Top Banner
¿¡û : ¾¢í¸û §¾¾¢ : 4 ஏஏ 2016 RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ º¨Àìܼø/Perhimpunan 07:40 - 08:10 Tajuk : Gejala El Nino Guru Bertugas : Pn.G.Vanitha : Pn.D.Premela ஏஏ ¬ñÎ 5 9.10- 9.40 (30¿¢Á ¢¼õ) ¾¨ÄôÒ ஏஏ ஏஏ ஏஏ பபப ¯ஏஏஏஏஏஏஏஏ ¾Ãõ 1.4 ¸ஏஏஏஏஏ ¾Ãõ 1.4.1- ஏஏ ஏஏ ஏஏஏ ஏஏ ஏஏஏஏஏஏ பபபப . §¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ஏஏ ஏஏ ஏஏஏ ஏஏ ஏஏஏஏஏஏ பபபப À ஏஏஏஏஏஏ Ð ஏஏஏஏ ¦À¡ஏஏஏஏ ஏஏ , ஏ ஏஏ ,ஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏ À¢üÈ¢Âø ஏஏ ¸üÈø Å ¢ஏஏ Å ஏஏஏஏÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ÀñÒ.ÜÚ ஏஏஏஏஏஏஏஏ ¿¼ÅÊ쨸 : 1. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ஏஏ ஏஏ ஏஏ ஏஏஏ ஏஏ ஏஏஏஏஏஏஏஏ ஏஏஏஏஏஏஏ பபபப . 2. ஏஏஏஏஏஏஏஏ ஏஏஏஏஏஏஏ ஏஏஏஏஏஏஏஏ .ஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏஏ. 3. ஏஏ ஏஏ ஏஏஏ ஏஏ ஏஏ ஏ ஏஏ ஏஏ பபபப . 4. ஏஏஏஏஏஏஏ .
36

16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

Jul 07, 2016

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

¿¡û : ¾¢í¸û §¾¾¢ : 4 ஏப்ரல் 2016

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ º¨Àìܼø/Perhimpunan

07:40 - 08:10Tajuk : Gejala El NinoGuru Bertugas : Pn.G.Vanitha : Pn.D.Premela

நலக்கல்வி ¬ñÎ 5

9.10-9.40

(30¿¢Á¢¼õ)

¾¨ÄôÒ ப�ொருள்களின் தவறொன �யன்�ொடு

¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.4

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.4.1- பல்வகைக நுகர்வு பபோகை�ப் பபோருள்ககைளஅறி�ல்.§¿¡ì¸õþôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: பல்வகைக நுகர்வு பபோகை�ப் பபோருள்ககைளஅறி�ல்

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

போடநூல், பவண்பலகைக,ப�ோடுத்�ிகைர

À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒ.ÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

1. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ப் பல்வகைக நுகர்வு பபோகை�ப் பபோருள்ககைளஅறிமுகம்ப*ய்�ல்.

2. மோ�வர்கள் போடநூகைல வோ*ித்�ல்.கலந்துகைரயோடு�ல்.3. பல்வகைக நுகர்வு பபோகை�ப் பபோருள்கள்ஆபத்�ோனகைவ என்பகை� விளக்கு�ல்.4. பயிற்*ி ப*ய்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ ள் பல்வகைக நுகர்வு பபோகை�ப் பபோருள்ககைளஅறி�ல்.º¢ந்�கைன Á£ð*ி

Page 2: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ ¿¡û: வியோழன் §¾¾¢ : 31 மோர்ச்சு 2016

நலக்கல்வி ¬ñÎ 3

7.458.10

(30¿¢Á¢¼õ)

¾¨ÄôÒ உணவு முறைற¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.3

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.3.6§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : உடல் ஆபரோக்கியத்�ிற்கு உடல்

பருமன் ஏற்படுத்தும்விகைளவுககைளக்க்கூறு�ல்.Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல்,ப�ோடுத்�ிகைர

À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

1.ம¡½Å÷¸ ளிடம் உடல்ஆபரோக்கியத்�ிற்கு என்னப*ய்ய பவண்டும் என்பகை�க் பகட்டறி�ல்.2. போடத்கை� வோ*ித்�ல். போடத்கை� விளக்கு�ல்.3. கோட்*ியோக்கத்�ின் வழி மோ�வர்கள் உடல் பருமன்ஏற்படுத்தும்

விகைளவுககைளக் கோணு�ல்.4. உடல்ஆபரோக்கியத்�ிற்குஉடல் பருமன்ஏற்படுத்தும்விகைளவுககைளக்கூறு�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ள் உடல் ஆபரோக்கியத்�ிற்கு உடல் பருமன் ஏற்படுத்தும்விகைளவுககைளக்கூறு�ல்.

குறிப்பு

அறிவியல் ¬ñÎ 39.1010.10

(60நிமி)

¾¨ÄôÒ பிரோ�ிகள்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

3.1 விலங்குகளின்கூறுகளின்கூறுககைளப் புரிந்து பகோள்ளு�ல்.

¸ ற்றல்¾Ãõ 3.1.1 விலங்குகளின்கூறுககைளக் கண்டறிவர்.§¿¡ì¸õ Á¡½Å÷¸û þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø: விலங்குகளின் கூறுககைளக்

கண்டறிவர்.Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

போடநூல், ப�ோடுத்�ிகைர, ¦Åñ «ð¨¼

À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ º¢ó¾¨É ¾¢ÈýÀñÒ.ÜÚ Á¢¾ ÁÉôÀ¡ý¨Á¿¼ÅÊ쨸 :

1. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ ளுக்குக் க�ினியின்வழி *ில பிரோ�ிகளின் படங்ககைளக் கோட்டு�ல்.

