Top Banner
(C) Mgr. Martin Šmíd Anatomická Anatomická stavba ledvin stavba ledvin
88

Anatomická stavba ledvin

Jan 03, 2016

ReportDownload

Documents

Anatomická stavba ledvin. Uložení ledvin v těle. páteř. ledviny. Vazivový obal a tuková vrstva. Velký zádový sval. nadledvina. aorta. ledvina. ledvina. ledvinná tepna. močovod. ledvinná žíla. dolní dutá žíla. močový měchýř. Th 12. dvanácté žebro. ledvinná papila. - PowerPoint PPT Presentation

 • Anatomick stavba ledvin

  (C) Mgr. Martin md

 • Uloen ledvin v tle

 • ledvinypteVelk zdov svalVazivov obal a tukov vrstva

 • aortaledvinaledvinn tepnaledvinn lamoov mchdoln dut lamoovodledvinanadledvina

 • dvanct ebroTh 12 ledvinn papilaLedvinn pnvikaledvinamoovodMoov mch

 • Skuten tvar ledvin

 • Anatomie ledvin na podlnm ezu

 • kradeledvinn papilaledvinn pyramidaledvinn kalichledvinn pnvikaureter

 • pyramidajednotliv nefrony skldajc pyramiduledvinn papilavazivov oballedvinn kalichkra ledvinledvinov pnvikaureterledvinn laledvinn tepna

 • Podln ez ledvinnou pyramidou

 • st do ledvinnho kalichuvrchol ledvinn papily

 • Terminln st moov soustavymoovodymoov mchmoov trubiceprostatasmr pohybu moi

 • Prez moovodem

 • Cvn zsoben ledvin

 • Mikroanatomick stavba ledvin

  (c) Mgr. Martin md

 • kra ledvinde ledvinsbrn kanlekglomerulusnefron korovnefron deov juxtaglomerulrn

 • Anatomie nefronu

 • Bowmanv vekVas aferensLedvinn laVasa rectaglomerulusOblast skimming efektuSbrn kanlek

 • Proces filtrace v glomerulu

  (C) Mgr. Martin md

 • Glomeruly s aferentnmi a eferentnmi cvami 2 a vych d

 • Stavba glomerulu

 • glomerulus klubko vlsenicledvinn arterioly pivdjc krev do glomerulu

 • aferentn arteriolaeferentn arteriolaMacula densa distlnho tubulu Juxtaglomerulrn apartBowmannv vekmoov prostorGlomerulus s podocytyproximln tubulus

 • 1 - podocyt2 vbky podocytu - pedicelyotvory mezi pedicely msto resorpce

 • Detailn fotka podocytu s pedicely na povrchu glomerulrn pleten

 • Principy resorpce v glomerulumal stice ionty, elektrolyty, aminokyseliny, monosacharidy velk stice krevn blkoviny, krvinky, polysacharidy . krevBowmannv vekp H2O

 • Skimming efektZen vas eferens (rst tlaku)mal sticevelk sticeVasa rectapolopropustn stkokrade

 • Distln tubulusSbrn kanlekVasa rectaVzestupn kanlek Henleovy klikySestupn kanlek Henleovy klikyProximln tubulusglomerulusBowmanv vekVas eferensVas aferensLedvinn tepnaLedvinn la

 • Obecn principy resorpce v ledvinch

  (c) Mgr. Martin md

 • soli (osmoticky aktivn stice)vodn prostedECTextracelulrn tekutinaICTintracelulrn tekutinaNorma fyziologick stav isotonick tekutina

 • Pohyb vody jako reakce na koncentran gradienty osmoticky aktivnch sticnedostatekHypertonick prostedHypotonick prosted

 • Smr pohybu vody - pohnna prostou difz isotonick roztokhypotonick roztokhypertonick r.

