Top Banner

of 18

ankeri proracun

Mar 04, 2016

Download

Documents

brkcic

Spregnute
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • ANKERI TIPOVI, PRORAUN I KONSTRUISANJE

  SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD

  ELIKA I BETONA

  STANDARDI EN 1992-4-1 Proraun ankera za primenu u betonu EN 1992-4-2 Ubetonirani ankeri sa glavom

  EN 1992-4-3 Anker kanali

  EN 1992-4-4 Naknadno ugraeni ankeri Mehaniki ankeri

  EN 1992-4-5 Naknadno ugraeni ankeri Hemijski ankeri

 • TIPOVI ANKERA Ugraeni ankeri: - Ankeri sa glavom

  Mogu biti izvedeni bez anker ploe, sa velikom ili sa malom anker ploom! - Ankerni kanali sa krutom

  vezom izmeu ankera i kanala

  TIPOVI ANKERA Naknadno ugraeni ankeri: - Ekspanzioni ankeri

  - Ankeri sa rascepkom segmentni ankeri (undercut anchors)

  - Zavrtnjevi za beton

  - Hemijski ankeri

 • GEOMETRIJA VEZE Zatezanje Smicanje

 • KONTROLA NOSIVOSTI NA ZATEZANJE

  PARCIJALNI KOEFICIJENTI ZA LOM PO BETONU

  Koeficijent sigurnosti je funkcija uslova instaliranja ankera i koeficijenta sigurnosti za beton

  instinstcMc 5,1

  Optereenje / uslovi ugradnje inst Predhodno ugraeni ankeri 1,0 Smicanje svi naini ugradnje 1,0 Zatezanje / Velika pouzdanost kvaliteta ugradnje 1,0 Zatezanje / Normalni nivo pouzdanosti kvaliteta ugradnje 1,2 Zatezanje / Nizak ali i dalje prihvatljiv nivo pouzdanost kvaliteta ugradnje 1,4

 • NOSIVOST ANKERA Karakteristian vrednost nosivosti pojedinanog ankera

  na smicanje: Karakteristina vrednost nosivosti pojedinanog ankera

  na zatezanje:

  ykssRk fAV 5,0,

  ykssRk fAN ,Parcijalni koeficijent

  Zatezanje Smicanje

  Ms=1,2fuk/fyk1,4 Ms=1,0fuk/fyk1,25 fuk800 MPa i fuk/fyk 0,8 Ms=1,5 fuk:>800MPa ili fuk/fyk :>0,8

  Ms

  2, / MsubbcsRd AfV ybbc f0003,044,0

  SMICANJE ANKERA Kontakt ankera i oslonake ploe mora biti vei od 0,5 tfix Obavezna je podlovka ispod oslonake ploe

 • NOSIVOST ANKERA NA IZVLAENJE (PULL-OUT) Karakteristian vrednost nosivosti ankera na izvlaenje: fck,cube karakteristina vrednost vrstoe pri pritisku betona ucr,N = 1,0 za ispucali beton / 1,4 za neispucali beton

  NucrcubeckhpRk fAN ,,, 6 22

  4ddA hh

  Oslonaka ploa

  Anker ploa dh

  NOSIVOST BETONA NA UPANJE Karakteristina nosivost ankera ili grupe ankera po

  kriterijumu nosivosti betona na upanje

  Karakteristina nosivost jednog ankera

  NecNreNsNc

  NccRkcRk AA

  NN ,,,,

  0,

  ,0

  ,

  efcubeckcrcRk hfkN5,1

  ,,0

  efcubeckucrcRk hfkN5,1

  ,,0

  kcr=8,5 ispucali beton

  kucr=11,9 neispucali beton

  Ulazni podaci Fck,cube [MPa], hef [mm] Rezultat N0Rk,c [N]

 • IDEALIZOVANI KONUS U BETONU - Geometrija grupe i poloaj grupe u odnosu na ivice elementa

  odnos stvarne povrine i referentne povrine za jedan anker

  scr,N=2ccr,N=3hef

  Nc

  Nc

  AA

  ,0

  ,

  PRIMERI ZA GRUPE ANKERA

  NcrNcrNc sscA ,,1, 5,0 ako je c1 ccr,N

 • PRIMERI ZA GRUPE ANKERA

  NcrNcrNc ssscA ,,11, 5,0 ako je c1 ccr,N i s1 scr,N

  PRIMERI ZA GRUPE ANKERA

  NcrNcrNc sscsscA ,22,11, 5,05,0

  ako su c1 i c2 ccr,N s1 i s2 scr,N

 • EFEKAT IVICE I EKSCENTRICITETA OPTEREENJA Uticaj koncentracije napona u betonu uz ivicu elementa

  moe uzima se u obzir koeficijentom:

  Uticaj ekscentriciteta proraunske sile zatezanja na

  nosivost ankera uzima se uobzir koeficijentom

  eN ekscentricitet rezultujue sile zatezanja koja deluje na anker / grupu ankera

  13,07,0,

  , Ncr

  Ns cc

  121

  1

  ,

  ,

  NcrN

  Nec

  se

  EFEKAT ARMATURE U BETONU U sluaju kada je duina ankera hef < 100 mm koeficijent

  redukcije nosivosti jednak je: Moe se usvojiti da je re,N=1 ako je: Predviena armatura sa rastojanjima ipki < 150 mm Predviena armatura prenika manjeg ili jednakog 10 mm sa

  rastojanjima ipki < 150 mm

  1200

  5,0, efNreh

 • SPLITTING FAILURE Nije merodavno za nosivost ankera ako su ispunjeni sledei uslovi

