Top Banner
16

Assessment center transformacija

Apr 06, 2016

Download

Documents

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Assessment center transformacija

transformacija d.o.o. /1ASSESSMENT IZBOR KADROV

Page 2: Assessment center transformacija

ASSESSMENT IZBOR KADROV2\ transformacija d.o.o.

Page 3: Assessment center transformacija

transformacija d.o.o. 1

V podjetju Transformacija d.o.o. ponu-jamo celovito storitev razvoja kadrov in organizacij. Pomagamo podjetjem, skupinam in posameznikom pri razvoju človeških potencialov in organiziranosti z namenom večanja učinkovitosti in us-pešnosti pri ustvarjanju rezultatov.

Z Assessment centrom svojim klientom nu-dimo storitve kadrovskih in organizacijskih meritev.

Te meritve so namenjene:• izboru in razvoju kadrov, • prepoznavanju vodstvenih kompetenc in vod- stvene karizme,• prepoznavanju dinamik organizacije in njenih specifičnih potreb za učinkovito delovanje.

Z uporabo assessment centra boste pridobi-li objektivne informacije, obdelavo in analizo podatkov, interpretacije zaključkov in strategije ukrepov.

Storitve Assessment centra vam bodo poma-gale pri:

• selekcijskih postopkih, • uvajanje zaposlenih na novem delovnem mestu, • vodenje in motiviranje zaposlenih, • razvoj kadrov in vodij, • načrtovanje nasledstev,• načrtovanju kariernega razvoja zaposlenih,• načrtovanju organizacijskega razvoja podjetja,• načrtovanju dviga učinkovitosti in konkurenčnosti podjetja.

Vse to vam bo v veliko pomoč pri sprejeman-ju odločitev povezanih z izborom in razvojem kadrov in delovnih mest, dinamiko skupin in celotne organizacije, vodenjem ljudi in procesov in podobno. Odločitve boste lahko sprejemali hitreje in z večjo zanesljivostjo, z njimi pa boste doprinesli k ekonomičnim, varnim in učinkovitim rešitvam.

ZAKAJ ASSESSMENT

Page 4: Assessment center transformacija

ASSESSMENT IZBOR KADROV2 transformacija d.o.o.

Izbor kadrov vpliva na uspešnost vašega podjetja.

Odločitev o tem, koga zaposliti in na katero delovno mesto, močno vpliva na vaše poslovanje.Osnova za uspeh in rast podjetja je v pravi ekipi zaposlenih.

Zaposlovanje na podlagi tradicionalnega pristopa, ki temelji na pregledovanju življenjepisov, pregle-da seznama izkušenj in osebnega intervjuja s kandidatom, podjetju prinese veliko tveganje!

Zakaj? Oglejte si rezultate raziskave!

Ste že kdaj zaposlili osebo, o kateri ste si na izbornem razgovoru ustvarili dober vtis, potem pa na delovnem mestu ni dosegala vaših pričakovanj in rezultatov?

Ste že kdaj zaposlili osebo, ki je presegala vaša prvotna pričakovanja in ustvarila večji doprinos k rezultatom od ostalih sodelavcev v skupini, a je po kratkem času sama dala odpoved in zapustila vaše podjetje?

Page 5: Assessment center transformacija

ASSESSMENT IZBOR KADROV transformacija d.o.o. 3

Na kakšen način lahko dosežete 75 % verjetnosti izbire pravega kadra?

Pomen izbire primerne osebe za posamezno delovno mesto je obravnaval Harvard Business Review. Opravili so najobsežnejšo raziskavo do sedaj na tem področju in z njo zajeli področje zahodne Ev-rope, ZDA in Kanade.V raziskavo so vključili preko 360.000 posameznikov ter 20 let zbirali podatke o njihovih karierah.

Namen raziskave je bil prepoznati kriterije, na podlagi katerih lahko predvidevamo, kako bo določena oseba na določenem delovnem mestu lahko uspešna in kakšna bo njena dolgoročna motivacija za to delo.

