Top Banner
Program badania 1. Oglądanie barku 2. Czynne i bierne ruchy obręczy kończyny górnej unoszenie i opuszczanie obręczy kończyny górnej przednie i tylne ruchy obręczy kończyny górnej 3. Ocena palpacyjna obręczy kończyny górnej (w spoczynku i w ruchu) (ryc. 8.1–8.8) 4. Badanie gry stawowej staw mostkowo-obojczykowy (ryc. 8.9) staw barkowo-obojczykowy (ryc. 8.10) ruchomość łopatki na klatce piersiowej (ryc. 8.11) 5. Testy oporowe mięśni obręczy kończyny górnej synergie rotatory łopatki 6. Badanie kręgosłupa szyjnego 8. Badanie obręczy kończyny górnej
9

8. Badanie obręczy kończyny górnej - wydawnictwopzwl.pl · Test ruchowy sprężynowania następuje w kierun-ku przeciwległego biodra. Testy oporowe dźwigaczy obręczy kończyny

Feb 27, 2019

Download

Documents

lykhue
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Program badania

1. Ogldanie barku

2. Czynne i bierne ruchy obrczy koczyny grnej unoszenie i opuszczanie obrczy koczyny grnej przednie i tylne ruchy obrczy koczyny grnej

3. Ocena palpacyjna obrczy koczyny grnej (w spoczynku i w ruchu) (ryc.8.18.8)

4. Badanie gry stawowej staw mostkowo-obojczykowy (ryc. 8.9) staw barkowo-obojczykowy (ryc. 8.10) ruchomo opatki na klatce piersiowej (ryc. 8.11)

5. Testy oporowe mini obrczy koczyny grnej synergie rotatory opatki

6. Badanie krgosupa szyjnego

8. Badanie obrczy koczyny grnej

8.1. Badanie palpacyjne obrczy koczyny grnej w spoczynku 85

8.1. Badanie palpacyjne obrczy koczyny grnej w spoczynku

Badanie palpacyjne obrczy koczyny grnej pozwala na ocen ruchomoci jej staww(ryc. 8.1): stawu mostkowo-obojczykowego , stawu barkowo-obojczykowego

oraz przyczepw mini obrczy koczyny grnej na opatce i obojczyku dwigacza opatki, czworobocznego, pochyych, mostkowo-obojczykowo-sutkowego, podobojczykowego.

Nastpnie testuje si: wyrostek kruczy opatki , 1. ebro .

Piercie utworzony obustronnie z pierwszych eber stanowi biomechaniczn podstawdla zmiennego, otwartego piercienia obrczy koczyny grnej.

Ryc. 8.1. (Z: Frisch H.: Programmierte Untersuchung des Bewegungsapparates. 6. Aufl.Springer, Berlin-Heidelberg 1995.)

M. levator scapulae

1. ebro

M. trapezius

M. sternocleidomastoideus

M. scalenus mediusM. scalenus anterior

Plexus brachialisRozwr mini pochyychA. subclavia

M. subclavius

Staw mostkowo--obojczykowy

Staw barkowo--obojczykowy

Processuscoracoideus

Minie obrczy koczyny grnej

86 8. Badanie obrczy koczyny grnej

Bark jest unoszony przeciw oporowi; ocenia si si i bolesno mini. Minie to-niczne maj skonno do skrcenia. W ten sposb mona ustali przyczyn blu w obrbiemini barku i szyi, ktre przy zaburzeniach stawowych w barku lub czci szyjnej krgo-supa mogyby by zmienione. Skrcenie mini moe by leczone w ten sposb, e po na-piciu izometrycznym minia w fazie relaksacji poizometrycznej wykonuje si ponowneuciskanie barku w d.

Strona promieniowa wskaziciela wchodzi w kontakt z ebrem. Minie s rozlunioneprzez obrt gowy w stron testowan. Test ruchowy sprynowania nastpuje w kierun-ku przeciwlegego biodra.

Testy oporowe dwigaczy obrczy koczyny grnej (ryc. 8.2)

Test sprynowania pierwszego ebra (ryc. 8.3)

Ryc. 8.2

Ryc. 8.3

8.2. Badanie palpacyjne staww obrczy koczyny grnej w ruchu 87

8.2. Badanie palpacyjne staww obrczy koczynygrnej w ruchu

Testuje si ruch wypukej powierzchni stawowej obojczyka w kierunku czaszkowym(a) i ogonowym (b), najlepiej z grnego lub przedniego brzegu szczeliny stawu.

Powierzchnia stawowa obojczyka jest wklsa w tej paszczynie lizgu. Ruch lizgo-wy odbywa si w stron brzuszn (protrakcja) i grzbietow (retrakcja), na wypukej po-wierzchni stawowej mostka, gdzie znajduje si o ruchu.

