Top Banner

of 44

Angielski czasy

Jun 03, 2018

Download

Documents

Maria Drobotun
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/11/2019 Angielski czasy

  1/44

  Angielski

  Czasyz wiczeniami

  Dodatkowe materiay do kursu na pycie CD

  Audio Kurs

  Copyright Edgard, Warszawa 2007

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  2/44

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  3/44

  3www.jezykiobce.pl

  ANGIELSKI CZASY

  2

  5

  8

  11

  14

  17

  20

  23

  26

  29

  Spis treci

  Lekcja 1Czas teraniejszyPresent Simple. . . . . . . . 6

  Lekcja 2Czas teraniejszyPresent Continuous. . . 10

  Lekcja 3Czas przeszyPast Simple. . . . . . . . . . 13

  Lekcja 4Czas przeszyPast Continuous. . . . . . 16

  Lekcja 5

  CzasPresent Perfect. . . . . . . 19

  Lekcja 6Czas Present PerfectContinuous . . . . . . . . . . 23

  Lekcja 7Czas zaprzeszyPast Perfect. . . . . . . . . . 25

  Lekcja 8Czas przyszyFuture Simple. . . . . . . . 27

  Lekcja 9Konstrukcjato be going to. . . . . . . . 30

  Lekcja 10Czas przyszyFuture Continuous. . . . 33

  Odpowiedzi . . . . . . . . . . 35

  Czasownikinieregularne . . . . . . . . 37

  Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Jak si uczy? . . . . . . . . . . . . . . 4

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  4/44

  Wstp

  Angielski Czasy z wiczeniami to kurs na pycie CD dla osb

  pocztkujcych i rednio zaawansowanych. Materia kursu obejmuje

  podstawowe informacje o najwaniejszych czasach angielskich zastosowanie,

  tworzenie zda twierdzcych, pyta oraz przecze.

  10 lekcji w przystpny sposb objania reguy, natomiast liczne przykady

  i wiczenia praktyczne pozwalaj utrwali omawiane zagadnienia.

  Uytkownikw Audio Kursw gorco zachcamy do zarejestrowania si

  tylko zarejestrowani Klienci otrzymuj informacje o atrakcyjnych znikach

  i promocjach na wszystkie wydawnictwa firmy Edgard. Rejestracji mona

  dokona wypeniajc formularz rejestracyjny na stronie internetowej

  www.edgard.pl

  Jak si uczy?

  Pyt z serii Audio Kurs wystarczy sucha, nie jest konieczne wykonywanie

  dodatkowych wicze. Przede wszystkim naley uwanie wysucha omwie

  poszczeglnych zasad gramatycznych i powtarza za angielsk lektork podane

  przykady. Jeeli nie jestemy pewni, co usyszelimy, moemy zajrze

  do niniejszej ksieczki i porwna nagranie z tekstem. Przy tej okazji warto

  zwrci uwag na angielsk pisowni. W celu utrwalenia regu naley,

  wzorujc si na podanym przykadzie, wykona wiczenia nastpujce po

  kadej lekcji. Odpowiedzi do zada znajduj si na kocu tej ksieczki.

  4

  Audio Kurs

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  5/44

  Kurs Czasy przeznaczony jest dla osb pocztkujcych oraz rednio

  zaawansowanych, ktre chc szybko nauczy si podstaw umoliwiajcych

  porozumiewanie si lub powtrzy sobie najwaniejsze informacje o angielskich

  czasach. Najlepsze efekty przynosi kilkakrotne przesuchanie pyty

  i wykonywanie wszystkich zadanych wicze. Warto take wraca do kursu

  w odstpie kilku tygodni, w celu przypomnienia sobie najwaniejszychzagadnie i przewiczenia omawianych regu w praktyce.

  Osobom zaczynajcym nauk jzyka angielskiego polecamy take Audio

  Kurs Kurs podstawowy, ktry uczy 100 najwaniejszych swek i zwrotw.

  Doskonaym rozwiniciem tego kursu dla osb rednio zaawansowanych jest

  Audio Kurs Angielski niezbdne zwroty i wyraenia oraz kurs Angielski

  Czasowniki nieregularne z wiczeniami.

  Pen i aktualn ofert kursw i programw naszego wydawnictwa znajd

  Pastwo na stronie internetowej www.jezykiobce.pl

  Zapraszamy i yczymy przyjemnej nauki!

  5www.jezykiobce.pl

  ANGIELSKI CZASY

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  6/44

  Czasu Present Simple uywamy do opisania czynnoci codziennych, przyzwyczajeoraz czynnoci staych lub czsto powtarzajcych si. Uywamy go rwnie dowyraania czynnoci przyszych, zaplanowanych, bd niezalenych od nas, np.:

  programw telewizyjnych lub rozkadw jazdy. Czas Present Simple wyraa takestany, uczucia i opinie. Uywa si go rwnie, gdy czasownik nie posiada formycigej, tj. formy z kocwk -ing. Zdania twierdzce tworzy si za pomocczasownika w formie podstawowej. W trzeciej osobie liczby pojedynczej natomiast,(he, she, it) do czasownikw dodajemy kocwk -s lub -es, zalenie od ostatniejlitery czasownika. Oto przykady:

  I play tennis every Saturday. W kad sobot gram w tenisa.

  My brother works for IBM. Mj brat pracuje dla IBM.

  I go to work by car. Jed do pracy samochodem.

  The film starts at 8 oclock. Film zaczyna si o smej.

  She loves going to the cinema. Ona uwielbia chodzi do kina.

  He studies at Oxford. On studiuje w Oxfordzie.

  She watches TV every evening. Ona kadego wieczoru oglda telewizj.

  He does his homework in the afternoon. Po poudniu odrabia prac domow.

  Odmiana czasownika to be (by) w czasie teraniejszym wyglda nastpujco. Wartozwrci uwag na fakt, i czsto uywane s formy skrcone tego czasownika.

  ja jestem I am Im

  ty jeste you are youre

  on jest he is hes

  ona jest she is shes

  ono jest it is its

  my jestemy we are were

  wy jestecie you are youreoni, one s they are theyre

  Oto przykadowe zdania:I am a photographer. Jestem fotografem.

  You are very tired. Jeste bardzo zmczony.

  He is in the kitchen. On jest w kuchni.

  She is a teacher. Ona jest nauczycielk.

  It is midnight. Jest pnoc.We are on holiday. Jestemy na wakacjach.

  6

  Lekcja 1 Czas teraniejszy Present Simple

  2

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  7/44

  7www.jezykiobce.pl

  ANGIELSKI CZASY

  You are late. Jestecie spnieni.

  They are at school. Oni s w szkole.

  Czasownik to have (mie) ma w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) form has:

  I have a lot of friends. Mam wielu przyjacil.He has a beautiful dog. On ma piknego psa.

  Okreleniami czasu charakterystycznymi dla Present Simple, ktre odnosz si do czynnocipowtarzajcych si lub staych s: always (zawsze), often (czsto), usually (zazwyczaj),sometimes (czasami), rarely (rzadko), never (nigdy), hardly ever (rzadko kiedy), everyday (kadego dnia), every week (co tydzie), every Monday (w kady poniedziaek).Oto przykadowe zdania:

  I always spend a lot of money on holiday. Na wakacjach zawsze wydaj mnstwo

  pienidzy.

  We often play football at the weekend. W weekendy czsto gramy w pik non.

  It usually takes me about an hour to get to school. Dojazd do szkoy zajmuje mi

  zazwyczaj godzin.

  We sometimes eat out on Saturday evenings. W sobotnie wieczory jemy czasami

  na miecie.

  My parents rarely go abroad. Moi rodzice rzadko wyjedaj za granic.

  Luke never does his homework. Luke nigdy nie odrabia pracy domowej.

  I hardly ever drink beer. Rzadko kiedy pij piwo.I get up at 6.30 every day. Kadego dnia wstaj o 6.30.

  We visit my parents every week. Co tydzie odwiedzamy moich rodzicw.