2. போடப்பகு�ிகையவோ*ித்�ல். பிரோ�ிககைளஒட்டி கலந்துகைரயோடல்.3. பிரோ�ிகளின்கூறுககைளஅறிந்துகுழுவில் வகைகப்பிரித்�ல்.( ஓடுகள்,உபரோமம். ப*�ில்கள் )4. பகைடத்�ல். பயிற்*ி ப*ய்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡�Å÷¸û: விலங்குகளின்கூறுககைளக் கண்டறிவர் .º¢ந்�கைன _________________________________________________________

Page 3: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒÁ£ð*ி _________________________________________________________

¿¡û: பவள்ளி §¾¾¢ : 1ஏப்ரல்2016

நன்பனறி ¬ñÎ 37.40-8.10 (30¿¢மி) ¾¨ÄôÒ மரியொறைத

¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

6.1

¸ ற்றல்¾Ãõ 6.1.3§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:பள்ளியினகைரயும்

வருகைகயோளகைரயும் ம�ிப்ப�ோல் ஏற்படும் மன உ�ர்கைவ விவரிப்பர்.

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல், கோட்*ியோக்கம்,

À¢üÈ¢Âø §¾÷ò ¾¢Èõ ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ சூழல்வழி கற்றல்ÀñÒ ÜÚ மரியொறைத¿¼ÅÊ쨸 :

1. மோ�வர்களுக்கு பள்ளியினகைரயும்வருகைகயோளகைரயும் ம�ிப்ப�ோல் ஏற்படும் மனஉ�ர்கைவ பகட்டறி�ல்.

2. மோ�வர்கள் குழுமுகைறயில்ஆ*ிரியர் பகோடுக்கும்சூழகைல நடித்துக்கோட்டு�ல்.

3. பயிற்*ி பகோடுத்�ல். Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸û : பள்ளியினகைரயும் வருகைகயோளகைரயும்

ம�ிப்ப�ோல் ஏற்படும் மனஉ�ர்கைவவிவரிப்பர் .º¢ந்�கைன Á£ð*ி

நலக்கல்வி ¬ñÎ 4

8.108.40

(30¿¢Á¢¼õ)

¾¨ÄôÒ உணவு முறைற¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.3

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.3.5§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: உ�வுப் பபோட்டலத்�ின் முகப்புச்

சீட்டில் உள்ள உ�வின் உள்ளடக்கம் மற்றும் கோலோவ�ி �ிக�ியின்அவ*ியத்கை�விளக்குவர்.

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல்

À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒ.ÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

Page 4: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ1. ம¡½Å÷¸ ளுக்குஉ�வுப்பபோட்டலத்�ின் முகப்புச்சீட்கைட விளக்கு�ல்.2. முகப்புச்சீட்கைடக் பகோண்டுஅ�ன் கோலோவ�ியோகும் நோகைளஅறி�ல்.3. போடப்பகு�ிகைய வோ*ித்�ல். அ�கைனக் கலந்துகைரயோடல்.4. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ ள் உ�வுப் பபோட்டலத்�ின் முகப்புச் சீட்டில் உள்ள உ�வின் உள்ளடக்கம் மற்றும் கோலோவ�ி �ிக�ியின்

அவ*ியத்கை�விளக்குவர். .

அறிவியல் ¬ñÎ 47.40-8.10(30 நிமி)

¾¨ÄôÒ உயிரியல்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

3.5 மனி�னின் வோழ்க்கைக ப*யற்போங்கு ஊறு விகைளவிக்கும் பழக்கங்ககைளஅறி�ல்.

¸ ற்றல்¾Ãõ 3.5.3 உற்றறிந்�வற்கைற உருவகைர,�கவல் ப�ோழில்நுட்பம், எழுத்துஅல்லது வோய்பமோழியோக விளக்குவர்.

§¿¡ì¸õ Á¡½Å÷¸û þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø: உற்றறிந்�வற்கைற உருவகைர,�கவல் ப�ோழில்நுட்பம், எழுத்துஅல்லது வோய்பமோழியோக விளக்குவர்.

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

போடநூல், , கோட்*ியோக்கம் ப�ோடுத்�ிகைர

À¢üÈ¢Âø சூழல்வழி கற்றல்Å¢ரவிÅரும்ÜÚ º¢ó¾¨É ¾¢ÈýÀñÒ ÜÚ Á¢¾ ÁÉôÀ¡ý¨Á¿¼ÅÊ쨸 கள் :

1. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ ளிடம் பரிப*ோ�கைனஒன்கைறக் பகோடுத்�ல்.2. அவற்றோல் ஏற்படும்விகைளவுககைளஅறி�ல்.3. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡�Å÷¸ ள் . உற்றறிந்�வற்கைற உருவகைர, �கவல்ப�ோழில்நுட்பம், எழுத்துஅல்லது வோய்பமோழியோக விளக்குவர்.

நன்பனறி ¬ñÎ 37.40-8.10 (30¿¢மி) ¾¨ÄôÒ மரியொறைத

¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

6.1

Page 5: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ¸ ற்றல்¾Ãõ 6.1.2§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:பள்ளியினகைரயும்

வருகைகயோளகைரயும் ம�ிப்ப�ன் முக்கியத்துவத்கை�ப் பட்டியலிடுவர். பள்ளியினகைரயும் வருகைகயோளகைரயும்

ம�ிப்ப�ன்முக்கியத்துவத்கை�ப் பட்டியலிடுவர். Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல், கோட்*ியோக்கம்,

À¢üÈ¢Âø §¾÷ò ¾¢Èõ ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ கற்றல்வழி கற்றல்ÀñÒ ÜÚ மரியொறைத¿¼ÅÊ쨸 :

4. மோ�வர்களுக்கு பள்ளியினகைரயும்வருகைகயோளகைரயும் ம�ிப்ப�ன் முக்கியத்துவத்கை�விளக்கு�ல்.

5. போடப்பகு�ிகைய வோ*ித்�ல். விளக்கு�ல்.6. படங்களில் கோ�ப்படும் ம�ிக்கும் மனப்போன்கைமகையப் பட்டியலிடு�ல்.7. பகைடத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸û : பள்ளியினகைரயும் வருகைகயோளகைரயும் ம�ிப்ப�ன்முக்கியத்துவத்கை�ப் பட்டியலிடுவர்.

