Top Banner
อาจารย์ดวงพร แสงทอง การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน
38

การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Feb 07, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อาจารย ดวงพร แสงทอง

การบรหารราชการแผนดนในปจจบน

Page 2: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การบรหารราชการแผนดนในปจจบน

การจดระเบยบบรหารราชการแผนดนของไทยในปจจบน เปนไปตามระเบยบบรหารราชการแผนดน (พ.ร.บ.ระเบยบบรหารราชการแผนดน พ .ศ.2534)ประกอบดวยการบรหารราชการสวนกลาง สวนภมภาค และสวนทองถน

Page 3: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบญญตระเบยบบรหารราชการแผนดน พ.ศ.2534 และทแกไขเพมเตม แบงการบรหาราชการแผนดนของไทย ออกเปน 3 สวน ดงน

(1) ระเบยบบรหารราชการสวนกลาง (ส านกนายกรฐมนตร กระทรวง ทบวง กรม)

(2) ระเบยบบรหารราชการสวนภมภาค (จงหวด อ าเภอ) (3) ระเบยบบรหารราชการสวนทองถน (องคการบรหารสวน

จงหวด เทศบาล องคการบรหารสวนต าบล กรงเทพมหานครและเมองพทยา)

Page 4: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจดระเบยบบรหารราชการสวนกลาง

รฐบาลหรอคณะรฐมนตร ทมอ านาจหนาทเขามาบรหารประเทศและก าหนดนโยบายในการบรหารประเทศ การจดระเบยบบรหารราชการสวนกลาง ก าหนดใหมสวนราชการดงน 1. ส านกนายกรฐมนตร 2. กระทรวงหรอทบวงซงมฐานะเทยบเทากระทรวง 3. ทบวงซงสงกดส านกนายกรฐมนตรหรอกระทรวง 4. กรมหรอสวนราชการทเรยกชออยางอนและมฐานะเปนกรมซงสงกดหรอไมสงกดส านกนายกรฐมนตร กระทรวง หรอทบวง

Page 5: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจดระเบยบบรหารราชการสวนภมภาคในปจจบนนน พระราชบญญตระเบยบบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2534 บญญตไววา ใหจดระเบยบบรหารราชการสวนภมภาคดงน

1. จงหวด

2. อ าเภอ

3. ต าบล

4. หมบาน

การบรหารราชการสวนภมภาค

Page 6: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระบบการกระจายอ านาจใหแก อปท.

ระดบบน Upper Tier

1. รบผดชอบภารกจภาพรวม ครอบคลมทงจงหวด 2. ภารกจทระดบลางท าไมได 3. ประสานและสนบสนนระดบลางใหเกดการบรณาการ

ระดบลาง Lower Tier

1. ภารกจเฉพาะพนทในเขตของตนเอง

2. จดท าภารกจตามกฎหมายก าหนด

3. รองขอสนบสนนจากระดบบน

Page 7: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วธการในการจดท าบรการสาธารณะ จดท าเอง รวมกบนตบคคลอนจดท า มอบใหเอกชนจดท าแทน

วตถประสงคของการปกครองทองถน เพอชวยแบงเบาภาระของรฐบาล เพอตอบสนองคนในทองถนอยางแทจรง เพอความประหยด เปนสถาบนทใหการศกษาการปกครองระบอบประชาธปไตย

องคประกอบการปกครองทองถน มสถานะตามกฎหมาย (Legal Status) มพนทและระดบ (Area and Level) มการกระจายอ านาจและหนาท มองคการนตบคคล มการเลอกตงสมาชกองคการหรอคณะผบรหาร มอสระในการปกครองตนเอง มงบประมาณ และจดเกบรายได ไดเอง มการก ากบดแลของรฐ

ความหมายของการปกครองทองถน เปนการปกครองของชมชน มเอกราช มสทธตามกฎหมาย มองคกรทจ าเปนในการบรหาร ประชาชนในทองถนมสวนรวมในการปกครอง