 • iontySmr pohybu iont pohnny koncentranm gradientem z prosted hypertonickho do prosted hypotonickho

 • Aplikace principu pohybu vody na pkladu rostlinn buky

 • iontyvodaHypertonick prostedHypotonick prostedPolopropustn membrna

 • vsledekIsotonick prostedIsotonick prosted

 • Hypertonick prostedHypotonick prostedAktivn transport iontpirozen chemick gradient iontyATPADP+Penergie

 • prava primrn moi v proximlnm tubulu

  (C) Mgr. Martin md

 • Principy resorpce v proximlnm tubulu Na+glukza, AK, fosft, laktt K+Cl-H2Oaktivn transportkotransport a symportprost difze H2O

 • Resorpce v Henleov klice

  (C) Mgr. Martin md

 • Porovnn protiproudov a paraleln vmny tepla

 • PRINCIP PROTIPROU-DOVHO SYSTMU

 • kradeIsotonick primrn moHypertonick de40060080010001200350H2OH2OH2OH2O5507509501150Na+ Cl-Na+ Cl-Na+ Cl-H2O750550350800600400Iso- a hypotonick mo

 • Hypertonick dedekraH2OH2OH2OH2OVasa recta

 • 1100Ukzka z knih chyba ve vzestupnm ramnku jak by to mlo nsledky, kdyby to lo skuten takhle? 1100

 • Resorpce v distlnm tubulu

  (C) Mgr. Martin md

 • Isotonick mokradeNa+K+ i H+zeno aldosteronemH2ONedostatek tlnch tekutin je vyluovn ADHCl-Isotonick mosbrn kanlek

 • Isotonick moNa+K+ i H+Cl-kradesbrn kanlekzeno aldosteronemH2ONadbytek tlnch tekutin nen vyluovn ADHHypotonick mo

 • Resorpce ve sbrnm kanlku

  (C) Mgr. Martin md

 • Sbrn kanlekDistln tubulusStna sbrnho kanlku neprostupn pro vodu !kradeHypotonick moDostatek tlnch tekutin bez ADHMnoho hypotonick moiH2OH2O

 • Isotonick moSbrn kanlekDistln tubuluskradeNedostatek tlnch tekutin ADH vylouenH2OH2OMlo hypertonick moiH2O

 • Sbrn kanlekDistln tubuluskradeIsotonick moNa+K+H+Zkladn principy acido-bazick regulaceKysel definitivn mo

 • Regulace krevnho tlaku

  (C) Mgr. Martin md

 • glomerulusBowmanv vekVas aferensVas eferensJuxtaglomerulrn apartDistln tubulus

 • Umstn juxtaglomeru-lrnho apartu v rmci celho nefronu

 • Afferent arterioleJuxtaglomerulrn apart

 • mnoho tekutin v tleiln tlak osmolarita plasmy ADHzemlo tekutin v tleiln tlak osmolarita plasmy Kles resorpce H2O vce def. moiRoste resorpce H2O mlo def. moiRegulovno ADH z hypotalamu

 • Juxtaglomerulrn apartreninangiotensinogenangiotensinsiln vasokonstriktorRst krevnho tlakuHypotala-musNadledvinyADHaldosteron

 • Patologie vyluovac soustavy

  (C) Mgr. Martin md

 • Vystn ledvinn papilyLedvinn kmen kalichdeLedvinn kameny

 • Ledvinn kmen zaseknut v st ledvinn pnviky do moovodu

 • Ledvinn kmen zaseknut v moovodu i moov trubici

 • Obnaen ledvina se vzpenm ledvinnm kamenem v oblasti ledvinn pnviky

 • Ledvinn kmen

 • Transplantace ledvin

 • Ledviny pipraven na transplantaci

 • Ledvinn nedostatenosteen pomoc dialzy

 • Pacientka pipojen k dialyzanmu pstroji

 • Modern dialyzan centrumV Praze v Kri

 • Dialyzan pstroj

 • Princip dialzy

 • ena trpc ledvinnou nedostatenost

 • Konec

  (C) Mgr. Martin md

  (C) Mgr. Martin md

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.