Top Banner
122 Laporan Para Pengarah 133 Pernyataan oleh Para Pengarah 133 Perakuan Berkanun 134 Laporan Juruaudit 135 Penyata Kedudukan Kewangan 136 Penyata Pendapatan 137 Penyata Pendapatan Komprehensif 138 Penyata Perubahan Dalam Ekuiti 141 Penyata Aliran Tunai 143 Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan AMMB Holdings Berhad (223035-V) (Diperbadankan di Malaysia) Laporan Pengarah dan Penyata Kewangan Diaudit Penyata Kewangan 2014 AMMB Holdings Berhad (223035-V) 121
191

AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Jan 22, 2017

Download

Documents

buidung
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

122 Laporan Para Pengarah

133 Pernyataan oleh Para Pengarah

133 Perakuan Berkanun

134 Laporan Juruaudit

135 Penyata Kedudukan Kewangan

136 Penyata Pendapatan

137 Penyata Pendapatan Komprehensif

138 Penyata Perubahan Dalam Ekuiti

141 Penyata Aliran Tunai

143 Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad(223035-V)

(Diperbadankan di Malaysia)

Laporan Pengarah dan Penyata Kewangan Diaudit

Penyata Kewangan 2014

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 121

Page 2: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Para pengarah dengan sukacitanya membentangkan laporan mereka bersama dengan penyata kewangan diaudit AMMB HOLDINGS BERHAD

bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014.

AKTIVITI UTAMA

Aktiviti utama Syarikat adalah pemegangan pelaburan.

Subsidiari-subsidiari, sebagaimana disenaraikan dalam Nota 15 penyata kewangan, menyediakan rangkaian luas perbankan runcit, perbankan

perniagaan, perbankan pelaburan, perbankan korporat dan institusi, perbankan Islam dan perkhidmatan kewangan berkaitan yang juga termasuk

taja jamin insurans am, hayat dan takaful keluarga, pembrokeran stok dan saham, pembrokeran niaga hadapan, khidmat nasihat pelaburan dan

pengurusan aset, amanah pelaburan harta tanah dan amanah saham.

Tidak ada perubahan ketara dalam aktiviti Kumpulan dan Syarikat dalam tahun Kewangan.

PERISTIWA-PERISTIWA PENTING DAN BERIKUTNYA

Peristiwa-peristiwa penting dan berikutnya dalam tahun kewangan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Nota 57 penyata kewangan.

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KEWANGAN

Kumpulan Syarikat

RM’000 RM’000

Keuntungan bagi tahun 1,871,055 576,205

Milik:

Pemegang-pemegang ekuiti Syarikat 1,782,380 576,205

Kepentingan bukan mengawal 88,675 –

1,871,055 576,205

PROSPEK BAGI TAHUN KEWANGAN BERIKUTNYA

Untuk tahun kewangan akan datang (TK2015), pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka didorong oleh eksport, sejajar pemulihan urus niaga global

manakala permintaan domestik dijangka mendatar berikutan penggabungan fiskal dan rasionalisasi subsidi. Inflasi dijangka berada pada 3% daripada

keluaran negara kasar (KNK) yang diunjurkan 4.8% bagi tahun 2015.

Dalam sektor perkhidmatan kewangan, deposit borong dan pertumbuhan pinjaman akan dipacu oleh pelaksanaan projek di bawah Program

Transformasi Ekonomi (ETP) manakala pasaran modal, perbankan pelaburan, dagangan mata wang dan komoditi dijangka meraih manfaat daripada

peningkatkan urus niaga. Permintaan untuk pinjaman pengguna domestik mungkin menurun disebabkan pelaksanaan beberapa langkah peminjaman

bertanggungjawab bagi menangani hutang isi rumah yang tinggi dan mengurangkan perbelanjaan pengguna sejajar dengan rasionalisasi subsidi yang

sedang dilaksanakan.

Laporan Para Pengarah122 Laporan Tahunan 2014

Page 3: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Laporan Para Pengarah

PELAN DAN STRATEGI PERNIAGAAN

Untuk TK2015, Kumpulan AmBank akan dipandu oleh empat keutamaan strategik untuk mencapai Visi kami – sebagai sebuah kumpulan penyelesaian

kewangan terpelbagai pilihan Malaysia, yang mempunyai jaringan hubungan di peringkat antarabangsa, kami berasa bangga dapat membangunkan

masa depan anda bersama-sama dengan kami.

Pertama, mencatatkan pertumbuhan organik yang berfokus. Ini merangkumi pelan organik Kumpulan dengan tumpuan terhadap segmen-segmen

perniagaan berikut:

Fokus Perbankan Runcit adalah membina segmen baru di kalangan pelanggan mewah dan perniagaan kecil sambil memanfaatkan kekuatan yang

sedia ada untuk berkembang dalam pasaran umum. Perbankan Borong akan meningkatkan nilai francais dengan mensasarkan kepada segmen

dan terus mengeratkan hubungan bagi meningkatkan bahagian-dalam-dompet pelanggan-pelanggan yang sedia ada dan yang baru. Insurans Am

mensasarkan untuk mengekalkan kedudukan nombor satu dalam insurans motor menerusi bancaassurance dan sinergi daripada pengambilalihan

Kurnia selain pada masa sama mengembangkan segmen bukan motor. Perbankan Islam akan memfokuskan untuk mengembangkan hubungan bank

utama yang akan memacu pertumbuhan deposit kos rendah dan akaun pelaburan cekap modal.

Kedua, memanfaatkan perkongsian strategik dan mencapai matlamat pengambilalihan. Penggabungan Kurnia dan MBF Cards dijangka akan

diselesaikan dalam tahun kewangan ini. Kumpulan kini menumpukan kepada pertumbuhan pendapatan tahap teratas daripada pemgambilalihan-

pengambilalihan ini. Mengenai Insurans Hayat dan Takaful Keluarga, Kumpulan AmBank akan bekerjasama dengan MetLife International Holdings

Inc., rakan strategik baru kami dalam perniagaan Insurans Hayat dan Takaful Keluarga, bagi mengenal pasti dan menyetujui sinergi, identiti jenama,

amalan terbaik, dan piawaian penyampaian perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan. Kami mensasarkan untuk mewujudkan syarikat insurans

moden, inovatif dan berteraskan pelanggan.

Ketiga, terus mengoptimumkan. Kami sedang membina keupayaan penyampaian perkhidmatan pelanggan yang tegap dan boleh ditingkatkan,

menyelaraskan lapisan-lapisan operasi sambil mempermudahkan model perniagaan dan operasi. Dalam pengurusan modal, kami secara berterusan

sedang mengoptimumkan struktur syarikat induk kami dan agihan modal. Kami sedang membina keupayaan berdasarkan penarafan dalaman yang

maju (AIRB) bagi mewujudkan pengurusan portfolio risiko yang lebih baik.

Keempat, membina kemapanan dalam bidang pengurusan risiko, modal insan, dan pengalaman pelanggan. Kami secara berterusan mengukuhkan

aspek tadbir urus dalam pengurusan risiko, kawalan dan pematuhan. Pelbagai inisiatif dilancarkan bagi meningkatkan hubungan dengan warga kerja

dan pengurusan bakat bagi mencapai budaya pasukan yang sentiasa berhubung dan pada masa yang sama melabur dalam teknologi masa hadapan

dan agenda penjenamaan bagi membolehkan Kumpulan menyediakan pengalaman pelanggan cemerlang untuk segmen yang disasarkan.

PERKARA-PERKARA BERSIFAT LUAR BIASA

Pada pendapat para pengarah, keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan tidak banyak terjejas oleh mana-mana perkara, transaksi

atau peristiwa yang bersifat ketara dan luar biasa selain daripada yang dinyatakan di bawah peristiwa-peristiwa penting dalan Nota 57 penyata kewangan.

Tidak timbul dalam selang masa di antara akhir tahun kewangan dan tarikh laporan ini apa-apa perkara, transaksi atau peristiwa yang bersifat ketara

dan yang luarbiasa, yang pada pendapat para pengarah, besar kemungkinan akan mempengaruhi keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat bagi

dua belas bulan akan datang.

DIVIDEN

Dalam tahun kewangan, Syarikat membayar dividen akhir sebanyak 15.0% berjumlah RM452,127,727 untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2013

yang mana amaun tersebut telah dilaporkan dalam laporan pengarah untuk tahun kewangan tersebut dan dibayar pada 12 September 2013 kepada

pemegang-pemegang saham yang nama mereka dipamerkan di dalam rekod Pendeposit bertarikh 30 Ogos 2013.

Dividen interim satu tahap sebanyak 7.2% bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014 berjumlah RM217,021,309 telah dibayar pada 12 Disember

2013 kepada pemegang-pemegang saham yang nama mereka dipamerkan di dalam rekod Pendeposit bertarikh 29 November 2013.

Para pengarah kini mencadangkan pembayaran dividen satu peringkat akhir sebanyak 16.9% untuk tahun kewangan semasa, untuk dibayar kepada

pemegang-pemegang saham yang nama mereka dipamerkan dalam rekod Pendeposit pada tarikh yang akan ditentukan oleh para pengarah.

Penyata kewangan bagi tahun kewangan semasa tidak menunjukkan cadangan dividen tersebut oleh Lembaga Pengarah. Dividen tersebut, sekiranya

diluluskan oleh pemegang-pemegang saham, akan diambil kira dalam ekuiti sebagai pengagihan perolehan tertahan dalam tahun kewangan berakhir

berikutnya pada 31 Mac 2015.

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 123

Page 4: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

RIZAB, PERUNTUKAN DAN ELAUN

Tidak ada pindahan ketara kepada atau daripada rizab, peruntukan dan elaun dalam tahun kewangan selain daripada yang dinyatakan dalam

penyata kewangan.

HUTANG DAN PEMBIAYAAN LAPUK DAN RAGU

Sebelum penyata pendapatan, penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat disediakan, para

pengarah telah mengambil langkah-langkah munasabah untuk memastikan tindakan telah diambil berhubung dengan penghapusan kira hutang

dan pembiayaan lapuk dan peruntukan telah dibuat untuk hutang dan pembiayaan ragu, dan mereka telah berpuas hati bahawa semua hutang dan

pembiayaan lapuk yang diketahui telah dihapus kira dan peruntukan mencukupi telah dibuat untuk hutang dan pembiayaan ragu.

Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak mengetahui mengenai sebarang keadaan yang mungkin menjadikan jumlah dihapus kira bagi hutang

dan pembiayaan lapuk atau jumlah peruntukan bagi hutang dan pembiayaan ragu dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat adalah tidak

mencukupi sehingga mana-mana tahap yang ketara.

ASET SEMASA

Sebelum penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat disediakan, para pengarah telah mengambil langkah-langkah

munasabah untuk memastikan aset semasa, yang tidak berkemungkinan akan direalisasikan dalam urusan biasa perniagaan, nilai aset semasa ini

sebagaimana ditunjukkan dalam rekod-rekod perakaunan Kumpulan dan Syarikat, telah dikurangkan nilai kepada anggaran nilai yang boleh direalisasikan.

Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak mengetahui mengenai sebarang keadaan yang mungkin menjadikan nilai dikaitkan kepada aset semasa

dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat mengelirukan.

KAEDAH-KAEDAH PENILAIAN

Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak mengetahui mengenai sebarang keadaan yang timbul dan yang mungkin menyebabkan pematuhan

kepada kaedah-kaedah penilaian sedia ada aset atau liabiliti Kumpulan dan Syarikat mengelirukan dan tidak sesuai.

LUAR JANGKAAN DAN LIABILITI-LIABILITI LAIN

Pada tarikh laporan ini, tidak wujud:

(a) Sebarang gadaian ke atas aset Kumpulan dan Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan yang menjamin liabiliti mana-mana pihak; atau

(b) Sebarang liabiliti luar jangka berhubung dengan Kumpulan dan Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan, selain daripada yang ditanggung

dalam urusan biasa perniagaan Kumpulan dan Syarikat.

Tiada liabiliti luar jangka atau liabiliti lain Kumpulan dan Syarikat yang telah menjadi boleh dikuatkuasakan atau berkemungkinan untuk menjadi boleh

dikuatkuasakan dalam tempoh dua belas bulan selepas akhir tahun kewangan yang mana, pada pendapat para pengarah, akan atau berkemungkinan

besar boleh menjejaskan keupayaan Kumpulan dan Syarikat dengan ketara untuk memenuhi obligasi-obligasi mereka apabila tiba masanya.

PERUBAHAN KEADAAN

Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak mengetahui mengenai sebarang keadaan, yang tidak sebaliknya dimasukkan dalam laporan ini atau

penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat, yang mungkin menjadikan mana-mana jumlah dinyatakan dalam penyata kewangan mengelirukan.

Laporan Para Pengarah

124 Laporan Tahunan 2014

Page 5: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Laporan Para Pengarah

TERBITAN SAHAM DAN DEBENTUR

Berikut adalah perubahan dalam sekuriti hutang dan ekuiti yang diterbitkan oleh Kumpulan dalam tahun kewangan semasa.

(i) Syarikat telah menerbitkan transye tambahan nota jangka sederhana senior berjumlah RM400.0 juta di bawah Program Nota Jangka Sederhana

pada tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014.

(ii) Pada tahun kewangan semasa, AmBank membayar balik Nota Senior yang telah mencapai tahap matang berjumlah RM195.0 juta. Nota Senior

yang diterbitkan yang belum dijelaskan pada tarikh pelaporan mempunyai kadar faedah tetap antara 4.45% hingga 5.25% (2013: 3.8% hingga

5.25%) setahun dan dibayar dua kali setahun. Nota senior yang belum dijelaskan boleh dibayar antara 1 bulan hingga 3 tahun (2013: 4 bulan

hingga 4 tahun).

(iii) Pinjaman berjangka USD 300 juta AmBank dikeluarkan pada 31 Mac 2014 daripada ANZ untuk tujuan pembiayaan semula, modal kerja,

perbankan am dan tujuan korporat lain. Pinjaman berjangka ini mempunyai faedah 0.90% setahun di atas LIBOR. Pinjaman berjangka akan

dibayar sepenuhnya dalam 3 tahun selepas tarikh dikeluarkan (drawdown).

(iv) Pada 30 Disember 2013, AmBank melancarkan program Nota Subordinat bernilai RM4.0 bilion. Objektif program ini adalah untuk membolehkan

penerbitan Modal Tahap 2 dari semasa ke semasa, untuk tujuan meningkatkan kedudukan jumlah modal AmBank. Program ini diwujudkan

mengikut keperluan yang dinyatakan dalam Rangka Kerja Kecukupan Modal (Komponen Modal) yang dikeluarkan BNM, dan sekuriti di bawah

program ini mematuhi Basel III sepenuhnya.

Program ini mempunyai tempoh tiga puluh (30) tahun dari tarikh penerbitan pertama di bawah program ini. Setiap penerbitan Nota Subordinat

Tahap 2 di bawah program akan mempunyai tempoh sekurang-kurang lima (5) tahun dari tarikh penerbitan, dan boleh dipanggil pada sebarang

tarikh pembayaran kupon selepas tempoh minimum lima (5) tahun dari tarikh penerbitan setiap transye. Nota Subordinat Tahap 2 telah diberikan

penarafan kredit AA3 oleh RAM Rating Services Berhad (“RAM”).

Pada 30 Disember 2013, AmBank telah menerbitkan transye pertama Nota Subordinat Tahap 2 di bawah program ini bernilai RM400.0 juta.

Kadar faedah untuk transye ini adalah 5.20%, dibayar setiap enam bulan. Jumlah keseluruhan terbitan layak untuk diiktiraf untuk pengiraan

nisbah kecukupan modal.

(v) AmIslamic Bank telah membeli semula dari pasaran dan seterusnya membatalkan Sukuk Musyarakah bernilai RM200.0 juta antara 19 Disember

2013 dan 20 Januari 2014. Pembelian semula yang mendapat kelulusan BNM terlebih dahulu, mewakili sebahagian Sukuk Musyarakah yang tidak

layak untuk diiktiraf sebagai Modal Tahap 2 dalam pengiraan nisbah kecukupan modal untuk tahun 2013 dan 2014, di bawah ikrar Basel III.

(vi) Pada 28 Februari 2014, AmIslamic Bank telah melakasanakan program Sukuk Murabahah Subordinat baru bernilai RM3.0 bilion. Objektif program

ini bagi membolehkan penerbitan Modal Tahap 2 dari semasa ke semasa, bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan jumlah modal AmIslamic

Bank. Program ini diwujudkan mengikut keperluan yang dinyatakan Rangka Kerja Kecukupan Modal Bagi Bank-bank Islam (Komponen Modal)

yang dikeluarkan BNM, dan sekuriti yang diterbitkan di bawah program ini adalah patuh sepenuhnya Basel III.

Pada 28 Februari 2014, AmIslamic Bank telah menerbitkan transye pertama Sukuk Murabahah Subordinat Tahap 2 di bawah program ini bernilai

RM200.0 juta. Kadar keuntungan transye ini adalah 5.07%, dibayar setiap enam bulan.

Susulan itu, pada 25 Mac 2014, AmIslamic Bank telah menerbitkan transye kedua Sukuk Murabahah Subordinat Tahap 2 di bawah program ini

bernilai RM150.0 juta. Kadar keuntungan untuk transye ini adalah 5.05%, dibayar setiap enam bulan.

Seperti dibentangkan di atas, tiada saham yang dibatalkan, saham dipegang sebagai saham perbendaharaan, penjualan semua saham perbendaharaan

dan pembayaran semula sekuriti hutang dan ekuiti oleh Kumpulan sepanjang tahun kewangan.

OPSYEN SAHAM

Tiada opsyen diberikan dalam tahun kewangan oleh Syarikat untuk mengambil saham-saham Syarikat yang tidak diterbitkan, selain daripada opsyen

yang diberikan di bawah Skim Saham Eksekutif.

Tiada saham telah diterbitkan dalam tahun kewangan oleh sebab pelaksanaan sebarang opsyen untuk mengambil saham-saham Syarikat yang tidak

diterbitkan. Pada akhir akhir tahun kewangan, tidak ada saham Syarikat tidak diterbitkan di bawah opsyen, selain daripada opsyen yang diberikan di

bawah Skim Saham Eksekutif.

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 125

Page 6: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

SKIM SAHAM EKSEKUTIF

Pada Mesyuarat Agung Luar Biasa Kedua Puluh Dua yang diadakan pada 26 September 2008, pemegang-pemegang saham meluluskan cadangan

Syarikat untuk menubuhkan skim saham eksekutif (“ESS”) sebanyak sehingga lima belas peratus (15%) daripada modal saham biasa berbayar

Syarikat yang diterbitkan dan berbayar pada mana-mana masa tertentu untuk tempoh ESS bagi eksekutif yang layak (termasuk pengurusan kanan)

dan para pengarah eksekutif Kumpulan (tidak termasuk subsidiari-subsidiari yang dorman atau subsidiari-subsidiari lain sedemikian yang mungkin

dikecualikan di bawah terma-terma Perundangan Kecil) yang memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan dalam Perundangan Kecil yang mentadbir

ESS (“Eksekutif Yang Layak”). ESS dilaksanakan dan ditadbir oleh jawatankuasa skim saham eksekutif (“Jawatankuasa ESS”), selaras dengan

Perundangan Kecil. Fungsi Jawatankuasa ESS telah digabungkan dengan Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Kumpulan semenjak 29 Oktober

2013. ESS telah ditubuhkan pada 12 Januari 2009 dan akan berkuat kuasa untuk selama sepuluh (10) tahun.

Pemberian kepada Eksekutif Yang Layak boleh terdiri daripada saham-saham dan/atau opsyen-opsyen untuk melanggan saham-saham (“Opsyen”).

Saham-saham yang akan disediakan dibawah ESS (“Saham-saham Skim”) akan hanya terletak hak atau Opsyen hanya boleh dilaksanakan oleh

Eksekutif Yang Layak yang telah menerima tawaran pemberian di bawah ESS (“Peserta-peserta Skim”) tertakluk kepada pemenuhan syarat-syarat

yang dinyatakan. Syarat-syarat sedemikian dinyatakan dan ditentukan oleh Jawatankuasa ESS.

Untuk memudahkan pelaksanaan ESS, Syarikat memasuki satu perjanjian Amanah dengan menandatangani Surat Ikatan Amanah pada 24 Februari

2009 dengan AmTrustee Berhad (“Pemegang Amanah”). Pemegang Amanah hendaklah, pada masa tertentu sebagaimana yang Jawatankuasa ESS

akan arahkan, melanggan atau mengambil alih bilangan saham biasa yang baru atau sedia ada untuk memudahkan mana-mana pemindahan

Saham Skim pada masa hadapan kepada Peserta-peserta Skim. Untuk tujuan yang dinyatakan di atas dan untuk membolehkan Pemegang Amanah

menjelaskan perbelanjaan berhubung dengan pentadbiran Amanah, Pemegang Amanah akan menjadi layak dari semasa ke semasa untuk menerima

pendanaan dan/atau bantuan kewangan atau sebaliknya daripada Syarikat dan/atau Subsidiari-subsidiarinya.

Ciri-ciri penting ESS adalah dinyatakan dalam Nota 29 penyata kewangan.

Untuk tahun kewangan semasa, Pemegang Amanah telah membeli 6,172,200 saham biasa syarikat daripada pasaran terbuka pada harga purata

RM7.34 sesaham. Jumlah keseluruhan untuk pembelian berkenaan termasuk kos transaksi berjumlah RM45,277,948.

Sehingga 31 Mac 2014, 10,159,850 saham telah diletakkan hak dan dipindahkan daripada Pemegang Amanah kepada kakitangan subsidiari-subsidiari

yang layak menurut terma-terma ESS. Pemegang Amanah memegang 8,335,500 saham biasa iaitu mewakili 0.28% daripada modal syarikat yang

diterbitkan dan berbayar. Saham-saham ini dipegang pada nilai dibawa sebanyak RM58,433,390.

PARA PENGARAH

Para pengarah yang menganggotai Lembaga sejak tarikh laporan terakhir adalah:

Tan Sri Azman Hashim

Dato’ Azlan Hashim

Tun Mohammed Hanif bin Omar

Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert

Tan Sri Datuk Dr Aris Osman @ Othman

Dato’ Rohana binti Mahmood

Dato’ Gan Nyap Liou @ Gan Nyap Liow

Shayne Cary Elliott (dilantik pada 18.6.2013)

Mark David Whelan

Gilles Planté

Soo Kim Wai

Ashok Ramamurthy

Alistair Marshall Bulloch (Pengarah Alternatif kepada Shayne Cary Elliott, Mark David Whelan dan Gilles Planté)

Laporan Para Pengarah

126 Laporan Tahunan 2014

Page 7: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Laporan Para Pengarah

KEPENTINGAN PARA PENGARAH

Di bawah Tataurusan Pertubuhan Syarikat, para pengarah tidak diperlukan untuk memegang saham dalam Syarikat.

Kepentingan dalam saham dan opsyen dalam Syarikat, bagi mereka yang merupakan pengarah pada akhir tahun kewangan seperti yang direkodkan dalam Daftar Pemegangan Saham Para Pengarah yang disimpan oleh Syarikat di bawah Seksyen 134 Akta Syarikat 1965, adalah seperti berikut:

KEPENTINGAN LANGSUNG

Dalam Syarikat

Bil. Saham Biasa bernilai RM1.00 sesaham (“saham-saham”)

Baki pada Dibeli/Diletak Hak/ Baki Pada Saham 1.4.2013 Dilaksanakan Dijual 31.3.2014

Dato’ Azlan Hashim 218,000 – – 218,000 Ashok Ramamurthy 298,250 468,800 167,050 600,000

Bil. saham-saham Menurut Skim Saham Syarikat

Baki pada Diletakkan Dilucutkan Baki Pada Saham Skim * 31.3.2013 Diberikan Hak Hak^ 31.3.2014 Ashok Ramamurthy 274,550 180,800 107,200 6,300 341,850

Bil. saham-saham Menurut Skim Saham Eksekutif Syarikat

Baki pada Diletakkan Dilucutkan Baki Pada Saham di bawah Opsyen * 31.3.2013 Diberikan Hak Hak^ 31.3.2014 Ashok Ramamurthy 181,900 – 136,500 45,400 –

Bil. saham-saham Menurut Skim Saham Eksekutif Syarikat

Baki pada Diletakkan Baki Pada Saham di bawah Opsyen * (Dalam Akaun Diletak Hak) 31.3.2013 Hak Dilaksanakan 31.3.2014

Ashok Ramamurthy 225,100 136,500 361,600 –

KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG

Dalam Syarikat

Bil saham biasa bernilai RM1.00 sesaham

Baki pada Baki pada Saham Nama Syarikat 1.4.2013 Dibeli Dijual 31.3.2014

Tan Sri Azman Hashim Amcorp Kumpulan Berhad 494,120,255 – 61,441,187 432,679,068

Nota:

* Perletakan hak Saham-saham Skim dan/atau kelayakan untuk melaksanakan Opsyen-opsyen adalah tertakluk kepada pemenuhan syarat perkhidmatan

dan sasaran prestasi Kumpulan dan semua syarat lain sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Kecil Skim Saham Eksekutif Syarikat.

^ Terlucut disebabkan oleh tiada perletakan hak pemberian Insentif Jangka Panjang selaras dengan Undang-undang Kecil Skim Saham Eksekutif Syarikat.

Disebabkan pegangan saham Tan Sri Azman Hashim dalam Syarikat, beliau dianggap mempunyai kepentingan dalam saham subsidiari-subsidiarinya

sehingga tahap Syarikat mempunyai kepentingan. Tan Sri Azman Hashim telah berhenti menikmati tahap kepentingan Syarikat disebabkan pengurangan

pegangan saham Amcorp Group Berhad dalam Syarikat kepada kurang 15% sejak 9 Januari 2014.

Selain daripada apa yang dinyatakan di atas, tiada pengarah lain yang memegang jawatan, pada akhir tahun kewangan mempunyai sebarang

kepentingan dalam saham, opsyen dan saham skim dalam Syarikat atau saham dalam subsidiari-subsidiarinya dalam tahun kewangan itu.

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 127

Page 8: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

MANFAAT PARA PENGARAH

Sejak daripada akhir tahun kewangan yang lepas, tiada pengarah Syarikat yang telah menerima atau layak untuk menerima sebarang manfaat (selain

daripada manfaat yang dimasukkan dalam jumlah agregat emolumen diterima atau kena dibayar dan belum terima para pengarah sebagaimana

ditunjukkan dalam Nota 35 penyata kewangan) atas alasan kontrak yang ditandatangani oleh Syarikat atau perbadanan berkaitan dengan pengarah

tersebut atau dengan firma di mana pengarah adalah seorang ahli, atau dengan Syarikat di mana pengarah mempunyai kepentingan kewangan yang

besar, kecuali bagi transaksi pihak berkaitan seperti dinyatakan dalam Nota 43 kepada penyata kewangan.

Tidak ketika ataupun pada akhir tahun kewangan, Syarikat merupakan pihak kepada sebarang pengaturan yang bertujuan untuk membolehkan para

pengarah memperoleh manfaat melalui cara pengambilalihan saham-saham dalaman, atau debentur-debentur, Syarikat atau mana-mana badan

korporat lain.

TADBIR URUS KORPORAT

(i) TANGGUNGJAWAB DAN PENGAWASAN LEMBAGA

Lembaga Pengarah (“Lembaga”) kekal komited sepenuhnya dalam memastikan agar prinsip-prinsip dan amalan-amalan terbaik dalam tadbir

urus korporat digunakan secara konsisten dalam Kumpulan. Memandangkan Syarikat adalah sebuah syarikat induk, aktiviti perniagaan utamanya

dijalankan melalui pelbagai subsidiari-subsidiarinya. Lembaga mematuhi amalan-amalan terbaik dalam tadbir urus korporat sebagaimana

dinyatakan dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012.

Lembaga menyelia pengurusan perniagaan, polisi-polisi dan hal ehwal kumpulan dengan matlamat untuk meningkatkan nilai pemegang-

pemegang saham. Lembaga bermesyuarat 10 kali sepanjang tahun untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dengan mesyuarat

Lembaga tambahan diadakan, jika perlu.

Lembaga menangani perkara-perkara utama melibatkan strategi, kewangan, struktur organisasi, perkembangan perniagaan, sumber manusia

(tertakluk kepada perkara-perkara yang dikhususkan untuk mesyuarat pemegang-pemegang saham mengikut perundangan), dan merumuskan

garis panduan bagi polisi keseluruhan perniagaan, risiko dan kawalan, pengagihan modal dan meluluskan semua perkembangan perniagaan

utama.

Pada masa ini Lembaga dianggotai oleh dua belas (12) orang pengarah dengan kemahiran dan pengalaman luas, yang mana empat (4) adalah

Pengarah Bukan Eksekutif bebas. Para Pengarah terlibat sepenuhnya dalam membuat keputusan ke atas isu-isu utama berkenaan dengan

Syarikat dan subsidiari-subsidiarinya. Para Pengarah Bebas Bukan Eksekutif memastikan strategi-strategi yang dicadangkan oleh pihak

Pengurusan dibincangkan dan diteliti sepenuhnya, serta juga mengambil kira kepentingan jangka panjang pelbagai pihak berkepentingan.

Terdapat pembahagian yang jelas di antara peranan Pengerusi dan Pengarah Urusan Kumpulan.

Pasukan Pengurusan Kanan subsidiari-subsidiari dijemput untuk menghadiri Mesyuarat Lembaga untuk membuat pembentangan dan memberi

penjelasan terperinci mengenai perkara-perkara yang telah dibentangkan. Setiausaha Syarikat Kumpulan telah diberi kuasa oleh Lembaga untuk

membantu Lembaga dalam perkara-perkara tadbir urus dan mematuhi tugas-tugas berkanun.

(ii) JAWATANKUASA LEMBAGA

Lembaga menugaskan tanggungjawab tertentu kepada Jawatankuasa Lembaga. Jawatankuasa-jawatankuasa ini, yang telah ditubuhkan untuk

membantu Lembaga dalam beberapa bidang pertimbangan adalah:

1 Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Kumpulan

2 Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan

3 Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan

4 Jawatankuasa Teknologi Maklumat Kumpulan

Peranan dan tanggungjawab setiap jawatankuasa ditetapkan di bawah bidang tugas masing-masing, yang telah diluluskan oleh Lembaga.

Minit-minit mesyuarat Jawatankuasa Lembaga dibentangkan pada mesyuarat Lembaga yang berikutnya untuk ulasan dan perhatian.

Laporan Para Pengarah

128 Laporan Tahunan 2014

Page 9: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

TADBIR URUS KORPORAT (SAMB.)

(ii) JAWATANKUASA LEMBAGA (SAMB.)

Kehadiran ahli-ahli Lembaga pada mesyuarat Lembaga dan pelbagai Jawatankuasa Lembaga dinyatakan di bawah:

Bilangan Mesyuarat yang dihadiri dalam Tahun Kewangan (“TK”) 2014

Jawatankuasa Jawatankuasa Jawatankuasa Penamaan Jawatankuasa Pengurusan Teknologi dan Lembaga Audit dan Risiko Maklumat Ganjaran Pengarah Pemeriksaan Kumpulan Kumpulan Kumpulan

Tan Sri Azman Hashim 12 (Pengerusi) T/B T/B T/B T/B

Dato’ Azlan Hashim 9 5 T/B 2 T/B

Tun Mohammed Hanif bin Omar 11 T/B T/B T/B 9

Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert 7 5 4 (Pengerusi) T/B 7 (Pengerusi)

Tan Sri Datuk Dr Aris Osman @ Othman 12 7 (Pengerusi) 7 T/B 10

Dato’ Rohana binti Mahmood 12 T/B T/B 3 10

Dato’ Gan Nyap Liou @ Gan Nyap Liow 10 6 T/B 3 (Pengerusi) 10

Shayne Cary Elliott 8 T/B T/B T/B T/B

Mark David Whelan 11 T/B 7 T/B T/B

Gilles Planté 11 7 T/B T/B 9

Soo Kim Wai 12 T/B T/B T/B 10

Ashok Ramamurthy 12 T/B T/B 3 T/B

Bilangan mesyuarat diadakan pada TK 2014 12 7 7 3 10

Nota:

1) Semua kehadiran menunjukkan bilangan mesyuarat yang dihadiri sepanjang tempoh perkhidmatan para Pengarah.

2) T/B mewakili bukan ahli jawatankuasa.

Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Kumpulan

Jawatankuasa ini mempunyai tujuh (7) anggota yang semuanya terdiri daripada Pengarah Bukan Eksekutif yang mana majoritinya adalah

Pengarah Bebas dan dipengerusikan oleh seorang Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk:

• Membuat penilaian secara berterusan struktur lembaga, saiz dan komposisi selain membuat cadangan kepada Lembaga Pengarah Syarikat

terhadap sebarang perubahan yang dirasakan perlu.

• Mencadangkan pelantikan Pengarah ke Lembaga dan Jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga selain melakukan penilaian tahunan gabungan

kepakaran, pengalaman dan kecekapan yang perlu dibawa oleh Pengarah Bukan Eksekutif dan Eksekutif ke dalam Lembaga Pengarah.

• Setiap tahun, menilai keberkesanan Lembaga dan Jawatankuasa-jawatankuasa secara keseluruhan selain sumbangan Pengerusi dan setiap

Pengarah kepada keberkesanan Lembaga.

• Mencadangkan kepada Lembaga rangka kerja/metodologi untuk imbuhan Pengarah-Pengarah, Ketua Pegawai Eksekutif dan kakitangan

Pengurusan Kanan dengan pengalaman dan kepakaran berkaitan yang diperlukan bagi membantu menguruskan Kumpulan secara berkesan.

Perkhidmatan perunding cara digunakan bagi menilai metodologi imbuhan untuk Pengarah-Pengarah Eksekutif dan kakitangan pengurusan

berdasarkan Penunjuk Prestasi Utama yang perlu dicapai.

• Melaksanakan Skim Saham Eksekutif (Skim) mengikut Perundangan Kecil Skim yang diluluskan pemegang saham Syarikat.

Jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak sepuluh (10) kali sepanjang tahun kewangan 2014.

Laporan Para Pengarah

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 129

Page 10: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

TADBIR URUS KORPORAT (SAMB.)

(ii) JAWATANKUASA LEMBAGA (SAMB.)

Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan

Jawatankuasa ini dianggotai lima (5) anggota, tiga (3) daripadanya adalah Pengarah Bukan Eksekutif Bebas.

Lembaga telah melantik Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan (“AEC”) untuk membantu menjalankan tugas-tugasnya dalam mengekalkan

sistem kawalan dalaman yang memuaskan untuk melindungi aset Kumpulan dan pelaburan pemegang-pemegang saham.

AEC bermesyuarat tujuh (7) kali dalam tahun kewangan 2014 untuk menyemak skop kerja kedua-dua fungsi audit dalaman dan juruaudit

berkanun, keputusan yang timbul selepas itu serta penilaian mereka ke atas sistem kawalan dalaman. AEC juga membuat susulan ke atas

resolusi mengenai isu-isu utama yang ditimbulkan oleh juruaudit dalaman, juruaudit berkanun serta pihak-pihak berkuasa kawal selia dalam

laporan pemeriksaan. Penyata kewangan digabungkan Kumpulan dan subsidiari-subsidiarinya telah disemak oleh AEC sebelum dibentangkan

kepada Lembaga Syarikat untuk diterima pakai.

Selain itu, AEC telah menyemak prosedur-prosedur yang diwujudkan oleh Kumpulan untuk mengenal pasti dan melapor, dan yang mana perlu,

mendapatkan kelulusan bagi urus niaga pihak berkaitan dan dengan bantuan juruaudit dalaman, menyemak urus niaga pihak berkaitan.

Jawatankuasa ini bermesyuarat tujuh (7) kali dalam tahun kewangan 2014.

Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan

Pengurusan risiko adalah aspek paling penting dalam proses membuat keputusan strategik Kumpulan bagi memastikan agar objektif-objektif

korporat adalah konsisten dengan kewajaran tukar ganti risiko-pulangan. Lembaga meluluskan strategi pengurusan risiko dan menetapkan

tahap toleransi risiko yang luas; dan meluluskan aktiviti selepas menimbangkan keupayaan dan kesediaan menanggung risiko.

Jawatankuasa Pengurusan Risiko juga telah diwujudkan di AmInvestment Bank, AmBank dan AmIslamic Bank Berhad (“AmIslamic Bank”) untuk

memantau risiko pengurusan kredit, pasaran, mudah tunai, operasi, perundangan dan modal secara keseluruhan yang memberi kesan kepada

Kumpulan.

Jawatankuasa ini adalah bebas daripada pengurusan dan dianggotai tiga (3) orang ahli, yang mana semuanya adalah Pengarah Bukan Eksekutif.

Jawatankuasa memastikan agar tahap toleransi risiko Lembaga dikuatkuasakan secara berkesan, proses pengurusan risiko dilaksanakan

dan berfungsi; dan mengkaji pendedahan risiko tahap tinggi untuk memastikan risiko-risiko tersebut berada dalam kepentingan keseluruhan

Kumpulan. Ia juga menilai keupayaan untuk menampung risiko-risiko di bawah senario biasa dan di bawah tekanan.

Jabatan Pengurusan Risiko adalah bebas daripada pelbagai unit perniagaan dan bertindak sebagai pemangkin bagi pembangunan dan

penyelenggaraan polisi, strategi dan prosedur pengurusan risiko yang menyeluruh dan memuaskan dalam Kumpulan. Fungsi-fungsi merangkumi

penyelidikan dan analisis, pelaporan pendedahan risiko portfolio, pengawasan pematuhan, merumuskan polisi dan metodologi penilaian risiko,

dan rumusan strategi-strategi risiko.

Tujuh (7) mesyuarat diadakan sepanjang tahun kewangan 2014.

Jawatankuasa Teknologi Maklumat Kumpulan

Jawatankuasa Teknologi Maklumat Kumpulan (“GITC”) terdiri daripada empat (4) orang ahli, dua (2) daripadanya adalah Pengarah Bukan

Eksekutif Bebas. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk menyediakan tadbir urus bagi Teknologi Maklumat dan memastikan hala tuju

strategik keseluruhan IT diselaraskan dengan objektif dan strategi perniagaan Kumpulan. Tanggungjawab utama GITC termasuk menyediakan

hala tuju strategik bagi pembangunan IT dalam Kumpulan dan memastikan agar pelan strategik IT diselaraskan dengan objektif dan strategi

perniagaan Kumpulan untuk memastikan pengwujudan polisi IT bagi keseluruhan Kumpulan, prosedur dan rangka kerja termasuk keselamatan

IT dan pengurusan risiko IT, untuk menyediakan pengawasan ke atas pelan dan bajet jangka panjang IT Kumpulan, untuk melaksanakan dan

mengawasi pelaksanaan keseluruhan, kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan IT termasuk metriks prestasi dan untuk mengkaji kecukupan

dan penggunaan sumber-sumber IT Kumpulan termasuk perkakasan, perisian komputer, kakitangan, dan pelaburan berkaitan IT yang lain.

Tiga (3) mesyuarat telah diadakan sepanjang tahun kewangan 2014.

Laporan Para Pengarah

130 Laporan Tahunan 2014

Page 11: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

TADBIR URUS KORPORAT (SAMB)

(ii) JAWATANKUASA LEMBAGA (SAMB.)

Audit Dalaman dan Aktiviti Kawalan Dalaman

Ketua Jabatan Audit Dalaman Kumpulan melapor kepada AEC. Audit Dalaman Kumpulan membantu AEC menilai dan melaporkan mengenai

risiko-risiko perniagaan dan kawalan dalaman, dan beroperasi dalam rangka kerja ditakrifkan dalam Piagam Audit.

AEC meluluskan pelan audit tahunan Audit Dalaman Kumpulan yang meliputi pengauditan semua unit dan operasi perniagaan utama dalam

Kumpulan. Keputusan setiap audit diserahkan kepada AEC dan keputusan-keputusan penting dibincangkan semasa mesyuarat AEC. Minit-

minit mesyuarat AEC secara rasminya dibentangkan kepada Lembaga bagi perhatian dan tindakan, di mana perlu. Ketua Audit Dalaman dan

juruaudit luar juga menghadiri mesyuarat AEC melalui pelawaan dan AEC mengadakan mesyuarat berasingan dengan Ketua Juruaudit Dalaman

dan juruaudit luar, bila diperlukan.

Skop audit dalaman meliputi semakan kecukupan proses pengurusan risiko, kawalan operasi, kawalan kewangan, pematuhan dengan undang-

undang dan peraturan, amalan pemberian pinjaman dan teknologi maklumat, termasuk beberapa penggunaan sistem dalam pengeluaran, pusat

data dan keselamatan rangkaian.

Audit Dalaman Kumpulan menumpukan usaha-usahanya dalam melaksanakan audit mengikut pelan audit, yang memberi keutamaan

berdasarkan penilaian risiko menyeluruh ke atas semua bidang audit yang penting yang dikenal pasti dalam Kumpulan. Pendekatan penilaian

risiko audit berstruktur memastikan agar semua bidang berkaitan risiko dikekalkan dalam pemerhatian dengan harapan untuk memastikan

liputan audit dan kekerapan audit yang sesuai. Pelan audit berasaskan risiko disemak secara tahunan dengan mengambil kira kepentingan

kewangan yang berubah dalam perniagaan dan persekitaran risiko.

Audit Dalaman kumpulan juga menjalankan siasatan dan semakan khas, dan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti pembangunan

sistem utama dan jawatankuasa projek untuk memberi nasihat mengenai pengurusan risiko dan langkah-langkah kawalan dalaman.

(iii) MAKLUMAT PENGURUSAN

Semua Pengarah menyemak kertas dan laporan Lembaga sebelum mesyuarat Lembaga. Maklumat dan bahan berkaitan dengan operasi

Syarikat dan subsidiari-subsidiarinya yang penting kepada pemahaman para Pengarah mengenai perkara-perkara dalam agenda dan topik

berkaitan, diedarkan terlebih dahulu sebelum mesyuarat. Lembaga melaporkan termasuk antara lain, minit-minit mesyuarat semua Jawatankuasa

Lembaga, prestasi bulanan Kumpulan, pengurusan risiko kredit, pengurusan risiko aset, liabiliti dan pasaran dan tanda aras industri serta

perkembangan kawal selia dan persekitaran ekonomi dan perniagaan.

Laporan-laporan itu dikeluarkan untuk memberi masa yang secukupnya sebelum mesyuarat dan membolehkan para Pengarah untuk bersedia

dan untuk mendapatkan penjelasan selanjutnya, di mana perlu, dan memberikan input mengenai polisi-polisi Kumpulan.

Laporan Para Pengarah

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 131

Page 12: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

PENARAFAN OLEH AGENSI LUAR

Dalam tahun kewangan, RAM Rating Services telah meningkatkan penarafan kredit Kumpulan AmBank dan subsidiari-subsidiari perbankannya berdasarkan pengukuhan berterusan metriks kredit Kumpulan AmBank, didorong oleh kualiti aset dan keuntungannya.

Pada November 2013, Standard dan Poor’s meminda aliran ekonomi Malaysia dalam “Penilaian Risiko Industri Perbankan Negara” kepada Negatif bagi menggambarkan pandangannya berhubung peningkatan risiko untuk bank-bank yang beroperasi di Malaysia. Disebabkan itu, unjuran penarafan kredit AmBank (M) Berhad oleh Standard dan Poor’s juga disemak kepada Negatif, walaupun penarafan kredit dikekalkan.

Penarafan Moody’s terhadap AmBank (M) Berhad juga dikekalkan.

Butir-butir mengenai penarafan Kumpulan AmBank adalah seperti berikut:

Tarikh Agensi Penarafan Diberikan Pengelasan Penarafan Penarafan

AmBank (M) Berhad Moody’s Investors Service Disember 2013 Deposit bank mata wang asing jangka panjang Baa1/Stabil Deposit bank mata wang asing jangka pendek P-2/Stabil Penarafan kekuatan kewangan bank D +

Standard & Poor’s Ratings Services Disember 2013 Penarafan kredit penerbit asing jangka panjang BBB+/Negatif Penarafan kredit penerbit asing jangka pendek A-2

RAM Rating Services November 2013 Penarafan institusi kewangan jangka panjang AA2/Stabil Penarafan institusi kewangan jangka pendek P1

AmInvestment Bank Berhad RAM Rating Services November 2013 Penarafan institusi kewangan jangka panjang AA2/Stabil Penarafan institusi kewangan jangka pendek P1

AmIslamic Bank Berhad RAM Rating Services November 2013 Penarafan institusi kewangan jangka panjang AA2/Stabil Penarafan institusi kewangan jangka pendek P1

AMMB Holdings Berhad RAM Rating Services November 2013 Penarafan kredit korporat jangka panjang AA3/Stabil Penarafan kredit korporat jangka pendek P1

JAWATANKUASA SYARIAH

Jawatankuasa Syariah melaporkan fungsinya kepada Lembaga Pengarah AmIslamic Bank dan ini memberikan kebebasan kepada Jawatankuasa Syariah untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Jawatankuasa Syariah terdiri daripada lima (5) ahli dan bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan mengenai perkara-perkara berkaitan dengan Syariah. Ini termasuk:

(i) Menasihati Lembaga Pengarah dan Pengurusan AmIslamic Bank dan lain-lain entiti dalam Kumpulan AmBank mengenai perkara-perkara berkaitan Syariah;(ii) Menyokong dan mengesahkan produk dan perkhidmatan, dan operasi berhubung dengan Perbankan Islam; dan(iii) Menyediakan khidmat nasihat dan panduan ke atas pengurusan zakat dan dana kebajikan.

Jawatankuasa Syariah juga menganggotai Jawatankuasa Pemantauan Syariah, satu jawatankuasa kecil kepada Jawatankuasa Syariah yang melaksanakan tugas pengawasan untuk menilai kerja yang dijalankan oleh penilaian Syariah, audit Syariah, kawal selia Syariah dan pengurusan risiko Syariah. Jawatankuasa pengawasan Syariah juga bertanggungjawab untuk memberi bimbingan dan nasihat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kejadian melibatkan ketidakpatuhan Syariah (jika wujud).

JURUAUDIT

Juruaudit Ernst & Young, telah menyatakan kesediaan untuk terus memegang jawatan.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga selaras dengan resolusi para Pengarah.

TAN SRI AZMAN HASHIM ASHOK RAMAMURTHY

Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh: 19 Mei 2014

Laporan Para Pengarah

132 Laporan Tahunan 2014

Page 13: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Kami, TAN SRI AZMAN HASHIM dan ASHOK RAMAMURTHY, merupakan dua orang Pengarah AMMB HOLDINGS BERHAD, dengan ini

menyatakan bahawa pada pendapat para Pengarah, Penyata Kewangan yang disertakan pada muka surat 135 hingga 310 disediakan menurut

Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia, Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa dan keperluan Akta Syarikat 1965 di Malaysia untuk memberi

gambaran benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Mac 2014, prestasi kewangan dan aliran tunai

Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan yang telah berakhir tersebut.

Maklumat tambahan yang dinyatakan dalam Nota 61 pada muka surat 311 telah disediakan menurut Garis Panduan Perkara Khas No 1, Penentuan

Keuntungan atau Kerugian Direalisasi dan Tidak Direalisasi dalam Konteks Pendedahan Menurut Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities

Berhad, seperti yang dikeluarkan oleh Institut Akauntan Malaysia (“Garis Panduan MIA”) dan arahan Bursa Malaysia Securities Berhad.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga selaras dengan resolusi para Pengarah.

TAN SRI AZMAN HASHIM ASHOK RAMAMURTHY

Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh: 19 Mei 2014

Saya, MANDY JEAN SIMPSON, merupakan Pegawai utama yang bertanggungjawab bagi pengurusan kewangan AMMB HOLDINGS BERHAD,

dengan sesungguhnya dan seikhlasnya mengaku bahawa penyata Kewangan yang disertakan pada muka surat 135 hingga 310 pada pendapat saya adalah

betul, dan saya membuat perakuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa ia adalah benar dan menurut peruntukan Akta Perakuan Berkanun 1960.

Ditandatangani dan diakui dengan sesungguhnya oleh

penama di atas MANDY JEAN SIMPSON di Kuala Lumpur

dalam Wilayah Persekutuan pada 19 Mei 2014

MANDY JEAN SIMPSON

Di hadapan saya,

PESURUHJAYA SUMPAH

Perakuan BerkanunMENURUT SEKSYEN 169(16) AKTA SYARIKAT 1965

Pernyataan oleh Para PengarahMenurut Seksyen 169(15) Akta Syarikat 1965

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 133

Page 14: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Laporan mengenai penyata-penyata kewangan

Kami telah mengaudit penyata-penyata kewangan AMMB holdings Berhad, yang terdiri daripada penyata kedudukan kewangan pada 31 Mac 2014 bagi Kumpulan dan Syarikat, dan penyata pendapatan, penyata pendapatan komprehensif, penyata perubahan dalam ekuiti dan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir tersebut, dan ringkasan dasar perakaunan penting dan lain-lain nota penjelasan, sebagaimana dikemukakan pada muka surat 135 hingga 310.

Tanggungjawab pengarah bagi penyata kewangan

Para pengarah Syarikat bertanggungjawab bagi penyediaan penyata kewangan yang memberi gambaran benar dan saksama menurut Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia, Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa dan keperluan Akta Syarikat 1965 di Malaysia. Para pengarah juga bertanggungjawab ke atas kawalan dalaman yang bersesuaian yang pada pandangan para pengarah adalah perlu untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Tanggungjawab juruaudit

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan ini berdasarkan pengauditan kami. Kami melaksanakan audit selaras dengan piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian itu memerlukan kami mematuhi syarat-syarat etika serta merancang dan melaksanakan audit untuk mendapatkan jaminan munasabah sama ada penyata kewangan adalah bebas daripada salah nyata ketara.

Sesuatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur-prosedur untuk mendapatkan bukti audit mengenai jumlah dan pendedahan dalam penyata kewangan. Prosedur-prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami, termasuk penilaian risiko salah nyata yang ketara pada penyata kewangan, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko tersebut, kami mempertimbangkan kawalan dalaman yang relevan kepada penyediaan penyata kewangan entiti yang memberi gambaran sebenar dan saksama untuk merangka prosedur-prosedur audit yang bersesuaian, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman entiti. Sesuatu audit juga termasuk menilai kesesuaian dasar perakaunan yang diguna pakai dan kemunasabahan anggaran perakaunan yang dibuat oleh Pengarah, serta juga menilai pembentangan keseluruhan penyata kewangan.

Kami percaya bahawa bukti audit yang telah kami perolehi adalah mencukupi dan bersesuaian untuk memberikan asas yang munasabah bagi pendapat audit kami.

Pendapat

Pada pendapat kami, penyata-penyata kewangan ini memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Mac 2014 serta prestasi kewangan mereka dan aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir tersebut, menurut Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia, Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa dan keperluan Akta Syarikat 1965 di Malaysia.

Laporan mengenai keperluan perundangan dan badan kawal selia lain

Selaras dengan keperluan Akta Syarikat 1965 (“Akta”) di Malaysia, kami juga melaporkan yang berikut:

(a) Pada pendapat kami, rekod perakaunan dan rekod-rekod lain dan daftar yang menurut Akta mesti disimpan oleh Syarikat dan subsidiari-subsidiari yang mana kami telah bertindak sebagai juruaudit telah disimpan sewajarnya selaras dengan peruntukan Akta.

(b) Kami telah mempertimbangkan penyata kewangan dan laporan juruaudit semua subsidiari-subsidiari yang mana kami tidak bertindak sebagai juruaudit, kecuali subsidiari-subsidiari yang diletakkan dalam penggulungan sukarela seperti dinyatakan dalam Nota 15 penyata kewangan, yang mana penyata kewangan dan laporan juruaudit tidak disediakan. Penyata kewangan berkenaan tidak dimasukkan ke dalam penyata kewangan yang digabungkan.

(c) Kami berpuas hati bahawa penyata kewangan subsidiari-subsidiari yang telah digabungkan dengan penyata kewangan Syarikat adalah dalam bentuk dan kandungan yang wajar dan teratur untuk tujuan penyediaan penyata kewangan digabungkan dan kami telah menerima maklumat dan penjelasan memuaskan yang kami perlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.

(d) Laporan Juruaudit mengenai penyata kewangan subsidiari-subsidiari tidak tertakluk kepada sebarang kelayakan dan tidak mengandungi sebarang ulasan yang perlu dibuat di bawah Seksyen 174(3) Akta tersebut.

Tanggungjawab pelaporan yang lain

Maklumat tambahan yang dinyatakan dalam Nota 61 pada muka surat 203 didedahkan untuk memenuhi keperluan Bursa Malaysia Securities Berhad dan bukan sebahagian daripada penyata kewangan. Para pengarah bertanggungjawab ke atas penyediaan maklumat tambahan selaras dengan Garis Panduan Perkara Khas No 1, Penentuan Keuntungan atau Kerugian Direalisasi dan Tidak Direalisasi, dalam konteks Pendedahan Menurut Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, seperti yang dikeluarkan oleh Institut Akauntan Malaysia (MIA) dan arahan Bursa Malaysia Securities Berhad. Pada pendapat kami, maklumat tambahan tersebut telah disediakan, dalam semua aspek penting, menurut Garis Panduan MIA dan arahan Bursa Malaysia Securities Berhad.

PERKARA-PERKARA LAIN

Laporan ini dibuat semata-mata kepada ahli-ahli Syarikat, sebagai sebuah badan, selaras dengan Seksyen 174 Akta Syarikat 1965 di Malaysia dan bukan untuk sebarang tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana pihak lain bagi kandungan laporan ini.

ERNST & YOUNG YAP SENG CHONGAF: 0039 No. 2190/12/15(J)Akauntan Bertauliah Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, MalaysiaTarikh: 19 Mei 2014

Laporan Juruauditbebas kepada ahli-ahli AMMB Holdings Berhad (Diperbadankan di Malaysia)

134 Laporan Tahunan 2014

Page 15: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 1 April 31 Mac 31 Mac 1 April Nota 2014 2013 2012 2014 2013 2012 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

ASETTunai dan dana jangka pendek 5 10,287,346 11,780,148 7,918,253 53,189 42,350 50,462Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula 6 – 200,605 517,306 – – –Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 7 1,063,122 2,322,657 1,892,166 212,103 55,675 12,956Aset kewangan derivatif 8 528,810 383,257 380,129 – – –Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 9 3,836,161 7,330,719 11,236,917 – – –Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 10 11,640,846 6,139,616 6,074,440 186,834 17,259 203,503Pelaburan kewangan dipegang hingga matang 11 3,897,565 6,219,804 1,429,843 – – –Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 12 87,170,577 82,586,332 75,683,401 – – – Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia 13 3,122,961 2,907,435 2,582,411 – – –Aset cukai tertunda 14 127,121 151,721 211,119 – – –Pelaburan dalam subsidiari-subsidiari dan pelaburan lain 15 – – – 9,507,225 9,507,225 7,642,376Pelaburan dalam syarikat-syarikat bersekutu 16 252,475 244,656 166,242 – – –Aset-aset lain 17 3,084,376 2,870,742 2,458,018 23,894 33,873 13,511Aset-aset insurans dan takaful semula dan penghutang-penghutang insurans belum diterima lain 55 473,012 601,279 255,913 – – –Pelaburan hartanah 55 7,713 87,878 84,715 – – –Hartanah dan peralatan 18 351,468 393,905 224,531 705 377 1,597Aset tidak ketara 19 3,383,662 3,351,507 1,954,799 – – –Aset dipegang untuk dijual 57 3,126,042 – – – – –

JUMLAH ASET 132,353,257 127,572,261 113,070,203 9,983,950 9,656,759 7,924,405

LIABILITI DAN EKUITIDeposit dan simpanan daripada bank dan institusi-institusi kewangan lain 20 4,120,923 3,152,946 3,914,568 – – –Sekuriti dijual di bawah perjanjian belian semula 6 41,195 – – – – –Kewajipan rekursa atas pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad 21 3,318,263 3,337,941 3,126,109 – – –Liabiliti kewangan derivatif 8 541,224 422,655 441,684 – – –Deposit daripada pelanggan 22 89,698,878 84,829,987 77,277,156 – – –Pendanaan berjangka 23 6,644,641 6,255,969 4,957,323 1,906,000 1,506,000 206,000Bil dan penerimaan belum bayar 24 – 1,964,800 871,948 – – –Modal hutang 25 4,766,198 4,205,232 4,021,231 – – –Saham keutamaan kumulatif boleh tebus boleh tukar 55 193,137 183,490 – – – –Liabiliti cukai tertunda 14 116,870 124,521 12,935 – – –Liabiliti-liabiliti lain 26 3,455,336 5,046,690 3,374,362 52,626 47,877 41,692Insurans, kontrak liabiliti takaful dan penghutang-penghutang insurans belum dibayar lain 55 2,568,031 5,106,700 3,505,918 – – –Liabiliti berkaitan langsung dengan aset dipegang untuk dijual 57 2,835,367 – – – – –

Jumlah Liabiliti 118,258,868 114,630,931 101,544,429 1,958,626 1,553,877 247,692

Modal Saham 27 3,014,185 3,014,185 3,014,185 3,014,185 3,014,185 3,014,185Rizab 28 10,128,756 9,053,551 8,130,748 5,011,139 5,088,697 4,662,528Ekuiti milik pemegang ekuiti Syarikat 13,142,941 12,067,736 11,144,933 8,025,324 8,102,882 7,676,713Kepentingan bukan mengawal 30 951,448 873,594 380,841 – – –

Jumlah Ekuiti 14,094,389 12,941,330 11,525,774 8,025,324 8,102,882 7,676,713

JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI 132,353,257 127,572,261 113,070,203 9,983,950 9,656,759 7,924,405

KOMITMEN DAN LUAR JANGKAAN 48 103,478,931 102,467,484 99,614,955 – – –

ASET BERSIH SESAHAM (RM) 53 4.36 4.00 3.70 2.66 2.69 2.55

Nota-nota yang dilampirkan adalah bahagian penting dalam penyata kewangan.

Penyata Kedudukan KewanganPada 31 Mac 2014

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 135

Page 16: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Penyata PendapatanBagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2014

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac Nota 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Hasil operasi 54 9,606,006 8,705,892 665,919 1,011,976

Pendapatan faedah 31 4,677,033 4,523,429 8,789 7,410

Perbelanjaan faedah 32 (2,405,106) (2,304,981) (77,744) (43,136)

Pendapatan/(perbelanjaan) faedah bersih 2,271,927 2,218,448 (68,955) (35,726)

Pendapatan bersih daripada perniagaan perbankan Islam 60(xxii) 939,969 883,901 – –

Pendapatan daripada perniagaan insurans 2,057,100 1,480,010 – –

Tuntutan insurans dan komisen (1,585,184) (1,229,771) – –

Pendapatan bersih daripada perniagaan insurans 55(I) 471,916 250,239 – –

Pendapatan operasi lain 33 1,026,273 1,003,251 657,130 1,004,566

Bahagian keuntungan bersih syarikat-syarikat bersekutu 21,274 13,459 – –

Pendapatan bersih 4,731,359 4,369,298 588,175 968,840

Perbelanjaan operasi lain 34 (2,121,633) (2,041,564) (7,089) (6,227)

Perbelanjaan pengambilalihan dan kecekapan perniagaan 36 (29,279) (45,426) – –

Keuntungan operasi 2,580,447 2,282,308 581,086 962,613Peruntukan untuk kemerosotan nilai pinjaman,

pendahuluan dan pembiayaan 37 (67,760) (173,287) – –

Masuk kira semula/(kerugian) kemerosotan nilai untuk:

Pelaburan kewangan 38 (6,560) 800 – –

Amaun belum terima ragu lain - bersih (69,096) (5,234) – –

Harta-harta dirampas (6,704) (9,086) – –

Hartanah dan peralatan – 1,347 – –

Aset tidak ketara (1,865) – – –

Masuk kira semula peruntukan untuk komitmen dan luar jangkaan 30,519 51,568 – –

Pindahan ke rizab penyamaan keuntungan 26 (10,743) (9,429) – –

Keuntungan sebelum pencukaian dan zakat 2,448,238 2,138,987 581,086 962,613

Pencukaian dan zakat 39 (577,183) (475,499) (4,881) (1,629)

Keuntungan untuk tahun kewangan 1,871,055 1,663,488 576,205 960,984

Milik:

Pemegang ekuiti Syarikat 1,782,380 1,620,724 576,205 960,984

Kepentingan bukan mengawal 88,675 42,764 – –

Keuntungan bagi tahun kewangan 1,871,055 1,663,488 576,205 960,984

PENDAPATAN SESAHAM (SEN) 41

Asas 59.29 54.04 19.17 32.04

Tercair 59.26 54.01 19.16 32.02

Nota-nota yang dilampirkan adalah bahagian penting dalam penyata kewangan.

136 Laporan Tahunan 2014

Page 17: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Penyata Pendapatan KomprehensifBagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2014

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac Nota 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Keuntungan untuk tahun kewangan 1,871,055 1,663,488 576,205 960,984

Pendapatan/(kerugian) komprehensif lain:

Butiran yang tidak dikelaskan kepada penyata pendapatan

Pengukuran semula pelan manfaat ditentukan 1,942 – – –

Cukai pendapatan (486) – – –

1,456 – – –

Butiran yang tidak akan atau mungkin dikelaskan kepada penyata pendapatan

Perbezaan pertukaran matawang atas

- Operasi luar negeri 8,270 (4,815) – –

- Pelaburan lindungan nilai bersih 6,020 (3,066) – –

Perubahan bersih atas lindungan nilai aliran tunai 20,898 (1,178) – –

Kerugian bersih atas pelaburan kewangan sedia untuk dijual (107,304) (35,083) – –

Cukai pendapatan berkaitan dengan komponen

lain-lain pendapatan/(kerugian) komprehensif 20,510 9,727 – –

(51,606) (34,415) – –

Lain-lain kerugian komprehensif bagi tahun kewangan, ditolak cukai 40 (50,150) (34,415) – –

Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan 1,820,905 1,629,073 576,205 960,984

Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan milik:

Pemegang ekuiti Syarikat 1,742,383 1,596,295 576,205 960,984

Kepentingan bukan mengawal 78,522 32,778 – –

1,820,905 1,629,073 576,205 960,984

Nota-nota yang dilampirkan adalah bahagian penting dalam penyata kewangan.

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 137

Page 18: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Milik Pemegang Ekuiti Syarikat

Tidak Boleh Diagihkan Boleh Diagihkan

Saham Perolehan Dipegang Tertahan Dalam Dana Kepentingan Modal Premium Rizab-rizab Amanah Tanpa Bukan Jumlah Kumpulan Nota Saham Saham Lain untuk ESS Penyertaan Jumlah Mengawal Ekuiti RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 1 April 2012 3,014,185 2,537,372 1,945,591 (154,179) 104,056 3,664,064 11,111,089 380,865 11,491,954

Dinyatakan semula (Nota 59) – – (15,560) – – 49,404 33,844 (24) 33,820

Pada 1 April 2012

(dinyatakan semula) 3,014,185 2,537,372 1,930,031 (154,179) 104,056 3,713,468 11,144,933 380,841 11,525,774

Keuntungan bagi

tahun kewangan – – – – – 1,620,724 1,620,724 42,764 1,663,488

Lain-lain (Kerugian)

komprehensif, bersih – – (24,429) – – – (24,429) (9,986) (34,415)

Jumlah pendapatan/

(kerugian) komprehensif

bagi tahun kewangan – – (24,429) – – 1,620,724 1,596,295 32,778 1,629,073

Pembayaran saham

menurut Skim Saham

Eksekutif (“ESS”), bersih – – 51,376 – – – 51,376 – 51,376

Saham ESS diletak hak kepada

pekerja subsidiari-subsidiari – – (48,267) 79,241 – – 30,974 – 30,974

Pindahan saham ESS dicaj

semula atas perbezaan harga

belian untuk saham-saham

yang diletak hak – – – – – (14,847) (14,847) (379) (15,226)

Pindahan ke rizab

penyamaan keuntungan – – 1,495 – – – 1,495 – 1,495

Penggunaan bersih rizab

penyamaan keuntungan – – (182) – – 182 – – –

Pindahan lebihan

tidak diagihkan – – – – (43,238) 61,500 18,262 21,782 40,044

Pindahan ke rizab berkanun – – 64,550 – – (64,550) – – –

Penebusan saham dalam

AmPrivate Equity Sdn Bhd – – – – – – – (8,318) (8,318)

Langganan saham dalam

AmGeneral Holdings Berhad – – – – – – – 572,882 572,882

Langganan saham dalam

AmLife Insurance Berhad dan

AmFamily Takaful Berhad – – – – 49,546 (192,390) (142,844) (124,732) (267,576)

Dividen dibayar 42 – – – – – (617,908) (617,908) (1,260) (619,168)

Transaksi dengan pemilik dan

perubahan ekuiti lain – – 68,972 79,241 6,308 (828,013) (673,492) 459,975 (213,517)

Pada 31 Mac 2013 3,014,185 2,537,372 1,974,574 (74,938) 110,364 4,506,179 12,067,736 873,594 12,941,330

Penyata Perubahan Dalam EkuitiBagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2014

138 Laporan Tahunan 2014

Page 19: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Milik Pemegang Ekuiti Syarikat

Tidak Boleh Diagihkan Boleh Diagihkan

Saham Perolehan Dipegang Tertahan Dalam Dana Kepentingan Modal Premium Rizab-rizab Amanah Tanpa Bukan Jumlah Kumpulan Nota Saham Saham Lain untuk ESS Penyertaan Jumlah Mengawal Ekuiti RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 1 April 2013 3,014,185 2,537,372 1,975,000 (74,938) 110,364 4,471,197 12,033,180 1,100,050 13,133,230

Dinyatakan semula (Nota 59) – – (426) – – 34,982 34,556 (226,456) (191,900)

Pada 1 April 2013

(dinyatakan semula) 3,014,185 2,537,372 1,974,574 (74,938) 110,364 4,506,179 12,067,736 873,594 12,941,330

Keuntungan bagi

tahun kewangan – – – – – 1,782,380 1,782,380 88,675 1,871,055

Lain-lain (kerugian)/pendapatan

komprehensif, bersih – – (40,739) – – 742 (39,997) (10,153) (50,150)

Jumlah pendapatan/

(kerugian) komprehensif

bagi tahun kewangan – – (40,739) – – 1,783,122 1,742,383 78,522 1,820,905

Pembelian saham selaras

dengan ESS^ – – – (45,278) – – (45,278) – (45,278)

Pembayaran saham

menurut ESS, bersih – – 35,945 – – – 35,945 – 35,945

Saham ESS diletak hak kepada

pekerja subsidiari-subsidiari – – (39,685) 61,782 – – 22,097 – 22,097

Pindahan saham ESS dicaj

semula - perbezaan harga

belian untuk saham yang

diletak hak – – – – – (3,250) (3,250) (68) (3,318)

Penggunaan bersih rizab

penyamaan keuntungan – – (53) – – 53 – – –

Pemindahaan lebihan

tidak diagihkan – – – – 22,629 (30,172) (7,543) – (7,543)

Pindahan ke rizab berkanun – – 59,079 – – (59,079) – – –

Dividen dibayar 42 – – – – – (669,149) (669,149) (600) (669,749)

Transaksi dengan

pemilik dan perubahan

ekuiti lain – – 55,286 16,504 22,629 (761,597) (667,178) (668) (667,846)

Pada 31 Mac 2014 3,014,185 2,537,372 1,989,121 (58,434) 132,993 5,527,704 13,142,941 951,448 14,094,389

Penyata Perubahan Dalam EkuitiBagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2014

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 139

Page 20: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Milik Pemegang Ekuiti Syarikat

Tidak Boleh Diagihkan Boleh Diagihkan

Saham Dipegang Dalam Modal Premium Rizab-rizab Amanah Pendapatan Jumlah Nota Saham Saham Lain untuk ESS Disimpan Ekuiti RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Syarikat

Pada 1 April 2012 3,014,185 2,536,065 80,087 (154,179) 2,200,555 7,676,713

Keuntungan bagi tahun kewangan – – – – 960,984 9 60,984

Lain-lain pendapatan komprehensif, bersih – – – – – –

Jumlah pendapatan komprehensif

bagi tahun kewangan – – – – 960,984 960,984

Pembayaran saham

menurut ESS, bersih – – 51,376 – – 51,376

Saham ESS diletak hak kepada

pekerja subsidiari-subsidiari – – (48,267) 79,241 743 31,717

Dividen dibayar 42 – – – – (617,908) (617,908)

Transaksi dengan pemilik dan

perubahan ekuiti lain – – 3,109 79,241 (617,165) (534,815)

Pada 31 Mac 2013 3,014,185 2,536,065 83,196 (74,938) 2,544,374 8,102,882

Pada 1 April 2013 3,014,185 2,536,065 83,196 (74,938) 2,544,374 8,102,882

Keuntungan bagi tahun kewangan – – – – 576,205 576,205

Lain-lain pendapatan komprehensif, bersih – – – – – –

Jumlah pendapatan komprehensif

bagi tahun kewangan – – – – 576,205 576,205

Pembelian saham selaras

dengan ESS^ – – – (45,278) – (45,278)

Pembayaran saham

menurut ESS, bersih – – 35,945 – – 35,945

Saham ESS diletak hak kepada

pekerja subsidiari-subsidiari – – (39,685) 61,782 2,622 24,719

Dividen dibayar 42 – – – – (669,149) (669,149)

Transaksi dengan pemilik dan

perubahan ekuiti lain – – (3,740) 16,504 (666,527) (653,763)

Pada 31 Mac 2014 3,014,185 2,536,065 79,456 (58,434) 2,454,052 8,025,324

^ Mewakili pembelian saham-saham biasa Syarikat yang diterbitkan sebanyak 6,172,000 daripada pasaran terbuka oleh pemegang amanah yang

dilantik oleh Jawatankuasa ESS pada harga purata RM7.34 sesaham.

Nota-nota yang dilampirkan adalah bahagian penting dalam penyata kewangan.

Penyata Perubahan Dalam EkuitiBagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2014

140 Laporan Tahunan 2014

Page 21: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI-AKTIVITI OPERASI

Keuntungan sebelum pencukaian dan zakat 2,448,238 2,138,987 581,086 962,613Pelarasan untuk: Pelunasan aset tidak ketara 94,478 99,971 – – Pertambahan diskaun tolak pelunasan premium (203,958) (121,192) – – Susut nilai hartanah dan peralatan 69,338 62,339 316 562 Kerugian/(Keuntungan) atas jualan hartanah dan peralatan (461) 1,653 202 (11) Pendapatan dividen kasar daripada pelaburan (67,666) (42,995) (657,182) (1,004,095) Kerugian kemerosotan nilai atas amaun belum terima lain, bersih 69,096 5,234 – – Kerugian/(masuk kira semula) kemerosotan nilai atas pelaburan kewangan 6,560 (800) – – Kerugian kemerosotan nilai daripada harta-harta dirampas 6,704 9,086 – – Kerugian kemerosotan nilai daripada aset tidak ketara 1,865 – – – Hartanah dan peralatan dihapus kira 970 141 – – Pelbagai belum terima dihapus kira 1,131 4,590 – – Peruntukan kemerosotan nilai pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan, bersih selepas masuk kira semula 67,760 173,287 – – Keuntungan bersih atas penebusan pelaburan kewangan dipegang hingga matang (8,319) (41,602) – – Keuntungan bersih atas penilaian semula derivatif (59,696) (57,078) – – (Keuntungan)/kerugian bersih atas penilaian semula aset kewangan dipegang untuk urus niaga 71,040 (20,424) – – (Keuntungan)/kerugian bersih atas jualan aset kewangan dipegang untuk urus niaga 42,157 (19,741) – – Keuntungan bersih atas jualan pelaburan kewangan sedia untuk dijual (95,379) (59,198) – – Keuntungan bersih atas penilaian semula pelaburan hartanah (4,180) (200) – – Peruntukan untuk/(masuk kira semula) komitmen dan luar jangkaan (30,519) (51,568) – – Skim saham dan opsyen diluluskan di bawah ESS 35,945 51,376 – – Bahagian keuntungan bersih syarikat-syarikat bersekutu (21,274) (13,459) – – Pindahan ke rizab penyamaan keuntungan 10,743 9,429 – – Keuntungan daripada sekuritisasi aset (2,883) (2,898) – – Aset tidak ketara dihapus kira 4 – – –

Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja dibawa ke hadapan 2,431,694 2,124,938 (75,578) (40,931)Pengurangan/(Pertambahan) dalam aset operasi: Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jual semula (34,735) 316,701 – – Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 1,111,054 8,672 (156,428) (42,720) Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 2,048,810 4,039,444 – – Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan (4,861,292) (6,572,255) – – Aset-aset insurans dan takaful semula dan peghutang-penghutang insurans belum diterima lain 96,336 17,748 – – Aset-aset lain 155,742 642,088 (3,300) (12,182) Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia (215,526) (325,024) – –Pertambahan/(pengurangan) dalam liabiliti operasi: Deposit daripada pelanggan 4,868,891 7,552,831 – – Deposit dan simpanan daripada bank dan institusi-institusi kewangan lain 967,977 (761,622) – – Sekuriti dijual di bawah perjanjian beli balik – (41,195) – – Bil dan penerimaan belum bayar (1,964,800) 1,092,852 – – Pendanaan berjangka 388,672 748,456 400,000 1,300,000 Kewajipan rekursa atas pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad (19,678) 211,832 – – Insurans, kontrak liabiliti takaful dan penghutang-penghutang insurans belum dibayar lain 48,307 (42,900) – – Liabiliti-liabiliti lain (1,779,786) 958,620 4,742 6,188

Tunai dijana daripada operasi 3,241,666 9,971,186 169,443 1,210,355Cukai bersih (dibayar)/dikembalikan (588,262) (675,382) 4,659 1,167

Tunai bersih dijana daripada aktiviti operasi 2,653,404 9,295,804 174,102 1,211,522

Penyata Aliran TunaiBagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2014

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 141

Page 22: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Penyata Aliran TunaiBagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2014

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI-AKTIVITI PELABURAN

(Pembelian)/Jualan bersih daripada pelaburan kewangan - bersih (3,756,813) (3,569,026) (163,972) 193,464Dividen bersih diterima daripada pelaburan-pelaburan lain 50,750 32,246 – 3,249Perolehan daripada jualan hartanah dan peralatan 1,136 1,012 – 668Pembelian hartanah dan peralatan (74,119) (62,870) ( 847) –Pembelian aset tidak ketara (156,895) (108,971) – –Perolehan daripada jualan pelaburan hartanah – – – –Dividen bersih diterima daripada subsidiari-subsidiari – – 651,579 985,758Pengurangan modal daripada modal saham biasa AMFB Holdings Berhad – – – 2,921,202Langganan saham dalam AmIslamic Bank Berhad – – – (150,001)Langganan saham dalam AMAB Holdings Sdn Bhd – – – (1,070,000)Pengambilalihan AmBank (M) Berhad daripada AMFB Holdings Berhad – – – (2,921,202)Langganan saham dalam AmLife Insurance Berhad dan AmFamily Takaful Berhad – (245,000) – –Pengambilalihan MBF Cards (M’sia) Sdn Bhd – (518,970) – (644,848)Pengambilalihan AmGeneral Insurance Berhad – (1,397,419) – –Pemulangan dana lebihan daripada syarikat bersekutu 60 1,040 – –Pembelian saham-saham bagi ESS oleh pemegang amanah (45,278) – (45,278) –Saham ESS diletak hak kepada pekerja subsidiari-subsidiari 61,782 79,241 61,782 79,241Pindahan saham ESS yang dicaj semula - perbezaan harga belian saham-saham yang diletak hak (3,250) (14,847) 2,622 743Dividen bersih diterima daripada syarikat bersekutu 13,395 11,337 – –

Tunai bersih dijana daripada/(digunakan dalam) aktiviti pembiayaan (3,909,232) (5,792,227) 505,886 (601,726)

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI-AKTIVITI KEWANGAN

Perolehan daripada terbitan saham oleh subsidiari kepada kepentingan bukan mengawal – 775,682 – –Perolehan daripada bon dan nota 548,562 200,000 – –Dividen dibayar (669,149) (617,908) (669,149) (617,908)Dividen dibayar oleh subsidiari kepada kepentingan bukan mengawal (600) (1,260) – –

Tunai bersih dijana daripada/(digunakan) dalam aktiviti kewangan (121,187) 356,514 (669,149) (617,908)

Pertambahan/(Pengurangan) bersih tunai dan kesamaan tunai (1,377,015) 3,860,091 10,839 (8,112)Tunai dan kesamaan tunai pada awal tahun kewangan 11,780,148 7,918,253 42,350 50,462Kesan perubahan kadar pertukaran matawang 4,822 1,804 – –

Tunai dan kesamaan tunai pada akhir tahun kewangan (Nota 1) 10,407,955 11,780,148 53,189 42,350

Nota 1: Tunai dan Kesamaan Tunai

Tunai dan kesamaan tunai dimasukkan dalam penyata aliran tunai terdiri daripada jumlah berikut:

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Tunai dan dana jangka pendek 10,287,346 11,780,148 53,189 42,350Overdraf Bank (Nota 26) (759) – – –Dikelaskan kepada aset dipegang untuk dijual (Nota 57) 121,368 – – –

Tunai dan kesamaan tunai 10,407,955 11,780,148 53,189 42,350

Nota-nota yang dilampirkan adalah bahagian penting dalam penyata kewangan.

142 Laporan Tahunan 2014

Page 23: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

1. MAKLUMAT KORPORAT

AMMB Holdings Berhad (“AMMB” atau “Syarikat”) merupakan sebuah syarikat awam liabiliti terhad yang ditubuhkan dan bermastautin di Malaysia, dan disenaraikan di Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Malaysia”). Pejabat berdaftar Syarikat terletak di Tingkat 22, Bangunan AmBank Group, No. 55, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur.

Aktiviti utama Syarikat adalah pemegangan pelaburan.

Subsidiari-subsidiari, seperti yang disenaraikan dalam Nota 15, menyediakan rangkaian meluas perbankan runcit, perbankan perniagaan, perbankan pelaburan, perbankan korporat dan institusi dan perkhidmatan kewangan berkaitan yang juga termasuk perniagaan perbankan Islam, penaja jaminan insurans am dan hayat, pembrokeran stok dan saham, pembrokeran niaga hadapan, khidmat nasihat dan perkhidmatan pengurusan aset, amanah pelaburan hartanah dan unit amanah.

Tiada perubahan ketara dalam aktiviti-aktiviti tersebut sepanjang tahun kewangan.

Penyata kewangan Syarikat dan subsidiari-subsidiari (“Kumpulan AMMB” atau “Kumpulan”) dan penyata kewangan berasingan Syarikat telah diluluskan dan dibenarkan untuk diterbitkan oleh Lembaga Pengarah pada 29 April 2014.

2. PERUBAHAN DALAM POLISI-POLISI PERAKAUNAN

2.1 Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia (“MFRS”) dan Tafsiran Jawatankuasa Tafsiran (“IC”) baru dan dipinda yang diterima pakai

Polisi-polisi perakaunan yang diterima pakai adalah konsisten dengan polisi-polisi tahun kewangan lalu kecuali penerimaan pakai MFRS-MFRS dan Tafsiran IC baru dan telah dipinda berikut yang berkuat kuasa bagi Kumpulan dan Syarikat pada 1 April 2013. Penerimaan pakai MFRS-MFRS dan tafsiran IC baru dan telah dipinda tidak memberi kesan besar ke atas penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat, kecuali seperti dinyatakan dalam Nota 59.

- MFRS 3, Gabungan Perniagaan (IFRS 3, Gabungan Perniagaan diterbitkan IASB pada Mac 2004)

- MFRS 10, Penyata Kewangan Digabungkan - MFRS 11, Pengaturan Bersama - MFRS 12, Pendedahan Kepentingan dalam Entiti-entiti lain - MFRS 13, Pengiraan Nilai Saksama - MFRS 127, Penyata Kewangan Digabungkan dan Berasingan (IAS 27 disemak semula oleh IASB pada Disember 2013) - MFRS 127, Penyata Kewangan Berasingan (IAS 27 seperti dipinda oleh IASB pada Mei 2011) - MFRS 128, Pelaburan dalam Syarikat Bersekutu dan Usaha Sama - Pindaan kepada MFRS 7, Pendedahan: Pengimbangan Aset Kewangan dan Liabiliti Kewangan - Pindaan kepada MFRS 10, MFRS 11 dan MFRS 12: Penyata Kewangan Digabungkan, Pengaturan Bersama dan Pendedahan

Kepentingan dalam Entiti-entiti lain: Panduan Peralihan - Pindaan kepada MFRS 101, Pembentangan Butiran Pendapatan Komprehensif Lain - Pindaan kepada MFRS didapati dalam dokumen bertajuk “Penambahbaikan Tahunan Kitaran 2009–2011”

2.2 Piawaian yang dikeluarkan tetapi belum dikuatkuasakan

Berikut adalah MFRS-MFRS dan Tafsiran IC yang dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (“MASB”) yang akan dikuatkuasakan bagi Kumpulan dan Syarikat pada masa hadapan. Kumpulan dan Syarikat bercadang untuk menerima pakai piawaian yang relevan apabila ia dikuatkuasakan.

(a) Piawaian yang berkuatkuasa untuk tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Januari 2014:

- Pindaan kepada MFRS 10, MFRS 12 dan MFRS 127: Entiti-Entiti Pelaburan - Pindaan kepada MFRS 132: Pengimbangan Aset Kewangan dan Liabiliti Kewangan - Pindaan kepada MFRS 136: Pendedahan Jumlah Boleh Diperoleh Semula untuk Aset Bukan Kewangan - Pindaan kepada MFRS 139: Penggantian Derivatif dan Sambungan Perakaunan Lindungan nilai - Tafsiran IC 21: Levi

(b) Piawaian berkuat kuasa untuk tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Julai 2014:

- Pindaan kepada MFRS 119, Pelan Manfaat Warga Kerja Tertakrif: Sumbangan Kakitangan - Pindaan kepada MFRS didapati dalam dokumen bertajuk “Penambahbaikan Tahunan kepada MFRS Kitaran 2010-2012” - Pindaan kepada MFRS didapati dalam dokumen bertajuk “Penambahbaikan Tahunan kepada MFRS Kitaran 2011-2013”

Nota-Nota Kepada Penyata KewanganAMMB Holdings Berhad (223035-V) 143

Page 24: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

2. PERUBAHAN DALAM POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

2.2 Piawaian dikeluarkan tetapi belum dikuatkuasakan (Samb.)

(c) Piawaian berkuat kuasa pada tarikh yang akan diumumkan MASB:

- MFRS 9, Instrumen Kewangan (IFRS 9 dikeluarkan IASB pada November 2009) - MFRS 9, Instrumen Kewangan (IFRS 9 dikeluarkan IASB pada Oktober 2010) - MFRS 9, Instrumen Kewangan: Perakaunan Lindungan nilai dan pindaan kepada MFRS 9, MFRS 7 dan MFRS 139

(d) Kesan penerimaan pakai piawaian dikeluarkan tetapi belum dikuatkuasakan

Kesan kepada penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat selepas permulaan aplikasi MFRS penting yang sudah dikeluarkan tetapi belum dikuatkuasakan dinyatakan seperi di bawah. Kumpulan dan Syarikat sedang menilai kesan penerimaan pakai pelaksanaannya dari aspek kewangan.

MFRS 9, Instrumen Kewangan – MFRS 9 menggambarkan fasa pertama usaha penggantian MFRS 139 dan digunakan bagi klasifikasi dan pengurusan aset kewangan dan liabiliti kewangan seperti dinyatakan dalam MFRS 139. Piawaian ini pada mulanya berkuat kuasa untuk tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2013, tetapi Pindaan kepada MFRS 9: Tarikh Berkuatkuasa Mandatori untuk MFRS 9 dan Pendedahan Peralihan, dikeluarkan pada Mac 2012, mengubah tarikh berkuatkuasa mandatori kepada 1 Januari 2015. Susulan itu, pada 14 Februari 2014, ia telah diumumkan bahawa tarikh berkuat kuasa baru akan diputuskan apabila projek tersebut semakin hampir untuk disiapkan. Penerimaan pakai fasa pertama MFRS 9 akan mempunyai kesan kepada klasifikasi dan pengukuran aset kewangan Kumpulan dan Syarikat, tetapi tidak akan memberi impak kepada klasifikasi dan pengukuran liabiliti kewangan Kumpulan dan Syarikat. Kumpulan dan Syarikat akan menilai kesannya bersama dengan fasa-fasa lain, apabila piawaian akhir termasuk semua fasa dikeluarkan.

