Top Banner

Click here to load reader

10 สถานที่ท่องเที่ยว ที่ต้องไปในอาเซียน · PDF file 2. ตึกแฝดเปโตรนาสPetronas twin

Aug 02, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปในอาเซียน

  โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ช้ัน 4 อาคารพิมล กลกิจ 123 หมู่ 16 ต าบลในเมือง

  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 42000

  โทร. 043-009700 ต่อ 44751, 45952

  โทรศัพท์(มือถือ) 081-751-3771

  10 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียนต่อไปนี้ที่ครั้งหนึ่งคุณต้องไป มีทั้ง สถานที่ที่เป็นโบราณสถาน ศูนย์การค้า สถานที่ท่องเทียวสวยงามซึ่งติดอันดับต้น ๆ ของ โลก ซึ่งเป็นที่หน้าสนใจเป็นอย่างมาก และไม่ไกลจากบ้านเรามาก และในสมัยนี้การ เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนไม่ยุ่งยากอย่างแต่ก่อนจึงท าให้เป็น ที่หน้าสนใจในการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง

 • 1. หมู่เกาะพีพี (ประเทศไทย) เกาะพพีดีอน เป็นเกาะที่สวยงามติดอนัดบั 5 ของโลกดว้ยอ่าวที่

  สวยงาม คือ อ่าวตน้ไทรและอ่าวโละดาลมัที่อยู่ใกลช้ิดติดกนั คัน่กลางดว้ย ผืนดินแคบ ๆ เพียบพรอ้มดว้ยที่พกั รา้นคา้ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรบันกัท่องเที่ยว รอบเกาะมีแนวปะการงัขนาดเล็ก เหมาะส าหร ับการ อาบแดดเลน่น า้ทะเล ทางตอนเหนือของเกาะพพีดีอนยงัมเีกาะไมไ้ผ่และเกาะ ยุง เกาะเลก็ ๆ ซึง่งดงามดว้ยหาดทรายขาวละเอยีด แนวปะการงัน า้ตื้น และ สตัวน์ า้นานาชนิด เหมาะกบัการด าน า้ตื้น.

 • 1. หมู่เกาะพีพี (ประเทศไทย) เกาะพีพีเล อยู่ทางใตข้องเกาะพีพีดอน มีอ่าวที่สวยงามและมี

  ชื่อเสยีงระดบัโลกจากภาพยนตร์เรื่อง The Beach คืออ่าวมาหยาที่มหีาด ทรายขาวลอ้มรอบดว้ยผาหินสูงชนั เหมาะกบัการเล่นน า้ ด าน า้ ไม่ไกลจาก อ่าวยงัมถี า้ไวกิง ซึง่มภีาพเขยีนยุคก่อนประวตัศิาสตรแ์ละเป็นแหลง่เก็บรงันก นางแอ่น บริเวณเกาะบดิะนอกและเกาะบดิะในซึ่งเป็นเกาะเลก็ ๆ อยู่ใกลก้นั ยงัมีผาหินใตน้ า้สูงชนั ถ า้ใตท้ะเล ปะการงัอ่อน รวมท ัง้ส ัตวน์ า้ประเภทกุง้ ขนาดเลก็ เหมาะกบัการด าน า้ลกึ.

 • 2. ตึกแฝดเปโตรนาส Petronas twin tower (ประเทศมาเลเซีย)

  ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงตระหง่านถึง 452 เมตร มีด้วยกัน 88 ชั้น ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 20,000 ล้านบาท ซึ่งเจ้าของตึกนี้เป็นเจ้าของน้ ามัน ยี่ห้อเดียวตึกนั่นเอง ส่วนการออกแบบตึกได้รับแรงบันดาลใจจากเสาหินทั้ง 5 ของ อิสลาม ผสมผสานกับโครงเหส็กที่ท่อหุ้มในแต่ละจุด ท าให้เป็นสถาปัตยกรรมที่ สวยงามแปลกตามากเลยทีเดียว ภายในตึกนี้จะเป็นแหล่งความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี บันเทิง และแหล่งซ็อบปิ้ งขนาดใหญ่นั่นคือ ห้างสรรพสินค้า ซู เลีย ห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง สิ่งที่น่าสนใจอยู่ ที่ชั้น 4 ของ KLCC นี้ เรียกว่า เปโตรซายน์ส (Petrosains) เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ศูนย์แห่งนี้เปิดทุกวันตั้งแต่ 14.30 – 19.00 น. ปิดทุก วันจันทร.์

 • 3. ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ประเทศสิงค์โปร)์

  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ สวนสนุกแห่งใหม่ในเครือ บริษัทยูนิเวอร์แซล พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท ที่ได้เปิดสวนสนุกในรัฐ ฟลอริดาและแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ รวมถึงญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกในเครือยูนิเวอร์แซลแห่งแรกที่เปิดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ และก าลังจะเปิดที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ มีเครื่องเล่นทั้งหมด 24 ชนิด โดยเป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่จ านวน 18 ชนิด พื้นที่สวนสนุก ประกอบด้วยธีมปาร์คที่รวมตัวละครและสถานที่ในภาพยนตร์แอนิ เมชั่นชื่อดั งของบริษัทดรีมเวิ ร์คส์ แอนิ เมชั่น คือมาดากัสการ์ (Madagascar) และเชร็ค (Shrek).

 • 4. ป้อมซานติเอโก Fort Santiago (ประเทศฟิลิปปินส)์

  ป้อมซานติเอโกเป็นด่านแรกที่ป้องกันการโจมตีจากข้าศึก ที่ เข้ามาทางปากแม่น้ าปาซิก จากอ่าวมะนิลา ป้อมแห่งนี้ถูกท าลายจาก การโจมตีของกองทัพสหรัฐ ต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมเพื่อให้เป็น “ ปู ชนียสถานแห่งเสรีภาพ ” (Shrine of Freedom) บริเวณรอบป้อมมี สวนหย่อม รายล้อมโดยมีรถม้าให้บริการ พาชมรอบบริเวณ บริเวณ ดังกล่าว ยังมีสถานที่คุมขังนักโทษ ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ าปากแม่น้ าปา ซิก และส่วนหนึ่งของป้อมนี้ ถูกท าเป็นสนามกอล์ฟอย่างสวยงาม.

 • 5. มัสยิดทองค า Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque (ประเทศบรูไน)

  มัสยิดทองค า Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque มัสยิด ที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน ที่ใช้งบประมาณในการสร้าง มหาศาล โดยมีการน าเข้าวัสดุการก่อสร้างและตกแต่งจากทั่วทุกมุ