Top Banner
AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T 1/21 AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DI PUSAT TEKONOLOGI MAKLUMAT ( LAPORAN AKHIR ) 1. PENDAHULUAN Sejajar dengan arahan kerajaan dalam melaksanakan transformasi kerajaan elektronik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) selaku salah sebuah badan berkanun turut sama menyahut usaha murni ini. Sehingga 1 Januari 2013 sebanyak 14 Sistem Sokongan telah disenaraikan oleh Unit Sistem Sokongan, Pusat Teknologi Maklumat (PTM) selaku Pusat Tanggungjawab yang mengetuai proses pemantauan Sistem Sokongan ICT di UTHM. Sistem Sokongan ICT Universiti adalah aplikasi komputer yang dibeli dari pembekal luar ataupun yang dibangunkan sendiri oleh PTM yang mana telah diserahkan kepada pemilik iaitu Pusat Tanggungjawab. Antara tujuan Sistem Sokongan ICT ini diwujudkan adalah untuk menyokong kerja-kerja Pengajaran dan Pembelajaran selain membantu tugastugas pentadbiran Universiti agar lebih cekap dan berkesan. :- Bagi melaksanakan auditan ini terdapat 5 sistem sokongan yang telah dipilih melibatkan PTj (Pemilik Sistem) yang berlainan iaitu i) Sistem Permohonan Alat Tulis (pemilik : Pejabat Bendahari) ii) Sistem BalanceScorecard (pemilik : Pejabat Pengurusan Strategik & Kualiti ) iii) Sistem SACAD (pemilik: Pejabat Pengurusan Strategik & Kualiti)
21

AUDITAN SISTEM SOKONGAN UNIVERSITI 2013uad.uthm.edu.my/v2/dokumenauditan/.../laporan_auditan_sistem_sokongan.pdf · Sokongan ICT Universiti adalah aplikasi komputer yang dibeli dari

Jul 01, 2019

Download

Documents

doanxuyen
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  1/21

  AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI

  UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  DI

  PUSAT TEKONOLOGI MAKLUMAT

  ( LAPORAN AKHIR )

  1. PENDAHULUAN

  Sejajar dengan arahan kerajaan dalam melaksanakan transformasi kerajaan

  elektronik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) selaku salah sebuah

  badan berkanun turut sama menyahut usaha murni ini. Sehingga 1 Januari

  2013 sebanyak 14 Sistem Sokongan telah disenaraikan oleh Unit Sistem

  Sokongan, Pusat Teknologi Maklumat (PTM) selaku Pusat Tanggungjawab

  yang mengetuai proses pemantauan Sistem Sokongan ICT di UTHM. Sistem

  Sokongan ICT Universiti adalah aplikasi komputer yang dibeli dari pembekal

  luar ataupun yang dibangunkan sendiri oleh PTM yang mana telah

  diserahkan kepada pemilik iaitu Pusat Tanggungjawab. Antara tujuan Sistem

  Sokongan ICT ini diwujudkan adalah untuk menyokong kerja-kerja

  Pengajaran dan Pembelajaran selain membantu tugastugas pentadbiran

  Universiti agar lebih cekap dan berkesan. :-

  Bagi melaksanakan auditan ini terdapat 5 sistem sokongan yang telah dipilih

  melibatkan PTj (Pemilik Sistem) yang berlainan iaitu

  i) Sistem Permohonan Alat Tulis (pemilik : Pejabat Bendahari)

  ii) Sistem BalanceScorecard (pemilik : Pejabat Pengurusan

  Strategik & Kualiti )

  iii) Sistem SACAD (pemilik: Pejabat Pengurusan Strategik & Kualiti)

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  2/21

  iv) Sistem e-clinic (pemilik: Pusat kesihatan Universiti )

  v) Sistem AUTHOR (pemilik: Pejabat Pembangunan Akademik & Latihan

  (CAD).

  Di dalam masa yang sama pihak audit turut menilai keseluruhan sistem

  sokongan yang ada di Universiti di dalam aspek analisis kepenggunaan.

  Selain itu memastikan terdapatnya proses kerja, kawalan dan penetapan

  tanggungjawab diantara PTM, pembekal dan PTj.

  2. OBJEKTIF AUDITAN

  Auditan Sistem Sokongan IT Universiti bertujuan untuk memastikan sistem

  yang digunakan di UTHM mematuhi peraturan yang telah digariskan dan

  mempunyai kawalan dalaman dengan memastikan :-

  a) Samada wujud dokumen perancangan atau feasibility study sebelum

  sistem dibeli atau dibangunkan secara inhouse.

  b) Samada wujud pematuhan kepada kontrak, selain memastikan pihak

  pembekal telah memenuhi SEMUA senarai keperluan pengguna di

  dalam kontrak asal.

  c) Samada wujud kawalan fizikal seperti penyediaan server yang sesuai

  serta kawalan keselamatan yang mencukupi bagi melindungi sistem.

  d) Samada wujud dokumen yang berkaitan dengan backup atau Pelan

  Tindakan Bencana ( Disaster Recovery Plan ) yang penting bagi

  melindungi keseluruhan operasi sistem tersebut.

  e) Samada sistem dilindungi oleh ciri-ciri keselamatan contohnya firewall.

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  3/21

  f) Samada sistem mempunyai antaramuka yang bersesuaian bagi

  memudahkan pengguna menggunakannya.

  3. SKOP DAN METHODOLOGI AUDIT

  1. Skop dan bidang tugas juruaudit adalah tertakluk kepada Piagam Audit

  Dalam UTHM, Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998 dan Piawaian

  Perakaunan dan Pengauditan yang diterima pakai di Malaysia (IAS,

  MASB & IAG).