  Tworzenie pyta

  W przypadku zda z czasownikiem to be (by), pytania zamknite czyli takie,

  na ktre oczekujemy odpowiedzi tak lub nie, tworzymy poprzez inwersj,czyli przestawienie formy czasownika by na pocztek zdania, np.:

  This is your sisters camera. To jest aparat twojej siostry.

  Is this your sisters camera? Czy to jest aparat twojej siostry?

  They are from the United States. Oni s ze Stanw Zjednoczonych.

  Are they from the United States? Czy oni s ze Stanw Zjednoczonych?

  W przypadku pozostaych czasownikw, pytania zamknite tworzymy za pomoc

  czasownika posikowego do lub, dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, doesuytego na pocztku zdania. Naley pamita, e w pytaniach przy czasowniku

  3

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  8/44

  8

  Audio Kurs

  gwnym w trzeciej osobie liczby pojedynczej nie pojawia si ju kocwka-s lub -es.

  Do you know Alice Jones? Znasz Alice Jones?

  Do they often go abroad? Czy oni czsto jed za granic?

  Does your mother like her job? Czy twoja matka lubi swoj prac?Does he drive to work? Czy on jedzi do pracy samochodem?

  W odpowiedziach, uywa si zazwyczaj form skrconych:Do you come from Scotland? Pochodzisz ze Szkocji?

  Yes, I do. Tak.

  No, I dont. Nie.

  Does she like swimming? Czy ona lubi pywa?

  Yes, she does. Tak.

  No, she doesnt. Nie.

  Pytania szczegowe tworzymy tak samo jak pytania zamknite, dodajc na pocztkuzdania odpowiedni zaimek pytajcy: what (co), where (gdzie), when (kiedy), why(dlaczego), na przykad:

  What time is it? Ktra jest godzina?

  Why are you so dirty? Czemu jestecie tacy brudni?

  Where does he come from? Skd on pochodzi?What does your father do? Czym zajmuje si twj ojciec?

  Tworzenie przecze

  Przeczenia w czasie Present Simple tworzymy poprzez uycie czasownika posikowego

  do lub w trzeciej osobie liczby pojedynczej does i swka przeczcego not. Powszechnieuywane s formy skrcone dont oraz doesnt. Rwnie w przeczeniach czasownikgwny nie bdzie mia ju kocwki -s lub -es. Na przykad:

  I dont like coffee. Nie lubi kawy.

  She doesnt eat meat. Ona nie je misa.

  It doesnt work. To nie dziaa.

  Most people dont work on Sundays. Wikszo ludzi nie pracuje w niedziele.

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  9/44

  9www.jezykiobce.pl

  ANGIELSKI CZASY

  wiczenia

  Take w przypadku czasownika to be (by) przeczenia tworzymy dodajc not. Najczciejuywa si form skrconych isnt lub arent. Dla pierwszej osoby liczby pojedynczej nie maformy skrconej. Oto przykady:

  Im not happy. Nie jestem szczliwy.

  He isnt my friend. On nie jest moim koleg.We arent students. Nie jestemy studentami.

  wiczenie 1

  Uzupenij zdania odpowiedni form czasownikw:

  1. (be) Mark ......... good at maths.

  2. (have) She .......... a lot of friends at school.

  3. (smoke) My grandfather ................ too much.

  4. (play) John ............ tennis twice a week.

  5. (live) I .............. in a very small flat.

  6. (open) The pub ............... at 12.

  wiczenie 2

  U pytania do podkrelonych czci zdania:

  1. She lives in England.2. The jacket costs 40.3. I study German.4. The bus leaves at noon.

  5. It belongs to Peter.

  4

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  10/44

  10

  Lekcja 2

  Czas Present Continuous jest czasem teraniejszym cigym, wyraajcym czynnociodbywajce si w momencie mwienia. Czas ten suy rwnie do opisywaniawydarze majcych nastpi w niedalekiej przyszoci, zaplanowanych przez

  mwicego, zwaszcza gdy czynimy pewne przygotowania do ich realizacji. Czas tenjest czasem zoonym. Zdania twierdzce tworzymy za pomoc form teraniejszychczasownika posikowego to be (by) oraz czasownika gwnego z kocwk -ing.Oto przykady:

  I am watching TV. Ogldam telewizj.

  It is raining. Pada deszcz.

  He is playing the piano. On gra na pianinie.

  We are going for a walk. Idziemy na spacer.

  Im flying to Prague next week. W przyszym tygodniu lec do Pragi.

  Were going to my parents tonight. Dzi wieczorem jedziemy do moich

  rodzicw.

  Zwr uwag na zmiany w pisowni niektrych czasownikw po dodaniu kocwki -ing:

  arrive arriving put putting die dying

  decide deciding swim swimming lie lying

  Charakterystyczne dla tego czasu okrelenia to now (teraz), at the moment (w tej chwili),today (dzisiaj), nowadays (w dzisiejszych czasach). Na przykad:

  What are you doing now? Co teraz robisz?

  She is watching the news at the moment. Ona oglda w tej chwili wiadomoci.

  Im not working today. Dzisiaj nie pracuj.

  People are living longer nowadays. Ludzie w dzisiejszych czasach yj duej.

  Omawiany czas moe odnosi si take do czynnoci rozcignitych w czasie,

  niekoniecznie wykonywanych w chwili mwienia, ale obecnie aktualnych aktualnychna przykad w tym tygodniu lub w tym miesicu. Oto przykady:

  Theyre building a new road next to our house. Obok naszego domu buduj now

  drog.

  Im reading an amazing thriller at the moment. Czytam wanie niesamowity

  dreszczowiec.

  My brother is studying in Cracow. Mj brat studiuje w Krakowie.

  5

  Czas teraniejszy Present Continuous

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  11/44

  11www.jezykiobce.pl

  ANGIELSKI CZASY

  Tworzenie pyta

  Pytania zamknite w czasie Present Continuous tworzymy poprzez inwersj,czyli przestawienie czasownika posikowego by na pocztek zdania, np.:

  Are you coming to the party? Przychodzisz na przyjcie?Is she crying? Czy ona pacze?

  Are they working now? Czy oni teraz pracuj?

  Pytania szczegowe rwnie tworzymy przez inwersj, dodajc na pocztek odpowiedni zaimekpytajcy, np.: what (co), who (kto), when (kiedy), where (gdzie), why (dlaczego). Oto przykady:

  What are you doing here? Co ty tutaj robisz?

  Who are you talking to? Z kim rozmawiasz?

  When is he leaving? Kiedy on wyjeda?

  Where are you going? Dokd idziesz?

  Why are they arguing? Czemu oni si kc?

  Tworzenie przecze

  Przeczenia w tym czasie teraniejszym tworzy si poprzez dodanie swka not doodpowiedniej formy czasownika posikowego to be (by). W formie skrconej uywa si

  isnt bd arent. Oto przykady:Im not enjoying the party. Nie podoba mi si to przyjcie.

  We are not going on holiday this summer. Tego lata nie jedziemy na wakacje.

  She isnt working tomorrow. Ona jutro nie pracuje.

  The children arent sleeping. Dzieci nie pi.

  wiczenie 1

  Uzupenij zdania czasownikami w odpowiedniej formie czasu Present Continuous:

  1. (listen) What .......... you ........................... to?

  2. (get) They ........................... married next month.

  3. (snow) It ........................... at the moment.

  4. (sit, drink) They ........................... in the kitchen and ........................... coffee.

  5. (have) Maria ........................... supper.

  6. (laugh) Why ........... you ........................... at her?