อ านาหนาท แบงตามลกษณะการท ากจการบรการสาธารณะ (public service)และการควบคมตรวจสอบ(police administrative) แบงตามลกษณะของการบงคบใหปฏบต(ตองจดท า และเลอกท า) ทมาของอ านาจหนาท(อ านาจหนาทโดยแท และทเปนของรฐแตรฐมอบใหทองถนท าแทนรฐ

Page 8: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจดโครงสรางของฝายปกครองของไทย

สวนกลาง (รวมอ านาจ)

สวนภมภาค (แบงอ านาจ)

สวนทองถน (กระจายอ านาจ)

ทวไป - อบจ. - เทศบาล - อบต. จงหวด อ าเภอ

กระทรวง ส านก กรม

พเศษ -กทม. - เมองพทยา

ภารกจรฐ ภารกจทองถน

Page 9: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความสมพนธระหวางภารกจ

ภารกจรฐ รกษาความสงบเรยบรอย ปองกนประเทศ การตางประเทศ การอ านวยความยตธรรม การอตสาหกรรม การไฟฟา การประปา การขนสง การศกษา การสาธารณสข ศลปวฒนธรรม

ภารกจทองถน

ก าจดขยะมลฝอย รกษาความสะอาด ใหมน าสะอาดหรอการประปา การตลาด โรงฆาสตว ใหมและบ ารงทางบก ทางน า ดแลรกษาทสาธารณะ

Page 10: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลกการบรหารราชการแผนดน ม 3 หลกการดงนคอ

• ระเบยบบรหารราชการสวนกลาง

• ระเบยบบรหารราชการสวนภมภาค • ระเบยบบรหารราชการสวนทองถน

Page 11: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบยบบรหารราชการสวนกลาง

ไดแก ส านกนายกรฐมนตร กระทรวง ทบวง กรม

หรอสวนราชการทมฐานะเปนกรมอยในความรบผดชอบของรฐบาล

หลกการรวมอ านาจปกครอง

Page 12: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การบรหารราชการสวนกลาง

การจดตง ยบ ส านกนายกรฐมนตร กระทรวง ทบวง กรม

ตองท าเปนพระราชบญญต

นายกรฐมนตร กระทรวง ทบวง กรม มฐานะเปนนตบคคล

Page 13: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส านกนายกรฐมนตร

• เพยงหนวยงานเดยวมฐานะเปนกระทรวง

• มบทบาทเปนแหลงประสานงานระหวางกระทรวงตางๆ และงานอนๆ ในระดบชาตดวย

• ในส านกนายกรฐมนตรนายกรฐมนตรเปนผบงคบบญชา

• ส านกนายกรฐมนตร มสวนราชการ ดงตอไปน

ส านกงานปลดส านกนายกรฐมนตร, กรมประชาสมพนธ และ ส านกงานคณะกรรมการคมครองผบรโภค

Page 14: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระทรวง

• กระทรวงเปนหนวยงานของขาราชการสวนกลางทใหญทสด

• ในแตละกระทรวงมรฐมนตรวาการกระทรวงเปนผบงคบบญชาขาราชการและก าหนดนโยบายของกระทรวง ใหสอดคลองกบนโยบายทคณะรฐมนตรก าหนด

• อนมตและรบผดชอบในการปฏบตราชการของกระทรวงมรฐมนตรวาการกระทรวงเปนผชวยสง

• มปลดกระทรวงซงเปนขาราชการประจ าสงสดในกระทรวงเปนบงคบบญชาขาราชการ

Page 15: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทบวง • เปนหนวยราชการใหญกวากรมแตเลกกวากระทรวง

• ทบวงอาจสงกดส านกนายกรฐมนตร สงกดกระทรวง หรอเปนทบวงอสระ

• เดมประเทศไทยเคยมทบวงเพยงทบวงเดยวคอ "ทบวงมหาวทยาลย" มฐานะเปนกระทรวงมรฐมนตรวาการทบวงรบผดชอบ

• ปจจบนไมมทบวงแลว ยบไปเมอ พ.ศ.2545

Page 16: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรม • เปนหนวยงานราชการขนาดกลางรบผดชอบงานดานใดดานหนง