Ugotovili so, da na ustreznost izbire in dolgoročno uspešnost na delovnem mestu najbolj vpliva, kako se miselne sposobnosti, osebnostne lastnosti in karierna sidra osebe ujemajo z zahtevami delovnega mesta.

Intervju

+ Preverja

nje

zgodovin

e

+ Osebnost

&

obnašanje

+ Mise

lne

sposo

bnosti

+ Interesi

&

motivatorji

+ Ujemanje z

delovnim

mesto

m

14%

26%

38%

54%

66%

75%

NE TVEGAJTE PREVEČ, POVEČAJTE VERJETNOST, DA BOSTE ZAPOSLILI PRAVO OSEBO NA PRAVO DELOVNO MESTO!

Page 6: Assessment center transformacija

ASSESSMENT IZBOR KADROV4 transformacija d.o.o.

Na kakšen način lahko dosežete kar 75 % verjetnosti izbire pravega kadra?Oglejte si spodnjo razpredelnico in analizirajte vaš postopek selekcije kadrov!

Aktivnosti znotraj procesa izbira kadrov

Katere podatke iščemo

Odkljukajte aktivnosti, ki jih vključujete v vaš proces izbire

kadra

Seštejte vaše % na podlagi odkljukanih

aktivnosti

IntervjuKulturno ujemanje

Naravnanost

14 %Vrednote

Življenjski stil

C.V.

Kompetenčno ujemanje

Znanje

12 %

Veščine

Izobrazba

Izkušnje

Licence

Kadrovska ocenjevanja

Ujemanje z delovnim mestom

Osebnostne lastnosti 12 %

Miselne sposobnosti 16 %

Karierna sidra 12 %

Ujemanje z delovnim mestom 9 %

Seštevek % - verjetnosti, da izberemo pravo osebo za pravo delovno mesto 75 %

Vaš seštevek % - verjetnosti za izbiro prave osebe na pravo

delovno mesto

Podjetje Profiles International je na osnovi študije Harvard Business Review razvil orodje ProfileXT®, ki meri prav tiste lastnosti, ki so najpomembnejše za uspešnost na delovnem mestu.

Izberite kadrovsko orodje ProfileXT®, s katerim boste možnost prave odločitve dvignili na 75 %!

Page 7: Assessment center transformacija

transformacija d.o.o. /7ASSESSMENT IZBOR KADROV

S kadrovskim orodjem ProfileXT® (PXT) prejmete zelo zanesljive in objektivne podat-ke za vaš razmislek o primernosti kandidata za določeno delovno mesto.

KAJ MERIMO S PXT

1. Miselne sposobnosti (Stil razmišljanja)Ali bo oseba zmožna osvojiti in izvajati predvideno delo?

Merimo:• indeks učenja• verbalne in numerične sposobnosti• verbalno in numerično presojanje

2. Osebnostne lastnosti (Vedenjske značilnosti)Kako bo oseba opravljala predvideno delo?

Merimo:• Raven energije• Asertivnost• Družabnost• Vodljivost• Zaupanje

3. Karierna sidra (Poklicni interes)Bo ta oseba dolgoročno motivirana za opravljanje predvidenega dela?

Merimo:Glavna tri karierna sidra pri posamezniku

DODATNA OCENA PXTUJEMANJE KANDIDATA S PROFILOM DELOVNEGA MESTA

• odločnost• prilagodljivost• neodvisnot• objektivno presojanje

ZAKAJ PXT?

Test PXT ima številne konkurenčne prednosti pred ostalimi testi, ki obstajajo na trgu, naj omenimo samo nekatere:

VISOKA ZANESLJIVOSTZanesljivost PXT postavk je preko 0,80!(test je zanesljiv, če ima kvocient nad 0,70)Za primerjavo: DISC metoda ima 0,38 kvocienta zanesljivosti, MBTI pa 0,75

VISOKA VELJAVNOSTEvropsko združenje psihologov je orodju PXT podelilo visoko cenjen certifikat verodostojnosti!

