Top Banner
[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 PENGENALAN Ilmu pengetahuan murid tidak semuanya berasal daripada maklumat deria yang wujud secara bebas dalam persekitaran yang diserap ke dalam fikiran murid melalui pengalaman pancaindera, atau kewujudan pengetahuan sejadi dalam mental, tetapi ilmu pengetahuan itu diperolehi dengan cara membina sendiri oleh setiap murid melalui pengalaman, renungan dan pengabstrakan. Tiga faktor yang mendorong kanak-kanak mencapai pemahaman ialah sediakan suasana pembelajaran yang bermakna, galakkan murid untuk membuat keputusan dan berikan kesempatan untuk mereka menghalusi pemikiran dengan cara saling bertukar pendapat. Guru berperanan juga untuk merangsang tindakan mental kanak-kanak semasa kanak-kanak sendiri bertindak ke atas sesuatu objek. Dengan itu, mereka boleh membina idea-idea sendiri. Pembelajaran terdahulu dikaitkan dengan pembelajaran terbaru. Konstruktivisme menegaskan kepentingan membina pengetahuan secara aktif melalui proses saling pengaruh antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru.. Unsur konstruktivisme yang paling penting adalah bahawa seseorang membina pengetahuan dirinya sendiri secara aktif, dengan cara membandingkan maklumat baru dengan pemahamannya yang sedia ada. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 1
36

129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

Jan 24, 2016

Download

Documents

isza

magnet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

PENGENALAN

Ilmu pengetahuan murid tidak semuanya berasal daripada maklumat deria yang

wujud secara bebas dalam persekitaran yang diserap ke dalam fikiran murid melalui

pengalaman pancaindera, atau kewujudan pengetahuan sejadi dalam mental, tetapi ilmu

pengetahuan itu diperolehi dengan cara membina sendiri oleh setiap murid melalui

pengalaman, renungan dan pengabstrakan.

Tiga faktor yang mendorong kanak-kanak mencapai pemahaman ialah

sediakan suasana pembelajaran yang bermakna, galakkan murid untuk membuat

keputusan dan berikan kesempatan untuk mereka menghalusi pemikiran dengan cara

saling bertukar pendapat. Guru berperanan juga untuk merangsang tindakan mental kanak-

kanak semasa kanak-kanak sendiri bertindak ke atas sesuatu objek. Dengan itu, mereka

boleh membina idea-idea sendiri.

Pembelajaran terdahulu dikaitkan dengan pembelajaran terbaru.

Konstruktivisme menegaskan kepentingan membina pengetahuan secara aktif melalui

proses saling pengaruh antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru..

Unsur konstruktivisme yang paling penting adalah bahawa seseorang membina

pengetahuan dirinya sendiri secara aktif, dengan cara membandingkan maklumat baru

dengan pemahamannya yang sedia ada. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan sebarang

perselisihan idea atau miskonsepsi demi mencapai pemahaman baru.

Kanak-kanak telah memperoleh pengalaman tentang alam sekitar sejak

dilahirkan. Mereka telah mengembangkan idea-idea yang membolehkan mereka memahami

apa yang berlaku di sekeliling. Mereka membawa idea-idea informal itu ke dalam bilik

darjah.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 1

Page 2: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

Walaubagaimanapun, bukan semua idea atau pengalaman mereka boleh

memberikan gambaran yang jelas kepada pemerhati kerana konsep yang terlibat dalam

fenomena alam susah difahami malah sangat sukar diterangkan secara saintifik.

Penyesuaian dan gabungan idea daripada pemerhatian fenomena seharian dengan konsep

yang dipelajari di dalam bilik darjah selalunya menghasilkan miskonsepsi.

Tujuan pendidikan Sains adalah memberi penerangan yang selanjutnya supaya

idea-idea mereka menjadi konsep-konsep yang lebih bermakna. Konsep yang silap perlu

diperbaiki supaya miskonsepsi murid terhadap pembelajaran sains tidak berterusan.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 2

Page 3: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

MAKSUD MISKONSEPSI

Miskonsepsi adalah andaian dan penerangan kurang tepat tentang sesuatu

fenomena yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya (Martin et al 2000). Manakala

Novak dan Gowin (1984) menyatakan bahawa miskonsepsi adalah merupakan suatu

interpretasi konsep-konsep dalam sesuatu pernyataan yang tidak dapat diterima.

Disebabkan penerangan tentang sesuatu konsep tadi tidak sama dengan penerangan yang

diberikan oleh ahli sains maka idea kanak-kanak tadi dikenali sebagai miskonsepsi.

