Top Banner
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ Identificació de la sessió Número: 6/2009 Dia: 11 de maig de 2009 Horari: de 9.30 a 9.45 Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa Caràcter: extraordinari Assistents President Josep Camprubí Duocastella Tinents i tinentes d’alcalde Ignasi Perramon Carrió Àngels Mas Pintó José Luís Irujo Fatuarte Aida Guillaumet Cornet Joan Vinyes Sabata Alain Jordà Pempelonne Regidors i regidores Sònia Díaz Casado Mar Canet Torra José Luis Buenache Catalán Maria Rosa Riera Montserrat Maria Mercè Rosich Vilaró Miquel Davins Pey Josep Maria Subirana Casas Alba Alsina Serra Xavier Rubio Cano Adam Majó Garriga Albert Pericas Riu Secretari José Luis González Leal Interventor Josep Trullàs Flotats Absents justificats Tinents i tinentes d’alcalde Núria Sensat Borràs Regidors i regidores Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària
35

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

Sep 21, 2018

Download

Documents

leminh@
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ Identificació de la sessió Número: 6/2009 Dia: 11 de maig de 2009 Horari: de 9.30 a 9.45 Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa Caràcter: extraordinari Assistents President Josep Camprubí Duocastella Tinents i tinentes d’alcalde Ignasi Perramon Carrió Àngels Mas Pintó José Luís Irujo Fatuarte Aida Guillaumet Cornet Joan Vinyes Sabata Alain Jordà Pempelonne Regidors i regidores Sònia Díaz Casado Mar Canet Torra José Luis Buenache Catalán Maria Rosa Riera Montserrat Maria Mercè Rosich Vilaró Miquel Davins Pey Josep Maria Subirana Casas Alba Alsina Serra Xavier Rubio Cano Adam Majó Garriga Albert Pericas Riu Secretari José Luis González Leal Interventor Josep Trullàs Flotats Absents justificats Tinents i tinentes d’alcalde Núria Sensat Borràs Regidors i regidores Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària

Page 2: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran Arnaldos Ordre del dia PUNT ÚNIC. Formació de les meses electorals, mitjan çant sorteig públic, de

conformitat amb el que estableix l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 juny, del règim electoral general, am b motiu de les eleccions al Parlament Europeu convocades pel Reial decret 482/2009, de 3 d’abril.

Desenvolupament de la sessió El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència necessari per iniciar la sessió i es passa a debatre l’assumpte següent: PUNT ÚNIC. Formació de les meses electorals, mitjan çant sorteig públic, de

conformitat amb el que estableix l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 juny, del règim electoral general, am b motiu de les eleccions al Parlament Europeu convocades pel Reial decret 482/2009, de 3 d’abril.

El secretari explica que es parteix de l'arxiu de l'INE on hi consten les persones del cens electoral amb la data de naixement i el seu nivell de formació. La designació dels càrrecs de cada mesa s'efectua informàticament a partir dels tres números aleatoris de 4 xifres obtinguts en el ple corresponent. El primer per a designar el president i els dos suplents, el segon per a designar el primer vocal i els dos suplents i el tercer per a designar el segon vocal i els dos suplents. Explica que el procediment que se seguirà per elegir el President serà el següent: 1r. Escollir un número aleatori de 4 xifres: 2n. El número del sorteig es dividirà entre 10000 (s'obtindrà un número entre 0 i

0,9999) 3r. Per a cada mesa:

- Es multiplicarà el número resultant pel nombre d'electors que puguin ser presidents.

- A continuació s'eliminaran els decimals i se sumarà 1 al resultat obtingut.

(s'obtindrà un número enter entre 1 i el nombre d'electors candidats a ser presidents de cada mesa)

- Al número obtingut es designarà com a "Número Persona Escollida per

President".

Page 3: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

Poden ser presidents aquells habitants que:

- Estigui empadronat a la ciutat - Tingui entre 18 i 65 anys

- El seu nivell d'estudis sigui <= FP2 4t. L'esmentat nombre donarà la persona escollida per ser president. Si la persona

ja ha ocupat el càrrec en les eleccions immediatament anteriors, es sumarà 1 al nombre fins obtenir una persona que no hagi ocupat càrrec.

5è. Per a obtenir el 1r suplent del president, es sumarà 4 al "Número Persona

Escollida per President" i s'obtindrà la persona escollida per ser President 1r Suplent. Si la persona ja ha ocupat el càrrec en les eleccions immediatament anteriors, es sumarà 1 al nombre fins obtenir una persona que no hagi ocupat el càrrec.

6è. Per a obtenir el 2on suplent del president, es sumarà 4 al "Número Persona

Escollida per 1r Suplent del President" i s'obtindrà la persona escollida per ser 2n Suplent del President. Si la persona ja ha ocupat càrrec en les eleccions immediatament anteriors, es sumarà 1 al nombre fins a obtenir una persona que hagi ocupat càrrec.

Explica que el procediment que se seguirà per elegir els vocals serà el següent:

- Pel càrrec de Primer vocal s'escollirà un altre número aleatori i es repetirà el mateix procediment. Les úniques diferències són que:

o El nivell d'instrucció és a partir d'EGB, ESO o FP1 o No hagi estat escollit President en el procés anterior

- Pel càrrec de Primer vocal s'escollirà un altre número aleatori i es repetirà

el mateix procediment. Les úniques diferències són que:

o El nivell d'instrucció és a partir d'EGB, ESO o FP1 o No hagi estat escollit President en el procés anterior o No hagi estat escollit 1r vocal en el procés anterior

A continuació, el secretari explica que es passa a fer el sorteig i un cop efectuat dóna el resultat següent:

7728 ���� President titular de Mesa

7492 ���� 1r. Vocal titular de Mesa

4677 ���� 2n. Vocal titular de Mesa

L’alcalde sotmet a votació el resultat obtingut, i el Ple l'aprova per unanimitat dels 18 membres presents. Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut següent:

Page 4: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

1 1 U Titulars President/a ANTONIO QUESADA PAMPOLS 443

1r/a Vocal LORENA RAMIREZ PRIETO 448

2n/a Vocal CARLES LLUSSA TORRA 284

Suplents

President/a MIGUEL ANGEL RAMOS PINTO 453

President/a AINHOA ROCA VILAS 464

1r/a Vocal ESTANISLAO RAYA PERELLO 454

1r/a Vocal ROSA RIBAS VILA 458

2n/a Vocal YOLANDA LOPEZ VIANA 297

2n/a Vocal JORDI MANAU FONTANET 308

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

1 2 U Titulars President/a JORDI PUJADO PEIRO 415

1r/a Vocal ESTEVE REGALES MECINAS 423

2n/a Vocal JOAN JUNCAS CAPDEVILA 270

Suplents

President/a PAULA ROCA PASTOR 435

President/a JAIME SALINAS LOPEZ 461

1r/a Vocal M.ANGELS ROCA AGUILAR 433

1r/a Vocal ERNEST ROS SIMATS 445

2n/a Vocal M.ALBA LLUSSA DEL VALLE 281

2n/a Vocal JUAN CARLOS LOPEZ FERNANDEZ

286

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 1 U Titulars President/a FRANCESC ROSANAS GRAU 492

