Top Banner
Y›l 6 Say› 144 17 Kas›m 2011 • 1.25 TL 2 9 AKP haber sitelerini Bas›n Kanunu’na dahil ederek denetim alt›na almaya haz›rlan›yor Avrupa’da sermaye eme¤e karfl› gözünü k›rpmadan sald›racak has adamlar›n› iktidara atad› TV’lerin yard›m flovlar› ile Van’a ba¤›fl yapanlar ve ikiyüzlü “hay›rseverlik” AKP’nin öykündü¤ü Lale Dev- ri Osmanl›’da bir devrin kri- ziydi ve Patrona Halil’le bitti ‹nternete yeni kelepçe Teknokrat dikta iflbafl›nda Hay›rla servet biriktirenler Lale Devri kime güzel SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA 12 13 ‘Kürtlere darbe’ AKP Kürt sorunun- da hareketin siyasi örgütlerine sald›r›yor. Bunu da tüm Kürt siyasetini “terörle” bir tutarak meflrulaflt›- r›yor. BDP operasyon- lar› darbe olarak niteliyor. S. 4 ABD iflbirlikçi- lerinin denetimindeki Arap Birli¤i ile Türki- ye Esad’› k›skaca al›p muhaliflerin önünü açmaya çal›fl›yor. Bu durum Türkiye’yi zora sokacak gibi görünüyor. S. 5 Erke¤in adaleti Tecavüze u¤rayan N.Ç için verilen hükümde ‘r›za’ bulan yarg›n›n karar›, adaletin erkek ege- men oldu¤unu gös- teriyor S. 10 Mahpusa s›¤m›yor Muhalifleri terörist suçlamas›yla mahkum eden hukuk düzeni sayesinde hapishane- ler doldu taflt›. Ama hak mücadelesi ne hapse s›¤›yor ne hapis tehdidi ile engel- lenebiliyor S. 4 Suriye’ye k›skaç AKP hükümeti emekçi yoksul halk›n üstüne çöküyor Van’da onlarca can› göz göre göre enkaz›n alt›nda b›rakan iktidar, 400 milyar liral›k rant projesine haz›rlan›yor Gökçek’in y›k›mla tehdit etti¤i Dikmen Vadisi’nde bar›nma hakk›n› savu- nan halk “bizi y›kan› biz de y›kar›z” diyor Yeni bir sayfa: Yaşam (14) Halk›n Sesi yenilenmifl bir sayfa ile sizlerle… Yaflamlar›m›zdaki neolibe- ral muhafazakar kuflatma- n›n güncel, popüler, kamusal yans›malar›na karfl› taarruz edece¤imiz 14. sayfan›n bu say›daki konular› Nihat Do¤an ve dini bayramlarda futbol. Güncel olaylar› daha iyi anlayabilmek için tarihsel birikimlerden ve “usta eme¤i”nden faydalanaca- ¤›m›z “Ustalardan” köflemizde ise bu say› Friedrich Engels konuk S. 14 Veremeyiz suyumuzu ondan başka bir şeyimiz yok Trabzonlu Halkevciler Solakl›’da iki gün boyunca süren direnifle dair izlenimleri- ni, direnifl atefli bafl›nda köylülerden dinlediklerini Yüz Yüze sayfas›nda anlatt› S. 11 Solakl›’da halk direnerek el- de etti¤i hukuki kazan›m› yine direnerek uygulatt›. Mahke- me karar›na ra¤men çal›flmak isteyen flirket köylünün ördü¤ü etten duvar› aflamad› S. 7 Adanalı Halkevciler: Bizi yoksul halka sorun Adana'da bas›n aç›klamas›na kat›ld›klar› gerekçesiyle 70 kifli hakk›nda soruflturma aç›ld›. Emniyete ifade vermeye giden 5 Halkevi üyesinden Ça¤lar Madsar ise özel bir odaya götürüldü ve kendisine muhbirlik teklif edildi. Adana Halkevi bu duruma tepki göstererek bir bas›n aç›kla- mas› yapt›. Halkevciler Türkiye'nin dört bir yan›nda yükselen hak mücadelelerinin önünü kesebilmek için her türlü yola baflvurdu¤unu belirterek, Hopa'da Metin Lokumcu'nun katledilmesi, Hopa ve Ankara'da hak mücadelesi verenlerin tutuklanmas› ile hak mücadelelerine yöne- lik t›rmanan bask›lar›n, Adana'da ulafl›m ve bar›nma hakk› mücadelelerini de hedef ald›¤›n› ifade etti. Aç›klamada "Emniyet bizi merak ediyor- sa, evleri bafllar›na y›k›lmak istenen ‹smetpafla ve Bar›fl mahallesi halk›na sor- sun. Ulafl›m hakk› engellenen Meydan Mahallesi halk›na sorsun. Bu ülkede hak mücadelesi veren yoksul halka sorsun denildi. ‘Bizi yıkanı biz de yıkarız’ Kenar Notlar› / Sayfa 2 Kara mizah ve fliddet bir... Ferda Koç / Sayfa 4 Ercifl felaketi: Kürt... Özge Yurttafl / Sayfa 6 Van’dan Gerze’ye AKP... Tufan Sertlek / Sayfa 9 Ars›z itiraf! Tepemize çökmeden çökertmemiz gerek... Parlak ustal›k söylemi, halk›n ç›karlar› karfl›s›nda giderek meflrulu¤unu yitiren bir iktidar›n gerçek yüzünü gizlemeye yetmiyor YOL S. 3
16

144'üncü sayı

Mar 22, 2016

Download

Documents

Halkın Sesi gazetesi 17-30 Kasım 2011 periyodlu sayısı
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Yl 6 Say 144 17 Kasm 2011 1.25 TL

  2 9AKP haber sitelerini BasnKanununa dahil ederek denetimaltna almaya hazrlanyor Avrupada sermaye emee kargzn krpmadan saldracak hasadamlarn iktidara atad TVlerin yardm ovlar ileVana ba yapanlar veikiyzl hayrseverlik AKPnin yknd Lale Dev-ri Osmanlda bir devrin kri-ziydi ve Patrona Halille bittinternete yeni kelepe Teknokrat dikta ibanda Hayrla servet biriktirenler Lale Devri kime gzelSAYFA SAYFA SAYFA SAYFA

  12 13

  Krtleredarbe AKP Krt sorunun-da hareketin siyasirgtlerine saldryor.Bunu da tm Krtsiyasetini terrlebir tutarak merulat-ryor. BDP operasyon-lar darbe olarakniteliyor. S. 4

  ABD ibirliki-lerinin denetimindekiArap Birlii ile Trki-ye Esad kskaca alpmuhaliflerin nnamaya alyor. Budurum Trkiyeyizora sokacak gibigrnyor. S. 5

  Erkeinadaleti Tecavze urayanN. iin verilenhkmde rza bulanyargnn karar,adaletin erkek ege-men olduunu gs-teriyor S. 10

  Mahpusasmyor Muhalifleri terristsulamasyla mahkumeden hukuk dzenisayesinde hapishane-ler doldu tat. Amahak mcadelesi nehapse syor ne hapistehdidi ile engel-lenebiliyor S. 4

  Suriyeyekska

  AKP hkmeti emeki yoksul halkn stne kyor

  Vanda onlarca can gzgre gre enkaznaltnda brakan iktidar,400 milyar liralk rantprojesine hazrlanyorGkekin ykmla tehditettii Dikmen Vadisindebarnma hakkn savu-nan halk bizi ykan bizde ykarz diyor

  Yeni bir sayfa:Yaam (14) Halkn Sesi yenilenmibir sayfa ile sizlerleYaamlarmzdaki neolibe-ral muhafazakar kuatma-nn gncel, popler,kamusal yansmalarnakar taarruz edeceimiz14. sayfann bu saydakikonular Nihat Doan vedini bayramlarda futbol.Gncel olaylar daha iyianlayabilmek iin tarihselbirikimlerden ve ustaemeinden faydalanaca-mz Ustalardankemizde ise bu sayFriedrich Engels konuk S. 14

  Veremeyiz suyumuzuondan baka bir eyimiz yok

  Trabzonlu HalkevcilerSolaklda iki gn boyuncasren direnie dair izlenimleri-ni, direni atei bandakyllerden dinlediklerini YzYze sayfasnda anlatt S. 11

  Solaklda halk direnerek el-de ettii hukuki kazanm yinedirenerek uygulatt. Mahke-me kararna ramen almakisteyen irket kylnnrd etten duvar aamad S. 7

  Adanal Halkevciler: Bizi yoksul halka sorunAdana'da basn aklamasna katldklargerekesiyle 70 kii hakknda soruturmaald. Emniyete ifade vermeye giden 5Halkevi yesinden alar Madsar isezel bir odaya gtrld ve kendisinemuhbirlik teklif edildi. Adana Halkevi buduruma tepki gstererek bir basn akla-mas yapt. Halkevciler Trkiye'nin drtbir yannda ykselen hak mcadelelerininnn kesebilmek iin her trl yolabavurduunu belirterek, Hopa'da MetinLokumcu'nun katledilmesi, Hopa ve

  Ankara'da hak mcadelesi verenlerintutuklanmas ile hak mcadelelerine yne-lik trmanan basklarn, Adana'da ulamve barnma hakk mcadelelerini de hedefaldn ifade etti. Aklamada "Emniyet bizi merak ediyor-sa, evleri balarna yklmak istenensmetpaa ve Bar mahallesi halkna sor-sun. Ulam hakk engellenen MeydanMahallesi halkna sorsun. Bu lkede hakmcadelesi veren yoksul halka sorsundenildi.

  Bizi ykan biz de ykarz

  Kenar Notlar / Sayfa 2

  Kara mizah ve iddet bir...

  Ferda Ko / Sayfa 4

  Erci felaketi: Krt...

  zge Yurtta / Sayfa 6

  Vandan Gerzeye AKP...

  Tufan Sertlek / Sayfa 9

  Arsz itiraf!

  Tepemize kmeden kertmemiz gerek...Parlak ustalk sylemi, halkn karlar karsndagiderek meruluunu yitiren bir iktidarn gerekyzn gizlemeye yetmiyor YOL S. 3

 • MEDYAHalkn Sesi

  217 Kasm 2011 / 30 Kasm 2011

  Kenar Notlar

  Babakan Erdoann eski basndan sorumlubadanman Akif Beki, Trkiyede sansryoktur dedi. Kant m istersiniz. Trkiyedesansrn varl ak ak yazlp iziliyor, dahane olsun! Sen ne yce gnll bir insansnAkif Beki. Biz zavall lmller daha ne isteyelimki! Ama yine de bu pratik-yaamsal kantnyeterli olmayacan dnm olmal ki, tmzamanlarn en inanlmaz mantksal karmnyaparak, olaya bilimsel bir grnmkazandryor Akif Beki: Bir yerde sansr varsamutlaka ona elik eden gl bir mizah anlayda vardr. inizden Yani? dediinizi duyargibi oluyorum. Yanisi u: Trkiyede gl, oksatan ve kaliteli mizah retilemiyor. O haldeTrkiyede sansr yoktur. ( Radikal,03.11.2011)

  slamclar eski otoriteleri yaatma oyununupek severler ya; Aristotelesin tasm mantnkendi keyfine gre gre kullanan Akif Bekinin,bir Aristoteles yaasayd, AKPli olurdu deme-dii kalm. Anlalan slamclar bu nedenlekalitesiz, az okunan ve az satan mizah reti-yorlar. Tevekkeli slamc mizah, cansiperane birAKP iktidar savunusudur!

  Bu, Akif Bekinin ilk iktidar savunusu deil.Yllar nce Erdoanla balam bu alkanla.(Erdoann Harfleri, Alfa Basm Yaym, 2003)Gklerden beklenen kurtarc insanlarnarasndan zuhur etti. Gksel deil dnyevi birkurtarc, bir siyasi lider olarak. Beki kendisinibir Hurufi gibi gryor. Huruflik, Kurannharflerinden birtakm anlam ve yarglar karanbir mezhep. Gemi zamandan bir huruf,Erdoan'n harflerini yorumluyor, kader planndeifre ediyor

  Akif Beki, bir entelektel olarak, slamcentelektellerin ok okunduu, slamcyaynlarn ok satld altn aa yetiemedi.1971 doumlu Beki, bu an son demlerinirenciyken yakalad. Zaman gazetesi, Haftalkzlenim, Flash TV, Yeni afak, Yeni Yzyl veTurkish Daily News gazetelerinde alt. Kanal7 Washington ve Ankara temsilciliindenErdoann danmanlna ykseldi. Tam kariz-matik biri slamc entelektele dnecekti ki,birden! yeni devlet sekinleri arasna srk-leniverdi. Ne var ki, slamc iktidar ykseldikeslamc yaymclk-dnrlk geriledi. ktidarentelektelizmi ldrd. Bkn-enerjik slamcdnrler iktidar personeline dnt. Birzamanlar cami cemaatlerinde ve kentin arkasokaklarnda a biila agresif fikirler reterekslamc yaymcl ateleyenler, bugn sokaktankopmann yaratt boluu, kendilerini iktidarnformel-resmi mantna vurarak doldurmayaalyorlar.

  Ama onlar da iyi bilirler ki, formel mantngereklik ilkelerinden kopuk kuru karmlarnasnarak, sokaktan doan boluk belki birnebze dindirilebilir. Ancak, tpk Oakland, Atina,Roma, Van, Dikmen sokaklarnda grldgibi, tarihin adm adm olgunlamasna tanklkettii yeni kolektif znenin sarsc lklar,hibir gerici-resmi mantksal karmlabastrlamaz.

  Zira, Avrupa sokaklarna babakandayanmyor. Burjuvazi alternatifsizliiylevnerek gklere kard liberal demokrasikurumlarn, yeni darbeci yntemlerle yine biz-zat kendisi ilemez klyor. Her geen gn iinedaha fazla srklendii krizi, sermayenin safsnfsal karlarnn dorudan yrtclnstlenen Dervian Teknokratlarla idare etme-ye alyor. Bizde Silvioya Silvio derleredalaryla Berlusconigillerle yaknln her daimfrsata eviren Tayyip Erdoan ise, sisteminderinleen krizini ve krizin yaratt kartlklar-dan ykselen ezilen tepkileri artk sadece iddetpolitikalaryla idare edebiliyor. Ykma urattyoksul halk snflarn sisteme eklemlemeyeteneiyle bbrlenen alternatifsiz muhafaza-kar-liberal demokrasiler dnyann hemen heryerinde salt baskc kriz ynetimlerine dnmeeilimindeler.

  Egemenler eskisi gibi egemenliklerinisrdremiyor. Sistemin ana arterlerinde ezilensnflarn honutsuzluk ve tepkilerini ortayakaran atlaklar alyor. Ezilenler eskisi gibiyaamak ve ynetilmek istemiyor. Normalzamanlarda soyulmalarna hi seslerini kar-madan katlananlar, krizin yaratt olaanstartlarda kendilerinden beklenmeyen artceylem tarzlarna yneliyor. Akif Beki ve drisNaim ahin; kara mizah ve iddet gerici iktidar-larn bir aknlk ve aresizlik refleksidir.

