Top Banner
49

adhunik kisan mar april 2010

Mar 08, 2016

Download

Documents

Kundan shahi

adhunik kisan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/47vkkqfud

  laj{kdMkW ,e ,y pkSkjh

  oqQyifrjktsUnz f"k fo'ofo|ky;] iwlk

  izdk'kdizdk'ku izHkkx

  jktsUnz f"k fo'ofo|ky;] iwlk

  lEikndMkW ,l ds flag

  ikSkk jksx foHkkxjktsUnz f"k fo'ofo|ky;] iwlk

  LokRokfkdkjjktsU f"k fo'ofo|ky;] iwlk

  okf.kT; O;oLFkkidJh jktho jatuizdk'ku izHkkx

  jktsUnz f"k fo'ofo|ky;] iwlk

  ewY; % 20 #i;s ek=k

  eqnz.k % 1000 izfr;k

  eqnzd %riu fiazfVax izsl ,oa LVs'kujh oDZliVuk & 800 004

  ekpZ&vizSy] 2010 o"kZ 39 vad 2

  lEikndh;gekjs izns'k esa kku&xsgwWa Qly p flafpr {ks=ksa esa O;kid :i ls izpfyr gSAfu%lUnsg;g Qly p feV~Vh dh lsgr ds fy, Bhd ugha gSA dkj.k gS fd kkU;&kkU;vkkkfjr ,dy Qly i)fr dh otg ls e`nk esa rjg&rjg ds fodkj mRiUu gksjgs gS tkfgj gS fd kkU;&kkU; ;Fkk kku&xsgw] kku&eDdk] kku&kku vkfn Qlypksa dks yacs le; ls viuk;s tkus ds dkj.k u flQZ gekjh feV~Vh chekj gksrh tkjgh gS] cfYd Qly ij dhV&O;kfk;ksa dk izdksi Hkh fnukuqfnu c

 • fo"k; lwph

  fo"k; ys[kd i`"B la[;k

  1- fVdkmQ [ksrh ds fy, clar@xzh"edkyhu MkW vkj ih ;kno ,oa MkW ,l ch feJk 1nyguh dh [ksrh&,d vfuok;Zrk

  2- fcgkj esa clar@xzh"edkyhu ewax dh [ksrh MkW vkj ih ;kno ,oa MkW ds ds flUgk 33- VkbdksMekZ ls D;k ,oa dSls djsa \ MkW ,l ds flag 54- clar dkyhu ewax dh vxkr fdLeksa dh [ksrh % MkW jfoUunu ,oa MkW vkj ih ;kno 6

  ck

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/1vkkqfud

  tkfgj gS fd kkU;&kkU; ;Fkk kku&xsgwW a]kku&eDdk] kku&kku vkfn Qly pksa dks yacsle; ls viuk;s tkus ds dkj.k u flQZ gekjh feV~Vhchekj gksrh tk jgh gS] cfYd Qly ij dhV&O;kfk;ksadk izdksi Hkh fnukuqfnu c

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/2vkkqfud

  e`nk ds LokLF; ,oa moZjrk dks v{kq.k j[kus dslkFk&lkFk olar@xzh"edkyhu nyguh Qlyksa dhviuh dqN fof'k"V xq.kksa tSls] vYikofk esa rS;kj gksus]foijhr tyok;q esa mxus dh {kerk] U;wure vFkok'kwU; flapkbZ dh t:jr vkfn ds dkj.k budh Qlyfofofkdj.k esa vrqyrh; mi;qDrrk gSA kku ,oa xsgwQly ds chp miyCk vofk esa olar@xzh"edkyhuewax] mM+n vFkok yksfc;k dh [ksrh djus ls jkT; dhQly l?kurk dks 200 ls 300 izfr'kr rd c

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/3vkkqfud

  esa ,d rjg ls Bgjko@LFkkf;Ro dh fLFkfr cuhgqbZ gSA

  o foxr~ pkj n'kdksa 1969&2008 dh vof/k esaewax dh [ksrh esa yxHkx 4-5 xq.kk dh o`f) gqbZ gS]tcfd mRikndrk esa vis{kkr de yxHkx 1-5 xq.kk o`f) gks ik;hA

  o mDr vof/k esa ewax ds ldy mRiknu esa yxHkx7-0 xq.kk dk btkQk gks ldk gSA

  mijksDr rF;ksa ls tkfgj gS fd fcgkj esa ewax dh[ksrh esa foLrkj rFkk blds ldy mRiknu dsekeys esa ldkjkRed izxfr gqbZ gS] ftlds eq[;dkj.k fuEufyf[kr gS]

  o 1970 ds izkjaHk esa ewax ds uo fodflr izHksn ;Fkkiwlk cSlk[kh ds lkFk gh bldh xzh"edkyhu[ksrh ds }kj dk [kqyuk]

  o rnqijkUr clar ,oa xjek ekSle ds fy, mUurizHksnksa dk fodkl ,oa fdlkuksa ds chp Rofjrxfr ls mudh yksdfiz;rk esa o`f)]

  o olar@xjek ekSle esa vU; Qlyksa ds lkFk U;wureizfrLi/kkZ tcfd fefJr@vUr% Qly iz.kkyh esavfr mi;qDrrk]

  o bldh [ksrh ds fy, vis{kkr de ls de lalkku;Fkk moZjd] flapkbZ] etnwj vkfn dh t:jr]

  o vYi vof/k 2&3 ekg esa Qly ds rS;kj gkstkus ds dkj.k vxyh Qly ds fy, lle;

  fcgkj esa clar@xzh"edkyhu ewax dh [ksrhMkW vkj ih ;kno ,oa MkW ds ds flUgk

  vf[ky Hkkjrh; nygu vuqlakku ifj;kstukfrjgqr f"k egkfo|ky;]

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/4vkkqfud

  o mRiknd ,oa miHkksDrk ds }kjk lgt ,oa LoHkkfod:i ls Lohdk;Z gksus ds dkj.k ewax dh [ksrh dkvrhr] orZeku ,oa Hkfo"; loZnk mTtoy cukjguk]

  mijksDr i`"BHkwfe esa rFkk feV~Vh ,oa tyok;q dhvu qd wyrk dh n ` f "V l s fcgkj jkT; e s aclar@xzh"edkyhu eawx dh [ksrh ds fy, {ks= foLrkjdh laHkkoukvksa dks ryk'kus dh rFkk mUgasa gdhdr esacnyus dh vko';drk gSA

  {ks= foLrkj ds laHkkfor fodYi

  tgk rd {k s= foLrkj dh laHkkouk gS]olar@xzh"edkyhu ewax dh [ksrh ds fy, jkT; dsfofHkUu Hkkxksa esa dbZ ,sls {ks= miyC/k gS] ftudkmi;ksx dj bl Qly ds vkPNknu esa o`f) dh tkldrh gSA blds fy, vfrfjDr {ks= izkfIr ds laHkofodYiksa dk laf{kIr C;kSjk fuEuor~ gS]

  tehu miyC/k gks ikuk]

  o ijaijkxr [kjhQ ekSle ds ofu'or~ clar@xjekekSle esa ewax dh Qly ij dhV&O;kf/k dkvis{kkr de izdksi]

  o QyLo:i ewax dh [ksrh dk vf/kdka'k {ks=vis{kkr lqjf{kr ekSle ;Fkk clar 60&65izfr'kr ,oa xjek 25&30 izfr'kr esa LFkkukUrfjrgks tkuk]

  o iwoZorhZ jch Qlyksa esa iz;ksx fd;s x;s moZjdksarFkk feV~Vh esa ekStwn ueh ds vo'ks"k dk leqfprmi;ksx rFkk mRrjorhZ [kjhQ Qly ds fy,tehu dh moZjrk esa c

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/5vkkqfud

  mijksDr C;kSjk ls Li"V gS fd jkT; esa izpfyrfofHkUu Qly i)fr esa Qlykuqe ;k vUr% Qlyds :i esa lekos'k dj olUr@xzh"edkyhu ewax dsfy, yxHkx 8-60 yk[k gsDVs;j vfrfjDr {ks= dhizkfIr dh tk ldrh gSA ;kuh blds {ks= dks lkrxq.kk rd c

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/6vkkqfud

  6- 80&90 izfr'kr Nheh dk ,d lkFk id tkuk]

  ewax dh nksuksa gh ubZ fdLesa] ftudh ppkZ mij dhxbZ gS] izpfyr fdLeksa dh rqyuk esa yxHkx ,dlIrkg igys id dj rS;kj gks tkrh gSA bu fdLeksaij foxr~ pkj o"kksZ esa frjgqr f"k egkfo|ky;]

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/7vkkqfud

  mUur izHksnksa dk pquko

  xjek ekSle esa mM+n dh vPNh mit ysus gsrq,slh fdLeksa dk p;u djuk pkfg, tks de le; esaid tk;] xeZ gokvksa dks lgu dj ldsa] ihyk ekstsdvojkskh gks vkSj lkFk gh mit {kerk vPNh gksAmlds fy, fuEufyf[kr iztkfr;ksa dh laLrqfr dhtkrh gSA

  fdLe dk uke idus dh mRiknu {kerk

  vofk fDoa-@gsDVs;j

  VkbZi&9 75&80 10&12

  iUr0;w0 31 76&80 10&12

  ds0;w0 300 75&80 11&12

  vktkn mnZ 1 80&85 10&11

  mRrjk 80&85 11&12

  'ks[kj&2 70&75 10&12

  cqvkbZ dk le;

  clar@xzh"e _rq esa mM+n dh cqvkbZ mfpr le;ij djuk cgqr gh vko';d gS D;ksafd cqvkbZ nsj lsdjus ij idus ds le; rd okkZ 'kq: gks tkus dsdkj.k iSnkokj esa fxjkoV vk tkrh gSA vr,o vfkdremit izkIr djus ds fy, jch Qlyksa dh dVkbZ dsvuqlkj mM+n dh cqvkbZ 10 ekpZ ls 10 vizSy rd dhtk ldrh gSA

  cht 'kksku ,oa chtksipkj

  cqvkbZ ds igys chtksa dks doduk'kh nokvksa tSls]Fkhje ;k dkcsZUMkthe dk nks xzke izfr fdyksxzkecht esa feykdj cht 'kksku djsaA doduk'kh nokvksa

  clar ,oa xzh"edkyhu mM~n dh mUur mRiknu rduhdhMkW ds ds flUgk] Mk jfouUnu ,oa Mk vkbZ ch ik.Ms;

  vf[ky Hkkjrh; nygu vuqlakku ifj;kstukfrjgqr f"k egkfo|ky;]

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/8vkkqfud

  ls chtksa dk mipkj cqvkbZ ds de ls de 2&3 fnuigys vo'; djsaA cht 'kksku ds ckn jkbtksfc;edYpj ls chtksa dk mipkj dj ;Fkk'kh?kz cqvkbZ djnsaA

  cqvkbZ dh fofk ,oa chtnj

  olar@xzh"edkyhu mM+n dh cqvkbZ gy ds ihNsdqM+ks esa 5&7 lsa0eh0 dh xgjkbZ ij djuh pkfg,AdqM+ks iafDr;ksa ds chp dh nwjh 30 lsa0eh0 rFkk ikSkkls ikSkk dh nwjh 10 lsa0eh0 j[kus ls ikSkksa dh c

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/9vkkqfud

  3- ukbVkstu ;qDr jklk;fud [kkn dh cpr gksrhgSA

  4- Hkwfe dh moZjrk esa o`f) gksrh gSA

  5- nyguh Qlyksa ds mijkar vU; nwljh Qly dksHkh us=tu izkIr gksrk gSA

  6- mlds iz;ksx ls 60 ls 250 fdyksxzke ukbVkstuizfr gsDVj izfr o"kZ feyrk gSA

  7- feV~Vh dk LokLF; cuk jgrk gS ,oa i;kZoj.k Hkhnwf"kr gksus ls cprk gSA

  8- jkbtksfo;e dYpj ewY; 50 :0@gs0 ds O;ogkjls ewax ,oa mM+n dh mit esa 1-0&1-5 fDoaVyizfr gsDVs;j dh o`f) gksrh gSA

  9- jkbZtksfo;e mipkfjr nyguh Qlysa vxyh Qlyds fy, Hkh feV~Vh esa 15 ls 25 fdyksxzke ukbVkstuNksM+ nsrh gSA

