Top Banner
S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací Zpracovala: Pavla Krhounková, referent informační soustavy a daní, Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury odbor, oddělení: odbor ekonomiky a majetku, oddělení informační soustavy a daní, odbor školství a kultury, oddělení kultury telefon: 48 524 3381 Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a kultury Projednáno: ve 12. RM dne 19. 6. 2012 Poznámka: Předkládá: Bc. Martina Rosenbergová, v.r. primátorka Statutárního města Liberec Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání s c h v a l u j e majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanická zahrada Libe- rec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec
22

6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

May 13, 2018

Download

Documents

hoangnguyet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

L I B E R E C

6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012

Bod pořadu jednání:

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací

Zpracovala: Pavla Krhounková, referent informační soustavy a daní, Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury

odbor, oddělení: odbor ekonomiky a majetku, oddělení informační soustavy a daní, odbor školství a kultury, oddělení kultury

telefon: 48 524 3381

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a kultury

Projednáno: ve 12. RM dne 19. 6. 2012

Poznámka:

Předkládá:

Bc. Martina Rosenbergová, v.r.

primátorka Statutárního města Liberec Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanická zahrada Libe-rec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Page 2: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

2

a

u k l á d á

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,

zajistit podpis majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanic-ká zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šal-dy Liberec primátorkou města Bc. Martinou Rosenbergovou a jejich předání ředitelům kul-turních příspěvkových organizací.

T: neprodleně

Page 3: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

3

Důvodová zpráva

V platných zřizovacích listinách kulturních příspěvkových organizací je uvedeno v článku V. Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření, že „Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny“.

Vzhledem k tomu, že byly odborem ekonomiky a majetku provedeny v roce 2011 v organizacích Botanická zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Libe-rec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec inventury svěřeného majetku Statutárního města Liberec, odbor školství a kultury předkládá Radě města Liberec k odsouhlasení a Zastupitelstvu města Liberec ke schválení návrhy majetkových příloh ke zřizovacím listinám k datu 1. 1. 2012, které aktualizují majetkové přílohy kulturních příspěvkových organizací.

Přílohy

1) Návrh majetkové přílohy ke zřizovací listině Botanické zahrady Liberec

2) Návrh majetkové přílohy ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec

3) Návrh majetkové přílohy ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec

4) Návrh majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec

Page 4: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Příloha ke z řizovací listin ě

1.1.2012

Název organizace:

Sídlo organizace: Liberec 1, Purkyňova 630/1, PSČ 460 01

IČO: 00079677

Forma hospodaření: příspěvková organizace

Specifikace sv ěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

Movitý majetek Software pořizovací 0,00

Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 0,00

Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 181 390 674,70

Movitý majetek Samostatné movité v ěci pořizovací 6 164 088,27

Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 1 036 772,00

Movitý majetek Umělecká díla a p ředměty pořizovací 929 680,00

C E L K E M : 189 521 214,97

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 63 106,40

Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 5 261 706,73

C E L K E M : 5 324 813,13

Botanická zahrada Liberec, p říspěvková organizace

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .… ze dne ……..… byl vymezen majetek ve vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:

1

Page 5: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4088848 opěrná zeď parc. , SBZ Purkyňova KO-0065/05001 150 000,004088845 expoziční skleníky parc. , SBZ Purkyňova KU-0065/02001 169 151 752,054088849 park-úpravy terénu parc. , SBZ Purkyňova KU-0065/02004 150 102,004088851 studna pro čerpání vody parc. , SBZ Purkyň KU-0065/02005 95 466,004088841 vstupní objekt parc. , SBZ Purkyňova ND-01-BEZC/08001 2 438 624,004088842 kotelna parc. , SBZ Purkyňova ND-01-BEZC/08002 5 452 767,504088843 kiosek parc. 3174/6, SBZ Purkyňova ND-01-BEZC/08003 1 326 647,004088844 hospodářská budova parc. , SBZ Purkyňova ND-01-BEZC/08004 841 429,154086602 Purkyňova 630/1, parc. 3175 (Botanická zahrada) ND-01-P-0630 1 599 958,004088850 přípojka kanalizace, SBZ Purkyňova PR-0065/02001 57 144,004088846 oplocení-posuvná brána, SBZ Purkyňova ST-0065/03001 69 809,004088847 oplocení v rámech, SBZ Purkyňova ST-0065/03002 56 976,00

mezisou čet: 181 390 674,704088377 dieselcentrála DHM:0021 58 720,004088378 chemistr DHM:0029 10 200,004088388 parní stelirizátor DHM:0044 16 685,504088389 vrtačka sloupová DHM:0046 18 714,004088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,004088391 ventilátor EFG 35 C DHM:0058 22 914,024088392 ventilátor EFG 35 C DHM:0059 22 914,004088393 ventilátor EFG 40 C DHM:0060 25 384,004088394 ventilátor EFG 40 C DHM:0061 25 384,004088395 lednice Calex DHM:0064 16 690,004088396 manipulační vozík na přepravu palem DHM:0065 104 693,104088397 automobil VW Transportér DHM:0067 797 790,004088398 laboratorní fotomikroskop DHM:0068 74 883,004088399 počítač PC Pentium DHM:0069 106 262,004088400 vitrína (nový pavilon) DHM:0070 31 710,004088401 chladící zařízení DHM:0071 34 980,004088402 zametací stroj Eureka 500 ET 240 DHM:0073 121 323,004088403 nabíječka baterií DHM:0074 22 237,004088404 vysavač Chibli 59M DHM:0075 26 547,004088405 prosklená vitrína DHM:0076 119 926,004088406 mosazné zábradlí k vitríně DHM:0077 87 000,004088407 lešení Favorit DHM:0078 93 000,004088408 drhnoucí a vysávací stroj WAP SSE 430 DHM:0079 68 900,004088409 stínění skleníků DHM:0080 593 097,054088410 řídící systém pro autom. stínění depoz. skleníků DHM:0080 67 200,004088411 osobní automobil Škoda Fabia DHM:0085 437 665,004088412 drtič větví motorový PZ 100 M-b DHM:0086 186 660,004088413 PC monitor+příslušenství DHM:0087 20 000,004088414 videokamera DHM:0088 59 760,004088415 docházkový systém DHM:0089 56 617,004088416 vitrína z hliníkových profilů DHM:0090 45 308,004088417 chladící zařízení DHM:0092 75 000,004088418 sestava kuchyňského nábytku DHM:0095 65 940,004088419 chladící zařízení pro akvária DHM:0096 75 000,004088420 laminární box Biotrade - laboratoř DHM:0097 116 858,004088421 promítací přístroj - dataprojekt DHM:0099 158 528,004088384 přenosný počítač NB DELL DHM:0100 50 032,004088385 traktor Antonio Carraro DHM:0101 1 230 080,004088386 zvukový průvodce BZ DHM:0102 100 000,004088387 sestava výpočetní techniky (počítač+příslušenství) DHM:0103 33 298,004088380 zvukový průvodce DHM:0104 107 100,00

