Top Banner
Layari Laman Web: www.pelitabrunei.gov.bn E-mel: [email protected] Hotline: 2382891 / 2383400 Smb: 217 Faksimile: 2381004 EDISI SABTU / PERCUMA JABATAN PENERANGAN EDISI SABTU / PERCUMA JABATAN PENERANGAN E-mel: [email protected] E-mel : [email protected] Hotline : 2382891 / 2383400 Smb. : 217 Faksimile : 2381004 Layari Laman Web : www.pelitabrunei.gov.bn 18 TAHUN 66 / BILANGAN 1 1442 2 JANUARI 2021 / 4.56 5.06 6.29 6.53 12.25 3.47 6.20 7.34 '' '' Maklumat setakat 1 JANUARI 2021, 12.00 tengah hari 157 3 149 Berita Utama ''KITA mesti konsisten mara ke hadapan, bukan berundur ke belakang. Inilah namanya kita membangun dengan semangat juang''. - Titah Sempena Menyambut Tahun Baharu Masihi 2019. RASULULLAH Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya : "Orang yang bertaubat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa". - Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, daripada Abu 'Ubaidah bin Abdillah. Menuju aspirasi sebuah negara pintar BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 31 Disember. - Tahun 2020, adalah merupakan tahun yang sangat mencabar bagi negara kita sendiri dan malah dunia, iaitu bersabit dengan tularnya wabak Coronavirus. Wabak ini memberi impak besar kepada perkembangan sosioekonomi di seluruh dunia. Perkara tersebut ditekankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam Titah Perutusan sempena Menyambut Tahun Baharu Masihi 2021, hari ini, di Istana Nurul Iman. Oleh : Muhammad Zulkamal Awang Haji Kamis Foto : Ihsan Balai Kenangan Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Pejabat Kebawah DYMM Istana Nurul Iman Ke muka 2 Amalkan budaya kerja berintegriti tinggi BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 31 Disember. - Isu keruntuhan dan kelemahan etika dan moral dalam melaksanakan amanah boleh menjadi penyebab kepada keburukan amalan rasuah, pecah amanah atau salah guna kuasa untuk kepentingan peribadi. ''Beta yakin, manakala sifat seumpama ini dihapuskan, insyaaAllah, negara akan selamat dan sentiasa diberkati untuk menuju kejayaan''. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan perkara itu dalam Titah Perutusan sempena Menyambut Tahun Baharu Masihi 2021, hari ini, di Istana Nurul Iman. Ke muka 2 KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Titah Perutusan sempena Menyambut Tahun Baharu Masihi 2021 di Istana Nurul Iman. Muka 27 RENTETAN peristiwa sepanjang tahun 2020 NEGARA teruskan komitmen laksanakan penanaman pokok Muka 6
32

1442 18 EDISI SABTU / PERCUMA Menuju aspirasi sebuah negara … Dokumen/2021/Pelita Brunei... · 2021. 1. 2. · DPMM KESYUKURAN Doa Kesyukuran sempena Penubuhan PPDB 100 Tahun BANDAR

Feb 08, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Layari Laman Web: www.pelitabrunei.gov.bnE-mel: [email protected] Hotline: 2382891 / 2383400 Smb: 217 Faksimile: 2381004

  EDISI SABTU / PERCUMAJABATAN PENERANGAN EDISI SABTU / PERCUMAJABATAN PENERANGAN

  E-mel: [email protected] : [email protected] Hotline : 2382891 / 2383400 Smb. : 217 Faksimile : 2381004 Layari Laman Web : www.pelitabrunei.gov.bn

  18TAHUN 66 / BILANGAN 1 14422 JANUARI 2021 /

  4.56 5.06 6.29 6.53 12.25 3.47 6.20 7.34

  ''�� ����������� ���� ��

  ������ �������������� �������������� �����

  ���� ������ ������������� ������� ���

  ����������� ���!���� ��� ��������

  ���� �"����"�� ������������ ����������������

  #����

  ������ ��������� �� ��� $���

  %����� ���������������

  ����������������� �� &�����

  �������''�� ����� ������ ���

  ������ ��� ���� ���� ��������� ��� ������� �����

  ��� ���� ������������� ���� ��������

  �������� ��������� �������� ��!" #��� ����$

  !" �%����� !&&! '�(�� )!* +#�� ,-,- ������ ��

  ����� �� ���.

  Maklumat setakat 1 JANUARI 2021, 12.00 tengah hari

  157

  3

  149

  Berita Utama

  ''KITA mesti konsistenmara ke hadapan, bukanberundur ke belakang.Inilah namanya kitamembangun dengansemangat juang''.- Titah Sempena

  MenyambutTahun BaharuMasihi 2019.

  RASULULLAHSallallahu Alaihi

  Wasallam bersabda,maksudnya : "Orang

  yang bertaubat dari dosasama dengan orang yang

  tidak berdosa".- Diriwayatkan olehImam Ibnu Majah,

  daripada Abu 'Ubaidahbin Abdillah.

  Menuju aspirasisebuah negara pintar

  BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis,31 Disember. - Tahun 2020, adalahmerupakan tahun yang sangat mencabarbagi negara kita sendiri dan malah dunia,iaitu bersabit dengan tularnya wabakCoronavirus. Wabak ini memberiimpak besar kepada perkembangansosioekonomi di seluruh dunia.

  Perkara tersebut ditekankan olehKebawah Duli Yang Maha Mulia

  Paduka Seri Baginda Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulahibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'AliSaifuddien Sa'adul Khairi Waddien,Sultan dan Yang Di-Pertuan NegaraBrunei Darussalam dalam Titah Perutusansempena Menyambut Tahun BaharuMasihi 2021, hari ini, di Istana NurulIman.

  Oleh : Muhammad Zulkamal Awang Haji KamisFoto : Ihsan Balai Kenangan Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul

  Khairi Waddien, Pejabat Kebawah DYMM Istana Nurul Iman

  Ke muka 2

  Amalkan budaya kerjaberintegriti tinggi

  BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis,31 Disember. - Isu keruntuhan dankelemahan etika dan moral dalammelaksanakan amanah boleh menjadipenyebab kepada keburukan amalanrasuah, pecah amanah atau salah gunakuasa untuk kepentingan peribadi.

  ''Beta yakin, manakala sifat seumpamaini dihapuskan, insyaaAllah, negaraakan selamat dan sentiasa diberkatiuntuk menuju kejayaan''.

  Kebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultan Haji HassanalBolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibniAl-Marhum Sultan Haji Omar 'AliSaifuddien Sa'adul Khairi Waddien,Sultan dan Yang Di-Pertuan NegaraBrunei Darussalam menekankan perkaraitu dalam Titah Perutusan sempenaMenyambut Tahun Baharu Masihi2021, hari ini, di Istana Nurul Iman.

  Ke muka 2

  KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal BolkiahMu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul KhairiWaddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakanTitah Perutusan sempena Menyambut Tahun Baharu Masihi 2021 di Istana Nurul Iman.

  Muka 27

  RENTETAN peristiwasepanjang tahun 2020

  NEGARA teruskan komitmenlaksanakan penanaman pokok

  Muka 6

 • HALUAN HARI ISNIN 14 JANUARI 2017NASIONALNASIONAL2

  182 JANUARI 2021 BERSAMAAN 1442

  AMBIL IKTIBAR PERISTIWA 2020,HADAPI 2021 LEBIH CEKAL

  ������������� ���� ���� ���������� �� ���� ���� ����� ��������� ����� ����

  ����� ������������������� ���� ���� ��� ������� �������� �������� ������� ������ ����� ��������� ������������� ����� ������� ������� ��� ���������������� ����!��������� ������� �������� ����� ���� �����

  �����

  ���� ����� ����� ��� ������������ �������� �������� ����� ������ �����

  ����������� ������� ��������" ��� ��� �� ����������� ����� ����� ���������� ����!#����� ����� ������� ���������

  �������� ����� ������� ����� ����� �������������� ���� ������� ����� ��$�$� �����%

  ����� ����� �&���� ��� ���������! '����� ���% ������� ���&����� ����% ���� ���������� ����� ��������

  �������� (���� ��� �&� ��� �&&������������ �������� #��� '������ )���'���!'������� ��� ��������� �� ����� ��� �����

  ������������� �&����&�� ����� ���

  �������� �������� ������� ������� ��

  ����������������� �����% ���������� ��� �����%

  ����� ������ ��� ��� ��

  �������������� ���+���� ��� ������ ,&� -. ������������� ���������!'����� ���% ������ ����� ����������

  ��� ��������% ,��������� ,������� ������������������ ��������� &��� ���� ������������� �������� ����� ���������� �����

  �������� ���������� �&���� ���� "�(����%

  �������� ��������� ���� ��� ���������� ������ ����� ���� ������ ����� ������������������� ����% ��������� ��������

  �������� �� ��������� ��������������������!+��� �������� ������� ��� ������� ��������"

  ��� ����� ����� ��� �����&��� ������� ����

  ����� ���������� ������� ���� ��� �����

  ���������� ��&�� ��/������ ��� ������������������� ��&��� ��������� ��� ������������� ����� ����������� ��$��� ���� ������������������� �������� ������ �������� ���&��

  ���������% ��� ��� ������ ����% 0&&���&$�% )���#��% ����& �&�"����$�% ��$�&�&"����� ��� ����"&� ���� �&���� ���� ��������������� �����&������� ��� �����������!����� �������� �������� ������� ��������

  ����� ���� ������ ������ ����� &��� ����

  ��

  ������ ������������ ������� ����������������� ������ ��� ��&�����&��� ���� ����� ��� ������ ��&��� ��$���������&��� ������ �������� ��� ��� �����������! �������� ����"&� ������ �������� ����1������ ����&% ,�$�� ��� '������� 21�,'3�&�� ��������� ��&��� ��� ����������

  ����� ���� ������ ������ ������� ���������"����� ���� �����

  ��!'�&� $������ ��� ������� �������� ����

  ���� ������ ������� ������ ���� ���� ���

  ������ ��������� ������ ��� ���� ��������� �� �������� $������ ����� ������� �������� ���� ��� ������� �������� ��� ����������� ��� ��������! � �� ��������������

  HARI SABTU 2 JANUARI 2021

  ������������

  ���������

  �����������

  234

  5678

  18192021222324

  JANUARI JAMADILAWAL

  7 . 347 . 357 . 357 . 357 . 367 . 367 . 37

  6 . 206 . 206 . 216 . 216 . 216 . 226 . 22

  3 . 473 . 483 . 483 . 483 . 493 . 493 . 50

  12 . 2512 . 2612 . 2612 . 2712 . 2712 . 2712 . 28

  6 . 536 . 536 . 546 . 546 . 556 . 556 . 55

  6 . 296 . 296 . 306 . 306 . 306 . 316 . 31

  5 . 065 . 065 . 065 . 075 . 075 . 085 . 08

  4 . 564 . 564 . 564 . 574 . 574 . 584 . 58

  ''Alhamdulillah, dengan izin-Nya jua,negara kita telah dapat membendungwabak berkenaan dari terus merebak,hasil dari usaha-usaha bersepadu olehpihak-pihak berkenaan serta penglibatandan kerjasama seluruh rakyat danpenduduk menanganinya dengan 'vaksinketuhanan' juga digunakan secarakonsisten,'' titah baginda.

  Kebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultan dan YangDi-Pertuan Negara Brunei Darussalamseterusnya bertitah menjelaskanbahawa Brunei turut teruja denganperkembangan transformasi digitaluntuk menuju aspirasi menjadikannegara sebagai sebuah negara pintar.

  ''Maka untuk itu, kerjasama strategikyang berterusan di antara semua pihakyang berkepentingan adalah diperlukanbagi menyediakan tenaga kerja yangberkemahiran bagi mencapai kemajuanke arah smart city,'' titah baginda.

  Kebawah Duli Yang Maha Muliaseterusnya bertitah bahawa kerajaanbaginda melalui Kementerian

  Kewangan dan Ekonomi telah punmenyediakan Economic Blueprintsebagai hala tuju untuk mencapaiperkembangan mantap ekonomi.

