dobrej myli i mam nadziej, e to miejsce da si utrzyma.

  co si tu zadzieje podczas Kongresu Kultury?danka milewska: Dostosowujc projekt, ktry po-

  wsta rok temu do obecnej sytuacji, do faktu, e ta kamienica si pojawia i tak naprawd mona tu robi wicej ni wystawy, chciaabym, aby w trakcie Kongresu zaistniaa tu taka 24-godzinna rezydencja artystyczna. Czyli miejsce, gdzie artyci z rnych miejsc w Polsce mog razem popracowa, czy zainspirowa si roz-mow z ssiadk, czy straakami z pobliskiej stray poarnej. To jest oczywicie taka ekstremalna wersja rezydencji, bo potrwa ona tylko jeden dzie, a jej efek-ty zobaczymy i usyszymy z udziaem duetu SzaZa tego samego dnia wieczorem. Drugiego dnia zapraszamy na Substancj odywcz, czyli interaktywn akcj wedug pomysu Elbiety Jaboskiej. Bdzie pysznie a po-tem z jednej kamienicy sztuki do drugiej, przy Ciesz-kowskiego 10, i do trzeciej, przy 20 stycznia na wieczr z video-artem artystw z Lublina, Poznania, ktrzy tu mieszkaj i ukochali to miasto.

  W ostatni poniedziaek sierpnia br. przy ulicy Pomorskiej 11 w Bydgoszczy wydarzyo si co, co najwikszym kryty-kantom i malkontentom si nie nio, nie mwic ju o bydgoskiej rezygnacji. Ta zwyka ulica w rdmieciu nagle zacza wyglda zupenie inaczej. Zapadajcy zmierzch rozpraszao wiato z duych okien, przed wejciem stali ludzie z kieliszkami wina, wszdzie poprzypinane stylowe rowery. To wszystko za spraw wernisau i wystawy, ktr zorganizowaa Fundacja Nowa Sztuka Wet Music, inaugurujc tym samym swoj dziaalno.

  Na pierwszy rzut oka remont na caego: betoniarka, taczki, piasek, zapach mokrego betonu. Zaraz potem nie-zwyke zdjcia. W tak niecodzienny sposb Fundacja zaaranowaa swoj pierwsz wystaw. Autorem prac, ktre przedstawiaj niszczejc warszawsk Fabryk Norblina jest nie tylko artysta, ale rwnie laureat Nagrody Nobla wdziedzinie chemii z 1980 rok, Wally Gilbert. Wystawa przypyna do Bydgoszczy bark w ramach projektu SESI-LUS, eksperymentalnej wyprawy artystw Wis z Warszawy do naszego miasta.

  To, co si dzieje i bdzie si dziao w kamienicy przy ulicy Pomorskiej 11 wiadczy o tym, e prowincja to nie po-oenie geograficzne, a stan umysu i mentalno. Ludzie wszdzie maj podobne potrzeby i aspiracje. Wystarczy tylko je rozpozna i wykrzesa z siebie energi do ich realizacji. I wtedy okazuje si, e w Bydgoszczy moe powsta miejsce takie jak w Lizbonie, Berlinie, czy Londynie. Po prostu, od czego trzeba zacz.

 • Padziernik 2011 | | 23

  F o t . Z b yZ i e l

  opowiedz o idei rezydencji artystycznej.danka milewska: Po naszym wernisau, odbyo si

  tu spotkanie zainspirowane kongresowym fermentem, dyskutowalimy o powietrzu, czyli a-i-r, czyli z angiel-skiego programach rezydencji artystycznych. Wy-powiadali si zarwno artyci z Bydgoszczy, jak i dy-rektorzy placwek kulturalnych z regionu z Mogilna, z Mroczy, z Lipna, ktrzy wprost powiedzieli, e maj fajne przestrzenie, pomysy, ale nie maj artystw usie-bie, a jest dua potrzeba, eby i u nich co fajnego si dziao w oparciu o lokalne sytuacje. Zgodzilimy si co do tego, eby tworzy rezydencj w miecie, a moe na-wet ca sie w regionie.