2

Page 6: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4088381 štěrbinový filtr vč. příslušenství DHM:0107 62 954,604088379 sněhová fréza SF 1330 DHM:0109 71 388,004088972 mobilní stojan na 14 kol se střechou 300x180x220cm DHM:0110 54 621,004088382 zvukový průvodce DVG LIBRA DHM:0111 190 400,004088383 zvukový průvodce DVG LIBRA DHM:0112 190 400,004092381 zvukový průvodce DVG LIBRA DHM:0113 192 000,00

mezisou čet: 6 164 088,274086142 parcela č. 3128, k.ú. Liberec PA/01/2/03128:000/0|P 13 824,004086143 parcela č. 3174/1, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:001/0|P 144 642,004086144 parcela č. 3174/2, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:002/0|P 68 083,004086145 parcela č. 3174/6, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:006/0|P 162,004086146 parcela č. 3174/7, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:007/0|P 996,004086147 parcela č. 3174/8, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:008/0|P 2 022,004086148 parcela č. 3174/9, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:009/0|P 795,004086149 parcela č. 3174/10, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:010/0|P 2 322,004086150 parcela č. 3174/11, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:011/0|P 1 047,004086151 parcela č. 3174/12, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:012/0|P 21 853,004086152 parcela č. 3174/13, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:013/0|P 100 173,004086153 parcela č. 3174/14, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:014/0|P 1 938,004086154 parcela č. 3174/15, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:015/0|P 756,004086155 parcela č. 3174/16, k.ú. Liberec PA/01/2/03174:016/0|P 5 621,004086156 parcela č. 3175, k.ú. Liberec PA/01/2/03175:000/0|P 672 538,00

mezisou čet: 1 036 772,004086849 bronzová stolová vitrína, umělecké dílo UD:094 375 000,004086850 bronzová vitrína, umělecké dílo UD:098 359 000,004086851 araukarit 96 x 66 cm, umělecké dílo UD:105 35 000,004086852 araukarit 57 x 36 cm, umělecké dílo UD:106 15 000,004086853 sbírka kamenů - araukarit, umělecké dílo UD:108 60 580,004093364 depresivní interaktivní lavice, kamenosoch.umě UD:114 50 000,004093366 sbírkový komplet ulit a lastur, umělecké dílo UD:115 5 100,004093365 sedák (kámen), kamenosochařské umělecké dílo UD:116 30 000,00

mezisou čet: 929 680,00

Celkem : 189 521 214,97POZNÁMKA:

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je uveden v celkové výši.

V Liberci, dne primátorka Statutárního města LiberecBc. Martina Rosenbergová

3

Page 7: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Příloha ke z řizovací listin ě

1.1.2012

Název organizace: Zoologická zahrada Liberec, p říspěvková organizace Sídlo organizace: Liberec 1, Masarykova 1347/31, PSČ 460 01

IČO: 00079651

Forma hospodaření: příspěvková organizace

Specifikace sv ěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

Movitý majetek Software pořizovací 0,00

Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 314 453,60

Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 245 589 081,54

Movitý majetek Samostatné movité v ěci pořizovací 15 958 798,37

Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 11 321 159,80

Movitý majetek Umělecká díla a p ředměty pořizovací 0,00

C E L K E M : 273 183 493,31

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 200 054,93

Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 10 892 794,68

C E L K E M : 11 092 849,61

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .… ze dne ……..… byl vymezen majetek ve vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:

Stránka 1

Page 8: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4086845 film o ZOO Liberec DNM:4000 75 632,604092483 Grafický manuál DNM:4001 238 821,00

mezisou čet: 314 453,604093259 byt.dům Sovova čp. 899, parc.1676/4, Lbc XIV (1b.jBD-14-P-0899 1 140 841,004093301 bouda pro kozy, parc. 3208/9 Masarykova ND-01-BEZC/08004 402 005,504093260 budova GIBON bufet, Masaryk parc. 3208/32, Lbc IND-01-BEZC/08005 3 310 060,094093298 budova voliéry dravých ptáku, parc. 3208/3-5,Lbc IND-01-BEZC/08006 2 281 000,004093261 budova pro zahradníky, parc. 3208/25, Lbc I (ZOO)ND-01-BEZC/08007 12 891,004093262 budova pavil exotic. ptactva, parc. 3208/19, Lbc I ND-01-BEZC/08008 28 693 638,604093263 budova stájí pro zebry, parc. 3208/31, Lbc I (ZOO)ND-01-BEZC/08009 1 575 692,204093264 budova pavil. pro velbloudy, parc. 3208/21, Lbc I ND-01-BEZC/08010 5 162 909,874093265 budova pavilonu pro paviány, parc. 3208/24, Lbc IND-01-BEZC/08011 405 992,004093266 budova pavilonu pro tlustok, parc. 2945/2, Lbc I ND-01-BEZC/08012 5 230 945,604093267 budova pavilon šelem, parc. 3208/20, Lbc I ND-01-BEZC/08013 23 801 477,954093299 budova dílen, parc. 3208/6, Lbc I (ZOO) ND-01-BEZC/08014 917 064,004093268 ubikace a bazén pro tučnáky, parc. 3208/2 MasarykoND-01-BEZC/08015 250 102,004093269 pavilon žiraf, parc. 2945/3 Masarykova ND-01-BEZC/08016 2 573 329,004093303 budova zimov. a výběh plameň., parc. 3208/23 MasarND-01-BEZC/08017 4 106 328,904093306 budova pavilonu sněž levhartů, parc. 3208/7, Lbc IND-01-BEZC/08018 1 468 000,004093271 budova hospod. pavilonu, parc. 3208/10, Lbc I ND-01-BEZC/08019 5 933 022,004093300 ubikace a výběh pro pižmoně, parc. 2945/10 MasarykND-01-BEZC/08020 314 706,004093307 ubikace a výběh pro antilopy, parc. 2945/12 Masar.ND-01-BEZC/08021 395 000,004093273 budova ubikací pro gepardy, parc. 3208/29, Lbc IND-01-BEZC/08022 255 684,004093274 budova pavilonu exot. zvěře, parc. 3208/26, Lbc IND-01-BEZC/08023 8 357 001,004093275 budova pavilonu draví ptáci, parc. 3208/11, Lbc I ND-01-BEZC/08024 1 381 315,004093276 budova veřejných WC, parc. 3208/18, Lbc I (ZOO)ND-01-BEZC/08025 6 433 187,004093277 budova pavilonu takini, parc. 2945/9, Lbc I (ZOO)ND-01-BEZC/08026 5 097 135,334093278 budova klubovny ZOO kroužku, parc. 2945/11, Lbc IND-01-BEZC/08027 1 087 975,644093279 budova ubikací pro kasuáry a žel., parc.3208/22, LND-01-BEZC/08028 1 768 021,004093280 budova trafostanice, parc. 3208/30, Lbc I (ZOO) ND-01-BEZC/08029 694 510,004093281 budova pavilonu malé sovy, parc. 3208/35, Lbc I ND-01-BEZC/08030 3 050 606,344093282 budova pavilonu velké sovy, parc. 3208/34, Lbc I ND-01-BEZC/08031 5 537 569,584093283 budova bažantnice, parc. 3208/33, Lbc I (ZOO) ND-01-BEZC/08032 5 462 445,724093284 budova pavilonu expozice lachtanů, parc. 3208/36,ND-01-BEZC/08033 15 281 852,474093285 budova úpravny vody, parc. 3208/38, Lbc I (ZOO)ND-01-BEZC/08034 6 617 779,864093286 budova pavilonu malých šelem, parc. 3208/37, Lbc IND-01-BEZC/08035 6 385 785,224093302 budova orangutani parc. 3206, Masarykova ND-01-BEZC/08036 212 416,004093287 budova veřej. letního WC, parc. 2945/13, Lbc I ND-01-BEZC/08037 1 348 873,784093288 budova Lidové Sady čp. 425, parc. 3212/1, Lbc I.ND-01-P-0425 19 811 919,004093179 budova Masaryk. čp. 726, parc. 2951(Rybář. bašta)ND-01-P-0726 4 675 668,004093289 budova U Zoolog. zahr. čp. 785, parc.3207 (Čapí hnND-01-P-0785 346 267,004093290 budova Masarykova čp. 1347, parc. 2945/6, (admin.)ND-01-P-1347 4 895 460,404093291 budova Ostašov. čp. 570, parc.1436/6, Lbc XI (útulND-11-P-0570 11 215 322,904093292 budova kiosek dět. koutek Sovova, parc.1678/2, LbcND-14-BEZC/05002 394 501,004093293 budova Sovova dět. koutek, parc.1678/3, Lbc XIVND-14-BEZC/05003 1 120 164,004093294 budova Sovova, parc. 1673, Lbc XIV (R-klub) ND-14-BEZC/05004 801 570,004093295 budova Javorová, parc.1636/2, Lbc XIV (kolna na náND-14-BEZC/08001 565 306,504093296 budova Javorová, parc. 1646/3, Lbc XIV (hal.seník,ND-14-BEZC/08002 1 714 479,604093297 budova Javorová čp. 207, parc. 1636/1, Lbc XIV (ZŠND-14-P-0207 373 092,504088924 most u kruhu parc. areál ZOO, Masarykova KO-0076/02001 7 104,004088926 odstavná plocha a oplocení, parc. MasarykovaKO-0076/03001 377 251,004088925 opěrná zeď pod výběhem antilop, parc. MasarykovKO-0076/04001 72 000,004088922 obslužná komunikace areál ZOO, Masarykova KO-0076/11001 2 851 234,004088923 obslužná komunikace-horní část areál ZOO, MasarykoKO-0076/11002 4 223 992,234088876 výběh opic, parc. Masarykova KU-0076/02001 3 171 736,00

