Top Banner
Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami Konsultacja merytoryczna: Les∏aw Kawalec
27

ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

Aug 21, 2018

Download

Documents

vantuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

Anna Treger

Repetytorium

ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami

Konsultacja merytoryczna: Les∏aw Kawalec

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 1

Page 2: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

Redaktor serii: Marek Jannasz

Redakcja i korekta: Paweł Pokora

Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl

Zdj´cie na okładce: Kmiragaya / Fotolia.com

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j.Warszawa 2011, Wydanie III, rozszerzone

www.jezykinieobce.pl

ISBN: 978-83-60287-46-0

Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27Druk i oprawa: Pozkal

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 2

Page 3: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

www.WydawnictwoLingo.pl 3

Wst´p 5

Test diagnostyczny 6

1. Przedimek 121.1. Przedimek nieokreÊlony 121.2. Przedimek okreÊlony 161.3. Przedimek zerowy 19

2. Rzeczownik 262.1. Charakterystyka rzeczowników

pod wzgl´dem budowy 262.2. Liczba mnoga 272.3. Rodzaj rzeczowników 332.4. Rzeczowniki niepoliczalne 35

3. Rzeczownik w dope∏niaczu 403.1. Tworzenie dope∏niacza 403.2. U˝ycie dope∏niacza 403.3. Dope∏niacz frazowy 413.4. Podwójna forma dzier˝awcza 423.5. Opuszczanie rzeczownika po formie

dope∏niacza 42

4. Zaimek 464.1. Zaimki osobowe 464.2. Zaimki dzier˝awcze 474.3. Zaimki zwrotne i emfatyczne 484.4. Zaimki wskazujàce 514.5. Zaimki pytajàce 524.6. Zaimki wzajemne 544.7. Zaimki nieokreÊlone 554.8. Zaimki wzgl´dne 554.9. Zaimki iloÊciowe 58

5. Przymiotnik 665.1. Miejsce przymiotnika w zdaniu 665.2. Charakterystyka przymiotników

pod wzgl´dem budowy 665.3. Stopniowanie przymiotników 705.4. Porównania 735.5. Szyk przymiotników w zdaniu 75

6. Przys∏ówek 796.1. Charakterystyka przys∏ówków pod

wzgl´dem budowy 79

6.2. Podzia∏ przys∏ówków 83

6.3. Stopniowanie przys∏ówków 84

6.4. Porównania 85

7. Spójnik 897.1. Charakterystyka spójników

pod wzgl´dem budowy 89

7.2. Podzia∏ spójników 90

7.3. U˝ycie spójników 91

8. Przyimek 968.1. Charakterystyka przyimków

pod wzgl´dem budowy 96

8.2. Miejsce przyimka w zdaniu 97

8.3. U˝ycie przyimków 97

9. Liczebnik 1119.1. Charakterystyka liczebników 111

9.2. Daty 115

9.3. „One” 115

9.4. Zero 116

10. Czasownik 11910.1. Charakterystyka czasowników

pod wzgl´dem budowy 119

10.2. Czasowniki przechodnie

i nieprzechodnie 122

10.3. Formy czasownika 123

10.4. Czasowniki regularne i nieregularne 126

10.5. Kategorie czasowników 128

10.6. Czasowniki statyczne i dynamiczne 129

Spis treÊci

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 3

Page 4: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

s p i s t r e Ê c i

4

11. Czasowniki modalne 13411.1. Can/be able to 13411.2. Could/be able to 13611.3. Should/Ought to/had better 13811.4. Must/Have to 13911.5. Need 14111.6. Would 14311.7. May/might 14411.8. Used to 14611.9. Will/shall 147

12. Pytania i odpowiedzi 15012.1. Pytania typu „yes/no” 15012.2. Pytania zawierajàce przeczenie 15212.3. Pytania „wh” 15212.4. Pytania alternatywne 15412.5. Pytania w formie wypowiedzi

oznajmujàcych 15412.6. Pytania ogonkowe 15512.7. Pytania „echo” 156

13. Czasy teraêniejsze 15913.1. Present Simple 15913.2. Present Continuous 16313.3. Present Perfect 16513.4. Present Perfect Continuous 170

14. Czasy przesz∏e 17614.1. Past Simple 17614.2. Past Continuous 17914.3. Past Perfect 18214.4. Past Perfect Continuous 185

15. Czasy przysz∏e 19015.1. Future Simple 19015.2. Zwrot „be going to” 19315.3. Future Continuous 19515.4. Future Perfect 19815.5. Future Perfect Continuous 20015.6. Inne konstrukcje wyra˝ajàce

przysz∏oÊç 202

16. Strona bierna 20516.1. Tworzenie strony biernej 20516.2. U˝ycie strony biernej 20616.3. Przyimki w stronie biernej 20916.4. Konstrukcje bezokolicznikowe

w stronie biernej 21016.5. Sprawcze „have/get” 212

17. Mowa niezale˝na i zale˝na 21617.1. Czasowniki wprowadzajàce 21617.2. Zmiany dotyczàce czasów 21817.3. Zmiany dotyczàce czasowników

modalnych 22217.4. Zmiany dotyczàce okreÊleƒ

czasu i miejsca 22617.5. Zmiany dotyczàce zaimków 22717.6. Inne zmiany 22717.7. Pytania w mowie zale˝nej 22817.8. Polecenia i proÊby 23017.9. Zdania warunkowe w mowie zale˝nej 231

18. Tryb ∏àczàcy 235

19. Zdania rozkazujàce 24219.1. Zdania rozkazujàce w drugiej osobie 24219.2. Zdania rozkazujàce w pierwszej

i trzeciej osobie 24419.3. Konstrukcja „to be + bezokolicznik” 245

20. Zdania czasowe 249

21. Zdania przydawkowe 25621.1. Zdania ograniczajàce 25621.2. Zdania rozwijajàce 25721.3. Zdania typu „cleft sentences” 260

22. Zdania warunkowe 26322.1. Zdania warunkowe I typu 26322.2. Zdania warunkowe II typu 26622.3. Zdania warunkowe III typu 26922.4. Dodatkowe uwagi o w∏asnoÊciach

zdaƒ warunkowych 27022.5. Inwersja w zdaniach warunkowych 27222.6. S∏owa i wyra˝enia

wprowadzajàce warunek 27322.7. Zdania warunkowe mieszane 274

23. Inwersja 27823.1. Inwersja z czasownikiem posi∏kowym 27823.2. Inwersja przez zamian´ miejsc

podmiotu i orzeczenia 283

Klucz do çwiczeƒ 288

Wykaz czasowników nieregularnych 300

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4

Page 5: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

Chcesz sku tecz nie i szyb ko po wtó rzyç gra ma ty k´ an giel skà? Po trze bu jesz kom pen dium, poktó re za wsze mo ̋ esz si´ gnàç, ˝e by spraw dziç po praw noÊç u˝y tej kon struk cji czy przy po mnieç so bie po trzeb nà re gu ∏´? Wo lisz mieç pew noÊç, ˝e przed wa˝ nym eg za mi nem w jed nej ksià˝ ceznaj dziesz wy czer pu jà ce wy ja Ênie nia wszyst kich istot nych za gad nieƒ gra ma tycz nych? „Re pe ty to rium” Lin go jest w∏a Ênie dla Cie bie.

Ksià˝ ka prze zna czo na jest dla uczniów, ma tu rzy stów, stu den tów, osób przy go to wu jà cych si´do eg za mi nów j´ zy ko wych, a tak ̋ e wszyst kich chcà cych utrwa liç i po sze rzyç zna jo moÊç an giel skiejgra ma ty ki. Uwzgl´d nia ma te ria∏ wy ma ga ny na no wej ma tu rze oraz eg za mi nach ta kich jak FirstCer ti fi ca te in En glish czy Cer ti fi ca te in Ad van ced En glish. Sk∏a da si´ z dwu dzie stu trzechroz dzia ∏ów, klu cza do çwi czeƒ oraz spi su cza sow ni ków nie re gu lar nych. Ka˝ dy roz dzia ∏ zo sta∏ roz pla no wa ny z uwzgl´d nie niem stop nia trud no Êci. Z „Re pe ty to rium” mo˝ na wi´c ko rzy staç naka˝ dym eta pie na uki. Mo ̋ e ono tak ̋ e s∏u ̋ yç na uczy cie lom j´ zy ka an giel skie go przy uk∏a da niui pro wa dze niu za j´ç gra ma tycz nych.

