Top Banner

Click here to load reader

176'ncı Sayı

Mar 06, 2016

ReportDownload

Documents

Halkın Sesi gazetesi 176'ncı sayısı çıktı

 • Yl 7 Say 176 7 ubat 2013 1.25 TL

  Ferda Ko / Sayfa 4

  zerklik kimin yararna?

  Oya Ersoy / Sayfa 4

  Sava ykar geer...

  Hseyin Boy/ Sayfa 7

  Salkta patron dnemi

  Tufan Sertlek / Sayfa 8

  Taeron ii ve gvence...

  Biz bu iibozarz

  Yurtii Kargo direnii

  Skandala salkdan yantTaksim Eitim ve Aratrma Hastanesindeki

  salk iilerinin haberleri olmadan iten karldve adlarna KURa bavuru yapld, KURun dabu bavurulara dayanarak iileri irketlere yn-lendirdii ortaya kt.

  Dev Salk-, bununla ilgili olarak TaksimEitim ve Aratrma Hastanesinde 6 ubat gnbir eylem yapt ve hukuksuzluu protesto etti.Salk iileri Taeron altrmann akl d vehukuksuzluunda son perde! dedi.

  Halkevleri EitimHakk Meclislerinin 26-27 Ocakta stanbuldagerekletirdii BykEitim Hakk Buluma-snda eitim hakk sa-vunucularnn syledik-lerine kulak verdik. S. 11

  Krlgansre AKP, yeni anayasave seim ncesindebalatt calan-MTgrmelerindeBDPyi hizaya getiripkendi zmnKrtlere dayatmak is-tiyor. Srecin krl-ganl ve iktidarn a-mazlar derinleiyor S. 4

  Yoksulayer yok AKP'nin en okoy ald gecekon-du mahallesiFerahevler'de halkbarnma hakk iinrgtleniyor,mahalle derneikuruyor S. 6

  Anneiiler AKP kadnntoplumsal rollerininsrekliliinin salan-mas zerinden kadn-lar annelikten vaz-gemeden istihdamnierisinde konumlan-drmay hedefliyor S. 10

  Anlalmtr ki,Tayyip Erdoanyerel seimlerin

  balang ddnalmaktadr. S. 3

  Hak mcadelesiveren halkseim vaatlerine aldanmazTrabzon Tonyada

  kurulmas planlanan imen-to fabrikas ve taocanakar halk ayakta

  O duman ne ot bitirir nesr baktrr ne ocuk byttrr diyen Tonyallar7den 70e omuz omuza

  AKPli Belediye Bakanonlara istemezk diyor;onlar topramz kirletenleriistemezk yantn veriyor

  Akademi SusmayacakPlatformunun sonucu:Mcadele!

  Akademi susmayacak

  Msr, Mbarek sonrasnn en byksiyasal krizinde

  Halk sokaMursiye brakmyor

  Kampus hastaneleriihalelerinde bir yatak100 bin lira

  Bir yatak 100 binlira ediyor

  Halkevleri HaberAtlyesi almalarnabalad

  Halkn muhabiriolmaya...

  SAYFA 3 SAYFA 5 SAYFA 9 SAYFA 14

  SAYFA 8

  T O N Y A ; H A V A S I , S U Y U , T O P R A I N H A Y K I R D I

  Kitaplar yasakland,retmenler filendi,veliler retmene kar- dolduruldu. MEBinALO 147 ikayet hattgerici, piyasac, cinsi-yeti, bilim d eitimsisteminin gvencesihaline getirildi. stelikhattn personeli, Turk-cell Global Bilginin a-lan ve gvencesiz. S. 12

  Alo 147:Bl, ihbarettir, ynet

  STEMEZKYK!

  Yurtii Kargo'nun Ankara, Konya ve stanbul'dakiubelerinde 50'yi akn ii Nakliyat- yesi olduugerekesiyle iten karld. iler birok kentte itenkarmalara ve sendikal haklarn nndeki engellerekar sokaa karken, Kadky ve Esenyurt'ta dire-ni balad. Halkn Sesi, Esenyurttaki aktarma mer-kezi nndeki direniilerin yanndayd

  A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

 • EVRE 2Halkn Sesi7 ubat 2013 / 20 ubat 2013

  T rabzonun Tonya ilesinekurulmas planlananimento fabrikasyla ilgiliFabrika, 2 bin kiiden fazlahemerimize istihdam salaya-cak. Fabrika, eczane gibitertemiz, prl prl olacak.Atmosfere bir gram gaz, tozbrakmayacak diyor evre veehircilik Bakan Veysel Erolu.Tonya halk ise Erolununirinlik yaparak vaat ettikler-ine kar uyank olduklarn birkez daha gsterdiler TonyaMeydannda. Trabzonun Tonyalesinde yaplacak imento fab-rikas ile fabrika iin ayrbabeldesinde kurulacak olan kil-kalker-ta ocaklarna karTrabzonlular ayaa kalkt.Galolarn giyerek meydanainen kadnlar, yedisindenyetmiine Tonyallar hep birazdan EMBA Tonyadandefol dedi.