Stránka 2

Page 9: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4088910 ubikace dikobrazů, parc. Masarykova KU-0076/02002 18 595,004088900 dvůr u hospod. pavilonu, parc. Masarykova KU-0076/02003 2 039 000,004088901 výběh pro gepardy, parc. Masarykova KU-0076/02004 19 580,004088897 výběh pro sněžné levharty, parc. 3208/7 MasarykovaKU-0076/02005 964 000,004088906 ubikace pro kozorožce, parc. Masarykova KU-0076/02006 12 424,004088908 výběh žiraf a nosorožců, parc. 2945/3 MasarykovaKU-0076/02007 3 469 356,504088918 ocelokolna, parc. Masarykova KU-0076/02008 420 000,004088878 prodejní kiosek-upomínk. předměty, parc. MasarKU-0076/02010 27 000,004088879 nová líheň, parc. Masarykova KU-0076/02011 28 200,004088871 ubikace pro kasuáry, parc. Masarykova KU-0076/02012 351 584,604088882 výběh pro pandy, parc. Masarykova KU-0076/02013 3 306 403,084088872 vyhlídkový pavilon zeber, parc. Masarykova KU-0076/02014 398 481,404088886 bouda pro paovce-kozy, parc. Masarykova KU-0076/02016 4 364,004088887 bouda pro lamy, parc. Masarykova KU-0076/02017 5 207,004088888 bouda pro kozly, parc. Masarykova KU-0076/02018 4 894,004088889 dětské kontaktní ZOO, parc. Masarykova KU-0076/02019 1 588 224,504088890 bufet nad lachtany, parc. Masarykova KU-0076/02020 96 028,004088891 ubikace pro lamy a poníky, parc. Masarykova KU-0076/02021 219 956,004088895 sokolnický amfiteátr, parc. Masarykova KU-0076/02022 307 828,004092424 venkovní osvětlení areálu ZOO, Masarykova KU-0076/02025 307 919,144092724 areál dětského koutku, parc. 1678/1 (PKO Sovova)KU-0202/02002 7 174 596,304088893 ubikace pro ježky, parc. 1436/2 Ostašovská KU-0361/02001 305 000,004088896 rozletová voliéra, parc. 1436/2 Ostašovská KU-0361/02002 130 567,004088920 voliéry pro handicap.ptáky, parc. 1436/2 OstašovskKU-0361/02003 349 203,004088921 psí hřiště, parc. Ostašovská KU-0361/02004 277 983,004088894 výběh pro psy, parc. Ostašovská KU-0361/02005 197 224,484088934 přípojka užitkové vody, ZOO Masarykova PR-0076/01001 407 000,004092725 altán, parc. 3211/1 Lidové Sady (PKO) ST-0075/01001 140 189,004088935 informační technologie, ZOO Masarykova ST-0076/02001 650 224,004088936 informační systém ST-0076/02002 107 119,004088929 oplocení výběhu spárkaté zvěře, ZOO MasarykovaST-0076/03001 487 000,004088930 oplocení pavilonu pro tlustokožce, ZOO MasarykovaST-0076/03002 266 490,004088931 oplocení soustavy jezírek, ZOO Masarykova ST-0076/03003 12 467,004088932 oplocení-drátěný plot kolem ZOO Masarykova ST-0076/03004 67 650,004088933 oplocení na okruhu ZOO Masarykova ST-0076/03005 6 923,004092726 oplocení, vstupní brána, parc. 1678/1 (PKO Sovova)ST-0202/03001 730 608,004092723 kabel. rozvody osvětlení, parc. 3212/1 (PKO LidovéVO-0075/01001 146 308,004088927 labutí jezírko, parc. Masarykova VT-0076/02001 5 956 572,004088928 soustava jezírek, parc. Masarykova VT-0076/02002 389 883,504088937 sadová zeleň, areál ZOO Masarykova ZE-0076/02001 46 000,004088938 terénní úpravy u provozní budovy ZOO MasarykovaZE-0076/02002 460 355,264088939 terénní úpravy pro stanici handicap. živočichů ZE-0361/02001 52 288,004088909 buňka mobilní ZOO:78 33 154,004088915 buňka 1-437 SN ZOO:91 15 000,004088916 buňka 439 KN ZOO:92 15 000,004088917 buňka 1-077 SA ZOO:93 11 000,00

mezisou čet: 245 589 081,544087722 značkovací zařízení DHM:4002 30 182,844087723 pila Husqvarna DHM:4006 18 200,304087724 čerpadlo 80 KDPU DHM:4007 16 974,004087725 výrobník sodové vody DHM:4008 30 996,004087727 vzduchotechnická jednotka DHM:4017 17 310,004087728 vzduchotechnická jednotka DHM:4018 17 310,004087729 vzduchotechnická jednotka DHM:4019 17 310,004087730 narkotizační pistole DHM:4021 14 238,85

