Top Banner
1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a 2019/2020. tanév I. félévében nappali és levelező tagozaton Jogász szak I. évfolyam Filozófia: Kötelező irodalom: - Bódig Mátyás – Hegyi Szabolcs: Az újkori és a modern filozófiai gondolkodás fejlődése. (elektronikus jegyzet) Latin nyelv 1.: Kötelező irodalom: - Latin nyelv segédanyag (joghallgatók számára). Összeállította: Petrasovszky Anna. Miskolc, 2009. Letölthető az Internetről. Ajánlott irodalom: - Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006. Egyetemes állam- és jogtörténet I.: Kötelező irodalom: - Gönczi-Horváth-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2007. Magyar állam- és jogtörténet 1. Kötelező irodalom: - Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet (Osiris Kiadó, Bp., 5. kiadás 2003-tól) Római jog 1.: Kötelező irodalom: - Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Nemzeti TK. Budapest, 1996. és későbbi kiadások Bevezetés az állam- és jogtudományokba: Kötelező irodalom: - Bevezetés a jog- és államtudományokba. (szerk. Szabó Miklós) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012. (ötödik átdolgozott kiadás) - Konzultációkon elhangzott további ismeretek Jogász szak II. évfolyam Etika: Kötelező irodalom: - Hegyi Szabolcs: Általános etika joghallgatók számára. (elektronikus jegyzet) Alternatív konfliktuskezelés: Kötelező irodalom: - Kertész T.: Mediáció a gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010. - Csemáné Váradi E.-Gilányi E.: Alternatív vitarendezés. (Szerzőtárs: Gilányi Eszter) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011. (interneten elérhető) Ajánlott irodalom: - Aronson E.: A társas lény. KJK,
35

Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

Jan 06, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

1

Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek

a 2019/2020. tanév I. félévében nappali és levelező tagozaton

Jogász szak I. évfolyam

Filozófia: Kötelező irodalom: - Bódig Mátyás – Hegyi Szabolcs: Az

újkori és a modern filozófiai gondolkodás fejlődése. (elektronikus jegyzet)

Latin nyelv 1.: Kötelező irodalom: - Latin nyelv segédanyag (joghallgatók

számára). Összeállította: Petrasovszky Anna. Miskolc, 2009. Letölthető az Internetről.

Ajánlott irodalom: - Latin nyelvkönyv joghallgatók számára.

Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.

Egyetemes állam- és jogtörténet I.: Kötelező irodalom: - Gönczi-Horváth-Stipta-Zlinszky:

Egyetemes jogtörténet I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2007.

Magyar állam- és jogtörténet 1. Kötelező irodalom: - Mezey Barna (szerk.): Magyar

alkotmánytörténet (Osiris Kiadó, Bp., 5. kiadás 2003-tól)

Római jog 1.: Kötelező irodalom: - Földi András – Hamza Gábor: A római

jog története és institúciói. Nemzeti TK. Budapest, 1996. és későbbi kiadások

Bevezetés az állam- és jogtudományokba: Kötelező irodalom: - Bevezetés a jog- és államtudományokba.

(szerk. Szabó Miklós) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012. (ötödik átdolgozott kiadás)

- Konzultációkon elhangzott további ismeretek

Jogász szak II. évfolyam

Etika: Kötelező irodalom: - Hegyi Szabolcs: Általános etika

joghallgatók számára. (elektronikus jegyzet)

Alternatív konfliktuskezelés: Kötelező irodalom: - Kertész T.: Mediáció a gyakorlatban.

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010. - Csemáné Váradi E.-Gilányi E.: Alternatív

vitarendezés. (Szerzőtárs: Gilányi Eszter) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011. (interneten elérhető)

Ajánlott irodalom: - Aronson E.: A társas lény. KJK,

Page 2: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

2

Budapest, 1981. - Aronson E.-Pratkanis A.R.: A

rábeszélőgép. AB OVO, Budapest, 1992. - Barcy M. – Szamos E.: Mediare necesse

est. A mediáció technikái és társadalmi alkalmazása. Animula, Budapest, 2002.

- Belbin M.: A TEAM avagy az együttműködő csapat. Edge 2000. Kiadó, Budapest, 2003.

- Berne E.: Emberi játszmák. Háttér Kiadó Kft. Budapest, 2009.

- Buda B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest, 1994.

- Csáky I.: Tárgyalástechnika. Exel Kiadó, Budapest.

- Csepeli Gy.: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, 1997.

- Eörsi M. – Ábrahám Z. (szerk.): Pereskedni rossz! Mediáció: a szelíd konfliktuskezelés. Minerva Kiadó, Budapest, 2003.

- Fischer R. – Ury W. – Patton B.: A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1997.

- Forgács J.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat-Kairosz, Budapest, 1997.

- Horváth Cs. (szerk.): Konfliktus, konszenzus, kooperáció. Tanulmánykötet II. Országos Politológus Vándorgyűlés, Pécs, 1996-97.

- Kertész T. (szerk.): Mediációs szöveggyűjtemény. Szemelvények a mediáció irodalmából. (Partners füzetek 3.) Partners Hungary Alapítvány, Budapest, 2003.

- Lovas Zs. – Herczog M.: Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. Múzásk Kiadó, Budapest, 1999.

- Mentzos Stavros: A konfliktus-feldolgozás neurotikus módjai. Oriold és Társai Kft. Budapest, 2005.

- Mónus Á.: Public Relations. A bizalomépítés művészete. EDGE 2000 Kiadó, Budapest, 2003.

- Ury W.: Tárgyalás nehéz emberekkel. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1993.

- Pease A. – Garner A.: Szó-beszéd. A társalgás művészete. Park Kiadó, Budapest, 1993.

- Rogers C.R.: TALÁLKOZÁSOK a személyközpontú csoport. Edge 2000 Kiadó-OFI, Budapest, 2008.

- Shapiro D.: Konfliktuskezelés és kommunikáció: át a konfliktuskezelés labirintusán. Open Society Institute, Budapest, 1997.

- Stillwell W. – Moormon J.: A KONFLIKTUS az élet része, a HÁBORÚ

Page 3: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

3

elkerülhető. Konfliktusok személyközpontú megközelítése. Edge 2000 Kiadó_OFI, Budapest, 2009.

- Strasser F.: Randolph P.: Mediáció. A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, 2005.

- Tóth P.P. (szerk.): A döntőbíráskodás. Püski László, Budapest, 1999.

- Vári A.: Döntéselemzés, konfliktuskezelés. Jegyzet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1996.

- Watzke E.: A világok közötti egyensúlyteremtés tánca transzgesszív mediációval. Duna Palota és Kiadó, Budapest, 2006.

Információs- és médiajog 1.: Kötelező irodalom: - Majtényi László – Bayer Judit:

Információs és médiajog I. 2017. (elektronikus tananyag)

Jog- és állambölcselet 1.: Kötelező irodalom: - Államelmélet. Alapelvek és

alapintézmények II. (szerk. Bódig Mátyás – Győrfi Tamás) Bíbor Kiadó, 2002.

Jogszociológia: Kötelező irodalom: - Bencze Mátyás – Vinnai Edina:

Jogszociológiai előadások. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.

Alkotmányjog 1.: Kötelező irodalom: - Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I.

Osiris Kiadó, Budapest, 2007. Büntetőjog 1.: Kötelező irodalom:

- Görgényi I. – Gula J. – Horváth T. – Jacsó J. – Lévay M. – Sántha F. – Váradi E.: Magyar büntetőjog. Általános rész. Bp., Complex Kiadó, 2014.

Ajánlott irodalom: - Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy

Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog I. – Általános Rész, hvgorac, 2012.

- Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, 2013.

Polgári jog 1.: Kötelező irodalom: - Barzó–Bíró–Juhász–Lenkovics–

Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet Novotni Kiadó, Miskolc 2015.

- Barzó, Tímea; Papp, Tekla (szerk.) Civilisztika I. Általános tanok, Személyek joga, Szellemi alkotások joga Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, (2018)

Ajánlott irodalom: - Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk.

Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás

Page 4: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

4

- Barzó Tímea: A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In LEGE ET FIDE Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk. Gellén K. – Görög M.) Iurisperitus Kiadó Szeged, 2016. 38-50.o.

- Barzó Tímea – SÁPI Edit: A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban. Miskolci Jogi Szemle XI. évfolyam; 2. szám; 2016. 55-75 o.

Jogász szak III. évfolyam

Alkotmányjog 3.: Kötelező irodalom: - Sári János – Somody Bernadett:

Alapjogok. Alkotmánytan II. Osiris Kiadó, Bp. 2008.