  7

  6

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  12/44

  12

  Audio Kurs

  wiczenie 2Uzupenij zdania odpowiednimi czasownikami w formie twierdzcej lub przeczcej:

  rain ring enjoy wear shine have

  1. Peter ................ a great time in Egypt. He doesnt want to come back.

  2. We ..................... the movie. Its so boring.

  3. Its very hot and the sun .................. .

  4. Why are you taking an umbrella? It ..................... .

  5. Look at her! She ..................... a beautiful dress today!

  6. The phone ................... . Can you pick it up?

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  13/44

  13www.jezykiobce.pl

  Lekcja 3 Czas przeszy Past Simple

  Za pomoc czasu Past Simple opisujemy czynnoci przesze, dokonane,zakoczone w przeszoci, ktre nie maj zwizku z teraniejszoci i ju sinie powtrz. Czas ten odnosi si rwnie do wszelkich stanw przeszych, uczu

  oraz opinii. W zdaniach twierdzcych do czasownikw regularnych dodajemykocwk -ed, natomiast czasowniki nieregularne przybieraj tzw. drugform, np.:

  I passed my driving test yesterday. Wczoraj zdaem egzamin na prawo jazdy.

  He washed his car last weekend. W zeszy weekend umy swj samochd.

  My mother made a delicious cake. Moja mama zrobia pyszne ciasto.

  We went to the cinema last night. Wczoraj wieczorem poszlimy do kina.

  Formy czasownikw nieregularnych znajduj si w tabeli na kocu ksieczki.

  Naley zwrci uwag na zmiany w pisowni form czasownikw regularnych w czasiePast Simple:

  study studied play played love loved

  marry married enjoy enjoyed lie lied

  Czasownik to be (by) przyjmuje w tym czasie form was dla pierwszej i trzeciej osobyliczby pojedynczej oraz form were dla pozostaych osb, np.:

  I was in the shop when it started to rain. Byem w sklepie, gdy zaczo pada.

  You were in the cinema with my boyfriend, werent you? Bya w kinie z moim

  chopakiem, prawda?

  Elvis Presley was born in 1935. Elvis Presley urodzi si w 1935 roku.

  She was in London last month. Ona bya w Londynie w zeszym miesicu.

  It was sunny yesterday. Wczoraj byo sonecznie.

  We were in the kitchen when the telephone rang. Bylimy w kuchni, kiedy zadzwoni

  telefon.They were in the zoo with their children. Oni byli z dziemi w zoo.

  Okrelenia czasu typowe dla tego czasu przeszego to np.: yesterday (wczoraj), ago (temu),last summer (ubiegego lata), three months ago (trzy miesice temu). Na przykad:

  My friend had a car accident yesterday. Mj przyjaciel mia wczoraj wypadek

  samochodowy.

  I bought these jeans a long time ago. Kupiem te dinsy dawno temu.

  We went to Brazil last summer. Ubiegego lata pojechalimy do Brazylii.

  8

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  14/44

  14

  Audio Kurs

  Tworzenie pyta

  Pytania zamknite w czasie Past Simple tworzy si uywajc czasownikaposikowego did, ktry stawiamy na pocztku pytania oraz podstawowej formy

  czasownika. W przypadku czasownika by, pytania tworzy si poprzez inwersj,czyli przestawienie form was oraz were na pocztek zdania. Pytania szczegowetworzy si poprzez dodanie na pocztku odpowiedniego zaimka pytajcego,np.: what (co), who (kto), when (kiedy), where (gdzie), why (dlaczego).Oto przykadowe pytania:

  Did you sleep well last night? Dobrze spae w nocy?

  Were you at school yesterday? Bya wczoraj w szkole?

  Why were they late to the meeting? Czemu spnili si na spotkanie?

  Where did you buy that skirt? Gdzie kupia t spdnic?

  Where did you find your car keys? Gdzie znalaze kluczyki do samochodu?

  Why was Tommy under the bed? He was afraid of the storm. Dlaczego

  Tommy by pod kiem? Ba si burzy.

  When were we in that castle? I cant remember... Kiedy bylimy w tym zamku?

  Nie mog sobie przypomnie

  Pytania o podmiot tworzy si poprzez uycie czasownika gwnego w formie czasu PastSimple, czyli tzw. drugiej formy, bezporednio po zaimku pytajcym who (kto) lub what

  (co), np.:What happened? Co si stao?

  Who broke the window? Kto zbi okno?

  Zwr uwag na rnic w pytaniach. Pierwsze z nich jest pytaniem o podmiot,o wykonawc czynnoci, drugie natomiast o dopenienie:

  Who hit you? Kto ci uderzy?

  Who did you hit? Kogo uderzye?

  Tworzenie przecze

  Przeczenia dla wszystkich osb tworzy si tak samo: poprzez dodanie not do czasownikaposikowego did. Powszechnie uywana jest w przeczeniach forma skrcona didnt.Czasownik gwny ma w przeczeniu form podstawow, bez kocwki czasu przeszego.W przypadku zda z czasownikiem by, not dodaje si do jego formy przeszej waslub were. Formy skrcone to wasnt oraz werent. Oto przykady:

  We did not (didnt) go to the concert. Nie poszlimy na koncert.She did not (didnt) have enough money. Nie miaa wystarczajco duo pienidzy.

  9

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  15/44

  15www.jezykiobce.pl

  ANGIELSKI CZASY

  Last weekend it wasnt hot enough to swim in the lake. W zeszy weekend

  nie byo wystarczajco ciepo, by pywa w jeziorze.

  There wasnt any milk in the fridge. W lodwce nie byo mleka.

  We werent at Jills birthday party. Nie bylimy na przyjciu urodzinowym Jill.

  They werent at school last Monday. Oni nie byli w szkole w ostatni poniedziaek.

  wiczenie 1

  Uzupenij ponisze zdania odpowiedni form czasownikw:

  1. (eat) She ...................... the whole pizza.

  2. (spend) I ...................... all my money on clothes.

  3. (go) He ...................... to bed at midnight.

  4. (have) If I ...................... more money, I would buy a better car.

  5. (be) It ...................... a lovely evening.

  6. (return) John ...................... to England last month.

  wiczenie 2

  U pytania do podkrelonych czci zda:

  1. I saw Mike and Peter at the bus stop.2. She had pasta for dinner.3. I stayed in Paris for two months.4. The accident happened in the morning.5. My sister was at hospital last week.

  wiczenia

  10

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  16/44

  16

  Czasu Past Continuous uywa si, aby wyrazi fakt, i dana czynno byaw trakcie wykonywania w konkretnym momencie w przeszoci. Czynno ta stanowiczsto to innych wydarze przeszych, wyraanych zazwyczaj w czasie

  Past Simple. Zdania twierdzce tworzymy za pomoc czasownika posikowegoto be (by) w formie przeszej was, dla pierwszej i trzeciej osoby liczbypojedynczej, lub were, dla pozostaych osb, oraz czasownika gwnegoz kocwk -ing. Oto przykady:

  This time yesterday I was playing with my little sister. Wczoraj o tej porze

  bawiem si z moj modsz siostr.

  Yesterday at 5 oclock I was still working. Wczoraj o 5 jeszcze pracowaem.

  At noon my uncle was going to work. W poudnie mj wuj szed do pracy.

  Sue arrived when we were having dinner. Sue przyjechaa, kiedy my jedlimy

  obiad.

  We were watching TV when they called us. Ogldalimy telewizj, kiedy

  do nas zadzwonili.

  They were playing cards all evening. Cay wieczr grali w karty.

  Czasu tego uywa si take w sytuacji, gdy dwie lub wicej czynnoci przeszych trwaorwnoczenie, np.:

  He was washing the dishes while she was reading a newspaper . On zmywa

  naczynia, kiedy ona czytaa gazet.It was snowing when we were driving home. Pada nieg, gdy jechalimy

  do domu.

  W zdaniach w omawianym czasie czsto pojawiaj si czniki takie jak when (kiedy)i while (podczas gdy), np.:

  Three buses left while I was waiting for Karen. Trzy autobusy odjechay,

  kiedy czekaem na Karen.

  I was packing my suitcase when the doorbell rang. Pakowaem walizk,

  kiedy zadzwoni dzwonek do drzwi.