Ka˝ dy roz dzia∏ obej mu je wst´p nà cha rak te ry sty k´ za gad nieƒ, któ rym jest po Êwi´ co ny, cz´Êçteo re tycz nà przed sta wia jà cà od po wied nie re gu ∏y gra ma ty ki, zi lu stro wa nà przy k∏a da mi wrazz ich t∏u ma cze niem na pol ski, ze staw çwi czeƒ utrwa la jà cych oraz qu iz po zwa la jà cy spraw -dziç zdo by tà wie dz´. Wszyst kie te ele men ty sà gra ficz nie wy ró˝ nio ne, co u∏a twia na uk´ i spra wia,˝e tekst jest przej rzy sty.

J´ zyk wy ko rzy sty wa ny w pu bli ka cji opar ty jest na wspó∏ cze snej an gielsz czyê nie bry tyj skiej.Przy k∏a dy na le ̋ à prze wa˝ nie do j´ zy ka mó wio ne go (ale nie na zbyt ko lo kwial ne go), choç nie za -nie dba no rów nie˝ j´ zy ka bar dziej sta ran ne go. W uza sad nio nych przy pad kach po ja wia jà si´ tak ̋ ezwro ty za czerp ni´ te z ame ry kaƒ skiej wer sji j´ zy ka an giel skie go. Jak wia do mo, wszel kie za sa dygra ma tycz ne to nie do gma ty, ale pra wi d∏o wo Êci za ob ser wo wa ne w ˝y wej, cià gle roz wi ja jà cej si´mo wie. To t∏u ma czy zja wi sko wy jàt ków, któ re wpraw dzie nie pod wa ̋ a jà po trze by zna jo mo Êci uni -wer sal nych re gu∏, ale wy st´ pu jà i na le ̋ y o nich wie dzieç. Ten aspekt rów nie˝ zo sta∏ uwzgl´d nionyw ksià˝ ce.

Uczmy si´ gra ma ty ki! Nie tyl ko dla te go, ˝e by do brze zdaç eg za min. Przede wszyst kim po to,by le piej po s∏u gi waç si´ j´ zy kiem an giel skim.

Z ˝y cze nia mi suk ce sów

Au tor ka

Wst´p

WST¢P

www.WydawnictwoLingo.pl 5

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 5

Page 6: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

6

Test diagnostycznyRozwià˝ poni˝szy test i sprawdê swojà wiedz´. Test pomo˝e Ci oceniç, na czymnale˝y si´ skoncentrowaç w nauce zagadnieƒ przedstawionych w tym podr´czniku,i ułatwi okreÊlenie Twojego poziomu znajomoÊci gramatyki j´zyka angielskiego.

1. I paid ___ fortune for this watch.a) a b) the c) Ø

2. David received ___ university educationand has a master’s degree.a) an b) a c) the

3. Warsaw lies on ___ Vistula River.a) Ø b) a c) the

4. This is ___ man whose wife I met yesterday.a) the b) a c) Ø

5. Two ____________ stopped to help thevictim of a car accident.a) passer-byb) passer-bysc) passers-by

6. “We all enjoyed the film - even the_______________ did,” said the child.a) grown-upsb) growns-upc) grown-up

7. They met _________ and soon realisedthat they were on the same wavelength.a) at Tom b) at Toms’ c) at Tom’s

8. The ________________ looks amazing.a) cover of the book’s b) book’s coverc) cover of the book

9. Are these gloves ____________?a) your b) yours c) yourses

10. Philip hurt ____________ while lifting aheavy box.a) himself b) him c) his

11. Why are you wearing ______ shoes? Take them off!a) mine b) my c) me

12. Paula has bought _________ anotherpair of jeans.a) her b) hers c) herself

13. Look at the house _______ roof is red.a) who b) whose c) which

14. It was no longer ___________ for themto run the bookstore.a) economicsb) economicc) economical

15. The hotel is just a _________ walk fromthe town centre.a) five-minuteb) five minute c) five-minute’s

16. If you need __________ information,contact me.a) far b) further c) farther

17. Kim is ____ than any other girl in her class.a) lazier b) more lazy c) lazyer

18. Mount Everest is _______ mountain inthe world.a) most highb) highestc) the highest

19. My sister is ____ than me by four years.a) oldest b) older c) elder

20. Now, at 75, her hair is __ white __ snow.a) as…as b) as…so c) as…like

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 6

Page 7: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

www.WydawnictwoLingo.pl 7

21. As we approach winter, it’s getting_______________ .a) dark and darkb) darker and darkerc) the darkest and darkest

22. Beth bought a __________________carpet for her living room.a) beautiful red Persianb) Persian red beautifulc) red beautiful Persian

23. My car is running ___________ of gas.I need to fill it up on my way home.a) shortly b) short c) shorter

24. Laura _________ ever has breakfast,and doesn’t eat much during the day.a) hard b) harder c) hardly

25. The coffee tastes ___________ !a) awfully b) badly c) awful

26. Alice is never idle. She is ____ in the kitchen,cooking ____ in the garden, weeding.a) either..nor b) neither…or c) either…or

27. Put your coat on _______ you willcatch a cold.a) or else b) or c) so that

28. Don’t worry. The doctor is due to arrive____ any moment.a) in b) at c) on

29. Valentine’s Day is celebrated _____February 14.a) on b) at c) in

30. My cousin lives ___ 11 Eastwick Street.a) in b) at c) on

31. The child ______ the photo is my sisterwho is 25 years old now.a) in b) at c) on

32. We arrived ____ the airport 40 minutesbefore departure.a) to b) at c) on

33. Shall we discuss the project ___ lunch?a) during b) at c) over

34. We spoke quietly ______ fear of wakingthe baby.a) for b) from c) in

35. My grandma is celebrating her_______________ birthday this month.a) eighty-fifthb) eightieth-fifthc) eightieth-five

36. Bob is a ___ world champion in chess.He won the world chess championshipthree times in a row.a) third b) triple c) three

37. You ________ tired. Why don’t you takea day off?a) are looking b) look c) looking

38. The notice on the wall said “All students___________ wear the school uniform.”a) must b) have to c) have got to

39. You ____________ take photos in themuseum! Can’t you read the sign?a) can’tb) mustn’tc) don’t have to

40. If you don’t want to, you ________ talkto me about this.a) mustn’tb) shouldn’tc) don’t have to

41. We _________________ to the station.The bus was delayed.a) didn’t have to rush b) needn’t have rushedc) didn’t need to rush

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 7

Page 8: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

Te s t d i a g n o s t y c z n y

8

42. You ________________ her at the partyyesterday. She is abroad.a) can’t have seen b) couldn’t seec) can’t have seen

43. When I was younger I _____________play the guitar for hours.a) was used tob) used toc) used

44. I am too old to wear a mini skirt, __________?a) amn’t I b) am I c) aren’t I

45. Nobody saw you come in, _________?a) did nobodyb) did theyc) didn’t they

46. She __________ at her sister’s untilshe finds a place of her own.a) is living b) lives c) has lived

47. Joey _________________ stupid jokesand ___________ to himself!a) is always telling, laughingb) always tells, laughsc) always tell, laugh

48. __________________ in an office?a) Does she workb) Does she worksc) Is she working?

49. Johann Gutenberg ________________the printing press.a) inventedb) has inventedc) was inventing

50. We _________________ to each othersince we broke up two years ago.a) didn’t speakb) hadn’t spokenc) haven’t spoken

51. I haven’t called him __________. I’m abit nervous.a) yet b) already c) still

52. My phone rang while I ____________on the bus.a) gotb) was gettingc) have been getting

53. ______________ eaten in a restaurantalone?a) Did you everb) Have you everc) Do you ever

54. I didn’t remember where I ___________my car.a) parkedb) have parkedc) had parked

55. Kate failed the exam. If only she__________________ more!a) studiedb) had studiedc) has studied

56. Her clothes looked dirty because she_________________ the house all day.a) was cleaningb) has been cleaningc) had been cleaning

57. For the price of £120 I think this coat isa real bargain. I ________________ it!a) am buying itb) am going to buyc) will buy

58. The phone is ringing. I ___________ it.a) will answerb) am going to answerc) am answering

59. The sky is clouded. It _____________ .a) will rain b) is going to rain c) rains

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 8

Page 9: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

Te s t d i a g n o s t y c z n y

www.WydawnictwoLingo.pl 9

60. This time tomorrow we _____________the plane.a) will boardb) will be boardingc) are boarding

61. By our next anniversary, we __________________ married for 25 years.a) will have been b) are going to bec) will be

62. By the time the election results areannounced, we ____________________________ for 24 hours straight. a) will have workedb) will workc) will have been working

63. Milk _______________ in glass bottlesor plastic bottles.a) deliversb) is deliveredc) is being delivered

64. Careful, I think we ________________ .a) are watchedb) are being watchedc) are watching

65. For about £100 total, I ____________at the body shop.a) repaired my carb) had my car repairedc) had to repair my car.

