Top Banner

of 18

31.50c, 23.10 r 313 pit - icc.ro organigrama Muzeului National al Literaturii Romane Ia¢§i au fost aprobate

Sep 26, 2019

ReportDownload

Documents

others

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IASI

  ROMANIA 1915-20181 SAP BATORIM 11.100E UNA

  Bulevardul Stefan cel Mare si Stint, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

  PROIECT DE HOTARARE nr. privind aprobarea organigramei Si statului de functii

  ale Muzeului National al Literaturii Romfine Iasi

  Consiliul Judetean Iasi, Avand in vedere:

  Expunerea de motive privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeuui National al Literaturii Romane Iaii, prezentatA de care Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr. 31.50c, din 23.10 r 2018; Raportul de specialitate privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeu ui National al Literaturii Romane Ia ii, elaborat de cAtre Serviciul Resurse Umane iii Salarizare

  inregistrat sub nr. 313 pit /2340, 2018; Adresa Muzeului National al Literaturii Romane Ia ii nr.4646/15.10.2018 inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr.30351/15.10.2018; Nota de fundamentare a Muzeului National al Literaturii Romane nr.4579/11.10.2018 privind aprobarea statului de functii; Prevederile HotArarii Consiliului Judetean Iasi nr.412/27.10.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului National al Literaturii Romane Iasi; Prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificaril si completArile ulterioare; Prevederile Legii nr.311/2003 a muzeelor si colecliilor publice, republicata cu modificAr e si completArile ulterioare; Prevederile Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobl, republicatA cu modificArile si completArile ulterioare; Prevederile Legii nr. 422/2001 republicatA, privind protejarea monumentelor istorice, modificarile si completArile ulterioare; Prevederile Legii nr.53/2003 — Codul Muncii, republicat, cu modificarile si compleari e ulterioare; Prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fond publice. In temeiul art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c), art. 97 alin.(1) si art. 115, alin. (1), lit.

  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatA, cu modificarile completarile ulterioare:

  HOTARASTE:

  Art.1 — Cu data prezentei se aprobA organigrama — anexa nr.1 si statul de functi anexa nr.2 ale Muzeului National al Literaturii Romane Iasi. Anexele 1 si 2 fac parte integr• din prezenta hotarare.

  to

 • itatea prevederilor Hotararii Consiliului ganigramei i a statului de functii ale

  Art. 2 — Cu data prezentei inceteaza aplicabi Judetean Ia§i nr.412/27.10.2017 privind aprobarea o Muzeului National al Literaturii Romane Ia§i.

  Art. 3 - Punerea in aplicare a prevederilor prez Resurse Umane Si Salarizare din aparatul de speciali National al Literaturii Romane Ia§i.

  Art. 4 - Biroul Relatii Publice, Monitorul Consilierii Judeteni §i Presa va comunica in copie Judetului Ia§i, Muzeului National al Literaturii Roman Resurse Umane §i Salarizare din aparatul de specialitat

  Art. 5 - Aducerea la cuno§tinta publica a prey Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Presa.

  ntei hotarari va fi asigurata de Servici 1

  • ficial, Relatiile cu Consiliile Loca prezenta hotarare Institutiei Prefectu

  Directiei Economice §i Serviciu al Consiliului Judetean derilor hotararii va fi asigurata de ca. e

  Consiliile Locale, Consilierii Judeteni

  e al Consiliului Judetean Iasi §i Muz 1

  Data astazi,

  PRESEDINTE, Dr. ing. Maricel POPA CONTRASEMNEAZA,

  S CRETAR AL JUDETULUI IA5I,

  1

  Li-scram r Vernica

  DIRECTIA JURIDICA, DIRECTOR EXECUTIV,

  Gabriela Alungulesei Am luat la cunostintA de acest inscris oficial asum

  responsabilitatea asupra legalitiitii

  L14 SUSTINE PROIECTUL DE HOTARARE,

  Muzeul National al Literaturii Romfine, Director Lucian Teodorovici

  ERVICIUL RESURSE UMANE 51 SALARIZARE p.5EF SERVICIU

  Imi asum responsabilitatea corectitudinii gi legalitAii In solidar cu intocmitorul inscrisului

  Radu Gabriel APETREI

  INTOCMIT, consilier Maria HALIP

  Imi um responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudine legal itatea intocmirii acestui inscris oficial

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IASI

  ROMANIA • 918,016 I SARBATO1IN111.1:1ELINA

  Bulevardul Stefan cel Mare si Mint, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.ioc.ro

  Nr.31304 / 2.S.V2, 2018

  sub spre ii §i rea

  De acord se se supune dezbate plenului Consi • Judetean I i.

