Top Banner

Click here to load reader

AgriView september 2008

Mar 19, 2016

ReportDownload

Documents

Schuiteman Accountants en Advsiseurs agrarisch nieuws, uitgave september 2009

 • AGRO NIEUWSBRIEF VAN SCHUITEMAN AC C OUNTANT S & ADVISEURS uitgave 4 - september 2009

  OverViewUitstel voor stalaanpassingen mogeli jk tot 2012

  NieuwsBedr ij fstoeslag wordt dit jaar eerder uitbetaald

  InterViewMelk- en pluimveehouders Van Ginkel vonden in Harskamp een nieuwe toekomst voor hun boerenbedr ij f

  AgriViewNothing escapes his eagle eye...

  w w w . s c h u i t e m a n . c o m

  w w w . w e r k e n b i j s c h u i t e m a n . c o m

 • Oog voor de agrar i sche ondernemerHet agroteam van Schuiteman v. l .n .r. : John Tijmensen, Henny Holtus , Gerdien Mulder ij , Klaas Bouwman, Anja Reyersen en Gerr it Flier

  Even voorstellen

  Uitstel voor stalaanpassingen 2010

  Op 1 april 2008 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) in werking getreden. Het Besluit huisvesting bepaalt dat dierenverblijven waar- voor emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn, emissiearm uitgevoerd moeten zijn met ingang van 1 januari 2010. Het gaat hierbij met name om varkens- en pluim- veestallen. In het Besluit huisvesting zijn maximale emissiewaarden voor de dierenverblijven opgenomen. Het is goed mogelijk dat u op basis daarvan uw stallen nog moet aanpassen en dat dit leidt tot wijziging van de milieuvergunning.

  Om uiteenlopende redenen is het in sommige gevallen niet mogelijk de benodigde stalaanpassingen vr 1 januari 2010 te realiseren. Minister Cramer van VROM heeft daarom in overleg met de Tweede Kamer aangegeven dat ze bereid is uitstel te verlenen. In verband met dat uitstel wordt een Actieplan ammoniak opgesteld, waarmee de vergunningverlening en het realiseren van de stalaanpassingen over de komende drie jaren gespreid kan worden. Doel is de noodzakelijke aanpassingen zo snel mogelijk, maar vr 1 januari 2013, te realiseren.

  In juli 2009 heeft de minister van VROM een brief gestuurd naar alle gemeenten. In deze brief verzoekt de minister de gemeenten om te inventariseren welke veehouderijen met het actieplan te maken krijgen. Vanuit die vraag gaan gemeenten de komende tijd toetsen of milieuvergunningen voldoen aan het Besluit

  huisvesting. Over de uitkomst van die toetsing en de acties die de gemeente gaat ondernemen, wordt u vervolgens genformeerd. Uiteraard kunt u zelf ook al nagaan of de huisvestingssystemen binnen uw bedrijf voldoen aan het Besluit huisvesting. Hiervoor is op de website van InfoMil (www.infomil.nl) een stappenplan en een rekenprogramma beschikbaar.

  Als uw bedrijf niet voldoet aan het Besluit huisvesting en u de benodigde aanpassingen niet vr 1 januari 2010 kunt realiseren, wilt u wellicht in aanmerking komen voor uitstel. Het ziet ernaar uit dat dit alleen mogelijk is als u bij uw gemeente een zogenaamd bedrijfsontwikke-lingsplan indient. In dit plan moet u aangeven welke maatregelen u in de periode tot 1 januari 2013 gaat nemen om wel aan het Besluit huisvesting te voldoen. Dit kunnen bijvoorbeeld aanpassingen aan de stallen zijn, maar ook beindiging van het gebruik van de betreffende stallen. In uw plan moet u de huidige situatie beschrijven en de situatie zoals die uiterlijk in 2013 gerealiseerd zal zijn.

  Wellicht dat het Besluit huisvesting voor u inhoudt dat u de komende jaren uw stallen moet aanpassen. Subsidie voor de te maken kosten hoeft u niet te verwachten. Maar mogelijk kunt u in bepaalde situaties wel gebruik maken van fiscale faciliteiten. Een goede planning en een juiste invulling van de aanpassingen zijn dan wel belangrijk. Stel overleg met uw agrarisch adviseur daarom niet uit, maar betrek hem nu al bij het opstellen van uw bedrijfsontwikkelingsplan.

  Klaas Bouwman, agrarisch adviseur

 • Belangrijke data

  2 januari t/m 30 november 2009Openstelling subsidieregeling Beroepsopleiding en voorlichting onderdeel Biologische landbouw

  18 augustus t/m 18 september 2009Aanvraagperiode subsidie investeringen in integraal duurzame stallen

  15 september t/m 30 oktober 2009Aanvraagperiode subsidie voor Praktijknetwerken veehouderij

  15 september t/m 30 oktober 2009Tweede openstelling subsidieregeling marktintroductie energie-innovaties

  T/m 31 oktober 2009Aanvraagperiode subsidieregeling duurzame energie-productie

  1 januari 2010Bedrijfsontwikkelingsplan moet bij de gemeente zijn ingediend om uitstel te kunnen krijgen voor vereiste stalaanpassingen

  1 januari 2010Alle agrarische ondernemingen moeten zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