  10- Qly vo'ks"k dks feV~Vh esa feyk nsus ls mPpxq.koRrk okyh gjh [kkn dk ykHk feyrk gSA

  vr% xjek ewax@mM+n dh [ksrh esa jkbZtksfc;edYpj ds mipkj ls gtkjksa :i;ksa dk Qk;nk ysuklEHko gSA

  cht mipkfjr djus dh fofk

  1- 35 xzke xqM+ 350 fe0yh0 ikuh esa ?kksy cukdjmcky ysaA

  2- Ba

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/10vkkqfud

  3- vkkk ,dM+ ds fy, vko';d cht esa xqM+ ?kksy;qDrdYpj dks Mkysa rFkk vPNh rjg feykos rkfdizR;sd cht ij dYpj dh ijr fpid tk;saA

  4- mipkfjr chtksa dks lkQ diM+s ij Nk;k esalq[kkus ds i'pkr ;Fkk'kh?kz cqvkbZ dj nsaA

  Lkkokkfu;k

  ftl Qly esa fy, dYpj cuk gS] mlh ds chtij O;ogkj djsaA dYpj yxs cht dks jklk;fud[kkn ,oa dhVuk'kd nok ds lEidZ esa u vkus nsaAdYpj Ba

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/11vkkqfud

  fdLe dk p;u djuk pkfg,A izLrqr ys[k esa ,sls dqNizHksnksa dk o.kZu mudh fo'ks"krk rFkk mi;qDrrk dslkFk dh tk jgh gS] ftlls muds p;u esa vklkuhgksxhA

  mnZ ,oa ewax dh mUur fdLesa %

  mudh fo'ks"krk, ,oa mi;qDrrkJherh ekkqjh vk;kZ ,oa MkW , ds flag

  vf[ky Hkkjrh; nygu vuqlakku ifj;kstukfrjgqr f"k egkfo|ky;]

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/12vkkqfud

  mM+n ds mUur izHksn ,oa mudh fo'ks"krk,sa

  e izHksn ikSks dk izdkj idus dh mit fo'ks"krk,sala- dq0@gs0 ,oa yackbZ vofk fnu {kerk

  1- Vh09 m?kZ ,oa ckSuk 75&80 9&10 nkuk dkyk ,oa cM+k] 100 nkus dk30&35 lsa0eh0 out 3&4 xzke] ihr fprsjh jksx

  vojkskh2- vktkn mM+n&1 m|Z ,oa ckSuk 80&85 10&11 nkuk dkyk ,oa e;e] ihr fprsjh

  30&35 lsa0eh0 jksx vojkskh3- ih0Mh0;w0&1 m|Z ,oa vkZckSuk 80&82 9&10 ihr fprsjh jksx vojkskh

  35&40 lsa0eh0*4- iUr ;w0&31 m|Z ,oa ckSuk 75&80 10&12 nkuk dkyk ,oa e;e cM+k] Qyh

  35&40 lsa0eh0 jk;snkj] ihr fprsjh vojkskh*5- dkuiqj mM+n&300 m|Z ,oa v?kZ ckSuk 75&80 11&12 gjh ,oa cM+h iRrh] nkuk e;e ihr

  35&40 lsa0eh0 fprsjh jksx jkskh

  o nksuksa izHksn xjek [ksrh ds fy, vis{kkr vfkd mi;qDrA

  cgqo"khZ; Qlyksa esa lesfdr jksx izcUkuMk0,l0 ds0 flagikSkk jksx foHkkx

  jktsUnz f"k fo'ofo|ky;] iwlkckxokuh esa jksx izcUku dk ;ku ulZjh ls 'kq: dj nsuk pkfg,A ulZjh ds ikSkksa dk LoLFk jguk

  vR;ko';d gS] vU;Fkk ckx Hkh jksxxzLr gksxkA ulZjh ds ikSks LFkLFk gS blds fy, oSKkfud fofk lsfujh{k.k djuk vko';d gSA ulZjh ls ikSks ysrs le; mldk kzqe.k djuk pkfg, D;ksafd mls lw=d`fe eqDrdjus ds fy, ,slk djuk vko';d gSA ckx laLFkkiu ds fy,] Hkwfe dk pquko djrs le; ml {ks= fo'ksk ds bfrgkl ,oa LFkkuh; yksxksa dsvuqHko dks Hkh ;ku esa j[kuk pkfg,A ckx esa isM+ yxkus ls iwoZ ;fn Hkwfe dk 'kksku dj fy;k tk; rks vPNk jgrk gSA ckx ds ty fudklO;oLFkk dks Hkh ;ku esa j[kuk pkfg,A jksxxzLr iqjkus isM+ksa ds ikl ;k e; esa u;k isM+ ugha yxkuk pkfg,A ckx laLFkkiu ds mijkUr isM+ksa dsfed fodkl ds e esa isM+ksa dk izeq[k jksx ,oa fdM+ksa ls cpkrs jguk pkfg, rFkk [kkn ,oa moZjd flpkbZ] dVkbZ&NVkbZ bR;kfn dh Hkh mfprO;oLFkk gksuh pkfg, vU;Fkk ikSks detksj ,oa jksxxzLr gksdj ej tk;sxsaA ;fn ikSkksa esa fokk.kq ,oa thok.kq jksxksa ds y{k.k fn[kkbZ ns rks ikSkksadks m[kkM+ dk tyk nsuk pkfg,A

  ckn esa tc isM+ ij Qy yxs rc mldh ns[kHkky mPp Lrj dh gksuh pkfg, ftlls dh gesa LoLFk Qy izkIr gks ldsaA isM+ rFkk Qy nksuksads LokLFk ds fy, fuEu fcUnqvksa ij ;ku nsus dh vko';drk gSAo dVkbZ NVkbZ ds }kjk isM+ dh jksxxzLr Vguh ,oa lq[kh 'kk[kkvksa ,oa Qyksa dks ckx ls fudkyrs jguk pkfg, ,slk djus ls ckx esa jksxds fuos'knzO; dh lkUnzrk esa deh cuh jgrh gS rFkk jksx mRiUu ugh gksrk gSA o dVkbZ&NVkbZ ds ;a=ksa dks vPNh izdkj ls lkQ dj futZehd'rdj ysuk pkfg, D;ksafd ;s jksx ds QSykus es lgk;d gksrs gSA o ckx esa isM+ LoLFk jgs blds fy, vko';d gS fd ckx esas isM+ksa ij cksMksZ isLVokZ es nks ckj twu&tqykbZ ,oa uoEcj&fnlEcj tehu ls mij 5 QhV rd vo'; iqrkbZ djsaA o uotkr dfydk] Qwy ,oa ifk;ksa dks jksxksals cpkus gsrq doduk'kd@thok.kquk'kd nokvksa dk iz;ksx djuk pkfg,A o tc Qy NksVs gks vkSj mles jksx yx tk; rc mi;qDr nok dkiz;ksx djuk pkfg,A o isM+ dks ?kko ls cpkuk pkfg, D;ksafd ;g jksx ds izlkj esa lgk;d gksrk gSA o Qyksa dh rqM+kbZ ds le; ?kko xzLr,oa jksx xzLr Qyksa dks NkV dj vyx j[kuk pkfg,A o Qyksa dh rqM+kbZ ds mijkUr LoPN ikuh ls kksuk pkfg, rFkk lLrqfr ek=k esa ikuhesa f"k jlk;uksa dk Hkh iz;ksx djuk pkfg, ,slk djus ls iSfdax ,oa ;krk;kr ds le; Qykas esa xyu ugh gksxkA

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/13vkkqfud

  lQsn eD[kh % 5&70%mitfcu fFkzIl % 10&100%mit

  2- iRrk [kksj

  Hkwvk fiYyw % 10&70%ifRr;k3- Qyh Nsnd

  uhyh frryh % 10&25%Qfy;k

  mijksDr dhVksa dk izdksi Lrj Qly ds izHksn]ekSleh; mrkj&p

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/14vkkqfud

  lQsn eD[kh ykgh ,oa gjk Qwndk dh rjg gh bl bl dhV ds }kjk Qly dks rhu izdkj lsdhV ds vke.k dk Qly dh {kfr igqpk;h tkrh gS ;Fkk ikSkksa ls jlvoLFkk ,oa ekSle esa mrkj&p

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/15vkkqfud

  ,dhr dhV izcUku dh lesfdr f;k,sa

  olar ,oa xzh"edkyhu ewax vFkok mM+n dh Qlydks fofHkUu izdkj ds dhVksa ls U;wure {kfr ,oa vfkdreQlyksRiknu dh izkfIr gsrq lHkh laHko mik;ksa dkslesfdr :i ls fuEu ekuqlkj viukus dh vko';drkgS]

  1- xzh"e ds ctk; clar dkyhu [ksrh vis{kkrvfkd Js;Ldj gksrk gSA

  2- xjek ekSle esa Qly dh cqvkbZ ;FkklaHko vkxkrgksuh pkfg,A

  3- vuq'kaflr izHksnksa dk ifjfLFkfrdh ds vuqlkjpquko djuh pkfg,] tks dhV&O;kfk ds izfrvfkdkfkd jkskh vFkok lfg".kq gksA

  4- Qly dh izkjafHkd voLFkk esa jlpwld dhV;Fkk 'osr eD[kh ,oa gjk Qqndk ls cpko ds fy,cqvkbZ ls 24 ?kaVk iwoZ Mk;esFkks,V 30 bZ0lh0dhVuk'kh jlk;u ls 8-0 fe0yh0@fdyksxzkecht dh nj ls chtksipkj djuk pkfg,A

  5- 'kq} Qly ds ctk; vUroRrhZ@fefJr [ksrhdjuk vfkd ykHkizn gSA [kkldj] vfkd yackbZokyh Qlyksa ;Fkk xUuk] Tokj] lw;Zew[kh bR;kfnesa ls fdlh ,d dks ewax ds lkFk 6%1 ;k 6%2vuqikr esa vUroRrhZ [ksrh djus ls izdk'kfiz;dhV ;Fkk 'osr eD[kh] gjk Qqndk bR;kfn dhla[;k ij cgqr gn rd fu;a=.k gks ikrk gSA

  6- tehu esa ueh dh deh gksus ij ,d gYdh thouj{kd flapkbZ lle; dj nsuh pkfg, rkfd fFkzIlds izdksi dks de fd;k tk ldsaA

  7- Hkwvk fiYyw lewg dks pwudj fou"V djuk fdlh

  Hkh dhVuk'kd jlk;u ls vfkd dkjxj]i;kZoj.kh; larqyu ,oa vkfFkZd n`f"Vdks.k ls iwjhrjg okaNuh; gSA

  8- ihyk ekstSd jksx ds fo"kk.kq dks QSykus okyh 'osreD[kh dh rRdky jksdFkke ds fy, feFkkbyMsehVkWu esVkflLVkWDl 25 bZ0lh0 dk 625fe0eh0 ;k ekykfFkvkWu 50 bZ0lh0 vFkokMk;esFkks,V 30 bZ0lh0 dk 1 yhVj@gsDVs;j dhnj ls vko';drkuqlkj fNM+dko djuk pkfg,A

  9- Qly ij fFkzIl dk fu;a=.k djus ds fy, Qwyds f[kyus ls igys gh Mk;esFkks,V 30 bZ0lh0 ;kekykfFkvkWu 50 bZ0lh0 dk 1 yh0@gs0 vFkok,UmkslYQku 35 bZ0lh0 dk 1-25 yh0@gs0 ;kesVkflLVkWDl 25 bZ0lh0 dk 700 fe0yh0@gs0dh nj ls fNM+dko djuk pkfg,A

  10- Qyh cskd uhyh frryh ds fu;a=.k gsrq fuckSyhlq[kk gqvk uhe cht ds pw.kZ dk ikuh esa ?kksy5-0 izfr'kr dk fNM+dko Qwy fudyus ds lkFkdjuk pkfg,A

  ;fn Qyh cskd frryh dh la[;k dkQh vfkdgks tk; rks Nheh cuus dh 'kq:vkrh voLFkk esaekykfFkvkWu 50 bZ0lh0 dk 1-0 yh0@gs0 ;kbUMkslYQku 35 bZ0lh0 dk 1-25 yh0@gs0 dh nj lsfNM+dko djuk pkfg,A

  uksV % fdlh Hkh dhVuk'kd jlk;u dk fNM+dkovko';d gksus ij gh djsaA nksigj ds cknfNM+dko djuk lgh jgrk gSA dhVuk'kdjlk;u dk ?kksy cukus ds fy, ikuh dhek=k fNM+dko ;a= ds izdkj ij fuHkZj djrk gSA