Stránka 3

Page 10: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4087731 vysílačka Elektronik DHM:4022 30 000,004087732 fritéza DHM:4024 12 000,004087733 kotel plynový DHM:4025 14 190,004087734 elektrokotel DHM:4026 10 374,004087735 kuchyňský stroj MKJ DHM:4027 11 930,004087736 kompresor WAN CP elektrický DHM:4033 20 217,004087737 kompresor PKS 50 2 DHM:4034 13 064,004087738 svářecí agregát DHM:4035 10 695,904087739 pásová pila DHM:4036 13 977,004087740 sdružený obráběcí stroj DHM:4037 24 505,004087741 kombinovaný dřevoobráběcí stroj DHM:4038 34 928,884087742 vrtačka BK 203 DHM:4039 11 449,004087743 bruska DZJA 200 DHM:4040 29 570,154087744 ohýbačka plechu DHM:4042 10 800,004087745 svářečka 180/35 DHM:4043 29 890,004087746 vzduchový dopravník sen DHM:4044 32 850,004087747 dopravník vzduchový elektrický DHM:4045 22 915,004087748 dopravník sena DHM:4047 16 275,004087749 vzduchový dopravník DHM:4049 34 150,004087750 kotel VIADRUS G 100 DHM:4050 45 000,004087751 kotel VIADRUS G 100 DHM:4051 45 000,004087753 dioptronová lampa DHM:4058 19 990,004087758 elektrická smažící pánev DHM:4066 34 953,004087760 sahara skříň DHM:4069 28 581,004087761 televizor Thomson DHM:4070 31 190,004087762 počítač P 133 DHM:4071 48 690,004087764 WAP SC 730 DHM:4073 85 508,004087765 rozhlasová ústředna DHM:4074 56 616,004087766 čerpadlo vodní ponorné DHM:4075 26 206,004087767 líheň KOMPAKT DHM:4076 66 783,004087770 mycí stroj WAP DHM:4080 85 387,804087771 Elektrická pokladna FUJITSU DHM:4081 24 395,004087772 mycí stroj WAP DHM:4083 29 158,004087773 závora parkoviště DHM:4085 98 623,404087774 pila pásová na kov DHM:4086 47 380,104087775 soustruh na kov DHM:4087 119 228,104087776 čerpadlo KDFU DHM:4088 25 864,004087777 nůžky tabulové DHM:4089 35 014,004087778 líheň COMPACT S84 DHM:4090 62 927,004087779 fréza KPF 300 V DHM:4091 92 400,004087780 náhradní napájení líhní DHM:4092 62 580,004087781 automatická závlaha DHM:4093 91 657,704087782 fritéza turbo TF DHM:4094 64 624,004087783 trezor na zbraně DHM:4097 43 554,004087784 server - sekretariát DHM:4098 166 362,444087785 nottebook Acer DHM:4099 62 088,614087786 PC soustavy Triline Profi DHM:4100 96 546,204087787 součástky pro instalaci počítačů DHM:4101 147 774,104087788 elektrická myčka Alba Hořovice DHM:4102 82 773,004087789 chladící stůl s přídavnými stoly DHM:4103 82 886,004087790 chladící vitrína samoobslužná DHM:4104 47 688,004087791 kontejner K2 DHM:4105 60 800,004087792 pracovní plocha se soustavy DHM:4106 54 580,004087793 myčka elektrická S50 TT podstolová DHM:4107 51 490,004087708 sporák kombinovaný SPE 4 DHM:4108 58 010,00

Stránka 4

Page 11: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4087709 digestoř nástěnná rovná nerez DHM:4109 48 710,004087710 výtah nákladní DHM:4110 41 122,004087713 šikmá schodišťová plošina DHM:4111 264 180,004087714 server HP PL BL460c+ OS DHM:4112 89 934,004087715 server - příslušenství - tech DHM:4113 55 496,004087716 panelová plocha pod voliéru DHM:4114 70 600,004087717 voliéra mobilní se samost. DHM:4115 72 000,004087718 šokový zchlazovač a zmrazovač DHM:4116 77 231,904087720 komponent informačního a navigačního systému DHM:4117 528 360,004087794 auto Ford Transit Diesel DHM:6003 409 746,834087795 kolový traktor Z DHM:6008 147 943,004087796 malotraktor DHM:6012 26 633,004087797 universální nakladač DHM:6016 243 390,004087798 kontejner uzavíratelný DHM:6020 69 174,004087799 sněhová radlice DHM:6022 22 082,004087800 návěs Horal DHM:6023 245 824,004087801 sklápěcí návěs DHM:6024 354 166,004087802 malotraktor TV 824S DHM:6025 229 177,004087803 sklápěcí návěs SP 3 DHM:6026 60 390,004087804 kontejner K2 DHM:6028 54 900,004087805 kontejner K2 DHM:6029 54 900,004087806 auto Wolkswagen Transport DHM:6031 800 000,004087711 traktor ZETOR DHM:6032 1 200 020,004087719 auto Berlingo BG FG600 14 DHM:6034 310 590,004087721 motocykl HONDA, NPS50 ZOOMER, žlutá barva DHM:6035 47 891,004088940 osobní automobil Škoda Fabia SPZ 2L19023 DHM:6036 119,004093724 užitkový vůz Peugeot, Bipper Furgon 1,4i 8V Euro 5DHM:6037 231 600,004093725 elektromobil John Deere Gator TE DHM:6038 300 000,004087807 skříň na spisy DHM:7002 15 274,004087707 zesilovač AKT 216 DHM:7003 12 326,004087712 auto Škoda Vanp LBN 76-93 DHM:7004 258 256,004092962 LBI 64-23 - osobní auto Škoda Forman 135 CombiDHM: 177 250,004092963 2L2 6693 - osobní auto Škoda Felicia EFF61 LXi DHM: 229 500,004092964 LI 45-55 - traktor Zetor Z6911 kolový zemědělskýDHM: 73 480,004092425 Přístřešek s 8 sloupy před rest. GIBON, par.3208/1DHM: 2 247 340,624092426 Přístřešek s 9 sloupy před rest. GIBON, par.3208/1DHM: 2 534 215,154092838 infopult + 3 skříně (soubor) DHM: 55 618,004092839 křídlo PETROF DHM: 57 520,004092840 dětský vláček DHM: 176 069,004092841 EPS elektr. požární signal. , Lidové sady 425/1 DHM: 687 447,504092842 EZS elektr. zabezpeč. signaliz., Lidové sady 425/1DHM: 225 785,904092843 Kamerový systém - ústředna PC 4020+skrytá kameraDHM: 104 563,104092844 zesilovač CROWN MT1200 DHM: 41 846,004092845 zesilovač CROWN MT1200 DHM: 41 846,004092846 6-hořákový sporák bez podstavby NCG 1200 DHM: 85 680,004092847 efektové zařízení zvukové techniky DHM: 49 990,00

mezisou čet: 15 958 798,374086174 parcela č. 2945/1, k.ú. Liberec PA/01/2/02945:001/0|P 50 271,104086157 parcela č. 2945/2, k.ú. Liberec PA/01/2/02945:002/0|P 5 843,804086158 parcela č. 2945/3, k.ú. Liberec PA/01/2/02945:003/0|P 8 040,104086159 parcela č. 2945/4, k.ú. Liberec PA/01/2/02945:004/0|P 870,004086160 parcela č. 2945/6, k.ú. Liberec PA/01/2/02945:006/0|P 959 200,004086161 parcela č. 2945/7, k.ú. Liberec PA/01/2/02945:007/0|P 1 632,004086196 parcela č. 2945/8, k.ú. Liberec PA/01/2/02945:008/0|P 1 879,564086162 parcela č. 2945/9, k.ú. Liberec PA/01/2/02945:009/0|P 285,00