66. A daily glass of red wine ____________to be good for health.a) believesb) has been believedc) is believed

67. The police officer _______ me to pulloff of the road.a) toldb) saidc) spoke

68. “Leave me alone” _______________ .a) told he meb) he told mec) he said me

69. “________ I get you a glass of water?”she asked.a) should b) shall c) may

70. She told me that she wished she _____a bigger flat.a) had b) had had c) would have

71. Alice told me that she would rather he_____________ there at all.a) hadn’t goneb) wouldn’t goc) didn’t go

72. She told me that she liked __________sofa very much.a) this b) that c) the

73. The doctor told me ___________ readwithout glasses.a) don’t b) not to c) not

74. He asked Monica where ____________.a) had she beenb) she had beenc) she was

75. She behaves ____________ a teenager.a) like she wasb) as if she wasc) as if she were

76. It is high time you __________ serious.a) get b) are getting c) got

77. I would rather ______ to you in person.a) talked b) talk c) to talk

78. Mark, I’d rather you _______ with them.a) don’t gob) hadn’t gonec) didn’t go

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 9

Page 10: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

Te s t d i a g n o s t y c z n y

10

79. We went to the party but we ______________________ at home.a) would rather stayb) would rather have stayedc) would rather had stayed

80. If only I __________ a few inches taller!a) were b) was c) am

81. Beth is furious with me. I wish I _________________ that.a) hadn’t saidb) didn’t sayc) haven’t said

82. Answer the phone, _______________.a) won’t you b) would you c) will you

83. Just shut up, ________________ !a) would youb) will youc) won’t you

84. Before you _____, switch off the lights.a) will leave b) would leave c) leave

85. When he __________, tell him to meetme in the hallway.a) comes b) will come c) came

86. I ____________ at work when my bosscalled me into his office.a) hardly arrivedb) had hardly arrivedc) have hardly arrived

87. The restaurant, _______ is the oldest intown, opened in 1942.a) that b) which c) what

88. Mike, with ____________ I share a flat,is my best friend.a) whom b) what c) whose

89. This is the year _____________ Petermoved out of his parents’ house.a) in where b) in which c) which

90. If she is sad she ______ to sad songs.a) will listen b) listens c) would listen

91. If he _____ up tell him I will be back soon.a) will wake b) woke c) wakes

92. If she were nicer to him, he ________ her.a) helped b) would help c) will help

93. If Steve _______ the truth, he wouldn’thave gone through all of this.a) has toldb) would have toldc) had told

94. ______ his help, I couldn’t have done it.a) But for b) Thanks to c) Due to

95. ____________ so much, it would havebeen a wonderful holiday.a) Hadn’t it rainedb) Had it not rainedc) Wouldn’t it rain

96. If I had slept more, I _____________ so tired now.a) wouldn’t beb) weren’tc) wouldn’t have been

97. If Kate weren’t so slow, she_______________ the train then.a) would catchb) would have caughtc) had caught

98. Take some extra money _____ it costsmore.a) so that b) unless c) in case

99. By no means _______ certain that theywill win the match.a) it is b) it will be c) is it

100.Never before ___________ so moved.a) have I beenb) I have beenc) I had been

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 10

Page 11: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

www.WydawnictwoLingo.pl 11

JeÊli rozwiàzujàc zadania 1-13 i 35-36 uzyskałeÊ mniej ni˝ 8 punktów, zwróç szczegól-nà uwag´ na materiał gramatyczny i çwiczenia w rozdziałach I, II, III, IV i IX (przedimek,rzeczownik, rzeczownik w dopełniaczu, zaimek i liczebnik).JeÊli rozwiàzujàc zadania 14-25 uzyskałeÊ mniej ni˝ 6 punktów, zwróç szczególnàuwag´ na rozdziały V i VI (przymiotnik i przysłówek)JeÊli rozwiàzujàc zadania 26-34 uzyskałeÊ mniej ni˝ 4 punkty, zwróç szczególnà uwag´na rozdziały VII I VIII (spójnik i przyimek)JeÊli rozwiàzujàc zadania 37-43 uzyskałeÊ mniej ni˝ 4 punkty, zwróç szczególnà uwag´na rozdziały X i XI (czasownik i czasowniki modalne)JeÊli rozwiàzujàc zadania 46-62, 75-81 uzyskałeÊ mniej ni˝ 11 punktów, zwróçszczególnà uwag´ na rozdziały XIII, XIV, XV i XVIII (czasy i tryb łàczàcy) JeÊli rozwiàzujàc zadania 63-74 uzyskałeÊ mniej ni˝ 6 punktów, zwróç szczególnàuwag´ na rozdziały XVI i XVII (strona bierna i mowa zale˝na i niezale˝na)JeÊli rozwiàzujàc zadania 84-98 uzyskałeÊ mniej ni˝ 7 punktów – zwróç szczególnàuwag´ na rozdziały XX, XXI, XXII (zdania czasowe, przydawkowe i warunkowe)

Rezultaty powy˝szego testu gramatycznego majà znaczenie orientacyjne i nale˝y je uznaç zaprzybli˝one okreÊlenie poziomu znajomoÊci zagadnieƒ gramatycznych j´zyka angielskiego. Abyuzyskaç pełniejszà wiedz´ o całoÊciowym przygotowaniu j´zykowym osoby ocenianej, nale˝yprzeprowadziç dalsze testy odnoszàce si´ równie˝ do znajomoÊci słownictwa, sprawnoÊci wsłuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu. W opanowaniu tych umiej´tnoÊci pomocne b´dà innepodr´czniki i publikacje wydawnictwa Lingo (zobacz: www.jezykinieobce.pl).

Zgodnie z klasyfikacjà Rady Europy osoby, które uzyskały odpowiednie wyniki punktowezwykle uczà si´ na nast´pujàcych poziomach:

1. a2. b3. c4. a5. c6. a7. c8. c9. b10. a11. b12. c13. b14. b15. a

16. b17. a18. c19. b20. a21. b22. a23. b24. c25. c26. c27. a28. b29. a30. b

31. a32. b33. c34. a35. a36. b37. b38. a39. b40. c41. b42. a43. b44. c45. b

46. a47. a48. a49. a50. c51. a52. b53. b54. c55. b56. c57. c58. a59. b60. b

61. a62. c63. b64. b65. b66. c67. a68. b69. b70. a71. c72. c73. b74. b

75. c („was” jest dopuszczalne w mowie potocznej,w mowie starannej i na egzaminach lepiej u˝y-waç formy trybu łàczàcego „were”)

Klucz do testu

76. c 77. b 78. c 79. b

80. a („was” jest dopuszczalne w mowie potocznej,w mowie starannej i na egzaminach lepieju˝ywaç formy trybu łàczàcego „were”)

81. a82. b83. b84. c85. a

86. b87. b88. a89. b90. b

91. c92. b93. c94. a95. b

96. a97. b98. c99. c100. a

0-16 A1 - Elementary17-33 A2 - Pre-intermediate34-50 B1 - Intermediate

51-67 B2 - Upper-intermediate68-84 C1 - Advanced85-100 C2 - Proficiency

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 11

Page 12: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

12

1. Przedimek (the Article)

Przed imek spra wia nam spo ro trud no Êci, choç by dla te go, ˝e jest nie zna ny pol sz czyê nie.Fran cu zi, Bu∏ ga rzy czy Niem cy nie ma jà tak du ̋ ych pro ble mów, po nie wa˝ w ich j´ zy kachwy st´ pu jà ro dzaj ni ki od gry wa jà ce po dob nà ro l´ jak przed imek w an giel skim.

Mi mo ˝e u˝y cie ro dzaj ni ka w ka˝ dym z tych j´ zy ków rzà dzi si´ spe cy ficz ny mi pra wa mi i re gu ∏a mi, to ich u˝yt kow ni cy ma jà w tej kwe stii okre Êlo ne wy czu cie i in tu icj´ j´ zy ko wà, do któ rych mo gà si´ w ra zie po trze by od wo ∏y waç.

Jed nak ̋ e Po la cy wca le nie sto jà na stra co nej po zy cji. Po pod j´ ciu od po wied nie go, wca lenie tak ogrom ne go wy si∏ ku, mo gà przy swo iç so bie to za gad nie nie i opa no waç za sa dy okre -Êla jà ce u˝y cie przed im ków.

W j´ zy ku an giel skim wy st´ pu jà:Przed imek nie okre Êlo ny: a/anPrzed imek okre Êlo ny: thePrzed imek ze ro wy, ozna cza ny zna kiem gra ficz nym ø

1.1. Przed imek nie okre Êlo ny a/an

Przed imek nie okre Êlo ny ozna cza, ˝e opi su je my da nà oso b´, rzecz, po j´ cie po raz pierw -szy, a da na rzecz, oso ba, bàdê po j´ cie nie sà bli ̋ ej zna ne mó wià ce mu i s∏u cha jà ce mu.

a pen (ja kiÊ, pe wien) d∏u go pisa bo ok (ja kaÊ, pew na) ksià˝ kaa new ho use (ja kiÊ, pe wien) no wy dom

Po staç, ja kà przyj mu je przed imek nie okre Êlo ny (a bàdê an), uza le˝ nio na jest od te go czy wy -ra zy to wa rzy szà ce (rze czow nik bàdê wy ra ̋ e nie rze czow ni ko we) za czy na jà si´ od spó∏ g∏o skiczy sa mo g∏o ski.