Pindaan kepada MFRS 139: Penggantian Derivatif dan Sambungan Perakaunan Lindungan nilai – Pindaan memberi pelepasan

daripada penghentian perakaunan lindungan nilai apabila penggantian derivatif sebagai instrumen lindungan nilai memenuhi kriteria-

kriteria tertentu. Kumpulan dan Syarikat masih tidak melakukan penggantian derivatif untuk tahun kewangan semasa. Bagaimanapun,

pindaan-pindaan ini akan diambil kira untuk penggantian pada masa hadapan.

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN

3.1 Asas penyediaan

Penyata kewangan disediakan berdasarkan asas kos sejarah kecuali dinyatakan dalam penyata kewangan.

3.2 Pernyataan Pematuhan

Penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat telah disediakan mengikut MFRS, Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa (“IFRS”), dan keperluan kepada Akta Syarikat 1965 di Malaysia.

Sejajar dengan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 yang berkuat kuasa pada 30 Jun 2013, Bank Negara Malaysia (“BNM”) telah mengeluarkan Garis Panduan Pelaporan Kewangan (“Garis Panduan”) yang baru bagi menggantikan Garis Panduan Pelaporan Kewangan untuk Institusi Perbankan. Garis Panduan ini menetapkan set jangkaan minimum bagi penggunaan pakai MFRS dan memastikan pendedahan mencukupi dalam penyata kewangan institusi perbankan. Garis Panduan ini berkuat kuasa untuk Kumpulan dan Syarikat bermula pada 30 Jun 2013. Oleh kerana penerimaan pakai Garis Panduan hanya membabitkan pendedahan dalam penyata kewangan,

tidak ada impak kepada pencapaian kewangan Kumpulan dan Syarikat.

3.3 Pembentangan penyata kewangan

Penyata kewangan dibentangkan dalam Ringgit Malaysia (“RM”) dan semua nilai dibundarkan kepada ribu yang terdekat (“RM’000”) kecuali dinyatakan sebaliknya.

Penyata kedudukan kewangan dibentangkan dalam turutan kecairan. Analisis berkenaan pemerolehan semula atau penyelesaian dalam tempoh 12 bulan selepas tarikh pelaporan (iaitu “semasa”) dan lebih daripada 12 bulan selepas tarikh pelaporan (iaitu “bukan semasa”) dibentangkan dalam Nota 49.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

144 Laporan Tahunan 2014

Page 25: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.4 Asas penggabungan

Penyata kewangan yang digabungkan terdiri daripada penyata kewangan Kumpulan dan subsidiari-subsidiarinya pada tahun berakhir 31 Mac 2014.

Subsidiari-subsidiari adalah entiti-entiti (termasuk entiti berstruktur) yang mana Kumpulan mempunyai kawalan. Subsidiari-subsidiari digabungkan apabila Kumpulan memperoleh kawalan ke atas subsidiari dan berakhir apabila Kumpulan hilang kawalan terhadap subsidiari.

Kawalan dicapai apabila Kumpulan didedahkan atau mempunyai hak, kepada pulangan boleh ubah daripada pembabitannya dengan penerima pelaburan dan mempunyai keupayaan mempengaruhi pulangan dengan kuasanya terhadap penerima pelaburan. Secara khusus, Kumpulan mempunyai kawalan ke atas penerima pelaburan jika dan hanya jika Kumpulan mempunyai:

- Kuasa terhadap penerima pelaburan (iaitu hak-hak semasa yang memberinya keupayaan semasa bagi mengarah aktiviti-aktiviti penerima pelaburan); - Pendedahan, atau hak-hak, kepada pulangan boleh ubah daripada pembabitannya dengan penerima pelaburan; dan - Keupayaan menggunakan kuasanya ke atas penerima pelaburan bagi mempengaruhi pulangan.

Apabila Kumpulan mempunyai kurang daripada majoriti dalam undian atau hak yang sama seperti penerima pelaburan, Kumpulan menimbangkan semua data berkaitan dan keadaan-keadaan dalam menilai sama ada ia mempunyai kuasa terhadap penerima pelaburan, termasuk:

- Persetujuan kontrak dengan pemilik undi lain dalam penerima pelaburan - Hak yang wujud daripada persetujuan kontrak - Hak mengundi dan potensi hak untuk mengundi Kumpulan

Kumpulan menilai semula sama ada atau tidak ia mengawal penerima pelaburan jika fakta dan keadaan menunjukkan terdapat perubahan kepada satu atau lebih daripata tiga elemen kawalan berkenaan. Penggabungan subsidiari bermula apabila Kumpulan memperoleh kawalan ke atas subsidiari dan berakhir apabila Kumpulan kehilangan kawalan atas subsidiari tersebut. Aset, liabiliti, pendapatan dan perbelanjaan subsidiari yang diambil alih atau dilupus semasa tahun kewangan dimasukkan dalam penyata pendapatan komprehensif dari tarikh Kumpulan mempunyai kawalan sehingga tarikh Kumpulan berhenti mengawal subsidiari tersebut.

Penyata pendapatan dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain (“OCI”) adalah milik pemegang ekuiti utama entiti induk Kumpulan dan kepentingan bukan mengawal, walaupun ini akan menyebabkan kepentingan bukan mengawal mempunyai baki defisit. Apabila perlu, pelarasan-pelarasan dibuat pada penyata kewangan subsidiari-subsidiari untuk membawa polisi-polisi perakaunan supaya selaras dengan polisi-polisi perakaunan Kumpulan. Semua aset dan liabiliti intra-Kumpulan, ekuiti, pendapatan, perbelanjaan dan aliran tunai berkaitan transaksi antara entiti-entiti Kumpulan dihapuskan sepenuhnya dalam penggabungan.

Perubahan dalam pemilikan kepentingan subsidiari, tanpa kehilangan kawalan, dikira sebagai transaksi ekuiti. Jika Kumpulan kehilangan kawalan terhadap subsidiari, ia:

- tidak lagi mengiktiraf aset (termasuk ihsan) dan liabiliti subsidiari - tidak lagi mengiktiraf jumlah bawaan mana-mana kepentingan bukan mengawal - tidak lagi mengiktiraf perbezaan tukaran asing terkumpul yang direkodkan dalam ekuiti - mengiktiraf nilai saksama perolehan yang diterima - mengiktiraf nilai saksama mana-mana pelaburan yang masih dipegang - mengiktiraf mana-mana lebihan atau defisit dalam keuntungan atau kerugian - mengklasifikasi semula bahagian komponen syarikat induk yang diiktiraf sebelum ini dalam pendapatan komprehensif (OCI) kepada penyata

pendapatan atau perolehan tertahan, jika sesuai, seperti diperlukan jika Kumpulan telah secara langsung melupuskan aset dan atau liabiliti berkaitan

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama

(a) Penyatuan perniagaan dan ihsan

Penyatuan perniagaan diambil kira dengan menggunakan kaedah pengambilalihan. Kos sesuatu pengambilalihan diukur sebagai agregat perolehan yang dipindahkan, diukur pada tarikh pengambilalihan nilai saksama dan jumlah mana-mana kepentingan mengawal dalam pihak yang diambil alih. Bagi setiap penggabungan perniagaan, Kumpulan memilih sama ada ia mengukur kepentingan bukan mengawal dalam pihak yang diambil alih sama ada pada nilai saksama atau pada bahagian tertentu aset bersih pihak diambil alih yang boleh dikenal pasti.

Kos berkaitan pengambilalihan dikira sebagai perbelanjaan apabila ia berlaku.

Apabila Kumpulan mengambil alih sesebuah perniagaan, ia menilai aset dan liabiliti kewangan yang diambil alih bagi pengklasifikasian dan penetapan menurut terma kontrak, keadaan ekonomi dan syarat penting seperti pada tarikh pengambilalihan. Ini termasuk

pemisahan derivatif terbenam dalam kontrak utama oleh pihak yang diambil alih

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 145

Page 26: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(a) Penyatuan perniagaan dan ihsan (Samb.)

Jika penyatuan perniagaan dicapai secara berperingkat, kepentingan ekuiti dipegang lalu adalah diukur semula pada nilai saksama pada tarikh pengambilalihan dan sebarang keuntungan atau kerugian diiktiraf dalam penyata pendapatan. Ia kemudian diambil kira dalam menentukan ihsan.

Sebarang pertimbangan luar jangka yang perlu dipindahkan oleh pengambil alih diiktiraf pada nilai saksama pada tarikh pengambilalihan.

Pertimbangan luar jangka diklasifikasi sebagai aset atau liabiliti yang adalah instrumen kewangan dan dalam skop MFRS 139 Instrumen Kewangan: Pengiktirafan dan Pengukuran, adalah diukur pada nilai saksama dengan perubahan pada nilai saksama diiktiraf sama ada dalam penyata pendapatan atau sebagai perubahan dalam OCI. Jika pertimbangan luar jangka di luar skop MFRS 139, ia diukur mengikut MFRS yang bersesuaian. Pertimbangan luar jangka yang diklasifikasikan sebagai ekuiti tidak diukur semula dan penyelesaian selanjutnya dikira sebagai sebahagian ekuiti.

Ihsan pada mulanya diukur pada kos iaitu lebihan agregat perolehan dipindahkan jumlah yang diiktiraf bagi kepentingan bukan mengawal, dan sebarang kepentingan dipegang lalu, ke atas aset bersih yang boleh dikenal pasti yang diperoleh dan liabiliti yang berlaku. Jika nilai saksama aset bersih yang diambil alih adalah lebihan agregat perolehan dipindahkan, Kumpulan menilai semula sama ada ia telah dengan sempurna mengenal pasti semua aset yang diambil alih dan semua liabiliti yang berlaku dan menilai prosedur-prosedur yang digunakan bagi menilai jumlah yang diiktiraf pada tarikh pengambilalihan. Jika penilaian semula masih menunjukkan keputusan lebihan nilai saksama terhadap aset bersih yang diambil alih berbanding lebihan agregat perolehan dipindahkan, keuntungan itu akan diiktiraf dalam penyata pendapatan.

Selepas pengiktirafan awal, ihsan diukur pada kos dan menolak mana-mana kerugian kemerosotan nilai terkumpul. Bagi tujuan ujian kemerosotan nilai, ihsan yang diambil alih dalam penyatuan perniagaan, dari tarikh pengambilalihan, diperuntukkan bagi setiap unit penjana tunai Kumpulan yang dijangka meraih manfaat daripada penyatuan tersebut, tanpa mengira sama ada aset atau liabiliti lain syarikat yang diambil alih diserahkan kepada unit tersebut.

Apabila ihsan diperuntukkan kepada unit penjana tunai dan sebahagian operasi dalam unit itu dilupuskan, ihsan berkaitan pelupusan operasi dimasukkan dalam jumlah bawaan operasi apabila menentukan keuntungan atau kerugian atas pelupusan. Ihsan yang dijual dalam situasi ini adalah dinilai berasaskan nilai relatif operasi yang dijual dan bahagian unit penjana tunai yang dikekalkan.

(b) Pelaburan dalam subsidiari-subsidiari

Dalam penyata kewangan berasingan Syarikat, pelaburan dalam subsidiari dikira pada kos tolak kerugian kemerosotan nilai terkumpul. Ketika pelupusan pelaburan tersebut, perbezaan antara hasil pelupusan dan jumlah bawaannya dimasukkan dalam penyata pendapatan.

(c) Pelaburan dalam syarikat bersekutu

Sesebuah syarikat bersekutu merupakan sebuah entiti yang mana Kumpulan mempunyai pengaruh ketara. Pengaruh ketara adalah kuasa untuk mengambil bahagian dalam membuat keputusan untuk polisi kewangan dan operasi penerima pelaburan tetapi bukan mengawal atau kawalan bersama terhadap polisi-polisi berkenaan.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh ketara atau kawalan bersama adalah sama seperti apa yang diperlukan dalam menentukan kawalan ke atas subsidiari-subsidiari.

Pelaburan Kumpulan dalam syarikat bersekutu dikira menggunakan kaedah perakaunan ekuiti.

Mengikut kaedah ekuiti, pelaburan dalam syarikat bersekutu atau usaha sama pada awalnya diiktiraf sebagai kos. Jumlah bawaan pelaburan berkenaan dilaraskan bagi mengiktiraf perubahan bahagian aset bersih Kumpulan dalam syarikat bersekutu atau usaha sama sejak tarikh pengambilalihan. Ihsan berkaitan syarikat bersekutu atau usaha sama dimasukkan dalam jumlah bawaan pelaburan dan ia tidak dilunaskan atau diukur untuk kemerosotan nilai.

Penyata pendapatan menggambarkan bahagian Kumpulan dari hasil operasi syarikat bersekutu. Sebarang perubahan dalam OCI penerima pelaburan dibentangkan sebagai sebahagian OCI Kumpulan. Selain itu, jika terdapat sebarang perubahan dalam ekuiti syarikat bersekutu yang diiktiraf, Kumpulan mengiktiraf perubahan dalam bahagiannya, jika berkenaan, dalam penyata perubahan ekuiti. Keuntungan dan kerugian tidak direalisasikan yang berpunca daripada transaksi antara Kumpulan dan syarikat bersekutu dikeluarkan ke peringkat kepentingan dalam syarikat bersekutu itu.

Agregat bahagian Kumpulan terhadap keuntungan atau kerugian syarikat bersekutu ditunjukan pada penyata pendapatan dan menunjukkan keuntungan atau kerugian selepas cukai dan kepentingan bukan mengawal dalam subsidiari-subsidiari syarikat bersekutu.

Penyata kewangan syarikat bersekutu disediakan mengikut tempoh pelaporan Kumpulan. Jika perlu, perubahan-perubahan dibuat bagi menyelaras polisi-polis perakaunan dengan polisi-polisi Kumpulan.

Selepas aplikasi kaedah ekuiti, Kumpulan menentukan sama ada perlu untuk mengiktiraf kerugian kemerosotan nilai terhadap pelaburannya dalam syarikat bersekutu. Pada setiap tarikh pelaporan, Kumpulan menentukan sama ada terdapat bukti objektif bahawa pelaburan dalam syarikat bersekutu terjejas. Jika ada bukti sedemikan, Kumpulan membuat pengiraan jumlah kemerosotan nilai sebagai perbezaan antara jumlah boleh diperolehi semula dari syarikat bersekutu dan nilai bawaan, dan kemudian mengiktiraf kerugian berkenaan sebagai “kerugian kemerosotan nilai syarikat bersekutu” dalam penyata pendapatan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

146 Laporan Tahunan 2014

Page 27: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(c) Pelaburan dalam syarikat bersekutu (Samb.)

Pada waktu kehilangan pengaruh ketara ke atas syarikat bersekutu, Kumpulan mengukur dan mengiktiraf mana-mana pelaburan yang dikekalkan pada nilai saksama. Sebarang perbezaan antara jumlah bawaan syarikat bersekutu pada ketika kehilangan pengaruh ketara dan nilai saksama pelaburan tertahan dan perolehan daripada pelupusan diiktiraf dalam penyata pendapatan.

Dalam penyata kewangan Syarikat berasingan, pelaburan dalam syarikat bersekutu dinyatakan pada kos kurang kerugian kemerosotan nilai terkumpul. Ketika pelupusan pelaburan berkenaan, perbezaan antara perolehan daripada pelupusan dan jumlah bawaan dimasukkan dalam penyata pendapatan.

(d) Transaksi dengan kepentingan bukan mengawal

Kepentingan bukan mengawal mewakili bahagian ekuiti dalam subsidiari-subsidiari yang tidak dimilik secara langsung atau tidak langsung oleh Kumpulan.

Kepentingan bukan mengawal dibentangkan secara berasingan dalam penyata pendapatan digabungkan dan ekuiti dalam penyata kedudukan kewangan digabungkan, secara berasingan daripada ekuiti pemegang saham Kumpulan. Sebarang kerugian yang berkaitan kepentingan bukan mengawal yang melebihi kepentingan bukan mengawal diagihkan terhadap kepentingan bukan mengawal walaupun ia menyebabkan kepentingan bukan mengawal mencatatkan baki defisit.

Transaksi dengan kepentingan bukan mengawal yang tidak menyebabkan hilang kawalan dikira sebagai transaksi ekuiti iaitu sebagai transaksi dengan pemilik-pemilik dengan kapasiti mereka sebagai pemilik-pemilik. Dalam keadaan berkenaan, jumlah bawaan kepentingan bukan mengawal akan terlaras bagi menggambarkan perubahan dalam kepentingan relatif dalam subsidiari-subsidiari. Sebarang perbezaan antara jumlah kepentingan bukan mengawal yang terlaras dan nilai saksama bagi pertimbangan dibayar atau diterima akan diiktiraf dalam ekuiti dan adalah milik pemilik-pemilik Kumpulan.

(e) Mata wang asing

(i) Mata wang fungsian dan pembentangan

Penyata kewangan yang digabungkan Kumpulan dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (“RM”), yang juga merupakan mata wang fungsian Syarikat. Penyata kewangan individu setiap entiti dalam Kumpulan diukur dengan menggunakan mata wang persekitaran ekonomi utama di mana entity tersebut beroperasi (“mata wang fungsian”).

(ii) Transaksi dan baki

Transaksi dalam mata wang asing pada awalnya direkodkan oleh entiti Kumpulan pada kadar spot mata wang fungsian pada tarikh transaksi mula layak bagi pengiktirafan.

Aset dan liabiliti kewangan berdenominasi mata wang asing diterjemah atau ditukar semula pada kadar spot mata wang fungsian pada tarikh pelaporan.

Semua perbezaan yang wujud daripada penyelesaian atau terjemahan butiran kewangan diambil kira kepada penyata pendapatan kecuali bagi butiran kewangan yang dikenal pasti sebagai sebahagian daripada kewangan lindungan nilai pelaburan bersih Kumpulan dalam operasi asing. Ini diiktiraf dalam pendapatan komprehensif lain sehingga pelaburan bersih dilupuskan, pada masa yang mana, jumlah terkumpul diklasifikasi semula kepada penyata pendapatan. Caj cukai dan kredit berkaitan dengan perbezaan pertukaran ke atas butiran kewangan tersebut juga direkodkan dalam pendapatan komprehensif (OCI).

Butiran bukan kewangan yang diukur dari segi kos sejarah dalam mata wang asing diterjemahkan dengan menggunakan kadar pertukaran pada tarikh transaksi asal. Butiran bukan kewangan diukur pada nilai saksama dalam mata wang asing diterjemahkan dengan menggunakan kadar pertukaran pada tarikh apabila nilai saksama ditentukan. Keuntungan atau kerugian yang wujud daripada terjemahan semula butiran bukan kewangan diambil kira sejajar dengan pengiktirafan keuntungan atau kerugian atas perubahan dalam nilai saksama butiran (iaitu, perbezaan terjemahan ke atas butiran yang nilai sama keuntungan atau kerugian diiktiraf dalam pendapatan komprehensif lain atau keuntungan atau kerugian juga diiktiraf masing-masing dalam pendapatan komprehensif lain atau keuntungan atau kerugian).

(iii) Entit-entiti Kumpulan

Dengan penggabungan, aset dan liabiliti daripada operasi asing diterjemahkan kepada RM pada kadar pertukaran yang terdapat pada tarikh pelaporan dan penyata pendapatan mereka diterjemahkan pada kadar pertukaran purata bagi tahun kewangan. Perbezaan pertukaran wujud atas terjemahan bagi penggabungan diiktiraf dalam OCI. Apabila berlakunya pelupusan subsidiari atau operasi asing, komponen OCI berkaitan dengan subsidiari atau operasi asing tertentu diiktiraf dalam penyata pendapatan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 147

Page 28: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(f) Hartanah, loji dan peralatan

Hartanah, loji dan peralatan dinyatakan sebagai kos, selepas ditolak susut nilai terkumpul dan kerugian kemerosotan nilai terkumpul,

jika ada. Kos tersebut termasuk kos gantian sebahagian daripada hartanah, loji dan peralatan dan kos pinjaman bagi projek

pembinaan jangka panjang sekiranya kriteria pengiktirafan dipenuhi. Apabila sebahagian penting hartanah, loji dan peralatan perlu

ditukarkan pada tempoh tertentu, Kumpulan mengiktiraf bahagian berkenaan sebagai aset individu dengan hayat berguna tertentu

dan menyusutkan nilainya. Begitu juga, apabila sesuatu pemeriksaan utama dilakukan, kosnya diiktiraf dalam jumlah bawaan loji dan

peralatan sebagai penggantian sekiranya kriteria pengiktirafan dipenuhi. Semua kos membaiki dan menyelenggara diiktiraf dalam

penyata pendapatan apabila berlaku. Nilai semasa kos yang dijangka bagi penyahpakaian sesuatu aset selepas kegunaannya adalah

dimasukkan dalam kos aset berkenaan sekiranya kriteria pengiktirafan bagi peruntukan dipenuhi.

Pembelian perisian komputer yang penting kepada kefungsian peralatan berkaitan dipermodalkan sebagai sebahagian daripada

peralatan tersebut.

Tanah pegangan bebas mempunyai tempoh hayat yang tidak terhad dan dengan itu, tidak disusutnilaikan. Bangunan pegangan

pajak dilunaskan sepanjang tempoh pajakan atau lima puluh tahun yang mana lebih pendek. Projek dalam pembangunan yang

belum tersedia untuk digunakan tidak disusutnilaikan Susut nilai hartanah dan peralatan lain dikira mengikut asas garis lurus untuk

menghapuskira kos setiap aset kepada nilai bakinya ke atas anggaran hayat berguna aset tersebut.

Kadar susut nilai tahunan bagi pelbagai kelas hartanah, loji dan peralatan adalah seperti berikut:

Bangunan pegangan bebas 2%

Bangunan pegangan pajak 2% atau sepanjang tempoh pajakan jangka pendek

Penambahbaikan pegangan pajak 20%

Kenderaan bermotor 20%

Peralatan komputer 20%

Peralatan pejabat dan kediaman, perabot dan perkakas 20% - 50%

Sebarang hartanah, loji dan peralatan dan bahagian penting yang pada awalnya diiktiraf, dinyahiktiraf selepas pelupusan atau apabila

tiada manfaat ekonomi pada masa hadapan dijangkakan daripada penggunaan atau pelupusannya. Sebarang keuntungan atau

kerugian yang wujud daripada penyahiktirafan aset (dikira sebagai perbezaan antara hasil pelupusan bersih dan jumlah bawaan aset)

dimasukkan ke dalam penyata pendapatan apabila aset tersebut dinyahiktiraf.

Nilai baki aset, hayat gunaan dan kaedah susut nilai disemak semula pada setiap akhir tahun kewangan dan dilaraskan secara

prospektif, sekiranya perlu bagi memastikan jumlah, kaedah dan tempoh susut nilai adalah konsisten dengan jangkaan lalu dan

jangkaan aliran penggunaan untuk manfaat ekonomi masa depan diterapkan dalam hartanah, loji dan peralatan.

(g) Hartanah pelaburan

Hartanah pelaburan adalah hartanah yang dipegang sama ada untuk meraih pendapatan sewa atau peningkatan modal atau kedua-duanya.

Hartanah pelaburan diukur pada awalnya berdasarkan kos, termasuk kos transaksi. Susulan kepada pengiktirafan awal, hartanah

pelaburan dinyatakan sebagai kos kurang susut nilai terkumpul dan kerugian kemerosotan nilai terkumpul.

Susut nilai hartanah pelaburan dikira menggunakan asas garis lurus mengikut anggaran hayat gunaan aset. Hartanah pelaburan

berkaitan tanah pegangan bebas tidak disusutkan nilai.

Hartanah pelaburan yang dimiliki oleh dana insurans hayat Kumpulan dinyatakan pada kos, termasuk kos berkaitan transaksi

atau perbelanjaan tidak dijangka. Susulan kepada pengiktirafan awal, hartanah pelaburan ini dinyatakan pada nilai saksama yang

menggambarkan keadaan pasaran pada tarikh pelaporan. Keuntungan atau kerugian yang wujud daripada perubahan dalam nilai

saksama hartanah pelaburan dimasukkan ke dalam penyata pendapatan akaun hasil dana insurans hayat pada tahun kewangan ia

wujud. Nilai saksama ditentukan berdasarkan bukti pasaran harga transaksi bagi hartanah yang sama dan dilakukan jurunilai bebas yang

berdaftar dan mempunyai kelayakan profesional dan pengalaman terbaru mengenai pada lokasi dan kategori hartanah yang dinilai.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

148 Laporan Tahunan 2014

Page 29: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(g) Hartanah pelaburan (Samb.)

Jika ketiadaan harga semasa dalam pasaran aktif, kaedah penilaian alternatif digunakan seperti harga terkini di pasaran kurang

aktif atau penilaian aliran tunai didiskaunkan. Penilaian aliran tunai didiskaunkan disediakan dengan mempertimbangkan agregat

anggaran aliran tunai yang akan diterima daripada penyewaan hartanah. Kadar hasil yang menunjukkan risiko tertentu sedia ada

dalam aliran tunai bersih kemudian diguna pakai kepada aliran tunai tahunan bersih untuk mendapatkan penilaian hartanah.

Kepentingan atas hartanah di bawah pajakan operasi diklasifikasikan dan dikira sebagai hartanah pelaburan berdasarkan setiap

hartanah individu apabila Kumpulan memegangnya bagi meraih sewaan atau peningkatan modal atau kedua-duanya sekali. Mana-

mana kepentingan atas hartanah di bawah pajakan operasi yang diklasifikasikan sebagai hartanah pelaburan dinilai pada nilai saksama.

Hartanah pelaburan dinyahiktiraf sama ada apabila dilupuskan atau apabila hartanah pelaburan tersebut dikeluarkan terus daripada

kegunaan dan tiada manfaat ekonomi masa hadapan yang dijangkakan daripada pelupusannya. Perbezaan antara hasil bersih

pelupusan dan jumlah bawaan aset diiktiraf dalam penyata pendapatan dalam tempoh penyahiktirafan.

Pindahan dibuat kepada atau daripada hartanah pelaburan hanya apabila terdapat perubahan dalam penggunaan. Bagi pindahan

daripada hartanah pelaburan kepada hartanah didiami pemilik, kos bagi perakaunan seterusnya adalah nilai saksama pada tarikh

perubahan penggunaan. Sekiranya hartanah didiami pemilik menjadi hartanah pelaburan, Kumpulan akan merekodkan hartanah

tersebut selaras dengan dasar hartanah, loji dan peralatan sehingga tarikh perubahan penggunaan.

(h) Pajakan

Penentuan sama ada sesuatu pengaturan adalah, atau mengandungi, sesuatu pajakan adalah berdasarkan cirri-ciri pengaturan

pada tarikh awal, sama ada pemenuhan pengaturan tersebut bergantung kepada penggunaan aset tertentu atau aset-aset atau

pengaturan tersebut menggambarkan hak untuk menggunakan aset tersebut, walaupun hak tersebut tidak dinyatakan dengan jelas

dalam sesuatu pengaturan.

(i) Kumpulan sebagai penerima pajakan

Pajakan kewangan yang memindahkan kepada Kumpulan sebahagian besar risiko dan manfaat berkaitan dengan pemilikan

butiran yang dipajak, dipermodalkan pada awal pajakan pada nilai saksama hartanah dipajak atau, sekiranya lebih rendah,

pada nilai semasa bayaran pajakan minimum. Sebarang kos langsung awal juga ditambah kepada jumlah yang dipermodalkan.

Bayaran pajakan diagihkan di antara caj kewangan dan pengurangan daripada liabiliti pajakan untuk mencapai kadar faedah

yang tetap ke atas baki liabiliti. Caj kewangan diiktiraf dalam “perbelanjaan faedah” dalam penyata pendapatan.

Aset yang dipajak disusut nilai berasaskan hayat gunaan aset. Bagaimanapun, sekiranya tiada kepastian munasabah bahawa

Kumpulan akan memperoleh pemilikan sebelum akhir tempoh pajakan, aset disusut nilai atas bagi tempoh lebih pendek

daripada jangkaan hayat gunaan aset dan tempoh pajakan.

Pembayaran pajakan operasi diiktiraf sebagai perbelanjaan operasi dalam penyata pendapatan menggunakan asas garis lurus

atas tempoh pajakan. Insentif faedah agregat disediakan pemberi pajakan diiktiraf sebagai pengurangan perbelanjaan sewaan

terhadap tempoh pajakan mengikut asas garis lurus.

(ii) Kumpulan sebagai pemberi pajakan

Pajakan yang mana Kumpulan tidak memindahkan kesemua risiko dan manfaat pemilikan aset, diklasifikasikan sebagai pajakan

operasi. Kos langsung awal dalam rundingan pajakan operasi ditambah kepada jumlah bawaan aset yang dipajak dan diiktiraf

pada tempoh pajakan mengikut asas yang sama seperti pendapatan sewaan. Sewaan luar jangka diiktiraf sebagai hasil dalam

tempoh yang mana ia diperoleh.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 149

Page 30: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(i) Aset tidak ketara, selain ihsan yang wujud daripada penyatuan perniagaan

Aset tidak ketara yang diperolehi secara berasingan diukur atas pengiktirafan awal pada kos. Kos aset tidak ketara yang diperolehi daripada penyatuan perniagaan adalah pada nilai saksama seperti pada tarikh pengambilalihan. Berikutan pengiktirafan asal, aset tidak ketara dinyatakan pada kos tolak mana-mana pelunasan terkumpul atau kerugian kemerosotan nilai terkumpul. Aset tidak ketara yang dijana dalaman, tidak termasuk kos pembangunan dipermodalkan, tidak dipermodalkan dan perbelanjaan berkaitan diambil kira dalam penyata pendapatan pada tahun yang mana perbelanjaan tersebut dilakukan.

Hayat berguna aset tidak ketara dinilai sama ada sebagai terbatas (finite) atau tidak terbatas (indefinite).

Aset tidak ketara dengan jangka hayat terbatas dilunaskan sepanjang hayat ekonomi berguna dan dinilai bagi kemerosotan nilai apabila terdapat petunjuk bahawa aset tidak ketara mungkin telah terjejas. Tempoh pelunasan dan kaedah pelunasan bagi aset tidak ketara dengan hayat berguna terbatas disemak sekurang-kurangnya pada akhir setiap tempoh pelaporan. Perubahan dalam hayat berguna atau corak penggunaan dijangka daripada manfaat ekonomi pada masa hadapan yang terkandung dalam aset diambil kira dengan mengubah tempoh atau kaedah pelunasan, yang mana sesuai, dan dianggap sebagai perubahan dalam anggaran perakaunan. Perbelanjaan pelunasan ke atas aset tidak ketara dengan hayat terbatas diiktiraf dalam penyata pendapatan dalam kategori perbelanjaan yang selaras dengan fungsi aset tidak ketara.

Keuntungan atau kerugian pendapatan daripada penyahiktirafan aset tidak ketara diukur sebagai perbezaan antara perolehan pelupusan bersih dan jumlah bawaan aset dan diiktiraf dalam penyata pendapatan apabila aset dinyahiktiraf.

(i) Kos penyelidikan dan pembangunan

Kos penyelidikan diambil kira sebagai perbelanjaan apabila berlaku. Perbelanjaan pembangunan ke atas projek perisian secara individu diiktiraf sebagai aset tidak ketara apabila Kumpulan boleh membuktikan:

- Kebolehlaksanaan teknikal dalam menyiapkan aset tidak ketara agar ia akan sedia untuk kegunaan atau jualan; - Hasratnya untuk menyiapkan dan keupayaannya untuk menggunakan atau menjual aset; - Cara aset akan menghasilkan manfaat ekonomi pada masa hadapan; - Ketersediaan sumber untuk menyiapkan aset; - Keupayaan untuk mengukur dengan pasti perbelanjaan semasa pembangunan; - Keupayaan untuk menggunakan aset tidak ketara yang dihasilkan.

Berikutan pengiktirafan asal perbelanjaan pembangunan perisian komputer, aset dinyatakan pada kos ditolak mana-mana pelunasan terkumpul dan kerugian kemerosotan nilai terkumpul. Pelunasan aset bermula apabila pembangunan selesai dan aset tersedia untuk digunakan. Ia dilunaskan mengikut asas garisan lurus sepanjang tempoh manfaat berguna dijangkakan antara 3 hingga 7 tahun, kecuali untuk projek infrastruktur teras yang mana hayat berguna telah ditetapkan selama 10 tahun. Dalam tempoh pembangunan, aset diuji setiap tahun untuk kemerosotan nilai.

(j) Instrumen kewangan – pengiktirafan awal dan pengukuran berikutnya

(i) Tarikh pengiktirafan

Semua aset dan liabiliti kewangan pada awalnya diiktiraf pada tarikh urus niaga, iaitu tarikh Kumpulan menjadi pihak kepada terma kontrak instrumen. Ini termasuk urus niaga secara tetap; pembelian atau jualan aset kewangan yang memerlukan penyerahan aset dalam tempoh masa pada amnya diwujudkan melalui peraturan atau konvensyen dalam pasaran.

(ii) Pengukuran awal instrumen kewangan

Pengklasifikasian instrumen kewangan pada pengiktirafan awal bergantung kepada tujuan dan ciri-ciri, dan hasrat pengurusan dalam memperolehnya.

Semua instrumen kewangan diukur awalnya pada nilai saksamanya dicampur, dalam kes aset kewangan yang tidak direkod pada nilai saksama sama ada menerusi keuntungan atau kerugian, kos transaksi yang berpunca daripada pengambilalihan aset kewangan berkenaan.

Semua liabiliti-liabiliti kewangan diiktiraf pada awalnya pada nilai saksama, dalam kes membabitkan pinjaman dan pembayaran, tolak kos transaksi berkaitan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

150 Laporan Tahunan 2014

Page 31: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(j) Instrumen kewangan – pengiktirafan awal dan pengukuran berikutnya (Samb.)

(iii) Pengukuran berikutnya

Pengukuran berikutnya instrumen kewangan bergantung kepada klasifikasi yang dinyatakan seperti berikut:

(a) Aset kewangan atau liabiliti kewangan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian: dipegang untuk urus niaga

Aset kewangan atau liabiliti kewangan dipegang untuk urus niaga direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan pada nilai saksama. Perubahan dalam nilai saksama diiktiraf dalam “Pendapatan pelaburan dan urus niaga”. Pendapatan faedah dan dividen atau perbelanjaan direkodkan dalam “Pendapatan pelaburan dan urus niaga”, “Pendapatan faedah” atau “Perbelanjaan faedah” yang bersesuaian dan mengikut terma kontrak atau apabila hak pembayaran telah ditentukan.

Termasuk di dalam klasifikasi ini adalah sekuriti hutang dan ekuiti.

(b) Aset kewangan atau liabiliti kewangan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian: pilihan nilai saksama

Aset kewangan dan liabiliti kewangan diklasifikasikan dalam kategori ini adalah aset kewangan dan liabiliti kewangan yang telah ditetapkan oleh pengurusan pada pengiktirafan awal. Pengurusan hanya boleh menetapkan instrumen pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian selepas pengiktirafan awal apabila kriteria berikut dipenuhi:

- Penetapan mengelakkan atau secara ketara mengurangkan pendekatan tidak seragam yang akan sebaliknya wujud daripada pengukuran aset atau liabiliti atau mengiktiraf keuntungan atau kerugian ke atasnya mengikut asas yang berbeza.

- Aset dan liabiliti adalah sebahagian daripada kumpulan aset kewangan, liabiliti kewangan atau kedua-dua yang diuruskan dan prestasinya dinilai mengikut asas nilai saksama, selaras dengan pengurusan risiko atau strategi pelaburan yang didokumenkan.

- Instrumen kewangan mengandungi satu atau lebih derivatif terbenam yang secara ketara mengubah suai aliran tunai yang sebaliknya akan diperlukan oleh kontrak.

Aset kewangan dan liabiliti kewangan ditetapkan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan pada nilai saksama. Perubahan dalam nilai saksama diiktiraf dalam “Pendapatan pelaburan dan urus niaga”. Faedah diperoleh atau terakru sama ada dalam “pendapatan faedah” atau “perbelanjaan faedah”, menggunakan kadar faedah berkuat kuasa (“EIR”), manakala pendapatan dividen direkod dalam “pendapatan pelaburan dan urus niaga” selepas hak kepada pembayaran sudah ditetapkan.

(c) Aset kewangan dan liabiliti kewangan pada nilai saksama menerusi keuntungan atau kerugian: derivatif

Kumpulan menggunakan derivatif seperti pertukaran kadar feadah dan niaga hadapan, pertukaran kelalaian kredit, pertukaran mata wang bersilang, kontrak tukaran hadapan mata wang asing dan opsyen kadar faedah, mata wang asing dan ekuiti. Derivatif direkodkan pada nilai saksama dan dibawa sebagai aset apabila nilai saksamanya adalah positif dan liabiliti apabila nilai saksamanya adalah negatif. Perubahan dalam nilai saksama derivatif dimasukan dalam “pendapatan pelaburan dan urus niaga”.

Derivatif yang terbenam dalam instrumen kewangan lain diperakukan sebagai derivatif berasingan dan direkod pada nilai saksama jika ciri-ciri ekonomi dan risiko tidak berkait rapat dengan kontrak utama, dan kontrak utama bukan dipegang untuk urus niaga atau ditetapkan nilai saksama menerusi keuntungan atau kerugian. Derivatif yang terbenam berasingan daripada pemegang (host) dibawa pada nilai saksama dalam urus niaga porfolio dengan perubahan pada nilai saksama diiktiraf dalam penyata pendapatan.

(d) Pelaburan kewangan sedia untuk dijual (“AFS”)

Pelaburan kewangan AFS termasuk pelaburan ekuiti dan hutang sekuriti. Pelaburan ekuiti yang diklasifikasikan sebagai AFS adalah pelaburan yang tidak diklasifikasikan sebagai sedia untuk urus niaga atau ditetapkan pada nilai saksama menerusi keuntungan atau kerugian. Sekuriti hutang dalam kategori ini adalah sekuriti yang dirancang untuk dipegang untuk tempoh tidak terbatas dan boleh dijual bergantung kepada keperluan kecairan atau sebagai tindak balas kepada perubahan dalam persekitaran pasaran.

Kumpulan belum menetapkan sebarang pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan sebagai AFS.

Selepas pengukuran awal, pelaburan kewangan AFS selanjutnya diukur pada nilai saksama dengan keuntungan atau kerugian tidak direalisasikan diiktiraf dalam OCI sebagai “rizab AFS” sehingga pelaburan itu dinyahiktiraf, iaitu pada masa itu keuntungan dan kerugian kumulatif akan diiktiraf sebagai “pendapatan operasi lain”, atau pelaburan itu ditetapkan sebagai merosot nilai apabila kerugian kumulatif diklasifikasikan daripada “rizab AFS” kepada penyata pendapatan dalam “kerugian kemerosotan nilai atas pelaburan kewangan”. Faedah yang diperoleh ketika memegang pelaburan kewangan AFS dilaporkan pendapatan faedah menggunakan kaedah EIR. Dividen yang diperoleh ketika memegang pelaburan kewangan AFS diiktiraf dalam penyata pendapatan sebagai “pendapatan operasi lain” ketika hak kepada pembayaran telah ditentukan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 151

Page 32: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(j) Instrumen kewangan – pengiktirafan awal dan pengukuran berikutnya (Samb.)

(iii) Pengukuran berikutnya (Samb.)

(d) Pelaburan kewangan sedia untuk dijual (“AFS”) (Samb.)

Kumpulan menilai sama ada keupayaan dan hasrat untuk menjual pelaburan kewangan AFSnya dalam tempoh terdekat masih bersesuaian. Apabila, dalam keadaan yang jarang berlaku, Kumpulan tidak dapat mengurusniagakan pelaburan kewangan ini disebabkan pasaran yang tidak aktif dan tujuan pengurusan untuk berbuat demikian berubah secara ketara pada masa yang terdekat, Kumpulan boleh memilih untuk mengklasifikasikan semula pelaburan kewangan. Pengklasifikasian kepada pinjaman dan belum terima dibenarkan apabila pelaburan kewangan memenuhi definisi pinjaman dan belum terima dan Kumpulan mempunyai niat dan keupayaan untuk memegang semua aset ini untuk tempoh terdekat atau sehingga matang. Pengklasifikasian semula kepada kategori dipegang hingga matang dibenarkan hanya selepas entiti mempunyai keupayaan atau niat untuk memegang pelaburan kewangan.

Untuk pengklasifikasian semula pelaburan kewangan daripada kategori AFS, jumlah nilai saksama bawaan pada tarikh pengklasifikasian semula menjadi kos dilunaskan yang baru dan sebarang keuntungan atau kerugian lalu di atas pelaburan telah diiktiraf sebagai ekuiti dilunaskan dalam penyata pendapatan untuk baki tempoh hayat pelaburan berkenaan dengan menggunakan EIR. Sebarang perubahan antara kos dilunaskan yang baru dan jumlah matang juga dilunaskan untuk baki hayat aset itu menggunakan EIR. Jika aset itu selanjutnya ditetapkan sebagai merosot nilai, jumlah yang direkodkan dalam ekuiti diklasifikasikan dalam penyata pendapatan.

Saham yang tidak disebut harga dalam organisasi-organisasi yang diwujudkan untuk tujuan sosioekonomi tertentu dan instrumen ekuiti yang diterima hasil penstrukturan hutang atau pengubahan hutang yang tidak mempunyai sebut harga pasaran dalam pasaran yang aktif yang dbawa sebagai kos sebagai nilai saksama tidak boleh diukur secara pasti, juga diklasifikasikan sebagai pelaburan kewangan AFS.

(e) Pelaburan kewangan dipegang hingga matang

Instrumen kewangan bukan derivatif dengan bayaran tetap atau boleh ditetapkan serta tempoh matang ditetapkan diklasifikasikan sebagai pelaburan kewangan dipegang hingga matang apabila Kumpulan mempunyai niat dan keupayaan positif untuk memegangnya sehingga matang. Selepas pengukuran awal, pelaburan kewangan dipegang hingga matang diukur pada kos dilunaskan menggunakan kaedah EIR, tolak kemerosotan nilai. Kos pelunasan dikira dengan mengambil kira sebarang diskaun atau premium ketika pengambilalihan dan fi atau kos yang menjadi bahagian penting dalam EIR. Pelunasan EIR dimasukkan dalam “pendapatan faedah” dalam penyata pendapatan. Kerugian yang berpunca daripada kemerosotan nilai diiktiraf dalam penyata pendapatan dalam “kerugian kemerosotan nilai atas pelaburan kewangan”.

Jika Kumpulan menjual atau mengklasifikasi semula lebih daripada jumlah ketara daripada pelaburan kewangan dipegang hingga matang sebelum tempoh matag (selain dalam keadaan spesifik tertentu), keseluruhan kategori akan tercemar dan perlu diklasifikasikan semula sebagai pelaburan kewangan AFS. Selain itu, Kumpulan akan dilarang daripada mengklasifikasikan sebarang pelaburan kewangan sebagai dipegang hingga matang untuk dua tahun seterusnya.

(f) Aset kewangan pada kos pelunasan– pinjaman dan belum terima

Pinjaman dan belum terima adalah aset kewangan bukan derivatif dengan bayaran tetap atau boleh ditetapkan yang tidak disebut harga dalam pasaran aktif.

Selepas pengukuran awal, aset kewangan seperti ini akan selanjutnya diukur pada kos pelunasan menggunakan kaedah EIR, ditolak peruntukan untuk kemerosotan nilai. Kos pelunasan dikira dengan mengambil kira sebarang diskaun atau premium ketika pengambilalihan dan fi atau kos yang menjadi bahagian penting dalam EIR. Pelunasan EIR dimasukkan dalam “pendapatan faedah” dalam penyata pendapatan. Kerugian yang disebabkan kemerosotan nilai diiktiraf dalam penyata pendapatan sebagai “kerugian kemerosotan nilai atas pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan” untuk pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan atau “pelbagai belum terima lain ragu” untuk kerugian selain pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

152 Laporan Tahunan 2014

Page 33: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(j) Instrumen kewangan – pengiktirafan awal dan pengukuran berikutnya (Samb.)

(iii) Pengukuran berikutnya (Samb.)

(g) Liabiliti kewangan pada kos terlunas

Liabiliti kewangan yang dikeluarkan oleh Kumpulan, yang tidak ditetapkan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian diklasifikasikan sebagai liabiliti kewangan pada kos terlunas, di mana kandungan pengaturan kontrak menyebabkan Kumpulan mempunyai obligasi sama ada untuk mengeluarkan tunai atau aset kewangan yang lain kepada pemegang, atau untuk memenuhi obligasi selain daripada melalui pertukaran jumlah tunai tetap atau aset kewangan yang lain bagi bilangan tetap saham ekuiti sendiri.

Selepas pengukuran asal, pendanaan berjangka, modal hutang dan pinjaman lain kemudiannya diukur pada kos terlunas dengan menggunakan EIR. Kos terlunas dikira dengan mengambil kira mana-mana diskaun atau premium atas terbitan dan kos yang merupakan bahagian penting EIR.

Instrumen kewangan kompaun yang mengandungi kedua-dua komponen liabiliti dan aset diasingkan pada tarikh terbitan. Bahagian daripada hasil bersih instrumen tersebut diperuntukkan kepada komponen hutang pada tarikh terbitan berasaskan nilai saksamanya (yang secara amnya ditentukan berasaskan harga pasaran disebut harga bagi instrumen hutang yang sama). Komponen ekuiti ditentukan jumlah baki selepas ditolak daripada nilai saksama instrumen sebagai jumlah keseluruhan yang ditetapkan secara berasingan bagi komponen hutang. Nilai mana-mana ciri-ciri derivatif (seperti opsyen beli) yang dimasukkan ke dalam instrumen kewangan kompaun selain daripada komponen ekuiti dimasukkan ke dalam komponen hutang.

(h) Keuntungan atau kerugian “Hari 1”

Apabila harga transaksi berbeza daripada nilai saksama transaksi pasaran semasa yang boleh dilihat untuk instrumen sama atau berdasarkan teknik penilaian yang mana variasi termasuk hanya data dari pasaran yang boleh dilihat, Kumpulan serta-merta mengiktiraf perbezaan antara harga transaksi dan nilai saksama (keuntungan atau kerugian “Hari 1”) dalam “pendapatan pelaburan dan urus niaga”. Dalam kes-kes yang mana nilai saksama ditentukan menggunakan data yang tidak dapat diperhatikan, perbezaan antara harga transaksi dan nilai model hanya diiktiraf dalam penyata pendapatan apabila input menjadi boleh diperhatikan atau instrumen dinyahiktiraf.

(i) Pengklasifikasian semula aset kewangan

Kumpulan boleh mengklasifikasikan semula aset urus niaga bukan derivatif keluar daripada kategori “dipegang untuk urus niaga” dan kategori “sedia untuk dijual” di bawah keadaan yang jarang berlaku dan kepada kategori “pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan” jika ia memenuhi definisi pinjaman dan belum terima dan Kumpulan mempunyai niat dan keupayaan untuk memegang aset kewangan untuk tempoh terdekat atau sehingga matang. Pengklasifikasian semula direkod pada nilai saksama pada tarikh pengklasifikasian semula dan menjadi kos pelunasan baru. Jika aset kewangan diklasifikasikan semula, dan jika Kumpulan selanjutnya meningkatkan unjuran penerimaan tunai masa hadapan disebabkan peningkatan perolehan semula penerimaan tunai, kesan daripada peningkatan itu akan diiktiraf sebagai perubahan kepada EIR dari tarikh perubahan dalam anggaran.

Bagi aset kewangan yang diklasifikasi semula daripada kategori “sedia untuk dijual”, mana-mana keuntungan atau kerugian sebelum ini bagi aset itu yang telah diiktiraf dalam ekuiti dilunaskan dalam penyata pendapatan sepanjang baki hayat pelaburan tersebut menggunakan EIR. Sebarang perbezaan antara kos-kos terlunas baru dan aliran tunai yang dijangka juga dilunaskan sepanjang hayat aset dengan menggunakan EIR. Sekiranya aset kemudiannya didapati terjejas, maka jumlah yang direkodkan dalam ekuiti diiktiraf dalam penyata pendapatan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 153

Page 34: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(j) Instrumen kewangan – pengiktirafan awal dan pengukuran berikutnya (Samb.)

(iv) Penyahiktirafan aset kewangan dan liabiliti kewangan

(a) Aset kewangan

Aset kewangan (atau yang mana diguna pakai, sebahagian daripada aset kewangan atau bahagian daripada kumpulan aset kewangan yang sama) dinyahiktiraf apabila:

- Hak untuk menerima aliran tunai daripada aset telah luput. - Kumpulan telah memindahkan haknya untuk menerima aliran tunai daripada aset atau telah memperoleh obligasi untuk

membayar aliran tunai yang diterima dengan penuh tanpa kelewatan kepada pihak ketiga bawah pengaturan “terus-lalu” (pass-through), dan sama ada:

- Kumpulan telah memindahkan sebahagian besar semua risiko dan ganjaran aset, atau - Kumpulan sama ada tidak memindahkan dan mengekalkan sebahagian besar semua risiko dan ganjaran aset, tetapi

telah memindahkan kawalan ke atas aset

Apabila Kumpulan telah memindahkan haknya untuk menerima aliran tunai daripada sesuatu aset atau telah memasuki suatu pengaturan melalui terus, dan tidak memindahkan atau mengekalkan dengan banyak semua risiko dan ganjaran aset dan juga tidak memindahkan kawalan aset, aset tersebut diiktiraf hingga ke tahap pembabitan berterusan Kumpulan dalam aset tersebut. Dalam hal tersebut, Kumpulan juga mengiktiraf liabiliti yang berkaitan. Aset yang dipindahkan dan liabiliti yang berkaitan diukur atas dasar yang menunjukkan hak dan obligasi yang dikekalkan oleh Kumpulan.

(b) Liabiliti kewangan

Liabiliti kewangan dinyahiktiraf apabila obligasi di bawah liabiliti telah dibebaskan, dibatalkan atau luput. Apabila liabiliti kewangan sedia ada digantikan dengan liabiliti daripada peminjam dengan terma yang sangat berbeza, atau terma sedia ada diubah secara ketara, pindaan atau perubahan berkenaan diuruskan sebagai penyahiktirafan liabiliti asal dan pengiktirafan liabiliti baru. Perbezaan dalam jumlah bawaan masing-masing diiktiraf dalam penyata pendapatan.

(k) Perjanjian pembelian semula dan pembelian semula berbalik

Sekuriti yang dijual di bawah perjanjian belian semula pada tarikh masa hadapan tertentu tidak dinyahiktiraf daripada penyata kedudukan kewangan kerana Kumpulan mengekalkan dengan ketara semua risiko dan ganjaran pemilikan.Tunai berkaitan yang diterima diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan sebagai aset dengan tanggungjawab berkaitan untuk memulangkannya, termasuk faedah terakru, sebagai satu liabiliti dalam lingkungan “Sekuriti dijual di bawah perjanjian belian semula”, yang menunjukkan unsur ekonomi transaksi sebagai pinjaman kepada Kumpulan. Perbezaan antara jualan dan pembelian semula dikira sebagai perbelanjaan faedah dan diakru sepanjang tempoh perjanjian dengan menggunakan EIR. Apabila pihak rakan niaga mempunyai hak untuk menjual atau mencagar semula sekuriti, Kumpulan mengklasifikasi semula sekuriti tersebut dalam penyata kedudukan kewangannya kepada “Aset kewangan dipegang untuk urus niaga disandarkan sebagai cagaran” atau kepada “Pelaburan kewangan sedia untuk dijual disandarkan sebagai cagaran”, yang mana sesuai.

Sebaliknya, sekuriti yang dibeli di bawah perjanjian jualan semula pada tarikh tertentu pada masa hadapan tidak diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan. Perolehan yang dibayar direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan, dalam “Sekuriti yang dibeli di bawah perjanjian belian semula”, menunjukkan unsur ekonomi transaksi tersebut sebagai pinjaman oleh Kumpulan. Perbezaan antara harga pembelian dan jualan semula direkodkan dalam “Pendapatan faedah bersih” dan diakru ke atas tempoh perjanjian dengan menggunakan EIR.

Sekiranya sekuriti dibeli di bawah perjanjian untuk menjual semula akhirnya dijual kepada pihak ketiga, obligasi untuk memulangkan sekuriti direkodkan sebagai jualan singkat dalam “Liabiliti kewangan yang dipegang untuk urus niaga” dan diukur pada nilai saksama dengan sebarang keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam “Pendapatan pelaburan dan urus niaga”.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

154 Laporan Tahunan 2014

Page 35: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(l) Peminjaman dan pinjaman sekuriti

Transaksi peminjaman dan pinjaman sekuriti biasanya dicagarkan oleh sekuriti atau tunai. Pindahan sekuriti kepada pihak rakan niaga hanya ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan jika risiko dan ganjaran pemilikan juga dipindahkan. Tunai yang didahulukan atau diterima sebagai cagaran direkodkan sebagai aset atau liaibliti.

Sekuriti yang dipinjam tidak diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan, kecuali ia kemudiannya dijual kepada pihak ketiga, di mana obligasi untuk memulangkan sekuriti tersebut direkodkan sebagai liabiliti urusniaga dan diukur pada nilai saksama dengan mana-mana keuntungan atau kerugian dimasukkan dalam “pendapatan bersih urus niaga”.

(m) Perjanjian jual dan beli balik untuk sekuriti Islam

Ini adalah obligasi Kumpulan untuk melaksanakan komitmennya untuk membeli balik sekuriti Islam tertentu apabila matang. Keuntungan dan kerugian diiktiraf ketika jualan dan ditunjukkan sebagai keuntungan atau kerugian urusniaga daripada sekuriti yang dipegang untuk urus niaga.

(n) Penentuan nilai saksama

Nilai saksama bagi instrumen kewangan yang didagangkan dalam pasaran aktif pada tarikh pelaporan adalah berasaskan harga pasaran yang disebut harganya atau sebut harga peniaga (harga tawaran bagi kedudukan ‘long’ dan harga minta bagi kedudukan ‘short’), tanpa mana-mana potongan bagi kos transaksi.

Bagi instrumen kewangan yang tidak didagangkan di pasaran aktif, nilai saksama ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian bersesuaian. Teknik penilaian termasuk kaedah aliran tunai terdiskaun, perbandingan kepada instrumen yang sama bagi harga sedia ada pasaran yang dipantau, model kredit dan model penilaian yang berkaitan.

Analisis nilai saksama instrumen kewangan dan butiran lanjut mengenai kaedah ia diukur dinyatakan dalam Nota 52.

(o) Kemerosotan nilai aset kewangan

Kumpulan menaksir pada setiap tarikh pelaporan sama ada terdapat mana-mana bukti objektif bahawa sesuatu aset kewangan atau sekumpulan aset kewangan terjejas. Kemerosotan nilai wujud apabila satu atau lebih kejadian yang berlaku sejak pengiktirafan awal aset (“peristiwa kerugian” yang berlaku), mempunyai impak terhadap anggaran aliran tunai masa hadapan aset kewangan itu atau aset kewangan Kumpulan yang boleh dianggarkan secara boleh dipercayai. Bukti kemerosotan nilai termasuk petunjuk bahawa peminjam atau sekumpulan peminjam mengalami kesukaran kewangan yang ketara, lalai dan kemungkiran dalam pembayaran faedah atau prinsipal yang mana kebarangkalian mereka akan menjadi bankrap atau penstrukturan semula kewangan lain dan data yang boleh diperhatikan menunjukkan bahawa terdapat penurunan dalam anggaran aliran tunai masa hadapan yang boleh diukur, seperti perubahan dalam tunggakan atau keadaan ekonomi yang berkait rapat dengan kemungkiran.

(i) Aset kewangan yang dibawa pada kos terlunas – pinjaman dan belum terima

Bagi aset kewangan yang dibawa pada kos terlunas, Kumpulan akan memulakan penilaian untuk menentukan sama ada wujud kemerosotan nilai secara individu untuk aset kewangan yang ketara secara individu atau secara kolektif untuk aset kewangan yang bukan ketara secara individu. Jika Kumpulan menetapkan bahawa tiada bukti objektif wujud kemerosotan nilai untuk aset kewangan yang dinilai secara individu, sama ada ketara atau tidak, ia termasuk aset kewangan Kumpulan dengan ciri-ciri risiko kredit sama, dan dinilai secara kolektif untuk kemerosotan nilai. Aset yang ditafsir secara individu untuk kemerosotan nilai yang mana kerugian akibat kemerosotan nilai adalah dan terus diiktiraf, tidak dimasukkan dalam penilaian kolektif kemerosotan nilai.

Jumlah kerugian akibat kemerosotan nilai kerugian yang dikenal pasti diukur sebagai perbezaan antara jumlah bawaan aset dan nilai semasa unjuran aliran tunai masa hadapan (tidak termasuk kerugian kredit yang dijangka pada masa hadapan yang belum lagi berlaku). Nilai semasa unjuran aliran tunai masa hadapan telah didiskaunkan pada aset kewangan asal EIR. Sekiranya pinjaman mempunyai kadar faedah boleh ubah, kadar diskaun untuk mengukur mana-mana kerugian kemerosotan nilai ialah EIR semasa. Sekiranya Kumpulan telah mengklasifikasi semula aset urus niaga kepada pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan, kadar diskaun untuk mengukur mana-mana kerugian kemerosotan nilai ialah EIR baru yang ditentukan pada tarikh pengklasifikasian semula. Pengiraan nilai semasa anggaran aliran tunai masa hadapan sesuatu aset kewangan yang dicagarkan menunjukkan aliran tunai yang terhasil daripada perampasan ditolak kos bagi memperoleh dan menjual cagaran, sama ada perampasan barangkali berlaku atau tidak.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 155

Page 36: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(o) Kemerosotan nilai aset kewangan (Samb.)

(i) Aset kewangan yang dibawa pada kos terlunas – pinjaman dan belum terima (Samb.)

Jumlah bawaan aset dikurangkan menerusi penggunaan akaun peruntukan dan kerugian diiktiraf dalam penyata pendapatan. Pendapatan faedah terus terakru sebagai “pendapatan faedah untuk pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan terjejas” dengan jumlah bawaan dikurangkan dalam penyata pendapatan dan diakrukan menggunakan kadar faedah yang digunakan untuk mendiskaun aliran tunai masa hadapan bagi tujuan mengukur kerugian kemerosotan nilai. Pinjaman bersama peruntukan berkaitan dihapus kira apabila tiada prospek pemerolehan semula yang realistik pada masa hadapan dan semua cagaran telah direalisasikan atau dipindahkan kepada Kumpulan. Jika dalam tahun berikutnya, jumlah anggaran kerugian kemerosotan nilai meningkat atau menurun disebabkan kejadian yang berlaku selepas kemerosotan nilai telah diiktiraf, kerugian kemerosotan nilai yang diiktiraf sebelum ini ditingkat atau dikurangkan dengan mengubah akaun peruntukan. Jika sesuatu hapus kira berjaya diperoleh semula kemudian, perolehan semula itu akan dikredit kepada “kerugian kemerosotan nilai atas pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan” dalam penyata pendapatan.

Untuk aset kewangan yang bukan ketara secara individu dan dinilai secara individu tetapi tanpa kerugian kemerosotan nilai dikumpulkan bersama untuk penilaian kemerosotan nilai secara kolektif. Bagi tujuan penilaian kolektif kemerosotan nilai, aset kewangan dikumpulkan atas dasar sistem penggredan kredit dalaman Kumpulan, yang mengambil kira ciri-ciri risiko kredit seperti jenis aset, industry, lokasi geografi, jenis cagaran, status lampau tempoh dan faktor berkaitan lain.

Aliran tunai masa hadapan bagi kumpulan aset kewangan yang dinilai secara kolektif bagi kemerosotan nilai dianggarkan atas dasar pengalaman kerugian lampau dengan ciri-ciri risiko kredit yang sama dengan aset dalam Kumpulan. Pengalaman kerugian lampau dilaraskan atas dasar data semasa yang boleh diperhatikan bagi menunjukkan kesan keadaan semasa yang tidak memberi kesan ke atas tempoh di mana pengalaman kerugian lampau didasarkan dan untuk menghilangkan kesan keadaan dalam tempoh sejarah yang tidak wujud ketika ini. Anggaran perubahan dalam aliran tunai masa hadapan menggambarkan, dan hala tujunya adalah konsisten dengan, perubahan dalam data berkaitan diperhatikan dari tahun ke tahun. Metodologi dan anggapan yang digunakan untuk menganggar aliran tunai masa hadapan disemak secara tetap untuk mengurangkan mana-mana perbezaan antara anggaran kerugian dan pengalaman kerugian sebenar.

(ii) Pelaburan kewangan AFS

Untuk pelaburan kewangan AFS, Kumpulan menilai pada setiap tarikh pelaporan sama ada terdapat bukti objektif bahawa pelaburan atau sekumpulan pelaburan adalah terjejas.

Dalam kes instrumen hutang yang diklasifikasikan sebagai AFS, kemerosotan nilai dinilai menggunakan kriteria sama seperti aset kewangan dibawa pada kos dilunaskan. Bagaimanapun, jumlah yang direkodkan untuk kemerosotan nilai adalah kerugian kumulatif diukur sebagai perbezaan antara kos dilunaskan dan nilai saksama semasa, tolak sebarang kerugian kemerosotan nilai terhadap pelaburan yang telah diiktiraf sebelumnya dalam penyata pendapatan.

Pendapatan faedah masa hadapan terus terakru berdasarkan jumlah aset bawaan dikurangkan, menggunakan kadar faedah yang digunakan untuk mendiskaun aliran tunai masa hadapan untuk tujuan mengukur kerugian kemerosotan nilai. Pendapatan faedah direkodkan sebagai bahagian “pendapatan faedah”. Jika dalam tahun seterusnya, nilai saksama sesuatu instrumen hutang meningkat dan peningkatan itu boleh dikaitkan secara objektif kepada sesuatu kejadian selepas kerugian kemerosotan nilai telah diiktiraf dalam penyata pendapatan, kerugian kemerosotan nilai adalah dibalikkan menerusi penyata pendapatan.

Dalam kes pelaburan ekuiti diklasifikasikan sebagai AFS, bukti objektif termasuk penurunan ketara atau berpanjangan dalam nilai saksama pelaburan lebih rendah daripada kosnya. “Ketara” dinilai terhadap kos asal pelaburan dan “berpanjangan” terhadap tempoh nilai saksama lebih rendah daripada kos asal. Bila wujud bukti kemerosotan nilai, kerugian kumulatif– diukur sebagai perbezaan antara kos pengambilalihan dan nilai saksama semasa, tolak sebarang kerugian kemerosotan nilai terhadap pelaburan yang telah diiktiraf sebelum ini dalam penyata pendapatan – dikeluarkan daripada OCI dan diiktiraf dalam penyata pendapatan. Kerugian kemerosotan nilai atas pelaburan ekuiti tidak dibalikkan menerusi penyata pendapatan; peningkatan dalam nilai saksamanya selepas kemerosotan nilai adalah diiktiraf dalam OCI.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

156 Laporan Tahunan 2014

Page 37: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(o) Kemerosotan nilai aset kewangan (Samb.)

(iii) Pinjaman yang dirunding semula

Apabila boleh, Kumpulan memohon untuk menstruktur semula pinjaman daripada mengambil alih pegangan cagaran. Ini mungkin membabitkan penambahan aturan pembayaran dan persetujuan syarat-syarat pinjaman baru. Apabila terma-terma telah dirunding semula, mana-mana kemerosotan nilai diukur menggunakan EIR asal seperti yang dikira sebelum pengubahsuaian terma-terma dan pinjaman tidak lagi mempertimbangkan hutang lampau. Pengurusan secara berterusan menyemak pinjaman yang dirunding semula bagi memastikan kesemua kriteria dipenuhi dan pembayaran masa hadapan akan berlaku. Pinjaman terus tertakluk kepada penilaian individu atau kolektif, dikira menggunakan EIR asal pinjaman.

(iv) Penilaian cagaran

Kumpulan ingin menggunakan cagaran, jika boleh, untuk mengurangkan risikonya ke atas aset kewangan. Cagaran terdapat dalam pelbagai bentuk seperti tunai, sekuriti, surat kredit/jaminan, hartanah, belum terima, inventori, aset bukan kewangan lain dan peningkatan kredit seperti pengaturan penyelesaian. Nilai saksama cagaran pada amnya dinilai, pada minimum, pada awal dan berasaskan jadual pelaporan suku tahunan Kumpulan, bagaimanapun, sesetengah cagaran, sebagai contoh, tunai atau sekuriti berkaitan dengan keperluan margin, dinilai secara harian.

Pada tahap yang dibolehkan, Kumpulan menggunakan data pasaran aktif bagi menilai aset kewangan, yang dipegang sebagai cagaran. Aset kewangan lain yang tidak mempunyai nilai pasaran yang sedia untuk ditentukan dinilai menggunakan model-model. Cagaran bukan kewangan, seperti hartanah, dinilai berasaskan data yang disediakan oleh pihak ketiga seperti broker gadai janji, indeks harga rumah, penyata kewangan diaudit, dan sumber bebas lain. (Lihat Nota 51 untuk analisis lanjut mengenai cagaran).

(v) Cagaran yang dirampas

Polisi Kumpulan adalah untuk menentukan sama ada aset yang dirampas adalah terbaik digunakan bagi operasi dalamannya atau dijual. Aset-aset yang ditentukan untuk bermanfaat bagi operasi dalaman dipindahkan kepada kategori aset yang berkaitan dengannya pada nilai dirampas yang lebih rendah atau jumlah bawaan aset asal yang dijamin. Aset yang telah ditentukan lebih baik untuk dijual akan terus dipindahkan kepada aset dipegang untuk jualan pada nilai saksamanya yang dijamin pada tarikh dirampas sejajar dengan polisi Kumpulan.

(p) Perakaunan lindungan nilai

Kumpulan menggunakan instrumen derivatif untuk menguruskan pendedahan kepada kadar faedah, mata wang asing dan risiko kredit, termasuk pendedahan yang wujud daripada transaksi yang diramal dan komitmen tetap. Bagi mengurus risiko tertentu, Kumpulan mengguna pakai perakaunan lindungan nilai bagi transaksi yang memenuhi kriteria tertentu.

Pada awal pelaksanaan hubungan lindungan nilai, Kumpulan secara rasmi mendokumenkan perhubungan antara butiran yang dilindung nilai dan instrumen lindungan nilai, termasuk jenis risiko, objektif dan strategi risiko pengurusan bagi pengambilan lindungan nilai dan kaedah yang akan digunakan untuk menilai keberkesanan hubungan lindungan nilai tersebut semasa permulaan dan secara berterusan.

Pada setiap tarikh penilaian keberkesanan lindungan nilai, sesuatu hubungan lindungan nilai dijangkakan akan sangat berkesan berasaskan prospektif dan menunjukkan ia berkesan pada masa lalu (keberkesanan retrospektif) untuk tempoh ditetapkan bagi membolehkan ia diterima untuk perakaunan lindungan nilai. Penilaian formal dilakukan dengan membandingkan keberkesanan instrumen lindungan nilai dalam pengimbangan perubahan dalam nilai saksama atau aliran tunai yang disebabkan risiko lindungan nilai dalam butiran yang dilindung nilai, kedua-duanya dilakukan pada permulaan dan pada setiap akhir suku secara berterusan. Lindungan nilai dijangkakan sebagai sangat berkesan jika perubahan dalam nilai saksama atau aliran tunai disebabkan risiko dari dilindung nilai untuk jangka masa yang mana lindungan nilai ditetapkan telah diimbangi oleh instrumen lindungan nilai antara 80% sehingga 125%, dan dijangka mencatatkan imbangan sama untuk tempoh pada masa hadapan. Ketidakberkesanan lindungan nilai diiktiraf dalam penyata pendapatan. Dalam situasi yang mana butiran lindungan nilai adalah transaksi ramalan, Kumpulan juga menilai sama ada transaksi itu lebih cenderung berlaku dan membentangkan pendedahan kepada variasi dalam aliran tunai yang selanjutnya akan memberi kesan kepada penyata pendapatan.

(i) Lindungan nilai untuk nilai saksama

Perubahan dalam nilai saksama membabitkan derivatif lindungan nilai diiktiraf dalam “pendapatan pelaburan dan urus niaga” dalam penyata pendapatan. Perubahan nilai saksama butiran yang dilindung nilai disebabkan risiko yang dilindung direkodkan sebagai bahagian nilai bawaan butiran yang dilindung nilai dan juga diiktiraf dalam “pendapatan pelaburan dan urus niaga” dalam penyata pendapatan.

Untuk nilai saksama lindungan nilai yang direkodkan pada kos terlunas, sebarang pelarasan ke atas nilai bawaan dilunaskan melalui penyata pendapatan sepanjang baki tempoh lindungan nilai menggunakan kaedah EIR. Pelunasan EIR boleh bermula sebaik sahaja pelarasan wujud dan tidak lewat daripada bila butiran dilindung nilai tidak lagi dilaraskan untuk perubahan dalam nilai saksamanya yang berkaitan dengan risiko yang dilindung nilai.

Jika butiran yang dilindung nilai dinyahiktiraf, nilai saksama yang tidak dilunaskan akan diiktiraf dengan serta-merta dalam penyata pendapatan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 157

Page 38: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(p) Perakaunan lindungan nilai (Samb.)

(ii) Lindungan nilai aliran tunai

Bahagian keuntungan atau kerugian instrumen lindungan nilai yang berkesan diiktiraf sebagai OCI dalam “rizab lindungan nilai aliran tunai”, manakala bahagian yang tidak berkesan serta-merta diiktiraf dalam “pendapatan pelaburan dan urus niaga” dalam penyata pendapatan.

Jumlah yang diiktiraf sebagai OCI dipindahkan ke penyata pendapatan apabila transaksi lindungan nilai memberi kesan kepada penyata pendapatan, seperti apabila pendapatan atau perbelanjaan kewangan lindungan nilai diiktiraf atau ramalan jualan berlaku. Apabila butiran lindungan nilai menjadi kos kepada aset atau liabiliti bukan kewangan, jumlah yang diiktiraf sebagai OCI dipindahkan ke jumlah bawaan awal aset atau liabiliti bukan kewangan.

Jika instrumen tamat tempoh atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan tanpa pengganti atau dipusing-ganti (rollover) (sebahagian strategi lindungan nilai), atau kedudukan sebagai lindungan nilai telah dibatalkan, atau apabila lindungan nilai tidak lagi memenuhii kriteria perakaunan lindungan nilai, sebarang keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelum ini diiktiraf dalam OCI kekal secara berasingan dalam ekuiti sehingga transaksi ramalan berlaku atau komitmen mata wang asing dipenuhi.

(iii) Lindungan nilai pelaburan bersih

Lindungan nilai pelaburan bersih dalam operasi asing, termasuk lindungan nilai butiran kewangan yang diambil kira sebagai sebahagian daripada pelaburan bersih, dikira dengan cara yang sama kepada lindungan nilai aliran tunai. Keuntungan atau kerugian instrumen lindungan nilai berkaitan dengan bahagian berkesan lindungan nilai diiktiraf dalam OCI manakala keuntungan atau kerugian berkaitan dengan bahagian yang tidak berkesan diiktiraf dalam penyata pendapatan. Ketika pelupusan operasi asing, nilai terkumpul mana-mana keuntungan atau kerugian yang diiktiraf dalam lain-lain pendapatan komprehensif dipindahkan kepada penyata pendapatan.

(q) Mengimbangi (offsetting) instrumen kewangan

Aset kewangan dan liabiliti kewangan diimbangi dan jumlah bersih yang dilaporkan dalam penyata kedudukan kewangan sekiranya, dan hanya sekiranya, terdapat hak perundangan semasa yang boleh dikuat kuasa untuk mengimbangi jumlah yang diiktiraf dan terdapat hasrat untuk menyelesaikannya pada dasar bersih, untuk merealisasi aset dan menyelesaikan liabiliti secara serentak.

(r) Kemerosotan nilai aset bukan kewangan

Kumpulan menilai pada setiap tarikh pelaporan sama ada terdapat penunjuk bahawa aset mungkin terjejas. Sekiranya penunjuk tersebut wujud, atau apabila ujian kemerosotan nilai tahunan bagi sesuatu aset diperlukan, Kumpulan menganggarkan jumlah boleh diperoleh semula aset. Jumlah boleh diperoleh semula aset adalah nilai saksama sesuatu aset atau unit menghasilkan tunai (“CGU”) ditolak kos untuk menjual dan nilai gunaannya. Jumlah diperoleh semula ditentukan sebagai aset individu, kecuali aset yang tidak menjana aliran tunai dan bebas dari aset lain atau kumpulan aset. Apabila jumlah bawaan sesuatu aset atau CGU melebihi jumlah yang boleh diperoleh semula, aset tersebut dianggap terjejas dan dikurangkan nilainya kepada jumlah boleh diperoleh semula.

Dalam menaksir nilai guna, anggaran aliran tunai masa hadapan didiskaunkan pada nilai semasa menggunakan kadar diskaun pracukai yang menggambarkan penilaian pasaran semasa nilai masa wang dan risiko tertentu kepada aset. Dalam menentukan nilai saksama ditolak kos untuk pelupusan, transaksi pasaran terkini digunakan. Jika tiada transaksi sedemikian dapat dikenal pasti, model penilaian bersesuaian digunakan. Pengiraan ini dihasilkan dengan penggandaan penilaian, sebutan harga saham untuk entiti yang diurus niaga secara awam atau lain-lain penunjuk nilai saksama yang sedia ada.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

158 Laporan Tahunan 2014

Page 39: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(r) Kemerosotan nilai aset bukan kewangan (Samb.)

Bagi aset tidak termasuk ihsan, suatu penilaian dibuat pada setiap tarikh pelaporan sama ada terdapat mana-mana penunjuk bahawa kerugian kemerosotan nilai yang diiktiraf sebelum ini mungkin tidak lagi wujud atau telah berkurangan. Sekiranya penunjuk itu wujud, Kumpulan akan menganggarkan jumlah yang boleh diperoleh semula aset atau CGU. Kerugian kemerosotan nilai yang diiktiraf sebelum ini dibalikkan semula hanya sekiranya terdapat perubahan dalam anggapan yang digunakan untuk menentukan jumlah boleh diperoleh semula aset sejak kerugian kemerosotan nilai yang lalu diiktiraf. Pembalikan semula tersebut terhad bagi membolehkan jumlah bawaan aset tidak melebihi jumlah boleh diperoleh semula, atau melebihi jumlah bawaan yang telah ditentukan, bersih daripada susut nilai, tidak mempunyai kerugian kemerosotan nilai diiktiraf bagi aset pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan semula tersebut diiktiraf dalam penyata pendapatan.

Aset berikut mempunyai ciri-ciri tertentu bagi ujian kemerosotan nilai:

(i) Ihsan

Ihsan diuji bagi kemerosotan nilai setiap tahun dan apabila situasi menunjukkan bahawa nilai bawaan mungkin terjejas.

Kemerosotan nilai ditentukan bagi ihsan dengan menilai jumlah boleh diperoleh semula bagi setiap CGU (atau kumpulan CGU) yang berkaitan dengan ihsan tersebut. Apabila jumlah boleh diperoleh semula CGU adalah kurang daripada jumlah bawaannya, kerugian kemerosotan nilai diiktiraf. Kerugian kemerosotan nilai berkaitan dengan ihsan tidak boleh dibalikkan semula pada tempoh masa hadapan.

(ii) Aset tidak ketara

Aset tidak ketara dengan hayat gunaan terhad diuji bagi kemerosotan nilai setiap tahun sama ada secara individu atau pada tahap CGU, yang mana sesuai, dan apabila situasi menunjukkan bahawa nilai bawaan mungkin terjejas.

(s) Harta-harta yang dirampas

Harta-harta yang dirampas merupakan hartanah yang diperoleh sepenuhnya atau separuh penyelesaian hutang dan dinyatakan pada kos ditolak kerugian kemerosotan nilai. Polisi bagi pengukuran harta-harta yang dirampas adalah berasaskan Nota 3.5(o)(v) mengenai cagaran yang dirampas.

(t) Tunai dan kesamaan tunai

Tunai dan deposit jangka pendek dalam penyata kedudukan kewangan merangkumi tunai dan baki bank dengan bank-bank dan lain-lain institusi kewangan, dan deposit jangka pendek yang matang dalam tempoh satu bulan.

Bagi tujuan penyata aliran tunai, tunai dan kesamaan tunai terdiri daripada tunai dan dana jangka pendek seperti yang ditakrifkan di atas, tidak termasuk deposit dan wang yang dipegang dalam amanah dan ditolak overdraf bank tertunggak.

(u) Aset dipegang untuk dijual

Kumpulan mengklasifikasi aset dipegang untuk dijual jika jumlah bawaan dapat diperoleh semula secara prinsipal menerusi penjualan berbanding penggunaan berterusan. Keadaan ini dianggap dipenuhi hanya jika jualan berkemungkinan berlaku dan aset tersedia untuk jualan serta-merta dalam keadaan semasa, pengurusan adalah komited kepada jualan dan jualan dijangka diselesaikan dalam tempoh setahun dari tarikh klasifikasi. Aset yang diklasifikasikan sebagai dipegang untuk dijual diukur pada paras lebih rendah daripada jumlah bawaan dan nilai saksama tolak kos untuk menjual.

Hartanah, loji dan peralatan dan aset tidak ketara tidak disusut nilai atau atau dilunaskan sebaik diklasifikasikan sebagai dipegang untuk dijual.

Aset dan liabiliti diklasifikasikan sebagai dipegang untuk dijual dibentangkan secara berasingan sebagai butiran semasa dalam penyata kedudukan kewangan.

Kumpulan pelupusan ditakrif sebagai operasi dihentikan jika ia:

• Satu komponen Kumpulan yang merupakan satu CGU atau sekumpulan CGU • Diklasifikasikan sebagai dipegang untuk dijual atau sudah dilupuskan dengan cara berkenaan, atau • Satu perniagaan utama atau kawasan geografi utama.

Operasi dihentikan dikecualikan daripada keputusan operasi berterusan dan dibentangkan sebagai satu jumlah tunggal sebagai keuntungan atau kerugian selepas cukai daripada operasi yang dihentikan dalam penyata pendapatan.

Pendedahan tambahan disediakan dalam Nota 57. Semua nota lain dalam penyata kewangan termasuk jumlah untuk operasi berterusan kecuali dinyatakan sebaliknya.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 159

Page 40: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(v) Peruntukan

Peruntukan diiktiraf apabila Kumpulan mempunyai obligasi semasa (perundangan atau konstruktif) hasil daripada peristiwa lalu, kemungkinan aliran keluar sumber yang mengandungi manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan obligasi dan jumlah obligasi boleh dianggarkan dengan pasti. Apabila Kumpulan menjangkakan beberapa atau semua peruntukan akan dibayar balik, contohnya di bawah kontrak insurans, pembayaran balik diiktiraf sebagai aset berasingan, tetapi hanya apabila pembayaran balik adalah sangat pasti. Perbelanjaan berkaitan peruntukan dibentangkan dalam penyata pendapatan bersih daripada sebarang pembayaran balik.

(w) Liabiliti luar jangka dan aset luar jangka

Liabiliti luar jangka adalah obligasi semasa yang tidak diiktiraf kerana ia tidak berkemungkinan aliran keluar sumber diperlukan bagi menyelesaikan obligasi dan dalam kes ekstrim yang jarang berlaku yang mana liabiliti tidak dapat diiktiraf kerana ia tidak boleh diukur secara pasti. Liabiliti luar jangka tidak diiktiraf tetapi dinyatakan dalam penyata kewangan.

Aset luar jangka adalah aset yang berkemungkinan wujud daripada peristiwa lalu yang kewujudannya akan hanya disahkan apabila berlaku atau tidak berlakunya satu atau lebih peristiwa yang tidak pasti pada masa hadapan yang bukan dalam kawalan sepenuhnya Kumpulan. Kumpulan tidak mengiktiraf aset luar jangka dalam penyata kewangan tetapi mendedahkan kewujudannya di mana aliran masuk manfaat ekonomi adalah berkemungkinan, tetapi tidak pasti.

(x) Kontrak jaminan kewangan

Kontrak jaminan kewangan yang dikeluarkan Kumpulan adalah kontrak-kontrak yang memerlukan pembayaran dibuat bagi membayar balik kepada pemegang di atas kerugian yang ditanggung disebabkan hutang tertentu atau kegagalan membuat bayaran bila pada masa ditentukan mengikut terma instrumen hutang. Kontrak jaminan kewangan diiktiraf pada peringkat awal sebagai liabiliti pada nilai saksama, terlaras untuk kos transaksi yang dimiliki secara langsung dengan pengeluaran jaminan. Seterusnya, liabiliti diukur lebih tinggi daripada jangkaan terbaik perbelanjaan diperlukan bagi melangsaikan obligasi semasa pada tarikh pelaporan dan jumlah itu diiktiraf ditolak pelunasan kumulatif.

(y) Rizab penyamaan keuntungan (“PER”)

PER adalah jumlah diagihkan keluar daripada keseluruhan pendapatan kasar perbankan Islam bagi tujuan untuk mengekalkan paras pulangan kepada Pemilik Akaun Pelaburan (“IAH”) seperti ditetapkan dalam garis panduan Rizab Penyamaan Keuntungan Bank Negara Malaysia. Jumlah yang diagihkan keluar ini dikongsi oleh IAH dan Kumpulan. PER mewujudkan satu obligasi bagi menguruskan pengagihan IAH daripada persepektif Syariah. PER dalam IAH diklasifikasikan sebagai liabiliti dan diiktiraf pada kos. Pembahagian keuntungan seterusnya kepada IAH diiktiraf dalam penyata pendapatan. Pengagihan akhir PER sebagai keuntungan boleh agih kepada IAH akan ditentukan sebagai aliran keluar dana disebabkan penyelesaian obligasi kepada IAH. PER Kumpulan diperuntukkan daripada keuntungan terkumpul dan diklasifikasikan sebagai rizab berasingan dalam ekuiti dan tidak boleh diagihkan. Pembahagian daripada dan pengagihan kepada seterusnya keuntungan terkumpul diperakui sebagai pemindahan antara rizab.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

160 Laporan Tahunan 2014

Page 41: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(z) Pengiktirafan pendapatan dan perbelanjaan

Hasil diiktiraf ke tahap bahawa berkemungkinan manfaat ekonomi diperolehi oleh Kumpulan dan hasil boleh diukur dengan pasti. Kriteria pengiktirafan spesifik berikut mesti dipenuhi sebelum hasil diiktiraf.

(i) Pendapatan faedah/pembiayaan dan pendapatan dan perbelanjaan yang sama

Untuk semua aset kewangan dan liabiliti kewangan yang diukur pada kos dilunaskan, pelaburan kewangan yang menghasilkan faedah diklasifikasikan sebagai AFS dan aset kewangan dan liabiliti kewangan yang ditentukan pada nilai saksama menerusi keuntungan atau kerugian, faedah/pendapatan pembiayaan atau perbelanjaan direkodkan menggunakan EIR. EIR adalah kadar yang mendiskaunkan dengan tepat anggaran pembayaran atau penerimaan tunai masa hadapan melalui jangkaan hayat instrumen kewangan atau tempoh yang lebih singkat, mengikut kesesuaian, kepada jumlah bawaan bersih aset kewangan atau liabiliti kewangan. Pengiraannya mengambil kira semua terma kontrak instrumen kewangan termasuk sebarang fi atau kos tambahan yang secara langsung berkaitan dengan instrumen dan merupakan bahagian penting EIR, tetapi bukan kerugian kredit masa hadapan.