  Lekcja 4 Czas przeszy Past Continuous

  11

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  17/44

  17www.jezykiobce.pl

  ANGIELSKI CZASY

  Tworzenie pyta

  Pytania zamknite w czasie Past Continuous tworzy si poprzez inwersj,czyli przestawienie czasownika was lub were na pocztek zdania. Pytania

  szczegowe tworzy si stosujc inwersj oraz dodajc na pocztek odpowiednizaimek pytajcy: what (co), who (kto), when (kiedy), where (gdzie), why(dlaczego), np.:

  Was it raining when you arrived at the airport? Padao, kiedy przyjechae

  na lotnisko?

  Were they watching TV or doing their homework when you came in?

  Ogldali telewizj, czy odrabiali prac domow, gdy wszede?

  What were you doing at 10 p.m. last night? Co robie wczoraj o 10 wieczorem?

  Why was she crying at her birthday party? Dlaczego pakaa na swoim

  przyjciu urodzinowym?

  Tworzenie przecze

  Przeczenia tworzy si dodajc swko not do czasownika posikowego was lub were.Czsto stosuje si formy skrcone wasnt lub werent. Na przykad:

  I wasnt sleeping when he came back late at night. Nie spaem, gdy wrci pno w

  nocy.He wasnt working when I called him. Nie pracowa, kiedy do niego zadzwoniem.

  She wasnt listening to you when you were speaking to him. Nie suchaa was,

  kiedy z ni rozmawialicie.

  We werent talking when the teacher told us to leave. Its unfair.

  Nie rozmawialimy, gdy nauczyciel powiedzia nam, bymy wyszli. To niesprawiedliwe.

  At 2 a.m. they werent in their rooms, they were playing cards in the basement.

  O drugiej nad ranem nie byli w swoich pokojach. Grali w karty w piwnicy.

  Zwr uwag na rnic w zdaniach:We had lunch when John arrived. Kiedy John przyjecha, zjedlimy lunch.

  We were having lunch when John arrived. Jedlimy lunch, kiedy John przyjecha.

  W pierwszym przykadzie czynnoci nastpuj po sobie. W drugim natomiast, czynnow czasie Past Continuous stanowi to pozostaych wydarze wyraonych w Past Simple.

  12

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  18/44

  18

  wiczenia

  wiczenie 1

  Uzupenij ponisze zdania czasownikami w czasie Past Simple lub Past

  Continuous:

  1. (sleep) I .............................. at 5.30 this morning.

  2. (see, cycle) I .............................. Mike when I .............................. home yesterday.

  3. (work) This time last year I .............................. in a pub.

  4. (start, hear) She .............................. to run when she .............................. footsteps behind her.

  5. (break, snowboard) I .............................. my leg while I ...............................

  wiczenie 2

  Uporzdkuj ponisze zdania tak, aby powsta dialog:

  a. What were you doing when the accident happened?

  b. She wasnt looking at the road. She was listening to her iPod.

  c. I was waiting for a bus.

  d. So how did it happen?

  e. No, he wasnt.

  f. Did you see how it happened?

  g. Was the man driving fast when he hit the woman?

  h. Yes, I did.

  13

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  19/44

  19www.jezykiobce.pl

  Lekcja 5 Czas Present Perfect

  Za pomoc czasu Present Perfect opisujemy wydarzenie, ktre miao miejscew przeszoci, lecz jego skutki odczuwamy w teraniejszoci, w momenciemwienia lub czynnoci, ktre zostay wykonane w przeszoci, ale nie jest wane

  kiedy. Istot czasu Present Perfect jest jego nawizanie do teraniejszoci. Budujczdania uywamy czasownika posikowego have lub has, dla trzeciej osoby liczbypojedynczej, oraz formy imiesowowej czasownika, tzw. Past Participle. W przypadkuczasownikw regularnych, imiesw tworzymy dodajc do bezokolicznika kocwk-ed. Z czasownikami nieregularnymi uywamy tzw. trzeciej formy z tabeliczasownikw.

  I have washed the dishes. Pozmywaem naczynia.

  You have been to London twice, havent you? Bye w Londynie 2 razy, nieprawda?

  He has opened his own business. On otworzy swj wasny biznes.

  We have bought new furniture for our flat. Kupilimy do naszego mieszkania

  nowe meble.

  The batteries in my MP3 player have run out. Baterie w moim odtwarzaczu

  MP3 wyczerpay si.

  Czasu Present Perfect uywamy czsto mwic o swoich dowiadczeniach yciowych.Dokadny czas, w ktrym dane wydarzenie miao miejsce, nie jest istotny. Charakterystycznedla tego uycia s takie okrelenia i zwroty jak ever (kiedykolwiek), never (nigdy),

  yet (jeszcze), so far (jak dotd), its the first time (po raz pierwszy). Oto przykadowezdania:

  Have you ever eaten shrimps? Czy kiedykolwiek jade krewetki?

  I have never been to Singapore. Nigdy nie byem w Singapurze.

  He has written several books so far. Napisa jak dotd kilka ksiek.

  We havent seen Pirates of the Carribean yet. Nie widzielimy jeszcze

  Piratw z Karaibw.

  Its the first time I have driven a car. Po raz pierwszy prowadz samochd.

  Czasu tego uywamy take mwic o wydarzeniach, ktre miay miejsce stosunkowoniedawno, a ich skutki odczuwamy w chwili obecnej. W zdaniach nawizujcychdo niedawnych wydarze, wystpuj czsto okrelenia czasu takie jak just (wanie),already (ju), recently (niedawno). Na przykad:

  Ive already reserved a table for two. Zamwiem ju stolik dla dwch osb.

  My friend has recently given up smoking. Mj przyjaciel rzuci niedawno palenie.

  Its just stopped raining. Wanie przestao pada.

  Mimo i w czasie Present Perfect nie okrela si dokadnie, kiedy dana czynno miaamiejsce, mona okreli moment, ktry stanowi punkt odniesienia w nawizaniu do chwili

  14

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  20/44

  20

  Audio Kurs

  obecnej. Uywa si wtedy takich okrele czasu jak since (od), for (przez), a w pytaniachhow long (jak dugo), np.:

  Ive worked for this company since October. Pracuj w tej firmie od padziernika.

  We havent seen each other for ages. Nie widzielimy si od wiekw.

  How long have you known him? Jak dugo go znasz?

  Tworzenie pyta

  Pytania zamknite tworzymy przez inwersj, czyli przestawienie czasownikaposikowego have lub has na pocztek zdania. Pytania szczegowe tworzymyw ten sam sposb, dodajc rwnie na pocztek pytania odpowiedni zaimekpytajcy: what (co), who (kto), where (gdzie), why (dlaczego). Forma czasownikagwnego pozostaje bez zmian, jest taka sama jak w zdaniu twierdzcym.Oto przykady:

  Have you seen my gloves? Widziae moe moje rkawiczki?

  How many times has she read this book? Ile razy ona czytaa t ksik?

  Where have you been? Gdzie bye?

  How many plays has he written so far? Ile sztuk napisa do tej pory?

  Why havent they told us about the accident? Dlaczego nie powiedzieli nam

  o wypadku?

  How long have you lived here? Jak dugo tu mieszkacie?

  Warto zauway, e w czasie Present Perfect nie uywa si pyta rozpoczynajcych sizaimkiem when (kiedy). Mona jednak w czasie Present Perfect zapyta o czas trwaniadanej czynnoci, gdy nawizuje ona do chwili obecnej:

  How long have you been married? Jak dugo jestecie ju maestwem?

  ale:When did you get married? Kiedy si pobralicie?

  How many times have you taken your driving test? Ile razy ju zdawae egzaminna prawo jazdy?

  ale:When did you pass your driving test? Kiedy zdae ezgamin na prawo jazdy?

  15

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  21/44

  21www.jezykiobce.pl

  ANGIELSKI CZASY

  wiczenia

  16

  Tworzenie przecze

  Przeczenia tworzy si poprzez dodanie swka not do czasownika posikowego havelub has. Formy skrcone to havent lub hasnt. Forma czasownika gwnego pozostaje

  taka jak w zdaniu twierdzcym. Oto przykady:I havent gone abroad ever before. Nigdy wczeniej nie byem za granic.

