Top Banner

Click here to load reader

Beton –nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa ... · PDF file1. Czym jest współczesna technologia betonu? 2. Beton materiał nowoczesny i trwały 3. Beton materiał...

Feb 27, 2019

ReportDownload

Documents

phungthuy

Beton nowoczesny i trway materia dla budownictwa

podziemnego

Zbigniew GiergicznyDzia Doradztwa Technologicznego

Nowoczesna Infrastruktura Podziemna

Brzeg, 5.04.2006

1. Czym jest wspczesna technologia betonu?

2. Beton materia nowoczesny i trway

3. Beton materia przyjazny rodowisku

4. Podsumowanie

Zakres prezentacji

...Beton dla architekta jest tym czym diament dla jubilera: odpowiednio oszlifowany staje si brylantem...

Dariusz Kozowski

Dlaczego beton jest powszechnie stosowany w budownictwie jako materia konstrukcyjny?

tworzywo powszechnie dostpne uniwersalny w zastosowaniu trway w rodowisku pracy przyjazny rodowisku ekonomiczny

Beton jest stosowany w konstrukcjach mostowych

Przykady zastosowa

autostradach, drogach i liniach kolejowych

Przykady zastosowa

... elektrowniach wiatrowych, wodnych i atomowych

Przykady zastosowa

tunelach

Przykady zastosowa

zbiornikach wody pitnej, rurach, krgach

Przykady zastosowa

Czym jest wspczesna technologia betonu?

Projektowanie skadu mieszanki

betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Ukadanie i zagszczenie mieszanki betonowej

Pielgnacja wieego betonu

Beton kompozyt o danych waciwociach uytkowych przy uwzgldnieniu kosztw

i czasu wykonania

Analiza ekonomiczna

Kontrola jakoci

Skadniki nowoczesnego betonu

Cement

KruszywoWoda

Zbrojenie rozproszone

Dodatki mineralne

Domieszki chemiczne

Czym jest wspczesna technologia betonu?

Podstawowe zaoenie normy

Norma PN-EN 206-1 wprowadza nowe podejcie doprojektowania skadu i produkcji betonu oraz oceny

jego parametrw technicznych

Nadrzdnym celem do spenienia zawartych w niej wymaga jest trwao betonu pracujcego w

okrelonych warunkach rodowiskowych

(tzw. klasach ekspozycji)

ilo i rodzaj cementu

konsystencja

wspczynnik woda/cement

max. wymiar ziaren kruszywa

klasa betonu

warunki pracy betonu -klasa ekspozycji

Beton wg PN-EN 206-1 Beton- Cz 1:Wymagania, wa ciwo ci,

produkcja i zgodno

Nowoczesna wytwrnia betonu

filtry cementu

silosy aktywnekruszywa

tama transportowo - wa ca kosz transportuj cy

mieszalniksilosy cementu

sterownia pomieszczenieoperatoralej spustowy

filtry

Nowoczesna wytwrnia betonu

Trendy rozwojowe w technologii betonu

Betony wysokowartociowe BWW

(HPC)

Betony samozagszczalne (SCC; ASCC)

Betony z proszkw reaktywnych

Fibrobetony

w

iato

wa

prod

ukcj

a be

tonu

[10

6t]

0

2000

4000

6000

8000

10000

Wyt

rzym

ao

na

cisk

anie

[MP

a]

4

0

5

6

7

8

Pop

ulac

ja lu

dzko

ci

[mld

]

30

0

60

90

120

150

Em

isja

py

w [t

ys. t

on]

jako ilo demografia ekologia

Krzywa rozwoju betonu

Beton tworzywo przyszo ci

Betony wysokowartocioweBWW

Waciwoci, skadniki

i zastosowanie

Definicja betonu wysokiej wytrzymaoci wg normy EN 206-1

Beton o wytrzymaoci na ciskanie wyszej ni C 50/60 dla betonu normalnym ciarze lub cikiego oraz LC 50/55 w przypadku betonu lekkiego.

Efekty stosowania betonw BWW

Wysoka trwao konstrukcji (nisze koszty konserwacji i utrzymania konstrukcji)

Moliwo wykonania elementw o duej rozpitoci i zredukowanym przekroju poprzecznym (obniony ciar wasny elementu)

Przyspieszenie tempa i ograniczenie kosztw robt (wysoka wytrzymao wczesna betonu i niszy ciar montowanych elementw)

Wysoka jako wykonania konstrukcji (cisy reim technologiczny w zakresie doboru skadnikw, produkcji i zabudowania betonu)

Przykadowe receptury betonw BWW

SkadnikZastosowany rodzaj cementu

CEM I 52,5R CEM I 52,5R CEM III/A 32,5NA

Ilo skadnika na 1 m3

Cement 430 kg 480 kg 490 kg

Piasek 0/2 540 kg 600 kg 480 kg

Grys 2/5 - 290 kg -

Grys 5/8 - 220 kg -

Grys 2/8 581 kg - 350 kg

Grys 8/16 900 kg 790 kg 980 kg

Woda 135 l 140 l 132 l

Superplastyfikator 3,0 % m. c. 3,0 % m.c. 2,5 % m.c.

Opniacz 0,5 % m. c. 0,5 % m.c. -

Py krzemionkowy - 40 kg -w/c 0,31 0,28 0,27

Wyniki bada

Opad stoka 11 cm 8 cm 17 cm

Opad stoka po 60 min 0 cm 5,5 cm 16,5 cm

Zawarto powietrza 2,1 % 2,0 % 1,2 %

Nasikliwo 3,7 % 2,8 % 3,4 %

Wytrzymaona ciskanie

3 dni 76,8 MPa 80,2 MPa 42,9 MPa

28 dni 90,9 MPa 102,3 MPa 90,1 MPa

Warszawskie Centrum Finansowe

wysoko 144 m

beton B65 (supy none)

w/s = 0,36-0,39, s: cement+py krzemionkowy

opad stoka 15-22 cm

czas transportu mieszanki: 50 min

dugo transportu pompowego: 150 m

Most podwieszony

przez cienin Wielki Bet, Dania

Pyta pomostu d. 1624 m, beton LC55

Pylony: wys. 200 m, beton C55

Betony samozagszczalne SCC

Waciwoci, skadniki

i zastosowanie

Efekty stosowania betonu SCC

brak koniecznoci zagszczania mieszanki betonowej

atwo zabudowy mieszanki w konstrukcjach o skomplikowanym ksztacie i duej iloci zbrojenia

bardzo wysoka jako wykonania (jednorodno uoonego betonu)

zwikszenie szybkoci wykonywania konstrukcji

eliminacja haasu zwizanego z wibrowaniem mieszanki