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/16vkkqfud

  dkj.k mit esa kl dk Lrj Qly ds lafer gksusdh voLFkk ij fuHkZj djrk gSA tks ikSks izkjafEHkdvoLFkk esa gh jksx xzflr gks tkrs gS] og fcuk dksbZmit fn;s gh u"V gks tkrs gSA

  fu;a=.k

  (i) cqvkbZ ds fy, jksx jkskh ,oa mUur iztkfr;ksadk p;u djuk pkfg,A tSls&

  mM+n % ujsUnz mM+n 1] vkbZ0ih0;w0 94&1 mRrjk]vktkn mM+n&1] ds0;w0&300] 'ks[kj&2

  ewax % ,l0,e0,y 668] ujsUnz ewax 1] ih0Mh0,e011] ih0Mh0,e0 84&139 lezkV] ih0Mh0,e0 84&143clUrh] ih0Mh0,e0 54 eksrh] esgk] iwlk fo'kky],p0;w0,e0 16

  (ii) jksx xzflr ikSkksa dks 'kq: esa gh m[kkM+ dju"V dj nsuk pkfg,A

  (iii) dqN [kjirokj Hkh ewax ds ihyh fprsjh jksxds fo"kk.kq ls lafer gksrs gS] blfy, [ksr dh fujkbZdjds [kjirokj fudkyrs jguk pkfg,A

  (iv) ;g jksx lQsn eD[kh }kjk QSyrk gS blfy,bldk fu;U=.k djus gsrq Qly ij esVkflLVkDl ;keSykfFk;ku ;k MkesFkks,V ;k eksuksksVksQkl 0-04izfr'kr ls fNM+dko djuk pkfg,A izFke fNM+dkojksx ds y{k.k fn[kkbZ iM+rs gh rFkk blds i'pkrvko';drkuqlkj fNM+dko 10 fnu ds vUrjky ijdjuk pkfg,A

  2- >qjhZnkj iRrh jksx yhQ fady

  ;g jksx **mnZ chu yhQ fady fo"kk.kq** }kjkgksrk gSA jksx dk lapkj.k ikSks ds jl lSi o cht ls

  ewax ,oa mM+n dh iQly esa ,dhr O;kfk izcakuMkW laxhrk lkguh ,oa Mk ts ih mik;k;

  vf[ky Hkkjrh; nygu vuqlakku ifj;kstukfrjgqr f"k egkfo|ky;]

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/17vkkqfud

  gksrk gS rFkk [ksr esa ykgh ekgq rFkk vU; dhVksa }kjkHkh QSyrk gSA bl jksx ds y{k.k lkekU;r% Qly cksusds rhu&pkj lIrkg ckn izdV gksrs gSA jksx xzflrikSkksa dh ifRr;ksa dk vkdkj lkekU; ifRr;ksa dhvis{kk cM+k gksrk gSA ifRr;ksa dh lrg ij fldqM+u>qfjZ;k@ejksM+iu gksrk gSA ;s ifRr;k Nwus ij lkekU;ifRr;ksa ls vfkd eksVh rFkk [kqjnqjh ekywe gksrh gSAjksx xzflr ikSkksa esa iq"ihdj.k nsj ls gksrk gS vkSj iq"iNksVs o xqPNsnkj gks tkrs gSA vfkdrj iq"i dfydk;saiw.kZ fodflr gksus ls igys gh fxj tkrs gSA blfo"kk.kq ds lae.k ls iq"i dfydkvksa esa ijkx d.kcka> gks tkrs gSa] ftlls jksxh ikSkksa esa Qfy;k deyxrh gSA Qly idus ds le; rd Hkh jksx xzflrikSks gjs gh jgrs gSA bl jksx ds lkFk&lkFk ikSks ihyhfprsjh jksx ls Hkh lafer gks ldrs gSaA

  fu;a=.k

  (i) ;g jksx chtksa }kjk lapkfjr gksrk gS] blfy,jksx jfgr LoLF; ikSkksa ls izkIr cht gh cqokbZ ds fy,iz;ksx djuk pkfg,A

  (ii) jksxh ikSkksa dks 'kq: esa gh m[kkM+ dj u"V djnsuk pkfg,A

  3- ldksZLiksjk i= cqandh jksx ldksZLiksjk yhQLikWV

  ewax ,oa mM+n dh ;g izeq[k chekjh gS] ftllsizfro"kZ mit esa Hkkjh {kfr gksrh gSA okrkoj.k esa uehvfkd gksus ij ;g jksx mxz :i esa izdV gksrh gSA ;g*ldksZLiksjk* uked dh iztkfr;ksa }kjk gksrk gSA

  bl jksx ds y{k.k ifRr;ksa ij xgjs Hkwjs jax dskCcs ds :i esa izdV gksrs gSA kCcksa dk ckgjh Hkkx Hkwjsjax dk gksrk gSA ;g kCcs ikSks dh 'kk[kkvksa ,oaQfy;ksa ij Hkh cu tkrs gSA vuqdwy okrkoj.k esa ;skCcs cM+s vkdkj ds gks tkrs gS rFkk iq"ihdj.k ,oaQfy;k cuus ds le; jksx xzflr ifRr;k fxj tkrhgSA jksx mRiUu djus okys dod] cht o jksx xzflrikSkksa ds eyos ij Hkwfe esa thfor jgrs gSA

  fu;a=.k

  (i) cqokbZ ls igys cht dks doduk'khdkckZMsfUte 2 xzke ;k Fkhje 2&5 xzke@fd0xzk0 dhnj ls mipkfjr djuk pkfg,A

  (ii) Qly ij jksx ds y{k.k fn[kkbZ iM+rs ghdkcsZUMkthe 0-1 izfr'kr ;k eSUdkstsc 0-2 izfr'krdoduk'kh ds ?kksy dk fNM+dko djuk pkfg,A bldsi'pkr~ vko';drkuqlkj 10 fnu ds vUrjky ij ,dfNM+dko vkSj djuk pkfg,A

  4- pw.khZ QQwanh jksx ikmM~jh feYM~;w

  ;g jksx bjhflQh iksyhxksukbZ uked dod }kjkmRiUu gksrk gSA xeZ ,oa 'kq"d okrkoj.k esa ;g jksxrsth ls QSyrk gSA bl jksx esa ikSkksa dh ifRr;ksa] ruksa,oa Qfy;ksa ij lQsn pw.khZ kCcs fn[kkbZ nsrs gSA ;gkCcs ckn esa eVeSys jax ds gks tkrs gSA jksx ds mxzizdksi ls ifRr;k iw.kZ fodflr gksus ls igys lw[ktkrh gSA jksxtud DyhLVksFkhfl;k }kjk ikSkksa dsvo'ks"k ij thfor jgrk gSA

  fu;a=.k

  (i) Qly ij jksx ds y{k.k fn[kkbZ iM+rs ghdkcsZUMkthe 1 xzke ;k lYQsDl 3 xzke izfr yhVjikuh dh nj ls ?kksy cukdj fNM+dko djuk pkfg,A

  5- jkbtksDVksfu;k tky vaxekjh osc CykbV

  ;g jksx jkbtksDVksfu;k lksysukbZ uked dod}kjk mRiUu gksrk gSA bl jksx ds y{k.k ifRr;ksa ijmrd{k;h tykflDr kCcs ds :i esa izdV gksrk gS tksvuqdqy okrkoj.k feyus ij tYnh gh QSy dj MUByrFkk ruk rd igqp tkrk gSA bl jksx ds laferifRr;k igys ihyh rFkk ckn esa Hkwjs jax dh gksdj lw[ktkrh gSA mxz izdksi esa kCcs ifjiDo Qfy;ksa ij Hkhfn[kkbZ nsrs gSA jksx tud jksxh ikSkksa rFkk e`nk esaLdysjksf'k;k ds :i esa mRrjthoh jgrk gSA

  fu;a=.k

  (i) kkU; Qlyksa tSls] eDdk] Tokj] cktjk dslkFk 2&3 o"kZ dk Qly p viukuk pkfg,A

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/18vkkqfud

  (ii) cqokbZ ls iwoZ chtksa dks doduk'kh tSls]Fkhje ;k okbVkoSDl dk 2-5 xzke izfr fdyksxzke chtdh nj ls mipkfjr djds cksuk pkfg,A

  (iii) [kM+h Qly esa lae.k fn[kkbZ nsus ijdkckZMsfUte csuksfey dk 1 xzke izfr yhVj ikuh dhnj ls ?kksy cukdj fNM+dko djuk pkfg,A

  (iv) jksxh ikSksa ds vo'ks"kksa dks tyk dj u"V djusls e`nk esa dod dk fuos'k de fd;k tk ldrk gSA

  vkkqfud fdlku ds ckjs esa vkidh jk;i;k bl losZ{k.k esa viuh jk; dhft,Avkius vkkqfud fdlku ds fdrus vad i

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/19vkkqfud

  ds uke dh tkap dj ysa rFkk yscqy fudky dj laHkkydj j[k ysaA

  4- eq[; ekud % vokaNuh; ikSkksa dh la[;kvkkkj ,oa izekf.kr chtksRiknu esa e'k% 0-10 o 0-20 izfr'kr ls vfkd ugha gksuk pkfg,A

  5- mRiknu dh rduhd

  (i) [ksr dk izcaku % [ksr esa iz;kZIr ueh gksusij ,d ls nks tqrkbZ djds ikVk yxk nsuk pkfg,A

  (ii) cqvkbZ dk le; % iztkfr dh ifjiDork dsvuqlkj 10 ls 30 ekpZ rd cqvkbZ dj nsuh pkfg,A

  (iii) cqvkbZ dh fofk % chtksRiknu ds fy,cqvkbZ drkj esa djuh pkfg,A gj N% drkj ds ckn,d drkj NksM+dj vkxs dh cqvkbZ djuh pkfg,Aftlls vkokaNuh; ikSkksa dks fudkyus esa lqfokk gksAdrkj ls drkj dh nwjh 30 lsa0eh0 ,oa ikSks ls ikSksdh nwjh 10 lsa0eh0 gksuh pkfg,A

  (iv) cht dh ek=k % NksVs ,oa cM+s nkus okysi z H k snk s a dh cht dh ek=k e'k% 20&25fd0xzke@gsDVs;j gksuh pkfg,A

  v [kkn dh ek=k

  xkscj dh [kkn % 150&200 fDoa0@gs0

  us=tu % 20 fd0xzk0@gs0

  LQqj % 40 fd0xzk0@gs0

  iksVk'k % 20 fd0xzk0@gs0

  lYQj % 20 fd0xzk0@gs0

  (vi) flapkbZ % vko';drk iM+us ij ,d flapkbZcqvkbZ ds 20&25 fnu ckn dj nsuh pkfg,A ueh dh

  ewax ,oa mM~n dk chtksRiknu ,oa HkaMkj.kMkW ,l ch feJk

  vf[ky Hkkjrh; nygu vuqlakku ifj;kstukfrjgqr f"k egkfo|ky;]

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/20vkkqfud

  deh okys tehu esa cqvkbZ ds iwoZ ,d flapkbZ vo';djuh pkfg, rkfd cht vadqj.k 'kr~ izfr'kr ,oaleku :i ls gks ldsaA

  6- vokaNuh; ikSkksa dks fudkyuk % chtksRiknuds [ksr dk fujh{k.k Qly dh fofHkUu voLFkkvksatSls&'kk[kk fudyrs le;] iq"i.k] Qyh yxus ,oaQly idus ij vo'; djuk pkfg,A bu voLFkkvksaesa fofokrk j[kus okys ikSkksa dks [ksr ls fudky nsuk

  pkfg,A

  7- dVkbZ] eM+kbZ ,oa HkaMkj.k % iw.kZr% Qlyidus ds ckn dVuh dj ysa rFkk nkuk fudkyrs le;bldk vo'; ;ku j[ksa fd nkuk u VwVsA nkukfudkydj cht dks bruk lq[kkrs gS fd nkus esa uehdh ek=k 8&10 izfr'kr gks tk;sA HkaMkj.k ds fy,twV ds cksjksa ds vanj 400&700 xst okyh ikWyhFkhucSx dk iz;ksx djsaA

  vkkqfud fdlku if=kdk lu~ 1972 ls fdlkuksa ,oa f"k oSKkfudksa ds e; ,d lsrq dk dke dj jgh gSA blesa f"koSKkfudksa ds vykok f"k ls tqM+s fofHkUu fo'ks"kKksa ds vkys[k izdkf'kd fd;s tkrs gSaA bl if=kdk esa iQly mRiknu]i'kqikyu] eqxhZ] cdjh] lqdjh] eNyh] ekqeD[kh ikyu] m|kfudh dh leL;k,] vkS"kkh; ,oa lxak iQlyksa dh leL;k,]f"k okfudh] tSfod [ksrh tSls vusd fo"k;ksa ij s bl if=kdk dk lnL; cuk;saA

  uke % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O;olk; % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vofk % ------------------------------------------------------------------- ls ------------------------------------------------------------------------- rdirk % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o eSaus blds lkFk okf"kZd lnL;rk 'kqYd # 180@& f}okf"kZd lnL;rk 'kqYd # 300@& dk cSad MkV uEcj