NORMIRAN NA POPULACIJO• V primerjavi z ostalimi testi, orodje PXT primerja kandidata s populacijo in ne samo s samim s seboj.• To pomeni, da je PXT normiran na populaciji zaposlenih v Sloveniji.

ENOSTAVEN ZA UPORABOReševanje poteka kjerkoli in kadarkoli, potrebujemole računalnik in internet dostop.

JEZIKIMožnost reševanja in izpisa poročil v 40 različnih jezikih.

POROČILADostopnost poročil takoj po končanem reševanju.

STOPITE V STIK Z NAMIUgotovite, kako s pomočjo orodja PXT dvignete učinkovitost vaših procesov izbora in razvoja kadrov! Stopite v stik s svetovalcem za orodja Profiles International! M: 040 521 335 T: 01 511 30 40 e-mail: [email protected]

Page 8: Assessment center transformacija

ASSESSMENT RAZVOJ VODSTVENIH KADROV6 transformacija d.o.o.

Vodstvena karizma je to, kar ljudje pripisujejo vodji, ki jih motivira k doseganju najboljših rezultatov. Raziskava je pokazala, da vodstveno karizmo odlikujejo specifične vodstvene kompetence, ki omogočajo vodjem voditi zaposlene k večji zavzetosti in produktivnosti. Te kompetence in vedenja se je moč naučiti!

Vsa ta vodstvene kompetence in vedenja je možno tudi zmeriti s Checkpoint 360º metodo povratnih informacij in jih razvijati.

Karizmatični vodje ustvarjajo takšno delovno okolje, v katerem so zaposleni čustveno in intelektual-no predani ciljem podjetja. Gradijo energičen in pozitiven odnos v ljudeh in jih spodbujajo, da delujejo po svojih najboljših zmožnostih. Ustvarjajo takšno delovno klimo, v kateri so zaposleni pripravljeni vložiti več energije in tudi svoj prost čas.

360°CheckPoint

Page 9: Assessment center transformacija

ASSESSMENT RAZVOJ VODSTVENIH KADROV transformacija d.o.o. 7

USPEŠEN VODJA:• vodi svoj tim/oddelek/organizacijo na način, da le-ta dosega pričakovane rezultate• motivira, spodbuja in dviguje zavzetost zapos- lenih• zna podati svojim zaposlenim cilje, naloge, povratne informacije• gradi dobre odnose in zaposleni jim zaupajo• zna prepoznati razvojne priložnosti svojih zaposlenih in tudi skrbi za njihov osebni in karierni razvoj• se zaveda, da se mora razvijati v vodstvenih veščinah in skrbeti vedno za svojo strokovnost in kvalificiranost, ki jo delovno mesto od njih zahteva

In kakšni so vaši vodje?

PREPOZNAVANJE OBSTOJEČEGA STANJA JEPRVI KORAK K RAZVOJU VODSTVENEGA KADRA IN UČINKOVITEGA PODJETJA

Med najbolj učinkovitimi metodami za prepozna-vanje priložnosti za razvoj vodstvenega kadra je metoda 360º povratne informacije. Ta metoda pomaga podjetjem identificirati obstoječe vod-stvene kompetence in začrtati razvoj vodij tam, kjer se pokaže, da je to potrebno.

Izberite Checkpoint 360°™ - močno diagnostično in razvojno orodje za načrtovanje in spremljanje razvoja vodstvenih kompetenc in vodstvene karizme.

CheckPoint 360°™ (CP 360°) vam pomaga pri razvoju vsakega vodje. Posledično s tem vpli-vamo na povečevanje zadovoljstva zaposlenih, njihove zavzetosti, motiviranosti, učinkovitos-ti, uspešnosti in konkurenčnosti podjetja!

ALI STE VEDELI?V obsežni anketi ključnih kadrov, ki so že kdaj sami dali odpoved in zamenjali službo, jih je kar 75 % povedalo, da so se za to odločili zaradi neustreznega načina vodenja ali slabega odnosa nekoga od njihovih nadrejenih.