º¢ந்�கைன Á£ð*ி

அறிவியல் ¬ñÎ 410.30-11.00(30 நிமி)

¾¨ÄôÒ உயிரியல்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

3.5 மனி�னின் வோழ்க்கைக ப*யற்போங்கு ஊறு விகைளவிக்கும் பழக்கங்ககைளஅறி�ல்.

¸ ற்றல்¾Ãõ 3.5.2. வோழ்க்கைகச் ப*யற்போங்கைகப் போ�ிக்கும் பழக்க வழக்கங்களில் ஏற்படும் விகைளவு.

§¿¡ì¸õ Á¡½Å÷¸û þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø: . வோழ்க்கைகச் ப*யற்போங்கைகப் போ�ிக்கும் பழக்க வழக்கங்களில் ஏற்படும் விகைளவு.

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

போடநூல், , கோட்*ியோக்கம் ப�ோடுத்�ிகைர

À¢üÈ¢Âø சூழல்வழி கற்றல்Å¢ரவிÅரும்ÜÚ º¢ó¾¨É ¾¢ÈýÀñÒ ÜÚ Á¢¾ ÁÉôÀ¡ý¨Á¿¼ÅÊ쨸 கள் :

4. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ ளிடம் பநற்கைறயப் போடத்கை�ப் பற்றி வினவு�ல்.5. வோழ்க்கைகச் ப*யற்போங்கைகப் போ�ிக்கும் பழக்க வழக்கங்களில் ஏற்படும்விகைளவுககைளயும். விளக்கு�ல்.

6. அவற்றோல் ஏற்படும்விகைளவுககைளஅறி�ல்.7. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡�Å÷¸ ள் வோழ்க்கைகச் ப*யற்போங்கைகப் போ�ிக்கும் பழக்க வழக்கங்களில் ஏற்படும் விகைளவு.

.

Page 6: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

நன்பனறி ¬ñÎ 38.40-9.10 (30¿¢மி) ¾¨ÄôÒ மரியொறைத

¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

6.1

¸ ற்றல்¾Ãõ 6.1.1§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல், கோட்*ியோக்கம்,

À¢üÈ¢Âø §¾÷ò ¾¢Èõ ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ கற்றல்வழி கற்றல்ÀñÒ ÜÚ மரியொறைத¿¼ÅÊ쨸 :

8. மோ�வர்களுக்கு ம�ிப்பு நல்கும் மரியோகை� என்ற போடப்பகு�ிகைய நிகைனவுப்படுத்து�ல்9. ம�ிக்கும் மனப்போன்கைமகைய மோ�வர்களுக்கு வலியுத்து�ல் .10. படங்களில் கோ�ப்படும் ம�ிக்கும் மனப்போன்கைமகையப் பட்டியலிடு�ல்..11. ம�ிக்கும் மனப்போன்கைமகைய ஒட்டிய சூழகைல உருவோக்கு�ல்

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ûº¢ந்�கைன Á£ð*ி

¿¡û:பவள்ளி �ிக�ி : 25 மோர்ச்சு 2016

நன்பனறி ¬ñÎ 37.40-8.10 (30¿¢மி) ¾¨ÄôÒ மரியொறைத

¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

6.1

¸ ற்றல்¾Ãõ 6.1.1§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:

பள்ளியினரிகைடபய Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல், கோட்*ியோக்கம்,

À¢üÈ¢Âø §¾÷ò ¾¢Èõ ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ கற்றல்வழி கற்றல்ÀñÒ ÜÚ மரியோகை�¿¼ÅÊ쨸 :

1. மோ�வர்கள் ம�ிப்பு நல்கும் மரியோகை� என்ற போடப்பகு�ிகையவோ*ித்�ல்.கலந்துகைரடு�ல்.

2. ம�ிக்கும் மனப்போன்கைமகைய மோ�வர்களுக்கு பட்டியலிட வலியுத்து�ல்.3. ம�ிக்கும் மனப்போன்கைமகைய ஒட்டிய சூழகைல உருவோக்கு�ல்.4. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்..

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸û

Page 7: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒº¢ந்�கைன Á£ð*ி

நலக்கல்வி ¬ñÎ 4

8.108.40

(30¿¢Á¢¼õ)

¾¨ÄôÒ உணவு முறைற¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.3

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.3.5§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: உ�வுப் பபோட்டலத்�ின் முகப்புச்

சீட்டில் உள்ள உ�வின் உள்ளடக்கம் மற்றும் கோலோவ�ி �ிக�ியின்அவ*ியத்கை�விளக்குவர்.

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல்

À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒ.ÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

5. ம¡½Å÷¸ ளுக்குஉ�வுப்பபோட்டலத்�ின் முகப்புச்சீட்கைட விளக்கு�ல்.6. முகப்புச்சீட்கைடக் பகோண்டுஅ�ன் கோலோவ�ியோகும் நோகைளஅறி�ல்.7. போடப்பகு�ிகைய வோ*ித்�ல். அ�கைனக் கலந்துகைரயோடல்.8. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ ள் உ�வுப் பபோட்டலத்�ின் முகப்புச் சீட்டில் உள்ள உ�வின் உள்ளடக்கம் மற்றும் கோலோவ�ி �ிக�ியின்

அவ*ியத்கை�விளக்குவர். .

