Top Banner
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă 1 Formare profesională continuă Guvir Stela, Șef Direcția Învățământ Profesional Tehnic, ANACIP www.anacip.md Tel. 022 44 55 17 email: [email protected]
23

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

Aug 27, 2018

Download

Documents

docong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional

Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie

şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic,

superior și de formare continuă

1

Formare profesională continuă

Guvir Stela,

Șef Direcția Învățământ Profesional

Tehnic, ANACIP

www.anacip.md

Tel. 022 44 55 17

email: [email protected]

Page 2: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

ANACIP - Scurt istoric

HG nr. 652 din 13.08.2014 „Cu privire la crearea Agenției Naționale

de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional”. Aprobarea

componenței Consiliului Interimar de Conducere, selectați în bază de

concurs.

Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a ANACIP

(Septembrie 2014) și aprobarea acestuia prin HG nr. 191 din 22 aprilie

2015.

Mai - Iulie 2015: Organizarea și desfășurarea concursului de selectare

a membrilor Consiliului de Conducere – concurs jurizat internațional.

August 2015: Alegerea conducerii ANACIP.

Septembrie - Octombrie 2015: Evaluarea externă a dosarelor depuse

pentru autorizarea de funcționare provizorie a Școlilor doctorale și a

programelor de studii ale acestora – HG din 04.11.2015.

17 Decembrie 2015 - ANACIP-lui i s-a acordat statutul de membru

asociat al Asociației Europene de Asigurare a Calității în Învățământul

Superior (ENQA).

2

Page 3: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

ANACIP – statut, misiune și scop

Statutul juridic - Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în

Învăţămîntul Profesional este autoritate administrativă de interes

naţional, cu personalitate juridică, autonomă faţă de Guvern,

independentă în decizii şi organizare, finanţată din bugetul de stat

(2015-2016) şi din venituri proprii.

Misiunea ANACIP constă în dezvoltarea și promovarea culturii

calităţii în domeniul învăţământului profesional tehnic, superior şi în

formarea continuă, contribuind la sporirea competitivităţii economice

și coeziunii sociale în Republica Moldova.

Scopul ANACIP este de a asigura un sistem integrat, credibil,

obiectiv și transparent de evaluare externă şi acreditare a instituțiilor

și a programelor de studii din învățământul profesional tehnic,

superior şi de formare continuă din Republica Moldova.

3

Page 4: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Structura organizatorică

Consiliul de Conducere (15)

Direcţia

Învăţământ

Profesional

Tehnic (formare

continuă)

4

Președinte

Vicepreședinte

Secretar General

Direcţia

Acreditare în

învăţămîntul

superior

Direcţia

Evaluare în

învăţămîntul

superior

Serviciul

Economico-

Financiar şi

Juridic

Serviciul Resurse

Umane, Relații cu

Publicul şi

Secretariat

Aparatul Administrativ al ANACIP (26)

Evaluatori (registrul

evaluatorilor externi)

Page 5: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Codul Educației

Articolul 115. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul

Profesional

(2) Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional are

următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

b) elaborează, în conformitate cu standardele europene în domeniu, şi face publică

propria metodologie de evaluare şi acreditare a instituţiilor ofertante de

programe de formare profesională şi a programelor acestora pe care o propune

spre aprobare Guvernului;

d) evaluează, pe bază contractuală, instituţiile ofertante de programe de formare

profesională, precum şi programele acestora, în vederea autorizării de funcţionare

provizorie, acreditării şi reacreditării în învăţămîntul profesional tehnic, în învăţămîntul

superior şi în formarea continuă;

e) efectuează, în bază contractuală, la solicitarea Ministerului Educaţiei, evaluarea

calităţii unor programe şi instituţii ofertante de programe de formare profesională în

învăţămîntul profesional tehnic, superior şi în formarea continuă;

5

Page 6: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Codul Educației

Articolul 123. Cadrul general al învăţării pe tot parcursul vieţii

(3) Programele de formare profesională continuă în cadrul învăţării pe tot

parcursul vieţii se supun evaluării în vederea acreditării sau autorizării de

funcţionare provizorie, în condiţiile legii.