Hancock (1940) mentakrifkan miskonsepsi ialah ‘apa-apa kepercayaan yang tidak

berasas yang tidak mengandungi unsur ketakutan, nasib yang baik, iman, atau campur

tangan ghaib' (halaman 208). Barrass (1984) pula mentafsirkan miskonsepsi sebagai

'kesilapan' atau kesilapan, 'salah faham' atau idea-idea yang mengelirukan, dan 'salah

faham' atau misinterpretations fakta. Beliau mengatakan bahawa guru-guru dan pelajar-

pelajar yang lebih cerdik boleh membetulkan kesilapan.

Miskonsepsi juga mungkin dirujuk sebagai tanggapan prasangka, kepercayaan

bukan saintifik, teori naif, konsep bercampur, atau salah faham konsep. Pada dasarnya,

dalam bidang sains, ini adalah kes-kes di mana sesuatu yang kanak-kanak tahu dan

percaya tidak sama dengan konsep saintifik . Kebanyakan kanak-kanak yang berpegang

teguh kepada konsep yang salahTIDAK menyedari bahawa idea-idea mereka adalah salah.

Apabila mereka diberitahu konsep mereka itu salah, mereka sukar untuk mengaku

kesalahan mereka lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai miskonsepsi untuk masa yang

lama. Memiliki miskonsepsi boleh mempunyai kesan yang serius kepada pembelajaran

kanak-kanak.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 3

Page 4: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

MISKONSEPSI PELAJAR DALAM SAINS

Maksud miskonsepsi

Kanak-kanak belajar dan memahami dunia sekeliling mereka melalui proses yang

dilakukan oleh seorang ahli sains. Mereka akan gunakan semua deria untuk belajar tentang

objek atau fenomena yang sedang mereka kaji. Daripada pemerhatian dan jawapan yang

mereka terima, mereka akan memahami objek atau fenomena yang dikaji.

Teori yang mereka bina adalah logic dan rasoinal sebab ianya berdasarkan bukti dan

pengalaman mereka. Pengalaman mereka yang terhad dan tahap pemikiran mereka juga

belum mantap. Apabila mereka mempelajari sains, mereka sudah punyai idea atau

kefahaman mereka sendiri tentang konsep dan fenomena yang akan diajar oleh guru.

Konsep awal yang dimiliki kanak-kanak disebut konsepsi. Konsep awal atau konsepsi yang

tidak sesuai dengan konsep ilmiah dipanggil miskonsepsi.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 4

Page 5: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

CARA-CARA MENGENALPASTI MISKONSEPSI DALAM SAINS.

TEMUBUAL

Guru boleh memilih beberapa konsep yang dianggap sukar dan abstrak oleh

kanak-kanak. Kanak-kanak diajak untuk mengekspresikan idea mereka

mengenai konsep-konsep yang telah dipilih oleh guru. Guru akan dapat mengerti

latar belakang munculnya miskonsepsi yang ada sekaligus dinyatakan dari mana

mereka memperolehi miskonsepsi tersebut.

Dua kaedah temu bual:

Interviews about instances (Osborne and Gilbert, 1980)

Interviews about events (Osborne and Freyberg, 1987)

Temubual dijalankan selama lebih kurang 40 minit dan dirakam perbualannya.

Perbualan kemudian di transkripsi dan dianalisis.

PENYOALAN.

Guru boleh menyediakan soalan-soalan yang telah dibina dan meminta

kanak-kanak menjawab secara jujur dan guru perlu menegaskan kepada

mereka bahawa ujian itu bukan untuk digred.

Terdapat 2 jenis soalan yang boleh dikemukakan:

Soalan objektif

Ujian objektif mengandungi soalan-soalan yang mengandungi miskonsepsi

yang biasa wujud di kalangan kanak-kanak.

Soalan esei

Bentuk soalan ini sesuai jika guru ingin meneroka untuk memahami cara

pemikiran kanak-kanak. Guru akan dapat mencari punca miskonsepsi dan

dengan ini guru dapat mencari jalan yang terbaik untuk menangani

miskonsepsi kanak-kanak.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 5

Page 6: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

PEMERHATIAN

Guru boleh memerhati dan mendengar perbualan kanak-kanak semasa

mereka berbincang dalam kumpulan atau semasa mereka menjalankan

eksperimen. Dari perbincangan itu guru dapat mengenalpasti idea kanak-

kanak tersebut tepat atau tidak. Guru juga dapat mngerti konsep-konsep

alternative yang ada pada kanak-kanak.

RAMALAN

Miskonsepsi kanak-kanak juga boleh dikenalpasti melalui meramal,

memerhati dan menerang. Guru perlu menyediakan satu demonstrasi tentang

sesuatu kejadian yang berkaitan dengan tajuk yang diberi kepada kanak-

kanak.