நலக்கல்வி ¬ñÎ 4

8.108.40

¾¨ÄôÒ உணவு முறைற¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.3

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.3.5

Page 8: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ(30¿¢Á¢¼õ)

§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: உ�வுப் பபோட்டலத்�ின் முகப்புச் சீட்டில் உள்ள உ�வின் உள்ளடக்கம் மற்றும் கோலோவ�ி

�ிக�ியின்அவ*ியத்கை�விளக்குவர்.Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல்

À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒ.ÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

9. ம¡½Å÷¸ ளுக்குஉ�வுப்பபோட்டலத்�ின் முகப்புச்சீட்கைட விளக்கு�ல்.10. முகப்புச்சீட்கைடக் பகோண்டுஅ�ன் கோலோவ�ியோகும் நோகைளஅறி�ல்.11. போடப்பகு�ிகைய வோ*ித்�ல். அ�கைனக் கலந்துகைரயோடல்.12. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ ள் உ�வுப் பபோட்டலத்�ின் முகப்புச் சீட்டில் உள்ள உ�வின் உள்ளடக்கம் மற்றும் கோலோவ�ி �ிக�ியின்

அவ*ியத்கை�விளக்குவர். .

நன்பனறி ¬ñÎ 3

7.408.10

(30¿¢மி)

¾¨ÄôÒ நன்றி நவில்தல்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

4.1

¸ ற்றல்¾Ãõ 4.1.4§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:

பள்ளியினர் வழங்கும் ப*கைவகளுக்கு ம�ிப்பளிப்பகை�ச் ப*யலில்கோட்டுவர்.

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல், கோட்*ியோக்கம்,

À¢üÈ¢Âø §¾÷ò ¾¢Èõ ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ சூழல்வழி கற்றல்ÀñÒ ÜÚ உயர்பவண்�ம்¿¼ÅÊ쨸 :

1. மோ�வர்கள் பங்களிப்புக்கு நன்றி என்ற போடப்பகு�ிகைய வோ*ித்�ல்.2. பள்ளியினர் வழங்கும் ப*கைவகளுக்கு ம�ிப்பளிப்பளிக்கும் ப*யகைலக்கலந்துகைரயோடு�ல்.

3. குழுமுகைறயில் ப*கைவகளுக்கு ம�ிப்பளிப்பளிக்கும் வண்�ம்உகைர ஒன்றகைனத் �யோரித்து உகைரயோற்றச் ப*ய்�ல்.

Page 9: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸û பள்ளியினர் வழங்கும் ப*கைவகளுக்கு

ம�ிப்பளிப்பகை�ச் ப*யலில் கோட்டுவர்.குறிப்பு Mesyuarat Jurulatih Utama Soalan KBAT

நலக்கல்வி ¬ñÎ 4

9. 4010.10

(30¿¢Á¢¼õ)

¾¨ÄôÒ உணவு முறைற¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.3

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.3.1§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: மபல*ிய உ�வுக் கூம்கைப

வகைரந்து பட்டியலிடுவர்.À.Ð.¦À¡ ¦Åñ «ð¨¼,போடநூல்À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢.Å.ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒ.ÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

13.ம¡½Å÷¸ ளுக்கு மபல*ிய உ�வுக்கூம்கைப விளக்கு�ல்.(கோப�ோலி)14. மபல*ிய உ�வுக்கூம்கைபக் பகோண்டுஅ�ன் *த்துக்ககைள விளக்கு�ல்.15. மபல*ிய உ�வுக்கூம்கைப வகைரந்து பபயரிடு�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ ள் மபல*ிய உ�வுக் கூம்கைப வகைரந்து பட்டியலிடுவர்.

குறிப்பு Mesyuarat Jurulatih Utama Soalan KBAT

நலக்கல்வி ¬ñÎ 5

Page 10: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

1.00 1.10

(30¿¢Á¢¼õ)

¾¨ÄôÒ உணவு முறைற¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.3

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.3.1§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: பல்வகைக உ�வுககைளஉண்ப�ன்

முக்கியத்துவத்கை�அறிவர்.Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல்

À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

5. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ப் போடத்கை� விளக்கு�ல்.6. மோ�வர்களுக்கு பல்வகைகஉ�வுககைளஉண்ப�ன்முக்கியத்துவத்கை�அறி�ல்.

7. மோ�வர்கள் �ங்களுக்குப் பிடித்� உ�வுககைளப் பட்டியலிடு�ல்.Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ள் பல்வகைக உ�வுககைள உண்ப�ன்

முக்கியத்துவத்கை�அறிவர்.குறிப்பு Mesyuarat Jurulatih Utama Soalan KBAT

¿¡û: வியோழன் §¾¾¢ :10 மோர்ச்சு 2016

நன்பனறி ¬ñÎ 3

7.40-8.10(30¿¢மி)

¾¨ÄôÒ உயர்பவண்ணம்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

5.1

¸ ற்றல்¾Ãõ 5.1.1§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:

பள்ளியினரிகைடபய நன்னடத்கை�யும் பழகும் வழிமுகைறககைளக்கூறுவர்..

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல், கோட்*ியோக்கம்,

À¢üÈ¢Âø §¾÷ò ¾¢Èõ ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ கற்றல்வழி கற்றல்ÀñÒ ÜÚ உயர்பவண்�ம்¿¼ÅÊ쨸 :

5. மோ�வர்கள் ஏற்றம் நல்கும் எண்�ம் என்ற போடப்பகு�ிகைய நிகைனவுப்படுத்து�ல்.

Page 11: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ6. பள்ளியினரிகைடபய கோ�ப்படும் நன்னடத்கை�யும் பழகும் வழிமுகைறககைளப்

பட்டியலிட்டுக்கூறு�ல்.7. குழுமுகைறயில் சூழகைலஉருவோக்கி நடித்�ல்.8. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸û பள்ளியினரிகைடபய நன்னடத்கை�யும் பழகும் வழிமுகைறககைளக்கூறுவர்..

º¢ந்�கைன Á£ð*ி

அறிவியல் ¬ñÎ 49.40

/10.10

(30நிமி)

¾¨ÄôÒ உயிரியல்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

3.3 மனி�ன் தூண்டலுக்கு ஏற்ப துலங்குகிறோன் என்பகை� புரிந்து பகோள்ளு�ல்.

¸ ற்றல்¾Ãõ 3.3.1 மனி�ன் தூண்டலுக்கு ஏற்ப துலங்குகிறோன் என்பகை� புரிந்து பகோள்ளு�ல்

§¿¡ì¸õ Á¡½Å÷¸û þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø: மனி�ன் தூண்டலுக்கு ஏற்ப துலங்குவ�ன்அவ*ியத்கை�ஊகிப்பர்.