Przed pen, bo ok (rze czow ni ka mi) i new ho use (wy ra ̋ e nie rze czow ni ko we) sta wia myprzed imek nie okre Êlo ny a, po nie wa˝ p, b, n sà spó∏ g∏o ska mi.Na to miast przed aqu arium, ele phant, old car sta wia my przed imek nie okre Êlo ny an, gdy˝a, e, o to sa mo g∏o ski.

Na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e o u˝y ciu po sta ci a bàdê an de cy du je nie pi sow nia wy ra zu, ale je gobrzmie nie.

a university /,ju:nI'v#HsIti/an hour /a*E/a European state /,j*ErE'pi:En steIt/

an aqu arium (ja kieÊ, pew ne) akwa riuman ele phant (ja kiÊ, pe wien) s∏oƒan old car (ja kiÊ, pe wien) sta ry sa mo chód

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 12

Page 13: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

ROZDZIA¸ 1

www.WydawnictwoLingo.pl 13

W zda niach: I am a dri ver. Je stem kie row cà.She is a stu dent. Ona jest stu dent kà.

u˝y wa si´ przed im ka nie okre Êlo ne go, mi mo ˝e ktoÊ mó wi o so bie, o niej, a „ja” i „ona” sàzna ne za rów no mó wià ce mu jak i s∏u cha jà ce mu.

Przed imek nie okre Êlo ny t∏u ma czo ny jest tu taj ja ko „je den z wie lu, na le ̋ à cy do gru py/ka te go -rii, pew nej kla sy lu dzi”:

I am a po li ti cian. Je stem po li ty kiem (na le ̋ ´ do tej gru py lu dzi, któ rych na zy wa my po li ty ka mi).

This is an ele phant. To jest s∏oƒ (na le ̋ y do ga tun ku zwie rzàt na zy wa nych s∏o nia mi).

S∏o wac ki was a Ro man tic po et. S∏o wac ki by∏ po età ro man tycz nym (by∏ jed nym z po etów ro man tycz nych).

W daw nym j´ zy ku an giel skim przed imek nie okre Êlo ny a/an ozna cza∏ one – je den.Jesz cze do dziÊ w nie któ rych przy pad kach u˝y wa my a/an i one za mien nie np. w jed nost -kach mia ry, ob j´ to Êci, wa gi, cza su, pie ni´ dzy:

a ki lo = one ki loa li tre = one li trea me tre = one me tre

Przed imka nie okre Êlo nego u˝y wa my rów nie˝ przy podawaniu cen, pr´dkoÊci, cz´stotliwoÊci.W tym przy pad ku a/an t∏u ma czy my ja ko za/na/w:

She ta kes a sho wer twi ce a day. Ona bie rze pry sznic dwa ra zy na dzieƒ.I go to the ci ne ma three ti mes a we ek. Cho dz´ do ki na trzy ra zy w ty go dniu.The ap ples are 70 p a po und. Jab∏ ka kosz tu jà 70 pen sów za funt.He usu al ly dri ves 80 mi les an ho ur. On za zwy czaj je dzie 80 mil na go dzi n´.

W po wy˝ szych sy tu acjach a/an mo˝ na za stà piç s∏o wem per:The ap ples are 70 p per po und.

Zwróç my uwa g´ na u˝y cie i szyk wy ra zów w przy pad ku s∏ów half and qu arter:

Half an ho ur has pas sed. A qu ar ter of an ho ur has pas sed.Up∏y n´ ∏o pó∏ go dzi ny. Up∏y nà∏ kwa drans.

I ne ed half a ki lo gram of mar ma la de. I ne ed a qu ar ter of a ki lo gram of mar ma la de.

Po trze bu j´ po∏ ki lo mar mo la dy. Po trze bu j´ çwierç ki lo mar mo la dy.

We ha ve half a bot tle of wi ne left. We ha ve a qu ar ter of a bot tle of wi ne left.Po zo sta ∏o nam pó∏ bu tel ki wi na. Po zo sta ∏a nam jed na czwar ta butelki wi na.

1/5 = a fi fth = one fi ftha tho usand = one tho usandan ho ur = one ho ur

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 13

Page 14: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

15. Cza sy przy sz∏e(Fu tu re Ten ses)

190

W j´ zy ku an giel skim ma my ró˝ ne spo so by wy ra ̋ a nia cza su przy sz∏e go. Przy sz∏oÊç od da wa -na jest przy u˝y ciu cza sow ni ków mo dal nych will i shall oraz wy ra ̋ e nia be go ing to. Po zatym cza sy te raê niej sze (Pre sent Sim ple i Pre sent Con ti nu ous) mo gà byç u˝y te do okre Êla niaprzy sz∏o Êci. Cza sow nik po si∏ ko wy will jest pod sta wo wym ele men tem two rze nia ró˝ nychform okre Êla jà cych przy sz∏oÊç, ale to nie je go jedyna funkcja. Na da je cza sow ni kom g∏ów nym roz ma ite zna cze nia, np. obiet ni cy, groê by, de ter mi na cji, praw do po do bieƒ stwa.

15.1. Fu tu re Sim ple

For maCzas Fu tu re Sim ple two rzy my za po mo cà cza sow ni ka po si∏ ko we go will i cza sow ni ka w for mie pod sta wo wej.

I will pho ne. Za dzwo ni´. You will re gret. Po ̋ a ∏u jesz.He will win. On zwy ci´ ̋ y.She will stu dy. Ona b´ dzie si´ uczyç.It will ra in. B´ dzie pa daç.We will dan ce. B´ dzie my taƒ czyç.You will tra vel. B´ dzie cie po dró ̋ o waç.They will co me. Przyj dà.

W bry tyj skiej an gielsz czyê nie sto su je si´ rów nie˝ w 1. oso bie licz by po je dyn czej i mno giejfor m´ shall (po staç Êcià gni´ ta ’ll), prze cze nie shall not (po staç Êcià gni´ ta shan’t).

I shall co me back to it la ter. Póêniej do te go wró c´.We shall fi nish it be fo re win ter. Skoƒ czy my to przed zi mà.I shall not (shan’t) go the re. Nie pój d´ tam.

Aby utwo rzyç py ta nie w cza sie Fu tu re Sim ple, prze sta wia my cza sow nik will przed pod miot.

Will you pho ne me? Za dzwo nisz do mnie?Will you dri ve me ho me? Pod wie ziesz mnie do do mu?Will she win? Czy ona wy gra?

Aby utwo rzyç zda nie prze czà ce, do cza sow ni ka will do da je my par ty ku ∏´ prze czà cà not.

You will not re gret. Nie po ̋ a ∏u jesz.He will not win. On nie wy gra.She will not stu dy. Ona nie b´ dzie si´ uczyç.

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:24 Page 190

Page 15: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

ROZDZIA¸ 15

www.WydawnictwoLingo.pl 191

Prze cze nie will not w j´ zy ku po tocz nym cz´ sto wy st´ pu je w for mie Êcià gni´ tej won’t.We won’t be la te. Nie spóê ni my si´.

Cza sow ni k posi∏kowy jest u˝ywany równie˝ przy po da wa niu krót kiej od po wie dzi.

Will you help me? Yes, I will. Po mo ̋esz mi? Tak, po mo g´.Will you stay for lunch? No, I will not/won’t. Zo sta niesz na lunchu?

Nie, nie zo sta n´.

Za sto so wa nieCzas Fu tu re Sim ple jest pod sta wo wym i naj bar dziej uni wer sal nym cza sem sto so wa nym,gdy chce my od nieÊç si´ do przy sz∏o Êci.W cza sie Fu tu re Sim ple nie za wsze do koƒ ca jest ja sne, co mó wià cy ma na my Êli. Nie rzad ko wy po wie dzi w tym cza sie mo ̋ e my in ter pre to waç na ró˝ na spo so by.

Cza su Fu tu re Sim ple u˝y wa my, kie dy chce my po in for mo waç, ˝e czyn noÊç bàdê sy tu acjana stà pi w przy sz∏o Êci. In for ma cja wy ra ̋ o na w ta ki spo sób jest po zba wio na oso bi stej in ter pre ta cji, wy ni ka z oko licz no Êci ze wn´trz nych, na któ re nie ma my wp∏y wu.