  Chodzi o to, eby to byo miejsce, przestrze do twrczej pracy, do nieskrpowanego mylenia i do eksperymentw. Pobyt i praca w takim miejscu, dla artystw jest czasem tym brakujcym ogniwem wich procesie twrczym, podobnie jak to jest w proce-sie pewnej wsplnoty, z ktr artyci wsppracuj idla ktrej sztuka jest blisko ycia. Ten proces gdzie gboko si osadza i promieniuje, nagle p miasta stwierdza, e jakie wiee powietrze si zrobio. Ta caa sztuka wspczesna po prostu wprowadza now form energii. Tak mona by powiedzie najkrcej, cho jednego patentu na rezydencj nie ma. Ciekawy jest te dla mnie pomys Muzeum Okrgowego o rezy-dencji na Wyspie Myskiej.

  Rezydencja to czsto dobra forma na laboratorium sztuki. Ostatnio na nasz wystaw, do kamienicy zaj-rzao kilku 10-12 letnich chopcw z ssiedztwa, na za-sadzie kolega powiedzia koledze, e co si dzieje na ulicy. Najpierw wpad jeden chopak, pogada z nami, zainteresowa si piaskiem pod cian, potem przyszli inni. Zaczli przynosi swoje rysunki, zdjcia. Od sowa do sowa, stano na tym, e chc zaprojektowa pokj

  z wystrojem kowym, eby uczy aby, jak si robi par-kour [Le parkour, miejskie biegi przeajowe przyp. red.]. Takie tropy s bezcenne, ta interakcja z tym, co nas otacza, z tym, co si tu dzieje. Wanie o takie miejsce chodzi, e wchodzc, ingerujc w pewn przestrze, nie zamykasz oczu na to, co si dzieje obok, ale ywo reagujesz na wszystko, co si dzieje dookoa.

  Wasza Fundacja nowa sztuka Wet music chce ze sztuk wychodzi do ludzi, a nie zamyka si w ga-leriach czy muzeach.

  artur makowiak: Od tego w ogle si wszystko zaczo, eby nie robi wystaw w miejscach do tego przeznaczonych, ale wanie zupenie innych, czsto zaskakujcych. Tu kontakt z ssiedztwem by od sa-mego pocztku. Ju gdy wieszalimy wystaw, to s-siedzi przychodzili, pytali, co tu bdzie, interesowali si, o co tu chodzi. Potem przyszli na wernisa, podob-nie, jak waciciele sklepu fotograficznego, ktry jest obok. yczliwo tych wszystkich ludzi naprawd nas zaskoczya ibardzo uja. Nasza fundacja nie ma spre-cyzowanego artystycznego profilu, to raczej z zaoe-nia arts&business. Czonkami s artyci i ludzie wiata biznesu. To poczenie tych dwch wiatw sprawia, e wiele projektw ma szanse realizacji. A czsto tak si nie dziao ze wzgldw finansowych lub innych przeszkd.

  Wracajc do dziaalnoci fundacji, to chodzi nam wa-nie o to, by wychodzi ze sztuk do ludzi, by gatunki artystyczne si ze sob mieszay, przenikay si. eby eksperymentowa, bawi si form. By muzyk spr-bowa zrobi instalacj video, a artysta malarz wzi do rki instrument muzyczny. Fundacj oprcz Danki imnie tworz jeszcze Ela Jaboska, Kuba Zioek, Franek Daron i Dorota Krupa.