  MCADELENN TANIITONYA MEYDANI

  26 Ocakta Tonyada gerek-letirilen mitinge ayrba veal beldelerinden, Dzkyilesinden gelenlerin yan sraArakl-Turupta p atk tesisinekar mcadele edenler dekatld. Tonya Meydan, bukadar kararl ve kitlesel bireyleme ilk kez tanklkyapyordu. Mitinge imento, otve inek getiren Tonyallar ineinzerine livalobo dzine, fabrikakuracaklar, iekli ayrlar,amur mi yapacaklar yazldviz astlar. imento kldeil, ormangl, EMBATonyadan defol!, Emanetikorumak asalettir, Bulu dayersn lahana! pankartlarylasslenen miting alanndayaklak 2500 Tonyal yerini ald.Mitingde ilk sz Tonya evrePlatformu adna BekirUzunolu ald. AKPli belediye

  bakannn imento fabrikasnadestek olduu iin belediyebakanna teekkr ediyorumdiyerek szlerine balayanUzunolu, AKPli belediyeninbir araya gelmelerinisaladndan ve Tonyallarn bualanda buluup karde olduk-larn yeniden hatrlattnbelirtti. Tonyaya imento fab-rikas yapmak isteyen EMBAirketinin halka i bulmavaadinde bulunduunu ve yalan-lar sylediini belirtenUzunolu, Tonya halknn buyalanlara inanmadn syledi.

  HALK KRSSN KURDUBlge halkndan onlarca

  kiinin sz ald krsde, TonyaBelediye Bakan AhmetKurtun stemezkler i

  banda diyerek imento fab-rikasna kar kanlar karala-masna ska atf yapld.Tonyallar yaptklarkonumalarda Kurta Evet iste-mezkyz. Havamzn, suyu-muzun, topramzn,salmzn bozulmasniztemezk szleriyle tepki gs-terdi. AKPli belediyeyi istifayaaran Tonyallar, toprana,suyuna, yaamna sahip kmamcadelesinin daha glsreceinin ve EMBAy kova-caklarnn szn verdiler.Eylemin en nnde yer alankadnlardan Nurten Gnaydnise ocuklarn karalahana ilebyttklerini, imento fab-rikasnn yaylalarn, arazileriniellerinden alacan ifade ede-rek, Tonyaya imento fabrikas

  yapmak, benzin bidonununyanna ate yakmaya benzerdedi.

  KAZMA VURMAYA GELENEYANIT KAZMAYLA

  Trabzon Tonya ve Dzkyde

  yaplmak istenen imento fab-rikas ve ta ocana karmcadele eden halk, 5 ubattada taleplerini bir kez daha kentmerkezinde haykrd. Tonya veDzky ileleri ile ayrbabeldesinden gelen vatandalar,postane nnden bir araya gele-rek Atatrk Meydan Parknayrd.

  Ellerinde de inek ngraklartayarak kent merkezini slogan-larla yanklatan kyllere, arasokaklardan esnaf ve

  vatandalar daalklar eliinde

  katld. AtatrkMeydanParkndaki Tonya-Dzky evrePlatformu adnaAvukat Nedim enolelik sz ald.imento fabrikas veta ocaklarnn evr-eye ve insanlaraverecei zararlar anla-tan elik EMBA

  irketi bir taraftancierlerimiz olan orman-

  larmz keserken, birtaraftan da soluduumuz oksijenyerine karbondioksit vermekte,bizlerin yaam hakkn dorudantehdit etmektedir dedi. elikinbasn aklamas yapt birkyl sze girerek unlar syle-di: Ben ormancym. Ormanbizim erefimizdir. Tonyayakazma vurmak isteyenlere, bizde kazmalarmzla yant veririz!

  HAPSHANE STRAHATSRGN SEYAHAT

  Aklamann ardndan Ton-yallar adna Aye Lermiolu dasz ald Bizi cezaevine koymak-la tehdit ediyorlar diyen Lermi-olu unlar syledi: Bizim iincezaevi istirahat, srgn seyahat,dayak tmar. Bizim onlardankorkumuz yok. 70 kurua stalyorlar, 50 liraya yem alyoruz.Namerde muhta ettiler bizi.