  2. Laporan dan pemerhatian kajian akan dikeluarkan terhadap perkara-

  perkara yang memerlukan perhatian dan tindakan pembetulan dan

  penambahbaikan oleh PTj serta pihak pengurusan.

  PENEMUAN AUDIT

  Semakan audit mendapati beberapa kelemahan dari aspek perancangan dan

  kawalan dalaman terhadap sistem sokongan ICT yang diaudit. Berikut ialah

  penemuan audit beserta syor / cadangan untuk tindakan penambahbaikan

  selanjutnya.

  4. KAWALAN PERANCANGAN

  Bil Isu Syor / Cadangan

  4.1 Salinan Dokumen Perancangan

  Pembelian Tidak Disimpan Dengan

  Sempurna

  Auditan mendapati hanya dokumen

  permohonan pembelian sistem eClinic,

  Borang Spesifikasi Teknikal Sistem

  a) Sebelum pembelian satu-satu sistem

  IT, ianya perlu melalui beberapa

  proses perancangan dan

  permohonan. Ianya melibatkan

  penyediaan dokumen-dokumen

  seperti permohonan pembelian,

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  4/21

  Author dan surat permohonan

  pembangunan Sistem Alat Tulis yang

  telah dijumpai.

  a) Ketiadaan dokumen-dokumen

  penting yang lain seperti kertas

  kerja, borang pendaftaran aset

  serta dokumen kelulusan akan

  menyukarkan proses rujukan di

  masa akan datang

  b) Fail penyimpanan dokumen yang

  lengkap bagi satu-satu sistem

  belum dilaksanakan dengan

  sempurna di PTM dan Ptj bagi

  tujuan kawalan pengurusan.

  kertas kerja perancangan, butiran

  penyelenggaraan, petikan keputusan

  minit mesyuarat (jika perlu) dan

  Borang Spesifikasi Pembelian

  Sistem ICT.

  b) Dokumen dokumen penting seperti

  yang tersebut di atas hendaklah

  disimpan dan difailkan secara teratur

  oleh pembeli sistem. Ianya penting

  bagi memudahkan sebarang urusan

  serta semakan melibatkan sistem

  tersebut pada masa hadapan.

  c) Pembeli Sistem Sokongan ICT ( PTj

  berkaitan) perlu mendapatkan

  kembali semua dokumen

  perancangan tersebut dan

  menfailkannya secara teratur.

  d) Pemilik Sistem juga perlu

  menyimpan dokumen asas yang

  penting seperti dokumen

  permohonan, kertas kerja, kad aset,

  manual pengguna dan sebagainya

  untuk rujukan.

  e) Dokumen pembelian sistem baru

  pada masa akan datang hendaklah

  disimpan dengan sempurna sebagai

  rujukan oleh PTM dan pemilik sistem

  (PTj).

  TINDAKAN :

  Pihak PTM akan mula menyediakan

  satu prosedur kerja untuk menguruskan

  perkara tersebut.

  4.2 Sistem Sokongan ICT Tidak

  Dinyatakan Secara Khusus Di Dalam

  Polisi Universiti

  a) Pengurusan Sistem Sokongan ICT

  yang baik perlu mempunyai

  garispanduan ICT yang berkaitan

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  5/21

  Panduan dan polisi penyediaan Sistem

  Sokongan ICT di Universiti tidak

  ditunjukkan secara terperinci di dalam

  Polisi ICT Universiti. Keadaan ini akan

  menyukarkan pihak berkaitan seperti

  PTM atau PTj terbabit membuat

  rujukan sekiranya berlaku sebarang

  masalah ke atas Sistem Sokongan ICT

  yang diselia.

  bagi memudahkan pengguna serta

  pengurus sistem mengambil langkah

  kawalan yang wajar. Secara

  langsung sebarang pelan tindakan

  dapat diambil dengan berkesan

  terhadap sebarang masalah yang

  dikenalpasti.

  b) Pihak PTM adalah dicadangkan

  untuk menambahbaik Polisi ICT

  Universiti dengan memasukkan

  beberapa perkara mengenai Sistem

  Sokongan ICT seperti contoh berikut

  :-

  i) Polisi sebelum pembelian

  Sistem

  ii) Sokongan ICT oleh PTj

  iii) Polisi penggunaan Sistem

  Sokongan ICT

  iv) Polisi pengurusan Sistem

  Sokongan ICT dan Mana-mana

  polisi lain yang difikirkan

  sesuai.

  TINDAKAN :

  Pihak PTM memadai menggariskan

  garis panduan baru yang berkaitan

  dengan pengurusan dan pembangunan

  Sistem Sokongan ICT di UTHM.

  4.3 Skop Atau Bidang Kuasa Mengurus

  Yang Jelas Tidak Diwujudkan Di

  antara Pembeli Sistem, Pemilik

  Sistem dan Pembekal

  Hasil auditan yang dijalankan

  menunjukkan bahawa penetapan skop

  dan bidang kuasa belum diwujudkan

  a) Bagi memastikan kelancaran

  pengurusan Sistem Sokongan ICT,

  seharusnya pihak pembeli , pemilik

  dan pembekal berkaitan perlu

  mempunyai senarai bidang kuasa

  yang jelas dan didokumenkan.

  b) Pusat Teknologi Maklumat dan

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  6/21

  secara jelas dan didokumenkan,

  Sehingga kini, sebarang persetujuan

  dibuat secara verbal sahaja dan

  perbincangan dilakukan.