 • 24 | | Padziernik 2011

  AKADEMIA MUZYCZNA im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. J. Sowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz, tel. 523 210 582 1

  AKADEMICKA PRZESTRZE KULTURALNA APK, przy Wyszej Szkole Gospodarki, ul. Krlowej Jadwigi 14. Galeria Nad Brd, Muzeum Fotografii, Galeria DEBIUT. 2

  ART GALERY Anny Osiskiej, ul. Gdaska 42, e-mail: annaosinska49@o2.pl, tel. 525 153 295, 604 313 266 3

  AUTORSKA GALERIA SZTUKI Magorzaty Maciejewskiej, ul. Morelowa9, 85-362 Bydgoszcz, tel. 502 714 888, www.artgalery.bydgoszcz.pl.

  BYDGOSKIE CENTRUM INfORMACjI, ul. Batorego 2, 85-109 Bydgoszcz, bci@visitbydgoszcz.pl, www.visitbydgoszcz.pl 4

  BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE, ul. Pomorska 76, 85-051 Bydgoszcz, tel. 523 401 806, Prezes zarzdu Wiesaw Karpusiewicz. 5

  BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNO-GENEALOGICZNE, ul. Wyczkowskiego21/1, tel. 523 413 291, prezes Pawe Bogdan Gsiorowski.

  BYDGOSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, SOCIETAS SCIENTIARUM BYDGOSTIENSIS, BYDGOSZCZ SCIENTIFIC SOCIETY, ul. Jezuicka4, 85-102 Bydgoszcz, tel./fax 523 222 268, www.btn.bydgoszcz.eu, prezes prof. dr hab. in. Marek Bieliski, czynne: pon., czw. 14-15. 6

  Dom Kultury MODRACZEK, ul. Ogrody15, tel./fax 523 713 331, www.modraczek.smbudowlani.pl, e-mail: modraczek@tvogrody.com, abuzal ska@smbudowlani.pl, dyr. Agnieszka Buzalska.

  Dom Kultury ORION, ul. 16 Puku Uanw Wlkp. 1, 85-319 Bydgoszcz, tel. 523 487 201, kierownik Nikoletta Stachura.

  fILHARMONIA POMORSKA dyrektor: Eleonora Harendarska, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz. Rezerwacja telefoniczna w godz. 11-14, tel. 523210234; wew. 21, bilety@filharmonia.bydgoszcz.pl, www.filharmonia.bydgoszcz.pl 7

  fUNDACjA WIATRAK, Prezes Fundacji: Ks. Krzysztof Buchholzul. Botucia 5, 85-791 Bydgoszcztel. 523 234 810, fax 523 234 811www.wiatrak.org.pl, e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl, Biuro Fundacji Wiatrak czynne: pon.-pt. 8.00-20.00

  GALERIA AUTORSKA Jan Kaja i Jacek Soliski, ul. Pomorska 48, 85-097 Bydgoszcz, tel. 608 596 314, www.autorska.pl, galeria@autorska.pl 8

  Galeria GRAffITI ul. Unii Lubelskiej 17, oferta dla modziey, prowadzi Anna Osiska, e-mail: annaosinska49@o2.pl, tel. 525 153295, 604 313 266 9

  Galeria KANTOREK tel. 523 210 211, wstp wolny, prezentacja i sprzeda dzie sztuki 10

  Galeria DEBIUT przy APK, Marta Rosenthal-Sikora

  Galeria francuska MISTRAL, przy WSG, prowadzi Henryka Stachowska prezes Towarzystwa Przyjani Polsko-Francuskiej, ul.Garbary 2, budynek A, tel. 668 705 587. 11

  GALERIA INNOWACjI UTP ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz, kier. dr Anna Bochenek, czynne codziennie od 10-17

  GALERIA MIEjSKA bwa dyrektor: Wacaw Kuczma, 85-006Bydgoszcz, ul. Gdaska 20, tel. 523 393 050, godz. otwarcia: wt.-czw.: 10-18, pt.: 12-20, sob.-niedz.: 11.30-16.30, wsob. wstp wolny. bwa@galeriabwa.bydgoszcz.pl,www.galeriabwa.bydgoszcz.pl 12

  GALERIA MDK 1 przy MDK nr 1, ul. Baczyskiego 3.