Langkah 1 : Meramal

Secara individu, murid diminta untuk menulis ramalan mereka.

Guru meminta murid untuk meneragkan sebab ramalan yang

diberikan.

Langkah 2 : Memerhati

Murid melakukan eksperimen

Guru meminta murid membuat pemerhatian dan merekodkan hasil

pemerhatian mereka.

Langkah 3 : Menerang

Murid diminta betulkan sebab yang mereka telah tulis di awal

eksperimen

Murid diminta berbincang dengan rakan-rakan di dalam kumpulan

mereka.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 6

Page 7: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

PETA KONSEP

Dengan membandingkan peta konsep yang dibina oleh murid dengan guru,

guru dapat mengenalpasti miskonsepsi yang wujud pada kanak-kanak. Guru

perlu melatih murid-murid cara untuk membina peta konsep terlebih dahulu.

Novak mencadangkan satu siri langkah yang boleh digunakan.

Pilih satu konsep utama

Kenalpasti konsep-konsep yang berkaitan

Susun konsep-konsep ikut hierarki daripada yang am kepada yang

spesifik

Sambungkan konsep-konsep tersebut dengan garisan

Tuliskan atas garisan tadi dengan perkataan yang sesuai

CARA MENGATASI MISKONSEPSI PELAJAR

Salah satu masalah besar yang sukar diatasi dalam pengajaran konsep sains

adalah memisahkan atau mengubah pandangan ataupun pegangan asal pelajar pada satu

konsep kepada penjelasan yang dapat diterima oleh komuniti sains.

Cara-cara yang boleh digunakan oleh guru untuk mengatasi masalah miskonsepsi:

1. Guru perlu menggalakkan murid menjalankan penyiasatan ke atas fenomena-

fenomena sains yang menarik.

2. Dunlop (1999) mencadangkan agar guru memberikan bukti bahawa konsep asas

yang dikemukakan oleh saintis pada masa kini lebih tepat untuk menerangkan

sesuatu fenomena semula jadi. Hal ini membolehkan murid menghubungkan

fenomena, idea dan pengalaman baru dengan konsep sedia ada mereka.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 7

Page 8: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

3. Selain itu guru juga perlu mengubah peranannya daripada ‘penyampai maklumat’

kepada penyelidik dan pemudah cara. Sebagai penyelidik guru perlu mengenal pasti

pengetahuan sedia ada murid manakala sebagai pemudah cara guru perlu

membimbing agar murid dapatmempelajari sesuatu dengan bermakna (Bahagian

Pendidikan Guru 1995).

STRATEGI-STRATEGI YANG BOLEH DIGUNAKAN OLEH GURU UNTUK MENGATASI

MASALAH MISKONSEPSI.

1. Guru perlu memahami kerangka berfikir kanak-kanak.

Dengan memahami apa yang difikirkan kanak-kanak dan cara mereka berfikir

guru akan dapat mengetahui penyebab miskonsepsi dan menemukan cara-

cara mengatasi masalah tersebut. Guru boleh :

a) Memberi kesempatan pada kanak-kanak untuk menceritakan idea dan

pemikirannya mengenai bahan yang sedang dibincangkan secara lisan

atau bertulis

b) Bertanya kepada kanak-kanak tentang konsep yang biasanya membuat

kanak-kanak keliru dan kanak-kanak diminta menjawab secara jujur

c) Mengajak kanak-kanak untuk berbincang tentang bahan tertentu yang

biasanya mengandungi miskonsepsi dan guru membiarkan murid

berbincang secara bebas

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 8

Page 9: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

2. Guru perlu mengerti sejauh mana konsep kanak-kanak ini tidak lengkap dan

memikirkan cara yang terbaik untuk menambahkan bahagian konsep yang kurang

atau belum lengkap.

Pemahaman konsep memerlukan proses yang terus menerus dan waktu

yang lama bagi kanak-kanak untuk memahaminya, maka kanak-kanak yang

kurang mampu ini perlu dibantu dengan sabar sesuai dengan daya

kefahamannya. Guru juga perlu memberikan waktu tambahan atau khusus

untuk membantu kanak-kanak yang kemampuannya kurang sesuai dengan

keadaan mereka.

3. Guru perlu meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar.

Minat kanak-kanak untuk belajar mempengaruhi pemahaman konsep kanak-

kanak. Kanak-kanak yang tidak berminat belajar akan mengalami kesulitan

dan juga cenderung mengalami miskonsepsi. Kanak-kanak yang tidak

berminat cenderung mengabaikan apa yang diajar oleh guru.