  Kesannya, Keadaan ini akan

  menimbulkan kesukaran terutama

  apabila berlaku masalah terhadap

  sistem itu sendiri.

  Pusat Tanggungjawab yang terbabit

  harus bermesyuarat dan

  menetapkan pembahagian skop

  tugas secara jelas dan

  mendokumentasi, mendapatkan

  tandatangan persetujuan kedua

  belah pihak serta mengamalkannya.

  TINDAKAN :

  Pihak Pusat Teknologi Maklumat akan

  menjadi pusat penyelarasan

  pengurusan semua perolehan yang

  berkaitan ICT. Ini bagi mengelakkan

  berlaku sebarang kesulitan peranan

  yang akan dimainkan oleh ketiga-tiga

  pihak sekiranya berlaku masalah.

  4.4 Pembangunan Sistem Permohonan

  Alat Tulis Memakan Masa Yang

  Terlalu Lama

  Auditan mendapati sistem permohonan

  alat tulis berkomputer di Pejabat

  Bendahari masih belum beroperasi

  walaupun perancangan

  pembangunannya bermula sejak tahun

  2013. Sehingga kini, Sistem Alat Tulis

  yang dibangunkan masih belum

  digunakan secara rasmi.

  Di antara punca kelewatan yang

  dikenalpasti ialah :-

  a) Pertukaran ketua unit yang

  menguruskan Sistem Alat Tulis

  iaitu sebanyak 5 kali di Pejabat

  Bendahari.

  b) Proses kerja / carta alir tidak

  didokumenkan dengan lengkap

  dan diserahkan kepada pihak

  a) Pembangunan sistem oleh PTM

  seharusnya mengikut sela masa

  yang telah dipersetujui bagi

  mengelakkan kelewatan dan

  masalah implementasi. Tanpa

  perancangan dan pemantauan yang

  rapi masalah kelewatan yang serius

  mungkin akan berlaku dan ini akan

  merugikan masa ke dua belah pihak.

  b) Bagi mengelakkan kelewatan ini dari

  berlarutan, beberapa tindakan perlu

  diambil iaitu :-

  i) Pihak PTM dan Pejabat

  Bendahari hendaklah

  berbincang semula dan

  meletakkan tanda aras atau

  jangkaan siap agar sistem ini

  dapat diuji dalam masa terdekat.

  ii) Pihak PTM hendaklah

  menyelesaikan ke semua

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  7/21

  PTM untuk memudahkan

  pembangunan sistem. Secara

  amalannya proses ini dterangkan

  secara verbal di dalam mesyuarat

  atau perbincangan.

  c) Terdapat kesilapan teknikal serta

  ketidaksesuaian pengaturan di

  dalam sistem yang masih

  memerlukan pembetulan.

  d) Milestone atau jangkaan siap

  yang dipersetujui oleh kedua

  pihak tidak diwujudkan bagi

  mengelakkan tempoh

  penambahbaikan mengambil

  masa yang terlalu lama.

  e) Kali terakhir pembangunan sistem

  ini dibincangkan ialah pada bulan

  September 2012 dan tiada

  tindakan susulan diambil sehingga

  ke tarikh auditan.

  Kesannya, masa dan tenaga yang

  banyak terpaksa diambil di dalam

  membangunkan sistem ini. Situasi ini

  turut menjadi liabiliti kepada pihak PTM

  apabila pegawai bertanggungjawab

  yang sama turut terlibat dengan

  pembangunan sistem yang lain dari

  semasa ke semasa.

  masalah teknikal atau kesilapan

  kecil yang masih timbul dengan

  segera.

  iii) Pihak Bendahari hendaklah

  memurnikan dan

  mendokumenkan carta alir dan

  proses kerja operasi

  permohonan Alat tulis untuk

  memudahkan pihak PTM

  membuat penambahbaikan di

  masa akan datang.

  iv) Ujilari terhadap Sistem Alat Tulis

  secara paralell (manual dan

  automatik serentak) perlu

  dilaksana selepas

  penambahbaiakan dibuat oleh

  pihak PTM.

  TINDAKAN :

  Pusat Teknologi Maklumat tidak akan

  lagi menerima sebarang permohonan

  daripada Pusat Tanggungjawab yang

  tidak menyerahkan dokumen yang

  lengkap termasuklah carta alir proses

  kerja.

  Pihak PTM akan menyegerakan proses

  pengujian dan penyerahan sistem Alat

  Tulis.

  4.5 Sistem eClinic (Web Based) Masih

  Belum Siap sejak 2010.

  Auditan di Pusat Kesihatan Universiti

  mendapati Sistem eClinic Web Based

  masih belum dapat diimplementasikan

  sejak 2 tahun yang lepas.

  Status :

  a) Aplikasi web based adalah alternatif

  kepada aplikasi komputer client

  based. Aplikasi ini seharusnya dapat

  menyelesaikan banyak masalah

  yang timbul dalam versi client based

  dan ianya lebih mudah.

  b) Bagi mengelakkan masalah sistem

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  8/21

  a) Pihak PKU dan pembekal

  bersetuju untuk membangunkan

  Sistem eclinic webbased bagi

  menggantikan Sistem eClinic

  sedia ada berdasarkan

  perbincangan sebelum ini.

  b) Penggunaan sistem baru ini

  sangat menyukarkan kerja staf

  PKU kerana paparan

  antaramukannya yang tidak

  ramah pengguna berbanding

  sistem sebelumnya.

  c) Pihak PKU telah meminta

  pembekal untuk mengubah

  kembali Sistem eClinic webbased

  agar paparan antaramuka skrin

  sama seperti sistem eClinic client

  based.

  d) Sehingga kini sistem eClinic

  webbased masih di dalam proses

  pembikinan.

