Top Banner
ALGEMEEN 2 Van de rector 3 Nieuwe docenten 4 Bevorderingsnormen RETORICA 5 Politiek en debat BARON DE COUBERTIN 7 Galajurken & smokings 8 Galafoto’s 9 Afdeling klas 1/2 mavo 11 Afdeling vwo 3 t/m 6 en havo 3 t/m 4 12 MunMUN 12 Immersion camp TTO 13 Diary 15 TTO High Tea Party 16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo 19 Competitie klas 1 20 Competitie klas 2 ZUIDRAND 21 Terug- en vooruit blik 22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/2 23 Studycare nieuws 24 Kennismakingskamp Dalton leerjaar 1 24 Meer geld! LOOT 25 Sporttalenten 26 Onderwijs op maat KALENDER 27 Laatste kwartaal 2014 29 Colofon INHOUD 1 2 3 4 5 6 Klik op onderstaande onderdelen om er direct naar toe te gaan! 1 LYCEUM NIEUWS NR.02 OKTOBER 2014 Haarlemmermeer Lyceum
29

14Lyceumnieuws interactief

Apr 03, 2016

Download

Documents

Haarlemmermeer Lyceum nieuws PDF interactief
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 14Lyceumnieuws interactief

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

1

lyceumnieuws

nr.02 oKtoBeR2014Haarlemmermeer Lyceum

Page 2: 14Lyceumnieuws interactief

2

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

op woensDAg 10 septemBeR jl. wAs het einDelijK DAn ZoveR, De officiële opening vAn ons nieuwe schoolgeBouw AAn De ZuiDRAnD. De officiële openingshAnDe­ling weRD uitgevoeRD DooR onZe “ouDst­DienenDe” Docent De heeR smit en onZe twee jongste leeRlingen BoAZ molen­KAmp en KiKi vAn Den heuvel.

Toespraken waren er van o.a. wethouder Nederstigt, de heer Strijker (College van Bestuur Dunamare), de architect (DP6) en de aannemer (BAM). Het thema van de opening was “talentontwikkeling” en in dat kader gaf waterpolocoach Robin van Galen (Olympisch goud voor zijn vrouwen waterpoloteam) een kijkje in de topsportkeuken. De middag eindigde in een rond-leiding door het nieuwe gebouw. Voor de leerlingen was er op 12 september jl. op beide locaties een sfeervol en gezellig openingsgala.

Na een eerste periode van wat wennen lijkt het erop dat zowel de leerlingen als de medewerkers hun draai beginnen te vinden in de nieuwe huisvestingssitu-atie. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de laatste -ict- aanloopproblemen op te lossen. Verder organiseert onze -enthousiaste- Ouderraad weer haar jaarlijkse thema-avond voor alle ouders, op dinsdag 28 oktober 2014, aanvang 19.30 uur op locatie Baron de Coubertin. Het Nibud heeft in samenwerking met De Nieuwe Lichting-theatercollectief (DNL), een inter-actief programma voor u samengesteld met als onder-

werp “omgaan met geld”. Naast informatie over het omgaan met geld van pubers willen veel ouders vooral weten: hoe pak ik dat nu thuis aan met mijn kind? Hoe stel ik grenzen en voorkom ik conflicten? Juist voor dit soort vragen is deze thema avond ontwikkeld.

De thema-avond zal starten met een klein officieel gedeelte. Daarna worden dilemma’s en mogelijke conflicten nagespeeld door twee professionele acteurs. De situaties die ze laten zien gaan over de verschillende manieren om het gesprek over geld aan te gaan met je kind, en hoe je grenzen kunt stellen. De aanwezige ouders kunnen suggesties en tips geven, die door de acteurs direct worden “terug” gespeeld. Een programma met veel vaart en humor waarin ouders kunnen meedenken, meepraten en meelachen! U kunt zich aan- of afmelden via de link in de uitnodiging die u heeft ontvangen of via de ouderraad@haarlemmermeerlyceum.nl.

Tot slot wijs ik u erop dat onze bevorderingsnormen met instemming van de medezeggenschapsraad zijn gewijzigd. U vindt de nieuwe normen, die al voor dit schooljaar geldig zijn, in dit Lyceumnieuws. Veel leesplezier en een fijne herfstvakantie toegewenst.

Met vriendelijke groet,hans van Dokkum, rector

DigitAle

inteRActieve

nieuws­BRief!

vAn De RectoR

HANS VAN DOKKUM

Page 3: 14Lyceumnieuws interactief

3

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

Via deze weg stel ik mij graag even voor. Mijn naam is Nouth Maarseveen, ben dertig jaar en doe mijn derdejaars stage op deze school met Leo Vriend als

mijn werkbegeleider. Mijn vakgebied is aardrijkskunde en ik doe de lerarenopleiding aan de Hoge school van Amsterdam in deeltijd. Voor mijn huidige baan ben ik negen jaar militair geweest in verschillende functies. In die periode heb ik Sociaal Pedagogisch werk gestudeerd en ben daarna de dienst uit gegaan. Ik ben nu vier jaar werkzaam in een forensisch behandel centrum voor jeugdigen in Amsterdam op een PIJ-afdeling (jeugd-TBS) als pedagogisch medewerker (32 uur per week). Daar ben ik verantwoordelijk voor de dagstructuur, het leefklimaat, begeleiding en mentoring van de jongeren op de groep. Mijn eerste kennismaking met het Haarlemmermeer Lyceum voelt goed, er hangt een fijne sfeer en ik kijk erg uit naar dit schooljaar om mijn vaardigheden voor de klas verder te ontwikkelen. Daarnaast lijkt het me leuk om ook wat verder te kijken buiten de klas. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan projecten of buitenschoolse activiteiten.

NOUTH MAARSEVEEN

aardrijkskunde

nieuwe Docenten

even vooRstellen...

mijn eeRste KennismAKing met het hAARlemmeRmeeR lyceum voelt goeD, eR hAngt een fijne sfeeR en iK KijK eRg uit nAAR Dit schooljAAR om mijn vAARDigheDen vooR De KlAs veRDeR te ontwiKKelen. DAARnAAst lijKt het me leuK om ooK wAt veRDeR te KijKen Buiten De KlAs.

Page 4: 14Lyceumnieuws interactief

4

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

BevoRDeRingsnoRmen

hAARlemmeRmeeR

lyceum 2014/2015

vooRAf:• EindrapportcijfErswordEnafgErondopééndEcimaal

• tEkortpuntwilzEggEndathEtcijfEr5,4(wordtafgErond5)

Dus 1 teKoRtpunt; 5,5 woRDt AfgeRonD op 6 Dus geen teKoRtpunt

• combinatiEcijfEr:vwo4anw/ckv/lo;vwo5tok/lo;havo4ckv/lo/fil.

Opstromen - Dit wordt in de vergadering besproken als er aan het einde van leerjaar 1 mavo/havo en leerjaar 2 havo gemiddeld voor Ne, Wi, En een 7,5 staat en gemiddeld voor de andere vakken een 7,5 (alle vakken behalve mu, theater, lo, if, kunst). Als de vergadering positief is (helft plus 1 is positief over opstromen) dan kan de leerling opstromen. Tussentijds opstromen is ook mogelijk. We gebruiken dezelfde regel als bij opstromen einde leerjaar 1 mavo/havo of leerjaar 2 havo (zoals hierboven vermeld). Voor de daltonleerlingen geldt dat zij ook per vak kunnen opstromen.Afstromen - De vergadering geeft hierover een advies.

een leeRling woRDt BevoRDeRD Als:

A. er maximaal 1 tekortpunt staat bij de vakken Ne, Wi en En samen; voor een Tto-leerling geldt dat er geen tekortpunt voor Engels mag staan én als

B. er maximaal 3 tekortpunten in het totaal van alle vakken staan (met maximaal 2 tekortpunten bij één vak) én als

C. het gemiddelde cijfer van alle vakken op het rapport minimaal een 6,0 is.

Aanvulling voor leerjaar 3 mavo, 3 havo, 3 vwo Een leerling wordt bevorderd als ook:D. er maximaal 1 tekortpunt bij de gekozen profiel/sector-

vakken en profiel/sector-keuzevakken staat én alsE. voor een extra vak dat een leerling kiest,

een voldoende staat op het eindrapport en het advies ‘haalbaar’ (bij rapport 2).

Aanvulling voor de voorexamenklassen (3 mavo, 4 havo, 4 & 5 vwo)Een leerling wordt bevorderd als ook:F. alle voortgangstoetsen, toetsen en praktische

opdrachten uit het PTA (van het betreffende schooljaar) zijn afgelegd.

• Verdergeldtdateenaantalvakkeneencombinatie-cijfer vormt: dit cijfer telt bij regel B en regel C; dit combinatiecijfer telt voor maximaal een 7,0 mee in de berekening van regel C.

een leeRling is BespReeKgevAl Als:

A. er maximaal 2 tekortpunten staan bij de vakken Ne, Wi en En samen of als

B. er maximaal 4 tekortpunten staan in het totaal van alle vakken (met maximaal 2 tekortpunten bij één vak) of als

C. het gemiddelde cijfer van alle vakken op het rapport minimaal een 5,5 is of als

D. er meer dan 1 tekortpunt bij de gekozen profiel/sector-vakken en profiel/sector-keuzevakken staat (dit geldt voor leerlingen in 3 mavo, 3 havo, 3 vwo) of als

E. er op de Dreamreport-card unsatisfactory staat (dit geldt voor tto-leerlingen) of als

F. er sprake is van een bijzondere situatie: de teamleider beslist wanneer een leerling in een bijzondere situatie verkeert of heeft verkeerd.