(4) Decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, la acreditare,

neacreditare sau la retragerea dreptului de organizare a unui program de formare

profesională continuă se adoptă de Ministerul Educaţiei, în baza rezultatelor

evaluării efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în

Învăţămîntul Profesional.

6

Page 7: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Metodologie - Cuprins

1. Dispoziții generale

2. Principii, standarde de acreditare, criterii şi indicatori de performanţă pentru

asigurarea calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățământ

3. Proceduri de inițiere a evaluării externe în vederea autorizării de

funcţionare provizorie a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ

4. Proceduri de inițiere a evaluării externe în vederea acreditării programelor

de studii și a instituțiilor de învățământ

5. Proceduri de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare

provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ

6. Decizii finale privind rezultatele evaluării externe în vederea autorizării de

funcționare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de

învățământ

7. Proceduri de reclamare şi contestare a procesului de evaluare externă.

8. Dispoziții finale și tranzitorii.

7

Page 8: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Inițierea evaluării -> Autorizare

29. Inițierea procedurii de evaluare externă în vederea autorizării de

funcționare provizorie a programului de studiu și / sau a instituției … de

formare continuă se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

3) Instituția de învățământ în domeniul formării continue a adulților:

a) solicită un nou program de formare profesională continuă, care se

regăsește în Clasificatorul Ocupațiilor şi este înscris în Registrul Naţional al

Calificărilor;

b) este interesată în iniţierea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ şi

furnizare de educaţie şi este fondată în baza legislaţiei în vigoare.

30. Procedura de evaluare externă… se finalizează de către ANACIP în termen

de până la 6 luni de la data înregistrării cererii.

32. Autorizaţia de funcționare provizorie a instituțiilor de învățământ este

necesară în următoarele cazuri:

1) crearea unei noi instituții de învățământ;

2) modificarea formei juridice de organizare a instituției de învățământ;

3) alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

8

Page 9: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Inițierea evaluării -> Autorizare

33. Autorizaţia de funcționare provizorie a programelor de studii este necesară

în următoarele cazuri:

1) inițierea unui nou program de studiu;

2) alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

35. Autorizaţia de funcționare provizorie a unui program de studiu și a unei

instituții de învăţământ se acordă:

2) pentru formarea continuă: prin decizia Ministerului Educaţiei, în baza

deciziei Consiliului de Conducere al ANACIP.

9

Page 10: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Inițierea evaluării -> Acreditare

37. Acreditarea unui program de studiu și a unei instituții de învăţământ se

inițiază la expirarea autorizației de funcționare provizorie după prima

promoție de absolvenți.

38. Inițierea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării programelor

de studii se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

3) Pentru formarea continuă:

a) instituția de învățământ dispune de autorizație de funcționare provizorie;

b) instituția de învățământ are autorizat provizoriu programul de formare

profesională continuă la care solicită obținerea acreditarii;

c) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

39. Inițierea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării instituțiilor de

învățământ se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

3) Pentru formarea continuă:

a) instituția de învățământ dispune de autorizație de funcționare provizorie;

b) instituția de învățământ are acreditate cel puţin jumătate din programele de

formare profesională continuă;

c) la solicitarea Guvernului sau a Ministerului Educaţiei;

d) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

10

Page 11: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Inițierea evaluării -> Acreditare

42. Acreditarea se solicită şi se acordă, în mod individual, pentru fiecare

instituție de învăţământ și pentru fiecare program de studiu, în vederea

obținerii unei calificări distincte:

1) în învățământul profesional tehnic şi în formarea continuă: pentru fiecare

program de studiu, program de formare profesională sau program de formare

profesională continuă.

