Top Banner
1 A tankönyvek A tankönyvek megítélésének megítélésének minőségi paraméterei minőségi paraméterei
25

A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

Jan 10, 2016

Download

Documents

fauna

A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei. A tankönyvek történeti változása. Comenius előtt könyv = tankönyv tankönyv = Comenius: Orbis pictus – szöveg + kép Reformpedagógia: tanuló- és tanulóorientált ped. elméletek 1930-tól: technikai fejlődés (Offset-nyomás, mélyszín-nyomás) - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

1

A tankönyvek A tankönyvek megítélésének minőségi megítélésének minőségi

paramétereiparaméterei

Page 2: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

2

A tankönyvek történeti változásaA tankönyvek történeti változása

Comenius előtt könyv = tankönyvComenius előtt könyv = tankönyv tankönyv = Comenius: Orbis pictus – szöveg + tankönyv = Comenius: Orbis pictus – szöveg +

képkép Reformpedagógia: tanuló- és tanulóorientált ped. Reformpedagógia: tanuló- és tanulóorientált ped.

elméletekelméletek 1930-tól: technikai fejlődés (Offset-nyomás, 1930-tól: technikai fejlődés (Offset-nyomás,

mélyszín-nyomás)mélyszín-nyomás) XX. század 2. fele: a tankönyvek „forradalma”: XX. század 2. fele: a tankönyvek „forradalma”:

több hasábos elrendezés, kurzív és kövér betűk, 9 több hasábos elrendezés, kurzív és kövér betűk, 9 féle betűméret, képekféle betűméret, képek

1960-as évektől. Színek alkalmazása1960-as évektől. Színek alkalmazása 1980-tól: színek a szövegben is, betűk, 1980-tól: színek a szövegben is, betűk,

szövegblokkok, tarka sávok szövegblokkok, tarka sávok

Page 3: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

3

A tankönyvek paradigmaváltozásaA tankönyvek paradigmaváltozása

- minden nagy társadalmi, - minden nagy társadalmi, kommunikációs forradalom idején, kommunikációs forradalom idején, utánután

- filozófiák, nevelésfilozófiák, - filozófiák, nevelésfilozófiák, tanuláselméletek módosulása utántanuláselméletek módosulása után

Page 4: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

4

Tanulásfelfogások módosulásaTanulásfelfogások módosulása

Ókor, középkor:Ókor, középkor: interpretált rendszer interpretált rendszer elsajátítása, dogmák, elsajátítása, dogmák, tanulás élőszóval, tanulás élőszóval, reprodukcióreprodukció

Örökség:Örökség: tudás tudás tisztelete, deduktív tisztelete, deduktív logika, tanító, tanítás logika, tanító, tanítás dominanciája, dominanciája, verbalizmusverbalizmus

Klasszikus pedagógia: Klasszikus pedagógia: ismeretforrás a ismeretforrás a valóság észlelése, valóság észlelése, tantárgyak, metodika tantárgyak, metodika kialakulása, kialakulása, ismeretátadásismeretátadás

Örökség:Örökség:szemléltetészemléltetés, tananyag-s, tananyag-központúság, központúság, normatív értékek, a normatív értékek, a tanuló passzivitása, tanuló passzivitása,

a nevelés szerepea nevelés szerepe

Page 5: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

5

Tanulásfelfogások módosulásaTanulásfelfogások módosulása

Reformpedagógia:Reformpedagógia: társadalmilag társadalmilag szükséges szükséges ismeretek ismeretek elsajátítása, elsajátítása, integrált integrált műveltségterületek,műveltségterületek,

ismeretszerzésismeretszerzés

Örökség:Örökség: gyermekközpontúság, gyermekközpontúság, társadalmi szerepre társadalmi szerepre felkészítés, oktatás, felkészítés, oktatás, nevelés + nevelés + képzés képzés szerepeszerepe

Napjaink: Napjaink: Delors-Delors-jelentés, LLL, jelentés, LLL, edukatív edukatív társadalom, társadalom, önképzésönképzés

Nahalka I: Konstruktív ped. I-III. Nahalka I: Konstruktív ped. I-III. Iskolakultúra, 1997/2Iskolakultúra, 1997/2

