Top Banner

of 17

4. ROMÁN MŰVÉSZET.doc

Jun 02, 2018

ReportDownload

Documents

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  1/17

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  2/17

  Jg'anezen &!" alatt 3ag' Krol' u!varban fol'tatsra tallt a 1entrl&s p2lettpus u!var& #ag'omn'a &sg' mag'arz#at( az aa1#en& palota*polna ltre)tte 4z az eg'etlen megmara!t p2let a Karol&ng%*or&

  palot*b(l Az p2let leg&n*bb a ravenna& San 5&tale%val mutat #asonl(sgot$ ezt b&zon't)a n'ol1szgalapra)za s avennb(l szrmaz( oszlopa&A burgun!&a& ;lun' aptsga a X szza! *ez!ete (ta f" *&&n!ul(pont)v vlt a ben1s ren!&reformtre*vse*ne* A baz&l&*a *ez!etben #rom#a)(s volt tgas *ereszt#a)(val$ #romapsz&sos szentll'els *poln**al Az el*pzelse* szer&nt azonban *s"bb val(sgos szerzetese*szmra fenntartott vross fe)l"!tt Kzppont)ban a templom llt$ *r2ltte#el'ez*e!te* el a *olostor $%&lletve gaz!asg& p2lete*A *orsza* LvgtL &llet"en+ sza*%Fran1&aorszgban a XII szza!ban mr )elent*ez&*a g(t&*a$ ug'ana**or Itl&ban$ 3metorszgban$ .ag'arorszgon &s )(val tllte aszza!for!ul(tAz ant&*v&ts (ta a romn ptszet )elent& az els" monumentl&s stlust A #el'&sa)tossgo* ellenre eg'sges romn stlus ala*ult *& 4z nag'mrt*ben anna**szn#et"$ #og' a romn eg'#z& stlus 5an ug'an v&lg& mvszet &s

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  3/17

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  4/17

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  5/17

  )ildes*eim+

  % Szent .l' templom3metorszgban a romn stlus pt*ezs a #&l!es#e&m& pt"*rrel &n!ult meg A templomot GHHG Kr2l*ez!t* pten&A nag'mret ben1s *olostortemplom$ a *ora& nmet romn templomptszet legrettebb al*otsa .&n!alapra)zban$ m&n! felptsben *ora eg'&* leggaz!agabb p2lete volt/rom#a)(s$ *elet& s n'ugat& vgn *ereszt#a)(val

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  6/17

  szza! vgt"l a GH szza! ele)&g v&rgzott Karol&ng mvszet s a X szza! 6tt(%*or& mvszete nll(*orsza* 4 *t per&(!us sorn *vet*ezett be az elsza*a!s az ant&* ptszett"l s azo*na* a sa)tosform*na* a *&ala*tsa$ amel'e*#ez azutn *ap1sol(!n& le#etett=

  A romn$or !"tszete

  Az ant&*v&ts (ta a romn ptszet )elent& az els" monumentl&s stlust 4gsz 4ur(pban elter)e!t$ no#a a#el'& *2lnbsge* )elent"se*F" fela!atna* a *eresztn' templom ptst te*&ntette$ am& a legfontosabb mvsz& fela!at$ szobrszat$festszet s *zmvessg m&n!en ere)t enne* a !sztsre for!totta A *or mvszett"l tvol ll anatural&zmus

  A [email protected] szza!ban fellen!2lt az eg'#z& pt*ezs$ p2sp*& sz*eseg'#za*$ *ate!rl&so*$ !(mo*$plbn&atemplomo*$ *olostoro*$ *eresztel"*poln*$ temet"*poln* s 1sont#za*

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  7/17

  Worms: szkesegyhz. GGRH s [email protected]@H *ztt *orbb& templom #el'n p2lt$ az pt*ezs fol'amn tbbszrm(!osult elgon!olso* szer&nt /rom#a)(s$ *ereszt#zas$ *tszentl'es baz&l&*a

  0art+1rg vra/ A GG szza! vgt"l a t#2r&ng&a& "rgr(fo* pttett* /osszan eln')tott$ szabl'talanalapra)z$ er"s v!"fallal vezett vr$ amel' tbb p2letet foglal magban -eg)elent"sebb rsze a vrfal#ozp2lt #romsz&ntes palota%p2let$ a pallas