  Keadaan ini agak membimbangkan

  kerana pihak PKU hanya bergantung

  kepada Sistem eClinic clientbased

  untuk operasi perkhidmatan. Sekiranya

  sistem ini down atau bermasalah,

  operasi PKU terpaksa berjalan secara

  manual.

  ini berlarutan, beberapa tindakan

  segera harus diambil oleh pihak

  PKU :-

  i) Menggesa pihak pembekal agar

  segera menyiapkan Sistem

  Eclinic webbased (seperti yang

  dikehendaki oleh pihak PKU )

  ii) Mengadakan perbincangan

  semula bagi melihat sebarang

  masalah lain yang timbul yang

  menyebabkan sistem ini ianya

  lewat disiapkan.

  iii) Menetapkan satu tarikh dead

  line untuk melakukan ujilari

  sistem dan perlu dipatuhi oleh

  pembekal.

  iv) Merangka atau memikirkan satu

  alternatif yang lain sekiranya

  pembekal masih gagal

  memenuhi keperluan PKU.

  TINDAKAN :

  Pihak PTM diarahkan supaya

  menyemak semula kehendak kontrak

  samada denda boleh dikenakan kepada

  syarikat pembekal yang menguruskan

  pembangunan Eclinic Webbased kerana

  kelewatan menyiapkan sistem ini.

  4.6 Sistem Balance Score Card Belum

  Digunakan Secara Optimum.

  Hasil auditan di PPSK menunjukkan

  Sistem Balance Score Card adalah

  salah satu sistem yang sehingga kini

  masih belum digunakan secara

  optimum. Output yang dijana dari

  a) Perancangan penggunaan Sistem

  ICT adalah penting bagi memastikan

  sistem akan sentiasa dapat

  digunakan secara optimum

  b) Bagi mengelakkan perkara ini

  berlarutan beberapa tindakan segera

  perlu diambil oleh pihak PPSK:-

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  9/21

  sistem ini juga masih belum dapat

  digunakan dengan sewarjarnya.

  Sistem ini telah dihentikan sementara

  penggunaannya sejak tahun 2011

  kerana beberapa kekangan seperti

  berikut :-

  a) Kesukaran mewujudkan KPI untuk

  dimasukkan ke dalam sistem.

  b) Tiada pelan perancangan

  penggunaan jangkamasa panjang

  oleh pihak PPSK sendiri.

  Mulai tahun 2006 sehingga 2011

  sejumlah RM 96,000.00 telah dibayar

  oleh PTM untuk membiayai kos

  penyelenggaraan tahunan. Ia adalah

  satu kerugian di dalam tempoh ianya

  tidak dimanfaatkan sejak mula dibeli

  sedangkan kos penyelenggaraan masih

  terus dibayar.

  i) Mewujudkan pelan tindakan

  jangka pendek dan jangka

  panjang bagi keperluan

  penggunaan sistem Balance

  Scorecard.

  ii) Elemen KPI yang terkini perlu

  diwujudkan untuk diluluskan

  oleh pengurusan Universiti.

  iii) Melebarkan penggunaan sistem

  ini di seluruh Universiti (PTj-pTj

  di UTHM)

  TINDAKAN :

  Pengarah PTM hendaklah membantu

  dalam meyelesaikan isu ini bersama

  Pejabat Pembangunan Strategik &

  Kualiti dalam mengenalpasti

  perancangan masa depan dan

  mengatasi kekangan dalam

  perlaksanaan Balance Score Card yang

  berkesan di UTHM serta

  memperluaskan penggunaannya di

  Pusat Tanggungjawab yang lain.

  4.7 Ketiadaan Staf Pakar Dalam

  Mengendalikan Sistem Sekiranya

  Staf Ditukarkan Sistem SACAD &

  Balance Scorecard

  Semakan audit mendaati hanya

  seorang staf IT yang bertanggungjawab

  dan mahir dalam mengendalikan sistem

  SACAD dan Balance Scorecard di

  PPSK.

  a) Wujud kesukaran menggunakan

  sistem apabila staf ini dipindahkan

  ke PTj lain.

  b) Staf pengganti perlu belajar

  Bagi memastikan sistem dapat terus

  digunakan di PTj, staf yang

  berkemahiran menguruskannya harus

  diwujudkan. Berikut adalah antara

  perkara yang perlu dilaksana bagi

  mengatasi masalah tersebut :-

  a) Pihak PPSK harus melengkapkan

  semua dokumentasi sistem dan

  menfailkannya secara teratur.

  b) Ketua Unit berkaitan juga harus

  mempunyai satu salinan

  dokumentasi sistem dan tahu selok

  belok pengurusan sistem.

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  10/21

  semua keperluan sistem ini yang

  memerlukan dokumen rujukan

  yang lengkap termasuklah sesi

  latihan insentif.

  c) Keadaan juga akan menjadi rumit

  sekiranya melibatkan pertukaran

  Ketua Unit yang memerlukan

  kemahiran tentang keperluan dan

  selok belok pengurusan sistem.

  Keadaan ini akan memungkinkan

  perjalanan penggunaan sistem SACAD

  dan BalanceScorecard akan terganggu

  sekiranya tiada pelan tindakan

  jangkamasa panjang dibuat.

  c) Sekiranya berlaku pertukaran staf

  yang berkaitan, staf baru perlu

  mengikuti proses kerja staf lama

  secara bersama dalam jangkamasa

  sebulan.

  Perkara ini amat penting dipertekankan

  kerana sistem ini digunakan untuk

  mengukur pencapaian Universiti di

  dalam aspek KPI dan pengurusan

  secara amnya.