ของรฐแยกยอยจากกระทรวง หรอ ทบวง

• กรมอาจสงกดส านกนายกรฐมนตร สงกดกระทรวง ทบวง หรอเปนกรมอสระกได

• มอธบดกรมเปนผบงคบบญชาสงสดของ ขาราชการประจ า

• การตงหรอยบ กรมและกรมหรอสวนราชการทเรยกชออยางอนและฐานะเปนกรมให ตราเปนพระราชกฤษฎกา

Page 17: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบยบบรหารราชการสวนภมภาค

ไดแก จงหวด และอ าเภอ

มขาราชการของสวนกลางเปนตวแทนของ กระทรวง ทบวง

กรม ไปประจ าเปนการแบงเบาภาระของสวนกลาง

หลกการกระจายอ านาจการปกครอง

Page 18: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การบรหารสวนภมภาค ( จงหวดและอ าเภอ )

• หมายถง ราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ซงไดแบงแยกออกไปด าเนนการจดท า ตามเขตการปกครองของประเทศ (ไดแกจงหวดและอ าเภอ)

• เพอสนองความตองการของประชาชนในเขตการปกครองนนๆ โดยมเจาหนาทของราชการสวนกลาง ซงไดรบการแตงตงออกไปประจ าตามเขตการปกครองตางๆ ในสวนภมภาคเพอบรหารราชการภายใจการบงคบบญชาของราชการสวนกลาง

• การบรหารราชการสวนภมภาคใชหลก หลกการแบงอ านาจ

Page 19: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จงหวด

•จงหวดเปนหนวยการปกครองในสวนภมภาคทใหญทสด

•จงหวดประกอบดวยอ าเภอหลายๆ อ าเภอ

•จงหวดมฐานะเปนนตบคคล (สวนอ าเภอไมเปนนตบคคล )

•การจดตง ยบ เปลยนแปลงเขตจงหวดตอง

ตราเปนพระราชบญญต

Page 20: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ าเภอ

• อ าเภอคอหนวยราชการบรหารสวนภมภาครองจากจงหวด

• อ าเภอแบงเปนหลายต าแหนงอ าเภอไมมฐานะเปนนตบคคล

• การจดตง ยบ และเปลยนแปลงเขตอ าเภอ กระท าไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎกา

• ในอ าเภอหนงมนายอ าเภอคนหนงเปนหวหนาปกครองบงคบบญชาบรรดาขาราชการในอ าเภอและรบผดชอบงานบรหารราชการของอ าเภอ

Page 21: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กงอ าเภอ

•กงอ าเภอเปนหนวยการปกครองซงรวมหลายต าบล แตไมมลกษณะใหญพอทจะตงเปนอ าเภอ

•มปลดอ าเภอประจ ากงอ าเภอเปนหวหนา และมปลดอ าเภออนๆ ตามจ านวนทจ าเปนหวหนาสวนราชการของกระทรวง

Page 22: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ต าบล

• ต าบลไมเปนการบรหารสวนภมภาคตามพระราชบญญตระเบยบบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2534 แตเปนการบรหารราชการในสวนภมภาคตามพระราชบญญตลกษณะปกครองทองท พ.ศ.2457

• ต าบล ประกอบดวยหมบานหลายๆ หมบาน

• ไมมฐานะเปนนตบคคล

• การจดตงต าบลใหมตามหลกเกณฑโดยออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยจดตงต าบลขนและประกาศในราชกจจานเบกษาตอไป

Page 23: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมบาน

• ตาม พ.ร.บ. ลกษณะปกครองทองท พระพทธศกราช ๒๔๕๗ หมบานเปนหนวยการปกครองในสวนภมภาคทมขนาดเลกทสด

• ถาเปนทมคนอยรวมกนมาก ถงจ านวนบานนอย ใหถอเอาจ านวนคนเปนส าคญประมาณราว ๒๐๐ คนเปนหมบานหนง

• ถาเปนทผคนตงบานเรอนอยหางไกลกน ถงจ านวนคนนอยและจ านวนบานไมต ากวา ๕ บานแลวจะจดเปนหมบานหนงกได