Jumlah bawaan aset kewangan atau liabiliti kewangan terlaras sekiranya Kumpulan menyemak semula anggaran pembayaran atau penerimaan. Jumlah bawaan terlaras dikira berasaskan EIR asal dan perubahan jumlah bawaan direkodkan dalam penyata pendapatan. Bagaimanapun, bagi aset kewangan yang diklasifikasi semula yang mana Kumpulan seterusnya meningkatkan anggarannya ke atas penerimaan tunai masa hadapan hasil daripada peningkatan keupayaan memperoleh semula penerimaan tunai tersebut, kesan peningkatan itu diiktiraf sebagai pelarasan kepada EIR dari tarikh perubahan dalam anggaran.

Apabila nilai aset kewangan atau sekumpulan aset kewangan yang sama, yang direkodkan telah dikurangkan disebabkan kemerosotan nilai, pendapatan faedah terus diiktiraf menggunakan kadar faedah yang digunakan untuk mendiskaun aliran tunai masa hadapan bagi tujuan pengukuran kerugian kemerosotan nilai.

(ii) Pendapatan fi dan komisen

Kumpulan memperoleh pendapatan fi dan komisen daripada pelbagai perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggannya. Pendapatan fi dibahagikan kepada dua kategori berikut:

(a) Pendapatan fi yang diperolehi daripada perkhidmatan yang diberikan sepanjang tempoh tertentu

Fi yang diperolehi bagi pemberian perkhidmatan sepanjang tempoh masa diakru pada tempoh tersebut. Fi ini termasuk pengaturan pinjaman, pendapatan komisen, pengurusan aset, penjagaan dan lain-lain fi pengurusan dan nasihat.

Fi komitmen pinjaman bagi pinjaman yang cenderung untuk dikeluarkan dan fi kredit lain yang berkaitan ditangguhkan (bersama sebarang peningkatan kos) dan diiktiraf sebagai pelarasan kepada EIR atas pinjaman berkenaan. Apabila besar kemungkinan pinjaman tidak dikeluarkan, fi komitmen pinjaman diiktiraf sepanjang tempoh komitmen pada asas garis lurus.

(b) Pendapatan fi daripada pemberian perkhidmatan transaksi

Fi yang berpunca daripada perundingan atau pembabitan dalam perundingan sesuatu transaksi bagi pihak ketiga, seperti pengaturan pengambilalihan saham atau lain-lain sekuriti atau pembelian atau penjualan perniagaan, diiktiraf ketika selesainya transaksi dasar. Fi atau komponen fi yang dihubungkan dengan prestasi tertentu diiktiraf selepas memenuhi kriteria sepadan.

(iii) Pendapatan dividen

Hasil diiktiraf apabila hak Kumpulan untuk menerima pembayaran telah diwujudkan yang mana secara amnya apabila pemegang-pemegang saham meluluskan dividen berkenaan.

(iv) Pendapatan pelaburan dan urus niaga

Hasil yang berpunca daripada aktiviti urus niaga termasuk semua keuntungan dan kerugian disebabkan perubahan dalam nilai saksama dan dividen untuk pelaburan kewangan dipegang untuk urus niaga. Ini termasuk sebarang ketidakberkesanan yang direkodkan untuk transaksi lindungan nilai.

(v) Pendapatan sewa

Pendapatan sewa berpunca daripada operasi pajakan hartanah pelaburan dikira pada asas garis lurus sepanjang tempoh pajakan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 161

Page 42: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(z) Pengiktirafan pendapatan dan perbelanjaan (Samb.)

(vi) Jualan unit amanah

Hasil daripada jualan unit amanah diiktiraf selepas perumpukan unit-unit, bersih selepas ditolak kos unit-unit yang dijual.

(vii) Program kesetiaan pelanggan

Kredit anugerah di bawah program kesetiaan pelanggan diambil kira sebagai komponen transaksi berasingan yang boleh

dikenal pasti yang mana ia diberikan. Nilai saksama perolehan yang diterima atas jualan awal diperuntukkan antara kredit

anugerah dan komponen lain jualan. Pendapatan yang dihasilkan daripada program kesetiaan pelanggan diiktiraf dalam

penyata pendapatan.

(aa) Manfaat kakitangan

(i) Manfaat jangka pendek

Upah, gaji, bonus dan caruman keselamatan sosial diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tahun kewangan yang mana

perkhidmatan berkaitan diberikan oleh kakitangan Kumpulan. Pampasan ketidakhadiran terkumpul jangka pendek seperti cuti

tahunan berbayar diiktiraf apabila perkhidmatan diberikan kakitangan yang meningkatkan kelayakan mereka kepada pampasan

ketidakhadiran masa hadapan, dan pampasan ketidakhadiran jangka pendek tidak terkumpul seperti cuti sakit diiktiraf apabila

ketidakhadiran berlaku.

(ii) Pelan caruman persaraan yang ditakrifkan

Kumpulan melakukan caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (“KWSP”) di Malaysia. Caruman seperti itu diiktiraf

sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan apabila berlaku. Sebaik caruman itu dibayar, Kumpulan tidak mempunyai

obligasi bayaran.

(iii) Pelan manfaat ditakrifkan

Perkiraan obligasi manfaat ditakrifkan dilakukan secara tahunan oleh aktuari berkelayakan menggunakan kaedah unjuran unit kredit.

Perkiraan semula liabiliti manfaat ditakrif bersih, yang merangkumi keuntungan dan kerugian aktuari, pulangan atas aset

terancang (tidak termasuk faedah) dan kesan siling aset (jika ada, tidak termasuk faedah), diiktiraf serta merta dalam OCI bagi

tempoh yang mana ia berlaku dan dicatatkan dalam rizab manfaat ditakrifkan. Perkiraan semula tidak diklasifikasikan semula

dalam penyata pendapatan untuk tempoh berikutnya.

Kos perkhidmatan lampau diiktiraf dalam penyata pendapatan lebih awal:

• Tarikh pindaan pelan atau pengurangan; atau

• Tarikh yang mana Syarikat mengiktiraf kos berkaitan penstrukturan semula.

Faedah bersih dan perbelanjaan lain berkaitan bagi mendefinisikan pelan manfaat dikira dengan memberikan kadar diskaun

kepada liabiliti atau aset manfaat ditakrif bersih, dan diiktiraf dalam penyata pendapatan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

162 Laporan Tahunan 2014

Page 43: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(aa) Manfaat kakitangan (Samb.)

(iv) Faedah penamatan

Faedah penamatan adalah dibayar apabila pekerjaan seseorang kakitangan ditamatkan sebelum tarikh pesaraan normal atau

apabila seseorang kakitangan menerima pemberhentian sukarela sebagai tukaran kepada manfaat-manfaat ini. Kumpulan

mengiktiraf faedah penamatan apabila ia dilakukan sama ada untuk menamatkan perkhidmatan kakitangan sedia ada mengikut

pelan formal terperinci tanpa kemungkinan penarikan atau bagi memberikan manfaat penamatan sebagai balasan kepada

tawaran yang dibuat untuk menggalakkan pemberhentian sukarela. Manfaat yang jatuh lebih daripada 12 bulan selepas tarikh

pelaporan didiskaun ke nilai semasa.

(v) Transaksi pembayaran berdasarkan saham

Syarikat menjalankan operasi skim pampasan penyelesaian ekuiti berasaskan saham yang mana saham atau opsyen untuk

melanggan saham Syarikat diberikan kepada pengarah dan kakitangan Kumpulan yang layak berasaskan kriteria kewangan

dan prestasi tertentu dan apa-apa syarat yang dianggap sesuai.

Kos transaksi diselesaikan secara ekuiti diiktiraf, bersama peningkatan sepadan dalam ekuiti, sepanjang tempoh yang mana

pencapaian dan/atau syarat-syarat perkhidmatan dipenuhi, berakhir pada tarikh yang mana kakitangan berkaitan layak

sepenuhnya kepada penerimaan (“tarikh peletakan hak”). Perbelanjaan terkumpul yang diiktiraf bagi transaksi diselesaikan

secara ekuiti pada setiap tarikh pelaporan sehingga tarikh peletakan hak menunjukkan tahap di mana tempoh peletakan hak

telah luput dan anggaran terbaik Kumpulan terhadap bilangan instrumen ekuiti yang akan akhirnya diletakkan hak. Perbelanjaan

atau kredit penyata pendapatan bagi sesuatu tempoh direkodkan dalam “kos kakitangan” dan mewakili pergerakan dalam

perbelanjaan terkumpul yang diiktiraf pada awal dan akhir tempoh berkenaan.

Apabila terma sesuatu pemberian diselesaikan secara ekuiti diubah, perbelanjaan minimum yang diiktiraf dalam “kos

kakitangan” adalah perbelanjaan seolah-olah terma-terma tidak diubah suai. Perbelanjaan tambahan diiktiraf bagi mana-

mana pengubahsuaian yang meningkatkan jumlah nilai saksama pengaturan pembayaran berasaskan saham, atau sebaliknya

memberi manfaat kepada kakitangan seperti yang diukur pada tarikh pengubahsuaian.

Apabila pemberian diselesaikan secara ekuiti dibatalkan, dan sebarang perbelanjaan yang belum diiktiraf untuk pemberian

diiktiraf serta-merta. Ini termasuk mana-mana pemberian di mana syarat bukan peletakan hak dalam kawalan sama ada entiti

tersebut atau pihak rakan niaga tidak dipenuhi. Bagaimanapun, sekiranya pemberian baru menggantikan pemberian yang

dibatalkan, dan ditetapkan sebagai pemberian gantian pada tarikh ia diberikan, pemberian yang dibatalkan dan pemberian

baru dikira seperti ia adalah pengubahsuaian kepada pemberian asal, seperti yang diterangkan dalam perenggan sebelumnya.

Kesan pencairan opsyen tertunggak ditunjukkan sebagai pencairan saham tambahan dalam pengiraan perolehan sesaham

tercair (Nota 41).

(ab) Dividen saham biasa

Dividen atas saham biasa diiktiraf sebagai liabiliti dan ditolak daripada ekuiti apabila ia diluluskan pemegang saham Kumpulan dan

Syarikat. Dividen interim ditolak daripada ekuiti apabila ia diumumkan dan bukan lagi atas budi bicara Kumpulan dan Syarikat.

Dividen untuk tahun berkenaan yang diluluskan selepas tarikh pelaporan dinyatakan sebagai kejadian selepas tarikh pelaporan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 163

Page 44: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(ac) Cukai

(i) Cukai semasa

Cukai aset dan liabiliti semasa untuk tahun kewangan semasa dan sebelumnya diukur pada jumlah yang dijangka dapat diperolehi daripada atau dibayar kepada pihak berkuasa cukai. Kadar cukai dan undang-undang cukai digunakan bagi mengira jumlah adalah yang dikuatkuasakan atau dikuatkuasakan dengan ketara menjelang tarikh pelaporan.

Cukai semasa diiktiraf dalam penyata pendapatan kecuali sehingga peringkat cukai mempunyai hubungan kepada perkara-perkara yang diiktiraf di luar penyata pendapatan, sama ada dalam OCI atau secara terus dalam ekuiti.

(ii) Cukai tertunda

Cukai tertunda diperuntukkan dengan menggunakan kaedah liabiliti ke atas perbezaan sementara antara asas cukai aset dan liabiliti dan jumlah bawaan mereka bagi tujuan pelaporan kewangan pada tarikh pelaporan.

Liabiliti cukai tertunda diiktiraf bagi semua perbezaan sementara yang dikenakan cukai kecuali:

- Apabila liabiliti cukai tertunda wujud daripada pengiktirafan awal ihsan atau aset atau liabiliti dalam sesuatu transaksi yang bukan penyatuan perniagaan dan, pada masa transaksi, tiada memberi kesan ke atas keuntungan perakaunan atau keuntungan atau kerugian boleh cukai; dan

- Berkenaan dengan perbezaan sementara boleh cukai yang dikaitkan dengan pelaburan dalam subsidiari, syarikat bersekutu dan kepentingan dalam usaha sama, yang mana masa pembalikan semula perbezaan sementara boleh dikawal dan kebarangkalian perbezaan sementara tidak akan dibalikkan pada masa hadapan terdekat.

Aset cukai tertunda diiktiraf bagi semua perbezaan sementara yang boleh ditolak, kredit cukai dibawa ke hadapan yang tidak diguna dan mana-mana kerugian cukai yang tidak diguna. Aset cukai tertunda diiktiraf hingga ke tahap kebarangkalian keuntungan boleh cukai akan ada yang mana perbezaan sementara boleh ditolak daripadanya, dan kredit cukai dibawa ke hadapan yang tidak digunakan dan kerugian cukai tidak digunakan, boleh digunakan kecuali:

- Apabila aset cukai tertunda berkaitan perbezaan sementara yang boleh ditolak yang berpunca daripada pengiktirafan awal sesuatu aset atau liabiliti dalam sesuatu transaksi yang bukan penyatuan perniagaan dan, pada masa transaksi, tidak memberi kesan kepada keuntungan perakaunan atau keuntungan atau kerugian boleh cukai; dan

- Berkenaan perbezaan sementara yang boleh dipotong berkaitan pelaburan dalam subsidiari, syarikat bersekutu dan kepentingan dalam usaha sama, aset cukai tertunda diiktiraf hanya ke peringkat berkemungkinan perbezaan sementara akan dibalikkan pada masa hadapan terdekat dan keuntungan boleh cukai akan tersedia yang mana perbezaan sementara boleh digunakan.

Jumlah bawaan aset cukai tertunda disemak pada setiap tarikh pelaporan dan dikurangkan sehingga ke tahap tiada lagi kebarangkalian keuntungan boleh cukai yang mencukupi akan ada bagi membenarkan semua atau sebahagian daripada aset cukai tertunda digunakan. Aset cukai tertunda yang tidak diiktiraf dinilai semula pada setiap tarikh pelaporan dan diiktiraf sehingga wujud kemungkinan bahawa keuntungan boleh cukai masa hadapan akan membenarkan aset cukai tertunda diperoleh semula.

Aset dan liabiliti cukai tertunda diukur pada kadar cukai yang dijangka digunakan dalam tahun yang mana aset direalisasikan atau liabiliti dilangsaikan, berdasarkan kadar cukai (dan undang-undang percukaian) yang dikuatkuasakan, atau sebahagian besarnya dikuatkuasakan pada tarikh pelaporan.

Cukai tertunda yang berkaitan butiran yang diiktiraf di luar penyata pendapatan diiktiraf diluar penyata pendapatan. Cukai tertunda diiktiraf sejajar dengan dasar transaksi sama ada dalam OCI atau langsung dalam ekuiti.

Aset cukai tertunda dan liabiliti cukai tertunda diimbangkan sekiranya wujud hak menguatkuasakan mengikut undang-undang untuk mengimbangi aset cukai semasa terhadap liabiliti cukai semasa dan cukai tertunda adalah berkaitan dengan entiti boleh cukai yang sama dan pihak berkuasa percukaian yang sama.

Manfaat cukai yang diperoleh sebagai sebahagian daripada penyatuan perniagaan, tetapi tidak memenuhi kriteria bagi pengiktirafan berasingan pada tarikh tersebut, akan diiktiraf selanjutnya sekiranya ada maklumat baru mengenai fakta dan perubahan dalam situasi. Pelarasan akan dikira sama ada sebagai pengurangan kepada ihsan (selagi ia tidak melebihi ihsan) jika ia berlaku ketika tempoh pengukuran atau diiktiraf dalam penyata pendapatan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

164 Laporan Tahunan 2014

Page 45: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(ad) Zakat

Ini mewakili zakat perniagaan Kumpulan bagi mematuhi prinsip-prinsip Syariah sebagaimana yang diluluskan Jawatankuasa Syariah Kumpulan. Peruntukan Zakat dikira menggunakan kaedah keuntungan dan kerugian pada kadar Zakat iaitu 2.5% dan berdasarkan peratusan pemegang saham Islam dalam Syarikat.

(ae) Pendapatan sesaham (“EPS”)

Kumpulan membentang data EPS asas dan dicairkan (yang mana berkaitan) untuk saham biasa. EPS asas dikira dengan membahagikan keuntungan atau kerugian milik pemegang saham biasa Syarikat dengan jumlah purata wajaran saham biasa diterbitkan yang dimiliki untuk tempoh berkenaan, ditolak saham perbendaharaan. EPS dicairkan ditentukan dengan menyelaraskan keuntungan atau kerugian milik pemegang saham biasa dan jumlah purata wajaran saham biasa diterbitkan yang dimiliki bagi semua saham biasa yang berpotensi untuk dicairkan. Tiada pelarasan diperlukan untuk saham biasa yang tidak boleh dicairkan.

(af) Pelaporan segmen

Pelaporan segmen dalam penyata kewangan dibentangkan mengikut dasar sama yang digunakan pengurusan secara dalaman dalam menilai pencapaian operasi segmen dan dalam memutuskan bagaimana mengagihkan sumber kepada segmen. Segmen yang boleh dilaporkan adalah segmen operasi atau pengagregatan segmen-segmen operasi yang memenuhi kriteria tertentu. Segmen operasi adalah komponen yang boleh dikenal pasti dalam Kumpulan yang mana maklumat kewangan secara berasingan boleh didapati dan dinilai secara kerap oleh ketua operasi pembuat keputusan dalam menentukan bagaimana mengagihkan sumber dan dalam menilai pencapaian.

Pelaporan segmen Kumpulan adalah berdasarkan segmen-segmen operasi berikut: perbankan runcit, perbankan perniagaan, perbankan pelaburan, perbankan korporat dan institusi, insurans, pasaran dengan segmen-segmen kecil diletakkan di bawah fungsi kumpulan dan lain-lain.

(ag) Modal saham dan perbelanjaan penerbitan saham

Instrumen ekuiti adalah sebarang kontrak yang membuktikan kepentingan dalam aset Syarikat selepas ditolak semua liabiliti. Saham biasa adalah instrumen ekuiti.

Saham biasa dicatatkan pada hasil diterima, bersih selepas ditolak kos langsung transaksi tambahan yang berkaitan.

(ah) Saham perbendaharaan dan kontrak atas saham sendiri

Instrumen ekuiti sendiri Syarikat yang diperolehinya atau oleh subsidiarinya (saham perbendaharaan) ditolak daripada ekuiti dan dikira pada kos purata wajaran. Perolehan yang dibayar atau diterima atas pembelian, jualan, terbitan atau pembatalan instrumen ekuiti sendiri Syarikat diiktiraf secara langsung dalam ekuiti. Tiada keuntungan atau kerugian diiktiraf dalam penyata pendapatan atas pembelian, jualan, terbitan atau pembatalan instrumen ekuiti Kumpulan.

Apabila Syarikat memegang instrumen ekuiti sendiri bagi pihak pelanggan mereka, pegangan ini tidak dimasukkan dalam penyata kedudukan kewangan Syarikat.

Kontrak ke atas saham sendiri yang memerlukan penyelesaian fizikal membabitkan jumlah saham tertentu untuk pertimbangan yang ditetapkan diklasifikasikan sebagai ekuiti dan ditambah atau ditolak daripada ekuiti. Kontrak ke atas saham sendiri yang memerlukan penyelesaian tunai bersih atau diberikan pilihan penyelesaian diklasifikasikan sebagai instrumen urus niaga dan perubahan dalam nilai saksama dilaporkan dalam “Pendapatan pelaburan dan urusniaga” dalam penyata pendapatan.

(ai) Aset fidusiari

Kumpulan memberikan perkhidmatan amanah dan lain-lain perkhidmatan fidusiari yang menyebabkan pemegangan atau pelaburan aset bagi pihak pelanggan mereka. Aset yang dipegang dalam keupayaan fidusiari tidak diiktiraf sebagai aset Kumpulan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 165

Page 46: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(aj) Pengklasifikasian produk

Subsidiari insurans menerbitkan kontrak yang memindahkan risiko insurans atau risiko kewangan atau kedua-duanya.

Risiko kewangan ialah risiko kemungkinan perubahan masa hadapan dalam satu atau lebih kadar faedah tertentu, harga instrumen

kewangan, harga komoditi, kadar pertukaran asing, indeks harga atau kadar, penarafan kredit atau indeks kredit atau pemboleh ubah

lain, yang disediakan dalam kes pemboleh ubah bukan kewangan bahawa pemboleh ubah tidak dikhususkan kepada pihak kontrak

itu. Risiko insurans adalah risiko selain risiko kewangan.

Kontrak insurans dan takaful adalah kontrak yang mana subsidiari insurans (“penginsurans” dan “pengendali takaful”) telah menerima

risiko insurans dan takaful yang ketara daripada pihak lain (“pemegang polisi” dan “peserta”) dengan menyetujui untuk memberi

pampasan kepada pemegang polisi dan peserta jika peristiwa masa hadapan tertentu yang tidak pasti (“yang diinsuranskan” dan

“peristiwa yang dilindungi”) memberi kesan negatif kepada pemegang polisi dan peserta. Sebagai garis panduan am, penginsurans

dan pengendali takaful menentukan sama ada mereka mempunyai risiko insurans dan takaful ketara, dengan membandingkan

manfaat yang dibayar dengan manfaat belum bayar sekiranya yang diinsuranskan dan peristiwa yang dilindungi tidak berlaku.

Kontrak pelaburan adalah kontrak yang tidak memindahkan risiko ketara insurans dan takaful. Berdasarkan definisi ini, semua sijil

yang dikeluarkan pengendali takaful sudah dinilai sebagai kontrak takaful pada tarikh pelaporan.

Sebaik sesuatu kontrak diklasifikasikan sebagai kontrak insurans dan takaful, ia kekal sebagai kontrak insurans dan takaful bagi baki

tempoh hayatnya, walaupun risiko insurans dan takaful mengurang dengan ketara dalam tahun kewangan ini, kecuali semua hak

dan obligasi dihapuskan atau luput. Kontrak pelaburan bagaimanapun boleh diklasifikasi semula sebagai kontrak insurans selepas

permulaan kontrak jika risiko insurans menjadi ketara.

Kontrak insurans dan pelaburan diklasifikasikan selanjutnya sebagai sama ada dengan atau tanpa ciri-ciri penyertaan mengikut budi

bicara (“DPF”). DPF ialah hak kontrak untuk menerima, sebagai tambahan kepada manfaat yang dijamin, manfaat tambahan yang

diberikan adalah:

• Berkemungkinan menjadi bahagian ketara daripada keseluruhan manfaat kontrak;

• Yang mana jumlah atau masa ditentukan secara kontrak adalah mengikut budi bicara penerbit; dan

• Secara kontraknya berasaskan:

• prestasi sekumpulan kontrak spesifik atau jenis kontrak spesifik;

• pulangan pelaburan direalisasikan dan/atau tidak direalisasikan ke atas kumpulan aset khusus yang dipegang oleh penerbit;

atau

• Keuntungan atau kerugian penginsurans, dana atau entiti lain yang menerbitkan kontrak.

Di bawah terma-terma kontrak, lebihan dalam dana DPF boleh diagihkan kepada pemegang polisi dan saham. Subsidiari insurans

hayat mempunyai budi bicara ke atas jumlah dan masa pengagihan lebihan ini kepada pemegang polisi. Semua liabiliti DPF, termasuk

lebihan tidak diperuntukkan, kedua-duanya dijamin dan mengikut budi bicara, pada akhir tempoh pelaporan dipegang dalam liabiliti

kontrak insurans atau pelaburan, yang mana sesuai.

Bagi opsyen dan jaminan kewangan yang tidak berkait rapat dengan kontrak insurans utama dan/atau kontrak pelaburan dengan

DPF, pendwicabangan diperlukan untuk mengukur derivatif terbenam secara berasingan pada nilai saksama melalui keuntungan

atau kerugian. Walau bagaimanapun, pendwicabangan dan peleraian tidak diperlukan sekiranya derivatif terbenam itu sendiri ialah

kontrak insurans dan/atau kontrak pelaburan dengan DPF, atau sekiranya kontrak insurans utama dan/atau kontrak pelaburan itu

sendiri diukur pada nilai saksama menerusi keuntungan atau kerugian.

Bagi tujuan pengklasifikasian produk di bawah MFRS 4, Kontrak Insurans, penginsurans mengguna pakai manfaat polisi maksimum

sebagai proksi bagi risiko insurans dan nilai serahan tunai sebagai proksi bagi nilai boleh direalisasi kontra insurans ketika serahan.

Penginsurans mentakrif risiko insurans sebagai utama apabila nisbah risiko insurans ke atas komponen deposit adalah tidak kurang

daripada 10% daripada komponen deposit pada mana-mana butiran kontrak insurans yang dikuat kuasa. Berpandukan takrifan ini,

semua kontrak polisi yang dikeluarkan oleh penginsurans diambil kira sebagai kontrak insurans pada tarikh pelaporan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

166 Laporan Tahunan 2014

Page 47: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(ak) Insurans semula dan takaful semula

Penginsurans dan pengendali takaful melepaskan risiko insurans dan takaful dalam urusan biasa perniagaan bagi semua

perniagaannya. Aset insurans semula dan takaful semula mewakili baki yang perlu dibayar daripada syarikat insurans semula dan

takaful semula. Jumlah boleh diperoleh semula daripada syarikat insurans semula dan takaful semula dianggarkan secara konsisten

dengan peruntukan tuntutan yang belum diselesaikan atau yang sudah diselesaikan berdasarkan polisi-polisi insurans semula dan

terma penjanjian takaful semula.

Penyerahan urusan kepada insurans semula dan takaful semula tidak melepaskan penginsurans dan pengendali takaful daripada

obligasi-obligasi kepada pemegang polisi dan peserta. Premium, sumbangan dan tuntutan diserahkan asas dasar kasar untuk

kedua-dua insurans semula dan takaful semula yang telah diserah dan dijangka.

Urusan-urusan takaful semula yang dipersetujui pengendali takaful memenuhi klasifikasi kontrak takaful. Urusan-urusan yang tidak

memenuhi syarat-syarat klasifikasi dikira sebagai aset kewangan. Pada tarikh pelaporan, semua urusan-urusan takaful semua yang

dipersetujui oleh pengendali takaful semasa tahun kewangan memenuhi keperluan klasifikasi kontrak takaful.

Aset insurans semula dan takaful semula disemak bagi kemerosotan nilai pada setiap tarikh pelaporan atau lebih kerap apabila wujud

petunjuk kemerosotan nilai dalam tempoh pelaporan. Kemerosotan nilai berlaku apabila terdapat bukti objektif akibat peristiwa yang

berlaku selepas pengiktirafan awal aset insurans semula dan takaful semula bahawa penginsurans dan pengendali takaful mungkin

tidak menerima semua baki yang belum dibayar di bawah terma-terma kontrak dan ia mempunyai kesan yang boleh diukur terhadap

jumlah yang akan diterima penginsurans dan pengendali takaful daripada syarikat insurans semula dan takaful semila. Kerugian

kemerosotan nilai direkodkan dalam penyata pendapatan.

Keuntungan dan kerugian atas pembelian insurans semula, sekiranya ada, akan diiktiraf dalam penyata pendapatan pada permulaan

perjanjian.

Penginsurans juga menanggung risiko insurans semula dalam urusan biasa perniagaan bagi kontrak insurans hayat dan am, bila

mana berkenaan.

Premium, sumbangan dan tuntutan membabitkan insurans semula dan takaful semula yang diambil alih diiktiraf sebagai hasil atau

perbelanjaan dengan cara yang sama jika insurans semula dan takaful semula dianggap sebagai perniagaan langsung, dengan

mengambil kira pengklasifikasian produk perniagaan insurans semula dan takaful semula. Liabiliti insurans semula dan takaful semula

mewakili baki yang perlu dibayar kepada syarikat insurans semula dan takaful semula. Anggaran jumlah yang perlu dibayar dibuat

secara konsisten dengan kontrak insurans semula dan takaful semula berkaitan.

Aset dan liabiliti insurans semula dan takaful semula dinyahiktiraf apabila hak kontrak ditamatkan atau tamat tempoh atau apabila

kontrak dipindahkan kepada pihak lain.

Kontrak insurans semula dan takaful semula yang tidak memindahkan risiko insurans dan takaful yang ketara dikira secara langsung

dalam penyata kedudukan kewangan. Terdapat aset deposit atau liabiliti kewangan yang diiktiraf berdasarkan pertimbangan yang

sudah dibayar atau diterima tolak sebarang premium, sumbangan atau fi yang dikenal pasti akan dikekalkan oleh insurans semula

dan takaful semula tertakluk kepada takaful semula. Pendapatan pelaburan membabitkan kontrak-kontrak ini dikira menggunakan

kaedah pendapatan efektif apabila diakru.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 167

Page 48: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(al) Insurans dan takaful belum terima

Insurans dan takaful belum terima adalah jumlah belum terima mengikut terma-terma kontrak insurans dan takaful. Pada pengiktirafan awal, insurans dan takaful belum terima diukur pada nilai saksama berdasarkan bayaran diterima atau belum terima. Susulan pengiktirafan awal, insurans dan takaful belum terima diukur pada kos dilunaskan menggunakan kaedah pendapatan efektif.

Insurans dan takaful belum terima dinilai pada setiap tarikh pelaporan untuk sebarang bukti objektif kemerosotan nilai. Jika wujud bukti objektif bahawa insurans dan takaful belum terima telah terjejas, penginsurans dan pengendali takaful mengurangkan jumlah bawaan insurans dan takaful belum terima sewajarnya dan mengiktiraf kerugian kemerosotan nilai dalam penyata pendapatan. Penginsurans dan pengendali takaful mengumpulkan bukti objektif bahawa insurans dan takaful belum terima adalah terjejas menggunakan proses sama yang digunakan untuk aset kewangan dibawa pada kos dilunaskan. Kerugian kemerosotan nilai dikira menggunakan kaedah sama untuk aset kewangan.

Insurans dan takaful belum terima dinyahiktiraf apabila hak menerima aliran tunai daripadanya telah tamat atau apabila ia dipindahkan dan penginsurans dan pengendali takaful telah memindahkan dengan ketara pemilikan terhadap semua risiko dan ganjaran.

(am) Keputusan penaja jaminan insurans am

Keputusan penaja jaminan insurans am ditentukan mengikut setiap kelas perniagaan selepas mengambil kira premium akaun, aliran premium dan tuntutan liabiliti dan komisyen.

(i) Premium kasar

Premium kasar diiktiraf dalam tempoh kewangan bagi risiko yang ditanggung sepanjang tahun kewangan berkenaan.

(ii) Premium insurans semula

Premium insurans semula fakultatif diterima masuk diiktiraf dalam tahun kewangan berdasarkan risiko fakultatif yang ditanggung pada tahun kewangan berkenaan, dan bagi kes polisi langsung, ia mengikut tarikh permulaan risiko individu.

Premium insurans semula perjanjian aliran masuk merangkumi persetujuan berkadar dan tidak berkadar. Bagi premium insurans semula berkaitan persetujuan berkadar, ia diiktiraf berdasarkan penerimaan berkala nasihat daripada pengesid diambil kira nasihat berkala itu menggambarkan asas risiko yang diterima dan diinsurans semula pada pelbagai tarikh permulaan risiko dan dikira secara kontrak, kepada penginsurans semula mengikut terma persetujuan berkadar. Bagi premium insurans semula berkaitan persetujuan tidak berkadar yang merangkumi perlindungan kerugian yang berlaku dalam tempoh perjanjian spesifik, premium insurans semula diterima masuk diiktiraf berdasarkan kontrak premium yang telah dipesetujui pada permulaan tempoh perjanjian di bawah kontrak perjanjian bukan berkadar.

(iii) Liabiliti premium

Liabiliti premium mewakili obligasi masa hadapan penginsurans terhadap kontrak-kontrak insurans seperti diwakili oleh premium yang diterima untuk risiko yang belum tamat tempoh. Dalam menentukan liabiliti premium pada tarikh pelaporan, kaedah yang paling tepat menggambarkan premium yang belum diperoleh digunakan, seperti dinyatakan dalam Nota 3.5 (an).

(iv) Liabiliti tuntutan

Liabiliti untuk tuntutan tertunggak diiktiraf dalam kedua-dua insurans langsung dan insurans semula diterima masuk.

Jumlah tuntutan liabiliti adalah jangkaan terbaik untuk perbelanjaan yang diperlukan bersama perbelanjaan berkaitan, ditolak pemerolehan semula bagi menyelesaikan obligasi semasa pada tarikh pelaporan.

Peruntukan juga dibuat untuk kos tuntutan bersama perbelanjaan berkaitan yang ditanggung tetapi tidak dilaporkan pada tarikh pelaporan, menggunakan kaedah anggaran matematik.

(v) Kos perolehan

Kos kasar dalam memperoleh dan memperbaharui polisi insurans dan pendapatan yang diraih daripada mengesid premium insurans semula diiktiraf sebagai ditanggung dan diagihkan sewajarnya ke tempoh yang mana ia berkemungkinan akan meraih pendapatan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

168 Laporan Tahunan 2014

Page 49: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(an) Liabiliti kontrak insurans am

Liabiliti kontrak insurans am diiktiraf apabila kontrak dimeterai dan premium telah dikenakan. Penilaian liabiliti kontrak insurans am adalah mengikut rangka kerja Modal Berasaskan Risiko (“RBC”) untuk penginsurans yang dikeluarkan oleh BNM.

Liabiliti ini terdiri daripada liabiliti tuntutan dan liabiliti premium.

(i) Liabiliti tuntutan

Liabiliti tuntutan diiktiraf untuk insurans langsung dan insurans semula aliran masuk. Liabiliti tuntutan merujuk kepada obligasi penginsurans, sama ada dimeterai dalam kontrak atau sebaliknya, untuk membuat bayaran pada masa hadapan terhadap semua tuntutan yang ditanggung pada tarikh penilaian. Ini termasuk peruntukan untuk tuntutan yang sudah dilaporkan, tuntutan ditanggung tetapi dilaporkan (“IBNR”), tuntutan ditangggung tetapi rizab tidak mencukupi (“IBNER”) bersama kos berkaitan melengkapkan urusan. Liabiliti tuntutan merangkumi unjuran terbaik nilai tuntutan liabiliti dan Peruntukan Margin Risiko bagi Sisihan Buruk (“PRAD”) yang dikira pada keseluruhan peringkat. Liabiliti tersebut didiskaunkan pada kadar risiko bebas. Tiada peruntukan bagi penyamaan atau rizab malapetaka untuk diiktiraf. Liabiliti dinyahiktiraf apabila sesuatu tuntutan telah dibayar dan diselesaikan, dilepaskan atau dibatalkan.

(ii) Liabiliti premium

Liabiliti premium dicatat pada kadar lebih tinggi daripada berikut:

• aggregat Rizab Premium Tanpa Perolehan (“UPR”); dan • anggaran terbaik nilai Rizab Risiko Tidak Tamat Tempoh(“URR”) penginsurans pada tarikh pernilaian dan perkiraan PRAD

pada semua peringkat.

(iii) Rizab Premium Tanpa Perolehan (“UPR”)

UPR mewakili bahagian premium polisi insurans, tolak kos perolehan yang boleh ditolak dan berkaitan tempoh tidak tamat polisi pada akhir tahun kewangan.

Dalam menentukan UPR pada akhir tempoh pelaporan, kaedah yang digunakan bagi menggambarkan premium belum diperoleh secara tepat adalah:

i. kaedah 25% bagi kargo marin, kargo penerbangan dan perniagaan transit daripada peniagaan tahunan polisi am Malaysia; ii. semua kelas lain diagihkan mengikut masa setiap hari sepanjang tempoh risiko; dan iii. Kaedah 1/24 bagi perniagaan perjanjian aliran masuk.

URR adalah jangkaan pembayaran masa hadapan disebabkan peristiwa masa hadapan yang diinsuranskan di bawah polisi pada tarikh penilaian dan merangkumi peruntukan kepada perbelanjaan penerbit termasuk kos operasi dan kos insurans semula yang dijangka ditanggung ketika menguruskan polisi-polisi dan menyelesaikan tuntutan berkaitan dan pemulangan premium yang dijangkakan. URR didiskaun pada kadar bebas risiko.

(iv) Ujian kecukupan liabiliti

Pada setiap tarikh pelaporan, penginsurans akan menilai risiko tidak tamat dan ujian kecukupan liabiliti (“LAT”) dilakukan bagi menentukan sama ada terdapat tuntutan tidak dijangka berlebihan secara keseluruhan dan kos perolehan tertunda bagi premium tidak diperoleh. Perkiraan dilakukan menggunakan unjuran semasa bagi kontrak aliran tunai masa hadapan (sambil mengambil kira peruntukan nisbah kerugian semasa) selepas mengambil kira pulangan pelaburan yang dijangka atas aset berkaitan peruntukan teknikal insurans am. Jika anggaran ini menunjukkan jumlah bawaan premium tidak diperoleh tolak kos perolehan tertunda adalah tidak mencukupi, kekurangan itu diiktiraf dalam penyata pendapatan dengan menyediakan

peruntukan untuk kecukupan liabiliti.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 169

Page 50: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(ao) Keputusan penaja jaminan insurans hayat

Lebihan yang dipindahkan daripada dana hayat kepada penyata pendapatan adalah berdasarkan lebihan yang ditentukan menerusi penilaian aktuari tahunan membabitkan liabiliti jangka panjang pemegang polisi.

(i) Premium kasar

Premium kasar diiktiraf sebaik sahaja jumlah premium boleh diukur dengan pasti. Premium tahun pertama diiktiraf dari tarikh permulaan dan premium berikutnya diiktiraf apabila tiba masanya. Pada akhir tempoh kewangan, semua premium kena bayar dikira sehingga tahap ia boleh diukur dengan pasti. Premium yang tidak diterima pada tarikh akhir diiktiraf sebagai hasil dalam penyata pendapatan dan dilaporkan sebagai premium tertunggak dalam penyata kedudukan kewangan.

(ii) Premium insurans semula

Premium insurans semula kasar ke atas insurans semula yang disid diiktiraf sebagai perbelanjaan apabila perlu dibayar atau pada tarikh polisi berkuat kuasa.

(iii) Pewujudan unit-unit

Pewujudan bersih unit-unit yang mewakili premium yang dibayar oleh pemegang polisi sebagai pembayaran untuk kontrak baru atau pembayaran berikutnya untuk meningkatkan amaun kontrak ditunjukkan dalam penyata pendapatan dana berkaitan pelaburan. Pewujudan bersih unit-unit diiktiraf mengikut asas penerimaan.

(iv) Manfaat, tuntutan dan perbelanjaan

Manfaat dan tuntutan yang berlaku dalam tempoh kewangan diiktiraf apabila peristiwa boleh dituntut berlaku dan/atau penginsurans dimaklumkan. Manfaat dan tuntutan, termasuk kos penyelesaian, dikira menggunakan kaedah berdasarkan kes dan untuk tujuan ini, jumlah perlu dibayar di bawah polisi diiktiraf seperti berikut:

• Bayaran manfaat kematangan dan manfaat lain polisi kena bayar pada tarikh tertentu dianggap sebagai tuntutan perlu dibayar pada tarikh kena bayar;

• Manfaat kematian, serahan dan manfaat lain tanpa tarikh yang ditetapkan dianggap sebagai tuntutan perlu dibayar, pada tarikh penerimaan maklumat kematian pihak yang diinsuranskan atau apabila berlakunya kejadian luar jangka yang dilindungi; dan

• Bonus ke atas polisi berpenyertaan selepas pengisytiharannya.

(v) Komisen dan perbelanjaan agensi

Komisen kasar dan perbelanjaan agensi, yang merupakan kos langsung dalam memperoleh premium polisi insurans, dan pendapatan yang diperoleh daripada penginsurans semula dalam proses pengesidan premium kepada penginsurans semula, dinyatakan dalam penyata pendapatan dalam tahun kewangan yang mana ia berlaku.

(ap) Liabiliti kontrak insurans hayat

Liabiliti insurans hayat diiktiraf apabila kontrak ditandatangani dan premium dikenakan.

Liabiliti ini diukur dengan menggunakan kaedah penilaian aktuari secara prospektif. Liabiliti ditentukan sebagai jumlah nilai semasa masa hadapan yang dijamin dan, dalam kes penyertaan polisi hayat, tahap sesuai manfaat yang tidak dijamin, dan jangkaan perbelanjaan pengurusan dan pengedaran masa hadapan, tolak nilai semasa perolehan kasar masa hadapan yang wujud daripada polisi didiskaunkan kadar diskaun risiko bersesuaian.Liabiliti adalah berdasarkan andaian anggaran terbaik dan dengan mengambil kira sewajarnya pengalaman terkini yang ketara. Peruntukan sewajarnya untuk margin risiko bagi sisihan buruk daripada pengalaman yang dijangka dibuat dalam penilaian polisi hayat tanpa penyertaan, liabiliti manfaat dijamin bagi polisi hayat berpenyertaan, dan liabiliti bukan unit untuk polisi berkaitan pelaburan.

Liabiliti berkenaan dengan polisi kontrak insurans berpenyertaan diambil sebagai yang mana lebih tinggi antara liabiliti manfaat dijamin atau jumlah liabiliti manfaat pada tahap kontrak diperoleh sebagaimana yang dinyatakan di atas.

Dalam hal polisi hayat di mana sebahagian atau keseluruhan premium dikumpulkan dalam sebuah dana, jumlah terkumpul, sebagaimana yang diisytiharkan kepada pemilik polisi, ditetapkan sebagai liabiliti sekiranya jumlah terkumpul adalah lebih tinggi

daripada angka yang dikira menggunakan kaedah penilaian aktuari secara prospektif.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

170 Laporan Tahunan 2014

Page 51: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(ap) Liabiliti kontrak insurans hayat (Samb.)

Di mana polisi atau lanjutan polisi secara kolektif dianggap sebagai aset pada tahap dana di bawah kaedah penilaian diterima pakai, nilai aset tersebut dihapus kira melalui pensifaran.

Dalam kes polisi hayat 1 tahun atau lanjutan 1 tahun membabitkan polisi hayat bagi melindungi perkara luar jangkaan selain kematian atau kelangsungan hidup, liabiliti bagi kontrak insurans hayat itu terdiri daripada peruntukan untuk premium tidak terperoleh dan risiko belum luput, serta tuntutan belum dijelas, termasuk anggaran tuntutan yang berlaku yang masih belum dilaporkan kepada penginsurans.

Pelarasan kepada liabiliti pada setiap tarikh pelaporan direkodkan dalam penyata pendapatan. Keuntungan berasal daripada margin sisihan buruk atas kontrak terus tanggung, diiktiraf dalam penyata pendapatan sepanjang hayat kontrak, manakala kerugian diiktiraf sepenuhnya dalam penyata pendapatan dalam tahun pertama tertanggung. Liabiliti dinyahiktiraf apabila kontrak tamat, dilepaskan atau dibatalkan. Pada setiap tarikh pelaporan, penilaian dibuat sama ada liabiliti insurans hayat yang diiktiraf adalah mencukupi, ditolak nilai semasa perniagaan berkuatkuasa (“PVIF”) dengan menggunakan ujian kecukupan liabiliti sedia ada. Sebarang kekurangan dicajkan kepada penyata pendapatan.

Penilaian liabiliti kontrak ditentukan mengikut Rangka Kerja RBC Kepada Penginsurans dikeluarkan BNM dan MFRS 4. Rangka Kerja RBC Kepada Penginsurans yang dikeluarkan BNM memenuhi keperluan LAT di bawah MFRS 4.

(aq) Dana takaful keluarga

Dana takaful keluarga diuruskan mengikut keperluan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan mengandungi Qard daripada pengendali takaful, defisit terkumpul dalam dana takaful keluarga dan rizab AFS untuk dana takaful keluarga.

Lebihan atau defisit dana takaful keluarga ditentukan oleh aktuari dilantik pengendali takaful menerusi penilaian tahunan aktuari terhadap dana takaful keluarga. Sebarang defisit dalam dana takaful keluarga akan dipulihkan oleh dana pengendali takaful menerusi pinjaman atau Qard. Lebihan yang boleh diagihkan kepada peserta ditentukan selepas menolak manfaat sudah dibayar dan kena dibayar, takaful semula, peruntukan-peruntukan dan fi wakalah. Lebih boleh diagihkan kepada pengendali takaful dan peserta menurut terma dan syarat setiap kontrak.

Hasil dana-dana takaful keluarga merangkumi sumbangan kasar takaful dan pendapatan pelaburan. Pendapatan yang belum diperoleh ditunda dan penerimaan awal dirujuk sebagai liabiliti dalam penyata kedudukan kewangan.

(i) Pendapatan sumbangan

Sumbangan diiktiraf sebaik sahaja jumlah sumbangan boleh diukur dengan pasti. Sumbangan tahun pertama diiktiraf dari tarikh kuat kuasa dan sumbangan selanjutnya diiktiraf apabila ia perlu dibayar.

Pada akhir tahun kewangan, semua sumbangan yang perlu dibayar diambil kira sehingga ke peringkat ia boleh diukur dengan pasti. Sumbangan yang tidak diterima pada tarikh ditetapkan diiktiraf sebagai hasil dalam penyata pendapatan dan dilaporkan sebagai sumbangan belum dijelas dalam penyata kedudukan kewangan.

(ii) Pelaburan dalam perniagaan berkaitan pelaburan

Pelaburan dalam perniagaan berkaitan pelaburan dinyatakan pada nilai saksama. Sebarang peningkatan atau penurunan dalam nilai dalam pelaburan-pelaburan ini dinyatakan dalam penyata pendapatan.

Semua pelaburan dalam dana berkaitan pelaburan dinyatakan pada harga penutup pasaran atau harga indikatif pasaran pada akhir tahun setiap tahun kewangan.

(iii) Pengwujudan dan pembatalan unit-unit

Jumlah yang diterima daripada unit-unit yang diwujudkan mewakili sumbangan yang dibayar pemegang unit-unit sebagai pembayaran untuk kontrak-kontrak baru atau bayaran susulan bagi meningkatkan jumlah dalam kontrak.

Pengwujudan dan pembatalan unit-unit diiktiraf dalam penyata kewangan pada tarikh penilaian seterusnya, selepas permintaan untuk membeli atau menjual unit-unit diterima daripada pemegang unit.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 171

Page 52: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(aq) Dana takaful keluarga (Samb.)

(iv) Peruntukan untuk tuntutan tertunggak

Liabiliti untuk tuntutan tertunggak diiktiraf apabila peristiwa boleh tuntut berlaku dan/atau selepas pengendali takaful diberitahu.

Tuntutan dan peruntukan untuk tuntutan yang berasal daripada sijil takaful keluarga, termasuk kos penyelesaian tolak perolehan

semula untuk takaful semula, dikira menggunakan kaedah berdasarkan kes dan untuk tujuan ini, manfaat yang kena dibayar di

bawah sijil takaful keluarga diiktiraf seperti berikut:

- Kematangan atau lain-lain pembayaran manfaat sijil pada tarikh tertentu ditetapkan sebagai tuntutan kena bayar pada tarikh

perlu dibayar;

- Manfaat kematian, serahan dan manfaat lain tanpa tarikh yang ditetapkan diuruskan sebagai tuntutan kena bayar pada tarikh

penerimaan pemberitahuan kematian peserta atau apabila berlakunya peristiwa luar jangka yang dilindungi.

(v) Liabiliti aktuari

Liabiliti aktuari dikira menggunakan kaedah aliran tunai didiskaun. Ini bagi memastikan sebarang aliran tunai negatif pada masa

hadapan yang disebabkan caj tabarru’ yang tidak mencukupi bagi memenuhi manfaat yang kena dibayar, dapat dihapuskan.

Liabiliti keluarga takaful diiktiraf apabila kontrak dimeterai dan sumbangan dicaj.

Liabiliti ini adalah berdasarkan andaian anggaran terbaik seperti yang diputuskan oleh Aktuari Yang Dilantik. Peruntukan yang

bersesuaian bagi peruntukan margin risiko untuk sisihan buruk daripada unjuran pengalaman dibuat untuk penilaian liabiliti.

Dalam kes sijil keluarga, yang mana satu bahagian atau keseluruhan sumbangan terkumpul di dalam dana, jumlah terkumpul

seperti yang diumumkan kepada peserta, ditetapkan sebagai liabiliti. Pensifaran dilaksanakan pada peringkat sijil dan tiada sijil

yang diuruskan sebagai aset di bawah kaedah penilaian yang digunakan.

Penyelarasan kepada liabiliti pada setiap tarikh pelaporan direkodkan dalam penyata pendapatan. Keuntungan yang berpunca

daripada margin kesan buruk kontrak “run-off”, diiktiraf dalam penyata pendapatan sepanjang tempoh hayat kontrak, manakala

kerugian diiktiraf sepenuhnya dalam penyata pendapatan untuk tahun pertama “run-off”.

Liabiliti dinyahiktiraf selepas kontrak tamat, dibebaskan atau dibatalkan. Pada setiap tarikh pelaporan, penilaian dibuat bagi

menentukan sama liabiliti takaful keluarga yang diiktiraf mencukupi untuk tujuan LAT.

Sebarang kekurangan direkodkan dalam penyata pendapatan dengan mewujudkan rizab teknikal untuk kerugian itu. Dalam

tahun-tahun berikutnya, liabiliti untuk satu blok perniagaan yang telah gagal dalam ujian kecukupan adalah berdasarkan andaian

yang dibuat pada masa kehilang pengiktirafan. Kerugian yang berpunca daripada ujian kecukupan liabiliti boleh diterbalikkan

pada masa hadapan jika liabiliti tidak lagi wujud/diperlukan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

172 Laporan Tahunan 2014

Page 53: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

3. POLISI-POLISI PERAKAUNAN (SAMB.)

3.5 Ringkasan polisi-polisi perakaunan utama (Samb.)

(ar) Dana pengendali takaful

(i) Fi Wakalah, perbelanjaan komisyen dan pengurusan

Sejajar dengan prisip wakalah, seperti diluluskan oleh Jawatankuasa Syariah pengendali takaful dan dipersetujui antara peserta

dan pengendali takaful, peratusan yang dipersetujui daripada sumbangan kasar akan dicaj oleh pengendali takaful terlebih

dahulu ke atas dana takaful keluarga sebagai fi wakalah.

Caj fi wakalah yang dikenakan pengendali takaful kepada peserta digunakan untuk membayar semua perbelanjaan pengurusan

dan komisyen dalam dana pengendali takaful yang ditanggung bagi pihak dana takaful keluarga. Semua perbelanjaan

pengurusan diiktiraf dalam dana pengendali takaful apabila berlaku.

Perbelanjaan komisyen iaitu kos yang ditanggung langsung dalam memperoleh sumbangan bagi sijil takaful diiktiraf dalam dana

pengendali takaful apabila berlaku dan diagihkan secara bersesuaian pada tahun yang mana mungkin akan memberi kenaikan

dalam pendapatan.

(ii) Liabiliti perbelanjaan

Liabiliti perbelanjaan pengendali takaful perlu menepati unjuran kos berkaitan bagi mengekalkan dan melaksanakan

perkhidmatan untuk kontrak yang masih berkuat kuasa dan perbelanjaan perkaitan overhed bagi memenuhi obligasi kontrak

sijil takaful. Pergerakan dalam liabiliti perbelanjaan dilepaskan mengikut terma kontrak takaful dan diiktiraf dalam penyata

pendapatan.

(a) Liabiliti perbelanjaan dana pengendali takaful

Penilaian liabiliti perbelanjaan terhadap kontrak dana takaful keluarga dilakukan secara berasingan oleh aktuari yang

dilantik dana pengendali takaful. Kaedah digunakan bagi menilai liabiliti perbelanjaan adalah konsisten dengan kaedah

bagi menilai liabiliti takaful yang berkait dengan kontrak takaful keluarga. Dalam menilai liabiliti perbelanjaan, nilai semasa

untuk jangkaan perbelanjaan masa hadapan yang kena dibayar oleh pengendali takaful dalam menguruskan dana takaful

untuk sepanjang tempoh obligasi kontrak takaful, ditolak sebarang aliran tunai yang dijangka daripada pendapatan fi

wakalah pada masa hadapan, dan sebarang pendapatan lain yang perlu dibayar kepada pengendali takaful dan boleh

ditentukan dengan kepastian yang munasabah, diambil kira dalam pertimbangan.

(b) Ujian kecukupan liabiliti (“LAT”)

Pada akhir setiap tahun kewangan, pengendali takaful menilai liabiliti perbelanjaan dana pengendali takaful bagi

memastikan jumlah bawaan mencukupi untuk melindungi semua obligasi dana pengendali takaful untuk semua sijil

takaful yang diuruskannya.

Dalam melaksanakan penilaian ini, pengendali takaful mengambil kira semua aliran tunai kontrak dan membandingkannya

terhadap nilai bawaan liabiliti perbelanjaan. Sebarang kekurangan diiktiraf dalam penyata pendapatan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 173

Page 54: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

4. PERTIMBANGAN, ANGGARAN DAN ANDAIAN PERAKAUNAN PENTING

Penyediaan penyata kewangan ini yang selaras dengan MFRS memerlukan pengurusan membuat pertimbangan, anggaran dan andaian kesan aplikasi polisi-polisi perakaunan dan jumlah hasil, perbelanjaan, aset dan liabiliti yang dilaporkan, pendedahan yang dilampirkan dan pendedahan liabiliti luar jangka. Pertimbangan, anggaran dan andaian dinilai secara berterusan dan berdasarkan pengalaman lalu, jangkaan munasabah peristiwa masa hadapan dan faktor-faktor lain. Ketidakpastian mengenai andaian dan anggaran boleh menyebabkan hasilnya memerlukan pelarasan material kepada jumlah bawaan aset atau liabiliti yang dipengaruhi pada jangka masa hadapan.

Dalam proses mengaplikasikan polisi-polis perakaunan Kumpulan, pengurusan telah membuat pertimbangan, anggaran dan andaian berikut yang mempunyai kesan paling ketara kepada jumlah yang diiktiraf dalam penyata kewangan.

4.1 Peruntukan kepada kemerosotan nilai atas pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan (Nota 12 dan Nota 37)

Kumpulan menyemak pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan ketara secara individu pada setiap tarikh pelaporan untuk menilai sama ada kerugian kemerosotan nilai perlu direkodkan dalam penyata pendapatan. Secara khusus, pertimbangan pengurusan diperlukan dalam menganggarkan jumlah dan tempoh aliran tunai pada masa hadapan apabila menentukan kerugian kemerosotan nilai. Anggaran ini adalah berdasarkan andaian mengenai beberapa faktor dan keputusan sebenar mungkin berbeza, menyebabkan perubahan pada masa hadapan kepada peruntukan.

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan yang telah dinilai secara individu dan didapati tidak terjejas dan semua pinjaman pendahuluan dan pembiayaan individu yang ketara, dinilai secara kolektif, dalam kumpulan aset dengan ciri-ciri risiko sama, bagi menentukan peruntukan perlu dibuat disebabkan ada bukti objektif berlaku kejadian kerugian tetapi kesannya belum terbukti. Penilaian kolektif mengambil kira data daripada portfolio pinjaman (seperti paras yang sepatutnya sudah dibayar (arrears), penggunaan kredit, nisbah pinjaman kepada cagaran, dll.), dan keputusan risiko model lindungan (cthnya. kesilapan dalam rekaan/proses pembangunan, kualiti data, pengumpulan data dan transfomasi) dan risiko makro (seperti merangkumi ekonomi, portfolio dan isu prosedur-prosedur).

4.2 Kerugian kemerosotan nilai atas pelaburan kewangan AFS

Kumpulan menilai sekuriti hutangnya yang diklasifikasikan sebagai pelaburan kewangan AFS pada setiap tarikh pelaporan bagi menilai sama ada ia terjejas. Ini memerlukan pertimbangan sama berdasarkan penilaian individu pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan.

Kumpulan juga mencatatkan kerugian kemerosotan nilai atas pelaburan ekuiti AFS apabila wujud penurunan nilai saksama di bawah kos yang ketara atau berpanjangan. Penentuan apa yang dimaksudkan sebagai “ketara” atau “berpanjangan” memerlukan pertimbangan Dalam membuat pertimbangan ini, Kumpulan menilai, antara faktor-faktor lainnya, sejarah pergerakan harga saham dan tempoh dan paras di mana nilai saksama pelaburan adalah lebih rendah daripada kosnya.

4.3 Aset cukai tertunda (Nota 14) dan cukai pendapatan (Nota 39)

Aset cukai tertunda diiktiraf sebagai kerugian cukai sehingga ke tahap berkemungkinan bahawa keuntungan boleh dicukai masa hadapan akan ada yang mana kerugian cukai boleh digunakan terhadapnya. Pertimbangan pengurusan diperlukan untuk menentukan jumlah aset cukai tertunda yang boleh diiktiraf, berdasarkan kemungkinan pemasaan dan tahap keuntungan boleh cukai masa hadapan bersama strategi perancangan cukai pada masa hadapan.

Kumpulan terdedah kepada cukai pendapatan dalam beberapa bidang kuasa dan pertimbangan ketara diperlukan dalam menganggarkan peruntukan untuk cukai pendapatan. Terdapat banyak urus niaga dan interpretasi undang-undang cukai yang mana keputusan akhir tidak dapat dipastikan sehingga suatu masa kemudian. Liabiliti untuk percukaian diiktiraf berdasarkan jangkaan sama ada cukai tambahan akan dibayar. Proses penganggaran ini boleh melibatkan usaha mendapatkan nasihat pakar di mana bersesuaian. Apabila liabiliti akhir untuk percukaian yang dinilai Lembaga Hasil Dalam Negeri adalah berbeza daripada jumlah yang direkodkan sebelum ini, perbezaan ini akan memberi kesan kepada perbelanjaan cukai pendapatan dan peruntukan cukai tertunda dalam tempoh yang mana anggaran berkenaan dinilai semula atau selepas liabiliti cukai akhir sudah ditentukan.

4.4 Pengukuran nilai saksama instrumen kewangan (Nota 52)

Apabila nilai saksama aset kewangan dan liabiliti kewangan yang direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan tidak boleh diperolehi

daripada pasaran aktif, ia ditentukan dengan menggunakan pelbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model kewangan. Input

kepada model-model ini diperolehi daripada data pasaran boleh diperhatikan di mana mungkin, tetapi jika ini tidak dapat dilakukan,

pertimbangan diperlukan untuk menetapkan nilai saksama. Pertimbangan ini mengambil kira kecairan dan input model seperti naik turun

bagi derivatif jangka panjang dan kadar diskaun, andaian kadar bayaran terdahulu dan kadar kemungkiran bagi sekuriti bersandarkan aset.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

174 Laporan Tahunan 2014

Page 55: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

4. PERTIMBANGAN, ANGGARAN DAN ANDAIAN PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

4.5 Kos pembangunan

Kos pembangunan dipermodalkan mengikut polisi perakaunan. Permodalan awal kos berdasarkan pertimbangan pengurusan yang mana kebolehlaksanaan teknologi dan ekonomi disahkan, selalunya apabila projek pembangunan produk sudah mencapai peringkat penting mengikut model pengurusan projek yang diwujudkan. Dalam menentukan jumlah untuk dipermodalkan, pengurusan membuat andaian manfaat-manfaat ekonomi pada masa hadapan. Kos pembangunan yang dipermodalkan berkait dengan pembangunan dan pelaksanaan sistem teknologi maklumat baru untuk Kumpulan.

4.6 Perniagaan insurans am – Penilaian liabiliti kontrak insurans am (Nota 55)

Bagi kontrak insurans am, anggaran perlu dibuat bagi kedua-dua jangkaan kos akhir tuntutan dilaporkan pada tarikh pelaporan dan kos akhir yang dijangkakan untuk IBNR.

Ia boleh mengambil masa yang agak lama sebelum kos akhir tuntutan tertunggak boleh ditentukan dengan pasti dan bagi beberapa jenis polisi, tuntutan IBNR daripada majoriti liabiliti pada tarikh pelaporan. Kos akhir tuntutan belum dijelas dianggarkan dengan menggunakan pelbagai teknik-teknik unjuran tuntutan aktuari standard seperti kaedah Link Ratios, Chain Ladder dan Bornhuetter-Ferguson.

Andaian utama yang mendasari teknik-teknik ini adalah bahawa pengalaman tuntutan lalu penginsurans boleh digunakan untuk menganggarkan perkembangan tuntutan pada masa hadapan, justeru kos tuntutan akhir. Sehubungan itu, kaedah-kaedah ini mengekstrapolasikan perkembangan kerugian yang dibayar dan kerugian ditanggung, purata kos setiap tuntutan dan bilangan tuntutan berdasarkan perkembangan tahun-tahun sebelum ini dan anggaran nisbah kerugian. Perkembangan sejarah tuntutan terutamanya dianalisa mengikut tahun-tahun kemalangan, tetapi boleh juga dianalisa selanjutnya mengikut kawasan geografi serta mengikut aliran perniagaan penting dan jenis tuntutan. Tuntutan besar biasanya ditangani secara berasingan, sama ada dengan dirizabkan pada nilai muka anggaran pelaras kerugian atau diunjurkan secara berasingan untuk menunjukkan perkembangan masa hadapannya. Pendiskaunan digunakan dan dalam kebanyakan kes, andaian jelas dibuat berkaitan kadar masa hadapan mengenai tuntuan inflasi dan nisbah kerugian. Pertimbangan kualitatif tambahan digunakan untuk menilai tahap yang mana aliran masa lalu mungkin tidak boleh lagi diguna pakai pada masa hadapan, (contohnya bagi menggambarkan peristiwa yang hanya sekali berlaku (one-off), perubahan luar atau faktor pasaran seperti sikap awam terhadap tuntutan, keadaan ekonomi, paras tuntutan, inflasi, keputusan penghakiman dan perundangan selain faktor luaran seperti campuran portfolio, ciri-ciri polisi dan prosedur pengurusan tuntutan) bagi mendapatkan kos akhir tuntutan yang memberikan hasil yang berkemungkinan daripada beberapa kemungkinan, dengan mengambil kira semua ketidakpastian terbabit.

4.7 Ketidaktentuan unjuran perakaunan bagi perniagaan insurans am (Nota 55)

Ketidaktentuan utama kepada perniagaan penginsurans am berpunca daripada peruntukan teknikal yang merangkumi liabiliti premium dan liabiliti tuntutan. Liabiliti premium merangkumi terdiri daripada UPR, URR dan PRAD manakala liabiliti tuntutan terdiri daripada peruntukan untuk tuntutan tertunggak.

Secara umum, liabiliti premium dan tuntutan ditentukan berdasarkan pengalaman tuntutan lampau, pengetahuan mengenai peristiwa, terma dan syarat polisi berkaitan dan tafsiran keadaan. Yang paling relevan adalah pengalaman lampau kes sama, aliran perkembagan tuntutan berdasarkan sejarah, perubahan perundangan, keputusan penghakiman dan perkembangan ekonomi. Apa yang pasti liabiliti premium dan tuntutan sebenar pada masa hadapan tidak akan berkembang sama seperti diunjurkan dan mungkin berbeza daripada unjuran penginsurans.

Anggaran liabiliti premium dan tuntutan adalah sensitif kepada pelbagai faktor dan ketidakpastian. Penyediaan peruntukan teknikal adalah proses yang tidak menentu dan disebabkan ketidakpastian ini, penyelesaian akhir liabiliti premium dan tuntutan mungkin berbeza daripada anggaran awal.

Juga boleh wujud jurang pelaporan antara peristiwa yang diinsuranskan dan masa ia dilaporkan kepada penginsurans. Susulan pengesahan dan pemberitahuan kerugian yang diinsuranskan, mungkin masih wujud ketidakpastian ke atas magnitud tuntutan.

Terdapat banyak faktor yang menentukan paras ketidakpastian seperti inflasi, tafsiran penghakiman yang tidak konsisten, pindaan undang-undang dan prosedur pengurusan tuntutan.

Pada setiap tarikh pelaporan, semua angggaran ini dinilai semua untuk kecukupan dan sebarang perubahan akan ditunjukkan sebagai pelarasan kepada liabiliti.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 175

Page 56: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

4. PERTIMBANGAN, ANGGARAN DAN ANDAIAN PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

4.8 Pengklasifikasian kontrak insurans hayat (Nota 55)

Sesuatu kontrak diklasifikasikan sebagai insurans sekiranya pada mana-mana ketika hayat kontrak itu pembayaran bagi polisi itu adalah melebihi 105% daripada manfaat serahan. Kadar 105% digunakan kerana kebanyakan polisi mempunyai 101% lindung hayat walaupun tiada risiko insurans ketara. Pada amnya, kebanyakan produk insurans mempunyai pembayaran melebihi 105% ketika berlakunya peristiwa yang diinsuranskan (contoh, pembayaran kematian).

4.9 Penilaian liabiliti kontrak insurans hayat (Nota 55)

Liabiliti bagi kontrak insurans hayat adalah berasaskan andaian semasa, yang menggambarkan anggaran terbaik pada masa meningkat dengan margin bagi risiko dan sisihan buruk. Semua kontrak tertakluk kepada Ujian Kecukupan Liabiliti (“LAT”), yang menggambarkan anggaran semasa terbaik pengurusan bagi aliran tunai masa hadapan.

Andaian utama yang digunakan adalah berkaitan kadar kematian, morbiditi, kelanjutan umur, pulangan pelaburan, perbelanjaan, kadar luput dan serahan dan kadar diskaun. Penginsurans berpandukan kematian dan morbiditi mengikut jadual industri dan Malaysia yang telah diwujudlkan, yang menggambarkan pengalaman lampau, dilaraskan jika sesuai untuk menunjukkan pendedahan risiko unik penginsurans, ciri-ciri produk, pasaran sasaran dan pengalaman keseriusan dan kekerapan tuntutan sendiri. Bagi kontrak-kontrak yang menginsurans risiko kepada kelanjutan umur, peruntukan berhemat dibuat bagi penambahbaikan kematian masa hadapan yang dijangka.

Penilaian liabiliti kontrak insurans ditentukan menurut Akta dan Peraturan Insurans 1996 dan Rangka Kerja RBC BNM bagi Penginsurans. Rangka Kerja RBC memenuhi keperluan LAT di bawah MFRS 4.

Menurut Rangka Kerja ini, penilaian liabiliti insurans hayat tidak berpenyertaan, liabiliti insurans hayat berpenyertaan hanya ke atas manfaat terjamin dan liabiliti berkait pelaburan bukan unit dengan asas penilaian yang ditetapkan, bertujuan untuk memastikan tahap keseluruhan kecukupan rizab polisi pada tahap keyakinan 75%. Bagi memastikan tahap kecukupan ini, penginsurans dikehendaki mengira nilai anggaran terbaik liabiliti insuransnya dan mengguna pakai PRAD.

Anggaran juga dibuat bagi pendapatan pelaburan masa hadapan daripada kontrak insurans hayat yang bersandarkan aset. Anggaran ini adalah berasaskan pulangan pasaran semasa serta jangkaan mengenai perkembangan ekonomi dan kewangan masa hadapan.

Andaian ke atas perbelanjaan masa hadapan adalah berasaskan tahap perbelanjaan semasa, dilaraskan bagi pelarasan inflasi perbelanjaan yang dijangka, jika bersesuaian. Kadar luput dan serahan adalah berasaskan pengalaman lampau luput dan serahan penginsurans.

Kadar diskaun bagi polisi tidak berpenyertaan, manfaat terjamin polisi berpenyertaan dan liabiliti bukan unit polisi berkaitan pelaburan memberikan tahap jaminan yang tidak kurang pasti daripada yang diberikan oleh Sekuriti Kerajaan Malaysia (“MGS”). Dalam kes jumlah liabiliti manfaat polisi berpenyertaan, kadar diskaun adalah berasaskan hasil lampau dan prospek pelaburan masa hadapan dana berpenyertaan, ditolak cukai atas pendapatan pelaburan Dana Hayat.

Liabiliti insurans hayat diiktiraf apabila kontrak ditandatangani dan premium dikenakan.

Liabiliti ini diukur menggunakan kaedah penilaian aktuari prospektif.

Liabiliti ditetapkan sebagai jumlah nilai semasa jaminan masa hadapan dan dalam kes polisi hayat berpenyertaan, tahap sesuai manfaat tidak dijamin dan perbelanjaan pengurusan masa hadapan, dan pengagihan yang dijangkakan, ditolak nilai semasa perolehan kasar masa hadapan yang timbul daripada polisi yang didiskaunkan pada kadar diskaun risiko yang sesuai. Liabiliti adalah berasaskan andaian anggaran terbaik dengan mengambil kira pengalaman terkini yang ketara. Peruntukan yang sesuai bagi PRAD daripada pengalaman yang dijangka dibuat dalam penilaian polisi tidak berpenyertaan, liabiliti manfaat terjamin polisi berpenyertaan dan liabiliti bukan unit polisi berkaitan pelaburan.

Liabiliti yang berkaitan dengan polisi kontrak insurans berpenyertaan diambil sebagai liabiliti manfaat dijamin yang lebih tinggi atau jumlah liabiliti manfaat pada tahap kontrak yang dicapai seperti yang dinyatakan di atas.

Dalam kes polisi hayat yang mana sebahagian daripada, atau keseluruhan premium dikumpulkan dalam sesuatu dana, jumlah terkumpul, seperti yang diisytiharkan kepada pemilik polisi adalah diambil sebagai liabiliti sekiranya jumlah terkumpul lebih tinggi daripada angka yang dikira dengan menggunakan kaedah penilaian aktuari prospektif.

Apabila polisi atau lanjutan polisi secara kolektif diurus sebagai aset pada tahap dana di bawah kaedah penilaian yang diterima pakai, nilai aset berkenaan dihapus melalui pensifaran.

Dalam kes polisi hayat 1 tahun atau lanjutan 1 tahun kepada polisi hayat yang merangkumi melindungi luar jangkaan selain kematian atau ikhtiar hidup, liabiliti bagi kontrak insurans hayat berkenaan terdiri daripada peruntukan bagi premium tidak terperoleh dan risiko belum luput serta tuntutan tertunggak yang termasuk anggaran tuntutan tertanggung yang masih belum dilaporkan kepada penginsurans.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

176 Laporan Tahunan 2014

Page 57: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

4. PERTIMBANGAN, ANGGARAN DAN ANDAIAN PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

4.10 Peruntukan bagi pembatalan polisi (Nota 55)

Peruntukan ini adalah berasaskan unjuran pembatalan premium pada masa hadapan menggunakan data premium terkini dan menerima andaian anggaran aktuari terbaik ke atas pengalaman kematian dan peluputan. Pembatalan premium yang diunjur didiskaunkan pada kadar spot MGS dan dana berasaskan hasil masing-masing bagi produk tidak berpenyertaan dan berpenyertaan, sejajar dengan kadar yang digunakan untuk mendiskaun liabiliti aktuari. Anggaran dibuat bagi pembatalan premium masa hadapan, yang mana andaian utama digunakan berkait dengan kadar berkurangan digunakan bagi unjuran premium, yang diandaikan mengikuti trend semasa.

4.11 Ketidaktentuan unjuran perakaunan untuk liabiliti sijil takaful keluarga (Nota 55)

Anggaran liabiliti akhir daripada tuntutan di bawah sijil takaful keluarga adalah suatu anggaran perakaunan yang kritikal. Terdapat beberapa sumber ketidaktentuan yang perlu dipertimbangkan dalam menganggarkan liabiliti dana takaful keluarga yang akan diperlukan bagi membayar tuntutan.

Untuk sijil takaful keluarga, anggaran dibuat berdasarkan kematian, kehilangan upaya, kematangan, pulangan pelaburan, pembatalan sukarela dan mengikut kontrak dan keperluan badan kawal selia pada masa hadapan. Dana takaful keluarga menganggarkan jumlah kematian berdasarkan jadual statutori mengenai kematian, dilaraskan jika sesuai bagi menggambarkan pendedahan risiko dana yang unik. Anggaran jumlah kematian menentukan nilai bayaran masa hadapan yang akan difaktorkan dalam memastikan rizab mencukupi bagi tujuan lindungan yang juga dipantau terhadap sumbangan semasa dan masa hadapan.

Untuk sijil yang melindungi risiko kehilangan upaya, anggaran dibuat berdasarkan pengalaman lalu paling hampir dan trend semasa. Bagaimanapun, epidemik selain perubahan dalam gaya hidup, boleh menyebabkan perubahan ketara kepada jangkaan pendedahan masa hadapan.

Semua ini menyebabkan ketidaktentuan anggaran liabiliti akhir untuk dana takaful keluarga. Pada akhir setiap tahun kewangan, anggaran-anggaran ini dinilai semula untuk memastikan kecukupan dan perubahan akan dilaraskan kepada liabiliti.

Ketidaktentuan utama liabiliti kepada pengendali sijil dana takaful berpunca daripada peruntukan teknikal yang terdiri daripada liabiliti perbelanjaan dana takaful keluarga.

URR untuk perniagaan keluarga dianggarkan, mengambil kira blok keseluruhan kontrak akan diuruskan berdasarkan asas “usaha berterusan” (going concern). Di bawah senario “usaha berterusan” kontrak yang dinilai diambil di bawah blok kontrak dan perbelanjaan mengurus yang dinilai sehingga sijil akhir dilupuskan daripada buku kira-kira.

Perbelanjaan pengurusan berkaitan kontrak termasuk kos fungsi-fungsi yang selalunya dikaitkan dengan operasi sesuatu perniagaan berdasarkan asas “usaha berterusan”.

URR dikira menggunakan parameter yang dilaraskan bagi memberikan rizab mencukupi pada peratusan bersesuaian daripada variasi statistik yang lebih tinggi daripada nilai anggaran terbaik. Ia adalah nilai semasa perbelanjaan pengurusan masa hadapan membabitkan kontrak takaful keluarga yang berkuat kuasa dan dikurangkan lagi oleh nilai semasa pendapatan pemegang saham masa hadapan yang boleh direalisasikan dengan agak pasti berkaitan kontrak takaful keluarga yang berkuat kuasa.

Semua ini akan menyebabkan ketidaktentuan anggaran perbelanjaan liabiliti pengendali dana takaful. Pada akhir setiap tahun kewangan, semua anggaran-anggaran dinilai semula untuk kecukupan dan perubahan akan ditunjukkan sebagai pelarasan kepada liabiliti.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 177

Page 58: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

5. TUNAI DAN DANA JANGKA PENDEK

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Tunai dan baki dengan bank dan lain-lain institusi kewangan 1,052,956 985,043 53,189 5,470

Deposit matang dalam tempoh sebulan:

Bank berlesen:

Subsidiari – – – 36,880

Lain-lain 2,915,281 2,583,982 – –

Bank Negara Malaysia 6,317,000 8,211,000 – –

Lain-lain institusi kewangan 2,109 123 – –

10,287,346 11,780,148 53,189 42,350

6. SEKURITI DIBELI DI BAWAH PERJANJIAN JUALAN SEMULA DAN DIJUAL DI BAWAH PERJANJIAN BELIAN SEMULA

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Aset

Bank berlesen – 200,605

7. DEPOSIT DAN SIMPANAN DENGAN BANK DAN INSTITUSI-INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Bank berlesen:

Subsidiari – – 212,103 55,675

Lain-lain 644,639 924,174 – –

Bank Negara Malaysia 300,100 1,250,100 – –

Institusi-institusi kewangan lain 118,383 148,383 – –

1,063,122 2,322,657 212,103 55,675

Termasuk di dalam Kumpulan sejumlah RM200,000 (2013: RM200,000) disimpan atas nama Akauntan Negara menurut Seksyen 3(f) Akta

Syarikat Amanah 1949.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

178 Laporan Tahunan 2014

Page 59: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

8. ASET/LIABILITI KEWANGAN DERIVATIF

31 Mac 2014 31 Mac 2013 Kontrak/ Kontrak/ Nosional Nilai saksama Nosional Nilai saksama Kumpulan Jumlah Aset Liabiliti Jumlah Aset Liabiliti RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Derivatif dagangan

Kontrak berkaitan kadar faedah: 35,920,551 198,168 202,109 34,316,198 214,474 229,217

- Satu tahun atau kurang 3,517,756 3,947 3,863 4,103,404 5,343 6,297

- Melebihi satu tahun hingga tiga tahun 10,339,174 28,549 34,991 8,643,427 36,959 55,507

- Melebihi tiga tahun 22,063,621 165,672 163,255 21,569,367 172,172 167,413

Kontrak berkaitan tukaran asing: 26,637,298 292,908 284,524 27,176,687 149,127 141,108

- Satu tahun atau kurang 22,723,111 84,513 86,592 22,898,737 77,451 64,887

- Melebihi satu tahun hingga tiga tahun 3,014,221 118,543 119,854 1,615,738 18,008 20,965

- Melebihi tiga tahun 899,966 89,852 78,078 2,662,212 53,668 55,256

Kontrak berkaitan derivatif kredit: 612,486 23,804 4,322 863,536 12,932 6,113

- Satu tahun atau kurang – – – 267,510 – 2,140

- Melebihi satu tahun hingga tiga tahun 306,519 4,651 – – – –

- Melebihi tiga tahun 305,967 19,153 4,322 596,026 12,932 3,973

Kontrak berkaitan ekuiti dan komoditi: 751,538 5,408 45,129 943,133 6,191 29,585

- Satu tahun atau kurang 420,433 4,927 44,649 488,457 1,528 20,210

- Melebihi satu tahun hingga tiga tahun 331,105 481 480 454,655 4,661 9,375

- Melebihi tiga tahun – – – 21 2 –

63,921,873 520,288 536,084 63,299,554 382,724 406,023

Derivatif lindungan nilai

Kontrak berkaitan kadar faedah, swap kadar faedah:

Aliran tunai lindungan nilai 3,300,000 8,522 5,140 2,025,000 533 16,632

- Satu tahun atau kurang 860,000 – 2,785 445,000 – 1,391

- Melebihi satu tahun hingga tiga tahun 720,000 1,167 1,742 1,480,000 – 15,241

- Melebihi tiga tahun 1,720,000 7,355 613 100,000 533 –

3,300,000 8,522 5,140 2,025,000 533 16,632

Jumlah 67,221,873 528,810 541,224 65,324,554 383,257 422,655

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 179

Page 60: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

8. ASET/LIABILITI KEWANGAN DERIVATIF (SAMB.)

Tujuan menggunakan derivatif kewangan

Instrumen derivatif kewangan ialah kontrak yang nilainya diperoleh daripada satu atau lebih instrumen kewangan atau indeks mendasar. Ia termasuk swap, perjanjian kadar hadapan, niaga hadapan, opsyen dan gabungan instrumen ini. Derivatif ialah kontrak yang memindahkan risiko, terutamanya risiko pasaran. Derivatif kewangan adalah satu instrumen kewangan yang digunakan oleh Kumpulan bagi penyelesaian menjana pendapatan pelanggan untuk masa hadapan serta untuk menguruskan pendedahan risiko pasaran Kumpulan sendiri.

Kontrak kadar tukaran asing utama digunakan ialah kontrak tukaran asing hadapan, swap mata wang bersilang dan opsyen tukaran asing. Kontrak tukaran asing hadapan ialah perjanjian untuk membeli atau menjual mata wang asing dinyatakan pada tarikh masa hadapan tertentu pada kadar yang dipersetujui. Swap mata wang bersilang pada amnya melibatkan pertukaran, atau pertukaran nosional, daripada jumlah bersamaan dua mata wang dan komitmen untuk menukar faedah secara berkala sehingga jumlah prinsipal ditukar semula pada tarikh tertentu pada masa hadapan. Opsyen tukaran asing ialah derivatif kewangan yang menyediakan pembeli, opsyen dengan hak, tetapi bukan obligasi, untuk membeli/menjual jumlah yang dinyatakan mata wang bagi mata wang lain pada kadar pelaksanaan yang dipilih dalam tempoh masa tertentu atau pada tarikh tertentu.

Opsyen kadar faedah (“IRO”) ialah derivatif kewangan yang menyediakan pembeli opsyen dengan hak, tetapi bukan obligasi, untuk membeli/menjual aset berkaitan kadar faedah pendasar dinyatakan, sebagai contoh, indeks KLIBOR pada kadar pelaksanaan dinamakan dalam tempoh masa tertentu atau pada tarikh khusus. IRO asas termasuk tahap tertinggi kadar faedah dan tahap minimum kadar faedah.

Kontrak kadar faedah utama digunakan ialah perjanjian kadar hadapan, kadar faedah niaga hadapan dan swap kadar faedah. Perjanjian kadar hadapan ialah kontrak bagi bayaran perbezaan antara kadar faedah dinyatakan dan kadar rujukan ke atas deposit nosional pada tarikh penyelesaian masa hadapan. Tiada pertukaran dalam prinsipal. Niaga hadapan kadar faedah ialah kontrak yang didagangkan di bursa yang nilainya adalah berdasarkan perbezaan antara kadar faedah khusus dan kadar rujukan ke atas deposit nosional atau cagaran pendapatan tetap pada tarikh penyelesaian masa hadapan. Transaksi swap kadar faedah pada amnya melibatkan pertukaran obligasi bayaran tetap dan terapung tanpa pertukaran jumlah prinsipal dasar.

Kontrak ekuiti utama digunakan ialah opsyen ekuiti, niaga hadapan ekuiti dan swap ekuiti. Opsyen ekuiti ialah derivatif kewangan yang mewakili kontrak yang dijual oleh satu pihak (penerbit opsyen) kepada pihak lain (pemegang opsyen). Kontrak menawarkan pembeli dengan hak, tetapi bukan obligasi, untuk membeli (opsyen beli) atau menjual (opsyen jual) ekuiti pada harga yang dipersetujui (harga laksana) dalam tempoh masa tertentu atau pada tarikh tertentu (tarikh laksana). Kontrak niaga hadapan ekuiti ialah kontrak dagangan bursa untuk membeli kuantiti ekuiti tertentu pada harga tertentu dengan penyerahan ditetapkan pada masa yang dinyatakan pada masa hadapan. Swap ekuiti merupakan salah satu daripada produk derivatif ekuiti paling asas dan kebiasaannya didagangkan di kaunter (OTC) dengan institusi kewangan dan korporat. Ia merupakan perjanjian kontrak antara pihak untuk menukar dua aliran bayaran, satu berdasarkan indeks yang ditentukan terlebih dahulu atau harga ekuiti, dan satu lagi berdasarkan kadar faedah rujukan (iaitu KLIBOR atau LIBOR). Rujukan pendasar bagi Swap Ekuiti adalah biasanya kepada indeks, sekumpulan saham atau satu saham pendasar.

Kumpulan mengekalkan kedudukan dagangan dalam instrumen ini dan terlibat dalam transaksi dengan pelanggan untuk memenuhi keperluan mereka dalam mengurus pendedahan kadar faedah, kadar ekuiti dan tukaran asing masing-masing. Transaksi derivatif menjana pendapatan bagi kumpulan daripada spread beli-jual. Kumpulan juga mengambil pendedahan konservatif, dalam had boleh diterima, untuk membawa inventori instrumen ini untuk menyediakan mudah tunai pasaran dan memperoleh potensi keuntungan atas turun naik nilai instrumen ini.

Sebagai sebahagian daripada pengurusan pendedahan aset dan liabiliti, Kumpulan menggunakan derivatif untuk mengurus pendedahan risiko pasaran Kumpulan. Memandangkan nilai derivatif kewangan ini pada dasarnya dipacu oleh faktor-faktor kaedah faedah dan kadar tukaran asing, Kumpulan menggunakannya untuk mengurangkan pendedahan kadar faedah dan kadar tukaran asing keseluruhan Kumpulan. Ini dilaksanakan dengan memasuki pendedahan dalam derivatif yang menghasilkan pergerakan nilai berlawanan melalui pendedahan yang dihasilkan oleh aktiviti lain bukan derivatif Kumpulan. Kumpulan mengurus risiko ini atas polisi portfolio. Dengan itu, pendedahan ke atas derivatif diagregatkan atau ditolak terhadap pendedahan serupa yang timbul daripada instrumen kewangan lain yang digunakan oleh Kumpulan.

Risiko-risiko berkaitan dengan penggunaan instrumen kewangan derivatif, serta polisi pengurusan bagi mengawal risiko-risiko ini dinyatakan dalam Nota 51.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

180 Laporan Tahunan 2014

Page 61: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

8. ASET/LIABILITI KEWANGAN DERIVATIF (SAMB.)

Instrumen Kewangan Derivatif dan Perakaunan Lindungan nilai

Instrumen derivatif kewangan diiktiraf pada nilai saksama selepas dimasukkan ke dalam penyata kedudukan kewangan, dan kemudiannya diukur semula pada nilai saksama. Nilai saksama derivatif dagangan bursa diperoleh daripada pasaran disebut harga. Nilai saksama derivatif melalui kaunter diperoleh dengan menggunakan teknik penilaian, termasuk kaedah aliran tunai didiskaunkan dan model peletakan harga opsyen. Derivatif

kewangan diklasifikasikan sebagai aset apabilai nilai saksamanya adalah positif dan sebagai liabiliti apabila nilai saksamanya adalah negatif.