  Kara mizah ve iddet biraknlk refleksidir

  Halkn SesiSSaahhiibbii vvee SSoorruummlluu YYaazz lleerrii MMddrr

  Ali Ergin DemirhanTTeelleeffoonn // FFaakkss

  0212 245 90 37AAddrreess Tomtom Mahallesi rtmealt Sokak No: 6/3

  BEYOLU/STANBULBBaasslldd YYeerr

  Tabask Matbaaclk Yay. ve Amb. San. Tic. Ltd. ti. Bask TesisleriKocaeli /ZMT (0262 335 45 29)

  editor.halkinsesi@gmail.com15 gnlk Yaygn, Sreli, Trke yayndr.

  nternete yeni kelepe nternet kullanclarn takip numaralarve filtre paketleri ile takip edecek olandevlet, internet sitelerini de BasnKanunu kapsamna dahil ederek denetimealmay planlyor. Devlete bal basn kurum-larndan sorumlu Babakan YardmcsBlent Arn, hkmetin internet deneti-mindeki yeni plann 5 Kasm gn basnaverdii beyanatla duyurdu. Arn temizinternet amaladklarn belirterek internetmedyasn Basn Kanununun iine alacakbir dzenleme hazrladklarn syledi. Ocakayna kadar yasallatrlmas hedeflenendzenleme ile Basn Kanunun tmmeyyideleri internet haber siteleri iin degeerli olacak.

  STELERE SAVCIDAN TESCLDzenlemenin yasalamas durumunda

  internet sitelerinin sahibi ve sorumlu isimleribasn savcl tarafndan tescillenecek.Siteler yaynladklar ierii bir yl boyuncamuhafaza etmeye ve yetkililerin istediidurumda onlara teslim etmekle sorumlu ola-cak. Yazl basndaki cevap ve dzeltmehakkn (tekzip) yaymlama zorunluluuinternet siteleri iin de getirilecek.

  Arn aklamasnda Twitter ve face-booku kirletenlerin eleneceini syleyereksansr ve otosansr mekanizmasnn ileme-dii ve egemen medyann sansrnn delin-mesinde nemli rol olan sosyal medyannda hedefte olduunu duyurdu.

  AKP internet sansrn ocuklarnkorunmas ve ahlaki gerekelerle gndemegetirerek merulatrmaya almt. Temizinternetten anladnn kendine muhalefet

  eden herkesin susturulmas olduununanlalmas iin uygunsuz ierik ve ahlakigerekelerle ANF, Sendika.Org gibimuhalif sitelerin filtrelenmesi yetmiti.

  imdi de internetin temizlenmesi iininternet sitelerinin Basn Kanununa uygu-lanmas gndeme getirilerek siteler denetimaltna alnmak isteniyor.

  Alternatif Biliimciler Dernei egemenmedyada internet sitelerine sar basn kartgelecek, sitelerde tpk gazeteler gibi reklamve ilan gelirlerine sahip olacaklar eklindesunulan uygulamay kayg verici buldu.Dernek bu konuyla ilgili yapt yazl akla-mada nternet'in ruhuna aykr bir ekildeyazan, yayan, yaymlayan, mdrn vehatta siteyi barndranlar bile bilmek isteyenve daha bugnden onlar naslcezalandracan tasarlayan bir dzenlemeile kar karya olunduunu belirtti.

  Babakann 6 Haziran 2010da medyatemsilcileri ile yapt toplantda internethaber sitesi sahiplerinden egemen medyagibi otosansr istediini, otokontrol ileinternetin bir canavar olmasn engellemekve yararl hale getirmek zorundayz dediinihatrlatan Alternatif Biliimciler sz konusudzenlemenin iktidar tarafndan internetiehilletirmek iin kullanldna dikkatekti.

  BASIN KANUNUN MEDYASI ORTADAAlternatif Biliimciler Basn Kanunu ve

  Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasnalikin Kanun Tasar Taslanda iki skntlnoktann altn iziyorlar. Bu taslaktaki uygu-lamalarn kapsamn belirleyen (internetin

  kanunen tanmn yapan) 5651 sayl kanunbinlerce internet sitesinin kapatlmasnaneden olan yasa olarak biliniyor. stelikkanun taslanda internet haber sitesitanmnn snr son denece geni ve belirsiztutularak sosyal medyann dahi bu basnyasasna tabi tutulmas riski gndemde.Arnn Twitter ve Facebooku kirletenlerieleyecekleri ynndeki ifadesi de hedefteyalnzca haber sitelerinin deil, her trlgr ve bilginin paylalabildii, sosyalmedyann da olduuna iaret ediyor.

  nternetin, birok yasa barndran vencelikle demokratikletirilmesi gerekenBasn Kanunu iine alnmas durumundaortaya kacak manzara sansr ve arcezalarla yz yze olan Trkiye medyasnndurumuyla ayn olacak.

  nterneti iktidar denetimine tabii klacakdzenlemelere kar Alternatif BiliimDernei, internete eriimin anayasal bir hakolarak tannmas ve internete ynelik baskckanun ve kanun taslaklarndan vazgeilmesigerektiini belirtiyor.

  ktidar basks, sansr veotosansr haberciliildrrken Vanda yaananikinci depremde enkaz altndakalarak hayatlarn kaybedengazeteciler Emir ve Ylmaz,haber kadar habercininlmne yol aan koullar dagndemimize getirdi.

  Evinde bilgisayar yoktuama bilgisayar bizlerden okdaha iyi kullanyordu. Hifotoraf makinesi olmad amabizden daha iyi fotoraf eki-yordu.

  Vanda yaanan 5.6lkikinci depremde Bayram Otelenkaznda kalarak hayatnkaybeden Cem Emiri birliktealt muhabir arkadaFerit Demir bu szlerleanlatyordu. Van depreminitakip etmek iin blgedealan ok sayda gazeteci ilkdepremin ardndan kullanmizni verilen Bayram Oteldekalyordu. Doan HaberAjansnn (DHA) blgedekiiki muhabiri Cem Emir veSebahattin Ylmaz da bugazeteci kafilesinde yer alaniki isimdi. Vanda 9 Kasmgecesi yaanan ikincidepremde iki gazeteci deDHAya son haberlerinigemi, ekipmanlarnodalarna brakarak otelbinasndan ayrlmak zere

  3nc kata yeniynelmilerdi. Fakat 5.6byklndeki depremdeenkaz altnda kaldlar.Depremden 55 saat sonracenazelerine ulald.

  Cem Emir, Evrenselgazetesinde balad meslekhayatna iki yldr DHAnnDiyarbakr brosunda devamediyordu. Hizbullahlarntahliyesini grntleyenfotoraf ile 2011 MetinGktepe Gazetecilik dlleriJrisi zel dln almt.

  Enkaz altnda kalarakhayatn kaybeden SebahattinYlmaz ise blgenin en eskiyerel muhabirlerinden birisiy-di. Erzurumda 1980deAziziye Postas adl yerelgazetede gazetecilie balayanYlmaz 1991de HrriyetHaber Ajans Erzurum bro-sunda almaya balad.1993de bu ajansn Van bro-suna geen Ylmaz, DHAdaalmaya devam etti.

  GAZETEC YIPRANIYORHer iki gazetecinin lm

  deprem kadar gazetecilerinar alma koullarn vehaber peinde koarkenmaruz kaldklar zorluklaryeniden gndeme getirdi.

  Gazeteciler ar almakoullar nedeniyle ypranma

  pay kapsamnda erkenemeklilik ve mesai srelerineilikin olumlu dzenlemelerieren bir dizi hakka sahipti.Fakat 1 Ekim 2008deyasalaan Sosyal Gvenlikreformu ile beraber ypranmahaklarn kaybettiler.

  alma koullarnarlatran ve sosyal gvenlikhaklarnn bir ksmn gaspeden bu dzenleme kadargazetecilerin alma hayatnzorlatran bir dier durum dargtlenme haklarnn fiilenellerinden alnmasyd.

  DOANIN NOTERLBASKISI AKILLARDA

  Her iki muhabirin balolduu Doan Haber Ajansmedyann en byk tekel-lerinden Doan Grubuna ait.DHAya bal iki muhabirinlmnden sonra acl birtaziye mesaj yaymlayanAydn Doan, Trkiye bas-nnda sendikaszlatrmay ir-ket politikas olarak uygu-layan ilk isimdi. 1990l yllarnbanda medya plazalaragetirilen noterler eliindegazeteciler sendikayeliinden istifa ettirildi,sendikaya ye olanlar itenatld. Bu uygulama sonraszel gazete ve televizyonlardasendikasz almak olaan

  durum haline geldi.Vanda haber peinde

  hayatn kaybeden ve yerelimkanlarla lke apnda haberyapan Emir ve Ylmaznneden bir karavan veya kendi-lerine tahsis edilmi bir adryerine kentteki uygun fiyatlbir otelde kald, rekabetimedya ortam ve hzl haberak temposu nedeniyle kasaatlik bir mesainin ardndanotellerine dnebildiklerineilikin sorular iki gazeteciyilme gtren meslek vealma koullarn aydnlat-mas bakmndan nemli.

  Milliyet gazetesindenMehve Evinin 13 Kasm2011 gn Onlara ehitdemeyin yazsnda ikigazetecinin ve depremdehayatn kaybedenlerin lm-leri konusunda en dorusunusyledi: Ltfen kimse, son birjest yapmak iin onlara ehitdemesin. Cem ve Sebahattin,ayn otelde kalan Japon yardmgnlls doktor ve onlarcamasum insan gibi, korkun birihmalin kurbandr.

  Artk ehit istemiyoruz,yaama hakk istiyoruz! okmu?

  5,6lk cinayette yaknlarnkaybeden herkesin, blgedekimeslektalarmn ba saolsun.

  Gizli yrtlen Ergenekon ve KCKsoruturmalarna ilikin belgelerindavayla ezamanl olarak AKP medyasndayer almas artk olaan bir durum halinegeldi. KCK operasyonu kapsamnda tutuklanBra Ersanl ve Ragp Zarakolu da bu duru-mun istisnas olmad. Bu isimlerin KCKdavasna dahil edilmesiyle davann toplumsalmeruiyeti de iyiden iyiye zedelendi.

  ktisadi idari bilimler fakltesinden emekliProf.Dr. Bra Ersanl aydn-akademisyenkimliiyle BDPnin anayasa hazrlk komisyo-nunda yer alan, BDP siyaset akademisindeders veren bir isimdi. Krt hareketi ilekurduu dayanma ilikisi Ersanlnnterrist ilan edilmesine yetti.

  Onu karalama kampanyasnn ban iseslamc basnn en ucunda yer alan marjinalYeni Akit stlendi. Bu tutuklamalar savun-ma iinin Yeni Akite dmesinin en nemlisebebi AKP medyasnn dier unsurlarnndemokrat-liberal kontenjanndan yazar veokurlarnn da iki aydnn tutuklanmas

  konusunda itirazlar olmasyd. (Zamangazetesinden Herkl Milasl, Yeni afaktanAye Bhrler ve Hilal Kaplan bunlardan birksm) Bu ikircikli durumda operasyonlarmerulatrmak katksz slamc izgideyayn yapan Yeni Akite kald.

  Ersanl henz emniyete gzaltndaykenYeni Akit 1 Kasm tarihinde Her tanaltnda o kadn manetiyle kt. Sicilikabark balyla Ersanlnn sularnyle sralad:

  Helsinki Yurttalar Dernei kurucu yesiolmak, gemite Musevi bir tabiple evliolmak, BDP siyaset okulunda ders vermek,12 Mart dneminde tutuklanm olmak. Birilgin su ise P Bakan Dou Perinekineski eiyle karde olmas.

  Gazete KCK tutuklamalarna ilikinhaberlerinde Ersanly karalamay srdrd,4 Kasm gnk Terrizm profesrmanetiyle bu kez kendisine servis edilensoruturma dosyasndan bilgileri kulland.Ersanlya ynelik sulamalarn delili olarak

  sunulan ajandasndaki notlar bu haberdearptlarak kamuoyuna sunuldu. Gazeteninsoruturma dosyasnda yer alan ajandanngrntlerine ulaarak bunlar da bastgrld.

  Gazetenin Ersanly sululatrmak iinyapt haberler KCK operasyonlarnn iinidoldurmak amacyla ipe sapa gelmez bilgi veyntemlere dahi bavurulduunu gsteriyor.

  iniz Akite kalmsa...

  N T E R N E T , B A S I N K A N U N U N A D A H L E D L E C E K

  Filtreli internetten sonra AKP, haber sitelerini de BasnKanununa dahil ederek denetim altna almaya hazrlanyor

  Cem Emir 1985 Dersim doumluydu. 17 yandagazete datm yaparak meslee balam Evrenselgazetesi, Dicle Haber Ajans (DHA) ve ANKA iinalm, son iki yl DHA Diyarbakr brosundamuhabirlik yapmt. Siirt Pervarideki tecavz haberi,Hizbullahlarn tahliye grntleri Emire aitti.

  Habercinin lm

  ehir ii ve ehirleraras denizseferleri yapan DO, NTVnindeiimini mkafatlandrd. Uzunzamandr yalnzca AKPnin izgisindeyaynlar yapan 24 TVnin gsterildiiDO seferlerinde artk NTVyerastlanyor

  NTV, yeni yayn dnemine yalnzcastdyo deiiklii ile deil, gsterildiimekanlardaki yenilenmeyle de girdi.Bnyesindeki muhalif isimlerin ileri-ne son veren kanal, "hizaya gelme-siyle" birlikte, imdiye kadar yalnzcaAKP izgisindeki 24 TVyi tercih edenDOnun televizyon ekranlarnda gs-terilmeyi de "hak etti."

  NTVyeDO dl

 • GNDEMHalkn Sesi

  317 Kasm 2011 / 30 Kasm 2011

  Gndeme yine Suriye ile ran otur-du; daha dorusu AKPnin veAKPnin hk deyicisi tekelcimedyann gndemi Suriye ve ran.Halkn gndemi elbette farkl;deprem, barnma hakk, salk hakk,asgari cret, demokratik haklar veKrt sorunu.

  Suriye ve ran gndemi -ki bunlarda asl olarak ABDnin ve srailingndemidir- ile ilgili olarak sadeceeldeki snrl bilgileri sralamak bileneyin amalandn aka gstere-bilir. Tarih 8 Kasm; UluslararasAtom Enerjisi Ajansnn (UAEA) ranzerine nkleer deerlendirmeraporu, Ynetim Kuruluna ve BMGvenlik Konseyine sunulmadan (17Kasmda sunulmas gerekiyordu)nce basna, Washington Postaszdrld. Bu sre de kamuoyuoluturmak ve Gvenlik Konseyiyelerini hazrlamak iin deerlendiril-di. Rapor asl olarak 10 ye lkeninistihbarat bilgilerine dayanyor. Ancakburada ilgin olan bu bilgilerin yeniolmamas. UAEAnn nceki bakanMsrl El Baradey, bu bilgileri gve-nilir bulmad iin kamuoyuylapaylamamt. Oysa ki, ABDnin akdesteiyle seilen yeni bakan JaponYukiya Amano bu bilgileri ok gve-nilir bulmu. Sre Iraka mda-halenin n srelerine ne kadar ben-ziyor deil mi? Orada da iddiaSaddamn kimyasal silah bulundur-duu idi.

  ABDnin ran derdi, bu raporlaragre bile en erken 3-5 yl ierisinderetilebilecek olan nkleer silahlardeil sadece. rann, Irak ve elbetteSuriyeyi de kapsayan bir biimdeblgesel bir g olmasndanduyduu korku. Rusyay ve iniarkasna alm bir ran, ABDnin kre-sel tezgahlarnn tamamen dnakabilir ya da rakip unusurlarn eliniglendirebilir. Bu duruma, rannin ve Avrupa iin nemli bir enerjitedarikisi olma zelliini eklersek,ABDnin ayn zamanda ini dizgin-leme niyetini de okumu oluruz. Veelbette yaklaan bakanlk seimlerinide unutmamal. Ekonomik adanilerin kt gittii ABDde tekrarseilmek iin Obamann da birsavaa ihtiyac var; tpk kendindennceki Bushun yapt gibi.