Stránka 5

Page 12: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4086205 parcela č. 2945/10, k.ú. Liberec PA/01/2/02945:010/0|P 154,604086192 parcela č. 2945/11, k.ú. Liberec PA/01/2/02945:011/0|P 150,004086206 parcela č. 2945/12, k.ú. Liberec PA/01/2/02945:012/0|P 148,504086229 parcela č. 2945/13, k.ú. Liberec PA/01/2/02945:013/0|P 103,904086230 parcela č. 2948/3, k.ú. Liberec PA/01/2/02948:003/0|P 23 704,804086163 parcela č. 2949, k.ú. Liberec PA/01/2/02949:000/0|P 11 580,004086164 parcela č. 2950/1, k.ú. Liberec PA/01/2/02950:001/0|P 181 759,004086165 parcela č. 2950/2, k.ú. Liberec PA/01/2/02950:002/0|P 6 357,604086166 parcela č. 2950/3, k.ú. Liberec PA/01/2/02950:003/0|P 1 202,404086167 parcela č. 2951, k.ú. Liberec PA/01/2/02951:000/0|P 152 154,564086168 parcela č. 3206, k.ú. Liberec PA/01/2/03206:000/0|P 92 481,004086169 parcela č. 3207, k.ú. Liberec PA/01/2/03207:000/0|P 78 400,004086170 parcela č. 3208/1, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:001/0|P 196 609,104086171 parcela č. 3208/2, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:002/0|P 398,404086172 parcela č. 3208/3, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:003/0|P 160 800,004086173 parcela č. 3208/4, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:004/0|P 453 600,004086175 parcela č. 3208/5, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:005/0|P 122 400,004086176 parcela č. 3208/6, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:006/0|P 584 000,004086177 parcela č. 3208/7, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:007/0|P 207 200,004086178 parcela č. 3208/8, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:008/0|P 20 000,004086179 parcela č. 3208/9, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:009/0|P 38 400,004086180 parcela č. 3208/10, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:010/0|P 543 200,004086181 parcela č. 3208/11, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:011/0|P 855,004086182 parcela č. 3208/12, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:012/0|P 102,004086197 parcela č. 3208/13, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:013/0|P 695,524086198 parcela č. 3208/14, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:014/0|P 252,004086199 parcela č. 3208/15, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:015/0|P 812,644086200 parcela č. 3208/16, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:016/0|P 61 532,124086201 parcela č. 3208/17, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:017/0|P 453,604086183 parcela č. 3208/18, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:018/0|P 549,004086184 parcela č. 3208/19, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:019/0|P 1 788,004086185 parcela č. 3208/20, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:020/0|P 2 910,004086187 parcela č. 3208/21, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:021/0|P 1 065,004086191 parcela č. 3208/22, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:022/0|P 141,004086193 parcela č. 3208/23, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:023/0|P 177,004086207 parcela č. 3208/24, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:024/0|P 552,804086208 parcela č. 3208/25, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:025/0|P 110,504086209 parcela č. 3208/26, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:026/0|P 2 954,704086210 parcela č. 3208/27, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:027/0|P 97,204086211 parcela č. 3208/28, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:028/0|P 255,204086212 parcela č. 3208/29, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:029/0|P 2 134,004086213 parcela č. 3208/30, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:030/0|P 117,304086214 parcela č. 3208/31, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:031/0|P 961,404086215 parcela č. 3208/32, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:032/0|P 562,804086202 parcela č. 3208/33, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:033/0|P 574,604086203 parcela č. 3208/34, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:034/0|P 524,204086204 parcela č. 3208/35, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:035/0|P 302,404086216 parcela č. 3208/36, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:036/0|P 874,404086217 parcela č. 3208/37, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:037/0|P 603,004086218 parcela č. 3208/38, k.ú. Liberec PA/01/2/03208:038/0|P 80,404092717 parcela č. 3211/1, k.ú. Liberec PA/01/2/03211:001/0|P 9 096,004092713 parcela č. 3211/4, k.ú. Liberec PA/01/2/03211:004/0|P 90,004092714 parcela č. 3212/1, k.ú. Liberec PA/01/2/03212:001/0|P 4 924 800,004086194 parcela č. 1636/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01636:001/0|P 527 200,004086195 parcela č. 1636/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01636:002/0|P 200 800,00

Stránka 6

Page 13: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4086188 parcela č. 1637, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01637:000/0|P 52 800,004086189 parcela č. 1639, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01639:000/0|P 18 092,004086190 parcela č. 1644, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01644:000/0|P 162 400,004086219 parcela č. 1646/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01646:001/0|P 1 737,004086220 parcela č. 1646/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01646:003/0|P 65 265,004086221 parcela č. 1646/4, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01646:004/0|P 126 291,004092756 parcela č. 1659/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01659:001/0|P 523 200,004092755 parcela č. 1659/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01659:002/0|P 328 800,004092715 parcela č. 1673, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01673:000/0|P 204 800,004092759 parcela č. 1676/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01676:001/0|P 41 325,004092757 parcela č. 1676/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01676:002/0|P 7 956,004092758 parcela č. 1676/4, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01676:004/0|P 80 000,004092718 parcela č. 1678/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01678:001/0|P 25 299,004092716 parcela č. 1678/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01678:002/0|P 72,004086223 parcela č. 1436/2, k.ú. Růžodol I PA/15/2/01436:002/0|P 31 334,404086222 parcela č. 1436/6, k.ú. Růžodol I PA/15/2/01436:006/0|P 1 075,204086224 parcela č. 1436/7, k.ú. Růžodol I PA/15/2/01436:007/0|P 1 113,604086225 parcela č. 1436/8, k.ú. Růžodol I PA/15/2/01436:008/0|P 760,804086228 parcela č. 1436/9, k.ú. Růžodol I PA/15/2/01436:009/0|P 616,804086226 parcela č. 1436/10, k.ú. Růžodol I PA/15/2/01436:010/0|P 292,804086227 parcela č. 1436/11, k.ú. Růžodol I PA/15/2/01436:011/0|P 1 080,00

mezisou čet: 11 321 159,80

Celkem : 273 183 493,31POZNÁMKA:

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je uveden v celkové výši.

V Liberci, dne

Bc. Martina Rosenbergováprimátorka Statutárního města Liberec

Stránka 7

Page 14: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Příloha ke z řizovací listin ě

1.1.2012

Název organizace:

Sídlo organizace: Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31

IČO: 00083178

Forma hospodaření: příspěvková organizace

Specifikace sv ěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

Movitý majetek Software pořizovací 30 609,00

Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 0,00

Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 35 567 518,40

Movitý majetek Samostatné movité v ěci pořizovací 6 023 701,00

Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 896 000,00

Movitý majetek Umělecká díla a p ředměty pořizovací 0,00

C E L K E M : 42 517 828,40

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 183 511,50

Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 5 613 669,09

C E L K E M : 5 797 180,59

Naivní divadlo Liberec, p říspěvková organizace

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .… ze dne ……..… byl vymezen majetek ve vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:

1

Page 15: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4088376 software účetnictví RIS SW:0001 30 609,00mezisou čet: 30 609,00