Kumpulan memasuki transaksi derivatif untuk tujuan dagangan dan lindung nilai. Bagi derivatif yang dipegang untuk urus niaga, perubahan nilai saksama diiktiraf dalam penyata pendapatan. Bagi transaksi derivatif yang memenuhi kriteria tertentu bagi perakaunan lindungan nilai, Kumpulan

mengguna pakai sama ada perakaunan nilai saksama, aliran tunai atau lindungan nilai pelaburan bersih.

Ketika instrumen kewangan ditetapkan sebagai lindung nilai, Kumpulan secara rasmi mendokumenkan hubungan antara instrumen lindung nilai dan butiran yang dilindung nilai, termasuk jenis risiko yang dilindung nilai, objektif pengurusan risiko dan strategi bagi melaksanakan lindung nilai dan kaedah yang digunakan untuk menilai keberkesanan lindungan nilai. Lindung nilai dijangkakan menjadi amat berkesan dan dinilai secara berterusan untuk memastikan agar ia kekal amat berkesan di sepanjang tempoh lindungan nilai. Untuk mencapai keberkesanan sebenar, perubahan dalam nilai saksama atau aliran tunai instrumen lindungan nilai dan butiran yang dilindung nilai hendaklah mengimbangi antara satu

sama lain dalam julat antara 80% hingga 125%.

Kumpulan menghentikan perakaunan lindungan nilai sekiranya instrumen lindungan nilai tamat tempoh, dijual, ditamatkan atau dilaksanakan

atau jika lindungan nilai tidak lagi memenuhi kriteria perakaunan lindungan nilai atau dibatalkan.

(i) Lindungan nilai bagi nilai saksama

Lindungan nilai bagi nilai saksama Kumpulan pada dasarnya terdiri daripada swap kadar faedah yang digunakan untuk melindungi terhadap perubahan dalam nilai saksama instrumen kewangan jangka panjang kadar tetap disebabkan oleh pergerakan dalam kadar faedah pasaran. Instrumen kewangan dilindung nilai bagi risiko kadar faedah terdiri daripada Sekuriti Hibrid dan pinjaman yang dijual

kepada Cagamas Berhad.

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2012, Kumpulan telah membatalkan lindungan nilai nilai saksama ke atas risiko kadar faedah pinjaman subordinat bertempoh dan pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad. Nilai saksama yang tidak dilunaskan menerusi keuntungan dan kerugian sepanjang baki tempoh sehingga matang pinjaman subordinat bertempoh dan pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad menggunakan kaedah kadar faedah efektif. Pada 31 Mac 2014, pelunasan nilai saksama pinjaman subordinat bertempoh dan pinjaman yang dijual kepada Cagamas Berhad oleh Kumpulan masing-masing berjumlah RM23,246,000 dan RM1,675,000 (2013: RM21,701,000

dan RM1,616,000).

(ii) Lindungan nilai aliran tunai

Lindungan nilai aliran tunai Kumpulan pada dasarnya terdiri daripada swap kadar faedah yang digunakan untuk melindungi terhadap pendedahan kepada kebolehubahan dalam aliran tunai faedah pada masa hadapan ke atas liabiliti menanggung kadar faedah boleh ubah. Strategi lindungan nilai ini diguna pakai terhadap deposit tetap perbendaharaan dan deposit perbendaharaan jangka pendek. Jumlah dan tempoh aliran tunai pada masa hadapan, mewakili kedua-dua aliran prinsipal dan faedah, diunjurkan bagi setiap portfolio berasaskan terma-terma kontraknya dan faktor-faktor lain yang berkaitan, termasuk anggaran penarikan balik awal. Agregat baki prinsipal dan aliran tunai faedah sepanjang masa membentuk asas bagi mengenal pasti keuntungan dan kerugian ke atas bahagian berkesan derivatif yang ditetapkan sebagai lindungan nilai aliran tunai transaksi yang diramalkan. Keuntungan dan kerugian pada awalnya diiktiraf secara langsung dalam ekuiti, dalam rizab lindungan nilai aliran tunai, dan dipindahkan kepada keuntungan atau kerugian apabila aliran tunai diramalkan

akan menjejaskan keuntungan atau kerugian.

Semua aliran tunai pendasar yang dilindung nilai akan diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian dalam tempoh ia berlaku yang dijangkakan

akan berlaku dalam tempoh 10 tahun akan datang (2013: 4 tahun).

Semua keuntungan atau kerugian berkaitan bahagian lindungan nilai yang tidak efektif diiktiraf serta-merta dalam keuntungan atau kerugian. Ketidakberkesanan diiktiraf dalam keuntungan dan kerugian berhubung lindungan nilai aliran tunai dengan keuntungan sebanyak

RM3,216,000 (2013: Keuntungan sebanyak RM1,403,000) untuk Kumpulan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 181

Page 62: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

9. ASET KEWANGAN DIPEGANG UNTUK URUSNIAGA

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semua) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada Nilai Saksama

Instrumen Pasaran Kewangan: Bil Perbendaharaan Malaysia 9,980 – – – Sekuriti Kerajaan Malaysia 532,163 240,252 – – Terbitan Pelaburan Kerajaan 132,086 366,752 – – Nota Kewangan Bank Negara – 813,112 – –

Instrumen deposit boleh niaga – 68,460 – –

674,229 1,488,576 – –

Sekuriti Disebut Harga: Di Malaysia: Saham 172,165 176,435 – – Unit amanah 35,874 89,906 – – Waran 6,067 4,651 – – Sekuriti hutang swasta 23,799 23,179 – – Di luar Malaysia: Saham – 4,852 – –

237,905 299,023 – –

Sekuriti Tidak Disebut Harga: Di Malaysia: Unit amanah – 1,024,303 – – Sekuriti hutang swasta 2,805,150 4,030,616 – – Di luar Malaysia: Unit amanah – 1,940 – – Sekuriti hutang swasta 118,877 486,261 – –

2,924,027 5,543,120 – –

3,836,161 7,330,719 – –

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

182 Laporan Tahunan 2014

Page 63: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

10. PELABURAN KEWANGAN SEDIA UNTUK DIJUAL

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada Nilai Saksama

Instrumen Pasaran Kewangan: Bil Perbendaharaan Malaysia 6,575 – – – Sekuriti Kerajaan Malaysia 390,806 – – – Terbitan Pelaburan Kerajaan 806,663 31,975 – – Nota Kewangan Bank Negara 4,140,975 – – – Instrumen deposit boleh niaga 519,881 843,075 – – Instrumen deposit boleh niaga Islam 996,914 745,696 – –

6,861,814 1,620,746 – –

Sekuriti Disebut Harga: Di Malaysia: Saham 40,893 343,657 – – Unit amanah 581,707 310,339 186,825 17,250 Sekuriti hutang swasta – 5,455 – – Di luar Malaysia: Saham 29,149 29,394 – –

651,749 688,845 186,825 17,250

Sekuriti Tidak Disebut Harga: Di Malaysia: Unit amanah 454,498 475,632 – – Sekuriti hutang swasta 3,252,612 2,910,447 – – Di luar Malaysia: Unit amanah 2,953 – – – Sekuriti hutang swasta 286,946 274,766 – –

3,997,009 3,660,845 – –

Pada Kos

Sekuriti Tidak Disebut Harga: Di Malaysia: Saham 121,852 143,500 9 9 Di luar Malaysia: Saham 8,422 25,680 – –

130,274 169,180 9 9

11,640,846 6,139,616 186,834 17,259

Pada tahun kewangan semasa, Kumpulan mengklasifikasikan semula sekuriti daripada pelaburan kewangan sedia untuk dijual kepada aset-aset lain kerana Kumpulan mempunyai hasrat untuk memegang sekuriti ini sehingga matang.

Nilai saksama sekuriti yang diklasifikasikan semula itu pada tarikh pengklasifikasian semua adalah RM72,225,000 (31 Mac 2013: Tiada). Keuntungan nilai saksama yang diiktiraf dalam pendapatan komprehensif pada tarikh pengklasifikasian semua berjumlah sehingga RM2,395,000 (31 Mac 2013: Tiada).

Sehingga tarikh pengklasifikasian semula, kadar faedah efektif terhadap sekuriti yang diklasifikasikan semula adalah 7.9% setahun dan unjuran aliran tunai boleh diperoleh untuk pengklasifikasian semula sekuriti adalah berjumlah sehingga RM122,237,000, termasuk faedah belum terima sekuriti berkenaan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 183

Page 64: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

11. PELABURAN KEWANGAN DIPEGANG HINGGA MATANG

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Dilunaskan Pada Kos

Instrumen Pasaran Kewangan: Nota Kewangan Bank Negara – 2,980,844 – – Bil Perbendaharaan Asing 522,405 – – –

Sekuriti Tidak Disebut Harga: Di Malaysia: Sekuriti hutang swasta 3,378,804 3,432,969 – –

3,901,209 6,413,813 – – Tolak: Kerugian kemerosotan nilai terkumpul (3,644) (194,009) – – 3,897,565 6,219,804 – –

Peruntukan kemerosotan nilai Penyesuaian peruntukan bagi kerugian kemerosotan nilai adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan 194,009 202,056 Caj bagi tahun (6,046) 5,723 Pemerolehan semula dan pembalikan (288) (13,787) Jumlah dihapus kira (184,060) – Perbezaan tukaran asing 29 17

Baki pada akhir tahun kewangan 3,644 194,009

12. PINJAMAN, PENDAHULUAN DAN PEMBIAYAAN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pada Kos Dilunaskan:

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan: Pinjaman berjangka 26,925,029 26,106,610 Kredit pusingan 9,491,102 7,143,751 Pinjaman/pembiayaan perumahan 14,433,902 13,198,316 Pinjaman kakitangan 134,678 148,965 Sewa beli belum terima 27,160,304 27,564,925 Kad kredit belum terima 2,027,373 2,191,778 Overdraf 3,207,162 3,139,452 Tuntutan terhadap pelanggan di bawah penerimaan kredit 3,783,885 3,624,811 Resit amanah 1,139,161 934,900 Bil belum terima 752,279 534,726 Lain-lain 233,638 171,015

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan kasar 89,288,513 84,759,249 Peruntukan untuk kemerosotan nilai atas pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan: Peruntukan kolektif (1,950,384) (1,986,361) Peruntukan individu (167,552) (186,556)

(2,117,936) (2,172,917)

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan bersih 87,170,577 82,586,332

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

184 Laporan Tahunan 2014

Page 65: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

12. PELABURAN KEWANGAN DIPEGANG HINGGA MATANG (SAMB.)

(a) Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan kasar yang dianalisis mengikut jenis pelanggan adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Institusi perbankan domestik 84 – Institusi kewangan domestik bukan bank 165,846 1,788,780 Perusahaan perniagaan domestik: Perusahaan kecil dan sederhana 12,358,779 10,890,379 Lain-lain 28,386,482 25,179,021 Kerajaan dan badan-badan berkanun 407,909 417,382 Individu 46,823,358 45,592,242 Lain-lain entiti domestik 8,040 23,052 Entiti-entiti dan individu asing 1,138,015 868,393

89,288,513 84,759,249

(b) Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan kasar dianalisis mengikut taburan geografi adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Di Malaysia 88,131,863 83,879,206 Di luar Malaysia 1,156,650 880,043

89,288,513 84,759,249

(c) Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan kasar dianalisis mengikut sensitiviti kadar faedah adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Kadar tetap: Pinjaman/pembiayaan perumahan 521,160 867,867 Sewa beli belum terima 25,775,955 24,454,794 Lain-lain pinjaman/pembiayaan 12,063,843 11,639,347

38,360,958 36,962,008

Kadar boleh berubah: Kadar pinjaman asas tokok 26,842,317 26,619,422 Kos tokok 23,082,607 19,751,119 Kadar berubah lain 1,002,631 1,426,700

50,927,555 47,797,241 89,288,513 84,759,249

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 185

Page 66: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

12. PELABURAN KEWANGAN DIPEGANG HINGGA MATANG (SAMB.)

(d) Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan dianalisis mengikut sektor adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pertanian 3,842,717 3,265,118 Perlombongan dan kuari 3,022,389 1,785,481 Perkilangan 8,242,362 7,871,984 Elektrik, gas dan air 1,345,679 685,621 Pembinaan 4,629,200 3,463,982 Perniagaan borong dan runcit dan hotel dan restoran 5,836,570 5,486,758 Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 2,900,357 2,732,877 Kewangan dan insurans 548,410 1,788,776 Harta tanah 7,795,364 7,437,154 Aktiviti perniagaan 2,077,828 1,995,123 Pendidikan dan kesihatan 1,236,202 1,793,139 Isi rumah merangkumi: 47,406,055 45,938,601 Pembelian hartanah kediaman 14,667,091 13,353,097 Pembelian kenderaan pengangkutan 24,958,929 25,495,818 Lain-lain 7,780,035 7,089,686 Lain-lain 405,380 514,635

89,288,513 84,759,249

(e) Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan kasar dianalisis mengikut baki kematangan berkontrak adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Matang dalam tempoh satu tahun 19,158,852 18,645,901 Satu hingga tiga tahun 11,014,209 9,259,486 Tiga hingga lima tahun 14,760,511 12,991,840 Melebihi lima tahun 44,354,941 43,862,022

89,288,513 84,759,249

(f) Pergerakan dalam pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan terjejas adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Kasar Baki pada awal tahun kewangan 1,680,471 1,906,176 Terjejas di sepanjang tahun 1,722,721 1,253,501 Reklasifikasi sebagai tidak terjejas (308,206) (292,479) Bayaran balik (602,212) (408,636) Jumlah dihapus kira (830,633) (793,677) Pembelian semula pinjaman terjejas – 2,888 Berpunca daripada pengambilalihan subsidiari – 12,698

Baki pada akhir tahun kewangan 1,662,141 1,680,471

Peratus pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan terjejas kepada jumlah pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan kasar 1.9% 2.0%

Perlindungan kerugian pinjaman (tidak termasuk nilai cagaran) 127.4% 129.3%

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

186 Laporan Tahunan 2014

Page 67: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

12. PELABURAN KEWANGAN DIPEGANG HINGGA MATANG (SAMB.)

(g) Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan terjejas yang dianalisis mengikut taburan geografi adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Di Malaysia 1,650,221 1,680,471 Di luar Malaysia 11,920 –

1,662,141 1,680,471

(h) Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan terjejas yang dianalisis mengikut sektor adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pertanian 7,384 20,598 Perlombongan dan kuari 4,132 17,888 Perkilangan 227,053 254,786 Elektrik, gas dan air 24,249 25,906 Pembinaan 36,051 51,111 Perniagaan borong dan runcit dan hotel dan restoran 44,512 49,908 Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 62,617 18,593 Kewangan dan insurans 1,769 28,287 Harta tanah 7,920 18,244 Aktiviti perniagaan 24,512 18,898 Pendidikan dan kesihatan 13,816 56,066 Isi rumah merangkumi: 1,206,447 1,109,222 Pembelian hartanah kediaman 495,630 547,409 Pembelian kenderaan pengangkutan 596,219 439,164 Lain-lain 114,598 122,649 Lain-lain 1,679 10,964

1,662,141 1,680,471

(i) Pergerakan dalam peruntukan pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan terjejas adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Peruntukan kolektif Baki pada awal tahun kewangan 1,986,361 2,048,758 Peruntukan dibuat di sepanjang tahun kewangan, bersih 602,488 455,228 Amaun dihapus kira dan lain-lain (639,880) (563,368) Berpunca daripada pengambilalihan subsidiari – 40,536 Perbezaan pertukaran mata wang asing 1,415 5,207

Baki pada akhir tahun kewangan 1,950,384 1,986,361

Peruntukan kolektif sebagai % daripada pinjaman dan pendahuluan kasar tolak peruntukan individu 2.2% 2.3%

Peruntukan individu Baki pada awal tahun kewangan 186,556 134,792 Peruntukan dibuat pada sepanjang tahun kewangan, bersih 216,720 287,718 Amaun dihapus kira (235,724) (235,954)

Baki pada akhir tahun kewangan 167,552 186,556

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 187

Page 68: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

13. DEPOSIT BERKANUN DENGAN BANK NEGARA MALAYSIA

Deposit berkanun tanpa faedah disimpan dengan Bank Negara Malaysia bagi mematuhi Seksyen 26(2)(c) Akta Bank Pusat Malaysia 2009, jumlah yang mana ditentukan sebagai set peratusan daripada jumlah liabiliti yang layak.

14. ASET/LIABILITI CUKAI TERTUNDA

Aset dan liabiliti cukai tertunda diimbangi apabila terdapat hak dikuat kuasa secara perundangan untuk mengimbangi aset cukai semasa dan terhadap liabiliti cukai semasa dan apabila cukai pendapatan tertunda berkaitan dengan pihak berkuasa fiskal yang sama. Amaun berikut ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan selepas pengimbangan:

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan Semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Aset cukai tertunda 127,121 151,721 – – Liabiliti cukai tertunda (116,870) (124,521) – –

10,251 27,200 – –

Pergerakan akaun cukai tertunda adalah seperti berikut:

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan Semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan 104,201 193,022 – – Dinyatakan semula (Nota 59) (77,001) 5,162 – – Baki pada awal tahun kewangan, dinyatakan semula 27,200 198,184 – – Pindahan ke penyata pendapatan (31,578) (69,744) – – Diiktiraf dalam pendapatan komprehensif lain 20,024 9,727 – – Pengiktirafan awal komponen ekuiti instrumen kewangan kompaun – (27,627) – – Pengambilalihan subsidiari – (75,320) – – Perbezaan tukaran 80 52 – – Lain-lain (5,475) (8,072) – –

Baki pada akhir tahun kewangan 10,251 27,200 – –

Aset cukai tertunda Caj tertunda – (29,554) – – Lebihan peruntukan modal atas susut nilai (42,674) (45,919) – – Peruntukan modal tidak diserap – 1,596 – – Kerugian cukai tidak digunakan 39,045 1,938 – – Peruntukan terkumpul bagi pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan terjejas (140) 2,058 – – Peruntukan terjejas harta-harta dirampas 1,687 43,220 – – Peruntukan bagi kemerosotan nilai pelaburan 22,850 28,755 – – Perbezaan sementara lain 106,353 149,627 – –

127,121 151,721 – –

Liabiliti cukai tertunda Caj tertunda 18,704 20,885 – – Lebihan peruntukan modal atas susut nilai 36 49 – – Rizab penyamaan keuntungan (393) (415) – – Peruntukan bagi kemerosotan nilai pelaburan 5,983 10,573 – – Perbezaan sementara lain 92,540 93,429 – –

116,870 124,521 – –

Seperti yang dinyatakan dalam Nota 3, kesan perbezaan sementara dan kerugian cukai tidak diguna yang akan meningkatkan aset cukai tertunda hanya diiktiraf apabila kemungkinan subsidiari akan menghasilkan keuntungan bercukai masa hadapan yang mencukupi terhadap perbezaan sementara yang boleh ditolak dan kerugian cukai tidak diguna, boleh digunakan. Pada 31 Mac 2014, anggaran jumlah aset cukai tertunda Kumpulan berkaitan kerugian cukai tidak diguna dan peruntukan modal tidak diserap, yang tidak diiktiraf dalam penyata kewangan masing-masing berjumlah RM21,978,000 (2013: RM5,161,000) dan RM465,825,000 (2013: RM741,008,000).

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

188 Laporan Tahunan 2014

Page 69: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

15. PELABURAN DALAM SUBSIDIARI-SUBSIDIARI DAN LAIN-LAIN PELABURAN

Syarikat 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

(a) Pelaburan dalam subsidiari-subsidiari

Pada kos Di Malaysia Saham tidak disebut harga 9,507,225 9,507,225

Kesemua subsidiari diperbadankan di Malaysia, kecuali PT. AmCapital Indonesia dan PT. AMCI Manajemen Investasi Indonesia yang diperbadankan di Indonesia, AmSecurities (HK) Limited dan AmTrade Services Limited yang diperbadankan di Hong Kong, AmCapital (B) Sdn Bhd yang diperbadankan di Brunei, AmWater Investments Management Pte. Ltd., AmFraser International Pte. Ltd. dan subsidiari-subsidiarinya yang diperbadankan di Singapura dan AmAsia Water Management (GP) Limited yang diperbadankan di Cayman Islands, adalah seperti berikut:

Kepentingan ekuiti efektif Subsidiari Langsung 31 Mac 2014 31 Mac 2013 Tidak Disebut Harga Aktiviti utama % %

AmInvestment Group Berhad (“AIGB”) Pemegangan pelaburan 100.00 100.00 AMFB Holdings Berhad (“AMFB”) Pemegangan pelaburan 100.00 100.00 AMAB Holdings Sdn Bhd (“AMAB Holdings”) Pemegangan pelaburan 100.00 100.00 AmBank (M) Berhad (“AmBank”) Perbankan komersial 100.00 100.00 AmInvestment Bank Berhad (“AmInvestment Bank”) Perbankan pelaburan 100.00 100.00 AmIslamic Bank Berhad (“AmIslamic Bank”) Perbankan Islam 100.00 100.00 MBF Cards (M’sia) Sdn Bhd Pemerolehan belum terima kad kredit 100.00 100.00 Subsidiari Tidak Langsung Tidak Disebut Harga AmSecurities Holding Sdn Bhd (“AMSH”) Pemegangan pelaburan 100.00 100.00 AmCard Services Berhad (dahulu dikenali Perkhidmatan berkaitan kad kredit dan sebagai Arab-Malaysian Credit Berhad) agensi pembiayaan aset 100.00 100.00 AmLife Insurance Berhad Insurans hayat 100.00 100.00 AmGeneral Holdings Berhad Pemegangan pelaburan 51.00 51.00 AmGeneral Insurance Berhad Insurans am 51.00 51.00 AmFamily Takaful Berhad (“AFTB”) Pengendali takaful 100.00 100.00 AMSEC Holdings Sdn Bhd### Dorman 100.00 100.00 AmInvestment Services Berhad (“AIS”) Pengurusan dana unit amanah 100.00 100.00 AmInvestment Management Sdn Bhd (“AIM”) Perkhidmatan pengurusan aset dan pengagihan dana borong 100.00 100.00 AmIslamic Funds Management Sdn Bhd Perkhidmatan pengurusan dana Islam (“AIFM”) dan pengagihan dana borong 100.00 100.00 AMMB Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Perkhidmatan nomini 100.00 100.00 AMMB Nominees (Asing) Sdn Bhd Perkhidmatan nomini 100.00 100.00 AmProperty Trust Management Berhad (“AmPTMB”)## Dorman 100.00 100.00 AmPrivate Equity Sdn Bhd (“AmPrivate Equity”) Pemegangan pelaburan 80.00 80.00 AMMB Factors Sdn Bhd## Dorman 100.00 100.00 AmTrustee Berhad ^ (“AmTrustee”) Perkhidmatan pemegang amanah 80.00 80.00 AmEquities Sdn Bhd## Dorman 100.00 100.00

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 189

Page 70: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

15. PELABURAN DALAM SUBSIDIARI-SUBSIDIARI DAN LAIN-LAIN PELABURAN (SAMB.)

(a) Pelaburan dalam subsidiari-subsidiari (Samb.)

Kepentingan ekuiti efektif Subsidiari Langsung 31 Mac 2014 31 Mac 2013 Tidak Disebut Harga Aktiviti utama % %

AMSEC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Perkhidmatan nomini 100.00 100.00 AMSEC Nominees (Asing) Sdn Bhd Perkhidmatan nomini 100.00 100.00 AmFutures Sdn Bhd (“AmFutures”) Pembrokeran niaga hadapan 100.00 100.00 AmResearch Sdn Bhd (“AmResearch”) Peryelidikan pelaburan 100.00 100.00 AM Nominees (Tempatan) Sdn Bhd^ Perkhidmatan nomini 100.00 100.00 AM Nominees (Asing) Sdn Bhd Perkhidmatan nomini 100.00 100.00 Malaysian Ventures Management Incorporated Pengurusan dana dan Sdn Bhd (“MVMI”) khidmat perundingan 100.00 100.00 Am ARA REIT Holdings Sdn Bhd (“Am ARA Holdings”) Pemegangan pelaburan 70.00 70.00 Am ARA REIT Managers Sdn Bhd Pengurusan amanah pelaburan (“Am ARA REIT Managers”) tanah dan hartanah 70.00 70.00 Everflow Credit & Leasing Corporation Sdn Bhd## Dorman 100.00 100.00 MBf Information Services Sdn Bhd Pelaburan hartanah 100.00 100.00 MBf Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Perkhidmatan nomini 100.00 100.00 MBf Trustees Berhad Perkhidmatan pemegang amanah 60.00 60.00 AmProperty Holdings Sdn Bhd Pelaburan hartanah 100.00 100.00 Teras Oak Pembangunan Sendirian Berhad Dorman 100.00 100.00 AmCredit & Leasing Sdn Bhd## Dorman 100.00 100.00 Bougainvillaea Development Sdn Bhd Pelaburan hartanah 100.00 100.00 Malco Properties Sdn Bhd Dorman 81.51 81.51 Komuda Credit & Leasing Sdn Bhd## Dorman 100.00 100.00 AmPremier Capital Berhad (“AmPremier”) Terbitan sekuriti subordinat 100.00 100.00 Economical Enterprises Sendirian Berhad Dorman 100.00 100.00 AmMortgage One Berhad (“AmMortgage”) Pensekuritian pinjaman gadai janji 100.00 100.00 AmCapital (B) Sdn Bhd^^ Pengurusan aset dan nasihat pelaburan 100.00 100.00 AMMB Labuan (L) Ltd## Dorman 100.00 100.00 AmInternational (L) Ltd (“AMIL”) Perbankan Labuan 100.00 100.00 AmCapital (L) Inc## Dorman 100.00 100.00 AMBB Capital (L) Ltd Terbitan sekuriti modal hibrid 100.00 100.00 AmAsia Water Management (GP) Limited^ Pengurusan dana 100.00 100.00 PT. AmCapital Indonesia^ (“AMCI”) Pembrokeran saham dan penaja jaminan 99.00 99.00 PT. AMCI Manajemen Investasi Indonesia^ Pengurusan pelaburan 99.00 99.00 AmSecurities (HK) Limited^^ Dorman 100.00 100.00 AmTrade Services Limited^^ Perkhidmatan kewangan dagangan 100.00 100.00 AmFraser International Pte. Ltd. ^^ Pemegangan pelaburan 100.00 100.00 AmFraser Securities Pte. Ltd. ^^ Stok, pembrokeran saham dan perbankan pelaburan 100.00 100.00 AmGlobal Investments Pte. Ltd. ^^ Pelaburan dan perkhidmatan nasihat 100.00 100.00 Fraser Financial Services Pte. Ltd. #### Dorman – 100.00 Fraser-AMMB Research Pte. Ltd. #### Dorman – 100.00 AmFraser Nominees Pte. Ltd. # Dorman 100.00 100.00 AmWater Investments Management Pte Ltd ^ Dorman 100.00 100.00 ^ Subsidiari tidak diaudit oleh Ernst & Young, Malaysia. ^^ Subsidiari diaudit oleh firma bergabung dengan Ernst &Young, Malaysia. # Subsidiari telah memulakan Pembubaran Sukarela Ahli pada 30 April 2012. ## Subsidiari telah memulakan Pembubaran Sukarela Ahli pada 31 Julai 2013. ### Subsidiari telah memulakan Pembubaran Sukarela Ahli pada 6 Ogos 2013.

#### Subsidiari telah memulakan Pembubaran Sukarela Ahli dalam tahun kewangan dan dibubarkan pada 11 Februari 2014.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

190 Laporan Tahunan 2014

Page 71: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

15. PELABURAN DALAM SUBSIDIARI-SUBSIDIARI DAN LAIN-LAIN PELABURAN (SAMB.)

(a) Pelaburan dalam subsidiari-subsidiari (Samb.)

Pengambilalihan AmGeneral Insurance Berhad

Pada tahun sebelum, subsidiri insurans am yang 51% dimiliki syarikat, AmGeneral Holdings Berhad (“AMGH”) melengkapkan

pengambilalihan AmGeneral Insurance Berhad (“AMGI”). Seperti dibenarkan mengikut MFRS 3, Gabungan Perniagaan (“MFRS 3”),

Kumpulan telah mengambil kira pengambilalihan aset dan liabiliti AMGI menggunakan nilai saksama sementara.

Dalam tahun kewangan semasa, Kumpulan telah melengkapkan pembahagian kos penggabungan perniagaan kepada aset yang diambil

alih dan liabiliti dan liabiliti luar jangka yang diambil. Pelarasan nilai saksama dan aset tidak ketara yang dikenal pasti pada pengambilalihan

berdasarkan bahagian harga belian (“PPA”).

Perakaunan untuk pengambilalihan AMGI Pada peringkat Kumpulan, pengambilalihan Kumpulan terhadap aset dan liabiliti AMGI diambil kira seperti berikut:

Nilai saksama Pelarasan Dilaraskan sementara nilai saksama nilai saksama RM’000 RM’000 RM’000

Tunai dan dana jangka pendek 229,787 – 229,787

Deposit dan simpanan dengan bank dan lain-lain institusi kewangan 439,163 – 439,163

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 1,219,634 (1,406) 1,218,228

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 30,752 – 30,752

Aset cukai tertunda 4,423 – 4,423

Aset-aset lain 59,080 – 59,080

Insurans semula, aset takaful semula dan lain-lain insurans belum terima 14,261 – 14,261

Pelaburan hartanah 7,713 – 7,713

Hartanah dan peralatan 149,211 6,471 155,682

Aset tidak ketara – 208,468 208,468

Liabiliti-liabiliti lain (90,357) – (90,357)

Liabiliti cukai tertunda – (63,083) (63,083)

Insurans, kontrak liabiliti takaful dan lain-lain insurans belum dibayar (1,213,981) (90,000) (1,303,981)

Jumlah aset bersih dikenal pasti 849,686 910,136

Ihsan 777,520 717,070

Pertimbangan tunai 1,627,206 1,627,206

Aliran keluar tunai untuk pengambilalihan 1,397,419 1,397,419

Kos berkaitan pengambilalihan sebanyak RM21 juta telah dimasukkan dalam perbelanjaan pengambilalihan dan kecekapan perniagaan

dalam penyata pendapatan digabungkan untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2013.

Turut dimasukkan dalam penyata pendapatan digabungkan untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2013 adalah hasil operasi dan keuntungan sebelum cukai dan zakat daripada AMGI yang masing-masing berjumlah sehingga RM195 juta dan RM109 juta. Jika pengambilalihan ini berlaku pada permulaan tahun kewangan lalu, hasil operasi dan keuntungan sebelum cukai dan zakat Kumpulan adalah lebih tinggi iaitu masing-masing berjumlah RM228 juta dan RM131 juta.

Dalam tahun kewangan lalu, AMGH juga telah meningkatkan modal terbitan dan saham berbayar biasa daripada RM230 juta kepada RM330 juta menerusi penerbitan RM100 juta atau 100 juta saham biasa RM1 setiap satu pada harga terbitan RM10 sesaham secara tunai dan terbitan 60 juta 1% saham keutamaan boleh tukar kumulatif boleh tebus (“RCCPS”) pada harga RM1 setiap satu pada harga terbitan RM10 setiap RCCPS secara tunai.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 191

Page 72: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

15. PELABURAN DALAM SUBSIDIARI-SUBSIDIARI DAN LAIN-LAIN PELABURAN (SAMB.)

(a) Pelaburan dalam subsidiari-subsidiari (Samb.)

Pengambilalihan MBF Cards (M’sia) Sdn Bhd

Dalam tahun sebelumnya, Syarikat melengkapkan pengambilalihan MBF Cards (M’sia) Sdn Bhd (“MBF Cards”). Kumpulan telah menyelesaikan pembahagian kos penggabungan perniagaan kepada aset yang diambil alih dan liabiliti dan liabiliti luar jangka yang diambil. Pelarasan nilai saksama dan aset tidak ketara yang dikenal pasti pada pengambilalihan berdasarkan pembahagian harga belian (“PPA”).

Perakaunan untuk pengambilalihan MBF Cards Pada peringkat Syarikat, pengambilalihan aset dan liabiliti MBF Cards oleh Syarikat diambil kira seperti berikut:

RM’000

Tunai dan dana jangka pendek 122,428 Derivatif aset kewangan 18,048 Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 22,000 Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 473,211 Pelaburan dalam syarikat bersekutu 5,381 Aset-aset lain 177,363 Hartanah dan peralatan 11,003 Aset tidak ketara 977 Pendanaan berjangka (550,190) Liabiliti cukai tertunda (910) Liabiliti-liabiliti lain (83,050)

Jumlah aset bersih 196,261

Pertimbangan tunai 641,398

Pada peringkat Kumpulan, pengambilalihan aset dan liabiliti MBF Cards oleh Kumpulan diambil kira seperti berikut:

Nilai saksama RM’000

Tunai dan dana jangka pendek 122,428 Derivatif aset kewangan 18,048 Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 22,000 Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 473,211 Pelaburan dalam syarikat bersekutu 20,221 Aset-aset lain 177,363 Hartanah dan peralatan 11,003 Aset tidak ketara 63,977 Pendanaan berjangka (550,190) Liabiliti cukai tertunggak (16,660) Liabiliti-liabiliti lain (89,414)

Jumlah aset bersih dikenal pasti 251,987

Ihsan 389,411

Pertimbangan tunai 641,398 Aliran keluar tunai untuk pengambilalihan 518,970

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

192 Laporan Tahunan 2014

Page 73: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

15. PELABURAN DALAM SUBSIDIARI-SUBSIDIARI DAN LAIN-LAIN PELABURAN (SAMB.)

(a) Pelaburan dalam subsidiari-subsidiari (Samb.)

Kos berkaitan pengambilalihan sebanyak RM3 juta telah dimasukkan dalam perbelanjaan pengambilalihan dan kecekapan perniagaan dalam penyata pendapatan digabungkan untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2013.

Turut dimasukkan dalam penyata pendapatan digabungkan untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2013 adalah hasil operasi dan keuntungan sebelum cukai dan zakat daripada MBF Cards masing-masing berjumlah sehingga RM68 juta dan RM26 juta. Jika pengambilalihan ini berlaku pada permulaan tahun kewangan lalu, hasil operasi dan keuntungan sebelum cukai dan zakat Kumpulan adalah lebih tinggi iaitu masing-masing berjumlah RM234 juta dan RM40 juta.

Ringkasan penyata kewangan digabungkan AmGeneral Holdings Berhad dan subsidirinya

Ringkasan maklumat kewangan AmGeneral Holdings Berhad dan subsidiarinya (“AMGH Group”) yang kepentingan bukan mengawal yang memberi kesan ketara kepada kepada Kumpulan dinyata di bawah. Ringkasan maklumat kewangan yang dibentangkan di bawah adalah jumlah sebelum pelupusan antara Syarikat.

(i) Kepentingan bukan mengawal (“NCI”) dalam AMGH Group

Subsidiari Kumpulan yang mempunyai NCI ketara adalah seperti berikut:

AMGH Group 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Peratusan NCI atas kepentingan pemilik dan kepentingan mengundi 49% 49% Amaun dibawa NCI 850,554 803,950 Keuntungan diagihkan kepada NCI 85,758 56,947

936,312 860,897

Aset 5,212,836 5,023,917 Liabiliti (3,301,996) (3,266,984)

Aset bersih 1,910,840 1,756,933

Ekuiti boleh agih kepada pemilik Syarikat 974,528 896,036

NCI 936,312 860,897

(ii) Ringkasan kenyataan pendapatan komprehensif

AMGH Group 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Hasil operasi 1,686,221 1,135,655

Keuntungan bagi tahun 175,017 116,219 milik: Pemegang Ekuiti Syarikat 89,259 59,272 NCI 85,758 56,947

Jumlah pendapatan komprehensif milik: Pemegang ekuiti Syarikat 77,817 57,430 NCI 74,765 55,178

Dividen dibayar kepada NCI – –

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 193

Page 74: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

15. PELABURAN DALAM SUBSIDIARI-SUBSIDIARI DAN LAIN-LAIN PELABURAN (SAMB.)

(a) Pelaburan dalam subsidiari-subsidiari (Samb.)

(iii) Ringkasan penyata aliran tunai

AMGH Group 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Aktiviti operasi 104,335 354,336 Aktiviti pelaburan (6,874) (2,936) Aktiviti pembiayaan (2,940) 99,265

Kenaikan/(penurunan) bersih tunai dan kesamaan tunai 94,521 450,665

(b) Pelaburan dalam skim-skim pelaburan kolektif (Nota 59(a))

Kepentingan ekuiti efektif Di Malaysia 31 Mac 2014 31 Mac 2013 Unit amanah tidak disebut harga Skim-skim pelaburan kolektif dipegang secara tidak langsung

Nama dana Kategori/Jenis dana % %

AmCash Institutional 1 Pasaran Wang/Pendapatan Borong 51.00 51.00 AmCash Premium Borong (Dana Pendapatan Tetap) 100.00 100.00 AmIncome Institutional 1 Pendapatan Tetap/Pertumbuhan Borong dan ke tahap lebih rendah pendapatan 51.00 51.00 AmIncome Institutional 2 Pendapatan Tetap/Pertumbuhan Borong dan ke tahap lebih rendah pendapatan 51.00 51.00 AmIncome Institutional 3 Pendapatan Tetap/Pertumbuhan Borong dan ke tahap lebih rendah pendapatan 51.00 51.00 AmIncome Institutional 5 Pendapatan Tetap/Pertumbuhan Borong dan ke tahap lebih rendah pendapatan 100.00 100.00

Semua skim pelaburan kolektif ini telah digabungkan mengikut definisi baru dan lebih luas MFRS 10 yang dinyatakan dalam Nota 3.4.

16. PELABURAN DALAM SYARIKAT-SYARIKAT BERSEKUTU

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000

Saham tidak disebut harga, pada kos 228,070 228,070 Bahagian rizab selepas pengambilalihan 24,405 16,586

252,475 244,656

Tiada syarikat bersekutu yang ketara kepada Kumpulan. Ringkasan maklumat kewangan syarikat bersekutu adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000

Hasil 201,440 203,345 Keuntungan selepas cukai 76,481 63,209 Jumlah aset 1,498,626 1,458,995 Jumlah liabiliti (590,554) (580,679)

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

194 Laporan Tahunan 2014

Page 75: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

16. PELABURAN DALAM SYARIKAT-SYARIKAT BERSEKUTU (SAMB.)

Syarikat-syarikat bersekutu diperbadankan di Malaysia dan maklumatnya adalah seperti berikut:-

Kepentingan Ekuiti Efektif 31 Mac 2014 31 Mac 2013 Syarikat bersekutu tidak langsung Aktiviti utama % %

AmFirst Real Estate Investment Trust (Nota 59(a)) Pelaburan dalam hartanah 26.73 26.73

Bonuskad Loyalty Sdn Bhd (“Bonuskad”) Menguruskan skim kesetiaan pelanggan 33.33 33.33

Malaysian Ventures (Two) Sdn Bhd Berhenti beroperasi (Pembubaran Sukarela Ahli)^ – 34.67

Tahun kewangan berakhir untuk Bonuskad adalah 31 Disember 2013 dan untuk tujuan mengaplikasikan kaedah perakaunan ekuiti, pelarasan

bersesuaian telah dilakukan untuk kesan-kesan urus niaga ketara kepada tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014 Syarikat.

^ Syarikat dibubarkan pada 22 November 2013.

17. ASET-ASET LAIN

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Dagangan belum terima, ditolak peruntukan bagi kemerosotan nilai sebanyak

RM105,654,000 (2013: RM32,937,000) (Nota a) 752,453 976,308 – –

Lain-lain belum terima, deposit dan prabayaran, ditolak peruntukan untuk kemerosotan

nilai Kumpulan sebanyak RM27,931,000 (2013: RM33,948,000) (Nota c) 1,623,340 1,157,211 23,894 33,873

Faedah belum terima, ditolak peruntukan bagi kemerosotan nilai

Kumpulan sebanyak RM1,744,000 (2013: RM727,000) (Nota c) 227,268 224,653 – –

Fi belum terima, ditolak peruntukan bagi kemerosotan nilai sebanyak

RM959,000 (2013: RM1,146,000) (Nota c) 44,444 47,269 – –

Jumlah belum bayar daripada pengasal 361,635 379,657 – –

Jumlah belum bayar daripada ejen, broker dan penginsurans semula 8,431 12,812 – –

Harta-harta yang dirampas, ditolak peruntukan bagi kemerosotan

nilai sebanyak RM6,805,000 (2013: RM173,237,000) (Nota b) 66,805 72,832 – –

3,084,376 2,870,742 23,894 33,873

Dagangan belum terima kebanyakannya berkaitan dengan operasi pembrokeran stok dan saham Kumpulan dan mewakili jumlah tertunggak

daripada kontrak pembelian ditolak peruntukan untuk kemerosotan nilai.

Jumlah belum terima daripada pengasal mewakili pinjaman perumahan dan sewa beli yang diperoleh daripada pengasal bagi jualan hadapan

kepada Cagamas Berhad seperti yang dinyatakan dalam Nota 21.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 195

Page 76: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

17. ASET-ASET LAIN (SAMB.)

(a) Dagangan belum terima

Pergerakan dalam peruntukan bagi kemerosotan nilai adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan 32,937 28,043

Caj bagi tahun 72,845 6,262

Amaun dihapus kira (709) (1,469)

Perbezaan tukaran asing 581 101

Baki pada akhir tahun kewangan 105,654 32,937

Dagangan belum terima yang dinilai secara individu untuk kemerosotan nilai pada tarikh pelaporan berkaitan dengan penghutang yang menghadapi

masalah kewangan ketara dan telah mungkir dalam pembayaran. Belum terima ini tidak dijamin oleh mana-mana cagaran atau peningkatan kredit.

(b) Harta-harta yang dirampas

Pergerakan dalam peruntukan bagi kemerosotan nilai adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan 173,237 165,302

Caj bagi tahun 6,804 9,086

Pemerolehan semula (100) –

Amaun dihapus kira (173,136) (1,151)

Baki pada akhir tahun kewangan 6,805 173,237

(c) Lain-lain belum terima, deposit dan prabayaran, faedah dan fi belum terima

Pergerakan dalam peruntukan bagi kemerosotan nilai adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan 35,821 15,602

Caj/(masuk kira semula) bagi tahun 1,199 4,472

Amaun dihapus kira (6,386) (1,399)

Dipindahkan daripada aset kewangan dipegang untuk urus niaga – 15,000

Berpunca daripada pengambilalihan subsidiari – 2,146

Baki pada akhir tahun kewangan 30,634 35,821

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

196 Laporan Tahunan 2014

Page 77: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

18. HARTANAH DAN PERALATAN

Tanah Tanah Penam- Peralatan Tanah pegangan pegangan bahbaikan pejabat, Kerja Kumpulan pegangan pajak jangka pajak jangka Kenderaan pegangan Peralatan perabot dalam bebas panjang pendek Bangunan motor pajak komputer dan perkakas pelaksanaan Jumlah RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

31 Mac 2014

Kos

Pada awal tahun kewangan 10,611 7,975 534 243,602 21,926 152,011 451,349 235,688 22,886 1,146,582 Dinyatakan semula (Nota 59) 2 ,405 – – (3,647) – – – – – (1,242) Pada awal tahun kewangan 13,016 7,975 534 239,955 21,926 152,011 451,349 235,688 22,886 1,145,340 Penambahan – – – – 999 15,779 26,656 18,437 12,248 74,119 Pelupusan – – – – (4,578) (333) (6,798) (787) – (12,496) Hapus kira – – – – – (5,278) (3,066) (6,356) (645) (15,345) Pengklasifikasian semula/Pemindahan – – – (31,172) (1,743) 738 (2,022) (27,312) (29,191) (90,702) Pelarasan pertukaran 22 – – – (7) (79) 169 181 – 286 Pada akhir tahun kewangan 13,038 7,975 534 208,783 16,597 162,838 466,288 219,851 5,298 1,101,202

Susut Nilai Terkumpul Pada awal tahun kewangan 316 2,325 280 33,563 13,976 123,362 379,588 196,885 – 750,295 Susut nilai bagi tahun kewangan – – – 5,193 1,975 10,548 37,536 14,086 – 69,338 Pelupusan – – – – (4,020) (214) (6,853) (734) – (11,821) Hapus kira – – – – – (5,122) (2,936) (6,317) – (14,375) Pengklasifikasian semula/Pemindahan – – – (6,558) (1,241) 99 (18,236) (19,167) – (45,103) Pelarasan pertukaran 8 – – – – (62) 146 168 – 260 Pada akhir tahun kewangan 324 2,325 280 32,198 10,690 128,611 389,245 184,921 – 748,594 Kerugian Kemerosotan Nilai Terkumpul Pada awal dan akhir tahun kewangan – 254 – 886 – – – – – 1,140

Nilai Buku Bersih

Pada 31 Mac 2014 12,714 5,396 254 175,699 5,907 34,227 77,043 34,930 5,298 351,468

31 Mac 2013

Kos

Pada awal tahun kewangan 14,099 7,975 534 91,013 16,074 130,575 365,139 157,282 8,795 791,486 Penambahan – – – – 2,223 10,123 18,257 9,835 22,432 62,870 Pelupusan (3,492) – – – (1,498) (130) (5,905) (1,130) – (12,155) Hapus kira – – – – (12) – (503) (2,262) – ( 2,777) Pengklasifikasian semula/Pemindahan – – – 4,750 – 671 8,727 8 (9,311) 4,845 Berpunca daripada pemerolehan subsidiari-subsidiari 2,405 – – 144,192 5,143 10,818 65,530 71,867 970 300,925 Pelarasan pertukaran 4 – – – (4) (46) 104 88 – 146 Pada akhir tahun kewangan 13,016 7,975 534 239,955 21,926 152,011 451,349 235,688 22,886 1,145,340

Susut Nilai Terkumpul

Pada awal tahun kewangan 315 2,160 268 25,098 8,252 105,344 293,541 129,487 – 564,465 Susut nilai bagi tahun kewangan – 165 12 3,383 2,382 10,199 34,642 11,556 – 62,339 Pelupusan – – – – (841) (39) (5,924) (1,336) – (8,140) Hapus kira – – – – (11) – (420) (2,205) – (2,636) Pengklasifikasian semula/Pemindahan – – – – – (104) – 2 – (102) Berpunca daripada pemerolehan subsidiari-subsidiari – – – 5,082 4,193 7,995 57,665 59,305 – 134,240 Pelarasan pertukaran 1 – – – 1 (33) 84 76 – 129 Pada akhir tahun kewangan 316 2,325 280 33,563 13,976 123,362 379,588 196,885 – 750,295

Kerugian Kemerosotan Nilai Terkumpul

Pada awal dan akhir tahun kewangan – 254 – 886 – – – – – 1,140

Nilai Buku Bersih

Pada 31 Mac 2013 12,700 5,396 254 205,506 7,950 28,649 71,761 38,803 22,886 393,905

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 197

Page 78: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

18. HARTANAH DAN PERALATAN (SAMB.)

Kenderaan Peralatan Syarikat Motor Komputer Jumlah RM’000 RM’000 RM’000 31 Mac 2014

Kos Baki pada awal tahun kewangan 1,302 – 1,302 Penambahan 845 2 847 Pelupusan (745) – (745)

Baki pada akhir tahun kewangan 1,402 2 1,404

Susut Nilai Terkumpul

Baki pada awal tahun kewangan 925 – 925 Susut nilai pada tahun kewangan 316 – 316 Pelupusan (542) – (542)

Baki pada akhir tahun kewangan 699 – 699

Nilai Buku Bersih

Pada 31 Mac 2014 703 2 705

31 Mac 2013

Kos Baki pada awal tahun kewangan 2,124 – 2,124 Penambahan – – – Pelupusan (822) – (822)

Baki pada akhir tahun kewangan 1,302 – 1,302

Susut Nilai Terkumpul

Baki pada awal tahun kewangan 527 – 527

Susut nilai pada tahun kewangan 562 – 562

Pelupusan (164) – (164)

Baki pada akhir tahun kewangan 925 – 925

Nilai Buku Bersih

Pada 31 Mac 2013 377 – 377

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

198 Laporan Tahunan 2014

Page 79: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

19. ASET-ASET TIDAK KETARA

Jumlah bawaan bersih aset-aset tidak ketara adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac Nota 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000

Ihsan (a) 2,838,981 2,840,846

Jenama (b) 94,440 94,440

Perniagaan berkuat kuasa (b) – 13,385

Perhubungan saudagar (b) 18,333 23,333

Perhubungan ejen (b) 54,447 58,479

Perhubungan kad kredit (b) 32,933 36,733

Perisian komputer (b) 295,069 187,091

Kerja dalam perlaksanaan (“WIP”) (b) 49,459 97,200

3,383,662 3,351,507

Jenama

Jenama berkait dengan Jenama Kurnia (“K-Jenama”) yang berpunca daripada pengambilalihan AmGeneral Insurance Berhad (“AMGI”). K-Jenama dianggap mempunyai hayat berguna tidak terbatas berdasarkan pandangan pengurusan bahawa K-Jenama mempunyai pengiktirafan lebih 20 tahun dan tiada had kepada tempoh yang mana aset akan menjana aliran tunai bersih kepada AMGI.

K-Jenama dinilai untuk kemerosotan nilai setiap tahun dan apabila wujudnya petunjuk kemerosotan nilai. Jumlah boleh diperoleh K-Jenama berdasarkan nilai gunaan dengan mendiskaun unjuran aliran tunai masa hadapan. Andaian utama dalam pengiraan nilai digunakan termasuk kadar pertumbuhan dan kadar diskaun yang digunakan. Unjuran aliran tunai dibuat berdasarkan keputusan sebenar pada 2014 dengan pertumbuhan premium antara 1.0% kepada 3.0% untuk 5 tahun akan datang dan pertumbuhan terminal 3.0%. Kadar diskaun digunakan adalah 11.0% yang mana ia adalah unjuran kos ekuiti dicampur pelarasan risiko.

Perniagaan berkuat kuasa

Perniagaan berkuat kuasa berpunca daripada pengambilalihan AMGI. Perniagaan berkuat kuasa dianggap mempunyai hayat berguna terhad selama 12 bulan selepas pengambilalihan selesai apabila ia diselaraskan dengan aliran pendapatan perniagaan berkuat kuasa pada tarikh penyelesaian dan telah dilunaskan sepenuhnya pada tahun kewangan semasa.

Perhubungan saudagar

Perhubungan saudagar berpunca daripada pengambilalihan MBF Cards (M’sia) Sdn Bhd (“MBF Cards”). Perhubungan saudagar dianggap mempunyai hayat berguna terhad 5 tahun dan ia dilunaskan berdasarkan asas garisan lurus.

Perhubungan ejen

Perhubungan ejen berpunca daripada pengambilalihan AMGI. Perhubungan ejen dianggap mempunyai hayat berguna terhad 15 tahun dan ia dilunaskan berdasarkan asas garisan lurus.

Perhubungan kad kredit

Perhubungan kad kredit berpunca daripada pengambilalihan of MBF Cards. Perhubungan kad kredit dianggap mempunyai hayat berguna terhad 10 tahun dan ia dilunaskan berdasarkan asas garisan lurus.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 199

Page 80: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

19. ASET TIDAK KETARA (SAMB.)

Pergerakan dalam aset-aset tidak ketara adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000

(a) Ihsan

Baki pada awal tahun kewangan 2,840,846 1,734,365

Berpunca daripada pengambilalihan AmGeneral Insurance Berhad – 717,070

Berpunca daripada pengambilalihan MBF Cards (M’sia) Sdn Bhd – 389,411

Kemerosotan nilai (1,865) –

Baki pada akhir tahun kewangan 2,838,981 2,840,846

Ujian kemerosotan nilai untuk ihsan

Ihsan dinilai untuk kemerosotan nilai setiap tahun atau apabila wujudnya petunjuk kemerosotan nilai. Pada tarikh pengambilalihan, ihsan diagihkan kepada unit janaan tunai (“CGU”) Kumpulan untuk ujian kemerosotan nilai, dikenal pasti mengikut segmen perniagaan yang dijangka meraih manfaat daripada sinergi, adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000

Bank pelaburan 557,931 557,931

Komersil dan runcit 1,105,598 1,105,598

Perbankan Islam 53,482 53,482

Insurans 732,559 732,559

Perniagaan kad 389,411 389,411

Pengurusan dana ekuiti – 1,865

2,838,981 2,840,846

Jumlah yang boleh diperoleh semula oleh CGU, membabitkan segmen perniagaan yang terbabit dalam pelaporan, dibuat berdasarkan nilai gunaan, dikira dengan mendiskaun unjuran aliran tunai masa hadapan daripada unit. Andaian utama dalam pengiraan nilai digunakan termasuk kadar pertumbuhan dan kadar diskaun yang digunakan. Kadar diskaun yang diaplikasikan kepada unjuran aliran tunai diperoleh daripada kos purata berwajaran sebelum cukai modal ditambah premium risiko berpatutan pada tarikh pernilaian oleh setiap CGU. Kadar diskaun digunakan untuk tahun kewangan adalah daripada 7.7% hingga 11.7%. Unjuran aliran tunai adalah berdasarkan bajet kewangan tiga tahun terkini yang diluluskan Lembaga, mengambil kira unjuran keperluan modal kawal selia. Aliran tunai untuk tahun keempat sehingga ke sepuluh diektstrapolasikan menggunakan kadar pertumbuhan 4.8% bagi mendapatkan aliran tunai menjangkau tahun yang diunjurkan. Kemerosotan nilai diiktiraf dalam penyata pendapatan apabila jumlah bawaan CGU mengatasi jumlah boleh diperoleh semula.

Pengurusan percaya sebarang perubahan dalam andaian utama tidak akan menyebabkan jumlah bawaan ihsan mengatasi jumlah boleh diperoleh semula unit janaan tunai.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

200 Laporan Tahunan 2014

Page 81: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

19. ASET-ASET TIDAK KETARA (SAMB.)

(b) Kumpulan

WIP untuk Perniagaan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perisian Perisian 31 Mac 2014 Jenama Berkuatkuasa Saudagar Ejen Kad Kredit Komputer Komputer Jumlah RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kos

Pada awal tahun kewangan 94,440 53,538 25,000 60,490 38,000 651,056 97,200 1,019,724

Penambahan – – – – – 29,945 126,950 156,895

Hapus kira – – – – – (77) – (77)

Pengklasifikasian semula/Pemindahan – – – – – 121,935 (174,691) (52,756)

Pelarasan pertukaran – – – – – (73) – (73)

Pada akhir tahun kewangan 94,440 53,538 25,000 60,490 38,000 802,786 49,459 1,123,713

Pelunasan Terkumpul

Pada awal tahun kewangan – 40,153 1,667 2,011 1,267 463,965 – 509,063

Penambahan – 13,385 5,000 4,032 3,800 68,261 – 94,478

Hapus kira – – – – – (73) – (73)

Pengklasifikasian semula/Pemindahan – – – – – (24,378) – (24,378)

Pelarasan pertukaran – – – – – (58) – (58)

Pada akhir tahun kewangan – 53,538 6,667 6,043 5,067 507,717 – 579,032

Nilai Buku Bersih

Pada 31 Mac 2014 94,440 – 18,333 54,447 32,933 295,069 49,459 544,681

WIP untuk Perniagaan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perisian Perisian 31 Mac 2013 Jenama Berkuatkuasa Saudagar Ejen Kad Kredit Komputer Komputer Jumlah RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kos

Pada awal tahun kewangan – – – – – 560,970 63,384 624,354

Penambahan – – – – – 25,396 83,575 108,971

Pengklasifikasian semula/Pemindahan – – – – – 58,550 (49,759) 8,791

Berpunca daripada pemerolehan subsidiari-subsidiari 94,440 53,538 25,000 60,490 38,000 6,177 – 277,645

Pelarasan pertukaran – – – – – (37) – (37)

Pada akhir tahun kewangan 94,440 53,538 25,000 60,490 38,000 651,056 97,200 1,019,724

Pelunasan Terkumpul

Pada awal tahun kewangan – – – – – 403,920 – 403,920

Pelunasan – 40,153 1,667 2,011 1,267 54,873 – 99,971

Berpunca daripada pemerolehan subsidiari-subsidiari – – – – – 5,200 – 5,200

Pelarasan pertukaran – – – – – (28) – (28)

Pada akhir tahun kewangan – 40,153 1,667 2,011 1,267 463,965 – 509,063

Nilai Buku Bersih

Pada 31 Mac 2013 94,440 13,385 23,333 58,479 36,733 187,091 97,200 510,661

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 201

Page 82: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

20. DEPOSIT DAN SIMPANAN BANK DAN LAIN-LAIN INSTITUSI KEWANGAN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Bank berlesen 2,228,756 233,412

Bank pelaburan berlesen 5,281 402,298

Bank Negara Malaysia 98,293 863,663

Lain-lain institusi kewangan 1,788,593 1,653,573

4,120,923 3,152,946

21. OBLIGASI REKURSA KE ATAS PINJAMAN DIJUAL KEPADA CAGAMAS BERHAD

Obligasi rekursa ke atas pinjaman dan pembiayaan dijual kepada Cagamas Berhad mewakili perolehan yang diterima daripada pinjaman dan

pembiayaan yang dijual secara langsung dan tidak langsung atau yang diperoleh daripada pengasal (seperti yang dinyatakan dalam Nota 17)

kepada Cagamas Berhad dengan rekursa. Di bawah aturan bagi pinjaman yang dijual, Kumpulan mengaku janji untuk mentadbir pinjaman dan

pembiayaan itu bagi pihak Cagamas Berhad dan membeli semula mana-mana pinjaman dan pembiayaan yang dianggap defektif berdasarkan

kriteria berhemat dengan rekursa kepada Kumpulan. Di bawah aturan sandar-menyandar dengan pengasal, Kumpulan bertindak sebagai

institusi kewangan perantara dan mengaku janji untuk mentadbir belum terima bagi pihak Cagamas Berhad, dan membeli balik mana-mana

belum terima yang dianggap sebagai defektif berdasarkan kriteria berhemat dengan rekursa terhadap pengasal.

Pada tahun kewangan berakhir 31 Mac 2012, Kumpulan telah menamatkan lindungan nilai nilai saksama atas risiko kadar faedah pinjaman

yang dijual terus kepada Cagamas Berhad. Nilai saksama tak terlunas dilunaskan melalui penyata pendapatan ke atas tempoh baki kepada

kematangan pinjaman menggunakan kaedah kadar faedah efektif. Pelunasan nilai saksama pinjaman yang dijual terus kepada Cagamas Berhad

adalah sebanyak RM1,675,000 (2013: RM1,616,000).

22. DEPOSIT DARIPADA PELANGGAN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000

Deposit permintaan 13,450,532 11,776,089

Deposit simpanan 5,290,440 5,071,454

Deposit berjangka/pelaburan 70,903,023 67,898,630

Instrumen deposit boleh niaga 54,883 83,814

89,698,878 84,829,987

Termasuk di dalam deposit daripada pelanggan Kumpulan adalah deposit sebanyak RM2,313.6 juta (2013: RM2,026.5 juta) dipegang sebagai

cagaran untuk pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

202 Laporan Tahunan 2014

Page 83: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

22. DEPOSIT DARIPADA PELANGGAN (SAMB.)

Struktur kematangan deposit/pelaburan berjangka dan instrumen deposit boleh niaga adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Dalam tempoh enam bulan 51,697,726 51,920,563 Enam bulan sehingga satu tahun 15,068,341 13,119,691 Melebihi satu tahun sehingga tiga tahun 3,072,324 2,630,397 Melebihi tiga tahun sehingga lima tahun 1,119,515 311,793 70,957,906 67,982,444

Deposit diperolehi daripada jenis pelanggan berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Kerajaan dan badan berkanun 10,116,686 9,852,981 Syarikat perniagaan 42,554,162 39,318,222 Individu 34,508,342 33,952,401 Lain-lain 2,519,688 1,706,383 89,698,878 84,829,987

23. PENDANAAN BERJANGKA

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 Nota RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pinjaman berjangka dan kredit pusingan (a) 1,650,414 1,334,556 206,000 206,000 Nota/Sukuk senior (b) 4,716,045 4,508,771 1,700,000 1,300,000 Nota Berkaitan kredit (c) 278,182 412,642 – –

6,644,641 6,255,969 1,906,000 1,506,000

(a) Terma penting pinjaman berjangka dan kredit pusingan adalah seperti berikut:

(i) Pinjaman jangka pendek dan kredit pusingan Syarikat yang diperolehi daripada institusi kewangan menanggung faedah pada kadar merangkumi 4.61% hingga 5.56% setahun.

(ii) Kemudahan kredit pusingan USD30 juta AmBank disambung untuk dua tahun lagi oleh Australia and New Zealand Banking Group (“ANZ”) cawangan Labuan, ketika matang pada 16 April 2012. Pinjaman ini menanggung faedah pada kadar 0.75% setahun melebihi LIBOR.

(iii) Pinjaman berjangka USD50 juta AmBank diperolehi pada 7 Januari 2013 untuk tujuan modal kerja. Pinjaman berjangka ini menanggung faedah 1.10% setahun atas LIBOR. Pinjaman berjangka akan matang dan perlu dibayar sepenuhnya dua tahun dari tarikh diperolehi.

(iv) Pinjaman berjangka boleh pindah bersindiket USD210 juta AmBank telah diperolehi pada 31 Mac 2011 untuk tujuan modal kerja. Pinjaman berjangka ini diperoleh daripada lima institusi perbankan yang mana USD50 juta adalah daripada ANZ. Pinjaman berjangka yang menanggung faedah 0.9% setahun atas LIBOR, boleh dipindahkan dengan persetujuan AmBank dan akan matang dan perlu dibayar sepenuhnya 3 tahun selepas tarikh diperolehi. Kemudahan ini telah dibayar balik sepenuhnya pada tarikh matang 31 Mac 2014.

(v) Pinjaman berjangka USD35 juta AmBank diperolehi pada 13 Jun 2012 untuk tujuan modal kerja. Pinjaman berjangka ini menanggung faedah 0.65% setahun di atas kos dana peminjam. Pinjaman berjangka ini akan matang dan perlu dibayar sepenuhnya satu tahun selepas tarikh diperolehi. Pada 13 Jun 2013, pinjaman berjangka ini disambung satu tahun lagi dan perlu dibayar pada 13 Jun 2014.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 203

Page 84: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

23. PENDANAAN BERJANGKA (SAMB.)

(a) Terma penting pinjaman berjangka dan kredit pusingan adalah seperti berikut: (Samb.)

(vi) Pinjaman berjangka USD30 juta AmBank diperolehi pada 19 Julai 2013 untuk tujuan modal kerja. Pinjaman berjangka ini menanggung faedah 1.10% setahun atas LIBOR. Pinjaman berjangka ini akan matang dan perlu dibayar sepenuhnya dalam 2 tahun selepas diperolehi.

(vii) Pinjaman berjangka USD300 juta AmBank diperolehi pada 31 Mac 2014 daripada ANZ untuk tujuan for pembiayaan semula pendanaan berjangka dan modal kerja. Pinjaman berjangka menanggung faedah 0.90% setahun melebihi LIBOR. Pinjaman berjangka akan amtang dan dibayar sepenuhnya 3 tahun selepas tarikh diperolehi.

(b) (i) Nota Senior yang diterbitkan Syarikat adalah di bawah Program Nota Jangka Sederhana (‘MTN’) Senior dan/atau Bersubordinat sehingga nilai nominal RM2.0 bilion. Perolehan daripada Program MTN akan digunakan untuk perbelanjaan modal, pelaburan, modal kerja, pembayaran fi dan perbelanjaan berkaitan Program MTN dan keperluan penjanaan am lain Syarikat dan/atau subsidiari-subsidiari.

Program MTN mempunyai tempoh sehingga 30 tahun dari tarikh penerbitan pertama di bawah program MTN. MTN akan diterbitkan dengan tempoh matang sehingga 30 tahun seperti mana dipilih Penerbit pada masa penerbitan selagi tiada MTN akan matang selepas tempoh tamat program MTN.

Nota Senior yang telah diterbitkan dan belum dijelaskan pada tarikh pelaporan adalah RM1,700.0 juta dan mempunyai kadar faedah tetap di antara 3.80% hingga 4.50% (2013: 3.75% hingga 4.50%). Tiada MTN bersubordinat telah diterbitkan daripada program MTN sehingga kini.

MTN Senior diletak bertaraf (pari-passu) dengan obligasi tidak dijamin dan tidak disubordinat Syarikat pada masa kini dan hadapan.

(ii) Nota Senior yang diterbitkan oleh AmBank adalah dibawah Program Nota Senior (“SNP”) sehingga nilai nominal sebanyak RM7.0 bilion. Perolehan daripada penerbitan Nota Senior digunakan bagi keperluan modal kerja am AmBank.

SNP mempunyai tempoh sehingga 30 tahun dari tarikh penerbitan pertama di bawah program tersebut. Di bawah SNP, AmBank menerbitkan Nota Senior dengan tempoh lebih daripada setahun dan sehingga 10 tahun dengan syarat Nota Senior tersebut matang sebelum SNP luput. Kecuali ditebus semula atau dibeli dan dibatalkan, sebelum ini Nota Senior boleh ditebus semula sepenuhnya pada tarikh matang pada kadar 100% daripada nilai nominalnya.

Nota Senior adalah bertaraf pari-passu dengan semua obligasi (tidak termasuk deposit) semasa dan masa hadapan AmBank yang tidak terjamin dan tidak bersubordinat. RAM Ratings telah memberikan penarafan jangka panjang AA3/Stabil kepada SNP. Pada tahun kewangan semasa, ketika tarikh kematangan, AmBank membayar balik Nota Senior berjumlah RM195.0 juta. Nota Senior yang diterbitkan dan masih belum ditebus pada tarikh pelaporan mempunyai kadar faedah tetap 4.45% hingga 5.25% (2013: 3.80% hingga 5.25%) setahun dan dibayar dua kali setahun. Nota Senior yang belum dijelaskan perlu dibayar balik di antara 1 bulan sehingga 3 tahun (2013: 4 bulan hingga 4 tahun).

(iii) Pada 20 September 2010, AmIslamic Bank menerbitkan Sukuk Senior RM550 juta di bawah dengan nilai nominal sehingga RM3 bilion. Sukuk Senior menanggung kadar keuntungan 4.3% setahun selama tempoh tujuh tahun. Program Sukuk Senior Musyarakah berjumlah RM3 bilion telah diberikan penarafan AA2/Stabil oleh RAM Rating Services Berhad.

(c) Nota berkaitan kredit (“CLN”) merupakan produk pelaburan berstruktur yang diterbitkan oleh AmBank dan dilanggan pada nilai nominal. Nilai nominal CLN yang diterbitkan dan belum dijelaskan pada tarikh pelaporan sebanyak RM300 juta (2013: RM438.4 juta). CLN menanggung kadar faedah tetap antara 4.0% hingga 4.7% setahun (2013: 4.0% hingga 6.0%) dan akan matang antara 2 tahun hingga 7.5 tahun (2013: 3 bulan hingga 8.5 tahun).

24. BIL DAN PENERIMAAN BELUM BAYAR

Bil dan penerimaan belum bayar mewakili bil dan penerimaan subsidiari perbankan komersial yang didiskaunkan semula dan belum dijelaskan dalam pasaran.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

204 Laporan Tahunan 2014

Page 85: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

25. MODAL HUTANG

Kumpulan 31 Mac 31 Mac Nota 2014 2013 RM’000 RM’000

Saham Keutamaan Dijamin Bukan Kumulatif Tiada Hak Mengundi (a) 674,836 662,432 Nota Berjangka Sederhana (b) 1,557,800 1,557,800 Nota dan Sukuk Bersubordinat (c) 1,548,562 1,000,000 Sekuriti Modal Bukan Inovatif Tahap 1 (d) 500,000 500,000 Sekuriti Modal Inovatif Tahap 1 (e) 485,000 485,000

4,766,198 4,205,232

(a) Saham Keutamaan Dijamin Bukan Kumulatif Tiada Hak Mengundi

Pada 27 Januari 2006, AMBB Capital (L) Ltd, subsidiari milik penuh AmBank menerbitkan Modal Hibrid sebanyak USD200,000,000 yang terdiri daripada 2,000 saham keutamaan sebanyak USD100,000 sesaham (“Sekuriti Hibrid”). Sekuriti Hibrid tersebut dijamin oleh AmBank atas dasar subordinat. Perolehan kasar sebanyak USD200,000,000 daripada terbitan Sekuriti Hibrid telah dipinjamkan kepada AmBank dalam bentuk pinjaman berjangka bersubordinat pada 27 Januari 2006 bagi tujuan menambah keperluan modal kerja AmBank.

Ciri-ciri penting Sekuriti Hibrid adalah seperti berikut:

(i) Sekuriti Hibrid menanggung dividen tidak terkumpul dari tarikh terbitan hingga (tetapi tidak termasuk) 27 Januari 2016 pada kadar 6.77% setahun dan selepas itu, pada kadar terapung bersamaan tiga (3) bulan dolar AS LIBOR dicampur 2.90% sekiranya tidak ditebus pada 27 Januari 2016. Dividen tak terkumpul dibayar dua kali setahun.

(ii) Sekuriti Hibrid adalah sekuriti kekal dan tidak mempunyai tarikh akhir penebusan yang tetap. Sekuriti Hibrid boleh ditebus secara keseluruhannya tetapi bukan sebahagian mengikut pilihan penerbit (tetapi bukan pemegang) di bawah keadaan tertentu.

Sekuriti Hibrid disenaraikan di Labuan International Financial Exchange Inc. dan di Singapore Exchange Securities Trading Limited dan ditawarkan kepada pelabur institusi antarabangsa di luar Malaysia. Sekuriti Hibrid layak sebagai modal Tahap 1 di bawah rangka kerja kecukupan modal BNM sehingga 31 Disember 2012. Berkuat kuasa 1 Januari 2013, Sekuriti Hibrid layak sebagai modal tambahan Tahap 1 sebagai instrumen modal yang layak bagi amalan “phase-out” secara beransur-ansur di bawah pengaturan peralihan perjanjian Basel III.

(b) Nota Berjangka Sederhana

Bagi tahun kewangan 2008, AmBank melaksanakan Program Nota Berjangka Sederhana (“MTN”) dengan nilai nominal sebanyak RM2.0 bilion yang mana perolehan yang dijana daripada Program MTN tersebut telah dan akan digunakan untuk membiaya semula hutang subordinat sedia ada dan untuk keperluan modal kerja am.

Program MTN mempunyai tempoh sehingga 20 tahun dari tarikh penerbitan pertama di bawah program MTN. MTN akan diterbitkan dengan kematangan sehingga 20 tahun sebagaimana yang dipilih oleh Penerbit ketika penerbitan dengan syarat tiada MTN yang matang selepas peluputan Program MTN tersebut.

MTN yang diterbitkan di bawah Program MTN dimasukkan sebagai modal Tahap 2 di bawah rangka kerja kecukupan modal BNM. Berkuat kuasa 1 Januari 2013, MTN diiktiraf sebagai instrumen modal di bawah Modal Tahap 2 dan layak bagi amalan “phase-out” secara beransur-ansur di bawah pengaturan peralihan perjanjian Basel III.

Ciri-ciri penting MTN yang diterbitkan adalah seperti berikut:

(i) Transye 3 berjumlah RM75 juta telah diterbitkan pada 4 Mac 2008 untuk tempoh 2 tahun Tidak Boleh Ditebus 7 tahun dan menanggung kadar faedah 5.4% setahun.

(ii) Transye 5 berjumlah RM75 juta telah diterbitkan pada 28 Mac 2008 untuk tempoh tenor 12 tahun Tidak Boleh Ditebus 7 tahun dan menanggung faedah 5.4% setahun.

(iii) Transye 6 berjumlah RM600 juta telah diterbitkan pada 9 April 2008 untuk tempoh 15 tahun Tidak Boleh Ditebus 10 tahun dan menanggung faedah 6.25% setahun.

(iv) Transye 7 berjumlah RM97.8 juta telah diterbitkan pada 10 Disember 2009 untuk tempoh 10 tahun Tidak Boleh Ditebus 5 tahun dan menanggung faedah 5.75% setahun.

(v) Transye 8 berjumlah RM710 juta telah diterbitkan pada 16 Oktober 2012 untuk tempoh 10 tahun Tidak Boleh Ditebus 5 tahun dan menanggung faedah 4.45% setahun.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 205

Page 86: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

25. MODAL HUTANG (SAMB.)

(b) Nota Berjangka Sederhana (Samb.)

Kadar faedah MTN akan dinaikkan sebanyak 0.5% setahun seperti berikut:

(i) Transye 3 – pada permulaan tahun kelapan (ii) Transye 5 – pada permulaan tahun kelapan (iii) Transye 6 – pada permulaan tahun kesebelas (iv) Transye 7 – pada permulaan tahun keenam

dan pada setiap ulang tahun selepasnya, sebelum tarikh matang MTN. Kadar kenaikan tidak berkaitan kepada Transye 8.

(c) Nota dan Sukuk Bersubordinat

(i) Pada 30 September 2011, AmIslamic Bank melaksanakan program Sukuk Musyarakah BerSubordinat (“Sukuk Musyarakah”) berjumlah RM2 bilion. Tujuan program ini adalah bagi meningkatkan Modal Tahap 2 AmIslamic Bank. Sukuk Musyarakah ini adalah untuk tempoh sepuluh tahun. AmIslamic Bank boleh melaksanakan opsyen panggilan dan menebus keseluruhan (tetapi bukan dalam bahagian) Sukuk Musyarakah pada ulang tahun kelima tarikh penerbitan atau pada mana tarikh ulang tahun selepas itu pada pada 100% daripada jumlah prinsipal dengan bayaran keuntungan dijangkakan.

Pada tarikh yang sama, RM600 juta Sukuk Musyarakah (“Transye Pertama”) telah diterbitkan, dengan kadar keuntungan 4.4%, setahun dan perlu dibayar dua kali setahun.

Pada 31 Januari 2012, RM200 juta (“Transye Kedua “) Sukuk Musyarakah diterbitkan dengan kadar keuntungan 4.4% setahun dan perlu dibayar dua kali setahun.

Pada 24 Disember 2012, RM200 juta (“Transye Ketiga”) Sukuk Musyarakah diterbitkan dengan kadar keuntungan 4.5% setahun, dan perlu dibayar dua kali setahun.

Sukuk Musyarakah layak sebagai Modal Tahap 2 di bawah rangka kerja kecukupan modal BNM. Berkuat kuasa 1 Januari 2013, Sukuk Musyarakah layak untuk Modal Tahap 2 sebagai instrumen modal yang layak bagi amalan “phase-out” secara beransur-ansur di bawah pengaturan peralihan perjanjian Basel III.

AmIslamic Bank telah membeli semula dari pasaran dan selanjutnya membatalkan RM200.0 juta Sukuk Musyarakah sepanjang 19 Disember 2013 dan 20 Januari 2014. Pembelian semula itu diluluskan oleh BNM dan mewakili bahagian Sukuk Musyarakah yang tidak layak untuk pengiktirafan sebagai modal Tahap 2 dalam pengiraan nisbah kecukupan modal untuk tahun 2013 dan 2014, di bawah ketetapan Basel III.

(ii) Pada 28 Februari 2014, AmIslamic Bank melaksanakan program Sukuk Murabahah Subordinat berjumlah RM3.0 bilion. Objektif program bagi membolehkan penerbitan modal Tahap 2 dari semasa ke semasa, untuk tujuan mengukuhkan kedudukan modal keseluruhan AmIslamic Bank. Program ini diwujudkan mengikut keperluan yang dinyatakan dalam Rangka Kerja Kecukupan Modal Bagi Bank-Bank Islam (Komponen Modal) diterbitkan BNM, dan sekuriti yang diterbitkan di bawah program ini mematuhi Basel III sepenuhnya.

Program ini mempunyai tempoh tiga puluh (30) tahun dari tarikh terbitan pertama di bawah program. Setiap penerbitan nota bersubordinat Tahap 2 di bawah program ini akan mempunyai tempoh sekurang-kurangnya lima (5) tahun dari tarikh terbitan, dan boleh ditebus terhadap sebarang pembayaran kupon selepas tempoh minima lima (5) tahun dari tarikh penerbitan setiap transye. Nota bersubordinat Tahap 2 telah diberikan penarafan kredit AA3 oleh RAM Rating Services Berhad.

Pada 28 Februari 2014, AmIslamic Bank telah menerbitkan transye pertama Sukuk Murabahah Subordinat Tahap 2 di bawah program ini berjumlah RM200.0 juta. Kadar keuntungan untuk transye ini adalah 5.07%, dibayar dua kali setahun.

Susulan itu, pada 25 Mac 2014, AmIslamic Bank telah menerbitkan transye kedua Sukuk Murabahah Subordinat Tahap 2 di bawah program ini berjumlah RM150.0 juta. Kadar keuntungan untuk transye ini adalah 5.05%, dibayar dua kali setahun.

Jumlah keseluruhan daripada kedua-dua transye yang diterbitkan layak untuk diiktiraf dalam pengiraan nisbah kecukupan modal.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

206 Laporan Tahunan 2014

Page 87: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

25. MODAL HUTANG (SAMB.)

(c) Nota dan Sukuk Bersubordinat (Samb.)

(iii) Pada 30 Disember 2013, AmBank mewujudkan program Nota Bersubordinat berjumlah RM4.0 bilion. Objektif program ini adalah untuk membolehkan penerbitan Modal Tahap 2 dari masa ke semasa, bagi tujuan mengukuhkan kedudukan jumlah modal AmBank. Program ini diwujudkan mengikut keperluan yang dinyatakan dalam Rangka Kerja Kecukupan Modal (Komponen Modal) diterbitkan BNM, dan sekuriti yang diterbitkan di bawah program ini adalah mematuhi Basel III sepenuhnya.

Program ini mempunyai tempoh tiga puluh (30) tahun dari tarikh terbitan pertama di bawah program tersebut. Setiap penerbitan nota bersubordinat Tahap 2 di bawah program ini akan mempunyai tempoh sekurang-kurangnya lima (5) tahun dari tarikh terbitan, dan boleh ditebus pada sebarang tarikh pembayaran kupon selepas tempoh minima lima (5) tahun dari tarikh penerbitan setiap transye. Nota bersubordinat Tahap 2 telah diberikan penarafan kredit AA3 oleh RAM Rating Services Berhad.

Pada 30 Disember 2013, Bank telah menerbitkan transye pertama Nota Bersubordinat Tahap 2 di bawah program tersebut berjumlah RM400.0 juta. Kadar faedah untuk transye ini adalah 5.20%, dibayar dua kali setahun. Jumlah keseluruhan yang diterbitkan layak untuk diiktiraf dalam pengiraan nisbah kecukupan modal.

(d) Sekuriti Modal Bukan Inovatif Tahap 1

Dalam tahun kewangan 2009, AmBank menerbitkan Sekuriti Modal Bukan Inovatif Tahap 1 (“NIT1”) sehingga RM500 juta di bawah programnya yang terdiri daripada:

(i) Sekuriti Modal Kekal Tidak Terkumpul (“NCPCS”), yang diterbitkan oleh AmBank dan terikat kepada Nota Subordinat yang dihuraikan di bawah; dan

(ii) Nota Bersubordinat (“SubNota”), yang diterbitkan oleh AmPremier Capital Berhad (“AmPremier”), subsidiari milik penuh AmBank.

(secara kolektif dikenali sebagai “Sekuriti Modal Tercantum”)

SubNota mempunyai kadar faedah tetap sebanyak 9.0% setahun. Walau bagaimanapun, pengagihan NCPCS tidak akan mula terakru sehingga SubNota diserah semula kepada AmBank.

NCPS diterbitkan secara kekal melainkan ditebus di bawah terma-terma NCPCS. NCPCS boleh ditebus atas pilihan AmBank pada tarikh pembayaran faedah yang ke-20 atau 10 tahun dari tarikh terbitan SubNota, atau mana-mana tarikh pengagihan NCPCS selepas itu, tertakluk kepada syarat-syarat penebusan telah dipenuhi. SubNota mempunyai tempoh 30 tahun melainkan ditebus lebih awal di bawah terma-terma SubNota. SubNota boleh ditebus atas pilihan AmPremier pada mana-mana tarikh bayaran faedah, yang tidak boleh lebih awal dari berlakunya kejadian tertentu sebagaimana yang ditetapkan di bawah terma-terma Sekuriti Modal Tercantum.

Sekuriti Modal Tercantum mematuhi Garis Panduan BNM mengenai instrumen Modal Bukan Inovatif Tahap 1. Berkuat kuasa 1 Januari 2013, Sekuriti Modal Tercantum layak sebagai modal tambahan Tahap 1 sebagai instrumen modal yang layak bagi amalan “phase-out” secara beransur-ansur di bawah pengaturan peralihan perjanjian Basel III.

(e) Sekuriti Modal Inovatif Tahap 1

Pada 18 Ogos 2009, AmBank menerbitkan Sekuriti Modal Inovatif Tahap 1 sehingga RM485 juta di bawah Program RM500 juta Sekuriti Modal Inovatif Tahap 1(“ITICS”)nya. ITICS menanggung kadar faedah tetap (tidak terkumpul) pada tarikh terbitan (kadar faedah sebanyak 8.25% setahun) dan meningkat 100 mata asas selepas Tarikh Tebusan Pertama (10 tahun selepas tarikh terbitan) dan faedah perlu dibayar dua kali setahun dalam tunggakan. Tarikh matang adalah 30 tahun dari tarikh terbitan. Kemudahan ITICS adalah untuk pegangan selama 60 tahun dari tarikh Terbitan Pertama dan mempunyai mekanisme penyelesaian saham utama untuk menebus ITICS secara tunai melalui terbitan saham biasa AmBank. Dengan kelulusan BNM, AmBank boleh menebus secara keseluruhan tetapi bukan sebahagian transye ITICS tersebut pada bila-bila masa pada ulang tahun ke-10 dari tarikh terbitan transye atau mana-mana tarikh bayaran faedah selepas itu.

Berkuat kuasa 1 Januari 2013, ITICS layak sebagai modal Tahap 1 Tambahan sebagai instrumen modal yang layak bagi amalan “phase-

out” secara beransur-ansur di bawah pengaturan peralihan perjanjian Basel III.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 207

Page 88: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

26. LIABILITI-LIABILITI LAIN

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Dagangan belum bayar 659,944 930,052 – –

Belum bayar dan akruan lain 1,838,615 3,060,729 34,825 34,241

Faedah belum bayar atas deposit dan pinjaman 736,777 712,649 8,792 10,656

Deposit pajakan dan sewa pendahuluan 19,526 29,401 – –

Peruntukan bagi komitmen dan luar jangkaan (i) 174,965 204,795 – –

Overdraf Bank 759 – – –

Jumlah belum bayar kepada subsidiari – – 9,009 2,980

Rizab penyamaan keuntungan (ii) 1,571 1,659 – –

Cukai belum bayar 23,179 107,405 – –

3,455,336 5,046,690 52,626 47,877

Dagangan belum bayar kebanyakannya berkaitan operasi pembrokeran stok dan saham subsidiari perbankan pelaburan dan mewakili

keuntungan kontra kepada pelanggan dan jumlah yang perlu dibayar dalam kontrak jualan tertunggak.