4. Cara penyampaian isi pengajaran dan pembelajaran oleh guru perlu mantap.

Guru perlu mengajar dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran

sehingga kanak-kanak tidak bosan dan senang dengan pembelajaran.

Guru perlu menjelaskan kegunaan konsep dalam kehidupan seharian,

terutama dalam konteks kehidupan kanak-kanak.

Guru perlu berinteraksi secara akrab dengan kanak-kanak untuk menjadikan

kanak-kanak suka belajar.

Guru menunjukkan pada kanak-kanak bahawa sesungguhnya kanak-kanak

suka belajar.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 9

Page 10: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

Guru perlu bersabar dlam menghadapi kanak-kanak terutama yang memiliki

kemampuan yang kurang dalam pembelajaran.

5. Guru yang tidak menguasai konsep secara benar perlu belajar lagi, baik belajar

secara sendiri mahupun belajar bersama dengan guru lain. Guru juga perlu

menyedari bahawa ilmu yang dimilikinya harus selalu dipertingkatkan.

6. Selain itu juga guru boleh menggunakan strategi – strategi yang berikut

Strategi inkuiri penemuan

Strategi inkuiri penemuan membuatkan murid berusaha untuk menemui sesuatu

yang baru dalam dirinya,walaupun apa yang ditemui bukan semestinya baru dalam dunia

ini.Takrif lain bagi inkuiri ialah proses menyelesaikan masalah atau pengesanan kebenaran

atau pengetahuan yang memerlukan pemikiran kritis,menjalankan

pemerhatian,mengemukakan soalan,melakukan eksperimen dan menyatakan kesimpulan.

Murid-murid berupaya menjalankan inkuiri apabila mereka diberi kesempatan

pembelajaran hands on, bahan yang sesuai untuk dimanipulasikan, masalah yang

mengagumkan , bantuan dan bimbingan,kebebasan yang mencukupi untuk mereka

membandingkan idea-idea serta membentuk penemuan pembelajaran dirinya sendiri.

Berfikir untuk memperoleh pengetahuan baru atau penyelesaian masalah

merupakan ciri utama bagi semua kaedah inkuiri. Apabila murid berjaya memperoleh

fakta,konsep,prinsip,atau penyelesaian baru melalui proses inkuiri maka dia telah mencapai

suatu penemuan.Inkuiri sebagai suatu proses dapat meningkatkan pembelajaran

sains,proses sains dan sikap terhadap sains.

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan melalui pelbagai

kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek,

lawatan dan kajian masa depan.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 10

Page 11: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

Dalam kurikulum cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai

objektif pengajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk aktiviti

pembelajaran.

Walau bagaimanapun, guru boleh mengubah suai cadangan aktiviti pembelajaran

jika perlu. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat

murid terhadap sains. pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan pelajar. 

Guru perlu prihatin terhadap pelbagai kecerdasan di kalangan pelajar. Kaedah dan

aktiviti yang yang berbeza perlu dirancang untuk murid-murid yang berbeza kecerdasan.

Contoh kecerdasan ini ialah visual dan ruang, verbal linguistik, muzik dan irama, logikal

matematik, kinestatik, perhubungan antara individu, perhubungan dengan diri sendiri,

perhubungan antara insan dengan penciptanya dan pemahaman tentang alam sekitar.

Berikut diberi penerangan ringkas mengenai kaedah-kaedah ini.

Eksperimen :

Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran

sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemuikonsep atau idea sains

yang tertentu. kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen.

Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran proses dan

kemahiran manipulatif.

Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah

seperti berikut:

1. Mengenal pasti masalah

2. Membuat hipothesis

3. Merancang eksperimen:

- mengawal pemboleh ubah.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 11

Page 12: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

- menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan

- menentulkan langkah menjalanakan eksperimen

- kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data

4. Melakukan eksperimen

5. Mengumpul data

6. Menganalisis data

7. Mentafsirkan data

8. Membuat kesimpulan

9. Membuat laporan

Dalam konsep pelancongan pelajar, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen

yang dibimbing oleh guru ,murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka

sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang boleh

diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil

eksperimen mereka.

Perbincangan

Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil

atau alasan yang sahih. Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran terbuka

untuk menerima pendapat orang lain. perbincangan perlu dijalankan semasa dan sebelum

sesuatu aktiviti.

Projek

Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu

tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serrta menjangkau waktu pembelajaran

yang formal.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 12

Page 13: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaiakan masalah yang

dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek boleh dalam

bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan di hadapan guru dan para pelajar

lain.

Lawatan

Pembelajaran sains tidak hanya terhad dalam sekolah sahaja. Pembelajaran sains

melalui lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institusi penyelidikan, paya

bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan

bermakna.

Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang rapi

dengan para pelajar perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan.

Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kajian lapangan yang sering dijalankan

dalam tajuk ekologi merupakan salah satu contoh keadaan ini.

Kajian masa depan

Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan

daripada masa lalu ke sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan.pedagogi ini

berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral,

pendidikan alam sekitar. Nilai murni seperti ini bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk

melalui kaedah ini.

Penyelesaian masalah

Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk

membuat keputusan atau untuk mencapai satu sasaran tertentu. Semasa penyelesaian

masalah, aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara

umumnya, penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut:

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 13

Page 14: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

1. Kenal pasti dan faham masalah

2. Jelaskan masalah

3. Cari alternatif penyelesaian masalah.

4. Lakukan operasi penyelesaian.

5. Nilaikan penyelesaian

Simulasi

. Main peranan ialah aktiviti yang menempatkan kanak-kanak dalam situasi di mana

mereka perlu mengandaikan diri sebagai watak (manusia atau bukan manusia) dan

memainkan peranan dan kelakuan watak itu.kanak-kanak cuba bertindak,berasa dan

bergerak balas seperti watak berkenaan.

Sebagai contoh,murid-murid menjalankan simulasi melancong ke bulan untuk

menjelaskan keadaan di bulan seperti kawah,gunung,tanah dan batuan(bumi dan dunia

teknologi,tahun 4).untuk membantu murid membuat persediaan,kad tugasan diberikan

kepada tiga kumpulan kecil yang akan membincangkan dialog dan lakonan yang diperlukan.

(sila rujuk PuLSaR Modul 5,PPK,1994,halaman 26-28).

Permainan memerlukan aplikasi pengetahuaan sains dan strategi sains untuk

menang sebagai contoh,40 keping kad gambar haiwan disediakan.Empat orang pemain

perlu mengelaskan gambar yang dipegangnya mengikut cara pengelasan haiwan bergilir-

gilir.Markah diberi untuk pengelasan yang dilakukan dengan betul .Pemain yang mendapat

markah tertinggi diisytiharkan sebagai pemenag.(sila rujuk PuLSaR Modul 5 halaman 25-

26).

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 14

Page 15: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

Model merupakan bahan gentian yang dapat mewakili bahan sebenar.Terdapat tiga

jenis model yang utama.Pertama,model pepejal boleh dibina untuk membesarkan realia

yang terlalu kecil atau mengecilkan realia yang terlalu besar.Model begini dapat

diperhatikan dan dipegang dengan mudah.Pelajar akan dapat mengenali dan memahami

struktur luar dan ciri fizikal realia yang diwakili oleh model.Contohnya,model glob digunakan

untuk mewakili bumi dan permukaanya.

Kedua,model keratin yang dibina untuk menunjukkan bahagian dalam sesuatu objek

atau sistem.Dengan itu,struktur dan fungsi dalaman yang dilindungi dapat

diperjelaskan.Contohnya,model keratin gigi yang menunjukkan lapisan-lapisan dalam gigi

yang memainkan peranan masing-masing.

Akhirnya,model pergerakan yang menunjukkan cara sesuatu sistem bergerak dan

beroperasi.Contohnya,model enjin dua-jelang dan enjin empat-jelang boleh digunakan untuk

mendemonstrasikan cara pembakaran bahan api dan bagaimana enjin menggerakkan

motor.

KESAN – KESAN MISKONSEPSI TERHADAP PEMBELAJARAN SAINS KANAK -

KANAK

Gilbert, Osborne dan Fensham ( 1982) memberi beberapa akibat yang mungkin

timbul daripada keadaan itu;

1. Pelajar mungkin tidak akan mengubah konsep sedia ada ataupun

mungkin menerima perspektif yang disampaikan sebagai perkara yang berguna

dalam peperiksaan dengan mengekalkan konsep sedia ada.

2. Kemungkinan juga pengajaran guru akan mengukuhkan pengetahuan

ataupun konsep awal pelajar dan kerapkali juga pengajaran guru akan hanya

menambahkan kekacauan dan kekeliruan kepada pelajar. Dalam keadaan ini, pelajar

tidak mampu menyatukan idea baru yang diterima daripada gurunya dengan

pengetahuan sedia ada yang dipegangnya.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 15

Page 16: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

3. Hasil yang paling ideal yang diharapkan adalah pengajaran guru yang

berhasil membawa perubahan pandangan awal pelajar kepada penjelasan saintifik.

Perkara ini adalah hasilan atau matlamat akhir yang ideal bagi pengajaran sains.