  P

  RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotarfire privind aprobarea organigramei Si statului de functii

  ale Muzeului National al Lite-aturii Romilne Iasi

  Cu adresa nr.4646/15.10.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Ia4i nr.30351/15.10.2018, conducerea Muzeului National al Literaturii Romane Ia§i supune aprobare o nouA structure. organizatoria (statul de fanctii §i organigrama). Statul de fun organigrama Muzeului National al Literaturii Romane Ia§i au fost aprobate prin Ho Consiliului Judetean Ia§i nr.412/27.10.2015 cu un numar de 83 de posturi, din care 9 po de conducere §i 74 posturi de executie.

  FatA de organigrama statul de functii aprobate prin H.C.J. nr.412/27.10.2017, co orm notei de fundamentare a muzeului, prezenta structure organizatorica aduce urmatoarele modifi is

  Avand in vedere: - cererea de finantare pentru Proiectul "Consolida e, refunctionalizare §i mansardare c dire

  monument istoric, str. Vasile Alecsandri, nr. 6, Ia§i"; - contractul de finantare nr.3323/2018; - obiectivele proiectului "Consolidare, refunctionalizare i mansardare dd.:lire monument is ric,

  str. Vasile Alecsandri, nr. 6, Ia§i"; - faptul ca in anul 2019, Muzeul National al Literaturii Romane Ia§i are ca obiectiv

  implementarea proiectului „Casa Muzeelor" care conga in amenajarea de spatii muzeale cu trei man teme conceptuale:

  o Muzeul Progromului de la Ia§i, realizat de Institutul „Elie Wiesel", o Muzeul Literaturii Romane, o Muzeul Poeziei RomAnqti;

  - spatiul in care va fi implementat proiectul mai sus mentionat este imobilul din str. Vasile Alecsandri nr. 6, din Ia§i.

  se propune modificarea statului de functii, astfel:

  1. suplimentarea statului de functii cu un nunair de 20 posturi, dupe cum urmeaza - trei posturi de muzeografi, gradul II, studii superioare, functii de executie; - opt posturi de gestionar custode, gradul II, studii medii, functii de executie; - trei posturi de supraveghetori sale, gradul II, studii generale/medii, functii de executie;

  Page 1 of 3

 • — cloud posturi de educator muzeal, gradul II, stu — un post de consilier IT, gradul II, studii supen - doua posturi de ingrijitor, gradul II, studii gene — un post de muncitor cu calificare de electrici

  de executie. Noul stat de functii se suplimenteaza cu un nu

  operationala ramanand aceegi.

  dii superioare, functie de executie; are, functie de executie; :rate, functii de executie; n, gradul III, studii generale/medii, ctie

  mar de 20 de posturi de executie, structura

  Page 2 of 3

  Denumire indicator Statul

  actual de functii

  Influen$e Statul de functii

  modificat A 1 2 3

  TOTAL Posturi, din care: 83 20 103 De conducere 9 0 9 De executie, din care supuse modificarii 74 + 20 94 - muzeograf, gradul II, studii superioare 8 + 3 11 - gestionar custode, gradul II, studii medii 1 1 + 8 19 - supraveghetori sala, gradul II, studii medii 5 + 3 8 - educator muzeal, gradul II, studii superioare

  1 + 2 3

  - consilier IT, gradul II, studii superioare 0 -F I 1 - ingrijitor, gradul II, studii generale 4 + `") 6 — muncitor cu calificare de electrician, gradul III, studii generale/ medii

  0 i 1 1

  Suplimentarea posturilor din statul de functii ale institutiei dar de faptul ca atnenaj area i deschid presupune extinderea tematicii actuale, diversificar muzeale, actuale, complexe, de mare impact asupra to acestor concepte pe strada V. Alecsandri nr.6, este foart personal implicat in amenajarea §i gestionarea sa.

  Potrivit Notei de fundamrntare a muzeului su

  — suplimentarea cu trei posturi de m justificata prin faptul Ca proiectul Casa Muzeelor este un concept traitor: Muzeul Pogromului de la Ia§i, M Romane§ti, expozitiile de baza §i cele temporare s moment istoric find prezentate distinct, atat prin bun prin alte mijloace specific muzeale.

  ctual este sustinuta de necesitatile concrete rea Casei Muzeelor este un proiect nou care

  §i imbogatirea ei cu activitati specific or categoriilor de vizitatori. Spatiul alocat

  vast §i presupune un numar considerabil de

  limentarea solicitata se justifica astfel:

  zeograf, gradul II, studii superioare este aracterizat de trei mari teme cumulate intr-

  zeul Literaturii Romane i Muzeul Poeziei t diverse, fiecare personalitate culturala ri culturale cu valoare de patrimoniu cat §i

  — suplimentarea cu opt posturi de ges justificata prin faptul ca activitatile dintr-un muzeu sun etalare, de prezentare, interactiunea permanents c culturale specific muzeale.

  Custozii asigura buna gestionare a exponatelo suvenirurilor muzeale intr-un spatiu care intentioneaza i personalitati al