Közigazgatási jog 2.: Kötelező irodalom: - Az előadáson elhangzottak - Közigazgatási hatósági eljárás (szerk.)

Kalas Tibor MEK, 2013. Ajánlott irodalom:

- Magyar Közigazgatási jog Általános rész. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. X., XII., XIII., és XVI. fejezete

- A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk. Kilényi Géza) Complex Kiadó, Budapest, 2008.

Büntetőjog 3.: Kötelező irodalom: - Görgényi Ilona, Gula József, Horváth

Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész (szerk.: Horváth Tibor, Lévay Miklós). Complex Kiadó, 2013.

Ajánlott irodalom: - Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy

Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II. – Különös Rész, hvgorac, 2012.

- Tóth Mihály, Nagy Zoltán: Magyar büntetőjog – Különös rész. Osiris Kiadó, Bp., 2014.

Büntető eljárási jog 1.: Kötelező irodalom: - Farkas Ákos – Róth Erika: A

büntetőeljárás. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2018.

Ajánlott irodalom: - Bárd Károly: Emberi jogok és büntető

igazságszolgáltatás Európában. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2007.

- Botos Gábor: A büntetőeljárási jog története. Egyetemi jegyzet. Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar, Bp., 2000.

- Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Bp., 2012.

- Farkas Ákos: A falra akasztott nádpálca,

Page 5: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

5

avagy a büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának korlátai. Osiris, Bp., 2002.

- Róth Erika: Az elítélés előtti fogvatartás dilemmái. Osiris, Budapest, 2000.

- Róth Erika: Az eljárási jogok. In: Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 669-735. o.

- Fenyvesi Csaba: A védőügyvéd. A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.

- Fenyvesi Csaba: A szembesítés. Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus, Bp.-Pécs, 2008.

- Király Tibor: A védelem és a védő a büntető ügyekben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1962.

- Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2001.

- Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.

- Pusztai László: A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon. Nemzeti Tkk., 1994.

- Tremmel Flórián: Bizonyítékok a büntetőeljárásban. Budapest – Pécs, DIALÓG CAMPUS Kiadó, 2006.

Polgári jog 3.: Kötelező irodalom: - Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi:

A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Bíró György (sorozatszerk.):Új magyar polgári jog sorozat III. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

Ajánlott irodalom: - Petrik Ferenc (szerk.):Az új Ptk.

Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás

- Bíró György: Kötelmi jog. (Közös szabályok. Szerződéstan) (Novotni Kiadó Miskolc, 2010.)

- Leszkoven László: A kezességi szerződés (Hatra Mag Kiadó, Miskolc, 2009.)

- Leszkoven László: Szerződésszegés a polgári jogban. (Wolters Kluwer, Budapest, 2016.)

Munkajog I.: Kötelező irodalom: - A Munka Törvénykönyvéről szóló, 2012.

évi I. tv. - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.

évi CXCIX. törvény - Az államtisztviselői jogviszonyról szóló

2016. évi LII. törvény

Page 6: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

6

- A Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tv.

- A Sztrájkról szóló 1989. évi VII. tv. - Az egyenlő bánásmódról és az

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv.

- Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog, Complex, Budapest 2014.

- Jakab Nóra - Prugberger Tamás - Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279 pp. ISBN: 978-615-5658-01-3

- Prugberger T. - Kenderes Gy. – Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

Ajánlott irodalom: - Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog,

ELTE-Eötvös Kiadó, 2015. - Prugberger Tamás, Kenderes György,

Jakab Nóra: Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

Európajog 2: Kötelező irodalom: - EU-jog, (szerk): osztovics András. HVG

Orac, Budapest, 2012. - Várnay Ernő- Papp Mónika: Az Európai

Unió joga. KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2010.

Ajánlott irodalom: - Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai

Unióról, HVG-ORAC, Budapest, 2011. - Blutmann László: Az Európai Unió joga a

gyakorlatban, HVG-ORAC, Budapest, 2010.

Jogász szak IV. évfolyam

Közigazgatási jog 4.: Kötelező irodalom: - Az előadáson elhangzottak - Európai közigazgatás (szerk.: Torma

András) Miskolci Egyetemi Kiadó 2012. Ajánlott irodalom:

- Torma András: Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok. Virtuóz Kiadó, Budapest, 2001.

Környezetjog: Kötelező irodalom: - Csák Csilla: Környezetjog I., Novotni

Page 7: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

7

Kiadó, Miskolc, 2008. - Szilágyi János Ede (szerk.): Környezetjog

II., Novotni Kiadó, Miskolc, 2010. Ajánlott irodalom:

- Bándi Gyula: Környezetjog, Szent István Társulat, Budapest, 2011.

- Fodor László: Környezetjog, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.

- Csák Csilla: A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.

- Szilágyi János Ede: Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2013.

- Szilágyi János Ede: Vízszemléletű kormányzás - vízpolitika - vízjog: kitekintéssel a vízgazdálkodásra és a víztudományra, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc 2018.

Büntető eljárási jog 3.: Kötelező irodalom: - Farkas Ákos – Róth Erika: A

büntetőeljárás. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2018.

Ajánlott irodalom: - Cséka Ervin: A büntető jogorvoslatok

alaptanai. Budapest, 1985. - Elek Balázs: Jogerő a büntetőeljárásban.

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 2012.

- Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010.

- Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.

- Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Budapest 1972.

- Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. Complex Kiadó, Budapest, 2010.

- Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Budapest, 2012.

- Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkotásban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008.

- Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőeljárás gyorsításáról. Gondolat Kiadó, Budapest, 2012.

Közigazgatási büntetőjog:

Kötelező irodalom: - Jacsó Judit – Sántha Ferenc:

Közigazgatási büntetőjog. Egyetemi jegyzet. MEK, 2012.

Ajánlott irodalom: - Kis Norbert – Papp László: A

szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.

Page 8: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

8

törvény magyarázata I. kötet, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007.

- Bisztriczki – Kántás: Az új szabálysértési törvény magyarázata. HVG-Orac, Bp., 2012.

- Torma András (szerk.): Szabálysértési jog. Virtuóz Kiadó, 2001.

- Nyitrai Péter: Útkereső jogfejlődés a szabálysértési jogban In: szabadfalvi József (szerk.) Facultas Nata. Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006.

- Nagy Marianna – Kis Norbert: Európai közigazgatási büntetőjog. HVG-Orac, Bp., 2007.

- Kincses Ildikó – Kántás Péter: A szabálysértési jog. Complex Kiadó, Bp., 2006.

- Kántás Péter – Bisztriczki László: Szabálysértési jog a közigazgatási szankciók rendszerében. HVG-Orac, Bp., 2010.

Kereskedelmi jog 1.: Kötelező irodalom: - Szerk.: Majoros Tünde: Barta Judit-

Fazakas Zoltán-Harsányi Göngyi-Miskolci Bodnár Péter-Szuchy Róbert-Ujváriné Antal Edit: Kereskedelmi Szerződések alapvető szabályai Patrocínium Kiadó, Budapest, 2015.

Polgári eljárásjog 1.: Kötelező irodalom: - Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári

eljárásjog I.; Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2017.

Nemzetközi jog 1.: Kötelező irodalom: - Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris

kiadó, 2011, Budapest - Kovács Péter: Bevezetés a nemzetközi

jogi és diplomáciai gyakorlatba, Szent István Társulat, 2007, Budapest

Ajánlott irodalom: - Tchikaya, Blaise: Bevezetés a

nemzetközi bíráskodásba, Bíbor Kiadó, 2002, Miskolc

- Petró-Sulyok: Nemzetközi közjogi dokumentumgyűjtemény, Bíbor Kiadó, 2000, Miskolc

- Kirs Eszter: Angol nyelvű jogi okiratszerkesztés és tárgyalás (Drafting of Legal Documents and Negotiation in English). Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011.

Nemzetközi jogi gyakorlat 1.: Kötelező irodalom: - Kovács Péter: Bevezetés a nemzetközi

jogi és diplomáciai gyakorlatba Szent István Társulat, Budapest, 2007.

Pénzügyi jog 1.: Kötelező irodalom: - Az előadások és a kötelezően megadott

jogszabályok anyaga - Pénzügyi jog I. (szerk.: Simon István)

Osiris, 2007.