  Jessica hasnt found a job yet. Jessica nie znalaza jeszcze pracy.

  We havent read all those letters yet. Jeszcze nie przeczytalimy tych wszystkich

  listw.

  They havent replied to my e-mail yet. Nie odpowiedzieli jeszcze na mj e-mail.

  wiczenie 1

  Uzupenij zdania poprawn form czasownikw:

  1. (leave) Im sorry, but Ann has already ..................... .

  2. (be) Have you ever ........................... to New York?

  3. (finish) He hasnt ........................... his homework.

  4. (buy) My brother has ................................. a new flat.

  5. (live) My uncle has ........................... in Canada for over 20 years now.

  6. (clean) Have you ............................... your room?

  7. (improve) Your English has really ......................... since we last met.

  wiczenie 2

  Uzupenij zdania waciwymi okreleniami czasu:

  since for recently how long just already yet

  1. Ive had my dog .............. two years.

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  22/44

  22

  Audio Kurs

  2. I havent read the book you lent me ............ .

  3. .................... have you known Andrea?

  4. Hows George? I havent seen him ................. .

  5. My sister hasnt called me .............. she left.

  6. Ive .............. seen that movie. But I can watch it again.

  7. Shes ................ returned from Brazil. She has a beautiful golden tan.

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  23/44

  23www.jezykiobce.pl

  Czas Present Perfect Continuous wyraa czynno, ktra rozpocza siw przeszoci i trwa nieprzerwanie do chwili obecnej. Czasu tego uywamy rwnie,by podkreli skutek oraz trwanie czynnoci lub procesu, ktry niedawno si

  zakoczy. W zdaniach stosuje si konstrukcj czasownika posikowego havelub has, dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, nastpnie been oraz czasownikaz kocwk -ing. Na przykad:

  She has been learning German for five years. Ona uczy si niemieckiego

  od piciu lat.

  I have been trying to call her but shes always engaged. Prbuj si do niej

  dodzwoni, ale cigle jest zajte.

  It has been snowing all night. Look at the street. Its all covered with snow!

  nieg pada ca noc. Spjrz na ulic. Jest caa pokryta niegiem!

  W zdaniach z uyciem tego czasu czsto wystpuj okrelenia takie jak for (przez), since(od), a w pytaniach how long (jak dugo), np.:

  Ive been working for this company for two years. Pracuj w tej firmie od dwch lat.

  My brother has been smoking since he was seventeen. Mj brat pali

  od siedemnastego roku ycia.

  How long have you been keeping this a secret? Jak dugo utrzymywae to w tajemnicy?

  worzenie pyta

  Tworzenie pyta

  Pytania zamknite tworzy si przez inwersj, czyli przestawienie have lub hasna pocztek zdania. Pytania szczegowe tworzymy przez inwersj oraz dodajcodpowiedni zaimek pytajcy na pocztku pytania. Oto przykady:

  Have you been sleeping? Spae?

  Has she been working all night? Czy ona pracowaa ca noc?

  What have you been doing recently? Co ostatnio porabiasz?

  How long have you been waiting for us? Jak dugo na nas czekalicie?Why are you so tired? Have you been running? Dlaczego jeste taki zmczony?

  Biegae?

  Tworzenie przecze

  Przeczenia tworzy si poprzez dodanie not do czasownika posikowego have lub has.

  Czsto uywa si form skrconych havent lub hasnt, np.:He hasnt been sleeping much recently. Ostatnio nie sypia zbyt duo.We havent been swimming for years. Od lat nie pywalimy.

  17

  Lekcja 6 Czas Present Perfect Continuous

  18

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  24/44

  24

  Audio Kurs

  wiczenia

  Zwr uwag na rnic midzy czasami Present Perfect a Present PerfectContinuous w poniszych zdaniach. Pierwsze z nich podkrela trwanie danej czynnociprzez jaki czas, drugie natomiast, jej rezultat. Porwnaj:

  Ive been saving money for five months. Oszczdzam pienidze od piciu miesicy.

  Ive saved 200. Zaoszczdziem 200 euro.

  wiczenie 1

  Uzupenij zdania czasownikami w Present Perfect Continuous:

  1. (rain) It .............................. all day.

  2. (live) Patrick .......................... in England since May.

  3. (wash) I .................................. the dishes.

  4. (work) She .................................... hard today.

  5. (not feel) I ....................................... well recently.

  6. (read) He ........................... reports all weekend.

  wiczenie 2

  Uzupenij ponisze zdania czasownikami w czasie Present Perfect lub PresentPerfect Continuous:

  eat travel steal swim write play

  1. Look! Somebody ..................... all the money!

  2. Where have you been? (you) ........................... squash?

  3. Somebody ..................... all my chocolates! The box is empty!

  4. How many books (she) .............................. ?

  5. Your hair is all wet. (you) ................................ ?6.Jake is in Brazil now. He ................................. for two months.

  19

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  25/44

  25www.jezykiobce.pl

  Lekcja 7 Czas zaprzeszy Past Perfect

  Czasu Past Perfect uywamy chcc podkreli, e jaka czynno miaa miejsceprzed inn czynnoci lub wydarzeniem w przeszoci. Std czas ten nazywanyjest czasem zaprzeszym. Zdania twierdzce tworzy si uywajc czasownika

  posikowego had dla wszystkich osb oraz formy imiesowowej czasownika(Past Participle), tej samej co w czasie Present Perfect. Oto przykadowe zdania:

  The lesson had already started when we arrived. Kiedy przyjechalimy,

  lekcja ju si zacza.

  She was very nervous. She had never flown before. Bya bardzo

  zdenerwowana. Nigdy wczeniej nie leciaa samolotem.

  I was on my way home before I realised Id forgotten my keys. Byem w poowie

  drogi do domu, kiedy zdaem sobie spraw, e zapomniaem swoich kluczy.

  W zdaniach w czasie tym pojawiaj si okrelenia takie jak by the time (zanim), before(zanim) i after (po), np.:

  By the time we arrived, they had left. Oni wyszli, zanim przyjechalimy.

  I had never seen her before. Nigdy wczeniej jej nie widziaem.

  He learnt to speak English after he had been abroad. Nauczy si angielskiego

  po tym, gdy wyjecha za granic.

  Zwr uwag na rnic w zdaniach. Drugie z nich, w ktrym uyto czasu Past Perfect,

  wyranie podkrela, e jedna czynno miaa miejsce wczeniej ni kolejna. Porwnaj:They finished lunch when we arrived. Skoczyli je lunch, gdy przyjechalimy.

  They had finished lunch when we arrived. Skoczyli je lunch, zanim

  przyjechalimy.

  Tworzenie pyta

  Pytania tworzymy poprzez inwersj, przestawiajc czasownik posikowy had

  na pocztek zdania. Pytania szczegowe tworzy si w ten sam sposb dodajcpoza tym odpowiedni zaimek pytajcy: what (co), who (kto), where (gdzie), why(dlaczego), np.:

  Had you visited Prague before you went there last month for a holiday?

  Czy bye ju wczeniej w Pradze, zanim pojechae tam na wakacje w zeszym

  miesicu?

  20

  21

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  26/44

  26

  Audio Kurs

  wiczenia

  Tworzenie przecze

  Przeczenia tworzy si poprzez dodanie not do czasownika posikowego had. Stosuje sitake form skrcon hadnt. Zarwno w przeczeniach, jak i w pytaniach, forma gwnego

  czasownika pozostaje bez zmian. Na przykad:We hadnt been to Spain before. Nie bylimy wczeniej w Hiszpanii.

  She said she hadnt seen the play. Powiedziaa, e nie widziaa tej sztuki.

  wiczenie 1

  Uzupenij zdania czasownikami w czasie Past Perfect lub Past Simple:

  1. (begin) We got to the cinema too late. The film ............ already ..............................

  2. (not clean) The house was dirty as they ................................... it for weeks.

  3. (go) I felt very tired so I ............................... straight to bed.

