Top Banner
Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás A TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt átfogó céljai, közoktatás-fejlesztési irányvonalai Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya, 2009. augusztus 28.
20

Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

Jan 11, 2016

Download

Documents

Helga

Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás A TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt átfogó céljai, közoktatás-fejlesztési irányvonalai Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya, 2009. augusztus 28. Az életnek tanulunk?. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

Alkotó közösségek, támogató környezet -

hálózati tanulás

A TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt átfogó céljai,

közoktatás-fejlesztési irányvonalai

Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya, 2009. augusztus 28.

Page 2: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

EGY SIKERES OKTATÁSI RENDSZER ÖNMAGÁBAN UGYAN NEM GARANTÁLJA A GAZDASÁGI FELLENDÜLÉST, ÁM MINDEN BIZONNYAL EGYIK ELŐFELTÉTELÉNEK TEKINTHETŐ. UGYANEZ MONDHATÓ EL A TÁRSADALOM MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRÓL IS.

(MICHAEL BARBER, 1997)

Az életnek tanulunk?

Page 3: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

szövegértésmatematika

természettudományok (problémamegoldás)

oktatás gazdaságdiagnózis prognózis

iskolarendszer munkaerőpiacmodernizációs

döntésekbefektetési döntések

Az oktatás és a gazdaság

Page 4: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv szerkezete

Társadalmimegújulás

Gazdaság-fejlesztés

KözlekedésKörnyezeti ésenergetikaifejlesztés

Állam-reform

Terület-fejlesztés

Átfogó cél: Foglalkoztatás ésnövekedés

Gazdaságfejlesztési OP

Közlekedésfejlesztési OPKörnyezeti és Energetikai OP

TársadalmiMegújulás OP

Társ.i Infrastruktúra OPElektronikus közig. OP

Államreform OP

Regionális OP-k

TechnikaiSegítség-nyújtás

OP

Page 5: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

A TÁMOP célrendszere, struktúrája

Specifikus célok

A munkaerőpiaci

kereslet és kínálat

összehangolásának javítása

Az aktivitás területi

különbségeinek csökkentése

A változásokhoz

való alkalmazkodás

segítése

Az egész életen át tartó tanulás

támogatása

Az egészségi állapot és a

munkavégző képesség javítása

A társadalmi összetartozás erősítése, az

esélyegyenlőség támogatása

Stratégiai prioritások

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a

munkaerőpiacra belépés

ösztönzése

Az alkalmazkodó-képesség javítása3. Minőségi

oktatás és hozzáférés biztosítása

mindenkinek

A felsőoktatás tartalmi, szervezeti

fejlesztése a tudásalapú

gazdaság kiépítése érdekében

A társadalmi befogadás, részvétel erősítése

Átfogó cél: az aktivitás növelése

Egészségmegőrzés és

egészségügyi humánerőforrás-

fejlesztés

Page 6: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

intézményekpedagógusok

gyermekek, tanulóktárs ellátórendszerek

fenntartókszülők

civil partnerek

regionális hálózat 3.2.2

3.1.2

Új program-csomagok

kompetencia-területekre

pályályázat

Akkreditáltszolgáltatók.

OKM

Educatio Kht., OFI

Közoktatás-fejlesztési konstrukciók: TÁMOP

Helyzet- elemzés

X X X

Képzés X x

Mentorálás X X X

IPR-SNI X X

Hálózati tanulás

X X

Program-csomagok

X X

Folyamat-tannácsad.

X X

Jó gyakorlatok

X X X

Önfejleszt. X

Egységes iskola

X

Térségi együttm.

X X

Értékelés X X

pályázatok

3.1.4

Szakértőfelkészítés

Referencia intézmények.

Kiemelt projekt 3.1.1

szolgáltatói kosár

(tartalom)

Pedagógus tovább- képzés

3.1.5

Eltérő oktatási igényű tanulók

SNI, EGYMI, tehetség-

gondozás…3.4.13.4.23.4.33.1.6

Más kiemelt projektek: 3.1.8 ; 3.3.1…

Page 7: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

1.Fe

jlesz

tésk

oord

inác

iós

háló

zat

2.

Tart

alom

fejle

szté

s

3.

Mód

szer

tani

meg

újul

ás

4.

SNI e

gyen

lő h

ozzá

féré

s

5.

eTan

ulás

, dig

itális

ped

agóg

ia

6.Ve

rsen

ykép

essé

g és

esé

ly K

+F

7.H

aték

onys

ág K

+F

8.Tu

dásm

ened

zsm

ent K

+F

9.In

form

atik

ai tá

mog

atás

21. századi közoktatás

A TÁMOP 3.1.1.A TÁMOP 3.1.1. kiemelt kiemelt projekt pillérszerkezeteprojekt pillérszerkezete

Page 8: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

Fejlesztéskoordinációshálózat

3.1.1kiemelt

program

3.2.2régió

3.2.2régió

3.2.2régió

3.2.2régió

3.2.2régió

3.2.2régió

3.2.2régió

• Régióközi koordináció

• Specifikációk

• Hálózati tanulás

• Referenciahely felkészítés

•Komprehenzív modellek

• Szolgáltatói kosár

• Jó gyakorlatok közzététele…

Felkészítési portfólió

Referencia-intézmények:

•Integráció

•Inklúzió

•Kompetencia-fejlesztés•Alternatív pedagógiák•Komprehenzív iskola•Gyakorlóhelyek…

Page 9: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

A TÁMOP Szolgáltatói kosár - WWW.educatio.hu

Helyzetelemzés X X

Képzés X X x x

Mentorálás X X X

IPR-SNI x x

Hálózati tanulás X X X

Programcsomagok X X X X

Folyamat-tanácsadás X X X

Jó gyakorlatok X X

Önfejlesztés X X x

Egységes iskola X

Térségi együttműködés

X X X

Értékelés X X X

•Tartalmaira ezerötszáz intézmény fenntartója pályázik a projekt időszakában

•E tartalmak folyamatosan kiegészülnek, frissülnek

A fejlesztéskoordináció feladata:•előkészíteni az induló állapotot - tervezés

•biztosítani a szolgáltatások elérhetőségét - hálózat•beépíteni az új tartalmakat

•koordinálni a pályázók munkáját – hálózat

•támogatni a stratégiát – szakmai nyomonkövető

Page 10: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

támogató környezet

Page 11: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

A referencia-intézmény

Egyedi, működésében koherens, más intézmények számára is példaértékű gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkező és ezt publikálni, valamint szolgáltatásaiban átadni képes intézmény.

Page 12: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

A várt hálózati tevékenységek a TÁMOP 3.1.4-hez:

• folyamatba ágyazott képzés• szaktanácsadás, mentorálás• jó gyakorlatok közzététele, adaptációja• referencia intézmények szoláltatásai• saját innováció az intézményekben• új gyakorlóhelyek • fenntartói együttműködések – intézményi integráció

A hálózati tanulás kultúrájának drámai megerősítése szükséges ahhoz, hogy teljesíthetők legyenek a TÁMOP 3.1.1 és 3.1.4 pályázatok stratégiai céljai: A kulcskompetenciák fejlesztése egyenlő hozzáférés mellett.

Page 13: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

Az alkotó közösségek szaktanácsadói támogatása

Intézményi folyamat-

szaktanácsadó

Esély-egyenlőségi

szakértő /mentorKomplex

helyzetelemzési szaktanácsadó

IPR módszertani

mentor

Kompetencia-területi

mentor…

Kompetencia-területi

mentor…

IKT folyamat-

szaktanács-adó

IKTmentor

A vezetést támogatja a fenntartható innováció érdekében

•Az integráció és inklúzió feltételei

•Kompetencia alapú oktatáskultúra

•Horizontális tanulás

•Jó gyakorlatok ajánlása

•Az indikátorok teljesülése

Pedagógus Pedagó

gus

Pedagógus

Pedagógus

Pedagógus

Koordinációs feladatok

•ütemezés

•probléma- megoldás

•egyeztető fórumokPedagó

gus

Page 14: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

A komplex problémamegoldó képesség fejlesztése

• kognitív eljárások alkalmazása

• reális (életszerű) helyzetekben

• kereszttantervi kontextusban

• nem az iskolai tantárgyi rutinok reprodukciója

• nem nyilvánvaló (algoritmussal megoldható) problémák

TÁMOP használati utasítás

bevont pedagógusok és jóakaróik számára

Page 15: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

Kommunikáció Együttműködés Problémamegoldás

Szóbeliség Nyitottság Hibakeresés

Írásbeliség Empátia Döntéshozatal

Képi információ feldolgozása

Szociális interakció Rendszerelemzés és tervezés

Információkezelés Társas érzékenység

IKT Felelősségérzet

Forráskezelés Szervezőképesség

A kommunikáció értékelése

Döntéshozatal

Érvelés

Vita

Tantárgyfüggetlen (általános) kompetenciák a bevont pedagógusok és vezetők számára

Page 16: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

Köszönöm a figyelmüket!

Puskás Aurélszakmai vezetőHálózatkoordinációTÁMOP 3.1.1aurel.puskas@educatio.hu

Page 17: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás
Page 18: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

A kompetencia

tudás attitűd

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006 december)

tudás

kompetencia

képességek

attitűdök

képességek

Page 19: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

Az ÚMFT közoktatás-fejlesztési céljai

• A kulcskompetenciák hatékony fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás módszertani kultúrájának meghonosítása

• A területi különbségek és a szegregáció csökkentése, törekvés az egyenlő hozzáférés biztosítására

• A források költséghatékony felhasználása• A teljesítmények mérése, alulteljesítés esetén

beavatkozás• Hálózati tanulás támogatása, jó gyakorlatok és

szolgáltatások biztosítása

Page 20: Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás

Alapelvek

Cselekvésközpontú tanulásszervezés Mélységelvű tanítás („kevesebb több”) Gyermekközpontú módszertan Differenciálás, egyéni tanulási utak Kooperáció Életszerű tartalmak Árnyalt értékelés Tanári szerepváltozás Befogadó környezet