  Gelelim Suriyeye. Yeni afaktanAkif Emrenin dedii gibi Suriyenin

  gelecei Suriyelilere braklmayacakkadar uluslararas boyutkazanmm. Rusya ve ini iknaedemeyen ABD, bilindii gibi sadeceAKP kadrolarn (Erdoan, Gl veDavutolu) ikna edebilmiti imdiyekadar. Ancak bunlarn da yetersizolduunu anlam olmallar ki ibir-liki Arap Birliini devreye sokmayakarar verdiler. Arap Birlii, Suriyeninyeliini askya aldktan sonra 8 mad-delik bir karar metni aklad.Bunlarn iindeki en nemli kararSuriye muhalefetinin toplantyaarlmas idi, ama zaten Davutolubu ii yapm ve Suriyeli muhalifleristanbulda toplamt. Bu icraatnedeniyle Suriyedeki Trkiyebykelilii nnde gsterileryaplp, Trk bayra yakld. SankiTayyip bunu bilmiyormu gibi vaybayramz nasl yakarlar, ey Esad,derhal onlar bul ve cezalandr fetvasveriyor. Esada sesini ykseltenTayyip Erdoan, bu srete kendisorumluluunu rtbas etmeyealyor.

  Kraldan ok kralc, Amerikaldanok Amerikal olan AKP iktidarndanbir rnek; ABD daha kendi ambargouygulamadan, BMye ambargo ner-isi getirmeden bizim enerji bakantuzluk elde kouyor, Suriyeye enerjiambargosu uygulayacan aklyor.

  imdi soru u: Bu gelimeleriinde Trkiye halklarnn karnerede? ABDnin ve srailin sahipolduu nkleer silahlar hatta ncir-likte sakladklar nkleer bombalarTrkiye halklarnn saln gvencealtna almak iin mi? Daha 3-4 ayncesine kadar kankam diyetantt Esad, nasl oldu da birdenbire halk dman oluverdi?

  Trkiye halklar nkleer tehdittenok daha gerek bir tehlike altnda:Ayan bast yer yarlyor, yaadev kyor! ABD karlarn korumakiin en nde koan AKP iktidar neyapyor? AKPnin ehircilik bakanaklyor; dnyaya parmaksrttracak noktadayz. Hangi konu-da? Enkaz kaldrmada. Haitide enka-zlar aylarca kaldrlamam, bizimkil-er iki gnde halletmi Vandakienkazlar.

  Bu ahsn yani ErdoanBayraktarn, AKPnin parlakicraatsnn, eski TOK Bakannn,kentsel dnm projelerinin yeni

  uygulaycsnn zeka fkran akla-malar bununla snrl deil! Vandakiilk depremin ardndan 29 Ekimdebyk depremin olduu yerde birdaha deprem olmaz. Bugn Vanmerkez ve Eri en gvenilir blgedir.Ar hasarl binalara girilmesin, ykkbinalara yaklalmasn. Bunundndaki binalara girilebilir diyordu.Vandaki ikinci depremde lenlerinsorumlusu imdi kim oluyor? Takdiriilahi, kader, aln yazs, mukadderatBu apsz, bilgisiz, sorumsuz ahs;imdi kalkm tm Trkiyeyi antiyealanna evirmekten, 400 milyardolar bulacak kentsel dnm adaltnda yeni rant politikalar olutur-maktan sz ediyor. ok inandk, okgvendik!

  Benzer bir aklamay Van valisi deyapt. Van halk, ldler nk valiyidinlediler diye protesto edince degaz bombas, cop kullanmakta enufak tereddt gstermedi. Ama bupikin vali, hi sklmadan, Van iinTrkiye halkn gda ve giyim yardmyapmaya aryor. Devletin valisineden devlet olanaklarnkullanmyor, devletten istemiyornk AKP iin kolayn bulmudurumda, btn zorluklar halknsrtna ykle!

  AKP iktidarnda lme are aran-maz, ama lyseniz hizmette snryoktur. stnze yirmi katl binadakse sizi bulurlar ykarlar, yularlar,gmerler. AKPli belediye mutlakaarar, cenazeye ka otobs istiyor-sunuz diye. Bunlar depremi afetolarak grmez, frsat olarak grr.Yklm binay grdnde yerinedikecei yenisini hayal eder.Mteahhit gzyle bakar. Bu nedenleTayyip Erdoan srarla Van ve Erciinafet blgesi ilan edilmesine karkt, kanlar saldrgan bir slplaeletirdi. Kendisi de ok iyi biliyor ki,afet blgelerinde halkn btn temeltoplumsal gereksinmeleri devlet eliyleve devlet gvencesiyle eksiksiz veparasz olarak karlanmakzorundadr.

  Melih Gkek gzyle bakmak isemteahhitten bile rezildir. O, ierisin-deki insanlarla birlikte ykmay hayaleder, yeni rant alanlar kazanmakiin. Dikmen Vadisine baktndabarnma hakkn, yaam hakknsavunan 500 aile grmez, 5 bindairelik dolar tomarlar grr, onun

  hayalini kurar, ka yandan ihyaedeceinin hesabn yapar. Ancakhesaplar bozulduka giderek dahasaldrganlayor; her tl kirli yntemikullanarak halkn hak mcadelelerinibastrmaya alyorlar. Ne var ki,halkn haklarndan doan kitleseldireniler, alternatif yaam tarzlar vetoplumsal deerler btn yaratclve kararllyla srekli yaygnlamaktave glenmektedir. Halkn haklarnnonurlu temsilcilerinden biri olanDikmen Vadisi halk da bugn,AKPnin kentsel rant politikalarnadireniin; talan karsnda insancayaamn, zorluklar karsndadayanmann, hakszlk karsndahak mcadelesinin simgesidir. Herseferinde iktidarn ve sermayenin engerici glerini ve kirli-saldrgan poli-tikalarn boa dren Dikmen halk,yine ve takrar tekrar, insanca yaamhakkn ve halkn barnma hakknsavunacaktr.

  ***Van depreminden sonra 4 tane

  yasa hazrlamlar, onlar geirecek-lermi, frsat bu frsat; depremdn-kentsel dnm yasas,teknik mavirlik yasas, yabanclaragayrimenkul satnda serbestliksalayan yasa ve 2B orman arazilerinisatn salayan yasa. Hepsi mteah-hitler iin. Sadece 2Blerin satndanstanbulda 16 milyar, genelde 45milyar lira para kazanacakm AKPiktidar.

  lm olduu kadar hastal dapara kazanmann hem de ok parakazanmann bir yolu haline getirdiler.AKP iktidarnda, yoksulsanz, has-taysanz, cebinizdeki son kuruulmeden nce gasp ederler. 2012nin1 Ocakndan itibaren Genel SalkSigortas primi demek zorunlu, 9,5milyon kiinin yeil kart da iptaledilecek artk herkes (asgari cretin3te 1i gelire yani 270 lirannzerindeki gelire sahip olan herkes)prim deyecek. AKPnin salkalannda imdiye kadar uyguladgz boyama taktikleri sona erdi.(Devrimciler byle olacansylemiti ama inandramamlard).Bu uygulamadan imdilik 7,5 milyarlira kazanacakm AKP iktidar.

  AKP iktidarnda her ey satlk.Askere gitmeme hakkn da bedeliniderseniz satn alrsnz. Bedelsizolmaz, o zaman cannz vermeniz,

  ans eseri cannzdan olmazsanz ruhsalnz vermeniz gerek. Amaparanz varsa AKP iktidarnda her eykolay. Hele AKPli yaknysanz herey amda kays. (ngiltereninveliaht prensi bile, gstermelikte olsaAfganistanda askerlik yapyor, biz-imkilerin buna benzer bir gz boya-maya bile ihtiyac yok. Yurtdndaalyor gster ocuunu, sonraBurdurda 21 gn tatil yapsn,Tayyipin olu gibi). AKP iktidarnnbedelli askerlikten elde etmeyi hesapettii para, kesin miktar henznetlememi olmakla birlikte milyardolarlar buluyor.

  Satlacaklar, grld gibi hergeen gn azalyor. AKPnin ve ser-mayenin ihtiyalar ise hi bitmeye-cek. Ve bu ihtiyalarn gidermek iinok daha baskc olacaklar, halknsrtna ok daha fazla yk ykleyecek-ler. Resmi aklamaya gre,Trkiyenin cari ilemler a, bu ylnOcak-Eyll dneminde, geen ylnayn dnemine gre %100,7 artarak,60 milyar 656 milyon dolar olmu.Bu hesaba gre AKPnin daha okvergi, daha ok hak gasp, daha okyamaya ihtiyac var, kimseninkukusu olmasn!

  Avrupadaki kriz de AKP iin iyi birfrsat olarak deerlendirilecektir. zlan-da, rlanda ve Portekiz ile balayanYunanistan ile devam eden Avrupalkelerindeki bor-deme krizi imdide talyaya uzand. Srada Belika,Avusturya ve hatta Fransann olmaolasl yksek. Kapitalizmin krizreten zorunlu yapsna her dnembir kez daha tank olmann tesindeAvrupa demokrasilerinin ekonomikkriz sz konusu olduunda, ii naslkuralna uydurduklarna da tanklketmekteyiz. Yunanistan ve talyadahalk tarafndan seilmi temsilciler,tm yetkilerini halk tarafndanseilmemi teknokratlara bir rpdadevrediverdiler. Avrupada iktidarlarnemanet edildii bu tip teknokratlarnortak zellii, bir zamnalar DnyaBankas ve Goldman Sachs gibi biz-zat krizi yaratan-tetikleyen banka veirketlerde alm olmalardr. Bylebir haklarnn/yetkilerinin olduusorgulanmad bile. nk ser-mayenin ihtiyac her eyden ama hereyden nce gelmektedir, bu vahidzende. Krizden kurtulma reeteleride elbette halklar iin daha ok yok-

  sullama, emein ucuzlatlmas,mlkszleme ve doann yamalan-mas olacaktr.

  Ekonomik ilikilerinin %55iniAvrupa lkelerinin kapsadTrkiyede ise AKP iktidaraktrmadan panik yayor. Tekelcisermayenin, rantiyenin panikolmasna gerek yok ama. Onlarteet gemesi iin elinden geleniyapacaktr AKP. Frsat bu frsat, Arapsermayesine lkemizin karl alanlaralmaya balad bile. 12 yldr kims-eye verilmeyen mevduat toplamayetkisi Audi Banka sessiz sedasz ver-ildi. Arkasnda emlak piyasasndakibyk yatrmlaryla ne kan Suudisermayesi olan Lbnanl Audi Banklkemizde para toplayacak 49. bankaoluverdi. AKPnin Arap ve slam ser-mayesine olan ihtiyac ve elbette kizorunluluklar lkemiz halklarna yenismrcler kazandryor.

  ***3.dneminde ustalktan sz eden

  AKPnin bu ustaln kime karkimin iin kullanaca zaten belliydi.Kentsel rantn ustas, halkn barnmahakkn depremi de frsat bilerek kapi-talist pazarn tm azgnlna pekeekmi durumda. Dev tp ve ilatekellerinin ustas, halkn salkhakkn daha fazla paraya dntr-menin yollarn bulmu durumda.Patronlarn ustas, en az paraya enok nasl smrlr rakamn ki buasgari crettir- hesaplam durumda.Polisiye iddetin ustas, her trl de-mokratik hakkn kullanlmasn engel-lemek iin kullanlmas gereken eniyi marka gaz bombasn renmidurumda. Sansrn ustas, gazeteci-lerin azlarn balam, ayaklarnprangalam durumda. (Bir zamanlarkendi kalemorlar olan Ali Bayra-molu ve Hasan Cemal bile figanhalde.)

  Parlak ustalk sylemi, halkn -karlar karsnda giderek meruluu-nu yitiren bir iktidarn gerek yzngizlemeye yetmiyor. Doal afetler veneoliberal ykm politikalarnn halktayol at tepkiler artk sadece iddet,bask ve dlama aygtlaryla idare edi-lebiliyor. slamc-liberal politikalarnustasnn yapt binann kolonlaratlamaya, svalar dklmeye baladbile. Tepemize kmeden bizim onukertmemiz gerek.

  Tepemize kmeden kertmemiz gerek

  AKPye koulsuz destek veren slamcolmayan yazarlardan Ali Bayramolu LeMondea bir yaz yazm. BayramoluBabakana Mektup balkl yazsnda ze-tle AKPnin demokratikleme iddiasndanvazgetiini, sylyor ve yazsn Benyanldm m diye bitiriyor. Le Monde iseBayramolunun bu yazsn TrkDemokrasisi Tehlikede balyla vermi.

  Bayramolunun kapld yanlg hissi12 Eyll Referandumu sonrasndakigelimeler karsnda kendisini liberal olaraktarif eden pek ok AKP destekisi keyazarnda grlyor.

  AKPnin slamc-muhafazakar bir damar-dan geldii ve halen nemli lde oradanbeslenmeye devam ettii akken ve bugelenein Trkiyede hibir demokratiksrete yer almad bilinirken neye daya-narak AKPnin Trkiye iin demokratik birans olduu kansna varlm olabilir?

  Sadece AKPnin eski derin devlete karsrdrd amansz mcadele onademokrat payesini vermek iin yeterlimidir? Trkiyenin kuruluundan beridemokratikleme abalarna ket vuran devletmekanizmasna kar AKPnin verdiimcadele bir demokrasi mcadelesi midiryoksa 1950-1960 Demokrat Parti deneyi-minde yaadmz gibi Cumhuriyetle birliktedlanan ve siyaset-iktisat alanlarndan uzak-latrlan dindar-muhafazakar kesimlerinmodernlemeyle bir hesaplamas mdr?

  Btn toplumsal srelerde iki gcnatma srecinde her iki tarafn da kendicephesini geniletmek iin yapt ittifaklar-dan dolay ksmi demokratik ortamlarnolutuu grlebilir. Ancak bu demokratikortamlarn iki gten birinin kesin olarakgc eline geirmesiyle birlikte sonbulacan biraz siyasi tarih okumu herkesinbilmesi gerekir.

  Baz ke yazarlarnn, vatandalarnAKPnin att admlardan dolay byle birzanna kaplmasn anlayabiliriz. Yani sadeceolgularla yetinip olgularn arkasna bakmakabiliyeti olmayanlarn AKPyi demokrasiampiyonu grmesi mmkn Ancakentelektel sfat olanlarn byle bir gafletedmeleri ya kendilerine sunulan imkanlarateslim olmalaryla ya da liberal duruun birtrl bamsz bir kiilik oluturamamasndankaynakl acizlik haliyle aklanabilir.

  Liberalpimanlk

  Van, afet blgesi ilan edilmediiiin blgede elektrik, su, kanalizas-yon gibi alt yap almalar aksyor.Halkn barnma ihtiyac ve snmaihtiyalar karlanamyor. Blgedegda skntsnn yan sra ciddi salksorunlar ba gsteriyor.

  AKP grup toplantsnda konuanBabakan Recep Tayyip Erdoan,Van neden afet blgesi olarak ilanetmediklerine aklk getirdi: "Birisikt afet blgesi ilan edilsin dedi. uandaki mevzuatmzda siz bir yeriafet blgesi ilan ettiiniz zaman,orada bir ivi dahi akamazsnz. Hanedir? Belediyelere giden para birazartacak ya o para geldii zamanondan da ne yaplacan biliyor-sunuz zaten. u anda Van merkezdebiz belediyenin yapt almalarngryoruz. Neler yapt ortada.Sadece poplizm, ideolojik yaklamtarz. Bakyorsunuz belediyeninimkanlar oralarda kullanlyor."