44. Acreditarea unui program de studiu și a unei instituții de învăţământ se

acordă:

2) pentru formarea continuă: prin decizia Ministerului Educaţiei, în baza

avizului favorabil al ANACIP.

45. După obţinerea acreditării, programele de studii şi instituţiile de învățământ

sunt supuse periodic evaluării externe a calităţii, în vederea reacreditării, cel

puţin o dată la 5 ani.

11

Page 12: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Evaluarea externă

47. Procedura de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de

funcționare provizorie sau acreditării programului de studiu și / sau a instituției de

învățământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă are următoarele

etape:

1) Iniţierea procedurii de evaluare de către instituția de învățământ, consorţiul,

parteneriatul, filiala, fondatorul (în cazul instituției de învățământ nou create) sau

de Ministerul Educației;

2) Evaluarea internă a calităţii (autoevaluarea) şi elaborarea Raportului de

autoevaluare

3) Evaluarea externă a calităţii:

a) Depunerea cererii și a dosarului pe suport hârtie şi electronic..;

b) CC al ANACIP decide inițierea sau respingerea procedurii de evaluare externă,

în termen de până la 45 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii;

c) Constituirea comisiei de evaluare externă;

d) Analiza Raportului de autoevaluare;

e) Efectuarea vizitei de evaluare la instituţia de învățământ şi completarea „Fișei

vizitei”;

f) Elaborarea Raportului de evaluare externă;

g) Aprobarea Raportului de evaluare externă de către CC al ANACIP;

12

Page 13: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Evaluarea externă

4) Transmiterea rezultatelor evaluării externe către Ministerul Educaţiei;

5) Aprobarea deciziei finale de către Guvern;

6) Aplicarea recomandărilor rezultate din evaluarea externă.

49. Comisia de evaluare externă se constituie din minimum trei membri şi

trebuie să includă cel puțin un evaluator din mediul academic, specialist în

domeniul evaluat, și un reprezentant al studenților, …, cu toții fiind înregistrați în

registrul experților evaluatori al ANACIP.

52. ANACIP informează instituţia de învățământ evaluată cu privire la

componența Comisiei de evaluare externă prin fax sau prin e-mail.

53. Instituţia de învățământ evaluată are dreptul să-și prezinte poziția cu

privire la componența Comisiei de evaluare externă, prin confirmare justificată

în scris, în termen de cinci zile lucrătoare de la desemnarea comisiei.

54. Președintele ANACIP aprobă componenţa finală a Comisiei de evaluare

externă printr-un ordin și numește președintele comisiei și coordonatorul evaluării,

în baza deciziei Consiliului de Conducere al ANACIP. …

58. Comisia de evaluare externă verifică, prin vizită la instituția solicitantă,

îndeplinirea cerinţelor prin raportare la standardele de acreditare, criteriile,

indicatorii de performanță și standardele de evaluare, aprobate de ANACIP.

Rezultatele verificărilor sunt consemnate în „Fișa vizitei”, … 13

Page 14: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Evaluarea externă

61. În cazul în care Comisia de evaluare externă constată prezența unor

informații false incluse intenționat în Raportul de evaluare internă

(autoevaluare), Comisia propune Consiliului de Conducere al ANACIP

suspendarea procesului de evaluare externă în condițiile art. 74 (3) din

prezenta Metodologie.

62. Comisia de evaluare externă stabilește dacă componenta supusă evaluării:

corespunde cerințelor, corespunde parțial cerințelor sau nu corespunde

cerințelor.

63. Comisia de evaluare externă elaborează un Raport de evaluare externă în

termen de până la 30 de zile calendaristice după efectuarea vizitei de evaluare în

instituția de învățământ.

65. Raportul de evaluare externă este transmis instituției de învățământ

evaluate, care are dreptul să facă comentarii în scris la raport în termen de 10

zile lucrătoare de la recepționarea acestuia. Comisia de evaluare externă

analizează comentariile făcute de instituția de învățământ în termen de 7 zile

lucrătoare, definitivează Raportul de evaluare externă și îl prezintă la ANACIP.