• Voordevoorexamenklassengeldtdatbijeenbe-spreking het SE-eindresultaat van alle vakken wordt meegenomen in het besluit van de vergadering.

een leeRling DouBleeRt Als:

A. er 3 tekortpunten of meer staan bij de vakken Ne, Wi en En samen of als

B. er 5 tekortpunten of meer staan in het totaal van alle vakken of als

C. het gemiddelde cijfer van alle vakken op het rapport lager is dan een 5,5.

• Eenleerlingdiedoubleert,kanhetadvies krijgen tot afstromen.

Page 5: 14Lyceumnieuws interactief

5

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

nieuwspooRtMaandag 15 september kregen leerlingen van onze school de kans in om het beroemde Nieuwspoort een lezing bij te wonen en een paar debatten te voeren. David Zlobinskiy (6v), Sam Melief (6v) en Tim Bakkeren (5v) grepen deze kans met beide handen aan en gingen op eigen houtje naar het hart van de politieke journalistiek tevens centrum van de achterkamertjespolitiek, sociëteit Nieuwspoort is de ultieme wandelgang. De zogenaamde Prinsjeslezing werd gegeven door hoogleraar Vaderlandse geschiedenis (VU) Henk te Velde. Hij had het over de vraag of het parlement tijdens Prinsjesdag geen grotere rol zou moeten spelen. Het was een leerzaam verhaal. Vervolgens werden er drie groepsdebatten gevoerd over uiteenlopende onderwerpen. Het was een leuke dag; het is sowieso een mooie ervaring om een keer in dat beroemde gebouw te komen natuurlijk.

op tvDonderdag 18 september werden we op de Zuidrand om 11.15 uur door RTL-nieuws gebeld met de vraag of er een nieuwsploeg van Editie NL om 12.00 uur zou kunnen langskomen om een item over debatteren en onderwijs te maken. We aarzelden niet en stemden toe. Binnen drie kwartier hadden we een groep leerlingen bij elkaar die zich in zeer korte tijd ging voorbereiden op de stelling dat de monarchie moest worden afgeschaft. Er moest natuurlijk wel gedebatteerd worden. De tv-ploeg maakte een paar leuke beelden van het debat en een paar betrokkenen werden geïnterviewd over het nut van debatteren. In de vroege avond zagen de sprekers van onze school zichzelf terug op RTL4. Het was een leuke ervaring en een goed moment om het debat maar weer eens op de kaart te zetten.

> Lees verder op de volgende pagina

RetoRicApolitieK en DeBAt

RetoRicA –politieK en DeBAt­ is AlweeR een pAAR weKen in volle gAng. wAt geBeuRDe eR in septemBeR en wAt stAAt eR op De AgenDA?

Page 6: 14Lyceumnieuws interactief

6

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!in De lesOndertussen wordt er in de retoricalessen druk gedebatteerd en gediscussieerd over uiteenlopende, soms prikkelende onderwerpen. Er moet een vlaktax komen; bij geïsoleerd geweld tussen hooligans moet de politie niet ingrijpen; alle gebedshuizen moeten gesloten worden, scholen moeten de mogelijkheid krijgen leerlingen gevangen te houden; het algemeen kiesrecht moet worden afgeschaft; iedereen moet een vuurwapen krijgen, we noemen er maar een paar. Het niveau van de debatten wordt gestaag beter. We zien ook dat leerlingen die op een hoger niveau debatteren kennis doorgeven aan hun lesgenoten. Dat is fantastisch om mee te maken. Het is ook voor docenten leerzaam.

BuitencAtegoRieSam Melief en Simon Martina-Perez zijn na maandenlange selectierondes doorgedrongen tot een groep van zeven sprekers die Nederland op het ESDC (EK) vertegenwoordigt. Om daar hoge ogen te gooien krijgen zij iedere zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur debattraining van internationale topdebaters. Na het ESDC worden er uit de groep van zeven weer vijf sprekers gekozen die namens Nederland aan de slag gaan op het WSDC (WK) in Singapore in augustus. Sam en Simon bevinden zich nu in redelijk goed gezelschap. De andere sprekers komen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium, het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, het Coornhert Gymnasium, het Johan de Wit Gymnasium en het Willibrord Gymnasium. Wij hopen dat Sam en Simon ook worden geselecteerd voor het WK, het zou toch wat zijn zeg.

AgenDAInmiddels is er ook een aantal debatdata bekend waar we rekening mee moeten houden. Op 7 oktober krijgen onze leerlingen een workshop ter voorbereiding op de derde voorronde van het NK debatteren voor scholieren. Deze voorronde vindt plaats op zaterdag 29 november. Het is dan druk want op 27 november doen we weer mee aan het (zevende) Haarlemmermeers Scholierendebattoernooi. Op 17 januari staat de finale van het NK scholieren ingepland en we hopen daar natuurlijk bij te zijn. Op 11 februari doen we mee aan ‘Op weg naar het Lagerhuis’ en er zullen ook wat kleinere toernooien worden ingepland. Veel geschiedt op de zaterdagen.

onDeRBouwBinnenkort worden ook de ‘onderbouwers’ bediend met debat en politiek. Oud-leerling, inmiddels juf, Gwen Van ’t Loo, gaat voor de klassen 1 t/m 3 spreekvaardigheidslessen verzorgen. Gwen heeft veel spreekervaring. Als leerling stond ze bijvoorbeeld in de finale van Op weg naar het Lagerhuis, de finale van het NK scholieren en ze won het Haarlemmermeers Scholierendebattoernooi. Veel leerlingen zullen blij zijn met de lessen die door haar worden opgezet. Het debatjaar is in volle gang en jullie zullen nog veel van ons horen!

Dennis Klaver, docent Nederlands

‘‘het niveAu vAn De DeBAtten

woRDt gestAAg BeteR. we Zien

ooK DAt leeRlingen Die op een

hogeR niveAu DeBAtteRen Kennis

DooRgeven AAn hun lesgenoten’’

> Vervolg van vorige pagina

Page 7: 14Lyceumnieuws interactief

7

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

locAtie BARon

De couBeRtingAlAjuRKen en smoKings

op 12 septemBeR 2014 heBBen we het schooljAAR echt geopenD met een ZeeR geslAAgD gAlA op De BARon De couBeRtin (EndEzuidrand).bijnaiEdErEEnhadzichgepAst geKleeD Dus een heleBoel mooie gAlAjuRKen met soms onmogelijKe hAKKen en stRAKKe smoKings gecomBineeRD met AfgetRApte spoRtschoenen. nAAst veRschillenDe DeejAys wAs eR een optReDen vAn een DAnsgRoep en in De loop vAn De AvonD weRDen vijf itunes KADoKAARten veRloot Die BeschiKBAAR wARen gestelD DooR De ouDeRRAAD.

Ondertussen zijn we al weer in de maand oktober terecht gekomen en zijn de eerste toetsen en werkstukken gemaakt. Groepsopdrachten en presentaties staan ook op het menu en de examenkandidaten zijn onderweg met sectorwerkstukken en profielwerkstukken. De aula is ondertussen ook in gebruik als Open Leer Centrum (OLC). Het is dus mogelijk om op het lage gedeelte te studeren en gebruik te maken van een leen-laptop. Met het crickettoernooi voor de eerste en tweede klassen krijgt de competitie van sportklas van het jaar ook (internationaal) vorm en krijgen de klassementen ook

meer gezicht. Van het personele front kunnen we melden dat mevrouw Wiegman (ak/gs) met zwangerschapsverlof is. Haar lessen worden overgenomen door mevrouw Broxterman. Ook mevrouw Knape (Latijn) is aan een vervroegd verlof begonnen. Haar lessen worden ondermeer overgenomen door directe collega’s en mevrouw Hartman van het Kennemer College uit Beverwijk. Mevrouw Nijlant neemt het mentoraat van mevrouw Knape over en daarmee is de puzzel gelegd.

Na de herfstvakantie staat er onder andere een schoolexamenweek op het programma en een projectweek voor de onderbouw Tto. Verder zijn we druk bezig met de voorbereiding van de visitatie van het tweetalig onderwijs begin november. Het Europees platform komt dan de kwaliteit van ons Tto meten en dat is altijd voor iedereen een belangrijk en best spannend gebeuren. Bart oremus,Plv. rector Baron de Coubertinlaan

Page 8: 14Lyceumnieuws interactief

8

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

feest metgAlAjuRKen

en smoKings

opening schooljAAR 2014­2015

Page 9: 14Lyceumnieuws interactief

9

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!AfDeling

KlAs 1 en

2 mAvo (rEguliEr)

stARt vAn het schooljAARAlle brugklassen zijn goed gestart en alle ouders hebben inmiddels de eerste informatieavond achter

de rug. Natuurlijk is het wel wennen, het huiswerk wordt zorgvuldig

gemaakt en op alle vragen wordt er gezocht naar een antwoord. Dit kost veel tijd maar de ervaring leert dat een vraag overslaan, omdat je die vraag echt niet weet je niet aangerekend zal worden. Maar ja, de opdracht was alles maken. Natuurlijk lopen de brugklassen wel eens tegen probleempjes aan en ze moeten dan ook leren om die eerst zelf eens op te lossen. Velen weten de weg naar de mentor of naar mijn kamer al te vinden. Alle leerlingen hebben snel hun weg gevonden. De brugklassers kopiëren snel alle trends en manieren van de bovenbouwleerlingen.