  TINDAKAN :

  Pihak PTM perlu memastikan Pejabat

  Pengurusan Strategik dan Kualiti dapat

  melengkapkan semua dokumentasi

  berkaitan Sistem SACAD dan

  BalanceScore Card bagi tujuan rujukan

  serta panduan dalam mengatasi

  masalah perpindahan staf pakar ke PTj

  lain. Keperluan dokumentasi yang

  lengkap yang terdiri daripada manual

  sistem perlu diwujudkan oleh lain-lain

  PTj yang mempunyai Sistem Sokongan

  ICT.

  5. KAWALAN KONTRAK / PERJANJIAN PEMBEKAL

  Bil Isu Syor / Cadangan

  5.1 Manual Pengguna Tidak Disediakan

  Sistem eClinic Dan SACAD

  Auditan mendapati Sistem eclinic tidak

  mempunyai manual pengguna. Manakala

  manual pengguna sistem SACAD sedang

  dibangunkan oleh Unit Pembangunan

  a) Pihak PKU hendaklah menyediakan

  manual pengguna secara berperingkat

  atau meminta daripada pihak

  pembekal untuk menyediakan manual

  tersebut samada dalam bahasa

  melayu atau bahasa ingers. Dokumen

  spefisikasi semasa pembelian

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  11/21

  Sistem PTM.

  Keadaan ini memerlukan tindakan segera

  dari pihak terlibat bagi mengelakkan

  berlakunya kesukaran untuk jangkamasa

  panjang apabila berlaku pertukaran staf.

  Tanpa adanya dokumen rujukan ianya

  akan melambatkan banyak proses dan

  menjadi tidak efisyen bila berlaku

  ketidakfahaman penggunaan sistem.

  hendaklah dirujuk mengenai keperluan

  ini.

  b) Unit Pembangunan Sistem PTM

  hendaklah merangka tempoh

  penyediaan manual sistem SACAD

  supaya ianya dapat diseimbangkan

  dengan beban tugas yang lain.

  TINDAKAN :

  Pihak PTM akan menyediakan manual

  sistem dan akan diberikan kepada

  pengguna.

  5.2 Perkhidmatan Sokongan Teknikal Lewat

  Diberikan Oleh Pembekal - Sistem

  Author

  Semakan sistem Author di Pusat

  Pembangunan Akademik & Latihan (CAD)

  mendapati pihak pembekal (Zamatel Sdn

  Bhd) sangat lambat memberikan

  maklumbalas atau bantuan teknikal apabila

  diperlukan.

  Situasi ini telah menyebabkan perjalanan

  pembangunaan dan pengunaan Author

  menjadi terjejas apabila berlaku perubahan

  konfigurasi yang memerlukan tindakan

  daripada pembekal.

  Pihak CAD hendaklah mengambil tindakan

  yang lebih drastik di dalam menyelesaikan

  masalah ini.

  a) Menggesa pihak Zamatel sdn Bhd

  untuk segera memenuhi kesemua

  tuntutan maslah teknikal tadi.

  b) Menghantar surat rasmi kepada pihak

  Zamatel Sdn Bhd untuk memaklumkan

  keperluan sokongan teknikal segera

  supaya Author dapat berfungsi dengan

  optimum.

  Perkara ini amat penting kerana sokongan

  teknikal daripada pembekal sangat

  diperlukan bagi memastikan kelancaran

  penggunaan satu - satu sistem selepas

  pembelian.

  TINDAKAN :

  Pihak PTM diminta menyediakan surat

  pemakluman kepada syarikat berkenaan

  yang ditandatangani oleh Y.Bhg Dato Naib

  Canselor supaya tindakan sewajarnya

  dapat diambil dalam memberikan bantuan

  teknikal yang diperlukan.

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  12/21

  5.3 Masalah Pelaporan Sistem (Statistik)

  Dan Autoriti Mengubah Rekabentuk

  Sistem Author

  Terdapat 2 keperluan sistem yang belum

  diselesaikan oleh pihak pembekal sistem

  Author iaitu :-

  a) Kemudahan untuk mengeluarkan

  statistik penggunaan Sistem Author.

  b) Kemudahan untuk mengubah

  rupabentuk sistem tanpa melalui

  back-end proggraming.

  Keadaan ini telah menyukarkan pihak CAD

  untuk mendapatkan peratus penggunaan

  secara terus dari sistem.

  a) Pihak CAD hendaklah berhubung

  dengan pihak pembekal Zamatel Sdn

  Bhd bagi mendapatkan keperluan yang

  masih belum diselesaikan iaitu

  penjanaan statistik dan perubahan

  rupabentuk sistem tanpa melalui

  backend proggraming.

  b) Di dalam masa yang sama, pihak CAD

  juga perlu mengenalpasti masalah-

  masalah lain yang sering berlaku untuk

  diselesaikan bersama pihak pembekal.

  TINDAKAN :

  Pihak PTM diminta berhubung dengan

  pihak CAD agar keperluan berkenaan isu

  yang dibangkitkan dapat diselesaikan

  segera oleh pembekal sebagaimana

  dinayatakan di para 5.3

  6. KAWALAN PERSEKITARAN FIZIKAL

  Bil Isu Syor / Cadangan

  6.1 Proses Backup

  Proses backup di PTM dilaksanakan

  dengan mengikut ketetapan samada

  secara harian, mingguan dan bulanan.

  Beberapa perkara dikenalpasti iaitu :-

  a) Tiada dokumen proses backup secara

  terperinci diwujudkan.

  b) Ujian kebolehpercayaan data tidak

  pernah dilaksanakan terhadap data

  backup yang disimpan.