14

Page 15: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Evaluarea externă

66. Raportul final de evaluare externă conține recomandarea cu privire la

evaluarea externă a programului de studiu sau a instituției de învăţământ:

autorizarea provizorie sau neautorizarea, acreditarea, acreditarea

condiționată, suspendarea procesului de evaluare externă sau

neacreditarea…

15

Page 16: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Decizii finale -> Autorizare

74. Consiliul de Conducere al ANACIP, în baza evaluării finale, își întemeiază

propunerea privind autorizarea de funcționare provizorie pe următoarele

considerente:

1) În cazul în care standardele de acreditare „corespund cerințelor” sau

„corespund parțial cerințelor”, Consiliul de Conducere al ANACIP propune

autorizarea de funcţionare provizorie a programului de studiu sau a

instituției de învăţământ pentru o perioada de cinci ani. Se consideră că un

standard de acreditare „corespunde cerințelor” în cazul în care mai mult de 90%

dintre indicatorii de performanţă corespund nivelului minim obligatoriu stabilit de

ANACIP. Se consideră că un standard de acreditare „corespunde parțial

cerințelor” în cazul în care 50-90% dintre indicatorii de performanţă corespund

nivelului minim obligatoriu stabilit de ANACIP;

2) În cazul în care cel puțin unul dintre standarde de acreditare „nu corespund

cerințelor”, Consiliul de Conducere al ANACIP propune neautorizarea de

funcţionare provizorie a programului de studiu sau a instituției de

învăţământ. Se consideră că un standard de acreditare „nu corespunde cerințelor”

în cazul în care mai puţin de 50% dintre indicatorii de performanţă corespund

nivelului minim obligatoriu stabilit de ANACIP.

16

Page 17: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Decizii finale -> Acreditare

75. Consiliul de Conducere al ANACIP, în baza evaluării finale, își întemeiază

propunerea privind acreditarea pe următoarele considerente:

1) În cazul în care toate standardele de acreditare „corespund cerințelor”, Consiliul

de Conducere al ANACIP propune acreditarea programului de studiu sau a

instituției de învăţământ pentru o perioada de cinci ani. …;

2) În cazul în care cel puțin unul dintre standardele de acreditare „corespunde

parțial cerințelor”, Consiliul de Conducere al ANACIP propune acreditarea

condiţionată a programului de studiu sau a instituției de învăţământ pentru o

perioadă de trei ani. …;

3) În cazul în care cel puțin unul dintre standardele de acreditare „nu corespunde

cerințelor”, Consiliul de Conducere al ANACIP propune suspendarea procesului

de evaluare externă a programului de studiu sau a instituției de învăţământ

pentru o perioadă de un an …;

4) În cazul în care trei şi mai multe standarde de acreditare „nu corespund

cerințelor”, Consiliul de Conducere al ANACIP propune neacreditarea

programului de studiu sau a instituției de învăţământ. Se consideră că un

standard de acreditare „nu corespunde cerințelor” în cazul în care mai puţin de

50% dintre indicatorii de performanţă corespund nivelului minim obligatoriu stabilit

de ANACIP.

17

Page 18: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Decizii finale -> Acreditare

77. Decizia finală cu privire la autorizarea sau neautorizarea de funcţionare

provizorie, acreditarea, acreditarea condiționată, suspendarea procesului de

evaluare externă sau neacreditarea programului de studiu sau instituției de

învăţământ, precum şi la retragerea dreptului de activitate a unei instituţii de

învăţământ sau a dreptului de organizare a unui program de studiu, se adoptă:

2) pentru formare continuă: prin decizia Ministerului Educaţiei, în baza deciziei

Consiliului de Conducere al ANACIP.

80. Autorizaţia de funcționare provizorie a unui program de studiu expiră după

prima promoție de absolvenți.