  ''Hasrat ini hanya akan dicapai melaluisokongan padu oleh pelbagai pihakyang berkepentingan. Beta ingin melihatdasar ekonomi tersebut berupayauntuk meningkatkan lagi produktivitinegara melalui inovasi dan koordinasiyang efektif,'' titah baginda.

  Dalam masa yang sama, baginda jugamenekankan akan isu sekuriti makanan.''Di samping itu, isu sekuriti makananjuga adalah agenda utama kita, supayabekalan makanan asasi benar-benarmencukupi,'' tegas baginda lagi.

  Terdahulu dalam titah, marilah kitasama-sama merafakkan syukur ke hadratAllah Subhanahu Wata'ala keranadengan izin-Nya jua, dapatlah kitamelangkah ke Tahun Baharu Masihi

  2021.Sebelum mengakhiri titah, baginda

  merakamkan ucapan setinggi-tinggipenghargaan kepada semua peringkatwarga Perkhidmatan Awam termasukmereka yang berkhidmat di sektorswasta, pasukan-pasukan keselamatanserta para sukarelawan di atas usahagigih mereka melaksanakan tugasdan tanggungjawab masing-masingsepanjang tahun 2020.

  ''Beta dan keluarga beta juga tidak lupamerakamkan ucapan Selamat TahunBaharu Masihi 2021 kepada seluruhrakyat dan penduduk di negara ini,termasuk mereka yang berada di luarnegara. Semoga Allah SubhanahuWata'ala sentiasa melimpahkanrahmat-Nya kepada kita semua danmenjadikan Negara Brunei Darussalamkekal aman dan sejahtera di bawahnaungan-Nya. Amin,'' titah baginda.

  Menuju aspirasisebuah negara pintar

  Oleh : Muhammad Zulkamal Awang Haji Kamis

  Dari muka 1

  Terdahulu, dalam titah, apa yangbaginda harapkan, mereka yangberkhidmat dalam sektor awam atauswasta akan mengamalkan budayakerja yang berintegriti tinggi,bertanggungjawab dan patuh kepadaperaturan dan undang-undang.

  Menyentuh mengenai tenaga kerja,Kebawah Duli Yang Maha Muliabertitah menjelaskan, alhamdulillah,pada tahun 2020, sejumlah 9,317 wargaBrunei telah mendapat pekerjaandi sektor swasta, berbanding sejumlah9,056 pada tahun 2019.

  ''Kerajaan melalui ManpowerPlanning and Employment Council(MPEC) akan meningkatkan usahamenerusi JobCentre Brunei (JCB) diantara sektor awam dan swasta dalammeluaskan lagi peluang pekerjaan

  kepada anak-anak tempatan,'' titahbaginda.

  Seterusnya dalam titah, KebawahDYMM juga menjelaskan bahawa padatahun 2021 ini, Negara BruneiDarussalam akan menjadi Pengerusikepada mesyuarat di peringkat ASEANyang membawa tema 'We Care,We Prepare, We Prosper'. Tema inibertujuan memberi fokus kepada halehwal kesejahteraan rakyat ASEAN.

  ''Maka dalam hubungan ini,keutamaan akan terus diberikan kepadamelaksanakan inisiatif-inisiatif yangmembolehkan negara-negara ASEANakan lebih bersedia bertindak balasuntuk memelihara kesejahteraanrakyat masing-masing, khasnya ketikamenghadapi sebarang krisis ataubencana di masa-masa mendatang,''titah baginda.

  Dalam titah, baginda juga menegaskanbahawa dalam masa yang sama juga,rakyat ASEAN perlu diberi peluang

  untuk meningkatkan kemahiran dankeupayaan, supaya lebih bersediamenghadapi cabaran serta ligat merebutpeluang dari perkembangan teknologidan arus perubahan global yang pantas.

  ''Oleh itu, Negara Brunei Darussalamsendiri mesti seiring dengan rakan-rakan membuat perubahan, dengansistem negara, ekonomi, pendidikandan keselamatan diperkukuhkan,sebagaimana merujuk kepadaBlueprint-Blueprint, Pelan-Pelan Indukdan Pelan-Pelan Strategik yangdikeluarkan, sama ada di peringkatkementerian mahupun nasional,'' titahbaginda lagi.

  Kebawah DYMM seterusnya bertitahmengenai ehwal keselamatan ini, padabulan Ogos 2020 yang lalu, bagindatelah pun memperkenankan penubuhanCyber Security Brunei sebagai agensiyang menjaga keselamatan siberkebangsaan dari sebarang insiden danancaman siber.

  Amalkan budayakerja berintegriti tinggi

  Dari muka 1

 • HARI SABTU 2 JANUARI 2021 3

  DPMM KESYUKURAN

  Doa Kesyukuran sempenaPenubuhan PPDB 100 Tahun

  BANDAR SERI BEGAWAN,Khamis, 31 Disember. -Duli Yang Teramat MuliaPaduka Seri Pengiran MudaMahkota Pengiran Muda

  Haji Al-Muhtadee Billah ibniKebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu'izzaddinWaddaulah, Menteri Kanan

  di Jabatan Perdana Menteri(JPM) berangkat ke MajlisMembaca Surah Yaa Siindan Doa Kesyukuran sempenaPenubuhan 100 Tahun, PasukanPolis Diraja Brunei (PPDB)bagi Tahun 1442H / 2020Myang berlangsung di Jame' 'AsrHassanil Bolkiah, KampungKiarong, di sini.

  Keberangkatan tiba Duli Yang

  Teramat Mulia dijunjungoleh Menteri di JPM, YangBerhormat Dato Seri Setia HajiAwang Abdul Mokti bin HajiMohd. Daud; Menteri di JPMdan Menteri Kewangan danEkonomi II, Yang BerhormatDato Seri Setia Dr. AwangHaji Mohd. Amin Liew binAbdullah; Pesuruhjaya Polis,PPDB, Dato Paduka Seri Awang

  Haji Mohammad Irwan binHaji Hambali; dan TimbalanPesuruhjaya Polis, PPDB,Pengiran Dato Seri PahlawanHaji Mohammad Jefri binPengiran Haji Abdul Hamid.

  Oleh : Pg. Syi'aruddin Pg. DauddinFoto : Hamzah Mohidin, Mohammad Hatral Hazmi

  Awang Abdul Hamid

  Ke muka 4

  KEBERANGKATAN tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda HajiAl-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal BolkiahMu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dijunjung oleh Yang BerhormatMenteri di JPM; Yang Berhormat Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II; dan Pesuruhjaya Polis,Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) (atas). Manakala gambar kanan, Duli Yang Teramat Mulia ketikaberangkat ke Majlis Membaca Surah Yaa Siin dan Doa Kesyukuran sempena Penubuhan 100 Tahun, PPDB bagiTahun 1442H / 2020M.

  MAJLIS dimulakan dengan Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah yang diimamkan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salimbin Haji Besar dan diikuti dengan Sembahyang Sunat Hajat.

 • HARI SABTU 2 JANUARI 20214

  Majlis dimulakan denganSembahyang Fardu MaghribBerjemaah yang diimamkan olehYang Berhormat Pehin OrangKaya Paduka Seri Utama Dato

  Paduka Seri Setia Haji AwangSalim bin Haji Besar, diikutidengan Sembahyang SunatHajat, bacaan Surah Yaa Siindan diakhiri dengan bacaanDoa Kesyukuran.

  Tanggal 1 Januari merupakantarikh yang sangat penting bagiwarga PPDB dalam mengimbas

  kembali sejarah penubuhanpasukan secara rasminya pada1 Januari 1921.

  Dengan ini menandakanPPDB menjangkau usianyaKe-100 Tahun dan temasambutan tahun ini ialah'100 Tahun Kepolisan;Menghormati Masa Dulu,

  Meraikan Masa Kini,Melindungi Masa Depan'.

  Juga hadir, Menteri Hal EhwalDalam Negeri, Yang BerhormatPehin Orang Kaya Seri KernaDato Seri Setia (Dr.) Haji AwangAbu Bakar bin Haji Apong;Menteri Pertahanan Kedua, YangBerhormat Pehin Datu Lailaraja

  Mejar Jeneral (B) Dato PadukaSeri Haji Awang Halbi binHaji Mohd. Yussof selakuPengerusi JawatankuasaKeselamatan Negara; danMenteri Pengangkutan danInfokomunikasi, YangBerhormat Dato Seri SetiaAwang Abdul Mutalib bin PehinOrang Kaya Seri Setia DatoPaduka Haji Mohammad Yusof.

  Turut hadir, Ahli-ahli MajlisMesyuarat Negara, Setiausaha-setiausaha Tetap JPM,Timbalan-timbalan SetiausahaTetap JPM, mantan-mantanPesuruhjaya Polis, pengarah-pengarah, pegawai-pegawaikanan, para jemputankhas, termasuk mantan-mantanpegawai polis dan anggotaserta pegawai-pegawai, anggotadan kakitangan awam daripadaPPDB.

  Dari muka 3

  SEBAHAGIAN yang hadir pada Majlis Membaca Surah Yaa Siin dan Doa Kesyukuransempena Penubuhan 100 Tahun, PPDB bagi Tahun 1442H / 2020M (kiri dan atas).

  BACAAN Surah Yaa Siin dan Doa Kesyukuran dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim.

  DULI Yang Teramat Mulia PadukaSeri Pengiran Muda MahkotaPengiran Muda Haji Al-MuhtadeeBillah ketika berangkat ke MajlisMembaca Surah Yaa Siin danDoa Kesyukuran sempenaPenubuhan 100 Tahun, PPDBbagi Tahun 1442H / 2020M.

 • HARI SABTU 2 JANUARI 2021 5NASIONAL

  Siaran Akhbar dan Infografik : Kementerian Kesihatan

  COVID-19 : Sifar kes baharuBANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 1 Januari. - NegaraBrunei Darussalam (NBD),alhamdulillah terus mencatatkansifar kes baharu COVID-19,setakat jam 12.00 tengah hariini.

  Ini menjadikan jumlahkeseluruhan kes COVID-19, dinegara ini, masih kekal sebanyak157 kes.

  Dalam Siaran Akhbar

  Kementerian Kesihatanmemaklumkan, setakat ini, NBDmencatatkan 240 hari kes sifar,iaitu bagi kes terakhir jangkitantempatan COVID-19 sejaklaporan terakhir dicatatkan, pada6 Mei lalu.

  Dalam pada itu, setakat ini,

  sebanyak 16 kes importdicatatkan, iaitu sejak kesterakhir jangkitan tempatanberkenaan dilaporkan.

  Menurut KementerianKesihatan, lima kes aktif dicatatmasih mendapatkan rawatan diPusat Pengasingan Kebangsaanketika ini, di mana ia menjadikanjumlah keseluruhan kes yangsembuh setakat ini, seramai 149orang.

  Kementerian Kesihatan turutmemaklumkan mengenai SituasiTerkini Jangkitan COVID-19 diNBD, di mana seramai 633 orangsedang menjalani pengasingandiri mandatori, sementaraseramai 10,379 orangmenamatkan pengasingan dirimandatori sejak Mac 2020.

  Seterusnya, dalam tempoh 24jam lalu, sebanyak 161 sampelujian virus SARS-CoV-2dilaksanakan dan ini membawajumlah keseluruhan ujianmakmal dijalankan sejak Januari2020 ialah sebanyak 83,337ujian.

  Untuk maklumat lanjutdan perkembangan terkini,orang ramai bolehmelayari Laman SesawangKementerian Kesihatan, iaituwww.moh.gov.bn ataumenghubungi Talian NasihatKesihatan 148 atau melaluiaplikasi BruHealth.

  Persembahan dikir sempenapemasyhuran kemerdekaan

  Setia Ustaz Haji AwangBadaruddin bin Pengarah DatoPaduka Haji Awang Othman danMenteri di Jabatan PerdanaMenteri, Yang Berhormat DatoSeri Setia Haji Awang AbdulMokti bin Haji Mohd. Daud.

  Turut hadir, Hakim MahkamahRayuan Syariah, Yang DimuliakanPehin Orang Kaya Paduka SetiaRaja Dato Paduka Seri Setia HajiAwang Suhaili bin Haji Mohiddinyang juga selaku PenaungBersama Ahli JawatankuasaMajlis berkenaan.