4. Kepelbagaian dalam personaliti pelajar membuatkan sesetengah

pelajar lebih terbuka kepada idea-idea baru berbanding pelajar lain. Sebahagian

daripada pelajar mungkin tidak akan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan

konflik kognitif ataupun ketidakseimbangan kognitif yang dihadapinya. Tambahan

pula, jika idea ataupun pengetahuan sedia ada terbukti mencukupi berdasarkan

pengalaman lampau. Maka pelajar tidak berasa perlu menggantikan pengetahuan

sedia dengan pengetahuan baru. Bagi memastikan perubahan konseptual berlaku,

Posner, Strike, Hewson, dan Gertzog ( 1982) menyatakan idea baru mesti difahami,

memberi makna kepada pelajar, dapat diterima masuk akal, berguna serta relevan

kepada pelajar.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 16

Page 17: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

MISKONSEPSI PELAJAR BERDASARAKAN HURAIAN SUKATAN SAINS TAHUN 5

Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Sains Tahun Lima, dalam Tema Menyiasat

Bumi dan Alam Semesta, murid saya sering mengalami miskonsepsi bagi Hasil

Pembelajaran 2.3 iaitu memahami fasa-fasa bulan.

Fenomena fasa-fasa bulan berlaku kerana bulan memantulkan cahaya matahari dan

bulan beredar mengelilingi bumi. Hal ini menyebabkan bentuk bulan yang diperhatikan dari

bumi kelihatan berubah-ubah bergantung kepada kedudukan bulan di antara bumi dan

matahari (Verdet 1995).

Fenomena ini sangat sukar difahami oleh murid saya. Murid saya menyangkakan

bahawa bulan mempunyai cahaya yang sangat terang sepertimana yang dilihat semasa

fasa bulan purnama. Lantaran peribahasa ada menyebut bahawa ‘ rupamu cantik ibarat

bulan purnama’.

Fasa bulan dikatakan terjadi apabila cahaya bulan semakin kurang sedikit demi

sedikit apabila bulan mengelilingi bumi. Ini dikatakan terbukti semasa bulan penuh, cahaya

bulan lebih terang atau lebih banyak berbanding cahaya bulan semasa bulan separa apatah

lagi sewaktu bulan sabit.

Ada murid berpendapat fenomena ini disebabkan bulan dilindungi oleh awan dan

bayang-bayang matahari melindungi bulan. Awan yang tebal menyebabkan bulan kelihatan

seperti sabit dan jika bulan berputar mendekati matahari maka bentuknya bulat terang

berbanding jika bulan menjauhi matahari.

Malah , ada yang berpendapat fenomena ini berlaku disebabkan matahari dilindungi

oleh bumi, oleh itu bayang-bayang bumi jatuh ke atas bulan. Sebenarnya konsep ini

menerangkan fenomena gerhana bulan. Hal ini menyebabkan murid-murid saya keliru dan

kerapkali menulis jawapan yang salah ketika membuat inferens, hipotesis dan kesimpulan.

Miskonsepsi ini perlu diperbetulkan segera supaya ia tidak terus kekal di ingatan .

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 17

Page 18: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

CADANGAN STRATEGI MENGATASI MASALAH MISKONSEPSI PELAJAR

Strategi pilihan : Strategi Inkuiri Penemuan Kaedah : Simulasi

Berbagai takrif diberikan terhadap inkuiri. Antaranya ialah suatu proses penyiasatan

sesuatu masalah , pengesanan kebenaran atau pengetahuan yang memerlukan pemikiran

kritis, menjalankan pemerhatian, mengemukakan soalan, melakukan eksperimen dan

menyatakan kesimpulan, berfikir secara kretif dan menggunakan intuisi. Takrif yang paling

popular ialah memberi kesempatan pembelajaran hands-on, bahan yang sesuai untuk

dimanipulasi, masalah yang mengagumkan, bantuan dan bimbingan, kebebasan yang

mencukupi untuk mereka membandingkan idea-idea serta membentuk penemuan

pembelajaran dirinya sendiri.

Ciri utama kaedah inkuiri ialah berfikir untuk memperoleh pengetahuan baru

atau menyelesai masalah. Apabila seseorang memperoleh fakta, konsep, prinsip atau

penyelesaian baru melalui proses inkuiri maka dia telah mencapai suatu penemuan.oleh itu,

proses-proses kognitif, afektif dan psikomotor yang digunakan oleh kanak-kanak merupakan

inkuiri manakala hasil proses-proses ini dinamakan penemuan iaitu perkara yang dipelajari

dan dibina dalam mindanya.

Simulasi merupakan salah satu kaedah dalam strategi inkuiri penemuan

selain daripada eksperimen, projek dan kajian lapangan. Kaedah ini menyerupai atau

meniru keadaan yang sebenar. Tiga contoh simulasi yang utama ialah main peranan,

permainan dan penggunaan model.

