Top Banner

Click here to load reader

2010 Cole Story Lincoln Navigator Kalamazoo MI

May 29, 2018

ReportDownload

Documents

 • 8/9/2019 2010 Cole Story Lincoln Navigator Kalamazoo MI

  1/14

  l incoln.com

  2010LINCOLN NAVIGATOR/L

  Cole Story Lincoln410 East ChicagoColdwater, MI 49036(888) 475-7420http://www.colestory.com/

  Cole Story provides quality vehicles from Ford Lincoln Mercury to the Coldwater, Quincy, BattleCreek, Kalamazoo and Fort Wayne area. Our large selection ensures that we have a vehicle foreveryone, no matter what it is you're looking for.

 • 8/9/2019 2010 Cole Story Lincoln Navigator Kalamazoo MI

  2/14

  l incoln.com

  2010 LINCOLN NAVIGATOR/L

  L

  L

  i

  i

  n

  n

  c

  c

  o

  o

  l

  l

  n

  n

  N

  N

  a

  a

  v

  v

  i

  i

  g

  g

  a

  a

  t

  t

  o

  o

  r

  r

  i

  i

  n

  n

  I

  I

  n

  n

  g

  g

  o

  o

  t

  t

  S

  S

  i

  i

  l

  l

  v

  v

  e

  e

  r

  r

  M

  M

  e

  e

  t

  t

  a

  a

  l

  l

  l

  l

  i

  i

  c

  c

  w

  w

  i

  i

  t

  t

  h

  h

  a

  a

  v

  v

  a

  a

  i

  i

  l

  l

  a

  a

  b

  b

  l

  l

  e

  e

  e

  e

  q

  q

  u

  u

  i

  i

  p

  p

  m

  m

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  .

  .

  P

  P

  O

  O

  W

  W

  E

  E

  R

  R

  T

  T

  R

  R

  I

  I

  P

  P

  .

  .

  T

  T

  h

  h

  e

  e

  2

  2

  0

  0

  1

  1

  0

  0

  L

  L

  i

  i

  n

  n

  c

  c

  o

  o

  l

  l

  n

  n

  N

  N

  a

  a

  v

  v

  i

  i

  g

  g

  a

  a

  t

  t

  o

  o

  r

  r

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  N

  N

  a

  a

  v

  v

  i

  i

  g

  g

  a

  a

  t

  t

  o

  o

  r

  r

  L

  L

  .

  .

  P

  P

  o

  o

  w

  w

  e

  e

  r

  r

  -

  -

  d

  d

  e

  e

  p

  p

  l

  l

  o

  o

  y

  y

  a

  a

  b

  b

  l

  l

  e

  e

  r

  r

  u

  u

  n

  n

  n

  n

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  b

  b

  o

  o

  a

  a

  r

  r

  d

  d

  s

  s

  e

  e

  x

  x

  t

  t

  e

  e

  n

  n

  d

  d

  a

  a

  u

  u

  t

  t

  o

  o

  m

  m

  a

  a

  t

  t

  i

  i

  c

  c

  a

  a

  l

  l

  l

  l

  y

  y

  w

  w

  h

  h

  e

  e

  n

  n

  e

  e

  v

  v

  e

  e

  r

  r

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  o

  o

  p

  p

  e

  e

  n

  n

  a

  a

  d

  do

  oo

  or

  r.

  .

  A

  A

  R

  R

  e

  ea

  ar

  r

  V

  V

  i

  ie

  ew

  w

  C

  C

  a

  am

  me

  er

  ra

  a

  d

  di

  is

  sp

  pl

  la

  ay

  ys

  s

  w

  wh

  ha

  at

  t

  s

  s

  b

  be

  eh

  hi

  in

  nd

  d

  y

  yo

  ou

  u

  w

  wh

  he

  en

  n

  b

  ba

  ac

  ck

  ki

  in

  ng

  g

  uupp,, wwhhiillee aavv iirrttuuaallaass ss iiss ttaanntthh aannddllee ss yyoouurrccaallllss aannddmm uuss iicc.. PPoowwee rr--ffoolldd iinn gg

  ss iiddee vv iiee wwmm iirrrroorrss ,, aappoowwee rrlliiffttggaattee ,, aannddaaPPoowwee rrFF oolldd 33rrdd --rroowwss ee aatt

  ooffffee rraadd ddiittiioonn aallaass ss iiss ttaann ccee ..