  Atur cara majlis dimulakandengan Sembahyang FarduMaghrib dan Sunat Hajat

  Oleh : Hajah Siti Zuraihah Haji Awang SulaimanFoto : Haji Ariffin Mohd. Noor / Morshidi

  KULAPIS, Jumaat, 1 Januari. -Mengambil sukut sempenaMemperingati PemasyhuranKemerdekaan Negara BruneiDarussalam pada 27 Rabiulawal1404 Hijrah bersamaan 1 Januari1984 Masihi, Purih Burong Pingaidan Ahli Jawatankuasa TakmirMasjid Pehin Khatib AbdullahKampung Kulapis malamtadi menganjurkan MajlisPersembahan Dikir Brunei PilihanLagu Kesukaan Al-MarhumSultan Haji Omar 'Ali SaifuddienSa'adul Khairi Waddien ibniAl-Marhum Sultan MuhammadJamalul Alam berlangsung di

  Masjid Pehin Khatib AbdullahKampung Kulapis, di sini.

  Hadir selaku tetamu-tetamu khasmajlis yang juga selaku PenaungBersama Ahli JawatankuasaMajlis Dikir Brunei Asli KesukaanAl-Marhum Sultan Haji Omar 'AliSaifuddien Sa'adul KhairiWaddien ibni Al-Marhum SultanMuhammad Jamalul Alam ialahMenteri Hal Ehwal Dalam Negeri,Yang Berhormat Pehin OrangKaya Seri Kerna Dato Seri Setia(Dr.) Haji Awang Abu Bakar binHaji Apong; Menteri Hal EhwalUgama, Yang Berhormat PehinUdana Khatib Dato Paduka Seri

  YANG Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri; Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama; dan Yang BerhormatMenteri di Jabatan Perdana Menteri semasa hadir selaku tetamu khas pada Majlis Persembahan Dikir Brunei PilihanLagu Kesukaan Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan MuhammadJamalul Alam (atas). Manakala gambar kiri, Majlis Dikir dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah beramai-ramaidipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Mustafa bin Haji Murat.

  SEBAHAGIAN daripada pendikir yang membawakan Dikir Brunei.

  Berjemaah dan diteruskan denganbacaan tahlil khusus untukAl-Marhum Sultan Haji Omar'Ali Saifuddien Sa'adul KhairiWaddien ibni Al-Marhum SultanMuhammad Jamalul Alam;Al-Marhumah Duli Raja IsteriPengiran Anak Damit bintiAl-Marhum Pengiran BendaharaPengiran Anak Abdul Rahman danAl-Marhum Duli Yang TeramatMulia Paduka Seri Pengiran MudaHaji 'Abdul 'Azim ibni KebawahDuli Yang Maha Mulia PadukaSeri Baginda Sultan Haji HassanalBolkiah Mu'izzaddin Waddaulahyang dipimpin oleh ImamMasjid Pehin Khatib AbdullahKampung Kulapis, Awang HajiMohammad Burhanuddin binHaji Damit.

  Majlis Dikir dimulakan denganbacaan Surah Al-Fatihahberamai-ramai dipimpin olehYang Dimuliakan Begawan PehinKhatib Dato Paduka Haji Mustafabin Haji Murat.

  Kemudian diikuti bacaan DikirAssalamualaika yang dibawakanoleh Kumpulan Dikir KampungBurong Pingai Air dan JemaahMasjid Pehin Dato Imam HajiAbdul Mokti dipimpin olehAwang Haji MohammadBurhanuddin.

  Selesai menunaikanSembahyang Fardu IsyakBerjemaah, Majlis Dikirditeruskan dengan laungan selawatyang dikepalai oleh YangBerhormat Menteri Hal EhwalUgama diikuti dengan DikirKhairuman Udana Lailadibawakan oleh Kumpulan DikirBARAKA Kampung Sengkurongdiketuai oleh Awang Haji AwangAsbinin bin Haji Mayalin.

  Manakala Dikir Bisyahri(Cantek Manis) dibawakan oleh

  Kumpulan Dikir Kampung BurongPingai Berakas diketuai olehYang Dimuliakan BegawanPehin Khatib Dato Paduka HajiMustafa.

  Kumpulan Dikir KampungBengkurong pula membawakanDikir Tanaqal Indara dan diketuaioleh Haji Awang Serudin bin HajiMohammed diikuti dengan DikirUlidal (Udana Laila / Pawang)dibawakan oleh pembimbing danguru-guru dikir diketuai olehPengiran Haji Bakar bin PengiranHaji Ludin, Pengiran HajiMatnor bin Pengiran Mohd Sallehdan Haji Awang Kambar bin HajiAwang Lamit.

  Sementara itu, Kumpulan DikirPurih Burong Pingai diketuaioleh Yang Dimuliakan BegawanPehin Khatib Dato Paduka HajiMustafa pula membawakan DikirAsraqal Jawi.

  Bacaan Doa Dikir dipimpin olehPengiran Haji Bakar bin PengiranHaji Ludin, manakala Doa SelamatAllah Peliharakan Sultan danNegara Brunei Darussalamdibacakan oleh Yang DimuliakanBegawan Pehin Khatib DatoPaduka Haji Mustafa.

  Terdahulu dalam ucapanPengerusi Purih Burong Pingai,Haji Awang Abdul Hakim binHaji Mohd. Yassin berkata,Purih Burong Pingaidalam rancangannya akanmengendalikan bengkelmenghalusi Dikir Brunei Aslipada masa akan datang.

  Jelasnya, rakaman video majlismalam itu dihasratkan akanmenjadi rujukan kepadapeminat-peminat dikir tanah airdan Bangsa Melayu di Nusantaraumumnya dan menjadi warisanbangsa agar tidak pupusditelan zaman.

 • HARI SABTU 2 JANUARI 20216 NASIONAL

  Siaran Akhbar dan Foto :Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan

  COVID-19 : 5 kes baharu disahkan

  BERAKAS, Rabu, 30 Disember. -Kementerian Kesihatan inginmemaklumkan kepada orangramai bahawa pada hari ini, limakes baharu jangkitan COVID-19disahkan di negara ini, yangmembawa jumlah keseluruhankes COVID-19 di negaraini menjadi 157 orang.

  Kes 153, seorang lelaki, berumur29 tahun, tiba ke Negara BruneiDarussalam (NBD) dari Indiamelalui Kuala Lumpur, Malaysia,pada 18 Disember 2020 denganmenaiki Penerbangan DirajaBrunei BI874, beliau mengalamicirit-birit, bermula 21 Disember2020 selama dua hari danpada masa ini, tidak mempunyaisebarang tanda-tanda jangkitan.

  Kes 154, seorang wanita,berumur 27 tahun, tiba ke NBDdari India, pada 18 Disember2020 dengan menaiki PenerbanganDiraja Brunei BI4112, beliautidak mempunyai sebarangtanda-tanda jangkitan.

  Kes 155, seorang wanita,berumur 61 tahun, tiba ke NBDdari India, pada 18 Disember 2020dengan menaiki PenerbanganDiraja Brunei BI4112, beliau mulamengalami demam panas, pada 29

  Disember 2020.Kes 156, seorang lelaki, berumur

  63 tahun dan suami kepada Kes155, beliau juga tiba ke NBDdari India, pada 18 Disember 2020dengan menaiki PenerbanganDiraja Brunei BI4112 dan mulamengalami demam panas jugabatuk, pada 28 Disember 2020.

  Kes 157, seorang wanita,berumur 33 tahun, yang jugatiba ke NBD dari India, pada18 Disember 2020 dengan menaikiPenerbangan Diraja BruneiBI4112, beliau tidak mempunyaisebarang tanda-tanda jangkitan.

  Menteri Kesihatan, YangBerhormat Dato Seri Setia Dr.Awang Haji Md. Isham bin HajiJaafar pada Sidang Mediabagi Situasi Terkini JangkitanCOVID-19 di NBD, seterusnyaberkata, kesemua kes baharuini sedang berada di PusatPengasingan Kebangsaan bagipemantauan dan rawatan.

  Pengesanan kontak (contacttracing) bagi kes-kes baharu inimendapati 19 orang kontakterdekat bagi kes ini, di manaujian awal menunjukkankesemua mereka adalah negatifbagi COVID-19, jelas Yang

  Berhormat lagi.Dengan pengesanan kes ini,

  Yang Berhormat, seterusnyamenerangkan bahawa sebanyak 16kes import disahkan sejak kesjangkitan tempatan terakhirdilaporkan pada 6 Mei 2020,di mana dengan ini, NBDmencatatkan 238 hari tanpa kesjangkitan tempatan COVID-19.

  "Pada hari ini, seramai 580 orangsedang menjalani pengasingandiri mandatori, di pusat-pusatpemantauan yang telah ditetapkanoleh kerajaan, iaitu mereka yangbaru tiba ke negara ini setelahmelakukan perjalanan dari luarnegara. Setakat ini, seramai10,304 orang telah menamatkanpengasingan diri mandatoridi kemudahan - kemudahanberkenaan.

  "Dalam tempoh 24 jam yanglalu, sebanyak 199 sampel telahdiuji bagi virus SARS-CoV-2 yangmembawa jumlah keseluruhanujian makmal dijalankan sejakJanuari 2020 kepada 83,108 ujian.

  "Dengan perkembangan terbarudan situasi global semasapada masa ini, KementerianKesihatan ingin mengingatkanorang ramai untuk tidaklalai atau complacent dalammengamalkan tanggungjawabsosial masing-masing," ujarYang Berhormat lagi.

  Yang Berhormat, seterusnyamenyarankan orang ramai, untuk

  mengamalkan kebersihan diri danetika bersin yang betul.

  Orang ramai, terutamanyamereka yang mempunyai risiko,seperti warga emas, ibu-ibumengandung dan mereka yangmempunyai penyakit-penyakitkronik, seperti kencing manis,pesakit buah pinggang, masalahpernafasan dan lain-lain, adalahjuga digalakkan untuk memakaisungkup muka (face mask) apabilaberada di tempat-tempat awam,termasuk apabila berkunjungke tempat-tempat perkumpulanramai, seperti pusat-pusatmembeli-belah, ekspo jualan dantempat-tempat persiaran, tambahYang Berhormat.

  Yang Berhormat, kemudiannyamenasihatkan orang ramai untuktidak keluar rumah jika berasakurang sihat juga mengelakkandari mengunjungi tempat-tempatyang penuh sesak.

  Sebagaimana peruntukan dibawah Akta Penyakit Berjangkit(Penggal 204), Yang Berhormat,seterusnya menegaskan, bahawaorang ramai adalah dikehendakiuntuk mematuhi segala peraturandan arahan yang dikeluarkan jugamasih berkuat kuasa semasapandemik COVID-19 ini.

  "Kementerian Kesihatan akanterus memantau situasi wabak didalam negara serta di peringkatserantau dan global dan akanmemaklumkan kepada orang

  ramai mengenai sebarangperubahan mengenai situasi wabakCOVID-19, jika perlu dari masa kesemasa," terang Yang Berhormat.

  Untuk maklumat lanjut danperkembangan terkini, orang ramaibolehlah melayari LamanSesawang Kementerian Kesihatan,iaitu www.moh.gov.bn ataumenghubungi Talian NasihatKesihatan 148 atau melaluiaplikasi BruHealth.

  Oleh : Pg. Syi'aruddin Pg. DauddinFoto : Muhammad Asri Haji Awang Abas

  YANG Berhormat Menteri Kesihatanpada Sidang Media mengenaiSituasi Jangkitan Terkini COVID-19di Negara Brunei Darussalam.

  Negara teruskan komitmenlaksanakan penanaman pokok

  YANG Berhormat Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selakuAhli Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam semasamenanam pokok pada acara berkenaan.

  YANG Berhormat MenteriSumber-Sumber Utama danPelancongan; Yang BerhormatMenteri Pembangunan; YangBerhormat Menteri Tenaga;dan Yang Berhormat MenteriPengangkutan dan Infokomunikasisemasa sesi bergambar ramaipada Acara Penanaman Pokok.

  YANG Berhormat MenteriSumber-Sumber Utama danPelancongan semasa berucappada majlis tersebut.