1r/a Vocal ALBA RIPOLL SERRA 468

2n/a Vocal ALBERT LORZA PLANES 303

Suplents

President/a M.CARME RUBIRALTA LLIMARGAS

499

President/a FERRAN SALO BRU 514

1r/a Vocal M MAGDALENA RODO RODA 477

1r/a Vocal JUANA RODRIGUEZ SANCHEZ 482

Page 5: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

2n/a Vocal FRANCESC XAVIER MALLOL BARNIOL

311

2n/a Vocal LORENZO MAS LAZARO 320

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 2 A Titulars President/a JESUS GARCIA BELMAR 569

1r/a Vocal MERITXELL GARCIA CAELLAS 571

2n/a Vocal M.LLUISA CORTES SALLES 352

Suplents

President/a M ELENA GARCIA GOMEZ 583

President/a CARLOS GARRIGA PARES 600

1r/a Vocal M GLORIA GARCIA CORRAL 578

1r/a Vocal MARIBEL GARCIA JIMENEZ 585

2n/a Vocal XAVIER COSTA SANFELIU 362

2n/a Vocal RAMON COTS REGUANT 369

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 2 B Titulars President/a BARTOMEU SUAÑA MALATS 723

1r/a Vocal M ROSA SERRA MATEU 667

2n/a Vocal JORDI PUIG LAMPEREZ 416

Suplents

President/a ANTONIO SUBIRANA CORNET 730

President/a M.INMACULADA TERRE PONS 744

1r/a Vocal JORDI SINGLA ARTIGAS 683

1r/a Vocal ANTONI JOAN SOLANO BOIXADOS

694

2n/a Vocal ESTEFANIA PUIG SANTANO 420

2n/a Vocal JORGE PUIGDELLIVOL VILA 425

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 3 A Titulars President/a AIDA GARCIA SAEZ 490

1r/a Vocal MONTSERRAT GARCIA PONS 486

2n/a Vocal JORDI CONEJERO MAGEM 285

Suplents

President/a JUAN GARRIDO PARIS 498

President/a GLORIA GASOL ESTELLER 507

Page 6: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

1r/a Vocal MANUEL GARCIA SERRANO 494

1r/a Vocal CONXITA GARRIDO PUJOL 499

2n/a Vocal ANNA MARIA CORRONS BAJONA

291

2n/a Vocal M.ANGELS COS GRAS 298

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 3 B Titulars President/a LLUIS MARIA SOLERNOU

JUANOLA 678

1r/a Vocal M.CARME SOLER FRANQUESA 666

2n/a Vocal M.ANGELS PUIGDELLIVOL PRAT

415

Suplents

President/a JUAN TALAVERA GONZALEZ 691

President/a TERESA TARRES GOL 698

1r/a Vocal JOSEP MARIA SOLER MATAMALA

670

1r/a Vocal MANUEL SOLERA GIL 677

2n/a Vocal FELIX PUJOL CASOLIVA 419

2n/a Vocal ANTONIA PULIDO MARTINEZ 430

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 4 A Titulars President/a JOSEP MARIA FRANQUESA

CALAFELL 471

1r/a Vocal MARIA MERCE GABRIEL TORRELL

480

2n/a Vocal LUIS CLARET PRAT 294

Suplents

President/a MARIA ANGELS GALINDO BERTRAN

482

President/a IVAN GARCIA GALAN 499

1r/a Vocal JUANA GAMEZ FERNANDEZ 491

1r/a Vocal JUAN MARIA GARCIA CABANA 496

2n/a Vocal JOSEP CODINACH FOLCRA 306

2n/a Vocal M.LUISA COMAS TRULLAS 315

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 4 B Titulars President/a M.MONTSERRAT SELVAS

TARRES 635

1r/a Vocal JORDI SEGURA PONS 627

Page 7: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

2n/a Vocal GABRIEL PRAT AMETLLA 392

Suplents

President/a PEDRO SERRA FRANCES 643

President/a M.ALBA SERRA ROCA 652

1r/a Vocal M.CARME SELLARES CASTELLA

631

1r/a Vocal JOSEP MARIA SERRA BOADA 637

2n/a Vocal RAMON PREGONAS CALVET 401

2n/a Vocal M.ISABEL PUENTE DEL CAMPO

405

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 5 A Titulars President/a MANUEL GARCIA PEREZ 572

1r/a Vocal IOLANDA GARCIA LISTAN 564

2n/a Vocal MIQUEL CORONADO SIMON 356

Suplents

President/a SERGIO GARCIA SANCHEZ 580

President/a FERMI GARRIGA PUIGDELLIVOL

595

1r/a Vocal DOLORS GARCIA POLAINA 573

1r/a Vocal JESUS GARCIA SANCHEZ 579

2n/a Vocal FERNANDO COSTA DURAN 366

2n/a Vocal LOURDES CRISPI GAU 376

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 5 B Titulars President/a OSCAR SOLER BASCOMPTA 666

1r/a Vocal M.DOLORS SERRA RIBA 631

2n/a Vocal TERESA PUIG BARBERAN 396

Suplents

President/a SONIA SOLER MORENO 671

President/a M.TERESA SOTOCA SOLSONA 684

1r/a Vocal ANTONI SERRA SITJES 636

1r/a Vocal IMMACULADA SIMON LLORDELLA

644

2n/a Vocal ALBA PUIGMAL MORELLO 401

2n/a Vocal JORDI PUSO MATIÑO 410

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

Page 8: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

2 6 U Titulars President/a JOSEP RODERGAS LLADO 449

1r/a Vocal FELIPE RAMOS MARCO 434

2n/a Vocal M.CARME LLORENS PUIG 274

Suplents

President/a M.ALBA RUIZ SELLART 470

President/a NOEMI SANZ GOMEZ 497

1r/a Vocal MONTSERRAT RIU INGLES 443

1r/a Vocal LAURA RODRIGUEZ DIAZ 452

2n/a Vocal JAVIER LOPEZ MARTIN 282

2n/a Vocal MARTA LUJAN MARTINEZ 290

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 7 A Titulars President/a ANTONIO GARCIA LOPEZ 300

1r/a Vocal ANGEL GARCIA MARTIN 303

2n/a Vocal NURIA CORRAL BELLIDO 194

Suplents

President/a ADRIAN GARCIA TALON 318

President/a FRANCESC GIMENEZ CASTELLS

327

1r/a Vocal M.DEL CARMEN GARCIA PINTADO

312

1r/a Vocal SANDRA GARRIDO CASTILLO 320

2n/a Vocal JUANA MARIA CRESPO GONZALEZ

204

2n/a Vocal GEMMA CRUZ GONZALEZ 209

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 7 B Titulars President/a JOAN MARIA SERRA SALA 431

1r/a Vocal ANTONIO SEDANO RODRIGUEZ

412

2n/a Vocal JOSEP PLANA MAS 254

Suplents

President/a TERESA SOLER SANTFELIU 446

President/a EVA TALON RUIZ 458

1r/a Vocal JOSEP SERENTILL AUBETS 423

1r/a Vocal ESTEVE SERRA PEREZ 430

2n/a Vocal XAVIER PORCEL PEREZ 263

Page 9: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

2n/a Vocal M.ALBA PUERTAS CARBONELL

276

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 8 U Titulars President/a JORDI RIBERA VILA 487

1r/a Vocal CRISTINA QUIÑONERO SAEZ 473

2n/a Vocal ORIOL MARTI COLOM 304

Suplents

President/a NURIA RUBIO BARGUES 508

President/a ANDREU SABATA MAS 526

1r/a Vocal JOSEP M RENALIAS FRANCOLI

482

1r/a Vocal MARIA DEL RIO GIMENEZ 488

2n/a Vocal ESTEBAN MARTINEZ GRIMALDOS

315

2n/a Vocal MARIA MASSEGU BLANCH 325

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 9 A Titulars President/a MIREIA GARCIA ARIS 429

