Top Banner
FEP, Flame Emission Photometry AAS, Atomic Absorption Spectrophotometry ICPAES, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry
14

AAS Predavanje

Apr 14, 2015

Download

Documents

AAS
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: AAS Predavanje

FEP, Flame Emission Photometry

AAS, Atomic Absorption Spectrophotometry

ICPAES, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry

Page 2: AAS Predavanje

Plamena emisijska atomska fotometrija

Otopina uzorka se u obliku spreja raspršuje u plamen.Konverzija uzorka u aerosol odvija se na principu atomisziranja.Nema kemijskih promjena.

Naime, toplina plamena uzorak samo vaporizira.

Toplina plamena uz aktivnost reducirajućeg plina (gorivo), dekompozira uzorak stvarajući elementarne atome.

npr.

Toplina plamena uzrokuje eksitaciju pojedinih atoma u više elektronsko stanje. Pobuđeni atomi pri vraćanju elektrona u nižu energetsku ljusku emitiraju svjetlost određene valne duljine.

Page 3: AAS Predavanje

Obični filteri mogu izdvajati određene valne dužine.Atomi u parama daju specifične linijske spektre.

Page 4: AAS Predavanje

Kvantitativna plamena fotometrija

Rezultat je graf koji prikazuje intenzitet emisije vers. koncentracije iona u otopini.

Odnos je linearan u srednjem, a u ekstremnim niskim i visokim koncentracija je devijantan.

samoapsorpcija

ionizacija

Page 5: AAS Predavanje

Atomska Apsorpcijska Spektrofotometrija (AAS)

Više primjenjivija od FEP.

Page 6: AAS Predavanje

Katodna lampa

Page 7: AAS Predavanje

Raspršivač

Page 8: AAS Predavanje

Elektrotermalna atomizacija

Grafitna pečGrafitna kiveta

Graphite furnace atomic absorption spectrometry

Electrothermal atomic absorption spectrometry

Page 9: AAS Predavanje

Inductively Coupled Plasma Ionisation

Page 10: AAS Predavanje

Inductively Coupled Plasma Ionisation

Princip:Uzorak se rasprši u tok argonske plazme. Plazmatski plamenik se satoji od koncentričnih kvarcanih cijevi. Unutar kvarcanih cijevi nalazi se uzorak u obliku aerosoli i argonska plazma, a s vanjske strane se nalazi plin za hlađenje. Generator rdiofrekvencija (RF, 1-5 kW, 27 MHz) proizvodi oscilirajuću struju u zavojnici oko cijevi. Tako nastaje oscilirajuće magnetsko polje.

Uzorci se ubrizguju direktno u plazmu. Sve molekule bivaju trenutno atomizirane

Page 11: AAS Predavanje
Page 12: AAS Predavanje

Hidridna tehnika

Page 13: AAS Predavanje
Page 14: AAS Predavanje