  BANDAR SERI BEGAWAN,Khamis, 31 Disember. -Kementerian Sumber-SumberUtama dan Pelancongan (KSSUP)melalui Jabatan Perhutanan hari inimengadakan Acara PenanamanPokok, di mana ia adalah sebagaisalah satu usaha ke arah mencapaisasaran untuk menanam 500,000pokok baharu menjelang tahun2035 dan juga merupakanstrategi utama Dasar KebangsaanPerubahan Iklim NegaraBrunei Darussalam (NBD) yangdilancarkan pada 25 Julai 2020.

  Antara yang hadir pada acarayang berlangsung di Taman

  Riadah, Jalan Pusat Persidanganialah Menteri Sumber-SumberUtama dan Pelancongan, YangBerhormat Dato Seri SetiaAwang Haji Ali bin Apongselaku Ahli Majlis KebangsaanPerubahan Iklim NBD; MenteriPembangunan, Yang BerhormatDato Seri Setia Ir. Awang HajiSuhaimi bin Haji Gafar; MenteriTenaga, Yang Berhormat DatoSeri Setia Dr. Awang Haji MatSuny bin Haji Md. Hussienselaku Pengerusi Bersama MajlisKebangsaan Perubahan IklimNBD; Menteri Pengangkutan danInfokomunikasi, Yang BerhormatDato Seri Setia Awang AbdulMutalib bin Pehin Orang KayaSeri Setia Dato Paduka HajiMohammad Yusof; TimbalanMenteri Tenaga, Yang Mulia DatoSeri Paduka Awang Haji Matsatejobin Sokiaw selaku Ahli-ahliMajlis Kebangsaan PerubahanIklim NBD.

  Majlis tersebut juga dihadiri oleh

  Timbalan Menteri Pembangunan,Yang Mulia Dato Seri Paduka Ar.Awang Haji Marzuke bin HajiMohsin; Ahli Majlis MesyuaratNegara, Yang Berhormat DayangKhairunnisa binti Awang HajiAsh'ari selaku Pengasas BersamaGreen Brunei; dan SetiausahaTetap (Tenaga), KementerianTenaga, Awang Haji Azharbin Haji Yahya selakuPengerusi Jawatankuasa EksekutifPerubahan Iklim.

  Acara dimulakan dengan bacaanSurah Al-Fatihah dan doa, diikutidengan ucapan kata-kata aluandari Yang Berhormat MenteriSumber-Sumber Utama danPelancongan selaku Ahli MajlisKebangsaan Perubahan IklimNBD.

  Dalam ucapannya, YangBerhormat antara lain menekankanmengenai kepentingan hutan-hutan dan pokok-pokok didalam kehidupan manusia danmengenai komitmen negaradalam melaksanakan penanamanpokok bagi mendukung DasarKebangsaan Perubahan IklimNBD, khususnya bagi Strategi2: Liputan Hutan.

  Ke muka 11

 • HARI SABTU 2 JANUARI 2021 7NASIONAL

  Berita dan Foto :Haji Ariffin Mohd. Noor /

  Morshidi

  Berita dan Foto :Hernie Suliana Haji Othman

  YANG Berhormat Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi semasamenyampaikan sijil penghargaan dan cenderahati kepada para pesara yangdiraikan pada Majlis Penghargaan bagi Pegawai dan Kakitangan KementerianPengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnyadi Dewan Amar Pahlawan, Berakas (atas dan atas kanan).

  YANG Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Puan YangTerutama Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand ke Negara BruneiDarussalam (NBD) semasa merasmikan Thailand Bazaar.

  SEBAHAGIAN daripada pesara yang diraikan.

  YANG Berhormat menyaksikan pelbagai jenis makanan Thailand yangdiketengahkan pada Thailand Bazaar tersebut (atas), sementara gambarbawah kiri, Thailand Bazaar mengetengahkan 13 petak pameran, terdiridaripada para peniaga pelbagai makanan dan minuman Thailand di NBD.

  Bazar mendekatkanThailand dengan rakyat Brunei

  SALAMBIGAR, Rabu, 30Disember. - Kedutaan DirajaThailand di Negara BruneiDarussalam (NBD) terusmemeriahkan Festival DisemberBrunei 2020 (Brunei DecemberFestival 2020 - BDF 2020) denganmenganjurkan Thailand Bazaaruntuk kali kedua bertempat diPusat Membeli-belah OneCity,Jalan Salambigar, yang diadakanselama lima hari bermula hari ini.

  Hadir selaku tetamu kehormatdan menyempurnakan perasmianbazar tersebut, MenteriKebudayaan, Belia dan Sukan,Yang Berhormat Mejar Jeneral (B)Dato Paduka Seri Haji AminuddinIhsan bin Pehin Orang KayaSaiful Mulok Dato Seri PadukaHaji Abidin.

  Sebanyak 13 petak pameranterdiri daripada peniaga-peniagamakanan dan minuman Thailanddi negara ini menyertai bazartersebut, yang berlangsungsehingga 3 Januari 2021.

  Terdahulu, bagi memulakanmajlis, Duta Besar Istimewa danMutlak Kerajaan Thailand keNBD, Puan Yang TerutamaWanthanee Viputwongsakulmengongsikan bahawapenganjuran bazar kali pertamapada bulan Ogos yang lalumenunjukkan kejayaan yang besardengan kira-kira 10,000 pelawattelah berkunjung selama tiga hariia berlangsung.

  Berikutan kejayaan tersebut,tambahnya, pihak OneCityManagement menjemput pihakKedutaan untuk sekali lagimenganjurkan bazar tersebut dandengan sokongan AutoritiPelancongan Thailand dan parapeniaga bazar sebelumnya,bazar kali kedua ini berjayadiungkayahkan.

  Thailand Bazaar merupakanprojek pameran perdagangantahunan untuk mempromosikan

  kerjasama pelancongan danekonomi, serta kerjasamahubungan antara rakyat NBD danThailand.

  ''Dalam sekatan perjalanan yangkita alami sekarang, kami berharapdapat membawa Thailand lebihdekat kepada sahabat-sahabatkita di Brunei,'' tambah Puan YangTerutama.

  PYT turut mengongsikan,peniaga-peniaga pada bazartersebut semuanya warganegaraThailand untuk memastikan parapengunjung merasa keaslian

  makanan Thailand seperti papayasalad, miang kham, sticky rice danThai tea.

  Tetamu kehormat seterusnyadijunjung untuk menyaksikanpetak-petak pameran makanan danminuman yang mengetengahkanmakanan kegemaran rakyat dinegara ini.

  Bazar tersebut diadakandengan mematuhi setiap langkahpenjarakan sosial yang disarankanoleh kerajaan dengan kerjasamaPengurusan Pusat Membeli-belahOneCity.

  MTIC adakan Majlis Penghargaan

  BERAKAS, Rabu, 30 Disember. -Dalam menghargai bakti dan jasayang disumbangkan sepanjangberkhidmat dengan KerajaanKebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultandan Yang Di-Pertuan NegaraBrunei Darussalam, KementerianPengangkutan dan Infokomunikasi(MTIC) mengadakan MajlisPenghargaan bagi Pegawaidan Kakitangan MTIC danjabatan-jabatan di bawahnyabertempat di Dewan AmarPahlawan, di sini.

  Hadir selaku tetamu kehormatpada majlis tersebut ialahMenteri Pengangkutan danInfokomunikasi, Yang BerhormatDato Seri Setia Awang AbdulMutalib bin Pehin Orang KayaSeri Setia Dato Paduka HajiMohammad Yusof.

  Terdahulu, majlis dimulakandengan bacaan Surah Al-Fatihahyang diketuai oleh PemangkuImam Surau Lapangan TerbangAntarabangsa Brunei, AwangMohammad Alihan binAbusamah.

  Seramai 66 pesara bagi tahun2018 dan 2019 menerima sijildan cenderahati disampaikan oleh

  tetamu kehormat.Turut hadir pada majlis

  tersebut, Setiausaha TetapMTIC, Awang Haji MohammadNazri bin Haji Mohammad Yusof;Timbalan Setiausaha Tetap(Infokomunikasi), MTIC, Awang

  Haji Hairul Mohd. Daud binHaji Abdul Karim; Pengarah-pengarah; Ketua-ketua Jabatan;Pegawai-pegawai Kanan MTICdan jabatan-jabatan di bawahnya;serta Pihak Berkuasa yangberkenaan.

 • HARI SABTU 2 JANUARI 20218 NASIONAL

  Berita dan Foto :Dk. Vivy Malessa Pg. Ibrahim

  YANG Berhormat MenteriKebudayaan, Belia dan Sukansemasa berucap pada majlistersebut.

  YANG Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa menerimabuku karya Dino MN.

  Umur bukan penghalanguntuk menyumbang

  TUTONG, Khamis, 31 Disember.- Menteri Kebudayaan, Belia danSukan, Yang Berhormat MejarJeneral (B) Dato Paduka Seri HajiAminuddin Ihsan bin Pehin Orang

  Kaya Saiful Mulok Dato SeriPaduka Haji Abidin berkatabahawa kepentingan dankedudukan warga emas telahmenyuntik semangat bagiKementerian Kebudayaan, Beliadan Sukan (KKBS) untuk bekerjalebih keras bagi memeduli,memartabatkan dan menentukanbahawa mereka adalah permatadan kilauan yang pentingkhususnya dalam masyarakat.

  Mereka juga untuk terusmemberikan perkhidmatan yanglebih baik khususnya kepadawarga-warga emas.

  Yang Berhormat berucapdemikian pada Majlis PelancaranBuku dan Acara Serumpun KasihSehati Sejiwa yang berlangsung diPusat Kegiatan Warga Emas(PKWE) bagi Cawangan DaerahTutong, di sini.

  Jelasnya, PKWE begitu aktif danboleh dijadikan sebagai role modelsekali gus menunjukkan kepada

  masyarakat bahawa umur bukansatu penghalang untuk kita terusmenyumbang kepada masyarakatdan terus bergiat aktif keranakehidupan akan sentiasaberterusan.

  "Jadi Ahli PKWE Tutong telahmenyuntik semangat yang besardan mereka juga membuktikanbahawa umur tidak adapenghalang untuk kita terusbergerak ke hadapan".

  Selain itu, katanya, dalammenyuntik semangat Ahli-ahliwarga emas, KKBS akan terusbekerjasama bersama merekakerana mereka adalah rakanstrategik yang begitu rapat dantelah memberikan sumbangan.

  Majlis tersebut diselajurkandengan pelancaran buku Dino MNyang disempurnakan oleh YangBerhormat Menteri Kebudayaan,Belia dan Sukan. Majlis tersebutdianjurkan oleh PKWE bagiCawangan Daerah Tutong.

  Siaran Akhbar :Kementerian Pembangunan

  Bersama menerajui peralihanke arah negara rendah karbon

  BANDAR SERI BEGAWAN,Khamis, 31 Disember. - Perubahaniklim merupakan salah satucabaran persekitaran yang palinggenting yang sedang dihadapidunia saat ini. Peningkatan pesatdalam pelepasan gas-gas rumahhijau (GHG) global daripadaaktiviti manusia semakinmeningkatkan kadar pemanasanglobal. Menurut laporan State ofthe Global Climate Report 2020dan Emissions Gap Report 2020yang dikeluarkan baru-baru ini,suhu global meningkat sebanyak1.2 darjah Celsius di atas araspra-industri dan akan terusmeningkat kepada 3.5 darjahCelsius pada penghujung abad ini.Pemanasan melebihi dari 2 darjahCelsius akan menyebabkan kesanburuk kepada manusia dan sistemekologi, termasuklah kenaikanparas laut, banjir di pesisir pantai,gelombang panas dan kekuranganair.

