Top Banner
11

Angielski w tłumaczeniach, Gramatyka 1

Jan 11, 2017

Download

Documents

phamkien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Angielski w tłumaczeniach, Gramatyka 1
Page 2: Angielski w tłumaczeniach, Gramatyka 1

Angielski w tłumaczeniachGramatyka

Preston Publishingwww.prestonpublishing.pl

1

Magdalena Filak Filip Radej

Page 3: Angielski w tłumaczeniach, Gramatyka 1

Korekta i konsultacje: Matt King Andrew Edwins AnnaŁukomska

Projektokładkiiopracowaniegraficzne:EFRA

Ilustracjanaokładce:DarrenBurnhill

Realizacjanagrań:FilipGórski

Lektorzy:AndrewEdwins, MartynaChuderska

Design,Concept&LayoutCopyright©2013-2016PrestonSchool&Publishing Copyright©2016PrestonSchool&Publishing

WydanieII(poszerzone+wersjaangielskanapłycieCD),Warszawa2016

PrestonSchool&Publishing ul. Kolejowa 45A/99 01-210Warszawa e-mail:[email protected]

Preston Publishing  www.prestonpublishing.pl

Page 4: Angielski w tłumaczeniach, Gramatyka 1

WprowadzenieNiniejsza książka jest pierwszą z serii sześciu podręczników, które tworzą jednolity kurs

języka angielskiego podzielony według zagadnień gramatycznych na sześciu poziomach zaawanso-wania. W każdej z nich znajdziesz 35 tematów zawierających ćwiczenia i klarowne objaśnienia reguł gramatycznych. Pomogą Ci one zrozumieć mechanizm każdego zagadnienia, łatwo je przyswoić oraz utrwalić.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam opracować taki system nauki, aby logicznie i z zachowaniem reguł przyswajania wiedzy przedstawić poszczególne zagadnienia gramatyczne – od najbardziej podstawowych do zaawansowanych. Tematy ułożone są w ten sposób, aby każdy następny odkrywał kolejną ważną wiadomość językową, która jest bliska poprzednim i następnym zagadnieniom.

Każdy rozdział to 34 zdania w języku polskim, zbudowane wokół jednego zagadnienia. Wersję angielską tych zdań oraz praktyczne opisy dotyczące ich użycia znajdziesz obok. Twoim zadaniem jest przetłumaczyć zdania, zapisać je i na następnej stronie od razu sprawdzić ich poprawność. W razie wątpliwości, możesz skorzystać z podanych objaśnień. Jeśli temat jest Ci nieznany, najlepiej zacząć od wskazówek, a następnie przejść do ćwiczeń. Wskazówki podane są w języku polskim, aby jasno wytłumaczyć koncepcje gramatyczne. Pełne zrozumienie gramatyki jest bowiem kluczem do poprawnego posługiwania się językiem obcym. Systematyczne uczenie się poprzez przyswajanie wiadomości zawartych w każdym rozdziale zapewni Ci językową pewność siebie niemal w każdej sytuacji.

Podczas pracy z książką wysłuchaj nagrań na CD – poznasz wymowę i szybciej ją zapamię-tasz. Płyta wspomoże także Twoje rozumienie ze słuchu i płynność mówienia. Możesz z niej korzystać w każdej wolnej chwili i ćwiczyć wraz z lektorem natywnym. Wysłuchaj zdań po polsku, przetłumacz je i sprawdź ich poprawność z wersją angielską. Zawsze zwracaj uwagę na wymowę i intonację. W momencie gdy ćwiczenie to nie będzie sprawiać trudności, przejdź do następnego rozdziału. Drugie wydanie podręcznika zostało wzbogacone o wersję angielską po kursie polsko--angielskim. Pomoże Ci to ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu.

Niniejszy podręcznik może być wykorzystany jako suplement do regularnej nauki języka angielskiego. Na pewno skorzystają z niego ci, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę i sprawdzić swoje umiejętności, jak również ci, którzy samodzielnie podejmują naukę tego języka.

Pamiętaj, że ćwiczenia tłumaczeniowe nie mają na celu uczenia się zwrotów ani słów na pamięć, lecz szybkie przywołanie kontekstu i odzwierciedlenie polskich zdań i wyrażeń w języku obcym. Jest to doskonałe ćwiczenie umysłu, zdolności językowych i tłumaczeniowych.

Czas spędzony z tą książką będzie owocował, jeśli nauka będzie systematyczna, a wiadomości regularnie utrwalane. Jesteśmy pewni, że z tym podręcznikiem poczynisz ogromne postępy w krótkim czasie.

Do dzieła!