Contoh simulasi yang dipilih ialah main peranan. Main peranan ialah aktiviti

yang menempatkan kanak-kanak dalam situasi di mana mereka perlu mengandaikan diri

sebagai watak ( manusia atau bukan manusia) dan memainkan peranan dan kelakuan

watak itu. Kanak-kanak cuba bertindak, berasa dan bergerakbalas seperti watak berkenaan.

kad tugasan boleh diberikan kepada mereka untuk membincangkan dialog dan lakonan

yang diperlukan.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 18

Page 19: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

REFLEKSI SESI P&P

Semua murid berjaya dipulihkan daripada miskonsepsi tentang fasa-fasa bulan

setelah menonton video dan membuat simulasi. Murid teruja semasa menonton video

seolah-olah mereka berada di alam angkasa lepas. Kemudian, murid sendiri mengalami

fenomena fasa bulan semasa aktiviti simulasi. Aktiviti ini akan mengukuhkan lagi fahaman

dan ingatan mereka dan sedikit demi sedikit, miskonsepsi mereka tentang fasa bulan akan

terhapus dan digantikan dengan ilmu saintifik yang sebenar.

Guru yang bertindak sebagai pemudahcara hanya memerhati dan membimbing

murid tatkala murid-murid sendiri yang mengendalikan peralatan ICT.

Kepelbagaian teknik menyoal yang telah kami kemukakan nampaknya telah

menunjukkan keberhasilan apabila murid-murid dapat menukar salahkonsep mereka kepada

pengetahuan saintifik yang kami ajar. Contohnya, murid sendiri sedar bahawa sebenarnya

bulan tidak mempunyai cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari . oleh

sebab itulah berlaku fasa bulan apabila bulan mengelilingi bumi.

Kata-kata pujian yang telah diberikan beserta sedikit cenderahati apabila mereka

berjata menjawab soalan menimbulkan rasa seronok di kalangan murid-murid sekaligus

mengurangkan malah menghapuskan tekanan yang ada dalam diri mereka. Dengan cara

itu, masalah miskonsepsi dapat diatasi.

Aktiviti kuiz yang diadakan sebagai penutup mendapat sambutan yang

memberangsangkan apatah lagi apabila murid sendiri yang mengendalikannya.

Kami gembira dengan maklumbalas murid pada pagi ini dan kami telah susuli

mereka dengan aktiviti pengayaan mereka di rumah.

Pendek kata, pengajaran dan pembelajaran yang diadakan ini benar-benar berhasil

dan diharapkan miskonsepsi yang mereka hadapi sebelum ini tidak akan berulang lagi.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 19

Page 20: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Pendekatan pengajaran yang lebih menyeluruh dan berkesan boleh dilaksanakan.

Pelbagaikan kaedah bagi tajuk ini seperti kajian lapangan, eksplores dan sebagainya bagi

menarik minat murid untuk mempelajari ilmu sains.

Berikan contoh-contoh yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian

agar mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut seterusnya menjadi suatu

hikmah dalam kehidupan mereka. Gambarajah dan animasi video mengenai fasa-fasa bulan

dari pelbagai sumber media elektronik seperti internet boleh dipaparkan semasa sesi P&P.

Suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan.

Menjalankan suatu aktiviti yang dapat melibatkan murid secara menyeluruh. Dengan

membahagikan para pelajar kepada beberapa buah kumpulan kecil, mereka dikehendaki

merekabentuk model fasa bulan dengan menggunakan kad manila, plastesin, pensel,

pemadam, gunting dan benang . Pada akhir sesi P&P, mereka dikehendaki menggantung

hasil kerja mereka di belakang kelas atau bilik sains.

Guru perlu memastikan agar suasana pembelajaran sentiasa menyeronokkan. Ini

dipengaruhi oleh sikap pelajar dan keadaan persekitaran kelas. Keadaan kelas yang selesa

membantu sesi P&P berjalan dengan lebih lancar dan berkesan.

Pemantauan dan penilaian perlulah dilakukan agar rancangan pengajaran tidak

menyimpang jauh daripada matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Selain itu,

ini juga bagi memastikan para pelajar dapat mengusai objektif pengajaran yang ditetapkan.

Ini dapat dilakukan melalui sesi ujian bertulis dan soal jawab dengan para pelajar mengenai

topik .