De leerlingen hebben van thuis ook nog hulp nodig. De leerlingen zullen daar niet altijd om vragen, maar van uw kant wat aandacht en interesse en begeleiding is zeker noodzakelijk. Het pakken van de boekentas, het meenemen van alle andere spullen levert af en toe toch wat problemen op. Is de etui nog goed gevuld met de juiste schoolbenodigdheden, zoals passer, geo-driehoek, potlood, gum, schaar en schrijfmateriaal? Misschien wijzen ze de hulp af, maar ook dan is ons advies een klein beetje doorzetten en doorvragen. Het is voor alle leerlingen weer even wennen, de leerlingen uit de brugklas mogen hun fiets beneden neer zetten en alle andere leerlingen moeten hun fiets boven neer zetten. Elke klas heeft zijn eigen vak en als alle leerlingen zich daar aanhouden dan hoeft niemand naar een goede plek voor zijn fiets te zoeken. Op deze manier zal er ook minder snel schade aan de fietsen optreden. Verder is het weer rustig en overzichtelijk in het gebouw en je komt nu als teamleider de leerlingen weer vaker tegen.

gloBAlAnD 20 en 21 Augustus (klas1ht/m1j)De eerste klassen 1h t/m 1j zijn bezig geweest met het project van Globaland. Globaland is een spannend simulatiespel over de maatschappij en de wereld. In vijf spelrondes besturen de leerlingen in groepjes een land in een virtuele wereld die Globaland heet. In dit land is van alles mis. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De groepjes voeren allerlei praktische opdrachten uit, waarmee ze globa’s verdienen om hun land te besturen en te verbeteren. De mentoren hadden hun handen vrij en konden op deze manier heel snel kennis maken met hun klas, ook de leerlingen hebben intensief 2 dagen met elkaar kennis gemaakt.

tto KlAs 1 op immeRsion cAmp Alle eerste klassen hebben een fijn kamp achter de rug. Het kamp stond natuurlijk in het teken van de onderdompeling. Er werd de hele dag Engels gesproken en de woordenschat van de leerlingen wordt snel groter doordat ze op allerlei manieren geholpen worden door de docenten.

gAlAfeest 12 septemBeRHet galafeest was erg gezellig, meteen vanaf het begin werd er gedanst op de goede muziek die door de crew en door ingehuurde DJ’s werd verzorgd. Tevens was er een spectaculair dansoptreden. De leerlingen zagen er allemaal prachtig uit en velen gingen op de foto om dit te laten vastleggen. Om 24.00 uur keerde iedereen moe maar tevreden huiswaarts.

peRsoonlijK gespReK met De mentoRVan maandag 27 oktober t/m maandag 3 november zijn er klassenbesprekingen en u zal uitgenodigd worden op woensdag 12 of donderdag 13 november om onze eerste ervaringen, met uw kind, te bespreken.

toneelvooRstelling ”snEEuwfabriEk”(wErktuig)In de maand november gaan de leerlingen een toneelvoorstelling bijwonen die een ondersteuning is voor het project pesten. Na een aantal weken bij elkaar in de klas gaat het aftasten beginnen. Gelukkig gaat dit meestal in goede harmonie, maar ook bij ons komt het pesten wel eens voor. Dit project zorgt ervoor dat het bespreekbaar wordt in de klas en de toneelvoorstelling is interactief en dus een goede start van dit project. Soms kiest een mentor ervoor om dit project op een later tijdstip te doen, omdat het pesten, hoe klein dan ook, nog geen rol speelt in de klas. Vaak hanteren wij bij conflicten de “No blame methode” die is overgewaaid uit Engeland. Op de website http://www.noblame.nl kunt u daar meer over lezen.

‘‘gloBAlAnD is een spAnnenD simulAtiespel oveR De mAAtschAppij en De weRelD‘‘

> Lees verder op de volgende pagina

Page 10: 14Lyceumnieuws interactief

10

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

RegulieR 2 mAvo KlAs B2g t/m B2i

De drie reguliere 2 mavo klassen zijn ook goed gestart. Het nieuwe is er natuurlijk wel een beetje vanaf en het komt dit jaar voornamelijk aan op discipline. In de les hard werken en thuis een goede planning maken. 6x 10 minuten leren verspreid over 3 dagen is lang niet zo vervelend en veel effectiever dan 1x één uur. De mentoren zijn dit eerste blok hier danook mee bezig. Hoe doe jij je huiswerk en het is best cool om hoge cijfers te halen. Op woensdag 12 november kunt u een uitnodiging krijgen van de mentor voor een gesprek naar aanleiding van de klassenbespreking in de week van 27 oktober t/m 3 november.

De klassen hebben inmiddels ook een leuke activiteit achter de rug, lekker bouncen in Nieuw-Vennep of Hillegom. Opvallend is dat sommige leerlingen niet van hun stoere imago af willen en daarom niet meedoen, maar dan later wel thuis vertellen daar wil ik nog wel eens heen want het is heel leuk en dan zonder leeftijdsgenoten.

Dit jaar zal er ook een sector gekozen moeten worden. De decaan, de heer Van de Pas, gaat de leerlingen en ouders daarover nog uitvoerig informeren.

Op donderdag 23 oktober is er een oriëntatiemarkt op het Nova College te Hoofddorp. De leerlingen uit 4 mavo moeten zich natuurlijk zeker oriënteren op een vervolg opleiding, maar voor de tweede klassen is dit ook goed om vast te doen, dan weet je welke sector je moet kiezen als je denkt aan een bepaalde MBO opleiding. De druk is nu nog niet zo groot dus er kan dan ontspannen rond gekeken worden.

‘‘De KlAssen heBBen in­miDDels ooK een leuKe Activiteit AchteR De Rug, leKKeR Bouncen in nieuw­vennep of hillegom.‘‘

> Vervolg van vorige pagina

Page 11: 14Lyceumnieuws interactief

11

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

we Zijn gestARt. vRoeg in Augustus Zijn we het jAAR eneRgieK en positief Begonnen. geen nieuw geBouw, mAAR wel een nieuwe situAtie vooR velen.

Op 2 september hebben we een heel geslaagde startdag gehad. 3 havo is met de mentor op pad

gegaan, 3tto is naar het Arnolduspark gegaan om te tennissen, te squashen, te skiën en atletiek te beoefenen. Havo 4, vwo 4 en vwo 5 hebben zich uitgeleefd in het Haarlemmermeerse Bos met diverse sport- en teambuildingsactiviteiten. Gelukkig was het schitterend

weer! Vwo 6 heeft na een gezamenlijke lunch een viertal workshops gevolgd. De workshops motivatie en studievaardigheden waren bedoeld als ondersteuning van dit examenjaar. De workshops Chinese Taal & Cultuur en Capoeira zorgden voor de nodige afwisseling. De komende weken staan voor de klassen vwo 5 en 6 in het teken van de SE week. Een goede planning en een goede voorbereiding zijn essentieel voor een geslaagde SE week. Ook is het nu extra van belang dat de leerlingen goed voor zichzelf zorgen. Op tijd naar bed, gezond eten, sport voor de afwisseling en rust om te kunnen studeren.

De derde klassen gaan dit jaar hun profiel kiezen. Later in dit jaar worden zij door middel van de mentorlessen en de projectweek uitvoerig ingelicht zodat zij hun keuze weloverwogen kunnen maken. Op dit moment is het belangrijk dat de leerlingen hun huiswerk goed bijhouden en opletten in de les. De keuze voor een

profiel wordt zo makkelijker. Juist bij een profielkeuze is het goed om te weten in welke vakken je goed bent en welke vakken je minder liggen. Daar kom je achter door veel tijd in de vakken te steken. Havo 4 kan nog even wennen aan de omslag van de onder- naar de bovenbouw voordat er SE’s worden afgenomen. De overgang van 3 naar 4 wordt landelijk als best pittig ervaren. Ook hier geldt weer dat als je het huiswerk bijhoudt, goed in de lessen oplet en, dat is echt heel belangrijk, vraagt om hulp als je iets als lastig ervaart, het makkelijker zal gaan. Maar nu eerst gaan we genieten van een verdiende herfstvakantie. Daarna gaan we er met frisse moed tegenaan!

teamleider liesbeth pennings­de vet, decaan marieke Ringrose en coördinatortrudyjoosten)

AfDeling vwo 3 t/m 6

en hAvo 3 t/m 4

Op 2 september werd er op het strandje van Recreatie-plas Toolenburg diverse zandmonsters aangetroffen. Klas M2A van het Haarlemmermeer Lyceum was ge-tuige van dit wonderlijke schouwspel nadat zij hadden geluncht als klassenactiviteit. Zij waren diep onder de indruk van dit fenomeen en er werd druk gespeculeerd over de afkomst van de beesten. Een van de leerlingen dacht dat ze wellicht ontsnapt waren uit Loch Ness in Schotland maar volgens een ander was dit niet mogelijk. De zandmonsters zagen er stuk voor stuk gevaarlijk uit en leken niet verwant aan elkaar. De mentor was ter plekke aanwezig om de groepjes leerlingen met de monsters op de foto te vereeuwigen en ze op afstand te houden.

mark Raemaekers, docent crea

ZAnDmonsteRs

Page 12: 14Lyceumnieuws interactief

12

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

‘’Municipal Model United Nations’’ is een idee dat is bedacht door de leerlingen uit de ‘’Model United Nations Association’’ bij ons op school. Een idee dat werkelijkheid werd door een groep enthousiaste

en gedreven leerlingen met een passie voor debat, politiek en de Verenigde Naties. Wij kunnen nu dus met trots mededelen dat op 13 en 14 december 2014 wij onze eigen Model United Nations conferentie organiseren in het gemeentehuis van de Haarlemmer-meer. Model United Nations is een simulatie van de Verenigde Naties waarbij scholieren van over de hele wereld bij elkaar samenkomen op een conferentie om zo oplossingen te vinden voor de problemen in onze wereld.