Információkeresés és Információkeresés és -kezelés, -kezelés, csoportmunka, csoportmunka, adaptív, rugalmas adaptív, rugalmas gondolkodás, gondolkodás, problémamegoldó problémamegoldó tanulástanulás

Page 6: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

6

A tankönyv mint didaktikai eszközA tankönyv mint didaktikai eszköz

Tankönyvi funkciókTankönyvi funkciók1. 1. TudományosTudományos: ismeretközvetítés, a : ismeretközvetítés, a

tudományos megismerés módszertanának tudományos megismerés módszertanának közvetítése, közvetítése, érték- és kultúraközvetítésérték- és kultúraközvetítés

2. 2. PedagógiaiPedagógiai: motiváció, tanulásirányítás, : motiváció, tanulásirányítás, szelektív, diff., rugalmas, önálló, szelektív, diff., rugalmas, önálló, problémamegoldó gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, szemlélet- és tudatformálás, szemlélet- és tudatformálás, perszonifikációperszonifikáció

3. 3. Intézményi: Intézményi: oktatási dokumentum, a oktatási dokumentum, a tantárgyi rendszer manifesztációja, tantárgyi rendszer manifesztációja, értékközvetítés, értékközvetítés, szocializációszocializáció

Page 7: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

7

A tankönyvek megítélésének A tankönyvek megítélésének minőségi paramétereiminőségi paraméterei

A tankönyvek minősége önmagában A tankönyvek minősége önmagában nem létezik társadalmi nem létezik társadalmi meghatározottságmeghatározottság

Szoros összefüggés a tanítás cél-, és Szoros összefüggés a tanítás cél-, és feladatrendszerévelfeladatrendszerével

Ismeretközvetítés – Ismeretközvetítés – Képességfejlesztés – Érték-, és Képességfejlesztés – Érték-, és normaközvetítésnormaközvetítés

Page 8: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

8

Nemzetközi irányelvek a Nemzetközi irányelvek a tankönyvek megítélésébentankönyvek megítélésében

Nemzetközi tankönyvrevízióNemzetközi tankönyvrevízió Előítéletek, negatív klisék, rejtett Előítéletek, negatív klisék, rejtett

előfeltételezések kigyomlálásaelőfeltételezések kigyomlálása Hierarchizált szempontsorok, Hierarchizált szempontsorok,

raszterekraszterek UNESCO-alapelvekUNESCO-alapelvek Konszenzusos standardokKonszenzusos standardok

Page 9: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

9

UNESCO állásfoglalás, 1989UNESCO állásfoglalás, 1989

ALAPELVEK:ALAPELVEK:Tudományos megfelelésTudományos megfelelés

Didaktikai standardDidaktikai standardElőítélet mentességElőítélet mentesség

TranszparenciaTranszparenciaMegfelelő képretorikaMegfelelő képretorika

CÉLOK:CÉLOK:Békére, nemzetközi megértésre nevelésBékére, nemzetközi megértésre nevelésAz emberi jogok tiszteletben tartására nevelésAz emberi jogok tiszteletben tartására nevelésFelelősségre, fogékonyságra nevelés a gyengék, szegények, Felelősségre, fogékonyságra nevelés a gyengék, szegények, elesettek irántelesettek irántKörnyezetvédő magatartásra nevelésKörnyezetvédő magatartásra nevelésA kulturális örökség védelmére nevelésA kulturális örökség védelmére nevelésA kulturális sokszínűség elfogadására nevelésA kulturális sokszínűség elfogadására nevelésToleranciára nevelésToleranciára nevelés

Page 10: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

10

Konszenzusos standardokKonszenzusos standardok1.1. Tudományos megfelelésTudományos megfelelés2.2. Didaktikai standard Didaktikai standard

a tanulók életkori, pszichikus sajátosságainak, értelmi és a tanulók életkori, pszichikus sajátosságainak, értelmi és lelki fejlettségi szintjének való megfeleléslelki fejlettségi szintjének való megfelelés

legyen életszerű, élet közeli a tankönyv; mind legyen életszerű, élet közeli a tankönyv; mind tartalmában, mind a külső megformálásban a tanulók tartalmában, mind a külső megformálásban a tanulók érdekeit tartsa szem előtt. érdekeit tartsa szem előtt.