  ---------------------------------- fnukad ---------------------------------------- tks leUo;d] izdk'ku izHkkx ds uke ls gS rFkk ih-,u-ch-] iwlk] leLrhiqj esa ns; gS bl i=k ds lkFk layXu fd;k gSA

  o eSaus blds lkFk okf"kZd lnL;rk 'kqYd # 180@& f}okf"kZd lnL;rk 'kqYd 300@& dk iksLVy vkMZjuEcj ------------------------------------- fnukad ------------------------------------------- tks leUo;d] izdk'ku izHkkx ds uke ls gS rFkkih-,u-ch-] iwlk] leLrhiqj esa ns; gS bl i=k ds lkFk layXu fd;k gSA

  o eSaus blds lkFk okf"kZd lnL;rk 'kqYd # 180@& f}okf"kZd lnL;rk 'kqYd 300@& dk LFkkuh; psduEcj --------------------------------------- fnukad -------------------------------------------- tks leUo;d] izdk'ku izHkkx ds uke ls gSrFkk iwlk] leLrhiqj esa ns; gS bl i=k ds lkFk layXu fd;k gSA

  o eSa blds lkFk okf"kZd lnL;rk 'kqYd # 180@& f}okf"kZd lnL;rk 'kqYd 300@& uxn ns jgk gwA

  fnuakd gLrk{kjuksV % bl if=kdk ds fy, vki okf"kZd@f}okf"kZd lnL; cu ldrs gSaA lnL;rk 'kqYd leUo;d] izdk'ku izHkkx ds ukels gh gksuk pkfg,A fdlh vU; uke ls lnL;rk 'kqYd Lohdkj ugha gksxkA 'kqYd iwlk] leLrhiqj esa gh Hkqxrs; gksuk pkfg,A'kqYd cSad MkV@iksLVy vkMZj@LFkkuh; psd ;k uxn :i esa ls fdlh ,d izdkj ls fd;k tk ldrk gSA

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/21vkkqfud

  0-5% ls 0-7% D;ksafd ;g e`nk;sa ikuh tYnh lks[krhgSA fpduh ;k fpduh nkseV e`nkvksa esa Hkwfe dk

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/22vkkqfud

  yksV

  ;g ,d ydM+h dk

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/23vkkqfud

  ns[kk x;k gs fd cqyMkstj ls vxj feh 30 ehVj rdys tkuh gks rks ;g vkfFkZd :Ik ls lLrk iM+rk gSvU;Fkk blls Hkwfe leryhdj.k dh ykxr cgqrvkrh gSA blls [ksrksa esa cM+h esM+s Hkh Mkyh tk ldrhgSA blds lkFk dbZ ckj MEij dk Hkh mi;ksx fd;ktkrk gS tks fd feh dks ,d LFkku ls nwljs LFkku rdys tkrk gSA vke rkSj ij cqyMkstj ls mlh Hkwfe dkslery djrs gS] ftlls igys taxy gks vkSj taxydkVus ds ckn tM+sa jg tkrh gS tks ,d Ldzsij }kjkugha fudy ikrh gSA

  Yksoy ekLVj

  ystj yS.M ysoyj pkj midj.k ls feydj cukgksrk gS ftlds rhu midj.k dkaVksy ckDl] ystjxzkgh vkSj eka>h ,d VSDVj esa yxs jgrs gSA rFkk ystjVkalehVj [ksr ds ckgj frikbZ ij j[kk tkrk gSA ;gystj VkalehVj [ksr ds lekarj ystj rjaxs vius pkjksavksj Hkstrk gSA ftUgsa yxk gqvk ;g dkaVksy ckDleka>s ij yxk gk;Mksfyd e'khu dh enn ls ek>s dksvko';drkuqlkj ij uhps djrk jgrk gSA ftlls[ksr esa pyrk gqvk VSDVj [ksr dks iw.kZrk lery djnsrk gSA ysoy ekLVj ystj yS.M ysoyj ls vki [ksrdks iw.kZ lery] ,d

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/24vkkqfud

  vkSj lkFk&lkFk dkcZfud inkFkZ iz;kZIr ek=k esa gksA[ksr dks ,d ckj feV~Vh iyVus okys gy ls tksrdjfQj dYVhosVj ;k ns'kh gy ls tqrkbZ ds ckn ikVknsdj feV~Vh HkqjHkqjk cuk ysuk pkfg,A vko';drkuqlkj][ksr dks D;kfj;ksa ,oa ukfy;ksa esa ckaV ysuk pkfg,A

  [kkn ,oa moZjd

  cksM+k lse dqy ysX;wfeuslh dh lCth Qly gSAbls vfkd [kkn ,oa moZjd dh vko';drk ughaiM+rh gSA [kkn ,oa moZjdks dk fukkZj.k feV~Vh ijh{k.kds vkkkj ij djuk pkfg,A ,slk u gks ikus dh fLFkfresa izfr gSDVj 200 fDoaVy dEiksLV [ksr dh rS;kjhdjrs le; leku :i ls QSykdj feV~Vh esa feyk nsaAus=tu 50 fdyksxzke@gs0] LQqj 60 fdyksxzke@gs0rFkk iksVk'k 60 fdyksxzke@gs0 nsuk pkfg,A vkkkus=tu] iwjk LQqj ,oa iksVk'k Qly dh cqvkbZ dsle; O;ogkj djsa] 'ks"k vkkk us=tu ,d ckj QyhrksM+kbZ ds ckn mifjos'ku ds :i esa O;ogkj djsaA

  chtksipkj

  cht cqvkbZ ds igys ;fn igyhckj [ksr esa cksM+kQly dh [ksrh djuh gS rks fuf'pr :i ls jkbZtksfc;edYpj ls cht mipkfjr dj cqvkbZ djsaA blls QlyLoLFk ,oa vkstoku gksrh gS ftlls mRiknu vfkdgksrk gSA

  mUur fdLesa

  iwlk nks Qlyh % ;g fdLe Hkkjrh; df"kvuqlakku laLFkku] ubZ fnYyh }kjk fodflr dh x;hgSA ikSks >kM+huqek gksrs gSA cqvkbZ ds 35&40 fnu cknQwy nsus yxrs gSA ;g clar ,oa cjlkr nksuks ekSleksa

  cksM+k (yksfc;k) dh mUur [ksrhMkW ,y ,e ;kno] mfnr dqekj ,oa izfeyk

  m|ku foHkkxfrjgqr f"k egkfo|ky;]

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/25vkkqfud

  mit 80&85 fDoa0@gs0 gSA

  cqvkbZ dk le;

  cksM+k yksfc;k dh cqvkbZ nks ekSle esa dh tkrhgSA clUr _rq esa Qjojh ls ekpZ ,oa cjlkr esatwu&tqykbZA

  cht dh ek=k

  ,d gsDVs;j Qly yxkus gsrq 20&25 fd0xzk0>kM+huqek fdLeksa dk rFkk 10&15 fd0xzk0 QSyus ,oapkM+hnkj tkfr;ksa ds fy,iafDr ls iafDr dh nwjh 40&50 lsa0eh0 rFkk ikSks lsikSks ds chp 10&15 lsa0eh0 j[kuh pkfg,A QSyus ,oamij pkM+huqek ftlesa cqvkbZ ds 45 fnu ckn Qwy vkusyxrs gSA nks&rhu ckj Qy rksM+kbZ dh tkrh gSAvkSle mit 100 fDoa0@gs0 gSA

  lh&152 % ;g fdLe e;e vofk ,oa cjlkr dsekSle esa mxkus gsrq mi;qDr gS ;g nky ds fy, fo'ks"kmi;qDr gSA gjh Qfy;ka lCth ds :i esa iz;ksx djrsgSA gjh Qfy;ksa dh vkSlr mit 100&125 fDoa0@gs0gSA

  lsysDlu 2&1 % ;g ,d vxsrh fdLe gS tksujsUnz nso f"k fo'ofo|ky;] QStkckn ls fodflrdh x;h gSA Qfy;ka gjs jax dh 30 lsa0eh0 rd yEchgksrh gSA cjlkr ds ekSle esa mxkus gsrq fo'ks"k mi;qDrgSA Qfy;ksa dh vkSlr iSnkokj 80 fDoa0@gs0 gSA

  lysDlu&263 % ;g fdLe iatkc f"kfo'ofo|ky;] yqfk;kuk }kjk fodflr dh x;h gSftls xjeh ,oa cjlkr nksuks ekSle esa mxk ldrs gSAQfy;ka e;e gjh&piVh rFkk eqyk;e gksrh gSA ;g,d vxsrh fdLe gS tks ekstSd ds izfr vojkskh {kerkj[krh gSA vkSlr mit 80 fDoa0@gs0 gSA

  vdkZxfjek % ;g fdLe cjlkr ekSle ds fy,fo'ks"k mi;qDr gSA xjeh ekSle esa ikSkk c

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/26vkkqfud

  flapkbZ

  Qly cqvkbZ ds le; [ksr esa i;kZIr ueh jgukcht teus gsrq vko';d gSA flapkbZ dh ek=k Hkwfe,oa ekSle ij fuHkZj djrh gSA o"kkZ _rq esa lkekU;r;kflapkbZ dh vko';drk ugha jgrh gS] ijUrq xehZ esa7&10 fnu ds vUrjky ij flapkbZ djuk vko';dgksrk gSA

  jksx ,oa fu;a=.k

  1- pwf.kZy vkflrk % blesa ifRr;ksa ij lQsnVsyde ikmMj tSlk kCck fn[kkbZ nsrk gS vkSj ikSkkHkkstu cukus esa vleFkZ gksus yxrk gS vkSj Qwy yxuk,oa Qy cuuk de gks tkrk gSA bl chekjh dhjksdFkke gsrq dsjkFksu dk fNM+dko 0-15 ls 0-2 izfr'krdk djsa ;k xakd kwy 20&25 fdyks@gsDVj HkqjdkodjsaA

  2- yksfc;k ekstSd % bl chekjh esa ubZ ifRr;kaigys izHkkfor gksrh gS vkSj gYdh ihyh iM+dj vkdkjNksVk gks tkrk gS rFkk QQksys iM+us tSlk ifRr;ksa ijfn[krk gSA Qyu cgqr de gks tkrk gSA funku gsrqizekf.kr cht dk iz;ksx djsaA bl chekjh ds izfrlgu'khy fdLe yxk;sa rFkk jksx QSykus okys dhM+s

  dh jksdFkke gsrq dhVuk'kh dk O;ogkj djsaA

  Qyh rqM+kbZ

  cksM+k yksfc;k dh vxsrh tkfr;ka 45&50 fnu esaQyh rksM+kbZ ds ;ksX; gks tkrh gSA vPNh mit gsrqgjh eqyk;e Qfy;ksa dh rqM+kbZ djuk pkfg,A nsj lsQyh rqM+kbZ djus ls Qfy;ksa esa js'ks gks tkrs gSA ftllscktkj esa de dher feyrh gSA >kM+hnkj fdLeksa ls3&4 rqM+kbZ vkSj yrjus@p