1r/a Vocal JESUS GARCIA GARCIA 439

2n/a Vocal MONICA CLOTET MONTERO 275

Suplents

President/a ANNA GARCIA RIBAS 453

President/a AGUSTI GILL BOIX 475

1r/a Vocal NOEMI GARCIA MARIN 445

1r/a Vocal M.JOSEFA GARCIA SORIA 458

2n/a Vocal MIRIAM COLIO RIESTRA 285

2n/a Vocal M.ROSA COMELLAS PLANAS 293

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 9 B Titulars President/a JOSEP MARIA SOLER GUERRA 575

1r/a Vocal JORDI SERRA CONEJERO 541

2n/a Vocal SUSANA PRADOS RAMOS 337

Suplents

President/a M DOLORES TERRADELLAS GONZALEZ

594

President/a NURIA TORRA OLIVERES 607

Page 10: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

1r/a Vocal ARNAU SERRA VILA 549

1r/a Vocal CRISTINA SERRANO BALLESTEROS

555

2n/a Vocal OSCAR PUBILL CUNILL 343

2n/a Vocal GUSTAVO PUIG HABA 347

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 10 A Titulars President/a ROSA GAMISANS BERENGUER 446

1r/a Vocal ISIDRO GAMISANS CODINA 447

2n/a Vocal MARIA DOLORES CONTRERAS DIAZ

263

Suplents

President/a JOAN GARRIGA GIRALT 474

President/a JOSEP GILI PRAT 485

1r/a Vocal LAURA GARCIA MEMBRIVE 462

1r/a Vocal ANNA GARCIA ROJAS 467

2n/a Vocal JORDINA CORRONS PERRAMON

271

2n/a Vocal BERNARDO CORTES JUAREZ 276

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 10 B Titulars President/a CARLOTA SOLER SABANES 578

1r/a Vocal ANDREU AVEL.LI SERRAT NAVARRO

550

2n/a Vocal ANA MARIA PUJOL MARTIN 357

Suplents

President/a MOISES SUADES SOL 588

President/a JOAN TARRES OBRADORS 600

1r/a Vocal ANTONIO SIMO CIMA 558

1r/a Vocal JORDI SOLA GUBIANAS 564

2n/a Vocal MARIA MADALENA QUIÑOY ORO

369

2n/a Vocal MARC RAFAT CASAFONT 374

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 11 A Titulars President/a JOSEP MARIA GIL ALBERO 439

1r/a Vocal JULIA GARCIA VALENTIN 426

2n/a Vocal M.ANGELES CRESPO LLAMAZARES

281

Page 11: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

Suplents

President/a MONTSERRAT GIMENEZ CASTELLS

445

President/a MARTIN GONZALEZ ROSADO 465

1r/a Vocal ESPERANZA GARRUCHO RONCERO

435

1r/a Vocal JAUME GILABERT CLOSA 442

2n/a Vocal DANIEL CUCURELLA BALLARA

291

2n/a Vocal M.DOLORS DALMAU CLARET 297

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 11 B Titulars President/a ALBA SERRA CULLELL 503

1r/a Vocal NURIA SERRA CULLELL 504

2n/a Vocal MARTA PUJOL SAEZ 332

Suplents

President/a JOSEP MIQUEL SIERRA DOMINGO

519

President/a JORDI SOLA GIRONES 532

1r/a Vocal LAURA SERVITJA DUQUE 515

1r/a Vocal JOSE ANTONIO SIERRA GRANDE

520

2n/a Vocal ANNA PURTI BONACHEA 338

2n/a Vocal DANIEL RAMIREZ GUERRERO 345

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 12 A Titulars President/a ANTONIA GARZON GAZQUEZ 373

1r/a Vocal MARTIN GARCES PLANA 344

2n/a Vocal JOSEFA CODINA FONTSERE 207

Suplents

President/a SILVIA GIMENEZ GARCIA DEL PRADO

381

President/a AINA GIRO DE PEDRO 386

1r/a Vocal DAVID GARCIA DOMENE 354

1r/a Vocal JUAN GARRIGA CLARET 370

2n/a Vocal JOSEP ANDREU COLELL GRIFELL

213

2n/a Vocal JORDINA COLETAS RIUS 217

Page 12: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 12 B Titulars President/a CARLOS SANTANACH

GONZALEZ 412

1r/a Vocal LLUIS SANTACREU SERRA 410

2n/a Vocal JOSEP MARIA PINTO GARRIGA 237

Suplents

President/a M YOLANDA SIBIS PRIETO 430

President/a JOSEP SOLE IBAÑEZ 441

1r/a Vocal EDUARDO SANTAULARIA ESTEBAN

416

1r/a Vocal ANNA SERRAMALERA LLADO 427

2n/a Vocal M.CARMEN PLAGARO POCH 246

2n/a Vocal DAMIA PLANAS ROTXES 254

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 13 A Titulars President/a DAVID GARCIA ROLDAN 347

1r/a Vocal ANTONIA GARCIA CARMONA 336

2n/a Vocal MOISES CONTRERAS GONZALEZ

209

Suplents

President/a JESUS GATUELLAS BOSQUE 355

President/a LEOPOLDO GOMEZ CALLEJON 370

1r/a Vocal ANTONIO GARCIA MIRON 342

1r/a Vocal RAFAEL GARCIA SANCHEZ 349

2n/a Vocal JUAN MANUEL CORTES SANTISTEBAN

215

2n/a Vocal LAURA COT PALACIN 220

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 13 B Titulars President/a CARLOS SIXTO FIGULS 462