  Babakan, sorunu belediyelereaktarlan paralara ve BDPninsiyasal almalarna indirgeyerekgeitirdi. Gerek politikasn gizle-di.

  7269 Sayl Afet Kanununa gre,bir blgenin Afet Blgesi ilanedilmesi Bakanlar Kurulu karar ilegerekleiyor. Bakanlar Kuruluafetin gerekletii il veya ilenincan ve mal kayplar ile mevcutyaam koullarna bakarak bu kararalyor. Bu kriterler ise sk sk yaplandzenlemelerle deiiyor fakat genelkriterlere gre bir blgede afetsebebiyle l ya da yarallarnbulunmas, yol, su, elektrik, kanali-

  zasyon gibi tesislerin kullanlamaya-cak durumda olmas, ulam imkan-larnn kstl olmas, hane says100den az olan yerlerde konutlarn1/10unun, nfusu 15 binden fazlaolan il ve ilelerin mahalle tekileden kesimlerinde en az 10 binannyklmas veya onarm mmknolmayacak derecede ar hasargrmesi durumlarndan her hangibiri varsa o blge Afet Blgesidir.

  23 Ekim depreminden sonraresmi bilgilere gre Ercite 476 kiihayatn kaybetti, 191 bina ykld,6.100 konut ve 3.000 iyerikullanlamaz hale geldi. 9 Kasmda-ki depremin ardndan da Vandasalam kamu binas says iki, ileyencadde says bir, elektrik ve su yok,gda sknts ekiliyor.

  KAMUYA DELRKETLERE TEVK

  Tm bunlara ramen Vann afetblgesi ilan edilmemesinin sebebi,AKPnin felaketi frsata evirmehesaplar. Mevzuata gre bir bl-

  genin afet blgesi ilan edilmesihalinde tm maddi kayplar devletkarlamak durumundadr. Yanisalk gibi hizmetlerin paraszkarlanr. Hasar grm binalarntamiri yaplncaya kadar iine giril-mesine izin verilmez. Afetzedelerintanmasn gerektirecek durumlar-da giderler sorumlu bakanlktarafndan karlanr.

  Oysa AKP, devletteki paray tas-fiye etmeye alt kamu hizmetle-rine deil, inaat irketlerine aktar-

  may tercih ediyor. Babakann 23Ekimdeki depremin ardndan Nepahasna olursa olsun eski binalarykacaz sylemi sonrasnda birokinaat irketi hayrsever kesildi veVann yolunu tuttu. naat irketleriVann yolunu tutarken, 6 yandakiDeniz, Ercite adr olmad iinsouktan donarak ld; 23Ekimden bu yana yardm alamayanve umudunu yitiren Van halk,adeta hicret etti. Halk, Vandankaarken inaat irketlerini Vana

  davet eden hkmet, ironik birbiimde evre Bakan BayraktarnAfet Blgesi ilan edersek kentitamamen boaltmamz gerekir, buda byk sorunlara yol aar szn-deki sorunlarla kar karya kald.Tam bu noktada Vali haykrd:mdat. Bu lk insanlk namnadeil, sermaye dzeni srsn diyeatld. nk paras olan Vanllarkentten ayrlmt, sadece yok-sullarn kald kent, esnaf iin bileyaanamaz hale gelmiti.

  AFETN STN AYRIMCI BRDLLE RTYOR

  Babakan, tm bu aczi, rk veayrmc bir sylemle maskelemeyealyor. Afet blgesi ilan edilmesidurumunda Vandaki BDPlibelediyenin fazladan para alacaniddia eden babakan o parann daPKKye gideceini parann nerelereharcanacan malum, ideolojikfaaliyet gibi kalplarla ima ediyor.Babakan, neoliberal yamahesaplarnn stn venizmle rt-meye alyor.

  Depremin ardndan Vali Mnir Karalolunun akla-malarna gre Bayraktarn emrindeki hasar tespit ekibiVandaki tm kamu binalarn denetledi ve kullanlabilirdurumdaki kamu binalar hizmete geti. Oysa KadnDoum Hastanesinin Yeni Doan nitesi ikinci depremdekullanlamaz hale geldi. Vali Karalolu 26 Ekimde baknne demi:

  Bakn ehirde btn oteller u an dolu. Yer bulamyo-

  ruz. Binalara giriyorlar ve 7-8 katl otellerde kalyorlar. Birendie duymuyorlar.

  Bayraktar, 29 Ekim gn gerekletirdii basn toplan-tsnda unlar syledi: Vatandalarmz ar hasarl olanevlere kesinlikle girmesin. Salam olan ama sva atla,cam kr olanlar girsinler. ...Bugn itibariyle diyebilirimki; deprem asnda en gvenilir Van ve Erci'tir." Svaatla var denilen Bayram Otel de ikinci depremde kt.

  Van neden afet blgesi deil?9 Kasmdaki depremde devletin girin dediibinalar kt; 41 kii ld. AKPnin irketlere karsalama abas sebebiyle Van afet blgesi ilanedilmedi

  ALP TEKN BABA

  Vali bakan el ele cinayet iledi

 • GNDEMHalkn Sesi

  417 Kasm 2011 / 30 Kasm 2011

  7.2'lik Erci depreminin neden olduu ykm,Trkiye'deki tm depremlerde grlen ortak zelliklerletartld gibi Krt sorunuyla balants bakmndan datartlyor. Depremin Krt sorunuyla balants dahaok sonrasndaki yardm organizasyonu zerindenkuruluyor.

  AKP iktidar kendi beceriksizliini, BDP'libelediyelerin yardm organizasyonunda hkmetingerisinde kalmasna vurgu yaparak gizlemeye alyor;buna karlk BDP, deprem sonras srecin dndatutulmaktan, yerel ynetim yetkilerinin kullandrlma-masndan, hkmet yardmlarndaki ayrmclktan

  yaknyor. Asl byk sorunu oluturan,

  felaketin ykma ilikin boyutu isedaha ok bata kamu binalarolmak zere yap denetimsizliizerinden tartlyor. Beton stan-dartlarnn dkl, yap ele-manlarnn uygunsuzluu, iskanolmayan binalarn kullanmaalmas gibi teknik konular,tartmalarn ne kanbalklarn oluturuyor.

  Erci'teki ykm bytennemli bir gerein ise zerindehi durulmuyor. Deprem ncesiErci'inin, arsa ve konutspeklasyonunun inanlmazboyutlara ulaan bir kent olduu

  nedense hi dikkat ekmiyor. nanlmaz szcn sadece rakamlarn muaz-

  zam byklklerini anlatan bir sfat olarak deil, geenyl bu rakamlar duyduumda inanamadm iin dekullanyorum.

  Hava fotoraflarnda tamamyla yklm bir genolarak grlen Erci ar merkezindeki dkkanlarnmetrekare fiyat geen yl 10 bin dolar amt!

  Bana bu rakam veren ve bir sre Erci'in birbeldesinde belediye bakanl yapan arkadama,ancak inaat mhendisi olan olunun tanklndansonra inanabilmitim.

  Arsa ve konut fiyatlarnn umas nedeniyle Erci'inher yannda, bu ile iin devasa denilebilecek inaatlarboy atyordu. Elbette Erci ar merkezindeki fiyatlarnuu hz, burada yaplan konutlarda ayn ekilde sr-myordu ama yine de stanbul'un orta halli bir semtiyleboy lebilecek seviyedeydi.

  Trkiye'nin te banda, Erci'te kim, neden ve naslbu fiyatlarla ev ve dkkan alr ve stelik alabilirdi?

  Benim bildiim Erci, 1980 ncesinde 20 binliknfusunu kk bir maden iletmesi ve ekerfabrikasyla zar zor geindirebilen bir ileydi. Aradangeen yllar iinde maden kapanm, eker pancarekim alanlar snrlanm, eker fabrikas da olduuyerde aklp kalmt.

  Arkadamn soruma verdii yant gerei tamolarak ne kadar karlyordu bilmiyorum ama enazndan, yllardr orada yaayan, okuyup yazm birinsan olarak kendi yaam deneyimini yanstyordu.Arkadam, Erci'in 1990 sonrasnda kylerinden veevre ilelerden ok youn g aldn ve bu gmennfusun, kitleler halinde byk kentlerdeki inaatilerinde almaya ynelerek Erci'te kalan geniailelerinin geimini saladklarn; aile emeine dayalkk taeron ekipleri oluturarak kazandklar paraylaErci'e yerletirdikleri aileleri iin ev ve dkkan almayancelik verdiklerini; bunun da Erci'teki konut ve arsafiyatlarndaki hzl trmana neden olduunu anlatmt.

  Erci'in arsa ve konut piyasasna akan parannkayna gerekten de bu gmen inaat iilerininkazanc myd, baka kaynaklar da var myd bilmemizzor ama, Erci'in ve evre ilelerin nfus istatistikleri,1990 sonrasnda Erci'in muazzam bir ge maruzkaldn gsteriyordu.

  1990-2000 yllar arasnda Erci ile merkezininnfusu %75 artarak 40.500'den 71.000'e kmt.Ayn sre ierisinde Erci'in kylerindeki nfus artdeimemi, 2000 sonras azalmt.

  Depremde 7 yaknn yitiren bir baka arkadamnanlattklar bu nfus basknnn Erci'teki ykc etkisi-ni yanstan bir baka zellie iaret ediyordu. Erci'inana caddesi olan Van Yolu'nda yan yana yklan apartman da bu yllarda 4 katlk yma binalarnn ze-rine imarsz olarak 4 kat daha klm apartmanlard.Konut talebinin hzl trman, Erci'in yerlilerindeevlerini ve arsalarn deerlendirme ynnde gl biritilim vermi ve ortaya ilk depremde yerle bir olacak birErci ars kmt.

  Erci'in felaketinin arkasnda yatan eyin bir nfusbaskn olduu anlalyor.

  Peki ama bu nfus basknn arkasnda yatandinamizm neydi? Bu, Trkiye'nin herhangi bir yerindegrebileceimiz alelade bir g olay myd?

  Erci felaketiyle Krt sorununu birbirine balayaney ite bu sorunun yantnda sakl.

  Yukarda da belirttiim gibi, 1990'l yllarda Erci'inekonomik cazibesi artmam, aksine azalmt. yley-se Erci'teki nfus ylmasn, kapitalizmin gelimesinintevik ettii kyden kente g sreciyle aklamakpek kolay deil. yle olsayd, Anadolu'nun duraklamave gerileme halindeki birok baka kentinde grld- gibi kent merkezi ve kyleri birlikte iine alan bir n-fus azalmas veya duraklamas grlrd. Oysa Ercirneinde grlen, ekonomik olarak herhangi birekim gc olmayan bir kent merkezine ylmadr.Aklanmas gereken de ekonomik dinamiklerle izahok g olan bu ylma olgusudur.

  Erci merkezinde meydana gelen bu nfus ylma-snn aklanmasnda 1993 srecinde en vahi biimi-ni grdmz ge zorlama politikalarnn nemli biryeri olduu anlalmaktadr. Bu srete, blge kentleri,ekonomik olarak ciddi gerilemeler yaamalarna karn,kylerin ierisine boald rezervuarlar olarak fonksi-yon kazanmtr. Kylerinden kopan ailelerin gurbeti-lik yapamayacak unsurlar bu toplanma yerlerindebraklm, ailelerin alabilir bireyleri teker teker veya(ounlukla) gruplar halinde gurbeti-iiler olarakBat'daki kentlerin, meyve-sebze bahelerinin yolunututmutur. Bu yoksullatrma ve iiletirme tarz,Krtlere zg bir iiletirme tarz olarak ilerliinisrdrmektedir. (Bu rezervuar kentlerin enbynn Diyarbakr olduunu kaydetmeliyim).

  Sonu olarak, Erci felaketinin arkasnda bir politik-sosyal felaketi bir baka deyile Krt sorunununbugnn grmek g deil.

  Ulusal zgrlk Hareketi'nin Krt sorunununbugnn ya da bir baka deyile gncel somut Krtsorununu masaya yatrmaya bir trl girimemesiniaklayabilmek ise dorusu olduka g.

  Erci felaketi: Krtsorununun bugn

  FerdaKo

  ferdakoc@hotmail.com

  YAAMI VE HALKIN HAKLARINI SAVUNANLAR YARGILANIYOR

  Hak mcadelesi mahpusa smazA nkaradaki Hopa Davasolarak bilinen ve 22siHaziran ayndan beritutuklu toplam 28 kiininyargland davann ilk durumas9 Aralkta grlecek. AKP kartolmann, yaam savunmann, hakmcadelesi vermenin terrizmithamna gereke sayld dava, buynyle btn toplumsal muhale-fete ynelik bir gzda vemcadele daveti anlamna geliyor.Bu mcadele davetini gerievirmeyenler ise hakmcadeleleri yarglanamaz diye-rek 9 Aralk gn mahkemennde byk bir buluma gerek-letirmeye hazrlanyor.

  Halkevlerinin lke apndakatlm gsterecei bulumayaHES mcadelesi veren kyller,barnma hakk mcadelesi verenyoksullar, AKPnin sesi olmay red-deden gazeteciler, emekiler,niversiteliler, aydnlar, sosyalistrgtler katlacak.

  NELER YAANDI?Hopada 31 Maystaki AKP

  mitingi srasnda, hkmetin HESve ay politikalarn protesto edenHopallara polis saldrm emekliretmen Metin Lokumcuyaamn yitirmiti. Bunun zerinelke apnda kitlesel protestoeylemleri gerekleirken, Anka-rada da KESKin arsyla AKPnne bir yry dzenlendi. An-karadaki bu eylem polisin engelle-mesi ve saldrs zerine atmayadnt ve ok sayda kii gzalt-na alnd. Halkevleri MYK yesiDilat Akta eylem daldktansonra polis tarafndan takip edilippusuya drlerek darp edildi vekala kemii krld. zleyen gn-lerde evlere dzenlenen basknlar-la gzalt says artt ve Halkevleri,renci Kolektifleri, DP, TKP,SDP ve TP yesi 22 kii tutuk-land, 6 kii de tutuksuz yarglan-mak zere serbest brakld.

  Ev basknlarnda kitaplara,

  dergilere, posterlere, flamalara vehatta emsiyelere su aleti diye elkondu. Tutuklamalarn zerinden5 ay getikten sonra hazrlananiddianamede, KESKin eylemars terr rgtnn ars,yasal kurumlar terr rgtlerininlegal alandaki uzants ilan edildi.Ulam zamlarna kar eylemler,sava kart eylemler, Filistinledayanma eylemleri su gibi kaydageerken, terr rgt yeliisulamas bu eylemlerin AKPkart bir izgide ve sreklilikiinde olmasna dayandrld.

  AKPYE GRE HEPMZTERRSTZ

  Gelimeleri Halkn Sesinedeerlendiren Avukat SevinHocaoullar, yeni terr konsep-tinin btn muhalifleri iine alacakekilde geniletildiine dikkatekti: Yeni konseptte terr sula-masyla muhatap olanlar gittikeoalyor. renciler, HESlerekar mcadele eden kyller

  bunun bir paras olabiliyorlar.Galatasaray taraftarlarnn statalnda att sloganlar nedeniyleveya snavlardaki ifreskandallarna kar liseliler eylemyaptnda terr rgtleri tarafn-dan ynlendirildikleri sylenebili-yor. Aslnda yle bir yenilik; bu-gn hakkna sahip kan ve bunuda demokratik biimlerde dile geti-ren herkes terr rgt sulama-syla kar karya kalyor. Muhalifherkes terr rgtleri baylayarglanmaya allyor. Bir anlam-da AKP kartlnn yarglandnve terr faaliyeti kapsamna sokul-duunu syleyebiliriz.