Posledice slabega vodenja se kažejo v odhajanju zaposlenih, povečanem absen-tizmu, v slabšanju zadovoljstva zaposlenih, nizki samomotiviranosti, manjšanjem participacije zaposlenih, zastojih v razvojnih procesih, v nizki produktivnosti in nedoseganju rezultatov!

Page 10: Assessment center transformacija

ASSESSMENT IZBOR KADROV10\ transformacija d.o.o.

OBSEŽNA RAZISKAVA VODSTVENIH VEŠČIN

Vodje se ocenjuje na podlagi 70 vedenj, ki naj bi jih imeli karizmatični in uspešni vodje. Ta vedenja so pridobili na podlagi obsežne raziskave, kjer je 400.000 ocenjevalcev ocenilo 40.000 vodij.

Raziskava je potrdila, da obstaja 18 veščin, ki so ključnega pomena za uspeh pri večini vodstvenih pozicij.

Tisti vodja, ki pogosto izkazuje vedenja, ki so del teh vodstvenih veščin, ga ostali prepoznajo kot učinkovitega, uspešnega in karizmatičnega vodjo.

POROČILADostopnost poročil takoj po končanem reševanju.Pridobi se zelo natančno grafično analizo.

RAZVOJNO USMERJENCP360° je razvojno usmerjen, saj omogoča prim-erjalno analizo, ko se opravi čez na primer eno leto 360° ocenjevanje za istega vodjo.

VALIDACIJA in VISOKA ZANESLJIVOST

Test je validiran, opravljeni so testi zanesljivosti, ki so med 360° testi se izkazali za daleč najvišje!Zanesljivost CP360° postavk je med 0,86 in 0,93 Koficient alfa!

Preverjanje zanesljivosti skozi celotno obdobje od nastanka (do zdaj na vzorcu preko 72.000 ljudi)

ENOSTAVEN ZA UPORABOReševanje poteka kjerkoli in kadarkoli, potrebuje-mo le računalnik in internet dostop.

ANONIMNOSTVsem ocenjevalcev zagotavlja anonimnost pri ocenjevanju (razen ocenjevani vodja in njegov nadrejeni)

ZAKAJ CP360°?Test CP360° ima številne konkurenčne prednosti pred ostalimi testi, ki obstajajo na trgu, naj omenimo samo nekatere:

STOPITE V STIK Z NAMIUgotovite, kako s pomočjo orodja CP360 dvigniti učinkovitost vaših vodstvenih kadrov! Stopite v stik s svetovalcem za orodja Profiles International! M: 040 521 335 T: 01 511 30 40 e-mail: [email protected]

Page 11: Assessment center transformacija

ASSESSMENT ORGANIZACIJSKI RAZVOJ transformacija d.o.o. 9

Če želite podjetju povečati ali povrniti zmožnost učinkovitega in konkurenčnega delo-vanja in ustvarjanja zadovoljivih rezultatov, potrebujete organizacijski razvoj. Z njim boste podjetju izboljšali sposobnost za osvajanje sprememb, kar je kritična kompo-nenta za vse to.

Kadar podjetje ni dovolj odzivno na spremembe, ki mu jih vrivajo notranje in zunanje dinamike, se nanje ne prilagodi v zadostni meri ali dovolj zgodaj. Zaradi tega nastanejo pojavi (vedenja), ki slabijo ali celo onemogočajo učinkovito delovanje podjetja in ustvarjanje zadovoljivih rezultatov.

Za organizacijski razvoj je pomembno, da prepoznamo tiste disfunkcionalne pojave v organiziranosti in vodenju podjetja, ki ustvarjajo odnosno razkrajanje podjetja, procesna neskladja in neučinkovitost ter večajo konkurenčni zaostanek podjetja. Na te pojave se je potrebno odzvati tako, da prepozna-mo tiste specifične potrebe, katerih zadovoljitev je vitalna za učinkovitost organizacije, pripravimo strategije ukrepanja in škodljive pojave nadomestimo z novimi, ustreznimi vedenji.

