Top Banner

Click here to load reader

โปรแกรมทัวร์จีน ลี่เจียง ... · PDF file 2019-12-20 · โปรแกรมทัวร์จีน ลี่เจียง...

Jul 27, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • โปรแกรมทัวรจี์น ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เลสโก มังกรหยกสยบเมฆา (8L) 4วัน 3คืน – รหัสทัวร ์CH282017

 • โปรแกรมทัวรจี์น ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เลสโก มังกรหยกสยบเมฆา (8L) 4วัน 3คืน – รหัสทัวร ์CH282017

  วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิลเีจยีง ซนัยี ่– เมอืงลีเ่จยีง – ประเทศจนี – เมอืงจงเตีย้น หรอืแชงกรลีา่

  10.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์

  W สายการบินลคักี้แอร์ (8L) ซึ่งจะมี เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือ เรื่องของกระเ ป๋าเดินทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ

  13.15 น าท่านเดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงลีเ่จยีง โดยเทีย่วบนิที ่8L826

  * ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท ีสายการบนิไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง * 16.30 เดนิทางถงึ สนามบนิลเีจยีง ซนัยี ่ประเทศจนี เมอืงลีเ่จยีง (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีลา่ (Shagri-La) ซึง่อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักรหย ี ของเมอืงหนงิหลางซึง่อยู่ห่างจากนครคนุหมงิถงึ 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไม,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตวน์านาชนดิ ดว้ยภูมปิระเทศรวมกับทัศนียภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่า “ ดนิแดนแห่งความฝัน ”

  เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร

  พกัที ่ GRACE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

 • โปรแกรมทัวรจี์น ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เลสโก มังกรหยกสยบเมฆา (8L) 4วัน 3คืน – รหัสทัวร ์CH282017

  วนัทีส่อง เมืองจงเตีย้น หรือแชงกรลี่า – วดัชงจ้านหลนิ วดัลามะหรือพระราขวงัโปตาลานอ้ย – ช่องแคบเสอืกระโจน – เมอืงลีเ่จยีง – เมอืงเกา่ลีเ่จีย่ง – รา้นบวัหมิะ

  เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

  น าท่านชม วดัซงจา้นหลนิ (Songzanlin) วัดลามะทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 300 ปี และมพีระลามะจ าพรรษาอยู่มากกว่า 700 รปู สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิห่งราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซือ่มรูีปแบบคลา้ย ”พระราชวังโปตาลา” ทีน่ครลาซาแห่งทเิบต แตข่นาดมกีารย่อสว่นลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่นีถ้อืว่าเป็นศูนยก์ลางแห่งพุทธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสงูทเิบตน่ันเอง ท่านจะไดส้ัมผสักับวัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ีค่อืเขตทเิบตนอ้ย

  เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

  จากนัน้น าท่านชม ช่องเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดตีชอ่งแคบนี้มคีวามแคบมาก จนท าใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน ซึง่ทีต่รงนี้ท่านจะไดช้มววิภูเขาหมิะมังกรหยกในดา้นทีส่งูทีส่ดุดว้ย

 • โปรแกรมทัวรจี์น ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เลสโก มังกรหยกสยบเมฆา (8L) 4วัน 3คืน – รหัสทัวร ์CH282017

  จากน่ันน าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) ลีเ่จยีงเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขาทางตอนเหนือของตา้ลี ่ ซึง่มปีระวัตศิาสตรอ์ันเกา่แกย่าวนานกว่า 800 ปี บนความสงูประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหม้อีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผ่านาซ ีทีอ่พยพมาจากทเิบต ซึง่มคีวามน่าสนใจตรงทีเ่ผ่านาซเีป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ ่

 • โปรแกรมทัวรจี์น ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เลสโก มังกรหยกสยบเมฆา (8L) 4วัน 3คืน – รหัสทัวร ์CH282017

  ใหเ้วลาอสิระแกท่่านไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง (Lijiang Old Town) หรอื เมอืงโบราณตา้เอีย้นเจิน้ เมอืงเกา่แกอ่ายุกว่า 800 ปี ซึง่ภายในเมอืงเกา่นัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเกา่แกท่ีห่าชมไดย้าก และไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีบางหลังเหมอืนโรงเตี๊ยมโบราณทีเ่คยเหน็ตามหนังจนียอ้นยุค บา้นเรอืนสว่นใหญถู่กปรับเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง แล

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.