Page 9: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

9

Ajánlott irodalom: - Közigazgatási szakvizsga III, modul:

Általános államháztartási ismeretek Ötödik Kiadás, 2018. https://kti.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/tankonyv2018_3_modul.pdf

Környezetjog: Kötelező irodalom: - Csák Csilla: Környezetjog I. Novotni

Kiadó, Miskolc, 2008. - Szilágyi János Ede (szerk.):

Környezetjog II. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Ajánlott irodalom: - Buday-Sántha Attila: Agrárpolitika-

vidékpolitika (DIALOG CAMPUS 2001.) - Fodor László: Integratív környezetjog

(Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000.) - Bándi Gyula: Környezetjog KJK-Kerszöv

Budapest, 2006. - Fodor László: Környezetjog (Lícium Art

Kiadó, Debrecen, 2014.) Szociális jog: Kötelező irodalom:

- Gecse Istvánné – Jakab Nóra – Prugberger Tamás – Tóth Hilda – Varga Zoltán: Szociális jog – TB jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

- Jakab Nóra – Rácz Zoltán – Prugberger Tamás: Szociális jog I. Európai és magyar foglalkoztatás támogatási - és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013; 150 p.

- Futó Gábor: Nemzetközi társadalombiztosítás, Penta Unió, 2016.

Ajánlott irodalom: - Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2016,

Penta Unió, Bp., 2016. - Kommentár a Társadalombiztosítási

törvényhez, Complex, 2013.

Jogász szak V. évfolyam

Jogdogmatika: Kötelező irodalom: - Szabó Miklós: Ars iuris. A jogdogmatika

alapjai. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2005. Büntetés-végrehajtási jog: Kötelező irodalom:

- Nagy Anita: Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017.

Ajánlott irodalom: - Juhász Zsuzsanna- Lőrincz József:

Büntetés-végrehajtási jog. Fundamenta Fontium Juris Criminalis. A szegedi büntetőjogi iskola tankönyvei,

- Nagy Anita: Szabadulás a büntetés-

Page 10: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

10

végrehajtási intézetből, Bíbor Kiadó 2015.

- Lőrincz József – Nagy Anita: Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014. (a 2011-es kiadás változatlan utánnyomása)

- Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2009.

- A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2014.

Polgári eljárásjog 3.: Kötelező irodalom: - Az európai Unió polgári eljárásjoga

(szerk. Wopera Zsuzsa) Complex Kiadó, Bp. 2007.

- Wopera Zsuzsa: Európai családjog kézikönyve. HVG-ORAC, Budapest, 2012.

- Wopera Zsuzsa – Gyovai Márk (szerk.): Kézikönyv a bírósági végrehajtás foganatosításához; Wolters Kluwer Kiadó, Budapest 2017.

Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga 2.:

Kötelező irodalom: - Vörös Imre: A nemzetközi gazdasági

kapcsolatok joga I-II-III. Krim Bt., Budapest, 2005.

- Mátyás Imre:Nemzetközi Gazdasági kapcsolatok joga általános rész (jegyzet) Miskolc, 2012.

- Tanszék honlapjáról letölthető tananyagok

Fogyasztóvédelmi és versenyjog: Kötelező irodalom: - Miskolczi Bodnár Péter – Sándor István:

A fogyasztóvédelmi jog európai gyökerű szabályozása I. (Patrocinium Kft., Bp. 2013.)

- Az előadások teljes anyaga, továbbá az előadásokon megjelölt hatályos jogszabályok és a tanszék által kiadott segédanyagok.

Ajánlott irodalom: - Miskolczi-Bodnár Péter: A fogyasztókkal

szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma (Patrocinium Kft., Bp. 2011.)

Kriminalisztika: Kötelező irodalom: - Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba –

Herke Csongor: Kriminalisztika. Budapest –Pécs, DIALÓG CAMPUS Kiadó, 2012.

Ajánlott irodalom: - Bíró Gyula: Kriminalisztika. Egyetemi

jegyzet. Debreceni Egyetem ÁJK Lícium-ART Könyvkiadó Kft., 2007.

- Bócz Endre: Kriminalisztika a tárgyalóteremben. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008.

- Bócz Endre – Finszter Géza: Kriminalisztika joghallgatóknak. Magyar

Page 11: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

11

Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008.

- Inbau, Fred E. – Reid, John E. – Buckley, Joseph P. – Jayne, Brian C.: Criminal Interrogation and Confessions. Jones and Bartlett P ublishers, Boston, Toronto, London, Singapore, 2004.

- Leisztner László-Bujtás Piroska: Az anyag vallomása a bűnügyben. Prizma Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.

- Platt, Richard: Tettesek és tetthelyek. Aréna Kiadó, Budapest, 2006.

- Thorvwald, Jürgen: Detektívek évszázada. Minerva, Budapest, 1969.

Igazságügyi igazgatási alapszak I. évfolyam

Alkotmányjog: Kötelező irodalom: - Bátyi- Panyi – Pap – Paulovics – Hallók:

Alkotmányjog. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Jogi informatika: Kötelező irodalom: - Infokommunikációs jog (szerk.:

Czékmann Zsolt) Miskolci Egyetemi Kiadó (megjelenés alatt)

Jogi alaptan I. Kötelező irodalom: - Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak.

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2012. 1-5. fejezetek A 2012 előtti kiadású könyvek nem jók!

Kommunikáció Kötelező irodalom: - Szabó Miklós: Kommunikáció általában

és a jogban. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2002. Modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás történeti alapjai

Kötelező irodalom: - Stipta István: A magyar bírósági rendszer

története (Debrecen University Press; Debrecen, 2000.)

Igazságügyi igazgatási alapszak II. évfolyam

Európajog: Kötelező irodalom: - EU-jog (szerk: Osztovits András), HVG-

ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012.

- Fazekas Judit: Az európai integráció története, az EU intézmény- és jogrendszere, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Ajánlott irodalom: - Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai

Unióról, HVG-ORAC, Budapest, 2011. - Blutmann László: Az Európai Unió joga a

gyakorlatban, HVG-ORAC, Budapest,

Page 12: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

12

2010. Polgári eljárásjog II.: Kötelező irodalom:

- Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog I.; Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2017.

- Wopera Zsuzsa – Nagy Adrienn – Tóth Barbara: Polgári eljárásjog (megjelenés alatt)

Polgári jog I.: Kötelező irodalom: - Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi

alapok Novotni Kiadó, Miskolc 2015. Ajánlott irodalom:

- Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás

- Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog (Novotni Alapítvány, Mis-kolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)

- Barzó Tímea: A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In LEGE ET FIDE Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk. Gellén K. – Görög M.) Iurisperitus Ki-adó Szeged, 2016. 38-50.o.

- Barzó Tímea – SÁPI Edit: A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban. Miskolci Jogi Szemle XI. évfolyam; 2. szám; 2016. 55-75 o.

- Szalai Péter: Intellectual Property Rights in the Hungarian Legal System, with and Overview of the New Civil Code, In: Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.

Büntető eljárási jog I.: Ajánlott irodalom: - Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A

büntetőeljárás. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2018.

- Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Bp., 2012.

Büntető ügyviteli gyakorlat: Ajánlott irodalom: - Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító

rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkotásban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008.

- Wopera Zsuzsa – Kormos Erzsébet – Nagy Anita – Nagy Andrea – Nagy Adrienn: Az igazságszolgáltatás szervezete és ügyviteli szabályai. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Pénzügyi jog II.: Kötelező irodalom: - Pénzügyi jog II. (szerk. Simon István)

Bp., Osiris Kiadó, 2012.

Page 13: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

13

Elektronikus tananyag: - Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi

aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

Igazságügyi igazgatási alapszak III. évfolyam

Polgári jog 3: Kötelező irodalom: - Barzó Tímea: A modern magyar család

jogrendje. PATROCINIUM Kiadó, Miskolc, 2017. megjelölt fejezetei.

Ajánlott irodalom: - Kriston – Pusztahelyi – Sápi: Polgári jogi

alapok. VII. Fejezete: Családjog. Novotni Kiadó, Miskolc 2014.

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014.

- Andrea Büchler, Helen Keller: Family forms and parenthood. Intersentia 2016.

- Barzó Tímea: A gyermek érdekének védelmét erősítő családjogi alapelv érvényesülésében felmerülő ellentmondások, OPUSCULA CIVILIA 2: 2017., 2-15.

- Kriston Edit: A házassági vagyonjogi szerződések általános szabályai a német és magyar jogban, In: Sápi Edit(szerk.): Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában, Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2017., 63-77.

Polgári ügyviteli és határozatszerkesztési gyakorlat:

Kötelező irodalom: - Nagy Adrienn - Wopera Zsuzsa (szerk.):

Polgári eljárásjog I.; Wolters Kluwer Kiadó, Budapest 2017.