  HAPSHANELERDE YER KALMADI

  Cumhuriyetten EsraAkgzn 9 Kasmda yaymlan-maya balayan yaz dizisindearpc tespitlere yer veriliyor:Trkiyede u anda 66 gazeteci veen az 500 renci cezaevinde.BDP, CHP ve MHPnin toplamda

  8 milletvekili de hkm giymeme-sine ramen terrist sulamasile hapishanede tutuluyor. () negariptir ki, bamsz mahkemelerhep muhalifleri yarglyor. te,APnin 66 lkedeki aratrmasnbu gzle okumak gerekiyor. Ara-trmaya gre, 11 Eyll 2001den buyana tm lkelerde 119 bin 44 kiitutuklanm, 35 bin 117 kii de te-rrist hkm giymi. Sk durun;bunlarn 12 bin 897si Trkiyede!Yani listenin birincisiyiz, bizi 7 binkiiyle in izliyor. Yani, dnyadason on ylda terrist diye ieritklan, bir baka deyile siyasi ikti-dar asndan ykc derecedemuhalif saylanlar en fazlaTrkiyede varm.

  Ne var ki, bu kadar muhalifieriye tklsa da AKPnin terrkapsamnda deerlendirdii hakmcadeleleri ve muhalefet eylem-leri yaygnlaarak sryor. Hakmcadelesi ne mahpusa syor nede mahpusluk tehdidi ile engel-lenebiliyor.

  Tm muhalifleri terrist sulamasyla mahkum eden hukuk dzeni sayesinde hapislerdoldu. Ama hak mcadelesi ne hapse syor ne de hapis tehdidi ile engellenebiliyor

  Halkevlerine ynelikbasklar yeni davalar ile sry-or. Ankara CumhuriyetBasavcl, zel yetkilisavcln su duyurusu zerineHalkevleri hakknda "tzeaykr faaliyette bulunmak"sulamasyla soruturmabalatt.

  Basavc AbdulvahapYaren, Halkevleri GenelBakan lknur Birol'a ulaarak50 gnlk adli para cezasnnyarsnn denmesi halindedavann almayacan syle-di. lknur Birol ise teklifi red-dederek ifadeye gelecei,Halkevleri'nin tze aykrhareket etmedii ve halknhaklarnn yarglanamayacayantn verdi.

  Halkn Sesine yaptdeerlendirmede MetinLokumcunun polis tarafndanldrlmesi zerine Ankaradagerekleecek eyleme aryapld iin tzk ihlali yap-makla sulandklarn syleyenBirol, yle konutu: "Tzkihlali yoktur. hlal, halkn hak-larnn ihlalidir. Halkevlerininyesi olan ve su hakkn savu-nan Metin Lokumcunundorudan yaam hakkndanmahrum braklmasna, yaamhakkna kastedilmesine sessizkalamazdk.

  Tzk deil,halkn haklarihlal edildi

  Eyll aynda BDPlileri meclisboykotunu bitirmeyearrken Terrle mcadele,siyasetle mzakere sylemini kul-lanan AKP iktidar, henz birmzakere kanal am deil.Kandile ynelik etkili bir operas-yon konusunda gerekli koullaroluturamayan hkmet, operas-yonlarn Krt hareketinin barlalanda mcadele eden kesimlerizerinde younlatryor. YaniAKP asl olarak Krt siyasetiylemcadele ediyor ve bunu da btnKrt siyasetini terrle bir tutarakmerulatryor.

  SYAS SOYKIRIMBDPnin siyasi soykrm ve

  Erdoann siyasi darbesi olarakniteledii KCK operasyonlar, par-tinin siyaset akademisinde dersveren aydnlar da hapse atacakekilde geniletildi. BDP lideriSelahattin Demirtan gazeteciEnver Aysevere aktard nceAltan Tan, ardndan Emine Aynave Sebahat Tuncel tutuklanacakngrsnn ciddiyetini ortayakoyarcasna, AKP ve medya eliyleBDPli vekilleri hedef alan bir karapropaganda kampanyas balatld.

  BDPnin byk baar eldeettii 2009 yerel seimlerininhemen ardndan balatlan KCKoperasyonlarnda belediye bakan-lar dhil binlerce kii tutuklanm,hedef alnanlar da hareketin ille-gal balar ve da kadrolarndanok yasal demokratik alandamcadele eden kitle balarolmutu.

  NASIL BR FAZMZLEM!

  BDP siyaset akademisinde dersveren yazar Ragp Zarakolu ve

  Prof. Dr. Bra Ersanlnn tutuk-lanmas karsnda liberaller dahilgeni bir kesimden gelen tepkiler,AKP ve cemaatin sert kylakarlat. Fethullah Glenin 1numaral szcs Zaman yazarHseyin Glerce, yol arkadalarnaya sevin ya terk et mealinde biryazyla yant verdi: Fakat belliisimler sz konusu olunca, yargnnyanl yaptn ilan etmek, terrlemcadeleyi zaafa uratmaz m?Grlyor ki, KCK davas, Krtmeselesinde, bugne kadar bir-birine destek veren muhafazakr

  demokrat ve liberal demokrataydnlar bir yol ayrmna getirdi.

  Tayyip Erdoan ise KCKoperasyonlarna tepki gsterengazetecileri Kusura bakmaynbeyler. stediiniz kadar Dnceadam olun, medyann mensubuolun. zgrlklerin de bir snrvar diyerek tehdit ettikten sonra,operasyonlar u ibretlik szlerlesavundu: Sanatlarn, yazarlarn,dnrlerin nasl tehdit edildiini,nasl sindirildiini, blgede naslbir faizm zlemiyle hareket edil-diini ltfen grelim. Erdoanfaizm derken aslnda kendiicraatnn adn koyuyordu.

  PARALEL DEVLETAKP aklamalarnda, KCKnn

  devlet iinde devlet ya da para-lel devlet giriimi olduu ynn-deki deerlendirmeler ne kyor.Bu da iktidarn tehdit algsnniddetten ok siyaset zerindeyounlatn ortaya koyuyor.

  Dier yandan paralel devlettartmalarnn ortasnda KCK lid-eri Murat Karaylann, YeilErgenekon aklamalar dikkatekiciydi. Karaylan ellerindeGlen Cemaatinin nasl rgtlen-dii ve devlete hakim olduu

  konusunda belgeler olduunu, bubelgeleri, harfiyen yaynlamacesareti gsteren gazetecilere ver-meye hazr olduklarn syledi.Paralel devletin aslnda Cemaatolduunu ima eden bu aklama,gazetecilerden ok GlenCemaatine ynelik bir mesajd.Karaylan, son dnemde PKKyeaktan sava ilan eden Cemaatekar ellerinin bo olmadn gs-teriyordu.

  RADEME DOKUNMADier yandan BDP, devam

  eden tutuklamalar karsnda halksokaa kp seilmi temsilcilerine,siyasi iradesine sahip kmayaaryor. 19 Kasmda Diyarbakrve stanbulda dzenlenecek olanrademe Dokunma miting-lerinde hkmete sokaktan glbir mesaj gnderilmesi hedefleni-yor. Mitinglerle BDPyi terrizeetme abalarna yant vereceklerinibelirten Selahattin Demirta,yaananlar u szlerle zetledi:Sre asla yargsal bir sre deil.Bunlar dpedz darbedir.Darbeler illa ki top ve tfekleyaplmaz. Byle de darbe yaplr.Ama Tayyip Erdoana teslimolmayacaz.

  Krt hareketine siyasi darbe

  Babakan Tayyip Erdoan BDPninmeclisten ekilme tartmalarna yine obildik slubuyla yant verdi: Kalsalar neolur? ekilseler ne olur. Erdoan bu sz-leriyle elbette BDPliler nemsizlemiyorancak iktidarn meclisi gidereknemsizletirdii kesin.

  AKP iktidar genel seimlere 2 ay kalaald 6 aylk Kanun HkmndeKararname (KHK) karma yetkisiyle zatenfiilen Meclisi devre d brakmt. Bu yetkiile hibir tartma yaplamadan lkenin entemel sorunlarna dair kritik admlar atld,bakanlklar kuruldu, kamu hizmetleri veynetimine dair radikal deiikliklere gidil-di. ktidar bu yetkiyi yeni meclis vehkmet olutuktan sonra bile kullanmaktasaknca grmedi.

  Bu da yetmedi, hapishanedeki mil-

  letvekillerine dair adm atmay srarla red-detti. CHP ve BDP'nin Anayasa UzlatrmaKomisyonunda tutuklu vekillerle ilgili yasaldzenlemelerin anayasadan nce yaplmasnerisi AKPli yelerce reddedildi. Bu dayetmedi BDP Anayasa Hazrlk Komisyonuyesi Bra Ersanl tutuklanmasylaTBMM tarafndan yaplacak sivil anayasamasalnn yaldzlar dkld.

  Son olarak da mecliste Deniz Fenerisoruturmas ile ilgili olarak TayyipErdoan eletiren bir konuma yapmaya

  alan CHP Tunceli Milletvekili KamerGenin szlerine tahamml edilmedi.Bakan Vekili Sadk Yakut, tarihte ilk kezuygulanan bir i tzk maddesiyle bir mil-letvekilinin konumadan men edilmesiniGenel Kurul'un oyuna sundu. AKPoylaryla konumas engellenen Gen,Meclis dare Amiri AKPli Salim Uslununfiziki saldrsna urad.

  KHK ad altnda Babakann ferman-laryla ynetilen bir lkede, krssndemuhaliflerin dvld, halkn oy verdiivekillerin hapiste olduu meclis bugnzaten fiilen yok hkmnde. Ve son birhatrlatma: Bu lkede Denizlerin ve onlar-ca devrimcinin hapsine ve idamna gerekeolan TBMMni cebren skat veya vazifegrmekten cebren men ve tevik etmeyeteebbs suu halen yrrlkte!

  Gazetemiz baskya girerken DevrimciKarargah davasnda da bir duruma dahagrlyordu. 14 aydr tutuklu bulunanTuncay Ylmaz, brahim Turgut, SemihAydn, Osman Baha Okar ve HakanSoytemizin tutukluluk hallerinin devamedip etmeyecei bu durumada belli ola-cak. 21 Eyll 2010'da byk ounluuTP ve SDP yesi olan ok sayda kiitutuklanarak Devrimci Karargah rgtyesi olduklar iddiasyla tutuklanm, eskipolis efi Hanefi Avcdan RED ve Bilim veGelecek dergisi yazarlarna kadar oksayda kiinin yargland bu dava Trkiyehukuk tarihine bir ucube olarak gemiti.

  Devrimci Karargahdavas sryorMeclis olsa ne olur olmasa ne olur

 • DNYAHalkn Sesi

  517 Kasm 2011 / 30 Kasm 2011

  Kuveytte meclis igali

  S uriyede Mart 2011den buyana sren i alkantlararamen, gerek i desteigerek blgesel ve uluslararas mt-tefiklerinin salad gvence ileiktidarn koruyan Bear Esadynetimine kar yeni bir kskahamlesine giriildi.

  TAERON DEVREDERusya ve inin itirazlar

  nedeniyle Birlemi Milletlerdenbir yaptrm karar karamayan veEsadn gl i destei karsndamuhatap alacak bir alternatif ikti-dar oda bulamayan emperyalist-lerin ilerini, ibirliki Arap rejim-leri ile Trkiye devralm grn-yor.

  Arap Birlii ve Trkiye, Suriyelimuhaliflerin Esad ynetimikarsnda mevzi kazanabilmesi iinbir yandan amla ekonomik vesiyasi ilikileri askya almaya, dieryandan Suriyeli muhalifleri aktandesteklemeye balad.

  Bu hamlelerin i savaderinletirmesi kanlmazgrnrken, amn mttefikleriran ve Hizbullah Suriyedeki birsavan btn blgeyeyaylabilecei tehdidinde bulundu.am ve Lazkiyede milyonlarbulan gsteriler dzenleyen Esadtaraftarlarnn yan sra, Esadlamzakere yolunu seen Krtler vehalk muhalefetinin slamclarakar duran unsurlar da mdahalesenaryolarna mesafeli. Suriyeyeynelik bir mdahaleninLibyadaki gibi kolay olmayaca velke snrlar iinde kalmayacagrlyor.

  MUHALFLER AKPNNHMAYESNDE

  Arap Birlii ve Suriye arasnda 2Kasmda muhaliflere ynelikoperasyonlarn durdurulmasynnde bir mutabakata varlmancak atmalarn srmesi zerine

  12 Kasmda yeniden toplananArap Birlii, Suriyenin yeliiniaskya alma ynnde karar bildir-miti. Bu kkrtc karar Trkiye,Fransa ve Arap Birlii devletlerineait temsilciliklere ynelik saldrganprotestolarda karlk buldu vebylece yeni gerilimlere mazeretretti.

  MEDYADA SAVA HSTERSArap Birlii ile Trkiyenin 16

  Kasmda Fasta bir araya gelenbirlii Forumunda ise Suriyeyeynelik acil tedbir arsyaymlanrken, Trkiye basn Esadynetiminin sonunun geldiini veoperasyonun Trkiyeden ynetil-dii haberlerini manetlere tad.

  Lbnann kar kt, Iraknise ekimser kald karar Arapolmayan blge devletlerinden raneletirirken, AKP hkmeti kararhararetle destekledi. ByleceTrkiye, yalnzca Suriye ile deil

  Ortadoudaki dier snrkomular ile de ters dt.

  Tayyip Erdoan ipleri koparansert aklamalar yaparken, DileriBakan Ahmet Davutolu,Trkiyenin srarl abalar ileoluturulan Suriye Ulusal Konseyiyneticileri ile acil bir toplantyaptktan sonra KonseyinAnkarada bro aacan aklad.

  Suriye ile petrol aramaalanndaki ortaklklar durduranAKP, elektrik ihracatn da durdur-makla tehdit etti. ki lke arasndason yllarda hzlanan ticaret isedurma noktasnda.

  Dier yandan Suriyede silahlmcadele yrten slamclarnrgt Hr Suriye Ordusunun(HSO) yneticileri ise Trkiyetarafndan himaye ediliyor.rgtn, Fastaki Trk-Arap

  birlii Forumu toplantsnnyapld gn Suriye ordusuna aitbir askeri sse ar silahlarlasaldrmas ise i atmada yeni biraamaya geiin iareti olarakyorumland. Saldrlarn HSOyneticisi Riyad EsadnTrkiyeden Suriyeye geiindensonra gelmesi dikkat ekti.

  BU ATE HERKES SARARMuhaliflere ynelik bu kuvvetli

  d destee kar Esad rejimininhala i btnln koruyorolmas, gl taban destei,Krtlerle dzelenen ilikileri veMslman Kardeler vb slamcyaplar dnda kalan muhalefetinsokaktan ekilmesi nedeniyleEsadn etrafndaki kuatmayagl bir direni gstermesi bek-leniyor. Dier yandan bir Snni-

  ii/Alevi biiminde yaanlmaskanlmaz olan savaa rann veLbnan Hizbullahnn kaytszkalmayaca, dier Araplkelerindeki dinamik ii muhale-fetin de harekete gemesinin sr-priz olmayaca biliniyor. ABD vesrailin temkinlilii ile rana yne-lik mdahale tehditleri de bubalamda anlam kazanyor.