  Situasi ini akan menimbulkan persoalan

  a) Proses Backup perlu diberi perhatian

  utama kerana ianya satu proses

  penting bagi memastikan sistem IT

  dapat beroperasi dengan baik selama

  24 jam sehari dan melindunginya

  daripada kehilanagn data.

  b) Pihak PTM disarankan untuk

  mendokumentasikan proses backup

  secara berperingkat bagi setiap sistem

  sokongan Universiti yang diselia.

  c) Aktiviti pengujian terhadap fail backup

  perlu dirancang bagi menjamin

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  13/21

  samada backup yang dijalankan benar-

  benar boleh digunakan dan membantu

  sekiranya berlaku kecemasan.

  kebolehpercayaan data yang disimpan

  sebagai sokongan.

  TINDAKAN :

  Pihak PTM perlu menyediakan dokumen-

  dokumen yang berkaitan dengan backup

  sistem sistem yang terlibat secara

  berperingkat.

  7. KAWALAN OPERASI BERTERUSAN

  Bil Isu Syor / Cadangan

  7.1 Pelan Tindakan Bencana (Disaster

  Recovery Plan) Tidak Diwujudkan

  Auditan mendapati tiada dokumen tindakan

  bencana untuk ke semua sistem yang

  diaudit disediakan. Sekiranya berlaku

  masalah berkaitan sistem, pegawai

  bertanggungjawab akan cuba

  menyelesaikan masalah dengan sendiri

  atau menghubungi pihak pembekal.

  Sebarang bentuk tindakan penyelesaian

  yang dikenalpasti belum didokumenkan

  secara formal.

  a) PTj yang terbabit hendaklah

  berbincang dengan pihak pembekal

  supaya dokumen Pelan Tindakan

  Bencana yang terperinci dapat

  disediakan.

  b) Pelan ini juga harus disimulasikan

  untuk melihat kepada

  keberkesanannya. DRP ini amat

  penting bagi memastikan semua

  sistem dapat beroperasi secara

  berterusan sekiranya berlaku masalah

  teknikal.

  TINDAKAN :

  PTM diminta supaya mula merancang

  secara berperingkat pelaksanaan Pelan

  Tindakan Bencana ICT di UTHM dengan

  mengambilkira pewujudan beberapa buah

  kampus di luar Parit Raja.

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  14/21

  8. KAWALAN APLIKASI DAN KESELAMATAN

  Bil Isu Syor / Cadangan

  8.1 Katalaluan Server

  Semakan terhadap kawalan server yang

  menempatkan sistem sokongan IT yang

  diaudit menemui perkara-perkara berikut :-

  a) Ke semua server yang menempatkan

  sistem sokongan IT yang diaudit tidak

  ditukar katalaluannya dengan

  kekerapan 6 bulan sekali.

  b) Hanya server yang menempatkan

  sistem Author sahaja mempunyai

  katalaluan bericirikan gabungan

  simbol, nombor dan huruf.

  Keadaan ini akan memudahkan pihak

  penceroboh untuk mengodam server serta

  sistem kesan kurangnya perhatian

  terhadap ciri-ciri katalaluan.

  a) PTM selaku pihak yang memantau dan

  bertanggungjawab ke atas server di

  Universiti hendaklah meningkatkan

  tahap kawalan keselamatan server

  terutamanya dalam aspek katalaluan.

  b) Katalaluan memasuki server

  hendaklah ditukar secara berkala

  sekurag-kurangnya 6 bulan sekali.

  c) Ciri-ciri katalaluan yang digunapakai

  hendaklah ditingkatkan kawalannya

  dengan menggabungkan simbol,

  nombor dan huruf bagi menyukarkan

  aktiviti pencerobohan.

  TINDAKAN :

  PTM diminta menyemak kembali

  pengurusan katalaluan untuk semua server

  di bawah seliaan PTM.

  8.2 Katalaluan Sistem ICT Tiada Had

  Cubaan

  Had cubaan terhadap katalaluan ke dalam

  sistem Author, SACAD dan Balance

  Score Card tidak ditetapkan sebagai

  kawalan keselamatan log masuk. Situasi

  ini boleh membuka ruang kepada

  pencerobohan apabila kesilapan

  memasukkan katalaluan tidak disekat oleh

  sistem. Berbanding sistem-sistem lain, had

  kataluan sepatutnya diberi sebanyak 3 kali

  sebagai langkah keselamatan.

  Pihak CAD dan PPSK disarankan untuk

  mengubah had cubaan katalaluan

  kepada maksima 3 kali percubaan.

  Sekiranya tiada akses untuk perubahan

  tersebut, bantuan pembekal adalah

  diperlukan untuk mengubah

  konfigurasinya terlebih dahulu.

  TINDAKAN :

  PTM diminta menyemak kembali

  pengurusan katalaluan untuk semua server

  di bawah seliaan PTM.

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  15/21

  8.3 Tiada Penyataan Peringatan Mengubah

  Katalaluan

  Auditan mendapati ke semua sistem yang

  diaudit tidak meletakkan pernyataan

  kepada pengguna untuk mengubah

  katalaluan secara berkala. Keadaan ini

  akan memberikan risiko ancaman

  keselamatan penggodam dari luar ke

  dalam id pengguna sistem.

  a) Amalan yang terbaik ialah mengubah

  katalaluan 6 bulan sekali ini bagi

  menyukarkan pengodam dari luar

  untuk cuba memasuki ke dalam sistem

  IT.

  b) Pentadbir sistem untuk semua sistem

  yang terbabit hendaklah mengambil

  tindakan untuk meletakkan pernyataan

  bagi mengubah katalaluan 6 bulan

  sekali. Ianya adalah sebagai langkah

  berjaga-jaga di dalam menghadapi

  sebarang kemungkinan di dalam aspek

  keselamatan.