  Perjanjian Paris adalah satuperjanjian antarabangsa bertujuanuntuk mengehadkan peningkatansuhu purata global di bawah 2darjah Celsius berbanding araspra-industri dan dalam masa yangsama meningkatkan usaha untukmengehadkan purata kenaikansuhu permukaan bumi kepada 1.5darjah Celsius daripada araspra-industri. Perjanjian tersebutmula berkuatkuasa pada 4November 2016 dan telah

  disahkan oleh 197 Negara Partikepada United Nations FrameworkConvention on ClimateChange (UNFCCC). Di bawahPerjanjian Paris, semuaNegara-negara Parti adalahdikehendaki untuk menghadapkanNDC masing-masing yangmenggariskan pelan kebangsaaniklim dengan tumpuan kepadatindakan iklim yang mengandungisasaran, dasar danlangkah-langkah yang akandiambil bagi menanganiperubahan iklim serta sebagaipenyumbang kepada tindakaniklim global. NationallyDetermined Contribution (NDC)tersebut juga merupakan satukaedah penting bagi perlaksanaanPerjanjian Paris. NegaraBrunei Darussalam (NBD)menandatangani Perjanjian Parispada 21 September 2016 bagimenyahut seruan tindakan iklimglobal. Di peringkat global,pelepasan GHG NBD adalahantara yang terendah, iaitusebanyak 0.025 peratus. Namunsebagai sebuah negara kecildengan pembangunan di sepanjangpesisir, kerentanan danpendedahan negara terhadap kesanakibat perubahan iklim semakinmeningkat seiring denganmeningkatnya risiko-risikoperubahan iklim.

  Dalam hal ini, NBD memberikankomitmen sepenuhnya dengan

  memainkan peranan dalam usahaglobal bagi menangani isuperubahan iklim.

  Majlis Kebangsaan PerubahanIklim NBD, yang dipengerusikanbersama oleh MenteriPembangunan, Yang BerhormatDato Seri Setia Ir. Awang HajiSuhaimi bin Haji Gafar danMenteri Tenaga, Yang BerhormatDato Seri Setia Dr. Awang HajiMat Suny bin Haji Md. Hussienmengumumkan bahawa NBDmenyerahkan dokumen NDCkepada Konvensyen Rangka KerjaPertubuhan Bangsa-BangsaBersatu Mengenai PerubahanIklim (United Nations FrameworkConvention on Climate Change -UNFCCC) hari ini.NDC negaraberhasrat untuk mengurangkanjumlah pelepasan GHG sebanyak20 peratus berbanding tahapBusiness-As-Usual menjelangtahun 2030. Dalam mencapaisasaran pembangunan ekonomiyang mampan, terutamanyamelalui perkembangan dalamsektor perindustrian, pelepasanGHG negara dijangka akanmeningkat kepada 29.5 MtCO2e.Akan tetapi, dengan perlaksanaanlangkah-langkah mitigasi di bawahNDC, peningkatan ini dijangkaakan dapat dikurangkan sebanyak20 peratus menjelang tahun2030.Pengurangan tersebut adalahberdasarkan kepada perlaksanaanstrategi-strategi di dalam DasarKebangsaan Perubahan IklimNBD (Brunei DarussalamNational Climate Change Policy -BNCCP), iaitu Strategi 1 -Pelepasan Industri; Strategi 2 -

  Liputan Hutan; Strategi 3 -Kenderaan Elektrik; Strategi 4 -Tenaga Yang Boleh Diperbaharui;Strategi 5 - Pengurusan Tenaga;Strategi 6 - Harga Karbon; Strategi7 - Pengurusan Sisa; dan Strategi 9- Inventori Karbon.

  NDC tersebut juga turutmenyentuh mengenai denganStrategi 8 - Adaptasi dan DayaTahan Iklim dari dasar BNCCPtersebut yang menggariskanlangkah-langkah bagimeningkatkan keupayaan negaradalam berhadapan dengankesan-kesan akibat perubahaniklim.NDC tersebut seterusnyamenekankan kepentingan Strategi10 mengenai dengan Kesedarandan Pendidikan dalam mitigtasidan adaptasi iklim, denganmengutamakan penglibatan parabelia dalam tindakan iklim. NDCini juga turut mengejar matlamatdasar BNCCP, iaitu peralihan kearah negara yang rendah karbonserta berdaya tahan iklim.Peralihan ini menjurus kepadapertumbuhan 'industri hijau'yang baharu, di mana akanmewujudkan peluang-peluangbaharu bagi perniagaan, pelaburan,keusahawanan, perkhidmatan danpaling utama, pekerjaan 'hijau'yang baharu bagi anak-anaktempatan.

  Majlis Kebangsaan PerubahanIklim NBD yang diterajui olehKementerian Pembangunan,Kementerian Tenaga, KementerianSumber-Sumber Utama danPelancongan dan jugaKementerian Pengangkutan danInfokomunikasi, akan terus

  memainkan peranan penting dalammemastikan strategi-strategitindakan iklim dilaksanakandengan berkesan dan dipantaudengan teliti.

  NDC tersebut mencerminkankesungguhan negara dalammenangani isu perubahan iklimwalaupun negara pada lazimnyaadalah sebuah negara minyak dangas, dan juga di antarapenyumbang pelepasan GHGglobal yang terendah, negara telahmempamerkan komitmen yangtinggi dalam menanganiperubahan iklim di peringkatnegara dengan harapan ia bolehmembantu mempercepatkanperlaksanaan Perjanjian Paris.

  Ini seterusnya mencerminkankepimpinan negara dalam tindakaniklim di peringkat serantau selakuPengerusi ASEAN 2021. Bagipihak Majlis KebangsaanPerubahan Iklim NBD, YangBerhormat Menteri Pembangunandan Yang Berhormat MenteriTenaga selaku PengerusiBersama, menyeru semua pihakberkepentingan, termasuk orangawam, terutama sekali para beliauntuk sama-sama menerajui usahaperalihan ke arah menjadikanNBD sebagai sebuah negara yangrendah karbon dan berdaya tahaniklim.Tahun 2021 merupakanTahun Tindakan Iklim bagi NBDmemandangkan ia adalah tahunperlaksanaan dasar BNCCPdan juga NDC. Maklumatlanjut mengenai denganstrategi-strategi BNCCPboleh diperoleh melaluiwww.climatechange.gov.bn.

 • HARI SABTU 2 JANUARI 2021 9NASIONAL

  `Siaran Akhbar dan Foto :Jabatan Perdana Menteri

  KONTRAK di antara Pusat Penyelarasan Maritim Kebangsaan, Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan GeneralDynamics Mission Systems-Canada ditandatangani oleh Setiausaha Tetap (Keselamatan, Penguatkuasaan danUndang-Undang), JPM (tengah) bagi mewakili pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri BagindaSultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

  Oleh : Rohani Haji Abdul HamidFoto : Mohd. Zul-Izzi Haji Duraman

  UPACARA Menandatangani Sijil Serah Terima Tugas yang kemudiannyadiadakan menandakan penyerahan tugas sebagai Pemerintah Tentera LautDiraja Brunei (TLDB) yang baharu (atas). Manakala gambar kanan,Pemerintah TLDB yang baharu memeriksa kawalan kehormatan yang terdiridaripada pegawai dan anggota TLDB.

  BARISAN Kehormatan terdiri daripada pegawai dan anggota TLDB.

  Upacara serah terima tugas

  MUARA, Khamis, 31 Disember. -Atas titah perkenan Kebawah DuliYang Maha Mulia Paduka SeriBaginda Sultan Haji HassanalBolkiah Mu'izzaddin Waddaulahibni Al-Marhum Sultan Haji Omar'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi

  Waddien, Sultan dan YangDi-Pertuan Negara BruneiDarussalam, Laksamana PertamaSpry bin Haji Serudi @ Serujimenerima pucuk kepimpinandaripada mantan PemerintahLaksamana Pertama Dato Seri

  Pahlawan Haji Othman bin HajiSuhaili @ Suhaily.

  Sehubungan itu, UpacaraPerbarisan Serah Terima TugasPemerintah Tentera Laut DirajaBrunei (TLDB) berlangsung diPadang Kawad, Bravo, PangkalanMuara di sini.

  Semasa tiba di Padang KawadBravo, mantan Pemerintah TLDBmenerima tabik hormat danmemeriksa kawalan kehormatanyang terdiri daripada pegawaidan anggota TLDB. UpacaraPerbarisan tersebut diketuai olehLeftenan Komander Amiel Azimbin Haji Afflon.

  Terlebih dahulu, dalam ucapanperpisahan daripada mantanPemerintah TLDB Ke-16,Laksamana Pertama Dato SeriPahlawan Haji Othman,di mana beliau menyampaikansetinggi-tinggi penghargaankepada seluruh warga TLDB ataspencapaian, usaha dan semangatperjuangan bagi memenuhitugas dan tanggungjawab yangdiberikan.

  Beliau juga menasihati wargaTLDB untuk memperingati nilaiteras Angkatan Bersenjata DirajaBrunei (ABDB) dengan lebihmenekankan kepada takwa danmengingati Allah SubhanahuWata'ala dalam kehidupan seharianbekerja serta memupuk semangatberpasukan kerana kejayaan hanyadatang dengan semangatberpasukan yang tinggi.

  ''Saya berbangga denganpencapaian-pencapaian signifikanyang kita kecapi lebih-lebih lagitahap profesionalisme yang sangattinggi. Ini dapat dilihat denganpenglibatan latihan-latihan yangsemakin meningkat di antarasesama agensi-agensi tempatanmahupun bersama angkatan lautantarabangsa, antaranya pelayaranjarak jauh ke Qingdao, RepublikRakyat China, ke Busan, RepublikKorea, Republik Singapura padabulan April dan Mei 2019, juga

  menyertai latihan-latihan pelbagaihala iaitu ASEAN-US MaritimeExercise 2019 di Thailand danyang terkini ialah pelayaran jarakjauh ke Hawaii, Amerika Syarikatbagi menyertai latihan maritimpelbagai hala terbesar di dunia,Eksesais RIMPAC 2020 di dalammisi penembakan peluru berpanduKDB DARULEHSAN,'' jelasnya.

  Semua kejayaan ini adalahberkat usaha dan semangat juangyang tinggi yang mempamerkankualiti dan keperkasaan wargaTLDB.

  Namun demikian jelasnya, kitajangan leka dan berasa puas. Kitaharus berusaha untuk memperbaikidan meningkatkan kualitikeupayaan dan kemantapanbarisan pemimpin-pemimpin danjuga mereka yang dipimpin agar iaseirama dan senada, membentukkeharmonian dalam menanganitugasan-tugasan utama TLDB.

  Dalam masa yang sama, mantanPemerintah TLDB Ke-16,Laksamana Pertama Dato Seri

  Pahlawan Haji Othman juga turutmemberikan nasihat agarmemastikan TLDB akan teruscemerlang dan mantap sebagaisebuah institusi pertahananyang berupaya menangkisancaman-ancaman dan melayaricabaran-cabaran dengan penuhkebijaksanaan.

  Majlis diteruskan denganUpacara Menandatangani SijilSerah Terima Tugas yangkemudiannya diadakanmenandakan penyerahan tugassebagai Pemerintah TLDB dandiikuti dengan bacaan DoaSelamat yang dibacakan olehPegawai Jabatan Agama ABDB(JAMA'AT), Kapten MohammadFarid bin Mohammad Raffi.

  Sejurus itu, Pemerintah TLDByang baharu menerima tabikhormat dan memeriksa kawalankehormatan bagi menandakanpenerimaan jawatan, dankemudian menyampaikan ucapanperasmian beliau sebagaiPemerintah TLDB Ke-17.

  Penandatanganan kontrak projek sistem pemantauan

  BANDAR SERI BEGAWAN,Khamis, 31 Disember. - Sebagaikomitmen berterusan KerajaanKebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultan danYang Di-Pertuan Negara BruneiDarussalam bagi memastikankesejahteraan serta kepentinganrakyat negara ini sentiasa terjaga,Majlis Menandatangani KontrakProjek Sistem PemantauanNational Coastal SurveillanceSystem berlangsung pagi tadi,bertempat di Bilik Conference East

  Wing 1, Bangunan JabatanPerdana Menteri (JPM).

  Kontrak di antara PusatPenyelarasan MaritimKebangsaan (PPMK), JPM danGeneral Dynamics MissionSystems-Canada ditandatanganioleh Setiausaha Tetap(Keselamatan, Penguatkuasaandan Undang-Undang), JPM,Leftenan Kolonel (B) PengiranHaji Muhamad Sazali bin PengiranHaji Yakob bagi mewakili pihakKerajaan Kebawah Duli Yang

  Maha Mulia Paduka Seri BagindaSultan dan Yang Di-PertuanNegara Brunei Darussalam.