 • 8/9/2019 2010 Cole Story Lincoln Navigator Kalamazoo MI

  3/14

  l incoln.com

  2010 LINCOLN NAVIGATOR/L

  L

  L

  i

  i

  n

  n

  c

  c

  o

  o

  l

  l

  n

  n

  N

  N

  a

  a

  v

  v

  i

  i

  g

  g

  a

  a

  t

  t

  o

  o

  r

  r

  i

  i

  n

  n

  T

  T

  u

  u

  x

  x

  e

  e

  d

  d

  o

  o

  B

  B

  l

  l

  a

  a

  c

  c

  k

  k

  M

  M

  e

  e

  t

  t

  a

  a

  l

  l

  l

  l

  i

  i

  c

  c

  w

  w

  i

  i

  t

  t

  h

  h

  a

  a

  v

  v

  a

  a

  i

  i

  l

  l

  a

  a

  b

  b

  l

  l

  e

  e

  e

  e

  q

  q

  u

  u

  i

  i

  p

  p

  m

  m

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  .

  .

  A

  A

  C

  C

  H

  H

  I

  I

  E

  E

  V

  V

  E

  E

  S

  S

  2

  2

  0

  0

  M

  M

  P

  P

  G

  G

  O

  O

  N

  N

  T

  T

  H

  H

  E

  E

  H

  H

  I

  I

  G

  G

  H

  H

  W

  W

  A

  A

  Y

  Y

  .

  . 11

  T

  T

  e

  e

  a

  a

  m

  m

  e

  e

  d

  d

  w

  w

  i

  i

  t

  t

  h

  h

  a

  a

  w

  wi

  id

  de

  e-

  -r

  ra

  at

  ti

  io

  o

  6

  6-

  -s

  sp

  pe

  ee

  ed

  d

  a

  au

  ut

  to

  om

  ma

  at

  ti

  ic

  c

  t

  tr

  ra

  an

  ns

  sm

  mi

  is

  ss

  si

  io

  on

  n

  t

  th

  ha

  at

  t

  p

  pr

  ro

  ov

  vi

  id

  de

  es

  s

  pprree cciiss ee ss hhiiffttss ,, tthhee 22001100LL iinn ccoollnnNN aavv iiggaattoorr ss aauutthhoorriittaattii vvee

  55.. 44LL 33--vvaall vvee VV --88FF FF VV ee nnggiinnee wwoorrkkss wwiitthhpp uurrpp ooss ee ffuullpp rree cciiss iioonn

  ttoodd ee lliivvee rr331100hhpp 22aanndd336655llbb.. --fftt.. ooffttoorrqquuee .. TT hhee ffaacctttthh aattiitt

  aacchhiieevvee ss tthhee ss ee nnuumm bbee rrss oonnrree gguullaarruunnllee aadd ee dd((8877ooccttaannee ))

  ffuuee ll nnoottpprree mm iiuumm iiss aalllltthhee mm oorree iimm pprree ss ss iivvee .. EE qquuaallll yy

  n

  no

  ot

  te

  ew

  wo

  or

  rt

  th

  hy

  y

  i

  is

  s

  t

  th

  he

  e

  e

  en

  ng

  gi

  in

  ne

  e

  s

  s

  d

  de

  ec

  ce

  el

  le

  er

  ra

  at

  ti

  io

  on

  n

  f

  fu

  ue

  el

  l-

  -s

  sh

  hu

  ut

  t-

  -o

  of

  ff

  f

  t

  tu

  un

  ni

  in

  ng

  g

  t

  t

  h

  h

  a

  a

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  l

  l

  p

  p

  s

  s

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  u

  u

  p

  p

  -

  -

  t

  t

  o

  o

  -

  -

  8

  8

  -

  -

  p

  p

  a

  a

  s

  s

  s

  s

  e

  e

  n

  n

  g

  g

  e

  e

  r

  r

  N

  N

  a

  a

  v

  v

  i

  i

  g

  g

  a

  a

  t

  t

  o

  o

  r

  r

  a

  a

  c

  c

  h

  h

  i

  i

  e

  e

  v

  v

  e

  e

  2

  2

  0

  0

  m

  m

  p

  p

  g

  g

  h

  h

  i

  i

  g

  g

  h

  h

  w

  w

  a

  a

  y

  y

  .

  .

  A

  A

  s

  s

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  b

  b

  a

  a

  c

  c

  k

  k

  o

  o

  f

  f

  f

  f

  o

  o

  n

  n

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  a

  a

  c

  c

  c

  c

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  r

  r

  a

  a

  t

  t

  o

  o

  r

  r

  w

  w

  h

  h

  e

  e

  n

  n

  c

  c

  o

  o

  a

  a

  s

  s

  t

  t

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  o

  o

  n

  n

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  h

  h

  i

  i

  g

  g

  h

  h

  w

  w

  a

  a

  y

  y

  ,

  ,

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  s

  s

  y

  y

  s

  s

  t

  t

  e

  e

  m

  m

  a

  a

  u

  u

  t

  t

  o

  o

  m

  m

  a

  a

  t

  t

  i

  i

  c

  c

  a

  a

  l

  l

  l

  l

  y

  y

  s

  s

  h

  h

  u

  u

  t

  t

  s

  s

  o

  o

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  u

  u

  e

  e

  l

  l

  ,

  ,

  h

  h

  e

  e

  l

  l

  p

  p

  i

  i