Onze groep merkte ongeveer anderhalf jaar geleden dat het tijd was voor een nieuwe en unieke conferentie waarbij scholieren met een passie hun MUN kennis en vaardigheden tot het uiterste kunnen brengen. Dit is MunMUN; een ‘’Expert Conference’’. In plaats van de gewoonlijke ‘’Algemene Vergadering’’, ‘’Veiligheidsraad’’ en ‘’Economische en Sociale Raad’’ bieden wij nieuwe en andere zogeheten comités aan zoals een ‘’Gereformeerde Veiligheidsraad’’, waarbij wij de situatie van de VN Veiligheidsraad van 2025 schetsen. MunMUN staat dus voor een unieke en vernieuwende conferentie waar wij als leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum trots op kunnen zijn.

munmun: De confeRentie vAn het

hAARlemmeRmeeR lyceum immeRsion

cAmp tto

we hAD the pleAsuRe of welcoming ouR fiRst gRADe stuDents on the 20th of August in ouR BilinguAl DepARtment.

Now, six weeks later, we can truly say that the students have already achieved a lot. Their language development is steadily developing, they have already participated in a few exiting activities from a three- day immersion camp to a game of cricket on the sports field. Reports from the peer buddies showed that the students had a wonderful time during the immersion camp, made many new friends and loved the language and content activities. Moreover, the mentors themselves were also very pleased with this year’s group of tto year 1 students. They described them as very communicative, collaborative and creative.

In the recounts below you can read all about the students’ experiences in Grou and Giethoorn.

On Friday the 26th of September there was a fierce competition between the tto year 1 classes on the cricket field. Although the wind blew the balls off course and the stumps of the wicket were blown in the air, the students persevered in their game and resisted the wind force. As from now onwards the students are given Study Skills lessons every other week by their mentors. They will get a better insight in what kind of learner they are, learn how to make a mind map, are offered various ways in which they can memorise subject language & content and are given tips on how to study best for a test.The next upcoming event is the project week (27/10 – 03/11) followed by the tea party. This year’s theme is “Food”. This theme will be researched in the project week and during the tea party we put “Food “on stage in the form of literature and rituals. CS Lewis once said: “Eating and Drinking are Two Pleasures that Combine Admirably”. So, we hope to welcome all parents on Thursday the 27th of November 2014 in the aula of our school. Currently, the students have started the preparations, so not only look out for a beautiful invitation in the coming weeks, but also read the article below written by the theatre teacher Ms. Anne de Graaf.

Mrs. Esther Sartori,Tto Coordinator year 1

“coming togetheR

is A Beginning,

Keeping togetheR

is pRogRess AnD

woRKing togetheR

is success”

(hEnryford)

Page 13: 14Lyceumnieuws interactief

13

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!thisiswhatpatrickzuijdErhoudt(b1b)wRote in A DiARy entRy ABout his immeRsion cAmp expeRience in gRou:

Dear Diary,

I got something weird and funny to tell you! I went to GROU on Immersion Camp. Awesome Ride. Are you interested? Me too. Lets begin!!!!!!!

dayonE(ofcoursE)It begins in Hoofddorp. From there we went to Grou with the bus of course. The drive took 1.30 minutes, soooooooooo long but it is already happened. Yay! When we were there we went on a scavenger hunt. That was not so fun. We had to walk a lot L. Later that day we went to a church on a bike. In that church were 4 mummies and birds and a CAT. Later we biked back and went to the rooms. Then we had to write a postcard to our family. After that bedtime!

DAy ttttwwwwwooooOn that day we did fun things. We build rafts and went to the beach with a canoe and we did rafting (J so fun). And we watched a movie named Cloudy with a chance of MEATBALLS!!! And then we had the Show night. First B1A and then B1B. That is my class. Yay! After Show night we had a DISCO!! Yay! So fun!

DAy thRee That day we went back home. That was stupid because I wanted to be longer in GROU! L LLL So where were we…. Oh yes… We went to home of course and we had fun on the busride. We had to write sweet and funny things on each other’s white Tshirts J

That was a great camp! YEAH! Someone is happy!:))

What some tto year 1 havo students said about their three-day- immersion camp:

I liked the museum and the gold-digging the most, because Im really interested in stones and such. – DAnA piet B1c

The shownight was the best activity, because it was a lot of fun to see what the other group has practiced in the theater lessons! – nicKy meijeR B1c

Most challenging activity was that we all off the time have to talk English… – sAm veRstRAten B1c

I learned punting and I learned that a lot of people are very nice – ARwin gRoenewouD B1c

patrickzuijdErhoudt(b1b)

wRote in A DiARy

“i liKeD the museum

AnD the golD­Digging the most, BecAuse im ReAlly inteResteD in stones AnD such”

> Lees verder op de volgende pagina

Page 14: 14Lyceumnieuws interactief

14

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

Finally, we go on Immersion camp!!! Was the first thing I thought when I woke up. It was a beautiful warm sunny day. I said my dad and brother good by and my mom brought me to school. When I came to school I saw two busses. We would go on camp with three classes: B1e, B1f and B1g.

I was sitting in the front of the bus with my friend Nora. The bus started and drove away. I saw my mother and the other parents waving with their hands. From then on we were only allowed to speak English and the adventure had started.

It was a long road to our first stop: a Megalithic Tomb museum. But it was very nice. Everyone was happy and excited. In the bus we did on karaoke. That was really funny. When we were finally by the museum we stepped out of the bus and the sun was shining on our faces. Sometimes you heard a bird whistling. It was a beautiful moment.

First in the museum we started with a movie about how the ice one the world was melting. The teachers split the groups up in smaller groups with children from the other groups. I started with a tour through the museum. That was very interesting. There was a massive Megalithic Tomb recreated were you could go in.

Later we went outside to the real Megalithic Tomb. I had seen him on a picture but it was even bigger than I thought. Rather it was HUGE!

During the break people from the museum offered us food what the people in the prehistory had eaten. I tried it all and actually it was really delicious.

After the break we went to javelin and shooting bow and arrow. That was really cool. I wasn’t doing really well but it was fun and when you thought about how the people thousands of years ago need to catch their food with these weapons then you thought WOW.

Later that day we went to our destination: camping farm the Ulenborgh. When we were arrived we had to make up our beds.

After that we went to practice punting. It was really hard but after a while you knew how to do that. After the punting we went swimming in the river. When I stepped into the water I froze. It was sooooooo cold.

In the evening we ate Chinese. That was really nice. After the dinner we played some games and after that we went to sleep, or maybe you can’t call it sleep.

The next morning we had breakfast that was nice. My job was to clean up the tables after breakfast so I did that. After the breakfast we started punting to Giethoorn. Miss Hagen (our French teacher) was sitting in the same boat as i. It was a beautiful punting tour.

When we arrived at Museum ‘Oude Aarde’, we started with the tour through the museum. In the museum there was a basin with two crocodiles and two different types of turtles. Also there were beautiful stones and we could break open our own stone.

After tour we went gold digging. You had a bucket and you had to put it in the pool.

Recount of the thRee­DAy

immeRsion cAmp in giethooRn

bycamillElEnnaErts(b1E)

> Vervolg van vorige pagina

> Lees verder op de volgende pagina

Page 15: 14Lyceumnieuws interactief

15

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

tto AnnuAl high teApARty pRepARAtionsARe in full swing the fiRst AnD seconD yeAR tto stuDents will oRgAnise the AnnuAl tto teA pARty AgAin this yeAR. this yeAR’s theme is ‘fooD’. on the 27th of novemBeR the fiRst gRADe stuDents will welcome theiR pARents At school foR A peRfoRmAnce on stAge AnD will pRepARe A lovely cup of teA AnD some Delicious snAcKs.

The first grade students are already busy preparing their performances during their theater lessons. I am very excited to work towards the Tea Party performances with the student as it will be a very

special and promising afternoon. Every class works on a different play based on literature from around the world. They’ll also learn about themes of these plays in other subject lessons like history and English. Besides that they’ll also learn about the cultural and historical concept of the play.

Class B1B, for example, is already rehearsing for Alice in Wonderland. Do you know which character these students have adopted? The second grade students will take the stage on the 28th of November, but more information about their performances will follow closer to date.

ms. Anne de gaaf,Theatre teacher

Then, we worked on our comic strip. I did that with: Nora, Jamila and Quinty. Making the comic strip was really fun. After a few hours we had a snack and a drink at Smit’s Paviljoen. After that we went back to the Ulenborgh.

That evening we had a BBQ. Everything was delicious. Later that evening we had Show Night. I had the subject poetry. Later that evening there was a disco. The disco was really fun.

In the morning we had breakfast for the last time on our camp because it was the last day. After that we had to clean our rooms. And then time had arrived to step in the busses for the last time. To go back home. After the bus trip we were finally home. Everyone was tired and wanted to go to bed. My dad picked me up with my dog. That was the adventure. An adventure that I will never ever forget. For me it was the greatest camp I ever had and if I could do it again then I would definitely take that opportunity.