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/27vkkqfud

  mUur cht % mRiknu ,oa iQly lqkkj esa mi;ksfxrkMkW ;ksxsUnz flagf"k egkfo|ky;

  tokgj yky usg: f"k fo'o fo|ky;xat clkSnk] ftyk&fofn'kk 464221 (e-iz-)

  cht ,d NksVh thfor jpuk gS ftlesa Hkwz.kh;

  ikSkk mRkdksa dh fofHHku ijrksa ls

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/28vkkqfud

  gksrh gSA

  3- f"k mit dk vfkd ewY; & mUur chtds bLreky ls tks f"k mit izkIr gksrh gS og

  lkkkj.k cht mit dh rqyuk esa vkHkk o ped fy;s

  gksrh gS A blds QyLo:Ik fdlku dks f"k mit

  cspus es vklkuh rFkk f"k mit dk vfkd ewY;

  izkIr gksrk gS A

  4- mRiknu ykxr esa deh & mUur chtlkekU;r% [kjirokj cht dh feykoV ,oa cht tfur

  chekjh;ksa ls eqDr gksrs gS blds QyLo:Ik Qly

  mRiknu ds le; [kjirokj ,oa jksxxzLr ikSkksa dh

  la[;k ux.; gksrh gS A blds dkj.k mRiknd@fdlku

  dks [kjirokj fu;a=.k ,oa jksx fu;a=.k esa de [kpZ

  djuk gksrk gS A mUur cht vU; Qly dks izHkkfordjus okys dkjdks ds lkFk leUo; fcBk ysrs gS

  ftlls fdlku dks izfr bZdkbZ {ks=Qy esa mRiknu

  ykxr esa de [kpZ djuk gksrk gS tks vUrr% mldh

  vkenuh esa o`f) djrk gS A

  5- f"k dk;ksZ ds lEiknu esa lqfokk & mUurchtks ds iz;ksx ls Qly esa ,d:irk o Qly dsiafDrcn gksus ls Qly ds le; dh tkus okyh vU;

  lL; fdz;k esa tSls fujkbZ] xqMkbZ] Qly dh dVkbZ]

  lq[kkbZ ,oa eMkbZ vkfn dk;ksZ esa lqfokk gksrh gS A

  mUur chtks dh Jssf.k;kW & mUur cht dh

  Jsf.k;kW fuEu izdkj ls gS %&

  1- iztud cht & ;g og cht gS tks Lo;aikni iztud u;h iztkfr ds :Ik esa czhfMax eVsfj;y

  ls rS;kj djrk gS A ;g cht 'krizfr'kr 'kq) gksrk gS

  vkSj Lo;a iztud }kjk mRiUu fd;k tkrk gS A bl

  cht dk mi;ksx izk;% vkkkj cht mRiUu djus ds

  fy, fd;k tkrk gS A

  2- vkkkj cht & iztud cht dh ek=k c

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/29vkkqfud

  lR; vafdr cht ds :Ik esa fdlkuksa dks cspk tkrk

  gSA ;g izekf.kr cht vFkok iathd`r cht ftruk'kq) ugh gksrk gSA

  cht dk izek.khdj.k & Hkkjr o"kZ esa oSKkfudvkkkj ij cht izek.khj.k dk;Z 1963 esa jk"Vh; chtfuxe dh LFkkiuk ds lkFk izkjEHk gqvk FkkA chtizek.khdj.k dk vFkZ cht izekf.kr ,tsUlh }kjk fdlhQly dh iztkfr ds cht dks Js"B cht dks :Ik esavuqeksfnr djus ls gSA cht dks izekf.kr djus dkmn~ns'; iztkfr dh 'kq)rk o igpku dks cuk;s j[kukrFkk fdlkuks dks izfro"kZ 'kq) ,oa Js"B cht miyCkdjkuk gksrk gS A

  cht izek.khjd.k laLFkku & cht izek.khdj.klaLFkk ,d funs'kd e.My gksrk gS ftldk eq[; dk;Z;kstuk cukuk o ykxw djokuk gksrk gS A laLFkk dscksMZ esa fofHkUu laxBuksa ds O;fDr lfEefyr fd;s tkrsgS tSls&f"k foHkkx o f"k fo'ofo|ky;ksa ds izfrfufk]fofHkUu fo"k;ksa tSls fd ikni iztuu] ikni jksxfoKku] lL; foKku] dhV foKku vkfn ds fo'ks"kKcht izek.khdj.k laLFkkvksa ,oa cht mRikndksa dsizfrfufk bR;kfn A

  cht izekf.kdj.k laLFkk dk xBu &

  cht izekf.kdj.k laLFkk dk xBu fuEufyf[kr fl)karksads vkkkj ij fd;k tkrk gS A

  (i) ;g ,d Lo'kklh laxBu gksuk pkfg;s A(ii) laLFkk dks cht mRiknu ,oa foi.ku dk;Z ls

  vyx jguk pkfg;s A

  (iii) laLFkk dks ns'k ds vU; Hkkxksa esa viuk;s tkus okysekudks o i)fr;ksa dk vuqlj.k djrs gq;s,d:irk cuk;s j[kuh pkfg;s A

  (iv) laLFkk dk nh?kZdkyhu mn~ns'; u ykHk u gkfugksuk pkfg;s A

  ds fy, tks cht vuqlakku dsUnzksa ds QkeksZ ij vFkok

  ljdkjh QkeksZ ij rS;kj fd;k tkrk gS vkkkj chtdgykrk gS A bl rjg dk cht vuqlakku esa yxs

  O;fDRk;ksa tSls] oSKkfud o vuqlakku lgk;dksa dh

  ns[kjs[k esa rS;kj fd;k tkrk gS A cht izek.khdj.k

  laLFkk }kjk Hkh bl rjg ds cht dh fuxjkuh dh

  tkrh gSA ;g cht 'kr izfr'kr 'kq) ugh gksrk fdUrq

  vkuqokaf'kdrk ds n`f"V ls 'kq) gksrk gSA

  3- iathr cht & ;g cht mijksDRk nksuksa

  izdkj ds cht ls rS;kj fd;k tkrk gS A bl rjg dk

  cht rS;kj djus ds fy;s dqN izxfr'khy f'kf{kr

  fdlku NkWVdj mudks iztud cht ;k vkkkj cht

  esa ls dqN ek=k ns nh tkrh gS rFkk mu fdlkuks dks

  Qly mxkus ds mfpr fn'kk & funsZ'k o ekxZn'kZuiznku fd;k tkrk gS A cht izek.khdj.k laLFkk ls

  tqMs O;fDr Qly cksus ls ysdj dVkbZ rd mijksDr

  Qly dh fuxjuh djrs gS ,slh mit iwjh rjg

  ljdkj }kjk [kjhn dj fdlkuksa dks cht forj.k

  djus okys laxBuksa dks ns nsrh gSaA

  4- izekf.kr cht & bl izdkj dk cht] chtizek.khdj.k laLFkkvksa }kjk izekf.kr fd;k gqvk gksrk

  gSA ;g cht mUur gksrk gS rFkk blesa fdlkuksa dh

  vko';drkuqlkj xq.k Hkh gksrs gS A izekf.kr cht]

  cht mRiknu ekin.Mks dks viukdj fdlkuksa }kjk

  mRiUUk fd;k tkrk gS A bl izdkj dk cht fdlh Hkh

  fdlku }kjk iathr cht ls rS;kj fd;k tk ldrkgS ijUrq ;g izek.khdj.k laLFkk }kjk izekf.kr gksuk

  pkfg;s A

  5- lR; vafdr cht & ;fn dksbZ cht fdlkuksa

  }kjk dqN fuf'pr ekin.M+ks dks viukdj iSnk fd;k

  tkrk gS vkSj mles dksbZ rduhdh o dkuwuh deh ugh

  gS vkSj og vU; ekin.Mksa dks iwjk djrk gS rks mls

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/30vkkqfud

  o ifjiDork ds le; fujh{k.k

  (iii) dVkbZ] e

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/31vkkqfud

  o [kk| inkFkksZ esa jlk;fud dhVuk'kdksa ds vo'ks"kjg tkus ls ekuo LokLF; ds fy, xEHkhj ladViSnk gks jgk gSA

  o i;kZoj.k dk larqyu foxM+ jgk gS rFkk dhVksa dhleL;k Hkh egkekjh dk :i ys jgk gSA

  vr% le; dh ekax gS fd jlk;fud dhVuk'kdksadk iz;ksx de ls de fd;k tk,A okZeku esa blleL;k ds lekkku gsrq tSfod fu;a=.k ,d egRoiw.kZfodYi cudj lkeus vk;k gSA buds bLrseky lsi;kZoj.k ij fcuk fdlh nq"izHkko ds dhV fu;a=.k rkslqjf{kr gksxk gh lkFk gh lkFk [kkn~; rFkk iks"k.klqj{kk Hkh izkIr gksxhA

  tSfod fu;a=.k ds vUrZxr rhu izeq[k dk;Zdjuk iM+rk gS tks bl izdkj gS %

  (i) izkfrd fe= dhVksa dk laj{k.kA(ii) iz;ksx'kkyk esa izkfrd fe= dhVksa dh la[;k dks

  c

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/32vkkqfud

  o vuq'kaflr Qly pdz viuk,W ftlls fe= dhVkasdks c

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/33vkkqfud

  (ii) dksVsfl;k Iysohil ihYyq Iyklh fNnzd] 'kh"kZ] LrEHk fNnzd(iii) visUVsfyl fljiksQsxh ihYyq LrEHk]'kh"kZ fNnzd(iv) jsgdksuksVl fljQksQsxh ihYyq 'kh"kZ(V) Vkbdksxzkek fdyksful v.Mk tM+ izjksg fNnzd]Iyklh]LrEHk(VI) Vkbdksxzkek tsiksfude v.Mk 'kh"kZ fNnzd(VII) vkblksfVel tsfofUll ihYyq 'kh"kZ fNnzd(VIII) LVqjfe;kifel bUQjsUl ihYyq 'kh"kZ ,oa LrEHk(IX) LVhuksczsdu ihYyq 'kh"kZ ,oa LrEHk(X) VsVkLVhdl ik;fjyk v.M Ikk;fjykQaQwnh

  (i) esVkjkbft;e ,uhlksIyh xzko lQsn fxM+kj(ii) Ckosfj;k osfl;kuk xzko lQsn fxM+kj(iii) ,sljlksfu;k LisVhy uhQ ,oa izkS

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/34vkkqfud

  cksEcsdksy' &lsDl Qsjkseksu uke ls tkuk tkrkgSA Qsjkseksu xUk ,d izdkj dk vkxsZfud inkFkZ gStks fdlh eknk ifraxk }kjk izd`fr esa muds uj dhVdks eSFkqu fdz;k ds fy, vkdf"kZr djus gsrq fu"dkflrfd;k tkrk gSA fofHkUu dhVksa dh eknk }kjk fu"dkflrfofHkUu izdkj ds vkxsZfud inkFkksZ dh igpku djyh xbZ gS vkSj mUgsa iz;ksx'kkyk esa flUFkslkbTM djdscM+s iSekus ij mi;ksx esa yk;k tk jgk gSA

  Lkesfdr dhV i}fr esa Qsjkseksu Vsi dk dhVksa dhvkikr fLFkfr dk vkdyu] uj ifraxksa dks idM+uk,oa uj vkSj eknk dhV dh eSFkqu f;k dks ckfkrdjus esa ,d mYys[kuh; ;ksxnku gSA

  xUuk Qly esa fNnzd dhVksa }kjk vis{kkr vfkd{kfr igqWpkbZ tkrh gSA dYyk] kh"kZ ,oa LrEHk fNnzdds fy, Qsjkseksu dk fodkl fd;k tk pqdk gS ftudkfooj.k bl izdkj gSA

  dzekad dhV jklk;fud uke

  1 dYyk fNnzd tsM-II gsDlkMh dsukWay2 'kh"kZ fNnzd bZ-II gsDlkMh dsukWay

  tsM-II gsDlkMh dsukWay3 LrEHk fNnzd tsM- 8 VkbZMhdsukby ,lhVsV

  tsM-10 VkbZMhdsukby ,lhVsV

  bu Qsjkseksu dk mi;ksx dhV foHkkx]bZ[k vuqlakkulaLFkku]iwlk }kjk foxr nks o"kksZ ls vf[ky Hkkjrh;leUo;r ifj;kstuk }kjk vkoafVr iz;ksxksa ,DlisjhesUVesa fd;k tk jgk gSA ftlls fNnzd dhVksa ds vkikrdk vkdyu ,oa vkikr esa deh ds larks"ktud ifj.kkelkeus vk jgs gaSA