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

போடநூல், கோட்*ியோக்கம்

À¢üÈ¢Âø சூழல்வழி கற்றல்Å¢ரவிÅரும்ÜÚ º¢ó¾¨É ¾¢ÈýÀñÒ ÜÚ Á¢¾ ÁÉôÀ¡ý¨Á¿¼ÅÊ쨸 கள் :

1. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ ளுக்குதுலங்கு�லின்பபோருகைளவிளக்கு�ல்.2. Á¡½Å÷¸ ள்போடநூகைலவோ*ித்�ல். தூண்டு�லுக்குத்துலங்குவ�ன்

அவ*ியத்கை� கலந்துகைரயோடு�ல்.3. தூண்டு�கைலக்பகோடுத்துதுலங்கும்உறுப்புககைளப்குழுமுகைறயில்

பட்டியலிட்டுக்கூறு�ல்.4. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡�Å÷¸û மனி�ன்தூண்டலுக்கு ஏற்ப துலங்குகிறோன் என்பகை� புரிந்து பகோள்ளு�ல்.

º¢ந்�கைன Á£ð*ி

அறிவியல் ¬ñÎ 311.00

/12.00

(60நிமி)

¾¨ÄôÒ¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

2.1 மனி�ர்களின் பற்ககைளஅறிந்து பகோள்ளு�ல்.

¸ ற்றல்¾Ãõ 2.1.4 பல்லின் பவளிப்பகு�ி , பல்லின் உட்பகு�ி,நரம்பு இரத்�க்குழோய் மற்றும் ஈறு பபோன்றவற்கைறக் குறிப்பபடுப்பர்

Page 12: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ§¿¡ì¸õ Á¡½Å÷¸û þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø பல்லின் பவளிப்பகு�ி ,பல்லின்

உட்பகு�ி, நரம்பு இரத்�க்குழோய் மற்றும் ஈறு பபோன்றவற்கைறக் குறிப்பபடுப்பர் .

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

போடநூல், உபகர�ப் பபோருள்கள்( மோ�ிரி பற்கள்),

À¢üÈ¢Âø சூழல்வழி கற்றல்Å¢ரவிÅரும்ÜÚ º¢ó¾¨É ¾¢ÈýÀñÒ.ÜÚ Á¢¾ ÁÉôÀ¡ý¨Á¿¼ÅÊ쨸 :

1. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ ள்பகு�ிககைள நிகைனவுப்படுத்து�ல்.2. Á¡½Å÷¸ ளுக்குஅவற்றின் பயன்போட்கைட நிகைனவுப்படுத்து�ல்..3. பல்லின் பவளிப்பகு�ி , பல்லின்உட்பகு�ிகைய வகைரந்து பபயரிடு�ல்.4. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡�Å÷¸û பல்லின் பவளிப்பகு�ி , பல்லின்உட்பகு�ி, நரம்பு இரத்�க்குழோய் மற்றும் ஈறு பபோன்றவற்கைறக் குறிப்பபடுப்பர் .

º¢ந்�கைன Á£ð*ி

__________________________________________________________________________________________________________________

Page 13: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

நன்பனறி ¬ñÎ 3

7.40-8.10(30¿¢மி)

¾¨ÄôÒ உயர்பவண்ணம்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

5.1

¸ ற்றல்¾Ãõ 5.1.1§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:

பள்ளியினரிகைடபய நன்னடத்கை�யும் பழகும் வழிமுகைறககைளக்கூறுவர்..

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல், கோட்*ியோக்கம்,

À¢üÈ¢Âø §¾÷ò ¾¢Èõ ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ கற்றல்வழி கற்றல்ÀñÒ ÜÚ உயர்பவண்�ம்¿¼ÅÊ쨸 :

9. மோ�வர்கள் ஏற்றம் நல்கும் எண்�ம் என்ற போடப்பகு�ிகைய நிகைனவுப்படுத்து�ல்.10. பள்ளியினரிகைடபய கோ�ப்படும் நன்னடத்கை�யும் பழகும் வழிமுகைறககைளப்

பட்டியலிட்டுக்கூறு�ல்.11. குழுமுகைறயில் சூழகைலஉருவோக்கி நடித்�ல்.12. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸û பள்ளியினரிகைடபய நன்னடத்கை�யும் பழகும் வழிமுகைறககைளக்கூறுவர்..

º¢ந்�கைன Á£ð*ி

Page 14: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

நலக்கல்வி ¬ñÎ 3

10.30/

11.00

(30¿¢Á¢¼õ)

¾¨ÄôÒ உணவு முறைற¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.3

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.3.1§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û ஊட்டச்*த்து மிகுந்� உ�வு

வகைகககைளஅகைடயோளங்கோணு�ல்.Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல்

À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢.Å.ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

1. ம¡½Å÷¸ள் ஊட்டச்*த்து மிகுந்� உ�வுவகைகககைளக் பகட்டறி�ல்.2. போடத்கை� வோ*ித்�ல். போடத்கை� விளக்கு�ல்.3. பிரமிட் கூம்கைப அறி�ல். ஊட்டச்*த்து மிகுந்�உ�வுவகைகககைளஅகைடயோளங்கோணு�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ ள் ஊட்டச்*த்து மிகுந்� உ�வு வகைகககைள அகைடயோளங்கோணு�ல்.

º¢ந்�கைன Á£ð*ி

Page 15: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

நலக்கல்வி ¬ñÎ 5

1.00 1.10

(30¿¢Á¢¼õ)

¾¨ÄôÒ உணவு முறைற¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.3

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.2.1§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:

போலியல்வழிஆண்பபண்பிறப்பிகைனஅறி�ல்.Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல்

À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢.Å.ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒ.ÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

8. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ப் போடத்கை� விளக்கு�ல்.9. மோ�வர்களுக்கு போலியல்வழிஆண்பபண்பிறப்பிகைனஅறி�ல்.10. பயிற்*ி ப*ய்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ள் போலியல் வழி ஆண் பபண் பிறப்பிகைன அறி�ல்.