  Ivino rastojanje u svim pravcima za jedan anker je c 1,0 ccr,sp Ivino rastojanje u svim pravcima za grupu ankera je c 1,2 ccr,sp ccr,sp funkcija minimalne visine AB elementa hmin

  Potrebna povrina armature za spreavanje upanja ankera:

  fyk < 500 MPa Ms,re = 1,15

  mmu /

  5,0,reMsyk

  Eds f

  NA

  SPLITTING FAILURE Ako kriterijumi nisu ispunjeni nosivost se moe odrediti

  pomou sledeeg izraza:

  N0Rk = min (NRk,p , N0Rk,c )

  h visina elementa hmin minimalna visina elementa

  sphNecNreNsNc

  NcRkspRk A

  ANN ,,,,

  ,0

  ,0,

  3/2

  min

  3/2

  min,

  hh

  hh ef

  sph

  Umesto ccr,N i scr,N koriste se vrednosti ccr,sp i scr,sp.

  McMsp

 • BLOW- UP FAILURE Nije potrebna kontrola nosivosti ako je ivino rastojanje u

  svim pravcima vee od c=0,5 hef Nosivost se moe odrediti pomou sledeeg izraza:

  Ah povrina anker ploe (slajd 10) c1 - ivino rastojanje

  uck,N - 1 za ispucali ili 1,4 za neispucali beton

  NuckNbecNbgNbsNbc

  NbccbRkcbRk A

  ANN ,,,,

  ,0

  ,,

  0,

  cubeckhcbRk fAcN ,1,0 8

  Ac,Nb

 • Uticaj koncentracije napona u betonu uz ivicu elementa moe uzima se u obzir koeficijentom:

  Uticaj ekscentriciteta proraunske sile zatezanja na nosivost

  ankera uzima se uobzir koeficijentom

  eN ekscentricitet rezultujue sile zatezanja koja deluje na anker / grupu ankera

  Uticaj nosee povrine

  n broj ankera paralelnih sa ivicom elementa

  13,07,01

  2, c

  cNbs

  111

  1, 4cs jeemu pri 141 csnnNbec

  14/21

  1

  1, ceNNbg

  OJAANJE DODATNOM ARMATUROM Nosivost dodatne armature n - broj ipki armature oko jednog ankere

  As - povrina jedne ipke armature

  fyk 500 MPa

  yksreRk fAnN ,

  15,1Mre

 • ANKEROVANJE DODATNE ARMATURE L1 duina ankerovanja u predpostavljeni konus loma betona

  Lb,min 4 ds za ipke sa kukom na kraju Lb,min 10 ds za ipke bez kuke na kraju

  fbd proraunska vrednost napona prijanjanja prema EN1992-1-1 koeficijent prema EN1992-1-1 (0,7 za ipke sa kukom) n broj ipki armature oko jednog ankera

  n

  bdsaRk

  fdlN 1

  ,

  KONTROLA NOSIVOSTI NA SMICANJE

 • ANKEROVANJE DODATNOM ARMATUROM U proraun se mogu ukljuiti samo ipke armature koje se

  nalaze oko ankera na rastojanju od ankera manjem od 0,75c1

  NOSIVOST NA SMICANJE ANKERE SA ODSTOJANJEM Karakteristina vrednost nosivosti na smicanje: - M i l definisano na slikama - MRk,s = M0Rk,s (1-Ned/NRd,s)

  - M0Rk,s=1,2 Wel fuk (navoj se ne nalazi na mestu momenta savijanja)

  lM

  V sRkMsRk,

  ,

 • l=a3+e1 pri emu je a3=d/2

  CONCRETE PRY-OUT FAILURE

  cRkcpRk NkV ,3,

  k3=1 kada je hef 60mm k3=2 kada je hef > 60mm

  Karakteristina nosivost na zatezanje ankera / grupe ankera koji se proveravaju na smicanje

 • KARAKTERISTINA NOSIVOST NA SMICANJE

  Gde je karakteristina nosivost pojedinanog ankera:

  Vrednost koeficijenata:

  lf=hef u sluaju konstantnog prenika ankera celom duinom c1 ivino rastojanje ankera

  N ,,,,,,

  0,

  ,0

  , VreVVecVhVsVc

  VccRkcRkA

  AVV

  5,11,, 6,1 cfldV cubeckfnomcRk

  5,0

  11,0

  cl f

  2,0

  11,0

  cdnom

  UTICAJ GEOMETRIJE

 • KOEFICIJENTI NOSIVOSTI Uticaj kraja AB elementa

  Uticaj debljine AB elementa

  Uticaj ekscentriciteta optereenja

  Poloaj ankera u funkciji prslina u betonu i poloaja armature

  neposredno oko ankera moe se usvojiti da je jednaka 1,0

  1,0 5,1

  3,07,01

  2, c

  cVs

  0,15,15,0

  1,

  hc

  Vh

  0,13/211

  1, ceVVec

  4,10,1, Vre

  KOEFICIJENTI NOSIVOSTI Uticaj pravca optereenja

  1,0 sin 0,4 cos1

  2V

  2V

  , V

  Ugao merodavan za bonu ivicu Ugao merodavan za donju ivicu

  ETAG Annex C

 • INTERAKCIJA AKSIJALNE SILE I SMIUE SILE Provera nosivosti ankera Provera nosivosti ostali oblici loma postoji dodatna armatura

  0,1/ i 1,0/0,122

  RdEdVRdEdN

  VNVVNN

  0,1/ i 1,0/2,1

  0,15,15,1

  RdEdVRdEdN

  VN

  VN

  VVNN

  0,1/ i 1,0/103/23/2

  RdEdVRdEdN

  VNVVNN