(i) Peruntukan untuk komitmen dan luar jangkaan

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan 204,795 249,472

Masuk kira semula dibuat dalam tahun semasa, bersih (30,519) (51,568)

Amaun dibalikkan (202) –

Perbezaan tukaran asing 891 (155)

Berpunca daripada pengambilalihan MBF Cards (M’sia) Sdn Bhd – 7,046

Baki pada akhir tahun kewangan 174,965 204,795

(ii) Rizab penyamaan keuntungan

Pergerakan dalam rizab penyamaan keuntungan berkaitan perniagaan Perbankan Islam adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan 1,659 3,294

Pindahan ke PER tidak boleh agih – (1,495)

Peruntukan untuk tahun kewangan 10,743 9,429

Penggunaan sepanjang tahun kewangan (10,831) (9,569)

Baki pada akhir tahun kewangan 1,571 1,659

208 Laporan Tahunan 2014

Page 89: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

27. MODAL SAHAM

Kumpulan dan Syarikat Jumlah saham biasa RM1.00 sesaham Jumlah 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 Unit ’000 Unit ’000 RM’000 RM’000

Dibenarkan:

Saham biasa bernilai RM1.00 sesaham 5,000,000 5,000,000 5 ,000,000 5,000,000

Penukaran saham keutamaan bernilai RM1.00 sesaham 200,000 200,000 200,000 200,000

Baki pada awal dan akhir tahun kewangan 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000

Diterbitkan dan berbayar penuh:

Saham biasa bernilai RM1.00 sesaham

Baki pada awal dan akhir tahun kewangan 3,014,185 3,014,185 3,014,185 3,014,185

Pemegang-pemegang saham biasa berhak untuk menerima dividen apabila diisytiharkan oleh Syarikat. Semua saham biasa mempunyai satu undi setiap saham tanpa sekatan dan bertaraf sama berhubung dengan aset Syarikat selebihnya.

Syarikat mempunyai Skim Saham Eksekutif yang mana pilihan untuk melanggan saham biasa Syarikat diberikan kepada kakitangan tertentu Kumpulan.

28. RIZAB

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Premium saham 2,537,372 2,537,372 2,536,065 2,536,065

Rizab-rizab lain (Nota b) 1,989,121 1,974,574 79,456 83,196

Saham dipegang dalam amanah untuk ESS (58,434) (74,938) (58,434) (74,938)

Lebihan tidak diperuntukkan 132,993 110,364 – –

Perolehan tertahan (Nota a) 5,527,704 4,506,179 2,454,052 2,544,374

10,128,756 9,053,551 5,011,139 5,088,697

(a) Syarikat akan mengagihkan dividen daripada keseluruhan perolehan tertahan di bawah sistem satu tahap.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 209

Page 90: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

28. RIZAB (SAMB.)

(b) Rizab-rizab lain dan pergerakannya dianalisis seperti berikut:

Rizab Rizab Rizab Rizab lindungan pertukaran Skim Rizab penyamaan Rizab sedia nilai mata wang Saham Kumpulan berkanun keuntungan untuk dijual aliran tunai asing Eksekutif Jumlah RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 1 April 2012 1,815,220 – 60,311 (11,761) 1,734 80,087 1,945,591

Penyataan semula (Nota 59) – – (15,560) – – – (15,560)

Pada 1 April 2012

(Dinyatakan semula) 1,815,220 – 44,751 (11,761) 1,734 80,087 1,930,031

Pendapatan/(kerugian)

komprehensif lain:

Pelaburan kewangan

sedia untuk dijual:

Keuntungan tidak

direalisasi ke atas

perubahan nilai saksama – – 45,630 – – – 45,630

Keuntungan bersih

diklasifikasikan semula

ke penyata pendapatan – – (70,752) – – – (70,752)

Keuntungan tidak direalisasi

ke atas lindungan nilai

aliran tunai – – – (1,178) – – (1,178)

Perbezaan tukaran asing – – – – (7,856) – (7,856)

Cukai pendapatan berkaitan

komponen kerugian

komprehensif lain – – 9,432 295 – – 9,727

– – (15,690) (883) (7,856) – (24,429)

Transaksi dengan pemilik:

Bayaran berasaskan saham

di bawah ESS – – – – – 51,376 51,376

Saham ESS diletak hak

kepada kakitangan subsidiari – – – – – (48,267) (48,267)

Pindahan berdasarkan garis

panduan lalu – 1,495 – – – – 1,495

Penggunaan bersih bagi

tahun kewangan – (182) – – – – (182)

Pindahan daripada perolehan

tertahan 64,550 – – – – – 64,550

64,550 1,313 – – – 3,109 68,972

Pada 31 Mac 2013 1,879,770 1,313 29,061 (12,644) (6,122) 83,196 1,974,574

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

210 Laporan Tahunan 2014

Page 91: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

28. RIZAB (SAMB.)

(b) Rizab-rizab lain dan pergerakannya dianalisis seperti berikut: (Samb.)

Rizab Rizab Rizab Rizab lindungan pertukaran Skim Rizab penyamaan Rizab sedia nilai mata wang Saham Kumpulan berkanun keuntungan untuk dijual aliran tunai asing Eksekutif Jumlah RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 1 April 2013 1,879,770 1,313 29,487 (12,644) (6,122) 83,196 1,975,000

Penyataan semula (Nota 59) – – (426) – – – (426)

Pada 1 April 2013

(Dinyatakan semula) 1,879,770 1,313 29,061 (12,644) (6,122) 83,196 1,974,574

Pendapatan/(kerugian)

komprehensif lain:

Pelaburan kewangan sedia

untuk dijual:

Kerugian bersih tidak

direalisasi ke atas

perubahan nilai saksama – – (33,831) – – – (33,831)

Kerugian bersih

diklasifikasikan semula

ke penyata pendapatan – – (62,651) – – – (62,651)

Kerugian bersih tidak direalisasi

ke atas lindungan nilai

aliran tunai – – – 20,898 – – 20,898

Perbezaan tukaran asing – – – – 14,335 – 14,335

Cukai pendapatan berkaitan

komponen kerugian

komprehensif lain – – 25,734 (5,224) – – 20,510

– – (70,748) 15,674 14,335 – (40,739)

Transaksi dengan pemilik:

Bayaran berasaskan saham

di bawah ESS – – – – – 35,945 35,945

Saham ESS diletak hak

kepada kakitangan subsidiari – – – – – (39,685) (39,685)

Pindahan berdasarkan garis

panduan lalu – – – – – – –

Penggunaan bersih bagi

tahun kewangan – (53) – – – – (53)

Pindahan daripada perolehan

tertahan 59,079 – – – – – 59,079

59,079 (53) – – – (3,740) 55,286

Pada 31 Mac 2014 1,938,849 1,260 (41,687) 3,030 8,213 79,456 1,989,121

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 211

Page 92: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

28. RIZAB (SAMB.)

(b) Rizab-rizab lain dan pergerakannya dianalisis seperti berikut: (Samb.)

Rizab Rizab Rizab Rizab lindungan pertukaran Skim Rizab penyamaan Rizab sedia nilai mata wang Saham Syarikat berkanun keuntungan untuk dijual aliran tunai asing Eksekutif Jumlah RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 1 April 2012 – – – – – 80,087 80,087

Pendapatan komprehensif lain – – – – – – –

Transaksi dengan pemilik:

Bayaran berasaskan saham

di bawah ESS – – – – – 51,376 51,376

Saham ESS diletak hak

kepada kakitangan subsidiari – – – – – (48,267) (48,267)

– – – – – 3,109 3,109

Pada 31 Mac 2013 – – – – – 83,196 83,196

Pada 1 April 2013 – – – – – 83,196 83,196

Pendapatan komprehensif lain – – – – – – –

Transaksi dengan pemilik:

Bayaran berasaskan saham

di bawah ESS – – – – – 35,945 35,945

Saham ESS diletak hak

kepada kakitangan subsidiari – – – – – (39,685) (39,685)

– – – – – (3,740) (3,740)

Pada 31 Mac 2014 – – – – – 79,456 79,456

Nota:

(i) Premium saham digunakan untuk merekod premium yang timbul daripada saham-saham baharu yang diterbitkan di dalam Syarikat.

(ii) Rizab berkanun dikekalkan sejajar dengan pematuhan kepada peruntukan Akta Perbankan dan Institusi Kewangan 1989. Rizab

berkanun tidak boleh diagih sebagai dividen tunai. Apabila Akta Perkhidmatan Kewangan (“FSA”) 2013 dan Akta Perkhidmatan

Kewangan Islam (“IFSA”) 2013 berkuat kuasa bagi menggantikan BAFIA, pengurusan rizab ini adalah mengikut Seksyen 47(2)(f) FSA

dan Seksyen 57(2)(f) IFSA.

(iii) Rizab sedia untuk dijual adalah berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai saksama tidak direalisasi atas pelaburan kewangan

sedia untuk dijual.

(iv) Rizab lindungan nilai aliran tunai merangkumi bahagian berkaitan keuntungan atau dan kerugian ke atas instrumen lindungan nilai

dalam dilindung nilai aliran tunai yang ditentukan sebagai lindungan nilai yang efektif.

(v) Rizab pertukaran mata wang asing mewakili perbezaan tukaran asing yang berpunca daripada terjemahan penyata kewangan

operasi asing yang mata wang ia berfungsi adalah berbeza daripada mata wang pembentangan Kumpulan.

(vi) Rizab Skim Saham Eksekutif mewakili saham dan opsyen skim ekuiti diselesaikan yang diberikan kepada kakitangan (Nota 29). Rizab

ini terdiri daripada nilai terkumpul perkhidmatan yang diterima daripada kakitangan yang direkodkan di sepanjang tempoh peletakan

hak, bermula dari tarikh pemberian opsyen saham ekuiti diselesaikan, dan dikurangkan melalui peluputan atau pelaksanaan saham

dan opsyen skim.

(vii) Saham-saham yang dipegang dalam amanah bagi ESS mewakili saham yang dibeli di bawah Skim Saham Eksekutif sebagaimana

dinyatakan dalam Nota 29.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

212 Laporan Tahunan 2014

Page 93: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

29. SKIM SAHAM EKSEKUTIF

Pada Mesyuarat Agong Luar Biasa Ke-22 yang diadakan pada 26 September 2008, pemegang-pemegang saham telah meluluskan cadangan oleh Syarikat bagi mewujudkan skim saham eksekutif (“ESS”) sehingga lima belas peratus (15%) daripada modal saham biasa diterbitkan dan berbayar Syarikat pada bila-bila masa sepanjang tempoh ESS bagi eksekutif yang layak (termasuk pengurusan kanan) dan pengarah-pengarah eksekutif Kumpulan (tidak termasuk subsidiari dorman atau subsidiari lain yang mungkin dikecualikan di bawah terma-terma Undang-undang Kecil) yang memenuhi kriteria kelayakan yang dinyatakan dalam Undang-undang Kecil yang mentadbir ESS (“Eksekutif yang Layak”). ESS dilaksanakan dan ditadbir oleh jawatankuasa skim saham eksekutif (“Jawatankuasa ESS”), selaras Undang-undang Kecil itu. Ahli Jawatankuasa ESS dilantik dan diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah. ESS telah ditubuhkan pada 12 Januari 2009 dan berkuat kuasa untuk tempoh sepuluh (10) tahun.

Pemberian kepada Eksekutif yang Layak merangkumi saham dan/atau opsyen untuk melanggan saham (“Opsyen”). Saham-saham akan disediakan di bawah ESS (“Saham-saham Skim”) akan hanya diletak hak atau Opsyen hanya boleh dilaksana oleh Eksekutif yang Layak yang telah menerima tawaran pemberian di bawah ESS (“Peserta Skim”) tertakluk kepada memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat itu ditetapkan dan ditentukan oleh Jawatankuasa ESS.

Pemberian yang termasuk dalam “ESS” ialah :

(i) Pemberian Insentif jangka pendek (“STI”)

Pemberian STI adalah skim insentif saham bagi eksekutif terpilih bagi mengiktiraf perkhidmatan mereka sebagai sumbangan penting kepada perkembangan, pertumbuhan dan kejayaan berterusan Kumpulan. Di bawah pemberian ini, eksekutif terpilih diberikan bilangan saham tertentu yang akan diletak hak kepadanya atas pemenuhan tempoh perkhidmatan dan syarat-syarat tertentu lain (sekiranya ada) yang dikenakan oleh Jawatankuasa ESS.

(ii) Pemberian Insentif jangka panjang (“LTI”)

Pemberian LTI adalah skim insentif saham bagi eksekutif terpilih bagi menggalakkan pencapaian prestasi lebih tinggi dan pencapaian cemerlang eksekutif terpilih berkenaan. Di bawah pemberian ini, eksekutif terpilih diberikan bilangan saham dan opsyen saham tertentu yang akan diletak hak kepadanya atas memenuhi sasaran prestasi tertentu dan syarat-syarat tertentu lain (sekiranya ada) yang dikenakan oleh Jawatankuasa ESS.

Untuk memudahkan pelaksanaan ESS, Syarikat memasuki Amanah melalui Surat Ikatan Amanah yang ditandatangani pada 24 Februari 2009 dengan Pemegang Amanah yang dilantik. Pemegang Amanah hendaklah, pada masa tertentu seperti yang diarahkan oleh Jawatankuasa ESS, melanggan atau memperoleh sejumlah saham biasa yang baharu atau sedia ada yang diperlukan untuk memudahkan sebarang pindahan pada masa hadapan Saham-saham Skim kepada Peserta-peserta Skim. Untuk tujuan di atas dan bagi membolehkan Pemegang Amanah menyelesaikan bayaran perbelanjaan berhubung pentadbiran Amanah itu, Pemegang Amanah berhak dari semasa ke semasa untuk menerima pendanaan dan/atau bantuan, kewangan atau sebaliknya daripada Syarikat dan/atau subsidiarinya.

ESS dilaksanakan yang mana saham (“Saham-saham Skim”) dan/atau opsyen untuk melanggan saham (“Opsyen”) diberikan kepada para pengarah dan eksekutif Syarikat dan subsidiarinya yang layak berdasarkan sasaran/kriteria kewangan dan prestasi dan syarat-syarat tertentu lain yang dianggap wajar.

Ciri-ciri penting ESS adalah seperti berikut:

(i) Mana-mana pengarah eksekutif atau eksekutif sesebuah syarikat dalam Kumpulan, tertakluk kepada budi bicara Jawatankuasa ESS, adalah layak untuk mengambil bahagian dalam ESS, sekiranya pengarah eksekutif atau eksekutif tersebut memenuhi kriteria berikut (“Eksekutif yang Layak”):

(a) telah mencapai usia lapan belas (18) tahun dan tidak diisytihar bankrap;

(b) berkhidmat sepenuh masa dan berada dalam senarai gaji mana-mana syarikat dalam Kumpulan dan tidak menyerahkan diserahkan notis peletakan jawatan atau notis pemberhentian kerja;

(c) perkhidmatan telah disahkan secara bertulis;

(d) bagi pengarah eksekutif Syarikat, peruntukan khusus saham yang telah disediakan kepadanya dan opsyen untuk melanggan saham oleh Syarikat kepadanya dalam kapasitinya sebagai pengarah eksekutif di bawah ESS, telah diluluskan oleh pemegang-pemegang saham dalam mesyuarat agung;

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 213

Page 94: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

29. SKIM SAHAM EKSEKUTIF (SAMB.)

(e) sekiranya dia berkhidmat dalam jawatan spesifik di bawah kontrak perkhidmatan bagi tempoh tertentu tetapi bukan hanya digajikan untuk projek khusus;

(f) tidak mengambil bahagian atau berhak mengambil bahagian dalam mana-mana saham kakitangan atau skim insentif lain yang dilaksanakan oleh mana-mana perbadanan lain yang berkuat kuasa pada masa ini dengan syarat bahawa dia mungkin menjadi layak untuk dipertimbangkan tanpa mengambil kira penyertaan atau kelayakannya untuk mengambil bahagian sekiranya ditentukan Jawatankuasa ESS; dan

(g) memenuhi mana-mana kriteria lain dan/atau termasuk kategori tertentu sebagaimana yang akan ditetapkan oleh Jawatankuasa ESS dari semasa ke semasa.

(ii) Bilangan saham maksimum yang boleh disediakan di bawah ESS tidak boleh melebihi agregat lima belas peratus (15%) daripada modal saham diterbitkan dan berbayar Syarikat pada sebarang masa sepanjang tempoh ESS dan daripadanya tidak lebih daripada lima puluh peratus (50%) saham yang diperuntukkan, dalam agregat, kepada para pengarah dan pengurusan kanan. Selain itu, tidak lebih daripada sepuluh peratus (10%) saham disediakan di bawah ESS akan diperuntukkan kepada mana-mana Pengarah Yang Layak yang, sama ada secara individu atau secara kolektif melalui orang-orang yang berkaitan dengannya, memegang dua puluh peratus (20%) atau lebih modal saham biasa yang diterbitkan dan berbayar Syarikat.

(iii) Harga Pemberian Saham (yang merupakan harga rujukan yang digunakan untuk menentukan bilangan Saham Skim untuk diberikan di bawah pemberian) dan Harga Opsyen (yang merupakan harga saham untuk dibayar bagi langganan atau pembelian setiap Saham Skim selaras pelaksanaan opsyen) mungkin pada diskaun (sebagaimana ditentukan oleh Jawatankuasa ESS) tidak lebih daripada sepuluh peratus (10%) daripada harga pasaran purata berwajaran lima (5) hari saham Syarikat diniagakan di Bursa Malaysia Securities Berhad sebaik sahaja sebelum tarikh tawaran dibuat atau nilai tara saham pada masa yang material, yang mana lebih tinggi.

(iv) Saham Skim yang akan diperuntukkan dan diterbitkan atau dipindahkan kepada Peserta Skim menurut Undang-undang Kecil tidak tertakluk kepada sebarang tempoh pegangan melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Jawatankuasa ESS dalam tawaran.

(v) Jawatankuasa ESS boleh mengikut budi bicaranya memutuskan bahawa Saham Skim akan dijelaskan sama ada ada melalui terbitan saham biasa, pengambilalihan saham biasa sedia ada atau gabungan kedua-dua terbitan saham biasa baharu dan pengambilalihan saham biasa sedia ada. pengambilalihan of existing Saham biasa.

(vi) Syarikat menubuhkan Amanah yang ditadbir oleh Pemegang Amanah untuk tujuan melanggan saham biasa baharu Syarikat dan/atau membeli saham biasa sedia ada Syarikat dan memindahkan saham tersebut kepada Peserta Skim. Untuk tujuan ini dan untuk membayar perbelanjaan berhubung dengan pentadbiran amanah, Pemegang Amanah berhak dari semasa ke semasa untuk menerima pendanaan dan/atau bantuan dari segi kewangan atau sebaliknya daripada Syarikat dan/atau subsidiarinya.

Saham-saham berikut telah diberikan di bawah Pemberian STI:

(a) Pemberian Saham

Bilangan Saham

Pergerakan Pada Tahun Baki pada Baki pada 1 April Diletakkan Dilucutkan 31 Mac 2013 Diberikan Dipindahkan hak hak 2014 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000

Kumpulan 2010 ESS 4 – – – – 4 2011 ESS 1,825 – – (1,814) (11) – 2012 ESS 3,633 6 – (1,886) (189) 1,564 2013 ESS – 2 ,367 – (13) (100) 2,254

5,462 2,373 – (3,713) (300) 3,822

Syarikat 2010 ESS – – – – – – 2011 ESS 155 – – (155) – – 2012 ESS 255 6 – (195) – 66 2013 ESS – 195 – – – 195

410 201 – (350) – 261

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

214 Laporan Tahunan 2014

Page 95: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

29. SKIM SAHAM EKSEKUTIF (SAMB.)

Saham dan opsyen berikut telah diberikan di bawah Pemberian LTI:

(a) Pemberian Saham

Bilangan Saham

Pergerakan pada Tahun Baki pada Baki pada 1 April Diletakkan Dilucutkan 31 Mac 2013 Diberikan Dipindahkan hak hak 2014 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000

Kumpulan

2009 ESS – – – – – –

2010 ESS 1,970 – – (1,480) (490) –

2011 ESS 3,838 – – (77) (307) 3,454

2012 ESS 4,364 10 – (36) (442) 3,896

2013 ESS – 3,974 – (3) (193) 3,778

10,172 3,984 – (1,596) (1,432) 11,128

Syarikat

2009 ESS – – – – – –

2010 ESS 76 – – (57) (19) –

2011 ESS 208 – – (43) (50) 115

2012 ESS 214 10 – (26) (68) 130

2013 ESS – 127 – – – 127

498 137 – (126) (137) 372

(b) Opsyen Saham

Bilangan Saham

Pergerakan pada Tahun Baki pada Baki pada 1 April Dilucutkan 31 Mac 2013 Diberikan Dipindahkan Dilaksanakan hak 2014 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000

Kumpulan

2008 ESS 1,030 – – (979) (16) 35

2009 ESS 2,158 – – (997) – 1,161

2010 ESS 7,814 – – (2,875) (2,015) 2,924

11,002 – – (4,851) (2,031) 4,120

WAEP* (RM) 4.16 – – 3.87 4.71 4.24

Syarikat

2009 ESS 325 – – (325) – –

2010 ESS 546 – – (358) (136) 52

871 – – (683) (136) 52

WAEP* (RM) 4.10 – – 3.93 4.73 4.73

* WAEP: Harga pelaksanaan purata berwajaran

Bilangan opsyen boleh dilaksana pada akhir tahun kewangan adalah 4,120,500 (2013: 3,191,200).

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 215

Page 96: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

29. SKIM SAHAM EKSEKUTIF (SAMB.)

(c) Agregat maksimum dan peratusan sebenar diberikan berkaitan Pemberian Saham dan Opsyen Saham kepada para pengarah dan

kakitangan pengurusan utama.

Pemberian Saham Peruntukan Peruntukan Maksimum Sebenar % %

Kumpulan

2008 ESS 9.8 9.8

2009 ESS 10.0 10.0

2010 ESS 16.0 16.0

2011 ESS 15.2 15.2

2012 ESS 16.2 16.2

2013 ESS 14.6 14.6

Opsyen Saham Peruntukan Peruntukan Maksimum Sebenar % %

Kumpulan

2008 ESS 16.5 16.5

2009 ESS 17.5 17.5

2010 ESS 14.6 14.6

(vii) Butiran opsyen saham dan pemberian saham pada akhir tahun kewangan:

(a) 2008 ESS

Harga laksana opsyen saham 2008 ialah RM2.20. Tempoh laksana adalah sehingga 3 tahun dari tarikh pemberitahuan kelayakan (“tarikh peletakan hak”). Tarikh peletakan hak opsyen saham dan pemberian saham ditentukan oleh Jawatankuasa ESS selepas akhir tempoh pelaksanaan, iaitu dari 1 April 2008 hingga 31 Mac 2012, selepas memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

(b) 2009 ESS

Harga laksana opsyen saham 2009 ialah RM3.05. Tempoh pelaksanaan adalah sehingga 3 tahun dari tarikh pemberitahuan kelayakan (“tarikh peletakan hak”). Tarikh peletakan hak opsyen saham dan pemberian saham ditentukan oleh Jawatankuasa ESS selepas akhir tempoh pelaksanaan, iaitu dari 1 April 2009 hingga 31 Mac 2013, selepas menenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

(c) 2010 ESS

Harga laksana opsyen saham 2010 ialah RM4.73. Tempoh pelaksanaan adalah sehingga 3 tahun dari tarikh pemberitahuan kelayakan (“tarikh peletakan hak”). Tarikh peletakan hak opsyen saham dan pemberian saham ditentukan oleh Jawatankuasa ESS selepas akhir tempoh pelaksanaan, iaitu dari 1 April 2010 hingga 31 Mac 2013, selepas memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Purata berwajaran hayat kontrak selebihnya bagi opsyen di atas pada akhir tahun kewangan adalah 1.8 tahun (2013: 2.8 tahun).

(viii) Opsyen saham yang dilaksanakan sepanjang tahun

Bagi opsyen saham yang dilaksanakan pada tahun kewangan, harga saham purata berwajaran bagi tempoh laksana adalah RM7.32.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

216 Laporan Tahunan 2014

Page 97: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

29. SKIM SAHAM EKSEKUTIF (SAMB.)

(ix) Nilai saksama opsyen saham yang diberikan pada akhir tahun kewangan:

Nilai saksama opsyen saham diberikan telah dianggarkan dengan menggunakan model penilaian trinomial, dengan mengambil kira terma-terma dan syarat-syarat yang mana opsyen/saham diberikan. Nilai saksama opsyen saham diukur pada tarikh pemberian berdasarkan

andaian-andaian berikut:

2013 ESS 2012 ESS 2011 ESS 2010 ESS 2009 ESS 2008 ESS

Nilai saksama saham pada tarikh pemberian (RM)

- 10 April 2009 – – – – – 2.76

- 21 Julai 2009 – – – – 3.78 –

- 21 Julai 2010 – – – 5.12 – –

- 21 Julai 2011 – – 6.34 – – –

- 11 Julai 2012 – 6.49 – – – –

- 15 Ogos 2013 7.97 – – – – –

Nilai saksama opsyen saham pada tarikh pemberian (RM)

- 10 April 2009 – – – – – 1.06

- 21 Julai 2009 – – – – 1.48 –

- 21 Julai 2010 – – – 1.81 – –

Harga saham purata berwajaran (RM) 7.27 6.39 6.40 4.98 3.39 2.44

Harga pelaksanaan purata berwajaran (RM) – – – 4.73 3.05 2.20

Turun naik dijangka (%) – – – 40.00 40.00 38.00

Kemungkinan tarikh pelaksanaan pertama – – – 31 Mac 2013 25 Jun 2012 11 Mac 2012

Tarikh luput opsyen – – – 31 Mac 2016 23 Jun 2015 11 Mac 2015

Purata kadar tanpa risiko (%) – – – 4.23 4.50 3.30

Purata hasil dividen dijangka (%) – – – 3.66 2.40 2.02

Hayat dijangka opsyen saham adalah berdasarkan tempoh opsyen boleh dilaksanakan dan tidak semestinya menjadi petunjuk corak pelaksanaan yang mungkin berlaku. Turun naik dijangka yang digunakan adalah berdasarkan sejarah turun naik harga saham sepanjang tempoh bersamaan dengan hayat dijangka opsyen sebelum tarikh pemberian, yang mengandaikan bahawa sejarah turun naik adalah petunjuk kepada trend masa

hadapan, yang tidak semestinya keputusan sebenar. Tiada ciri-ciri lain opsyen saham/pemberian saham dimasukkan dalam pengukuran nilai saksama.

Nilai saksama saham diberikan di bawah ESS diukur pada tarikh penerimaan dengan menggunakan harga penutup saham Syarikat.

30. KEPENTINGAN BUKAN MENGAWAL

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013

RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan 873,594 380,841

Bahagian keuntungan bersih subsidiari-subsidiari 78,522 32,778

Pemindahan perbezaan saham ESS dicaj semula ke atas harga belian bagi saham terletak hak (68) (379)

Pemindahan lebihan tidak diperuntukan – 21,782

Langganan saham dalam AmPrivate Equity – (8,318)

Langganan saham dalam AmGeneral Holdings Berhad – 572,882

Pelupusan kepentingan ekuiti dalam AmLife Insurance Berhad dan AmFamily Takaful Berhad – (124,732)

Dividen diterima oleh kepentingan bukan mengawal (600) (1,260)

Baki pada akhir tahun kewangan 951,448 873,594

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 217

Page 98: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

31. PENDAPATAN FAEDAH

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Dana dan deposit jangka pendek dengan institusi kewangan 249,933 245,421 8,789 7,410

Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 144,041 293,636 – –

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 206,803 217,928 – –

Pelaburan kewangan dipegang hingga matang 189,788 59,735 – –

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 3,863,959 3,682,438 – –

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan terjejas 4,891 4,803 – –

Lain-lain 17,618 19,468 – –

4,677,033 4,523,429 8,789 7,410

32. PERBELANJAAN FAEDAH

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Deposit daripada pelanggan 1,846,924 1,762,621 – –

Deposit dan simpanan bank dan institusi kewangan lain 46,090 65,599 – –

Nota senior 193,978 164,290 66,867 32,271

Nota berkaitan kredit 18,960 25,410 – –

Obligasi rekursa ke atas pinjaman yang telah dijual kepada Cagamas Berhad 40,825 40,872 – –

Pinjaman berjangka 26,407 27,478 10,877 10,865

Deposit subordinat dan pinjaman berjangka 21,754 23,299 – –

Faedah atas bon 5,237 – – –

Nota berjangka sederhana 82,819 94,973 – –

Sekuriti modal hibrid dan Tahap 1 inovatif 81,735 80,287 – –

Lain-lain 40,377 20,152 – –

2,405,106 2,304,981 77,744 43,136

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

218 Laporan Tahunan 2014

Page 99: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

33. PENDAPATAN OPERASI LAIN

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pendapatan fi:

Fi ke atas pinjaman, pembiayaan dan sekuriti 286,645 213,544 – –

Khidmat nasihat korporat 35,893 28,299 – –

Fi jaminan 50,368 42,201 – –

Komisen taja jamin 3,969 14,046 – –

Fi pengurusan portfolio 34,752 32,828 – –

Fi pengurusan amanah saham 101,397 99,191 – –

Rebat pembrokeran 512 408 – –

Fi pengurusan amanah hartanah 6,305 6,091 – –

Komisan dan fi pembrokeran 78,835 77,207 – –

Fi Pengurusan kewangan 24,157 24,069 – –

Pendapatan fi dan komisen lain 90,739 92,718 150 460

713,572 630,602 150 460

Pendapatan pelaburan dan urus niaga:

Keuntungan/(kerugian) bersih daripada penjualan aset

kewangan dipegang untuk urus niaga (43,571) 34,068 – –

Keuntungan bersih daripada penjualan pelaburan

kewangan sedia untuk dijual 96,254 70,752 – –

Keuntungan bersih di atas penebusan pelaburan

kewangan dipegang hingga matang 8,319 41,602 – –

Keuntungan/(kerugian) ke atas penilaian semula aset

kewangan yang dipegang untuk urus niaga (72,216) 3,338 – –

Keuntungan bersih atas tukaran asing1 122,046 91,755 – –

Keuntungan bersih atas derivatif 59,696 57,078 – –

Pendapatan dividen kasar daripada:

Subsidiari-subsidiari – – 651,579 993,625

Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 9,096 11,529 – –

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 58,570 31,466 5,603 10,470

Lain-lain (85) (237) – –

238,109 341,351 657,182 1,004,095

Lain-lain pendapatan:

Keuntungan/(kerugian) bersih tukaran asing bukan dagangan (1,963) 1,380 – –

Keuntungan/(kerugian) di atas pelupusan hartanah dan peralatan 461 (1,653) (202) 11

Pendapatan daripada sewa 11,525 7,610 – –

Lain-lain 64,569 23,961 – –

74,592 31,298 (202) 11

1,026,273 1,003,251 657,130 1,004,566

1 Keuntungan tukaran asing termasuk keuntungan dan kerugian daripada kontrak “spot” dan hadapan, dan derivatif mata wang lain.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 219

Page 100: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

34. PERBELANJAAN OPERASI LAIN

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 Kos kakitangan: Gaji, elaun dan bonus 957,869 911,867 – – Saham/opsyen yang diberikan di bawah Skim Saham Eksekutif (“ESS”) 35,945 51,376 – – Lain-lain 261,693 253,621 224 59

1,255,507 1,216,864 224 59

Kos penubuhan: Susut nilai hartanah dan peralatan (Nota 18) 67,123 62,286 316 562 Pelunasan aset tidak ketara (Nota 19) 94,272 99,918 – – Kos pengkomputeran 175,429 178,626 – – Sewa 101,647 98,545 – – Pembersihan, penyelenggaraan dan keselamatan 30,391 25,755 3 1 Lain-lain 44,342 34,053 20 20

513,204 499,183 339 583

Perbelanjaan pemasaran dan komunikasi: Komisen jualan 12,920 4,560 – – Pengiklanan, promosi dan aktiviti pemasaran lain 70,592 67,180 295 223 Caj telefon 17,904 19,757 13 14 Bayaran pos 16,837 18,036 7 5 Perjalanan dan keraian 25,634 25,335 25 41 Lain-lain 35,688 29,911 42 152

179,575 164,779 382 435

Perbelanjaan pentadbiran dan am: Perkhidmatan professional 108,734 94,762 2,506 2,501 Derma 5,848 2,994 – – Perbelanjaan pentadbiran dan pengurusan 4,643 2,536 – – Lain-lain 96,157 87,008 3,638 2,649

215,382 187,300 6,144 5,150

Perbelanjaan dipermodalkan (42,035) (26,562) – –

2,121,633 2,041,564 7,089 6,227

Perbelanjaan di atas adalah termasuk pendedahan berkanun berikut:

Ganjaran pengarah (Nota 35) 11,611 8,565 8,747 5,841 Aset tidak ketara dihapus kira (Nota 19) 4 – – – Hartanah dan peralatan yang dihapus kira (Nota 18) 970 141 – – Sewa kenderaan bermotor dan peralatan pejabat 17,228 14,944 20 19 Ganjaran juruaudit: Juruaudit induk Audit 2,600 3,654 76 101 Berkaitan jaminan 895 833 5 5 Perkhidmatan lain 1,045 344 – 55 Firma bersekutu dengan juruaudit induk Audit 215 214 – – Perkhidmatan lain – – – – Juruaudit lain Audit 71 93 – – Sewa premis 101,647 98,545 – –

Kos kakitangan termasuk gaji, bonus, caruman kepada pelan caruman wajib dan perbelanjaan berkaitan kakitangan lain. Caruman kepada pelan caruman tertakrif Kumpulan berjumlah RM141,228,000 (2013: RM131,350,000) yang mana RM120,867,000 (2013: RM123,252,000) dicarum dalam skim pencen Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, yang juga pemegang saham utama Syarikat.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

220 Laporan Tahunan 2014

Page 101: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

35. GANJARAN PENGARAH

Jumlah ganjaran (termasuk manfaat barangan) pengarah Syarikat adalah seperti berikut:

Ganjaran diterima daripada kumpulan Emolumen Manfaat Jumlah Fi Gaji Lain Bonus barangan Kumpulan 31 Mac 2014 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pengarah Eksekutif:

Ashok Ramamurthy 208 * 1,794 2,508 1,364 72 5,946

208 1,794 2,508 1,364 72 5,946

Pengarah Bukan Eksekutif:

Tan Sri Azman Hashim 655 – 2,349 – 47 3,051

Dato’ Azlan Hashim 95 – 46 – 3 144

Tun Mohammed Hanif Omar 315 – 100 – – 415

Tan Sri Datuk Dr Aris Osman @ Othman 165 – 169 – – 334

Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert 315 – 253 – – 568

Shayne Cary Elliott 71 – 8 – – 79

Gilles Planté 90 – 64 – – 154

Allistair Marshall Bulloch – – – – – –

Mark David Whelan * 90 – 38 – – 128

Soo Kim Wai 90 * – 32 – – 122

Dato’ Gan Nyap Liou @ Gan Nyap Liow 240 – 216 – – 456

Dato’ Rohana binti Mahmood 155 – 55 – – 210

Alexander Vincent Thursby 4 – – – – 4

2,285 – 3,330 – 50 5,665

Jumlah ganjaran Pengarah 2,493 1,794 5,838 1,364 122 11,611

Ganjaran diterima daripada kumpulan Emolumen Manfaat Jumlah Fi Gaji Lain Bonus barangan Kumpulan 31 Mac 2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pengarah Eksekutif:

Cheah Tek Kuang 300 * – 96 – – 396

Ashok Ramamurthy 180 * 1,656 756 945 106 3,643

480 1,656 852 945 106 4,039

Pengarah Bukan Eksekutif:

Tan Sri Azman Hashim 289 – 2,305 – 35 2,629

Dato’ Azlan Hashim 82 – 18 – 6 106

Tun Mohammed Hanif Omar 265 – 134 – – 399

Tan Sri Datuk Dr Aris Osman @ Othman 176 – 68 – – 244

Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert 296 – 182 – – 478

Tan Sri Dato’ Mohd Ibrahim Mohd Zain – – – – – –

Dato’ Izham Mahmud 82 – – – – 82

Alexander Vincent Thursby * 72 – 10 – – 82

Dr Robert John Edgar * 10 – – – – 10

Mark David Whelan * 82 – 25 – – 107

Soo Kim Wai 72 * – 18 – – 90

Dato’ Gan Nyap Liou @ Gan Nyap Liow 124 – 110 – – 234

Dato’ Rohana binti Mahmood 53 – 12 – – 65

1,603 – 2,882 – 41 4,526

Jumlah ganjaran Pengarah 2,083 1,656 3,734 945 147 8,565

* Dibayar kepada syarikat-syarikat masing-masing yang mana mereka wakili.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 221

Page 102: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

36. PERBELANJAAN PENGAMBILALIHAN DAN KECEKAPAN PERNIAGAAN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Kos pengambilalihan:

Fi profesional – 17,196

Lain-lain – 6,781

– 23,977

Kos kecekapan perniagaan:

Kos kakitangan 7,422 2,439

Fi profesional 19,014 12,127

Susut nilai hartanah dan peralatan (Nota 18) 2,215 53

Pelunasan aset tidak ketara (Nota 19) 206 53

Lain-lain 422 6,777

29,279 21,449

29,279 45,426

37. PERUNTUKAN UNTUK KEMEROSOTAN NILAI KE ATAS PINJAMAN, PENDAHULUAN DAN PEMBIAYAAN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Peruntukan untuk pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan terjejas:

Peruntukan individu, bersih 216,720 287,718

Peruntukan kolektif, bersih 602,488 455,228

Pemerolehan semula daripada pinjaman yang dijual kepada Danaharta (2,950) (3,880)

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan terjejas:

Dihapus kira bersih – 140

Diperoleh semula bersih (748,498) (565,919)

67,760 173,287

38. KERUGIAN KEMEROSOTAN NILAI/(MASUK KIRA SEMULA) KE ATAS PELABURAN KEWANGAN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 12,606 (6,523)

Pelaburan kewangan dipegang hingga matang (6,046) 5,723

6,560 (800)

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

222 Laporan Tahunan 2014

Page 103: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

39. CUKAI DAN ZAKAT

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Cukai semasa:

Anggaran cukai semasa belum bayar 514,020 542,695 2,147 1,629

Kurangan/(Lebihan) peruntukan dalam tahun terdahulu 30,429 (138,570) 2,734 –

544,449 404,125 4,881 1,629

Cukai tertunda:

Pengasalan dan pembalikan Perbezaan Sementara 9,692 (35,843) – –

Kurangan peruntukan dalam tahun terdahulu 21,886 105,587 – –

31,578 69,744 – –

Cukai 576,027 473,869 4,881 1,629

Zakat 1,156 1,630 – –

577,183 475,499 4,881 1,629

Cukai pendapatan domestik dikira pada kadar cukai berkanun sebanyak 25.0% (2013: 25.0%) di atas anggaran keuntungan kena cukai bagi

tahun kewangan. Cukai di negara asing dikira pada kadar yang lazim diguna pakai di negara asing berkenaan.

Penyesuaian cukai berkaitan keuntungan sebelum cukai dan zakat pada kadar cukai berkanun kepada kadar cukai efektif untuk Kumpulan dan

Syarikat adalah seperti berikut:

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Keuntungan sebelum cukai dan zakat 2,448,238 2,138,987 581,086 962,613

Cukai pada kadar cukai berkanun Malaysia 25.0% (2013: 25.0%) 612,060 534,747 145,272 240,653

Kesan perbezaan kadar cukai di Labuan dan subsidiari tertentu (18,803) (8,309) – –

Kurangan/(lebihan) peruntukan cukai pendapatan dalam tahun terdahulu 30,429 (138,570) 2,734 –

Pendapatan tidak dikenakan cukai (127,043) (40,722) (164,296) (251,026)

Perbelanjaan tidak boleh ditolak bagi tujuan percukaian 113,690 45,252 21,171 12,002

Penggunaan kerugian cukai tidak diiktiraf sebelum ini dan

peruntukan modal tidak diserap (68,495) (18,982) – –

Aset cukai tertunda/cukai diperoleh yang diiktiraf atas

pendapatan bergantung kepada kemasukan semula cukai (2,745) (7,409) – –

Kurang peruntukan atas cukai tertunda tahun terdahulu 21,886 105,587 – –

Aset cukai tertunda tidak diiktiraf 15,048 2,275 – –

Cukai untuk tahun 576,027 473,869 4,881 1,629

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 223

Page 104: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

40. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Butiran yang akan atau boleh diklasifikasikan semula dalam penyata pendapatan

Perbezaan pertukaran mata wang asing

- operasi luar negeri 8,270 (4,815) – –

- lindungan nilai pelaburan bersih 6,020 (3,066) – –

14,290 (7,881) – –

Aliran tunai lindungan nilai:

Keuntungan/(kerugian) yang timbul dalam tahun 22,301 3,004 – –

Tolak: Pelarasan pengklasifikasian semula keuntungan yang

dimasukkan dalam penyata pendapatan (1,403) (4,182) – –

20,898 (1,178) – –

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual

Keuntungan/(kerugian) yang timbul dalam tahun (11,050) 35,669 – –

Tolak: Pelarasan pengklasifikasian semula keuntungan yang

dimasukkan dalam penyata pendapatan (96,254) (70,752) – –

(107,304) (35,083) – –

Butiran yang tidak akan diklasifikasikan semula dalam penyata pendapatan

Pengukuran semula liabiliti manfaat tetap 1,942 – – –

Jumlah pendapatan komprehensif lain (70,174) (44,142) – –

Cukai pendapatan berkaitan dengan lain-lain pendapatan komprehensif (Nota a) 20,024 9,727 – –

(50,150) (34,415) – –

(a) Kesan cukai pendapatan berkaitan dengan lain-lain pendapatan komprehensif

Sebelum Kredit Selepas cukai cukai/(caj) tolak cukai Kumpulan RM’000 RM’000 RM’000

31 Mac 2014 Perbezaan pertukaran mata wang asing untuk operasi luar negeri 14,290 – 14,290 Pergerakan bersih ke atas lindungan nilai aliran tunai 20,898 (5,224) 15,674 Pelaburan kewangan sedia untuk dijual (107,304) 25,734 (81,570) Pengukuran semula liabiliti manfaat tetap 1,942 (486) 1,456

(70,174) 20,024 (50,150)

31 Mac 2013 Perbezaan pertukaran mata wang asing untuk operasi luar negeri (7,881) – (7,881) Pergerakan bersih ke atas lindungan nilai aliran tunai (1,178) 295 (883) Pelaburan kewangan sedia untuk dijual (35,083) 9,432 (25,651)

(44,142) 9,727 (34,415)

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

224 Laporan Tahunan 2014

Page 105: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

41. PEROLEHAN SESAHAM

(a) Perolehan asas sesaham

Perolehan asas sesaham dikira dengan membahagikan keuntungan bersih untuk pemegang ekuiti Syarikat dengan purata wajaran bilangan

saham biasa yang diterbit dalam tahun kewangan.

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 RM’000/’000 RM’000/’000 RM’000/’000 RM’000/’000

Keuntungan bersih milik pemegang ekuiti Syarikat 1,782,380 1,620,724 576,205 960,984

Purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan 3,014,185 3,014,185 3,014,185 3,014,185

Kesan saham biasa yang dibeli untuk ESS, ditolak

bilangan terletak hak kepada eksekutif yang layak (8,186) (15,088) (8,186) (15,088)

3,005,999 2,999,097 3,005,999 2,999,097

Perolehan asas sesaham (sen) 59.29 54.04 19.17 32.04

(b) Perolehan sesaham dicairkan

Perolehan sesaham dicairkan dikira dengan membahagikan keuntungan bersih milik pemegang ekuiti Syarikat dengan purata wajaran

terlaras bilangan saham biasa dalam terbitan dalam tahun kewangan, dicampur dengan kesan opsyen saham dicairkan yang terletak hak

tetapi tidak dilaksanakan oleh eksekutif yang layak di bawah ESS pada tarikh pelaporan.

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 RM’000/’000 RM’000/’000 RM’000/’000 RM’000/’000

Keuntungan bersih untuk pemegang ekuiti Syarikat 1,782,380 1,620,724 576,205 960,984

Purata wajar bilangan saham biasa dalam terbitan

(sebagai mana dalam (a) di atas) 3,005,999 2,999,097 3,005,999 2,999,097

Kesan Skim Saham Eksekutif 1,917 1,811 1,917 1,811

3,007,916 3,000,908 3,007,916 3,000,908

Perolehan sesaham dicairkan (sen) 59.26 54.01 19.16 32.02

42. DIVIDEN

Dividen yang dibayar dan dicadangkan oleh Syarikat adalah seperti berikut:

RM’000

Bagi tahun kewangan berakhir 2014

Dividen interim satu peringkat sebanyak 7.2% ke atas 3,014,184,844 saham biasa bernilai RM1.00 sesaham 217,021

Cadangan dividen akhir satu peringkat 16.9% ke atas 3,014,184,844 saham biasa bernilai RM1.00 sesaham 509,397

Bagi tahun kewangan berakhir 2013

Dividen interim satu peringkat sebanyak 7.0% ke atas 3,014,184,844 saham biasa bernilai RM1.00 sesaham 210,993

Cadangan dividen akhir satu peringkat 15.0% ke atas 3,014,184,844 saham biasa bernilai RM1.00 sesaham 452,128

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 225

Page 106: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

42. DIVIDEN (SAMB.)

Dalam tahun kewangan, Syarikat membayar dividen akhir sebanyak 15.0% untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2013 berjumlah RM452,127,727 pada 12 September 2013 kepada pemegang saham yang nama mereka wujud dalam Rekod Pendeposit pada 30 Ogos 2013.

Dividen interim satu peringkat sebanyak 7.2% untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014 berjumlah RM217,021,309 telah dibayar pada 12 Disember 2013 kepada pemegang saham yang nama mereka wujud dalam Rekod Pendeposit pada 29 November 2013.

Pengarah kini mencadangkan pembayaran dividen akhir satu peringkat sebanyak 16.90% untuk tahun kewangan semasa berakhir 31 Mac 2014, yang akan dibayar kepada pemegang saham yang nama mereka wujud dalam Rekod Pendeposit pada tarikh yang akan ditentukan oleh pengarah. Penyata kewangan bagi tahun kewangan semasa tidak menunjukkan cadangan dividen oleh Lembaga Pengarah. Dividen berkenaan, jika diluluskan oleh pemegang saham, akan dikira di dalam ekuiti sebagai peruntukan daripada perolehan tertahan dalam tahun kewangan berakhir 31 Mac 2015 akan datang.

43. TRANSAKSI DAN BAKI KETARA DENGAN PIHAK BERKAITAN

Bagi tujuan penyata kewangan ini, pihak-pihak berkaitan dianggap berkait dengan Kumpulan atau Syarikat jika Kumpulan mempunyai keupayaan, secara langsung atau tidak langsung, untuk mengawal pihak berkenaan atau melaksanakan pengaruh besar terhadap pihak berkenaan dalam membuat keputusan kewangan atau operasi, dan sebaliknya, atau di mana Kumpulan atau Syarikat dan pihak berkenaan tertakluk kepada kawalan yang sama atau pengaruh besar yang sama. Pihak berkaitan boleh jadi individu atau entiti lain.

Pihak berkaitan Kumpulan dan Syarikat adalah:

(i) Subsidiari-subsidiari

Transaksi di antara Syarikat dan subsidiari-subsidiarinya yang merupakan pihak berkaitan Syarikat, telah dihapuskan selepas penggabungan. Maklumat mengenai subsidiari-subsidiari dinyatakan dalam Nota 15.

(ii) Syarikat-syarikat bersekutu

Syarikat bersekutu ialah syarikat yang mana Kumpulan melaksanakan pengaruh besar, tetapi yang mana tidak dikawal. Pengaruh besar ialah kuasa untuk mengambil bahagian dalam keputusan kewangan dan polisi operasi syarikat bersekutu tetapi tidak memiliki kawalan atau kawasan bersama terhadap polisi-polisi berkenaan. Maklumat mengenai syarikat-syarikat bersekutu dinyatakan dalam Nota 16.

(iii) Kakitangan pengurusan utama

Kakitangan pengurusan utama ditakrifkan sebagai mereka yang memiliki kuasa dan tanggungjawab dalam merancang, mengarah dan mengawal aktiviti Kumpulan dan Syarikat secara langsung atau tidak langsung. Kakitangan pengurusan utama Kumpulan dan Syarikat termasuk Pengarah Eksekutif dan Bukan Eksekutif Syarikat dan ahli-ahli pengurusan kanan tertentu Kumpulan serta ketua subsidiari-subsidari utama Kumpulan (termasuk ahli keluarga terdekat mereka).

(iv) Syarikat di mana pengarah tertentu memiliki kepentingan kewangan yang besar

Ini adalah entiti-entiti yang mana kuasa mengundi utama dalam entiti-entiti berkenaan dimiliki secara langsung atau tidak langsung dengan pengarah tertentu Syarikat.

(v) Syarikat yang mempunyai pengaruh besar ke atas Kumpulan

Ini adalah entiti-entiti yang merupakan pemegang saham utama Syarikat.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

226 Laporan Tahunan 2014

Page 107: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

43. TRANSAKSI DAN BAKI KETARA DENGAN PIHAK BERKAITAN (SAMB.)

(a) Selain daripada transaksi yang diperincikan di bahagian-bahagian lain dalam penyata kewangan, Kumpulan dan Syarikat mempunyai

transaksi berikut dengan pihak berkaitan dalam tahun kewangan:

Syarikat dalam Kakitangan mana Pengarah Pemegang- Syarikat-syarikat Pengurusan tertentu mempunyai pemegang Subsidiari-subsidiari Bersekutu Utama kepentingan utama saham utama 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kumpulan

Pendapatan

Faedah ke atas pinjaman,

pendahuluan dan pembiayaan – – – – 83 128 – – – –

– – – – 83 128 – – – –

Perbelanjaan

Faedah ke atas deposit – – – – 1,120 1,165 – – – –

Sewa premis – – – – – – 58,664 51,804 – –

Premium insurans – – – – – – 29,235 19,674 – –

Pembersihan dan penyelenggaraan – – – – – – – – – –

Perbelanjaan perjalanan – – – – – – 6,288 5,376 – –

Penyelenggaraan komputer – – – – – – 9,340 9,650 – –

Kad peribadi Europay, Mastercard,

Visa, perkhidmatan pelengkapan – – – – – – 357 404 – –

Makanan dan minuman – – – – – – 108 291 – –

Penyedia perkhidmatan maklumat – – – – 802 989 – – – –

Latihan dan perundingan – – – – 3,988 255 2,661 3,589 – –

– – – – 5,910 2,409 106,653 90,788 – –

Perbelanjaan Modal

Pembelian peralatan komputer

dan perisian – – – – – – 2,578 8,685 – –

Syarikat

Pendapatan

Faedah ke atas deposit 8,789 7,410 – – – – – – – –

Pendapatan pelaburan 5,603 1 0,470 – – – – – – – –

Pendapatan dividen – kasar 651,579 993,625 – – – – – – – –

665,971 1,011,505 – – – – – – – –

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 227

Page 108: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

43. TRANSAKSI DAN BAKI KETARA DENGAN PIHAK BERKAITAN (SAMB.)

(b) Baki ketara belum dijelas Kumpulan dan Syarikat dengan pihak berkaitan adalah seperti berikut:

Syarikat dalam Kakitangan mana Pengarah Pemegang- Syarikat-syarikat Pengurusan tertentu mempunyai pemegang Subsidiari-subsidiari Bersekutu Utama kepentingan utama saham utama 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kumpulan

Jumlah kena dibayar daripada: Pinjaman (sewa beli, kad kredit, pinjaman peribadi dan pinjaman perumahan) – – – – 5,267 8,557 – – – – Jumlah kena dibayar kepada: Deposit dan simpanan – – – – 60,171 54,630 – – – –

– – – – 65,438 63,187 – – – –

Syarikat

Jumlah kena dibayar daripada: Tunai dan dana jangka pendek 53,189 5,470 – – – – – – – – Wang pada panggilan dan deposit – 36,880 – – – – – – – – Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi kewangan lain 212,103 55,675 – – – – – – – – Faedah belum diterima 647 217 – – – – – – – –

265,939 98,242 – – – – – – – –

Jumlah kena dibayar kepada: Jumlah kena dibayar kepada subsidiari 9,009 2,980 – – – – – – – –

9,009 2,980 – – – – – – – –

(c) Tiada pemberian pinjaman kepada para Pengarah Syarikat. Pinjaman yang dibuat kepada kakitangan pengurusan penting lain Kumpulan adalah berdasarkan terma-terma dan syarat-syarat yang sama yang pada amnya tersedia kepada kakitangan lain dalam Kumpulan. Semua transaksi pihak berkenaan dijalankan secara tulus berdasarkan terma-terma komersil biasa yang tidak lebih menguntungkan daripada yang pada amnya tersedia kepada orang awam. Tiada peruntukan diiktiraf berhubung pinjaman yang diberikan kepada kakitangan pengurusan penting (2013: Tiada).

(d) Pampasan kakitangan pengurusan utama Ganjaran para Pengarah dan kakitangan pengurusan utama dalam tahun adalah seperti berikut:

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pengarah: Fi 2,493 2,083 990 679 Gaji dan ganjaran-ganjaran lain 8,996 6,335 1,980 1,663 Manfaat kakitangan jangka pendek yang lain (termasuk anggaran nilai monetari manfaat bukan wang) 122 147 50 36

Jumlah manfaat kakitangan jangka pendek 11,611 8,565 3,020 2,378

Lain-lain kakitangan pengurusan utama: Gaji dan ganjaran-ganjaran lain 36,847 30,930 – – Manfaat kakitangan jangka pendek yang lain (termasuk anggaran nilai monetari manfaat bukan wang) 1,384 3,523 – –

Jumlah manfaat kakitangan jangka pendek 38,231 34,453 – –

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

228 Laporan Tahunan 2014

Page 109: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

44. TRANSAKSI KREDIT DAN PENDEDAHAN DENGAN PIHAK BERKAITAN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013

Pendedahan kredit belum dijelas dengan pihak berkaitan (RM’000) 2,947,092 3,647,974

Peratusan pendedahan kredit belum dijelas kepada pihak berkaitan:

sebahagian daripada jumlah pendedahan kredit (%) 2.91 3.77

yang terjejas atau dalam pemungkiran (%) 0.20 0.25

Pendedahan Transaksi Kredit dan Pendedahan Dengan Pihak Berkaitan di atas dibentangkan selaras dengan perenggan 9.1 Garis Panduan

Bank Negara Malaysia mengenai Transaksi Kredit dan Pendedahan Dengan Pihak Berkaitan yang disemak semula.

Berdasarkan garis panduan ini, pihak berkaitan merujuk kepada yang berikut:

(i) Para Pengarah Bank dan saudara-mara terdekat mereka;

(ii) Pemegang saham mengawal dan saudara-mara terdekat mereka;

(iii) Pegawai eksekutif, yang juga ahli pengurusan yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab bagi merancang, mengarahkan dan/atau

mengawal aktiviti Bank, dan saudara-mara terdekat mereka;

(iv) Pegawai yang bertanggungjawab kepada atau mempunyai kuasa untuk menaksir dan/atau meluluskan transaksi kredit atau menyemak

status transaksi kredit sedia ada, sama ada sebagai ahli jawatankuasa atau secara individu, dan saudara-mara terdekat mereka;

(v) Firma, perkongsian, syarikat atau mana-mana entiti perundangan yang mengawal, atau dikawal oleh sesiapa yang disenaraikan dalam (i) hingga (iv) di atas, atau yang mana mereka mempunyai kepentingan sebagai pengarah, rakan kongsi, pegawai eksekutif, ejen atau

penjamin, dan subsidiari mereka atau entiti dikawal oleh mereka;

(vi) Sesiapa yang disenaraikan dalam (i) hingga (iv) di atas adalah penjamin kepadanya; dan

(vii) Subsidiari, atau entiti dikawal oleh Bank dan pihak yang ada hubungan kait.

Transaksi dan pendedahan kredit kepada pihak-pihak berkaitan sebagaimana dinyatakan di atas termasuk pemberian kemudahan kredit dan/

atau jaminan dan transaksi luar jangka mewujudkan risiko kredit/risiko pihak rakan niaga, taja jamin dan pengambilalihan ekuiti hutang sekuriti

swasta yang diterbitkan oleh pihak berkaitan.

Transaksi kredit dengan pihak berkaitan di atas kesemuanya dijalankan secara tulus dan atas terma-terma dan syarat-syarat yang tidak lebih

menguntungkan daripada yang dimasuki dengan pihak rakan niaga lain dengan keadaan-keadaan dan kebolehpercayaan kredit yang sama. Usaha

wajar telah dilaksanakan bagi memastikan agar kebolehpercayaan kredit pihak berkaitan tidak kurang daripada kebiasaan diperlukan oleh orang lain.

45. KEWAJIPAN FIDUSIARI BERHUBUNG DENGAN PENGURUSAN PORTFOLIO PELABURAN

Dana portfolio pelaburan diuruskan oleh Kumpulan bagi pihak pelanggan pada sehingga 31 Mac 2014 berjumlah RM41,731,170,000

(2013: RM38,005,793,000).

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 229

Page 110: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

46. KOMITMEN MODAL

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Dibenarkan dan dikontrakkan tetapi tidak diperuntukkan:

Pembelian peralatan pejabat, peralatan dan penyelesaian teknologi maklumat 22,355 49,171

Pembelian peralatan pejabat – 23

Pembelian penambahbaikan pegangan pajak 10,042 7,231

32,397 56,425

Dibenarkan tetapi tidak dikontrakkan:

Pembelian peralatan pejabat, peralatan dan penyelesaian teknologi maklumat 92,783 129,423

Pembelian pelaburan-pelaburan lain 6,364 40,800

Pembelian peralatan dan penyelesaian IT 2,647 1,014

101,794 171,237

134,191 227,662

47. KOMITMEN PAJAKAN OPERASI

Kumpulan mempunyai komitmen pajakan membabitkan premis dan peralatan disewa, kesemuanya diklasifikasikan sebagai pajakan operasi.

Bayaran pajakan minimum pada masa hadapan di bawah pajakan operasi tidak boleh batal, ditolak subpajakan adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Dalam masa satu tahun 109,116 137,187

Antara satu dan lima tahun 101,210 172,606

Melebihi lima tahun 5,236 8,851

215,562 318,644

Sewa pajakan minimum tidak diselaraskan bagi perbelanjaan operasi yang mana Kumpulan bertanggungjawab membayarnya. Jumlah ini adalah

tidak ketara dalam hubungan dengan obligasi pajakan minimum. Dalam urusan perniagaan biasa, pajakan yang tamat akan diperbaharui atau

digantikan dengan pajakan hartanah-hartanah lain, dengan itu adalah dijangkakan bahawa komitmen pajakan minimum tahunan pada masa

hadapan tidak akan mengurang daripada perbelanjaan sewa bagi tahun kewangan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

230 Laporan Tahunan 2014

Page 111: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

48. KOMITMEN DAN LUAR JANGKAAN

Dalam menjalankan perniagaan, AmInvestment Bank Berhad, AmBank (M) Berhad, AmIslamic Bank Berhad dan AmInternational (L) Ltd,

melakukan pelbagai komitmen dan menanggung liabiliti luar jangka tertentu yang mempunyai kesan undang-undang terhadap pelanggan. Tiada

kerugian besar dijangkakan daripada transaksi ini selain yang mana peruntukan telah dibuat dalam penyata kewangan. Komitmen dan luar

jangkaan tidak dicagar terhadap aset Kumpulan.

Pada tarikh perlaporan, komitmen dan luar jangkaan Kumpulan adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 Jumlah Jumlah Pokok Pokok RM’000 RM’000

Komitmen

Lain-lain komitmen, seperti kemudahan tunggu sedia dan had kredit formal,

dengan kematangan asal sehingga satu tahun 17,895,665 19,414,354

Lain-lain komitmen, seperti kemudahan tunggu sedia dan had kredit formal,

dengan kematangan asal melebihi satu tahun 6,169,893 6,925,080

Had kad kredit tidak diguna 4,235,678 3,789,713

Pembelian aset hadapan 275,872 108,266

28,577,108 30,237,413

Liabiliti Luar Jangka

Gantian kredit langsung 1,336,108 1,505,620

Butiran luar jangka berkaitan transaksi 5,370,402 4,393,242

Kewajipan di bawah perjanjian taja jamin 296,375 330,000

Luar jangkaan jangka pendek berkaitan dagangan lupus sendiri 677,065 676,655

7,679,950 6,905,517

Instrumen Kewangan Derivatif

Kontrak berkaitan kadar faedah/keuntungan: 39,220,552 36,341,198

Satu tahun atau kurang 4,377,756 4,548,404

Melebihi satu tahun hingga lima tahun 28,591,959 22,110,387

Melebihi lima tahun 6,250,837 9,682,407

Kontrak berkaitan tukaran mata wang asing: 26,637,299 27,176,687

Satu tahun atau kurang 22,723,112 22,898,737

Melebihi satu tahun hingga lima tahun 3,018,618 3,440,503

Melebihi lima tahun 895,569 837,447

Kontrak berkaitan kredit: 612,486 863,536

Satu tahun atau kurang – 267,510

Melebihi satu tahun hingga lima tahun 306,519 298,275

Melebihi lima tahun 305,967 297,751

Kontrak berkaitan ekuiti dan komoditi: 751,536 943,133

Satu tahun atau kurang 420,433 395,123

Melebihi satu tahun hingga lima tahun 331,103 547,989

Melebihi lima tahun – 21

67,221,873 65,324,554

103,478,931 102,467,484

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 231

Page 112: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

48. KOMITMEN DAN LUAR JANGKAAN (SAMB.)

Pada tarikh pelaporan, lain-lain komitmen dan luar jangkaan Kumpulan dan Syarikat adalah seperti berikut:

(a) Syarikat telah memberikan jaminan tidak bercagar berjumlah RM150,000,000 (31 Mac 2013: RM225,000,000) bagi pihak AmFutures Sdn Bhd bagi bayaran dan pelepasan semua wang kena dibayar atas akaun perdagangan ditadbir pelanggan-pelanggan.

(b) Syarikat telah memberikan akuan janji berterusan berjumlah SGD40,000,000 (31 Mac 2012: SGD40,000,000) kepada Monetary Authority of Singapore bagi pihak AmFraser Securities Pte Ltd bagi memenuhi liabiliti dan obligasi dan keperluan kewangannya.

(c) AmBank telah memberikan jaminan berterusan kepada Labuan Financial Services Authority (“LFSA”) bagi pihak AmInternational (L) Ltd (“AMIL”), anak syarikat bank luar pesisir AmBank, bagi memenuhi semua liabiliti dan obligasi dan keperluan kewangannya.

(d) Syarikat telah memberikan jaminan kepada HSI Services Limited (“HSI”) dan Hang Seng Data Services Limited (“HSDS”) bagi pihak anak syarikatnya, AmLife Insurance Berhad (“AmLife”), bagi pelaksanaan dan pelepasan oleh AmLife akan obligasinya di bawah perjanjian lesen dengan HSI dan HSDS bagi kegunaan Hang Seng China Enterprise Index berhubung dengan produk berkaitan pelaburan AmLife dipanggil AmAsia Link-Capital Guaranteed Fund.

(e) AmTrustee Berhad (“AmTrustee”), sebuah anak syarikat telah diserahkan dengan Writ dan Penyata Tuntutan bertarikh 12 Disember 2005 oleh para peguam yang mewakili Meridian Asset Management Sdn Bhd (“Meridian”) bagi kerugian dan ganti rugi yang didakwa berjumlah RM27,606,169.65 beserta dengan faedah dan kos yang timbul daripada penyediaan perkhidmatan kustodian oleh AmTrustee kepada Meridian (“Tindakan Guaman Meridian”).

Pada 24 Mac 2006, AmTrustee telah diserahkan dengan Writ dan Penyata Tuntutan bertarikh 25 Januari 2006 oleh para peguam yang mewakili Malaysian Assurance Alliance Berhad (“MAA”) untuk kerugian dan ganti rugi yang didakwa berjumlah RM19,640,178 beserta dengan faedah dan kos (“Tindakan Guaman MAA”). MAA telah melantik Meridian sebagai pengurus dana luar untuk sebahagian dana-dana insuransnya, dan sebahagian dana-dana ini telah didepositkan oleh Meridian dengan AmTrustee. Sebelum perbicaraan bermula, MAA memasukkan Meridian sebagai defendan bersama dalam Tuntutan Guaman MAA.

AmTrustee juta telah diserahkan pada 2 September 2009 dengan salinan notis pihak ketiga bertarikh 12 Ogos 2009 oleh peguman yang mewakili Meridian. Tuntutan pihak ketiga diambil terhadap AmTrustee oleh Meridian bagi melindungi Meridian terhadap tindakan guaman yang difailkan Kumpulan Wang Persaraan DiPerbadankan (“KWAP”) terhadap Meridian pada 2007. AmTrustee telah memfailkan permohonan untuk menolak Notis Pihak Ketiga. Mahkamah telah membenarkan permohonan AmTrustee. Meridian telah merayu keputusan berkenaan dan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Rayuan telah menolak rayuan berkenaan pada 1 November 2010 (“Keputusan”). Dengan Keputusan ini, AmTrustee tidak ada kaitan dalam tuntutan KWAP terhadap Meridian. Mahkamah Tinggi telah memutuskan keputusan terhadap Meridian dalam tuntutan KWAP pada 5 Mei 2012 untuk jumlah RM7,254,050.42 bersama faedah di atas jumlah dari tarikh penyelewengan hingga tarikh penghakiman dan faedah tambahan 8% ke atas jumlah dinyatakan dari tarikh penghakiman sehingga tarikh penyelesaian jumlah penghakiman.

Dalam tindakan guaman MAA, sebelum bermulannya perbicaraan, MAA telah mengubah Pernyataan Tuntutan dengan memasukkan Meridian sebagai defenden kedua. Sebelum pindaan itu, AmTrustee telah memfailkan notis pihak ketiga terhadap Meridian pada on 6 November 2006 dalam Tindakan Guaman MAA bagi mendapatkan perlindungan/bayaran daripada Meridian. Meridian kemudian telah memfailkan tuntutan balas terhadap notis pihak ketiga AmTrustee di mana pada dasarnya memperkenalkan hujah dan tuntutan yang sama seperti dalam Tindakan Guaman Meridian.

Pihak-pihak berkenaan telah memfailkan beberapa permohonan interim dalam Tindakan Guaman Meridian di antaranya yang mana:-

- menambahkan satu lagi subsidiari Kumpulan Perbankan, AmInvestment Bank Berhad sebagai Defendan Kedua sebagai defenden bersama; dan

- meningkatkan nilai kerugian dan ganti rugi yang didakwa daripada RM27,606,169.65 kepada RM27,606,169.65 to RM36,967,166.84.

Mahkamah Tinggi menolak permohonan Meridian untuk menambah AmInvestment Bank Berhad sebagai salah satu pihak Tindakan Guaman Meridian (“Keputusan”) tetapi membenarkan permohonan Meridian untuk meningkatkan tuntutan terhadap AmTrustee dari RM27,606,170 kepada RM36,967,167. Tiada rayuan telah difailkan oleh Meridian terhadap keputusan ini, maka tiada tindakan undang-undang sedang menunggu hari ini terhadap AmInvestment Bank Berhad oleh Meridian.

Memandangkan fakta kedua-dua Tindakan Guaman Meridian dan MAA mempunyai ciri-ciri yang sama dengan pihak yang sama terbabit, mahkamah telah memutuskan bahawa kedua-dua tindakan guaman itu akan didengar secara bersama.

Perbicaraan diteruskan pada 3 hingga 5 Disember 2012 dan pada 10 dan 13 Disember 2012 dan diteruskan pada 18 hingga 20 Februari 2013. Perkara telah ditetapkan untuk keputusan dan/atau klasifikasi pada 11 April 2013.

Selepas penjelasan pada 11 April 2013, mahkamah telah memutuskan yang berikut (Keputusan):

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

232 Laporan Tahunan 2014

Page 113: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

48. KOMITMEN DAN LUAR JANGKAAN (SAMB.)

(f) Bagi Tindakan Guaman MAA:

- mahkamah menolak tuntutan MAA terhadap AmTrustee dengan kos sebanyak RM100,000.00 dan faedah 5% atas kos dari tarikh keputusan sehingga ke tarikh penyelesaian. Meridian telah didapati bertanggungjawab sepenuhnya kepada MAA dan telah diarahkan untuk membayar sebanyak RM19,602,119.23 dengan faedah dari tarikh pemfailan writ hingga ke tarikh realisasi dan kos RM100,000.00 dengan faedah 5% ke atas kos dari tarikh keputusan sehingga tarikh penyelesaian.

Bagi Tindakan Guaman Meridian:

- mahkamah mendapati bahawa AmTrustee bertanggungjawab untuk menyumbang dan menanggung Meridian sebanyak 40% daripada jumlah yang Meridian didapati bertanggungjawab kepada MAA dan KWAP.

Ini bermaksud Meridian perlu membayar MAA dan KWAP untuk semua ganti rugi yang dituntut oleh MAA dan KWAP dan AmTrustee harus membayar 40% daripada jumlah yang akan dibayar oleh Meridian kepada MAA dan KWAP. Mahkamah juga mengarahkan Meridian membayar kos AmTrustee sebanyak RM20,000.00.

Meridian dan MAA sehingga kini telah memfailkan rayuan masing-masing berhubung Keputusan pada 8 Mei 2013 dan 9 Mei 2013. Rayuan berkenaan telah dipanggil untuk Pengurusan Kes pada 20 Jun 2013 yang mana semua pihak diarahkan supaya mengambil langkah sebelum pendengarah rayuan dan kini ditetapkan semula untuk pengurusan kes selanjutnya pada 6 Ogos 2013.

AmTrustee memperoleh nasihat peguam terhadap rayuan MAA dan Meridian. Peguam AmTrustee menasihatkan AmTrustee supaya memfailkan rayuan silang terhadap rayuan MAA dan Meridian bagi mengurangkan sumbangan 40% AmTrustee terhadap jumlah yang dibayar Meridian kepada MAA dan KWAP. Peguam AmTrustee berpendapat AmTrustee mempunyai peluang seimbang untuk memenangi dalam rayuan silang.

Pada 6 Ogos 2013, Mahkamah Rayuan telah mengarahkan MAA dan Meridian untuk memfailkan Rekod Tambahan Rayuan sebelum 23 Ogos 2013 dan AmTrustee memfailkan notis rayuan bersilang sebelum 2 September 2013.

Pada 23 Ogos 2013, MAA dan Meridian telah memfailkan Rekod Tambahan Rayuan pada 23 Ogos 2013 dan AmTrustee memfailkan notis rayuan silangnya pada 30 Ogos 2013.

Secara bersama, terdapat 6 rayuan oleh semua pihak di Mahkamah Rayuan:

Tindakan Guaman MAA: (i) Rayuan MAA terhadap keputusan dalam tindakan guaman MAA; (ii) Rayuan Meridian terhadap keputusan Tindakan Guaman MAA; (iii) Rayuan silang AmTrustee terhadap rayuan MAA dalam Tindakan Guaman MAA; (iv) Rayuan silang AmTrustee terhadap rayuan Meridian dalam Tindakan Guaman MAA; Tindakan Guaman Meridian: (v) Rayuan Meridian terhadap Keputusan dalam Tindakan Guaman Meridian; (vi) Rayuan AmTrustee terhadap rayuan Meridian dalam Tindakan Guaman Meridian.

Mahkamah Rayuan telah menetapkan rayuan-rayuan berkenaan kepada pengurusan kes tambahan pada 5 September 2013 untuk semula pihak memberitahu Mahkamah Rayuan mengenai status rayuan mereka. Pada 5 September 2013 Mahkamah Rayuan telah menetapkan 29 Januari 2014 untuk semua pihak untuk memfailkan hujah bertulis. Mahkamah Rayuan juga telah menetapkan 14 Februari 2014 untuk mendengar rayuan dan rayuan bersilang berkenaan.

Pada 22 November 2013, Mahkamah Rayuan telah memberi notis bahawa pendengarah rayuan telah diubah tarikh ke 21 April 2014.

Pada 13 Januari 2014, Mahkamah Rayuan telah memberitahu bahawa:

(i) tarikh asal ditetapkan untuk mendengar rayuan pada 21 April 2014 telah dikosongkan; (ii) semua pihak perlu memfailkan hujah bertulis untuk rayuan sebelum 5 Mei 2014; (iii) rayuan MAA, Meridian dan AmTrustee dalam Tindakan Guaman MAA dan Tindakan Guaman Meridian, bersama rayuan Meridian

dalam kes KWAP terhadap Meridian, akan sekarang didengar pada 19 Mei 2014.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 233

Page 114: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

49. ANALISIS KEMATANGAN ASET DAN LIABILITI

Jadual di bawah menunujukkan analisis aset dan liabiliti menurut bila mereka dijangkakan akan diperolehi atau diselesaikan.

Sehingga Melebihi Kumpulan 12 bulan 12 bulan Jumlah 31 Mac 2014 RM’000 RM’000 RM’000

Aset

Tunai dan dana jangka pendek 10,287,346 – 10,287,346

Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula – – –

Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 1,062,474 648 1,063,122

Aset kewangan derivatif 92,908 435,902 528,810

Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 3,836,161 – 3,836,161

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 7,142,403 4,498,443 11,640,846

Pelaburan kewangan dipegang hingga matang 522,406 3,375,159 3,897,565

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 28,534,761 58,635,816 87,170,577

Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia – 3,122,961 3,122,961

Aset cukai tertunda – 127,121 127,121

Pelaburan dalam syarikat bersekutu – 252,475 252,475

Aset-aset lain 2,182,418 901,958 3,084,376

Aset-aset insurans dan takaful semula dan penghutang-penghutang insurans belum diterima lain 473,012 – 473,012

Pelaburan hartanah – 7,713 7,713

Hartanah dan peralatan – 351,468 351,468

Aset tidak ketara – 3,383,662 3,383,662

Aset dipegang untuk dijual 3,126,042 – 3,126,042

Jumlah Aset 57,259,931 75,093,326 132,353,257

Liabiliti

Deposit dan simpanan bank dan institusi-institusi kewangan lain 3,738,798 382,125 4,120,923

Sekuriti dijual di bawah perjanjian belian semula – – –

Obligasi rekursa ke atas pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad 19,424 3,298,839 3,318,263

Liabiliti kewangan derivatif 137,409 403,815 541,224

Deposit daripada pelanggan 85,507,040 4,191,838 89,698,878

Pendanaan berjangka 3,199,153 3,445,488 6,644,641

Bil dan penerimaan belum bayar – – –

Modal hutang – 4,766,198 4,766,198

Saham keutamaan boleh tukar kumulatif boleh tebus – 193,137 193,137

Liabiliti cukai tertunda – 116,870 116,870

Liabiliti-liabiliti lain 3,090,576 364,760 3,455,336

Insurans, kontrak liabiliti takaful dan penghutang-penghutang insurans belum dibayar lain 2,568,031 – 2,568,031

Liabiliti berkaitan langsung dengan aset dipegang untuk dijual 2,835,367 – 2,835,367

Jumlah Liabiliti 101,095,798 17,163,070 118,258,868

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

234 Laporan Tahunan 2014

Page 115: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

49. ANALISIS KEMATANGAN ASET DAN LIABILITI (SAMB.)

Sehingga Melebihi Kumpulan 12 bulan 12 bulan Jumlah 31 Mac 2013 RM’000 RM’000 RM’000

Aset

Tunai dan dana jangka pendek 11,780,148 – 11,780,148

Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula 200,605 – 200,605

Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 2,004,825 317,832 2,322,657

Aset kewangan derivatif 82,286 300,971 383,257

Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 7,330,719 – 7,330,719

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 1,130,048 5,009,568 6,139,616

Pelaburan kewangan dipegang hingga matang 2,984,969 3,234,835 6,219,804

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 26,491,589 56,094,743 82,586,332

Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia – 2,907,435 2,907,435

Aset cukai tertunda – 151,721 151,721

Pelaburan dalam syarikat sekutu – 244,656 244,656

Aset-aset lain 1,874,443 996,299 2,870,742

Aset-aset insurans dan takaful semula dan penghutang-penghutang insurans belum diterima lain 601,279 – 601,279

Pelaburan hartanah – 87,878 87,878

Hartanah dan peralatan – 393,905 393,905

Aset tidak ketara – 3,351,507 3,351,507

Jumlah Aset 54,480,911 73,091,350 127,572,261

Liabiliti

Deposit dan simpanan bank dan institusi-institusi kewangan lain 2,629,973 522,973 3,152,946

Sekuriti dijual di bawah perjanjian belian semula – – –

Obligasi rekursa ke atas pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad 18,022 3,319,919 3,337,941

Liabiliti kewangan derivatif 92,890 329,765 422,655

Deposit daripada pelanggan 81,887,797 2,942,190 84,829,987

Pendanaan berjangka 1,810,581 4,445,388 6,255,969

Bil dan penerimaan belum bayar 1,964,800 – 1,964,800

Modal hutang – 4,205,232 4,205,232

Saham keutamaan boleh tukar kumulatif boleh tebus – 183,490 183,490

Liabiliti cukai tertunda – 124,521 124,521

Liabiliti-liabiliti lain 4,418,421 628,269 5,046,690

Insurans, kontrak liabiliti takaful dan penghutang-penghutang insurans belum dibayar lain 2,081,970 3,024,730 5,106,700

Jumlah Liabiliti 94,904,454 19,726,477 114,630,931

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 235

Page 116: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

49. ANALISIS KEMATANGAN ASET DAN LIABILITI (SAMB.)

Sehingga Melebihi

Syarikat 12 bulan 12 bulan Jumlah

31 Mac 2014 RM’000 RM’000 RM’000

Aset

Tunai dan dana jangka pendek 53,189 – 53,189

Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 212,103 – 212,103

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual – 186,834 186,834

Pelaburan dalam subsidiari-subsidiari dan lain-lain pelaburan – 9,507,225 9,507,225

Aset-aset lain 23,894 – 23,894

Hartanah dan peralatan – 705 705

Jumlah Aset 289,186 9,694,764 9,983,950

Liabilities

Pendanaan berjangka 906,000 1,000,000 1,906,000

Liabiliti-liabiliti lain 52,626 – 52,626

Jumlah Liabiliti 958,626 1,000,000 1,958,626

Sehingga Melebihi

Syarikat 12 bulan 12 bulan Jumlah

31 Mac 2013 RM’000 RM’000 RM’000

Aset

Tunai dan dana jangka pendek 42,350 – 42,350

Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 55,675 – 55,675

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual – 17,259 17,259

Pelaburan dalam subsidiari-subsidiari dan lain-lain pelaburan – 9,507,225 9,507,225

Aset-aset lain 33,873 – 33,873

Hartanah dan peralatan – 377 377

Jumlah Aset 131,898 9,524,861 9,656,759

Liabilities

Pendanaan berjangka 506,000 1,000,000 1,506,000

Liabiliti-liabiliti lain 47,877 – 47,877

Jumlah Liabiliti 553,877 1,000,000 1,553,877

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

236 Laporan Tahunan 2014

Page 117: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

50. PENGURUSAN MODAL

Pengurusan modal dan risiko subsidiari perbankan AMMB Holdings Berhad (“AMMB”) diuruskan secara kolektif pada tahap Kumpulan. Pendekatan pengurusan modal Kumpulan dipacu oleh hasratnya untuk mengekalkan asas modal yang kukuh bagi menyokong pembangunan perniagaannya, untuk memenuhi keperluan modal kawal selia pada sepanjang masa dan untuk mengekalkan penarafan kredit yang baik.

Pelan strategik, perniagaan dan modal disediakan setiap tahun merangkumi tempoh 3 tahun akan datang dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah. Pelan modal memastikan agar paras modal mencukupi dan campuran optimum komponen modal yang berbeza dikekalkan oleh Kumpulan bagi menyokong strateginya.

Pelan modal mengambil kira yang berikut:

(a) Keperluan modal kawal selia: • unjuran permintaan terhadap modal untuk menyokong penarafan kredit; dan • peningkatan permintaan untuk modal disebabkan pertumbuhan perniagaan dan kejutan pasaran.

(b) Atau tekanan: • bekalan tersedia modal dan pilihan penghasilan modal; dan • kawalan dalaman dan tadbir urus dalam menguruskan risiko, prestasi dan modal Kumpulan.

Kumpulan menggunakan model dalaman dan lain-lain teknik kuantitatif dalam penilaian risiko dalaman dan modalnya. Model berkenaan membantu menganggarkan potensi kerugian pada masa hadapan yang berpunca daripada risiko kredit, pasaran dan lain-lain dengan menggunakan formula kawal selia untuk mengsimulasi jumlah modal yang diperlukan bagi menyokongnya. Selain daripada itu, model berkenaan membolehkan Kumpulan memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai profil risikonya, sebagai contoh dengan mengenal pasti potensi penumpuan, menilai kesan tindakan pengurusan portfolio dan melaksanakan analisis “what if”.

Ujian tekanan dan analisis senario digunakan bagi memastikan penilaian modal dalaman Kumpulan menimbangkan kesan-kesan senario ekstrem tetapi mungkin berlaku ke atas profil risiko dan kedudukan modalnya. Ujian dan analisis ini memberikan pandangan mengenai potensi kesan peristiwa-peristiwa tidak baik ketara ke atas Kumpulan dan bagaimana peristiwa-peristiwa ini boleh ditangani. Tahap modal sasaran Kumpulan ditetapkan dengan mengambil kira selera risiko dan profil risikonya di bawah senario ekonomi dijangka dan tertekan.

Penilaian tahap keupayaan mengambil risiko Kumpulan disepadukan rapat dengan strategi, perancangan perniagaan dan proses penilaian modal Kumpulan, dan digunakan untuk memaklumkan pandangan pengurusan kanan mengenai tahap modal diperlukan bagi menyokong aktiviti perniagaan Kumpulan.

Kumpulan menggunakan model modal untuk menilai permintaan modal bagi risiko-risiko material, dan menyokong penilaian kecukupan modal dalamannya. Setiap risiko ketara dinilai, faktor pengurangan dipertimbangkan, dan tahap modal yang sesuai ditentukan. Proses pemodelan modal adalah bahagian penting disiplin pengurusan Kumpulan.

Modal yang perlu dipegang oleh Kumpulan ditentukan oleh penyata kedudukan kewangan, komitmen dan luar jangkaan, pendedahan risiko pihak rakan niaga dan pendedahan risiko yang lain selepas menggunakan kolateral dan faktor pengurangan lain, berdasarkan metadologi dan sistem penarafan risiko Kumpulan. Kami membincangkan keputusan ini dengan BNM secara berkala sebagai sebahagian daripada aktiviti biasa perhubungan kawal selia kami. BNM mempunyai hak untuk mengenakan keperluan modal selanjutnya ke atas Institusi Kewangan Malaysia melalui bidang kuasa Pengawasan Pasaran Kewangannya.

Kumpulan mengendalikan proses dan kawalan untuk mengawasi dan menguruskan kecukupan modal di seluruh organisasi. Bagi operasi kami dalam bidang kuasa lain, modal dikekalkan mengikut keperluan pengawal selia tempatan. Ia dipantau oleh Jawatankuasa Aset dan Liabiliti (“GALCO”) Kumpulan, yang bertanggungjawab bagi menguruskan penyata kedudukan kewangan, modal dan kecairan Kumpulan.

Tadbir urus dan rangka kerja proses yang kukuh dibenam dalam metodologi perancangan dan penilaian modal. Tanggungjawab keseluruhan bagi pengurusan berkesan risiko terletak pada Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Pengurusan Risiko para Pengarah (“RMCD”) secara khusus diberikan tugas menyemak semua isu pengurusan risiko termasuk pengawasan kedudukan modal Kumpulan dan sebarang tindakan yang memberi kesan kepada tahap modal. Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan (“AEC”) menyemak bidang-bidang risiko khusus dan isu-isu yang dibincangkan dalam jawatankuasa pengurusan modal utama.

GALCO mencadangkan pencetus dalaman dan sasaran lingkungan bagi pengurusan modal dan memantau operasi pematuhan perkara berkenaan. Lingkungan di antara 8.5 peratus hingga 11.5 peratus bagi nisbah modal Tahap 1 dan 12.0 peratus hingga 16.0 peratus bagi nisbah jumlah modal. Kumpulan telah (menyedari) ia beroperasi melebihi lingkungan ini untuk tempoh 3 tahun yang lalu memandangkan Kumpulan diposisikan secara konservatif bagi menghadapi sebarang kesan buruk daripada Krisis Kewangan Global.