Autorzy

Page 5: Angielski w tłumaczeniach, Gramatyka 1

Rozdział Zrobione Przesłuchane

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

tytuł zagadnienia

miejsce do zapisania tłumaczeń

odsłoń, sprawdź odpowiedzi i posłuchaj wymowy na płycie CD (MP3)

teoria niezbędna do zrozumienia

zagadnień gramatycznych

komentarze, które zwrócą uwagę na najczęściej

popełniane błędy językowe

przystępne wskazówki ułatwiające

przyswajanie wiedzy

przeczytaj wyrazy i zdania lub ich posłuchaj

lista zdań do tłumaczenia, które ćwiczą dane zagadnienie

Poznaj metodę w tłumaczeniach – Jak korzystać z książki

W tym miejscu możesz kontrolować swój postęp – zaznacz odpowiednie pole, gdy wystarczająco dobrze poznasz i przećwiczysz dany materiał.

Rozdział Zrobione Przesłuchane

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Twój posTęp

Page 6: Angielski w tłumaczeniach, Gramatyka 1

List of unitsUnit 1 Useful expressions | Przydatne wyrażenia 6

Unit 2 The verb to be | Czasownik być 10

Unit 3 This&that | To i tamto 14

Unit 4 Numbers&pluralnouns | Liczby i rzeczowniki w liczbie mnogiej 18

Unit 5 These&those | Ci i tamci / Te i tamte 22

Unit 6 Possessive adjectives | Zaimki dzierżawcze przymiotne 26

Unit 7 Days,months&time | Dni, miesiące i czas 30

Unit 8 Questions | Pytania 34

Unit 9 Prepositions of place | Przyimki miejsca 38

Unit 10 PresentSimple | Czas teraźniejszy prosty 42

Unit 11 The verb to have | Czasownik mieć 46

Unit 12 The verbs: to like, to want | Czasowniki: lubić, chcieć 50

Unit 13 Object pronouns | Zaimki dopełnieniowe 54

Unit 14 Frequencyadverbs | Przysłówki wyrażające częstotliwość 58

Unit 15 There is/there are | Konstrukcje jest/są 62

Unit 16 Imperative | Tryb rozkazujący 66

Unit 17 PresentContinuous | Czas teraźniejszy ciągły 70

Unit 18 Can | Móc/umieć/potrafić 74

Unit 19 Saxongenitive | Dopełniacz saksoński 78

Unit 20 Preposition of | Przyimek of 82

Unit 21 Countable&uncountablenouns;much,many,a lot of | Rzeczowniki

policzalne i niepoliczalne; użycie much, many, a lot of 86

Unit 22 Some,any,no | Jakieś, żadne 90

Unit 23 Must&haveto | Musieć 94

Unit 24 Possessive pronouns | Zaimki dzierżawcze 98

Unit 25 Comparativeadjectives | Stopień wyższy przymiotnika 102

Unit 26 Adverbs | Przysłówki 106

Unit 27 Reflexivepronouns | Zaimki zwrotne 110

Unit 28 Articles | Rodzajniki 114

Unit 29 Tobegoingtodosomething | Konstrukcja to be going to do sth – wyrażanie zamiaru 118

Unit 30 Askingquestions | Zadawanie pytań 122

Unit 31 Negativequestions| Pytania przeczące 126

Unit 32 Gerund&infinitive | Czasownik z końcówką -ing oraz bezokolicznik 130

Unit 33 Conjunctions | Spójniki 134

Unit 34 Prepositions,part1 | Przyimki, część 1 138

Unit 35 Expressions,part1 | Wyrażenia, część 1 142

Unit 36 Review–testyourself! | Powtórzenie – sprawdź się! 146

Page 7: Angielski w tłumaczeniach, Gramatyka 1

46  Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1

UNIT 11 The verb To havePrzepraszam, mam pytanie. Excuse me, I have a question.

– Czy ona ma samochód?– Tak, ma. / Nie, nie ma.

– Does she have a car? – Yes, she does. / No, she doesn’t.

Oni nie mają dużego domu. They don’t have a big house.

Czy masz z tym problem? Do you have a problem with it?

Jaki oni mają komputer? What kind of computer do they have?

Czy ta firma ma biuro w Londynie? Does this company have an office in London?

Nie mam prawa jazdy. I don’t have a driving license.

Czy oni mają teraz czas? Do they have time now?

Nie mam teraz czasu. Jestem bardzo zajęty. I don’t have time now. I’m very busy.

Masz telefon komórkowy? Do you have a mobile phone?

Czy on ma ciemne włosy? Does he have dark hair?

Moja siostra ma blond włosy i niebieskie oczy. My sister has blond hair and blue eyes.