  Qsjkseksu Vsi xUk + ikl = xUkikl nks oLrqvksa

  iQsjkseksu VSi % bZ[k ds lesfdr dhV izcUku esaegRoiw.kZ ;ksxnku

  MkW gjh pU] vfuy dqekj] MkW th ih f}osnh ,oa Mk jathr jsdhV foHkkx] bZ[k vuqlakku laLFkku

  jktsUnz d`f"k fo'ofo|ky;] iwlk] leLrhiqj & 848 125

  fcgkj esa f"k vkkkfjr m|ksxksa esa bZ[k dh [ksrhdk ,d egRoiw.kZ LFkku gSA okZeku esa phuh dh cku ns[kus dks fey jgk gSA izns'k dh vkSlriSnkokj vU; izkUrksa dh vis{kkr de gS ftldsfofHkUu dkj.k gSA bu dkj.kksa esa bZ[k ds iSnkokj dksde djus esa blesa yxus okys gkfudkjd dhV izeq[kgSA bu dhVksa esa Qly dh jksikbZ ls dVuh rd fNnzddhVksa dk ,d fo'ks"k LFkku gSA ,d vuqeku yxk;kx;k gS fd fNnzd dhVksa ds vkdze.k ls 20 izfr'kriSnkokj esa ,oa 15 izfr'kr phuh esa deh gks tkrh gSAbu dhVksa ds fu;a=.k gsrq fofHkUu fofk;kWa viukbZtkrh gSA ftuesa jlk;fud dhVuk'kh dk iz;ksx vfkdgksrk gSA ckj&ckj jlk;fud mipkj ds ckn Hkh bufNnzd dhVksa dks lQyrkiwoZd fu;a=.k ugha gks ikjgk gSA bldk dkj.k ;g gS fd fNnzd dhVksa dkfiYyw ykokZ gh xUus dh Qly dks {kfr djrk gS tksruk esa Nsndj vUnj gh vUnj xUus dks xzflr djrkjgrk gS vkSj rjy nok dk vlj fiYyw vUnj fNikjgus ds dkj.k dkjxj lkfcr ugha gks ik jgk gSAoSKkfudksa ds iz;kl dk Qy gS fd bu dhVksa dhla[;k dks de djus gsrq vkkqfud i|fr fodflr dhgS ftlds vUrZxr uk'khtho dk fu;a=.k djus dsfy, jklk;fud fNM+dko ds de djus esa tSfodfu;a=.k ds lkkuksa]xUk ikl Qsjkseksu Vsi vkfn dkiz;ksx fd;k tkrk gSA bl i|fr dks uk'khtho izcUkuuke fn;k tk ldrk gSA

  Qsjkseksu

  Qsjkseksu dk izFkdj.k ,oa jklk;fud igpkuloZizFke 1959 esa js'ke dhV ls fd;k x;k tks

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/35vkkqfud

  ls feykdj cuk gS ftlesa Y;wj dk mi;ksx uj ifraxksadks vkdf"kZr djus ds fy, fd;k tkrk gSA ikl Vsids vUrZxr ij dk ,d

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/36vkkqfud

  ladsr gSA

  'kjhj esa ty dh deh jgus ls ;d`r viuk dke

  lqpk: :i ls ugha dj ikrk gSA lkFk gh ilhuk Hkh

  de fudyrk gSA Qyr% 'kjhj dk rkie c

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/37vkkqfud

  ty izkfIr ds lk/ku

  izd'fr esa ty fofHkUu :iksa esa ik;k tkrk gSAvksl] dqgklk] vksyk] ikyk] rqkkj] oQZ] ckny bR;kfn

  ty ds gh fofHkUu :i gSA ysfdu ty dks lk/kkj.k

  :i esa ge bu lk/kuksa ls gh izkIr djrs gSA

  1- lrgh ty % okkZ] unh] rkykc] iks[kj bR;kfnA

  2- Hkwfe fLFkr ty % dq;s] >jus] V~;wocsy bR;kfnA

  nwf"kr ty dks 'kq} djus ds iz.kkfy;k

  nqfkr ty dks ge fuEufyf[kr lk/kkj.k iz.kkfy;ksa

  }kjk LoPN dj ldrs gSA

  1- Nkuuk % ty esa rSjus okyh v'kqf);ksa esa

  lM+h&xyh ifRr;ksa] ikS/kksa dh tM+s] dwM+s&ddZV bR;kfn

  eq[; gSA ;fn ty esa vU; izdkj dh ?kqyh gqbZ

  v'kqf);k ugha gks rks ty dh v'kqf);ksa dks nwj djusds fy, O;ogkj esa ykus ls igys] ty dks lkQ diM+s

  ls Nku ysuk pkfg;sA

  2- fuFkkjuk % ftl ikuh esa feV~Vh ds uUgsa&uUgsa

  d.k] ckyw bR;kfn gks ,sls ty dks FkksM+s le; ds fy;s

  fFkjkus ds fy;s NksM+ nsuk pkfg;sA ,slk djus ls

  v'kqf);k cjru dh rysVh esa cSB tkrh gS vkSj mijdk ty lkQ gks tkrk gSA bls lko/kkuh ls fuFkkj

  fy;k tkrk gSA izk;% fuFkkjus ds igys xanys ty esa

  fQVfdjh Mkyus ls ;g f;k vkSj Hkh 'kh?kzrk ls gksrh

  gSA

  3- mckyuk % ?kqyu'khy v'kqf);ksa esa lksfM;e]

  iksVkf'k;e bR;kfn jklk;fud xSl rFkk yo.k ?kqysjgrs gSA mckyus ls ;g xSl fudy tkrh gSA lkFk

  blesa feyk gqvk jksx mRiknd dhVk.kq Hkh u"V gks

  tkrs gSA izk;% dqN ?kqyu'khy yo.k Hkh blls vyx

  gksdj isans esa cSB tkrs gS vkSj ty vis{kkr 'kq) gks

  tkrk gSA yo.kksa ds ?kqys jgus ls ty v'kq) ugha gksrk

  7- ;g I;kl cq>krk gSA bl :i esa ;g vf}rh; gSA

  'kq} ty ds y{k.k

  'kq) ty ns[kus eas lkQ vkSj ikjn'khZ gksrk gSA

  bldk dksbZ jax] xa/k ;k Lokn ugha gksrk gSA 'kq) ty

  dks ok"ihHkwr djus ij blesa dqN vo'ks"k ugha jgrk

  gSA

  ty dh v'kqf);k

  izfr ls tks ty gesa izkIr gksrk gS] og 'kk;ngh 'kq} jgrk gSA blesa fofHkUu izdkj ds ?kqyu'khy

  yo.k] xSl vkfn ?kqys jgrs gSA lk/kkj.k tyksa esa dqN

  v?kqyu'khy inkFkZ&ckjhd /kwy ds d.k] ckyw vkfn

  voyfEc jgrs gSA blds vfrfjDr muesa ikS/kksa dh

  ifRr;k js'ks rFkk lw{e tyh; dhM+s&edkSM+s miykrs

  jgrs gSA

  ty dh v'kqf);ksa dks eksVs rkSj ij ge fuEufyf[kr

  Hkkxks esa foHkkftr dj ldrs gSA

  1- miykus okyh % lM+h xyh ifRr;k] ikS/ks dh

  tM+s] dwM+k ddZV] dhM+s&edkSM+s bR;kfnA

  2- voyfEcr % ckjhd feV~Vh ds d.k] ckyw vkfnA

  3- ?kqyu'khy % fofHkUu izdkj dh xSlsa rFkkjklk;fud inkFkZ yo.k bR;kfnA

  4- izf.kt % uUgsa&uUgsa dhM+s&edkSM+s rFkk jksxksa ds

  thok.kqA

  xans ty ls gksus okys jksx

  nwfkr ty dk LokLF; ij cgqr cqjk vlj iM+rk

  gSA bls O;ogkj esa ykus ls 'kjhj esa fofHkUu jksxksa dsy{k.k fn[kkbZ iM+us yxrs gSA gStk] VkbQkbM] Mk;fj;k

  vR;kfn jksxksa dk izlkj nwf"kr ty }kjk Hkh gksrk gSA

  vr% LoLF; jgus ds fy;s 'kq) ty dh izkfIr vkSj

  blds lk/kuksa ij /;ku nsuk vko';d gSA

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/38vkkqfud

  5- dq;sa ls ty Hkjus ds fy;s [kkl ckYVh gksA dksbZ

  Hkh O;fDr vius cjru ls ikuh ugha HkjsA ;fndqvk iw.kZr;k

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/39vkkqfud

  xeZ jax tSls&yky] ihyk] ukjaxh mRizsjd] mRrstd

  vkSj tkskhyk gksrk gSA BaMk jax tSls] uhyk] gjkkhryrk vkSj fueZyrk dk izfrfcao gS] tks gekjh vk/

  ;kfRed tkZ dks izHkkfor djrk gSA

  2- jaxksa ds pquko oL= ds fy,&

  ;g ,d oSKkfud lR; gS fd euq; dh thoup;kZ

  xzgksa ls izHkkfor gksrh gS vkSj lHkh xzgksa dk viuk

  izkfrd jax gksrk gS] tSls] lw;Z dk jax ukjaxh] eaxydk yky] pUnzek dk lQsn bR;kfn xzgksa ds vuqlkj

  lkr fnuksa dh jpuk gqbZ gSaA izdkk ds jax Hkh lkr

  gksrs gS vkSj ;fn fnuksa ds vuqlkj jaxksa dk lgh pquko

  fd;k tk, rks thoup;kZ dks dkQh gn rd ldkjkRed

  cuk;k tk ldrk gSA rks D;ksa u ge Hkh lIrkg ds

  lkrksa fnuksa ds fy, lgh jaxksa dk pquko fuEu rkfydkds vuqlkj djsa] ftlls gesa vius thou esa ldkjkRed

  Qy feysA

  fnol & vuqdwy jax

  o lkseokj & he] lQsn] ihyko eaxyokj & yky] ukjaxh] uhyko cq/kokj & fQjksth] gjk] uhyk] lQsno xq:okj & ihyk] ukjaxh] xqykch ;k gYdk

  yky

  o kqokj & lQsn] LdkbZCyw] uhyk] fQjksth]xqykch

  o kfuokj & usoh Cyw] dkyk] gjko jfookj & xqykch] ihyk] ukjaxh] lQsn

  thou esa jaxksa dk izHkkoMkW Le`fr js[kk ljdkjx`g foKku egkfo|ky;

  jktsUnz d`f"k fo'ofo|ky;] iwlk] leLrhiqj & 848 125

  jaxks ds izfr ekuo dk lgt vuqjkx gSA jax lsoLrq dk lkSan;Z c

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/40vkkqfud

  gjk&;g xgjh lkal dk jax gS] fjySDl djus ds

  fy, ;g vPNk gSA

  ihyk&;g yhoj] Iyhgk vkSj Ropk dk jax gksus

  ds dkj.k kjhj esa mRiUu fokkDr inkFkZ dks nwj djus

  ds fy, csgn mi;ksxh gksrk gSA

  lqugjk&;g jax grkkk] fujkkk rks nwj djrk gh

  gS] lkFk gh isV dh xM+cM+h gks ;k Fkk;jkW;M xzafFk

  Bhd ls dke u dj jgh gks rks lqugjs jax ds diM+sigusaA

  ukjaxh&;fn vkidh ihB ds fupys Hkkx esa dksbZ

  rdyhQ gks rks ukjaxh jax ds diM+ksa ls vkjke feyrk

  gSA

  yky&jDrkYirk ds fkdkj yksxksa ds fy, ;g

  jax vPNk gSA

  Hkwjk&blls eu esa xgjs fopkj o ,dkxzrk vkrh

  gSA

  4- dyj Fksjsih

  jaxksa ds izHkko dks /;ku esa j[kdj vktdy dqN

  jksxksa dk mipkj fd;k tk jgk gS] ftls dyj Fksjsih

  dgrs gSA jax vkids ewM ;kfu ekufld nkk vkSjHkkoukvksa dks izHkkfor djrs gSA dyj Fksjsih ds varxZr

  jaxksa ds izfr blh laosnukhyrk dk iz;ksx fd;k tkrk

  gS vkSj blds }kjk kjhj ds mu vkarfjd rRoksa o

  f;kvksa esa vlarqyu rFkk mlds mipkj dk irk

  yxk;k tkrk gS tks HkkoukRed o kkfjfjd LokLF;