  AKP iktidar ise, Cengizandarn btn aklyla ifadeettii ve arszca onaylad gibiABDnin taeronu olarak birblgesel g olma sevdasyla buyangn krklyor. Bu yangn birkez patlak verdi mi, kendiKrtleriyle atp btn komulkeleriyle ters derken blgeselbir savan azmettiriciliine soyu-nan Trkiyenin kurtulu ans iseok zayf grnyor.

  iklimkta7 5

  Almanyada dnerci cinayetleri olarakadlandrlan, sekiz Trkiyeli, bir Yuna-nistanl ve bir Alman vatandann ldrlme-sinin arkasndan gizli servis yaplanmas kt.Anayasay Koruma Tekilat (AKT) elemanTomas Danielin ilenen cinayetlerin altsndaolay yerinde olduunun ortaya kmasyla ci-nayetlerdeki kontrgerilla parma aa kt.1945 ylnda ABD tarafndan kurdurulanAKTnin, devlet tarafndan yalanlansa da Do-u Almanyada pek ok suikaste ve Kzl OrduFraksiyonu (RAF) militanlarnn hapishane-lerde ldrlmesine kart biliniyor.

  Cinayettenkontrgerilla kt

  Almanyada 2007 ylndan bu yana faaliyetgsteren Sol Parti (Die Linke) Erfurtkentinde program kongresi yapt. Kurulduugnden bu yana programsz hareket eden par-ti, dald-dalacak sylentileri arasnda yapt- kongrede, kapitalizme kar mcadele vedemokratik sosyalizmin kurulmas kararlar-n programna yazarak nmzdeki sretebiraz daha sola krma sinyali verdi. Partiprogram delgelerin %96snn onayyla kabuledildi. Erfurt, 1891 ylnda, reformist Gothaprogramna kar Erfurt Programnn kabuledildii mehur Almanya Sosyal DemokratPartisi kongresine ev sahiplii yapmt.

  Sol Parti sola krd

  Tunusta 23 Ekimde yaplan seimlerdeniktidar olarak kan Ennahda ileCumhuriyet Kongresi Partisi (CPR) arasndayaplan grmeler sonucunda, CPR BakanMonsef Marzukinin yeni seimlere kadardevlet bakan olmas ynnde anlamasaland. Tunus nsan Haklar Birlii'nin lider-liini yapan ve doktor olan Marzuki, 1994'tednemin Devlet Bakan Zeynel Abidin BinAli'ye kar aklamalarndan dolay 4 aytutuklu kalmt.

  Tunusa geici bakan

  Yunanistanda krizin faturasn halkakarmak iin geirilen yasalarla elektrik-gaz-su gibi temel ihtiyalara ek vergiler kon-masn ve faturalar deyemeyenlerin buihtiyalardan mahrum braklmasn protestoeden Devlet Elektrik Tekilat iileri, kuruma3.8 milyon dolar borcu olan SalkBakanlnn elektriklerini kesti. iler, kuru-ma toplamda 140 milyon dolar borcu olandier bakanlklarn da elektriklerini kesecek-lerini ifade ettiler. Ek vergilerin kaldrlmasnisteyen iiler ek vergilerin yanstld fatu-ralar demeyen vatandalarn elektriklerinikesmeyeceklerini ifade ettiler.

  Krize devrimci yantKuveytte hkmetin istifa etme-sini isteyen yaklak bin kii-nin eylemine polisin coplarla saldr-masnn ardndan, eylemciler meclisbinasn ksa bir sreliine igal etti.17 Kasmda gerekleen eylemde,250 yldr lkeyi yneten El Sabahailesinin ynetimden ekilmesi veynetime bakalarnn da seilebil-mesinin salanmas istendi.

  Eylemcilere meclisteki liberalmuhalif milletvekillerinden Musal-lam El Barrakn liderlik ettii re-nildi. Polisin coplu mdahalesi son-rasnda meclis kaplarn zorlayarakeylemciler, ulusal mar okuduktansonra meclis binasndan ayrldlar.

  Kuveytteki eylemler 8 Marttabalam ancak devamllk gsterme-

  miti. renciler ve muhaliflerzaman zaman meclis binas nndeeylemler yaparak yolsuzluklar ve si-yasi kstlamalar protesto ediyorlar.Kuveytte tm nemli bakanlklardave dier nemli mevkilerde El Sa-bah ailesinin mensuplar bulunuyor.

  Emperyalistlerin blgedeki mt-tefiklerinden olan krfez lkesi Ku-veytte yaplan bu eylemin ne dere-cede politik bir etkisi olaca ilerle-yen gnlerde belli olacak. Dahance emperyalizmin ibirlikisi birynetimi olan Bahreynde muhalifle-rin eylemleri grmezden gelinmi veen sonunda Kuveytin de yesiolduu Krfez birlii Konseyiaskerleri, zrhl aralarla ve silahlaisyan bastrmt.

  Sistem Oaklandda korktuABDnin New Yorkkentinde, dnya finanssisteminin nabzn tutanWall Streeti yaadklar or-tak maduriyetin tek hedefiolarak seen ABDliler gelireitsizliine, halkn cebin-den kan vergilerle banka-larn kurtarlmasna, isizli-e, yoksullua ve daha bir-ok hak gaspna kar birlik-te ve bir o kadar da rgtlbir mcadeleye giritiler.ABDde zenginliklerin%60n gasp eden %1ekar Biz %99uz diyenleriisiyle, kamu alanlary-la, rencisiyle, kadnylabirlikte kapitalizme karkampta bir araya geldiler.

  Wall Streeti igal etsloganyla balayan eylem-lerin en arpc ve tehlike-li olanlar sistem kartmcadelede unutulmazdeneyimlere ev sahipliiyapm olan Oaklanddagerekleti.

  lke genelinde yzbin-lere ulaan eylemlereyaplan rgtsz, iisnfnn temsiliyeti yokeletirileri Oaklandda yerlebir edildi.

  Oaklanddaki eylemler25 Ekimde Irakta savambir asker olan ve eylemlere

  katlan Scott Olsenin poli-sin att gaz bombas nede-niyle ar yaralanmasnnardndan daha da kitlesellikkazand. 2 Kasmda Oak-landda genel grev arsyapld ve eylemler kapita-list sistem iin en tehlikelihaline eriti.

  ABDde bilinli birekilde orta snf olarakadlandrlan ve ad dahianlmak istemeyen ii snf2 Kasmda Oaklanddahayat durdurdu. lkeninen byk beinci liman,iiler tarafndan igal edil-di. Yollar trafie kapand,dkknlar kepenk kapatt,kentte hayat durma nok-tasna geldi. ABDde onyllardr grlmeyen kitle-sellikte yaplan grev %99kim? diye soranlara daii snfnn yantnverdi.

  Sermayeyle atmaygze alamayan sendikalarngrev karar almamasnaramen, tm kenti iinekatarak, meydanlar, yollar,limanlar boykot ederekgerekletirilen bu yenieylemlilik biimiOaklandda eskinintecrbesiyle yeninindinamizmini de bir araya

  getirmi oldu. Oaklandda1946 ylnda yaplan genelgreve 100 binden fazla kiikatlm ve kent ABD snfmcadelesi tarihi asndanunutulmaz bir deneyime evsahiplii yapmt.

  Oaklandda yaanan de-neyimin lke geneline yayl-masndan devlet, igal ey-lemcilerinin zenginlerinarac olarak atfettii polisgcn ABD apnda kuru-lan kamplara saldrtt. a-drlar polis tarafndan zor-baca skld. New Yorkta-ki kampa balanan yakla-k be bin kitabn polis ta-rafndan pe atlmas,

  meydanlar gibi beyinlerinde tertemiz hale getiril-mek istendiini gsterdi.

  Polis meydanlar gazla,copla, helikopterle temiz-ledi. Ancak meydanlar bir-ka saat ierisinde yineservet dmanlaryla dol-du. Polisin tm saldrlarnaramen eylemler lke a-pnda yaylmaya devamederken, Oaklandda ii s-nfnn nclnde ykse-len sistem kart mcadelears finans kapitalin mer-kezine en net mesaj vermioldu. ABDden gelecek enhayrl savan haberiniverir gibiydi.

  AABBDD iibbiirr--lliikkiilleerriinniinnddeenneettiimmiinn--ddeekkii AArraappBBiirrlliiii iilleeTTrrkkiiyyee,,

  EEssaadd kksskkaa--ccaa aallpp mmuu--

  hhaalliifflleerriinnnnnn

  aammaayyaaaallyyoorr

  Kolombiya SilahlDevrimci Gleri HalkOrdusunun (FARC-EP) lideriAlfonso Cano, 4 Kasm gnKolombiya ordusunun dzen-ledii operasyonla katledildi.Cano, rgtn efsanevinderi ManuelMarulandann 2008 ylndakalp krizi geirerek hayatnkaybetmesinden sonrargtn lideri olmutu.1990dargtn fikrinderiJacoboArenasnldrlmesin-den bu yanaFARC-EPninideolojiknderi olarakkabul edilenCanonunldrlmesi,sac devlet bakan ManuelSantos tarafndan, rgtevurulan en byk darbeolarak adlandrld. ABDtarafndan Canonun bana 4milyon dolar dl konmutu.Operasyona ok sayda ABDve srailli zel askerin dekatld renildi.

  HAPSHANE VEYAMEZARDA BARI

  Canonun cansz bedeniylebirlikte televizyondanKolombiyallara seslenenSantos, FARC-EPnindalmak zere olduunuiddia ederek rgt militan-larn teslim olmaya ard.FARC-EP gerillalarna Yahapishane ya mezar diyerekKolombiyaya bar

  getireceini savunanSantosun szleri, FARC-EPyeynelik iddet eylemlerinindevam edeceini gsterdi.Bir yandan operasyonlarsrdrp dier yandan"bar diyen, lkede SriLanka modelini tarttran,gerillalara ynelik kimyasalsaldrlar dzenleyen Santos,bize elbette hi yabancgelmiyor. Santosun bar for-

  mlne gerillalarncevab yle oldu:Bar gerillanntasfiye edilmesiyledeil, ayaklan-mann neden-lerinin ortadankaldrlmasylagelir

  1964 ylndanberi mcadeleveren FARC son 3yldr ynetim

  kadrosundan birok ismi kay-betti. rgtn kurucusu Ma-nuel Marulanda 2008de kalpkrizi sonucu hayatn kaybe-derken, rgtn nde gelenisimleri Raul Reyes ve IvanRios da ayn yl yaamlarnyitirdiler.

  YAN LDER JIMENEZMono Jojoy lakapl, rg-

  tn askeri lideri Jorge Bricenogeen yl yaplan bir operas-yonla katledilmiti. AlfonsoCanonun da katledilmesiylebirlikte rgtn yeni liderininkim olaca tartmalar uza-madan FARC-EP tarafndanyaplan aklamayla TimoleonJimenezin rgtn yeni lide-ri olduu akland.

  Katillere inatsavaa devam

  Ate Ortadounun fitili Suriyede

 • NSANCA YAAMHalkn Sesi

  617 Kasm 2011 / 30 Kasm 2011

  Vadi zm Gkek ykm diyor

  Adana Seyhan BelediyesininBar ve smetpaa mahal-lelerinde uygulamya koyduukentsel dnm projesine karkurulan Barnma Hakk Brosukazanmlarla ilerliyor. Son olarakSeyhan Belediye Bakan Azimztrk, bro temsilcileriyle g-rerek taleplerini dinledi. z-trk daha nce mahallelilerin ev-lerinin ykm anlamna gelenkentsel dnm projesini kyas-ya savunmu, halkn grmetaleplerini reddetmiti.

  MCADELE FKRLER DETRD

  Barnma Hakk Brosu,Belediye Meclisinde AKP, CHP,MHP ve BDPnin desteklediikentsel dnm projesinde karmuhalefet rgtlemeye balad.Bu muhalefete ilk yant CHPdengeldi. 30 Ekim gn BarnmaHakk Brosu'nu ziyaret eden

  CHPli Belediye Meclisi yeleri,Barnma Hakk Brosu temsilci-lerini dinledikten sonra hi kim-senin madur olmamas gerekti-ini syleyerek projeyi aratra-caklarn belirttiler.

  Barnma Hakk Brosu temsil-cileri, Belediye Meclis toplantsncesinde MHP ile grt.MHP, kentsel dnm projesiiin ok emek sarf ettiklerini veprojeyi destekleyeceklerini be-

  lirtti. Grmenin ardndanBarnma Hakk Brosu temsilci-leri Belediye Meclis toplantsnagirdi. Daha nceden mahalleyegiderek halkn kentsel dnmleilgili dndklerini dinleyen vebro ile gren BDP grubu szald. BDP Meclis Gurubu BakanVekili Navaf Okun yaptkonumada kendilerinin halknsorunlarn meclis toplantsnatamakla grevli olduunu

  syleyerek bu konun toplantdatartlmasn salad. ncedenprojeyi destekleyen siyasal partil-er, barnma hakk mcadelesininardndan kararlarn deitirdi.

  KURTULU HEP BRLKTE GELECEK

  Yaplan tartmalarn ardndanCHP, MHP ve BDPnin kentseldnm projesinin halk madurettiini syleyerek belediyebakan ztrkn mahallelilerinsorunlarnn dinlenmesi gerektiisylendi. Basklara dayanamayanztrk, salonda bulunan temsil-cilerle grt.

  Temsilcilerin ad ve adreslerinialarak sorunlarn zecekleriniifade eden ztrke temsilcilerBu sorun sadece bizimsorunumuz deil. Biz mahalleadna buradayz ve sorun tmmahallenin sorunu. Herkesinsorununu zmek zorundasnz"diyerek toplantdan ayrldlar.

  Vandan Gerzeye AKPiktidarnn suretiVan depreminin zerinden gnler geiyor fakatmedyatik tabirle yaralar sarlmyor aksinefelaket gn getike byyor. lk depreminardndan kentte en byk sorun barnma vesnma olarak tanmlanmt. Binlerce insandepremin zerinden gnler gemesine ramensokakta kald. Trkiyenin drt bir yanndan Vanagnderilen yardmlar bir trl tasnif edip ihtiyacolanlara ulatrlamad. Su ve kanalizasyon sorunuda zlemeyince salk sorunlar ba gstermeyebalad. Bu sorunlar 5.6 byklndeki ikinci

  depremle derinleti. lkdepremde hasar grenbinalar kt. Van ValisiMnir Karalolu ve evre veehircilik Bakan ErdoanBayraktar tarafndanevlerinize dnn arsnauyan Vanllar ikinci bir ykmyaad.

  Depremden 20 gn sonrakentte manzara yle: Yzbinlerce insan kenti terketmek iin yollarda. Su vealtyap ihtiyac halen giderile-memi birka adrkent varve hasar tespit almalarhala sryor. Peki Vandamerkezi idare ve yerel mlkiidare neden bir trl durumu

  dzeltemedi? Bu sorunun cevabn AKPnin nitelii ve misyo-

  nunda bulmak mmkn. AKP, yle olduunuiddia etse de, Trkiye halklarnn demokrasizlemine, eit ve insanca bir yaam talebinecevap vermek iin iktidara gelmi bir siyasi partideil, uluslararas sermayenin karlar dorul-tusunda Trkiyenin neoliberal dnmnsalamakla grevli bir siyasi parti. AKP, neolibera-lizmin piyasalatrma, gvencesizletirme,zelletirme ilkelerine sk skya bal, sosyal vesiyasi hayatn gericiletirilmesi projesini yrten biriktidar partisi. imdilik onun ahsnda temsiledilen yenilenmi devlet aygt halk iin, varlkgstermiyor. Devlet brokrasisinden kamukurumlarna, AKP eliyle rgtlenen yaamn heralan, slamc-neoliberal projenin ilkelerine balkalnarak yeniden biimlendiriliyor. Karmzdasermayenin ihtiya ve taleplerini karlamak iinen temel yaamsal ihtiyalar, doann sunduuzenginlikleri piyasaya amak zere alan, emeiucuzlatrmak ve esnekletirmek iin abalayanbir parti var. kartt yasalarla, greve getirdiikadrolarla devlet aygtn bu amalar etrafndargtlyor. te bu nedenle AKP ykmay, yoketmeyi biliyor ama yaatmay beceremiyor.