‘‘foR me it wAs the gReAtest cAmp i eveR hAD AnD if i coulD Do it AgAin then i woulD Definitely tAKe thAt oppoRtunity’’

tto AnnuAl high teA pARty pRepARAtions ARe in fullswing

> Vervolg van vorige pagina

Page 16: 14Lyceumnieuws interactief

16

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

In the month of September 2014 all 149 tto2 students (mavo, havo, Vwo) have been engaged in a cross-curriculum global religion project which involved students researching the history, beliefs, practices and to examine the differences and similarities between the three Abrahamic religions, Judaism, Christianity and Islam. In these times of religious divides, conflicts and religious extremism, it is important for our students to have a deeper understanding and appreciation for these three major global religions. The excursion on the 3rd of September 2014 began in Omniversum in Den Haag with the showing on the big screen of the film “Jerusalem” The film tells the story of Jerusalem from the perspective of three teenage girls who live in one of the old city’s four districts - one Jewish, one Christian and one Muslim. They tell the story of their everyday lives and how their religion defines their understanding of Jerusalem’s past, present and future. The film delivered a powerful message of how Jerusalem has become the most important city on earth and the home to many communities who live side by side but do not interact with each other. What these three teenagers said about the old city of Jerusalem;

“The city’s Jews, Christians, and Muslims live side by side in separate quarters—each in their “own” Jerusalem. They share a heritage and love for the land, but rather than being united by their similarities, they have been in conflict for much of history”.

Christian teenager Nadia describes life in Jerusalem by saying, “The Old City is very small and the four quarters do not communicate a lot... Although we live in the same area, we don’t know a lot about each other”. It’s like there are invisible walls between them.

Muslim teen Farah says, “We think we’re so different, but we have more in common than we realise”.

“to hAve An open minD is moRe impoRtAnt thAn leARning”Nadia states, “We live in this small area and I know we all love it. We all love Jerusalem.... You know, I hope one day we can have the courage to meet the people who are living right next to us”.

Students and teachers left the theatre in Den Haag with mixed emotiowns and whose perceptions about Jerusalem were most definitely altered and changed by this film. After the film students with their mentors and teachers visited three different religious buildings, a Mosque, a Protestant Church and a Synagogue in the centre of Den Haag and were given a guided tour and an explanation of all three religions’ rituals and practices today in the Netherlands.

“tto 2 stuDents

going AcRoss

cultuRAl BoRDeRs”

excuRsion to the

the hAgue AnD

RotteRDAm

Students at the “1001 Inventions” Exhibition in Rotterdam

Students in the Noeroel Mosque Den Haag

Students in the Kloosterkerk in Den Haag

> Lees verder op de volgende pagina

Page 17: 14Lyceumnieuws interactief

17

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

fRom viviAn RooZA tto2f “In the Mosque I learnt that the rules they made were for just one reason and that reason is respect for Allah and their prophet Mohammed”.

fRom vAnessA tsogoRAni tto2e “I learnt that when you want to be an Iman you need to study for seven years. You need to have done a course on Islamic and Arabic Studies. Unlike a Christian priest you do not have to remain unmarried”.

fRom emily veRmeulen tto 2e “I went to the synagogue and I learnt about the Tanakh, the Hebrew Bible and how the Torah, which is the most important religious document is written, read and blessed from a female Rabbi who was one the first female Rabbi’s in the Netherlands”.

fRom elisA DAlemAns tto2f “In every synagogue there is a holy arc where they store the Torah, which is a handmade document and takes up to a year to produce. The Torah is read in a yearly cycle based on the phases of the moon”.

fRom simone veeRmAn tto2e “Judaism is becoming modern, because women can become a high rank official in the Synagogue and I really like that!”.

fRom emilio tto2f “What impressed me about the synagogue is its location as it is hidden behind a normal house in a normal busy street in Den Haag”.

fRom Bine liem tto2f “The Church was really big and the windows were really large so that the light could shine in on the congregation”.

fRom Antono fRom tto2e “The Church was very old built in the 14th century and went through the reformation and the Iconoclasm when the church became a protestant church and all of its catholic sculptures, stain glass windows and paintings were destroyed, removed or stolen”.

fRom isABel tto 2D “Although there are barely any decorations left the Church is very beautiful with a stunning church organ”.

The excursion ended with a visit to the 1001 Islamic Inventions exhibition which is currently being shown in the former Post Office in Rotterdam. This exhibition reveals the exceptional scientific and technological advancements made by men and women within Muslim civilisation from the seventh century onwards. The aim of the exhibition is to show how these Islamic inventions have influenced and changed our world forever.

fRom AymAn tto2e “I really enjoyed the film and the exhibition of the Muslim inventions. It has changed my view on the world. Most people say and think that the Arabs are people who just make war and are very strict. They don’t know that a lot of things we use today came from Arabic inventions and innovations”. For example Abbas Ibn Firnos inventor of the first flying machine, a 1000 years before the Wright Brothers”!

fRom vAnessA tsogoRAni tto2e “I was shocked to see how little I knew about the old Islamic civilisation but I found out that I was not the only one. Ignorance and stereotypes of Islam and Muslims are the reason why we do not know much about this period in Islamic history”.

fRom mRs. BecheR “The exhibition was like a pop-up book you experienced it rather than read it”!

fRom mRs. sARtoRi “This was an educational, interesting and inspiring excursion”.

Mrs. Sylvia Blom,Teacher History & Geography/ TTO Coordinator

the tto stuDent’s

thoughts AnD

Reflections of this

cRoss­cultuRAl

expeRience;

Students in the Kloosterkerk in Den Haag Students in the Synagogue in Den Haag

Page 18: 14Lyceumnieuws interactief

18

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

KennismAKingsmiDDAg

4 hAvo, 4 en 5 vwo

hAARlemmeRmeeRse Bos 2­9­2014

omDAt De KlAssen AAn het Begin vAn Dit jAAR een AnDeRe sAmenstelling heBBen DAn in De Afgelopen jARen, om De leeRlingen te lAten wennen AAn en om Ze Kennis te lAten mAKen met hun nieuwe KlAsgenoten, oRgAniseeRt het hAARlemmeRmeeR lyceum ooK Dit jAAR weeR een KennismAKingsmiDDAg. voRig jAAR vonD DeZe plAAts in hAARlem en nu op fietsAfstAnD vAn De school. Blij met De Zon Die volop scheen nA De vele Regen vAn De Afgelopen weKen, geBRuiKten De leeRlingen eeRst geZAmenlijK een lunch met hun mentoR.

Vervolgens gingen zij met de fiets of per scooter naar het bos waar op een grote grasvlakte vlakbij Papa’s Beach House in het Haarlemmermeerse Bos waar het team van Dynamique, dat sportieve evenementen organiseert, al met 11 instructeurs en vele sportattributen en andere materialen klaar stond. De groepen werden verdeeld over de volgende activiteiten: • Boogschieten• Katapult bouwen en er vervolgens mee schieten• Zeskamp• Teamwork: een denkbeeldige rivier oversteken

met 3 planken en 3 denkbeeldige rotsen.

Bij de zeskamp kwamen verschillende onderdelen aan bod. Zo moest bijv. als eerste een traject op tijd worden afgelegd per viertal op een soort ski’s en daarna moest een brancard, gedragen door 4 leerlingen, heen en weer worden vervoerd met daarop een liggende leerling die halverwege het parcours onder de brancard door gedraaid moest worden, zonder de grond te raken. Hoe, dat maakte niet uit… en met name dit onderdeel gaf aanleiding tot veel hilariteit.

In mijn verslag mag ik beslist niet vergeten te vermelden, aldus instructeur Martijn, dat Fleur zo’n enthousiaste coach was van haar team en dat de leerlingen onder haar leiding “gingen als raketten!”

Bij de 5 Vwo-ers was Gavin opvallend kreatief (en luid ;-) en inventief bij het bedenken van oplossingen om de ‘rivier’ met de te korte planken met zijn allen via de ‘rotsen’over te komen.

Zelfs de geblesseerde leerlingen die vanwege hun blessure niet mochten sporten kwamen bij de verschillende onderdelen kijken en leefden mee. Alle activiteiten stonden in het teken van: samen dingen voor elkaar krijgen, samenwerken, overleggen, samen lachen en teamspirit.

Mede dankzij het prachtige weer, maar vooral dankzij de inzet van de leerlingen en de professionele begeleiding van Dynamique keken teamleider mevrouw Pennings-de Vet, de mentoren en de leerlingen die ik heb gesproken terug op een heel geslaagde middag en ik ben ervan overtuigd dat zij elkaar op deze speelse, sportieve manier een beetje beter hebben leren kennen.

Drs. jolande nijlant,docent Duits

Page 19: 14Lyceumnieuws interactief

19

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!spoRtKlAs

vAn het jAAR

competitie

2014­2015stAnD nA het

cRicKet KlAs 1

op vRijDAg 26 septemBeR weRD het cRicKet toeRnooi vooR De BRugKlAssen gehouDen. nADAt het tRefBAl toeRnooi De Boel Al AAR­Dig op scheRp hAD geZet, KwAm het cRicKet toeRnooi Als eeRste seRieuZe test. welKe KlAs Kon Zich het Beste AAnpAssen? wAnt Zeg nou eeRlijK, wie hAD eR vooRDAt hij of Zij nAAR het hAARlemmeRmeeR lyceum KwAm ooit een cRicKet BAt in Zijn of hAAR hAnDen gehAD? DAt weRD Dus oefenen geBlAZen in De l.o. lessen.