az “egyetlen igazság” hirdetésének kerülése, az “egyetlen igazság” hirdetésének kerülése, multiperspektívikus megközelítés, sokféleség a multiperspektívikus megközelítés, sokféleség a tartalomban és a módszerekben tartalomban és a módszerekben

A kérdések haladják meg a puszta reprodukció szintjét, A kérdések haladják meg a puszta reprodukció szintjét, és ösztönözzenek a gondolkodás magasabb műveleteire és ösztönözzenek a gondolkodás magasabb műveleteire is (elemzés, összehasonlítás, értékelés stb.)is (elemzés, összehasonlítás, értékelés stb.)

3.3. Előítélet mentesség Előítélet mentesség 4.4. TranszparenciaTranszparencia5.5. KépretorikaKépretorika

Page 11: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

11

Szempontok a tankönyvek Szempontok a tankönyvek megítéléséhezmegítéléséhez

1.1. Szaktudományi szempontokSzaktudományi szempontok

2.2. Pedagógiai-didaktikai szempontok Pedagógiai-didaktikai szempontok

3.3. Nyelvi szempontokNyelvi szempontok

4.4. Könyvészeti szempontok Könyvészeti szempontok

Page 12: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

12

Szaktudományi szempontokSzaktudományi szempontok1. A tankönyv szemlélete1. A tankönyv szemlélete KorszerűKorszerű (a jelen elvárásaihoz alkalmazkodó, nem (a jelen elvárásaihoz alkalmazkodó, nem

elavult).elavult). Faji, nemi, etnikai, vallási Faji, nemi, etnikai, vallási előítéletektől menteselőítéletektől mentes.. ÉrtékmegőrzésreÉrtékmegőrzésre (az élet, a környezet, az emberiség (az élet, a környezet, az emberiség

kulturális örökségének védelmére) ösztönöz.kulturális örökségének védelmére) ösztönöz.

2. A tankönyv nyitottsága2. A tankönyv nyitottsága Az adott tudomány Az adott tudomány megismerési eljárásaimegismerési eljárásai, módszerei, , módszerei,

sajátosságai kiderülnek.sajátosságai kiderülnek. A szerző utal a A szerző utal a vitás kérdésekrevitás kérdésekre, hipotézisekre , hipotézisekre

(kontroverzitás).(kontroverzitás). A szerző fontosnak tartja, hogy az A szerző fontosnak tartja, hogy az előszóbanelőszóban megnyerje a megnyerje a

tanulókat a tanuláshoz (tanulási cél közlése, motiváció)tanulókat a tanuláshoz (tanulási cél közlése, motiváció) A szerző további tanulásra, A szerző további tanulásra, tájékozódásratájékozódásra ösztönzi a ösztönzi a

tanulókat (irodalomajánlással, feladatokkal stb.).tanulókat (irodalomajánlással, feladatokkal stb.).

Page 13: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

13

3. A tananyag kiválasztása3. A tananyag kiválasztása

A tananyag kiválasztásának szempontjait a szerző A tananyag kiválasztásának szempontjait a szerző kinyilvánítjakinyilvánítja..

A tananyag kiválasztása a A tananyag kiválasztása a kritériumainakkritériumainak megfelel. megfelel. A kiválasztott tananyagban szerepelnek a A kiválasztott tananyagban szerepelnek a legújabb legújabb

tudományos ismeretek és módszerek.tudományos ismeretek és módszerek. A kiválasztott tananyagban szerepelnek az A kiválasztott tananyagban szerepelnek az

alapvetőalapvető (lényeges, tipikus és reprezentatív) (lényeges, tipikus és reprezentatív) témák.témák.

A tanulók A tanulók érdeklődésétérdeklődését kielégítő anyagrészek is kielégítő anyagrészek is szerepelnek.szerepelnek.

A kiválasztott tananyag alkalmas a A kiválasztott tananyag alkalmas a problémacentrikusproblémacentrikus tanításra és tanulásra. tanításra és tanulásra.