  Salk hizmetlerini salkta dnm progra-myla kerttii iin Vanda yklm hastanelerde,yorgun salk emekileri binlerce insann derdinedeva olmaya alyor ama AKPli Salk Bakanancak, muayene olan depremzedelerden salktakatlm paynn nasl alnabileceini anlatan yn-erge yaymlayabiliyor.

  Sosyal devletin kurumlarn tasfiye edip sosyalpolitikalar cemaati/sadakac yardm politikalarnahavale ettii iin bugn Vanda evsiz kalanlarabarnak, a kalanlara a, ortada kalanlaragvenceli bir gelecek vaat edemiyor.

  Kurduu slamc-neoliberal dzenek nedeniyleAKP Vandaki depremde evi bana yklan yzbinlerce Vanlnn barnma ihtiyacn zemez.Ancak kard kararnamelerle tm lkede yok-sullarn evlerini kentsel dnm projeleri kap-samna alacak yasal dzenlemeler yaparakbarnma haklarn gasp edebilir.

  Van depremi sonras blgesel g olduk saf-satasna inanp bir de bunun kibrine kaplarak dyardmlar reddeder ama Malatya Krecike NATOss kurulmasn kuzu kuzu kabul eder.

  Vanda deprem sonras ihtiya duyulan kamuhizmetleri iin doktorlar, hemireleri, polisi,askeri, mhendisi, mimar (onlar istese bile) sefer-ber edemez. Ama Solaklda HESlere, Gerzedetermik santrale, Aydn inede rzgar enerjisantrallerine kar direnen kyllere kar polisi,askeri seferber eder. Hatta ambulanslarla gazbombas, itfaiye aralaryla tazyikli su saldrs iintakviye yapar. Devletin tm kurum ve aralarnsermayenin amansz doa talanna kalkan olmakiin devreye sokar.

  Bu rnekler bile devlet aygtnn yaatmak veyaralar sarmak zere rgtlenmediini ortayakartmaya yetiyor. Van depreminin ardndanortaya kan manzara rant odakl ehircilikanlayyla, kar odakl hizmet retimi politikalaryla,cemaati/sadakac sosyal politikalaryla beraberAKPnin slamc-neoliberal kamusal dzenininktn haber veriyor.

  ozgeyurttas@gmail.com

  Recep TayyipErdoann bizzatynettii biroperasyon eklinde byyenkentsel dnm projeleriDikmen Vadisinde yenidengndemde. 6 yldr srenbarnma hakk mcadelesiile simgeleen DikmenVadisi, babakanndan icazetalan Gkekin saldrlarylakar karya.

  ALEL ACELE MECLSTOPLANTISI

  Kurban Bayramndannce bir heyet gndererekbarnma sorununu bitirmekistediini syleyen Gkek,babakann Ne pahasnaolursa olsun eski evleriykacaz aklamalarnnardndan kentsel dnmprojelerine hz kazandrd.Bir taraftan halkla mzakereeden Gkek, dier yandanda barnma hakkn savunan-lara kar adeta sava ilanetti. 10 Kasmda yaplanAnkara Bykehir Beledi-ye Meclisi toplantsnda Dik-men Vadisi iin ykm nerisialelacele gndem yapld veoy okluuyla kararabaland. Toplantnn herannda Dikmen Vadisi iinOrada ideolojik gruplar varoray ykmalyz diyenGkek, bu kararla ykmnetrafn rmeye balad.Katld televizyon program-larndan, blgedekigazetelere kadar her mecra-da Vadiye gerekletireceisaldry anlatan Gkek, biryandan da barnma hakkmcadelesi verenleriitibarszlatrmaya alt.

  BARINMA HAKKIMCADELESN TBAR-SIZLATIRMA GRM

  Ankara BykehirBelediyesi (ABB) tarafndankartlan BykehirAnkara isimli bltendeDikmen Vadisini hedef alanGkek belediye araclylahalk u ekilde uyard;Umarz Dikmen 4. ve 5.Etap sakinlerindenanlamay yapmayan vatan-dalarmz bir hafta

  ierisinde durumudeerlendirerek sonanslarn iyi kullanrlar...ABBnin blteninde DikmenVadisi Barnma HakkTemsilcisi Tark alkanazel bir ilgi gsterildi.alkann verdii eskibeyanatlar kesilip Gkekiniine gelen bir ekilde bl-tende yer ald.

  HALK GKEK UYARDIYkm kararn renen

  Vadi halk, ilk olarakGkekin sava plannkamuoyuyla paylat.Gkekin sava planna greVadiye giden yollarkapatlacak, elektrik ve sukesilecek, kt bir grntvermemek iin ieriye basndahil hibir kurum alnmaya-cak, Barnma HakkBrosuna ve direnie nder-lik edenlerin evleri ilk etaptayklacak, hatta ykmdanbirka gn nce mahalle

  nderleri gzaltna alnacak.10 adet sallama tabir edilenpaletli ykm kepesi, 90 adetsair dozer ve kepe teminedilmi durumda. 500 iievlerin eyalarn boaltmakzere belediye birimlerindenseilmi ve listesi hazrlanmdurumda. Bir hafta srmesiplanlanan ykmalmalarna elik etmekzere evre illerden evikkuvvet takviyesi yaplacak.Dikmen Vadisinde belediye

  ekipleri ve evik kuvvetin birhafta karargh kurmas iingerekli tedbirler alnacak.Yldz Polis Karakolununyaknndaki araziye kurula-cak byk bir sahraadrndan operasyon idareedilecek.

  Gkekin planlarnkamuoyuyla paylaan Vadihalk, ykmlara kar sonunakadar direneceini duyurdu.Gkekin, giriecei ykmher yerde anlatmas zerine

  mahalle halk da seferberlikilan etti. Barikatlar kuranhalk, konuyu Ankaramuhalefetinin gndeminegetirdi. Ankara kent muhale-feti deVadi halkna destekverdi.

  Ykm tehdidine karbarikatlar kuran halkgelebilecek saldrlara kar14 Kasm gn nbet tut-maya balad. Ankara kentmuhalefeti de Vadi'yi ziyaretederek Vadililerle berabernbet tuttu.

  SES Ankara ubeBakan brahim Kara,Eitim Sen MYK yesiBetl Korkut, Halkevlerirgtlenme Sekreteri KutayMeri, Mamak BelediyesiMeclis yesi Yusuf Salk veyazar Temel Demirer'inkatld destek nbetineBDP Milletvekili ErturulKrk de katld. KrkVadi sorununu TBMMyetayarak ayn gn MeclisteVadinin ykmna dikkateken bir basn toplantsdzenledi.

  Vadi halk 15 KasmdaAnkara BykehirBelediyesi nnde diyalog-dan yana olduklarn belirt-mek iin bir zm masasoluturdu.

  GKEK MASADAVadiyi ykmakta kararl

  olduunu her yerde belirtenve halka Anlamaya vara-mazsak evleri ykacaz.Enkaz bedeli bile alamaya-caklar aklamalar yapanGkek, Vadi halknnkararl duruu sonucubarnma hakk brosu tem-silcileriyle 16 Kasm gngrmek zorunda kald.

  6 yl nce bir grup apul-cu olarak nitelendirdiiVadi halkyla ayn masayaoturan Gkek, projedenVadililerin neler beklediinidinleyerek kendi nerilerinisyledi. 13 mahalle temsil-cisinin katld ve yaklakbir saat sren toplantnnardndan mahalle halkGkekin sunduu tekliflerideerlendirmek iinGkekin yanndan ayrld.

  Gkek, Dikmen Vadisini ykmak iin saldr plan hazrlad,Vadi halk da direni hazrlklarna balad. Geri adm atanGkek, apulcu dedii Vadi halkyla masaya oturdu

  Grmeyen gzleri direni at

  AKPnin barnma hakk-na ynelik artan sald-rlarna kar yaanabilir ko-nut hakkn savunanlar kon-greye gidiyor. Verdiklerimcadeleyle barnma hakkdirenilerinin simgeleen is-mi Barnma Hakk b-rolarnn arsyla yaplacakBarnma Hakk Kongresi11 Aralk tarihindeAnkarada gerekletirile-cek.

  ANKARADA HAZIRLIKTOPLANTISI YAPILDI

  Barnma hakknasaldran 8 projenin yer ald

  15 Mahalleden 75 temsil-cinin katlmyla MimarlarOdas Ankara ubesindehazrlk toplants gerekle-tirildi. Toplantda mahalleli-ler kongre iin nasl bir a-lma programizleyeceklerini belirledi. Bualma programna gre;barnma hakk mcadelesiverilen her mahalledehazrlk komiteleri kurul-masna karar verildi. Bukomiteler tarafndan belir-lenecek olan temsilcilermerkezi hazrlk komitesinioluturacak. Bu komitebarnma hakk kongrtesine

  gidilen srete dier illerdebarnma hakk mcadelesiveren halk kongrealmasna dahil edecek.Barnma Hakk Brolar,Ankaradaki almalar iin20 bin adet ar metnibastrlarak neredeyse tmevlere ulatrmay dn-yor. Ayrca kongre, kentmerkezlerinde ve mahallel-erde kurulacak standlarla,halka duyurulacak.

  DKMEN, KONGRENNACLYETNN KANITIDIR

  Dikmene ynelik

  saldrnn gndemde olduubir srete yaplan toplant-da, ykmlara kar birliktemcadele edilerek kazan-mn mmkn olacan ifa-de eden Vadi halk, kentseldnm projeleri kap-samndaki mahallelilerinmcadelelerini birletirmesigerektiini belirtti. Barnmahakk mcadelelerininbirlemesi asndan kon-grenin nemli bir admolduu tespitinin n planakt toplantda, mahalle-lerden gelen temsilciler desz alarak kendi mahal-lelerindeki durumu anlatt.

  Barnma hakk mcadeleleri birleiyorDikmenleomuz omuza

  Adana:Dikmeninyanndayz

  Melih Gkekin Dikmen Vadisiniykacan aklamasnn ardndanAdana Seyhan lesindeki smetpaave Bar Mahallesi Barnma HakkBrosu bir basn toplantsgerekletirdi.

  Toplantda konuan Fadime Temur,AKPnin depremi, sermayedarlar iinkara evirmeye altn syledi.Babakann Eski binalar ne pahasnaolursa olsun ykacaz aklamasnnGkeke cesaret verdiini belirtenTemur, Adanada rantsal dnmekar emeimizi ve geleceimizi savu-nanlar olarak Dikmen Vadisi halknnhak arayn sahipleniyoruz dedi.

  Halkn barnma hakkna saldrantm yneticilere seslenen Temur,yaam alanlarna dair sz ve kararhakknn kendilerinde olduunu syle-di. Temur, aklamasn u szlerlesonlandrd: Dikmen vadisi halknndirenii bizim direniimizdir. Onlarayaplacak tm hakszlklar bizeyaplm sayarak tepkimizi hep birliktevereceimizi duyuruyoruz.

  Halkevleri stanbul Barnma Hakk Atlyesiykm tehdidi altndaki Dikmen Vadisi halk iledayanma amacyla bir ar yaymlad.

  Babyk Doay ve Tabiat Koruma veGzelletirme Dernei, Derbent GzelletirmeYardmlama Dernei, Glsuyu Glensu Yaam veDayanma Merkezi Dernei, mece Toplumunehircilik Hareketi, stanbul Halkevleri, KocataMahalle Dernei, Konut Hakk Koordinasyonu,Maden Mahallesi Kltr ve Sosyal YardmlamaDayanma Dernei, Politeknik, Tozder Dikmeneyaplacak bir saldr karsnda dayanma iin bir-likte hareket edeceklerini ilan etti.

  zgeYurtta

  Grmelerin gvencesi barikattrYaplan grmelerde Gkek, Vadi halknn yerinde slah

  talebini reddederek Doukent mevkiinde arsa satmay teklifetti. Sonra da Dikmen Vadisi dnda TOK ibirlii ile yaplankonutlar taksitlle vermeyi nerdi. Bu konutlar yaplana kadarda szleme imzalayacak olanlara kira yardm yapmay teklifetti. Vadi halk, 6 yl sonra ilk kez Gkekten bir teklif alm

  oldu. Bu vadi halknn hak sahibi olduunun Gkek tarafndanilan anlamna geliyor. Vadi halk zm masasnnkurulduunu, bunun artk bir sre olduunu, kendilerinin deneri ve tekliflerinin olacan sylyor. Ykm tehtidinin geme-diini syleyen vadililer barikatlarmz kalkmayacak, barikat-larmz mzakere srecinin gvencesidir diyorlar.

 • NSANCA YAAMHalkn Sesi

  717 Kasm 2011 / 30 Kasm 2011

  Peri Suyuiin zelnlem

  Elaz, Dersim ve Binglsnrnda bulunan PeriSuyunda baraj kurmakisteyen Limak Holding,blge halknn derelerinesahip kmas ve 9 Ekimdekitlesel bir eylem dzen-lemesi zerine projeyikendine zg yntemlerlekoruma yoluna bavurdu.

  irketin ina ettii ve 2010ylndaki alta TayyipErdoann modern karakololarak sunduu KoyiitlerKarakoluna 100 askeryerletirildi. Blge halknniddiasna gre askerlerinihtiyalar ve masraflarLimak tarafndan karlana-cak.

  Bu da irket-devletkavramnn Peri Suyundahayata gemesi anlamnageliyor. Askerlerin yerletiril-mesiyle snrl kalmayanLimak Holding, eitimli 50kiilik zel gvenlik biriminide blgeye getirdi. zelgvenlikilerin ilk icraat iseproje alannn yaknndakidireni adrlarn antiyedenayrmak oldu. Gvenlikler,adrlarn ve antiyeninarasndaki alana kilometre-lerce uzunlukta dikenli telrd. Blge halk ise korun-ma yntemlerine kar PeriSuyuna sahip kmaktakararl.

  Velilerimzalarteslim ettiBahelievler HalkeviEitim Hakk Meclisi,Mustafa Kemal lkretimOkulunda zorla toplananaidat paralarna kartoplad 500 imzay okulmdrne verdi.

  mzalar teslim etmekzere 3 Kasm gn okulmdr ile gren veliler,aidat paralarn demeye-ceklerini, ihtiyalarn MilliEitim tarafndan karlan-mas gerektiini belirttiler.Eitiminparallatrlmasnn niteliidrdn syleyen veli-ler, parasz ve niteliklieitimin bir hak olduunuvurguladlar. Veliler,Bugn bizden 100 TLaidat paras istiyorsunuz.Seneye daha fazla isteye-ceksiniz. Bizler bu paralardedike eitim daha fazlaparallaacak dediler.

  Okul mdrnnhtiyalarmzkarlanmyor. Bu arkndnmesi iin para vermenizgerek demesine tepkigsteren veliler, paraszeitim almasn byte-ceklerini bir kez dahasyleyerek okuldan ayrld.