  To1rn1s% Saint23*ili+ert +en4s a!tsgi tem!lom$ Fran1&aorszg A GG szza! ele)n p2lt /rom#a)(s$*ereszt#zas baz&l&*a$ fl*rben zr(!($ *r2l)r(s$ sugr*polns szentll'el

  5l1n&% *armadi$ +en4s a!tsgi tem!lom/ A nag')elent"sg aptsg &n!totta el a GH szza!t(l a ren!

  meg)#o!st ere!mn'ez" reformot Kt *orbb& templom #el'n GH77 s [email protected]@M *ztt p2lt azaptsg)elent"sgt *&fe)ez" #atalmas #arma!&* templom$ amel'ne* 1sa* 1se*l' rsze mara!t rn* t#a)(sbaz&l&*a volt$ *elet& vgnl *t *ereszt#zzal s *polna*oszors$ *r2l)r(s szentll'el 3'ugat& vge elut(bb #rom#a)(s el"templom p2lt *t n'ugat& toronn'al *zrezrt el"1sarno**al

  Vzelay: Sainte-Madeleine templom.

  A ben1s ren!& templom a span'olorszg& ;omposrelba vonul( zarn!o*o* befoga!sra a [email protected] szza! els"felben p2lt Szentl't [email protected] *r2l mr g(t&*us stlusban ptett* )) /rom#a)(s #ossz#z#oz *eleten*ereszt#z *zvettsvel 1satla*oz&* a *polna*oszors$ *r2l)r(s szentl' 3'ugat& vge el #rom#a)(s$#rom%boltsza*aszos el"1sarno* p2lt

  A Fran1&aorszgb(l teleptett mag'arorszg& aptsgo*$ g' a fennmara!t blaptfalv& templomna* s

  alap)a&ban meg"rztt *olostorna* &s Fontena' volt a m&nta*pe

  Croven1e ter2letn a r(ma& ptszet szmos eml*e mara!t fenn 4ze* #atsa a romn stlus ptszet*ompoz1&(&ban s form&ban$ ant&*os pr*n'o* s *or&ntusz& )elleg oszlopf"* al*almazsban s a

  boltozso*ban &s )elent*ez&* A v&!* v&szon'lag *&s mret$ boltozott temploma& sl'os$ ne#z*esmeg)elense* A f"#a)(t !ongval$ a mell*#a)(*at fl!ong**al fe!&* le

  3oitiers% Notre2,ame2a26rande tem!lom/ A [email protected] szza! els" felben p2lt 4r"sen megn')tott$#rom#a)(s$ lbaz&l&*l&s #ossz#z#oz *zvetlen2l *ap1sol(!&* a *polna*oszors *r2l)r() szentl'F"#a)()t a floszlopo**al tagolt p&llre*en n'ugv( r*!sor f"leg #eve!ere**el tagolt$ #osszant&!ongaboltozat fe!& A #eve!ere* a p&llre* f"#a)( fell& boltvll&g feln'l( floszlopa&ra tmasz*o!na* A*es*en' ol!al#a)(*at #eve!ere* *ztt *eresztboltozato* ta*ar)* Az ol!al#a)(* az oszlopos r*!o**al#atrolt$ n')tott$ fl*rzr(!s szentl' *r2l fol'tat(!va *r2l)r(t al*otna* 4bb"l #rom sugr&rn'*polna ugr&* *&

  http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/roman_large/image003.jpghttp://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/roman_large/image001.jpg
 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  8/17

  5a7n% Saint2tienne tem!lom/A ben1s frf&%aptsg templomt a GG szza! mso!&* felben /(!t(5&lmos pttet&$ szentl't a [email protected] szza!ban *r2l)r(s%*polna*oszors elren!ezssel *orag(t&*us stlusbantpt&* 4**or boltozz* be #a)(&t &s 3ag'mret$ #rom#a)(s$ emp(rs$ *ereszt#zas baz&l&*a Angl&ban anormann #(!ts

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  9/17

  Assisi Szent Ferenc-templom

  M'vszete$

  A $9szo+rszat al*otsa& tln'om( rszben az eg'#z& p2lete*$ templomo* s *olostoro* !sztsre*sz2lne*$ s eze* leg#angsl'osabb s legszembetn"bb rsze&n #el'ez*e!ne* el g' a *apu* ol!ala&n s an'lsu* fltt& vmez"ben$ t&mpanonban$ az oszlopf"*n$ szentl'*orlto*on s sz(sz*e*en A

  bronzszobrszat !ombormves *apuszrn'a*$ *eresztel" me!en1*$ lmpso* !sztsre sszpontosul