A tananyaghoz választott A tananyaghoz választott képek, ábrák, térképek, képek, ábrák, térképek, stb. minőségestb. minősége megfelelő. megfelelő.

MennyiségeMennyisége az adott korosztály számára megfelelő. az adott korosztály számára megfelelő.

Page 14: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

14

4. A tananyag strukturáltsága4. A tananyag strukturáltsága

A tananyagrészek A tananyagrészek jól tagoltakjól tagoltak.. A tananyagrészek A tananyagrészek egymásra épülnekegymásra épülnek.. A tananyagrészek A tananyagrészek koherenskoherens egészet alkotnak. egészet alkotnak.

5. A tananyag prezentációja5. A tananyag prezentációja

A tananyag mentes a A tananyag mentes a szakmai pontatlanságoktólszakmai pontatlanságoktól, , vitatható állításoktól.vitatható állításoktól.

A szakterminológia A szakterminológia következetes és korrekt.következetes és korrekt. A tanagyag utal az interdiszciplináris A tanagyag utal az interdiszciplináris

vonatkozásokra (vonatkozásokra (tantárgyköziségtantárgyköziség)) Az Az elsajátítástelsajátítást gyakorlati példák, feladatok, gyakorlati példák, feladatok,

kísérletek stb. segítik.kísérletek stb. segítik.

Page 15: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

15

Pedagógiai-didaktikai szempontokPedagógiai-didaktikai szempontok 1. A tankönyv használhatósága a tanulók 1. A tankönyv használhatósága a tanulók

szempontjából szempontjából (Tanulhatóság)(Tanulhatóság)1.1. Az életkori sajátosságok 1.1. Az életkori sajátosságok A tankönyv figyelembe veszi a tanulók lelki és A tankönyv figyelembe veszi a tanulók lelki és

szociális szociális érettségénekérettségének adott szintjét. adott szintjét. A tankönyv ismeret- és feladatmennyisége A tankönyv ismeret- és feladatmennyisége

arányosarányos a tanulók befogadó-készségével és a a tanulók befogadó-készségével és a rendelkezésre álló idővel.rendelkezésre álló idővel.

A tankönyv a szaktárgy szaknyelvét a tanulók A tankönyv a szaktárgy szaknyelvét a tanulók életkoránakéletkorának megfelelően, ugyanakkor szakmailag megfelelően, ugyanakkor szakmailag helyesen használja.helyesen használja.

A tankönyv A tankönyv nyelvezete és stílusanyelvezete és stílusa a tanulók a tanulók életkorának megfelelő. életkorának megfelelő.

A tankönyv a közvetítendő ismereteket A tankönyv a közvetítendő ismereteket életszerűen életszerűen mutatja be.mutatja be.

Page 16: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

16

Pedagógiai-didaktikai szempontokPedagógiai-didaktikai szempontok

1.2.Tanulásmódszertani szempontok 1.2.Tanulásmódszertani szempontok

A tananyag megértését és elsajátítását A tananyag megértését és elsajátítását sokféle sokféle didaktikaididaktikai megoldás segíti. megoldás segíti.

A tankönyv nagy gondot fordít az ismeretek A tankönyv nagy gondot fordít az ismeretek rendszerezésérerendszerezésére..

A tankönyv lehetőséget ad az A tankönyv lehetőséget ad az önellenőrzésreönellenőrzésre.. A tankönyv többféle A tankönyv többféle tanulási módszertanulási módszer elsajátítására elsajátítására

és gyakorlásra ad lehetőséget.és gyakorlásra ad lehetőséget. A tankönyv A tankönyv problémaelemzőproblémaelemző tanulásra ösztönöz. tanulásra ösztönöz. A szerző felhívja a tanulók figyelmét A szerző felhívja a tanulók figyelmét egyéb egyéb

ismeretszerzésiismeretszerzési lehetőségekre. lehetőségekre. A tankönyv az önálló A tankönyv az önálló tanulási képességtanulási képesség fejlesztésére fejlesztésére

alkalmas.alkalmas.