º¢ந்�கைன Á£ð*ி

Page 16: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

அறிவியல் ¬ñÎ 311.00

/12.00

(60நிமி)

¾¨ÄôÒ அறிவியல் அறிமுகம்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

2.1 மனி�ர்களின் பற்ககைளஅறிந்து பகோள்ளு�ல்.

¸ ற்றல்¾Ãõ 2.1.4 பல்லின் பவளிப்பகு�ி , பல்லின் உட்பகு�ி,நரம்பு இரத்�க்குழோய் மற்றும் ஈறு பபோன்றவற்கைறக் குறிப்பபடுப்பர்

§¿¡ì¸õ Á¡½Å÷¸û þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø பல்லின் பவளிப்பகு�ி ,பல்லின் உட்பகு�ி, நரம்பு இரத்�க்குழோய் மற்றும் ஈறு பபோன்றவற்கைறக்

குறிப்பபடுப்பர் .Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

போடநூல், உபகர�ப் பபோருள்கள்( மோ�ிரி பற்கள்),

À¢üÈ¢Âø சூழல்வழி கற்றல்Å¢ரவிÅரும்ÜÚ º¢ó¾¨É ¾¢ÈýÀñÒ.ÜÚ Á¢¾ ÁÉôÀ¡ý¨Á¿¼ÅÊ쨸 :

1. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ ள்பகு�ிககைள நிகைனவுப்படுத்து�ல்.2. Á¡½Å÷¸ ளுக்குஅவற்றின் பயன்போட்கைட நிகைனவுப்படுத்து�ல்..3. பல்லின் பவளிப்பகு�ி , பல்லின்உட்பகு�ிகைய வகைரந்து பபயரிடு�ல்.4. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡�Å÷¸û பல்லின் பவளிப்பகு�ி , பல்லின்உட்பகு�ி, நரம்பு இரத்�க்குழோய் மற்றும் ஈறு பபோன்றவற்கைறக் குறிப்பபடுப்பர் .

º¢ந்�கைன Á£ð*ி

__________________________________________________________________________________________________________________

Page 17: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

அறிவியல் ¬ñÎ 49.40

/10.10

(30நிமி)

¾¨ÄôÒ உயிரியல்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

3. மனி�ன் வோழ்க்கைகச் ப*யற்போங்கு

¸ ற்றல்¾Ãõ 3.1.3,4,5 மனி�னின் சுவோ*ிக்கும் ப*யற்போங்கின் அறிகைவ அமல்படுத்துவர்.

§¿¡ì¸õ Á¡½Å÷¸û þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø: மனி�னின் சுவோ*ிக்கும் ப*யற்போங்கின் அறிகைவ அமல்படுத்து�ல்.

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

போடநூல், மோ�ிரி சுவோ* உறுப்பு,கோட்*ியோக்கம்

À¢üÈ¢Âø சூழல்வழி கற்றல்Å¢ரவிÅரும்ÜÚ º¢ó¾¨É ¾¢ÈýÀñÒ ÜÚ Á¢¾ ÁÉôÀ¡ý¨Á¿¼ÅÊ쨸 கள் :

1. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ ளிடம் சுவோ*ிக்கும்முகைறகைய�ிகைரயில் கோணு�ல்.2. Á¡½Å÷¸ கைளஅ�ன்வழி சுவோ* உறுப்புகள் மற்றும் கழிகைவஅகற்றும்

உறுப்புககைள என்ன என்பகை� விளக்கு�ல். பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் விளக்கங்ககைள வோ*ித்�ல்.

3. கழிவுப்பபோருள்கள்அகற்றுவ�ன்அவ*ியத்கை�க் கலந்துகைரயோடல்.4. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡�Å÷¸û : மனி�னின் சுவோ*ிக்கும் ப*யற்போங்கின் அறிகைவஅமல்படுத்து�ல்.

º¢ந்�கைன Á£ð*ி

அறிவியல் ¬ñÎ 311.00

/¾¨ÄôÒ அறிவியல் அறிமுகம்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

2.1 மனி�ர்களின் பற்ககைளஅறிந்து பகோள்ளு�ல்.

Page 18: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ12.00

(60நிமி)¸ ற்றல்¾Ãõ 2.1.4 பல்லின் பவளிப்பகு�ி , பல்லின் உட்பகு�ி,நரம்பு

இரத்�க்குழோய் மற்றும் ஈறு பபோன்றவற்கைறக் குறிப்பபடுப்பர்§¿¡ì¸õ Á¡½Å÷¸û þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø பல்லின் பவளிப்பகு�ி ,பல்லின்

உட்பகு�ி, நரம்பு இரத்�க்குழோய் மற்றும் ஈறு பபோன்றவற்கைறக் குறிப்பபடுப்பர் .

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

போடநூல், உபகர�ப் பபோருள்கள்( மோ�ிரி பற்கள்),

À¢üÈ¢Âø சூழல்வழி கற்றல்Å¢ரவிÅரும்ÜÚ º¢ó¾¨É ¾¢ÈýÀñÒ.ÜÚ Á¢¾ ÁÉôÀ¡ý¨Á¿¼ÅÊ쨸 :

1. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ ள் பல்லின் பவளிப்பகு�ி , பல்லின்உட்பகு�ி,நரம்பு, ஈறு ஆகியவற்கைற அறி�ல். .2. Á¡½Å÷¸ ளுக்குஅவற்றின் பயன்போட்கைட விளக்கு�ல்.3. பல்லின் பவளிப்பகு�ி , பல்லின்உட்பகு�ிகைய வகைரந்து பபயரிடு�ல்.4. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡�Å÷¸û பல்லின் பவளிப்பகு�ி , பல்லின்உட்பகு�ி, நரம்பு இரத்�க்குழோய் மற்றும் ஈறு பபோன்றவற்கைறக் குறிப்பபடுப்பர் .