  GALERIA NAD BRD przy APK, Karolina Prus.

  GALERIA NA PITRZE Studio Dziaa Artystycznych, ul. Duga 27, 85-034 Bydgoszcz, tel. 515 452 040, 601 443 119, sda.dluga27@interia.pl, czynne: pon.-pt. 10.00-20.00, sob.12.00-16.00 13

  GALERIA NON fERE przy II Spoecznym Liceum Oglnoksztaccym.

  GALERIE PRYWATNE: Galeria-Kawiarnia COLOMBINA, ul. Krasiskiego 5, 85-008 Bydgoszcz, tel. 523 228 023, Katarzyna Delert-Kalisz oraz Anita Gadziska-Spiczonek. 14

  GALERIA DECORAf ul. Niedwiedzia 5, tel. 523 220 613, www.decoraf.com.pl, Hanna Radkosz-Florkowska. 15

  GALERIA SZKA POLSKIEGO Waldemar achut, ul. Duga 39, tel. 698 879 887. 16

  GALERIA 85 prowadzi Ewa Pankiewicz, ul. Gdaska 17, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 226 222. 17

  Galeria ALIX, M. i M. Dobeccy, ul. Jezuicka 26. 18

  Izba Pamici Adama Grzymay-Siedleckiego, WiMBP, ul. Libelta 5, tel. 523 238 207, czynne: wt. i pt. 13-18, r. 10-15. 19

  Klub ARKA, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, tel. 523 487 202, kierownik Nikoletta Stachura.

  Klub HEROS, ul. Gen. W. Thome 1, Bydgoszcz, tel. 523 430 004, kierownik Danuta Antkowiak.

  KLUB MIONIKW KAKTUSW, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, przewodniczcy Jerzy Balicki, tel. 523 215 538, www.republika.pl/bkmk/

  KLUB MIONIKW AUSTRALII I OCEANII, ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz, prezes Lech Olszewski, tel. 607 120 182, fax 052 321 32 60, www.kmaio.logon.pl. 20

  Klub ODNOWA, ul. Planu 6-letniego 38, tel. 523 631 867, kier. Grayna Salemska.

  KLUB POLSKIEj KSIKI, Hotel Centralny, ul. Dworcowa 85, tel. 523 432 452, Jolanta Kowalska oraz przy Zespole Szk Oglnoksztaccych nr4, tel. 523 412 504, Alicja Leniak. 21

  KLUB INSPEKTORATU WSPARCIA SI ZBROjNYCH, ul. Sukowskiego 52 a, 85-915 Bydgoszcz, tel. 523 783 550, kierownik Marek Trojan. Biblioteka Klubu IWsp SZ, tel. 523 783 668, kierownik Zdzisawa Gajownik, czynna: pn. 10-15, wt., czw., pt. 13-18, sob. 10-15.

  KLUB WIATA KSIKI, ul. Dworcowa 85, tel. 523 454 698, kier. ksigarni Mariola Zawisza. 21

  KLUB RODOWISK TWRCZYCH, ul. Batorego 1-3, tel./fax 523 228 715, 523 225 677, prezes Piotr Trella. 22

  KOO fILMOWE przy Klubie POW, ul. Sukowskiego 52a. Projekcje odbywaj si w Kinoteatrze przy ul. Dwernickiego 1, tel. 523 783 550.

  Modzieowy Dom Kultury Nr 1, ul. K.K.Baczyskiego3, 85-805 Bydgoszcz, tel. 523 755 349, Fax 523 450 628, e-mail: mdknr1bydgoszcz@go2.pl, www.mdk1.bydgoszcz.pl, dyr. Piotr Skowroski

  Modzieowy Dom Kultury nr 2, im. Henryka Jordana, ul. Leszczyskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, tel./fax 523 731 795, dyr. Adam tocha. Biblioteka Literatury Fantastycznej im. Janusza A. Zajdla Gimnazjum Nr 20, ul. Tucholska 30, czynne: wt., r. 16-19.

  Modzieowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel./fax 523 224 413, e-mail: mdk4@cps.pl, www.mdk4.bydgoszcz.pl, dyr. Magorzata Gadyszewska. 23

  Modzieowy Dom Kultury nr 5, ul. Krysiewiczowej 8, 85-796 Bydgoszcz, tel./fax 523 485 002, dyr. Jolanta Wawrzonkowska, www.mdk5.bydgoszcz.pl, mdk@mdk5.bydgoszcz.pl.

  Miejski Orodek Kultury, ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, tel. 523 228 715, www.mok.bydgoszcz.pl 22

  Muzeum Dyplomacji i Uchodstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Berwiskiego 4, 85-044 Bydgoszcz, tel./fax 523 462 318, e-mail: muzeum@ukw.edu.pl, czynne: wt.-pt. 10-14, dyr. prof. dr hab. Adam Sudo. 24

  MUZEUM fARMACjI Apteki Pod abdziem,ul. Gdaska 5, tel. 523 220 187. 25

  MUZEUM fOTOGRAfII przy APK, Arkadiusz Blachowski. 2

  MUZEUM KANAU BYDGOSKIEGO, przy III LO, ul. Nowogrodzka 3, www.muzeumkanalu.pl, tel. 693 765 075.

  MUZEUM OKRGOWE im. Leona Wyczkowskiego w Bydgoszczy: ul.Gdaska4, 85-006 Bydgoszcz, Dyrektor Muzeum dr Micha F. Woniak; Sekretariat: tel./fax 52 58 59 966, e-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl; www.muzeum.bydgoszcz.pl, www.exploseum.pl, Dzia Edukacji iPromocji: tel. 52 58 59 910-15,e-mail: promocja@muzeum.bydgoszcz.pl;Biblioteka muzealna: tel. 52 58 59 916. Godziny zwiedzania Muzeum: wtorek pitek 9.00-16.00, sobota, niedziela 10.00-16.00, poniedziaki nieczynneSoboty wstp bezpatny 26

  MUZEUM OWIATY, ul. M. Curie-Skodowskiej 4, tel. 523 426 590.

  OPERA NOVA w Bydgoszczy dyrektor: Maciej Figas, ul. Marszaka Focha5, 85-070 Bydgoszcz, tel. 523251502, Dzia Promocji i Obsugi Widzw oraz przedsprzeda biletw: tel. 523251655, fax 523251636. Kasa biletowa tel.523251555. Obiekt dostosowany dla potrzeb osb niepenosprawnych, www.operanova.bydgoszcz.pl 27

  PAAC MODZIEY, ul. Jagielloska27, 85-097 Bydgoszcz, tel. 523 210 081, www.palac.bydgoszcz.pl, dyr. Joanna Busz. Tutaj: Galeria Paac. 28

  PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOjEWDZKA, ul. Skodowskiej-Curie4, 85-094 Bydgoszcz, tel. 523 413 074, www.pbw.bydgoszcz.pl, dyr. Lucyna Wojciechowska.

  POMORSKIE MUZEUM WOjSKOWE, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, dyr. Arkadiusz Kaliski, tel. 523 782 026, www.muzeumpmw.cen.bydgoszcz.pl.

  Adresy bydgoskich instytucji kultury

 • Padziernik 2011 | | 25

  PROf-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli jzyka francuskiego wPolsce, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Prezes: Marta Samolej-Chmielewska, tel./fax 523 221 661 oraz 601 679 572, www.profeurope.pl. 29

  STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE MZG, www.stowarzyszenie.mozg.art.pl, ul. Gdaska 10, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 455 195 30

  Salezjaskie Stowarzyszenie Wychowania Modziey, ul.Salezjaska1, 85-792 Bydgoszcz, www.dominiczek.salezjanie.pl, tel. 523 447 401 lub 523 766 739.