Családjog: Kötelező irodalom: - Barzó Tímea: Családjog. (Novotni Kiadó,

Miskolc 2016. megjelenés alatt) megjelölt fejezetei.

Ajánlott irodalom: - Családi jog. Példatár és

jogesetgyűjtemény (szerk.: Heinerné Barzó Tímea), (Novotni Kiadó, Miskolc, 2005.)

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

Ingatlan-nyilvántartási jog: Kötelező irodalom: - Gondosné Pusztahelyi Réka: Ingatlan-

nyilvántartási jog (Novotni Kiadó Miskolc,

Page 14: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

14

2014.) - Ágnes JUHÁSZ – Réka PUSZTAHELYI:

Registration of real estates from a civil law viewpoint – civil law effects in the sieve of the official public register (JAEL Journal of Agricultural and Environmental Law, 2018/24. 61.-98.)

Ajánlott irodalom: - Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk.

Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás

- Pusztahelyi Réka: The Time Limits for Enforcing Claims and Exercising Rights: Preclusive Terms and Periods of Limitation in the light of the Proposal of the New Hungarian Civil Code ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 46.:(2.) pp. 551-571. (2012)

- Kriston – Sápi – Pusztahelyi: Polgári jogi alapok. Novotni Kiadó, Miskolc 2014.

- Barzó – Bíró – Juhász – Lenkovics – Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet, Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.

- Szalai Péter: Intellectual Property Rights in the Hungarian Legal System, with and Overview of the New Civil Code, In: Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316

Cégjog: Kötelező irodalom: - Barta Judit – Harsányi Gyöngyi –

Majoros Tünde – Ujváriné dr. Antal Edit: Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben, Patrocínium Kiadó, Budapest, 2016.

Ajánlott irodalom: - A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi

V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.

- Barta Judit: Gondolatok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új szabályozása kapcsán In.: „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter-Grad-Gyenge Anikó Kiadja: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, 2014. 82-96.

- Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi,

Page 15: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

15

Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.) Cégeljárás cégszerkesztési gyakorlat:

Kötelező irodalom: - Előadások teljes anyaga és az

előadásokon megjelölt jogszabályok. Munkajog: Kötelező irodalom:

Jogszabályok: - A Munka Törvénykönyvéről szóló, 2012.

évi I. tv. - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.

évi CXCIX. törvény - A Közalkalmazottak jogállásáról szóló,

1992. évi XXXIII. tv. - Ferencz Jácint, Göndör Éva, Gyulavári

Tamás, Kártyás Gábor: Munkajogi alapismeretek, ELTE –EÖTVÖS Kiadó, 2015.

- 3. Gecséné-Tománé-Kenderes: Jogi ismeretek II. Miskolc, 2012. Novotni Kiadó

- 4. Az előadások anyaga. Az anyag elsajátításának elősegítése céljából a hallgatók minden előadáson ellenőrző kérdéseket kapnak.

Ajánlott irodalom: - Prugberger T. - Kenderes Gy. –

Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

- Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései (Novotni Kiadó, Miskolc, 2007.)

Büntetőjog II.: Kötelező irodalom: - Csemáné Váradi Erika – Gilányi Eszter –

Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc: Magyar büntetőjog különös részi ismeretek. Főiskolai jegyzet. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014.

Ajánlott irodalom: - Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig.

Rendhagyó bűnügyi jogesettár – megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest, Pécs, 2009.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak I. évfolyam

Egészségügyi és orvosi jog: Kötelező irodalom: - Hídvéginé Adorján Lívia – Sáriné Simkó

Ágnes: A betegek jogairól I. Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben sorozat. Medicina Kiadó Budapest, 2012. 29-67.o., 173-182.o. és 231-309.o.

- Hídvéginé Adorján Lívia - Sáriné Simkó Ágnes: Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben. 2. Medicina Kiadó Budapest, 2013. 13.-113. o.

Page 16: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

16

- Hídvéginé Adorján Lívia – Sáriné Simkó Ágnes (2018): Az egészségügyben dolgozók jogvédelme. Orvos – beteg jogviszonyok az egészségügyben sorozat 5. kötete. Budapest, Medicina Könyvkiadó.

- Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions. Bernard A Koch (ed) In: Tort and Insurance Law Vol 29 Boston, De Gruyter 2011.

- 5. Malpractice and Medical Liability European State of the Art and Guidelines. Santo Davide Ferrara (ed) Rafael Boscolo-Berto – Guido Viel (Co-ed) Springer – Verlag Berlin Heidelberg 2013.

Ajánlott irodalom: - Barzó Tímea: Jogok és kötelezettségek.

A gyermekek jogai a gyermekvédelemben. A gyermekek jogai az egészségügyben. In: A gyermekvédelem nagy kézikönyve. MERITUM sorozat. Complex Kiadó Budapest, 2011. 183-227. p.

- Barzó Tímea: A gyermekek védelmének rendszeréhez kapcsolódó más ágazathoz tartozó alaptevékenységek. Egészségügyi rendszer. In: A gyermekvédelem nagy kézikönyve. MERITUM sorozat. Complex Kiadó Budapest, 2011. 442-458. p.

- 3Tamara K. Hervey & Jean V. McHale: Health Law and the European Union. Cambridge University Press 2004.

Bevezetés a jogtudományba: Kötelező irodalom: - Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. (Bíbor

Kiadó, Miskolc, 2012. új. kiadás) Társadalomtörténet: Kötelező irodalom:

- Előadáson elhangzottak Alkotmányjog: Kötelező irodalom:

- Panyi – Pap – Paulovics – Hallók: Alkotmányjog. MEK, Miskolc, 2012.

Polgári jogi alapismeretek: Kötelező irodalom: - Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi

alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. 2. kiadás)

- Kriston – Sápi – Tóth: Jogi ismeretek (elektronikus jegyzet, mely elérhető a Polgári Jogi Tanszék honlapján)

Ajánlott irodalom: - Juhász – Pusztahelyi – Leszkoven:

Dologi jog . Miskolc, Novotni Alapítvány, 2017.

- Barzó – Juhász – Pusztahelyi - Sápi: Öröklési jog Miskolc, Novotni Alapítvány, 2016.

- Barzó – Juhász – Leszkoven – Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai. (Új magyar polgári jog sorozat III. kötet.) Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.

Page 17: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

17

- Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje. Patrocínium Kiadó, Budapest, 2017.

- Menyhárd Attila: Hungary In: Oliphant K, Steininger B C (szerk.): European Tort Law 2012: Tort and Insurance Law, Yearbook. 816 p. Berlin; Boston: De Gruyter Verlag, 2013. pp. 333-343.

Bevezetés a társadalombiztosítás kérdéseibe (hazai, nemzetközi)

Kötelező irodalom: - Jakab Nóra – Mélypataki Gábor –

Szekeres Bernadett: A társadalombiztosítás nemzetközi kérdései, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2016

- Berki Gabriella: Free Movement of Patients in the Eu: A Patient's Perspective, Intersentia, Cambridge, 2018.

Ajánlott irodalom: - Futó Gábor: Nemzetközi

társadalombiztosítás, Penta Unió, Budapest, 2016

- Sziklai István (Szerk): Az Európai Unió szociális politikái, ELTE TÁTK, 2014, http://tatk.elte.hu/dokumentumtar/doc_download/2326-sziklai-istvan-az-europai-unio-szocialis-politikai

Munkaügyi kapcsolatok az Európai Unióban és Magyarországon:

Kötelező irodalom: - Prugberger Tamás- Nádas György

(Szerk.): Európai – és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Wolters Kluwer, Budapest, 2015.

- Johen Tholen: Labour relation in Central Europe, Ashgate, 2007.

Ajánlott irodalom: - Tóth Ferenc (szerk.): Bevezetés a

munkaügyi kapcsolatokba. Egyetemi jegyzet. SZIE Gödöllő. 2005. 298. o.

- Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései (Novotni Kiadó, Miskolc, 2007.)

Kollektív tárgyalások és megállapodásuk: Kötelező irodalom: - Berke Gyula: A kollektív szerződés a

magyar munkajogban. Pécsi Munkajogi Közlemények monográfiák 2., Pécs, 2014.

- Prugberger T. – Kenderes Gy. – Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése. Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

- Balogh Áron Péter: The Possible Role of The Trade Unions and their Collective Bargaining Agreements in the USA in the 21th Century, In: Szabó Miklós (szerk.) Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2016. november 17. Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. 27-31.

Page 18: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

18

Ajánlott irodalom: - Berke Gyula: A kollektív szerződés a

magyar magánjogi gondolkodásban, in.: Pécsi Munkajogi közlemények 2014/1 9-67. pp.

- Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog, ELTE-Eötvös Kiadó, 2013

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak II. évfolyam

Közigazgatási jog 2. Kötelező irodalom: - A konzultáción elhangzottak - Közigazgatási hatósági eljárás (szerk.:

Kalas Tibor) Miskolci Egyetemi Kiadó 2013.

Munkaügyi, egészségügyi és szociális szakigazgatás:

Kötelező irodalom: - Prugberger-Rácz-Sztojkóné: Szociális

jog I. (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009.) - Az előadások teljes anyaga és az

előadásokon megjelölt jogszabályok Ajánlott irodalom:

- Hajdú József-Homicskó Árpád Olivér-Ember Alex: Bevezetés a társadalombiztosítási jogba IV. átdolgozott kiadás Patrocinium Kiadó, Budapest, 2016.

Alkalmazott munkajog 2. Kötelező irodalom: - Jakab Nóra - Prugberger Tamás -

Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279 pp. ISBN: 978-615-5658-01-3

- Prugberger T. - Kenderes Gy. – Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

Ajánlott irodalom: - Prugberger Tamás, Kenderes György,

Jakab Nóra: Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

- Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog, ELTE-Eötvös Kiadó, 2015

- Miskolci Jogi Szemle 2017/2 Különszám: Ünnepi Tanulmányok Prugberger Tamás professor emeritus 80. születésnapjára

Alkalmazott szociális jog 2.: Kötelező irodalom: - Gecse Istvánné – Jakab Nóra –

Prugberger Tamás – Tóth Hilda – Varga Zoltán: Szociális jog – TB jog, Miskolci

Page 19: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

19

Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013. - Jakab Nóra – Rácz Zoltán – Prugberger

Tamás: Szociális jog I. Európai és magyar foglalkoztatás támogatási - és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013; 150 p

- Futó Gábor: Nemzetközi társadalombiztosítás, Penta Unió, 2016

Ajánlott irodalom: - Konrad Grillberger: Österreichisches

Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2016, Penta Unió, Budapest, 2016

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

Foglalkoztatáspolitika: Kötelező irodalom: - Jakab Nóra, Prugberger Tamás: A

foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga. (Szerk.: Jakab Nóra) Miskolc: Bíbor Kiadó, 2016. 222 pp.

Ajánlott irodalom: - Jakab Nóra – Rácz Zoltán – Prugberger

Tamás: Szociális jog I. Európai és magyar foglalkoztatástámogatási - és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013; 150 p.

- Jakab Nóra: A margón és azon túl, Novotni Kiadó, Miskolc, 2013.

- Funtig Zoltán, Boncz Tünde: Kommentár a foglalkoztatási törvényhez Wolters Kluwer Kft., 2013.

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.

Vidékfejlesztési politika: Kötelező irodalom: - Olajos István: Támogatási jogunk és a

megújuló energiák II. része (Vidékfejlesztési rész) MEK, 2013.

- Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Ajánlott irodalom: - Lomnici Zoltán (szerk.): Gyakorló

jogászként az Európai Unióban. HVG-ORAC, Bp., 2004.

- Olajos István: Vidékfejlesztési jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013.

- Olajos István: Támogatási rendszereink és a megújuló energiák, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

A társadalombiztosítás nemzetközi kérdései: Kötelező irodalom: - Jakab Nóra – Mélypataki Gábor –

Szekeres Bernadett: A társadalombiztosítás nemzetközi kérdései, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2016 – megjelenés alatt

Page 20: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

20

- Futó Gábor: Nemzetközi társadalombiztosítás, Penta Unió, Budapest, 2016.

Ajánlott irodalom: - Gyulavári Tamás-Könczei György:

Európai Szociális Jog, Osiris Kiadó, Bp. 2000.

- Sziklai István (Szerk): Az Európai Unió szociális politikái, ELTE TÁTK, 2014, (Interneten elérhető)

- Az Európai Unió szociális dimenziója Szerk.: Gyulavári Tamás Szociális és Családügyi Minisztérium Budapest, 2004.

Munkajog 1.: Kötelező irodalom: - Prugberger Tamás: Európai és magyar

összehasonlító munka és közszolgálati jog, Complex, Budapest 2014

- Jakab Nóra - Prugberger Tamás - Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279 pp. ISBN: 978-615-5658-01-3

- Prugberger T. - Kenderes Gy. – Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése Novotni Kiadó, Miskolc, 2012. Jogszabályok:

- A Munka Törvénykönyvéről szóló, 2012. évi I. tv.

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.

- A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

Ajánlott irodalom: - Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog,

ELTE-Eötvös Kiadó, 2015.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évfolyam

Politológia Kötelező irodalom: - Kéri László (szerk.): Societas politica.

Fejezetek a politikai szociológia köréből. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2001.

Szociológia Kötelező irodalom: - Hidasi Viktória – Vinnai Edina: Bevezetés

a szociológiába. 2015. Elektronikus jegyzet. https://bookandwalk.hu/Bevezetes-a-szociologiaba-9942-ebook.aspx

Költségvetési intézmények munkaügyi kapcsolatai: (MKSZ)

Kötelező irodalom: - Gyulavári Tamás – Horváth István – Hős

Nikolett – Petrovics Zoltán – Kártyás Gábor (szerk.): Takács Gábor – Tánczos

Page 21: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

21

Rita: Bevezetés a közszolgálati munkajogba. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2015.

- György István – Hazafi Zoltán: Közszolgálati jog. NKE Szolgáltató Kft, Budapest, 2015.

- Mélypataki Gábor: A szakszervezetek szerepe és lehetősége a közszolgálatban, in: ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2018:(2) pp. 80-89.

Ajánlott irodalom: - Gellén Márton (szerk.): Új feladatok –

átalakuló közszolgálat. Tanulmányok a II. Magyary Zoltán emlékkonferencia kapcsán. digitális anyag

- Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Budapest, Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó, 2014. (ISBN 978-615-5269-33-2)

Participáció intézményei: (MKSZ) Kötelező irodalom: - Prugberger Tamás – Nádas György

(szerk.): Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog. Complex, Budapest, 2015

Ajánlott irodalom: - Prugberger Tamás, Kenderes György,

Jakab Nóra: Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

- Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog, ELTE-Eötvös Kiadó, 2015

- Prugberger T. – Kenderes Gy. -Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése. Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

Szociális párbeszéd Magyarországon és az EU-ban: (MKSZ)

Kötelező irodalom: - Arató Krisztina: Szociális párbeszéd az

Európai Unióban. Rejtjel Kiadó, 2001. - Monika Schlachter: Transnational

collective bargaining and the institutionalized „social dialogue” at the EU level. In Kiss György (szerk.): Recent developments in labor law. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013.

- Kiss Mihály: Az Ágazati Párbeszéd Magyarországon Liga Szakszervezet, 2014.

Ajánlott irodalom: - Ásványi Zsofia: Az Európai Üzemi

Tanács. Phd dolozat. Pécs, 2013. (kijelölt részek)

- Az Európa 2020 stratégia szociális dimenziója. A szocális védelemmel foglalkozó bizottság jelentése (2011),

Page 22: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

22

ISSN 1977-2130, www.europa.eu Kollektív tárgyalások és megállapodások: (MKSZ)

Kötelező irodalom: - Jakab Nóra, Prugberger Tamás,

Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279 pp. ISBN: 978-615-5658-01-3

- Berke Gyula: A kollektív szerződés a magyar munkajogban, Pécsi Munkajogi Közlemények monográfiák 2, Pécs, 2014 (ISBN: 9786158010504)

- Prugberger Tamás- Nádas György (Szerk.): Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Wolters Kluwer, Budapest, 2015

Ajánlott irodalom: - Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog,

ELTE-Eötvös Kiadó, 2013. - Berke Gyula: A kollektív szerződés a

magyar magánjogi gondolkodásban, in.: Pécsi Munkajogi közlemények 2014/1 9-67. pp.

Vitamegoldási eszközök és technikák: (MKSZ) Kötelező irodalom: - Prugberger Tamás: Európai és magyar

összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 2014.

Ajánlott irodalom: - Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog,

ELTE-Eötvös Kiadó, 2013. Szociális jog: (MKSZ) Kötelező irodalom:

- Gecse Istvánné – Jakab Nóra – Prugberger Tamás – Tóth Hilda – Varga Zoltán: Szociális jog – TB jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2016, Penta Unió, Budapest, 2016.

- Hoffman István: Bevezetés a szociális jogba, ELTE –EÖTVÖS Kiadó, 2015.

