Top Banner

Click here to load reader

2016 barometre

Aug 02, 2016

ReportDownload

Documents

Observatori 2016

 • 2016

 • - 1 -

  ndex

  1. Anem per feina: resum executiu............................................................................................. 2

  2. Metodologia ........................................................................................................................... 4

  3. Resultats ................................................................................................................................. 7

  3.1. Bloc com ........................................................................................................................ 7

  3.1.1. Valoraci dels mbits econmic, social i mediambiental .......................................... 7

  3.1.2. Valoraci dels actors de la comarca i propostes de millora ..................................... 11

  3.1.3. Carta als reis dOrient (comarca i pas) ................................................................... 13

  3.1.4. ndex de felicitat...................................................................................................... 14

  3.1.5. Responsabilitat social empresarial ......................................................................... 15

  3.2. Preguntes especfiques .................................................................................................. 18

  3.2.1. Empreses ................................................................................................................. 19

  3.2.2. Administracions ..................................................................................................... 22

  3.2.3. Societat civil ............................................................................................................ 23

  3.2.4. Innovaci i coneixement......................................................................................... 24

  Annexos .................................................................................................................................... 27

  AGRAM................................................................................................................................... 53

 • - 2 -

  1. Anem per feina: resum executiu

  Mostra Barmetre garrotx Empreses (n=100) Administracions (n=31) Societat civil (n=28) Agents innovaci i coneixement (n=20)

  TOTAL (n=179)

  ndex felicitat de cada actor

  mitjana Empreses Administracions Societat civil Agents dinnovaci i

  coneixement

  Any 2016 7,45 7,42 7,32 7,96 7,10

  Any 2015 7,02 7,38 6,33 6,84 6,25

  Valoraci dels tres mbits

  ECONMIC SOCIAL MEDIAMBIENTAL

  Ms ben valorat 1. Dinamisme empresarial (6,98) 2. Esperit emprenedor (6,83) 3. Innovaci i desenvolupament tecnolgic (6,48)

  1. s del catal (8,28) 2. Activitat esportiva (7,46) 3. Associacionisme (7,41)

  1. Paisatge (8,21) 2. Espais naturals (7,31) 3. Biodiversitat (7,27)

  Ms mal valorat 1. Telecomunicacions (4,75) 2. Llocs de treball oferts (5,67) 3. Collaboraci administracions i empreses (5,68)

  1. Justcia (6,08) 2. Cohesi social (6,66) 3. Habitatge (6,68)

  1. s energies renovables (5,04) 2. Gesti forestal (5,43) 3. Gesti energtica (6,08)

 • - 3 -

  Empreses Administracions Societat civil

  Agents dinnovaci i coneixement

  Principals millores

  proposades als actors

  - Ms cooperaci - Ms responsabilitat social empresarial - Millors condicions laborals

  - Simplificar i agilitzar els trmits administratius - Ms cooperaci - Un millor rol dinamitzador

  - Ms coordinaci - Ms cooperaci - Millor comunicaci de les seves activitats

  - Ms transferncia de coneixement - Ms adaptaci a les necessitats del territori - Ms cooperaci

  Propostes concretes de

  millora per part dels actors

  Empreses Administracions Societat civil Agents dinnovaci i

  coneixement

  Creem

  Comarca - Variant Olot i les Preses - Ms responsabilitat social corporativa - Variant Olot i les Preses

  - Variant Olot i les Preses - Ms conscincia mediambiental de la poblaci - Potenciar comer de proximitat

  - Variant Olot i les Preses - Cicles universitaris

  Pas - Sobirania prpia - Ajudes a lemprenedoria i a la internacionalitzaci

  - Millor cooperaci entre administracions

  - Pacte educaci - Sobirania prpia

  - Ms descentralitzaci

  Canviem

  Comarca - Model econmic (aposta per I+D i les energies renovables) - Telecomunicacions

  - Ms economia social - Millor participaci ciutadana - Millor transport pblic

  - Telecomunicacions

  Pas - Infraestructures viries - Llei electoral actual

  - Condicions laborals - Classe poltica actual - Model educatiu - Mercat energtic

  Eliminem

  Comarca - Gesti administracions pbliques

  - Desigualtat social - Desigualtat social - Excs nombre ajuntaments

  Pas - Llei funcionariat -

  - Retallades sanitat, serveis socials i educaci

  - Corrupci - Pobresa

  - Burocrcia administrativa

 • - 4 -

  2. Metodologia

  La realitzaci daquest estudi es basa en les respostes recollides en la segona edici del

  Barmetre garrotx. Lobjectiu principal del Barmetre garrotx s recollir, mitjanant una

  enquesta, la percepci sobre la situaci de la comarca de la Garrotxa entre els actors de la

  comarca i tamb projectar millores desitjades. En concret, els quatre actors als quals es

  dirigeix lestudi sn les administracions locals i comarcals, els agents dinnovaci i

  coneixement, les empreses i les entitats de la societat civil.