• ในหมบานหนง ใหมผใหญบานคนหนง และมผชวยผใหญบานฝายปกครอง หมบานละสองคน เวนแตหมบานใดมความจ าเปนตองมมากกวาสองคน ใหขออนมตกระทรวงมหาดไทย

Page 24: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบยบบรหารราชการสวนทองถน

ไดแก องคการปกครองสวนทองถนในรปแบบตาง ๆ เชน องคการบรหารสวนจงหวด เทศบาล องคการบรหารสวนต าบล เมองพทยา กรงเทพมหานคร

เปนลกษณะทรฐเปดโอกาสใหมการปกครองตนเอง

โดยมการเลอกตงขนเองในทองถนนนเพอใหมาท าหนาทในการด าเนนกจการและบรหารทองถนนน ๆ ใชหลกการกระจายอ านาจ

Page 25: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประวตการปกครองสวนทองถนของไทย 1

• การปกครองสวนทองถนในประเทศไทยเรมตนตงแต รชกาลท 5

• ใน ร.ศ.124 ( พ.ศ.2448) มการจดตงคณะกรรมการ สขาภบาลตลาดทาฉลอมขนเปน องคการปกครองสวนทองถนแหงแรก

Page 26: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประวตการปกครองสวนทองถนของไทย 2

• พ.ศ.2496 มการตราพระราชบญญตสขาภบาลขน

• พ.ศ .2498 มการตราพระราชบญญตระเบยบบรหารราชการสวนจงหวดขน ท าใหเกดองคการบรหารสวนจงหวด

• พ.ศ. 2518 มการตรา พ.ร.บ.ระเบยบบรหารกรงเทพมหานคร • พ.ศ.2521 มการตรา พ.ร.บ.ระเบยบบรหารเมองพทยา

Page 27: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประวตการปกครองสวนทองถนของไทย 3

(1) พ.ร.บ.องคการบรหารสวนจงหวด พ.ศ.2540 และทแกไขเพมเตม

(2) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และทแกไขเพมเตม

(3) พ.ร.บ.สภาต าบล และองคการบรหารสวนต าบล พ.ศ.2537 และทแกไขเพมเตม

(4) พ.ร.บ.ระเบยบบรหารราชการกรงเทพมหานคร พ.ศ.2528

(5) พ.ร.บ.ระเบยบบรหารราชการเมองพทยา พ.ศ.2542

Page 28: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รปแบบองคกรปกครองทองถนไทย

ปจจบน ม 5 รปแบบ (1) องคการบรหารสวนจงหวด (2) เทศบาล (3) องคการบรหารสวนต าบล (4) กรงเทพมหานคร (5) เมองพทยา

Page 29: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องคการบรหารสวนจงหวด (อบจ.)

• เปนองคกรปกครองสวนทองถนทมขนาดใหญทสด มจงหวดละ 1 แหง ยกเวนกรงเทพมหานคร

• อบจ. จงตงขนเพอบรหารกจการในเขตจงหวด และชวยพฒนางานของเทศบาลและ อบต.

• จดสรางระบบสาธารณปโภคทเทศบาลและ อบต. ไมสามารถท าได เนองจากขาดงบประมาณ เชน จดใหมทอบ าบดน าเสย ประปาหมบาน

• อบจ. มหนาทในการจดบรการสาธารณะใหประชาชนอยางทวถง เชนเดยวกบ อบต. และ เทศบาล

Page 30: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เทศบาล 1

• เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถนในเขตชมชนเมอง

• แบงไดเปน 3 ประเภท คอ เทศบาลต าบล เทศบาลเมอง และเทศบาลนคร ทงนขนอยกบจ านวนประชากรในทองถน ความเจรญทางเศรษฐกจ หรอ รายไดในทองถน

• การพฒนาความเจรญในทองถน เชน อ าเภอหาดใหญ เดมเปนเทศบาลเมองหาดใหญ ตอมายกระดบเปนเทศบาลนครหาดใหญ เพราะมการขยายตวทงประชากร รายได และความเจรญ เปนตน

Page 31: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เทศบาล 2

• เทศบาล มการบรหารงานไดอยางอสระ •พนกงาน เทศบาล และปลดเทศบาล เปนเจาหนาททองถน

ปฏบตงาน ตามภารกจ และหนาทของเทศบาลภายใตการบรหาร และตรวจสอบควบคม

• โดย สมาชกสภาเทศบาล ทมาจากการเลอกตงโดยตรงของ

ประชาชน

Page 32: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องคการบรหารสวนต าบล (อบต.)