Satu pasukan tetap, Jabatan Pengurusan Modal dan kedudukan kewangan, bertanggungjawab ke atas penilaian berterusan terhadap permintaan modal dan mengemaskinikan pelan modal Kumpulan.

Dalam persekitaran ekonomi yang tidak menentu dan perdebatan kawal selia mengenai struktur modal institusi perbankan yang sering berubah-ubah, kami percaya adalah wajar untuk kekal kukuh dalam permodalan, melepasi lingkungan sasaran kami.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 237

Page 118: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

50. PENGURUSAN MODAL (SAMB.)

Polisi bersesuaian telah dilaksanakan bagi mentadbir pemindahan modal dalam Kumpulan. Ini akan memastikan modal dibayar sewajarnya, tertakluk kepada pematuhan dengan keperluan kawal selia dan sekatan berkanun dan kontraktual.

Tidak ada halangan dari segi material, praktikal atau perundangan kepada pemindahan segera sumber modal lebihan daripada yang diperlukan untuk tujuan kawal selia atau bayaran balik liabiliti di antara Syarikat dan subsidiari apabila tiba masanya.

(a) Nisbah kecukupan modal syarikat subsidiari-subsidiari perbankan kami yang dikawal selia dan perspektif pro forma Kumpulan adalah seperti berikut:

31.03.14 AmIslamic AmInvestment AmBank Bank Bank Kumpulan*

Sebelum menolak dividen dicadangkan: Modal Ekuiti Biasa Tahap 1 (“CET1”) 9.453% 9.830% 21.207% 10.126% Nisbah modal tahap 11.418% 9.830% 21.207% 11.569% Jumlah nisbah modal 14.916% 15.807% 21.207% 15.899%

Selepas menolak dividen dicadangkan: Modal Ekuiti Biasa Tahap 1 (“CET1”) 9.146% 9.203% 21.207% 9.745% Nisbah modal tahap 1 11.112% 9.203% 21.207% 11.188% Jumlah nisbah modal 14.609% 15.180% 21.207% 15.517%

31.03.13 AmBank AmIslamic AmInvestment Group* (Dinyatakan Bank Bank (Dinyatakan semula) semula)

Sebelum menolak dividen dicadangkan: Modal Ekuiti Biasa Tahap 1 (“CET1”) 9.185% 9.470% 25.749% 9.794% Nisbah modal tahap 1 11.435% 9.470% 25.749% 11.478% Jumlah nisbah modal 14.729% 14.620% 25.749% 15.215%

Selepas menolak dividen dicadangkan: Modal Ekuiti Biasa Tahap 1 (“CET1”) 8.608% 9.470% 25.749% 9.363% Nisbah modal tahap 1 10.858% 9.470% 25.749% 11.046% Jumlah nisbah modal 14.152% 14.620% 25.749% 14.784%

* Nota:

• Nisbah kecukupan modal institusi perbankan yang yang digabungkan termasuk perkhidmatan berkaitan kewangan di dalam Kumpulan. Kumpulan mengguna pakai Pendekatan Berpiawai kepada Risiko Kredit dan Risiko Pasaran, dan Pendekatan Penunjuk Asas bagi Risiko Operasi. Berkuat kuasa 1 Januari 2013, nisbah kecukupan modal dikira mengikut garis panduan Rangka Kerja Kecukupan Modal (Komponen Modal) BNM yang dikeluarkan pada 28 November 2012, yang berdasarkan persetujuan modal Basel III.

Keperluan minimum kawal selia kecukupan modal adalah seperti berikut:

Tahun Kalendar 2013 2014 2015

Modal Ekuiti Biasa Tahap 1 (“CET 1”) 3.5% 4.0% 4.5%

Nisbah modal tahap 1 4.5% 5.5% 6.0%

Jumlah nisbah modal 8.0% 8.0% 8.0%

• Angka Kumpulan* yang dibentangkan dalam Laporan ini mewakili agregat kedudukan modal digabungkan dan aset berwajaran risiko (“RWA”) institusi kewangan yang dikawal selia. Kedudukan yang digabungkan setiap entiti diterbitkan di www.ambankKumpulan.com.

• Kedudukan modal dan RWA AmBank merujuk kepada asas modal digabungkan dan RWA AmBank (M) Bhd dan anak syarikat milik penuh perbankan pesisir pantai, AmInternational (L) Ltd (“AMIL”)

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

238 Laporan Tahunan 2014

Page 119: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

50. PENGURUSAN MODAL (SAMB.)

(b) Komponen Modal Tahap 1 dan Tahap 2 Kumpulan yang diagregatkan adalah seperti berikut:

31.03.14 AmIslamic AmInvestment AmBank Bank Bank Kumpulan* RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Modal Ekuiti Biasa Tahap 1 (“CET 1”) Saham biasa 820,364 462,922 200,000 1,483,286 Premium saham 942,844 724,185 – 1,667,029 Perolehan tertahan 4,408,666 698,125 57,377 5,343,662 Keuntungan/(Kerugian) belum direalisasi instrumen kewangan (AFS) sedia untuk dijual (72,241) (18,442) 1,707 (87,776) Rizab pertukaran mata wang asing (1,990) – – 32,527 Rizab berkanun 980,969 483,345 200,000 1,664,314 Rizab penyeimbangan keuntungan – 1,260 – 1,260 Rizab modal – – – 2,815 Rizab penggabungan 48,516 – – 111,805 Rizab lindungan nilai aliran tunai 3,029 – – 3,029

Tolak: Pelarasan pengawal selia terhadap modal CET1 Ihsan – – – (11,243) Aset tidak ketara (330,679) (26) (1,714) (336,694) Aset cukai tertunda (51,825) – (14,164) (104,652) Rizab penyeimbangan keuntungan – (1,260) – (1,260) Rizab lindungan nilai aliran tunai (3,029) – – (3,029) 55% daripada keuntungan terkumpul kewangan instrumen kewangan AFS – – (939) (968) Pelaburan dalam saham biasa kewangan tidak digabungkan dan entiti insurans dan takaful (67,722) – (20,408) (946) Penolakan lebihan modal Tahap 2** – – (103,190) (22,891)

Modal CET1 6,676,902 2,350,109 318,669 9,740,268

Tambahan modal Tahap 1 Tambahan instrumen modal Tahap 1 (tertakluk kepada amalan “phase-out” secara beransur-ansur) 1,388,080 – – 1,388,080

Modal Tahap 1 8,064,982 2,350,109 318,669 11,128,348

Modal Tahap 2 Instrumen modal Tahap 2 memenuhi semua kriteria untuk dimasukkan 400,000 350,000 – 750,000 Instrumen modal Tahap 2 (tertakluk kepada amalan “phase-out” secara beransur-ansur) 1,557,800 800,000 – 2,357,800 Peruntukan kolektif dan rizab pengawalseliaan 783,541 279,038 4,085 1,063,297 Tolak: Pelarasan pengawalseliaan yang dibuat terhadap modal Tahap 2 (270,888) – (4,085) (6,535)

Modal Tahap 2 2,470,453 1,429,038 – 4,164,562

Jumlah Modal 10,535,435 3,779,147 318,669 15,292,910

RWA Kredit 62,683,302 22,773,142 1,097,505 86,477,498 Tolak: Penyerapan kredit RWA oleh Akaun Pelaburan Perkongsian Keuntungan – (450,133) – (450,133) Jumlah RWA Kredit 62,683,302 22,323,009 1,097,505 86,027,365 RWA pasaran 2,839,123 68,731 38,766 2,946,622 RWA operasi 4,965,805 1,515,669 366,407 7,072,900 Risiko pendedahan besar RWA kepada pegangan ekuiti 143,864 – – 143,864

Jumah aset berwajaran risiko 70,632,094 23,907,409 1,502,678 96,190,751

** Bahagian pelarasan pengawalselia tidak ditolak dari Tahap 2 (kerana AmInvestment Bank tidak mempunyai Tahap 2 mencukupi untuk memenuhi penolakan) ditolak daripada modal tertinggi seterusnya seperti dinyatakan dalam perenggan 31.1 Rangka Kerja Kecukupan Modal (Komponen Modal) Bank Negara Malaysia.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 239

Page 120: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

50. PENGURUSAN MODAL (SAMB.)

(b) Komponen Modal Tahap 1 dan Tahap 2 Kumpulan yang diagregatkan adalah seperti berikut: (Samb.)

31.03.13 AmBank AmIslamic AmInvestment Kumpulan* (Dinyatakan Bank Bank (Dinyatakan semula) semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Modal Ekuiti Biasa Tahap 1 (“CET1”) Saham biasa 820,364 462,922 200,000 1,483,286 Premium saham 942,844 724,185 – 1,667,029 Perolehan tertahan 3,501,590 521,327 118,307 4,155,659 Keuntungan/(Kerugian) belum direalisasi instrumen kewangan (AFS) sedia untuk dijual (8,402) (7,256) 3,110 (13,268) Rizab pertukaran mata wang asing (14,760) – – 15,228 Rizab berkanun 980,969 424,266 200,000 1,605,235 Rizab penyeimbangan keuntungan – 1,313 – 1,313 Rizab modal – – – 2,815 Rizab penggabungan 507,017 – – 578,129 Rizab lindungan nilai aliran tunai (12,644) – – (12,644)

Tolak: Pelarasan pengawal selia terhadap modal CET1 Ihsan – – – (11,243) Aset tidak ketara (235,655) (50) (2,347) (238,108) Aset cukai tertunda (120,523) – (11,512) (135,531) Rizab penyeimbangan keuntungan – (1,313) – (1,313) Rizab lindungan nilai aliran tunai 12,644 – – 12,644 55% daripada keuntungan terkumpul kewangan instrumen kewangan AFS – – (1,711) (1,739) Penolakan lebihan modal Tahap 2** – – (110,010) (23,267)

Modal CET1 6,373,444 2,125,394 395,837 9,084,225

Tambahan modal Tahap 1 Tambahan instrumen modal Tahap 1 (tertakluk kepada amalan “phase-out” secara beransur-ansur) 1,561,590 – – 1,561,590

Modal Tahap 1 7,935,034 2,125,394 395,837 10,645,815

Modal Tahap 2 Instrumen modal Tahap 2 (tertakluk kepada amalan “phase-out” secara beransur-ansur) 1,557,800 900,000 – 2,457,800 Peruntukan kolektif dan rizab pengawalseliaan 758,440 255,665 2,789 1,013,215 Tolak: Pelarasan pengawalseliaan yang dibuat terhadap modal Tahap 2 (30,133) – (2,789) (4,744)

Modal Tahap 2 2,286,107 1,155,665 – 3,466,271

Jumlah Modal 10,221,141 3,281,059 395,837 14,112,086

RWA Kredit 60,675,227 20,954,069 1,118,859 82,822,657 Tolak: Penyerapan kredit RWA oleh Akaun Pelaburan Perkongsian Keuntungan – (500,866) – (500,866) Jumlah RWA Kredit 60,675,227 20,453,203 1,118,859 82,321,791 RWA Pasaran 3,722,181 583,120 9,366 4,318,447 RWA Operasi 4,875,083 1,406,226 409,052 5,989,031 Risiko pendedahan besar RWA kepada pemegang ekuiti 120,393 – – 120,393

Jumlah Aset Berwajaran Risiko 69,392,884 22,442,549 1,537,277 92,749,662

** Bahagian pelarasan pengawalselia tidak ditolak dari Tahap 2 (kerana AmInvestment Bank tidak mempunyai Tahap 2 mencukupi untuk memenuhi penolakan) ditolak daripada modal tertinggi seterusnya seperti dinyatakan dalam perenggan 31.1 Rangka Kerja Kecukupan Modal (Komponen Modal) Bank Negara Malaysia.

Aset berwajaran risiko Kumpulan diperoleh dengan mengagregat aset berwajaran risiko digabungkan subsidiari-subsidiari perbankan. Agregat aset berwajaran risiko operasi Kumpulan telah diselaraskan ditunjukkan menerusi pelupusan AmIslamic Bank oleh AmBank kepada Syarikat pada 28 Februari 2011.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

240 Laporan Tahunan 2014

Page 121: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO

51.1 Pengurusan Risiko Umum

Rangka Kerja Pengurusan Risiko yang berdasarkan Rangka Kerja Tahap Keupayaan Mengambil Risiko Yang Diluluskan oleh Lembaga Pengarah (“Lembaga”), menjadi pemangkin kepada penetapan profil risiko/ganjaran yang diperlukan oleh Lembaga Pengarah bersama strategi perniagaan, rangka kerja had dan polisi yang diperlukan untuk membolehkan kejayaan pelaksanaan.

Rangka Kerja Tahap Keupayaan Mengambil Risiko diluluskan setiap tahun oleh Lembaga Pengarah dengan mengambil kira penarafan luaran dan sasaran keuntungan/pulangan ke atas ekuiti (“ROE”) dan disemak secara berkala pada sepanjang tahun kewangan oleh kedua-dua pengurusan eksekutif dan Lembaga Pengarah bagi menimbangkan sebarang penyesuaian/pindaan dengan mengambil kira perubahan langsung atau dijangka dalam persekitaran operasi.

Rangka Kerja Tahap Keupayaan Mengambil Risiko menyediakan parameter portfolio bagi Risiko Kredit, Risiko Pasaran Dagangan, Risiko Pasaran Bukan Dagangan dan Risiko Operasi yang menggabungkan, antara lainnya, struktur had bagi negara, industri, pihak rakan niaga tunggal, nilai berisiko, modal berisiko, perolehan berisiko, penghentian kerugian, nisbah pendanaan stabil dan kecairan. Setiap unit perniagaan mempunyai Strategi Taja Jaminan Aset yang terikat kepada keseluruhan Rangka Kerja Tahap Keupayaan mengambil risiko yang menyediakan strategi terperinci mengenai bagaimana Unit Perniagaan akan melaksanakan pelan perniagaan mereka dengan mematuhi Rangka Kerja Tahap Keupayaan mengambil risiko.

Pernyataan Tahap Keupayaan Mengambil Risiko Diluluskan Lembaga Pengarah

Matlamat strategik Kumpulan adalah mengekalkan kelompok teratas pulangan atas ekuiti (ROE), dan untuk mengekalkan penarafan kredit BBB+ atau lebih baik (daripada agensi-agensi penarafan antarabangsa) untuk satu hingga dua tahun akan datang. Ini disokong oleh kualiti aset yang mampan dan langkah berterusan untuk mempelbagaikan portfolio bagi perniagaan runcit, bukan runcit dan insurans, dengan sumbangan lebih besar daripada pendapatan bukan faedah, disokong pengurusan kecairan yang kukuh, pelaksanaan penuh disiplin risiko kadar faedah/kadar pulangan risiko dalam kunci kira-kira, dan sokongan paras modal yang kukuh.

Kumpulan bercadang mengekalkan kuantiti dan kualiti modal mencukupi, melebihi keperluan Basel 3 untuk Ekuiti Biasa Tahap 1, Modal Tahap 1, dan Jumlah Modal. Keperluan modal kami juga telah diuji dengan mantap sepanjang tempoh tiga tahun.

Kami menguatkuasakan pendekatan konservatif terhadap pengurusan kecairan, mengekalkan asas pendanaan yang stabil dan pelbagai konsisten dengan matriks kecairan Basel 3 (Nisbah Dana Stabil Bersih, dan Nisbah Liputan Kecairan). Sasaran Nisbah Deposit Pinjaman Diselaraskan kami iaitu dalam lingkungan 90% sambil peningkatan berterusan bahagian deposit akaun semasa dan simpanan (“CASA”) dan pegangan pasaran.

Kumpulan mentadbir Risiko Operasi dengan menetapkan pernyataan dan ukuran selera risiko operasi yang sanggup diambil Kumpulan bagi menyokong startegi dan objektif perniagaan. Kumpulan menguruskan risiko reputasi dengan tidak terbabit dalam sebarang aktiviti yang berpotensi akan menyebabkan peristiwa atau kerugian material di luar jangkaan pihak berkepentingan. Kumpulan juga menguruskan pematuhan dengan menetapkan budaya pematuhan positif dan menentukan semangat dan ketetapan ditetapkan kawal selia, undang-undang terpakai, peraturan, dan standards bidang kuasa masing-masing dipatuhi.

Kumpulan menguruskan risiko Syariah dengan memastikan operasi, perniagaan, hubungan dan aktiviti mematuhi ketetapan Majlis Penasihat Syariah (SAC) Bank Negara Malaysia dan Jawatankuasa Syariah bank.

Kumpulan menguruskan aktiviti urus niaga dengan menguatkuasakan tadbir urus, budaya, dan kawalan bersesuaian bagi mempromosikan tabiat berurus niaga yang diterima.

Tadbir Urus Pengurusan Risiko

Lembaga Pengarah pada dasarnya bertanggungjawab terhadap pengurusan risiko dalam Kumpulan. Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah ditubuhkan untuk membantu Lembaga Pengarah dalam melaksanakan tugasnya memantau pengurusan risiko secara keseluruhan meliputi pengurusan risiko pasaran, pengurusan risiko mudah tunai, pengurusan risiko kredit dan pengurusan risiko operasi.

Lembaga Pengarah juga telah menubuhkan Jawatankuasa CEO Kumpulan bagi membantu dalam menguruskan risiko dan perniagaan Kumpulan. Jawatankuasa ini menangani semua kelas risiko dalam lingkungan mandat diberikan Lembaga Pengarah: risiko kunci kira-kira, risiko kredit, risiko perudangan, risiko operasi, risiko pasaran, risiko Syariah, risiko pematuhan, risiko reputasi, risiko produk dan perniagaan, dan risiko IT.

Pada Julai 2013, Jawatankuasa Produk Kumpulan (“GPC”) telah diwujudkan sebagai jawatankuasa kecil Jawatankuasa CEO Kumpulan. GPC bertanggungjawab menyelia aktiviti dalam pengurusan produk Kumpulan; dan menasihatkan dan melaporkan kepada Jawatankuasa CEO Kumpulan mengenai perkara berkaitan produk.

Carta berikut menunjukkan struktur Jawatankuasa CEO Kumpulan dan gambar keseleruhan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa CEO Kumpulan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 241

Page 122: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko tidak mencapai matlamat strategik korporat Kumpulan. Perancangan strategik keseluruhan Kumpulan menggambarkan visi dan misi Kumpulan, dengan mengambil kira keupayaan dalaman Kumpulan dan faktor-faktor luaran.

Lembaga Pengarah terlibat secara aktif dalam penetapan matlamat strategik, dan sentiasa dimaklumkan mengenai perkara- perkara yang mempengaruhi pelaksanaan strategi korporat dan projek/inisiatif korporat.

Risiko Reputasi

Kumpulan menyedari bahawa mengekalkan reputasi baiknya di kalangan pelanggan, pelabur, pengawal selia dan masyarakat umum adalah aspek penting dalam meminimumkan risiko perundangan dan operasi. Pengekalan reputasi kami bergantung kepada banyak faktor termasuk pemilihan pelanggan dan rakan perniagaaan dan tata cara aktiviti perniagaan kami.

Kumpulan berusaha untuk mengekalkan reputasinya dengan menilai bakal pelanggan dan rakan perniagaan dan dengan melaksanakan aktiviti perniagaan mengikut standard etika tertinggi dan keperluan kawal selia.

Risiko Pematuhan Kawal Selia

Pemantauan risiko kawal selia yang proaktif dan proses kawalan adalah penting bagi mana-mana Kumpulan kewangan dalam memberikan jaminan bahawa produk dan perkhidmatan yang ditawarkan dengan cara yang konsisten dengan keperluan kawal selia dan amalan terbaik industri. Pematuhan Kawal Selia bertanggungjawab untuk memastikan langkah-langkah bersesuaian diperkenalkan dan diguna pakai dengan sebaiknya, dan pada masa yang sama menyemai budaya pematuhan meliputi seluruh peringkat kakitangan. Antara langkah-langkah yang diperkenalkan adalah pemantauan dan pelaporan, latihan, penyediaan khidmat nasihat dan penyebaran maklumat. Proses diwujudkan untuk menyeragamkan amalan pematuhan untuk keseluruhan Kumpulan.

Sistem pemantauan dan pelaporan pematuhan adalah mekanisme yang mana perniagaan mengawasi pematuhan mereka terhadap undang-undang dan peraturan di samping memberikan laporan bulanan, sukuan dan khas yang dijalankan secara dalam talian. Ini mengukuhkan lagi komitmen kami kepada infrastruktur pematuhan berpusat yang mengguna pakai penilaian sendiri yang kerap oleh kakitangan, justeru memberikan jaminan kepada pengurusan bahawa kakitangan menyedari dan mematuhi keperluan dalaman dan luaran.

Kesedaran pematuhan dilaksanakan secara kerap bagi memastikan agar kakitangan sentiasa mengikuti perkembangan perbankan, insurans, pasaran modal dan undang-undang anti penggubahan wang haram serta perkembangan kawal selia yang lain. Kesedaran ini membantu kakitangan mengembangkan kemahiran mereka dalam mengenal pasti isu-isu pematuhan serta memupuk etika korporat yang baik. Selain latihan yang disediakan, Repositori Pematuhan, satu sumber rujukan dalam talian, menyediakan kepada kakitangan akses mudah kepada undang-undang dan peraturan dengan pelbagai kaedah carian.

Pematuhan Kawal Selia Kumpulan memberikan juga menyediakan nasihat mengenai perkara-perkara kawal selia dan langkah-langkah untuk dilaksanakan oleh Kumpulan untuk memudahkan pematuhan dengan perundangan dan peraturan. Untuk mengalakkan lagi pemahaman, jabatan ini menjalankan taklimat ringkas, menyebarkan maklumat dan memimpin usaha-usaha penyelarasan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

Lembaga Pengarah

Jawatankuasa-Jawatankuasa Lembaga

Pelbagai Kelas Risiko merentas syarikat-syarikat dalam Kumpulan AMMB Holdings

Jawatankuasa CEO Kumpulan

RisikoSyariah

RisikoOperasi

RisikoKunci

Kira-kira/Modal

RisikoReputasi

RiskoPematuhan

KawalSelia

RisikoPasaran

RisikoPerundangan

RisikoIT

PengurusanPortfolio

danKemerosotan

nilai

RisikoInsurans

JawatankuasaProduk

Kumpulan

Pengarah-Pengarah Jawatankuasa Pengurusan Risiko

Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan

Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran

Jawatankuasa Syariah

242 Laporan Tahunan 2014

Page 123: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.2 Pengurusan Risiko Kredit

Proses pengurusan risiko kredit ditunjukkan dalam jadual di bawah:

Risiko kredit adalah risiko kerugian disebabkan oleh ketidakupayaan atau ketidaksanggupan pihak rakan niaga dalam memenuhi obligasi bayarannya. Pendedahan kepada risiko kredit timbul daripada pemberian pinjaman/pembiayaan, sekuriti dan pendedahan derivatif. Pengenalpastian risiko kredit dilakukan dengan menilai potensi kesan faktor-faktor dalaman dan luaran ke atas transaksi dan/atau kedudukan Kumpulan serta risiko pematuhan Syariah.

Objektif utama pengurusan risiko kredit adalah untuk mengekalkan ketepatan pengiktirafan risiko – pengenalpastian dan pengukuran, untuk memastikan agar pendedahan risiko kredit adalah sejajar dengan Rangka Kerja Tahap Keupayaan Mengambil Risiko Kumpulan dan polisi kredit yang berkaitan.

Bagi kredit bukan runcit, pengiktirafan risiko bermula dengan penilaian kedudukan kewangan peminjam atau pihak satu lagi menggunakan model penarafan kredit. Model ini terdiri daripada skor kuantitatif dan kualitatif yang kemudiannya diterjemahkan kepada gred penarafan. Gred penarafan kredit yang diberi membentuk bahagian penting analisis kredit yang dilaksanakan bagi setiap pendedahan kredit Kumpulan.

Bagi kredit runcit, sistem penskoran kredit untuk memudahkan pembezaan kualiti peminjam telah digunakan untuk melengkapi proses penilaian dan kelulusan kredit.

Untuk menyokong pengurusan risiko kredit, model penarafan kami untuk portfolio utama telah dipertingkatkan untuk memudahcarakan:

• Penambahbaikan dalam ketepatan penarafan risiko obligor individu; • Meningkatkan model peletakan harga; • Pengiraan peruntukan kerugian pinjaman; • Ujian tekanan; dan • Peningkatan pengurusan portfolio.

Kegiatan peminjaman/dan pembiayaan adalah berpandu kepada polisi kredit dalaman dan Rangka Kerja Tahap Keupayaan mengambil risiko yang diluluskan oleh Lembaga. Rangka Kerja Tahap Keupayaan mengambil risiko yang diperbaharui semula sekurang-kurangnya secara tahunan, dan berhubung dengan risiko kredit, Rangka Kerja berkenaan menyediakan hala tuju strategi dan objektif pengurusan portfolio dirangka untuk menghasilkan campuran portfolio optimum Kumpulan. Strategi pengurusan portfolio risiko kredit antara lain termasuk:

• Had penumpuan/pencetus semakan: - kredit pihak rakan niaga tunggal; - sektor industri; dan - negara • Strategi taja jamin aset bagi sektor industri dan komposisi portfolio (mengikut Gred Risiko dan Penunjuk Keselamatan);

• Menetapkan had Pinjaman/Pembiayaan kepada Nilai bagi pinjaman/pembiayaan yang disokong oleh aset (sebagai contoh pendedahan

harta dan lain-lain cagaran);

• Proses senarai perhatian bagi mengenal pasti, mengawasi dan menguruskan pelanggan yang menunjukkan tanda-tanda kelemahan

dan pelanggan berisiko lebih tinggi; dan

• Menetapkan Tanda Aras Pulangan yang bertindak sebagai panduan pulangan minimum yang diperlukan oleh Kumpulan bagi risiko yang

ditanggung, dengan mengambil kira perbelanjaan operasi dan kos modal.

Pengenalpastian

Kawalan/Pengurangan

Penilaian/Pengukuran

Pemantauan/Semakan

• Mengenal/mengenal pasti risiko kredit atas transaksi dan/atau kedudukan• Memilih aset dan gabungan portfolio

• Sistem penarafan kredit dalaman• Kemungkinan kemungkiran (“PD”)• Kerugian akibat kemungkiran (“LGD”)• Pendedahan pada kemungkiran (“EAD”)

• Had Portfolio, Had Rakan Niaga (counterparty), Penanda Aras Pulangan• Cagaran dan struktur kemudahan yang disesuaikan

• Memantau dan melaporkan gabungan portfolio• Menyemak pelanggan dalam senarai perhatian• Melakukan semakan menerusi bedah siasat

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 243

Page 124: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.2 Pengurusan Risiko Kredit (Samb.)

Pendedahan risiko kredit individu yang melepasi had-had tertentu dilaporkan kepada Jawatankuasa Kredit dan Komitmen (“CACC”) untuk

kelulusan. Dalam keadaan yang mana pendedahan berkenaan melebihi kuasa CACC ia akan dilaporkan kepada Jawatankuasa Eksekutif

Pengarah-Pengarah (“EXCO”). Risiko kredit portfolio dilaporkan kepada pengurusan berkaitan dan jawatankuasa lembaga pengarah.

Jawatankuasa CEO Kumpulan bermesyuarat secara kerap bagi menimbang kualiti dan kepelbagaian portfolio pinjaman dan pembiayaan

Kumpulan, meluluskan polisi risiko kredit baru atau pindaan, dan menilai profil risiko portfolio terhadap Rangka Kerja Tahap Keupayaan

mengambil risiko Kumpulan (“GRAF”).

Jabatan Risiko Kumpulan menyediakan Laporan Risiko bulanan yang memperincikan komposisi portfolio dan analisis trend penting yang

menggabungkan pertumbuhan aset, kualiti aset, kemerosotan nilai, kadar aliran jumlah keculasan dan pendedahan mengikut sektor

industri dilaporkan secara bulanan oleh Jabatan Risiko Kumpulan kepada pengurusan eksekutif dan dalam semua mesyuarat Lembaga.

Kumpulan menggunakan Pendekatan Seragam untuk menentukan caj modal dikawal selia berkaitan dengan pendedahan risiko kredit.

PENDEDAHAN RISIKO KREDIT MAKSIMUM DAN TUMPUAN

Pendedahan Risiko Kredit dan Tumpuan

Penumpuan risiko Kumpulan diuruskan mengikut sektor industri, kualiti aset gred risiko dan had pelanggan tunggal. Kumpulan mengguna

pakai had pelanggan tunggal (“SCL”) untuk memantau pendedahan besar kepada risiko pihak rakan niaga tunggal.

Bagi aset kewangan yang diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan, pendedahan maksimum kepada risiko kredit sebelum mengambil

kira sebarang kolateral yang dipegang atau lain-lain peningkatan kredit menyamai jumlah bawaan. Bagi pendedahan kontigen, pendedahan

maksimum kepada risiko kredit adalah jumlah maksimum yang akan dibayar oleh Kumpulan sekiranya instrumen berkenaan dipanggil. Bagi

kemudahan terikat yang tidak digunakan, pendedahan maksimum kepada risiko kredit adalah jumlah penuh kemudahan terikat berkenana.

Jadual berikut menunjukkan pendedahan maksimum kepada risiko kredit daripada instrumen kewangan, termasuk derivatif, mengikut

industri dan geografi, sebelum mengambil kira mana-mana kolateral yang dipegang atau peningkatan kredit lain-lain.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

244 Laporan Tahunan 2014

Page 125: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51.

PE

NG

UR

US

AN

RIS

IKO

(SA

MB

.)

51

.2 P

eng

urus

an R

isik

o K

red

it (S

amb

.)

51

.2.1

a A

nalis

is In

dus

tri

Jua

lan

bo

rong

, P

eng

ang

kuta

n,

Ele

ktri

k,

P

erd

agan

gan

P

enyi

mp

anan

K

ewan

gan

K

eraj

aan

Pen

did

ikan

P

erlo

mb

ong

an

G

as d

an

R

unci

t d

an

dan

d

an B

ank

A

ktiv

iti

dan

Kum

pul

an

Per

tani

an

dan

Kua

ri

Per

kila

ngan

A

ir

Pem

bin

aan

dan

Ho

tel

kom

unik

asi

Insu

rans

P

usat

H

arta

nah

Per

niag

aan

Kes

ihat

an

Isi R

umah

La

in-l

ain

Jum

lah

31

Mac

201

4 R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

Tu

nai d

an d

ana

jang

ka p

ende

k –

– –

– –

– –

3,95

1,28

4 6,

336,

062

– –

– –

– 10

,287

,346

S

ekur

iti d

ibel

i di b

awah

per

janj

ian

jual

an s

emul

a –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

D

epos

it da

n si

mpa

nan

deng

an b

ank

dan

inst

itusi

-inst

itusi

kew

anga

n la

in

– –

– –

– –

– 76

3,12

2 30

0,00

0 –

– –

– –

1,06

3,12

2

A

set k

ewan

gan

deriv

atif

2,25

8 6,

902

20,7

16

– 4,

161

3,06

1 2,

924

464,

575

– 15

9 14

,822

15

8 –

9,07

4 52

8,81

0

A

set k

ewan

gan

dipe

gang

unt

uk u

rus

niag

a 4,

753

– 63

,804

93

,861

20

7,07

9 –

377,

153

1,35

3,38

4 68

4,54

1 79

,207

19

,978

– 73

8,29

5 3,

622,

055

S

ekur

iti p

asar

an w

ang

– –

– –

– –

– –

674,

229

– –

– –

– 67

4,22

9

S

ekur

iti h

utan

g sw

asta

dis

ebut

har

ga

– –

– –

– –

– 23

,799

– –

– –

– 23

,799

S

ekur

iti h

utan

g sw

asta

tida

k di

sebu

t har

ga

4,75

3 –

63,8

04

93,8

61

207,

079

– 37

7,15

3 1,

329,

585

10,3

12

79,2

07

19,9

78

– –

738,

295

2,92

4,02

7

P

elab

uran

kew

anga

n se

dia

untu

k di

jual

66

,157

22

3,74

1 12

3,71

4 34

3,61

1 1,

170,

375

– 33

4,43

4 2,

321,

022

5,42

8,30

9 81

,472

82

,571

– 22

5,96

6 10

,401

,372

Sek

uriti

pas

aran

wan

g –

– –

– –

– –

1,51

6,79

5 5,

345,

019

– –

– –

– 6

,861

,814

Sek

uriti

hut

ang

swas

ta ti

dak

dise

but h

arga

66

,157

22

3,74

1 12

3,71

4 34

3,61

1 1,

170,

375

– 33

4,43

4 80

4,22

7 83

,290

81

,472

82

,571

– 22

5,96

6 3,

539,

558

P

elab

uran

kew

anga

n di

pega

ng h

ingg

a m

atan

g –

– –

– 1,

358,

964

– 45

,000

6,

591

2,38

8,01

0 99

,000

– –

– 3,

897,

565

Sek

uriti

pas

aran

wan

g –

– –

– –

– –

– 5

22,4

05

– –

– –

– 52

2,40

5

Sek

uriti

hut

ang

swas

ta d

iseb

ut h

arga

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

S

ekur

iti h

utan

g sw

asta

tida

k di

sebu

t har

ga

– –

– –

1,35

8,96

4 –

45,0

00

6,59

1 1,

865,

605

99,0

00

– –

– –

3,37

5,16

0

P

inja

man

, pen

dahu

luan

dan

pem

biay

aan

3,84

2,70

7 3,

019,

261

8,13

3,43

2 1,

324,

439

4,63

4,83

4 5,

836,

365

2,89

1,61

1 54

8,41

1 –

7,79

5,24

1 2,

075,

074

1,23

6,20

2 47

,365

,524

41

7,86

0 87

,170

,576

Sew

a be

li 13

,131

2,

330

30,4

72

2,30

3 67

,151

14

3,05

1 48

,712

8,

722

– 2

,374

32

,829

62

,172

25

,363

,790

7,

153

25,7

84,1

90

Pin

jam

an p

erum

ahan

21

,989

2,

816

88,3

50

3,39

9 11

1,49

5 16

7,19

0 13

,619

11

,584

151,

029

181,

063

116,

504

16,7

60,2

05

9,52

0 17

,638

,763

Kad

kre

dit

– –

– –

– –

– –

– –

1 –

2,07

5,59

8 –

2,07

5,59

9

Pin

jam

an d

an p

embi

ayaa

n la

in

313,

890

52,2

29

491,

551

24,9

07

401,

185

455,

068

275,

537

66,8

42

– 32

,609

25

2,76

5 16

8,00

7 2,

728,

249

22,7

68

5,28

5,60

7

Pin

jam

an, p

enda

hulu

an d

an

pe

mbi

ayaa

n ko

rpor

at

3,49

3,69

7 2,

961,

886

7,52

3,05

9 1,

293,

830

4,05

5,00

3 5,

071,

056

2,55

3,74

3 46

1,26

3 –

7,60

9,22

9 1,

608,

416

889,

519

437,

682

378,

419

38

,336

,802

Pin

jam

an b

erja

ngka

dan

pi

njam

an p

enya

mbu

ng

2,17

3,01

5 2,

278,

845

2,48

5,87

7 1,

159,

319

1,91

5,21

0 2,

297,

537

1,62

4,60

3 27

,881

5,72

6,11

2 77

3,41

7 42

3,41

7 22

6,48

5 33

5,22

9

21,4

46,9

47

Kre

dit p

usin

gan

995,

032

611,

765

1,60

1,34

8 88

,494

1,

270,

589

620,

700

706,

860

422,

498

– 1,

255,

232

366,

839

398,

924

57,9

66

15,0

29

8,41

1,27

6

Ove

rdra

f 16

5,16

1 32

,977

54

8,94

2 32

,072

41

9,24

4 50

8,28

3 10

1,87

4 1,

128

– 55

5,57

9 19

1,28

6 60

,855

11

3,03

3 28

,161

2,

758,

595

Per

daga

ngan

16

0,48

9 38

,299

2,

884,

086

12,2

65

294,

819

1,63

6,42

3 12

0,39

6 9,

756

– 72

,306

26

5,31

4 6,

323

40,0

05

– 5,

540,

481

Pem

fakt

oran

– 2,

806

1,68

0 15

5,14

1 8,

113

10

– –

– 11

,560

193

– 17

9,50

3

Per

untu

kan

kole

ktif

– –

– –

– –

– –

– –

– –

(1,9

50,3

85)

D

epos

it be

rkan

un d

enga

n B

ank

Neg

ara

Mal

aysi

a –

– –

– –

– –

– 3,

122,

961

– –

– –

– 3

,122

,961

3,91

5,87

5 3,

249,

904

8,34

1,66

6 1,

761,

911

7,37

5,41

3 5,

839,

426

3,65

1,12

2 9,

408,

389

18,2

59,8

83

8,05

5,07

9 2,

192,

445

1,23

6,36

0 47

,365

,524

1,

391,

195

120,

093,

807

Li

abilit

i lua

r ja

ngka

34

,532

24

6,77

6 1,

270,

387

447,

392

2,61

3,90

7 65

9,94

1 46

1,43

3 74

3,40

6 –

504,

962

215,

886

197,

262

5,17

0 27

8,89

6 7,

679,

950

K

omitm

en

1,50

8,70

8 19

4,65

7 5,

703,

088

457,

039

3,58

8,78

3 2,

984,

024

1,18

4,38

8 91

5,54

8 39

,572

2,

979,

303

651,

872

297,

387

7,96

1,02

5 11

1,71

4

28,5

77,1

08

Ju

mla

h 1,

543,

240

441,

433

6 ,9

73,4

75

904,

431

6,20

2,69

0 3,

643,

965

1,64

5,82

1 1,

658,

954

39,5

72

3,48

4,26

5 86

7,75

8 49

4,64

9 7,

966,

195

390,

610

36,2

57,0

58

Not

a-N

ota

Kep

ada

Pen

yata

Kew

anga

nAMMB Holdings Berhad (223035-V) 245

Page 126: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Not

a-N

ota

Kep

ada

Pen

yata

Kew

anga

n

51.

PE

NG

UR

US

AN

RIS

IKO

(SA

MB

.)

51

.2 P

eng

urus

an R

isik

o K

red

it (S

amb

.)

51

.2.1

a A

nalis

is In

dus

tri (

Sam

b.)

Jua

lan

bo

rong

, P

eng

ang

kuta

n,

Ele

ktri

k,

P

erd

agan

gan

P

enyi

mp

anan

K

ewan

gan

K

eraj

aan

Pen

did

ikan

P

erlo

mb

ong

an

G

as d

an

R

unci

t d

an

dan

d

an B

ank

A

ktiv

iti

dan

Kum

pul

an

Per

tani

an

dan

Kua

ri

Per

kila

ngan

A

ir

Pem

bin

aan

dan

Ho

tel

kom

unik

asi

Insu

rans

P

usat

H

arta

nah

Per

niag

aan

Kes

ihat

an

Isi R

umah

La

in-l

ain

Jum

lah

31

Mac

201

3 R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

Tu

nai d

an d

ana

jang

ka p

ende

k –

– –

– –

– –

3,53

9,62

3 8,

240,

525

– –

– –

11,7

80,1

48

Sek

uriti

dib

eli d

i baw

ah p

erja

njia

n ju

alan

sem

ula

– –

– –

– –

– –

200,

605

– –

– –

– 20

0,60

5

Dep

osit

dan

sim

pana

n de

ngan

ban

k da

n

in

stitu

si-in

stitu

si k

ewan

gan

lain

– –

– –

– –

873,

582

1,44

9,07

5 –

– –

– –

2,32

2,65

7

Ase

t kew

anga

n de

rivat

if 76

0 1,

934

10,7

02

– 64

2 11

,605

14

,387

32

6,11

8

– 11

1 5,

116

1 –

11,8

81

383,

257

A

set k

ewan

gan

dipe

gang

unt

uk u

rus

niag

a 11

0,43

0 49

,300

90

,026

39

2,53

0 74

5,97

3

– 41

1,92

7 1,

764,

532

1,42

0,11

6 17

1,86

5 16

6,10

7 5,

025

– 70

0,80

1 6,

028,

632

Sek

uriti

pas

aran

wan

g –

– –

– –

– –

68,4

60

1,42

0,11

6

– –

– –

– 1,

488,

576

Sek

uriti

hut

ang

swas

ta d

iseb

ut h

arga

– –

– –

– –

23,1

79

– –

– –

– –

23,1

79

S

ekur

iti h

utan

g sw

asta

tida

k di

sebu

t har

ga

110,

430

49,3

00

90,0

26

392,

530

74

5,97

3 –

411,

927

1,67

2,89

3 –

171,

865

166,

107

5,02

5 –

700,

801

4,51

6,87

7

Pel

abur

an k

ewan

gan

sedi

a un

tuk

diju

al

82,8

17

290,

804

60

,831

33

1,88

1 64

2,13

8

– 11

8,77

7 2,

866,

703

76,9

01

87,5

03

71,7

46

– –

175,

858

4,80

5,95

9

S

ekur

iti p

asar

an w

ang

– –

– –

– –

– 1,

586,

722

34,0

24

– –

– –

– 1,

620,

746

Sek

uriti

hut

ang

swas

ta ti

dak

dise

but h

arga

82

,817

29

0,80

4 60

,831

33

1,88

1 64

2,13

8 –

118,

777

1,27

9,98

1 42

,877

87

,503

71

,746

– 17

5,85

8 3,

185,

213

P

elab

uran

kew

anga

n di

pega

ng h

ingg

a m

atan

g –

– 37

1 –

1,35

9,92

7 –

45,0

00

8,14

7 4,

195,

464

– –

– –

610

,895

6,

219,

804

Sek

uriti

pas

aran

wan

g –

– –

– –

– –

– 2,

980,

844

– –

– –

2,98

0,84

4

S

ekur

iti h

utan

g sw

asta

tida

k di

sebu

t har

ga

– –

371

– 1,

359,

927

– 45

,000

8,

147

1,21

4,62

0 –

– –

– 61

0,89

5 3,

238,

960

P

inja

man

, pen

dahu

luan

dan

pem

biay

aan

3,25

9,94

6 1,

770,

796

7,77

3,45

8 66

1,13

2 3,

536,

587

5,48

5,06

0

2,58

6,40

6 2,

041,

792

111,

954

7,34

4,92

7 1,

990,

907

1,78

9,79

5 45

,648

,324

57

1,60

9 82

,586

,332

Sew

a be

li 20

,400

1,

621

31,8

04

4,52

5 85

,904

13

2,04

3 21

,721

44

– 16

,640

24

2,97

1 25

,476

,811

2,

209

26,0

36,6

93

P

inja

man

per

umah

an

20,7

83

5,30

7 84

,979

3,

558

119,

245

186,

379

11,9

73

2,24

2 –

154,

970

82,6

33

204,

065

15,0

51,4

48

29,9

47

15,9

57,5

29

K

ad k

redi

t –

– –

– –

– –

– –

– –

– 2,

220,

263

2,22

0,26

3

P

inja

man

dan

pem

biay

aan

lain

35

4,42

7 50

,282

50

6,34

1 8,

592

407,

724

485,

588

203,

157

55,0

13

111,

954

50,1

72

300,

105

502,

099

2,47

6,75

4 15

,351

5,

527,

559

Pin

jam

an, p

enda

hulu

an d

an

pe

mbi

ayaa

n ko

rpor

at

2,86

4,33

6 1,

713,

586

7,15

0,33

4 64

4,45

7 2,

923,

714

4,68

1,05

0 2,

349,

555

1,98

4,49

3 –

7,13

9,78

5 1,

591,

529

840,

660

423,

048

524,

102

34,8

30,6

49

P

inja

man

ber

jang

ka d

an

pi

njam

an p

enya

mbu

ng

1,76

7,56

7 1,

175,

782

2,75

4,51

5 55

2,85

9 1,

403,

659

2,08

9,38

9 1,

566,

770

1,61

8,43

2 –

5,60

4,87

7 88

5,61

8 59

0,76

0 21

7,42

1 45

0,50

3 20

,678

,152

Kre

dit p

usin

gan

833,

636

524,

760

1,44

7,61

5 83

,498

78

3,70

2 35

9,24

9 47

1,72

9 36

6,06

1 –

1,12

7,05

8 23

6,57

2 18

9,73

5 37

,395

22

,121

6,

483,

131

Ove

rdra

f 97

,606

5,

967

398,

077

3,18

7 46

0,63

3 62

9,66

2 99

,423

– 35

5,17

5 42

6,72

0 50

,744

87

,392

23

,868

2,

638,

454

Per

daga

ngan

16

5,52

7 7,

077

2,54

6,08

6 4,

913

184,

386

1,59

2,56

7 21

1,51

1 –

– 50

,095

40

,391

9,

240

80,8

40

27,6

10

4,92

0,24

3

P

emfa

ktor

an

– –

4,04

1 –

91,3

34

10,1

83

122

– –

2,5

80

2,22

8 18

1

– –

110,

669

Per

untu

kan

kole

ktif

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

(1,9

86,3

61)

D

epos

it be

rkan

un d

enga

n B

ank

Neg

ara

Mal

aysi

a –

– –

– –

– –

14,0

49

2,89

3,38

6 –

– –

– –

2,90

7,43

5

3,

453,

953

2,11

2,83

4 7,

935,

388

1,38

5,54

3 6,

285,

267

5,49

6,66

5 3,

176,

497

11,4

34,5

46

18,5

88,0

26

7,60

4,40

6 2,

233,

876

1 ,7

94,8

21

45,6

48,3

24

2,07

1,04

4 11

7,23

4,82

9

Li

abilit

i lua

r ja

ngka

31

,323

23

9,00

2 1,

258,

161

119,

019

2,82

8,77

7 66

9,23

6 37

0,94

3 50

3,08

2 –

464,

440

202,

701

48,2

99

10,9

88

159,

546

6,90

5,51

7

Kom

itmen

1,

295,

610

398,

152

7,71

3,44

8 67

1,03

7 3,

096,

553

2,90

9,44

8 55

8,94

5 1,

268,

084

75,9

83

3,09

9,83

6 78

1,88

7 55

0,49

3 7,

729,

280

88,6

57

30,2

37,4

13

Jum

lah

1,32

6,93

3 63

7,15

4 8,

971,

609

790,

056

5,92

5,33

0 3,

578,

684

929,

888

1,77

1,16

6 75

,983

3,

564,

276

984,

588

598,

792

7,74

0,26

8 24

8,20

3 37

,142

,930

Jua

lan

bo

rong

, P

eng

ang

kuta

n,

Ele

ktri

k,

P

erd

agan

gan

P

enyi

mp

anan

K

ewan

gan

K

eraj

aan

Pen

did

ikan

P

erlo

mb

ong

an

G

as d

an

R

unci

t d

an

dan

d

an B

ank

A

ktiv

iti

dan

Sya

rika

t P

erta

nian

d

an K

uari

P

erki

lang

an

Air

P

emb

inaa

n d

an H

ote

l ko

mun

ikas

i In

sura

ns

Pus

at

Har

tana

h P

erni

agaa

n K

esih

atan

Is

i Rum

ah

Lain

-lai

n Ju

mla

h 31

Mac

201

4 R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

Tuna

i dan

dan

a ja

ngka

pen

dek

– –

– –

– –

– 53

,189

– –

– –

– 53

,189

D

epos

it da

n si

mpa

nan

deng

an B

ank

– –

– –

– –

– 21

2,10

3 –

– –

– –

– 21

2,10

3

– –

– –

– –

265,

292

– –

– –

– –

265,

292

Jua

lan

bo

rong

, P

eng

ang

kuta

n,

Ele

ktri

k,

P

erd

agan

gan

P

enyi

mp

anan

K

ewan

gan

K

eraj

aan

Pen

did

ikan

P

erlo

mb

ong

an

G

as d

an

R

unci

t d

an

dan

d

an B

ank

A

ktiv

iti

dan

Sya

rika

t P

erta

nian

d

an K

uari

P

erki

lang

an

Air

P

emb

inaa

n d

an H

ote

l ko

mun

ikas

i In

sura

ns

Pus

at

Har

tana

h P

erni

agaa

n K

esih

atan

Is

i Rum

ah

Lain

-lai

n Ju

mla

h 31

Mac

201

3 R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

RM

’000

R

M’0

00

Tu

nai d

an d

ana

jang

ka p

ende

k –

– –

– –

– –

42,

350

– –

– –

– 42

,350

D

epos

it da

n si

mpa

nan

deng

an B

ank

– –

– –

– –

– 55

,675

– –

– –

– 55

,675

– –

– –

– –

– 98

,025

– –

– –

– 98

,025

246 Laporan Tahunan 2014

Page 127: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.2 Pengurusan Risiko Kredit (Samb.)

51.2.1b Analisis Mengikut Geografi

Dalam Di luar Kumpulan Malaysia Malaysia Jumlah 31 Mac 2014 RM’000 RM’000 RM’000

Tunai dan dana jangka pendek 9,123,315 1,164,031 10,287,346

Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula – – –

Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 1,045,536 17,586 1,063,122

Aset kewangan derivatif 323,087 205,723 528,810

Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 3,503,178 118,877 3,622,055

Sekuriti Pasaran Wang 674,229 – 674,229

Sekuriti Hutang Swasta Disebut Harga 23,799 – 23,799

Sekuriti Hutang Swasta Tidak Disebut Harga 2,805,150 118,877 2,924,027

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 10,114,426 286,946 10,401,372

Sekuriti Pasaran Wang 6,861,814 – 6,861,814

Sekuriti Hutang Swasta Tidak Disebut Harga 3,252,612 286,946 3,539,558

Pelaburan kewangan dipegang hingga matang 3,375,160 522,405 3,897,565

Sekuriti Pasaran Wang – 522,405 522,405

Sekuriti Hutang Swasta Tidak Disebut Harga 3,375,160 – 3,375,160

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 87,976,229 1,144,732 87,170,576

Sewa beli 25,784,190 – 25,784,190

Pinjaman perumahan 17,638,763 – 17,638,763

Kad kredit 2,075,599 – 2,075,599

Pinjaman dan pembiayaan lain 5,248,838 36,769 5,285,607

Pinjaman korporat, pendahuluan dan pembiayaan 37,228,839 1,107,963 38,336,802

Pinjaman berjangka dan pinjaman penyambung 20,612,549 834,398 21,446,947

Kredit pusingan 8,151,106 260,170 8,411,276

Overdraf 2,758,595 – 2,758,595

Perdagangan 5,527,086 13,395 5,540,481

Pemfaktoran 179,503 – 179,503

Peruntukan kolektif – – (1,950,385)

Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia 3,122,961 – 3,122,961

118,583,892 3,460,300 120,093,807

Liabiliti luar jangka 7,511,902 168,048 7,679,950

Komitmen 28,318,893 258,215 28,577,108

Jumlah 35,830,795 426,263 36,257,058

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 247

Page 128: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.2 Pengurusan Risiko Kredit (Samb.)

51.2.1b Analisis Mengikut Geografi (Samb.)

Dalam Di luar Kumpulan Malaysia Malaysia Jumlah 31 Mac 2013 RM’000 RM’000 RM’000

Tunai dan dana jangka pendek 11,421,184 358,964 11,780,148 Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula 200,605 – 200,605 Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 2,228,207 94,450 2,322,657 Aset kewangan derivatif 297,264 85,993 383,257 Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 5,542,371 486,261 6,028,632 Sekuriti Pasaran Wang 1,488,576 – 1,488,576 Sekuriti Hutang Swasta Disebut Harga 23,179 – 23,179 Sekuriti Hutang Swasta Tidak Disebut Harga 4,030,616 486,261 4,516,877 Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 4,531,193 274,766 4,805,959 Sekuriti Pasaran Wang 1,620,746 – 1,620,746 Sekuriti Hutang Swasta Tidak Disebut Harga 2,910,447 274,766 3,185,213 Pelaburan kewangan dipegang hingga matang 6,219,804 – 6,219,804 Sekuriti Pasaran Wang 2,980,844 – 2,980,844 Sekuriti Hutang Swasta Tidak Disebut Harga 3,238,960 – 3,238,960 Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 83,668,290 904,403 82,586,332 Sewa beli 26,036,693 – 26,036,693 Pinjaman perumahan 15,957,529 – 15,957,529 Kad kredit 2,220,263 – 2,220,263 Pinjaman dan pembiayaan lain 5,518,164 9,395 5,527,559 Pinjaman korporat, pendahuluan dan pembiayaan 33,935,641 895,008 34,830,649 Pinjaman berjangka dan pinjaman penyambung 19,943,767 734,385 20,678,152 Kredit pusingan 6,322,508 160,623 6,483,131 Overdraf 2,638,454 – 2,638,454 Perdagangan 4,920,243 – 4,920,243 Pemfaktoran 110,669 – 110,669 Peruntukan kolektif – – (1,986,361) Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia 2,907,435 – 2,907,435

117,016,353 2,204,837 117,234,829

Liabiliti luar jangka 6,734,570 170,947 6,905,517 Komitmen 30,045,071 192,342 30,237,413

Jumlah 36,779,641 363,289 37,142,930

Dalam Di luar Syarikat Malaysia Malaysia Jumlah 31 Mac 2014 RM’000 RM’000 RM’000

Tunai dan dana jangka pendek 53,189 – 53,189 Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 212,103 – 212,103

265,292 – 265,292

Dalam Di luar Syarikat Malaysia Malaysia Jumlah 31 March 2013 RM’000 RM’000 RM’000

Tunai dan dana jangka pendek 42,350 – 42,350 Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 55,675 – 55,675

98,025 – 98,025

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

248 Laporan Tahunan 2014

Page 129: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.2 Pengurusan Risiko Kredit (Samb.)

JENIS-JENIS CAGARAN UTAMA

Jenis-jenis cagaran utama yang diambil oleh Kumpulan

Cagaran pada amnya diambil sebagai sekuriti terhadap pendedahan kredit sebagai sumber bayaran balik kedua jika pihak rakan niaga tidak memenuhi obligasi bayaran balik kontraknya menerusi penjanaan aliran tunai. Jenis cagaran yang biasa diambil oleh Kumpulan termasuk:

• Tunai dan deposit berjangka • Saham, bon, sukuk, bon boleh tukar dan sekuriti yang didagangkan di bursa • Sekuriti hutang/sukuk tidak didagangkan di bursa • Unit Amanah (termasuk Amanah Saham Nasional, Amanah Saham Bumiputera dan dana bersama) • Saham tidak didagangkan di bursa • Hartanah kediaman dan bukan kediaman • Tanah perladangan, tanah perlombongan, tanah kuari dan tanah kosong • Kenderaan penumpang, kenderaan komersil, kenderaan pembinaan dan kapal • Loji dan mesin Dalam operasi Perbankan Islam Kumpulan, hanya aset yang dilulus Syariah boleh diterima sebagai cagaran dibenarkan.

Apabila profil risiko pelanggan dianggap amat baik (atau mengikut sifat produk, sebagai contoh produk had kecil seperti kad kredit), transaksi mungkin dibenarkan atas polisi “tidak bercagar” iaitu tidak disokong oleh cagaran.

Selain melakukan penarafan kemungkinan kelalaian pelanggan melalui sistem penarafan risiko dalaman, Kumpulan menggunakan Petunjuk Sekuriti (“SIs”) dalam portfolio bukan peruncitan bagi menilai kekukuhan cagaran yang menyokong pendedahannya.

Proses Pengurusan Cagaran

Untuk menyokong perkembangan proses berkaitan penilaian dan pengurusan cagaran, konsep penguatkuasaan dan kepastian undang-undang menjadi teras kepada pengurusan cagaran. Bagi mencapai penguatkuasaan dan kepastian perundangan, Kumpulan mempunyai instrumen cagaran standard dan yang mana berkenaan, kepentingan sekuriti telah didaftarkan.

Sokongan Jaminan

Sokongan jaminan bagi cadangan peminjaman adalah komponen penting dalam struktur transaksi Kumpulan. Jaminan pihak yang mempunyai kewangan yang kukuh boleh membantu meningkatkan gred risiko sesuatu transaksi melalui sokongan langsung terhadap peminjam, yang mana gred risiko peminjam akan ditingkatkan oleh gred risiko penjamin.

Jaminan yang diiktiraf untuk tujuan penggredan risiko boleh diberikan oleh pihak-pihak seperti entiti bersekutu, bank atau bank asing. Polisi kredit menyediakan had parameter untuk menentukan penerimaan pihak rakan niaga dalam mencapai peningkatan gred risiko transaksi. Jaminan oleh pihak rakan niaga dengan penarafan lebih rendah berbanding peminjam tidak diiktiraf sebagai sebahagian daripada pengukuhan gred risiko.

Penggunaan Derivatif Kredit dan Nilai Bersih Untuk Pengurangan Risiko

Pada masa ini Kumpulan tidak menggunakan derivatif kredit dan nilai bersih untuk pengurangan risiko.

Penstrukturan Transaksi Untuk Mengurangkan Risiko Kredit

Selain daripada cagaran ketara dan sokongan jaminan yang dinyatakan di atas, teknik pengurangan risiko kredit juga digunakan dalam penstrukturan transaksi. Ini termasuk melanjutkan had tempoh bilangan tahun pinjaman/pembiayaan dilanjutkan, jadual pelunasan dan perjanjian pinjaman/pembiayaan. Ini membantu dalam menguruskan risiko kredit dan menyediakan isyarat amaran awal, yang mana sekiranya berlaku pelanggaran perjanjian pinjaman/pembiayaan, Kumpulan dan pelanggan boleh saling bekerjasama untuk menangani penyebab-penyebab asas dan yang mana sesuai menstruktur semula kemudahan.

Jenis cagaran utama yang diambil oleh Kumpulan ialah hartanah, kenderaan bermotor dan saham didagangkan di bursa.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 249

Page 130: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.2 Pengurusan Risiko Kredit (Samb.)

KUALITI KREDIT

Kualiti Kredit

Kualiti kredit aset kewangan dianalisis berdasarkan kategori yang luas. Gred penarafan kredit dalaman yang diberikan kepada perniagaan

pemberian pinjaman korporat dan runcit adalah dipandukan kepada kategori-kategori berikut berdasarkan definisi yang dinyatakan di bawah.

Deskripsi Kategori

Klasifikasi Kualiti Kredit Definisi

Sangat kukuh Profil rakan niaga menggambarkan keupayaan yang tinggi untuk memenuhi komitmen kewangan dan mempamerkan ketahanan tinggi terhadap kesan buruk perkembangan domestik dan luaran. Syarikat/entiti perniagaan ini mempunyai asas perniagaan yang kukuh seperti:

i. Berada dalam industri yang bagus, dengan pendapatan stabil dan potensi perkembangan jangka panjang;

ii. Mempamerkan kedudukan kewangan yang sangat kukuh seperti nisbah “leverage” sangat rendah dan kedudukan aliran tunai yang sangat baik; dan

iii. Francais perniagaan dengan risiko yang sangat rendah dan kedudukan pasaran yang sangat baik; dan

iv. Keupayaan pengurusan yang sangat baik.

Kukuh Rakan niaga berkeupayaan tinggi untuk memenuhi komitmen kewangan dan secara amnya berada dalam kedudukan untuk menghadapi kesan buruk perkembangan domestik dan luaran. Syarikat/entiti perniagaan ini mempunyai asas perniagaan yang kukuh seperti rekod prestasi perniagaan yang baik, kedudukan kewangan yang kukuh, kedudukan pasaran yang terjamin dan keupayaan pengurusan yang sangat baik.

Memuaskan Rakan niaga mempunyai keupayaan yang mencukupi untuk memenuhi komitmen kewangan memandangkan entiti perniagaan ini secara amnya mampu mengatasi kelemahannya dalam tempoh waktu yang munasabah. Walaupun kesan buruk perkembangan domestik dan luaran boleh menggugat keupayaannya untuk memenuhi komitmen kewangan, syarikat/entiti perniagaan ini mempamerkan asas perniagaan yang memuaskan seperti rekod prestasi perniagaan yang munasabah, kedudukan kewangan keseluruhan yang memuaskan, kedudukan pasaran yang agak baik, dan keupayaan pengurusan yang memuaskan.

Substandard Rakan niaga mempamerkan beberapa kelemahan dalam asas perniagaan, kewangan dan keupayaan pengurusan. Walaupun buat masa ini ia mampu memenuhi komitmen kewangan, keupayaan kewangan rakan niaga untuk jangka masa sederhana dan panjang mungkin akan terjejas dengan kesan buruk perkembangan tempatan dan luaran.

Terjejas Rakan niaga telah diklasifikasikan sebagai “terjejas” seperti dinyatakan dalam Polisi Takrif Terjejas/Ingkar untuk Kemudahan Kredit.

Jadual di bawah menunjukan penarafan Institusi Penilaian Kredit Luaran (ECAIs) yang secara meluas sepadan dengan kategori kualiti kredit

dalaman.

Klasifikasi kualiti kredit Moody’s S&P Fitch RAM MARC

Sangat kukuh

Kukuh

Memuaskan

Substandard

Terjejas

AAA to AA3

Ba1 to Ba3

B1 to B3

Caa1 to C

D

AAA to BBB-

BB+ to BB-

B+ to B-

CCC+ to C

D

AAA to BBB-

BB+ to BB-

B+ to B-

CCC to C

D

AAA to AA3

A1 to BBB3

BB1 to B1

B2 to C3

D

AAA to AA

AA- to A+

A to BBB-

BB+ to C

D

ECAIs di atas yang digunakan oleh Kumpulan adalah:

• Standard & Poor’s Rating services (“S&P”)

• Moody’s Investors Service (“Moody’s”)

• Fitch Rating (“Fitch”)

• Malaysian Rating Corporation Berhad (“MARC”)

• Rating Agency Malaysia (“RAM”)

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

250 Laporan Tahunan 2014

Page 131: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.2 Pengurusan Risiko Kredit (Samb.)

KEMEROSOTAN NILAI

Definisi Pinjaman Lampau Tempoh dan Terjejas

Semua pinjaman, pembiayan dan pendahuluan dikategorikan sebagai:

• Tidak lampau tempoh atau terjejas;

• Lampau tempoh tetapi tidak terjejas; atau

• Terjejas

Sesuatu aset dianggap lampau tempoh apabila sebarang bayaran (sama ada jumlah pokok dan/atau faedah/kadar pulangan) yang cukup

tempoh di bawah terma kontrak diterima lewat atau tidak dibayar.

Sesuatu pinjaman/pembiayaan diklasifikasikan sebagai terjejas di bawah keadaan-keadaan berikut:

(a) Apabila prinsipal atau faedah/pulangan atau kedua-duanya melepasi tempoh1 atau jumlah belum dijelaskan adalah melebihi had

diluluskan (bagi kemudahan pusingan), masing-masing lebih daripada 90 hari atau 3 bulan; atau

(b) Pinjaman/pembiayaan menunjukan kelemahan yang membawa kepada klasifikasi wajar di bawah Rangka Kerja Penarafan Risiko

Kredit Kumpulan, yang memerlukan ia disenaraikan sebagai pinjaman terjejas di bawah Polisi Pengurusan Akaun yang Dikelaskan

Kumpulan.

(c) Bagi pinjaman/pembiayaan dengan jadual bayaran balik secara suku tahunan atau selang masa yang lebih panjang akan dikelaskan

sebagai terjejas sebaik sahaja berlaku pemungkiran, melainkan ia tidak menunjukkan sebarang kelemahan yang boleh menyebabkan

ia dikelaskan mengikut Rangka Kerja Penarafan Risiko Kredit Kumpulan. Walau bagaimanapun, pinjaman/pembiayaan ini akan

dikelaskan sebagai terjejas apabila jumlah prinsipal atau faedah/keuntungan atau kedua-duanya melepasi tempoh lebih daripada 90

hari atau 3 bulan.

(d) Bagi kemudahan dijadualkan dan distruktur semula (“R/R”) yang bermasalah, pinjaman/pembiayaan ini dikategorikan sebagai “tidak

berkemungkinan untuk membayar balik” dan dikelaskan sebagai terjejas. Kemudahan R/R tidak berbayar kekal terjejas sehingga

dijadualkan semula.

1 Untuk kemudahan kad kredit, sesuatu akaun adalah melebihi tempoh “past due” apabila pemegang kad gagal menyelesaikan

pembayaran balik bulanan dengan jumlah minimum sebelum tarikh bil seterusnya.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 251

Page 132: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51.

PE

NG

UR

US

AN

RIS

IKO

(SA

MB

.)

51

.2 P

eng

urus

an R

isik

o K

red

it (S

amb

.)

51.2

.1c

Kua

liti K

red

it M

eng

ikut

Kel

as A

set

Kew

ang

an

Tida

k le

wat

ata

u te

rjeja

s

La

mpa

u

Ka

sar

Pr

ofil K

redi

t Pr

ofil K

redi

t Ri

siko

Ti

dak

tem

poh

teta

pi

indi

vidu

Peru

ntuk

an

Ku

mpu

lan

San

gat K

ukuh

Ku

kuh

Mem

uask

an S

ub-S

tand

ard

dita

rafk

an

tidak

terje

jas

Terje

jas

Jum

lah

terje

jas

indi

vidu

31 M

ac 2

014

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

Seku

riti d

ibel

i di b

awah

per

janj

ian

jual

an s

emul

a –

– –

– –

– –

– –

Aset

kew

anga

n de

rivat

if 30

7,34

5 21

0,01

5 6,

632

65

4,75

3 –

– 52

8,81

0 –

Aset

kew

anga

n di

pega

ng u

ntuk

uru

s ni

aga

2,06

0,50

2 1,

561,

553

– –

– –

– 3,

622,

055

– –

Se

kurit

i Pas

aran

Wan

g 67

4,22

9 –

– –

– –

– 67

4,22

9 –

Se

kurit

i hut

ang

swas

ta d

iseb

ut h

arga

23

,799

– –

– –

– 23

,799

Se

kurit

i hut

ang

swas

ta ti

dak

dise

but h

arga

1,

362,

474

1,56

1,55

3 –

– –

– –

2,92

4,02

7 –

Pela

bura

n ke

wan

gan

sedi

a un

tuk

diju

al

10,1

20,2

30

275,

678

5,01

4 –

– –

450

10,4

01,3

72

5,45

0 (5

,000

)

Se

kurit

i pas

aran

wan

g 6,

841,

933

19,8

81

– –

– –

– 6,

861,

814

– –

Se

kurit

i hut

ang

swas

ta ti

dak

dise

but h

arga

3,

278,

297

255,

797

5,01

4 –

– –

450

3,53

9,55

8 5,

450

(5,0

00)

Pela

bura

n ke

wan

gan

dipe

gang

hin

gga

mat

ang*

3,

791,

973

– –

– 10

0,07

6 –

9,16

0 3,

901,

209

9,16

0 (3

,644

)

Se

kurit

i pas

aran

wan

g 52

2,40

5 –

– –

– –

– 52

2,40

5 –

Se

kurit

i hut

ang

swas

ta ti

dak

dise

but h

arga

3,

269,

568

– –

– 10

0,07

6 –

9,16

0 3,

378,

804

9,16

0 (3

,644

)

Pinj

aman

, pen

dahu

luan

dan

pem

biay

aan

kasa

r*

19,5

17,0

13

36,0

57,0

23

13,6

47,2

14

4,96

8,23

2 27

,641

13

,409

,250

1,

662,

140

89,2

88,5

13

349,

635

(167

,552

)

Se

wa

beli

3,57

8,68

6 11

,203

,931

55

0,60

3 12

2,05

5 77

9 9,

708,

157

621,

874

25,7

86,0

85

1,89

5 (1

,895

)

Pi

njam

an p

erum

ahan

7,

323,

882

6,08

5,21

7 99

3,19

0 30

6,64

1 4,

266

2,38

7,13

7 54

1,36

5 17

,641

,698

9,

637

(2,9

35)

Ka

d kr

edit

42,2

46

782,

896

628,

697

254,

298

– 32

1,52

9 45

,933

2,

075,

599

– –

Pi

njam

an d

an p

embi

ayaa

n la

in

279,

297

4,07

0,22

9 31

3,40

3 30

,929

13

,596

43

7,16

6 16

3,69

7 5,

308,

317

38,1

79

(22,

710)

Pi

njam

an, p

enda

hulu

an d

an p

embi

ayaa

n ko

rpor

at

8,29

2,90

2 13

,914

,750

11

,161

,321

4,

254,

309

9,00

0 55

5,26

1 28

9,27

1 38

,476

,814

29

9,92

4 (1

40,0

12)

Pinj

aman

ber

jang

ka d

an p

inja

man

pen

yam

bung

4,

607,

141

6,94

9,74

6 6,

401,

768

2,86

9,51

1 9,

000

498,

017

181,

968

21,5

17,1

51

195,

066

(70,

204)

Kred

it pu

sing

an

1,93

5,00

7 3,

554,

281

1,91

4,44

4 1,

007,

545

– –

30,3

29

8,44

1,60

6 32

,156

(3

0,33

0)

Ove

rdra

f 32

9,12

4 80

0,68

4 1,

373,

368

182,

885

– 49

,098

26

,508

2,

761,

667

24,1

36

(3,0

72)

Perd

agan

gan

1,42

1,62

5 2,

589,

326

1,31

7,19

8 19

0,25

1 –

8,14

6 50

,339

5,

576,

885

48,

439

(36,

404)

Pem

fakt

oran

5

20,7

13

154,

543

4,11

7 –

– 12

7 17

9,50

5 12

7 (2

)

De

posit

ber

kanu

n de

ngan

Ban

k N

egar

a M

alay

sia

3,1

22,9

6 –

– –

– –

– 3,

122,

961

– –

38

,920

,024

38

,104

,269

13

,658

,860

4,

968,

297

132,

470

13,4

09,2

50

1,67

1,75

0 11

0,86

4,92

0 36

4,24

5 (1

76,1

96)

* Ju

mla

h ya

ng d

iben

tang

kan

di a

tas

adal

ah b

elum

dito

lak

peru

ntuk

an k

emer

osot

an n

ilai.

Not

a-N

ota

Kep

ada

Pen

yata

Kew

anga

n252 Laporan Tahunan 2014

Page 133: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51.

PE

NG

UR

US

AN

RIS

IKO

(SA

MB

.)

51

.2 P

eng

urus

an R

isik

o K

red

it (S

amb

.)

51.2

.1c

Kua

liti K

red

it M

eng

ikut

Kel

as A

set

Kew

ang

an (S

amb

.)

Tida

k le

wat

ata

u te

rjeja

s

La

mpa

u

Ka

sar

Pr

ofil K

redi

t Pr

ofil K

redi

t Ri

siko

Ti

dak

tem

poh

teta

pi

indi

vidu

Peru

ntuk

an

Ku

mpu

lan

San

gat K

ukuh

Ku

kuh

Mem

uask

an S

ub-S

tand

ard

dita

rafk

an

tidak

terje

jas

Terje

jas

Jum

lah

terje

jas

indi

vidu

31 M

ac 2

013

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

Seku

riti d

ibel

i di b

awah

per

janj

ian

jual

an s

emul

a –

200,

605

– –

– –

– 20

0,60

5 –

Aset

kew

anga

n de

rivat

if 27

9,68

8 83

,769

12

,874

66

1 6,

265

– –

383,

257

– –

Aset

kew

anga

n di

pega

ng u

ntuk

uru

s ni

aga

5,60

7,99

2 42

0,64

0 –

– –

– –

6,02

8,63

2 –

Se

kurit

i Pas

aran

Wan

g 1,

420,

116

68,4

60

– –

– –

– 1,

488,

576

– –

Se

kurit

i hut

ang

swas

ta d

iseb

ut h

arga

23

,179

– –

– –

– 23

,179

Se

kurit

i hut

ang

swas

ta ti

dak

dise

but h

arga

4,

164,

697

352,

180

– –

– –

– 4,

516,

877

– –

Pela

bura

n ke

wan

gan

sedi

a un

tuk

diju

al

3,06

1,66

6 1,

573,

943

167,

866

– 2,

049

– 43

5 4,

805,

959

3,14

6 (2

,711

)

Se

kurit

i pas

aran

wan

g 1,

228,

608

390,

089

– –

2,04

9 –

– 1,

620,

746

– –

Se

kurit

i hut

ang

swas

ta ti

dak

dise

but h

arga

1,

833,

058

1,18

3,85

4 16

7,86

6 –

– –

435

3,18

5,21

3 3,

146

(2,7

11)

Pela

bura

n ke

wan

gan

dipe

gang

hin

gga

mat

ang

* 6,

211,

287

– –

– 1,

080

– 20

1,44

6 6,

413,

813

201,

446

(194

,009

)

Se

kurit

i pas

aran

wan

g 2,

980,

844

– –

– –

– –

2,98

0,84

4 –

Se

kurit

i hut

ang

swas

ta ti

dak

dise

but h

arga

3,

230,

443

– –

– 1,

080

– 20

1,44

6 3,

432,

969

201,

446

(194

,009

)

Pinj

aman

, pen

dahu

luan

dan

pem

biay

aan

kasa

r *

12,4

61,2

70

35,4

39,5

45

18,8

16,8

90

2,27

3,09

5 –

14,0

88,9

55

1,67

9,49

3 84

,759

,248

42

9,99

8 (1

86,5

55)

Se

wa

beli

1,82

7,59

0 8,

163,

379

5,05

2,19

7 27

4,58

6 –

10,2

57,1

36

461,

805

26,0

36,6

93

– –

Pi

njam

an p

erum

ahan

2,

092,

708

8,70

9,49

0 1,

856,

242

194,

560

– 2,

513,

565

590,

964

15,9

57,5

29

– –

Ka

d kr

edit

– 1,

149,

438

608,

888

50,9

08

– 35

4,46

2 56

,567

2,

220,

263

– –

Pi

njam

an d

an p

embi

ayaa

n la

in

345,

145

3,19

2,20

7 1,

028,

578

183,

859

– 64

4,15

9 14

2,82

6 5,

536,

774

22,6

78

(9,2

15)

Pi

njam

an, p

enda

hulu

an d

an p

embi

ayaa

n ko

rpor

at

8,19

5,82

7 14

,225

,031

10

,270

,985

1,

569,

182

– 31

9,63

3 42

7,33

1 35

,007

,989

40

7,32

0 (1

77,3

40)

Pinj

aman

ber

jang

ka d

an p

inja

man

pen

yam

bung

4,

891,

550

8,19

7,16

5 6,

159,

494

1,02

5,33

5 –

237,

882

233,

505

20,7

44,9

31

2 25

,776

(6

6,77

9)

Kred

it pu

sing

an

1,86

6,98

0 2,

835,

393

1,53

9,79

7 17

9,03

8 –

14,2

36

88,8

06

6,52

4,25

0 86

,606

(4

1,11

9)

Ove

rdra

f 26

7,50

9 79

9,86

5 1,

330,

436

165,

606

– 57

,685

24

,051

2,

645,

152

15,1

58

(6,6

98)

Perd

agan

gan

1,16

9,78

7 2,

345,

387

1,17

8,24

3 19

9,20

3 –

9,39

8 80

,969

4,

982,

987

79,7

80

(62,

744)

Pem

fakt

oran

1

47,2

21

63,0

15

– –

432

– 11

0,66

9 –

De

posit

ber

kanu

n de

ngan

Ban

k N

egar

a M

alay

sia

2,90

7,43

5 –

– –

– –

– 2,

907,

435

– –

30

,529

,338

37

,718

,502

18

,997

,630

2,

273,

756

9,39

4 14

,088

,955

1,

881,

374

105,

498,

949

634,

590

(383

,275

)

* Ju

mla

h ya

ng d

iben

tang

kan

di a

tas

adal

ah b

elum

dito

lak

peru

ntuk

an k

emer

osot

an n

ilai.

Not

a-N

ota

Kep

ada

Pen

yata

Kew

anga

nAMMB Holdings Berhad (223035-V) 253

Page 134: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.2 Pengurusan Risiko Kredit (Samb.)

51.2.1d Analisis Usia (pinjaman) Melepasi Tempoh Tetapi Tidak Terjejas Mengikut Kelas Aset Kewangan

Kumpulan Sehingga 1 >1 hingga 31 Mac 2014 bulan 3 bulan Jumlah RM’000 RM’000 RM’000

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan kasar 8,243,978 5,165,272 13,409,250

Sewa beli 5,864,772 3,843,385 9,708,157

Pinjaman perumahan 1,410,412 976,725 2,387,137

Kad kredit 207,006 114,523 321,529

Pinjaman dan pembiayaan lain 299,967 137,199 437,166

Pinjaman korporat, pendahuluan dan pembiayaan 461,821 93,440 555,261

Pinjaman berjangka dan pinjaman penyambung 411,026 86,991 498,017

Kredit pusingan – – –

Overdraf 47,576 1,522 49,098

Perdagangan 3,219 4,927 8,146

Pemfaktoran – – –

Jumlah pinjaman dan pendahuluan kasar 8,243,978 5,165,272 13,409,250

Kumpulan Sehingga 1 >1 hingga 31 Mac 2013 bulan 3 bulan Jumlah RM’000 RM’000 RM’000

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan kasar 7,984,342 6,104,613 14,088,955

Sewa beli 5,668,217 4,588,919 10,257,136

Pinjaman perumahan 1,476,984 1,036,581 2,513,565

Kad kredit 182,049 172,413 354,462

Pinjaman dan pembiayaan lain 422,505 221,654 644,159

Pinjaman korporat, pendahuluan dan pembiayaan 234,587 85,046 319,633

Pinjaman berjangka dan pinjaman penyambung 209,466 28,416 237,882

Kredit pusingan 4,200 10,036 14,236

Overdraf 15,708 141,977 57,685

Perdagangan 4,781 4,617 9,398

Pemfaktoran 432 – 432

Jumlah pinjaman dan pendahuluan kasar 7,984,342 6,104,613 14,088,955

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

254 Laporan Tahunan 2014

Page 135: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.2 Pengurusan Risiko Kredit (Samb.)

51.2.1e Unjuran nilai cagaran untuk aset kewangan

Jadual berikutnya adalah ringkasan kewangan kesan cagaran diterima daripada pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan:

Kesan kewangan Pendedahan maksimum Bahagian pendedahan cagaran kredit kepada risiko kredit tidak dijamin Fees 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 2014 2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kumpulan Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan Kasar Sewa beli 14,494,764 14,560,825 25,786,085 26,036,693 11,291,321 11,475,868 Pinjaman perumahan 16,126,191 15,053,767 17,641,698 15,957,529 1,515,507 903,762 Kad kredit 4,927 3,678 2,075,599 2,220,263 2,070,672 2,216,585 Pinjaman dan pembiayaan lain 2,452,170 2,922,977 5,308,317 5,536,774 2,856,147 2,613,797 Pinjaman korporat, pendahuluan dan pembiayaan 16,901,965 15,159,940 38,476,814 35,007,989 21,574,849 19,848,049 Pinjaman berjangka dan pinjaman penyambung 11,560,312 11,065,922 21,517,151 20,744,931 9,956,839 9,679,009 Kredit pusingans 2,621,823 1,640,901 8,441,606 6,524,250 5,819,783 4,883,349 Overdraf 1,619,674 1,489,343 2,761,667 2,645,152 1,141,993 1,155,809 Perdagangan 1,093,537 959,320 5,576,885 4,982,987 4,483,348 4,023,667 Pemfaktoran 6,619 4,454 179,505 110,669 172,886 106,215

Jumlah 49,980,017 47,701,187 89,288,513 84,759,248 39,308,496 37,058,061

51.2.1f Cagaran dirampas

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Hartanah kediaman 150 493 Hartanah bukan kediaman 66,655 72,339

66,805 72,832

Metodologi Untuk Menentukan Peruntukan Individu dan Kolektif

Penilaian dilakukan untuk menentukan sama ada wujud bukti objektif kemerosotan nilai secara individu bagi aset kewangan yang ketara secara individu, dan secara kolektif bagi aset kewangan yang tidak ketara secara individu atau tidak terjejas secara individu.

Penilaian Individu

Penilaian individu dibahagikan kepada 2 proses utama – pengesanan peristiwa (peristiwa-peristiwa) dan penilaian kemerosotan nilai:

(a) Pengurusan pencetus Dalam pengurusan pencetus, aset kewangan yang melebihi had penilaian individu yang ditetapkan dinilai menggunakan pencetus

kemerosotan nilai berkaitan untuk bukti objektif kemerosotan nilai. (b) Penilaian aset Aset kewangan yang dicetuskan oleh pencetus kemerosotan nilai akan diukur bagi bukti kebarangkalian kemerosotan nilai yang tinggi iaitu

anggaran diperoleh semula (berdasarkan kaedah unjuran aliran tunai didiskaunkan dan mengambil kira keadaan ekonomi) adalah kurang daripada nilai bawaan atau nilai saksama kurang daripada nilai bawaan.

Penilaian kolektif

Pinjaman dan pendahuluan, serta komitmen dan luar jangkaan di bawah tahap ketara dan yang tidak dinilai sebagai terjejas secara individu, akan tertakluk kepada penilaian kolektif dan peruntukan kolektif yang sejajar akan turut dikira. Metodologi penilaian dan peruntukan kemerosotan nilai secara kolektif menggunakan data sejarah kerugian untuk menghasilkan tahap peruntukan. Peruntukan kolektif dikira selepas membuat pelarasan yang perlu bagi menggambarkan keadaan ekonomi semasa.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 255

Page 136: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.3 Pengurusan Risiko Kecairan dan Pendanaan

Risiko kecairan adalah risiko apabila organisasi sama ada tidak mempunyai sumber kewangan sedia mencukupi untuk memenuhi

semua obligasi dan komitmennya apabila tiba masanya, atau hanya boleh mengakses sumber kewangan ini pada kos tidak munasabah.

Pendedahan risiko kecairan timbul terutamanya daripada aktiviti pengambilan deposit dan pinjaman dan gangguan pasaran, dan kadangkala

akibat pengeluaran ketara dana daripada pembiayaan dikontrakkan sebelum ini dan komitmen pembelian. Pengurusan pendanaan

adalah keupayaan berterusan bagi mendapatkan dana mencukupi untuk membiayai aktiviti perniagaan kini dan dirancang pada kos yang

munasabah. Pengurusan pendanaan yang tidak teratur mungkin membawa kepada masalah kecairan. Sebaliknya, pengurusan risiko

kecairan yang tidak mencukupi juga boleh membawa kepada risiko pendanaan.

Proses pengurusan risiko kecairan ditunjukkan dalam jadual di bawah:

Pengurusan risiko kecairan Kumpulan diselaraskan dengan Rangka Kerja Kecairan Baru yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia. Objektif

utama pengurusan risiko Kumpulan adalah untuk memastikan kewujudan dana mencukupi pada kos berpatutan bagi memenuhi semua

komitmen apabila tiba masanya. Sebahagian objektif ini ditadbir menerusi pengekalan portfolio aset kecairan berkualiti tinggi yang dapat

melindungi daripada keadaan pendanaan buruk serta menyokong operasi harian. Objektif kedua adalah untuk memastikan struktur

pendanaan optimal dan mengimbangi objektif pengurusan risiko kecairan utama, yang termasuk mempelbagaikan sumber-sumber dana,

asas pelanggan dan tempoh matang.

Jawatankuasa CEO Kumpulan (“GCC”) adalah badan yang bertanggungjawab untuk meluluskan polisi dan strategi pengurusan kecairan

Kumpulan, dan bertanggungjawab dalam menentukan had-had kecairan, mencadangkan polisi risiko kecairan dan pelan luar jangka

pendanaan, amalan yang mematuhi keperluan kawal selia tempatan, dan memantau kecairan secara berterusan. Jabatan Pengurusan

Modal dan Kunci Kira-kira dan Pengurusan Risiko Kumpulan mencadangkan dan mengawasi pelaksanaan polisi-polisi dan kawalan lain

yang berkaitan risiko.

Lembaga Pengarah memberikan pengawasan kepada pengurusan risiko kecairan manakala Jawatankuasa CEO Kumpulan adalah badan

yang bertanggungjawab untuk meluluskan polisi dan strategi pengurusan kecairan Kumpulan, dan bertanggungjawab dalam menentukan

had-had kecairan, mencadangkan polisi risiko kecairan dan pelan luar jangka pendanaan, amalan yang mematuhi keperluan kawal selia

tempatan, dan memantau kecairan secara berterusan. Jabatan Pengurusan Modal dan Kunci Kira-kira dan Perngurusan Risiko Kumpulan

mencadangkan dan mengawasi perlaksanaan polisi-polisi dan kawalan lain yang berkaitan risiko.