We will ar ri ve in the la te after no on. Przy je dzie my póê nym po po ∏u dniem.The per for man ce will be gin at 6. Przed sta wie nie roz pocz nie si´ o 6.We will know the re sults to mor row. B´ dzie my znaç wy ni ki ju tro.

Rów no cze Ênie Fu tu re Sim ple sto su je my, aby wy ra ziç opi ni´ mó wià ce go, je go przy pusz -cze nia, spe ku la cje na te mat przy sz∏o Êci. Po s∏u gu je my si´ wów czas ta ki mi cza sow ni ka mi jak:think, be lie ve, fe el su re, do ubt, ho pe, be afra id, expect, know, sup po se, won der orazto wa rzy szà cy mi im przy s∏ów ka mi ty pu: per haps, po ssi bly, pro ba bly, su re ly, cer ta in ly.

I am su re he will win. Je stem pe wien, ˝e on wy gra.I sup po se she will agree. Przy pusz czam, ˝e ona si´ zgo dzi.They will pro ba bly be an gry. Oni praw do po dob nie b´ dà êli.

Fu tu re Sim ple u˝y wa my, by opi saç czyn no Êci lub sy tu acje, któ rych ja kaÊ oso ba do ko nu jez przy zwy cza je nia czy in nych przy czyn cha rak te ro lo gicz n y c h, nie za le˝ nie od oko licz no Êcii nie przej mu jàc si´ opi nià in nych.

He will ke ep tal king abo ut his job. On sta le mó wi o swo jej pra cy.She will ma ke ey es at him. Ona ro bi do nie go s∏od kie oczy.

Fu tu re Sim ple sto su je my rów nie˝:

kie dy po dej mu je my de cy zj´ w chwi li mó wie nia:I will buy this dress. Ku pi´ t´ su kien k´.

Ta wypowiedê po zmianie podmiotu nie ozna cza spon ta nicz nej de cy zji, ale przy pusz cze nie.He will buy this dress. On ku pi t´ su kien k´ (tak mi si´ wy da je).

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:24 Page 191

Page 16: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

C z a s y p r z y s z ∏ e

192

kie dy wy ra ̋ a my po sta no wie nie; cz´ sto po s∏u gu je my si´ wów czas cza sow ni ka mi ta ki mijak: pro mi se, swe ar, gu aran tee, np.

Next year I will stu dy har der. W przysz∏ym ro ku b´ d´ si´ wi´ cej uczyç.I swe ar I will stop smo king. Przy rze kam, ˝e prze sta n´ pa liç.I will start die ting to mor row. Od ju tra si´ od chu dzam.

kie dy pro si my bàdê wy da je my po le ce nie, np.Will you call me la ter? Czy za dzwo nisz do mnie póê niej?

kie dy wy ra ̋ a my go to woÊç, np. I will get you coffee. Dam ci ka wy.I will gi ve you a lift. Pod wio z´ ci´.I will do the shop ping. Zro bi´ za ku py.

kie dy wy ra ̋ a my obiet ni ce i groê by, np.I pro mi se I will try. Obie cu j´, ˝e si´ po sta ram.I will tell your mo ther eve ry thing. Opo wiem o wszyst kim two jej ma mie.Next ti me I will fi re you! Na st´p nym ra zem ci´ zwol ni´!

kie dy wy da je my ka te go rycz ne po le ce nie, np.You will cle an your ro om be fo re I get ho me from work.Po sprzà tasz po kój, za nim wró c´ z pra cy do do mu.You will do as I re qu est.Zro bisz tak, jak so bi´ ˝y cz´.

Fu tu re Sim ple two rzy my rów nie˝ za po mo cà for my shall. Dzi siaj for ma ta u˝y wa na jestprzede wszyt kim w 1. oso bie licz by po je dyn czej i mnogiej. Dzi´ ki niej wy po wiedê zy sku jeneu tral ny cha rak ter. W 3. oso bie shall pojawia si´ w podnios∏ym stylu, w praw nych al bo for mal nych zo bo wià za niach czy gwa ran cjach, np.

The user shall be held re spon si ble for any da ma ge.U˝yt kow nik po nie sie od po wie dzial noÊç za wszyst kie szko dy.

No ti fi ca tion shall be ma de by ma il.Po wia do mie nie b´ dzie prze s∏a ne pocz tà.

All de li ve ry char ges shall be pa id by the buy er.Wszyst kie kosz ty prze sy∏ ki zo sta nà po kry te przez ku pu jà ce go.

For my shall w zda niu py ta jà cym (w 1. os.) stosujemy, by dowiedzieç si´ o ˝y cze nia i ch´ cioso by, do któ rej skie ro wa ne jest za py ta nie. Zda nie py ta jà ce z shall mo ̋ e byç rów nie˝ pro po zy cjà czy su ge stià.

What ti me shall I ar ri ve? O któ rej go dzi nie mam przy je chaç?What shall I get for lunch? Co mam przy nieÊç na lunch?Shall we go to a café? Czy nie po szli by Êmy do ka wiar ni?

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:24 Page 192

Page 17: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

ROZDZIA¸ 15

www.WydawnictwoLingo.pl 193

15.2. Zwrot be go ing to

For maZwrot be go ing to two rzy my za po mo cà od po wied niej for my cza sow ni ka po si∏ ko we go tobe, go ing to oraz cza sow ni ka g∏ów ne go w for mie pod sta wo wej.

I am go ing to rest. Za mie rzam od po czàç.You are go ing to stu dy. Za mie rzasz stu dio waç.He is go ing to walk. On za mie rza iÊç na spa cer.She is go ing to tra vel. Ona za mie rza po dró ̋ o waç.It is go ing to sle ep. Ono za mie rza spaç.We are go ing to work. Za mie rza my pra co waç.You are go ing to ba the. Za mier za cie si´ kà paç.They are go ing to get mar ried. Oni za mie rza jà si´ po braç.

Aby utwo rzyç py ta nie z u˝y ciem kon struk cji be go ing to, prze sta wia my for my cza sow ni kapo si∏ ko we go to be przed pod miot.

Are we go ing to work? Czy za mie rza my pra co waç?Is he go ing to walk? Czy on za mie rza pójÊç na spa cer?Is she go ing to tra vel? Czy ona za mie rza po dró ̋ o waç?

Aby utwo rzyç zda nie prze czà ce, do odpowiedniej formy cza sow ni ka po si∏ ko we go to bedo da je my par ty ku ∏´ prze czà cà not.

They are not go ing to get mar ried. Oni nie za mie rza jà si´ po braç.You are not go ing to ba the. Wy nie za mier za cie si´ kà paç.It is not go ing to sle ep. Ono nie za mie rza spaç.

Prze cze nie are not i is not w j´ zy ku po tocz nym cz´ sto wy st´ pu je w for mie Êcià gni´ tej– od po wied nio: aren’t, isn’t.

She isn’t go ing to te ach. Ona nie za mie rza na uczaç.We aren’t go ing to re sign. Nie za mie rza my re zy gno waç.

Odpowiednia forma czasownika posi∏kowego jest równie˝ u˝ywana przy po da wa niu krót kiejod po wie dzi.

Are you go ing to rest? Yes, I am. Czy za mie rzasz od po czàç? Tak, za mie -rzam.

Is she go ing to tra vel? No, she is not/isn’t. Czy ona za mie rza po dró ̋ o waç? Nie, nieza mie rza.

Za sto so wa nieZwrot be go ing to jest sto so wa ny, gdy wy ra ̋ a my in ten cj´ zro bie nia cze goÊ w przy sz∏o Êci.

Pla no wa na czyn noÊç jest za zwy czaj prze my Êla na i mo˝ na przy pusz czaç, ˝e cz´Êç przy go to -waƒ zo sta ∏a ju˝ pod j´ ta. W zwiàz ku z tym, uwa ̋ a si´, ˝e czyn no Êci wy ra ̋ o ne kon struk cjà bego ing to sà mo˝ li we do zre ali zo wa nia.

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:24 Page 193

Page 18: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

C z a s y p r z y s z ∏ e

194

I am go ing to send him on a trip. Za mie rzam wy s∏aç go na wy ciecz k´.They are go ing to do so me work. Za mie rza jà po pra co waç.He is go ing to chan ge the job. On za mie rza zmie niç pra c´.

Cza sow ni ków ruchu, zw∏aszcza to go i to co me, ra czej nie po win ni Êmy u˝y waç w kon struk -cji z be go ing to.

She is go ing to go on a trip. Ona za mie rza udaç si´ w po dró˝.We are go ing to co me ho me. Za mie rza my wró ciç do do mu.

Mi mo ˝e zda nia te sà po praw ne, le piej u˝yç cza su Pre sent Con ti nu ous i po wie dzieç:

She is go ing on a trip.We are co ming ho me.