  Balkesir'in Havran ilesiKalabak Ky yaknlarn-daki Eybek Da'nda 11 Eyll2012'de yangn km, yangnsonras 500 hektarlk ormanlkalan yok olmutu. Yaanan or-man yangn sonras CHP Bal-kesir Milletvekili Nedret Ako-va, Kaz Dalar'nda kan or-man yangnn sndrmek iinzehirli su kullanld iddiasylailgili bir soru nergesi vermiti.Verilen soru nergesine, Or-man ve Su leri Bakan VeyselErolu'ndan sz konusu iddia-y dorulayan bir yant gelmi-ti. Erolu, siyanrl suyun or-man yangnn sndrmedekullanlmasn en yakn su kay-nann 6.3 kilometre uzaktaolmasna balamt. Siyanrlsuyun kullanlmasnn evre veinsan salna ilikin olumsuzbir etkisinin olup olmadsorusuna da Erolu u yantvermiti: Yangna mda-halemizde bilimsel adanevre ve insan salna zarar

  verecek bir durum sz konusudeildir. Mdahale etmeseydikKaz Dalar'nn tamam yanpkl olacakt. Ben su profesr-ym, btn sularda bir miktarsiyanr olur. Muhalefet ve

  medya bu konuda cahilce birtutum ierisinde. BakanErolu'nun cahilce olarakdeerlendirdii zehirli suyundoaya salnmn TMMOB'abal evre Mhendisleri

  Odas (MO) stanbul ubesiile konutuk. MO'ya gre,zehirli suyla yaplan yangnsndrme ilemi, Anayasa'nn56. maddesinde bahsi geenHerkesin salkl bir evrede

  yaama hakkna aka aykr.Ayrca, Trkiye'nin imzakoyduu Uluslararas pro-tokollere ve madencilikkanununa da aykrlkoluturan bu durum, salklevre hakknn n plandaolmasnn gzetilmediianlamna geliyor.

  YANGIN BAKIRMOBLDENLE SNDRLD

  MO, Erolu'nun her sudabelli bir oranda siyanr bulun-duu iddialarna ise u ekildeyant verdi: Her suda bellioranda siyanr bulunmaz, siya-nr uucu bir kimyasal bileik-tir. Yangn sndrme mevzu-sunda siyanr kastl bir ekilden plana karlmaktadr. Yan-gn sndrmede kullanlan suasl olarak bakr molibdenmadeninin kertme havuzun-dan almtr ki bu daha datehlikelidir. Yrede okayaanan balk lmleri, suyakaran zehirin ne dereceldrc olduunu gzlernne sermektedir.

  Trkiyenin en byk sanayiblgesi olan Kocaeli ve Di-lovasnda, artan kanser vakalarve ard ardna gelen lmler Di-lovas halkn ayaa kaldrd.Kocaelide son bir hafta iindebiri 13, dieri 23 yanda ikigen kzn kanserden yaamnyitirmesine kar 28 Ocakta Di-lovas Koruma ve GelitirmePlatformunun arsyla bireylem yapld. Eylemde kente il-eye hakim bir tepeye kurulanKmrcler OSB'nin kaldrl-mas istendi. Sanayi kurulularile konut alanlarnn iine girdiiDilovas lesinde aratrma ya-pan Prof. Dr. Onur Hamzaolu,ilede yeni doan bebeklerin ka-kalarnda ve anne stlerindear metallere rastlandn ak-lam, bu aklamas nedeniylekendisine arlatan diyenAKPli Bykehir BelediyeBakan brahim Karaosmanlu

  ile mahkemelik olmutu. DnyaSalk rgtne (DS) grebtn kanserlerin yzde 80idorudan ve dolayl olarak ev-resel faktrlere bal. 2004 y-lnda Kocaeli niversitesi TpFakltesi Halk Sal AnabilimDal tarafndan gerekletirilenbir aratrmaya gre 1995-2004yllar arasnda blgedeki lm-lerin yzde 33 kanser nedenli.

  EVRM AKIR

  LEMAN MERAL NAL

  Sanayi plDilovasnldryor

  evre Mhendisleri, Kaz Dalar'ndaki yangnn bakr molibdenmadeninin kertme havuzundaki suyla sndrldn syledi

  Trabzonda kururulmas planlanan imento fabrikasve ta ocana kar istemezk diyenler direniyor

  O D U M A N N E O T B T R R , N E S I I R B A K T I R I R N E O C U K B Y T T R R

  stemezkler susmuyor

  Direnmezsen bulu da yersin lahana!

  Siyanr yannda zararsz kalr

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.