• เปน อปท. ระดบต าบล ทอยใกลชดกบประชาชนมากทสด

• จดตงขนมาจากสภาต าบลทมรายไดตามเกณฑทก าหนดไวจงยกฐานะเปน อบต.

• ตงขนเพอดแลทกขสขและใหบรการ ประชาชนในหมบาน และต าบลแทนรฐสวนกลาง

• อบต. สามารถชวยเหลอประชาชนไดรวดเรว และปองกนภยไดลวงหนา

โดยการมอปกรณปองกนไฟ และชวยเหลอผประสบภย น าทวมเบองตนได

Page 33: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรงเทพมหานคร 1 • กทม. เปนทตงเมองหลวงของประเทศไทย • กรงเทพมหานครเปนรปการปกครองทองถนรปแบบพเศษ • มสภากรงเทพมหานคร - ท าหนาท เปนฝายนตบญญตและ

ควบคมการบรหาร • ผวาราชการกรงเทพมหานคร - ท าหนาทฝายบรหาร • ผวาฯ มาจากการเลอกตงโดยตรงของประชาชน • การสมครผวาฯ ไมจ าเปนตองสงกดพรรคการเมองกได • มวาระการด ารงต าแหนง 4 ป • มรองผวาฯ มได 4 คน ซงผวาแตงตงเอง

Page 34: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พทยา

• พทยาตงอยในเขต อ.บางละมง จ.ชลบร เปนเมองทองเทยว

• เดมอยภายใตการดแลของเทศบาลนาเกลอ

• ตงขนโดย พ.ร.บ.ระเบยบการบรหารราชการเมองพทยา พ.ศ.2521 โดยใหยบเลกสขาภบาลนาเกลอแลวจดตงเปน “เมองพทยา”

• เมองพทยา ซงมฐานะเปนนตบคคล ตอมาเมอบานเมองไดเจรญกาวหนาขนกไดมการปรบปรงการบรหารราชการโดยตรา พ.ร.บ.ระเบยบบรหารราชการเมองพทยา พ.ศ.2542 ขนใช

Page 35: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พทยา

• สภาเมองพทยา มาจากการเลอกตง จ านวน 24 คน ท าหนาทเปนฝายนตบญญต

• ปลดเมองพทยา ไดรบการแตงตงจากนายกเมองพทยาโดยความเหนชอบของสภาเมองพทยา มหนาทบรหารกจการของเมองพทยา

• นายกเมองพทยา มาจากการเลอกตงโดยตรง มวาระฯคราวละ 4 ป

• นายกฯ มหนาทในการควบคมและรบผดชอบในการบรหารกจการของเมองพทยา และเปนผบงคบบญชาพนกงานและลกจางเมองพทยา

Page 36: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชด ารสในพระบาทสมเดจพระปกเกลาเจาอยหว

ขาพเจาเหนวาสทธเลอกตงของประชาชนควรทจะเรมตนทการปกครองทองถน ในรปแบบของเทศบาล ขาพเจาเชอวาประชาชนควรจะมสทธมเสยงในกจการของทองถน เราก าลงพยายามใหการศกษาเรองนแกเขา ขาพเจาเหนวาเปนการผดพลาดถาเราจะมการปกครองระบบรฐสภากอนทประชาชนจะมโอกาสเรยนร และมประสบการณอยางดเกยวกบการใชสทธเลอกตงในกจการปกครองทองถน

Page 37: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Page 38: การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน¸„รั้ง...พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

• เอกสารประกอบการสอน วชาการปกครองทองถนไทย อาจารยดวงพร แสงทอง

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา http://www.teacher.ssru.ac.th/duangphon_sa/