  A romn stlus *"szobrszat )elent"s eml*e& a dl2:ran4iaorszgi Saint26illes s az arles2i SaintTro!*ine tem!lom*apuzata&$ amel'e* *ompoz1&()u*ban s formlsu*ban ant&* r(ma& pl!*at *vetne*$a vezela&2i Sainte Madeleine tem!lom*apu)na* vmez")t *&tlt" !omborm$ Kr&sztus s az apostolo*

  n')tott$ b&zn1&as ala*)a&val s a 5*artres2i sz$eseg&*zn'ugat& *apuzata&na* blletszobra&

  A vezela'%& Sa&nt%.a!ela&ne aptsg& templom

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  10/17

  llat& ala*o* )elente* meg Az brzolt test tbbn'&re zm*$ vag' r&tm&*us soro*ban megn')tott ala*$ aru#are!"* nem *vet&* a test vonala&t A E&bl&b(l vett szeml'e* sz&mbol&*us rtelme*$ merev moz!ulata&*s ar1vonsa&* nem fe)ezne* *& rzelme*et 3ag'on npszer volt a tr(nol( Kr&sztus brzolsa

  A *zp*or az eg'es mvszet& ga*at nem te*&ntette nll(na* Pg' vlt*$ #og' eg' magasabb ren!fela!at$ az ptszet szolglatban llna*A romn templomo* szobor!sze ltalban n#n'$ *2lnsen fontosna* ltsz( #el're sszpontosult+ a

  be)ratra$ az oszlopf"*re$ az olvas(pultra$ a pr*n'o*ra$ *eretelse*re$ a)t(bllete*re s a boltozato*#omlo*vre

  A szobrsz& !sz szempont)b(l *&emel*e!" rsz a *apu$ amel' le#et eg'etlen vag' tbb be)rat a templom#a)(&ba$ vag' *ereszt#a)()ba A *apun'ls ltalban ng'szg$ felette fl*rves mez"vel$ a t&mpanonnal

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  11/17

  &szlop'( az angyallal! aki a )rom "irlyok lm$an elenik meg.Sa&nt%-azare sz*eseg'#z$ AutunKsz2lt+ GGHH *r2l

  *ortico de la +loria Szent Cter$ Cl$ Na*ab s Nnos Sant&ago !e ;ompostela *ate!rl&s .ateo .ester

  *sztette+ [email protected] Az GHRM%ben el*ez!"!tt zarn!o*latot ln+z9++ ala$o$at le*etett +rzolni$ egszen a!!&g$ amg asz&gor 1&szter1& ;la&rvau,%& Szent Eernt nem szmzte valamenn'& f&gurl&s !sztmn't+ U.&t a*arna* a

  http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/roman_large/image023.jpghttp://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/roman_large/image021.jpghttp://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/roman_large/image019.jpghttp://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/roman_large/image017.jpghttp://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/roman_large/image015.jpg
 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  12/17

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  13/17

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  14/17

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  15/17

  A vezela'%& Saint-Madelaine aptsgi templom

 • 8/11/2019 4. ROMN MVSZET.doc

  16/17

  ;#artres$ az n9otre ,ame a la 1elle Verrire sznes 2vegabla*at a *zp*or& 2vegfestszet 1s1sa

  +izella-kereszt.A GG szza! els" #arma!ban *sz2lt a mag'ar *&rl'n megren!elsre \ a!omn'oztaan')a$ Eurgun!& B&zella regensburg& zr!ban lv" sr)ra

  A 5Szent ;stvn szarko'g8 rv&! ol!ala Sz*esfe#rvr$ a GG sz els" feleA *evs brzols m&n!en b&zonn'al sz&mbol&*us rtelm+ a *or&nt#osz& oszlopo*$ palmett* s rozett**ztt "r*!" *erubo* al&g#anem a menn'e& *&rl' )elenltre utalna* A rv&!ebb ol!alon ant&*&zl($

  prof&lozott *eretben len!2letesen rep2l" ang'al emel& a #alott lel*t 1se1sem"*nt a magasba Taln fels"%&tl&a& *zvettssel b&zn1& #ats rvn'es2lt &tt

  *annonhalma

  0szterg