  4. (study) I ...................................... hard before I took the exam last week.

  5. (have) I ................................... a phone call from Angela yesterday. We hadnt spokenfor a long time.

  wiczenie 2

  Pocz powki zda tak, aby powstay poprawne, logiczne zdania:

  1. I had always believed a.but I couldnt.

  2. I had intended to come earlier b. that she was sincere.

  3. She wanted to know c. that they had grown.

  4. She had worked for the firm for a year d. what had happened to her computer.

  5. They sold vegetables e.but she gave up her job last week.

  22

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  27/44

  27www.jezykiobce.pl

  Lekcja 8 Czas przyszy Future Simple

  23

  24

  Czas Future Simple to czas przyszy prosty. Uywa si go mwic o wydarzeniachprzyszych, podejmujc spontaniczne decyzje, skadajc obietnice i formuujcprob o pomoc. Zdania twierdzce tworzymy za pomoc czasownika modalnego

  will oraz czasownika gwnego w bezokoliczniku. Na przykad:The new shopping mall will be open in May. Nowe centrum handlowe zostanie

  otwarte w maju.

  I will call you as soon as I arrive. Zadzwoni do ciebie, jak tylko przyjad.

  I will keep my fingers crossed for you. Bd trzyma za ciebie kciuki.

  Will you shut the door, please? Czy mgby zamkn drzwi?

  W zdaniach wyraajcych czynno przysz czsto uywa si okrele czasu takich jaktomorrow (jutro), next month (w przyszym miesicu), soon (wkrtce), na przykad:

  If you prefer, I will meet you tomorrow. Jeli wolisz, spotkamy sie jutro.

  Our grandmother will be 90 next month. W przyszym miesicu nasza babcia

  koczy 90 lat.

  We will run out of petrol soon. Wkrtce skoczy nam si paliwo.

  Tworzenie pyta

  Pytania oglne tworzymy poprzez inwersj, przestawiajc czasownik willna pocztek zdania. W pytaniach szczegowych na pocztku dodaje sirwnie odpowiedni zaimek: what (co), who (kto), when (kiedy), where (gdzie),why (dlaczego), np.:Will your parents be at home in the afternoon? Czy twoi rodzice bd po poudniu

  w domu?

  Will you marry me? Wyjdziesz za mnie?

  What will happen if I press this button? Co si stanie, jeli wcisn ten przycisk?

  Where will you be tomorrow at 7 p.m.? Gdzie bdziesz jutro o 19?

  W pytaniach stosuje si czasem rwnie duo rzadsz form grzecznociow shall,zwaszcza w ofertach i sugestiach:

  What shall we do this evening? Co robimy dzi wieczorem?

  Shall I get you a cup of tea? Czy moe przynie ci filiank herbaty?

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  28/44

  Audio Kurs

  wiczenia

  Tworzenie przecze

  Przeczenia tworzy si dodajc not do czasownika will. Bardzo czsto uywa si formyskrconej wont. Oto przykadowe zdania:

  I wont be able to come to the party. Nie dam rady przyj na przyjcie.We wont have time to go sightseeing. Nie bdziemy mieli czasu na zwiedzanie.

  Naley zwrci uwag na rnic w wyraaniu przyszoci za pomoc will oraz czasuPresent Continuous. Jak ju byo wspomniane, will wyraa decyzj podjtw momencie mwienia. Natomiast czas Present Continuous intencje, decyzje podjtei zaplanowane duo wczeniej. Porwnaj zdania:

  Im moving to a new flat next week. W przyszym tygodniu przenosz si

  do nowego mieszkania.

  That suitcase looks heavy! Ill help you with it! Ta walizka wyglda na cik!

  Pomog ci j nie!

  wiczenie 1

  Uzupenij zdania form Present Continuous lub will:

  1. (fly) I .................................... to Brussels tomorrow. Ive already bought the ticket.

  2. (bite) The dog ................................. you if you tease it.

  3. (shut) Its a bit cold. I think I ............................. the window.

  4. (give) I................................. a party on Friday night. Ive done some shopping and Imgoing to bake a cake.

  5. (go) Sorry, I cant attend the meeting tomorrow. I .................................... to Paris.

  6. (love) This movie is great. I think you .................................... it.

  25

  28

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  29/44

  29www.jezykiobce.pl

  ANGIELSKI CZASY

  wiczenie 2

  Pocz zdania tak, aby powstay dialogi:

  1. The phone is ringing. a. OK, well stay in touch.

  2. Ill help you. b. No, I think Ill stay at home. But thanks, anyway.

  3. Are you coming with me? c. That wont be necessary.

  4. We havent got any sugar. d. Ill get it.

  5. I must be going. e. Oh, havent we? Ill go and get some.

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  30/44

  30

  Konstrukcja to be going to wyraa zamiary i plany. Uywa si jej takedo wyraania wnioskw na temat przyszoci na podstawie obserwacji dokonanychw momencie mwienia. Zdania twierdzce zawieraj odpowiedni dla danej osoby

  form czasownika to be (by), nastpnie going to oraz czasownik gwnyw bezokoliczniku. Oto przykadowe zdania:

  Im going to buy a new car. Zamierzam kupi nowy samochd.

  He is not going to come to work tomorrow. He is sick. Nie bdzie go jutro

  w pracy. Jest chory.

  I think the weather is going to be beautiful. Myl, e bdzie pikna pogoda.

  Look at those clouds. Its going to rain. Spjrz na te chmury. Zanosi si

  na deszcz.

  Czsto porwnuje si uycie konstrukcji to be going to oraz formy will. Zasadnicz rnicw uyciu tych dwch konstrukcji jest fakt, i will wyraa spontaniczn decyzj, bdprzewidywanie dotyczce przyszoci. Konstrukcji to be going to uywa si mwic oplanach i zamiarach. Czasami jednak form tych mona uywa wymiennie np.:

  I think they wont come to the party.

  I think they are not going to come to the party. Myl, e oni nie przyjd

  na przyjcie.

  She will be forty next month.She is going to be forty next month. W przyszym miesicu ona koczy czterdzieci

  lat.

  Tworzenie pyta

  Pytania zamknite tworzy si za pomoc inwersji, przestawiajc form czasownikaby na pocztek zdania. Pytania szczegowe tworzymy dodajc na pocztek

  pytania zamknitego odpowiedni zaimek pytajcy, np. when (kiedy), what (co),who (kto). Oto przykady:

  Are you going to talk to him again? Zamierzasz ponownie z nim porozmawia?

  Is he going to start a new business? Czy on zamierza otworzy now firm?

  What are you going to do now? Co zamierzasz teraz zrobi?

  When is he going to apply for a new job? Kiedy on zamierza ubiega si o now

  prac?

  Lekcja 9 Konstrukcjato be going to

  26

  27

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  31/44

  31www.jezykiobce.pl

  ANGIELSKI CZASY

  wiczenia

  Tworzenie przecze

  Przeczenia tworzymy poprzez dodanie not do formy czasownika by, np.:Im not going to eat pizza. Nie bd je pizzy.

  They are not going to stay here forever. Oni nie zamierzaj zosta tu na zawsze.

  W przypadku czasownika to go (i), mona uy konstrukcji to be going to golub samego to be going to. Nie ma to wikszego wpywu na znaczenie zdania.

  My friends are going to go to Budapest.

  My friends are going to Budapest. Moi znajomi wyjedaj do Budapesztu.

  wiczenie 1

  Uzupenij zdania form be going to lub will:

  1. Did you send me an e-mail?

  (do) Oh, Im sorry. I completely forgot about it. I ............................. it now.

  2. (be) I feel terrible. I ................................ sick.

  3. I dont know how to send MMSes.

  (show) Its very easy. I ................................. you.

  4. (have) Have you heard the news? My sister .................................... a baby!

  5. Why do you want to sell your car?

  (use) I .................................... it anymore.