1r/a Vocal RICARDO SERRA CARDENAS 447

2n/a Vocal JOSE MARIA PLA VIDAL 254

Suplents

President/a GEMMA SOLER GIRALT 474

President/a FERNANDO JOSE THOMEN CORBALAN

499

1r/a Vocal ROQUE SICILIA BEJARANO 456

1r/a Vocal M MERCEDES SOLA MONTERO 464

Page 13: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

2n/a Vocal JACINT PONSA VIDALES 262

2n/a Vocal JOSEP M. PRADAS MARTÍNEZ 271

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

2 14 U Titulars President/a MARTIN REVUELTO FERRER 364

1r/a Vocal JONATHAN RODRIGUEZ VERDEJO

374

2n/a Vocal CLARA LLUSA TEIXIDOR 234

Suplents

President/a LUIS ROMERO SANCHEZ 380

President/a JESUS SANZ NIVELA 409

1r/a Vocal M.CARMEN ROSES APARICIO 385

1r/a Vocal ANTONIO SALA DE LA IGLESIA 394

2n/a Vocal JOSE MARIA LOPEZ RUBIO 239

2n/a Vocal ISABEL MAÑAS MAÑAS 247

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

3 1 U Titulars President/a M.LUISA REIG CASTILLEJO 491

1r/a Vocal JORDI PUNTI CULLA 475

2n/a Vocal ALICIA MACARRILLA RAJA 308

Suplents

President/a JORDI RODO RODA 508

President/a ROSARIO ROMERO MEJIAS 524

1r/a Vocal JOSE MANUEL REAL SABANIEGO

484

1r/a Vocal ROSA RIBAS BACARDIT 495

2n/a Vocal JORDI MAJA JOVE 314

2n/a Vocal MARC MARCE CASAPONSA 318

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

3 2 U Titulars President/a M.ALBA REQUESENS OLLER 444

1r/a Vocal JESUS PORTILLO CONCHA 413

2n/a Vocal ANNA MACIA PADRO 265

Suplents

President/a JOSEP LLUIS RIU SANT 452

President/a SERGI RUBIO EVANGELIO 474

Page 14: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

1r/a Vocal EVA QUINTERO GAN 434

1r/a Vocal SERGIO REDONDO GALERA 442

2n/a Vocal DAVID MAROTO AVILES 272

2n/a Vocal ELOY MARTINEZ CUTILLAS 281

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

3 4 A Titulars President/a XAVIER GAZQUEZ MARTINEZ 335

1r/a Vocal ANGEL GARCIA BUJES 318

2n/a Vocal JORDI COMELLAS BERNABEU 197

Suplents

President/a GLORIA GRAELLS FARRES 364

President/a MARC GUZMAN NOVELL 387

1r/a Vocal JOSE GARCIA RECHE 325

1r/a Vocal JORDI GIL MORENO 339

2n/a Vocal ANGEL CORCUERA BANZO 202

2n/a Vocal JOSEFA COTS VILASECA 212

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

3 4 B Titulars President/a MONTSERRAT SORIGUERA

SERRA 458

1r/a Vocal NURIA SOLDEVILA BACARDIT 441

2n/a Vocal JESSICA QUEROL ORGAZ 279

Suplents

President/a RAMON SOTO MUÑOZ 464

President/a ADRIAN TEMPORAL PARDO 479

1r/a Vocal BORIS SOLE ESCUDE 447

1r/a Vocal FRANCISCO SEGUNDO SORIA MENDOZA

455

2n/a Vocal OLGA QUIROS LOMEÑA 286

2n/a Vocal EVA REBOLLO ARMENTEROS 295

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

3 5 A Titulars President/a ELVIRA GALLEGO ARANDA 475

1r/a Vocal FRANCESC GALLEGO OBIOLS 477

2n/a Vocal DOLORS CLARAMUNT BENITEZ

301

Page 15: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

Suplents

President/a ANA ISABEL GARCIA FLORES 490

President/a LAURA GARCIA MARQUEZ 502

1r/a Vocal JORDI GARCIA GARRIGA 493

1r/a Vocal M.DOLORES GARCIA MARIN 501

2n/a Vocal M.TERESA COCA CASAHUGA 309

2n/a Vocal AMELIA COLAS TOMASA 316

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

3 5 B Titulars President/a MONTSERRAT SOLANELLES

MOLLAR 592

1r/a Vocal VANESSA SEGURA ENCINAS 560

2n/a Vocal MONTSERRAT PORTERO GARCES

355

Suplents

President/a ARIADNA SOTOCA VILARMAU 604

President/a JORDI TARRADAS MARTI 614

1r/a Vocal JOSEP MARIA SERRA MONTSERRAT

572

1r/a Vocal M.ANGELS SERRANO VILA 579

2n/a Vocal MARIA PRAT CALVET 363

2n/a Vocal MARCOS PUENTE MENA 372

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

3 6 A Titulars President/a JOSEP GASOL PUJOL 251

1r/a Vocal GEMMA GARCIA VALLDAURA 245

2n/a Vocal XAVIER CREUS GIRABAL 138

Suplents

President/a M MAR GRACIA HERNANDEZ 279

President/a ROCIO HERNANDEZ BELTRAN 299

1r/a Vocal ENRIQUE GENER VILAJOSANA 252

1r/a Vocal MERCE GONFAUS FONT 268

2n/a Vocal M.JOSEP CURERO GIMENEZ 147

2n/a Vocal DAVID ESPEJO RODRIGUEZ 169

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

3 6 B Titulars President/a MARIANO SOLE TORNE 366

Page 16: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

1r/a Vocal JOAN SOLA VILA 362

2n/a Vocal M.CARME QUEROL SINCA 225

Suplents

President/a JOSEP SOLER SANMIQUEL 371

President/a MARIA ALBA SUBIRA FERNANDEZ

383

1r/a Vocal EVA SOLER COMAS 369

1r/a Vocal MONICA SORIANO GARCIA 374

2n/a Vocal LLUCIA REXACH CABRERA 238

2n/a Vocal JOSE ANTONIO RIVAS ESCOBAR

250

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 1 A Titulars President/a ANDREU FONT MASIP 484

1r/a Vocal JORGE FLOTATS AGULLO 481

2n/a Vocal ANTONIO JOSE CHAMORRO SANCHEZ

288

Suplents

President/a JOSE MARIA FOSAS MIRAVALLES

500

President/a ALICIA ISABEL GARCIA MAS 539

1r/a Vocal NURIA FORES ALGUE 493

1r/a Vocal ALBERTO GABARRE AMADOR 509

2n/a Vocal MONTSERRAT MARIA CHINCHILLA CLARA

300

2n/a Vocal ARTURO CLAVERIA CLAVERIA 307

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 1 B Titulars President/a JORDI SERRA ROMERA 549

1r/a Vocal MIRIAM SEGURA MEZCUA 528

2n/a Vocal PERE PRAT BORRAS 318

Suplents

President/a JOSE SOLA PEREZ 563

President/a TOMAS SOLSONA SERRA 583

1r/a Vocal ISCLE SELGA JORBA 535

1r/a Vocal ANTONIO SELVAS JORDAN 540

2n/a Vocal ALBA PRAT SOLER 326

2n/a Vocal LLUIS PUIG PERPIÑA 336

Page 17: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 3 U Titulars President/a M.CARMEN RODRIGUEZ BRIA 495

1r/a Vocal JOSE ANTONIO QUIROS MARTINEZ

462

2n/a Vocal NURIA JO PAQUICO 293

Suplents

President/a XAVIER ROSELL PUJOL 503

President/a LEONOR SANCHIS HERNANDEZ

522

1r/a Vocal JOSE RIAL FIGUERAS 476

1r/a Vocal MARIONA RIBERA ESPARBE 484

2n/a Vocal PAU LAFOZ GASULLA 304

2n/a Vocal ROSA MARIA LEIVA SIQUEIRA 309

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 4 A Titulars President/a ROSA GALI RUBIO 453

1r/a Vocal JOSEP MARIA FORNELLS COSTA

441

2n/a Vocal M.CRUZ CLEMENTE SAMPIETRO

271

Suplents

President/a JOAQUIM GARCIA COMAS 466

President/a JOSE ABEL GARCIA MARTINEZ

474

1r/a Vocal JOSE ANTONIO GALLARDO GONZALEZ

454

1r/a Vocal MARCELINO GARCIA BACH 462

2n/a Vocal ROSA CODUL CASAS 282

2n/a Vocal MIGUEL COLOM CULEBRAS 289

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 4 B Titulars President/a M DEL CARMEN SERRA GRAS 636

1r/a Vocal M.NEUS SANTACREU CASAFONT

606

2n/a Vocal DANIEL PINELL TORRAS 375

Suplents

President/a ANNA SERRA VIDAL 646

President/a GLORIA SOLANAS BACARDIT 670

1r/a Vocal SARA SANZ DEL HOYO 614

Page 18: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

1r/a Vocal JOSE LUIS SEDAS DIAZ 622

2n/a Vocal JUAN PLAIXATS IZQUIERDO 385

2n/a Vocal ELISENDA PLANS GELABERT 394

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 5 A Titulars President/a MONICA FLORES OROZCO 352