  Penandatanganan ini disaksikanoleh Pesuruhjaya Tinggi Kanadake Negara Brunei Darussalam,Puan Yang Terutama JeanneteStovel.

  Turut menghadiri acaraberkenaan ialah Charge d'AffairesKedutaan Amerika Syarikat keNegara Brunei Darussalam, PuanEmily Fleckner, Ahli-ahliJawatankuasa Pandu Projek NCSS

  serta Tim Projek NCSS.Sebelumnya, kontrak tersebut

  ditandatangani di Ottawa, Kanada,pada Selasa, 15 Disember 2020oleh David Ibbetson selakuNaib Presiden SyarikatGeneral Dynamics MissionSystems-Canada.

  Acara tersebut disaksikan olehPesuruhjaya Tinggi Negara BruneiDarussalam ke Kanada, Tuan YangTerutama Kolonel (B) PengiranHaji Kamal Bashah bin PengiranHaji Ahmad.

  Projek yang mengambil tempoh24 bulan pembinaan ini, apabilasiap nanti adalah merupakanrangkaian pemantauan (networkof surveillance) maritim negaramerangkumi persisiran pantaiBrunei, Teluk Brunei serta SungaiBrunei melalui pemasanganbeberapa sistem pengesanan.

  Keupayaan ini apabilaberoperasi sepenuhnya nantiakan membolehkan pengesanan(detection) dan pemantauan secaraberterusan (real time surveillance)di persekitaran maritim untukmengetahui aktiviti-aktiviti yangberlaku di kawasan tersebut.

  Sistem ini akan membantu pihakagensi kerajaan dalam menanganiaktiviti yang menyalahi

  undang-undang negara atauancaman jenayah yang bersifatlokal mahupun rentas sempadan.

  Di samping itu, sistem ini jugadihasratkan untuk membantuusaha dalam menangani insidenmaritim seperti misi menyelamatatau kemalangan di air.

  Keseluruhan sistem ini nantiakan berada di bawah pusatperintah dan kawalan (commandand control) PPMK sebagai salahsatu aset maklumat strategik bagiagensi - agensi penguatkuasaanKerajaan.

  Syarikat General DynamicsMission Systems adalahmerupakan sebuah syarikatkelengkapan dan perkhidmatanpertahanan keenam terbesar didunia yang beribu pejabat diAmerika Syarikat. Syarikat inimemiliki cawangan lebih dari 70buah negara di seluruh dunia.

  Pelaksanaan projek ini akanmerangkumi inisiatif bagipemindahan pengetahuan teknikalserta pengetahuan pengurusankepada Negara BruneiDarussalam. Ia juga beraspirasiuntuk melibatkan penyertaanrakyat negara ini secara maksimaldi dalam fasa perlaksanaan danfasa operasi.

 • HARI SABTU 2 JANUARI 202110 AGAMA / NASIONAL

  Mensyukuri nikmatkeamanan dan kesejahteraan

  ���������� ���� �������� ������ ����'�������� ����������� ����������� ������ ������������ ������������������� ����������� ����� ��������� ���� �� ���� �� ����������'�� ��� ��� ����� ���� �����

  �������� ����������� ���� ������������ ���� �������� ���������� ��

  ������ ����'��� ���� ����������� ���������� �� ����� ��� ������ ��������������� ���� ��������

  �� ����� �� ������ ����'�������� ������ �������� ���� ����������� �� ���� ����� ����� ! " ���� ������� ���� ������� ��������� #�� ����� ���� ������� ���� ������ �������� ���������� ������ ����'�� ������ �����

  $������� ���� ����� ������ ��� ������������ ������� �� ��� %������������ ����� ��� ����� �� ��� ������� ���� ���� ���������� �������������� �� ������ ����'����� ��� �������� ���������� ���������� �������� ��� �������������� ���%�������� ��� �������� ���������#������ ���� ���� ��� ��� ��� ��������� ���������� ������ �������� ��

  ������ ����'�� ���� ���� ����������� ������ ��� ���� ���� ����������� �������� ���� ���� ��������� ����� &����� �� ����������'�� ���� ���� #����� ���� ( )������ � ''��� �������� ������

  ��� ���� ���������� ����������������������� � ''���� ��������������� ���� ��������� �������������� ��������� ����� ������� ������� ������ ��� ���������� ��� ���� ����������� �������� ����� �������� ������ ��� ��������������� ������� ������ �����''�*������� ��� ������������ ���

  ���� ������ ��� ������� ���������� ������ ����'�� ���� ������������ #�� ������ ����� �������������� ��� ������������� ������������� �������� ������������� ��������� ����� ����� ����������������� $������� ����� �������� ����������� �������� ��� �������������� ������ �������� ���� ����������� #���� ������� ������������������� ��� ���� ���� �������

  ������ ��� ������ ����� #��� �����

  �������� ��������� #��� ������ ������������

  ��������� ������������ ��� �������������� ���� ���������� ��������������� ��������� +� ���� ��� ������������� ���,��� ���� �������� ������

  ��� �������� ������� �� ���������� ������ ������ ������������������ ���� ���������� ����������������������� �������������� ����� ����� ����������������������� ��� ��� -������-��� %����� ������ .--%�/����������� ���� ���� ������ ����

  ���� ��� ���� ����� " $������ ! "������� "!! ���� ���� --%� ��� ���

  ������� ���� ���,�,� ���� ������ �� ��������� ���� ������ �������� ������ �������� '�������������� 0��� �������� ���� *������������� ���� %����' ������������� ������� ������� -������"!! ���� --%� ���� ���� ����--%� ������ ������� ���� ������

  �� ������ ������ %����������� �������� ���� ����������� ������� ����� ���� ������������� ���,��� ������ ������ �������� ���������� ��������� ����������� ������� ���������������� ����� ����1���� ��������� ������� �������� ��� ������������������ ��� ���� ����� ������� ��������� ������ ���� ������� ������������������� ������������ ������������� ������� ���� ������������+� ���� ��������� ���������

  ��� ����������� ���� ���� ������ ����������� ��� ������������� ������� ���������������� ��������� ����

  ������������� ��� ��������� ������������������ ���� ������ ����������*��� ����� ������ ��� �������� �������� ��� ������ ���������

  ��������� �� ��� ������� �������� ���� ���������� ������ ����������� ������ ������� ���������� ���� �������� �������� ������

  ���� ���������� �������� ��������������� ������ ���� ���� ���,�����&����� �� ������ ����'������ ���� ����'���� ���� )������ � ''��� �����������������

  ���� ����� ��������� ��� ������������ �������� �������������������� ���� ��� ��������� ������������������� ����''��������� ��������� ������ ����

  ����� ����� ! " ��� ������������� ������������ ������� 2���-��� *��"!! ���� ���� ����������

  ����� ������ �� ����������'�� ���� ��������� ���������

  ����� �������� ����� ����������������� ��� ���������� ��������� ������ ���� 3� 4�

  � ������������ � ''��� ��� ����

  ��������� � '' ������� ������������!��� ��� �������������� �������� "���������� ��������������� ������������� ���� ����������������� ��������� ���� �����#����� $����� ����� ������� ���''�.���� 5�1��� ���� 6!/

  Terima sumbangan wakaf

  Berita dan Foto :Haji Ariffin Mohd. Noor / Morshidi

  LAMBAK KIRI, Khamis, 31Disember. - Wakaf merupakan satuibadah menyerahkan harta yangdimiliki untuk kegunaan umatIslam dengan niat sebagai ibadahsemata-mata demi mendekatkandiri kepada Allah SubhanahuWata'ala.

  Para ahli fiqh dan ulamaberpendapat amalan wakafmerupakan ibadah yang berbentuksedekah jariah di manamenjanjikan ganjaran pahala yangberkekalan dan ada kepadapewakaf buat selama-lamanyaserta ibadah ini sangat dituntut didalam Islam.

  Firman Allah dalam SurahAl-Baqarah, ayat 261 yangbermaksud, ''Perbandingan

  pahala bagi orang-orang yangmembelanjakan harta merekapada jalan Allah seumpama sebijibenih yang tumbuh menerbitkantujuh tangkai dan tiap-tiaptangkai itu pula terdapat 100 biji.Dan ingatlah Allah akanmelipatgandakan pahala bagisesiapa yang dikehendaki-Nya danAllah Maha Luas (Kurnia-Nya)lagi Maha Mengetahui''.

  Sehubungan itu, dalamsama-sama meraih keberkatanAllah Subhanahu Wata'ala,Kumpulan Meraih Berkahturut sama menyempurnakansumbangan wakaf berupa dua unittangki dan pam air, set pembesarsuara serta kita-kitab rujukanhasil sumbangan ikhlas wakaf

  hamba-hamba Allah yangdiadakan di Dewan SembahyangPerempuan, Masjid Skim TanahKurnia Rakyat Jati (STKRJ)Kampung Lambak Kiri, di sini.

  Penyerahan wakaf dua unittangki dan pam air bagi kegunaanMasjid STKRJ Kampung LambakKiri disempurnakan oleh DayangHajah Florinda binti Haji Mejenisdan diterima oleh imam masjidberkenaan, Pengiran Haji Mohd.Salleh bin Pengiran Haji Zakaria.

  Sementara itu, penyerahan

  wakaf berupa peralatan pembesarsuara kepada Sekolah MenengahLambak Kiri diserahkan olehwakil kumpulan Dayang SitiMariam binti Haji Md. Jaafar danditerima oleh Pengetua SekolahMenengah Lambak Kiri, DayangRosmawati binti Mohammaddiikuti dengan penyerahan wakafperalatan pembesar suara danbuku-buku rujukan RaudhahAl-Minhaaj, Pusat PengajianAgama dan Al-Quran yangditerima oleh Pengasas Pusat

  Al-Minhaaj, Abdul Rahman binHaji Ajak dan masing-masingdiserahkan oleh Pengiran HajahHalijah binti Pengiran Haji Damitdan Dayang Hajah Hamidah bintiHaji Ahmad.

  Bagi memberkati majlis, DoaSelamat dibacakan oleh imammasjid berkenaan, Pengiran HajiMohd. Salleh. Antara yang hadirpada majlis tersebut ialah jemaahtakbir masjid berkenaan danwarga Kumpulan MeraihBerkah.

  PENGETUA Sekolah Menengah Lambak Kiri, Dayang Rosmawati binti Mohammad semasa menerima wakafperalatan pembesar suara daripada wakil Kumpulan Meraih Berkah, Dayang Siti Mariam binti Haji Md. Jaafar(atas kiri). Sementara gambar atas, penyerahan wakaf dua unit tangki dan pam air disempurnakan oleh DayangHajah Florinda binti Haji Mejenis dan diterima oleh Imam Masjid STKRJ Kampung Lambak Kiri, Pengiran Haji Mohd.Salleh bin Pengiran Haji Zakaria.

 • HARI SABTU 2 JANUARI 2021 11NASIONAL

  COVID-19 : 5 kesaktif jalani rawatan

  Siaran Akhbar dan Infografik :Kementerian Kesihatan

  BANDAR SERI BEGAWAN,Khamis, 31 Disember. -Kementerian Kesihatanmemaklumkan kepada orangramai bahawa alhamdulillah,tidak ada kes baharu disahkansetakat 12.00 tengah hari ini,

  menjadikan jumlah keseluruhankes COVID-19 di Negara BruneiDarussalam adalah seramai157 orang.

  Melalui Siaran Akhbarmengenai Situasi TerkiniJangkitan COVID-19 di Negara

  Brunei Darussalam (NBD),Kementerian Kesihatan jugamemaklumkan bahawa setakat ini,NBD mencatatkan 239 hari kessifar, iaitu bagi kes terakhirjangkitan tempatan COVID-19sejak laporan terakhir dicatatkanpada 6 Mei lalu.

  Dalam pada itu, setakat ini,sebanyak 16 kes import dicatatkan,iaitu sejak kes terakhir jangkitantempatan berkenaan dilaporkan.

  Menurut Kementerian Kesihatanlagi, seramai lima kes aktifmasih menjalani rawatan diPusat Pengasingan Kebangsaan,manakala jumlah keseluruhan kesyang sembuh setakat ini, seramai149 orang.