Page 17: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

17

Pedagógiai-didaktikai szempontokPedagógiai-didaktikai szempontok1.3. Motiváció1.3. Motiváció A A tanulási céloktanulási célok a tanuló számára ismertek. a tanuló számára ismertek. A A követelményekkövetelmények a tanuló számára nyilvánvalóak. a tanuló számára nyilvánvalóak. A tankönyv a tanulók A tankönyv a tanulók érdeklődését felkeltiérdeklődését felkelti, ,

tanulásra, gyakorlásra motivál.tanulásra, gyakorlásra motivál. Játékra, cselekvésre, feladatmegoldásraJátékra, cselekvésre, feladatmegoldásra ösztönöz. ösztönöz.1.4. Illusztrációk1.4. Illusztrációk Az illusztrációk Az illusztrációk sokféléksokfélék (képek, ábrák, grafikonok, (képek, ábrák, grafikonok,

térképek stb.)térképek stb.) Tartalmuk Tartalmuk összhangban áll a tankönyv magyarázó összhangban áll a tankönyv magyarázó

szövegével.szövegével. Az illusztrációk Az illusztrációk méretemérete megfelelő (jól láthatók, megfelelő (jól láthatók,

elemezhetők).elemezhetők). Az illusztrációk Az illusztrációk számaszáma megfelelő. megfelelő. Az illusztrációk Az illusztrációk hatékonyanhatékonyan segítik a tanulást (nem segítik a tanulást (nem

pusztán dekoratív szerepük van).pusztán dekoratív szerepük van).

Page 18: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

18

Pedagógiai-didaktikai szempontokPedagógiai-didaktikai szempontok

1.5 Kérdések és feladatok1.5 Kérdések és feladatok

A kérdések A kérdések nehézségi fokanehézségi foka a tanulók a tanulók életkorának megfelelő.életkorának megfelelő.

A A reproduktív és az elemző kérdések arányareproduktív és az elemző kérdések aránya megfelelő.megfelelő.

A kérdések A kérdések lényeges, fontoslényeges, fontos területre területre irányulnak.irányulnak.

A tankönyv a rendszeres A tankönyv a rendszeres ismétlésnek, ismétlésnek, összefoglalásnakösszefoglalásnak megteremti a feltételeit. megteremti a feltételeit.

A tankönyv A tankönyv változatos változatos feladatokat kínál.feladatokat kínál.

Page 19: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

19

2. A tankönyv használhatósága a tanárok 2. A tankönyv használhatósága a tanárok szempontjából szempontjából (Taníthatóság)(Taníthatóság)

2.1. A tankönyv szerkezete2.1. A tankönyv szerkezete Az Az előszó előszó tanár és tanuló számára fontos tanár és tanuló számára fontos

ismereteket tartalmaz a tankönyv ismereteket tartalmaz a tankönyv használatával kapcsolatban.használatával kapcsolatban.

A A regiszterekregiszterek (név, hely) segítik a tájékozódást(név, hely) segítik a tájékozódást fogalomlexikonfogalomlexikon pontos, korrekt. pontos, korrekt. A kérdések, feladatokA kérdések, feladatok megoldásai megoldásai szervesen szervesen

illeszkednek a tankönyvi tartalomhoz. illeszkednek a tankönyvi tartalomhoz. A A hivatkozásokhivatkozások (irodalom, forrás, kép, ábra (irodalom, forrás, kép, ábra

stb.) korrektek.stb.) korrektek. A tankönyv A tankönyv magyarázó szövege és didaktikai magyarázó szövege és didaktikai

apparátusa közötti arányapparátusa közötti arány kiegyensúlyozott. kiegyensúlyozott.

Page 20: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

20

2.2. A tankönyv tartalma2.2. A tankönyv tartalma

A tanulók érdeklődését kielégítő anyagrészek is A tanulók érdeklődését kielégítő anyagrészek is szerepelnek.szerepelnek.