404000001 garáž nám.Malé, parc.1910, Liberec ND-01-BEZC/01001 40 550,004093172 budova Moskevská čp. 32, parc. 130, Lbc IV (divadl ND-04-P-0032 16 790 397,004093173 budova Moskevská čp. 56, parc. 129/1, Lbc IV (diva ND-04-P-0056 1 311 375,004093174 budova Moskevská čp. 59, parc. 129/2, Lbc IV (diva ND-04-P-0059 17 425 196,40

mezisou čet: 35 567 518,404088339 psací stroj Robotron DHM:0005 12 935,004088355 kožená pohovka DHM:0008 13 400,004088366 kožená pohovka DHM:0009 13 400,004088315 stolní elektrická vrtačka Bosch DHM:0010 11 658,004088326 promítací stroj MEOPTA DHM:0020 17 560,004088327 dozvuk. Roland SDE 1000 DHM:0021 12 000,004088328 přenosový ovládací pult RPP 18 DHM:0030 50 429,004088329 studiový magnetofon EMS 410 Tesla DHM:0031 54 600,004088330 stmívací jednotka SPA 62 DHM:0032 35 000,004088331 stmívací pult SCL DHM:0033 34 800,004088332 souprava magnetofon SJ 100 s příslušenstvím DHM:0035 25 871,004088333 alektroakustika - ozvučení šatny, chodby DHM:0037 20 627,004088334 ozvučení sálu, jeviště DHM:0038 22 034,004088335 piano Petrof DHM:0041 26 180,004088336 stropní svítidla DHM:0045 52 396,004088337 šatnový pult DHM:0046 11 318,004088338 šicí stroj Overlock DHM:0048 14 354,004088340 mikrofon kondenzátorový snímací DHM:0050 10 700,004088341 sekretářská telefonní souprava DHM:0053 23 990,004088342 kompresor zvukový DBX 160A DHM:0058 16 900,004088343 chladící skříň průhledná FKG 370 DHM:0059 23 900,004088344 koncový zesilovač CROWN 1200 DHM:0060 30 000,004088345 zvukové zařízení SABINE FBX 900 DHM:0068 25 600,004088346 reproduktory 2ks DHM:0069 121 939,004088347 DAT recorder SONY DHM:0071 29 990,004088348 tělový vysílač BODY PACK DHM:0072 22 800,004088349 tělový vysílač BODY PACK DHM:0073 22 800,004088350 dvojitý přijímač SHURE DHM:0074 77 460,004088351 zesilovač CROWN K 1 DHM:0076 57 640,004088352 stmívací jednotka DHM:0077 38 410,004088353 stmívací jednotka dimmer Strand DHM:0078 38 410,004088354 stmívací jednotka zájezdová DHM:0079 35 420,004088356 pianino KLIMA K-117 DHM:0080 89 060,004088357 osvětlovací pult STRAND DHM:0081 209 702,004088358 zesilovač CROWN K 1 DHM:0082 57 640,004088359 osvětlovací pult STRAND SX 25 DHM:0083 124 928,004088360 zesilovač CROWN 2 HU CP 660 DHM:0084 42 570,004088361 telefonní ústředna HICOM 125 DHM:0085 91 571,004088362 souprava (přijímač, vysílač, mikrofon) SHU DHM:0086 132 100,004088363 souprava pro zpracování zvuku DHM:0087 81 521,004088365 kuchyňská linka - sekretariát DHM:0089 46 798,004088367 data projektor HITACHI CP-S 225 DHM:0091 132 980,004088368 vestavěný nábytek vrátnice DHM:0092 42 846,004088369 pila kotoučová PK 300N+příslušenství DHM:0093 63 796,004088370 kamerový systém SONY DHM:0094 66 242,004088371 notebook Thinkpad G40 DHM:0095 47 886,004088372 soubor nábytek - krejčovna DHM:0096 108 102,00

2

Page 16: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4088373 soubor židlí 2.NP DHM:0097 41 223,004088374 šicí stroj Coverlock 4852 DHM:0098 40 037,004088375 soubor nábytku - čekárna DHM:0099 139 911,004088316 soubor nábytku - kuřárna DHM:0100 72 254,004088317 soubor nábytku - herci DHM:0101 135 317,004088318 soubor nábytku - herečky DHM:0102 135 317,004088319 soubor nábytku - technika DHM:0103 50 451,004088320 soubor truhlářských strojů DHM:0104 130 380,004088321 mixážní pult ALLEN HEATH DHM:0105 84 847,004088322 dvojsedadla Amsterdam hlediště DHM:0106 927 248,004088323 souprava bezdrátového přenosu DHM:0108 156 149,004088324 auto Škoda Roomster DHM:0109 413 400,004088325 digitální stmívací skříň a jednotky DHM:0110 284 228,004092369 osobní auto Peugeot BOXER MINIBUS 330 L2H2 160 DHM:0111 779 106,004092370 osvětlovací pult ETC Element (40Fade, 500Channels, DHM:0112 145 785,004092371 osvětlovací pult ETC Element (40Fade, 500Channels, DHM:0113 145 785,00

mezisou čet: 6 023 701,004086138 parcela č. 129/1, k.ú. Liberec PA/01/2/00129:001/0|P 159 200,004086139 parcela č. 129/2, k.ú. Liberec PA/01/2/00129:002/0|P 128 000,004086140 parcela č. 130, k.ú. Liberec PA/01/2/00130:000/0|P 548 000,004086141 parcela č. 1910, k.ú. Liberec PA/01/2/01910:000/0|P 60 800,00

mezisou čet: 896 000,00

Celkem : 42 517 828,40POZNÁMKA:

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je uveden v celkové výši.

V Liberci, dne primátora Statutárního města LiberecMartina Rosenbergová

3

Page 17: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Příloha ke z řizovací listin ě

1.1.2012

Název organizace:

Sídlo organizace: Liberec 1, Zhořelecká 344/5, PSČ 460 37

IČO: 00083143

Forma hospodaření: příspěvková organizace

Specifikace sv ěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

Movitý majetek Software pořizovací 288 211,00

Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 0,00

Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 168 429 322,71

Movitý majetek Samostatné movité v ěci pořizovací 16 415 473,49

Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 7 711 571,00

Movitý majetek Umělecká díla a p ředměty pořizovací 85 000,00

C E L K E M : 192 929 578,20

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 146 333,30

Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 6 105 305,49

C E L K E M : 6 251 638,79

Divadlo F.X.Šaldy Liberec, p říspěvková organizace

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .… ze dne ……..… byl vymezen majetek ve vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:

1

Page 18: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4088724 program NOTY SW:0001 43 050,004088725 program PEGAS vstupenky SW:0002 150 600,004088726 program GRAFIKA SW:0003 44 161,004088727 program HERNÍ PLÁN SW:0004 50 400,00

mezisou čet: 288 211,004093168 budova Zhořelecká čp.344, parc. 2034, Lbc I (divad ND-01-P-0344 25 246 596,504093169 budova nám.Dr.E.Beneše čp.462, parc. 2, Lbc I (div ND-01-P-0462 76 395 918,304093171 budova Americká, parc. 4545/3, Lbc III (sklad) ND-03-BEZC/07003 18 517 107,754093170 budova Americ. čp.851, parc.4545/4, Lbc III (nebyt ND-03-P-0851 43 109 640,784088852 zpevněné plochy u domu Americká 851 KO-0095/03001 4 386 590,974088853 oplocení parcely u domu Americká 851 ST-0095/03001 773 468,41

mezisou čet: 168 429 322,714088533 zabezpečovací systém EZS DHM:I/0011 89 309,004088535 pila pásová DHM:II/0003 17 026,004088536 pila fréza DHM:II/0004 20 554,004088537 bruska pásová DHM:II/0005 16 263,004088538 pila pásová DHM:II/0006 14 703,004088539 soustruh DHM:II/0007 32 828,204088540 dlabačka DHM:II/0008 18 060,004088541 pila pásová DHM:II/0009 34 582,004088542 protahovačka DHM:II/0010 57 663,004088534 komprestor pístový DHM:II/0011 10 310,004088545 srovnávačka DHM:II/0011 41 790,004088563 pila kotoučová DHM:II/0013 33 920,004088569 vrtačka sloupová DHM:II/0014 26 638,004088570 ostřička DHM:II/0015 29 570,004088571 svářecí transformátor DHM:II/0020 10 688,004088572 nízkovoltová rampa 4 díly DHM:II/0031 27 040,004088576 tiskárna HP 540 DHM:II/0041 17 035,504088577 šicí stroj řemeslný 2ks DHM:II/0045 52 297,204088578 mikrofon Shure SM 8 ILC DHM:II/0046 25 800,004088582 vysavač Hyla DHM:II/0050 29 970,004088583 harfa ruská DHM:II/0052 150 000,004088584 křeslo zelené DHM:II/0053 12 770,004088585 pohovka DHM:II/0054 17 820,004088586 křeslo hnědé DHM:II/0055 11 880,004088587 šička DHM:II/0056 31 805,404088588 mikrofony 2 díly KOND DHM:II/0058 25 400,004088589 Mikrofon Shure 8 ILC DHM:II/0059 25 400,004088590 tiskárna DHM:II/0060 76 957,504088593 mix. zesilovač Soundcraft DHM:II/0064 110 000,004088594 pračka automatická DHM:II/0066 15 990,004088596 Panasonic Hifi DHM:II/0069 15 990,004088597 Panasonic Hifi DHM:II/0070 15 990,004088598 video Grundig DHM:II/0071 10 990,004088599 televizor Grundig DHM:II/0072 17 990,004088600 reprobox Yorkvile Y SM DHM:II/0074 15 400,004088601 repro Yorkvile Y SM DHM:II/0075 15 400,004088602 flétna Piccolo /Kálenská/ DHM:II/0078 35 280,004088604 průmyslový šicí stroj DHM:II/0080 63 879,204088606 praktikáble DHM:II/0083 36 234,004088607 PC Pentium DHM:II/0084 70 942,004088610 mikrofon AKG DHM:II/0087 20 050,00

2

Page 19: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4088611 mikrofon AKG DHM:II/0088 20 050,004088612 mikrofon AKG DHM:II/0089 20 050,004088613 mikrofon AKG DHM:II/0090 20 050,004088614 reflektor Source four 26 DHM:II/0091 26 677,104088615 reflektor Source four 26 DHM:II/0092 26 677,104088616 reflektor Source four 26 DHM:II/0093 26 677,104088617 reflektor Source four 26 DHM:II/0094 26 677,104088619 PC komplet / Vega DHM:II/0099 177 913,004088620 svit. Source four zoom 2ks DHM:II/0100 89 147,904088621 šicí stroj PFAFF 20U53 DHM:II/0101 85 485,404088622 šicí stroj Pegasus M DHM:II/0102 65 489,604088623 sněhová fréza DHM:II/0103 38 990,004088624 notebook Toshiba Satellit DHM:II/0104 99 308,004088625 projektor Rollei Twin DHM:II/0106 64 730,004088543 jevištní šály DHM:II/0108 99 224,004088544 osvětlovací pult s příslušenstvím DHM:II/0109 28 944,504088546 kombinovaná chladnička DHM:II/0110 20 050,004088547 pračka se sušičkou Elektr DHM:II/0111 29 990,004088548 minidisk komplet DHM:II/0112 24 900,904088549 sestava výpočetní techniky DHM:II/0113 82 411,004088550 pásová pila ARG 230 DHM:II/0115 55 500,004088552 minidisk Sony MDS E-52 DHM:II/0117 63 924,004088554 osvětlovací pult Express 250 DHM:II/0119 672 531,304088557 pračka AWM 8000 velká DHM:II/0124 42 139,004088558 PC pracoviště pro Finale DHM:II/0125 43 150,004088559 minidisk recorder MDS -E12 DHM:II/0126 42 683,004088561 kopírovací stroj Minolta DHM:II/0128 112 935,404088562 kamerový systém DHM:II/0129 51 606,004088564 výtah typ NG DHM:II/0130 477 703,304088565 výtahy typ SG DHM:II/0131 260 187,704088566 digitální fotoaparát Sony DSC- F828 DHM:II/0132 40 880,004088567 PC Tesco AVP 965 DHM:II/0135 40 750,004088568 nabíjecí zdroj nouzového osvětlení DHM:II/0136 56 679,004088627 vysavač průmyslový DHM:II/0137 46 138,704088628 nabíjecí zdroj nouzového osvětlení DHM:II/0138 66 640,004088629 PC Tesco AVP 910 DHM:II/0139 47 124,004088630 server pro ředitelství DHM:II/0140 95 238,004088532 notebook DHM:II/0141 50 057,304088631 osvětlovací pult ETC ION 1024 DMX DHM:II/0143 349 860,004088632 osobní automobil Honda DHM:III/0010 295 000,004088634 stěhovací vůz IVECO DHM:III/0012 3 322 189,004088635 auto Avia skříňová DHM:III/0014 60 000,004088636 křídlo Forster DHM:IV/0001 15 000,004088637 křídlo Forster DHM:IV/0002 15 000,004088638 křídlo August Forster DHM:IV/0003 15 000,004088639 cembalo DHM:IV/0004 17 000,004088640 křídlo Rosler DHM:IV/0005 15 000,004088641 kontrafagot Hockel DHM:IV/0007 10 500,004088642 křídlo Scholze DHM:IV/0008 15 000,004088643 křídlo Petrof DHM:IV/0009 10 600,004088644 dirigentský stůl DHM:IV/0010 13 544,004088645 harmonium DHM:IV/0013 10 350,004088646 piano Petrof DHM:IV/0014 12 075,804088647 piano Forster DHM:IV/0015 12 500,00