  1. Lactor empreses s el ms gran en nombre dindividus dins la comarca de la

  Garrotxa, ja que engloba des del treballador autnom fins a les grans empreses.

  2. Les administracions locals i comarcals engloba totes aquelles administracions

  amb seu a la comarca de la Garrotxa. Lenquesta estava adreada als secretaris i

  directors tcnics daquests organismes pblics.

  3. Lopini de la societat civil prov dels representants dassociacions i entitats

  culturals, socials, esportives, empresarials o sindicals, entre daltres.

  4. Els agents dinnovaci i coneixement agrega lopini dels responsables de

  centres formatius postobligatoris, dels responsables dinnovaci en

  departaments dempreses i dels responsables dentitats de coneixement i

  innovaci de la comarca.

  El disseny de lenquesta s fruit del treball de la Comissi de lObservatori a partir de la

  prova pilot de la primera edici. El fet que la majoria de les preguntes de la primera edici

  fossin de resposta oberta va permetre a la Comissi detectar, dins les respostes recollides,

  aquells aspectes ms rellevants que han estat inclosos en el disseny de la present edici.

  Lenquesta s diferent segons l actor al qual es dirigeix, ja que cada enquesta, a part dun

  bloc com de preguntes, tamb incloa preguntes especfiques adaptades a la naturalesa de

  lactor al qual es dirigia. En la Taula 1 es mostra lestructura de lenquesta diferenciant entre

  les preguntes del bloc com i les preguntes especfiques. Tamb es mostra la tipologia de

  pregunta segons si la resposta s tancada o oberta.

 • - 5 -

  Taula 1. Estructura de lenquesta Barmetre garrotx per actor

  t/o1 Admin. Innov. Empreses Societat

  Blo

  c c

  om

  Valoraci MBITS (econmic, social i mediambiental)

  t3

  Valoraci ACTORS (empreses, administracions, innovaci i coneixement, societat civil)

  t3

  Propostes millora ACTORS o Carta als reis dOrient (comarca i pas) o ndex de felicitat t3 Accions responsabilitat social empresarial per MBIT

  t4

  Reconeixement any 2015* o Comentaris o

  Pr

  eg

  un

  tes

  es

  pe

  cf

  iqu

  es

  Elements claus per a lxit1 t3 Principals motivacions per treballar1 t3 Aspectes interns i externs de la innovaci

  t2

  Factors de competitivitat t3 Valors bsics treballadors t3

  1Preguntes especfiques a causa de les diferents opcions de respostes ofertes. 2 Tipologia de pregunta: t, resposta tancada; o, resposta oberta. 3Valoraci dtems/aspectes sobre una escala de 0 a 10 (0: significa molt negatiu, 10:significa molt positiu). 4 Selecci dtems/aspectes respecte a una llista predeterminada.

  *Surt de linforme de premis i reconeixements i del Sabies que... del llibret.

  Cal remarcar que lanlisi de les respostes recollides sempre sha tractat de forma

  agregada, tant pel global de la mostra com per tipologia dactor. La professionalitzaci i el rigor

  estadstic del tractament de les dades assegura la seva confidencialitat.

  En total, en aquesta segona edici es varen recollir 179 respostes de les 2.061 enquestes

  enviades durant els mesos de mar i abril de lany 2016. La distribuci de les respostes

  recollides i el rati de resposta per actor es mostra a la Taula 2. El major nombre de respostes

  pertany a lactor Empreses, mentre que el menor nombre de respostes s dels Agents

  dinnovaci i coneixement.

  Taula 2. Rati de respostes per actor

  Tipologia Enquestes enviades

  Enquestes rebudes % resposta

  Empreses 1.402 100 7,1%

  Administracions 54 31 57,4%

  Societat civil 231 28 12,1%

  Agents innovaci i coneixement 81 20 24,6%

  TOTAL 1.768 179 8,6%

  Del total de 31 respostes recollides de lAdministraci local i comarcal, la major part

  provenen de representants dajuntaments de la comarca. La resta inclou diferents perfils, des

  dorganismes comarcals fins a consorcis o agents dinamitzadors del territori. Entre els actors

 • - 6 -

  dinnovaci