Zwro tu be go ing to u˝y wa my do wy ra ̋ a nia prze wi dy waƒ wy ni ka jà cych z na ocz nych ob ser wa cji.

It is go ing to ra in to day. Za no si si´ dziÊ na deszcz (nie bo jest sil nie za chmu rzo ne).She is go ing to fa int. Ona ze mdle je (np. jest os∏a bio na i bar dzo bla da).

Zwroty be go ing to i will w nie któ rych kon tek stach od gry wa jà po dob nà ro l´ i mo gà byç u˝y wa ne wy mien nie.

It will ta ke a long ti me to com ple te this task/It is go ing to ta ke a long ti me tocom ple te this task.Wy ko na nie te go za da nia b´ dzie wy ma ga ∏o wie le cza su.

Mi´ dzy ty mi wy ra ̋ e nia mi sà jed nak ̋ e dwie pod sta wo we ró˝ ni ce:

Zwrot be go ing to su ge ru je, ˝e wy st´ pu jà pew ne obiek tyw ne zna ki, symp to my, prze s∏an ki,˝e coÊ si´ wy da rzy, na to miast will su ge ru je, ˝e tak uwa ̋ a mó wià cy.

Zwrot be go ing to do ty czy zwy kle naj bli˝ szej przy sz∏o Êci, will nie od no si si´ do ˝ad ne gokon kret ne go cza su i mo ̋ e na wet do ty czyç da le kiej przy sz∏o Êci.

åwi cze nia

1. W za le˝ no Êci od kon tek stu cza sow ni ki po da ne w na wia sach wstaw w Fu tu re Sim ple,bàdê u˝yj zwro tu be go ing to.

1. Why are you hol ding that kni fe?I (cut) a pie ce of bre ad.

2. It is so hot in he re!I (turn) the he ater off.

3. I didn’t sle ep well last ni ght. I am so ti red.I (get) you so me cof fee.

4. Lo ok at the run ner! He (win) the ra ce.

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:24 Page 194

Page 19: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

ROZDZIA¸ 15

www.WydawnictwoLingo.pl 195

5. I stron gly be lie ve that she (per form)well.

6. One mo re com ment li ke this andI (fi re) you.

7. Did you know that it is Kim’sbir th day to mor row?Oh, is it? I (send) her ro ses.

8. My dau gh ter (be co me) a jo ur na listwhen she grows up. She is a na tu -ral-born in te rvie wer.

9. I can fe el it co ming on. I (sne eze).

10. Oh no, we (crash)!

2. W za le˝ no Êci od kon tek stu cza sow ni ki po da ne w na wia sach wstaw w Fu tu re Sim ple,bàdê u˝yj zwro tu be go ing to, dokonujàc zmian w strukturze zdania, o ile to konieczne.

A: What are you wat ching?B: Qu ali fi ca tions to the 4 hill to ur na ment.A: Who is that on the in-run?B: A Chi ne se ski jum per.A: Oh! He 1(not get) thro ugh. He ne ver did.B: Don’t be that su re. Lo ok! It 2(be) go od eno ugh.A: It lo oks pret ty short to me, but OK, that gi ves him the chan ce to qu ali fy.

Who is next to go?B: Ra dik Zha pa rov. Not exac tly fly ing high. I am afraid we 3(not see) him to mor row.A: It’s a sha me, he’s got gre at ta lent, and he 4(be) su re ly suc cess ful in the fu tu re.B: No do ubt we 5(he ar) abo ut him. And now for the bo ok ma kers’ fa vo uri te.A: The wind is get ting up, so he 6(wa it) for a co uple of mi nu tes for his turn.B: A re aso na ble de ci sion. You can not jump in 8 m/s wind.

(After a whi le)A: Off he go es. A go od spe ed on the in-run, go od ti ming and co ming off. That 7(be)

in cre di bly long!B: And it is. He has sa cri fi ced sty le for di stan ce, but the di stan ce has mo re than

ma de up for it.A: No do ubt abo ut that.B: The wind is chan ging from one mi nu te to the next. Now it is blo wing from the

back. The or ga ni zers 8(or der) ano ther bre ak. It is im pos si ble to con ti nue thecom pe ti tion in the se con di tions.

15.3. Fu tu re Con ti nu ous

For maCzas Fu tu re Con ti nu ous two rzy my za po mo cà dwóch cza sow ni ków po si∏ ko wych will i beoraz imie s∏o wu czyn ne go (tzw. for ma ing).

I will be skiing. B´ d´ jeê dziç na nar tach.You will be sun ba thing. B´ dziesz si´ opa laç.

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:24 Page 195

Page 20: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

C z a s y p r z y s z ∏ e

196

He will be shop ping. On b´ dzie ro biç za ku py.She will be dan cing. Ona b´ dzie taƒ czyç.It will be sle eping. Ono b´ dzie spaç.We will be wor king. B´ dzie my pra co waç.You will be jog ging. B´ dzie cie bie gaç.They will be re sting. Oni b´ dà od po czy waç.

Aby utwo rzyç py ta nie w cza sie Fu tu re Con ti nu ous, prze su wa my cza sow nik po si∏ ko wy willprzed pod miot.

Will you be sun ba thing? Czy b´ dziesz si´ opa laç?Will he be shop ping? Czy on b´ dzie ro biç za ku py?Will she be dan cing? Czy ona b´ dzie taƒ czyç?

Aby utwo rzyç zda nie prze czà ce, do cza sow ni ka will do da je my par ty ku ∏´ prze czà cà not.

It will not be sle eping. Ono nie b´ dzie spaç.We will not be wor king. Nie b´ dzie my pra co waç.You will not be jog ging. Nie b´ dzie cie bie gaç.

Prze cze nie will not w j´ zy ku po tocz nym cz´ sto wy st´ pu je w for mie Êcià gni´ tej won’t.He won’t be te sty fy ing. Nie b´ dzie ze zna waç.

Cza sow ni ka po si∏ ko we go will u˝y wa my rów nie˝ przy po da wa niu krót kiej od po wie dzi.

Will you be skiing? Yes, we will. Czy b´ dzie cie jeê dziç na nar tach?Tak, b´ dzie my.

Will they be re sting? No, they will not/won’t. Czy b´ dà od po czy waç? Nie, nie b´ dà.

Za sto so wa nieCza su Fu tu re Con ti nu ous u˝y wa my, kie dy chce my po in for mo waç, ˝e czyn noÊç bàdê

sy tu acja b´ dzie si´ od by wa ∏a w okre Êlo nym mo men cie w przy sz∏o Êci, bàdê kie dy coÊ in ne go si´ wy da rzy i praw do podob nie b´ dzie trwaç da lej.

This ti me next we ek we will be basking in the sun.O tej po rze w przy sz∏ym ty go dniu b´ dzie my wy grze waç si´ w s∏oƒ cu.

When they pho ne, I will be do ing the ho use work.Kie dy oni za dzwo nià, b´ d´ sprzà taç dom.

Don’t call me at 9. I will be ha ving a bath.Nie dzwoƒ do mnie o 9. B´ d´ si´ kà paç.

Czas Fu tu re Con ti nu ous sto su je my rów nie˝, gdy chce my po in for mo waç, ˝e czyn noÊç bàdêsy tu acja b´ dzie zgod na z usta lo nà ko le jà rze czy, kie dy trak tu je my jà jak coÊ oczy wi ste go.

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:24 Page 196

Page 21: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

ROZDZIA¸ 15

www.WydawnictwoLingo.pl 197

I will be se eing him on Fri day. B´ d´ si´ z nim wi dzia∏ w pià tek (todzieƒ, kie dy si´ za zwy czaj spo ty ka my).

We will be wor king at the week end. B´ dzie my pra co waç w week end(ta ki jest gra fik).

They will be co ming to din ner. Przyj dà na obiad (za wsze przy cho dzà).

Fu tu re Con ti nu ous sto su je si´ rów nie˝:

kie dy wy ra ̋ a my przy pusz cze nie do ty czà ce te raê niej szo Êci lub przy sz∏o Êci, np.Don’t call him. He will be sle eping now. Nie dzwoƒ do niego. Przy pusz czam,

˝e on b´ dzie te raz spaç.She will be wal king her dog now. Przy pusz czam, ˝e ona b´ dzie te raz

wy pro wa dzaç psa.Ho use pri ces will be go ing up. Przy pusz czam, ˝e ce ny do mów pój dà

do gó ry.

kie dy py ta my o pla ny, zw∏asz cza je Êli chce my pro siç o przy s∏u g´. Kon struk cja ta jest bar -dzo przy dat na, po nie wa˝ po zwa la unik nàç po dej rzeƒ, ˝e chce my wp∏y nàç na za mia ry oso by, do któ rej jest kie ro wa ne za py ta nie, np.