1r/a Vocal DOLORES GALISTEO ALBAÑIL 365

2n/a Vocal MONICA CASTILLA MARTIN 223

Suplents

President/a DAVID GALVEZ HERNANDEZ 368

President/a FELIX GARCIA REBOLLO 395

1r/a Vocal MONTSERRAT GARCIA CASAS 375

1r/a Vocal MARIA FE GARCIA LOPEZ 383

2n/a Vocal DOMENEC CLARET MARSINYACH

236

2n/a Vocal MANUEL COBO MOLINE 242

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 5 B Titulars President/a CELSO SUBIRANA CARDONA 497

1r/a Vocal MARC SIVILLA SALVANS 463

2n/a Vocal LLUIS PUIGMARTI FAINE 283

Suplents

President/a ALBERT TENA ARMENGOU 506

President/a JOAN TORRA TORRAS 519

1r/a Vocal ANTONI SOLANI RUBINART 472

1r/a Vocal DAVID SOLER JIMENEZ 481

2n/a Vocal MARC PUJOLA CALSINA 288

2n/a Vocal JUAN RAMIREZ GIL 296

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 6 A Titulars President/a DAMIAN GARCIA MARTINEZ 489

1r/a Vocal CARLES GAMISANS ROMAN 466

2n/a Vocal HELENA CLAVE DUOCASTELLA

285

Suplents

President/a NURIA GARRIGA VENDRELL 497

Page 19: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

President/a ANNA GENESCA CALL 502

1r/a Vocal NURIA GARCIA BONET 471

1r/a Vocal PERE GARCIA GARZON 477

2n/a Vocal ORIOL CODINA COSTA 294

2n/a Vocal RICARD COMAS RIU 305

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 6 B Titulars President/a MONTSERRAT SUBIRANA

SAFONT 560

1r/a Vocal JUAN SELLARES GAMISANS 511

2n/a Vocal TERESA MARIA PONS VILASECA

317

Suplents

President/a ISABEL TEMPORAL TEMPORAL

580

President/a ANNA MARIA TORNE RIFA 590

1r/a Vocal SALVADOR SERRA MARTINEZ 520

1r/a Vocal JORGE ALEXANDER SIERRA VALENZUELA

538

2n/a Vocal M.TRINIDAD PORTILLA GONZALEZ

322

2n/a Vocal MONICA PRADAS MUNTANER 333

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 7 A Titulars President/a DAVID GARCIA MANZANARES 517

1r/a Vocal JOAN GARCIA ORCALLA 519

2n/a Vocal ITXASO CERECEDA VALLEJO 308

Suplents

President/a DOLORS GARRUCHO VALLE 538

President/a DAVID GES PUJOL 547

1r/a Vocal ROSA GARCIA SIMON 530

1r/a Vocal FRANCISCO GARRIDO PONS 535

2n/a Vocal NURIA CHECA GRANJA 316

2n/a Vocal JOAN CLOTET SANTANACH 326

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 7 B Titulars President/a JOEL SIBILA DE TENA 650

1r/a Vocal JORDI SERRA OLIVA 630

Page 20: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

2n/a Vocal MARC PUIG COROMINAS 402

Suplents

President/a ALBA SOLER CURRIU 674

President/a JORDI SUBIRANA CORNET 691

1r/a Vocal YILIAN FABIAN SIERRA CACERES

651

1r/a Vocal SILVIA SIMON ORIOLA 660

2n/a Vocal M.ALBA PUJOL GOMEZ 412

2n/a Vocal ANNA MARIA QUINTANA BADIA

419

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 8 A Titulars President/a DIEGO GALERA SANCHEZ 383

1r/a Vocal DONVINA GARCIA GARCIA 401

2n/a Vocal VICENTE CUESTA RODRIGUEZ 264

Suplents

President/a M MAGDALENA GARCIA MAYOR

409

President/a ANTONIA GARZON LOPEZ 440

1r/a Vocal FERNANDA GARCIA MIRANDA 412

1r/a Vocal EVA GARCIA SUCARRATS 426

2n/a Vocal SARA CUSCULLOLA MORENO 272

2n/a Vocal M.INMACULADA DIAZ GONZALEZ

281

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 8 B Titulars President/a VIOLANT TENESA CLARET 570

1r/a Vocal JUAN SIMON ORTEGA 517

2n/a Vocal INMACULADA PRIETO MARTIN 317

Suplents

President/a ANTONIA TROBALON TORRALBA

592

President/a MARC VALLBONA VILELLAS 615

1r/a Vocal JOSEP MARIA SOLA MARTI 522

1r/a Vocal ANTONIO SOLE VIDAL 534

2n/a Vocal ALBERT PUIG MARINE 326

2n/a Vocal RAQUEL PUJOL MIÑANO 332

Page 21: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 9 A Titulars President/a LOURDES GARCIA FARRE 368

1r/a Vocal ISIDRE GARCIA BACH 361

2n/a Vocal RAMON COMELLAS GAIXA 231

Suplents

President/a EVA GIMENEZ ALONSO 409

President/a ANTONIO GONZALEZ MARONAS

430

1r/a Vocal M MERCEDES GARCIA MARTIN 375

1r/a Vocal EVA GARCIA SOLANAS 388

2n/a Vocal MARCOS CONTRERAS ATIENZA

236

2n/a Vocal JORDI COROMINAS PONS 243

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 9 B Titulars President/a JORDI SANTAMARIA FERRER 499

1r/a Vocal MARTA SANCHEZ VALERA 493

2n/a Vocal JUAN FRANCISCO PORTALES GARCETE

316

Suplents

President/a M.MONTSERRAT SERRA FLOTATS

518

President/a ALBA SOLA SERRA 542

1r/a Vocal ANA SANTASUSANA BERGILLO

500

1r/a Vocal JORDI SARRET VILASECA 509

2n/a Vocal ROSER PRAT LLORENS 325

2n/a Vocal JAUME PUIG FORNELL 331

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 11 U Titulars President/a EVA RIERA SANGÜESA 476

1r/a Vocal M.CARME RODRIGUEZ SIXTO 487

2n/a Vocal ALBA MANCERA GUTIERREZ 305

Suplents

President/a JOSE ANGEL SANCHEZ JODAR

523

President/a LAURA SANCHEZ RODRIGUEZ 529

1r/a Vocal INOCENCIA ROMERO GIRALDEZ

491

Page 22: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

1r/a Vocal MONTSERRAT SALA BONADA 502

2n/a Vocal MONTSERRAT MARTIN GRAELL

313

2n/a Vocal SERGIO MARTINEZ VILASECA 328

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 12 U Titulars President/a MARC RUBIO GARCIA 389

1r/a Vocal ROSA MARIA ROLDAN SANCHEZ

376

2n/a Vocal M MAGDALENA LLARGUES BALLUS

220

Suplents

President/a JUAN SANLLEHI CASAS 405

President/a IMMACULADA SIMON ROJAS 430

1r/a Vocal JOSE MARIA SAEZ PEREZ 393

1r/a Vocal ROSA MARIA SANCHEZ GOMEZ

402

2n/a Vocal JUAN DAMIAN MARTINEZ CRUZ

242

2n/a Vocal SUSANA MARTINEZ SANCHEZ 250

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 13 A Titulars President/a OLGA GENESCA FEIXAS 390