  TINDAKAN :

  PTM diminta menyemak kembali

  pengurusan katalaluan untuk semua server

  di bawah seliaan PTM.

  8.4 Data Sistem Tidak Kemaskini Sistem

  Author

  Data yang kemaskini adalah sangat

  penting bagi menjamin ketepatan

  keputusan satu-satu sistem ICT berfungsi

  berdasarkan peranannya.

  Hasil auditan yang dijalankan di Pusat

  Pembangunan Akademik (CAD), sistem

  Author seringkali menghadapi masalah

  menerima data yang tidak kemaskini

  daripada pangkalan data Sistem Maklumat

  Pelajar (SMP). Ini disebabkan oleh

  kelewatan pihak fakulti mengemaskini

  maklumat ke dalam sistem SMP.

  Kesannya, sistem Author menyimpan data-

  data lama dan sukar untuk digunakan oleh

  pensyarah.

  a) Pihak CAD hendaklah merujuk dan

  berbincang dengan pihak PPA supaya

  tindakan susulan dapat dibuat dengan

  berkesan.

  b) Pihak fakulti perlu dimaklumkan

  tentang kepentingan data yang

  kemaskini setiap kali kemasukan

  semester baru kerana ianya turut

  memberi kesan kepada sistem-sistem

  Universiti yang lain.

  TINDAKAN :

  Pusat Teknologi Maklumat perlu

  mengambil tindakan susulan dan membuat

  penyelarasan tindakan bersama pihak

  CAD dan PPA agar masalah data tidak

  dikemaskini tidak lagi berlaku di masa

  hadapan..

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  16/21

  Sebagai contoh, Senarai pelajar dan

  kursus yang didaftarkan di dalam sistem di

  bawah satu pensyarah tidak sama dengan

  senarai nama yang sebenar dalam

  semester tersebut.

  8.5 Peratusan Penggunaan Sistem Masih

  Rendah Sistem Author

  Kejayaan dalam proses

  pengimplementasian sesuatu Sistem ICT

  boleh digambarkan dengan melihat

  sejauhmana peratusan penggunaannya.

  Pada semester 2011/2012, jumlah

  peratusan pensyarah yang menggunakan

  Sistem Author ialah 40.06%. Ianya masih

  ditahap yang rendah berbanding fungsi

  sistem tersebut yang boleh dimanfaatkan

  oleh seluruh warga universiti terutamanya

  di dalam bidang akademik.

  Situasi ini sebenarnya boleh diperbaiki

  kerana penggunaan yang kurang ini akan

  merugikan pengguna dan CAD.

  Sila rujuk Lampiran A bagi melihat tahap

  peratusan penggunaan sistem yang

  berlaku.

  Pihak CAD harus mengambil inisiatif bagi

  mempromosikan penggunaan sistem

  Author terutama di kalangan pensyarah

  agar ia digunakan secara lebih meluas.

  TINDAKAN :

  Pihak CAD perlu menambahbaik aktiviti

  mempromosikan penggunaan Sistem

  Author dikalangan pensyarah UTHM ini

  adalah kerana peratusan terkini sehingga

  Mac 2013 yang dilaporkan oleh CAD ialah

  masih tidak melebihi 50%.

  8.6 Tiada Dokumen Had Akses Sistem -

  SACAD

  Auditan mendapati sistem SACAD tidak

  mempunyai dokumen had akses ke dalam

  sistem. Keadaan ini akan menyukarkan

  proses pengurusan ke atas sistem yang

  ada terutama bila berlaku pertukaran

  pegawai bertanggungjawab.

  Pihak PPSK hendaklah menyediakan

  dokumen had akses ke atas sistem

  SACAD ini. Ianya penting bagi

  melancarkan serta melicinkan pengurusan

  sistem setiap apabila diwujudkan dokumen

  terperinci mengenai had akses sistem.

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  17/21

  TINDAKAN :

  Pihak Pusat Teknologi Maklumat harus

  memaklumkan kepada Pejabat

  Pengurusan Strategik dan Kualiti untuk

  menyediakan dokumen yang berkaitan

  bagi memudahkan pengurusan Sistem

  SACAD.

  9. KAWALAN ANTARAMUKA SISTEM

  Bil Isu Syor / Cadangan

  9.1 Masalah Teknikal Sistem

  Sistem IT yang berfungsi dengan baik

  adalah apabila ianya bebas dari sebarang

  error. Ia penting bagi memastikan

  kelancaran penggunaannya dan mencapai

  objektif kewujudannya.

  Ujian sistem yang dijalankan semasa

  auditan mendapati Sistem Alat Tulis dan

  Sistem eClinic (client based) mengeluarkan

  paparan ralat (error) semasa ujilari.

  a) Keadaan ini menunjukkan masih wujud

  ruang yang perlu dibaiki yang

  menggangu proses penggunaan

  aplikasi sistem tersebut.

  b) Ianya menyebabkan Sistem Alat Tulis

  masih belum dapat digunakan

  sehingga sekarang dan sistem eClinic

  client based sering terganggu

  penggunaannya.

  a) Pihak Pejabat Bendahari perlu segera

  berbincang dengan pihak PTM bagi

  menyelesaikan masalah error yang

  berlaku. Satu anggaran masa sistem

  ini akan mula digunakan perlu

  ditetapkan dengan mengambilkira

  proses penambahbaikan yang masih

  perlu dilaksanakan.

  b) Pihak PKU hendaklah berbincang

  semula dengan pihak pembekal bagi

  memutuskan tindakan yang terbaik.