  Solakl direnii halklara rnek

  Neoliberal politikalarlasal parallatrmakiin almalarn hz kesme-den srdren AKP yeni ylabyk bir admla girecek.

  Kimin ne kadar primdeyeceini belirlemekzere yaplmas gerekengelir testi ve hazrlklarntamamlanamamasnedeniyle 2012 ylna kadarertelenen Genel SalkSigortas (GSS) 1 Ocakitibariyle yrrle girecek.GSSnin yrrle girme-siyle beraber yeil kartllarda Sosyal GvenlikKurumunun (SGK)yapaca gelir testiyle sigortakapsamna alnacak. Testigeemeyenler ise prim de-mek zorunda kalacak.

  TEST BALIKLARI: ELEKTRK, SU, TELEFON

  Yeil kart sahipleri, har-camalar, tanr ve tan-mazlar ile bunlardan doanhaklar da dikkate alnarak,banka kredi kart harca-malarndan, kira demeleri-ne, kira gelirlerinden tutunda elektrik, su, telefon kul-lanmlarna kadar birokayrnty ieren yntemler veveriler kullanlarak teste tabitutulacak.

  Test, Aile ve SosyalPolitikalar Bakanltarafndan uygulanacak.Tam olarak netlemeyen butest ynteminin sonucundaolarak ise 9,5 milyon yeilkartlnn en az 5 milyonununprim demek zorunda kala-ca tahmin ediliyor.

  HERKESE PARASIKADAR SALIK

  Test sonucunda kangelir rakam asgari cretinte birinden daha az olan-larn primi devlet tarafndanyatrlacak. Bu durumdageliri 279 liradan fazla olanherkes salk hizmetindenyararlanabilmek iin devleteprim demek zorunda kala-cak.

  YASA BUGNYRRLE GRERSENE KADAR DERZ?

  Yasa bugn yrrlegirse aylk geliri 279 lira ilebrt asgari cret tutar olan887 lira arasnda olanlar,brt asgari cretin tebirinin yzde 12sine karlkgelen 34 lira dzeyinde GSSprimi deyecek. Brt asgaricret ile 1.674 lira arasnda

  geliri olanlar ise brt asgaricretin yzde 12sinekarlk gelen 100 lira, brtasgari cretin iki katndanfazla geliri olanlar ise brtasgari cretin iki katnnyzde 12si yani 201 liratutarnda prim deyecek.

  SALIKTA TASARRUFLM DEMEKTR

  Salk harcamalarTrkiyede btenin yzdeyzde 5ini oluturuyor. Buyzde 5 ierisinde ila vetedavi hizmetlerinin payyzde 3.35 orannda. Gerikalan yzde 1.6lk oran iseSalk Bakanl harcamalariin kullanlyor. Bu harca-

  malarn nemli bir ksm,zel salk kurumlar ve ilaharcamalar yoluyla ilairketlerine gidiyor.

  Kamu btesiyle zelsektr byten AKP, salkharcamalarnn zerindeyaratt yk hafifletmekiin halkn haklarnda tasar-rufa gidiyor.

  Muayene ve reeteyiparaya balayan hkmetyeil kart sistemini ortadankaldrarak btedeki salkgiderleri kaleminde 4.4 mil-yar liralk bir dsalamay hedefliyor. zelsektre tevik primleri veri-lirken kamuda szde tasar-rufa gidiliyor.

  D irene direne kazanacazslogan ykselenSolaklnn sarp ve yamayollarnda kazanan halk oldu.

  Trabzon'un aykara lesi'ndeSolakl Vadisi'nde yaplmak istenenhidroelektrik santraline (HES)kar direnen kyller haklarnadeta savaarak kazand. Yaplmasplanlanan HESlere kar mahkemetarafndan verilen yrtmeyi dur-durma kararn hie sayanHEScilere direnen kyller, eldeettikleri hukuki kazanmlarn dahijandarmann ve polisin nne kur-duklar barikatla savunmak zorun-da kalyorlar.

  SOLAKLIDA NELER OLUYORDoasna, suyuna ve yaama

  hakkna sahip kan Solakl halknaHESilerin ilk saldrs Eyllaynda geldi. Halkn kararlduruuyla kar karya kalan vegeri adm atan irketin ikincisaldrs 3 Kasm tarihinde geldi.

  Mahkemenin yrtmeyi durdur-ma kararna ramen antiyealmalarn balatmak iin blge-ye jandarma ve polis eliindegelen HEScileri yollara barikatkuran kyller karlad. Ateleryakan kyller uzun sre kurduk-lar barikatn banda bekledi.Jandarma ise deiik uygulamalarla

  halk sindirmeye alt. Bu uygula-malardan biri zerinde bombavar diyerek kiiyi gz altnaalmak oldu. Dieri ise farkl blge-lerden Solakl halkna desteegelenlerin yol boyunca kimlik kon-trolne tabi tutulmas ve savclktanalnan provokatrlk phesigerekeli izinle arabalarnn aran-mas oldu.

  Yaplan her trl baskya karyaama haklar iin direnenSolakllar geri adm atmad. 4Kasm gn saat 05:30da jandarmatarafndan ilk fiili saldrgerekletirildi. Saldrda 16 kiiyaralanrken 10 kii gzaltnaalnd. Gzaltna alnanlar ise herhangi bir ilem yaplmadan tekrarserbest brakld.

  DRENE DRENESolakl halk bu direnilerinin

  karln ise hzl bir ekilde ald.Yaanan atmann ardndanHESi yapacak olan Bugato EnerjiA.. geri adm atmak zorundakald. HES almalarn durdur-duunu aklayan irket, imakinelerini de blgeden ekti.Halk ise kylerini terk eden imakinelerini ta yamurunatutarak bir daha geri dnmemeleriynnde mesajn verdi.

  SOLAKLIYLA OMUZ OMUZA4 Kasm da gerekleen saldrya

  ilk tepkiler yine ayn gn ierisindeAnkara ve stanbul Halkevle-rinden geldi. Polis, Ankaradaileri Bakanl nne yrmekisteyen Halkevcileri ember iinealarak adeta Solakldaki faizmiAnkarann gbeine tad.Halkevleri evre Hakk Meclisiadna aklama yapan MustafaEberlikse, AKP iktidarnn ve kol-luk kuvvetlerinin irketlerin men-faatleri iin halka saldrdklarnsyledi. stanbulda GalatasarayLisesi nnde yaplan basn akla-masnda ise Solakl halkna yaplansaldrnn AKPnin ina ettii neoli-beral gerici rejimin karakterini birkez daha gzler nne serdiibelirtildi.

  OKUMU NSAN ORADAYDISolakl halkna bir destek de

  Karadeniz Teknik niversitesirenci Kolektifinden geldi.Olaylarn kt gnden itibarenSolaklda bulunan Kolektifiler,eitimin parallatrlmasna karverilen mcadelenin doanntalanna kar verilen mcadeledenfarksz olmadna dikkat ekerekFndkl direniini nasl savundu-larsa Solakl direniini de yle savu-nacaklarn belirttiler.

  Solakl gsterdi: Eer yoksul halk direnerek bir hak kazanm-sa bunu uygulamaya geirmek iin de direnmesi gerekir

  AKPnin uzun sren uralarnn ardndan ylbanda yrrle girecek olan GSS ile yaklak 5 milyonyoksul yeil kartn kaybedecek. Aylk 279 lira geliri olan yurttan 34 lira prim demesi gerekecek

  Yeil kartlya test geliyor

  Paran yoksaambulans yok

  zmirin ili lesinde barsak kanseri has-tas Mehmet Saltan, 300 liras olmad iintedavisine gidemedi. Durumu Halkn Sesineanlatan barsak kanseri olan 63 yandakiMehmet Saltann yakn Zeynep Uur, Saltann10 yldr Yeilyurt Devlet Hastanesinin hastasolduunu, Yeilyurt Devlet Hastanesindentaburcu edildiini ancak tedavisi iin belirli gn-lerde hastaneye gitmesi gerektiini syledi.

  Kendi imkanlaryla hastaneye gidemeyecekolan Saltan, tedavinin olaca 14 Kasm gnhastaneden ambulans talep etti. Ambulansolmaynca 112 Acili arayan Saltan, 112nin acildurumlara baktn, belediyenin kendilerineyardmc olabileceini rendi. Saltann kardeiZeynep Uur, ili Belediyesine bavurdu. iliBelediyesi yetkilileri elindeki ambulanslarndolu olduunu syledi. Uzun sre ambulansarayan ili Belediyesi de ambulans bulamad.

  Saltan son are olarak zel irketlere aithasta nakil aralarna bavurdu. Aracn bedelin-in 300 lira olduunu renen Saltann, 14Kasm tarihindeki tedavisi yaplamad. AncakSaltan bir sonraki tedavisinin olaca 16 Kasmiin ambulans bulabildi. Ambulans iliBelediyesi salad.

  Solaklda kadnlar, antiye kurmak iin vadiye gelen i makinelerine kar etten duvar rd.

  Savan ve depremin vurduu yok-sullar, bir yandan da AKPnin zam vezulm dzeni vuruyor. Doalgaz, elektrik,ulam ve vergilerdeki son zamlar ile bir-likte krizin faturasn halka yklemeyealan AKPye kar halk sokaa kyor.Zamlara kar pek ok ilde yaplan tepkieylemleri mahallelere de yaylyor.

  4 Kasm Cuma akam Okmeydanhalk, zamlara kar insanca yaamyry gerekletirdi. Yry srasndaOkmeydanl Halkevciler Yoksullukkaderimiz deil, insanca yaam iin zam-lara hayr dedi. 200 kiinin katldyrye mahalleli alklarla destek verdi.

  BU DZENN ADI AKPSalk oca nnde yaplan basn

  aklamasnda yoksulluk ve savan kaderolmad, insanca yaamn ise bir hakolduu vurguland.

  Asiye ilin okuduu aklamada Bulkede yoksulsan depremde lrsn.Kimin ii savatn bilmeden savatalrsn. Zamlarla geinemez, yinelrsn. Bu lm dzeninin ad AKPdirdenildi. 9 ayda bir ulama zam yapldn,zelletirmelerin sonularnn halka yk-lendiini, beslenme ihtiyalarndan kredinildiini syleyen Asiye il, bunakarn ekonomi iyi gidiyor masalnn

  srdrldn ifade etti. Aklamadavergi zamlarnn gncelleme olaraksunulduu, AKPnin kalclatrddeprem vergilerinin halka zam olarak geridnd de sylendi.

  AKPnin tek derdinin kr etmekolduunu dile getiren il, kardeliin vebarn mcadeleyle geleceini belirtti.

  Yaplan basn aklamas Halkn,emekilerin kendinden baka dostu yok-tur. Ancak omuz omuza mcadele eder-sek yoksulluun ve savan gerektenkaderimiz olmadn kantlarz. nsancave kardee yaadmz bir lke kurarzszleriyle son buldu.

  Okmeydan insanca yaam iin yrd

 • EMEKHalkn Sesi

  817 Kasm 2011 / 30 Kasm 2011

  EEmmeekklliiyyee22001122 iiiinn44++22 zzaamm2012 yl btesi belliolduka maalarayaplan zam oranlar danetlemeye balad. AKP,2012 yl emekli maalarnayzde 4.22 art yzde 2.78orannda zam yapma kararald. Yln ilk aynda yzde4.22'lik zam orannn uygu-lanmas durumunda 782lira olan SSK emeklisininmaa 33 lira artla 815liraya ykselecek.

  Ba-Kur esnaf emek-lisinin maa 25 liralkartla 633 lira, Ba-Kurtarm emeklisinin maa ise18 liralk artla 464 liraolacak.

  TTRRTTddee 22..kkaaddrroohhaarreekkaatt

  stanbul i Sal ve Gvenlii Meclisi, 5Kasmda ekim ayraporunu yaymlad.Raporda di teknisyen-lerinin silikozis tehlikesiylekar karya olduu belirtil-di. Kalabalk gruplarhalinde havasz laboratuar-larda almak zorundabraklan di teknisyenleriyoun tozumaya maruzkalyor ve silikozis dahileitli hastalklarayakalanyorlar.

  Bugn iin her 100 diteknisyeninden 10ununsilikozis hastalna yaka-land tahmin ediliyor.

  AAzznnzz aallkkaallaarrmmssnnzz??

  TRT, emekliliine enfazla yl kalanlariin yzde 25, 3-5 ylarasndakilere yzde 30, 5yldan fazla kalanlar iinemekli olmalar duru-mundu yzde 40 tevikdeneceini belirtti.

  KESK Haber-Sen budurumu 4 Kasmdagerekletirdii bir basnaklamasyla duyurdu veamacn kadrolamakolduunu syledi. TRTdaha nce de personelfazlas gerekesiyle yzde30 prim vererek ok saydapersoneli emekli etmiancak daha sonra 2 binyeni personel almt.

  TTB'nin arsyla 12 Kasm'daAnkara'da bir araya gelen Trkiye(Byk) Hekim Meclisi oybirliiyle 663sayl KHK yok hkmndedir.Mesleimizi toplum ve birey yararnauygulamaya ve gelitirmeye devamedeceiz! dedi. Tm salk alanlarna663 sayl KHK'ye kar gerektiindeSresiz G()rev de dahil olmak zereretimden gelen gcn sonu alnncayakadar kullanlmas iin hazrlklarabalanmas ars yapld.

  663 sayl KHKyla TTBnin grevleriSalk Bakanl bnyesinde brokratlar-dan oluturulacak olan Salk MeslekleriKurulu adl bir kurula devredilecek.Darbe sonrasnda mahkemelere asker-lerin hakimlik ettii dnemleri hatrlatandzenlemeyle halkn sal, devletbrokratlarna teslim edilecek. Bu kurul,hekimliin mesleki ilkelerini, hekimlerinmesleki yeterliliklerini, eitim ieriklerinibelirleyecek. te yandan bir dier KHKile yasalaan Kamu Hastaneleri BirlikleriYasas da salk alann tamamenpiyasaya aacak. Bu yasaya gre hastalarparalarna gre snflandrlyor. TamGn yasasyla niversite hastanelerininiteliksizletirmeyi amalayan hkmetKHB ile ibirlii ad altnda hastanelereel koyup zelletirmeyi hedefliyor. Ayrcahastanede alanlarn nerde grevyapacaklarn bu birliklerdeki genelsekreterler belirleyecek. 663 sayl KHKile ayrca tabipliin kii yararnakullanlmas ilkesi de kaldrlyor.KHKlar ila reklamlar yaplmasnn dann ayor.

  STANBULDA G()REV 22 KASIMDAstanbuldaki salklar Vandaki

  deprem sebebiyle erteledikleri bir gnlkg()revlerini 22 Kasmda yapacaklar.AKPnin salk alanndaki yanl poli-tikalarn protesto eden stanbuldakisalklar KHB ve Tam Gn yasalarnakar daha nce 23 Ekimde grevyapacaklarn duyurmutu.

  AKP hkmeti KamuGrevlilerinin Mali HaklarnnDzenlenmesi Amacyla Baz Kanunve Kanun HkmndeKararnamelerde DeiiklikYaplmasna Dair Kanun HkmndeKararname kard. Kararname 2Kasm gn Resmi Gazetedeyaymland. Hkmet yanls basn bukararnameyi Eit ie eit cretmjdesi olarak duyurdu.

  2002den bu yana hkmet yanlsbasnn ya da hkmetin mjdeeklinde duyurduu olaylarnneredeyse tamam bir hak gaspyd,bu kararname de yle oldu. AKPnin,eit ie eit cret o