  Kementerian Kesihatan turutmemaklumkan mengenai SituasiTerkini Jangkitan COVID-19 diNBD, di mana seramai 643orang sedang menjalanipengasingan diri mandatori,sementara seramai 10,355 orangmenamatkan pengasingan dirimandatori sejak Mac 2020.

  Seterusnya, dalam tempoh 24jam lalu, sebanyak 68 sampelujian virus SARS-CoV-2dilaksanakan dan ini membawajumlah keseluruhan ujianmakmal dijalankan sejak Januari2020 ialah sebanyak 83,176ujian.

  Untuk maklumat lanjutdan perkembangan terkini,orang ramai boleh melayariLaman Sesawang KementerianKesihatan, iaitu www.moh.gov.bnatau menghubungi Talian NasihatKesihatan 148 atau melaluiaplikasi BruHealth.

  Negara teruskankomitmen laksanakan

  penanaman pokokSiaran Akhbar :

  Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan

  Dari muka 6

  Siaran Akhbar dan Foto : Kementerian Pertahanan

  PEMERINTAH ABDB (tengah) semasa sesi bergambar ramai bersama Puan Yang Terutama Pesuruhjaya TinggiAustralia ke Negara Brunei Darussalam (dua, kiri) pada Majlis Penyerahan Alat Kelengkapan Makmal COVID-19berlangsung di Kompleks Perubatan Bolkiah Garison.

  ABDB terima alatkelengkapan makmal COVID-19

  BOLKIAH GARISON, Rabu, 30Disember. - Pemerintah AngkatanBersenjata Diraja Brunei (ABDB),Mejar Jeneral (U) Dato SeriPahlawan Haji Hamzah bin Haji

  Sahat menerima alat-alatkelengkapan makmal COVID-19daripada Jabatan PertahananKerajaan Australia melaluiPesuruhjaya Tinggi Australia

  ke Negara Brunei Darussalam,Puan Yang Terutama TiffanyMcDonald, pada MajlisPenyerahan Alat KelengkapanMakmal COVID-19, yang

  berlangsung di KompleksPerubatan Bolkiah Garison,hari ini.

  Puan Yang Terutama TiffanyMcDonald mengakui usahaBrunei dalam pengurusanCOVID-19 dan menyedariperanan ABDB dalammemberikan tindak balas melaluiPendekatan Whole of Nationterhadap kerangka ujianCOVID-19 Brunei.

  Menekankan semula lawatankerja Puan Yang Terutama kemakmal sementara ABDB padaawal bulan lepas, beliau berharapkelengkapan baharu ini akanmembantu dalam mewujudkanmakmal tetap di KompleksPerubatan Bolkiah Garison.

  Pemerintah ABDB turutmelahirkan rasa penghargaannyadan mengalu-alukan lebih banyakhubungan dua hala di antarakomuniti perubatan tenterakedua-dua negara melaluiADMM Plus Experts' WorkingGroup in Military Medicineyang dipengerusikan bersamaoleh Australia dan Brunei,pada 2020 - 2023 dan

  melalui Persidangan PerubatanKetenteraan ASEAN (ASEANMilitary Medicine Conference)secara maya, yang akandiadakan pada Mei 2021, yangakan memaparkan topik-topik mengenai 'KesiapsiagaanPandemik'.

  Pemerintah ABDB jugaberharap usaha sebegini akanmembuka lebih banyak peluangpertukaran dan penyelidikankolaboratif dalam perubatanketenteraan.

  Turut hadir di majlis tersebut,Ketua Staf ABDB, Kolonel (U)Abdul Rahman bin HajiDurahman; Pengarah JabatanarahPerisikan Kementerian Pertahanan(KEMENTAH), Kolonel (U) HajiMohd. Muluddin bin AwangHaji Latif; Pengarah JabatanarahLogistik KEMENTAH, LeftenanKolonel Haji Abdul Kadir binHaji Mahmud; Ketua PegawaiPerubatan ABDB, Kolonel Dr.Haji Awang Mohd. Hafizul binHaji Awang Hassan; dan PenasihatPertahanan kepada SuruhanjayaTinggi Australia, Leftenan Koloneldan Hauser.

  Yang Berhormat juga menyatakan keperluan Jabatan Perhutanandalam memantau semua projek pembangunan yang melibatkanpenebangan pokok bagi mendukung Protokol Hijau yang akandilancarkan oleh Kementerian Pembangunan sebagai garis panduanuntuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di dalam sektorkerajaan.

  Acara diteruskan dengan sesi memanaskan badan dan seterusnyaaktiviti penanaman pokok oleh Yang Berhormat MenteriSumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat MenteriPembangunan, Yang Berhormat Menteri Pengangkutan danInfokomunikasi dan Yang Berhormat Menteri Tenagadi kawasan penanaman yang dikhaskan, diikuti dengan penanamanpokok beramai-ramai oleh para jemputan yang lain.

  Seterusnya, acara diteruskan lagi dengan aktiviti brisk-walk dantinjauan ke zon-zon penanaman pokok terdahulu di sekitar kawasantaman tersebut.

  Acara penanaman pokok sejumlah 200 pohon anak pokokyang terdiri daripada pokok-pokok jenis Tabebuia Kuning(Tabebuia Aurea), Ubah (Syzgium Myrtifolium) dan Ru Runang(Gymnostoma Nobile).

  Ini adalah merupakan acara penanaman pokok yangterakhir diadakan oleh pihak KSSUP bagi penutup tahun2020.

  Selain itu, turut menyertai acara tersebut ialah Setiausaha TetapKSSUP, Dayang Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab;Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, PengiranDatin Shazainah binti Pengiran Dato Paduka Shariffuddin; Duta-dutaBesar dan Pesuruhjaya-pesuruhjaya Tinggi ke NBD; Ketua-ketuaJabatan serta pegawai kanan dan kakitangan dari KSSUP danKementerian Pembangunan, bank-bank dan syarikat-syarikatkilang papan.

 • HARI SABTU 2 JANUARI 202112 NASIONAL

  Siaran Akhbar : Jabatan Perdana Menteri

  Kebenaran pelajarke UK ditangguhkan

  BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 30 Disember. - Berikutanmakluman daripada Kementerian Pendidikan semasaSidang Media yang diadakan pada 24 Disember 2020 mengenaipenangguhan sementara kebenaran pelajar-pelajar untuk membuatperjalanan ke United Kingdom (UK), denganitu, Jabatan Perdana Menteri ingin memaklumkan bahawakebenaran keluar negeri bagi pelajar-pelajar berkenaanke UK juga akan ditangguhkan buat sementara waktusehingga 31 Januari 2021, tertakluk kepada penilaian risikoKementerian Kesihatan.

  Ini adalah termasuk kebenaran awal pelajar-pelajaryang berhasrat untuk membuat perjalanan ke UK mengikutPenerbangan Diraja Brunei pesawat BI003, yang dijadualkan padaSabtu, 2 Januari 2021.

  Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar yang mempunyai keperluanpengajian tertentu dan tidak ada disediakanpilihan pembelajaran (termasuk peperiksaan) secara dalam talian(online), di institusi pengajian masing-masing, perlulahmenghadapkan permohonan terlebih dahulu ke KementerianPendidikan bagi mendapatkan pertimbangan khas untuk membuatperjalanan ke UK.

  Bantu jana, stabilkan ekonomi negara

  BANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 1 Januari. - Alhamdulillahkita telah melangkah ke tahun

  baharu dan meninggalkan tahun2020 dengan pelbagai peristiwajuga kenangan, baik yang manis

  mahupun pahit.Kedatangan tahun 2021 ini bakal

  memberi impak kepada seluruhmanusia sejagat dan tidakterkecuali rakyat di negara ini yangbegitu bersemangat menyambutkedatangan tahun baharu 2021walaupun masih dalam suasanaatau keadaan norma baharu.

  Bagi kebanyakan orang, tahunbaharu adalah masa terbaik untukmenanam azam baharu, bukansahaja untuk diri sendiri, tetapijuga untuk negara tercintasupaya dapat memberikan manfaatkepada masyarakat secarakeseluruhannya.

  Bagi Awang Md. Azmi binTimbang dari RancanganPerumahan Negara (RPN)Kampung Rimba, yang ditemuibaru-baru ini menyatakan bahawaazam baharunya adalah lebihkepada mendukung matlamatWawasan Brunei 2035.

  ''Saya berhasrat untuk menjanahasil pendapatan yang menjuruskepada pertumbuhan ekonomi,iaitu di bidang pertanian. Kesanpandemik menimbulkan pelbagaidugaan serta mempunyaihikmah-hikmah yang tertentu danjika difikirkan kembali, adaperkara-perkara positif yang bolehdijadikan panduan pengajaran,''jelasnya ketika ditemu bualPelita Brunei.

  Seperti yang beliau maklum,mengikut statistik, Negara Brunei

  Darussalam masih lagimemerlukan atau bergantung hasilimport dari negara-negara lain.

  Oleh yang sedemikian, beliaubertekad merealisasikan azamnyademi menyahut tiga matlamatwawasan negara, iaitu rakyat yangberkemahiran dan berjaya;kehidupan rakyat yang berkualititinggi; juga ekonomi yang dinamikdan berdaya tahan.

  Sementara itu, Dayang SitiMardina binti Masdi dariKampung Mulaut, pulamenyatakan, walaupun tahun 2020merupakan tahun yang amatmencabar bagi dunia yang dilandapandemik COVID-19, beliau tetapberharap dan berazam agar tahun2021 akan membawa sinar harapansemula kepada dunia.

  ''Semoga dunia akan kembalipulih dan kita pun akan dapatmenjalani kehidupan harian sepertikebiasaannya. Saya juga berharapagar vaksin COVID-19 akan dapatdiberikan kepada mereka yangmemerlukan dan individu yangmudah dijangkiti virus tersebut,''ujarnya.

  Selain itu, beliau berharap agarlebih banyak peluang pekerjaan

  dan perniagaan di dalam negarabagi memantapkan lagi ekonominegara dan pada masa yang sama,akan dapat menggalakkan rakyatuntuk terus menyokong kestabilanekonomi negara memandangkansekatan perjalanan keluar negaramasih lagi dikuatkuasakan ketikaini.

  Manakala azam tahun baharu2021 bagi Dayang Nur Nadirahbinti Haji Umar dari RPNKampung Lugu pula, inginmenjadi lebih baik dan yangterbaik untuk anak-anaknya, sekaligus berdisiplin dalam menabunguntuk diri sendiri juga anak-anak.

  Menurutnya, beliau akanmemastikan untuk menabungdan memotong mana-manaperbelanjaan yang kurangpenting.

  Menyentuh mengenaipembangunan negara, beliaumenjelaskan, bahawa tahun 2020banyak memperlihatkan kitasemua dalam pembangunandaripada pelbagai aspek, di mananegara kita sebenarnya sudahbergerak maju ke hadapan tanpakita sedari.

  Oleh : Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji AhmadFoto : Ak. Mohd. Aminol Adi Azraie Pg. Haji Nikman

  AWANG Md. Azmi bin Timbangdari Rancangan Perumahan Negara(RPN) Kampung Rimba.

  DAYANG Siti Nur Maziyyah binti Jinidari Kampung Penanjong, Tutong.

  DAYANG Nur Nadirah binti HajiUmar dari RPN Kampung Lugu.

  DAYANG Siti Mardina binti Masdidari Kampung Mulaut.

  AWANG Aimadudin bin Mawangdari Kampung Tanah Jambu.

  Oleh : Rohani Haji Abdul HamidFoto : Azmah Haji Ahad

  Hulur sumbangan derma

  LAMBAK KANAN, Jumaat, 1Januari. - Seramai lapan orangwarga emas yang tertua dantinggal di Kawasan 3 RancanganPerumahan Negara (RPN) LambakKanan dan tiga orang pelajar yanglulus dengan cemerlang dalamPeperiksaan Sekolah Rendah(PSR) 2019 dari SekolahRendah Dato Marsal menerimasumbangan derma daripada

  penduduk-penduduk RPN LambakKanan.