87. Contestarea actelor și acțiunilor ANACIP se face în conformitate cu

Regulamentul ANACIP privind organizarea și funcționarea Comisiei de

Contestații.

18

Page 19: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Procesul de evaluare externă

Consiliul de Conducere al ANACIP

19

Instituția de

Învățământ

Aparatul

Administrativ

al ANACIP Comisie de

Evaluare externă

Ministerul Educației

1) Solicitare evaluare

2) Formare

Comisie de

evaluare

3) Evaluare

4) Prezentarea

rezultatelor

evaluării

5) Decizie CC

6) Decizia ME cu privire la

autorizare / acreditare

Page 20: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Standarde, criterii și indicatori de performanţă pentru

evaluarea externă a instituțiilor de formare profesională

continuă

Standarde de acreditare:

1. Politici pentru asigurarea calității

2. Proiectarea și aprobarea programelor de formare profesională continuă

3. Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe formabil

4. Înscrierea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări de către

formabili

5. Personalul didactic

6. Resurse de învățare și sprijin pentru formabili

7. Managementul informației

8. Informațiile publice

9. Monitorizarea continuă și evaluarea periodică a programelor de formare

profesională continuă

10.Asigurarea externă a calității în mod ciclic

20

Page 21: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Standard de acreditare

Standard de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor de formare profesională continuă: Instituțiile dispun de procese de proiectare și aprobare a programelor de formare profesională continuă. Programele de formare profesională continuă sunt proiectate în așa fel, încât să atingă obiectivele pentru care au fost create incluzând rezultatele învățării.

21

Criterii Indicatori de performanță

2.1. Realizarea programului de formare

profesională continuă

2.1.1. Cadrul general de proiectare și

aprobare a programului de formare

profesională continuă

2.2. Conținutul programului de formare

profesională continuă

2.2.1. Misiunea, obiectivele și planul de

învățământ la programul de formare

profesională continuă

2.2.2. Curricula pe discipline

2.2.3. Relevanța programului de

formare profesională continuă

Page 22: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

www.anacip.md

Standarde de evaluare

22

Indicatori de

performanță

Documente de referință (DR)/

Conținutul raportului de autoevaluare

(RA)

Standarde de evaluare

2.1.1. Cadrul

general de

proiectare și

aprobare a

programelor de

formare

profesională

continuă

DR: 1. Codul Educației al Republicii Moldova; 2. ISO 29990:2010 Servicii de educaţie non-formală şi formare profesională; 3. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor; 4. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar; 5. Normele Metodologice privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a şomerilor; 6. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I; 7. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006- 14); 8. Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue; 9. Alte acte normative ce reglementează activitatea într-un domeniu de formare profesională specific (ex. Legea nr. 131- XVI din 7.06.2007 privind siguranţa traficului rutier; Legea nr. 130 din 08.06.2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă etc.); 10. Regulamentul de organizare și funcționare a instituției/centrului de formare profesională continuă; 11. Normele metodologice de elaborare și aplicare a standardelor programelor de formare profesională continuă; 12. Certificatul de autorizare de funcționare provizorie a instituției de formare profesională continuă/programului de formare profesională continuă; 13. Certificatul de acreditare al instituției de formare profesională continuă/programului de formare profesională continuă, licențe, alte acte justificative după caz.

RA:

• Reflectarea proceselor de proiectare și

aprobare a programului de formare profesională continuă conform cadrului legal existent.

1,0 – programul de formare profesională continuă este proiectat și aprobat în conformitate cu cerințele cadrului normativ;

0 – programul de formare profesională continuă nu este proiectat și aprobat în conformitate cu cerințele cadrului normativ.

Standard de evaluare minim obligatoriu: Programul de formare profesională continuă este proiectat și aprobat în conformitate cu cerințele cadrului normativ.

Page 23: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în … · ... fondatorul (în cazul instituției de ... şi elaborarea Raportului de autoevaluare 3) ... Comisia de evaluare externă

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional

Vă mulțumesc pentru atenție!