  dks izHkkfor dj ldrs gSA

  fpfdRldksa dks dguk gS fd ekuo kjhj fofHkUu

  jaxksa dks lks[kus dh {kerk j[krk gSA gekjk kjhj tc

  bUgsa lks[krk gS rks ;s gekjs uoZl flLVe ;kfu raf=dk

  ra=] ,aMkskbu flLVe ;kfu var%L=koh iz.kkyh vkSj

  kjhj ds gkeksZUl rFkk vU; jklk;fud rRoksa ij izHkko

  vkSj] gkW] vki bl ckr dk Hkh /;ku t:j j[ksa fd

  tgkWasa rd gks lds izfrdwy jax uk igus ftlls vkidsthoup;kZ ij izfrdwy izHkko gksA bu oftZr jaxksa dk

  fnol ds vuqlkj pquko fuEu rkfydk esa izLrqr gSA

  fnol & oftZr jax

  o lkseokj & dkyk] uhyk] gjko eaxyokj & dkyk] uhyk] gjko cq/kokj & yky] ihyko xq:okj & lQsn] dkyk] uhyk] gjko kqokj & ihyk] ykyo kfuokj & xqykcho jfookj & dkyk] uhyk

  fnuksa ds vuqlkj jaxksa dk p;u dj diM+k iguus dk

  vuqHko izR;{k gksrk gSA gkWa] fdlh cM+s ?kVuk e ls

  gesa bl fok; dks ugha tksM+uk pkfg,] tSls vki

  kfuokj dks dkyk diM+k igus gksa vkSj mlh fnu Vsu

  nq?kZVuk gks tk, rks ;g viokn gSA

  3- foHkUu jaxksa dk LokLF; ij izHkko

  lQsn&lQsn jax ls kjhj dh var%L=koh iz.kkyh

  dk laiw.kZ larqyu cuk, j[kus esa enn feyrh gSA

  xgjk xqykch &;g gekjh Hkhrjh tkZ dk

  lapkj djrk gS vkSj usr`Ro dh Hkkouk tkx`r djrk gSA

  cSxauh&,dkxzrk ds fy, vPNk gSA dfBu ifjJedjrs le; cSxuh jax ds diM+s iguus ls Fkdku de

  eglwl gksrh gSA

  uhyk&ftu cPpksa ds nkar fudy jgs gksa] mUgs

  uhys jax ds diM+s iguk, ;k fQj mUgs uhys jax dh

  pknj esa yisVdj lqyk,aA

  fQjksth&Luk;qvksa dk ruko de djds xys oNkrh ds LokLF; esa o`f) djrk gSA

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/41vkkqfud

  dh fdj.kksa dk iz;ksx fd;k tkrk FkkA lw;Z ds izdkk

  ;kfu OgkbV ykbV tks lkr jaxksa ls cuh gksrh gS vkSj;s jax vyx&vyx osoysUFk vkSj hDosUlh ds gksrs gS

  vkSj mlh ds vuqlkj mudh mi;ksfxrk Hkh gksrh gSA

  blh rjg ls ekalisfk;ksa o tksM+ks ds nnZ dk bykt

  bUkjsM Fksjsih }kjk fd;k tkrk gSA vYVkok;ysV

  fdj.ksa Hkh dhVk.kqvksa dks ekjrh gSa] ysfdu budh vf/

  kDrk dSalj dks Hkh tUe nsrh gSA vr% bu lcds chp;g /;ku j[kuk csgn t:jh gS fd izdkk o jaxksa dh

  larqfyr o mfpr ek=k dk gh iz;ksx fd;k tk,A

  dyj Fksjsih esa jksx dh izfr rFkk fnol ds vuqlkj

  kjhj ds fgLls esa jax yxkdj mipkj djus esa lQyrk,a

  feyh gSA fofHkUu izdkj ds jaxksa dks ikuh esa ?kksydj

  dkap dh cksry esa j[kk tkrk gS vkSj bl jaxhu ikuhdks dqN fnuksa rd lw;Z izdkk esa j[kk tkrk gSA blls

  dkjxj vkSk/kh rS;kj gksrh gS] ftldk iz;ksx jax

  fpfdRld jksxksa ds vuqlkj larqfyr ek=k esa djrs gSA

  Mkyrs gSA bu jaxksa dk vR;f/kd lw{e tkZ ;kfu p

  iz.kkyh ij Hkh izHkko iM+rk gSA ;g gekjh ekufld]HkkoukRed] euksoSKkfud vkSj kkjhfjd nkk ij izHkko

  Mkyrs gSaA dyj Fksjsih ds varxZr dyMZ ykbV dks

  fdlh vax foksk ;k fQj laiw.kZ kjhj ij larqfyr

  ek=k esa iz;qDr fd;k tkrk gSA fpfdRld vkidks

  jaxksa dks vius [kku&iku] diM+ksa ;k fQj nrj ds

  okrkoj.k esa iz;ksx djus dh lykg ns ldrk gSA jaxfpfdRlk ls jksxizfrjks/kd {kerk dk fodkl gksrk gS]

  vfunzk] ruko] vLFkek] fcgsfo;jy fMLvkWMlZ vkSj

  grkkk&fujkkk dk bykt fd;k tk ldrk gSA fdlh

  jksx ;k ltZjh ds ckn LokLF; ykHk esa Hkh ;g ennxkj

  gksrh gSA blds vykok jpukRedrk ds fodkl rFkk

  lh[kus dh {kerk ds fodkl esa Hkh ;g cgqr Qk;nseangksrh gSA

  dyj Fksjsih dk csgrj mnkgj.k gS&izkphu

  fpfdRlk esa jaxksa dk iz;ksxA bl bykt esa jRuksa o lw;Z

  bl if=kdk esa izdkf'kr ys[k esa O;Dr fopkj]rF;] vkadM+ksa ds fy, ys[kd mkjnk;h gSaAmlls izdk'kd@lEiknd dk lger gksuk

  vko';d ugha gSA

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/42vkkqfud

  gks tkrk gSA

  9- futZfyr Qy lHkh n'kkvksa esa kwi esa lw[ks Qyksadh vis{kk idkus ds fy, Js"B gksrs gSA ;g rqyuklw[ks Qyksa ds ctk; idk;s gq;s Qyksa esa djuhpkfg,A

  vkt Hkh kwi esa lq[kkuk] [kk| ifjj{k.k dk ,d lQyrjhdk gS] ijUrq blds ize dh vksj [kk| oSKkfudksadk cgqr gh de ;ku x;k gSA kwi esa lq[kkus dhlcls cM+h :dkoV ;g gS fd ;g fofk ekSle ijfuHkZj djrh gSA blls [kk| dks lq[kkus ds fy,futZyhdj.k dh vis{kk cgqr vfkd le; pkfg,]ijUrq ;g lkekU; vkSj de [kphZyh fofk gSA blfofk ls Qy o lCth khjs&khjs lw[krs gS vkSj bulsvPNs xq.koRrk okyk mRikn ugh cuk;k tk ldrkgSA ;g Qyksa dks 15 ls 20 izfr'kr ls de ueh ijugha lw[kk ldsxk vkSj blls mRikn dks lajf{kr vk;qHkh de gksrh gSA vUos"k.k esa ,slk ik;k x;k gS fdesFkh] ikyd] pkSykbZ vkSj xktj dks ijks{k esa lw;Z dhjks'kuh esa lq[kkus ls izR;{k esa lq[kkus dh vis{kk mudsi.kZjfgr] dSjkVhu vkSj ,UFkzkslkb,fuu dh gkfu degksrh gSA

  futZyhdj.k ds fl)kUr

  futZyhdj.k djus ls igys mlds ewyHkwr HkkSfrd,oa jklk;fud fl)kUr dks tkuuk vfr vko';d gSA

  1- lq[kkus dk ek;e

  [kkn~; inkFkZ dbZ ek;e }kjk lq[kk;s tk ldrsgS] tSls&ok;q] eki] fuokZr ] vf; xSl ,oa izR;{krki A

  Qyksa vkSj lfCt;ksa ls ueh nwj djus ds nks rjhdsgS % 1- kwi esa lq[kk djds vkSj 2- futZyhdj.k ;kuhf=e n'kk iSnk djds] ftlesa rki] ueh vkSj gok dsizokg ij fu;a=.k jgrk gSA bu nksuksa fofk;ksa esa dkQhvarj gS rFkk buds lkis{k xq.koRrkad fuEufyf[kr gS %

  1- kwi esa lq[kk;s x;s mRikn dh rqyuk esa futZyh;mRikn idkus ds ckn rkts inkFkZ dh rjg yxrs gSaA

  2- futZfyr mRikn LoPN n'kk esa rS;kj fd;s tkrs gSaA

  3- futZyhdj.k ls rS;kj fd;s mRikn dh ns[kHkkyvPNh rjg ls fu;af=r dh tk ldrh gSA

  4- futZyhdj.k ds fy, de LFkku rFkk Vs pkfg,A

  5- izkfrd vkink tSls] vkakh ;k o"kkZ ds le;futZyhdj.k }kjk Qy vkSj lfCt;ksa dks bulsgksusokyh {kfr ls cpk;k tk ldrk gSA

  6- futZyhr mRikn kwi esa lq[kk;s x;s mRikn dhrqyuk esa dqN eagxs t:j gksrs gS] ijUrq Js"Bxq.koRrk dh otg ls budh vfkd mRiknuykxr ugha [kyrh gSA

  7- futZyhdj.k ls lw[ks mRikn dh mPprj mitfeyrh gSA kwi esa lq[kk;s x;s mRikn esa] 'olu}kjk phuh dh [kir T;knk gksus ls ;g varjn`f"Vxr gksrk gSA

  8- kwi esa lq[kkus ls dPps Qyksa dk gjk jax Qyksa dstSlk cu tkrk gS] ijUrq futZyhdj.k ls ,slkdksbZ ifjoRrZu ugha vkrk gSA vr% vxj dVs gq,Qyksa dks futZyhdj.k ls igys] FkksM+s ls le; dsfy, kwi esa j[kk tk;s] rks mldk jax gjk xk;c

  iQyksa o lfCt;ksa ds futZyhdj.kds flkUr] fofk ,oa egRo

  MkW lquhrk dqekjhx`g foKku] f"k foKku dsUnz] fcjkSyh

  jktsUnz d`f"k fo'ofo|ky;] iwlk] leLrhiqj & 848 125

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/43vkkqfud

  lksfM;e lYQkbV ;k lksfM;e ckbZlYQkbV ;kiksVSf'k;e esVkckblYQkbV ds ?kksy esa fuf'pr le;rd j[kdj mipkfjr fd;k tkrk gSA ;fn Qyksa dksHkh ?kksy ls mipkfjr fd;k tk;s rks buls izkfrdla?kVd tSls&lqxj] ,flM ,oa Qysoj dh gkfu gksrhgS ;kfu ?kV tkrk gS vkSj xakdhdj.k dh rqyuk esa ;g?kksy vPNh rjg ls Qy esa izos'k ugha dj ikrk gSA

  xakdhdj.k ds fy, xakd pw.kZ dks fuf'pr ek=kesa *lYQj ckWDl* esa tykdj kqavk rS;kj fd;k tkrkgSA Qy o lCth esa lYQj MkbvkWDlkbM dk lks[kukdbZ dkj.kksa ij fuHkZj djrk gS tSls&VqdM+ks dk vkdkj]fdLe vkSj ifjiDork] lq[kkus vkSj xakhdhdj.k dhfofkA xakd dks tykus ds ctk; lYQj MkbvkWDlkbMxSl ls iz;qDr dh tk ldrh gSA

  bLrseky ls igys lw[ks Qy o lCth ls xakd dsva'k dks de djuk pkfg,] ;g mRikn dks xeZ ikuhesa j[kdj fd;k tk ldrk gSA

  fo'ks"k mipkj

  dqN fo'ks"k mipkj Hkh [kksts x;s gS tSls&dkcZfudvEy }kjk ih0,p0 eku dks de djds de vknzZrkrd rqjUr futZyhdj.k djds] vU; ,UVhQsjksyXyqVsFkksual tSls ,SldkWchZd ,flM] VksdksQksjksyXyqVsFkksu] fDLVhu bR;kfn dk bLrseky ghV busfDVovkSj okVj ,SDVhfoVh dks de djdsA

  de ek=k esa ,sLdkWchZd ,flM 0-1 izfr'kr vkSjuhacw vEy 2-0 izfr'kr ;k ,sLdkWchZd ,flM 0-5izfr'kr vkSj ued 0-5 izfr'kr dk ?kksy Hkh Qy dsjax dks lqjf{kr j[kus ds fy, dkQh mi;ksxh gSA