Ajánlott irodalom: - Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014,

KompKonzult Kft, 2014. - Kommentár a Társadalombiztosítási

törvényhez, Complex, 2013. Egészségbiztosítás: (TBSZ) Kötelező irodalom:

- Gecse Istvánné – Jakab Nóra – Prugberger Tamás – Tóth Hilda – Varga Zoltán: Szociális jog – TB jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

Ajánlott irodalom: - Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014,

KompKonzult Kft, 2014 - Kommentár a Társadalombiztosítási

törvényhez, Complex, 2013 - a társadalombiztosítás ellátására és a

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv.

Page 23: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

23

- a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv.

Nyugdíjbiztosítási jog: (TBSZ) Kötelező irodalom: - Gecse Istvánné – Jakab Nóra –

Prugberger Tamás – Tóth Hilda – Varga Zoltán: Szociális jog – TB jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2015, Penta Unió, Budapest, 2015

- Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012

Ajánlott irodalom: - Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014,

KompKonzult Kft, 2014 - Kommentár a Társadalombiztosítási

törvényhez, Complex, 2013 Jogszabályok:

- a társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv.

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv.

Balesetbiztosítási jog: (TBSZ) Kötelező irodalom: - Gecse Istvánné – Jakab Nóra –

Prugberger Tamás – Tóth Hilda – Varga Zoltán: Szociális jog – TB jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2015, Penta Unió, Budapest, 2015

- Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012. (neten elérhető)

Ajánlott irodalom: - Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014,

KompKonzult Kft, 2014 - Kommentár a Társadalombiztosítási

törvényhez, Complex, 2013 - a társadalombiztosítás ellátására és a

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv.

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv.

- a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv.

Szociális és családi támogatások joga: (TBSZ)

Kötelező irodalom: - Gecse Istvánné – Jakab Nóra –

Prugberger Tamás – Tóth Hilda – Varga Zoltán: Szociális jog – TB jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2015, Penta Unió, Budapest, 2015

- Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: Papp Andrea- Ornán Zsófia – Családtámogatási kézikönyv, Complex, Budapest, 2012

Magánbiztosítási rendszerek: Kötelező irodalom: - Az előadások teljes anyaga és az

előadásokon megjelölt jogszabályok - Barta Judit: Visszatérés az egypilléres

Page 24: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

24

kötelező nyugdíjrendszerhez (a 2010. december 13-án elfogadott törvénycsomag értékelése) In.: Gazdaság és Jog XIX. évf. 3. szám 2011. március 9-15. pp.

- Barta Judit: A magánnyugdíjpénztári rendszer helye és szerepe a magyar nyugdíjrendszerben In.: Miskolci Jogi Szemle VI. évf. 2011. különszám ME ÁJK. folyóirata 7-30 pp.

- Prof. Dr. Prugberger Tamás: A magyar társadalombiztosítás reformja a nyugat-európai rendszerek tükrében In.: Polgári Szemle 2012. június 8. évfolyam 1-2. szám 1-9. pp.

- Barta Judit: A foglalkoztatói kiegészítő nyugdíj In.: Magyar Jog 2013. július, 7. szám, Hatvanadik évfolyam, 426-435 pp.

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási Mesterszak I. évfolyam (levelező)

Polgári jogi alapismeretek 1: Kötelező irodalom: - Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi

alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. 2. kiadás)

Ajánlott irodalom: - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

Alkalmazott munkaügyi szakigazgatás:

Kötelező irodalom: - Jakab Nóra – Prugberger Tamás: A

foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013.

- Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog – Fejezetek a szakigazgatásaink köréből – III kötet Humán szakigazgatás. Complex Kiadó, Budapest, 2013.

- Dudás Katalin (szerk): Ellenőrzés a munkáltatónál. Complex, Budapest, 2008. (kijelölt részek)

Ajánlott irodalom: - Szociális-Igazgatás-Szerkezet.

Válogatás a II. Országos Szociális Igazgatás Konferencia előadásaiból. (Szerk.: Landau Edit, Ulicska László) Szofa Alapítvány, Debrecen, 2003.

- Fülöp Viktória: A szociális igazgatás jogi alapkérdései II. Pólay Elemér Alapítvány Tansegédletei, Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete, Szeged, 2004.

Alkalmazott szociális szakigazgatás:

Kötelező irodalom: - Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális

jog. ELTE TáTK, Bp., 2012. Elektronikus jegyzet.

Page 25: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

25

- Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog – Fejezetek a szakigazgatásaink köréből. III kötet Humán szakigazgatás. Complex Kiadó, Budapest, 2013.

Ajánlott irodalom: - Szociális-Igazgatás-Szerkezet.

Válogatás a II. Országos Szociális Igazgatás Konferencia előadásaiból. (Szerkesztette: Landau Edit, Ulicska lászló.) Szofa Alapítvány, Debrecen, 2003.

- A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. Aktív korú nem foglalkoztatottak módszertani kézikönyve. (Szerkesztette: Landau Edit.) Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, Budapest, 2006.

- Foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szervezetek. Tanulmányok a civil szféra átalakuló szerepvállalásáról az EU-csatlakozás után. (Szerkesztette: Landau Edit, Vince Péter.) Kopint-Datorg Kutatási Alapítvány Külgazdaság szerkesztősége, Budapest, 2007.

- Nyitrai Péter (szerk.): Közigazgatási jog 3. Magyar Közigazgatási Jog. Különös Rész. Z-Press Kiadó, Miskolc, 2008.

Magyar és nemzetközi foglalkoztatási jog 1:

Kötelező irodalom: - Jakab Nóra - Prugberger Tamás -

Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279. p.

- Jakab Nóra: A munkavállalói jogalanyiság munkajogi és szociális jogi kérdései, különös tekintettel a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyekre, Miskolc: Bíbor Kiadó, 2014., 330 p., ISBN 978-963-9988-92-7

Ajánlott irodalom: - Hajdú József (Szerk.) – Homicskó Árpád

Olivér (Szerk.): Bevezetés a társadalombiztosítási jogba, Patrocinium Kiadó, Budapest, 2015, 73-122. old

- Jakab Nóra – Mélypataki Gábor – Szekeres Bernadett: A szociális biztonság nemzetközi kérdései, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2016.

Magyar és nemzetközi szociális jog: Kötelező irodalom: - Dr. Futó Gábor: Nemzetközi

társadalombiztosítás, Penta Unió Oktatási Centrum, Budapest, 2016

- Berki Gabriella (Szerk.): Szabad mozgás és az Európai Unió szociális joga, Iurispertius Kiadó, Szeged, 2016, 64- 108. old

Page 26: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

26

Ajánlott irodalom: - Hajdú József (Szerk.) – Homicskó Árpád

Olivér (Szerk.): Bevezetés a társadalombiztosítási jogba, Patrocinium Kiadó, Budapest, 2015, 73-122. old

- Jakab Nóra – Mélypataki Gábor – Szekeres Bernadett: A szociális biztonság nemzetközi kérdései, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2016.

Az EU szociális dimenziója: Kötelező irodalom: - Sziklai István (szerk.): Az Európai Unió

szociális politikái. E-jegyzet. Budapest, 2012.

- Gyulavári Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója. OFA, 2004.

Ajánlott irodalom: - Kende Tamás – Szűcs Tamás:

Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Complex, Budapest, 2011. (kijelölt részek)

- Gyulavári Tamás – Könczei György: Európai szociális jog. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.

Atipikus foglalkoztatás: (munkaügyi kapcsolatok specializáció)

Kötelező irodalom: - Ferencz Jácint Atipikus foglalkoztatási

formák, Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015

- Prugberger T. – Kenderes Gy. – Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jogi intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése. Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

Ajánlott irodalom: - Bankó Zoltán: Atipikus munkaviszonyok.

Dialóg Campus, Pécs, 2010. - Kenderes György – Prugberger Tamás:

A munkaerő-kölcsönzés és az iskolaszövetkezeti munkavégzés új Mt. szerinti szabályozásának értékelése. Gazdaság és Jog, 2012. (20. évf.) 2. sz. 21-24.

- Hajdú József: A munkakörmegosztásról: a tandem munkavégzés, in: Miskolci Jogi szemle 2017/2 különszám, 154-170.old

Tárgyalás-technikák gyakorlata: (munkaügyi kapcsolatok specializáció)

Kötelező irodalom: - Neményiné Gyimesi Ilona:Hogyan

kommunikáljunk tárgyalás közben? Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.

- Fisher, Roger – Brown, Scott: Kapcsolatépítés a tárgyalások során. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1999.

- Ury, William: Tárgyalás nehéz emberekkel. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1998.

