Top Banner

Click here to load reader

บทที่2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข องedu.nstru.ac.th/thai/research/fileresearch/2_250313_  · PDF file บทที่2

Jan 20, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ

  การดําเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาแบบ ใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก มีการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของสําหรับนํามาใชในการ พัฒนารูปแบบและทดลองใชรูปแบบ ดังนี้ 1) สภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) ความรูเบื้องตน เก่ียวกับการเรียนรูของครู 3) การอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 4) เครือขายการเรียนรู 5) กระบวนการของรูปแบบการปฏิรูปการเรียนรูของ วพร. 6) การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 7) ผูนํา การเปลี่ยนแปลง 8) การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 9) แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 10) การสอนเพ่ือพัฒนา ทักษะการคิด 11) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 12) การใชไอซีที (ICT) ในการเรียนการสอน และ 13) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

  สภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก หลังจากมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับในป พ.ศ. 2464 กระทรวงศึกษาธิการ

  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดขยายการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับใหการศึกษากับราษฎรในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัว ประเทศ แตงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการมีจํานวนจํากัด ไมสามารถจัดตั้งโรงเรียนใหครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ีได กอปรกับในสมัยกอนเสนทางการคมนาคมยังไมสะดวก ชุมชนแตละแหงในพ้ืนท่ีรอบนอกอยู หางไกล จึงทําใหชุมชนแตละแหงคิดจัดตั้งโรงเรียนใหกับบุตรหลาน โดยมีผูใจบุญบริจาคท่ีดินใหสราง โรงเรียน คนในชุมชนชวยกันสละเงินเพ่ือจางครูและพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ รวมท้ังสงบุตรหลาน เขาเรียน เม่ือจบการศึกษาจะไดประกอบอาชีพตาง ๆ ในชุมชนและกลับมาชวยเหลือโรงเรียนจากรุนสู รุนมาจนถึงปจจุบัน

  ปจจุบันความเจริญดานวัตถุกระจายสูทุกพ้ืนท่ีในประเทศ มีการขยายตัวของชุมชน ชุมชนมี บานเรือนหนาแนน การเดินทางคมนาคมสะดวกมากข้ึน ผูปกครองเริ่มสงบุตรหลานมาเรียนในเมืองมาก ข้ึน นอกจากนี้ผูปกครองมองวาโรงเรียนในเมืองมีครูท่ีมีคุณภาพมากกวา มีความพรอมดานอาคาร สถานท่ี สื่ออุปกรณและเทคโนโลยีมากกวาโรงเรียนในชุมชนของตน ถาสงบุตรหลานไปเรียนจะทําใหมี โอกาสในการเรียนรูมากข้ึน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สงผลใหโรงเรียนในชุมชนรอบนอกมี นักเรียนนอยลงกลายเปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนระหวาง 80-300 คน มากกวา 13,000 โรงเรียน ท่ัวประเทศ และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมจํานวนข้ึนเรื่อย ๆ

  จากการศึกษาสภาพปญหาโรงเรียนขนาดเล็กของวรัยพร แสงนภาบวร (2550) พบวา โรงเรียน ขนาดเล็กมีปญหามากมายหลายดาน ดังนี้

 • 11

  1. ปญหาดานบุคลากร เปนปญหาท่ีสําคัญ คือ ขาดแคลนครูและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีครูไม ครบชั้นเรียน มีครูไมตรงกับสาขาวิชาเอก ขาดความชํานาญเฉพาะดาน ครูคนเดียวตองสอนหลายระดับ และหลายกลุมสาระการเรียนรู ปญหาเหลานี้สงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะใน เรื่องการพิจารณาความดีความชอบท่ีคิดเกณฑจํานวนบุคลากร รวมท้ังขาดบุคลากรสายสนับสนุนการ สอน เชน ธุรการ การเงิน พัสดุ และไมมีภารโรง ทําใหครูและนักเรียนตองรับภาระทุกอยาง

  สวนในดานคุณภาพนั้น พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาครูขาดประสบการณในการสรางสื่อ การเรียนการสอน ขาดความรูความเขาใจในการใชสื่อเทคโนโลยี (ICT) ครูขาดการพัฒนา มีการโยกยาย ครูตามฤดูกาล ขาดสวัสดิการท่ีเหมาะสม เชน ท่ีพักอาศัย พาหนะในการเดินทาง เปนตน

  2. ปญหาดานงบประมาณ เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนไมมาก การจัดสรรงบประมาณคิดตาม รายหัวนักเรียน โรงเรียนจึงไดรับงบประมาณคาใชจายรายหัวตามสัดสวนจํานวนนักเรียนท่ีนอยไปดวยไม เพียงพอตอการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑท่ีจําเปนอยางเพียงพอ ทําใหไมสามารถท่ีจะบริหารและจัดการเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพได

  3. ปญหาดานอาคารสถานท่ี สื่อ วัสดุอุปกรณและครุภัณฑตาง ๆ เชน สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีเหมาะสมและทันสมัย หนังสือแบบเรียน หนังสืออานประกอบ แหลง เรียนรูในโรงเรียนและชุมชน อาคารเรียนมีสภาพเกา ชํารุดทรุดโทรม ไมเพียงพอกับความตองการ ขาด แคลนอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน ตลอดจนขาดหองปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตรและภาษา หองน้ําไมถูกสุขลักษณะ และขาดสถ

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.