A tananyagrészek koherens egészet alkotnak.A tananyagrészek koherens egészet alkotnak. A tananyag tartalma megfelel a tanulók életkorának.A tananyag tartalma megfelel a tanulók életkorának. Mennyisége az adott korosztály számára megfelelő.Mennyisége az adott korosztály számára megfelelő. A szakterminológia a tanulók életkorának megfelelő.A szakterminológia a tanulók életkorának megfelelő. A tanagyag utal az interdiszciplináris vonatkozásokra A tanagyag utal az interdiszciplináris vonatkozásokra

(tantárgyköziség).(tantárgyköziség). A bevezetett új fogalmak megfelelő sorrendben, egymásra A bevezetett új fogalmak megfelelő sorrendben, egymásra

épülő fogalmi hálóként jelennek meg a tankönyvben.épülő fogalmi hálóként jelennek meg a tankönyvben. A tankönyv alkalmas a követelményekben előírt tantárgyi A tankönyv alkalmas a követelményekben előírt tantárgyi

készségek és képességek fejlesztésére.készségek és képességek fejlesztésére.

Page 21: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

21

2.3. A tankönyv tanítás-módszertani megoldásai2.3. A tankönyv tanítás-módszertani megoldásai

A tankönyvet módszertani pluralizmus jellemzi.A tankönyvet módszertani pluralizmus jellemzi. A tankönyv alkalmas a különböző haladási tempójú A tankönyv alkalmas a különböző haladási tempójú

tanulók tanulásának differenciált irányítására.tanulók tanulásának differenciált irányítására. A tankönyv alkalmas az önálló tanulásra.A tankönyv alkalmas az önálló tanulásra. A tankönyv alkalmas a csoportmunkára.A tankönyv alkalmas a csoportmunkára. A tankönyv lehetőséget kínál a tantárgyspecifikus A tankönyv lehetőséget kínál a tantárgyspecifikus

munkaformákra.munkaformákra. Az elsajátítást gyakorlati példák, feladatok, Az elsajátítást gyakorlati példák, feladatok,

kísérletek stb. segítik.kísérletek stb. segítik. A tananyagrészek egymásra épülnek.A tananyagrészek egymásra épülnek. A tananyagrészek jól tagoltak.A tananyagrészek jól tagoltak. A tankönyv jól alkalmazható a képességfejlesztő A tankönyv jól alkalmazható a képességfejlesztő

tanulásirányításban.tanulásirányításban.

Page 22: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

22

Nyelvi szempontokNyelvi szempontok A tankönyv a Magyar Tudományos Akadémia A tankönyv a Magyar Tudományos Akadémia

(nemzetiségi tankönyvek esetében az adott (nemzetiségi tankönyvek esetében az adott idegen nyelv) jóváhagyott helyesírási és idegen nyelv) jóváhagyott helyesírási és nyelvhelyességi szabályainak megfelel.nyelvhelyességi szabályainak megfelel.

A tankönyv nyelvezete a magyar irodalmi A tankönyv nyelvezete a magyar irodalmi köznyelv elfogadott normáinak megfelel.köznyelv elfogadott normáinak megfelel.

A tankönyv nyelvezete közérthető és A tankönyv nyelvezete közérthető és választékos.választékos.

A szókincs a tanulók életkorának megfelelő.A szókincs a tanulók életkorának megfelelő. A szövegben előforduló idegen, régies, A szövegben előforduló idegen, régies,

tájnyelvi szavak magyarázata megfelelő.tájnyelvi szavak magyarázata megfelelő.

Page 23: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

23

Könyvészeti szempontokKönyvészeti szempontok A könyvtest formátuma, súlya és A könyvtest formátuma, súlya és

kötése a tanuló életkorának kötése a tanuló életkorának megfelelő.megfelelő.

A betűtípus, betűméret, A betűtípus, betűméret, tükörméret és címrendszer a tükörméret és címrendszer a tanuló életkorának megfelelő.tanuló életkorának megfelelő.

A szöveg tagolása és kiemelések A szöveg tagolása és kiemelések megfelelőek.megfelelőek.

A nyomdai kivitelezés (kép és A nyomdai kivitelezés (kép és szöveg, színek) megfelelőek.szöveg, színek) megfelelőek.

Page 24: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

24

Melyiket válasszam?

Önmagában vett tankönyvi minőség nem létezik!

• A tankönyvválasztás előtt a pedagógiai feltételeket elemezni kell!

• A tanuló érdekei, a kliensek elvárásai, a pedagógiai szituáció, a pedagógus habitusa együttesen határozzák meg a tankönyvválasztást!

Page 25: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

25

Köszönöm a figyelmet!