  Ianya bagi mengelakkan masalah terus

  berlanjutan dan secara langsung ia

  dapat dioptimakan penggunaannya.

  TINDAKAN :

  PTM hendaklah mengambil perhatian

  tentang perkara ini dan menyelesaikan

  dengan kadar segera.

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  18/21

  Sila rujuk Lampiran B dan Lampiran C

  bagi melihat contoh-contoh ralat yang

  berlaku.

  10. RUMUSAN

  Secara keseluruhannya, kawalan Sistem Sokongan ICT Universiti di bawah

  seliaan Pusat Teknologi Maklumat berada di tahap yang baik meliputi aspek

  kawalan perancangan, kawalan kontrak / perjanjian pembekal, kawalan

  persekitaran fizikal, kawalan operasi berterusan, kawalan aplikasi dan

  keselamatan dan kawalan antaramuka sistem. Terdapat beberapa perkara

  yang dibangkitkan di dalam laporan ini perlu diberi perhatian untuk tindakan

  penambahbaikan.

  1. Pembeli dan pemilik Sistem Sokongan ICT (PTj berkaitan ) hendaklah

  mula mengumpulkan kembali dokumen perancangan sistem dan

  menfailkan secara teratur

  2. Pihak PTM adalah dicadangkan untuk menambahbaik Polisi ICT

  Universiti dengan memasukkan beberapa perkara mengenai Sistem

  Sokongan ICT seperti polisi sebelum pembelian Sistem Sokongan ICT

  oleh PTj , polisi penggunaan Sistem Sokongan dan lain lain.

  3. Pemilik , pembeli dan pembekal Sistem Sokongan perlu mempunyai

  senarai bidang kuasa yang jelas dan didokumenkan.

  4. Pihak Pejabat Bendahari mengambil beberapa langkah segera untuk

  mempercepat perlaksanaan Sistem Permohonan Alat Tulis yang telah

  tertangguh sejak 2003. Antaranya memohon pihak PTM segera

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  19/21

  menyelesaikan kelemahan minor pada Sistem tersebut, mula

  mendokumenkan carta alir terkini untuk kemudahan kedua belah pihak

  membuat kemaskini proses dan juga mengujilari sistem.

  5. Pihak Pusat Kesihatan Universiti harus mengambil beberapa tindakan

  segera keatas Sistem eclinic webbased yang masih belum siap sejak

  2010. Antaranya menggesa pembekal agar segera menyiapkan modul

  webbased seperti yang diminta PKU dan merangka tindakan lain

  sekiranya sistem webbased masih gagal disiapkan mengikut masa

  yang telah ditetapkan.

  6. Pihak Pejabat Pengurusan Strategik & Kualiti harus mewujudkan pelan

  tindakan jangka pendek dan jangka panjang untuk perlaksanaan

  Sistem BalanceScorecard. Selain itu KPI yang terkini harus diperlehi

  segera daripada pihak atasan Universiti dan juga PPSK perlu mula

  memikirkan untuk melebarkan penggunaan BSc kepada PTj lain di

  UTHM.

  7. Dalam mengatasi masalah pegawai yang sentiasa bertukar tukar di

  PPSK pegawai yang menjaga sistem BSc dan SACAD haruslah mula

  membuat dokumentasi ke atas kedua sistem tersebut.

  8. Pihak PKU juga hendaklah mula menyediakan manual pengguna atau

  mendapatkan manual pengguna sistem eclinic sedia ada bagi

  memudahkan pengguna sedia ada.

  9. Pihak CAD hendaklah mengambil tindakan drastik bagi menyelesaikan

  masalah yang berkaitan Sistem Author iaitu menggesa pihak Zamatel

  segera menyiapkan baki tuntutan penambahbaikan dalam Author.

  10. Pihak PTM hendaklah mula mendokumentasikan proses backup yang

  dijalankan keatas server yang di bawah seliaan PTM.

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  20/21

  11. Semua PTj yang berkaitan menjaga Sistem harus mula berbincang

  dengan pembekal untuk mewujudkan Pelan Tindakan Bencana yang

  mana sehingga kini belum pernah diberikan.

  12. PTM yang memantau server Sistem Sokongan harus mengamalkan

  penukaran katalaluan akses server minimum 6 bulan sekali.

  13. Pihak CAD dan PPSK disarankan untuk mengubah had cubaan

  katalaluan maksima 3 kali percubaan. Ini untuk mengelakkan serangan

  pengodam dari luar.

  14. Pihak PTM harus menyarankan kepada semua pemilik Sistem agar

  pada Sistem Sokongan berkaitan diletakkan pernyataan untuk

  menukar katalaluan 6 bulan sekali.

  15. Untuk mengatasi masalah data tidak kemaskini dalam Sitem Author

  pihak CAD hendaklah merujuk dan berbincang dengan pihak PPA agar

  pengemaskinian segera maklumat SMP dapat dibuat di peringkat

  fakulti sebelum semester bermula.

  16. Pihak PPSK perlu menyediakan dokumen senarai had akses sistem

  oleh pegawai berkaitan di PPSK.

  17. Masalah teknikal / eror yang masih wujud dalam Sistem Permohonan

  Alat Tulis dan eclinic harus segera diselesaikan oleh pembangun

  sistem / pembekal masing masing.

 • AUDITAN SISTEM SOKONGAN ICT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  D I P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T

  21/21