1r/a Vocal TAMARA GARCIA DE LA CALLE

359

2n/a Vocal ENRIQUE CORREDERA FLOTATS

227

Suplents

President/a DANIEL GIMENO ALCAÑIZ 399

President/a EVA GOMA BATRIU 404

1r/a Vocal SALVADOR GARCIA GUTIERREZ

369

1r/a Vocal MONTSERRAT GARCIA RIBAS 379

2n/a Vocal JUDIT CORRONS MOLINA 231

2n/a Vocal JOSE MANUEL CRUZ RODRIGUEZ

243

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 13 B Titulars President/a ISIDOR SERRA PUIGPIQUE 456

1r/a Vocal EDUARD SERENA SERRA 450

Page 23: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

2n/a Vocal JOSE PEREZ MARQUEZ 261

Suplents

President/a XAVIER SERRAT TATJE 464

President/a MONTSERRAT SUBIRANA PEY 486

1r/a Vocal RAMON SERRA ROCA 458

1r/a Vocal RUFINA SERVALLS VIDAL 465

2n/a Vocal EVA PERRAMON MENOYO 273

2n/a Vocal ESTHER PIULATS BOSCH 280

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 14 A Titulars President/a LLUIS GALLAGUET MATEU 447

1r/a Vocal JAIME FREIXENET RIVILLAS 440

2n/a Vocal GEMMA COSTA CAMPMAJO 283

Suplents

President/a MIREIA GARCIA GALAN 459

President/a JORGE JAVIER GASPAR ARMENTEROS

475

1r/a Vocal JUAN MANUEL GALERA GONZALEZ

445

1r/a Vocal JOSEFINA GALLARDO GARCIA 449

2n/a Vocal GEMMA COTS MARTINEZ 291

2n/a Vocal LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CASAFRANCA

297

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 14 B Titulars President/a ELISABET SERRA

TARRADELLAS 551

1r/a Vocal PERE SERRA PALA 547

2n/a Vocal MONTSERRAT PUIG JO 345

Suplents

President/a EDUARD SERVITJA DUQUE 559

President/a JOAN SOLER ALSINA 571

1r/a Vocal EVA SERRANO CASAMITJANA 553

1r/a Vocal M.CRUZ SESMA IRADIEL 560

2n/a Vocal ANNA PUIGORIOL JUVANTENY 351

2n/a Vocal ROSA PUJOL TRULLAS 361

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

Page 24: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

4 15 A Titulars President/a GIL GARCIA CASARRAMONA 462

1r/a Vocal DAVID GARCIA GERMAN 464

2n/a Vocal PATROCINI CORRAL LOPEZ 286

Suplents

President/a JOSE PABLO GARCIA LOPEZ 468

President/a SUSANA GARRIDO OCAÑA 477

1r/a Vocal FRANCESC GARCIA MONTELLANO

469

1r/a Vocal JOSE JAVIER GARCIA SOLER 473

2n/a Vocal NATALIA COSGAYA BACARDIT 293

2n/a Vocal PEDRO CRESPI ALSINA 299

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

4 15 B Titulars President/a MARTA SERRA SALAZAR 575

1r/a Vocal ALFONSO SANCHEZ SANCHEZ 542

2n/a Vocal M MERCE PIÑOT SANT 342

Suplents

President/a JOAQUIM SIERRA CORNET 580

President/a JORDI SOLA SOLER 590

1r/a Vocal M.TERESA SANCHEZ TRIVIÑO 547

1r/a Vocal FERRAN SANTACREU SERRA 554

2n/a Vocal DAVID PLADELLORENS FERNANDEZ

350

2n/a Vocal JAVIER PONGA TORRES 355

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 1 U Titulars President/a RAMON RIERA GRAELL 563

1r/a Vocal EPIFANIA SILVIA PRUNES RAMIREZ

538

2n/a Vocal MAITE LANZA ALMEDINA 348

Suplents

President/a XAVIER RODRIGUEZ TIERNO 575

President/a MANUEL SEGURA PIEDRA 613

1r/a Vocal GRACIELA RABASA CASANELLES

552

1r/a Vocal MONTSERRAT RIBAS GIRIBES 562

2n/a Vocal ANTONIO LARA PEREZ 353

Page 25: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

2n/a Vocal LEONARDO LINEROS ROLDAN 360

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 2 A Titulars President/a CARME GARCIA MARIN 257

1r/a Vocal FERNANDO GARCIA TORRES 271

2n/a Vocal YOLANDA DOMPER MUÑOZ 179

Suplents

President/a JESSICA GOMEZ PEREZ 302

President/a MONTSERRAT GONZALEZ COROMINAS

312

1r/a Vocal ERNESTO GARRIGA MONTAÑA 279

1r/a Vocal M.ALBA GENOBART BALTIERREZ

289

2n/a Vocal ABDELOUAHED EL BOUNASRI EL BOUFROURI

186

2n/a Vocal JUAN ESPINAR QUEVEDO 194

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 2 B Titulars President/a JOSEP SUBIRANA OLLER 374

1r/a Vocal JOSE LUIS SERRA GOMEZ 336

2n/a Vocal PEDRO SALVADOR RACERO GARCIA

232

Suplents

President/a IMMACULADA TORRA BITLLOCH

394

President/a M.DEL CARME TRULLS GRAU 410

1r/a Vocal PEDRO SOLE PUSO 349

1r/a Vocal IGNASI SOLERNOU MORERA 360

2n/a Vocal RAMON REIG TOMAS 240

2n/a Vocal SERGIO RIOS MATEOS APARICIO

252

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 3 A Titulars President/a MARIA DOLORES GARCIA

LORENTE 375

1r/a Vocal M ISABEL GARCIA MOLINA 377

2n/a Vocal SILVIA CRESPO GARRIDO 249

Suplents

Page 26: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

President/a PERE GENIS BELTRAN 396

President/a CARLOS GONZALEZ DIAZ 415

1r/a Vocal BRAULIA GARCIA UCEDA CALVO

386

1r/a Vocal ANTONIO JOSE GIMENO GINER

398

2n/a Vocal MANUEL CUEVAS FERRETE 257

2n/a Vocal ROSER CUNILL SABATE 264

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 3 B Titulars President/a SUSANA SERRA JUBANY 462

1r/a Vocal M.DEL MAR SANCHEZ BORRELLA

433

2n/a Vocal EVA PRAT SERVITJA 289

Suplents

President/a IGNASI SOLERNOU GRAELLS 483

President/a ANNA MARIA TORRA BITLLOCH

508

1r/a Vocal JUAN ANTONIO SANCHEZ QUERO

440

1r/a Vocal BERNARDA DOLORES SARRAZOLA ECHEVERRI

450

2n/a Vocal ANGEL PRIETO PAREJO 299

2n/a Vocal ESTEVE PUERTAS COLOM 304

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 4 U Titulars President/a INMACULADA SOLER

SELLARES 464

1r/a Vocal PAU RIBAS DUOCASTELLA 388

2n/a Vocal JONATAN MARTINEZ AMAYA 260

Suplents

President/a ADRIA TOLL SALAT 476

President/a MIGUEL VALERO RIBAS 488

1r/a Vocal ARA RODRIGUEZ RIQUET 402

1r/a Vocal ROSA MARIA RUIZ RUBIO 415

2n/a Vocal JUAN JAVIER MARTINEZ HERRERA

273

2n/a Vocal BERNARDO MARTINEZ VILLANUEVA

281

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

Page 27: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

5 5 A Titulars President/a EDUARDO GOMEZ FAUS 539

1r/a Vocal MONTSERRAT GARCIA SEUBA 513

2n/a Vocal ROSARIO CORRAL OVIEDO 313

Suplents

President/a MIGUEL GRAS CARRERAS 585

President/a JOAQUIN GUERRERO VERDUGO

599

1r/a Vocal RAQUEL GIRALDEZ ARANDA 533

1r/a Vocal M.ANGELES GOMEZ GARCIA 543

2n/a Vocal JAIME COSTA SOLER 325

2n/a Vocal PLACIDA CRUZ PORCEL 332

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 5 B Titulars President/a GEORGINA SOLER CEREZO 660