Staw mostkowo-obojczykowy ruch czaszkowo-ogonowy (ryc. 8.4 a, b)

Staw mostkowo-obojczykowy protrakcja i retrakcja (ryc. 8.5 a, b)

Ryc. 8.4 a Ryc. 8.4 b

Ryc. 8.5 a Ryc. 8.5 b

88 8. Badanie obrczy koczyny grnej

Testowany ruch rotacji obojczyka wyzwala si przez rotacj ramienia (1). Ruch ten za-czyna si najpierw towarzyszcym ruchem obojczyka w stawie barkowo-obojczykowym.Uskok pomidzy wyrostkiem barkowym opatki i obojczykiem zmienia si (2). W ten spo-sb testuje si ruch obojczyka jako zewntrzn (a) lub wewntrzn (b) rotacj w stawiemostkowo-obojczykowym (3).

Ruch obojczyka w kierunku czaszkowym (a) i ogonowym (b) rejestruje si przy zmia-nach uskoku pomidzy wyrostkiem barkowym opatki i obojczykiem.

Staw mostkowo-obojczykowy rotacja zewntrzna i wewntrzna (ryc. 8.6 a, b)

Staw barkowo-obojczykowy ruch czaszkowo-ogonowy (ryc. 8.7 a, b)

Ryc. 8.6 a Ryc. 8.6 b

Ryc. 8.7 a Ryc. 8.7 b

8.2. Badanie palpacyjne staww obrczy koczyny grnej w ruchu 89

Rotacje zewntrzna i wewntrzna ramienia (1) wyzwalaj ruch towarzyszcy w stawiebarkowo-obojczykowym (2).

Staw barkowo-obojczykowy rotacja zewntrzna i wewntrzna (ryc. 8.8 a, b)

Ryc. 8.8 a Ryc. 8.8 b

90 8. Badanie obrczy koczyny grnej

8.3. Badanie gry stawowej w stawie mostkowo-obojczykowym

Ustawienie wyjciowe:W pozycji siedzcej (a) lub lecej (bd).

Wykonanie:Przesunicie testowe obojczyka w kierun-ku czaszkowym odbywa si albo w pozycjisiedzcej za pomoc kciuka i wskaziciela(a), albo w pozycji lecej za pomoc wy-prostnej czci wskaziciela (c) lub opuszkikciuka (b).

Ruch w kierunku czaszkowym jest rozpo-znawalny na podstawie zmiany szczelinystawowej. Ruch w kierunku ogonowym (d)jest zablokowany przez pierwsze ebro (e).

Ruch lizgowy obojczyka w kierunku czaszkowym i ogonowym (ryc. 8.9 ae)

Ryc. 8.9 a Ryc. 8.9 b

Ryc. 8.9 c Ryc. 8.9 d

Ryc. 8.9 e

8.4. Badanie gry stawowej stawu barkowo-obojczykowego 91

Druga rka stabilizuje jednoczenie staw barkowo-obojczykowy. Jeeli przy porwnaniuobu stron rejestruje si zmniejszenie zdolnoci lizgowej, wtedy powtrzenie chwytu testo-wego moe by wykorzystane jako terapeutyczne w celu uzyskania prawidowego ruchulizgowego.

8.4. Badanie gry stawowej stawubarkowo-obojczykowego

Badanie i leczenie mog by przeprowadzone w pozycji siedzcej (a) lub lecej (b).Ruch testowy odbywa si w kierunku brzusznym. Ruch w kierunku grzbietowym jest zablo-kowany przez wyrostek barkowy opatki.

Ruch lizgowy brzuszny obojczyka (ryc. 8.10 a, b)

Ryc. 8.10 a Ryc. 8.10 b

92 8. Badanie obrczy koczyny grnej

8.5. Ruch lizgowy opatki

Swobodna ruchomo opatki jest moliwa przy wszystkich ruchach obrczy koczyny gr-nej. Nierwnowaga mini przylegajcych do opatki moe prowadzi do znacznych zabu-rze ruchowych barku.

Badanie odbywa si w uoeniu na boku; opatka poruszana jest w kierunku czaszko-wym i ogonowym (a), nastpnie przyrodkowo i bocznie (b) z rwnoczesn rotacj we-wntrzn i zewntrzn (c). Schemat moliwoci ruchowych opatki i ramienia pokazano narycinie d.

Ruchy lizgowe opatki na klatce piersiowej (ryc. 8.11 ad)

Ryc. 8.11 a Ryc. 8.11 b

Ryc. 8.11 c Ryc. 8.11 d