  28

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  32/44

  32

  Audio Kurs

  wiczenie 2

  Pocz zdania tak, aby powstay krtkie dialogi:

  1. What would you like to eat?

  2. Are you going to work tomorrow?

  3. Are they going to have a party?

  4. What is he going to do about the problem?

  5. Youre not going to believe this.

  a. Really? What happened?

  b. Nothing. He wants to see what will happen.

  c. No, Im taking the day off.

  d. Ill have some toast.

  e. I dont think theyve decided yet.

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  33/44

  33www.jezykiobce.pl

  Mwic o przyszoci, moemy rwnie uywa czasu Future Continuous.Uywamy go w przypadku, gdy czynno jest ciga i chcemy podkreli, e bdzieona trwa przez jaki czas. Future Continuous okrela rwnie dziaania, ktre

  w konkretnym momencie w przyszoci bd w trakcie wykonywania. Zdania w tymczasie tworzy si za pomoc will be oraz czasownika z kocwk -ing, dla wszystkichosb tak samo. W zdaniach pojawiaj si podobne okrelenia czasu jak w przypadkuczasu przyszego prostego (Future Simple), a take okrelenia takie jak this timetomorrow (o tej porze jutro), this time next week (o tej porze w przyszym tygodniu),na przykad:

  Tomorrow at 10 a.m. I will be working. Jutro o dziesitej bd pracowa.

  In the future everybody will be using digital cameras. W przyszoci wszyscy

  uywa bd aparatw cyfrowych.

  At this time tomorrow, Ill be taking an exam. O tej porze jutro bd zdawa

  egzamin.

  Tworzenie pyta

  Pytania zamknite tworzy si poprzez inwersj, przestawiajc na pocztek zdaniaczasownik posikowy will. W pytaniach szczegowych na pocztek dodajemy take

  odpowiedni zaimek pytajcy, np. what (co), when (kiedy), who (kto). Oto przykady:Will you be staying with your friends? Zatrzymasz si u przyjaci?

  Will you be using the car tomorrow? Bdziesz jutro uywa samochodu?

  What will you be doing at this time on Sunday? Co bdziesz robi o tej porze

  w niedziel?

  Tworzenie przecze

  Przeczenia tworzymy dodajc not do czasownika will. Czsto uywa si rwnieskrconej formy wont, np.:

  I expect he wont be coming to the party. Wydaje mi si, e on nie przyjdzie

  na przyjcie.

  I hope it wont be raining next week. W przyszym tygodniu nie bdzie pada.

  Lekcja 10 Czas przyszy Future Continuous

  29

  30

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  34/44

  34

  wiczenie 1

  Uzupenij zdania czasownikami w odpowiedniej formie czasu Future

  Continuous:

  1. (see) Will you be ....... Adam tomorrow?

  2. (miss) He will be ................ his girlfriend about now.

  3. (jog) He will be ............ from 78 p.m.

  4. (fly) On Monday at 3.00 we will be ............. to Australia.

  5. (watch) Ill be ........................ the match on TV.

  6. (arrive) Theyll be ............ in Madrid just about now.

  wiczenie 2

  U pytania w czasie Future Continuous uywajc poniszych podpowiedzi.

  1.you / come along / with us / this evening

  2.you / see her / soon

  3. what / they / do / tomorrow at noon

  4.John / wait for me / there

  5. The Rolling Stones / give / any concerts / in Europe / this year?

  31

  wiczenia

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  35/44

  Odpowiedzi

  Lekcja 1

  wiczenie 11. is, 2. has, 3. smokes, 4. plays, 5. live,6. opens.

  wiczenie 21. Where does she live? 2. How muchdoes the jacket cost? 3. What do youstudy? 4. When does the bus leave?5. Who does it belong to?

  Lekcja 2wiczenie 11. What are you listening to? 2. They aregetting married next month. 3. It is snow-ing at the moment. 4. They are sitting inthe kitchen and drinking coffee. 5. Maria ishaving supper. 6. Why are you laughing at

  her?

  wiczenie 21. is having, 2. arent enjoying,3. is shining, 4. isnt raining, 5. is wearing,6. is ringing.

  Lekcja 3wiczenie 1

  1. ate, 2. spent, 3. went, 4. had, 5. was,6. returned.

  wiczenie 21. Who did you see? 2. What did shehave for dinner? 3. How long did you stayin Paris? 4. What happened in themorning? 5. Where was your sister last

  week?

  Lekcja 4

  wiczenie 11. I was sleeping at 5.30 this morning.2. I saw Mike when I was cycling homeyesterday. 3. This time last year I wasworking in a pub. 4. She started to runwhen she heard footsteps behind her.5. I broke my leg while I was snowboarding.

  wiczenie 21. a, 2. c, 3. f, 4. h, 5. g, 6. e, 7. d, 8. b.

  Lekcja 5wiczenie 11. left, 2. been, 3. finished, 4. bought,5. lived, 6. cleaned, 7. improved.

  wiczenie 2

  1. for, 2. yet, 3. how long, 4. recently,5. since, 6. already, 6. just.

  Lekcja 6wiczenie 11. It has been raining all day. 2. Patrickhas been living in England since May.3. Ive been washing the dishes. 4. Shesbeen working hard today. 5. I have not

  been feeling well recently. 6. He has beenreading reports all weekend.

  wiczenie 21. Somebody has stolen all the money!2. Have you been playing squash?3. Somebody has eaten all my chocolates!4. How many books has she written?

  5. Have you been swimming? 6. He hasbeen travelling fot two months.

  35

  ANGIELSKI CZASY

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  36/44

  Lekcja 7wiczenie 11. We got to the cinema too late. The filmhad already begun. 2. The house was

  dirty as they hadnt cleaned it for weeks.3. I felt very tired so I went straight to bed.4. I had studied hard before I took theexam last week. 5. I had a phone callfrom Angela yesterday. We hadnt spokenfor a long time.

  wiczenie 21. b, 2. a, 3. d, 4. e, 5. c.

  Lekcja 8wiczenie 11. Im flying to Brussels tomorrow. Ivealready bought the ticket. 2. The dog willbite you if you tease it. 3. Its a bit cold.I think I will shut the window. 4. Im givinga party on Friday night. Ive done some

  shopping and Im going to bake a cake.5. Sorry, I cant attend the meetingtomorrow. Im going to Paris. 6. Thismovie is great. I think youll love it.

  wiczenie 21. d, 2. c, 3. b, 4. e, 5. a.

  Lekcja 9

  wiczenie 11. Did you send me an e-mail? Oh,Im sorry. I completely forgot about it. Illdo it now. 2. I feel terrible. I am going tobe sick. 3. I dont know how to sendMMSes. Its very easy. I will show you.4. Have you heard the news? My sister isgoing to have a baby! 5. Why do you

  want to sell your car? I am not going touse it anymore.

  wiczenie 21. d, 2. c, 3. e, 4. b, 5. a

  Lekcja10

  wiczenie 11. Will you be seeing Adam tomorrow?2. He will be missing his girlfriend aboutnow. 3. He will be jogging from 78 p.m.4. On Monday at 3.00 we will be flying toAustralia. 5. Ill be watching the match onTV. 6. Theyll be arriving in Madrid justabout now.

  wiczenie 21. Will you be coming with us thisevening? 2. Will you be seeing her soon?3. What will they be doing tomorrow atnoon? 4. Will John be waiting for methere? 5. Will The Rolling Stones be givingany concerts in Europe this year?