1r/a Vocal JORDI SEGON ARMENGOL 619

2n/a Vocal ENRIC PINTO FULLA 374

Suplents

President/a M.LOURDES SOLER VILA 669

President/a NURIA SUADES MARIGOT 676

1r/a Vocal SERGIO SEGOVIA DIAZ 623

1r/a Vocal RAMON SERRA BALLONGA 631

2n/a Vocal MANUELA PIRIS LOZANO 382

2n/a Vocal PILAR PLA TASIAS 388

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 6 A Titulars President/a XAVIER GARCIA PUJADAS 434

1r/a Vocal MARIA CARMEN GARCIA IRANZO

425

2n/a Vocal LOURDES CLOTET BAYONA 245

Suplents

President/a MARCIAL GOMEZ MORALES 470

President/a DANIEL GORT BEA 495

1r/a Vocal OLGA GARCIA NIETO 432

1r/a Vocal ANA MARIA GARRIGA GALINDO

448

2n/a Vocal M TERESA COMAS SANAHUJA 257

2n/a Vocal MONTSE CORRAL FERRER 263

Page 28: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 6 B Titulars President/a ANTONI SERRA FRAGAS 574

1r/a Vocal M DOLORES SANTIAGO MORA 555

2n/a Vocal JAUME PLANAS MORRAL 339

Suplents

President/a ANTONIO SILVA VAZQUEZ 588

President/a MONICA SOLANAS CASANOVAS

597

1r/a Vocal JOSEP SELLARES ROCA 566

1r/a Vocal SILVIA SERENA CLARAMUNT 571

2n/a Vocal CARME PONS VAZQUEZ 350

2n/a Vocal MARIANO PORTUGAL SERRANO

355

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 7 U Titulars President/a RAUL PONCE PADILLA 279

1r/a Vocal GABRIEL PALOMERO PLA 267

2n/a Vocal MONTSERRAT HERRAIZ DE PEDRO

170

Suplents

President/a JOSE JUAN VICTORIA IGLESIAS

342

President/a NOELIA BELMONTE HERNANDEZ

34

1r/a Vocal ALBERT PEREZ GARCIA 276

1r/a Vocal BEATRIZ PUIG GRIMA 286

2n/a Vocal RAFAEL JIMENEZ HERRADOR 180

2n/a Vocal MANUEL JUAREZ CAÑO 185

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 8 U Titulars President/a MONICA ROJAS PRIETO 642

1r/a Vocal FERRAN RELAT GOBERNA 622

2n/a Vocal ESTANY LORIENTE MARIN 403

Suplents

President/a JORDI SALA MASIP 673

President/a CARLOS SANCHIS GIOSA 685

Page 29: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

1r/a Vocal JORDI RIBOT RESINA 626

1r/a Vocal JOAN CARLES RIU FORNELLS 632

2n/a Vocal CRISTIAN MAESTRE NIZA 411

2n/a Vocal ROSA MARIA MARTIN CALVERAS

421

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 10 A Titulars President/a M.INMACULADA CAROLI.

GARCIA DE LA CERDA 239

1r/a Vocal MARIA ISABEL GARZON IZQUIERDO

258

2n/a Vocal GALO OSVALDO CHAVEZ SUNTA

154

Suplents

President/a SAMUEL AGUILERA ROMERO 7

President/a ELENA BENITEZ NAVARRO 89

1r/a Vocal EULALIA GOMEZ CASTILLO 272

1r/a Vocal JOSE ANTONIO GONZALO MORENO

298

2n/a Vocal PETIT LORENA CRUZ NARVAEZ

176

2n/a Vocal DIEGO CUSCULLOLA RACERO 183

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 10 B Titulars President/a JOSE SANCHEZ GARCIA 370

1r/a Vocal JOSE SANCHEZ IZQUIERDO 371

2n/a Vocal TOMAS PLAZA PARDO 240

Suplents

President/a FRANCISCO TORRES HERNANDEZ

429

President/a FERRAN LADRON D GUEVARA LANAU

1

1r/a Vocal ANTONIO SANCHEZ RUIZ 383

1r/a Vocal JACINTA SIMON RENART 398

2n/a Vocal DARWIN HERNAN PUGA CEVALLOS

259

2n/a Vocal MONTSERRAT RAMOS PALAU 275

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 11 A Titulars President/a PERE GIBERT SALA 411

Page 30: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

1r/a Vocal MARIA JOSEFA GIL BARBA 412

2n/a Vocal TOMAS DIAZ GARRIDO 248

Suplents

President/a ANNA GOMEZ ESPIN 434

President/a JORDI GUANYABENS CLOSAS 467

1r/a Vocal ELVIS GINER MENAGE 420

1r/a Vocal JUAN GOMEZ ARGELICH 428

2n/a Vocal SALVADOR DIAZ TORRES 255

2n/a Vocal FRANCISCO DORADO BARRIGA

266

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 11 B Titulars President/a MERITXELL SANCHEZ FREIRE 493

1r/a Vocal ALBERT SANCHEZ GARCIA 494

2n/a Vocal ANNA PONS VILASECA 325

Suplents

President/a NICOLAS SANCHEZ RABASA 507

President/a JORDI SERRA FLORES 534

1r/a Vocal MONTSERRAT SANCHEZ ORTEGA

504

1r/a Vocal M.CARME SANCHEZ SOTO 510

2n/a Vocal FELISA POZO AGUILERA 331

2n/a Vocal MARTA PRAT IZQUIERDO 338

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 12 U Titulars President/a CARME ROCA PARDO 532

1r/a Vocal DAVID PUIGFERRAT GIBERT 496

2n/a Vocal FRANCISCO JIMENEZ GALERA 289

Suplents

President/a JOSE CARLOS RUBIO TORRENT

552

President/a JOAQUIM SEBASTIAN MONTAL

580

1r/a Vocal JOSE PUTELLAS VILA 505

1r/a Vocal FRANCISCO JAVIER RAMIRO VALERO

512

2n/a Vocal M DOLORS JUBERT SEGURA 300

2n/a Vocal FRANCISCA LARA PONS 309

Page 31: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 13 A Titulars President/a ANTONIO GARCIA ALES 355

1r/a Vocal VERONICA GARCIA MARTINEZ 377

2n/a Vocal MONTSERRAT CHUMILLAS PASCUAL

225

Suplents

President/a ANDRES GOMEZ ARGELICH 408

President/a RAFAEL MARIA GONZALEZ ESTEVES

422

1r/a Vocal ALEX GARCIA PRADAS 385

1r/a Vocal CARMEN GARRIDO CANO 394

2n/a Vocal PEPITA CLOTET PORTA 232

2n/a Vocal ELSA LILIANA CONDOR TREJO 244

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 13 B Titulars President/a SANDRA SANCHEZ