- Hoffmeister – Tóth Ágnes – Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013.

Ajánlott irodalom: - Dávid Olivér: Sikeres tárgyalástechnika.

Page 27: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

27

Manager Kiadó, Budapest, 2008. - Rácz Zoltán: Munkaügyi viták

megoldásának a rendszere, különös tekintettel az érdekvitákra. PhD értekezés, Miskolc, 2002.

Finanszírozás és ellenőrzés: (társadalombiztosítási igazgatási specializáció)

Kötelező irodalom: - Novoszáth Péter: A társadalombiztosítás

pénzügyei, NKE, Budapest, 2014.

Hazai családtámogatási rendszerek: (társadalombiztosítási igazgatási specializáció)

Kötelező irodalom: - Orbán Zsófia - Papp Andrea:

Családtámogatások kézikönyve. Complex, Budapest, 2012.

- Gecse Istvánné – Jakab Nóra – Prugberger Tamás – Tóth Hilda – Varga Zoltán: Szociális Jog – Társadalombiztosítási jog. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

- Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary. In: Elemér Balogh (szerk.): Ungarn auf der Schwelle in die EU. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2006. 113-136.

- Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog. E -jegyzet, ELTE TáTK, 2012. (neten elérhető)

Ajánlott irodalom: - Sziklai István (szerk.): Az Európai Unió

szociálpolitikái. E-jegyzet. ELTE TáTK, 2012.

- Prugberger Tamás – Tóth Hilda (szerk): Szociális jog II. Novotni Kiadó, Miskolc, 2009.

Migráció: Kötelező irodalom: - Nagy Boldizsár: A magyar menekültjog

és menekültügy a rendszerváltozástól az Európai Unióba lépésig. Gondolat Kiadó, 2012.

- Mélypataki Gábor: A migráció hatása a foglalkoztatáspolitikára és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára, in: Mélypataki Gábor (Szerk.): A szociális jog aktuális kérdései Magyarországon és az Európai Unióban (interneten megtalálható)

- Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga. Complex, 2010. 273-294.

- Koudela Pál: Turning Points of Emigration from Hungary: Understanding the present Changes in Migration Structure. In: Barbara Biltsil – Alessandro Marengo – Nikolett Posta – Péter Krisztián Zachar (szerk.): International relations, history and social sciences: new approaches in a complex world. Budapest, L'Harmattan, 2014.

Ajánlott irodalom: - Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris,

Budapest, 2011.

Page 28: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

28

- Farkas Johanna – Kováts Daniella – Sipos Szandra – Fogarasi Mihály – Valcsicsák Imre – Hegedűs Judit (szerk.): A migráció pszichológiája. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014.

- Malcolm N. Shaw: International Law. Cambridge University Press, 2008.

Szociális biztonsági rendszerek koordinációja az EU-ban

Kötelező irodalom: - Berki Gabriella (szerk.): Szabad mozgás

és az Európai Unió szociális joga, Iurispertius Kiadó, Szeged, 2016.

- Berki Gabriella: Defining cross-border patient mobility: conceptual remarks. In: Lajkó Dóra (szerk.): Opuscula Szegediensia 5: A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók ötödik konferenciája. Alapítvány, 2013. 169-181.

- Jakab Nóra – Mélypataki Gábor – Szekeres Bernadett: A szociális biztonság nemzetközi kérdései, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2016.

Ajánlott irodalom: - Sziklai István (szerk): Az Európai Unió

szociális politikái. ELTE TÁTK, 2014. interneten megtalálható

- Frans J.L. Pennings: European Social Security Law. Intersentia, 2015. (kijelölt részek)

Polgári jog:

Kötelező irodalom: - Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi

alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. ősze 2. kiadás)

Ajánlott irodalom: - Az előadások anyaga, valamint

jegyzetként az alábbi könyvek előadáson megjelölt részei

- Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: Dologi Jog (ideiglenes jegyzet), Bíró György (sorozatszerk.):Új magyar polgári jog sorozat II. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

- Barzó-Juhász–Pusztahelyi-Sápi: Öröklési Jog (Novotni Kiadó, Miskolc, 2016.)

- Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Új magyar polgári jog sorozat III. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

- Barzó Tímea: Családjog. (Novotni Kiadó, Miskolc 2015.)

- 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

Page 29: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

29

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási Mesterszak II. évfolyam (levelező)

A participáció nemzetközi és hazai gyakorlata:

Kötelező irodalom: - Jakab Nóra - Prugberger Tamás -

Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279. p.

Magyar, európai és nemzetközi munkajog 1:

Kötelező irodalom: - Jakab Nóra - Prugberger Tamás -

Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279. p.

Ajánlott irodalom: - Kiss György: Az Európai Unió

munkajoga, Osiris Kiadó, Budapest, 2001.

A munkaügyi viták rendezésének hazai és nemzetközi szabályozása:

Kötelező irodalom: - Sáriné Simkó Ágnes: Mediáció –

Közvetítői eljárások. HVG-ORAC, Budapest, 2012.

- Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010.

Ajánlott irodalom: - Rácz Zoltán: Munkaügyi viták

megoldásának a rendszere, különös tekintettel az érdekvitákra. PhD értekezés, Miskolc, 2002.

Munkaügyi és szociális igazgatási informatika:

- Kötelező irodalom: - Torma András – Csáki Gyula Balázs –

Czékmann Zsolt: E-kormányzati szolgáltatások a gazdasági szférában. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011.

- Veszprémi Bernadett – Czékmann Zsolt: Az e-közigazgatás szakigazgatási alapjai. In: Közigazgatási jog – Fejezetek szakigazgatásunk köréből. (Szerk.: Lapsánszky András) Complex Kiadó, Budapest, 2013.

- Budai Balázs Benjámin – Sükösd Miklós: M-kormányzat M-demokrácia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.

Ajánlott irodalom: - Dr. Csáki Gyula Balázs: Az elektronikus

közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései. HVG-ORAC, Budapest, 2010.

Nyomásgyakorló eszközök története, hazai és nemzetközi szabályozása:

Kötelező irodalom: - Berki Erzsébet: Sztrájk 2.0 - A

munkaharc eszközeinek alkalmazása Magyarországon, Dura Stúdió, Budapest, 2016

- Rácz Zoltán: A munkaküzdelem helye és szerepe a kollektív munkajogban. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis

Page 30: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

30

Sectio Juridica et Politica Tomus XXXII. 2014. 461-470.

- Rácz Zoltán: A sztrájkjog megítélése az Alaptörvény tükrében. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, Tomus 30/2. 2012. 569-575.

Ajánlott irodalom: - Kajtár Edit: Magyar sztrájkjog a

nemzetközi és európai szabályozás fényében, Disszertáció, Pécs, 2011.

Magyar, európai és nemzetközi munkajog 2: (keresztfélév)

Kötelező irodalom: - Jakab Nóra - Prugberger Tamás -

Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279. p.

Ajánlott irodalom: - Prugberger Tamás: Európai és magyar

összehasonlító munka és közszolgálati jog, Complex, Budapest 2014

- Miskolci Jogi Szemle 2017/2 Különszám Alkalmazott eljárásjog Kötelező irodalom:

- Wopera Zsuzsa – Nagy Adrienn – Tóth Barbara: Polgári eljárásjog (megjelenés alatt)

- Nagy Adrienn - Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog I.; Wolters Kluwer Kiadó, Budapest 2017.

Atipikus foglalkoztatás: (keresztfélév)

Kötelező irodalom: - Ferencz Jácint: Atipikus foglalkoztatási

formák, Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015

- Prugberger T. – Kenderes Gy. – Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jogi intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése. Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

Ajánlott irodalom: - Bankó Zoltán: Atipikus munkaviszonyok.

Dialóg Campus, Pécs, 2010. - Kenderes György – Prugberger Tamás:

A munkaerő-kölcsönzés és az iskolaszövetkezeti munkavégzés új Mt. szerinti szabályozásának értékelése. Gazdaság és Jog, 2012. (20. évf.) 2. sz. 21-24.

- Hajdú József: A munkakörmegosztásról: a tandem munkavégzés, in: Miskolci Jogi szemle 2017/2 különszám, 154-170.old

Tárgyalástechnika: (keresztfélév)

Kötelező irodalom: - Neményiné Gyimesi Ilona:Hogyan

kommunikáljunk tárgyalás közben? Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.

- Fisher, Roger – Brown, Scott: Kapcsolatépítés a tárgyalások során. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1999.

- Ury, William: Tárgyalás nehéz emberekkel. Bagolyvár Könyvkiadó,

Page 31: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

31

Budapest, 1998. - Hoffmeister – Tóth Ágnes – Mitev Ariel

Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013.