Akhir sekali, guru perlu melakukan refleksi kendiri bagi menilai sejauh mana

keberkesanan kaedah pengajaran yang dilaksanakan.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 20

Page 21: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

PENUTUP

Bukanlah sesuatu yang mudah untuk mengubah miskonsepsi murid kerana kajian

telah menunjukkan bahawa murid berpegang teguh dengan miskonsepsi mereka (Mestre

2002). Miskonsepsi ini akan diubah oleh murid sekiranya ada kelainan dalam pengajaran

guru di bilik darjah. Walau bagaimanapun, kajian ada menyatakan, hanya sebahagian

miskonsepsi mampu diubah manakala sebahagiannya masih kekal (Dunlop 1999).

Jika miskonsepsi diabaikan, murid mungkin akan keliru dan tidak dapat menerima

pengajaran guru (Mestre 2002). Murid mungkin akan menghafal fakta untuk lulus

peperiksaan. Oleh sebab fakta ini tidak digabungkan dengan pengetahuan sedia ada murid,

fakta ini hanya akan dapat diingat dalam jangkamasa yang singkat(Dunlop 1999). Ini

bermakna, walaupun murid lulus cemerlang, miskonsepsi murid tidak berubah.

Untuk membantu murid mengubah dan membina semula konsep sedia ada mereka,

guru perlu memberi galakan kepada mereka membuat penyiasatan ke atas fenomena-

fenomena sains yang menarik.

Dunlop 1999 mencadangkan guru memberikan bukti bahawa konsep asas yang

dikemukakan oleh saintis pada masa kini adalah lebih tepat untuk menerangkan sesuatu

fenomena semulajadi. Hal ini membolehkan murid menghubungkan fenomena, idea dan

pengalaman baru dengan konsep sedia ada mereka.

Guru perlu mengenalpasti miskonsepsi murid, merancang strategi untuk menangani

miskonsepsi ini dan membina teknik penilaian yang mengambil kira sejauh mana murid

dapat menyerap konsep sains yang diajar(Trumper 1991).

Guru juga perlu mengubah peranannya daripada ‘penyampai maklumat’ kepada

‘penyelidik’ dan ‘pemudahcara’.sebagai penyelidik, guru mengenalpasti pengetahuan sedia

ada murid. Sebagai pemudahcara, guru membimbing murid agar dapat mempelajari sesuatu

yang bermakna( Bahagian Pendidikan Guru 1995).

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 21

Page 22: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

Guru tidak boleh dianggap sebagai pakar yang cuba menyumbatkan pengetahuan ke

dalam minda murid sebaliknya peranan guru adalah sebagai perangsang sifat ingin tahu

murid, pencabar konsep sedia ada murid, sumber maklumat dan rakan penyiasat (Roslijah

A. Samad 2004). Maksudnya, murid bertanggungjawab sepenuhnya terhadap aktiviti

pembelajaran.zol Azlan (2000) berpendapat, perubahan peranan guru sebegini akan

memberi peluang kepada murid membina potensi diri dan kreativiti dalam segala aspek.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 22

Page 23: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

BIBLIOGRAFI

1. Huraian Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun Lima ( 2005).

Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran

Malaysia

2. National Academy Press, (1997). SCIENCE TEACHING RECONSIDERED :

A HANDBOOK by Committee on Undergraduate Science Education

(U.S.).page 27 -30

3. Poh Swee Hiang ( 1997). Pedagogi Sains 2.Strategi Pengajaran

Pembelajaran Sains. Kuala Lumpur: Budiman

4. Zurida Ismail, Syarifah Norhaidah Syed Idros, Mohd. Ali Samsudin (2005 ).

Kaedah Mengajar Sains. Pahang : PTS Professional . ms 7 – 10

5. Pn. Hjh Roslizah A.Samad ( 2004) Salah Faham Beberapa Aspek Ilmu Falak

Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran atas talian

http://www.alazim.com/masjid/seminar/falak2006/1.pdf

6. Misconceptions in Science atas talian

http://www.newyorkscienceteacher.com/sci/pages/miscon/index.php

7. Children's Ideas in Science atas talian

http://homepage.mac.com/vtalsma/misconcept.html

8. Science Misconceptions. atas talian

http://www.newyorkscienceteacher.com/sci/pages/miscon/index.php

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 23

Page 24: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

9. Miskonsepsi Pembelajaran Sains atas talian

http://www.scribd.com/doc/47149075/miskonsepsi-pembelajaran-sains

10. Contoh Miskonsepsi Dalam Biologi atas talian

http://www.scribd.com/doc/81016497/Beberapa-Contoh-Miskonsepsi-Dalam-

Biologi

11.Children Misconseption in Science atas talian

http://www.scribd.com/doc/14207212/children-misconception-in-science

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 24

Page 25: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan
Page 26: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

KKP SCE 3102- PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 26

Page 27: 129267471 Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

KKP SCE 3102- PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 39