  Hadir bagi menyempurnakansumbangan derma tersebut ialahPegawai Daerah Brunei danMuara, Awang Misle bin HajiAbdul Karim dan isteri sertaberlangsung di kediaman rumahKetua Kampung Kawasan 3 RPNLambak Kanan, Awang HajiMahir bin Mohd. Yusof.

  Ke muka 24

  KETUA Kampung Kawasan 3 RPNLambak Kanan, Awang Haji Mahirbin Mohd. Yusof, juga PengerusiMajlis semasa menyampaikanucapan pada majlis tersebut.

  PEGAWAI Daerah Brunei dan Muara semasa menyampaikan sumbanganderma kepada warga emas yang tertua tinggal di Kawasan 3 RancanganPerumahan Negara (RPN) Kampung Lambak Kanan.

  Terdahulu pada acara tersebut,Pengerusi Majlis, Awang HajiMahir berkata bahawa tujuanutama sumbangan derma tersebutdiadakan adalah untuk menghargaiwarga emas kerana warga emas iniseharusnya dipandang sebagaisalah satu aset penting dan bernilaikhususnya di Negara Brunei

  Darussalam.Menurutnya lagi, warga emas

  merupakan nara sumber ataupakar rujukan disebabkan olehpengalaman hidup merekayang kaya dengan pelbagaibentuk.

  ''Di samping itu, warga emaskitani setentunya memiliki sumber

  pengetahuan yang berbezadaripada apa yang kitanimiliki, pastinya pengalamandan pengetahuan yang merekamiliki ini boleh kitanimanfaatkan dan jadikan sebagaiseri teladan dan panduan hidupkitani,'' ujarnya lagi pada majlistersebut.

  SEBAHAGIAN yang hadir pada majlis tersebut.

 • HARI SABTU 2 JANUARI 2021 13NASIONAL

  Siaran Akhbar :Autoriti Monetari Brunei Darussalam

  TERMA DAN SYARAT :1. Penyertaan dibuka kepada orang ramai yang berusia lingkungan 15 hingga 40 tahun,yang terdiri daripada rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam kecuali warga JabatanPenerangan.2. Pendapat awda hendaklah ditaip jarak langkau dua baris dan panjang pendapat awdamestilah antara 200 hingga 300 patah perkataan.3. Nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat lengkap dan nombor telefon hendaklahdisertakan dan dihantar kepada :

  Bahagian PELITA BRUNEI, Jabatan PeneranganLapangan Terbang Lama, BerakasBandar Seri Begawan, BB3510Negara Brunei Darussalam atau melalui e-mel :

  SIDANG PENGARANG MINDA PEMBACA

  [email protected]

  TAJUK-TAJUK MINDA PEMBACA :1. 'Kesan Negatif Kejadian Bencana Alam'. Tarikh Tutup : 6 Januari 20212. 'Langkah Memartabatkan Tulisan Jawi'. Tarikh Tutup : 13 Januari 20213. 'Pendidikan Anak-anak Tanggungjawab Ibu Bapa'. Tarikh Tutup : 20 Januari 2021

  Ekonomi globaldijangka menurun

  BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 31 Disember. - AutoritiMonetari Brunei Darussalam (AMBD) mengeluarkan KenyataanDasar AMBD bagi separuh tahun kedua 2020, hari ini.

  Dalam Kenyataan Dasar 2/2020 itu, AMBD mengongsikankadar pertumbuhan ekonomi global dijangka akan menurun sebanyak4.4 peratus bagi tahun 2020.

  Ekonomi domestik meningkat 2.6 peratus tahun-ke-tahun padaseparuh pertama 2020. Ramalan inflasi AMBD bagi tahun 2020kekal di dalam lingkungan 1 peratus hingga 2 peratus denganramalan inflasi dalam negara bagi tahun depan adalahdalam lingkungan 0 peratus hingga 1 peratus.

  AMBD juga memaklumkan bahawa tahap risiko secara keseluruhanbagi sektor perbankan pada Suku Ketiga 2020 adalah lebih rendahberbanding Suku Kedua 2020. Sektor perbankan mengekalkan tahapmodal dan kecairan yang tinggi serta menambah baik kualiti aset.Akan tetapi, sektor tersebut mengalami penurunan keuntungan.AMBD buat pertama kalinya menerbitkan kadar-kadar pembiayaan /pinjaman yang ditawarkan oleh industri perbankan bagi setiap sukutahunan di Laman Sesawang AMBD.

  Dalam meningkatkan usaha penyeliaan sektor perbankan,AMBD mengeluarkan rangka kerja Domestic Systemically ImportantBank (D-SIB). AMBD menghasilkan rangka kerja modal dankemampubayaran (solvency) berdasarkan risiko bagi sektor insuransdan takaful.

  Dengan sekatan perjalanan yang dikenakan untuk mengawalpenularan wabak COVID-19, sektor perniagaan pertukaran wangmasih teruk terjejas. Di samping pengenalan langkah sementarapada April 2020, AMBD juga mengeluarkan Notis 'TemporaryRegulatory Relief Measure for Money-Changing Business' pada15 Oktober 2020 untuk bantuan pengurangan pembayaran lesentahunan bagi satu kali (one-time).

  Sebagai sebahagian daripada usaha ke arah penubuhan BursaSaham di Negara Brunei Darussalam, AMBD mengeluarkan'Exposure Draft Listing Rules' kepada pihak berkepentingan padahujung bulan September 2020.

  AMBD mengendalikan proses konsultasi terhadap Notis'Requirement for Payment System' untuk mendapatkan maklum balasmengenai isi kandungan notis tersebut daripada pihak-pihakyang berkepentingan, seperti pembekal-pembekal perkhidmatanpembayaran (PSPs), bank-bank, peserta-peserta FinTech RegulatorySandbox dan syarikat-syarikat telekomunikasi (Telcos).

  Langkah-langkah interim yang diperkenalkan oleh AMBD danPersatuan Bank-Bank Brunei (BAB) pada Mac 2020 untukpengecualian yuran dan caj pemindahan wang antara bank-bankdomestik secara dalam talian meningkatkan penggunaan sistem RealTime Gross Settlement (RTGS) melebihi 90 peratus tahun-ke-tahundan Sistem Automated Clearing House (ACH) sebanyak 59.9 peratustahun-ke-tahun bagi tempoh April hingga September 2020.

  AMBD dan BAB bersetuju untuk melanjutkan tempoh pengecualianyuran dan caj pemindahan dana selama enam bulan mulai dari1 Oktober 2020 sehingga 31 Mac 2021.

  AMBD akan terus memantau perkembangan wabak COVID-19 danimpaknya terhadap sektor kewangan. Memandangkan impakCOVID-19 masih berterusan dengan perkembangan yang tidakmenentu, bank-bank adalah digalakkan untuk terus memberikanbantuan kepada para pelanggan yang masih memerlukan.

  Di samping usaha mempertingkatkan dan menyelaraskan rangkakerja peraturan regulatori bagi sektor kewangan yang berpandukanpiawaian antarabangsa dan amalan terbaik, AMBD memperluaskanlagi macro-prudential surveillance toolkit untuk mengurangkanrisiko sistemik sektor kewangan di negara ini. Kenyataan DasarAMBD 2/2020 yang lengkap boleh didapati di Laman SesawangAMBD di www.ambd.gov.bn.

  45 pain darah berjaya dikumpulkan

  BERAKAS, Khamis, 31Disember. - Sejumlah 45 paindarah berjaya dikumpulkansemasa acara Kempen DermaDarah anjuran Pusat PendermaanDarah, Jabatan PerkhidmatanMakmal, Hospital Raja IsteriPengiran Anak Saleha (RIPAS),Kementerian Kesihatan yangberlangsung di Pusat Membeli-belah Citis Square, di sini.

  Menurut Pengurus NextacloudTechnologies Sdn. Bhd., AwangHakim bin Yakob semasa ditemuiPelita Brunei berkata, kempentersebut adalah sempena akhirtahun 2020 bagi penderma yangpernah menderma darah sebelumini.

  Tambahnya, darah yangdikumpul diharap dapat membantuuntuk menambah simpanan darahyang ada pada masa ini bagi bulanJanuari dan Februari tahunhadapan.

  Menyentuh mengenai aplikasi

  'BloodKad' yang digunakan olehpara penderma darah, beliaumenjelaskan, ia bermula padatahun 2017, di mana telahdisokong oleh KementerianKesihatan melalui JabatanPerkhidmatan Makmal, untukdiguna pakai sebagai satu caramenderma darah di HospitalRIPAS dan Jerudong ParkMedical Centre (JPMC).

  Terangnya lagi, respons dariorang ramai mengenai aplikasitersebut sangat menggalakkan, dimana para penderma tidak perlulagi menggunakan atau mengisikertas borang seperti sebelum ini.

  Dengan menggunakan aplikasitersebut katanya, para pendermaboleh mengisi borang yangdisediakan dalam aplikasi'BloodKad' terlebih dahulu.

  Selain itu, ia bertujuan untukmembantu menambah tabungdarah bagi keperluan sesiapasahaja yang memerlukannya,kempen tersebut juga membantuPusat Pendermaan Darahmemenuhi misi bagi memastikan

  ketersediaan bekalan darah yangselamat dan boleh dipercayai padasaat-saat kecemasan dan bila-bilamasa.

  Oleh : Haniza Abdul LatifFoto : Ak. Mohd. Aminol Adi Azraie Pg. Haji Nikman

  PENGURUS Nextacloud TechnologiesSdn. Bhd., Awang Hakim binYakob semasa ditemu bual olehPelita Brunei.

  SUASANA para penderma darah yang menderma darah pada Kempen Derma Darah bertempat di Pusat Membeli-belahCitis Square, Berakas.

  PEMERIKSAAN bagi pendermadarah setelah selesai membuatpendaftaran.

 • HARI SABTU 2 JANUARI 202114 NASIONAL

  Bantu ringankanperbelanjaan persekolahan

  BENGKURONG, Rabu, 30Disember. - Universiti IslamSultan Sharif Ali (UNISSA)melalui Pusat Penataran Ilmu danBahasa mengadakan ProgramHamlah Khairiyyah : Back toschool 2.0, bertempat di JalanKuala Lurah, Kampung LimauManis.

  Seramai 12 penerima, terdiridaripada anak-anak yatim danpelajar daripada SekolahMenengah Masin; juga SekolahRendah Rimba I yangkurang berkemampuan menerimasumbangan berupa keperluanperalatan sekolah untuk persediaanmemasuki tahun persekolahan2021 yang akan datang.

  Penyerahan dermadisempurnakan oleh PengarahPusat Penataran Ilmu dan Bahasa,

  UNISSA, Dr. Haji Hambali binHaji Jaili.

  Antara tujuan program inidiadakan ialah bagi membantumeringankan bebananperbelanjaan persekolahan untukanak-anak yatim dan anak-anakyang kurang berkemampuan.

  Majlis dimulakan dengan bacaanSurah Al-Fatihah, seterusnyabacaan Tahlil, dipimpin olehPengarah Pusat Penataran Ilmudan Bahasa, UNISSA, Dr. HajiHambali.

  Majlis tersebut merupakan kalikedua diadakan oleh PusatPenataran Ilmu dan Bahasa,UNISSA. Diharap sumbangan iniakan dapat membantumeringankan perbelanjaanpersekolahan bagi anak-anakyatim juga keluarga mereka.

  Siaran Akhbar dan Foto :Universiti Islam Sultan Sharif Ali

  Bantu masyarakatberkeperluan : Tandaprihatin, pemedulian

  Berita dan Foto :Ihsan AJK Takmir Masjid Kampung Sungai Besar

  PENERIMA bantuan Program Hamlah Khairiyyah : Back to school 2.0 pada sesi bergambar ramai bersama PengarahPusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Dr. Haji Hambali bin Haji Jaili (berdiri, belakang,empat dari kanan), di Jalan Kuala Lurah, Kampung Limau Manis.

  BANDAR SERI BEGAWAN,Rabu, 30 Disember. -Seramai 10 ibu tunggaldan yang kurang berkemampuanbagi Masjid Kampung SungaiBesar menerima sumbanganberbentuk makanan asasi,pada majlis yang berlangsungdi masjid berkenaan,di Kampung Sungai Besar,di sini.

  Penasihat Ahli Jawatankuasa