Ajánlott irodalom: - Dávid Olivér: Sikeres tárgyalástechnika.

Manager Kiadó, Budapest, 2008. - Rácz Zoltán: Munkaügyi viták

megoldásának a rendszere, különös tekintettel az érdekvitákra. PhD értekezés, Miskolc, 2002.

Polgári jog:

Kötelező irodalom: - Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi

alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. ősze 2. kiadás)

Ajánlott irodalom: - Az előadások anyaga, valamint

jegyzetként az alábbi könyvek előadáson megjelölt részei

- Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: Dologi Jog (ideiglenes jegyzet), Bíró György (sorozatszerk.):Új magyar polgári jog sorozat II. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

- Barzó-Juhász–Pusztahelyi-Sápi: Öröklési Jog (Novotni Kiadó, Miskolc, 2016.)

- Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Új magyar polgári jog sorozat III. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

- Barzó Tímea: Családjog. (Novotni Kiadó, Miskolc 2015.)

- 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

Jogi felsőoktatási szakképzési szak I. évfolyam

Szakmai kommunikáció: Kötelező irodalom: - Szabó Miklós: Kommunikáció általában

és a jogban. (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002.)

Információs jogok:

Kötelező irodalom: - Majtényi László: Információs és médiajog

I. Bíbor Kiadó, 2010. Ajánlott irodalom:

- Majtényi László: Ombudsman – állampolgári jogok biztosa. Budapest: KJK, 1992,

- Somody Bernadette: Az ombudsman típusú jogvédelem. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010.

Európai Uniós ismeretek: Kötelező irodalom: - Előadások anyaga - Fazekas Judit: Az európai integráció

története. Az EU intézmény- és jogrendszere. Novotni Kiadó, Miskolc,

Page 32: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

32

2010. - EU-jog, (szerk.) Osztovics András HVG-

ORAC Budapest, 2012. Ajánlott irodalom:

- Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, HVG-ORAC, Budapest, 2011.

- Blutmann László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban, HVG-ORAC, Budapest, 2010.

Jogi alaptan: Kötelező irodalom: - Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. (Bíbor

Kiadó, Miskolc, 2012. új. kiadás) Általános szociológia: Kötelező irodalom:

- Hidasi Viktória – Vinnai Edina: Bevezetés a szociológiába. 2015. Elektronikus jegyzet. https://bookandwalk.hu/Bevezetes-a-szociologiaba-9942-ebook.aspx

Szakmai kommunikáció: Kötelező irodalom: - Szabó Miklós: Kommunikáció általában

és a jogban. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2002. Igazságügyi ügyvitel: Kötelező irodalom:

- Wopera Zsuzsa – Nagy Adrienn – Tóth Barbara: Polgári eljárásjog (megjelenés alatt)

A modern állam- és jogtörténet alapjai: Kötelező irodalom: - Lehotay Veronika: A modern állam és jog

történeti alapjai. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2010.

Pénzügyi és adózási alapismeretek: Kötelező irodalom: - Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István)

Budapest, Osiris Kiadó 2007. Polgári jogi alapismeretek 1.:

Kötelező irodalom: - Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi

alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2014.) Ajánlott irodalom:

- Barzó – Bíró – Juhász – Lenkovics – Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet, Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.

- Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Dologi jog. (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)

- Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog (Novotni Alapít-vány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)

- Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi Vtörvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás

- Pusztahelyi Réka: The Time Limits for Enforcing Claims and Exercising Rights: Preclusive Terms and Periods of Limitation in the light of the Proposal of the New Hungarian Civil Code ZBORNIK

Page 33: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

33

RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 46.:(2.) pp. 551-571. (2012)

Földügyi szakigazgatás:

Kötelező irodalom: - Gondosné Pusztahelyi Réka: Ingatlan-

nyilvántartási jog (Novotni Kiadó Miskolc, 2014.)

- Szilágyi János Ede (szerk): Agrárjog Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2017. 40 - 117.p.

- Olajos István- Juhász Ágnes: The relation between the land use register and the real estate registration proceeding, with regard to the justification of the lawful land use - A mező-és erdőgazdasági földekre vonatkozó földhasználati nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás viszonya a jogszerű földhasználat igazolása kérdésében Agrár-és környezetjog 2018/24 164-193. p.

Ajánlott irodalom: - Kurucz Mihály: Magyar Ingatlan-

nyilvántartási Jog ELTE ÁJK Budapest 2007.

- Kiss Gábor - Puskás Péter Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének dogmatikai alapjaihoz

- Magyar jog, 2015/ 12. 711-717. - Kustyán Georgina: Ingatlan-nyilvántartás

az új Ptk. tükrében - Jogi tanulmányok, 2014./ 1. 49-57.p - Kovács András György: Ingatlan-

nyilvántartás Új Magánjog Sorozat HVG-Orac Budpest, 20015.

- Riddall, J.G. (2003). Land Law. 7th ed., Lexis-Nexis Butterworths. ISBN 0-406-96743-1. Ch.26 for current law in England and Wales

Munkaerő-piaci ismeretek: Kötelező irodalom: - Jakab Nóra, Prugberger Tamás: A

foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga. (Szerk.: Jakab Nóra) Miskolc: Bíbor Kiadó, 2016. 222 pp.

Ajánlott irodalom: - Jakab-Prugberger-Rácz: Szociális jog I.,

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013.

Jogi felsőoktatási szakképzési szak II. évfolyam

Etika Kötelező irodalom: - Hegyi Szabolcs: Általános etika

joghallgatók számára. (elektronikus jegyzet)

Jogi informatika: Kötelező irodalom: - Az előadáson elhangzottak. - E-tananyag: Torma – Csáki – Czékmann:

E-kormányzati szolgáltatók a gazdasági

Page 34: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

34

szférában aspektusai (In: virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban E-adózás modul A tananyag a http://jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning oldalról elérhető)

Munkajogi és TB jogi alapismeretek: Kötelező irodalom: - Gecséné –Tománé – Kenderes: Jogi

ismeretek II. Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

Családjog: Kötelező irodalom: - Heinerné Barzó Tímea: A családi jog

alapjai (Novotni Kiadó, Miskolc, 2004.) - Családi jogi példatár (szerk. Heinerné

Barzó Tímea) Novotni Kiadó, Miskolc, 2005.

- Családjogi törvény (1952. évi IV. tv.) Ajánlott irodalom:

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben Novotni Kiadó, Miskolc, 2013.

Igazságügyi ügyvitel gyakorlat 2.: Kötelező irodalom: - Wopera Zsuzsa – Nagy Adrienn: Az

igazságszolgáltatás szervezete és ügyviteli szabályai. Miskolc, Novotni Kiadó, 2010.

Polgári eljárásjogi alapfogalmak 1.: Kötelező irodalom: - Wopera Zsuzsa: Polgári eljárásjog,

Miskolc, Novotni Kiadó. 2010. Büntető eljárásjogi alapfogalmak: Ajánlott irodalom:

- Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. Complex, Budapest, 2012.

- Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Budapest, 2012.

Büntetés-végrehajtási alapismeretek: Kötelező irodalom: - Nagy Anita: Büntetés-végrehajtási jog

európai kitekintéssel. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017. 41- 193.oldal, 261- 303.oldal.

Ajánlott irodalom: - Nagy Anita: Szabadulás a büntetés-

végrehajtási intézetből, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2015.

- Büntetés-végrehajtási jog (szerk.: Horváth Tibor). Budapest, Rejtjel Kiadó, 2007.

- Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2009.

- A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2014.

Kereskedelmi jog: Kötelező irodalom: - Barta-Harsányi-Kovács-Miskolczi-

Ujváriné: Kereskedelmi szerződések (Novotni Kiadó, Miskolc, 2009. november)

- Sárközy Tamás: Szervezetek statusjoga az új Ptk-ban. HVG-Orac, Bp., 2013.

Page 35: Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek ...JK tankönyvek 2018-19 1. félév.pdf · 1 Az Állam- és Jogtudományi Karon használatos tankönyvek, jegyzetek a

35

- Az előadások teljes anyaga, továbbá az előadáson megjelölt hatályos jogszabályok.

Pénzügyi adó- és illetékjog: Kötelező irodalom: - A konzultációkon elhangzottak. - Pénzügyi jog II. (szerk. Simon István)

Osiris Kiadó, 2012. Miskolc, 2019. szeptember 2. (Kalmárné Erdődi Judit) könyvtáros ÁJK Kari Könyvtár