Za prepoznavo stanj v organizaciji in pripravo ustreznih izhodišč za tovrstno ukrepanje, izvajamo organizacijski diagnostični intervju.

ORGANIZACIJSKI DIAGNOSTIČNI INTERVJU

Page 12: Assessment center transformacija

ASSESSMENT ORGANIZACIJSKI RAZVOJ10 transformacija d.o.o.

Z organizacijskim diagnostičnim inter-vjujem zberemo podatke o skladnosti niza odnosnih in organizacijskih dinamik v podjetju.

Z analizo te podatke pregledamo in ob-delamo, na interpretaciji pa razložimo ugotovitve in ponazorimo pozitivne in negativne učinke prepoznanih pojavov na učinkovitost podjetja ter predstavimo predloge ukrepanja.

Organizacijski diagnostični intervju iz-vajamo z razgovori z vodstvenimi kadri v podjetju, po potrebi pa opazovanje razširimo še na spremljanje določenih procesov in rezultatov.

STOPITE V STIK Z NAMI

M: 040 521 335 T: 01 511 30 40 e-mail: [email protected]

Page 13: Assessment center transformacija

transformacija d.o.o. 11

O NAS

V podjetju Transformacija d.o.o. izvaja-mo celovit sklop storitev razvoja kadrov in organizacij. S podjetji, skupinami in posamezniki sodelujemo pri razvoju tistih človeških potencialov, ki jih potre-bujejo za prispevek k večji učinkovitosti pri doseganju rezultatov.

Z razvojem vodstvenih kadrov in odnosnih procesov v organizacijah nudimo podporo vrhnjim menedžerjem v različnih podjetjih pri doseganju njihovih organizacijskih ciljev. Cilj je razviti strategijo, ki upošteva posamezne potrebe organizacije in ima cilj zgraditi funkcio-nalne odnose, vzpostaviti učinkovito vodenje in učinkovite delovne procese.

Pri tem sodelujemo pri strateškem načrtovanju organizacijskih procesov, uvajanju procesov sprememb, razvoju vodstvenih in ključnih kadrov, vzpostavitvi vodstvenih kompetenc in mehkih veščin, implementaciji v prakso…

Svetovalna ekipa za razvoj vodstvenih kadrov je sestavljena iz kompetentnih in izkušenih strokovnjakov. Ekipo vodi Miha Bavec, priznan poslovni trener in coach za razvoj ključnih posa-meznikov, skupin in podjetij.

NAŠE STORITVE

• organizacijski razvoj• razvoj vodstvenih kadrov• assessment center• coachingi• kompetenčni treningi

Page 14: Assessment center transformacija

12 transformacija d.o.o.

Podjetje Transformacija d.o.o. je pooblaščeni strateški partner podjetja Profiles Slovenia. Korporacija Profiles International, katere orodja uporabljamo v Assess-ment centru, je vodilna v svetu na področju zagotavljanja inovativnih rešitev za selek-cijo in razvoj visoko učinkovitih kadrov.

Vsi naši svetovalci, ki izvajajo storitve povezane z izvajanjem kadrovskih ocenjevanj z orodjem Pro-filesXT in Checkpoint 360°, so licencirani s strani podjetja Profiles Slovenia.

Naši svetovalci poskrbijo, da naročnik pridobi čim več koristnih in uporabnih informacij ter napotkov iz prejetih rezultatov ocenjevanj in diagnostike. S svojim znanjem in izkušnjami svetujejo in nudijo svojo pomoč v celotnem procesu: pri pripravi na ocenjevanje, interpretacijah rezultatov in vseh os-talih korakih, predvsem pa pri tem, kako najbolje uporabiti rezultate različnih ocenjevanj za namene kadrovanja in vodenja.