Pengenalpastian

Kawalan/ Pengurangan

Penilaian/ Pengukuran

Pemantauan/Semakan

• Mengenal pasti risiko kecairan dalam lingkungan aktiviti perniagaan baru dan yang sedia ada

• Menilai maklumat berkaitan pasaran seperti trend pasaran dan data ekonomi

• Mengikuti perkembangan keperluan kawal selia

• Rangka Kerja Kecairan Baru (“NLF”)

• Nisbah Penumpuan Kecairan

• Nishah Liputan Kecairan (“LCR”)

• Nishah Pinjaman kepada Deposit (“LDR”)

• Had NLF

• Nisbah Penumpuan

• Had LCR

• Had LDR

• Lain-lain had pengurusan terperinci

• Memantau had

• Semakan dan pelaporan berkala

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

256 Laporan Tahunan 2014

Page 137: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.3 Pengurusan Risiko Kecairan (Samb.)

Ujian tekanan dilakukan untuk menilai dan merancang kesan pelbagai senario yang mungkin mempunyai risiko terhadap kecairan

Kumpulan. Hasil ujian tekanan menyumbang kepada pembentukan had risiko kecairan dan Pelan Pendanaan Luar jangkaan Kumpulan.

Kumpulan memberi penekanan terhadap kepentingan akaun deposit pelanggan sebagai sumber dana untuk membiayai pinjaman/

pembiayaan kepada para pelanggan. Mereka dipantau menggunakan nisbah pinjaman/pembiayaan terlaras kepada deposit, yang

membandingkan pinjaman/pembiayaan dan pendahuluan kepada pelanggan sebagai peratusan kepada akaun deposit pelanggan,

bersama-sama dengan pendanaan berjangka dengan tempoh asal kematangan melebihi tiga tahun.

Sebagai amalan pengurusan kecairan konservatif, sebahagian daripada aset jangka sederhana dibiayai oleh liabiliti jangka sederhana.

Jangka sederhana ditakrifkan oleh Kumpulan sebagai baki tempoh kematangan melebihi satu tahun.

Sebagai persediaan untuk melaksanakan metriks kecairan Basel III, Kumpulan sudah memantau LCR dan Nisbah Pendanaan Stabil Bersih

(“NSFR”) dan terus melaksanakan strategi bagi memastikan kewujudan kecairan yang kos efektif. Bergantung kepada peraturan terperinci

yang dimaktubkan, Kumpulan yakin dapat memenuhi keperluan Bank Negara Malaysia berhubung metriks kecairan Basel III mengikut

jadual pelaksanaan yang diluluskan baru-baru ini.

51.3.1 Analisis Aset dan Liabiliti Kewangan menurut Baki Kematangan Berkontrak

Jadual di bawah adalah ringkasan profil kematangan aset dan liabiliti kewangan Kumpulan pada 31 Mac. Semua derivatif

yang digunakan untuk tujuan lindungan nilai dibentangkan mengikut tempoh matang, berdasarkan obligasi pembayaran balik

berkontrak tidak didiskaunkan.

Pembayaran balik yang tertakluk kepada notis dianggap seolah-olah notis diberikan serta-merta. Walau bagaimanapun,

Kumpulan menjangkakan ramai pelanggan tidak akan meminta pembayaran balik pada tarikh terawal boleh diminta untuk

Kumpulan membayar dan jadual itu tidak menggambarkan aliran tunai yang dijangka yang digambarkan oleh sejarah pengekalan

deposit Kumpulan.

Jadual di bawah menunjukkan kematangan tempoh tamat berkontrak liabiliti dan komitmen luar jangka Kumpulan. Setiap

komitmen pinjaman tidak dikeluarkan (undrawn loan) dimasukkan dalam lingkungan masa yang mengandungi tarikh terawal

ia boleh dikeluarkan (drawn down). Perlu dinyatakan bahawa ini bukanlah cara Kumpulan menguruskan risiko kecairan untuk

pendedahan luar kunci kira-kira.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 257

Page 138: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51.

PE

NG

UR

US

AN

RIS

IKO

(SA

MB

.)

51

.3 P

eng

urus

an R

isik

o K

ecai

ran

dan

Pen

dan

aan

(Sam

b.)

51.3

.1

Ana

lisis

Ase

t d

an L

iab

iliti

Kew

ang

an M

eng

ikut

Bak

i Kem

atan

gan

Ko

ntra

ktua

l (S

amb

.)

51.3

.1a

Ana

lisis

Ase

t d

an L

iab

iliti

Kew

ang

an M

eng

ikut

Bak

i Kem

atan

gan

Ko

ntra

ktua

l

Ti

ada

Se

hing

ga 1

>1

hin

gga

>3 h

ingg

a >6

hin

gga

>1 h

ingg

a M

eleb

ihi 5

ke

mat

anga

n

Kum

pula

n bu

lan

3 bu

lan

6 bu

lan

12 b

ulan

5

tahu

n ta

hun

diny

atak

an

Jum

lah

31

Mac

201

4 RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

As

et K

ewan

gan

Tu

nai d

an d

ana

jangk

a pe

ndek

10

,296

,433

– –

– –

– 10

,296

,433

Se

kurit

i dibe

li di b

awah

per

janjia

n jua

lan se

mula

– –

– –

– –

Depo

sit d

an si

mpa

nan

deng

an

bank

dan

insti

tusi

kewa

ngan

lain

– 96

1,02

3 26

,529

12

8,64

8 5,

012

– –

1,12

1,21

2

Aset

kewa

ngan

der

ivatif

21,9

41

30,2

90

37,4

01

96,0

64

272,

119

48,3

35

– 50

6,15

0

Aset

kewa

ngan

dipe

gang

unt

uk u

rus n

iaga

34

,206

15

3,67

8 12

6,89

8 10

4,61

0 2,

315,

920

1,37

6,51

0 21

4,10

7 4,

325,

929

Pe

labur

an ke

wang

an se

dia u

ntuk

diju

al 2,

397,

206

3,37

4,31

5 40

1,21

4 30

2,30

7 2,

110,

612

3,68

6,30

4 1,

165,

947

13,4

37,9

05

Pelab

uran

kewa

ngan

dipe

gang

hing

ga m

atan

g 32

6,61

0 6,

882

43,4

63

246,

414

1,00

7,09

9 4,

406,

891

– 6,

037,

359

Pi

njam

an, p

enda

hulua

n da

n pe

mbia

yaan

kasa

r 5,

714,

377

6,66

9,71

3 7,

668,

429

10,7

05,6

90

49,3

80,2

69

32,2

05,5

23

– 11

2,34

4,00

1

Jum

lah te

rhut

ang

darip

ada

peng

asal

881

3,90

8 4,

904

10,1

59

341,

783

– –

361,

635

De

posit

ber

kanu

n de

ngan

Ban

k Neg

ara

Mala

ysia

– –

– –

– 3,

122,

961

– 3,

122,

961

Ju

mla

h As

et K

ewan

gan

Tida

k Di

disk

aun

18,7

91,6

54

11,1

99,8

09

8,30

8,83

8 11

,593

,892

55

,432

,814

44

,846

,524

1,

380,

054

151,

553,

585

Li

abilit

i Kew

anga

n

Depo

sit d

an si

mpa

nan

deng

an b

ank

dan

institu

si ke

wang

an la

in 2,

550,

428

1,28

2,14

6 23

,880

14

6,80

0 24

3,15

8 –

– 4,

246,

412

Se

kurit

i diju

al di

bawa

h pe

rjanji

an b

elian

sem

ula

– –

– –

– –

– –

Ob

ligas

i reku

rsa

ke a

tas p

injam

an ya

ng d

ijual

kepa

da C

agam

as B

erha

d 44

,207

10

,884

18

,389

72

3,63

2 2,

829,

395

– –

3,62

6,50

7

Liabil

iti ke

wang

an d

eriva

tif 4,

192

15,9

12

49,1

33

92,4

29

240,

182

38,5

82

– 44

0,43

0

Depo

sit d

aripa

da p

elang

gan

41

,873

,439

16

,160

,515

13

,913

,639

15

,391

,213

4,

281,

808

– –

91,6

20,6

14

Pend

anaa

n be

rjang

ka

1,28

2,22

4 1,

192,

991

77,3

76

1,91

8,45

0 2,

050,

066

668,

197

– 7,

189,

304

Bi

l dan

pen

erim

aan

perlu

diba

yar

– –

– –

– –

– –

Hu

tang

dite

rbitk

an d

an d

ana

dipinj

am ya

ng la

in

11,1

46

16,0

61

92,5

02

390,

058

3,68

3,31

2 1,

860,

943

– 6,

054,

022

Ju

mla

h Li

abilit

i Kew

anga

n Ti

dak

Didi

skau

n 45

,765

,636

18

,678

,509

14

,174

,919

18

,662

,582

13

,327

,921

2,

567,

722

– 11

3,17

7,28

9

Lia

biliti

luar ja

ngka

51

3,09

2 67

8,99

6 89

2,91

5 1,

681,

064

3,38

5,19

3 52

8,69

0 –

7,67

9,95

0

Kom

itmen

5,

601,

809

2,47

2,89

8 3,

227,

778

5,40

6,32

8 3,

572,

944

8,29

5,35

1 –

28,5

77,1

08

Ju

mla

h ko

mitm

en d

an ja

min

an

6,11

4,90

1 3,

151,

894

4,12

0,69

3 7,

087,

392

6,95

8,13

7 8,

824,

041

– 36

,257

,058

Not

a-N

ota

Kep

ada

Pen

yata

Kew

anga

n258 Laporan Tahunan 2014

Page 139: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51.

PE

NG

UR

US

AN

RIS

IKO

(SA

MB

.)

51

.3 P

eng

urus

an R

isik

o K

ecai

ran

dan

Pen

dan

aan

(Sam

b.)

51.3

.1

Ana

lisis

Ase

t d

an L

iab

iliti

Kew

ang

an M

eng

ikut

Bak

i Kem

atan

gan

Ko

ntra

ktua

l (S

amb

.)

51.3

.1a

Ana

lisis

Ase

t d

an L

iab

iliti

Kew

ang

an M

eng

ikut

Bak

i Kem

atan

gan

Ko

ntra

ktua

l (S

amb

.)

Ti

ada

Se

hing

ga 1

>1

hin

gga

>3 h

ingg

a >6

hin

gga

>1 h

ingg

a M

eleb

ihi 5

ke

mat

anga

n

Kum

pula

n bu

lan

3 bu

lan

6 bu

lan

12 b

ulan

5

tahu

n ta

hun

diny

atak

an

Jum

lah

31

Mac

201

3 RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

As

et K

ewan

gan

Tu

nai d

an d

ana

jangk

a pe

ndek

11

,800

,682

– –

– –

– 11

,800

,682

Se

kurit

i dibe

li di b

awah

per

janjia

n jua

lan se

mula

– –

– 20

0,60

5 –

– 20

0,60

5

Depo

sit d

an si

mpa

nan

deng

an b

ank

dan

institu

si ke

wang

an la

in –

2,01

7,61

8 5,

818

6,04

3 35

8,60

6 –

– 2,

388,

085

As

et ke

wang

an d

eriva

tif 36

,553

34

,533

31

,608

86

,349

19

1,35

5 29

,861

410,

259

As

et ke

wang

an d

ipega

ng u

ntuk

uru

s niag

a 21

1,72

3 63

1,33

5 24

3,26

4 27

7,21

6 3,

286,

080

3,43

6,20

3 43

6,84

3 8,

522,

664

Pe

labur

an ke

wang

an se

dia u

ntuk

diju

al 72

7,48

5 70

3,95

4 49

,486

92

,549

1,

966,

063

2,48

6,26

6 1,

433,

539

7,45

9,34

2

Pelab

uran

kewa

ngan

dipe

gang

hing

ga m

atan

g 1,

099,

758

1,89

7,10

4 42

,813

48

,344

1,

079,

290

4,50

5,82

5 –

8,67

3,13

4

Pinja

man

, pen

dahu

luan

dan

pem

biaya

an ka

sar

4,62

8,82

5 6,

150,

142

8,77

5,68

0 9,

721,

471

47,8

46,8

24

36,5

65,2

53

– 11

3,68

8,19

5

Jum

lah te

rhut

ang

darip

ada

peng

asal

757

3,58

2 4,

455

9,25

4 36

1,60

9 –

– 37

9,65

7

Depo

sit b

erka

nun

deng

an B

ank N

egar

a M

alays

ia –

– –

– –

2,90

7,43

5 –

2,90

7,43

5

Ju

mla

h As

et K

ewan

gan

Tida

k Di

disk

aun

18,5

05,7

83

11,4

38,2

68

9,15

3,12

4 10

,241

,226

55

,290

,432

49

,930

,843

1,

870,

382

156,

430,

058

Li

abilit

i Kew

anga

n

Depo

sit d

an si

mpa

nan

deng

an b

ank

dan

institu

si ke

wang

an la

in 1,

221,

435

1,12

0,41

4 39

6,04

5 47

,141

43

8,88

2 –

– 3,

223,

917

Se

kurit

i diju

al di

bawa

h pe

rjanji

an b

elian

sem

ula

– –

– –

– –

– –

Ob

ligas

i reku

rsa

ke a

tas p

injam

an ya

ng d

ijual

kepa

da C

agam

as B

erha

d 22

,007

3,

582

4,45

5 30

,386

3,

488,

119

– –

3,54

8,54

9

Liabil

iti ke

wang

an d

eriva

tif 37

,106

25

,233

43

,682

10

5,16

8 17

8,52

2 16

,383

406,

094

De

posit

dar

ipada

pela

ngga

n 43

,325

,357

14

,643

,509

11

,869

,895

13

,336

,381

3,

007,

175

– –

86,1

82,3

17

Pend

anaa

n be

rjang

ka

390,

435

1,12

5,73

7 18

0,37

0 49

6,07

8 4,

142,

178

685,

170

– 7,

019,

968

Bi

l dan

pen

erim

aan

perlu

diba

yar

725,

456

989,

306

239,

395

– –

– –

1,95

4,15

7

Huta

ng d

iterb

itkan

dan

dan

a dip

injam

yang

lain

13,1

78

7,24

2 85

,507

12

6,29

0 3,

419,

153

1,89

3,90

5 –

5,54

5,27

5

Ju

mla

h Li

abilit

i Kew

anga

n Ti

dak

Didi

skau

n 45

,734

,974

17

,915

,023

12

,819

,349

14

,141

,444

14

,674

,029

2,

595,

458

– 10

7,88

0,27

7

Lia

biliti

luar ja

ngka

62

9,53

8 60

8,16

6 79

5,83

3 1,

436,

835

2,87

9,59

3 55

5,45

2 10

0 6,

905,

517

Ko

mitm

en

8,10

2,33

2 2,

263,

746

3,76

5,68

4 5,

901,

649

3,03

5,09

1 7,

168,

911

– 30

,237

,413

Ju

mla

h ko

mitm

en d

an ja

min

an

8,73

1,87

0 2,

871,

912

4,56

1,51

7 7,

338,

484

5,91

4,68

4 7,

724,

363

100

37,1

42,9

30

Not

a-N

ota

Kep

ada

Pen

yata

Kew

anga

nAMMB Holdings Berhad (223035-V) 259

Page 140: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51.

PE

NG

UR

US

AN

RIS

IKO

(SA

MB

.)

51

.3 P

eng

urus

an R

isik

o K

ecai

ran

dan

Pen

dan

aan

(Sam

b.)

51.3

.1

Ana

lisis

Ase

t d

an L

iab

iliti

Kew

ang

an M

eng

ikut

Bak

i Kem

atan

gan

Ko

ntra

ktua

l (S

amb

.)

51.3

.1a

Ana

lisis

Ase

t d

an L

iab

iliti

Kew

ang

an M

eng

ikut

Bak

i Kem

atan

gan

Ko

ntra

ktua

l (S

amb

.)

Ti

ada

Se

hing

ga 1

>1

hin

gga

>3 h

ingg

a >6

hin

gga

>1 h

ingg

a M

eleb

ihi 5

ke

mat

anga

n

Syar

ikat

bu

lan

3 bu

lan

6 bu

lan

12 b

ulan

5

tahu

n ta

hun

diny

atak

an

Jum

lah

31

Mac

201

4 RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

As

et K

ewan

gan

Tu

nai d

an d

ana

jangk

a pe

ndek

53

,189

– –

– –

– 53

,189

De

posit

dan

sim

pana

n de

ngan

ban

k

da

n ins

titusi

kewa

ngan

lain

– –

212,

103

– –

– –

212,

103

Pe

labur

an ke

wang

an se

dia u

ntuk

diju

al –

– –

– –

– 18

6,83

4 18

6,83

4

Ju

mla

h As

et K

ewan

gan

Tida

k Di

disk

aun

53

,189

212,

103

– –

– 18

6,83

4 45

2,12

6

Li

abilit

i Kew

anga

n

Pend

anaa

n be

rjang

ka

– 20

8,80

2 28

,478

72

1,81

9 64

8,67

1 50

0,00

0

– 2,

107,

770

Ju

mla

h Li

abilit

i Kew

anga

n Ti

dak

Didi

skau

n –

208,

802

28,4

78

721,

819

648,

671

500,

000

– 2,

107,

770

Ti

ada

Se

hing

ga 1

>1

hin

gga

>3 h

ingg

a >6

hin

gga

>1 h

ingg

a M

eleb

ihi 5

ke

mat

anga

n

Syar

ikat

bu

lan

3 bu

lan

6 bu

lan

12 b

ulan

5

tahu

n ta

hun

diny

atak

an

Jum

lah

31

Mac

201

3 RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

RM

’000

As

et K

ewan

gan

Tu

nai d

an d

ana

jangk

a pe

ndek

42

,350

– –

– –

– 42

,350

De

posit

dan

sim

pana

n de

ngan

ban

k dan

ins

titusi

kewa

ngan

lain

– 55

,675

– –

– –

55,6

75

Pelab

uran

kewa

ngan

sedia

unt

uk d

ijual

– –

– –

– 17

,259

17

,259

Ju

mla

h As

et K

ewan

gan

Tida

k Di

disk

aun

42,3

50

55,6

75

– –

– –

17,2

59

115,

284

Li

abilit

i Kew

anga

n

Pend

anaa

n be

rjang

ka

– 20

8,73

7 27

,518

32

7,85

2 68

7,72

1 51

1,21

9 –

1,76

3,04

7

Ju

mla

h Li

abilit

i Kew

anga

n Ti

dak

Didi

skau

n

– 20

8,73

7 27

,518

32

7,85

2 68

7,72

1 51

1,21

9 –

1,76

3,04

7

Not

a-N

ota

Kep

ada

Pen

yata

Kew

anga

n260 Laporan Tahunan 2014

Page 141: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.4 Pengurusan Risiko Pasaran

Risiko pasaran adalah risiko kerugian disebabkan oleh perubahan kurang baik dalam tahap atau turun naik kadar atau harga pasaran,

seperti kadar faedah/keuntungan, tebaran kredit, harga ekuiti dan kadar pertukaran asing. Kumpulan membezakan antara dua jenis risiko

pasaran: Risiko Pasaran Didagangkan (“TMR”) dan Risiko Pasaran Tidak Didagangkan (“NTMR”). Penilaian, kawalan dan pemantauan

risiko-risiko ini adalah tanggungjawab Risiko Pasaran Kumpulan (“GMR”).

Risiko Pasaran Didagangkan

Proses pengurusan TMR digambarkan dalam jadual di bawah.

TMR hasil daripada urus niaga yang mana Kumpulan bertindak sebagai prinsipal dengan pelanggan atau pasaran. Ia melibatkan pengambilan kedudukan dalam pendapatan tetap, ekuiti, tukaran asing, komoditi dan/atau derivatif. Objektif pengurusan TMR adalah untuk memahami, mengukur secara tepat dan bekerjasama dengan perniagaan untuk memastikan pendedahan diuruskan dalam struktur had dan tahap keupayaan mengambil risiko yang diluluskan oleh Lembaga dan Pengurusan Eksekutif. Ini dilakukan melalui pengukuran risiko pasaran didagangkan berkesan, penetapan had, pemantauan had, dan kerjasama dan persetujuan dengan unit-unit perniagaan.

VaR, ALL, HSL dan kawalan pengurusan terperinci yang lain digunakan untuk mengukur, memantau dan mengawal pendedahan TMR. VaR adalah ukuran kuantitif yang menggunakan sejarah keadaan pasaran terkini untuk menganggarkan potensi kerugian dalam nilai pasaran, pada tahap keyakinan tertentu dan di sepanjang tempoh pemegangan tertentu. Had kerugian berfungsi untuk memberi amaran kepada pengurusan terhadap keperluan mengambil tindakan relevan dan bersesuaian apabila ia dicetus.

Untuk melengkapi VaR, HSL digunakan sebagai pengukuran potensi kesan terhadap ke atas nilai portfolio disebabkan oleh pergerakan pasaran yang lebih ekstrem walaupun munasabah. Selain itu, HSL digunakan bagi mengukur dan memastikan Kumpulan dapat menyerap pergerakan pasaran ekstrem yang tidak dijangka.

Selain daripada VaR, ALL dan HSL, kawalan kepekaan tambahan (sebagai contoh Had Greek/PV01) dan petunjuk-petunjuk digunakan untuk memantau perubahan dalam nilai portfolio disebabkan oleh perubahan dalam faktor-faktor risiko dalam keadaan pasaran yang berbeza.

Pengenalpastian

Kawalan/ Pengurangan

Penilaian/ Pengukuran

Pemantauan/Semakan

• Mengenal pasti risiko pasaran produk baru dan yang sedia ada

• Menilai maklumat berkaitan pasaran seperti trend pasaran dan data ekonomi

• Nilai berisiko (“VaR”)

• Had Kerugian Tahunan (“ALL”)

• Modal Berisiko (“CaR”) Sejarah Tekanan Kerugian (“HSL”)

• Lain-lain Kawalan Terperinci Pengurusan

• Had VaR

• Had HSL

• Had Penumpuan

• Had Greek (Tahunan/Bulanan/Harian)

• Had Penumpuan

• Had Greek (Delta/Gamma/Delta-Gamma/Vega/Theta)

• Nilai Semasa Satu Mata Asas (“PV01”)

• Had Stealth

• Had Saiz Kedudukan

• Had Tempoh Maksimum

• Tempoh Pegangan Maksimum

• Tempoh Pegangan Minimum

• Instrumen/Mata wang/Negara yang diluluskan

• Memantau Had

• Semakan dan pelaporan berkala

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 261

Page 142: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.4 Pengurusan Risiko Pasaran (Samb.)

Risiko Pasaran Didagangkan (Samb.)

GMR memantau dan melaporkan pendedahan risiko terhadap had setiap hari. Portfolio kedudukan risiko pasaran juga dilaporkan kepada GCC, RMCD dan Lembaga. Selain itu, polisi dan prosedur sudah tersedia bagi memastikan tindakan segera diambil jika berlaku ketidakpatuhan kepada had. Unit Perniagaan yang terdedah kepada risiko pasaran didagangkan dikehendaki mengekalkan pendedahan risiko dalam lingkungan had risiko yang diluluskan. Unit-unit Perniagaan dikehendaki menyediakan pelan tindakan bagi menangani sebarang ketakpatuhan kepada had. Pelan tindakan mestilah diluluskan oleh Pengurusan Kanan.

Kumpulan menerima pakai Pendekatan Standard untuk pengiraan caj modal risiko pasaran. Caj modal berfungsi sebagai penampan atau “buffer” terhadap kerugian daripada kemungkiran pergerakan pasaran yang buruk.

GMR komited terhadap penambahbaikan berterusan ke atas sistem dan proses risiko pasaran, dan mengagihkan sumber yang besar untuk usaha ini.

Risiko Pasaran Tidak Didagangkan

Risiko Kadar Faedah/Kadar Risiko Pulangan dalam Buku Perbankan

Proses pengurusan risiko kadar faedah/risiko kadar pulangan dalam Buku Perbankan (“IRR/ RORBB”) digambarkan dalam jadual di bawah:

IRR/RORBB hasil daripada perubahan dalam kadar faedah/keuntungan pasaran yang memberi kesan kepada teras faedah/keuntungan bersih, aliran tunai masa hadapan atau nilai saksama instrumen kewangan. Risiko-risiko berpunca daripada ketidaksepadanan antara tarikh peletakan semula harga aset dan liabiliti, perubahan dalam keluk pendapatan, dan ketidakstabilan tersirat pada opsyen kadar faedah/keuntungan. Penyediaan produk dan perkhidmatan perbankan runcit dan borong (terutamanya aktiviti peminjaman/pembiayaan dan aktiviti pengambilan deposit) mewujudkan kedudukan yang sensitif terhadap faedah/kadar keuntungan dalam penyata kedudukan kewangan Kumpulan.

Objektif utama pengurusan risiko kunci kira-kira adalah untuk menguruskan sensitiviti pendapatan faedah/keuntungan di samping mengekalkan tahap IRR/RORBB dan risiko pendanaan yang boleh diterima serta untuk menguruskan nilai ekonomi modal Kumpulan.

Pengawasan Lembaga ke atas IRR/RORBB disokong oleh GCC. GCC bertanggungjawab untuk menyelaras tahap keupayaan mengambil risiko dan keperluan pendanaan seluruh Kumpulan dengan mengambil kira strategi perniagaan seluruh Kumpulan. GCC secara konsisten mengawasi jurang kedudukan, pertumbuhan aset dan campuran liabiliti berbanding prospek keseluruhan kadar faedah/keuntungan. Ia juga mengkaji semula strategi-strategi bagi memastikan paras IRR/RORBB yang selesa dikekalkan. Kumpulan telah berjaya memperolehi pinjaman jangka panjang, menggunakan swap kadar faedah/keuntungan untuk menguruskan IRR/RORBB, dengan itu dapat mewujudkan profil jurang yang boleh diterima. Selaras dengan polisi Kumpulan, kedudukan dipantau setiap hari dan strategi lindungan nilai digunakan untuk memastikan pendedahan risiko dikekalkan dalam lingkungan had yang ditetapkan oleh Lembaga.

Kumpulan mengukur risiko kerugian yang timbul daripada kemungkinan pergerakan kurang baik dalam kadar faedah/keuntungan pasaran dan ketidaktentuan dengan menggunakan VaR. VaR adalah pengukuran kuantitatif IRR/RORBB yang menggunakan sejarah terkini keadaan pasaran untuk menganggarkan potensi kerugian dalam nilai ekonomi, pada tahap keyakinan tertentu dan di sepanjang tempoh pemegangan tertentu.

Kumpulan melengkapi VaR melalui ujian tekanan pendedahan IRR/RORBB bagi menyerlahkan potensi risiko yang mungkin timbul daripada peristiwa-peristiwa pasaran ekstrem yang jarang tetapi mungkin berlaku.

Pengenalpastian

Kawalan/ Pengurangan

Penilaian/ Pengukuran

Pemantauan/Semakan

• Mengenal pasti IRR/RORBB di kalangan produk baru dan yang sedia ada

• Menilai maklumat berkaitan pasaran seperti trend pasaran dan data ekonomi

• VaR

• Perolehan Berisiko (“EaR”)

• PV01

• Lain-lain Kawalan Terperinci Pengurusan

• Had VaR

• Had EaR

• Had PV01

• Lain-lain Had Terperinci Pengurusan

• Memantau Had

• Semakan dan pelaporan berkala

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

262 Laporan Tahunan 2014

Page 143: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.4 Risiko Pasaran (Samb.)

Risiko Pasaran Tidak Didagangkan (Samb.)

Risiko Kadar Faedah/Kadar Risiko Pulangan dalam Buku Perbankan (Samb.)

Andaian utama dalam analisis jurang dan sensitiviti berkaitan dengan tingkah laku kadar dan tebaran faedah/keuntungan, perubahan dalam pinjaman/pembiayaan dan baki produk deposit disebabkan oleh ciri-ciri tingkah laku dalam persekitaran kadar faedah/keuntungan yang berbeza. Andaian ketara termasuk ciri-ciri penentuan semula harga dan ketahanan deposit yang tidak dapat dipastikan atau tiada tempoh matang.

Senario kadar mungkin termasuk peningkatan mendadak kadar feadah/keuntungan, anjakan beransur-ansur kadar faedah/keuntungan, dan pengurangan atau peningkatan tebaran. Kebiasaannya setiap analisis merangkumi apa yang dianggap pengurusan sebagai andaian paling sesuai mengenai perangai pelanggan dalam sesuatu senario kadar faedah/keuntungan. Walau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu andaian sengaja diubah untuk menguji pendedahan Kumpulan terhadap peristiwa tertentu.

Strategi Kumpulan adalah untuk mengoptimumkan pendedahan kepada IRR/RORBB dalam lingkungan had yang diluluskan oleh Lembaga. Ini dicapai melalui keupayaan untuk menyusun semula pendedahan kadar faedah/keuntungan dalam penyata kedudukan kewangan dengan menggunakan strategi pendanaan dan produk yang dinamik, disokong oleh aktiviti lindungan nilai kadar feadah/keuntungan mematuhi MFRS 139 dengan menggunakan swap kadar faedah/keuntungan dan derivatif-derivatif lain. Pendekatan ini diselia oleh polisi-polisi Kumpulan dalam bidang pengurusan produk dan kecairan serta pernyataan polisi buku perbankan dan polisi-polisi lindungan nilai.

IRR/RORBB dikira setiap hari dan dilaporkan kepada GCC.

Sensitiviti Risiko Pasaran

(i) Risiko Kadar Faedah/Kadar Pulangan

Risiko kadar faedah/kadar pulangan (“IRR/ROR”) ialah risiko bahawa nilai instrumen kewangan akan turun naik disebabkan oleh perubahan pasaran dalam kadar faedah/keuntungan dan diuruskan melalui analisis jurang dan kepekaan. Pergerakan kadar faedah/ keuntungan juga memberi kesan kepada pendapatan dan perbelanjaan Kumpulan selain aset dan liabiliti dan juga dana modal. Kumpulan telah menerima pakai usaha lindungan nilai IRR/ROR untuk mengurangkan ketidakstabilan kadar faedah/keuntungan.

Jadual berikut menunjukkan sensitiviti keuntungan sebelum cukai dan ekuiti Kumpulan dan Syarikat terhadap perubahan munasabah dalam kadar faedah/keuntungan dengan semua pemboleh ubah lain kekal tidak berubah.

31 Mac 2014 31 Mac 2013 IRR/ROR IRR/ROR +100 bps -100 bps +100 bps -100 bps RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Risiko pasaran didagangkan

Kumpulan

Kesan ke atas keuntungan sebelum cukai (106,426) 114,448 (222,397) 244,645

Kesan ke atas ekuiti – – – –

Syarikat

Kesan ke atas keuntungan sebelum cukai – – – –

Kesan ke atas ekuiti – – – –

Risiko pasaran tidak didagangkan

Kumpulan

Kesan ke atas keuntungan sebelum cukai 476,410 (476,410) 447,107 (447,107)

Kesan ke atas ekuiti (196,282) 214,064 (115,170) 126,732

Syarikat

Kesan ke atas keuntungan sebelum cukai (1,717) 1,717 (1,717) 1,717

Kesan ke atas ekuiti – – – –

Nota: Analisis sensitiviti yang dibentangkan untuk risiko pasaran tidak didagangkan tidak mengambil kira aset dan liabiliti yang tidak menanggung faedah. Pendedahan ini mematuhi kaedah Kumpulan dalam menguruskan IRR/ROR dalam buku perbankan dengan memasukkan semua kadar tetap dan terapung aset kewangan dan liabiliti.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 263

Page 144: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.4 Risiko Pasaran (Samb.)

Sensitiviti Risiko Pasaran (Samb.)

(ii) Risiko Tukaran Asing

Risiko tukaran asing wujud daripada perubahan dalam kadar tukaran asing kepada pendedahan instrumen kewangan Kumpulan yang disebut dalam mata wang selain daripada mata wang fungsi entiti yang berurus niaga. Had kedudukan dikenakan untuk mengelak Kumpulan daripada pendedahan melampau kepada risiko tukaran asing.

Jadual berikut menunjukkan sensitiviti terhadap keuntungan sebelum cukai dan ekuiti Kumpulan dan Syarikat terhadap perubahan munasabah yang mungkin terjadi kepada kadar tukaran ketika semua pemboleh ubah lain kekal tidak berubah.

31 Mac 2014 31 Mac 2013 Kadar mata wang Kadar mata wang +10% -10% +10% -10% RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kesan terhadap keuntungan sebelum cukai Kumpulan USD 3,915 (3,915) 10,479 (10,479) SGD 2,627 (2,627) (1,857) 1,857 EUR (2,024) 2,024 332 (332) JPY (524) 524 (679) 679 GBP (3) 3 28 (28) Lain-lain (2,645) 2,645 (677) 677

Syarikat Lain-lain – – – –

Kesan ke atas ekuiti Kumpulan USD 32,066 (32,066) 23,340 (23,340) SGD 1,090 (1,090) (1,037) 1,037 EUR 18 (18) 15 (15)

Syarikat Lain-lain – – – –

(iii) Risiko Harga Ekuiti

Risiko harga ekuiti wujud berikutan pergerakan kurang baik dalam harga ekuiti. Risiko harga ekuiti dikawal melalui saiz kedudukan, had kerugian dan had VaR.

Jadual berikut menunjukkan sensitiviti keuntungan sebelum cukai dan ekuiti Kumpulan dan Syarikat terhadap perubahan munasabah yang mungkin terjadi kepada harga ekuiti ketika semua pemboleh ubah lain kekal tidak berubah.

31 Mac 2014 31 Mac 2013 Harga ekuiti Harga ekuiti +10% -10% +10% -10% RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kumpulan Kesan ke atas keuntungan sebelum cukai 18,264 (18,264) 20,983 (20,983) Kesan ke atas ekuiti 31,359 (31,359) 40,396 (40,396)

Syarikat Kesan ke atas keuntungan sebelum cukai – – – – Kesan ke atas ekuiti – – – –

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

264 Laporan Tahunan 2014

Page 145: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.5 PENGURUSAN RISIKO OPERASI

Risiko operasi ditakfrifkan sebagai risiko kerugian yang berpunca daripada ketidakcukupan atau kegagalan proses dalaman, manusia, sistem atau dari insiden luar yang termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko perundangan dan risiko pematuhan Syariah. Ia tidak termasuk risiko strategi, sistemik dan reputasi.

Adalah semakin diakui bahawa risiko operasi adalah risiko yang paling meluas yang dihadapi institusi-institusi kewangan hari ini.

Tahap Keupayaan Mengambil Risiko Operasi (“ORA”) adalah bahagian penting kepada rangka kerja pengurusan operasi Kumpulan yang menetapkan tahap toleransi yang boleh diterima untuk risiko operasi. Pernyataan dan pengukuran ORA diklasifikasikan berdasarkan jenis peristiwa yang menyebabkan kerugian risiko operasi, yang mana Kumpulan telah mengumpulkannya ke dalam lima (5) kategori seperti di bawah dan memantaunya menerusi Pengurusan Insiden dan Pengumpulan Data, Penunjuk Risiko Utama dan Ujian Kawalan Utama.

• Penipuan (luar & dalaman); • Amalan Pekerjaan dan Keselamatan Tempat Kerja; • Pelanggan, Produk dan Amalan Perniagaan; • Gangguan Perniagaan, Kegagalan Sistem dan Kerosakan kepada Aset Fizikal; dan • Perlaksanaan, Penghantaran dan Pengurusan Proses

Pengurusan Risiko Operasi (“ORM”) adalah disiplin dan proses yang berterusan dan sistematik yang merangkumi pengenalpastian risiko, penilaian, pemantauan dan pelaporan risiko untuk tujuan membuat keputusan dan pelaksanaan kawalan risiko, yang mengakibatkan kepada penerimaan, pengurangan atau penghindaran risiko. ORM mengawasi risiko operasi, termasuk risiko kerugian yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses-proses dalaman, manusia dan sistem atau insiden luaran.

Kumpulan meminimumkan risiko operasi dengan mewujudkan polisi, kawalan dalaman dan prosedur bersesuaian selain mempunyai prosedur sandaran untuk aktiviti utama dan melakukan perancangan kesinambungan perniagaan. Ini semua disokong oleh semakan bebas oleh pasukan Audit Dalaman Kumpulan.

51.5.1 Pengurusan Kesinambungan Perniagaan

Fungsi Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (“BCM”) adalah bahagian penting dalam Pengurusan Risiko Operasi. Ia menekankan kepentingan mempunyai rangka kerja dan polisi-polisi BCM bagi mengenal pasti kejadian yang boleh mengancam operasi Kumpulan dan kewujudan fungsi kritikal pemulihan ketika berlaku masa henti operasi (downtimes). BCM membina daya tahan dan keupayaan pemulihan bagi melindungi kepentingan pihak berkepentingan Kumpulan dengan melindungi jenama dan reputasi kami.

Kumpulan secara berterusan menyemak tahap daya tahan operasi perniagaan bagi mengukuhkan keupayaan BCM untuk seluruh jabatan dan cawangan yang kritikal merentasi seluruh kawasan. Latihan merupakan satu agenda berterusan yang dijalankan untuk meningkatkan kesedaran mengenai BCM dan menyemai budaya daya ketahanan perniagaan.

51.6 RISIKO PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA

Kumpulan menguruskan risiko perundangan dan kawal selia untuk perniagaannya. Risiko perundangan berpunca daripada kemungkinan pelanggaran undang-undang dan keperluan kawal selia yang berkaitan, kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan, tuntutan mahkamah atau keputusan penghakiman yang tidak berpihak terhadap Kumpulan yang mungkin membawa kepada kerugian, gangguan atau menyebabkan risiko kewangan dan reputasi.

Risiko perundangan diawasi oleh Jawatankuasa CEO Kumpulan, berdasarkan nasihat daripada penasihat perundangan dalaman dan jika perlu, dengan perundingan penasihat perundangan luar bagi memastikan risiko ini diuruskan sebaiknya.

Proses pemantauan kawal selia risiko dan kawalan yang proaktif adalah penting untuk mana-mana kumpulan kewangan bagi memberi jaminan bahawa produk dan perkhidmatan yang ditawakan adalah konsisten dengan keperluan kawal selia dan amalan terbaik industri. Pematuhan Kawal Selia memastiikan semua langkah-langkah bersesuaian diperkenal dan dilaksanakan sebaiknya dan pada masa sama menyemai budaya pematuhan di setiap peringkat kakitangan. Antara usaha yang diperkenalkan adalah pemantauan dan pelaporan, khidmat nasihat dan penyebaran maklumat. Satu proses telah dilaksanakan bagi menyeragamkan amalan pematuhan merentasi keseluruhan Kumpulan.

Sistem pemantauan dan pelaporan pematuhan adalah satu mekanisma yang mana perniagaan memantau pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan selain menyediakan laporan bulanan, sukuan dan kekecualian yang dijalankan secara ‘online’. Ini mengesahkan komitmen kami terhadap infrastruktur pematuhan berpusat yang merangkumi penilaian sendiri oleh kakitangan secara kerap, oleh itu memberikan jaminan kepada pengurusan bahawa kakitangan menyedari dan mematuhi keperluan dalaman dan luaran.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 265

Page 146: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.6 RISIKO PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA (SAMB.)

Kesedaran pematuhan dijalankan dengan kerap untuk memastikan kakitangan sedia maklum tentang perkembangan terkini undang-undang perbankan, insurans, sekuriti dan pencegahan penggubahan wang haram, serta perkembangan kawal selia lain. Kesedaran ini membantu kakitangan untuk meningkatkan kemahiran mereka untuk mengenal pasti isu-isu pematuhan dan menyemai etika korporat yang baik. Di samping latihan yang diberikan, Repositori Pematuhan yang juga satu sumber rujukan ‘online’ terus memberikan kakitangan akses mudah kepada undang-undang dan peraturan melalui kaedah pencarian yang pelbagai.

Pematuhan Kawal Selia juga memberikan nasihat perkara-perkara berkaitan kawal selia dan pengukuran yang perlu dilaksanakan Kumpulan bagi memudahkan pematuhan kepada peraturan dan undang-undang. Bagi meningkatkan lagi pemahaman, jabatan membantu dalam taklimat, penyebaran maklumat dan menerajui usaha koordinasi.

51.7 KAWALAN PENGURUSAN RISIKO SYARIAH

Rangka Kerja Tadbir Urus Syariah untuk operasi Perbankan Islam

Rangka Kerja Tadbir Urus untuk Operasi Takaful Kumpulan

Rangka kerja tadbir urus Syariah diwujudkan dalam struktur organisasi Kumpulan untuk operasi Perbankan Islam dan takaful, yang merangkumi pengwujudan Jawatankuasa Syariah untuk AmIslamic Bank dan AmFamily Takaful Berhad (AmTakaful) sejajar dengan keperluan “Rangka Kerja Tadbir Urus Syariah untuk Institusi-Institusi Kewangan Islam” Bank Negara Malaysia. Keperluan terhadap pematuhan Syariah dikukuhkan lagi dengan penguatkuasaan IFSA. AmIslamic Bank dan AmTakaful telah masing-masing mewujudkan Jawatankuasa Syariah bebas.

Lembaga Pengarah

AmIslamic Bank

Jawatankuasa Pengarah

Pengurusan Risiko

Jawatankuasa Pengarah

Pemeriksaan Audit

Jabatan Audit

Dalaman Kumpulan

Sekretariat

Syariah

Pematuhan

Kumpulan

AmInvestment Bank

Pegawai Perhubungan

Syariah

CEO/Pengurusan

AmIslamic Bank

Jawatankuasa

Syariah

Jabatan Tadbir Urus

Syariah

Pengurusan Risiko

Kumpulan

Jawatankuasa

Pengawasan

Syariah

(Pengurusan Risiko Syariah) (Semakan Kawal

Selia Syariah)(Audit Syariah)

(Semakan Operasi Syariah)

Lembaga Pengarah

Ketua Pegawai Eksekutif

Risiko Lembaga

Jawatankuasa Syariah

Ketua Syariah

Pematuhan Kawal Selia

Penyelidikan Syariah dan Sekretariat

Risiko Bersepadu

(risiko Syariah)

GIAD – (Audit Syariah)

Lembaga Audit

CIA

Nasihat & Perundangan

Semakan Syariah

Ketua RMC

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

266 Laporan Tahunan 2014

Page 147: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.7 Kawalan Pengurusan Risiko Syariah (Samb.)

Struktur Tadbir Urus Syariah AmIslamic Bank berdasarkan kepada platform-platform Kumpulan yang dikongsi seperti Jabatan Pengurusan Risiko Kumpulan (Pengurusan Risiko Syariah), Jabatan Pematuhan Kumpulan (Semakan Kawal Selia Syariah), dan Jabatan Audit Dalaman Kumpulan (Audit Syariah) untuk fungsi-fungsi utama Syariah.

AmTakaful melaksanakan Pengurusan Risiko Syariah secara dalaman menerusi rangka kerja pengurusan risiko bersepadu manakala fungsi-fungsi Audit Syariah berdasarkan kepada platform-platform Kumpulan yang dikongsi seperti Jabatan Audit Dalaman Kumpulan. Pematuhan Syariah dilaksanakan secara bersama-sama dengan pematuhan dalaman, semakan Syariah dan penyumberan luar fungsi audit yang disokong fungsi kawalan pengurusan risiko bersepadu, penyelidikan Syariah dan keupayaan nasihat perundangan. Fungsi semakan Syariah dan penyelidikan Syariah adalah peranan dalaman yang mana fungsi pelaporan adalah kepada Jawatankuasa Syariah.

Sebagai langkah berhemat, AmIslamic Bank dan AmTakaful terus meningkatkan tadbir urus keseluruhan Syariah selaras dengan polisi-polisi kawal selia dan keperluan di bawah IFSA.

AmInvestment Bank mengguna pakai Sekretariat Syariah AmIslamic Bank bagi merujuk sebarang perkara ke Jawatankuasa Syariah. AmInvestment Bank juga mempunyai pilihan untuk melantik Penasihat Syariah luar yang berdaftar dan diluluskan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Lembaga Pengarah

Lembaga adalah bertanggungjawab ke atas pengawasan keseluruhan rangka kerja Syariah dan pematuhan Syariah termasuk pelantikan anggota-anggota Jawatankuasa Syariah. Lembaga melakukan pengawasan menerusi pelbagai jawatankuasa seperti AEC, RMCD dan Jawatankuasa Syariah.

Jawatankuasa Pemeriksaan Audit

AEC adalah jawatankuasa lembaga yang bertanggungjawab membantu Lembaga bagi memastikan operasi Perbankan Islam Kumpulan adalah mematuhi Syariah menerusi fungsi Audit Syariah yang dimainkan oleh Jabatan Audit Dalaman Kumpulan.

Jawatankuasa Pengurusan Risiko Pengarah

RMCD adalah jawatankuasa Lembaga yang bertanggungjawab membantu Lembaga dalam memastikan pengurusan risiko dan prosess kawalan tersedia dan berfungsi, termasuk pengurusan risiko Syariah menerusi Jawatan Pengurusan Risiko Kumpulan, dan melakukan semakan kawal selia Syariah menerusi Jabatan Pematuhan Kumpulan.

Jawatankuasa Syariah

Jawatankuasa Syariah bertanggungjawab terhadap perkara berkaitan Syariah. Ini termasuk menasihatkan Lembaga dan Pengurusan berhubung dengan perkara mengenai Syariah dan menyokong dan mengesahkan produk dan perkhidmatan, dan dokumen berkaitan dengan operasi Perbankan Islam. Jawatankuasa Syariah juga memberikan nasihat mengenai zakat perniagaan, kebajikan dan program-program sosial lain.

Jawatankuasa Syariah melapor kepada Lembaga dan ini memberikannya kebebasan untuk melaksanakan tugas.

Jawatankuasa Pengawasan Syariah

Untuk AmIslamic Bank, Jawatankuasa Pengawasan Syariah, yang juga jawatankuasa kecil kepada Jawatankuasa Syariah, melaksanakan pengawasan ke atas fungsi-fungsi utama dalam semakan, audit dan pengurusan risiko Syariah. Jawatankuasa Pengawasaa Syariah bertanggungjawab memberikan nasihat dan petunjuk mengenai perkara berkaitan insiden ketidakpatuhan Syariah dan amalan untuk pendapatan yang tidak mematuhi Syariah (jika ada).

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)/Pengurusan

CEO/Pengurusan bertanggungjawab untuk merujuk kepada Jawatankuasa Syariah/Jawatankuasa Pengawasan Syariah mengenai isu-isu berkaitan Syariah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi melaksanakan nasihat dan keputusan Jawatankuasa Syariah/Jawatankuasa Pengawasan Syariah. CEO/Pengurusan juga bertanggungjawab dalam menyediakan infrastruktur, persekitaran dan sumber mencukupi bagi menyokong rangka kerja tadbir urus Syariah. Ini termasuk menyediakan sistem dan kawalan mencukupi bagi memastikan kepatuhan Syariah dan pengurangan risiko Syariah.

Jabatan Tadbir Urus Syariah

Jabatan Tadbir Urus Syariah AmIslamic Bank beroperasi sebagai pusat sehenti untuk semua isu Syariah berkaitan operasi Perbankan Islam. Ini termasuk memberikan khidmat nasihat Syariah dan sokongan harian, melakukan semakan operasi Syariah, melakukan penyelidikan Syariah, dan berfungsi sebagai Sekretariat kepada Jawatankuasa Syariah dan Jawatankuasa Pengawasan Syariah. Selain itu, Jabatan Tadbir Urus Syariah juga menguruskan zakat dan aktiviti kebajikan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 267

Page 148: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

51. PENGURUSAN RISIKO (SAMB.)

51.7 Kawalan Pengurusan Risiko Syariah (Samb.)

Jabatan Syariah

Untuk AmTakaful, Jabatan Syariah merangkumi Fungsi Semakan Syariah iaitu melakukan semakan bebas ke atas operasi perniagaan

Takaful secara kerap bagi memastikan pematuhan Syariah dan Fungsi Penyelidikan Syariah membabitkan penyelidikan mendalam bagi

menyokong inovasi produk dan menyelesaikan isu-isu operasi Syariah termasuk khidmat nasihat harian dan fungsi sebagai Sekretariat.

Jabatan Syariah juga adalah pusat sehenti kepakaran Syariah yang dirujuk pihak berkepentingan mengenai risiko, audit dan pematuhan

Syariah, selain nasihat perundangan dalam usaha mempertahankan objektif risiko, pematuhan dan audit masing-masing.

Jabatan Audit Dalaman Kumpulan

Satu pasukan khusus di dalam Jabatan Audit Dalaman Kumpulan bertanggungjawab untuk melakukan penilaian bebas dalam menentukan

tahap pematuhan Syariah untuk operasi Perbankan Islam dan Takaful menerusi fungsi Audit Syariah. Bidang yang diaudit termasuk

dokumentasi struktur produk, kecukupan sistem, kawalan dalaman dan pengiraan, kecekapan kakitangan, dan kecukupan proses tadbir

urus Syariah.

Jabatan Pematuhan Kumpulan

Ia melaksanakan semakan pematuhan Syariah dari persepkstif kawal selia terhadap AmIslamic Bank. Ia dilaksanakan mengikut Rangka

Kerja Semakan Kawal Selia Syariah yang mengandungi Pemantauan Pematuhan dan Pelaporan (“CMR”) dan Penilaian Pematuhan Syariah.

CMR adalah proses penilaian sendiri berstruktur yang dilakukan mengikut masa tertentu oleh Jabatan-jabatan dan Penilaian Pematuhan

dilakukan bagi menyemak pematuhan jabatan terhadap keperluan kawal selia termasuk keperluan kawal selia Syariah dan keberkesanan

penilaian sendiri yang dilakukan.

Jabatan Pengurusan Risiko Kumpulan

Pengurusan Risiko Syariah mengguna pakai infrastruktur sedia ada di dalam Jabatan Pengurusan Risiko Kumpulan dalam menguruskan

risiko Syariah. Risiko Syariah unik akan dikenal pasti berdasarkan jenis, risiko kredit, operasi dan risiko pasaran.

51.7.1 Pendapatan Tidak Mematuhi Syariah

Struktur dan kawalan tadbir urus dilaksanakan AmIslamic Bank dan AmTakaful bagi membantu aktiviti perniagaan, produk dan

perkhidmatan yang ditawarkan, dan aspek perundangan dalam usaha mengurangkan insiden tidak mematuhi Syariah.

Sebarang insiden tidak mematuhi Syariah berkaitan perbankan Islam dan operasi Takaful, perkara berkenaan akan

dibincangkan masing-masing oleh Jawatankuasa Pengawasan Syariah AmIslamic Bank dan Jawatankuasa Syariah AmTakaful

untuk pengesahan sama ada insiden tidak mematuhi Syariah itu adalah benar atau mungkin tidak mematuhi Syariah. Selepas

mendapatkan pengesahan jawatankuasa-jawatankuasa berkenaan dan di mana sesuatu pendapatan tidak boleh diiktiraf,

jumlah itu akan diuruskan berdasarkan nasihat Jawatankuasa Pengawasan Syariah atau Jawatankuasa Syariah, termasuk

penyaluran kepada Baitulmal atau badan-badan kebajikan lain.

Pada 31 Mac 2014, tiada rekod insiden tidak mematuhi Syariah dilaporkan, dengan itu, tiada pendapatan yang tidak mematuhi

Syariah diumumkan.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

268 Laporan Tahunan 2014

Page 149: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

52. NILAI SAKSAMA INSTRUMEN KEWANGAN

Instrumen kewangan adalah kontrak yang meningkatkan kedua-dua aset kewangan sesuatu syarikat dan liabiliti kewangan atau instrumen ekuiti

sebuah syarikat yang lain. Nilai saksama sesuatu instrumen kewangan ialah jumlah yang mana instrumen itu boleh ditukarkan atau diselesaikan

di antara pihak-pihak yang berpengetahuan dan rela melalui satu urus niaga tulus, selain daripada penjualan paksa atau dicairkan. Maklumat

yang dibentangkan di sini mewakili anggaran terbaik nilai saksama instrumen kewangan pada tarikh pelaporan.

Di mana tersedia, harga pasaran disebut dan boleh diperhatikan digunakan sebagai ukuran nilai saksama. Apabila harga disebut dan boleh

diperhatikan sedemikian tiada, nilai saksama dianggarkan berdasarkan beberapa metodologi dan andaian mengenai ciri-ciri risiko pelbagai

instrumen kewangan, kadar diskaun, anggaran aliran tunai pada masa hadapan dan faktor-faktor lain. Perubahan terhadap andaian-andaian ini

boleh memberikan kesan ketara anggara-anggara dan nilai saksama yang berkaitan.

Di samping itu, maklumat nilai saksama untuk aset dan liabiliti bukan kewangan seperti pelaburan dalam subsidiari dan pencukaian tidak

dimasukkan kerana ia tidak tergolong dalam skop MFRS 7 Instrumen Kewangan: Pendedahan dan Pembentangan, yang mengkehendaki

maklumat nilai saksama didedahkan.

(a) Instrumen kewangan tidak diukur pada nilai saksama (tidak termasuk instrumen kewangan yang jumlah bawaan adalah anggaran

berpatutan nilai saksamanya)

Kumpulan Syarikat Jumlah Nilai Jumlah Nilai Bawaan Saksama Bawaan Saksama 31 Mac 2014 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Aset Kewangan

Pelaburan kewangan dipegang hingga matang 3,897,565 3,167,575 – –

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan1 23,990,078 24,711,370 – –

27,887,643 27,878,945 – –

Liabiliti Kewangan

Obligasi rekursa ke atas pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad 3,318,263 3,358,801 – –

Pendanaan berjangka 6,644,641 6,670,232 1,906,000 1,900,860

Modal hutang 4,766,198 4,974,266 – –

14,729,102 15,003,299 1,906,000 1,900,860

Kumpulan Syarikat Jumlah Nilai Jumlah Nilai Bawaan Saksama Bawaan Saksama 31 Mac 2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Aset Kewangan

Pelaburan kewangan dipegang hingga matang 6,219,804 6,243,785 – –

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan1 23,747,161 25,127,918 – –

29,966,965 31,371,703 – –

Liabiliti Kewangan

Obligasi rekursa ke atas pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad 3,337,941 3,324,672 – –

Pendanaan berjangka 6,255,969 6,609,250 1,506,000 1,514,740

Modal hutang 4,205,232 4,605,743 – –

13,799,142 14,539,665 1,506,000 1,514,740

1 Tidak termasuk pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan atau RM63,180.5 juta (2013: RM58,839.2 juta) yang mana jumlah bawaan

adalah anggaran berpatutan nilai saksamanya.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 269

Page 150: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

52. NILAI SAKSAMA INSTRUMEN KEWANGAN (SAMB.)

(b) Instrumen kewangan diukur pada nilai saksama dan yang mana nilai saksama didedahkan

Kumpulan Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Jumlah 31 Mac 2014 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Aset kewangan diukur pada nilai saksama

Aset kewangan derivatif 752 528,058 – 528,810

Aset kewangan dipegang untuk urus niaga

- Sekuriti pasaran wang – 674,229 – 674,229

- Ekuiti 214,106 – – 214,106

- Sekuriti hutang swasta disebut harga 23,799 – – 23,799

- Sekuriti hutang swasta tidak disebut harga – 2,924,027 – 2,924,027

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual

- Sekuriti pasaran wang – 6,861,814 – 6,861,814

- Ekuiti 651,749 457,451 – 1,109,200

- Sekuriti hutang swasta tidak disebut harga – 3,539,141 417 3,539,558

Aset kewangan yang mana nilai saksama didedahkan

Pelaburan kewangan dipegang hingga matang – 3,161,843 5,732 3,167,575

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan – 24,711,370 – 24,711,370

890,406 42,857,933 6,149 43,754,488

Liabiliti kewangan diukur pada nilai saksama

Liabiliti kewangan derivatif 33,175 508,049 – 541,224

Liabiliti kewangan yang mana nilai saksama didedahkan

Obligasi rekursa ke atas pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad – 3,358,801 – 3,358,801

Pendanaan berjangka – 6,670,232 – 6,670,232

Modal hutang – 4,974,266 – 4,974,266

33,175 15,511,348 – 15,544,523

Kumpulan Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Jumlah 31 Mac 2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Aset kewangan diukur pada nilai saksama

Aset kewangan derivatif 170 383,087 – 383,257

Aset kewangan dipegang untuk urus niaga

- Sekuriti pasaran wang – 1,488,576 – 1,488,576

- Ekuiti 275,844 1,026,243 – 1,302,087

- Sekuriti hutang swasta disebut harga 23,179 – – 23,179

- Sekuriti hutang swasta tidak disebut harga – 4,516,877 – 4,516,877

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual

- Sekuriti pasaran wang – 1,620,746 – 1,620,746

- Ekuiti 683,389 475,632 – 1,159,021

- Sekuriti hutang swasta disebut harga – 5,455 – 5,455

- Sekuriti hutang swasta tidak disebut harga – 3,184,778 435 3,185,213

982,582 12,701,394 435 13,684,411

Liabiliti kewangan diukur pada nilai saksama

Liabiliti kewangan derivatif 9,992 412,663 – 422,655

9,992 412,663 – 422,655

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

270 Laporan Tahunan 2014

Page 151: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

52. NILAI SAKSAMA INSTRUMEN KEWANGAN (SAMB.)

(b) Instrumen kewangan diukur pada nilai saksama dan yang mana nilai saksama didedahkan (Samb.)

Syarikat Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Jumlah 31 Mac 2014 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Aset kewangan diukur pada nilai saksama

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual

- Ekuiti 186,825 – – 186,825

Liabiliti kewangan yang mana nilai saksama didedahkan

Pendanaan berjangka – 1,900,860 – 1,900,860

Syarikat Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Jumlah 31 Mac 2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Aset kewangan diukur pada nilai saksama

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual

- Ekuiti 17,250 – – 17,250

Penentuan nilai saksama

Kandungan di bawah menerangkan metodologi dan andaian yang digunakan untuk menentukan nilai saksama bagi instrumen kewangan yang belum direkodkan pada nilai saksama dalam penyata kewangan.

(a) Aset kewangan yang mana nilai saksamanya hampir menyamai nilai bawaan

Bagi aset kewangan dan liabiliti kewangan yang mempunyai tempoh matang jangka pendek (kurang dari enam bulan), deposit tuntutan dan akaun simpanan tanpa tempoh matang khusus, jumlah bawaannya hampir menyamai nilai saksama. Bagi instrumen pelbagai kadar lain, pelarasan dibuat untuk menunjukkan perubahan dalam sebaran kredit yang diperlukan sejak instrumen itu mula diiktiraf.

(b) Instrumen kewangan kadar tetap

Nilai saksama aset kewangan dan liabiliti kewangan kadar tetap yang dibawa pada kos dilunaskan, dianggarkan dengan membandingkan kadar faedah pasaran ketika ia mula diiktiraf dengan kadar faedah semasa bagi instrumen kewangan yang sama. Nilai saksama anggaran untuk deposit berfaedah tetap diasaskan kepada aliran tunai didiskaun menggunakan kadar faedah pasaran wang semasa untuk hutang dengan risiko kredit dan tempoh matang yang sama. Bagi hutang disebut yang diterbitkan, nilai saksama ditentukan berdasarkan harga pasaran yang disebut. Bagi nota-nota yang diterbitkan yang mana harga pasaran disebut tidak tersedia, model aliran tunai didiskaun digunakan berdasarkan keluk hasil kadar faedah semasa bersesuaian dengan baki tempoh kematangan dan sebaran kredit.

(c) Liabiliti luar jangka dan kemudahan kredit tidak dikeluarkan

Nilai saksama liabiliti luar jangka dan kemudahan kredit tidak dikeluarkan tidak boleh dipastikan secara terus. Instrumen kewangan ini ketika ini tidak dijual atau didagangkan. Ia menghasilkan fi yang sejajar dengan harga pasaran untuk aturan sama. Anggaran nilai saksama mungkin diwakili oleh nilai semasa fi yang dijangka diterima, tolak kos berkaitan dan potensi kerugian yang mungkin timbul sekiranya komitmen ini berlaku. Kumpulan dan Syarikat mentaksir nilai saksama masing-masing tidak dijangka sebagai ketara memandangkan tahap fi keseluruhan adalah tidak signifikan dan peruntukan tidak perlu dilakukan.

(d) Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula

Nilai saksama sekuriti yang dibeli mengikut perjanjian jualan semula dengan baki tempoh matang kurang dari enam bulan dianggarkan hampir menyamai nilai bawaan. Untuk sekuriti yang dibeli mengikut perjanjian jualan semula dengan baki tempoh matang lebih dari enam bulan, nilai saksama dianggarkan berdasarkan aliran tunai didiskaun menggunakan kadar semasa KLIBOR dan kadar swap kadar faedah.

(e) Derivatif

Produk derivatif yang dinilaikan dengan menggunakan teknik penilaian dengan input pasaran boleh diperhatikan, kebanyakannya adalah kadar faedah swap dan opsyen, swap mata wang dan kontrak tukaran asing hadapan. Teknik penilaian yang paling kerap digunakan termasuk penetapan harga hadapan dan model swap, menggunakan pengiraan nilai semasa. Model-model ini menggabungkan pelbagai input termasuk kualiti kredit pihak satu lagi, kadar tukaran asing lani dan hadapan dan keluk kadar faedah.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 271

Page 152: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

52. NILAI SAKSAMA INSTRUMEN KEWANGAN (SAMB.)

Penentuan nilai saksama (Samb.)

(e) Derivatif (Samb.)

Produk derivatif yang dinilaikan menggunakan teknik penilaian dengan input pasaran yang tidak boleh diperhatikan adalah kontrak bertarikh

panjang (swap kadar faedah, swap mata wang, kontrak tukaran asing hadapan, kontrak opsyen dan swap kredit mungkir tertentu).

Derivatif ini dinilaikan menggunakan model yang mengira nilai semasa seperti model kredit (sebagai contoh model kadar mungkir atau

model sebaran kredit) dan model binomial untuk opsyen. Model-model ini menggabungkan pelbagai andaian tidak boleh diperhatikan

termasuk tebaran kredit aset rujukan untuk swap mungkir kredit dan ketidaktentuan naik turun kadar pasaran.

(f) Pelaburan kewangan sedia untuk dijual

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual dinilaikan dengan menggunakan teknik penilaian atau model penetapan harga yang terutamanya

terdiri daripada ekuiti tidak disebut harga dan sekuriti hutang.

(g) Aset dagangan lain

Aset dagangan lain dinilaikan menggunakan teknik penilaian yang terdiri daripada sekuriti hutang dan sekuriti disokong aset tertentu.

Kumpulan dan Syarikat menilai sekuriti dengan menggunakan model penilaian aliran tunai didiskaun yang menggabungkan data boleh

diperhatikan dan tidak boleh diperhatikan. Input boleh diperhatikan termasuk andaian kadar faedah semasa dan penyata broker. Input tidak

boleh diperhatikan termasuk andaian mengenai kadar mungkir hadapan yang dijangka, kadar prabayaran diskaun kecairan pasaran.

(h) Obligasi rekursa ke atas pinjaman yang dijual kepada Cagamas Berhad

Nilai saksama bagi obligasi rekursa ke atas pinjaman yang dijual kepada Cagamas Berhad ditentukan berdasarkan aliran tunai didiskaun

untuk bayaran ansuran masa hadapan pada kadar semasa yang disebut oleh Cagamas pada tarikh pelaporan.

Kumpulan dan Syarikat menggunakan hierarki berikut untuk menentukan dan mendedahkan nilai saksama instrumen kewangan melalui teknik

penilaian:

Tahap 1: harga disebut (tidak diselaraskan) dalam pasaran aktif bagi aset atau liabiliti serupa;

Tahap 2: teknik-teknik lain yang mana semua input yang mempunyai kesan besar ke atas nilai saksama direkodkan adalah boleh diperhatikan,

sama ada secara langsung atau tidak langsung; dan

Tahap 3: teknik yang menggunakan input yang mempunyai kesan besar ke atas nilai saksama direkodkan yang tidak berdasarkan data

pasaran boleh diperhatikan.

Aset dan liabiliti kewangan yang diukur dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan andaian yang disokong oleh harga daripada transaksi

pasaran semasa boleh diperhatikan adalah aset dan liabiliti yang mana penetapan harga diperolehi melalui perkhidmatan harga, tetapi apabila

harga tidak ditentukan dalam pasaran aktif, aset kewangan dengan nilai saksama berdasarkan sebut harga broker, pelaburan dalam dana ekuiti

swasta dengan nilai saksama diperolehi melalui pengurus dana dan aset dinilaikan menggunakan model Kumpulan sendiri di mana majoriti

andaian adalah pasaran boleh diperhatikan.

Input bukan pasaran boleh diperhatikan bermaksud nilai saksama ditentukan, keseluruhan atau sebahagian, dengan menggunakan teknik

penilaian (model) berdasarkan andaian yang tidak disokong oleh harga dari pasaran semasa boleh diperhatikan untuk instrumen yang

sama, mahupun berdasarkan data pasaran sedia ada. Kelas aset utama dalam kategori ini ialah pelaburan ekuiti dan instrumen hutang tidak

disenaraikan. Teknik penilaian digunakan hingga ke tahap di mana input boleh diperhatikan tidak tersdia, lalu membolehkan situasi yang mana

sekiranya tersedia, terdapat sedikit aktiviti pasaran untuk aset atau liabiliti pada tarikh pengukuran. Walau bagaimanapun objektif pengukuran

nilai saksama kekal sama iaitu harga keluar daripada perspektif Kumpulan atau Syarikat. Oleh yang demikian input tidak boleh diperhatikan

menunjukkan andaian sendiri Kumpulan dan Syarikat mengenai andaian yang akan digunakan oleh peserta pasaran dalam penetapan harga

aset atau liabiliti (termasuk andaian mengenai risiko). Input-input ini dibangunkan berdasarkan maklumat terbaik yang tersedia, yang mungkin

termasuk data Kumpulan dan Syarikat sendiri.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

272 Laporan Tahunan 2014

Page 153: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

52. NILAI SAKSAMA INSTRUMEN KEWANGAN (SAMB.)

Penentuan nilai saksama (Samb.)

(h) Obligasi rekursa ke atas pinjaman yang dijual kepada Cagamas Berhad (Samb.)

Kurang daripada 0.1% daripada jumlah aset kewangan yang direkodkan pada nilai saksama, adalah berdasarkan anggaran dan direkodkan

sebagai pelaburan Tahap 3. Apabila anggaran digunakan, ia adalah didasarkan atas gabungan bukti bebas pihak ketiga dan model yang

dibangunkan dalaman, dikalibrasi kepada data pasaran boleh diperhatikan yang mana mungkin. Walaupun penilaian sedemikian adalah

sensitif kepada anggaran, dipercayai bahawa menukar satu atau lebih andaian kepada andaian alternatif yang mungkin munasabah tidak akan

mengubah nilai saksama dengan ketara.

Tidak ada pemindahan antara Tahap 1 dan Tahap 2 dalam tahun kewangan semasa dan yang lalu bagi Kumpulan dan Syarikat.

Pergerakan dalam instrumen kewangan Tahap 3 diukur pada nilai saksama

Tahap hierarki nilai saksama instrumen kewangan ditentukan pada awal setiap tempoh pelaporan. Jadual berikut menunjukkan penyelarasan

jumlah pembukaan dan penutupan aset dan liabiliti kewangan tahap 3 yang direkodkan pada nilai saksama bagi tahun berakhir 31 Mac 2014:

Pelaburan Pelaburan kewangan kewangan sedia untuk sedia untuk dijual dijual Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan 435 23,840

Jumlah keuntungan/(kerugian) diiktiraf dalam:

- Keuntungan atau kerugian:

- Pendapatan operasi lain 1,856 10,710

- kemerosotan nilai dimasuk kira semula/(kerugian) (18) 83

Penyelesaian (1,856) (34,198)

Baki pada akhir tahun kewangan 417 435

Jumlah keuntungan atau kerugian dimasukkan dalam keuntungan atau kerugian instrumen kewangan yang dipegang pada akhir tahun kewangan:

Pelaburan Pelaburan kewangan kewangan sedia untuk sedia untuk dijual dijual Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Jumlah keuntungan/(kerugian) dimasukkan dalam:

- kerugian kemerosotan nilai atas pelaburan kewangan (18) (14)

Tidak ada pemindahan antara Tahap 2 dan Tahap 3 dalam tahun kewangan semasa dan terdahulu bagi Kumpulan dan Syarikat.

Kesan ke atas nilai saksama instrumen kewangan Tahap 3 diukur pada nilai saksama yang timbul daripada perubahan kepada

andaian penting

Mengubah satu atau lebih input kepada andaian alternatif munasabah tidak akan mengubah nilai secara ketara bagi aset kewangan dalam Tahap

3 hierarki nilai saksama.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 273

Page 154: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

53. ASET BERSIH SETIAP SAHAM (RM)

Aset bersih setiap saham mewakili jumlah aset tolak liabiliti dan kepentingan bukan mengawal dinyatakan sebagai jumlah setiap saham biasa

pada tarikh pelaporan.

Aset bersih setiap saham dikira seperti berikut:

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Jumlah aset 132,353,257 127,572,261 9,983,950 9,656,759

Tolak: Jumlah liabiliti 118,258,868 114,630,931 1,958,626 1,553,877 Kepentingan bukan mengawal 951,448 873,594 – –

119,210,316 115,504,525 1,958,626 1,553,877

Aset bersih 13,142,941 12,067,736 8,025,324 8,102,882

Saham biasa yang diterbitkan dan berbayar penuh bernilai RM1.00 sesaham (‘000) 3,014,185 3,014,185 3,014,185 3,014,185

Aset bersih setiap saham (RM) 4.36 4.00 2.66 2.69

54. ANALISIS SEGMEN PERNIAGAAN

Maklumat segmen dibentangkan berdasarkan segmen perniagaan Kumpulan. Maklumat segmen perniagaan disediakan berdasarkan laporan pengurusan dalaman, yang sentiasa disemak oleh ketua pembuat keputusan operasi dalam memperuntukan sumber kepada sesuatu segmen dan untuk menilai prestasinya.

Kumpulan terdiri daripada segmen perniagaan utama berikut:

(a) Perbankan runcit

Perbankan runcit memfokuskan kepada penyediaan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan individu dan perniagaan kecil dan sederhana. Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan termasuk kemudahan kredit seperti pembiayaan kenderaan, gadai janji dan pinjaman pelanggan lain, pembiayaan, kad kredit dan kredit tersedia, pembiayaan aset dan perniagaan kecil, pembiayaan peribadi, pengedaran runcit, perkhidmatan perbankan transaksi dan deposit.

(b) Perbankan perniagaan

Operasi perbankan perniagaan terdiri daripada penawaran perkhidmatan dagangan, pengurusan tunai dan perkhidmatan perbankan transaksi.

(c) Perbankan pelaburan

Perbankan pelaburan menenuhi keperluan perniagaan pelanggan korporat besar dan institusi kewangan, dan menyediakan pelanggan dengan penyelesaian kewangan yang luas. Aktiviti perbankan pelaburan merangkumi perkhidmatan pasaran modal hutang dan ekuiti modal, derivatif ekuiti, kewangan korporat, kewangan berstruktur, pembrokeran saham, pembrokeran niaga hadapan, pengurusan dana dan perbankan peribadi yang mana ia menyediakan perkhidmatan pengurusan kekayaan kepada individu, kumpulan keluarga dan syarikat dengan nilai bersih tinggi.

(d) Perbankan korporat dan institusi

Perbankan korporat dan institusi memfokuskan kepada peluasan dan mendalamkan hubungan perbankan korporat dan institusi dengan klien korporat Kumpulan serta menawarkan spektrum lebih luas produk dan perkhidmatan komersil, pelaburan dan transaksi Kumpulan melalui operasi perniagaan di luar negara selain menyediakan perkhidmatan pengurusan hartanah.

(e) Insurans

Segmen insurans menawarkan rangkaian produk insurans hayat dan am yang luas.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

274 Laporan Tahunan 2014

Page 155: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

54. ANALISIS SEGMEN PERNIAGAAN (SAMB.)

Kumpulan terdiri daripada segmen perniagaan utama berikut: (Samb.)

(f) Pasaran

Operasi pasaran memfokuskan kepada aktiviti dan perkhidmatan seperti tukaran asing, pasaran wang, derivatif dan dagangan instrumen pasaran modal.

(g) Fungsi Kumpulan dan lain-lain

Fungsi kumpulan dan lain-lain terdiri daripada aktiviti-aktiviti yang melengkapkan dan menyokong operasi perniagaan utama dan operasi bukan teras Kumpulan.

Pengukuran Prestasi Segmen

Prestasi segmen diukur berdasarkan pendapatan, perbelanjaan dan keuntungan. Ini ditunjukkan setelah pembahagian kos berpusat tertentu, pendapatan dan perbelanjaan pendanaan dan perbelanjaan yang berkait terus dengan setiap segmen tertentu dilakukan. Transaksi di antara segmen direkodkan di dalam segmen-segmen berkenaan seperti ia adalah transaksi pihak ketiga dan dihapuskan ketika penggabungan.

Pendapatan Operasi

Pendapatan operasi Kumpulan terdiri daripada semua jenis hasil yang diperolehi daripada segmen-segmen perniagaan tetapi setelah menghapuskan semua transaksi berkaitan syarikat-syarikat.

Pelanggan Utama

Tiada hasil daripada satu pelanggan tunggal berjumlah melebihi 10% daripada hasil Kumpulan untuk tahun kewangan semasa dan terdahulu.

Perbankan Fungsi Korporat Kumpulan Perbankan Perbankan Perbankan dan dan Kumpulan Runcit Perniagaan Pelaburan Institusi Insurans Pasaran Lain-lain Jumlah 31 Mac 2014 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pendapatan Operasi 3,037,205 875,386 400,036 1,799,104 2,315,083 267,439 911,753 9,606,006

Pendapatan 1,994,205 636,716 396,055 538,576 670,921 227,811 245,801 4,710,085 Berkongsi prestasi syarikat bersekutu 4,415 – – – – – 16,859 21,274 Perbelanjaan operasi lain (899,626) (106,100) (250,449) (77,619) (412,266) (65,750) (339,102) (2,150,912) yang mana: Susut nilai Hartanah dan Peralatan (26,401) (907) (3,173) (1,147) (17,445) (1,638) (18,627) (69,338) Pelunasan Aset Tidak Ketara (16,820) (633) (2,475) (150) (26,904) (5,327) (42,169) (94,478)

Keuntungan/(kerugian) sebelum peruntukan 1,098,994 530,616 145,606 460,957 258,655 162,061 (76,442) 2,580,447

Peruntukan bersih masuk kira semula (239,971) (7,568) (78,522) (210) (8,428) (3,385) 205,875 (132,209)

Keuntungan sebelum cukai dan zakat 859,023 523,048 67,084 460,747 250,227 158,676 129,433 2,448,238 Cukai dan zakat (212,864) (128,826) (41,031) (95,014) (62,292) (39,172) 2,016 (577,183)

Keuntungan untuk tahun 646,159 394,222 26,053 365,733 187,935 119,504 131,449 1,871,055

Maklumat lain: Jumlah aset segmen 49,466,687 18,788,685 2,557,013 19,788,924 8,518,401 7,446,520 25,787,027 132,353,257 Jumlah liabiliti segmen 41,313,347 13,660,586 956,677 42,663,407 6,135,804 3,539,070 9,989,977 118,258,868 Nisbah kos kepada hasil 45.1% 16.7% 63.2% 14.4% 61.4% 28.9% 138.0% 45.7% Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan kasar 49,565,499 18,971,137 1,247,713 19,360,133 223,764 – (79,733) 89,288,513 Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan bersih 48,511,887 18,785,245 1,228,501 19,224,711 223,331 – (803,098) 87,170,577 Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan terjejas 1,357,755 134,120 15,115 – – – 155,151 1,662,141 Jumlah deposit 40,504,198 10,365,653 53,455 41,189,495 – 355,877 1,351,123 93,819,801

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 275

Page 156: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

54. ANALISIS SEGMEN PERNIAGAAN (SAMB.)

Perbankan Fungsi Korporat Kumpulan Perbankan Perbankan Perbankan dan dan Kumpulan Runcit Perniagaan Pelaburan Institusi Insurans Pasaran Lain-lain Jumlah 31 Mac 2014 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pendapatan Operasi 2,822,848 812,416 350,855 1,793,212 1,726,463 327,321 872,777 8,705,892

Pendapatan 1,884,387 619,508 346,637 525,737 455,835 295,074 228,661 4,355,839

Berkongsi prestasi syarikat bersekutu – – – – – – 13,459 13,459

Perbelanjaan operasi lain (832,565) (105,865) (250,846) (90,492) (376,417) (71,290) (359,515) (2,086,990)

yang mana:

Susut nilai Hartanah dan Peralatan (25,395) (946) (3,997) (1,146) (12,018) (1,576) (17,261) (62,339)

Pelunasan Aset Tidak Ketara (9,860) (1,090) (1,391) (215) (49,224) (5,036) (33,155) (99,971)

Keuntungan/(kerugian) sebelum peruntukan 1,051,822 513,643 95,791 435,245 79,418 223,784 (117,395) 2,282,308

Peruntukan bersih masuk kira semula (265,143) (72,577) (3,026) 47,777 (2,475) 9,058 143,065 (143,321)

Keuntungan sebelum cukai dan zakat 786,679 441,066 92,765 483,022 76,943 232,842 25,670 2,138,987

Cukai dan zakat (194,973) (108,746) (24,842) (107,092) (24,664) (57,987) 42,805 (475,499)

Keuntungan untuk tahun 591,706 332,320 67,923 375,930 52,279 174,855 68,475 1,663,488

Maklumat lain:

Jumlah aset segmen 48,994,907 17,226,708 2,480,645 17,595,149 8,286,118 8,220,048 24,768,686 127,572,261

Jumlah liabiliti segmen 38,388,744 11,666,987 1,216,582 42,084,730 6,053,164 2,761,737 12,458,987 114,630,931

Nisbah kos kepada hasil 44.2% 17.1% 72.4% 17.2% 82.6% 24.2% 157.2% 47.9%

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan kasar 49,040,728 17,511,246 947,296 17,104,812 142,796 – 12,371 84,759,249

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan bersih 47,943,976 17,222,642 940,898 16,995,457 142,363 – (659,004) 82,586,332

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan terjejas 1,250,734 197,625 3,855 – – – 228,257 1,680,471

Jumlah deposit 37,318,293 8,469,986 66,365 40,714,576 – 355,891 1,057,822 87,982,933

Maklumat kewangan mengikut segmen geografi tidak dibentangkan kerana aktiviti kumpulan secara dasarnya dijalankan di Malaysia kecuali

bagi FIPL dan subsidiari-subsidiarinya, AMCI, AmCapital (B) Sdn Bhd, AmSecurities (H.K) Limited dan Amtrade Services Limited, di mana aktiviti

mereka secara dasarnya masing-masing dijalankan di Singapura, Indonesia, Brunei dan Hong Kong. Aktiviti di Singapura, Indonesia, Brunei dan

Hong Kong tersebut tidak mempunyai kaitan yang signifikan kepada aktiviti Kumpulan di Malaysia.

Angka-angka perbandingan tertentu telah dinyatakan semula untuk menyamai dengan pembentangan tahun semasa.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

276 Laporan Tahunan 2014

Page 157: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

55. PERNIAGAAN INSURANS

(I) PENDAPATAN BERSIH DARIPADA PERNIAGAAN INSURANS

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000

Pendapatan daripada perniagaan insurans (Nota a) Insurans am 1,544,065 1,022,659 Insurans hayat dan Takaful Keluarga 513,035 457,351

2,057,100 1,480,010 Tuntutan dan komisen insurans (Nota b) Komisen insurans 223,035 126,513 Tuntutan insurans am 973,084 618,998 Tuntutan insurans hayat dan Takaful keluarga 389,065 484,260

1,585,184 1,229,771

471,916 250,239

(a) Pendapatan daripada perniagaan insurans Premium kasar - kontrak insurans 2,252,028 1,718,802 - perubahan dalam peruntukan premium tidak diperoleh 37,950 17,195

2,289,978 1,735,997

Premium disid (ceded) - kontrak insurans (207,453) (187,648) - Perubahan dalam peruntukan premium tidak diperoleh (25,425) (68,339)

(232,878) (255,987)

2,057,100 1,480,010

(b) Tuntutan insurans Tuntutan insurans - manfaat dan tuntutan kasar dibayar 1,418,024 1,078,528 - tuntutan disid kepada syarikat insurans semula (162,335) (163,176) - perubahan dalam liabiliti kontrak - kontrak insurans 66,165 195,371 - Perubahan dalam liabiliti kontrak disid kepada syarikat insurans semula - kontrak insurans 40,295 (7,465)

1,362,149 1,103,258

(II) INSURANS BELUM TERIMA

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Jumlah terhutang oleh insurans semula dan penerima sid 91,718 73,905 Premium kena dibayar termasuk baki ejen/broker dan penginsurans bersama 69,481 82,303 Peruntukan untuk kemerosotan nilai (9,002) (19,253)

152,197 136,955

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 277

Page 158: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

55. PERNIAGAAN INSURANS (SAMB.)

(II) PENDAPATAN BERSIH DARIPADA PERNIAGAAN INSURANS (SAMB.)

Pergerakan di dalam peruntukan untuk kemerosotan nilai adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan 19,253 8,723

Berpunca daripada pengambilalihan AmGeneral Insurance Berhad – 11,997

Caj bagi tahun (10,251) (1,467)

Baki pada akhir tahun kewangan 9,002 19,253

(III) INSURANS PERLU DIBAYAR

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Jumlah perlu dibayar kepada ejen dan pengantara 30,139 23,029

Jumlah perlu dibayar kepada syarikat penginsurans semula/

pengendali takaful semula dan penerima sid 52,201 95,785

82,340 118,814

(IV) LIABILITI KONTRAK INSURANS – INSURANS AM

Insurans 31 Mac 2014 Kasar semula Bersih Kumpulan RM’000 RM’000 RM’000

Peruntukan bagi tuntutan yang dilaporkan oleh pemegang polisi 1,086,544 (245,756) 840,788

Peruntukan bagi tuntutan yang berlaku tetapi tidak dilaporkan (“IBNR”) 480,140 (94,509) 385,631

Peruntukan bagi margin risiko untuk sisihan buruk (“PRAD”) 143,905 (46,555) 97,350

Peruntukan bagi tuntutan belum dijelaskan (I) 1,710,589 (386,820) 1,323,769

Peruntukan bagi premium tidak diperoleh (II) 775,937 (71,495) 704,442

2,486,526 (458,315) 2,028,211

(I) Peruntukan bagi tuntutan tertunggak

Baki pada awal tahun kewangan 1,636,423 (427,382) 1,209,041

Berpunca daripada pengambilalihan Kurnia – – –

Tuntutan yang berlaku dalam tahun kemalangan semasa 589,302 (49,958) 539,344

Pergerakan dalam tuntutan yang berlaku dalam tahun kemalangan sebelumnya 475,129 (41,389) 433,740

Tuntutan dibayar sepanjang tahun kewangan (990,265) 131,909 (858,356)

Baki pada akhir tahun kewangan 1,710,589 (386,820) 1,323,769

(II) Peruntukan bagi premium tidak diperoleh

Baki pada awal tahun kewangan 813,887 (96,920) 716,967

Berpunca daripada pengambilalihan Kurnia – – –

Premium ditulis dalam tahun kewangan 1,701,099 (169,558) 1,531,541

Premium yang diperolehi pada tahun kewangan (1,739,049) 194,983 (1,544,066)

Baki pada akhir tahun kewangan 775,937 (71,495) 704,442

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

278 Laporan Tahunan 2014

Page 159: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

55. PERNIAGAAN INSURANS (SAMB.)

(IV) LIABILITI KONTRAK INSURANS – INSURANS AM (SAMB.)