Will you be using the ca me ra? Czy b´ dziesz ko rzy staç z apa ra tu fo to gra ficz ne go?

Will you be cle aning the ho use to mor row? Czy b´ dziesz sprzà taç ju tro dom?When will you be dri ving to the ci ty cen tre? Kie dy b´ dzie cie je chaç do cen trum?

åwi cze nia

3. Cza sow ni ki po da ne w na wia sach wstaw w Fu tu re Sim ple, Fu tu re Con ti nu ous, bàdê u˝yjzwro tu be go ing to, do ko nu jàc zmian w struk tu rze zda nia, o ile to ko niecz ne.

1. Don’t call Da ve at 6. He (work) out in a gym.2. This ti me next we ek I (fly) to Me xi co.3. You be (use) the fax ma chi ne?4. Adam, the re is so me bo dy on the pho ne for you.

That (be) my dau gh ter.5. I can’t go to the par ty. I (re vi se) for my exam all day.6. I swe ar I (stop) eating junk fo od.7. Ka te lo oks so pa le. She (fa int).8. I (not bo ther) you aga in.9. You (co me) to my ho use-war ming par ty?10. Oh de ar! I ha ve over slept. I (be) la te.11. Lo ok at the es ti ma te. The ho use (cost) $200000.12. They are dri ving li ke mad men. They (crash) in to a tree.13. They (land) at JFK in ten mi nu tes.14. I (sit) in a den tist’s cha ir to mor row at 6.15. When your tra in ar ri ves, I (wa it) for you.

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:24 Page 197

Page 22: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

C z a s y p r z y s z ∏ e

198

16. Jack has do wned his se cond glass of whi skey. He (get) drunk.17. We (play) snap from 2 to 4 to mor row.18. I fe el su re that she (ma ke) a gre at cha ir man.19. What you (be) when you grow up?

A nuc le ar phy si cist. 20. A we ek from now we (camp) in Ken tuc ky.

15.4. Fu tu re Per fect

For maCzas Fu tu re Per fect two rzy my za po mo cà dwóch cza sow ni ków po si∏ ko wych will i ha ve orazimie s∏o wu bier ne go (Past Par ti ci ple).

I will ha ve fi ni shed … Skoƒ cz´ …You will ha ve left … Wy je dziesz …He will ha ve ar ri ved … On przy je dzie …She will ha ve gra du ated … Ona skoƒ czy szko ∏´ …It will ha ve im pro ved … Po pra wi si´…We will ha ve fi ni shed … Skoƒ czy my …You will ha ve writ ten … Na pi sze cie …They will ha ve mo ved out … Prze pro wa dzà si´ …

… by the end of next month. ... przed koƒ cem mie sià ca.

Aby utwo rzyç py ta nie w cza sie Fu tu re Per fect, prze sta wia my cza sow nik po si∏ ko wy will przedpod miot.

Will you ha ve fi ni shed … Czy skoƒ czysz …Will he ha ve ar ri ved … Czy on przy je dzie …Will she ha ve co oked … Czy ona ugo tu je …

… by 6? … przed 6?

Aby utwo rzyç zda nie prze czà ce, do cza sow ni ka po si∏ ko we go will do da je my par ty ku ∏´ prze -czà cà not.

It will not ha ve im pro ved … Nie po pra wi si´ …We will not ha ve fi ni shed … Nie skoƒ czy my …You will not ha ve writ ten … Nie na pi sze cie …

… in two ho urs’ ti me. … w cià gu dwóch go dzin.

Prze cze nie will not w j´ zy ku po tocz nym cz´ sto wy st´ pu je w for mie Êcià gni´ tej won’t.I won’t ha ve writ ten the re port until 6. Nie na pi sz´ te go ra por tu do 6.

Cza sow ni ka po si∏ ko we go will u˝y wa my rów nie˝ przy po da wa niu krót kiej od po wie dzi.

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:24 Page 198

Page 23: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

ROZDZIA¸ 15

www.WydawnictwoLingo.pl 199

Will they ha ve mo ved out by to mor row? Yes, they will.Czy oni prze pro wa dzà si´ do ju tra? Tak, prze pro wa dzà si´.

Will you ha ve left by to mor row? No, we will not/won’t.Czy wy je dzie cie do ju tra? Nie, nie wy je dzie my.

Za sto so wa nieCza su Fu tu re Per fect u˝y wa my, by stwier dziç, ˝e czyn noÊç zo sta nie ukoƒ czo na do okre -

Êlo ne go mo men tu w przy sz∏o Êci.

I will ha ve writ ten the let ter by the end of the day.Na pi sz´ list przed koƒ cem dnia.

I will ha ve re ce ived a pay ri se by March.Otrzy mam pod wy˝ k´ przed mar cem.

They will ha ve pa id off the mort ga ge by the ti me spring co mes.Sp∏a cà hi po te k´, za nim przyj dzie wio sna.

Fu tu re Per fect sto su je my rów nie˝, by po wie dzieç, ˝e da ny stan b´ dzie trwa∏ i to za zwy czajz za zna cze niem od jak daw na.

We will ha ve li ved in War saw for ten years by 2007.W 2007 ro ku up∏y nie dzie si´ç lat, od kàd miesz ka my w War sza wie.

He will have wor ked for BBC for two years by the end of this month.Pod ko niec mie siàca up∏y nà dwa la ta, od kàd on pra cu je dla BBC.

She will ha ve stu died me di ci ne for three mon ths next Mon day.W przysz∏y po nie dzia ∏ek mi nà trzy mie sià ce, od kàd ona stu diu je me dy cy n´.

W zda niach w Fu tu re Per fect cz´ sto wy st´ pu jà ta kie okre Êle nia cza so we jak: by, by the ti me, be fo re, until/till, by then.

åwi cze nia

4. Cza sow ni ki po da ne w na wia sach wstaw w Fu tu re Per fect.

1. We (know) the re sults by Thurs day.2. By the ti me you ar ri ve, we (ma ke) the de ci sion.3. I (not re pa ir) your web se rver until 8 o’clock.4. We (re du ce) our staff to 200 wor kers by Ju ne.5. By the fo urth qu ar ter, they (launch) a new drug.6. I ho pe that I (per su ade) my pa rents in to buy ing me a dog by then.7. The do ctor (exa mi ne) the pa tient in half an ho ur’s ti me.8. The Browns (pa int) the ir ho use by the ti me win ter co mes.

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:25 Page 199

Page 24: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

C z a s y p r z y s z ∏ e

200

9. By the end of the year, we (de va lue) our cur ren cy.10. Chi na (im port) fi ve mil lion tons of cot ton by 2008.11. I (not co ok) the me al be fo re you ar ri ve.12. By Ja nu ary, we (pay) all our debts.13. I (not trans la te) this text in two ho urs’ ti me. 14. She (sa ve) $ 800 be fo re sum mer.15. We (re spond) to this is sue by Mon day.

15.5. Fu tu re Per fect Con ti nu ous

For maCzas Future Perfect Continuous tworzymy za pomocà trzech czasowników posi∏kowych will,have i been oraz imies∏owu czynnego (tzw. forma ing).

Do tego czasu minie rok, odkàd …I will have been studying English … … studiuj´ angielski.You will have been living in Spain … … mieszkasz w Hiszpanii.He will have been smoking … … on pali.She will have been teaching … … ona uczy.It will have been teething … … ono zàbkuje.We will have been working in real estate … … pracujemy w handlu

nieruchomoÊciami.You will have been playing football … … gracie w pi∏k´ no˝nà.They will have been repairing the bridge … … naprawiajà most.

…. for a year by then.

Aby utworzyç pytanie w czasie Future Perfect Continuous, przestawiamy czasownikposi∏kowy will przed podmiot.

Czy w maju minie rok, odkàd …Will you have been living in Spain … … mieszkasz w Hiszpanii?Will she have been teaching … … ona uczy?Will they have been repairing the bridge … … oni naprawiajà most?

… for a year in May?

Aby utworzyç zdanie przeczàce, do czasownika posi∏kowego will dodajemy partyku∏´przeczàcà not.

Do tego czasy minie pi´ç lat, odkàd …I will not have been studying English … … nie studiuj´ angielskiego.He will not have been smoking … … on nie pali.We will not have been working in real estate … … nie pracujemy w handlu

nieruchomoÊciami.

… for five years by then.

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:25 Page 200

Page 25: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

ROZDZIA¸ 15

www.WydawnictwoLingo.pl 201

Prze cze nie will not w j´ zy ku po tocz nym cz´ sto wy st´ pu je w for mie Êcià gni´ tej won’t.I won’t ha ve be en se eing her for a year by spring.Do wio sny mi nie rok, od kàd si´ z nià nie spo ty kam.