Sommigen klassen pakte het cricketspel zeer snel op. Dat zagen we gelijk bij de eerste 3 klassen die de spits afbeten. Zo was het met name 1C die als klas goed voor de dag kwam. Eerst maakte 1C2 en 1C1 in de halve finale uit wie er naar de finale mocht. Eenmaal in de finale was 1C2 te sterk voor 1B2. Datzelfde 1B2 had op haar beurt hun halve finale net aan gewonnen van 1A3. Klas 1C had al hoge ogen gegooid bij het trefbal en nu bij het cricket hebben ze ook weer verreweg de meeste punten weten te verdienen. Ze staan dan ook 10 punten los van hun directe belagers op de ranglijst.

In het middagdeel van het toernooi vochten 1H en 1i uit wie er de sterkste was. Nadat ze allebei klas 1j genadeloos hadden verslagen in poulefase, kwam het er in de finale op aan voor de teams 1H1 en 1i3. Door onder meer goede bowl-werk van 1H1 wonnen ze de finale van 1i3. Hiermee blijft klas 1H op de ranglijst in het spoor van klas 1C. Safe the best for last moeten de teams 1D1 en 1 E3 gedacht hebben. Wat een thriller speelde zich daar in de halve finale op de IJ-velden af zeg… Bij een stand van 17 -17 moest er verlengd worden. De eerste verlenging bracht de stand tot 19-19. De tweede verlenging wist 1 E3 geen run te produceren. Een uitgelezen kans voor Batsman Nour van 1D1 om de winnende run binnen te slaan. Op naar de finale!

Daarin bleken de jongens en meisjes van 1D1 hun krachten verspeeld te hebben. Ze konden geen potten breken tegen het goede bowl-werk van bowlster Jonne. Het winnende punt werd vakkundig door honkballer Nick weg getimmerd. Het volgende wat op het programma staat is het hockey toernooi. Over het algemeen zeg je trefbal- en cricketkunsten niets over hoe je het bij hockey gaat doen. Nu al iets om naar uit te kijken dus, want 1C gaat het zwaar krijgen als de andere klassen zich met veel teams weten in te schrijven. To be continued….

din. 19 aug. vrijdag 26 sept

tRefBAl cRicKet

wedstr.

standKlas

totaal per klas punten

1e1C

9157

34

2e1H

8157

24

3e1E

8058

22

4e1F

8054

26

5e1i

7854

24

6e1B

7648

28

7e1D

7357

16

8e1A

6850

18

9e1G

6650

16

10e1J

5551

4

Page 20: 14Lyceumnieuws interactief

20

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

op DinsDAg 23 septemBeR weRD het cRicKettoeRnooi vooR De tweeDe KlAssen gespeelD. het eeRste toeRnooi wAAR het om De punten ging vooR De spoRtKlAs vAn het jAAR competitie. eR weRD fAnAtieK gestReDen DooR Alle teAms. oveR De hele DAg geZien wARen eR 3 winnAARs vAn elK hun eigen DAgDeel.

In het eerste dagdeel vanaf 08:15 uur ging de winst tussen team 2C3 en 2A1. Het team van 2C3 was daarin maar net aan de sterkste gebleken. In de wedstrijden van het tweede dagdeel stonden 2D1 en 2 E1 in de finale. Om in de finale te komen moesten deze teams eerst met hun klasgenoten afrekenen in de halve finales. Uiteindelijk was 2 E1 duidelijk het sterkste van deze ronde gebleken. Vooral hun goede slagbeurten bleken de tegenstanders te nekken. Het laatste dagdeel werd gedomineerd door klas 2i. Zij hadden als klas de beste teams van de hele dag ter beschikking, ook al ging de

finale op ongelukkige wijze verloren aan 2H2. Dat maakt de winst van 2H2 natuurlijk niet minder knap! Zoals terug te zien is in de stand deden 2 E, 2i, 2C en 2D het als klas het meest van zich spreken. Vooral omdat zij met meerdere teams een ronde verder kwamen. Dan hoef je niet eens altijd de uiteindelijke winnaar te leveren. Dit gaan we ook terug zien bij het komende hockey toernooi. Daar gaan de meeste punten naar de klassen die de meeste teams leveren en daarmee ver komen.

spoRtKlAs

vAn het jAAR

competitie

2014­2015stAnD nA het

cRicKet KlAs 2

don. 25 sept.

cRicKet

wedstr.

standKlas

totaal punten

1e2E

3434

2e2i

3030

3e2C

2626

4e2D

2626

5e2A

2222

6e2B

1414

7e2H

1414

8e2G

88

9e2F

66

Page 21: 14Lyceumnieuws interactief

21

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!locAtie ZuiDRAnDteRug­ en vooRuit BliKKen

het nADeRen vAn De heRfstvAKAntie is EEnmooiEaanlEidingomEEnstErugénvooRuit te BliKKen.

De opening van de Zuidrand hebben we met de leerlingen in stijl gevierd tijdens het openingsgala op vrijdag 12 september. Het was mooi om te zien hoe feestelijk leerlingen en docenten gekleed waren: In de prachtigste galajurken en smokings begaven zij zich op de dansvloer. Er traden deze avond verschillende deejays op, er was een fotoshoot voor wie zich wilde laten vereeuwigen, een optreden van een dansgroep en de ouderraad verzorgde een loterij waarin vijf leerlingen een iTunes-kadokaart wonnen. Het was een feestavond die we niet snel zullen vergeten en waarvan vooral de gemoedelijke en gezellige sfeer ons lang bij zullen blijven.

Nu het nieuwe gebouw officieel en swingend geopend is, komt ook het einde in zicht van alle bouw- en gebouwzaken. De kluisjes zijn inmiddels geleverd en de leerlingen hebben ontdekt dat schoolboeken, een gymtas en een jas ook passen in het standaard kluisjesformaat; de laatste hand wordt gelegd aan de laptopkarren die in het OLC en de klaslokalen gebruikt kunnen gaan worden; de zonwering wordt waar nodig gerepareerd. De herfstvakantie zullen we gebruiken om een aantal grotere werkzaamheden te verrichten die te

verstorend zouden werken tijdens de lessen. Zo wordt, nu de zandberg naast ons schoolgebouw voldoende is ingeklonken, de tribune in ons atrium verlengd met een tribune op het schoolplein.

Na de herfstvakantie zal er ook een vernieuwd lesrooster gaan draaien. Het herstel van mevrouw Vollebergh (Eng) gaat langer duren dan voorzien. De ziektevervanging door mevrouw Fox en mevrouw Schlüter zal daarom overgenomen moeten worden. Gelukkig hebben we in de heer De Haas een zeer ervaren bovenbouwdocent Engels gevonden. Mevrouw Knape moet helaas vervroegd met zwangerschapsverlof gaan. Op de Zuidrand worden haar lesuren Latijn overgenomen door de heer Oranje. Haar lesuren geschiedenis worden vervangen door de heer Hilgeman.

In de tweede week na de herfstvakantie staat voor de examenklassen de belangrijke eerste schoolexamenweek op het programma. We wensen onze havo-5 leerlingen op de Zuidrand daarin een heel succesvolle start van hun examenjaar toe. In diezelfde week hebben de daltonleerlingen uit leerjaar 1 en 2 een projectweek. Verder volgen alle leerlingen hun lessen in een verkort lesrooster. Door dit verkorte lesrooster is het docententeam in de gelegenheid om ’s middags alle klassen te bespreken in zogenaamde leerlingbesprekingen. In deze eerste

leerlingbesprekingen staan niet zozeer de eerste toetsresultaten centraal, maar gaat het veel meer over de sociale cohesie van de klas en het gedrag van leerlingen: Naast cognitie zijn het organisatievermogen, het meedoen, het zelfvertrouwen en de autonomie van de leerling belangrijke succesfactoren voor de schoolloopbaan en die hebben in deze besprekingen dan ook in het bijzonder onze aandacht.

Sandra van Dalen,plv. rector locatie Zuidrand

Page 22: 14Lyceumnieuws interactief

22

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

opening schooljAAR

2014­2015

Page 23: 14Lyceumnieuws interactief

23

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!AfDeling vwo/

hAvo 1 en 2

locAtie ZuiDRAnD

Het is fijn onderdeel uit te maken van een school met ruimte en aandacht voor ieders talent. Leren staat in onze school centraal. Of het nu gaat om kennis, inzicht of vaardigheden verwerven: de enige leerling die leert is een leerling die actief is! De verantwoordelijkheid voor het schoolse werk wordt de leerlingen niet uit handen genomen, maar hen juist aangereikt. Leerlingen worden

gestimuleerd en uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Zij leren plannen, kiezen, reflecteren, naar elkaar te luisteren en zichzelf te presenteren. Dat alles gebeurt uiteraard onder begeleiding van hun docent en mentor. Wij zien leerlingen nu doorkrijgen wat van hen verwacht wordt en zij nemen, in overleg met hun docent, steeds meer verantwoordelijkheid voor hun werk. Zelfstandig leren werken en samenwerken draagt zodoende bij aan de efficiënte werkwijze in iedere klas. Daarbij krijgen ze de kans aan hun sociale en emotio-nele vorming te werken en maken we hen bovendien bewust van hun verantwoordelijkheid voor een leefbare samenleving iedere leerling heeft eigen unieke talenten en eigenschappen en daarom staat hun persoonlijke ontplooiing in relatie tot hun omgeving op onze school steeds voorop.