Insurans 31 Mac 2013 Kasar semula Bersih Kumpulan RM’000 RM’000 RM’000

Peruntukan bagi tuntutan yang dilaporkan oleh pemegang polisi 1,115,127 (284,397) 830,730

Peruntukan bagi tuntutan yang berlaku tetapi tidak dilaporkan (“IBNR”) 382,170 (85,264) 296,906

Peruntukan bagi margin risiko untuk sisihan buruk (“PRAD”) 139,126 (57,721) 81,405

Peruntukan bagi tuntutan tertunggak (I) 1,636,423 (427,382) 1,209,041

Peruntukan bagi premium tidak diperoleh (II) 813,887 (96,919) 716,968

2,450,310 (524,301) 1,926,009

(I) Peruntukan bagi tuntutan tertunggak

Baki pada awal tahun kewangan 499,811 (60,804) 439,007

Berpunca daripada pengambilalihan Kurnia 1,123,524 (357,991) 765,533

Tuntutan yang berlaku dalam tahun kemalangan semasa 819,635 (148,555) 671,080

Pergerakan dalam tuntutan yang berlaku dalam tahun kemalangan sebelumnya (87,519) 35,436 (52,083)

Tuntutan dibayar sepanjang tahun kewangan (719,028) 104,532 (614,496)

Baki pada akhir tahun kewangan 1,636,423 (427,382) 1,209,041

(II) Peruntukan bagi premium tidak diperoleh

Baki pada awal tahun kewangan 356,128 (82,573) 273,555

Berpunca daripada pengambilalihan Kurnia 474,954 (82,685) 392,269

Premium ditulis dalam tahun kewangan 1,203,752 (129,949) 1,073,803

Premium yang diperolehi pada tahun kewangan (1,220,947) 198,288 (1,022,659)

Baki pada akhir tahun kewangan 813,887 (96,919) 716,968

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 279

Page 160: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

55. PERNIAGAAN INSURANS (SAMB.)

(V) LIABILITI KONTRAK INSURANS - INSURANS HAYAT DAN TAKAFUL KELUARGA

Insurans 31 Mac 2014 Kasar semula Bersih Kumpulan RM’000 RM’000 RM’000

Insurans hayat dan takaful keluarga 2,586,141 (39,454) 2,546,687

Liabiliti kontrak untuk insurans hayat dan takaful keluarga dan pergerakannya dianalisis selanjutnya seperti berikut: Liabiliti Aktuari 2,289,614 (14,668) 2,274,946 Peruntukan untuk tuntutan tertunggak 154,807 (24,786) 130,021 Lebihan tidak diperuntukkan 45,447 – 45,447 Rizab nilai saksama sedia untuk dijual (2,259) – (2,259) Nilai aset bersih milik pemegang unit 98,532 – 98,532 2,586,141 (39,454) 2,546,687

Pada 31 Mac 2013 2,537,576 (30,022) 2,507,554 Premium yang diterima – – – Liabiliti dibayar untuk kematian, tempoh matang, serahan, manfaat dan tuntutan 16,608 – 16,608 Variasi pengalaman manfaat dan tuntutan – – – Peningkatan rizab aktuari 59,614 (234) 59,380 Faedah kredit atau caj dalam unit harga – – –

Pelarasan disebabkan perubahan dalam andaian: Mortaliti/Morbiditi – – – Panjang umur (Longevity) – – – Pulangan pelaburan – – – Perbelanjaan (37,773) (9,198) (46,971) Kadar luput dan serahan – – – Kadar diskaun – – – Pelarasan tukaran asing – – – Nilai aset bersih milik pemegang unit 10,116 – 10,116 Rizab nilai saksama sedia dijual – – – Lebihan tidak diperuntukkan – – –

Kesan cukai tertunda: Rizab nilai saksama sedia dijual – – – Lebihan tidak diperuntukkan – – – Pada 31 Mac 2014 2,586,141 (39,454) 2,546,687

Insurans 31 Mac 2013 Kasar semula Bersih Kumpulan RM’000 RM’000 RM’000

RM’000

Insurans hayat dan Takaful keluarga 2,537,576 (30,022) 2,507,554

Liabiliti kontrak untuk insurans hayat dan takaful keluarga dan pergerakannya dianalisis selanjutnya seperti berikut: Liabiliti Aktuari 2,228,857 (30,022) 2,198,835 Peruntukan untuk tuntutan belum dijelaskan 116,904 – 116,904 Lebihan tidak diperuntukkan 19,615 – 19,615 Rizab nilai saksama sedia dijual 23,927 – 23,927 Nilai aset bersih milik pemegang unit 148,273 – 148,273 2,537,576 (30,022) 2,507,554

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

280 Laporan Tahunan 2014

Page 161: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

55. PERNIAGAAN INSURANS (SAMB.)

(VI) PERNIAGAAN INSURANS AM

Liabiliti kontrak insurans am

Liabiliti kontrak insurans am kasar bagi TK2014 – perniagaan yang dipindahkan ke AmGeneral Insurance Berhad

Perjanjian Sebelum masuk 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kecil & MMIP Jumlah Tahun kemalangan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada akhir tahun kemalangan 306,188 305,250 365,793 374,672 413,903 420,102 445,149 387,443 Selepas setahun 304,546 321,371 387,191 353,555 397,287 383,651 406,046 Selepas dua tahun 301,801 338,804 365,341 361,791 383,846 388,763 Selepas tiga tahun 312,101 332,850 356,672 352,207 377,610 Selepas empat tahun 308,009 331,674 350,556 351,345 Selepas lima tahun 305,010 329,969 349,958 Selepas enam tahun 303,253 328,390 Selepas tujuh tahun 303,164

Anggaran semasa tuntutan terkumpul yang berlaku 303,164 328,390 349,958 351,345 377,610 388,763 406,046 387,443

Pada akhir kemalangan (122,194) (125,538) (155,715) (165,530) (150,304) (163,862) (160,853) (141,587) Selepas setahun (222,174) (249,176) (286,105) (269,798) (288,999) (288,216) (292,191) Selepas dua tahun (258,574) (283,516) (310,083) (312,015) (333,078) (341,853) Selepas tiga tahun (282,069) (301,880) (328,789) (332,926) (355,553) Selepas empat tahun (292,486) (313,626) (339,469) (340,631) Selepas lima tahun (296,304) (320,130) (342,999) Selepas enam tahun (300,169) (321,560) Selepas tujuh tahun (301,259)

Bayaran kumulatif sehingga kini (301,259) (321,560) (342,999) (340,631) (355,553) (341,853) (292,191) (141,587)

Liabiliti kontrak insurans am kasar 1,463 1,905 6,831 6,959 10,714 22,057 46,910 113,855 245,856 456,550 131 456,681

Anggaran semasa lebihan/(kekurangan) (256) (2,110) (1,758) (2,196) (5,166) (4,398) (21,153) % lebihan/(kekurangan) daripada rizab awal -15.5% -44.7% -33.8% -25.8% -30.6% -10.3% -22.8%

Liabiliti kontrak insurans am bersih bagi TK2014 – perniagaan yang dipindahkan ke AmGeneral Insurance Berhad

Perjanjian Sebelum masuk 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kecil & MMIP Jumlah Tahun kemalangan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada akhir tahun kemalangan 262,959 261,465 322,866 347,605 374,582 376,097 387,761 359,362 Selepas setahun 264,314 293,286 341,821 332,336 363,616 353,642 362,738 Selepas dua tahun 263,664 309,197 330,196 336,909 352,397 354,936 Selepas tiga tahun 271,696 309,065 323,492 329,135 347,516 Selepas empat tahun 272,149 304,667 317,621 328,523 Selepas lima tahun 270,954 302,417 317,273 Selepas enam tahun 269,698 303,184 Selepas tujuh tahun 269,533

Anggaran semasa tuntutan terkumpul yang berlaku 269,533 303,184 317,273 328,523 347,516 354,936 362,738 359,362

Pada akhir kemalangan (113,276) (116,697) (146,557) (157,275) (141,356) (150,932) (150,805) (135,288) Selepas setahun (197,812) (230,911) (254,790) (253,461) (269,008) (264,954) (273,543) Selepas dua tahun (230,314) (263,306) (276,871) (292,847) (307,815) (311,574) Selepas tiga tahun (248,574) (280,288) (298,189) (311,561) (327,712) Selepas empat tahun (257,886) (291,321) (307,632) (318,908) Selepas lima tahun (263,147) (296,565) (310,990) Selepas enam tahun (266,847) (298,219) Selepas tujuh tahun (267,758)

Bayaran kumulatif sehingga kini (267,758) (298,219) (310,990) (318,908) (327,712) ( 311,574) (273,543) (135,288)

Liabiliti kontrak insurans am kasar 657 1,775 4,966 6,283 9,615 19,805 43,362 89,196 224,073 399,732 131 399,863 Anggaran semasa lebihan/(kekurangan) (236) (1,712) (1,598) (2,010) (4,782) (4,335) (19,125) % lebihan/(kekurangan) daripada rizab awal -15.3% -52.6% -34.1% -26.4% -31.8% -11.1% -27.3%

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 281

Page 162: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

55. PERNIAGAAN INSURANS (SAMB.)

(VI) PERNIAGAAN INSURANS AM (SAMB.)

Liabiliti kontrak insurans am (Samb.)

Liabiliti kontrak insurans am kasar bagi TK2014

Perjanjian Sebelum masuk 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kecil & MMIP Jumlah Tahun kemalangan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada akhir tahun kemalangan 756,216 734,527 613,855 603,717 686,160 708,370 781,507 201,859 Selepas setahun 772,413 745,644 637,571 620,246 670,097 675,350 764,095 Selepas dua tahun 792,636 783,463 662,375 603,498 656,716 672,863 Selepas tiga tahun 833,209 794,683 651,843 597,696 646,879 Selepas empat tahun 825,778 781,331 644,693 595,237 Selepas lima tahun 811,559 777,723 646,822 Selepas enam tahun 811,699 782,825 Selepas tujuh tahun 851,898

Anggaran semasa tuntutan terkumpul yang berlaku 851,898 782,825 646,822 595,237 646,879 672,863 764,095 201,859

Pada akhir tahun kemalangan (204,490) (232,479) (214,699) (197,287) (231,202) (226,495) (231,974) (14,273) Selepas setahun (477,415) (507,214) (407,737) (415,751) (440,794) (442,504) (329,371) Selepas dua tahun (599,995) (626,401) (522,919) (494,662) (517,447) (467,986) Selepas tiga tahun (698,485) (703,687) (557,766) (522,613) (527,998) Selepas empat tahun (750,619) (731,825) (573,807) (531,034) Selepas lima tahun (766,323) (740,786) (579,161) Selepas enam tahun (772,642) (741,881) Selepas tujuh tahun (774,650)

Bayaran kumulatif sehingga kini (774,650) (741,881) (579,161) (531,034) (527,998) (467,986) (329,371) (14,273)

Liabiliti kontrak insurans am kasar (langsung dan fakultatif) – 77,248 40,945 67,661 64,203 118,881 204,877 434,724 187,587 1,196,125 57,782 1,253,908

Anggaran semasa lebihan/(kekurangan) (40,747) (22,702) (17,320) (28,030) (48,307) (66,447) (167,003) % lebihan/(kekurangan) daripada rizab -111.6% -124.4% -34.4% -77.5% -68.4% -48.0% -62.4%

Liabiliti kontrak insurans am bersih bagi TK2014

Perjanjian Sebelum masuk 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kecil & MMIP Jumlah Tahun kemalangan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada akhir tahun kemalangan 664,663 652,589 536,934 519,721 471,328 486,942 655,245 179,983 Selepas setahun 678,900 662,466 557,679 525,710 467,721 495,686 651,242 Selepas dua tahun 696,675 696,066 573,952 521,546 470,766 493,743 Selepas tiga tahun 732,335 699,770 573,126 520,484 465,465 Selepas empat tahun 718,126 696,975 571,289 517,573 Selepas lima tahun 717,376 706,127 569,660 Selepas enam tahun 731,008 703,636 Selepas tujuh tahun 743,629

Anggaran semasa tuntutan terkumpul yang berlaku 743,629 703,636 569,660 517,573 465,465 493,743 651,242 179,983

Pada akhir tahun kemalangan (192,907) (217,938) (201,741) (180,785) (178,304) (171,108) (212,471) (13,879) Selepas setahun (446,026) (465,821) (381,232) (371,773) (327,681) (333,646) (302,411) Selepas dua tahun (560,350) (576,397) (485,047) (438,746) (380,392) (352,999) Selepas tiga tahun (650,071) (640,942) (516,922) (462,304) (387,774) Selepas empat tahun (685,604) (661,588) (531,819) (467,792) Selepas lima tahun (694,915) (680,583) (534,997) Selepas enam tahun (715,655) (681,631) Selepas tujuh tahun (717,324)

Bayaran kumulatif sehingga kini (717,324) (681,631) (534,997) (467,792) (387,774) ( 352,999) (302,411) (13,879)

Liabiliti kontrak insurans am bersih (langsung dan fakultatif) – 26,305 22,005 34,663 49,781 77,691 140,744 348,831 166,104 866,124 57,782 923,906

Anggaran semasa lebihan/(kekurangan) (13,548) (10,177) (12,833) (22,982) (33,126) (45,322) (128,254) % lebihan/(kekurangan) daripada rizab awal kes -106.2 -86.0% -58.8% -85.8% -74.3% -47.5% -58.1%

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

282 Laporan Tahunan 2014

Page 163: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

55. PERNIAGAAN INSURANS (SAMB.)

(VI) PERNIAGAAN INSURANS AM (SAMB.)

Liabiliti kontrak insurans am (Samb.)

Liabiliti kontrak insurans am kasar bagi TK2013 – perniagaan yang dipindahkan ke AmGeneral Insurance Berhad

Perjanjian Sebelum masuk 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kecil & MMIP Jumlah Tahun kemalangan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada akhir tahun kemalangan 263,766 306,188 305,250 365,793 374,672 413,903 420,102 445,149 Selepas setahun 287,094 304,546 321,371 387,191 353,555 397,287 383,651 Selepas dua tahun 285,594 301,801 338,804 365,341 361,791 383,846 Selepas tiga tahun 286,459 312,101 332,850 356,672 352,207 Selepas empat tahun 295,974 308,009 331,674 350,556 Selepas lima tahun 284,677 305,010 329,969 Selepas enam tahun 283,324 303,253 Selepas tujuh tahun 283,517

Anggaran semasa tuntutan terkumpul yang berlaku 283,517 303,253 329,969 350,556 352,207 383,846 383,651 445,149

Pada akhir tahun kemalangan (106,496) (122,194) (125,538) (155,715) (165,530) (150,304) (163,862) (160,853) Selepas setahun (205,183) (222,174) (249,176) (286,105) (269,798) (288,999) (288,216) Selepas dua tahun (228,848) (258,574) (283,516) (310,083) (312,015) (333,078) Selepas tiga tahun (253,400) (282,069) (301,880) (328,789) (332,926) Selepas empat tahun (267,459) (292,486) (313,626) (339,469) Selepas lima tahun (275,727) (296,304) (320,130) Selepas enam tahun (278,120) (300,169) Selepas tujuh tahun (281,516)

Bayaran kumulatif sehingga kini (281,516) (300,169) (320,130) (339,469) (332,926) (333,078) (288,216) (160,853)

Liabiliti kontrak insurans am kasar 1,064 2,001 3,084 9,839 11,087 19,281 50,768 95,435 284,296 476,855 436 477,291

Anggaran semasa lebihan/(kekurangan) (134) (497) (1,787) (4,186) (3,538) (8,277) (15,810) % lebihan/(kekurangan) daripada rizab awal kes -7.2% -19.2% -22.2% -60.7% -22.5% -19.5% -19.9%

Liabiliti kontrak insurans am bersih bagi TK2013 – perniagaan yang dipindahkan ke AmGeneral Insurance Berhad

Perjanjian Sebelum masuk 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kecil & MMIP Jumlah Tahun kemalangan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada akhir tahun kemalangan 242,842 262,959 261,465 322,866 347,605 374,582 376,097 387,761 Selepas setahun 249,008 264,314 293,286 341,821 332,336 363,616 353,642 Selepas dua tahun 258,309 263,664 309,197 330,196 336,909 352,397 Selepas tiga tahun 249,074 271,696 309,065 323,492 329,135 Selepas empat tahun 256,040 272,149 304,667 317,621 Selepas lima tahun 256,501 270,954 302,417 Selepas enam tahun 255,335 269,698 Selepas tujuh tahun 254,465

Anggaran semasa tuntutan terkumpul yang berlaku 254,465 269,698 302,417 317,621 329,135 352,397 353,642 387,761

Pada akhir tahun kemalangan (98,616) (113,276) (116,697) (146,557) (157,275) (141,356) (150,932) (150,805) Selepas setahun (184,448) (197,812) (230,911) (254,790) (253,461) (269,008) (264,954) Selepas dua tahun (206,566) (230,314) (263,306) (276,871) (292,847) (307,815) Selepas tiga tahun (227,786) (248,574) (280,288) (298,189) (311,561) Selepas empat tahun (240,499) (257,886) (291,321) (307,632) Selepas lima tahun (248,117) (263,147) (296,565) Selepas enam tahun (251,229) (266,847) Selepas tujuh tahun (253,090)

Bayaran kumulatif sehingga kini (253,090) (266,847) (296,565) (307,632) (311,561) (307,815) (264,954) (150,805)

Liabiliti kontrak insurans am kasar 335 1,375 2,851 5,852 9,989 17,575 44,583 88,688 236,956 408,204 239 408,443

Anggaran semasa lebihan/(kekurangan) (120) (446) (1,464) (3,741) (3,150) (8,834) (14,685) % lebihan/(kekurangan) daripada rizab awal kes -9.6% -18.5% -33.4% -59.9% -21.8% -24.7% -19.8%

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 283

Page 164: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

55. PERNIAGAAN INSURANS (SAMB.)

(VI) PERNIAGAAN INSURANS AM (SAMB.)

Liabiliti kontrak insurans am (Samb.)

Liabiliti Kontrak Insurans Am Kasar TK2013

Perjanjian Sebelum masuk 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kecil & MMIP Jumlah Tahun kemalangan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada akhir tahun kemalangan 732,007 756,216 734,527 613,855 603,717 686,160 708,370 197,802 Selepas setahun 749,716 772,413 745,644 637,571 620,246 670,097 692,360 Selepas dua tahun 776,423 792,636 783,463 662,375 603,498 669,058 Selepas tiga tahun 791,637 833,209 794,683 651,843 601,431 Selepas empat tahun 810,737 825,778 781,331 654,578 Selepas lima tahun 777,853 811,559 781,222 Selepas enam tahun 775,911 813,400 Selepas tujuh tahun 812,965

Anggaran semasa tuntutan terkumpul yang berlaku 812,965 813,400 781,222 654,578 601,431 669,058 692,360 197,802

Pada akhir tahun kemalangan (198,629) (204,490) (232,479) (214,699) (197,287) (231,202) (226,495) (13,663) Selepas setahun (405,633) (477,415) (507,214) (407,737) (415,751) (440,794) (308,326) Selepas dua tahun (555,957) (599,995) (626,401) (522,919) (494,662) (461,280) Selepas tiga tahun (642,597) (698,485) (703,687) (557,766) (503,211) Selepas empat tahun (708,157) (750,619) (731,825) (562,292) Selepas lima tahun (735,919) (766,323) (734,341) Selepas enam tahun (746,443) (768,561) Selepas tujuh tahun (749,997)

Bayaran kumulatif sehingga kini (749,997) (768,561) (734,341) (562,292) (503,211) (461,280) (308,326) (13,663) Liabiliti kontrak insurans am kasar (langsung dan fakultatif) – 62,968 44,839 46,881 92,286 98,220 207,778 384,034 184,139 1,121,145 37,987 1,159,132

Anggaran semasa lebihan/(kekurangan) (23,760) (17,337) (15,835) (22,077) (32,241) (67,898) (105,462) % lebihan/(kekurangan) daripada rizab awal kes -61.0% -63.0% -51.0% -31.0% -49.0% -49.0% -38.0%

Liabiliti Kontrak Insurans Am Bersih TK2013

Perjanjian Sebelum masuk 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kecil & MMIP Jumlah Tahun kemalangan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada akhir tahun kemalangan 657,114 664,663 652,589 536,934 519,721 471,328 486,942 166,463 Selepas setahun 673,011 678,900 662,466 557,679 525,710 467,721 498,912 Selepas dua tahun 696,985 696,675 696,066 573,952 521,546 474,273 Selepas tiga tahun 710,643 732,335 699,770 573,126 523,737 Selepas empat tahun 727,789 718,126 696,975 574,937 Selepas lima tahun 706,925 717,376 697,432 Selepas enam tahun 703,120 718,409 Selepas tujuh tahun 713,833

Anggaran semasa tuntutan terkumpul yang berlaku 713,833 718,409 697,432 574,937 523,737 474,273 498,912 166,463

Pada akhir tahun kemalangan (188,335) (192,907) (217,938) (201,741) (180,785) (178,304) (171,108) (12,493) Selepas setahun (381,650) (446,026) (465,821) (381,232) (371,773) (327,681) (234,253) Selepas dua tahun (523,962) (560,350) (576,397) (485,047) (438,746) (341,782) Selepas tiga tahun (603,575) (650,071) (640,942) (516,922) (445,271) Selepas empat tahun (664,332) (685,604) (661,588) (521,129) Selepas lima tahun (681,472) (694,915) (663,617) Selepas enam tahun (688,006) (696,519) Selepas tujuh tahun (690,304)

Bayaran kumulatif sehingga kini (690,304) (696,519) (663,617) (521,129) (445,271) (341,782) (234,253) (12,493) Liabiliti kontrak insurans am kasar (langsung dan fakultatif) – 23,529 21,890 33,815 53,808 78,466 132,491 264,659 153,970 762,628 37,970 800,598

Anggaran semasa lebihan/(kekurangan) (8,373) (9,250) (11,913) (13,700) (25,758) (41,851) (71,070) % lebihan/(kekurangan) daripada rizab awal kes -55.0% -73.0% -54.0% -34.0% -49.0% -46.0% -37.0%

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

284 Laporan Tahunan 2014

Page 165: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

55. PERNIAGAAN INSURANS (SAMB.)

(VII) SAHAM KEUTAMAAN BOLEH TUKAR KUMULATIF BOLEH TEBUS

Dalam tahun kewangan terdahulu, AmGeneral Holdings Berhad (“AMGH”) (anak syarikat dengan 51% kepentingan) telah menerbitkan RM600 juta of saham keutamaan boleh tukar kumulatif boleh tebus (“RCCPS”) dan ciri-ciri utama RCCPS adalah seperti berikut:

RCCPS boleh ditebus semasa tempoh penebusan dari 27 September 2012 hingga 26 September 2027 (“tarikh matang”). RCCPS boleh ditebus ketika tempoh penebusan atau pada tarikh matang dengan harga penepusan menyamai harga terbitan.

RCCPS memberikan pemiliknya hak kepada dividen keutamaan kumulatif tetap pada kadar 1% setahun setiap tahun yang akan diumumkan dan dibayar dalam tempoh enam bulan dari akhir setiap tahun kewangan, dikira berdasarkan harga terbitan RCCPS, dan keutamaan sama dengan seperti kelas saham lain, terdapat keuntungan untuk diagihkan, dan pematuhan kepada keperluan kecukupan modal yang ditetapkan Bank Negara Malaysia.

Pemilik RCCPS berhak pada mana-mana masa untuk menukar semua atau sejumlah RCCPS yang dipegang kepada saham biasa dalam AMGH berdasarkan kadar satu RCCPS untuk satu saham biasa baru.

(VIII) PELABURAN HARTANAH

Pelaburan hartanah perniagaan insurans am

31 Mac 31 Mac 2014 2013 (Dinyatakan semula) Kos/Jumlah bawaan RM’000 RM’000

Pada awal tahun kewangan 7,713 – Berpunca daripada pengambilalihan subsidiari – 7,713

Pada akhir tahun kewangan 7,713 7,713

Pada 31 Mac 2014, jika pelaburan hartanah Kumpulan dilakukan di bawah model nilai saksama, nilai saksama akan mencatatkan RM12,120,000 (2013: RM7,713,000). Nilai saksama ditentukan berdasarkan penilaian yang menggambarkan keadaan pasaran pada akhir tempoh pelaporan oleh jurunilai bebas bertauliah, yang mana penilaian adalah berdasarkan kaedah perbandingan untuk hartanah sama yang sama ada baru dipindah milik atau disenaraikan untuk jualan di kawasan sama atau lokasi lain yang hampir sama (Tahap 2 dalam hierarki nilai saksama).

Pelaburan hartanah perniagaan insurans am

31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pada awal tahun kewangan 80,165 84,715 Pelarasan nilai saksama 4,180 200 Pengklasifikasian semula – (4,750)

Pada akhir tahun kewangan 84,345 80,165

Pelaburan hartanah merangkumi yang berikut: Tanah dan bangunan pegangan pajakan 23,990 49,320 Tanah dan bangunan pegangan kekal 60,355 30,845

84,345 80,165

Nilai saksama diselaraskan sebanyak RM4,180,000 (2013: RM200,000) telah diiktiraf dalam penyata pendapatan bagi tahun kewangan semasa.

Pelaburan hartanah dinyatakan pada nilai saksama, yang mana ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPC International Sdn Bhd, jurunilai bebas bertauliah. PPC International Sdn Bhd adalah firma yang pakar dalam penilaian jenis-jenis pelaburan hartanan berkenaan. Model penilaian mengikut cadangan Jawatankuasa Piawaian Penilaian Antarabangsa telah digunakan. Penilaian adalah berdasarkan Pendekatan Perbandingan yang merujuk kepada hartanah yang hampir sama yang telah dijual atau ditawarkan untuk jualan (Tahap 2 hierarki nilai saksama).

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 285

Page 166: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

56. MENGIMBANGKAN (OFFSETTING) ASET KEWANGAN DAN LIABILITI KEWANGAN

Penyeimbangan aset kewangan dan liabiliti kewangan.

Aset kewangan dan liabiliti kewangan yang tertakluk kepada penyeimbangan, atur cara jaringan utama boleh laksana dan atur cara sama adalah seperti berikut:-

Jumlah tidak Jumlah Jumlah kasar Jumlah diseimbang dalam penyata kasar diseimbang dibentangkan kedudukan kewangan aset/ dalam dalam Cagaran liabiliti penyata penyata tunai kewangan kedudukan kedudukan Instrumen diterima/ Jumlah Kumpulan diiktiraf kewangan kewangan kewangan dicagar bersih RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

31 Mac 2014

Aset kewangan derivatif 528,810 – 528,810 – 113,100 415,710

Aset lain 278,660 (122,911) 155,749 – – 155,749

807,470 (122,911) 684,559 – 113,100 571,459

Liabiliti kewangan derivatif 541,224 – 541,224 – 295,147 246,077

Liabiliti lain 537,039 (122,911) 414,128 – – 414,128

1,078,263 (122,911) 955,352 – 295,147 660,205

31 Mac 2013

Aset kewangan derivatif 383,257 – 383,257 – 14,771 368,486

Aset lain 352,289 (136,657) 215,632 – – 215,632

735,546 (136,657) 598,889 – 14,771 584,118

Liabiliti kewangan derivatif 422,655 – 422,655 – 195,753 226,902

Liabiliti lain 591,452 (136,657) 454,795 – – 454,795

1,014,107 (136,657) 877,450 – 195,753 681,697

57. PERISTIWA-PERISTIWA PENTING

Pada 26 Ogos 2013, Syarikat mengumumkan bahawa Bank Negara Malaysia (“BNM”) (menerusi surat bertarikh 26 Ogos 2013) pada dasarnya

tiada halangan untuk Syarikat untuk memulakan perundingan dengan beberapa penginsurans global dalam usaha untuk mewujudkan kerjasama

strategik baru bagi perniagaan insurans hayat dan Takaful keluarga. Usaha ini bergantung kepada kelulusan awal Menteri Kewangan dan BNM

sebelum Syarikat dan rakan strategik yang dipilih boleh memeterai sebarang perjanjian berkaitan.

Pada 19 Disember 2013, Syarikat mengumumkan ia mencapai persetujuan dengan MetLife International Holdings, Inc. (“MetLife”), anak syarikat

milik penuh MetLife Inc. bagi mendapatkan kelulusan kawal selia bagi cadangan perkongsian strategik yang membabitkan AmLife Insurance

Berhad (“AmLife”) dan AmFamily Takaful Berhad (“AmTakaful”) (“Usul”).

Pada 1 April 2014, Syarikat mengumumkan anak syarikat milik penuhnya. AMAB Holdings Sdn Bhd (“AMAB”), dan MetLife, anak syarikat milik

penuh MetLife, Inc., telah mendapat kebenaran daripada Kementerian Kewangan dan Bank Negara Malaysia untuk usul tersebut.

Pada 28 April 2014, AMAB memeterai perjanjian penjualan saham bersyarat dengan MetLife untuk jualan kepentingan ekuiti dipegang AMAB

dalam AmLife dan AmTakaful pada pertimbangan tunai RM812 juta (tertakluk kepada pelarasan apabila selesai) (“Jualan Saham”).

Di bawah Jualan Saham ini, MetLife akan mengambil alih daripada AMAB kepentingan ekuiti sebanyak:-

(i) ‘50% dan satu saham’ dalam AmLife, membabitkan pengambilalihan 100,000,000 saham biasa RM1.00 setiap satu dalam AmLife untuk

pertimbangan tunai RM740 juta dan peruntukan satu (1) saham biasa baru RM1.00 oleh AmLife kepada MetLife pada harga langganan

RM1.00; dan

(ii) ‘50% kurang satu saham’ dalam AmTakaful, membabitkan pengambilalihan 50,000,000 saham biasa RM1.00 setiap satu dalam AmTakaful

untuk pertimbangan tunai RM72 juta, dan peruntukan satu (1) saham biasa baru RM1.00 oleh AmTakaful kepada AMAB pada harga

langgan RM1.00.

286 Laporan Tahunan 2014

Page 167: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

57. PERISTIWA-PERISTIWA PENTING (SAMB.)

Aset dan liabiliti AmLife dan AmTakaful (bahagian segmen insurans) telah dibentangkan sebagai dipegang untuk dijual susulan kelulusan BNM

kepada Kumpulan bagi melupuskan 50% kepentingan masing-masing dalam AmLife dan AmTakaful. Transaksi ini dijangka diselesaikan pada

suku kedua 2014.

Kelas utama aset liabiliti AmLife dan AmTakaful yang diklasifikasikan sebagai dipegang untuk dijual adalah seperti berikut:

31 Mac 2014

Kumpulan RM’000

Aset

Tunai dan dana jangka pendek 121,368

Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula 235,340

Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 148,481

Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 1,330,719

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 795,540

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 209,287

Aset cukai tertunda 13,427

Aset-aset lain 74,596

Aset-aset insurans dan takaful semula dan penghutang-penghutang insurans belum diterima lain 42,181

Pelaburan hartanah 84,345

Hartanah dan peralatan 36,091

Aset tidak ketara 34,667

Aset subsidiari-subsidiari dipegang untuk dijual 3,126,042

Liabiliti

Liabiliti cukai tertunda 4,638

Liabiliti-liabiliti lain 243,753

Insurans, kontrak liabiliti takaful dan penghutang-penghutang insurans belum dibayar lain 2,586,976

Liabiliti subsidiari-subsidiari dipegang untuk dijual 2,835,367

Aset bersih subsidiari-subsidiari dipegang untuk dijual 290,675

58. PERISTIWA-PERISTIWA BERIKUTNYA

Tiada peristiwa berikutnya pada tarikh pelaporan yang perlu dilaporkan atau memerlukan pelarasan kepada penyata kewangan kecuali yang

dinyatakan dalam Nota 57.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 287

Page 168: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

59. PERUBAHAN DALAM POLISI-POLISI PERAKAUNAN DAN PENYATAAN SEMULA MAKLUMAT PERBANDINGAN

Kumpulan dan Syarikat untuk kali pertama telah mengguna pakai beberapa piawaian dan pindaan yang memerlukan pernyataan semula penyata kewangan lalu. Ini termasuk MFRS 10, Penyata kewangan digabungkan, MFRS 13, Pengukuran Nilai Saksama dan Pindaan kepada MFRS 101, cara persembahan penyata kewangan. Selain itu, penerima gunaan MFRS 12, Pendedahan Kepentingan dalam Entiti Lain menyebabkan pendedahan tambahan kepada penyata kewangan digabungkan Kumpulan.

Beberapa pindaan lain digunakan untuk kali pertama dalam tahun kewangan semasa. Bagaimanapun, ia tidak memberi kesan ketara kepada penyata kewangan digabungkan Kumpulan dan penyata kewangan berasingan Syarikat. Bentuk dan kesan piawaian baru dan pindaan diterangkan di bawah.

(a) MFRS 10, Penyata Kewangan Digabungkan (“MFRS 10”)

MFRS 10 memperkenalkan definisi baru dan yang lebih luas mengenai kawalan berbanding MFRS 127, Penyata Kewangan Digabungkan dan Berasingan (“MFRS 127”).

(i) Penggabungan skim pelaburan kolektif

Untuk tahun kewangan sehinggan 31 Mac 2013, skim pelaburan kolektif tertentu telah dikira sebagai pelaburan kewangan sedia untuk dijual dan pelaburan kewangan dipegang untuk urus niaga mengikut MFRS 139, Instrumen kewangan: Pengiktirafan dan Pengukuran. Pada tarikh pelaksanaan awal MFRS 10 (1 April 2013), Kumpulan menilai semula pelaburannya berdasarkan keperluan baru MFRS 10 dan memutuskan Kumpulan mempunyai kawalan terhadap skim pelaburan kolektif yang dinyatakan dalam Nota 15(b).

Kumpulan telah menggabungkan penyata kewangan skim pelaburan kolektif ini. Aset, liabiliti dan ekuiti skim pelaburan kolektif telah digabung dalam penyata kewangan Kumpulan secara retrospektif. Baki pembukaan pada 1 April 2012 dan maklumat pembandingan dalam tahun kewangan berakihir 31 Mac 2013 telah dinyatakan semula.

(ii) Perakaunan ekuiti AmFIRST Real Estate Investment Trust (“AmFIRST REIT”)

Bermula daripada penilaian semula pelaburan Kumpulan, Kumpulan mengenal pasti dan memutuskan ia mempunyai kawalan besar terhadap AmFIRST REIT (sebelum ini dikira sebagai pelaburan kewangan sedia untuk dijual menurut MFRS 139) dan sepatutnya dikira sebagai pelaburan dalam syarikat bersekutu. Perakaunan ekuiti AmFIRST REIT telah dilaksanakan kebelakang kepada penyata kewangan.

Kesan-kesan pelaksanaan MFRS 10 dinyatakan dalam Nota 59(f).

(b) MFRS 12, Pendedahan Kepentingan Dalam Entiti Lain (“MFRS 12”)

MFRS 12 antara lain menetapkan pendedahan membabitkan kepentingan entiti dalam subsidiari-subsidiari dan syarikat bersekutu. Keperluan MFRS 12 adalah lebih komprehensif berbanding keperluan pendedahan lalu untuk subsidiari-subsidiari seperti mana MFRS 12 mewajibkan maklumat subsidiari-subsidiari dengan kepentingan bukan mengawal ketara harus didedahkan.

Kumpulan telah membuat pendedahan berkaitan dalam Nota 15(a) penyata kewangan.

(c) MFRS 13, Pengukuran Nilai Saksama (“MFRS 13”)

MFRS 13 mewujudkan sumber tunggal panduan di bawah MFRS untuk pengukuran semua nilai saksama. MFRS 13 tidak mengubah bila sesuatu entiti diwajibkan untuk menggunakan nilai saksama, tetapi lebih kepada memberi panduan kepada bagaimana untuk mengukur nilai saksama di bawah MFRS. MFRS 13 mentakfrifkan nilai saksama sebagai harga keluar (exit price). Menggunakan pandauan MFRS 13, Kumpulan menilai semula polisinya berkaitan pengukuran nilai saksama.

MFRS 13 juga mewajibkan pendedahan tambahan. Pelaksanaan MFRS 13 tidak menyebakan kesan material kepada pengukuran nilai saksama Kumpulan. Pendedahan tambahan jika diperlukan, diberikan dalam nota individu berkaitan aset dan liabiliti yang mana nilai saksama telah ditentukan. Hieraki nilai saksama diberikan dalam Nota 52 dan Nota 55.

(d) Pindaan kepada MFRS 101, Persembahan Butiran (Item) Pendapatan Komprehensif Lain (“MFRS 101”)

Pindaan kepada MFRS 101 memperkenalkan kepada kumpulan butiran yang dipaparkan dalam pendapatan komprehensif lain (“OCI”) dalam pernyataan pendapatan komprehensif. Butiran akan diklasifikasikan semula (“kitar semula”) kepada penyata pendapatan pada satu ketika di masa hadapan (contohnya, keuntungan atau kerugian bersih di atas pelaburan kewangan sedia untuk dijual) perlu dibentangkan secara berasingan daripada butiran yang tidak diklasifikasikan semula (contohnya, penilaian semula tanah dan bangunan). Pindaan ini telah hanya memberi kesan dalam persembahan dan tidak memberi impak kepada kedudukan kewangan atau prestasi Kumpulan dan Syarikat.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

288 Laporan Tahunan 2014

Page 169: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

59. PERUBAHAN DALAM POLISI-POLISI PERAKAUNAN DAN PENYATAAN SEMULA MAKLUMAT PERBANDINGAN (SAMB.)

(e) Pemuktamadan Pembahagian Harga Belian (“PPA”) dalam pengambilalihan AmGeneral Insurance Berhad

Sepanjang tahun kewangan semasa, Kumpulan telah menyelesaikan pembahagian kos penggabungan perniagaan kepada aset dan liabiliti dan liabiliti luar jangka yang diambil alih. Nilai saksama diselaraskan dan aset tidak ketara yang dikenal pasti ketika pengambilalihan adalah berdasarkan PPA yang dimuktamadkan. Butiran nilaii saksama yang diselaraskan dinyatakan dalam Nota 15(a).

(f) Kesan kewangan yang disebabkan oleh perubahan polisi-polisi perakaunan dan pernyataan semula maklumat perbandingan

(i) Penyesuaian penyata kedudukan kewangan digabungkan Kumpulan pada 31 Mac 2013 dan 1 April 2012

Kesan Seperti peralihan Lain-lain Seperti

dilaporkan kepada pernyataan dinyatakan sebelum ini MFRS 10 semula semula Kumpulan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 31 Mac 2013

Aset Tunai dan dana jangka pendek 11,233,573 546,575 – 11,780,148 Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula 200,605 – – 200,605 Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 2,322,657 – – 2,322,657 Aset kewangan derivatif 383,257 – – 383,257 Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 7,021,986 308,733 – 7,330,719 Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 7,208,604 (1,068,988) – 6,139,616 Pelaburan kewangan dipegang hingga matang 6,219,804 – – 6,219,804 Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 82,586,332 – – 82,586,332 Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia 2,907,435 – – 2,907,435 Aset cukai tertunda 136,244 158 15,319 151,721 Pelaburan dalam syarikat-syarikat bersekutu 20,935 223,721 – 244,656 Aset-aset lain 2,864,266 10,553 (4,077) 2,870,742 Aet-aset insurans dan takaful semula dan penghutang-penghutang insurans belum diterima lain 166,627 – 434,652 601,279 Pelaburan hartanah 80,165 – 7,713 87,878 Hartanah dan peralatan 395,147 – (1,242) 393,905 Aset tidak ketara 3,245,653 – 105,854 3,351,507

Liabiliti Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain 3,152,946 – – 3,152,946 Kewajipan rekursa atas pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad 3,337,941 – – 3,337,941 Liabiliti kewangan derivatif 422,655 – – 422,655 Deposit daripada pelanggan 84,859,987 (30,000) – 84,829,987 Pendanaan berjangka 6,255,969 – – 6,255,969 Bil dan penerimaan belum bayar 1,964,800 – – 1,964,800 Modal hutang 4,205,232 – – 4,205,232 Saham keutamaan kumulatif boleh ditebus boleh tukar – – 183,490 183,490 Liabiliti cukai tertunda 32,043 32 92,446 124,521 Liabiliti-liabiliti lain 5,046,439 251 – 5,046,690 Insurans, kontrak liabiliti takaful dan penghutang-penghutang insurans belum dibayar lain 4,582,048 – 524,652 5,106,700

Ekuiti Modal saham 3,014,185 – – 3,014,185 Rizab 9,018,995 50,495 (15,939) 9,053,551

Kepentingan bukan mengawal 1,100,050 (24) (226,432) 873,594

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 289

Page 170: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

59. PERUBAHAN DALAM POLISI-POLISI PERAKAUNAN DAN PENYATAAN SEMULA MAKLUMAT PERBANDINGAN (SAMB.)

(f) Kesan kewangan yang disebabkan oleh perubahan polisi-polisi perakaunan dan pernyataan semula maklumat perbandingan

(Samb.)

(i) Penyesuaian penyata kedudukan kewangan digabungkan Kumpulan pada 31 Mac 2013 dan 1 April 2012 (Samb.)

Kesan Seperti peralihan Lain-lain Seperti

dilaporkan kepada pernyataan dinyatakan sebelum ini MFRS 10 semula semula Kumpulan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 1 April 2012

Aset

Tunai dan dana jangka pendek 7,813,159 105,094 – 7,918,253

Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula 517,306 – – 517,306

Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi

kewangan lain 1,892,166 – – 1,892,166

Aset kewangan derivatif 380,129 – – 380,129

Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 10,942,373 294,544 – 11,236,917

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 6,641,204 (566,764) – 6,074,440

Pelaburan kewangan dipegang hingga matang 1,429,843 – – 1,429,843

Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 75,683,401 – – 75,683,401

Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia 2,582,411 – – 2,582,411

Aset cukai tertunda 205,908 5,211 – 211,119

Pelaburan dalam syarikat-syarikat bersekutu 1,101 165,141 – 166,242

Aset-aset lain 2,457,199 819 – 2,458,018

Aset-aset insurans dan takaful semula dan penghutang-

penghutang insurans belum diterima lain 112,535 – 143,378 255,913

Pelaburan hartanah 84,715 – – 84,715

Hartanah dan peralatan 224,531 – – 224,531

Aset tidak ketara 1,954,799 – – 1,954,799

Liabiliti

Deposit dan simpanan daripada bank dan institusi-institusi

kewangan lain 3,914,568 – – 3,914,568

Kewajipan atas sekuriti dijual di bawah perjanjian belian semula 41,195 – – 41,195

Kewajipan rekursa atas pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad 3,126,109 – – 3,126,109

Liabiliti kewangan derivatif 441,684 – – 441,684

Deposit daripada pelanggan 77,307,156 (30,000) – 77,277,156

Pendanaan berjangka 4,957,323 – – 4,957,323

Bil dan penerimaan belum bayar 871,948 – – 871,948

Modal hutang 4,021,231 – – 4,021,231

Liabiliti cukai tertunda 12,886 49 – 12,935

Liabiliti-liabiliti lain 3,374,186 176 – 3,374,362

Insurans, kontrak liabiliti takaful dan penghutang-penghutang

insurans belum dibayar lain 3,362,540 – 143,378 3,505,918

Ekuiti

Modal saham 3,014,185 – – 3,014,185

Rizab 8,096,904 33,844 – 8,130,748

Kepentingan bukan mengawal 380,865 (24) – 380,841

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

290 Laporan Tahunan 2014

Page 171: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

59. PERUBAHAN DALAM POLISI-POLISI PERAKAUNAN DAN PENYATAAN SEMULA MAKLUMAT PERBANDINGAN (SAMB.)

(f) Kesan kewangan yang disebabkan oleh perubahan polisi-polisi perakaunan dan pernyataan semula maklumat perbandingan

(Samb.)

(ii) Penyesuaian penyata pendapatan digabungkan Kumpulan pada tahun berakhir 31 Mac 2013

Kesan Seperti peralihan Lain-lain Seperti

dilaporkan kepada pernyataan dinyatakan sebelum ini MFRS 10 semula semula Kumpulan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pendapatan faedah 4,487,833 35,596 – 4,523,429

Perbelanjaan faedah (2,265,312) 931 (40,600) (2,304,981)

Pendapatan bersih daripada perniagaan Perbankan Islam 847,757 – 36,144 883,901

Pendapatan bersih daripada perniagaan insurans 209,382 – 40,857 250,239

Pendapatan operasi lain 1,093,995 (45,893) (44,851) 1,003,251

Bahagian keuntungan bersih syarikat-syarikat bersekutu 653 12,806 – 13,459

Perbelanjaan operasi lain (2,005,951) (1,900) (33,713) (2,041,564)

Peruntukan untuk kemerosotan nilai pinjaman dan pembiayaan (173,287) – – (173,287)

(Kerugian)/masuk kira semula kemerosotan nilai:

Pelaburan kewangan 800 – – 800

Amaun belum terima ragu lain - bersih (5,234) – – (5,234)

Harta-harta dirampas (9,086) – – (9,086)

Aset tetap 1,347 – – 1,347

Peruntukan untuk komitmen dan luar jangkaan 51,568 – – 51,568

Pindahan daripada rizab penyamaan keuntungan (9,429) – – (9,429)

Pencukaian dan zakat (486,410) – 10,911 (475,499)

Kepentingan bukan mengawal 58,054 25 (15,315) 42,764

(iii) Penyesuaian penyata pendapatan komprehensif digabungkan Kumpulan untuk tahun berakhir 31 Mac 2013

Kesan Seperti peralihan Lain-lain Seperti

dilaporkan kepada pernyataan dinyatakan sebelum ini MFRS 10 semula semula Kumpulan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Perbezaan pertukaran mata wang atas

- operasi luar negara (4,815) – – (4,815)

- pelaburan lindungan nilai bersih (3,066) – – (3,066)

Perubahan bersih atas lindungan nilai aliran tunai (1,178) – – (1,178)

Perubahan bersih pelaburan kewangan sedia untuk dijual (55,229) 20,146 – (35,083)

Cukai pendapatan berkaitan dengan komponen

pendapatan komprehensif lain 14,763 (5,036) – 9,727

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 291

Page 172: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM

Keadaan pada 31 Mac 2014 dan pencapaian kewangan bagi tahun berakhir 31 Mac 2014 bagi perniagaan perbankan Islam Kumpulan dan

dimasukkan ke dalam penyata kewangan selepas dikeluarkan baki dan transaksi antara syarikat, diringkaskan seperti berikut:

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN

PADA 31 MAC 2014

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 Nota RM’000 RM’000

ASET

Tunai dan dana jangka pendek ii 2,941,329 3,546,395

Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain iii 1,118,383 1,548,383

Aset kewangan derivatif 7,699 7,924

Aset kewangan dipegang untuk urus niaga iv 64,694 1,216,381

Pelaburan kewangan sedia untuk dijual v 3,854,715 1,197,335

Pelaburan kewangan dipegang hingga matang vi 1,335,055 1,920,361

Pembiayaan dan pendahuluan vii 24,445,039 21,987,306

Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia 891,000 771,000

Aset cukai tertunda viii 292 212

Aset-aset lain ix 574,891 332,467

Hartanah dan peralatan x 409 519

Aset tidak ketara xi 28 54

JUMLAH ASET 35,233,534 32,528,337

LIABILITI DAN DANA PERBANKAN ISLAM

Deposit dan simpanan dengan bank dan institusi-institusi kewangan lain xii 3,122,588 2,349,592

Obligasi rekursa atas pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad 2,068,337 2,073,690

Liabiliti kewangan derivatif 7,675 7,894

Deposit daripada pelanggan xiii 25,423,364 23,176,547

Pendanaan berjangka 23(b) 550,000 550,000

Bil dan penerimaan belum bayar – 722,821

Sukuk Musyarakah Subordinat 25(c) 1,149,302 1,000,000

Liabiliti cukai tertunda viii 7,255 15,945

Liabiliti-liabiliti lain xiv 387,526 351,098

JUMLAH LIABILITI 32,716,047 30,247,587

Modal saham/Dana modal xv 495,761 495,761

Rizab 2,021,726 1,784,989

TOTAL DANA PERBANKAN ISLAM 2,517,487 2,280,750

JUMLAH LIABILITI DAN DANA PERBANKAN ISLAM 35,233,534 32,528,337

KOMITMEN DAN LUAR JANGKAAN xxiv 8,467,022 8,553,161

Nota-nota yang dilampirkan adalah bahagian penting dalam penyata kewangan perniagaan perbankan Islam.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

292 Laporan Tahunan 2014

Page 173: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

PENYATA PENDAPATAN

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2014

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 Nota RM’000 RM’000

Pendapatan diperoleh daripada pelaburan dana pendeposit dan lain-lain xvi 1,673,142 1,487,690

Peruntukan kemerosotan nilai pembiayaan dan pendahuluan xvii (208,471) (136,087)

Peruntukan/(masuk kira semula) untuk komitmen dan luar jangkaan 600 (699)

Masuk kira semula kerugian kemerosotan nilai bagi pelbagai penghutang 51 –

Pindahan ke rizab penyamaan keuntungan (10,743) (9,429)

Jumlah pendapatan boleh diagih 1,454,579 1,341,475

Pendapatan milik pendeposit xviii (826,909) (740,466)

Keuntungan milik Kumpulan 627,670 601,009

Pendapatan daripada Dana Perbankan Islam xix 120,930 161,653

Jumlah pendapatan bersih 748,600 762,662

Perbelanjaan operasi xx (365,181) (353,382)

Kos kewangan (67,461) (61,120)

Keuntungan sebelum cukai dan zakat 315,958 348,160

Cukai dan zakat xxi (67,915) (77,847)

Keuntungan selepas cukai dan zakat 248,043 270,313

PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2014

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Keuntungan selepas cukai dan zakat 248,043 270,313

Lain-lain pendapatan/(kerugian) komprehensif:

Butiran yang mungkin diklasifikasikan semula kepada keuntungan atau kerugian

Perubahan bersih penilaian semula pelaburan kewangan sedia untuk dijual (14,915) 2,609

Perbezaan pertukaran mata wang untuk operasi luar negeri 317 52

Cukai pendapatan berkaitan dengan lain-lain komponen pendapatan komprehensif 3,729 (652)

Lain-lain pendapatan/(kerugian) komprehensif, ditolak cukai (10,869) 2,009

Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun 237,174 272,322

Nota-nota yang dilampirkan adalah bahagian penting dalam penyata kewangan perniagaan perbankan Islam.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 293

Page 174: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

PENYATA PERUBAHAN EKUITI

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2014

Tidak Boleh Diagihkan Boleh Diagihkan

Rizab Rizab Sedia Rizab Dana Premium Rizab Penyamaan Untuk NaikTurun Perolehan Modal Saham Berkanun Keuntungan Dijual Pertukaran Tertahan Jumlah Kumpulan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 1 April 2012 460,877 609,068 359,716 – (9,159) (1,031) 437,743 1,857,214

Keuntungan bagi tahun – – – – – – 270,313 270,313

Lain-lain pendapatan komprehensif, bersih – – – – 1,957 52 – 2,009

Jumlah pendapatan komprehensif untuk tahun – – – – 1,957 52 270,313 272,322

Terbitan saham bernilai RM1.00 sesaham 34,884 115,117 – – – – – 150,001

Pindahan daripada perolehan tertahan – – 64,550 – – – (64,550) –

Pindahan ke rizab penyamaan keuntungan – – – 1,495 – – – 1,495

Penggunaan bersih rizab penyamaan keuntungan

untuk tahun kewangan – – – (182) – – 182 –

Pindahan perbezaan dicaj semula saham ESS

ke atas harga belian bagi saham yang diletak hak – – – – – – (282) (282)

Pada 31 Mac 2013 495,761 724,185 424,266 1,313 (7,202) (979) 643,406 2,280,750

Pada 1 April 2013 495,761 724,185 424,266 1,313 (7,202) (979) 643,406 2,280,750

Keuntungan bagi tahun – – – – – – 248,043 248,043

Lain-lain pendapatan komprehensif, bersih – – – – (11,186) 317 – (10,869)

Jumlah pendapatan komprehensif untuk tahun – – – – (11,186) 317 248,043 237,174

Terbitan saham bernilai RM1.00 sesaham – – – – – – – –

Pindahan daripada perolehan tertahan – – 59,079 – – – (59,079) –

Penggunaan bersih rizab penyamaan keuntungan

untuk tahun kewangan – – – (53) – – 53 –

Pindahan perbezaan dicaj semula saham ESS

ke atas harga belian bagi saham yang diletak hak – – – – – – (437) (437)

Pada 31 Mac 2014 495,761 724,185 483,345 1,260 (18,388) (662) 831,986 2,517,487

Nota-nota yang dilampirkan adalah bahagian penting dalam penyata kewangan perniagaan perbankan Islam.

294 Laporan Tahunan 2014

Page 175: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

PENYATA ALIRAN TUNAI

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2014

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI Keuntungan sebelum cukai dan zakat 315,958 348,160 Tambah/(tolak) pelarasan untuk: Penambahan diskaun tolak pelunasan premium (77,395) (51,076) Peruntukan untuk kemerosotan nilai ke atas pembiayaan dan pendahuluan 294,391 209,135 Susut nilai hartanah dan peralatan 153 171 Pelunasan aset tidak ketara 31 83 Masuk kira semula kemerosotan nilai ke atas belum terima runcit (51) – Pindahan ke rizab penyamaan keuntungan 10,743 9,429 (Keuntungan)/kerugian atas jualan aset kewangan dipegang untuk urus niaga (1,176) 14,327 Keuntungan bersih atas penilaian semula aset kewangan dipegang untuk urus niaga (1,413) (17,086) (Keuntungan)/kerugian bersih atas jualan of pelaburan kewangan sedia untuk dijual 877 (1,582) (Keuntungan)/kerugian bersih atas penilaian semula derivatif 7 2 Peruntukan untuk komitmen dan luar jangka (600) 699 Saham/opsyen diberikan di bawah Skim Saham Eksekutif 606 1,300

Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja 542,131 513,562 (Peningkatan)/pengurangan aset operasi Deposit dan simpanan bank dan institusi kewangan lain 430,000 (430,000) Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 1,154,951 308,562 Pembiayaan dan pendahuluan (2,752,124) (3,705,018) Aset-aset lain (237,428) (7,843) Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia (120,000) (212,000) (Peningkatan)/pengurangan dalam liabiliti operasi Deposit daripada pelanggan 2,246,817 4,913,400 Deposit dan simpanan bank dan institusi kewangan lain 772,996 1,019,991 Bil dan penerimaan belum bayar (722,821) 204,399 Obligasi rekursa atas pinjaman dijual kepada Cagamas Berhad (5,353) 123,635 Liabiliti-liabiliti lain 3,788 78,266

Tunai dijana daripada aktiviti operasi 1,312,957 2,806,954 Zakat dibayar (1,726) (1,314) Cukai dibayar (58,132) (36,068)

Tunai bersih dijana daripada aktiviti operasi 1,253,099 2,769,572

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN Pembelian pelaburan kewangan (2,007,419) (1,920,742) Pembelian Hartanah dan peralatan (43) (48) Pembelian aset tidak ketara (5) (11)

Tunai bersih digunakan untuk aktiviti pelaburan (2,007,467) (1,920,801)

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN Perolehan daripada penerbitan saham 149,302 150,001 Perolehan diterima daripada Sukuk Musyarakah Subordinat – 200,000

Tunai bersih dijana daripada aktiviti pembiayaan 149,302 350,001

Peningkatan/(pengurangan) bersih tunai dan kesamaan tunai (605,066) 1,198,772 Tunai dan kesamaan tunai pada awal tahun 3,546,395 2,347,623

Tunai dan kesamaan tunai pada akhir tahun 2,941,329 3,546,395

Nota-nota yang dilampirkan bersama adalah bahagian penting dalam penyata kewangan perbankan Islam.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 295

Page 176: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM

(i) PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM

Jawatankuasa Syariah dianggotai lima (5) anggota dan bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan ke atas perkara berkaitan Syariah.

Ini termasuk:

(i) menasihatkan Lembaga Pengarah dan Pengurusan berkenaan perkara Syariah;

(ii) menyokong dan mengesahkan produk dan perkhidmatan, dan operasi berkaitan Perbankan Islam; dan

(iii) memberikan nasihat dan panduan kepada pengurusan mengenai zakat dan dana kebajikan.

Anggota Jawatankuasa Syariah juga adalah ahli Jawatankuasa Pengawasan Syariah, iaitu jawatankuasa kecil kepada Jawatankuasa

Syariah yang melaksanakan fungsi pengawasan bagi menilai kerja membabitkan semakan, audit, semakan kawal selia dan pengurusan

risiko Syariah. Jawatankuasa Pengawasan Syariah juga bertanggungjawab untuk memberikan nasihat dan panduan membabitkan perkara

berkaitan insiden ketidakpatuhan Syariah dan pendapatan tidak patuh Syariah (jika ada).

(ii) TUNAI DAN DANA JANGKA PENDEK

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Tunai dan baki bank 25,245 8,340

Wang atas panggilan dan deposit akan matang dalam tempoh satu bulan:

Lain-lain institusi kewangan 2,916,084 3,538,055

2,941,329 3,546,395

(iii) DEPOSIT DAN SIMPANAN DENGAN BANK DAN INSTITUSI-INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Bank berlesen 400,000 150,000

Bank pelaburan berlesen 300,000 –

Bank Negara Malaysia 300,000 1,250,000

Institusi-institusi kewangan lain 118,383 148,383

1,118,383 1,548,383

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

296 Laporan Tahunan 2014

Page 177: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(iv) ASET KEWANGAN DIPEGANG UNTUK URUS NIAGA

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pada Nilai saksama

Sekuriti Pasaran Wang: Sijil Pelaburan Kerajaan Malaysia – 278,127 Nota kewangan Bank Negara – 374,810 – 652,937

Sekuriti Tidak Disebut Harga: Di Malaysia: Sekuriti hutang swasta 54,695 502,660 Di luar Malaysia: Sekuriti hutang swasta 9,999 60,784 64,694 563,444

Jumlah 64,694 1,216,381

(v) PELABURAN KEWANGAN SEDIA UNTUK DIJUAL

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pada Nilai saksama

Sekuriti Pasaran Wang: Sijil Pelaburan Kerajaan Malaysia 300,050 – Instrumen deposit boleh niaga Islam 996,795 746,570 Nota kewangan Bank Negara 1,969,876 – 3,266,721 746,570

Sekuriti Tidak Disebut Harga: Di Malaysia: Sekuriti hutang swasta 587,994 425,210 Di luar Malaysia: Sekuriti hutang swasta – 25,555 587,994 450,765

Jumlah 3,854,715 1,197,335

(vi) PELABURAN KEWANGAN DIPEGANG HINGGA MATANG

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pada kos dilunaskan

Sekuriti Pasaran Wang: Nota kewangan Bank Negara – 697,390

Sekuriti Tidak Disebut Harga: Di Malaysia: Sekuriti hutang swasta 1,335,055 1,222,971 1,335,055 1,920,361

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 297

Page 178: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(vii) PEMBIAYAAN DAN PENDAHULUAN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Kemudahan kredit tunai 838,903 78,718 Pembiayaan berjangka 7,050,637 6,557,431 Kredit pusingan 3,384,763 2,037,140 Pembiayaan perumahan 1,097,743 826,510 Sewa beli belum terima 11,089,549 10,884,005 Bill belum terima 757 468 Kad kredit belum terima 311,702 328,326 Penerimaan amanah 99,371 49,329 Tuntutan ke atas pelanggan bawah kredit penerimaan 1,125,549 1,090,241

Pembiayaan dan pendahuluan kasar 24,998,974 22,492,168 Peruntukan untuk kemerosotan nilai atas pembiayaan dan pendahuluan: Peruntukan kolektif (534,465) (490,410) Peruntukan individu (19,470) (14,452)

Pembiayaan dan pendahuluan bersih 24,445,039 21,987,306

Pembiayaan dan pendahuluan dianalisis mengikut konsep seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Ijarah/Al-Ijarah Thumma Al-Bai’ 11,127,224 10,969,715 Bai’ Bithaman Ajil 5,123,788 4,931,567 Murabahah 1,161,831 1,254,362 Musyarakah 24,392 7,934 Lain-lain kontrak Islam 7,561,739 5,328,590

24,998,974 22,492,168

Struktur kematangan pembiayaan dan pendahuluan adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Matang dalam tempoh setahun 5,058,788 4,138,935 Satu hingga tiga tahun 2,946,503 2,639,831 Tiga hingga lima tahun 4,395,796 3,108,537 Melebihi lima tahun 12,597,887 12,604,865

24,998,974 22,492,168

Pembiayaan dan pendahuluan kasar dianalisis mengikut jenis pelanggan adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Institusi kewangan bukan bank domestik 19,029 13,597 Perusahaan perniagaan domestik - Perusahaan kecil dan sederhana 3,625,381 2,799,718 - Lain-lain 7,357,903 6,125,067 Kerajaan dan badan berkanun 405,202 381,005 Individu 13,518,427 13,107,229 Lain-lain entiti domestik 571 10,044 Individu dan entiti asing 72,461 55,508

24,998,974 22,492,168

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

298 Laporan Tahunan 2014

Page 179: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(vii) PEMBIAYAAN DAN PENDAHULUAN (SAMB.)

Pembiayaan dan pendahuluan dianalisis mengikut sensitiviti kepada kadar keuntungan adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Kadar tetap: Pembiayaan rumah 209,307 235,394 Sewa beli belum terima 9,883,978 9,497,105 Lain-lain pembiayaan 5,398,943 5,108,570

Kadar berubah: Campur kos 6,120,963 4,281,951 Campur kadar pembiayaan dasar 3,385,783 3,369,148

24,998,974 22,492,168

Pembiayaan dan pendahuluan kasar dianalisis mengikut sektor adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pertanian 977,689 539,450 Perlombongan dan kuari 89,001 38,274 Pembuatan 2,212,036 2,339,470 Elektrik, gas dan air 196,279 129,920 Pembinaan 1,955,097 1,377,520 Jualan borong, runcit, restoran dan hotel 858,708 782,493 Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi 867,477 610,273 Kewangan dan insurans 180,567 13,597 Hartanah 2,385,628 1,884,837 Aktiviti perniagaan 935,431 564,052 Pendidikan dan kesihatan 433,681 746,870 Isi rumah 13,588,275 13,161,741 yang mana: - pembelian hartanah kediaman 1,107,496 823,587 - pembelian kenderaan pengangkutan 2,331,727 10,214,396 - lain-lain 10,149,052 2,123,758 Lain-lain 319,105 303,671

Pembiayaan dan pendahuluan kasar 24,998,974 22,492,168

Pergerakan dalam pembiayaan dan pendahuluan terjejas adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan 268,443 237,724 Terjejas semasa tahun kewangan 460,256 296,001 Pengklasifikasian semula kepada pembiayaan tidak terjejas (44,233) (51,999) Pemerolehan semula (100,149) (32,716) Amaun dihapus kira (235,802) (180,567)

Baki pada akhir tahun kewangan 348,515 268,443

Pembiayaan dan pendahuluan terjejas kasar sebagai % daripada keseluruhan pembiayaan dan pendahuluan kasar 1.4% 1.2%

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 299

Page 180: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(vii) PEMBIAYAAN DAN PENDAHULUAN (SAMB.)

Pembiayaan dan pendahuluan terjejas mengikut adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pertanian 1,395 359 Perlombongan dan kuari 127 22 Pembuatan 32,191 16,725 Elektrik, gas dan air 57 106 Pembinaan 12,029 1,997 Jualan borong, runcit, restoran dan hotel 10,680 7,599 Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi 5,480 211 Kewangan dan insurans 614 – Hartanah 3,240 9,124 Aktiviti perniagaan 6,275 4,375 Pendidikan dan kesihatan 4,734 13,017 Isi rumah 271,681 214,908 yang mana: - pembelian hartanah kediaman 37,620 31,339 - pembelian kenderaan pengangkutan 212,523 149,502 - lain-lain 21,538 34,067

Lain-lain 12 –

Terjejas Pembiayaan dan pendahuluan 348,515 268,443

Pergerakan dalam peruntukan untuk pembiayaan dan pendahuluan terjejas adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Peruntukan kolektif Baki pada awal tahun kewangan 490,410 460,411 Peruntukan dibuat semasa tahun kewangan 240,823 195,964 Amaun dihapus kira (196,768) (165,965)

Baki pada akhir tahun kewangan 534,465 490,410

Peruntukan kolektif sebagai % daripada keseluruhan pembiayaan dan pendahuluan kasar, tolak peruntukan individual 2.1% 2.2%

Peruntukan individu Baki pada awal tahun kewangan 14,452 16,324 Peruntukan dibuat semasa tahun kewangan 53,568 13,171 Amaun dihapus kira (48,550) (15,043)

Baki pada akhir tahun kewangan 19,470 14,452

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

300 Laporan Tahunan 2014

Page 181: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(viii) ASET CUKAI TERTUNDA/LIABILITI

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Aset cukai tertunda 292 212

Liabiliti cukai tertunda (7,255) (15,945)

(6,963) (15,733)

Pergerakan dalam cukai tertunda adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan (15,733) 37,699 Pindahan ke penyata pendapatan 5,041 (52,780) Pengiktirafan dalam pendapatan komprehensif lain 3,729 (652)

(6,963) (15,733)

Diiktiraf dalam Baki pada Diiktiraf dalam pendapatan Baki pada awal tahun penyata komprehensif akhir tahun Kumpulan kewangan pendapatan lain kewangan 31 Mac 2014 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Aset cukai tertunda Lebihan peruntukan modal berbanding susut nilai (5) (2) – (7) Lain-lain perbezaan sementara 217 82 – 299

212 80 – 292

Liabiliti cukai tertunda Lebihan peruntukan modal berbanding susut nilai (49) 13 – (36) Caj tertunda (21,016) 2,312 – (18,704) Lain-lain perbezaan sementara 2,287 2,657 – 4,944 Rizab penyamaan keuntungan 414 (21) – 393 Rizab sedia untuk dijual 2,419 – 3,729 6,148

(15,945) 4,961 3,729 ( 7,255)

Diiktiraf dalam Baki pada Diiktiraf dalam pendapatan Baki pada awal tahun penyata komprehensif akhir tahun Kumpulan kewangan pendapatan lain kewangan 31 Mac 2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Aset cukai tertunda Lebihan peruntukan modal berbanding susut nilai (12) 7 – (5) Lain-lain perbezaan sementara 1,553 (1,336) – 217

1,541 (1,329) – 212

Liabiliti cukai tertunda Peruntukan kolektif untuk pembiayaan dan pendahuluan terjejas 51,465 (51,465) – – Lebihan peruntukan modal berbanding susut nilai (66) 17 – (49) Caj tertunda (18,642) (2,374) – (21,016) Lain-lain perbezaan sementara (493) 2,780 – 2,287 Rizab penyamaan keuntungan 823 (409) – 414 Rizab sedia untuk dijual 3,071 – (652) 2,419

36,158 (51,451) (652) (15,945)

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 301

Page 182: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(ix) ASET-ASET LAIN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pemiutang perdagangan 2,867 1,067 Lain-lain belum terima, deposit dan prabayaran 62,618 31,227 Amaun perlu bayar daripada syarikat berkaitan 261,327 25,467 Amaun perlu dibayar daripada pengasal 118,239 123,610 Keuntungan belum terima 33,347 35,639 Cukai boleh diperoleh semula 21,676 31,391 Caj tertunda 74,817 84,066

574,891 332,467

(x) HARTANAH DAN PERALATAN

Peralatan perabot dan Kenderaan Penambahbaikan Peralatan kelengkapan motor pegangan pajak komputer pejabat Jumlah Kumpulan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

31 Mac 2014

Kos

Pada awal tahun kewangan 600 426 525 185 1,736 Penambahan – 6 26 11 43

Pada akhir tahun kewangan 600 432 551 196 1,779

Susut Nilai Terkumpul

Pada awal tahun kewangan 258 364 445 150 1,217 Susut nilai pada tahun kewangan 78 29 35 11 153

Pada akhir tahun kewangan 336 393 480 161 1,370

Nilai Buku Bersih

Pada 31 Mac 2014 264 39 71 35 409

31 March 2013

Kos

Pada awal tahun kewangan 600 412 495 180 1,687 Penambahan – 14 30 5 49

Pada akhir tahun kewangan 600 426 525 185 1,736

Susut Nilai Terkumpul

Pada awal tahun kewangan 174 332 401 139 1,046 Susut nilai pada tahun kewangan 84 32 44 11 171

Pada akhir tahun kewangan 258 364 445 150 1,217

Nilai Buku Bersih

Pada 31 Mac 2013 342 62 80 35 519

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

302 Laporan Tahunan 2014

Page 183: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(xi) ASET TIDAK KETARA Perisian Komputer

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Kos Pada awal tahun kewangan 892 881 Penambahan 5 11

Pada akhir tahun kewangan 897 892

Susut Nilai Terkumpul Pada awal tahun kewangan 838 755 Pelunasan untuk tahun kewangan 31 83

Pada akhir tahun kewangan 869 838

Jumlah Bawaan Bersih 28 54

(xii) DEPOSIT DAN SIMPANAN BANK DAN INSTITUSI-INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Dana Mudharabah: Institusi-institusi kewangan lain 1,394,065 1,113,771 Bank Islam berlesen – 50,000 Bank pelaburan berlesen 479,407 – Bank berlesen 449,982 500,397 Dana bukan Mudharabah: Bank pelaburan berlesen 138 36,628 Institusi-institusi kewangan lain 14,949 272,429 Bank berlesen 249,556 341,234 Bank Islam berlesen 498,686 – Bank Negara Malaysia 35,805 35,133

3,122,588 2,349,592

(xiii) DEPOSIT DARIPADA PELANGGAN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

(i) Mengikut jenis deposit: Deposit simpanan Wadiah 1,841,983 1,738,366 Mudharabah 6,002 5,586 Deposit permintaan Wadiah 3,742,024 4,865,376 Mudharabah 34,991 30,621 Deposit berjangka Wakalah 2,375,226 1,020,284 Instrumen deposit boleh niaga Bai’ Bithaman Ajil 21,017 20,560 Deposit pelaburan am Mudharabah 17,347,972 15,361,368 Deposit berstruktur Mudharabah 54,149 134,386

25,423,364 23,176,547

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 303

Page 184: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(xiii) DEPOSIT DARIPADA PELANGGAN (SAMB.)

(ii) Deposit diperoleh daripada jenis pelanggan berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Perusahaan perniagaan 14,176,635 12,369,568 Kerajaan dan badan berkanun 6,029,372 4,410,332 Individu 4,372,805 5,771,131 Lain-lain 844,552 625,516

25,423,364 23,176,547

(iii) Struktur kematangan instrumen deposit boleh niaga, deposit berjangka, deposit pelaburan am, dan deposit berstruktur adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Matang dalam tempoh enam bulan 16,096,656 14,558,385 Enam bulan hingga satu tahun 2,996,669 1,659,410 Satu hingga tiga tahun 272,441 306,670 Tiga hingga lima tahun 432,598 12,133

19,798,364 16,536,598

(xiv) LIABILITI-LIABILITI LAIN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Belum bayar dan akruan lain 324,147 255,276 Cukai dan zakat belum bayar 27,027 23,136 Peruntukan untuk komitmen dan luar jangka 25,439 26,039 Amaun belum dijelaskan daripada ibu pejabat 3,341 35,425 Deposit pajakan dan pendahuluan sewaan 6,001 9,563 Rizab penyamaan keuntungan 1,571 1,659

387,526 351,098 Pergerakan rizab penyamaan keuntungan adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Baki pada awal tahun kewangan 1,659 3,294 Peruntukan/(masuk kira semula) semasa tahun kewangan 10,743 9,429 Pindahan ke PER tidak boleh diagihkan – (1,495) Penggunaan semasa tahun kewangan (10,831) (9,569)

Baki pada akhir tahun kewangan 1,571 1,659

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

304 Laporan Tahunan 2014

Page 185: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(xv) DANA MODAL

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Diperuntukkan: Baki pada awal dan akhir tahun kewangan 563,381 563,381

Digunakan: Baki pada awal tahun kewangan 495,761 460,877 Digunakan semasa tahun kewangan – 34,884

Baki pada akhir tahun kewangan 495,761 495,761

(xvi) PENDAPATAN DIPEROLEHI DARIPADA PELABURAN DANA PENDEPOSIT DAN LAIN-LAIN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pendapatan diperolehi daripada pelaburan:

(i) Deposit pelaburan am 1,122,115 1,017,352 (ii) Lain-lain deposit 523,771 462,940 (iii) Deposit pelaburan khas 27,256 7,398

1,673,142 1,487,690

(i) Pendapatan diperoleh daripada pelaburan deposit pelaburan am:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pendapatan kewangan dan hibah: Pembiayaan dan pendahuluan 1,048,276 914,620 Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 9,384 42,411 Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 4,121 – Pelaburan kewangan dipegang hingga matang 10,459 9,651 Pendapatan pembiayaan ke atas pembiayaan terjejas 753 187 Lain-lain 222 –

1,073,215 966,869

Keuntungan/(kerugian) bersih daripada jualan aset kewangan dipegang untuk urus niaga 885 (11,412) Keuntungan di atas penilaian semula aset kewangan dipegang untuk urus niaga 1,903 13,088 Tukaran asing 8,465 7,686 Kerugian daripada jualan pelaburan kewangan sedia untuk dijual (8) (10,215) Lain-lain (1) (1)

11,244 (854)

Pendapatan fi dan komisen: Komisen 155 9,415 Pendapatan fi lain 37,501 41,922

37,656 51,337

Jumlah 1,122,115 1,017,352

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 305

Page 186: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(xvi) PENDAPATAN DIPEROLEH DARIPADA PELABURAN DANA PENDEPOSIT DAN LAIN-LAIN (SAMB.)

(ii) Pendapatan diperoleh daripada pelaburan deposit lain:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pendapatan kewangan dan hibah: Pembiayaan dan pendahuluan 306,286 261,616 Aset kewangan dipegang untuk urus niaga 4,999 19,156 Pelaburan kewangan dipegang hingga matang 61,532 33,995 Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 1,205 – Pembiayaan dan pendahuluan terjejas 220 53 Deposit dan simpanan dengan institusi kewangan lain 136,189 133,075 Lain-lain 65 –

510,496 447,895

Keuntungan daripada jualan pelaburan kewangan sedia untuk dijual (1) (2,921) Keuntungan/(kerugian) daripada jualan aset kewangan dipegang untuk urus niaga 529 (2,915) Keuntungan/(kerugian) atas penilaian aset kewangan dipegang untuk urus niaga (727) 3,998 Tukaran asing 2,473 2,199 Lain-lain (1) (1)

2,273 360

Pendapatan fi dan komisen: Komisen 2,531 2,693 Pendapatan fi lain 8,471 11,992

11,002 14,685

Jumlah 523,771 462,940

(iii) Pendapatan diperoleh daripada pelaburan dalam deposit pelaburan khas

Pendapatan kewangan dan hibah:

Pembiayaan dan pendahuluan 27,256 7,398

(xvii) PERUNTUKAN UNTUK KEMEROSOTAN NILAI ATAS PEMBIAYAAN DAN PENDAHULUAN

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Peruntukan untuk kemerosotan nilai atas pembiayaan dan pendahuluan: Peruntukan individu, bersih 53,568 13,171 Peruntukan kolektif, bersih 240,823 195,964

294,391 209,135

Pembiayaan dan pendahuluan terjejas diperoleh semula, bersih (85,920) (73,048)

208,471 136,087

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

306 Laporan Tahunan 2014

Page 187: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(xviii) PENDAPATAN MILIK PENDEPOSIT

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Deposit daripada pelanggan: Dana Mudharabah 479,865 495,226 Dana bukan Mudharabah 139,984 69,222

Deposit dan simpanan bank dengan institusi kewangan lain: Dana Mudharabah 84,195 41,791 Dana bukan Mudharabah 33,963 48,626

Lain-lain 88,902 85,601

826,909 740,466

(xix) PENDAPATAN DIPEROLEH DARIPADA DANA PERBANKAN ISLAM

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pendapatan kewangan dan hibah: Pembiayaan dan pendahuluan 22,324 106,143 Pelaburan kewangan sedia untuk dijual 71,663 31,754 Deposit dan simpanan dengan institusi kewangan lain 887 783

94,874 138,680

(Kerugian)/keuntungan daripada jualan pelaburan kewangan sedia untuk dijual (866) 1,582

(866) 1,582

Pendapatan fi dan komisen: Komisen 4,270 5,785 Pendapatan fi lain 22,652 15,606

26,922 21,391

Jumlah 120,930 161,653

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 307

Page 188: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(xx) PERBELANJAAN OPERASI

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Kos kakitangan 13,072 10,013 Kos penubuhan 1,515 1,458 Perbelanjaan pemasaran dan komunikasi 4,655 5,341 Perbelanjaan pentadbiran dan am 345,939 336,570

365,181 353,382

(xxi) CUKAI DAN ZAKAT

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Cukai 66,759 76,217 Zakat 1,156 1,630

Cukai dan zakat 67,915 77,847

(xxii) PENDAPATAN BERSIH DARIPADA PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM

Untuk tujuan penggabungan dengan perniagaan konvensional, pendapatan bersih daripada perniagaan perbankan Islam merangkumi yang berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Pendapatan diperoleh daripada pelaburan dana pendeposit dan lain-lain 1,673,142 1,487,690 Tolak: Pendapatan milik pendeposit (826,909) (740,466)

Pendapatan milik Kumpulan 846,233 747,224 Pendapatan diperoleh daripada Dana Perbankan Islam 120,930 161,653 Tolak: Kos kewangan (67,461) (61,120)

899,702 847,757 Pendapatan dan perbelanjaan antara syarikat 40,267 36,144

939,969 883,901

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

308 Laporan Tahunan 2014

Page 189: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(xxiii) NISBAH KECUKUPAN MODAL

(a) Agregat nisbah kecukupan modal perniagaan Perbankan Islam Kumpulan adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Sebelum menolak dividen dicadangkan: Modal Ekuiti Biasa Tahap 1 (“CET 1”) 10.431% 10.084% Nisbah modal Tahap 1 10.431% 10.084% Jumlah nisbah modal 16.356% 15.197%

Selepas menolak dividen dicadangkan: Modal Ekuiti Biasa Tahap 1 (“CET 1”) 9.809% 10.084% Nisbah modal Tahap 1 9.809% 10.084% Jumlah nisbah modal 15.734% 15.197%

Nisbah kecukupan modal perniagaan Perbankan Islam Kumpulan dikira mengikut Rangka Kerja Kecukupan Modal Berwajaran Risiko (Basel II) Bank Negara Malaysia yang disemak semula dan Rangka Kerja Kecukupan Modal Untuk Komponen Modal Bagi Bank-bank Islam (CAFIB). Perniagaan Perbankan Islam Kumpulan menggunakan Pendekatan Standard terhadap Risiko Kredit dan Pasaran, dan Pendekatan Pencetus Asas untuk risiko operasi.

(b) Agregat komponen Tahap 1 dan Modal Tahap 2 perniagaan Perbankan Islam Kumpulan adalah seperti berikut:

Kumpulan 31 Mac 31 Mac 2014 2013 RM’000 RM’000

Modal Ekuiti Biasa Tahap 1 (“CET1”) Saham biasa 495,371 495,242 Premium saham 724,185 724,185 Perolehan tertahan 831,533 642,818 Keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas instrumen kewangan sedia untuk dijual (18,442) (7,256) Rizab berkanun 483,345 424,266 Rizab penyamaan keuntungan 1,260 1,313 Tolak: Pelarasan kawal selia digunakan ke atas Modal CET1 Tidak ketara lain (28) (54) Aset cukai tertunda (292) (212) Rizab penyamaan keuntungan (1,260) (1,313)

Modal CET1 2,515,672 2,278,989

Modal Tahap 1 Tambahan Instrumen Modal Tahap 1 tambahan (bergantung amalan “phase-out” secara beransur-ansur) – – Tolak: Pelarasan kawal selia dikenakan atas Modal Tahap 1 – –

Modal Tahap 1 2,515,672 2,278,989

Modal Tahap 2 Instrumen Modal Tahap 2 memenuhi semua kriteria berkaitan untuk dimasukkan 350,000 – Instrumen Modal Tahap 2 (bergantung kepada amalan “phase-out” secara beransur-ansur) 800,000 900,000 Peruntukan kemerosotan nilai kolektif dan rizab kawal selia 279,038 255,665 Tolak: Pelarasan kawal selia dikenakan atas Modal Tahap 2 – –

Modal Tahap 2 1,429,038 1,155,665

Jumlah Modal 3,944,710 3,434,654

RWA Kredit 22,941,447 21,067,101 Tolak: RWA Kredit diserap oleh Akaun Pelaburan Perkongsian Keuntungan (407,455) (455,945)

Jumlah RWA Kredit 22,533,992 20,611,156 RWA pasaran 68,731 583,120 RWA operasi 1,515,669 1,406,226

Jumlah Aset Berwajaran Risiko 24,118,392 22,600,502

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 309

Page 190: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

60. PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN PERBANKAN ISLAM (SAMB.)

(xxiv) KOMITMEN DAN LUAR JANGKAAN

Dalam urusan perniagaan biasa, perniagaan Perbankan Islam Kumpulan membuat pelbagai komitmen dan menanggung liabiliti luar

jangka membabitkan tindakan undang-undang dengan pelanggannya. Tiada kerugian ketara (material) dijangkakan disebabkan transaksi-

transaksi ini. Komitmen dan luar jangkaan tidak dicagar terhadap aset Kumpulan.

Pada tarikh pelaporan, komitmen dan luar jangkaan adalah seperti berikut:

31 Mac 31 Mac 2014 2013 Jumlah Jumlah Prinsipal Prinsipal Kumpulan RM’000 RM’000

Komitmen Komitmen lain seperti kemudahan tunggu sedia dan jaminan kredit, dengan tempoh matang: sehingga satu tahun 4,113,057 4,896,985 lebih satu tahun 1,024,041 1,066,005 Jaminan kad kredit tidak digunakan 613,662 467,164 Perbelian aset hadapan 170,000 –

5,920,760 6,430,154

Liabiliti Luar Jangka Obligasi di bawah perjanjian taja jamin 25,000 80,000 Butiran luar jangka berkaitan transaksi tertentu 706,662 580,655 Liabiliti luar jangkaan berkaitan dagangan bubar sendiri jangka pendek 60,205 58,850 Penggantian kredit langsung 205,876 199,388

997,743 918,893

Instrumen Kewangan Derivatif Kontrak berkaitan dengan tukaran asing: - Kurang daripada satu tahun 1,110,511 623,738 Kontrak berkaitan dengan komoditi dan ekuiti: - Satu tahun atau kurang 117,913 159,844 - Satu tahun hingga dua tahun 320,095 117,297 - Dua hingga tiga tahun – 303,235

8,467,022 8,553,161

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

310 Laporan Tahunan 2014

Page 191: AMMB Holdings Berhad Penyata Kewangan 2014

61. KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DIREALISASI DAN TIDAK DIREALISASI

Dalam selaras dengan Garis Panduan Perkara Khas No 1, Penentuan Keuntungan atau Kerugian Direalisasi dan Tidak Direalisasi Dalam Konteks

Pendedahan Menurut Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, seperti yang dikeluarkan oleh Institut Akauntan Malaysia,

dan arahan Bursa Malaysia Securities Berhad bertarikh 25 Mac 2010, pecahan perolehan tertahan kepada keuntungan atau kerugian direalisasi

dan tidak direalisasi, pada akhir tempoh pelaporan, adalah seperti berikut:

Kumpulan Syarikat 31 Mac 31 Mac 31 Mac 31 Mac 2014 2013 2014 2013 (Dinyatakan semula) RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Jumlah Perolehan tertahan:

- Direalisasikan 8,043,026 7,380,468 2,454,052 2,544,374

- Tidak direalisasikan 664,134 392,711 – –

Jumlah bahagian perolehan tertahan daripada syarikat bersekutu:

- Direalisasikan 9,141 781 – –

- Tidak direalisasikan 4,326 1,298 – –

Tolak: Pelarasan Penggabungan (3,192,923) (3,269,079) – –

Jumlah perolehan tertahan Kumpulan 5,527,704 4,506,179 2,454,052 2,544,374

Pendedahan di atas adalah semata-mata untuk mematuhi keperluan pendedahan Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad

dan tidak boleh diguna pakai untuk sebarang tujuan lain.

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan

AMMB Holdings Berhad (223035-V) 311