3

Page 20: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4088648 harfa DHM:IV/0017 100 000,004088649 tympány 4x DHM:IV/0018 17 970,004088650 kontrabas umělecký DHM:IV/0019 19 500,004088652 tuba DHM:IV/0021 15 495,004088653 piáno Rosendorf DHM:IV/0024 15 000,004088654 violoncello /Holek/ DHM:IV/0025 40 000,004088656 zesilovač DHM:IV/0033 11 380,004088657 zesilovač DHM:IV/0034 11 380,004088658 zesilovač DHM:IV/0035 11 380,004088659 zesilovač DHM:IV/0036 11 380,004088660 zesilovač DHM:IV/0037 11 380,004088661 zesilovač DHM:IV/0038 11 380,004088662 zesilovač DHM:IV/0039 11 380,004088663 repro Yorkvile Y SM DHM:IV/0041 15 350,004088664 repro Yorkvile Y SM DHM:IV/0042 15 350,004088665 mix Soundcraft DHM:IV/0046 60 470,004088666 pianino Forster DHM:IV/0051 14 500,004088667 klarinet B /Koupil/ DHM:IV/0052 12 000,004088668 klarinet B /Tipek/ DHM:IV/0054 12 000,004088669 čistící stroj DHM:IV/0055 53 900,004088670 soubor nábytku 19ks DHM:IV/0056 122 000,004088671 zvuk. mix. pult SOUNDCRAFT DHM:IV/0057 122 000,004088672 soubor nábytku 35 ks DHM:IV/0058 81 388,604088673 dodatek k IV/ 058 DHM:IV/0058A 3 660,004088674 trubka Courtois DHM:IV/0060 46 600,004088675 trubka Courtois DHM:IV/0061 46 600,004088677 tympán Adams DHM:IV/0063 85 576,604088678 tympán Adams DHM:IV/0064 93 842,104088679 tympán Adams DHM:IV/0065 92 288,204088680 kouřostroj DHM:IV/0066 39 022,604088681 výrobník oparu DHM:IV/0067 27 623,604088682 soubor nábytku 83 ks DHM:IV/0068 231 059,004088683 chladící skříň DHM:IV/0069 22 728,604088684 chladící skříň DHM:IV/0070 22 728,604088685 chladící stůl s vitrínou DHM:IV/0071 66 291,754088686 obchodní regál 4ks DHM:IV/0072 32 208,004088687 mikrovlná trouba DHM:IV/0074 24 156,004088688 modul SOUNDCRAFT DHM:IV/0075 20 530,004088689 přenosný regulátor světel DHM:IV/0076 74 908,004088690 zesilovač CROWN CE 2000 DHM:IV/0077 32 100,004088691 zesilovač CROWN CE 2000 DHM:IV/0078 32 100,004088692 zesilovač CROWN CE 2000 DHM:IV/0079 32 100,004088693 lesní roh HOLTON-FARKAS DHM:IV/0080 145 040,004088694 lesní roh HOLTON-FARKAS H279 DHM:IV/0081 164 842,004088695 trumpeta B Bach Stradiv. DHM:IV/0082 64 109,504088696 reprosoustava JAMO PRO DHM:IV/0083 59 560,004088697 bassklarinet Buffet Cramp DHM:IV/0084 205 000,004088698 lesní roh DHM:IV/0085 132 150,964088699 anglický roh Fossati DHM:IV/0086 203 580,004088700 pozoun Conn 88-HK-O DHM:IV/0087 79 562,004088701 pozoun Conn 88-HK-O DHM:IV/0088 79 562,004088702 pozoun Conn 88-H-CL DHM:IV/0089 108 996,004088703 příčná flétna Yamaha DHM:IV/0090 87 912,004088704 pikola Yamaha YPC 81 DHM:IV/0091 61 590,00

4

Page 21: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4088705 mixážní pult DHM:IV/0092 368 113,504088706 nahrávací studio DHM:IV/0093 188 793,104088707 mikroportový systém DHM:IV/0094 714 753,004088708 flight case DHM:IV/0095 47 600,004088709 moving head 2 ks DHM:IV/0096 130 662,004088710 moving head 2 ks DHM:IV/0097 130 662,004088711 repro Meyers UPJ-1P DHM:IV/0098 99 789,004088712 repro Meyers UPJ-1P DHM:IV/0099 99 789,004088713 repro Meyers UPJ-1P DHM:IV/0100 99 789,004088714 repro Meyers UPJ-1P DHM:IV/0101 99 789,004088715 repro Meyers UPJ-1P DHM:IV/0102 99 789,004088716 repro Meyers UPJ-1P DHM:IV/0103 99 789,004088717 repro Meyers USW-1P DHM:IV/0104 99 998,004088718 repro Meyers USW-1P DHM:IV/0105 99 998,004088719 harfa DHM:IV/0106 425 944,984088530 výčepní pult do MD DHM:IV/0107 41 785,704088531 klarinet DHM:IV/0108 41 000,004088720 mikroportový systém DHM:IV/0110 79 970,504088721 dataprojektor SANYO PLC XP-100 BKL vč. objektivu DHM:IV/0111 160 000,004088722 kamerový systém - soubor zařízení DHM:IV/0112 54 066,004088723 automatický HOBOJ zn. Buffet Crampon BC3643G-2-0DHM:IV/0113 90 000,004088990 reflektor SGM Wash DHM:IV/0114 87 715,204088991 reflektor SGM Wash DHM:IV/0115 87 715,204088992 reflektor SGM Wash DHM:IV/0116 87 715,204088993 reflektor SGM Wash DHM:IV/0117 87 715,204088994 DTS Delta7 R WIDE FLOOD IP65 Black DHM:IV/0118 63 374,004088995 DTS Delta7 R WIDE FLOOD IP65 Black DHM:IV/0119 63 374,004092374 lesní roh ALEXANDER 103, výr. č. 12557 DHM:IV/0120 75 135,004092379 reflektor-hlava LED DTS Delta 7R DHM:IV/0121 63 000,004092375 ozvučovací systém baletního sálu DHM:IV/0122 46 273,004092378 kouřostroj-hazer Smoke Factory TOUR HAZER Mk DHM:IV/0123 42 600,004092376 osobní počítač NOTEBOOK Aplle MacBook Pro 13" DHM:IV/0124 46 558,804092377 osobní počítač NOTEBOOK Aplle MacBook Pro 13" DHM:IV/0125 46 558,804092380 reflektor-hlava LED DTS Delta 7R DHM:IV/0121 63 000,004093787 digitální misážní pult Soundcraft Si Compact 24 DHM: 137 904,00

mezisou čet: 16 415 473,494086133 parcela č. 2, k.ú. Liberec PA/01/2/00002:000/0|P 1 320 800,004086134 parcela č. 3, k.ú. Liberec PA/01/2/00003:000/0|P 3 414,004086135 parcela č. 2032, k.ú. Liberec PA/01/2/02032:000/0|P 336 000,004086136 parcela č. 2033, k.ú. Liberec PA/01/2/02033:000/0|P 143 183,004086137 parcela č. 2034, k.ú. Liberec PA/01/2/02034:000/0|P 1 318 400,004086130 parcela č. 4543, k.ú. Liberec PA/01/2/04543:000/0|P 761 606,124086131 parcela č. 4545/1, k.ú. Liberec PA/01/2/04545:001/0|P 990 406,694086132 parcela č. 4545/2, k.ú. Liberec PA/01/2/04545:002/0|P 1 030 379,714086128 parcela č. 4545/3, k.ú. Liberec PA/01/2/04545:003/0|P 743 168,484086129 parcela č. 4545/4, k.ú. Liberec PA/01/2/04545:004/0|P 1 064 213,00

mezisou čet: 7 711 571,004086846 tapiserie, umělecké dílo UD:X/0001 60 000,004086847 scén.návrh - Othello, umělecké dílo UD:X/0002 25 000,00

mezisou čet: 85 000,00

Celkem : 192 929 578,20

5

Page 22: 6. ZM Aktualizace majetkových pøíloh ke ZL kult. POdocs.liberec.cz/Odb_KT/podklady k projednání na...4088390 trezor Buldok typ 31 DHM:0049 17 325,00 4088391 ventilátor EFG 35

Rozpis sv ěřeného majetku :Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

POZNÁMKA:

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je uveden v celkové výši.

V Liberci, dne primátorka Statutárního města LiberecBc.Martina Rosenbergová

6