  'osru

  lkekU;r;k Cykfpax mcyrs ikuh ;k Hkki }kjkfd;k tkrk gSA bl fofk esa lCth xktj ds NksVs&NksVsVqdM+s djds ,d rg esa QSykdj ;k xfr'khy fNnz;qDrcsYV ij j[kdj Hkki d{k ls xqtkjrs gS] tgkWa izR;sdVqdM+k iwjh rjg ls Hkki ds lEidZ esa vkrk gS] ftllsm"ek LFkkukUrj.k dk jsV vfkdre gksrh gSA VqdM+ksads Hkhrjh Hkkx ds cgqr vfkd xeZ gksus ls igys gh

  2- ok;q ds dk;Z

  eq[;r;k ok;q ds nks dk;Z gS % 1- ;g HkV~Bh d{kls m"ek dks inkFkZ rd igqWapkrh gS] ftlls mldkikuh Hkki esa ifjofrZr gksrk gS vkSj 2- Hkki :i esaikuh dks vius lkFk ckgj ds ok;qeaMy esa ys tkrh gSA

  3- ok;q dk vk;ru] osx vkSj izokg

  mijksDr nksuksa dk;Z 1 ,oa 2 ds fy, ok;q dsogr~ vk;ru dh t:jr gksrh gSA vknzZrk ds LFkkukUrj.kdh vis{kk m"ek ds LFkkukUrj.k esa ok;q dk vfkdvk;ru pkfg,A

  Qy vkSj lfCt;ksa dks lq[kkus ds fy, ok;q nksizdkj ls izkIr dh tkrh gS] izkdfrd :i ls vkSj cylkfgrA igyh fofk esa ok;q xeZ gksdj mij mBrh gSvkSj inkFkZ dks lq[kkus ds fy, dke esa vkrh gS] tSls& dSfcusV ;k Vkoj 'kqf"d=A nwljh fofk esa ia[ks }kjkok;q dks O;qnfd= esa izokfgr fd;k tkrk gSA

  4- rkiu dh fofk;kWa

  Qy o lCth dks lq[kkus ds fy, xeZ ok;q iz;qDrdh tkrh gSA bls Hkki dh ufy;ksa ds lEidZ }kjk xeZfd;k tkrk gS ;k fQj izkdfrd xSl] rsy] ydM+h]dks;yk ;k vU; baku tykdj mldh xehZ ls xeZfd;k tk ldrk gSA ok;q dks fctyh ls Hkh xeZ fd;ktk ldrk gSA

  5- rki dh vko';drk

  okLro esa rki ;k m"ek ls gh Qy vkSj lfCT;ksadh ueh lks[kh tk ldrh gS] ok;q ;k fuokZr ls ughaAkwi esa inkFkZ dks lq[kkrs le; ok;q lkSj mtkZ ls xeZgksrh gSA

  futZyhdj.k ls iwoZ mipkj

  Qy vkSj lCth dks lq[kkus ls igys mudh rS;kjhdh tkrh gS ftlesa dbZ rjg ds mipkj 'kkfey gksrsgS] tSls&lq[kkus ds fy, inkFkZ dk p;u] kqykbZ]Nhyu] dVkbZ] 'osru vkSj xakdhdj.k ;k lYQjhdj.kA

  xakdhdj.k vkSj lYQjhdj.k

  Qyksa dks izkr% xakd ds kq;sa ls mipkfjr fd;ktkrk gS] tcfd lfCt;ksa dks 0-2 ls 0-5 izfr'kr

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/44vkkqfud

  gksdj dSfcusV ds rys esa vkrh gS rFkk lq[kus ij ckgjdj nh tkrh gSA

  dSfcusV Mk;j

  ;g Hkh Vkoj fdLe dh rjg gh gksrk gS ijUrqblesa izR;sd nks Vs ds chp ,d eki uyh gksrh gS]ftlesa ls gok xeZ gksdj Vs esa ls mBrh gSA blesa rkidks vPNh rjg ls fu;af=r fd;k tk ldrk gSA ;gMk;j iz;ksx'kkyk esa fctyh ls Hkh pyk;k tk ldrkgSA ;g Qy ,oa lfCt;ksa dks lq[kkus ds fy, cgqrlqfokktud gS ijUrq ;g fof'k"V :i ls u;s inkFkksZds lq[kkus ds fy, bLrseky fd;k tkrk gSA bldhde {kerk gksus ls ykxr vfkd gksrk gS] blfy, blsmPpeku okys inkFkksZ dks lq[kkus ds mi;ksx esa ykrs gSA

  Vuy Mk;j

  ;g ,d yEch vk;rkdkj lqjax gksrh gS] ftlesainkFkZ dh Vs dks Vkyh ;k Vd esa j[kdj pykrs gSAlqjax dh uhps HkV~Bh d{k gksrk gSA HkV~Bh d{k ls xeZgok lqjax ds fupys fljs }kjk igqWprh gSA ;g lqjaxyxHkx 6eh0 yEch] 1-5 eh0 mWaph vkSj 1-0 eh0 pkSM+hgksrh gSA inkFkZ dh Vs mijh Hkkx ;kfu BaMs fljs lsizos'k djrh gqbZ ;kuh xeZ fljs ls ckgj vkrh gSA

  duos;j Mk;j

  blesa ls lqjax Vuy Mk;j dk fl)kUr ykxwgksrk gSA blesa [kkn~; inkFkZ dks fcuk Vss ds yxkrkjxfr'khy iV~Vs ij j[kdj xeZ gok ls lq[kk;k tkrkgSA blesa yxkrkj dke gksrk jgrk gS vkSj vius vkirktk Qy j[kdj lw[kk mRikn bdVBk fd;k tkrkgSA lkekU;r% bl Mk;j esa iV~Vk yxHkx 22 eh0yEck vkSj 2-5eh0 pkSM+k gksrk gSA Qy dks ,d leku10 ls 15 lsa0eh0 xgjs iV~Vs ij j[kk tkrk gSA

  izkjEHk esa lqjax Mk;j dh vis{kk blesa fuEurkiiz;qDr fd;k tkrk gS] D;ksafd xeZ gok ds izokg dkizHkko inkFkZ ds }kjk gksrk gS] ofYd inkFkZ ds mij lsvkSj blls okLihdj.k dh nj Hkh vfkd gksrh gSAvfkd lqxj okys Qy iV~Vs ij fpid tkrs gSAmudks gVkus ds fy, [kqjpus dh vko';drk gksrh gSA

  bUgsa] blh rjg dh nwljh csYV ij j[k fn;k tkrk gS]tks pkjksa rjQ ls jh nksuksa rjQ gksrh gSAbuds mij fdokM+ yxk gksrk gSA vko';drkuqlkjbUgsa [kksyk ;k cUn fd;k tk ldrk gSA blds vanjNsnksa okyh lkr Vs 85 lseh 60 lseh ,d nwljs lsdqN fu;r nwjh ij j[kh tkrh gSA vkkkj esa Nsn okysyksgs dh pknj ls dks;yk ;k LVkso }kjk lq[kk;k tkrkgSA ;g ?kjsyw Lrj ij FkksM+s ls Qy o lCth dks lq[kkusds fy, mi;ksxh gSA ijUrq blesa rki fu;a=.k djukcgqr dfBu gSA

  Vkoj Mk;j

  Vkoj Mk;j esa ,d HkV~Bh d{k gksrk gS ftlesa gokxeZ gksdj dSfcusV esa j[kh Vs ls mij mBrh gSA izR;sddSfcusV esa 0-12 oxZeh0 dh 12 Vs gksrh gS vkSj izR;sdHkV~Bh d{k esa 6 dSfcusV ds fy, LFkku gksrk gSA tSlsgh ry dh Vs dk Qy lw[krk tkrk gS mldks ckgjfudky dj mldh txg mij okyh Vs dks j[k fn;ktkrk gS rFkk rkts Qy dh Vs dks dSfcusV ds fljs ijj[kk tkrk gSA bl izdkj izR;sd Vs ,d Vs ds uhps

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/45vkkqfud

  xq.k okys mRikn cuk;s tkrs gS] D;ksaafd d.kksa ds lw{efo[kj.k ls T;knk {ks= miyCk gksrk gS] QyLo:im"ek dk nj vfkd gksrk gS vkSj lq[kkus esa de le;yxrk gSA

  Me Mkbax

  ;g fofk nzo] ysbZ dh rjg vkSj xk

 • vkkqfud fdlku u ekpZ&vizSy 2010/46vkkqfud

  ht Mkbax fofk ls lq[kk;s tkrs gSaA

  Qyksa ,oa lfCt;ksa ds futZyhdj.k ds egRo

  1- lq[ks gq, mRikn dk QkWeZ cgqr gh l?ku gksrk gSAvr% lap;u ds fy, de txg dh vko';drkgksrh gSA

  2- lq[ks inkFkZ fMCckcan mRikn dh rqyuk esa deegaxs gksrs gSA

  3- ifjogu ds nkSjku rkts Qy lfCt;ka dh vis{kkde txg esa vfkd lw[ks mRikn j[ks tk ldrsgS ftlls ;krk;kr dh ykxr esa deh vkrh gSA

  4- futZyhdj.k esa mtkZ ds lzksr vizHkkfor jgrs gS,oa fefujYl Hkh vifjofrZr gh jgrs gSA

  5- lw[ks Qy dk HkaMkfjr thou cgqr gh T;knkgksrk gSA lq{e thokksa] ,UtkbEl vkSj QatkbZ dkdk;Zdyki dk uk'k gksrk gSA

  6- buds fy, lLrs vkSj csdkj le>s tkus okysikWdsV cukus dk lkeku mi;ksx fd;k tk ldrkgSA lw[ks inkFkksZ dks Hkjus ds fy, nks ckrksa dk;ku j[kuk pkfg,A ikuh vkSj vkWDlhtu bulsnwj jgsaA kkrq ds fMCcs] IykfLVd FkSys] vkSj ckWDln{krk ls vknzrk vkSj vkWDlhtu ds izos'k dkslhfer dj nsrs gSA

  7- futZfyr mRikn cgqr lqfokktud gksrs gSatSls&vYikgkjA

  lq[kkus ds fy, ;g fofk dkQh mi;ksxh gSA

  ht Mkbax

  oSD;we Mkbax esa [kkn~; ds ty dk fu"dklu tyls Hkki ds :i esa gksrk gSA ht Mkbax esa inkFkZ lsty dk fu"dklu lCyheslu }kjk gksrk gS vFkkZr oQZlhkk ty ok"i esa :ikUrfjr gks tkrk gSA htMkbax ds cgqr ls ykHk gSAu Lokl ;k [kq'kcw laj{k.ku iks"kd rRo laj{k.ku [kkn~; jpuk dks de ls de gkfuu fuEu jax ifjorZuu iw.kZ futZyhdj.k

  bl fofk ds dqN nks"k Hkh gSA tSls &u vfkd iSlku vfkd [kpZu inkFkZ dks NksVs&NksVs VqdM+ks esa dkVuk rkfd

  bysDVhd Mkbax dks blls vkSj vkWDlhMslu vkSjueh lks[krk de ls de gksA

  ht Mkbax esa nks ewy voLFkk gksrh gSA lclsigys rS;kj Qy dks ht fd;k tkrk gS] ckn esa 2izfr'kr vknzZrk rd oSD;we pSEcj esa hftax daMh'kuesagh lq[kk;k tkrk gSA

  LVkScsjh] vU; jlnkj Qy] [kqckuh] vkywwcq[kkjk]lsc ds Qkads] uk'kikrh]dsyk] vukukl] ve:n] iihrk]vke] ukjaxh] yseu] xzsiqV] eVj bR;kfn lQyrkiwoZd

  bl if=kdk ds okf"kZd xzkgd cusa

  bl if=kdk dks ?kj cSBs eaxkuk pkgrs gSa rks okf"kZd xzkgd cusaA ,d o"kZ(N% vadksa ds fy, 180 #i;k euhvkMZj @ cSad MkV tksleUo;d]izdk'ku izHkkx ds uke ns; gks fuEufyf[kr irs ij HkstsaA okf"kZd 'kqYdesa 120 # if=kdk ds ewY; ds vykok 60 # Mkd O;; ,oa vU;[kpZ 'kkfey gSA ;fn vk; nks o"kks ds fy, bl if=kdk ds lnL; cuukpkgrs gSa rks 300 # cSad MkV@euhvkWMZj ds :i esa leUo;d izdk'kufoHkkx dks Hkstuk gksxkA nks o"kks dh lnL;rk ysus ij ,d o"kZ ds MkdO;; ns; dh NwV gSA