Mój brat nie ma pracy. Ma dużo wolnego czasu.

My brother doesn’t have a job. He has a lot of free time.

Gdy mam problem, dzwonię do mamy. When I have a problem, I call my mum.

Czy oni mają dzieci? Do they have children?

Czy ona ma dzisiaj jakieś spotkanie? Does she have a meeting today?

Czy mają państwo rezerwację? Do you have a reservation?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

www.prestonpublishing.pl #0020761

Page 8: Angielski w tłumaczeniach, Gramatyka 1

 47www.PrestonPublishing.pl

HINTS & CLUES

U N I T 1 1

Przepraszam, mam pytanie. Excuse me, I have a question.

– Czy ona ma samochód?– Tak, ma. / Nie, nie ma.

– Does she have a car? – Yes, she does. / No, she doesn’t.

Oni nie mają dużego domu. They don’t have a big house.

Czy masz z tym problem? Do you have a problem with it?

Jaki oni mają komputer? What kind of computer do they have?

Czy ta firma ma biuro w Londynie? Does this company have an office in London?

Nie mam prawa jazdy. I don’t have a driving license.

Czy oni mają teraz czas? Do they have time now?

Nie mam teraz czasu. Jestem bardzo zajęty. I don’t have time now. I’m very busy.

Masz telefon komórkowy? Do you have a mobile phone?

Czy on ma ciemne włosy? Does he have dark hair?

Moja siostra ma blond włosy i niebieskie oczy. My sister has blond hair and blue eyes.

Mój brat nie ma pracy. Ma dużo wolnego czasu.

My brother doesn’t have a job. He has a lot of free time.

Gdy mam problem, dzwonię do mamy. When I have a problem, I call my mum.

Czy oni mają dzieci? Do they have children?

Czy ona ma dzisiaj jakieś spotkanie? Does she have a meeting today?

Czy mają państwo rezerwację? Do you have a reservation?

Gdy pytamy o typ lub rodzaj czegoś, używamy pytania: What kind of...?

Czasownika to have – mieć używamy tak samo, jak każdego innego czasownika w czasie

Present Simple. W 3. os. lp. (he, she, it) w zda-niach twierdzących ma on formę has, nie haves.

W języku angielskim, gdy mówimy o posiada-niu, możemy zastosować dwie formy czasowni-ka mieć, tj. have = have got oraz has = has got.W znaczeniu mieć możemy stosować je wymien-

nie. Forma z got jest jednak częściej używana w brytyjskim angielskim.

I have a car = I have got a car (w skrócie I’ve got a car).

He has a car = He has got a car (w skrócie He’s got a car).

Pytania także tworzymy na dwa sposoby. W drugim wariancie operatorem jest czasownik

have. Porównaj:Do you have a car? = Have you got a car?Does he have a car? = Has he got a car?

Przeczenia tworzymy w następujący sposób:I don’t have a car = I haven’t got a car.

He doesn’t have a car = He hasn’t got a car.We wszystkich zdaniach, które mówią

o przynależności (1-24), have/has możemy zastąpić wyrażeniami have got/has got.

W krótkich odpowiedziach używamy czasownika auxiliary (w zdaniu 2 – does),

a nie czasownika głównego zdania (tutaj nie można powiedzieć: Yes, she has).

Pamiętaj, że rodzajniki a oraz an wskazują rzeczownik nieokreślony. Często tłumaczymy

go jako jakiś/jakaś.W liczbie mnogiej w znaczeniu jakieś stosujemy

zaimek any (patrz zdania 18 i 19).

Wyraz when może być użyty jako zaimek pytajny kiedy? lub jako spójnik gdy. Porównaj:When is the concert? – Kiedy jest koncert?When I get to work, I turn on my computer. – Gdy dojeżdżam do pracy, włączam komputer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

www.prestonpublishing.pl #0020761

Page 9: Angielski w tłumaczeniach, Gramatyka 1

Zawiera zagadnienia takie jak:Czas przyszłyCzas przeszły

Pierwszy tryb warunkowyUżycie should, would like

Anything/something/nothing...i wiele innych.

Zamów część drugą!

Tę i kolejne części można nabyć w księgarni internetowej

wydawnictwa pod adresem: www.prestonpublishing.pl

Wejdz na wyzszy poziom

Page 10: Angielski w tłumaczeniach, Gramatyka 1

Preston Publishingwww.prestonpublishing.pl

Wyjątkowe podręczniki, które pozwolą Ci szybko i z łatwością opanować języki obce.

Sprawdź!

Page 11: Angielski w tłumaczeniach, Gramatyka 1