  36

  Audio Kurs

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  37/44

  Czasowniki nieregularneI forma II forma III forma

  zaczyna begin began begun

  ama break broke broken

  przynosi bring brought broughtbudowa build built built

  kupi buy bought bought

  apa catch caught caught

  wybiera choose chose chosen

  przychodzi come came come

  kosztowa cost cost cost

  ci cut cut cut

  robi do did done

  rysowa draw drew drawn

  pi drink drank drunk

  je eat ate eaten

  upada fall fell fallen

  czu si feel felt felt

  znajdowa find found found

  lecie fly flew flown

  zapomina forget forgot forgotten

  dostawa get got gotdawa give gave given

  i go went gone

  rosn grow grew grown

  sysze hear heard heard

  uderza hit hit hit

  zatrzymywa hold held held

  rani hurt hurt hurt

  trzyma keep kept kept

  wiedzie know knew known

  wychodzi leave left left

  poycza (komu) lend lent lent

  gubi lose lost lost

  (z)robi make made made

  spotyka meet met met

  paci pay paid paid

  ka put put put

  czyta read read [red] read [red]biega run ran run

  powiedzie say said said

  37

  ANGIELSKI CZASY

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  38/44

  widzie see saw seen

  sprzedawa sell sold sold

  wysya send sent sent

  piewa sing sang sung

  siada sit sat satspa sleep slept slept

  mwi speak spoke spoken

  sta stand stood stood

  kra steal stole stolen

  pywa swim swam swum

  bra take took taken

  uczy (kogo) teach taught taught

  powiedzie tell told told

  myle think thought thought

  rozumie understand understood understood

  nosi (ubranie) wear wore worn

  pisa write wrote written

  38

  Audio Kurs

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  39/44

  PRESENT SIMPLE(always, never, often, sometimes, usually)

  Zdania twierdzce

  I

  You

  Weplay, read, like, do;

  They

  He

  She plays, reads, likes, does;

  It

  PrzeczeniaI

  You play.

  Wedont

  work.

  They do.

  He like.

  She doesnt watch.

  It

  Pytania tak/nie

  I

  you work?Do

  we play?

  they do?

  he like?

  Does she watch?

  it

  Pytania otwarte kiedy? gdzie? jak?jak czsto? co? dlaczego?

  I

  When you watch TV?

  Where do we live?

  How they go to work?

  How often he play tennis?What does she do?

  Why it

  PRESENT CONTINUOUS(now, at present, at the moment)

  Zadania twierdzce

  I am

  He working.

  She is eating.

  It writing a letter.

  You watching TV.

  We are

  They

  PrzeczeniaI am not

  Heworking.

  She isnteating

  Itwriting a letter

  You watching TV.

  We arent

  They

  Pytania tak/nie

  Am I

  he working?

  Is she eating?

  it writing a letter?

  you watching TV?

  Are we

  they

  Pytania otwarte kiedy? gdzie? jak?jak czsto? co? dlaczego?

  When he

  Where is she eating?

  How it going?

  How often you crying?

  What are we doing?

  Why they

  39

  ANGIELSKI CZASY

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  40/44

  PAST SIMPLE(yesterday, two days ago, last week,

  last summer itd.)

  Zdania twierdzceI

  You

  He played, wanted,

  She watched, opened;

  It

  We went, read, wrote, did;

  They

  Przeczenia

  I

  You play.

  He work.

  She didnt do.

  It like.

  We watch.

  They

  Pytania tak / nie

  I

  you work?

  he play?

  Did she do?

  it like?

  we watch?

  they

  Pytania otwarte kiedy? gdzie? jak?jak czsto? co? dlaczego?

  I

  When you watch TV?

  Where he live?

  How she go to work?

  How often did it play tennis?What we do?

  Why they cry?

  PAST CONTINUOUS

  Zadania twierdzce

  I

  Hewas

  She working.

  It eating.

  You writing a letter.

  We were watching TV.

  They

  Przeczenia

  IHe

  wasntShe working.

  It eating.

  You writing a letter.

  We werent watching TV.

  They

  Pytania tak/ nieI

  WasHe

  She working?

  It eating?

  You writing a letter?

  Were We watching TV?

  the

  Pytania otwarte kiedy? gdzie? jak?jak czsto? co? dlaczego?

  I

  When he

  Where was she eating?

  How it going?

  How often you crying?

  What were we doing?

  Why they

  40

  Audio Kurs

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  41/44

  PRESENT PERFECT(since, for, already, yet, just, recently)

  Zdania twierdzce

  I

  You have played, wanted,

  We washed, opened;

  They

  Hegone, read, written

  She has

  Itdone;

  Przeczenia

  I played.You wanted.

  We havent washed.

  They opened.

  gone.

  He read.

  She hasnt written.

  It done.

  Pytania tak / nie

  I played?

  you wanted?

  Have we washed?

  they opened?

  gone?

  he read?

  Has she written?

  it done?

  Pytania otwarte kiedy? gdzie? jak?jak czsto? co? dlaczego?

  I played?

  When you wanted?

  Where have we washed?

  How they opened?

  How often he gone?

  What has she read?Why it written?

  done?

  PRESENT PERFECT CONTINUOUS

  Zdania twierdzce

  I

  You have been working,

  We eating,

  They running,

  Hewritting a letter.

  She has been

  Itwatching TV.

  Przeczenia

  IYou havent working.

  We been eating.

  They running.

  writing a letter.

  He watching TV.

  She hasnt been

  It

  Pytania tak / nie

  I

  you

  Have we working?

  they eating?

  been running?

  he writing a letter?

  Has she watching TV?

  it

  Pytania otwarte kiedy? gdzie? jak?jak czsto? co? dlaczego?

  I

  When you working?

  Where have we eating?

  How they running?

  How often been writing

  What he a letter?Why has she watching

  it TV?

  ANGIELSKI CZASY

  41

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  42/44

  42

  Audio Kurs

  PAST PERFECT

  Zdania twierdzce

  I

  You played, wanted.

  He washed, opened.

  She had

  It gone, read, written

  We done;

  They

  Przeczenia

  I played.

  You wanted.

  He washed.

  She hadnt opened.

  It gone

  We read.

  They written

  done

  Pytania tak / nie

  I played?

  you wanted?

  he washed?

  Had she opened?

  it gone?

  we read?

  they written?

  done?

  Pytania otwarte kiedy? gdzie? jak?jak czsto? co? dlaczego?

  I played?

  When you wanted?

  Where he washed?

  How had she opened?

  How often it gone?

  What we read?

  Why they written?

  done?

  FUTURE SIMPLE

  Zdania twierdzce

  I

  You play.

  He want.

  She will watch TV.

  It open.

  We run.

  They write a letter.

  Przeczenia

  I play.You want.

  He wash.

  She wont open.

  It run.

  We write a letter.

  They

  Pytania tak / nie

  I play?

  you want?

  he watch TV?

  Will she open?

  it gone?

  we run?

  they write a letter?

  Pytania otwarte kiedy? gdzie? jak?jak czsto? co? dlaczego?

  I play?

  When you want?

  Where he watch TV?

  How she open?

  How oftenwill

  it run?

  What we write a letter?

  Why they

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  43/44

  43www.jezykiobce.pl

  ANGIELSKI CZASY

  Konstrukcja TO BE GOING TO

  Zdania twierdzce

  I am

  He play.

  She is watch TV.

  It going to write a letter.

  You read a book.

  We are run.

  They open.

  Przeczenia

  I am

  He play.

  She is not watch TV.

  It going to write a letter.

  You read a book.

  We are run.

  They open.

  Pytania tak/ nie

  Am I

  he play?

  Is she watch TV?

  it going to write a letter?

  you read a book?

  Are we run?

  they open?

  Pytania otwarte kiedy? gdzie? jak?jak czsto? co? dlaczego?

  IWhen

  amplay?

  Where he watch TV?

  How is she write a letter?

  How often it going read a book?

  What you to run?Why are we open?

  they

  FUTURE CONTINUOUS

  Zdania twierdzce

  I

  You working.

  He eating.

  She will be running.

  It writting a letter.

  We watching TV.

  They

  Przeczenia

  IYou working.

  He eating.

  She wont be running.

  It writting a letter.

  We watching TV.

  They

  Pytania tak / nie

  I

  you working?

  he eating?

  Will she be running?

  it writing a letter?

  we watching TV?

  they

  Pytania otwarte kiedy? gdzie? jak?jak czsto? co? dlaczego?

  I

  When you working?

  Where he eating?

  How she running?

  How often will it be writing

  What we a letter?

  Why they watching

  TV?

 • 8/11/2019 Angielski czasy

  44/44

  Audio Kurs

  NOTATKI