Dit hebben we ook bij alle kennismakingsactiviteiten bovenaan gezet. Alle activiteiten waren gericht op kennismaken en samenwerken met elkaar. Tijdens het feestelijke Openingsgala hebben we ervaren dat onze leerlingen, van brugklas tot examenklas, het prima met

elkaar kunnen vinden. Het was een heel gezellige avond!Onze leerlingen in leerjaren 1, 2 en 3 gaan bij toerbeurt, volgens een corvéerooster, hun steentje bijdragen aan het schoonhouden van onze leer-en werkomgeving. De brugklasleerlingen zijn in september vol enthousiasme aan hun corvéetaak begonnen en zij blijken het atrium in no-time weer toonbaar te kunnen maken. Corvée voor onze bovenbouwleerlingen blijkt roostertechnisch (vanwege clustergroepen) niet realiseerbaar. Uiteraard verwachten wij van onze ouderejaars leerlingen wel dat zij het goede voorbeeld blijven geven. Ik kijk ernaar uit u binnenkort wederom te mogen verwelkomen tijdens een ouderavond of presentatie van uw dochter/zoon in ons mooie, nieuwe Lyceumgebouw. Wij gaan er met elkaar een mooi jaar van maken!

Nicolette Koppelman - van Bokhorst,

met tRots Zijn wij Dit schooljAAR Begonnen in een spiKsplinteRnieuw geBouw. wij eRvARen DAt het een licht en tRAnspARAnt geBouw is wAAR we met elKAAR pRettig Kunnen leRen en weRKen.

stuDycARe nieuws...EénvandEondErdElEnvandEhuiswErk­BegeleiDing is het oveRhoRen vAn De stof. stuDycARe heeft Dit jAAR vooR De tweeDe KeeR De BRugKlAstRAining ‘De vliegenDe stARt’ gegeven.

Dit jaar werd deze training gevolgd door een groep van 10 leerlingen, onder begeleiding van Wim Brandenbarg en Floor Tempelaars. Het was een leerzame week,

maar ook een hele gezellige week. Van deze 10 leerlin-gen volgen er nu 5 huiswerkbegeleiding bij ons. Deze (en andere) nieuwe leerlingen worden momenteel getraind in de studievaardigheden.

Dit schooljaar hebben we een frisse start gemaakt in lokaal 006 en 007. Momenteel begeleiden wij 24 leerlingen en daarnaast geven we een aantal bijlessen en individuele leertrajecten.

Daarom hebben wij onze collega David den Uyl opnieuw in dienst genomen. David is inmiddels afgestudeerd in de scheikunde en kan ons team versterken, tijdens de huiswerkbegeleiding en de bijlessen, met zijn kennis van de exacte vakken en zijn pedagogische kwaliteiten.

het studycare team

vooR meeR infoRmAtie en AAnmelDen KijK op stuDycARe.nl

Page 24: 14Lyceumnieuws interactief

24

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!KennismAKingsKAmp

DAlton leeRjAAR 1

Dit jAAR Zijn we vooR het eeRst met vijf DAltonBRugKlAssen op KAmp gegAAn. je Kunt niet met 128 leeRlingen tegelijK gAAn fietsen, in De eetZAAl eten, een woRKshop volgen Bij mevRouw loomAn of mevRouw schlüteR, BRuggen Bouwen met De heeR vAn veen of muZieKBingo spelen met De heeR vRienD.

We hebben de verschillende programma’s zo met elkaar afgewisseld, dat iedereen wel alles kon doen, maar niet op hetzelfde tijdstip. Gelukkig konden we wel met de hele groep tegelijk aan het sportprogramma op de donderdag meedoen. Naast het numerieke probleem waren de weergoden ons niet helemaal goedgezind. Achteraf kon het natuurlijk nog veel slechter, maar woensdagmiddag is menigeen als een verzopen katje

teruggekeerd van de speurtocht en op vrijdagochtend moest iedereen door de stromende regen weer naar school fietsen. Het is dan bijzonder leuk om van een meefietsende ouder te horen, dat niemand had geklaagd over het weer. De ergste ‘klacht’ die hij had gehoord, was dat een leerling blij was geen hond te hebben, dus zijn hond ook niet meer hoefde uit te laten in de regen.De ontvangst was prima verzorgd door een tiental enthousiaste ouders. Iedereen heeft genoeg kunnen eten en drinken en uiteindelijk ging we allemaal moe, maar zeer tevreden naar huis. Alle hulpouders (fietsouders, bagageouders, ontvangstouders) en begeleiders heel erg bedankt voor jullie inzet. Met name de leerlingen worden bedankt voor hun sportieve houding, hulp aan medeleerlingen, kilometers fietsen, meedoen aan alle activiteiten en enorme gezelligheid. Jullie hebben ervoor gezorgd, dat het jaar bijzonder goed is gestart!

Bernadette van seijen, coördinator

“De BevolKing wil nog steeDs meeR gelD!”De klassen Z1a en Z1b hebben op woensdag 27 en 28 augustus deelgenomen aan het project Globaland. De leerlingen werden in groepjes verdeeld en elk groepje mocht een land besturen. De leerlingen moesten uiteindelijk ervoor zorgen zoveel mogelijk globa’s te verdienen voor hun land en het zo gezond mogelijk te krijgen en te houden.Door middel van filmpjes en spelletjes hebben de groepen geleerd over de misstanden in de wereld. Ze hebben onder andere gezien hoe oneerlijke handel ontstaat en wat de gevolgen daarvan zijn. Verder hebben ze gezien wat er met kinderen gebeurt, wanneer ze verwaarloosd worden en waarom je niet elke

dag vlees hoef te eten. Het bijzondere aan het project Globaland was dat er voldoende tijd was ingecalculeerd, om over de wantoestanden de praten met elkaar. Het feit dat de leerlingen na elk spel de verdiende globa’s over de verschillende ministeries en het volk moesten verdelen, maakte Globaland tot een uitstekend vakoverstijgend project. De leerlingen moesten ervoor zorgen dat de ministeries genoeg geld toegewezen kregen maar, moesten er tegelijk voor zorgen de bevolking tevreden te houden. De ontevreden bevolking in toom houden was zo gemakkelijk nog niet. “De bevolking wil nog steeds meer geld!”, riep een verontruste leerling. Aan het eind van de

tweede dag was er een feestelijke afsluiting in het dramalokaal. Er werd bekend gemaakt wie zijn land het best had bestuurd en voor de winnende groepsleden, waren er bioscoopkaarten. Globaland is een project dat uitstekend geschikt is om samen te werken en vakoverstijgend bezig te zijn. Wat ons betreft een project waar alle brugklassen aan deel zouden moeten nemen.

Shelinda Thomas en Marja Weijens

Verdeling van de globa’s.

Page 25: 14Lyceumnieuws interactief

25

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

lootspoRttAlenten

peR 1 Augustus 2013 heeft het hAARlemmeR­meeR lyceum officieel De stAtus vAn ‘top­tAlentenschool’: een officiële eRKenning vAnuit het ministeRie vAn ocw vooR het geven vAn topspoRt tAlent onDeRwijs AAn leeRlingen met een DAARtoe speciAAl DooR noc­nsf Afgegeven tAlentspoRtstAtus.

Remco van Poeteren (Talentcoördinator) R.vanpoeteren2@haarlemmermeerlyceum.nl

Cees Lammerts (Talencoördinator) cees.lammerts@haarlemmermeerlyceum.nl

Page 26: 14Lyceumnieuws interactief

26

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!

onDeRwijs op mAAtin de praktijk blijkt het heel moeilijk te zijn voor toptalenten om topsportambitie te combineren met school. vaak gaat het een ten koste van het ander. het haarlemmermeer lyceum past de onderwijsvorm in tempo en aanbod aan aan het training­ en wedstrijdschema van de sporter, zonder afbreuk te doen aan het niveau van het einddiploma.

KARtenRinus van Kalmthout (B2h) maakt indruk tijdens CIK-FIA Karting Academy Trophy op Genk (B) - Rinus van Kalmthout heeft tijdens het zeer sterk bezette officiële FIA-kampioenschap een fraaie serie neergezet, die hem aan de leiding heeft gebracht in het klassement van de CIK-FIA Karting Academy Trophy. Rinus werd in dit met 50 deelnemers uit 32 landen in de finale tweede.

De CIK-FIA Karting Academy Trophy is een ontwikke lingsplatform voor 13 tot 15-jarige karters. Tijdens de openingsraces van 2014 op het kartcircuit van het Belgische Genk reden 50 karters uit 32 landen elk een kwalificatie en twee heats. De beste 34 rijders reden vervolgens een pre-finale en een finale. Bijzonder aan dit kampioenschap is dat de motoren van de snelste rijders na elke heat gewisseld

worden met die van de langzaamste rijders. De kwalificatie vond plaats op vrijdag en Rinus zette de vierde tijd algemeen op de klok. In de eerste heat op zaterdag kwam Rinus in de beginfase enigszins in het gedrang, waardoor hij de aansluiting bij raceleider Richard Verschoor kwijtraakte. Wel wist Rinus de tweede positie over te nemen van de Turk Berkay Besler. Voor de tweede heat werden de motoren van de snelste rijders, waaronder dus ook die van Rinus, gewisseld met die van de langzamere rijders in het veld.