Naše reference:

Agencija poti, d.o.o., Alples, d.d., ALTOR d.o.o., restavracija Rožmarin, AvtoAkustika d.o.o., Baš, d.o.o., BB Svetovanje, d.o.o., BEMA TRADE d.o.o., Bioiks d.o.o., BioLine d.o.o., Bisnode d.o.o., CARSO PLUS, trgovina, d.o.o., Casabona d.o.o., Celjske lekarne javni zavod, Center za korekcijo sluha in govora Portorož, CLOUDY, d.o.o., Ljubljana, Delamaris, d.d. Izola, DHL Expres, d.o.o., Društvo za nenasilno komunik-acijo, Elektroinstalacije in trgovina SeličAnton, s.p., ELE TRO RALJ ralj Anton, s.p., Elektro Primorska, d.d., Elektron d.d., Elmont d.o.o. rško, ELVEZ, d.o.o., ENITTA, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., ETA d.o.o. Cerkno, Finki d.o.o., Gebrüder Weiss d.o.o., Grieshaber Logistika d.o.o, GSB, d.o.o., IDEUS, d.o.o., IN Craft, Igor Novak, s.p., Indramat elektromotorji, d.o.o., Inovabit, d.o.o., INTERALP, d.o.o., ISS Servisystem, d.o.o., Izmera geodetske storitve d.o.o., I-Zavarovanje d.o.o., Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale- am¬nik, d.o.o., Jošt hotel interier izdelava notranje opreme, d.o.o., JUB kemična industrija d.o.o., Kibuba d.o.o., Kompas Xnet d.o.o., OTO, d.o.o., Lju-bljana, RIŽNAR IZTO , dr. dent. med., specialist stomatološke protetike, Lekarna Vir, , Lesna TIP Otiški vrh, d.d., Lestroj, d.o.o., LINEA MEDIA podjetje za marketing d.o.o., Ljubljanske mlekarne, d.d., Market Klasek, d.o.o., MARS VENUS, d.o.o., Mensa Slovenija, MerckSharp&Dohme, d.o.o. MERIDA, storitve in trgovina, d.o.o., Merkur zavarovalnica d.d., Messer Slovenija, d.o.o., MLM d.d., Moj mentor, d.o.o., Moja kariera, d.o.o., Moje delo d.o.o., Monotro d.o.o., Naton d.o.o., Nova kreditna banka Maribor d.d., OŠ Elvire Vatovec Prade, OŠ Ivana Groharja, OŠ Jela Janežiča, Pales d.o.o., Petričd.o.o., PIP arhitekti, d.o.o., PMV, d.o.o., Podjetniško in poslovno svetovanje Agata Praček, s.p., Podoba In d.o.o., Poslovni nasvet, Mojca Veble s.p., Preis Sevnica, d.o.o., Premoženjsko svetovanje Dušan Mikuš s.p., Prodnik d.o.o., Proficio, d.o.o., Proficio BIT d.o.o., Radeče papir Muflon, d.o.o., RRC, d.d., s.Oliver SLO d.o.o., S & K Company, d.o.o., Saterna d.o.o., Si.mobil, d.d., Slowatch, d.o.o., Sonara d.o.o., SRC Infonet, d.o.o., Stavbar IGM d.o.o., Steklarna Hrastnik, d.d., TEPS, d.o.o., Terme Čatež, d.d., Terme Krka - Strunjan, d.o.o., Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Tiskarna ara d.o.o., Tretja osnovna šola Slovenj Gradec, Turizem RAS, d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d., UNIHEM d.o.o., Visoka šola za zdravstvo Univerze v Ljubljani, Veyance Technologies Europe,d.o.o., VIVA LES, d.o.o., VTC, d.o.o., Zavod ARSIS, ZITIS, d.o.o.

Page 15: Assessment center transformacija

transformacija d.o.o. /15ASSESSMENT IZBOR KADROV

transformacija d.o.o.razvoj človeških potencialov

Stegne 7, 1000 Ljubljanam: 040 521-335t: 01 511-30-40f: 01 511-30-41www.transformacija.com

Page 16: Assessment center transformacija

ASSESSMENT IZBOR KADROV16\ transformacija d.o.o.

www.transformacija.com