Top Banner

of 32

35 即时邮畅享版介绍

Mar 19, 2016

ReportDownload

Documents

jirair

35 即时邮畅享版介绍. 三五互联科技股份有限公司. 目录. 即时邮畅享版介绍. 邮件审核及 G 级附件操作介绍. 第一部分:即时邮畅享版介绍. 35 即时邮是在三五互联企业邮局过去十年累积的几十万客户的基础上,提炼需求、精心设计、认真编码、严格测试,最终形成产品化的新一代三五互联企业邮局产品,以便更好地满足更多客户的需要,同时降低软件的维护成本。. 35 即时邮畅享版 —— 稳定性、抗灾能力. 服务器分布式放置 在全球拥有多个电信级机房环境为用户提供服务. 北京 上海 香港 广州 浙江 厦门 ……. 美国. 优势: - PowerPoint PPT Presentation

 • G

 • 35

 • 35 ABCN

 • 35 SSLIP

 • 35 35AjaxwebmailAjax3590%

 • 35 WEB2.0+Outlook

 • 35>98%0 >99.8%

 • 35300MG3.5G 3.5G

 • AA

 • 35+1.35webmail+2.+

 • +

 • 35

  ++8//20//IPIP12//G3.5G4//

 • G

 • 1i.ii.

 • 2 ()

 • 3

 • 4

 • 5/ 2 AB

 • 1)2)

 • Flash 1 2 3 4 Flash 50MB

 • 1)2)

 • 1)2)3)4)

 • Hill13141205538 010-51600169 010-51600168E-mail menggsh@35.cn 35791210008935 www.35.com www.china-channel.com www.domainpricing.com

  ABCN*ABCN*