Top Banner

Click here to load reader

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งresearch- ... แอนิเมชัน

Jan 14, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • บทท่ี 2

  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

  แนวความคิด

  แอนิเมชนั เร่ืองสุภาษิตไทย เป็นการ์ตูน 2 มิติ ท่ีใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน ไดรู้้ถึงความหมายส านวน สุภาษิตไทย 3 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองเด็กเล้ียงแกะ เร่ืองดินพอกหางหม ูและเร่ืองรักววัให้ผกูรักลูกให้ตี เป็น การ์ตูนสร้างข้ึนเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจและเห็นภาพชดัเจนยิ่งข้ึน การ์ตูนแอนิเมชนั เร่ืองสุภาษิตไทย ไดส้อดแทรกความรู้ไวม้ากมาย โดยการด าเนินเร่ืองจะใชต้วัละครหลกั 4 ตวั ไดแ้ก่ ตน้กลา้ แม่ของตน้ กลา้ คุณครูท่ีปรึกษา และตวัด าเนินเร่ือง คอยให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผูเ้รียน ซ่ึงการ์ตูน แอนิเมชนั 2 มิติ ไดน้ าเสนอเป็นภาพเคล่ือนไหว มีเสียงประกอบ และตวัหนงัสือเพ่ือความเขา้ใจยิง่ข้ึน

  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

  อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ (2557) กล่าวถึง แอนิเมชนัว่า คือ การสร้างภาพเคล่ือนไหว โดยการฉาย ภาพน่ิงหลายๆ ภาพต่อเน่ืองกนัดว้ยความท่ีเหมาะสม ซ่ึงหลกัการจะคลา้ย ๆ กบัการฉายภาพยนตร์ แต่ ภาพยนตร์จะเป็นการใช้ฟิล์ม โดยในแต่ละเฟรมของฟิล์มก็จะเป็นภาพน่ิงเช่นกัน เม่ือน ามาฉาย ภาพต่อเน่ืองกนัดว้ยความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที ก็จะท าให้เกิดภาพเคล่ือนไหวท่ีเรียกว่าภาพยนตร์ นัน่เอง 1. ความหมายขอสตอร่ีบอร์ด (Storboard)

  สตอร่ีบอร์ด คือ การเขียนภาพน่ิงและข้อความเพ่ือก าหนดแนวทางในการถ่ายท าหรือผลิต ภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา การ์ตูน สารคดี เป็นตน้ เพื่อก าหนดการเล่า เร่ือง ล าดับเร่ือง จัดมุมกลอ้ง ก าหนดเวลา ซ่ึงภาพท่ีวาดไม่จ าเป็นจะต้องละเอียดมาก แต่บอก องคป์ระกอบส าคญัได ้มีการระบุถึงต าแหน่งของตวัละครท่ีมีความสมัพนัธก์บัฉากและตวัละครอ่ืน ๆ กรอบแสดงภาพและมุมกลอ้ง แสงเงา เป็นการสเกตซ์ (Sketches) ภาพของเฟรม (Frame) ต่าง ๆ จาก บท เปรียบเสมือนการวาดการ์ตูนในกรอบส่ีเหล่ียมแต่ละช่อง 2. ส่วนประกอบของสตอร่ีบอร์ด

  สตอร่ีบอร์ดจะประกอบไปดว้ยชุดของภาพสเกตซ์ของเฟรมต่างๆ พร้อมค าบรรยายหรือบท สนทนาในเร่ือง ซ่ึงอาจจะเขียนเร่ืองยอ่และบทก่อนหรือ สเกตซ์ภาพก่อน แลว้จึงใส่ค าบรรยายลงไป

 • 7

  อาจมีบทสนทนาหรือไม่มีบทสนทนาก็ได ้และส าหรับการก าหนดเสียงในแต่ละภาพตอ้งพิจารณาว่า ภาพและเสียงไปดว้ยกนัไดห้รือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงธรรมชาติหรือเสียงอ่ืน ๆ 3. แนวทางในการเขียนสตอร่ีบอร์ด ควรศึกษาหลกัการเขียนเน้ือเร่ือง บทบรรยาย การก าหนดมุมกลอ้ง ศิลปะในการเล่าเร่ือง ซ่ึงไม่ ว่าจะเป็นนิทาน นิยาย ละครหรือภาพยนตร์ ลว้นแลว้แต่มีลกัษณะการเล่าเร่ืองคลา้ย ๆ กนั นั่นคือการ เล่าเร่ืองราวของธรรมชาติ มนุษยห์รือสตัว ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง เสมอ ดงันั้น องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีจะขาดไปเสียไม่ไดก้็คือ ตวัละคร สถานท่ีและเวลา ส่ิงส าคญัใน การเขียนบทก็คือ การเร่ิมคน้หาวตัถุดิบหรือแรงบนัดาลใจให้ไดว้่าจะน าเสนออะไร มีแนวความคิด เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ อยา่งไร ซ่ึงแรงบนัดาลใจเหล่านั้นจะถกูน าใชใ้นการก าหนด สถานการณ์ ตวัละคร สถานท่ีและเวลา ของเร่ืองราว 4. เทคนิคในการเขียนบทหรือเน้ือเร่ือง 1. ตอ้งมีการบรรยายสภาพและบรรยากาศของสถานท่ี หรือการพรรณนาภาพอย่าง ใดอยา่งหน่ึง เพ่ือน าความคิดของผูอ่้านใหซ้าบซ้ึงในทอ้งเร่ือง ให้เห็นภาพฉากท่ีวาดดว้ยตวัอกัษรนั้น ใหช้ดัเจน 2. การวางโครงเร่ืองมีการด าเนินเร่ืองตั้งแต่เร่ิมน าเร่ืองจนถึงปลายยอดเร่ือง หรือท่ี เรียกว่า ไคลแมกซ ์(Climax) และจบเร่ืองลงโดยใหผู้อ่้านเขา้ใจและมีความรู้สึกตามเน้ือเร่ือง 3. การจดัตวัละครและใหบ้ทบาทแก่ตวัละครท่ีส าคญัในเร่ือง เพื่อแสดงลกัษณะนิสยั อยา่งหน่ึงอยา่งใด ท่ีก่อใหเ้กิดเร่ืองราวต่าง ๆ ข้ึน 4. การบรรยายเร่ือง แบบการมีตวัตนท่ีเขา้ไปอยู่ในตวัเร่ือง และการเป็นบุรุษท่ีสาม ไดแ้ก่ ตวัละครแสดงบทบาทของตนเอง เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 5. การเปิดเร่ือง อาจใชว้ิธีการให้ตวัละครสนทนากนั การบรรยายตวัละคร การวาง ฉากและการบรรยายตวัละครประกอบ การบรรยายพฤติกรรมของตวัละครแต่ละตวัละคร 5. การจดัท าสตอร่ีบอร์ด การท าสตอร่ีบอร์ดเป็นการสร้างตารางข้ึนมาเพ่ือร่างภาพลงไปตามล าดบัขั้นตอนของเร่ืองตั้งแต่ ตน้จนจบ เพ่ือใหม้องเห็นภาพรวมของงานท่ีจะลงมือท

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.