  Inhoudsopgave

  Wijzigingen Milieulijst 2009 4

  Geen landbouwvrijstelling bij verhuur van grond 4

  Veel mestboetes voor kleine overtredingen 4

  Niet alle mest telt mee 5

  Verplichte mestboekhouding 5

  Aangetekend versturen 5

  Forse aanpassing pachtprijzen 6

  VAMIL-compensatie duurzame stallen en kassen 6

  Tussenstand gebruik meststoffen 7

  Mestwetgeving 7

  Bedrijfstoeslag wordt dit jaar eerder uitbetaald 7

  Dure oplossing van een probleem 8

  Inschrijving stille maatschap bij KvK 8

  Geen schenking bij overdracht 9

  Toeslagrechten bijkopen 9

  InterView 10

  OverView

 • Ni e u w s

  percelen zijn overgebracht naar priv. De hoogte van de boekwinst is het verschil tussen de economische waarde en de agrarische waarde. De landbouwvrijstelling is niet van toepassing omdat de percelen vanaf 1994 niet feitelijk worden gebruikt in het eigen landbouwbedrijf. Enkel voor het verschil tussen de boekwaarde van de percelen en de WEVAB per 1 januari 1994 geldt de landbouwvrijstelling. Het meerdere is belast. De Hoge Raad heeft al in 1960 bepaald dat bij vruchtwisseling in het kader van een normale bedrijfsvoering - het jaarlijks verhuren van wisselende percelen - de landbouwvrijstel-ling wel van toepassing is. Wanneer grond echter jaar na jaar in gebruik wordt gegeven aan een derde, is er geen sprake meer van landbouwvrijstelling.

  Veel mestboetes voor kleine overtredingenDienst Regelingen heeft over het jaar 2007 ruim 2.000 boetes opgelegd wegens het niet naleven van allerlei administratieve verplichtingen. Er zijn vooral bestuurlijke boetes opgelegd voor het niet of niet tijdig verstrekken van de aanvullende gegevens (mest), het niet of niet tijdig verstrekken van de gecombineerde opgave, het niet juist voeren van de administratie en het niet correct opmaken van vervoersbewijzen. Naast de bestuurlijke boetes van Dienst Regelingen zijn boetes opgelegd wegens het niet naleven van de wet- en regelgeving. Hieronder valt bijvoorbeeld een overtreding van de uitrijregels. Deze boetes lopen via het Openbaar Ministerie.

  Aanvullende gegevensLandbouwers die hun aanvullende gegevens niet tijdig instuurden, kregen een boete van 100 opgelegd en daarnaast een last onder dwangsom. Als zij volhardden in het niet insturen van de aanvullende gegevens, werd de boete verhoogd naar 300. De last onder dwangsom kregen zij niet terug.

  Gecombineerde opgave Landbouwers die hun gecombineerde opgave te laat instuurden, kregen een boete opgelegd van 100. Wanneer zij na het opleggen van deze boete nog steeds verzuimden de gecombineerde opgave in te sturen, ging

  Wijzigingen Milieulijst 2009In de nieuwe Milieulijst 2009 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De Milieulijst geeft een overzicht van de middelen waarvoor u milieu-investeringsaftrek (MIA) kunt krijgen en/of waarop u willekeurig kunt afschrijven volgens de VAMIL (de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

  MIA en VAMIL zijn twee aparte regelingen met overlap. De MIA is er om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen. Met de VAMIL wil de overheid investeringen in het belang van een duurzaam leefmilieu en doelmatig energiegebruik stimuleren. Voor de meeste aangewezen bedrijfsmiddelen kunt u zowel MIA als VAMIL krijgen. De nieuwe Milieulijst voor 2009 vertoont een aantal wijzigingen. Het gaat onder andere om aanpassingen in de codenummers en enkele technische wijzigingen. Sommige investeringen worden dankzij de nieuwe lijst aantrekkelijker. Zo gaat de MIA voor een duurzame stal bijvoorbeeld van 30% naar 40%.

  Geen landbouwvrijstelling bij verhuur van grond Grond die niet dienstbaar is aan de eigen onderneming, valt niet meer onder de landbouwvrijstelling. Dat ontdekte een tuinder die grond van zijn bedrijf eerst verhuurde en later, na een mislukte verkoop, overhevelde naar priv. De landbouwvrijstelling is slechts van toepassing tot op de laatste dag dat de grond dienstbaar was aan de eigen onderneming.

  Wat speelde er? Een tuinder exploiteert een bedrijf met daarin een stuk grond dat nogal ver van het bedrijf is gelegen. Deze grond behoort tot het ondernemings-vermogen en wordt vanaf 1994 verhuurd aan derden. In 1999 verkoopt hij dit stuk grond, maar de koop wordt ontbonden. Hij brengt vervolgens de percelen over naar zijn privvermogen. De tuinder is van mening dat er geen boekwinst is behaald bij de overheveling naar priv en dat ls er sprake is van boekwinst, deze is vrijgesteld op grond van de landbouwvrijstelling. Het hof oordeelt dat er in 1999 sprake is van boekwinst omdat de

  4

 • de boete omhoog naar 300. Het niet tijdig doorgeven van wijzigingen in bijvoorbeeld percelen of grondgebruik kost 200.

  AdministratieHet niet bijhouden van een inzichtelijke mestboekhouding per bedrijf kost 300. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontbreken van een stalbalans of een afstemming van de gebruiksnormen met het gebruik van meststoffen. Het niet volledig bijhouden van een inzichtelijke mestboekhouding per bedrijf kost 200. Hieronder valt bijvoorbeeld het niet meenemen van een bepaalde aanvoerpost.

  VervoersbewijzenHet niet insturen van vervoersbewijzen dierlijke meststoffen of een vervoersbewijs zuiveringsslib en compost door de leverancier, de vervoerder en de afnemer levert een boete op

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.