De finale moest Rinus beginnen vanaf de achtste startpositie. Zijn achterstand op de rijders aan kop was aanzienlijk, maar middels een formidabele inhaalrace reed Rinus terug naar de voorhoede. Na 19 ronden kwam hij als tweede over de finish, met slechts 0,4 sec. achterstand op de Japanse winnaar Ota Kakunoshin. Mede door de goede resultaten in de heats, gaat hij nu dankzij de tweede plaats in de finale aan de leiding in het kampioenschap. Half oktober vertrekt Rinus richting de VS om deel te nemen aan de voorrondes van het WK.

Zwemmen open wAteRMaike van de Velde (B3c) zwemt naar het zilver tijdens het NK - In het laatste weekend van augustus werd het Nederlands Kampioenschap Open Water gezwommen. De watertemperatuur en een koud windje maakte het niet echt aangenaam voor de zwemmers. Op de 1500m Schoolslag zwom Maike in het Wilhelmina Kanaal bij Oosterhout naar een hele knappe 2e plaats. Door de goede resultaten is Maike zeker van een podium plaats in het Schoolslag klassement Nederlands Open Water Circuit 2014.

tuRnenLoran de Munck (Z3h) Nederlands Kampioen brug - Het Haarlemmermeer Lyceum was tijdens het Neder-lands Kampioenschap Turnen in Ahoy Rotterdam, goed vertegenwoordigd. Het motto ‘meedoen is belangrij-ker dan winnen’ gaat niet op voor onze leerlingen die topsport en school trachten optimaal te combineren. De vele trainingsuren die geïnvesteerd worden, werden tijdens dit NK ruimschoots verzilverd. Met meerdere medailles, zowel bij de dames als de heren, mogen we van een geslaagd toernooi spreken. Zo werd onder andere Loran de Munck (Z3h) Nederlands Kampioen op de brug en haalde hij zilver op ringen.

Page 27: 14Lyceumnieuws interactief

27

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!oKtoBeR

WEEK 40 P1/W7

VR 3 13.45 reservedag voetbal klas 3456 / cricket klas 1,2 BdC

15.00 Reservedag peanutbal klas 1, 2 ZR

WEEK 41 P1/W8

DI 7 14.45 Voorbereiding projectweek BdC/ZR

19.30 Vergadering ouderraad

VR 10 Certificaat uitreiking I.B. BdC

Havo4 aardrijkskunde excursie Amsterdam olv Bst/Krm ZR

13.45 reservedag voetbal klas 3456 / cricket klas 12 BdC

WEEK 42 HERFSTVAKANTIE 13 oktober t/m 17 oktober 2014

WEEK 43 P1/W9

DI 21 14.45

DO 23 Mavo 2/3/4 Oriëntatiemarkt VMBO, Nova College te Hoofddorp

Nova

18.00 MR Vergadering

VR 24 10.30 Museumbezoek 4 havo o.l.v. M.le Mair BdC/ZR

13.45 Zaalvoetbaltoernooi klas 3456 BdC

WEEK 44 P1/W10

Hele week SE week 4m, 5h, 6v, PW week 5v, verkort rooster, ln bespreking

MA 27 project klas 1/2 dalton ZR

project klas 1/2 TTO en 3 TTO Globe BdC

DI 28 project klas 1/2 dalton ZR

project klas 1/2 TTO en 3 TTO Globe BdC

17.00-18.30 Smaakmakers voor ouders dalton leerjaar 2 en 3 ZR

Thema-avond ouderraad "omgaan met geld" i.s.m. NIBUD

WO 29 project klas 1/2 dalton ZR

project klas 1/2 TTO en 3 TTO Globe BdC

17.00-18.30 Smaakmakers voor ouders dalton leerjaar 1 ZR

DO 30 project klas 1/2 dalton ZR

project klas 1/2 TTO en 3 TTO Globe BdC

VR 31 project klas 1/2 dalton ZR

project klas 1/2 TTO en 3 TTO Globe BdC

11.00-12.30 Presentaties leerjaar 1 en 2 ZR

2014­2015jAARAgenDA

Page 28: 14Lyceumnieuws interactief

28

Algemeen2 Van de rector3 Nieuwe docenten4 Bevorderingsnormen

RetoRicA5 Politiek en debat

BARon De couBeRtin7 Galajurken & smokings8 Galafoto’s9 Afdeling klas 1/2 mavo11 Afdeling vwo 3 t/m 6

en havo 3 t/m 412 MunMUN12 Immersion camp TTO13 Diary15 TTO High Tea Party16 TTO 2 Excursion 18 Kennismakingsmiddag 4 havo, 4/5 vwo19 Competitie klas 120 Competitie klas 2

ZuiDRAnD21 Terug- en vooruit blik22 Galafoto’s 23 Afdeling vwo/havo 1/223 Studycare nieuws24 Kennismakingskamp

Dalton leerjaar 124 Meer geld!

loot25 Sporttalenten26 Onderwijs op maat

KAlenDeR27 Laatste kwartaal 201429 Colofon

inhouD

1

2

3

4

5

6

Klik op onderstaande onderdelen

om er direct naar toe te gaan!DecemBeRnovemBeR

WEEK 45 P1/W11 NOVEMBER

Maandag 3 SE week 4mavo, 5havo, 6vwo, PW week 5v, verkort

rooster

08.15 - 12.00 Hockeytoernooi klas 2 tto BdC

12.30 - 16.00 Hockeytoernooi klas 2 reg BdC

Hockeytoernooi klas 2 (na verkorte lessen) ZR

Dinsdag 4 inhaalmoment SE, beroepscommissie

4havo 5vwo infoavond SKIA elders (INHOLLAND)

13.45 Hockeytoernooi klas 1 tto BdC

19.30 Vergadering ouderraad

Woensdag 5 4havo 5vwo infoavond SKIA elders (INHOLLAND)

Vrijdag 7 13.45 Hockeytoernooi klas1 reg. BdC

WEEK 46 P1/W12 NOVEMBER

Woensdag 12 ouderspreekavond op uitnodiging mentor ZR/BdC

Donderdag 13 EIO Project Yper en EP Bruxelles BdC

ouderspreekavond op uitnodiging mentor ZR/BdC

Vrijdag 14 0900-1700 wi podag v5 h5 Wiskunde A-lympiade Wiskunde B dag

EIO Project Yper en EP Bruxelles BdC

10.30 Museumbezoek 3 mavo o.l.v. M.le Mair BdC

13.45 Zaalvoetbaltoernooi klas 3456 BdC

13.45 Hockeytoernooi klas 1 ZR

WEEK 47 P1/W13 NOVEMBER

Dinsdag 18 18.00 MR vergadering

Vrijdag 21 20.30 Feest "De Reunie" (lj 3 t/m 6 ZR & BdC) BdC

13.45 Finale Hockey klas 1 + 2 (locatie BdC) BdC/ZR

WEEK 48 P2/W1 NOVEMBER

Maandag 24 START lesperiode 2

Donderdag 27 15.30 Tea Party klassen 1 tto, aula BdC

Vrijdag 28 Tea Party klassen 2 tto BdC

10.30 Museumbezoek 4 vwo o.l.v. M.le Mair BdC/ZR

13.45 Dodgeball 3, 4, 5, 6 en docenten (locatie BdC) ZR/BdC

WEEK 49 P2/W2 DECEMBER

Maandag 1 Rapport 1 uit

Dinsdag 2 Verkort lesrooster BdC/ZR

12.00 Studiedag RTTI, verkort rooster BdC/ZR

19.30 Vergadering ouderraad

Woensdag 3 Uitreiking se-overzicht V6 H5 M4

Vrijdag 5 13.00 Sinterklaas vieren brugklassen ZR

WEEK 50 P2/W3 DECEMBER

Woensdag 10 ouderspreekavond nav R1 ZR

Donderdag 11 ouderspreekavond nav R1 BdC

Vrijdag 12 13.45 Volleybaltoernooi klas 2 BdC

WEEK 51 P2/W4 DECEMBER

Dinsdag 16

13.45 Volleybaltoernooi klas 1 BdC

18.00 MR vergadering

Donderdag 18 20.30 kerstgala ZR & BdC

Vrijdag 19 09.00 kerstactiviteiten voor leerlingen BdC/ZR

kerstvolleybal mix klas 456 en docenten (locatie

SKWA)

BdC/ZR

WEEK 52 EN 1 KERSTVAKANTIE 22 DECEMBER T/M 2 JANUARI 2015

2014­2015jAARAgenDA

Page 29: 14Lyceumnieuws interactief

Begin

Haarlemmermeer LyceumLocatie Baron De CoubertinBaron de Coubertinlaan 2

2134 CG Hoofddorp

T 023 - 563 16 44

haarlemmermeer lyceumlocatie ZuidrandNieuwe Molenaarslaan 20

2134 AS Hoofddorp

t 023 - 563 16 44 hAARlemmeRmeeRlyceum.nl

LYCEUM NIEUWS is een uitgave van het Haarlemmermeer Lyceum. De Nieuws-brief komt zes keer per jaar uit, de eerste drie weken na de start van het schooljaar en de andere vijf telkens aan het eind van de week vóór een vakantie (herfst-, kerst, krokus-, mei- en grote vakantie).

1e jaargang no. 2, oktober 2014

eindverantwoordelijk:S. van DalenB. Oremus H. van Dokkum

concept en vormgeving:Estay creatief communicatiebureau, Zwijndrecht

Niets uit deze uitgave mag worden over-genomen zonder voorafgaande schrifte-lijke toestemming van de uitgever.

colofon