º¢ந்�கைன Á£ð*ி

__________________________________________________________________________________________________________________

நன்பனறி ¬ñÎ 3

Page 19: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

7.408.10

(30¿¢மி)

¾¨ÄôÒ நன்றி நவில்தல்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

4.1

¸ ற்றல்¾Ãõ 4.1.4§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:

பள்ளியினர் வழங்கும் ப*கைவகளுக்கு ம�ிப்பளிப்பகை�ச் ப*யலில்கோட்டுவர்.

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல், கோட்*ியோக்கம்,

À¢üÈ¢Âø §¾÷ò ¾¢Èõ ¸üÈøÅ¢ரவிÅரும்ÜÚ சூழல்வழி கற்றல்ÀñÒ ÜÚ உயர்பவண்�ம்¿¼ÅÊ쨸 :

13. மோ�வர்கள் பங்களிப்புக்கு நன்றி என்ற போடப்பகு�ிகைய வோ*ித்�ல்.14. பள்ளியினர் வழங்கும் ப*கைவகளுக்கு ம�ிப்பளிப்பளிக்கும் ப*யகைலக்கலந்துகைரயோடு�ல்.

15. குழுமுகைறயில் ப*கைவகளுக்கு ம�ிப்பளிப்பளிக்கும் வண்�ம்உகைர ஒன்றகைனத் �யோரித்து உகைரயோற்றச் ப*ய்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸û பள்ளியினர் வழங்கும் ப*கைவகளுக்கு ம�ிப்பளிப்பகை�ச் ப*யலில் கோட்டுவர்.

Catatan Bengkel Verifikasi Data Kokurikulum

¿¡û:வியோழன் §¾¾¢ : 24 மோர்ச்சு 2016

நலக்கல்வி ¬ñÎ 3

Page 20: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

7.458.10

(30¿¢Á¢¼õ)

¾¨ÄôÒ உணவு முறைற¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.3

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.3.4§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : குகைறந்�அளவிலோன சீனி, உப்பு

மற்றும் பகோழுப்பு உட்பகோள்வ�ன் மூலம் ஆபரோக்கியமோன வோழ்கைவஅமல்படுத்துவர்.

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல்,ப�ோடுத்�ிகைர

À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢.Å.ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

1.ம¡½Å÷¸ ளிடம் *த்�ோன உ�வு என்ன என்பகை�க் பகட்டறி�ல்..2. போடத்கை� வோ*ித்�ல். போடத்கை� விளக்கு�ல்.3. கோட்*ியோக்கத்�ின் வழி மோ�வர்கள் *த்�ோன உ�கைவக் கோண்பர்.4. *த்�ோன உ�வுகளளவகைரந்து பபயரிடுவர்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ள் குகைறந்� அளவிலோன சீனி, உப்பு மற்றும் பகோழுப்பு உட்பகோள்வ�ன் மூலம் ஆபரோக்கியமோன

வோழ்கைவஅமல்படுத்துவர்..குறிப்பு

அறிவியல் ¬ñÎ 39.1010.10

(60நிமி)

¾¨ÄôÒ அறிவியல் அறிமுகம்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

2.0 �கவல் ப�ோடர்புத் ப�ோழில்நுட்பத்�ின் மூலத்கை�த் ப�ரிவு ப*ய்வர்.

¸ ற்றல்¾Ãõ 2.5.2 2பநடுவரிகை*x 3 பநர்வரிகை*கைய உட்படுத்�ி அட்டவகை�உருவோக்கு�ல்.

§¿¡ì¸õ Á¡½Å÷¸û þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø: 2பநடுவரிகை*x 3 படுகைக உட்படுத்�ி அட்டவகை�உருவோக்கு�ல் .

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

போடநூல்,க�ினி

À¢üÈ¢Âø �கவல் ப�ோடர்புத் ப�ோழில்நுட்பம்

Å¢ரவிÅரும்ÜÚ º¢ó¾¨É ¾¢ÈýÀñÒ.ÜÚ Á¢¾ ÁÉôÀ¡ý¨Á¿¼ÅÊ쨸 :

1. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ ளுக்குக�ினியின் போகங்ககைளஅறிமுகப்படுத்து�ல்.2. க�ினி முடக்கி விடும்முகைறகையஅறி�ல்.3. விரித்�ோகைளஅறியச்ப*ய்�ல். பநடுகைக மற்றும் படுகைககையஅறி�ல்.4. அ�கைனஉருவோக்கு�ல். பகுப்போய்கைவச் ப*ய்யலோம்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡�Å÷¸û . �கவல் ப�ோடர்புத் ப�ோழில்நுட்பத்�ின் மூலத்கை�த்

Page 21: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ ப�ரிவு ப*ய்து அறிவர்.

º¢ந்�கைன Á£ð*ி

__________________________________________________________________________________________________________________

அறிவியல் ¬ñÎ 49.40-10.10

(30நிமி)

¾¨ÄôÒ உயிரியல்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

3. மனி�ன் வோழ்க்கைகச் ப*யற்போங்கு

¸ ற்றல்¾Ãõ 3.1.2. சுவோ*ிக்கும் பபோழுது கோற்று ப*ல்லும் சுவோ* போகை�யோகிய மூக்கு, சுவோச்க் குழோய் மற்றும் நுகைரயீரல் ஆகியவற்கைற விளக்கிப்பபயரிடுவர்.

§¿¡ì¸õ Á¡½Å÷¸û þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø: சுவோ*ிக்கும் பபோழுது கோற்று ப*ல்லும் சுவோ* போகை�யோகிய மூக்கு, சுவோ*க் குழோய் மற்றும் நுகைரயீரல்ஆகியவற்கைற விளக்கிப்பபயரிடுவர்.

Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

போடநூல்,பவண்பலகைக,கோட்*ியோக்கம்

À¢üÈ¢Âø சூழல்வழி கற்றல்Å¢ரவிÅரும்ÜÚ º¢ó¾¨É ¾¢ÈýÀñÒ ÜÚ Á¢¾ ÁÉôÀ¡ý¨Á¿¼ÅÊ쨸 :

1. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ ளுக்குசுவோ*ிக்கும் பபோழுது ஏற்படும் மோற்றங்ககைளவிளக்கு�ல்.

2. Á¡½Å÷¸ ளுக்கு *ில நடவடிக்கைககள்பகோடுத்�ல் சுவோ* வீ�த்கை�பரிப*ோ�ித்�ல்,

Page 22: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ3. நடவடிக்கைகககைளஒட்டிபய சுவோ* வீ�ம்அகைமயும் என்பகை�அறி�ல்.4. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்..

Á¾¢ôÀ£Î Á¡�Å÷¸û : சுவோ*ிக்கும் பபோழுது கோற்று ப*ல்லும் சுவோ* போகை�யோகிய மூக்கு, சுவோச்க் குழோய் மற்றும் நுகைரயீரல் ஆகியவற்கைற விளக்கிப்பபயரிடுவர்

º¢ந்�கைன Á£ð*ி

__________________________________________________________________________________________________________________

அறிவியல் ¬ñÎ 311.00

/12.00

(60நிமி)

¾¨ÄôÒ அறிவியல் அறிமுகம்¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

2.1 மனி�ர்களின் பற்ககைளஅறிந்து பகோள்ளு�ல்.

¸ ற்றல்¾Ãõ 2.1.1 பற்களின் வகைகககைளக் கண்டறிவர்.§¿¡ì¸õ Á¡½Å÷¸û þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø பற்களின் வகைகககைளக் கண்டறிவர்.Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

போடநூல், உபகர�ப் பபோருள்கள்( மோ�ிரி பற்கள்),

À¢üÈ¢Âø சூழல்வழி கற்றல்Å¢ரவிÅரும்ÜÚ º¢ó¾¨É ¾¢ÈýÀñÒ.ÜÚ Á¢¾ ÁÉôÀ¡ý¨Á¿¼ÅÊ쨸 :

1. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ கைளஅவர்களின் பற்களின் பயன்ககைளக் பகட்டறி�ல்.2. Á¡½Å÷¸ ளுக்குபற்களின்வகைகககைளவிளக்கு�ல்.3. பற்களின் பயன்போட்கைடவிளக்கு�ல்.4. பயிற்*ி பகோடுத்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡�Å÷¸û பற்களின் வகைகககைளக் கண்டறிவர்.º¢ந்�கைன Á£ð*ி

__________________________________________________________________________________________________________________

Page 23: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

நலக்கல்வி ¬ñÎ 3

7.45-8.10

(30¿¢Á¢¼õ)

¾¨ÄôÒ உணவு முறைற¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.3

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.3.1§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û ஊட்டச்*த்து மிகுந்� உ�வு

வகைகககைளஅகைடயோளங்கோணு�ல்.Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல்,ப�ோடுத்�ிகைர

À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢.Å.ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

4. ம¡½Å÷¸ள் ஊட்டச்*த்து மிகுந்� உ�வுவகைகககைள பகட்டறி�ல்.5. போடத்கை� வோ*ித்�ல். போடத்கை� விளக்கு�ல்.6. பிரமிட் கூம்கைப அறி�ல். ஊட்டச்*த்து மிகுந்�உ�வுவகைகககைளஅகைடயோளங்கோணு�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ ள் ஊட்டச்*த்து மிகுந்� உ�வு வகைகககைள அகைடயோளங்கோணு�ல்.

º¢.Á£ðº¢ __________________________________________________________________________________________________________________

நலக்கல்வி ¬ñÎ 5

1.00 1.10

¾¨ÄôÒ உணவு முறைற¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.3

Page 24: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

(30¿¢Á¢¼õ)

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.2.1§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:

போலியல்வழிஆண்பபண்பிறப்பிகைனஅறி�ல்.Àயிற்று Ðகை�ப்¦À¡ருள்

¦Åñ «ð¨¼,போடநூல்

À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢.Å.ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒ.ÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

11.¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ப் போடத்கை� விளக்கு�ல்.12. மோ�வர்களுக்கு போலியல்வழிஆண்பபண்பிறப்பிகைனஅறி�ல்.13. பயிற்*ி ப*ய்�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ள் போலியல் வழி ஆண் பபண் பிறப்பிகைன அறி�ல்.

º¢.Á£ðº¢ __________________________________________________________________________________________________________________

நலக்கல்வி ¬ñÎ 4

8.10-8.40

(30¿¢Á¢¼õ)

¾¨ÄôÒ உணவு முறைற¯ள்ளடக்கத்¾Ãõ

1.3

¸ ற்றல்¾Ãõ 1.3.1§¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: மபல*ிய உ�வுக் கூம்கைப

வகைரந்து பட்டியலிடுவர்.À.Ð.¦À¡ ¦Åñ «ð¨¼,போடநூல்À¢üÈ¢Âø கற்றல்வழி ¸üÈøÅ¢.Å.ÜÚ ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ÀñÒ.ÜÚ ஒழுக்கம்¿¼ÅÊ쨸 :

Page 25: 16.11.15 (1) (1) (3) (3) (1) (1).docx

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ16.ம¡½Å÷¸ ளுக்கு மபல*ிய உ�வுக்கூம்கைப விளக்கு�ல்.(கோப�ோலி)17. மபல*ிய உ�வுக்கூம்கைபக் பகோண்டுஅ�ன் *த்துக்ககைள விளக்கு�ல்.18. மபல*ிய உ�வுக்கூம்கைப வகைரந்து பபயரிடு�ல்.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸ ள் மபல*ிய உ�வுக் கூம்கைப வகைரந்து பட்டியலிடுவர்.

º¢.Á£ðº¢ __________________________________________________________________________________________________________________