FIGUEREDO 413

1r/a Vocal SALVADOR SALA VILASECA 404

2n/a Vocal M.ANGELES PEREZ ANGULO 245

Suplents

President/a MONTSERRAT SARDANS MARQUILLAS

431

President/a EMIL SOLIMAN WAHBA 453

1r/a Vocal M.DEL MAR SANCHEZ MARTINEZ

417

1r/a Vocal MERCE SANMARTI REGUANT 426

2n/a Vocal CARLES PEREZ HERRAIZ 251

2n/a Vocal MERCEDES PERPIÑAN MARTINEZ

261

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 14 A Titulars President/a M CARME GOMEZ

BUSTAMANTE 502

1r/a Vocal M.LUZ GASCON ALONSO 481

2n/a Vocal GEMMA CORDOBA ARNAU 296

Suplents

President/a DIANA GONFAUS ZUMAJO 513

President/a SILVIA GONZALEZ PLA 535

1r/a Vocal RAMONA GENIQUE PLANAS 486

Page 32: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

1r/a Vocal VICTOR RAMON GIL VEGA 491

2n/a Vocal SILVIA COST MOLINA 312

2n/a Vocal MARIO ANTONIO CRUZ MARTINEZ

320

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 14 B Titulars President/a JAUME SERRA RUBIO 562

1r/a Vocal M.OLGA SANCHEZ RUIZ 523

2n/a Vocal GLORIA PLANAS ROTLLAN 325

Suplents

President/a ANGELA MARIA SILVA CARDONA

577

President/a SILVIA SOLER ROCA 588

1r/a Vocal JOSEP SANTIVERI SOLER 536

1r/a Vocal PATRICIA SEGADO NOVA 545

2n/a Vocal YOLANDA PONS SANCHEZ 333

2n/a Vocal M.CINTA PRAT RUAIX 343

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 15 A Titulars President/a CELIA GARCIA REQUENA 347

1r/a Vocal ESMERALDA GIL CASADO 367

2n/a Vocal MARIA ANGUSTIAS CULEBRAS MORALEJA

226

Suplents

President/a MARIA ALABANZA AGUILERA 17

President/a LUIS DEITX ONETI 231

1r/a Vocal PURIFICACION GOMEZ YESTE 391

1r/a Vocal FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ

401

2n/a Vocal RUBEN DELGADO DIAZ 237

2n/a Vocal IMAN EL ATTAR EL HADRI 251

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 15 B Titulars President/a YOLANDA TALAVERA NIETO 460

1r/a Vocal M.DOLORS SALA RIBALTA 418

2n/a Vocal CARLOS OLMO PAREJO 225

Suplents

Page 33: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

President/a ANTONIO LOPEZ ROLDAN 56

President/a VALERIA NUNES DA SILVA 221

1r/a Vocal ROSA MARIA SANCHEZ MUÑOZ

431

1r/a Vocal M.LOURDES SUNYE SANTAULARIA

456

2n/a Vocal ROCIO PEREZ MARTINEZ 259

2n/a Vocal JOSE LUIS PRADA ROMAN 284

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 16 U Titulars President/a JACINTA PAU TELLEZ 281

1r/a Vocal ANTONIO PARDILLO PEREZ 276

2n/a Vocal JOSEFA HIERRO GARCIA 168

Suplents

President/a JULIA AZORIN RODRIGUEZ 18

President/a MANUEL RAIMUNDO EXPOSITO GIL

99

1r/a Vocal ANTONIO PERPIÑAN MARTINEZ

290

1r/a Vocal MARIA ISABEL REBOLLO RUIZ 310

2n/a Vocal JOSEP MARIA LLADO ALTIMIS 183

2n/a Vocal PEDRO MARTIN TENDERO 215

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 17 A Titulars President/a M.PILAR GARCIA QUESADA 397

1r/a Vocal MARIA DE LA SOLEDAD GARCIA GARCIA

381

2n/a Vocal ANTONIA CORZAN MELGOSA 250

Suplents

President/a M DE LA O GARRIDO BENITO 406

President/a DAVID GOMEZ RECHE 432

1r/a Vocal M.MONTSERRAT GARCIA LLAVINA

387

1r/a Vocal ANTONI GARCIA PAREJO 393

2n/a Vocal LIDIA CUADRA GRIFELL 259

2n/a Vocal GISELA DALMAU MOR 269

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 17 B Titulars President/a MATEO SORROCHE 641

Page 34: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

MONTELLANO

1r/a Vocal M.DEL PILAR SANZ RICO 579

2n/a Vocal XAVIER PLANA FERNANDEZ 367

Suplents

President/a MONTSERRAT TORNE RIFA 666

President/a JOSE TORRES CASERRAS 680

1r/a Vocal SHEILA SATO RUIZ 586

1r/a Vocal M.COSTA SEGARRA COSCOLLANO

593

2n/a Vocal IGNASI PONS CASASAYAS 378

2n/a Vocal ISABEL PRADAS CARO 389

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

5 18 U Titulars President/a M.ISABEL RESTOY ZULLA 539

1r/a Vocal DOLORES PEREZ SANCHEZ 501

2n/a Vocal JUAN RAMON JUAREZ VALVERDE

312

Suplents

President/a CRISTINA SAEZ RUIZ 587

President/a JORDI SEGOVIA JURADO 613

1r/a Vocal RAFAEL PRADAS JIMENEZ 515

1r/a Vocal ISABEL RAMIREZ MERCHAN 530

2n/a Vocal ALICIA IGLESIAS LAO 318

2n/a Vocal M.DOLORS LIARTE VILLARO 328

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

6 1 A Titulars President/a ANTONIA GARCIA HERMOSO 223

1r/a Vocal VANESSA GARRIDO ORTEGA 236

2n/a Vocal JESUS CORRALES LOPEZ 151

Suplents

President/a DOMINGO BELTRAN ARNALDOS

46

President/a ESTEBAN DIEZ DIEZ 162

1r/a Vocal M.JESUS GONZALEZ GONZALEZ

259

1r/a Vocal M.CARMEN GORDILLO MARTINEZ

270

2n/a Vocal JULIA ESPEJO RODRIGUEZ 173

2n/a Vocal VERONICA FERNANDEZ DIAZ 180

Page 35: ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ · Alexis Serra Rovira Imma Torra Bitlloch Josep Maria Sala Rovira Moisès Fargas Santaulària Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

6 1 B Titulars President/a DOLORES EUGENIA RUBIO

PACHECO 295

1r/a Vocal FELIX SANCHEZ GARCIA 323

2n/a Vocal FRANCISCO PEREZ ROC 185

Suplents

President/a ABDELLAH LEALAOUI EL MOUDNE

3

President/a LIDIA LOPEZ SEGURA 32

1r/a Vocal GLORIA SANZ SALLAN 346

1r/a Vocal JONATHAN SERRAL JARDO 355

2n/a Vocal CARMEN JOSEFA PRADAS RODRIGUEZ

203

2n/a Vocal VALENTIN PRIETO PEREZ 212

DIS SEC MESA CÀRREC NOM I COGNOMS Elector/a

6 2 U Titulars President/a MONTSERRAT ROSIÑOL

TARRES 643

1r/a Vocal MANUEL RAMOS PADILLA 605

2n/a Vocal SERGIO LARA PEREZ 370

Suplents

President/a INOCENCIA RUIZ RODRIGUEZ 654

President/a DANIEL SALVIA FARGAS 669

1r/a Vocal JAUME RIERA PLA 622

1r/a Vocal M.DOLORES RIVASES USON 629

2n/a Vocal CARINA NATALIA LLADO RICHTER

382

2n/a Vocal ESTRELLA LORENZO RODRIGUEZ

397

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número.. i correlatius fins el número.. El secretari Vist i plau L’alcalde