Top Banner
Autoevaluace Autoevaluace z pohledu České školní inspekce Mgr. Bc. Miluše Urbanová Ph.D. Mgr. Bc. Miluše Urbanová Ph.D. 2. 2. listopadu 2009 listopadu 2009
16

Autoevaluace z pohledu České školní inspekce

Jan 10, 2016

Download

Documents

Denise

Autoevaluace z pohledu České školní inspekce. Mgr. Bc. Miluše Urbanová Ph.D. 2. listopadu 2009. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Královéhradecký inspektorát. Školský zákon ukládá ČŠI povinnost hodnotit školy,. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Autoevaluace

  zpohledu esk koln inspekce

  Mgr. Bc. Milue Urbanov Ph.D. 2. listopadu 2009

 • esk koln inspekceKrlovhradeck inspektort

 • Krlovhradeck inspektort

 • kolsk zkon ukld I povinnost hodnotit koly, resp. hodnotit podmnky, prbh avsledky vzdlvn a kolskch slueb sclem zjistit, jak je naplovna kolsk politika sttu, resp. jak je inn podpora rozvoje osobnosti dtte, ka i studenta ze strany pslun vzdlvac instituce vR.

 • Kritria hodnocen podmnek, prbhu a vsledk vzdlvn a kolskch slueb (dle kritria hodnocen), kter spolu sPlnem hlavnch kol (dle PH) jsou nejdleitjmi dokumenty I.

 • Nrodn hodnotc rmec vzdlvac soustavy v RDnes ji meme vpodstat ci, e kritria tvo nrodn hodnotc rmec vzdlvac soustavy v R, vzhledem kkolm, kter I pln a m nastaveny ve sv koncepci do roku 2013 a tak napklad kterminologii, kterou uv novelizovan vyhlka . 225/2009 Sb., nebo Rmcov vzdlvac program pro zkladn vzdlvn (dle RVP ZV).

 • SrovnnVyhlka . 15/2005 Sb. oblasti vlastnho hodnocen

  RVP - oblasti autoevaluace

  Kritria hodnocen I

 • Jak jsou zkuenosti esk koln inspekce svlastnm hodnocenm kol a m vlastn hodnocen pro I je?

 • Vlastn hodnocen kol je pro I jednm zpodklad pro inspekn innost.

  esk koln inspekce se problmu vlastnho hodnocen kol vnuje dlouhodob.

  Nejvt problm je voblasti stanoven kritri hodnocen.

  Nemn zvan je problm s interpretac sesbranch dat.

 • Pi inspekcch bylo tak zjitno, e koly se pi hodnocen vce zamuj na podmnky vzdlvn (materiln, finann, personln apod.) ne na celkov vsledky.

  Vmnohch kolch se vlastn hodnocen opralo jen o pocity i nzory editele vychzejc zjeho bezprostedn zkuenosti, nikoli o exaktn zjiovn avyhodnocovn jev v konkrtn oblasti prostednictvm hodnotcch nstroj.

 • Proveden eten ukzala, e autoevaluace sama o sob nen clem a e nejefektivnj autoevaluace je ta, kter vede kdobe plnovan innosti smujc ke zmn a zlepen.

 • Zvren zprva projektu potvrzuje, e jeden znejinnjch zpsob zlepovn kvality vzdlvn k je ten, maj - li kolypimenou extern podporu a stimulaci. Samy vak pevezmou zodpovdnost za zabezpeen kvality pomoc hodnocen sv innosti.

 • Prokzala se nutnost vytvoen sprvn rovnovhy mezi extern evaluac aautoevaluac.

 • Souasn nrodn rmec kritri hodnocen kol a kolskch zazen uplatovan eskou koln inspekc pi externm hodnocen a vymezen obsahu, resp. vymezen rmce zprvy o vlastnm hodnocen dle 8 odst. 2 vyhlky . 225/2009 Sb., jsou koncipovny tak, aby nrodn rmec kriteri I poskytoval vraznou extern podporu autoevaluaci kol.

 • Zdroje:

  Vron zprvy I 2005/2006, 2007/2008Uitelsk noviny a kolstv ronk 2007, 2008, 2009Zprva I -Projekt efektivn autoevaluace kolRVP ZVkolsk zkon, vyhlka . 17/2005 Sb., 225/2009 Sb.Pln hlavnch kol I (3 roky zpt)Kritria hodnocen I (3 roky zpt)

 • Dkuji za pozornost

  Kontakt:tel: 495 279 106fax: 495 279 102gsm: 606 437 137e-mail: MiluseUrbanova@csicr.czwww: ww.csicr.cz