Cza sow ni ka po si∏ ko we go will u˝y wa my rów nie˝ przy po da wa niu krót kiej od po wie dzi.Will he ha ve be en jog ging for an ho ur by 5? Yes, he will.Czy do piàtej up∏ynie godzina, odkàd on biega? TakWill it ha ve be en sno wing for 2 days by then? No, it will not/won’t.Czy do tego czasu up∏ynà dwa dni, odkàd pada Ênieg? Nie.

Za sto so wa nieCza sem Fu tu re Per fect Con ti nu ous po s∏u gu je my si´, by pod kre Êliç, ˝e da ny stan b´ dzie

trwaç przez pe wien okre Êlo ny czas w kon kret nym mo men cie w przy sz∏o Êci i byç mo ̋ e b´ dzie trwaç i póêniej.

Za zwy czaj Fu tu re Per fect Con ti nu ous sto su je si´ z okre Êle nia mi cza so wy mi za czy na jà cy misi´ na by.

I will ha ve be en in te rvie wing can di da tes for the job for two ho urs by 6o’clock.Do szó stej mi nà dwie go dzi ny, od kàd prze pro wa dzam roz mo w´ kwa li fi ka cyj nà.

She won’t ha ve be en dan cing pro fes sio nal ly for 5 years in 2007.W 2007 ro ku up∏y nie pi´ç lat, od kàd nie taƒ czy pro fe sjo nal nie.

We will ha ve be en prac ti sing law for 20 years this spring.Tej wio sny up∏y nie dwa dzie Êcia lat, od kàd pro wa dzi my prak ty k´ praw ni czà.

Fu tu re Per fect Con ti nu ous u˝y wa si´ rów nie˝, by po in for mo waç, ˝e da na czyn noÊç b´ dziepraw do po dob nym po wo dem sy tu acji, któ rà prze wi du je my w przy sz∏o Êci.

I will be ti red when I get ho me be cau se I will ha ve be en wor king on the pro ject for a few ho urs.B´ d´ zm´ czo ny, kie dy wró c´ do do mu, po nie wa˝ b´ d´ pra co waç nad tym pro jek tem od pa ru go dzin.

åwi cze nia

5. Cza sow ni ki po da ne w na wia sach wstaw w Fu tu re Per fect bàdê w Fu tu re Per fect Con ti nu ous.

1. In Octo ber the man (se rve) a sen ten ce for ar med rob be ry for 10 years.2. The milk man (de li ver) the milk by 3 o’clock.3. By lunch ti me, I (cle an) my com pu ter for a qu ar ter.4. By the end of the year, we (set up) a li mi ted part ner ship.5. By the ti me I le ave for Ber lin, I (stay) with my grand pa rents for three we eks.

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:25 Page 201

Page 26: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

1. Przy sz∏oÊç w j´ zy ku an giel skim mo˝ naokre Êlaç przy po mo cy cza sów te raê niej -szych.a) Tak b) Nie

Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 2.Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 4.

2. Do brze. Idê do 3.

3. Zwrot be abo ut to su ge ru je nie pew nàprzy sz∏oÊç.a) Tak b) NieJe Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 7.Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 5.

C z a s y p r z y s z ∏ e

202

6. They (li ve) in Pe ru for 30 years in Fe bru ary.7. He (fe ed) the dogs be fo re he go es to bed.8. I (da te) Sue for a month be fo re Sam ar ri ves.9. By 6.30, we (dri ve) for fo ur ho urs.10. She (sle ep) for a few ho urs be fo re her pa rents re turn.11. The band (re cord) the al bum for six months this win ter.12. The ho use ke eper (ma ke) the beds by the ti me they co me back.13. By 8 o’clock, he (in stall) a new anti-virus program for an ho ur.14. The se cre ta ry (not can cel) the re se rva tion until 6 o’clock.15. By win ter, she (stu dy) bio lo gy for a year.

15.6. In ne kon struk cje wy ra ̋ a jà ce przy sz∏oÊç

be abo ut + for ma pod sta wo wa cza sow ni kabe to + for ma pod sta wo wa cza sow ni kabe on the po int/be on the ver ge + for ma ing be su re to/cer ta in to/bo und to + for ma pod sta wo wa cza sow ni ka

Be + for ma pod sta wo wa cza sow ni ka su ge ru je, ˝e zo sta ∏y przy j´ te pew ne usta le nia codo przy sz∏o Êci (szcze gól nie do ty czy to sfe ry ofi cjal nej).

Be abo ut, be on the po int/ver ge do ty czy naj bli˝ szej przy sz∏o Êci.

Be su re to/cer ta in to/bo und to wy ra ̋ a pew noÊç.

The Pri me Mi ni ster is to vi sit Rus sia. Pre mier ma od byç po dró˝ do Ro sji.The spo ke sman is abo ut to step down. Rzecz nik ma si´ po daç do dy mi sji.I am on the po int of gi ving up my stu dies. Mam w∏a Ênie za miar zre zy gno waç ze

stu diów.She is on the ver ge of cry ing. Ona za raz si´ roz p∏a cze.This pro ject is bo und to suc ce ed. Pew ne jest, ˝e ten pro jekt od nie sie

suk ces.He is su re/cer ta in to blush. On si´ z pew no Êcià za czer wie ni.

Qu iz

Rozwià˝ quiz. Wybierz prawid∏owà odpowiedê i przejdê do nast´pnego pytania.

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:25 Page 202

Page 27: ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami - pdf.helion.plpdf.helion.pl/e_1727/e_1727.pdf · ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:23 Page 4. Chcesz

ROZDZIA¸ 15

www.WydawnictwoLingo.pl 203

4. èle. Cza sy te raê niej sze: Pre sent Sim plei Pre sent Con ti nu ous s∏u ̋ à rów nie˝ dood da wa nia przy sz∏o Êci. Wróç do 1.

5. Do bra od po wiedê. Idê do 6.

6. Shall i will wy ra ̋ a jà przy sz∏oÊç bez za -bar wie nia emo cjo nal ne go.a) Takb) Nie

Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 8.Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 10.

7. Z∏a od po wiedê. Zwrot be about tosu ge ru je naj bli˝ szà przy sz∏oÊç. Wróç do 3.

8. Do brze. Cza sow ni ki shall i will wy ra ̋ ajàin for ma cj´ po zba wio nà oso bi stej in ter -pre ta cji. Idê do 9.

9. Will ró˝ ni cu je zna cze nie cza sow ni kag∏ów ne go.a) Takb) Nie

Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 11.Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 13.

10. èle. Wróç do 6.

11. Do brze. Idê do 12.

12. Will odnosi si´ do naj bli˝ szej przy sz∏o Êci.a) Tak b) Nie

Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 16.Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 14.

13. èle. Will na da je cza sow ni ko wi g∏ów ne -mu roz ma ite za bar wie nia (obiet ni ca, de -ter mi na cja, groê ba, itp.). Wróç do 9.

14. Do bra od po wiedê. Idê do 15.

15. Co wy ra ̋ a zda nie: „Ma ry is go ing to cry”?a) in ten cj´ Ma rii b) prze Êwiad cze nie mó wià ce go

Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 19.Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 17.

16. Z∏a od po wiedê. Will nie od no si si´ do˝ad ne go kon kret ne go cza su. Wróç do 12.

17. Do brze. Idê do 18.

18. Któ re zda nie brzmi le piej?a) I am go ing to go to a bow ling al ley.b) I am go ing to a bow ling al ley.

Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 22.Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 20.

19. èle. Zda nie to nie wy ra ̋ a in ten cji, leczna sze prze Êwiad cze nie wy ni ka jà ce z za ob ser wo wa nych oznak. Wróç do 15.

20. Do brze. Idê do 21.

21. Któ re zda nie mó wi o tym, ˝e Franek zwy kle pra cu je w niedziele?a) Frank will work on Sun day.b) Frank will be wor king on Sun day.

Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 25.Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 23.

22. èle. Cza sow ni ków to go i to co me ra czejnie po win no si´ u˝y waç w kon struk cjiz be go ing to. Wróç do 18.

23. Do brze. Idê do 24.

24. Któ re go cza su u˝y je my, by po wie dzieç,˝e do pew ne go mo men tu w przy sz∏o Êcida na czyn noÊç zo sta nie wy ko na na?a) Fu tu re Per fect b) Fu tu re Con ti nu ous c) Fu tu re Per fect Con ti nu ous

Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 26.Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 28.Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê c, idê do 29.

25. èle. To zda nie wy ra ̋ a prze wi dy wa nie. To czas Fu tu re Con ti nu ous in for mu je, ˝e czyn noÊç b´ dzie zgod na z usta lo nàko le jà rze czy. Wróç do 21.

26. Do brze. Idê do 27.

ANGIELSKI_Gramatyka, Repetytorium_Wydanie 3_DRUK.qxp:Gramatyka_Druk 22.12.2010 15:25 Page 203