  TEATR PANTOMIMY DARwww.dar.art.pl; e-mail: teatrdar@wp.pltel. 523 407 468, 602 572 021, 602 257 675

  TEATR POLSKI im. Hieronima Konieczki dyrektor: Pawe ysak, al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz, tel. 523 397 841, Kasa Teatru czynna jest od wtorku do pitku w godz. od 12 do 18 oraz godzin przed spektaklem: tel. 523 397 818, fax 523 397 840 lub bilety@teatrpolski.pl, www.teatrpolski.pl31

  TOWARZYSTWO MIONIKW MIASTA BYDGOSZCZY, ul. Jezuicka 4, tel./fax 523 225 196, 523 454 434, www.tmmb.pl, e-mail: tmmb@neostrada.pl,

  skrytka pocztowa nr 17, 85-169 B37, prezes Jerzy Derenda. Biuro Zarzdu czynne we wt., r., czw. 9-15, sklep TMMB z bydgostianami, ul. Duga 15, czynny: pon.-pt. 10-18, sob. 10-14. 6

  TOWARZYSTWO INICjATYW KULTURALNYCH, ul. Dworcowa 62/2, 85-009 Bydgoszcz, tel. 523 213 371, prezes Maria Papaa. 32

  TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. Ignacego jana Paderewskiego, ul. ks. Piotra Skargi7, 85-018 Bydgoszcz, tel./fax 523 270 291, prezes Felicja Gwinciska. 33

  TOWARZYSTWO OPEROWE im. prof. felicji Krysiewiczowej, ul. Focha 5, 85-006 Bydgoszcz, prezes Zenona Tomczak, tel. 603 993 852, sekretarz zarzdu Danuta wicichowska. 27

  TOWARZYSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE, Oddzia B. ul. Stary Rynek 5, 85-104 Bydgoszcz, tel. 609 678 277, e-mail: lubomira.kubiak@gmail.com, prezes Lubomira Kubiak, dyury w kad drug rod miesica. 34

  TOWARZYSTWO POLSKO-NIEMIECKIE, ul. Fordoska 120. Dyury we wtorki w godz. 13-16, e-mail: tpn1@wp.pl prezes Stanisaw Puls, tel. 523 411 805; sekretarz Danuta Kucik, tel. 523 454 074.

  Polecamy prenumerat w kioskach RUCHU. Zamw BIK w cenie 2 z

  (jadc po niego do centrum wydasz 2,60 z w jedn stron na bilet) RUCH S.A. ul. Dworcowa 104-108,

  tel. 52 36 00 645 (lub kocwki 646, 614)

  Redakcja BIK prosi Pastwa o weryfikacj danych: bik@mok.bydgoszcz.pl

  TOWARZYSTWO POLSKO-WOSKIE Stary Rynek 22-24 (III p., wejcie przez KATALOGI), tel. 523 238 008, dyury: 1. roda miesica godz. 17-19 www.api.bydgoszcz.pl; api@api.bydgoszcz.pl, prez. Elbieta Renzetti. 35

  TOWARZYSTWO PRZYjANI POLSKO-fRANCUSKIEj, Siedziba na terenie WSG wBydgoszczy ul. Garbary 2; bud.: H-01, Prezes: Magorzata Panasewicz tel. 504 199 624, wiceprezes: Jzef Owczarek, tel. 507 160 445 11

  URZD MIASTA, ul. Jezuicka 1, www.bydgoszcz.pl, infolinia 800 800 404, tel. 523 288 913, Wydzia Kultury i Promocji Miasta. 36

  WDROWNICZEK Klub Turystyczny, prezes Adam Czachorowski, tel. 523 251 635.

  WiMBP BIBLIOTEKA GWNA Bydgoszcz, ul. Duga39, tel. 523 238 008, 523 399 200 centrala; 523 287 390 sekretariat, fax 523 287 390, e-mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl, www.wimbp.bydgoszc