Top Banner
แแแแแแแแแ แแแแแแแแแ แแแแแ แแแแแ (Zooplankton) (Zooplankton) แแแแแแแแแ แแแแแแแ แแแแแแแแแ แแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแ
47

แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

Feb 08, 2016

Download

Documents

aliza

แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton). ขวัญเรือน ศรีนุ้ย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา. การศึกษาแพลงก์ตอนในประเทศไทย. เริ่มมีการศึกษาแพลงก์ตอนในอ่าวไทยปี ค.ศ. 1899 โดย Johannes Schmidt ได้รายงานไว้ใน “ The Flora of Koh Chang” - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

แพลงก์�ตอนสั�ตว์�แพลงก์�ตอนสั�ตว์�(Zooplankton)(Zooplankton)

ขว์�ญเรื�อน ศรื�น��ย ขว์�ญเรื�อน ศรื�น��ย สัถาบั�นว์�ทยาศาสัตรื�ทางทะเล สัถาบั�นว์�ทยาศาสัตรื�ทางทะเล

มหาว์�ทยาล�ยบั�รืพามหาว์�ทยาล�ยบั�รืพา

Page 2: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

การศึ�กษาแพลงก�ตอนในการศึ�กษาแพลงก�ตอนในประเทศึไทยประเทศึไทย• เรื� มม�ก์ารืศ!ก์ษาแพลงก์�ตอนในอ$าว์ไทยปี' คเรื� มม�ก์ารืศ!ก์ษาแพลงก์�ตอนในอ$าว์ไทยปี' ค..ศศ . .

1899 1899 โดย โดย Johannes SchmidtJohannes Schmidt

• ได�รืายงานไว์�ใน “ได�รืายงานไว์�ใน “The Flora of Koh The Flora of Koh Chang”Chang”

• ในปี' ในปี' 1928-30 1928-30 ได�ม�ก์ารืสั,ารืว์จรือบัโลก์ ได�ม�ก์ารืสั,ารืว์จรือบัโลก์ ““The The Oceanographical Expedition of the Oceanographical Expedition of the Carberg round the world 1928-30”Carberg round the world 1928-30”

•23 23 เมษายน เมษายน 1929 1929 ได�สั,ารืว์จบัรื�เว์ณเก์าะสั�ชั�งและได�สั,ารืว์จบัรื�เว์ณเก์าะสั�ชั�งและเก์าะชั�าง และรืายงานผลสั,ารืว์จใน เก์าะชั�าง และรืายงานผลสั,ารืว์จใน DANA DANA ReportReport

Page 3: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

• ในปี' คในปี' ค..ศศ..1959-61 1959-61 ม�ก์ารืสั,ารืว์จโครืงก์ารืพม�ก์ารืสั,ารืว์จโครืงก์ารืพยานาค ยานาค (NAGA)(NAGA)

• สั,ารืว์จในอ$าว์ไทยทางด�าน ชั�ว์ว์�ทยา เคม� และสั,ารืว์จในอ$าว์ไทยทางด�าน ชั�ว์ว์�ทยา เคม� และฟิ2สั�ก์สั� และต�พ�มพ�ผลงานใน ฟิ2สั�ก์สั� และต�พ�มพ�ผลงานใน NAGA ReportNAGA Report

• ศ!ก์ษาอน�ก์รืมว์�ธานของ ศ!ก์ษาอน�ก์รืมว์�ธานของ Siphonophora, Siphonophora, Medusae, Euphausids, Copepoda, Medusae, Euphausids, Copepoda, Decapods, Mollusca, Decapods, Mollusca, และ และ TunicateTunicate

• Sudara, 1973a Sudara, 1973a และ และ 1973b1973b

Page 4: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

แบั$งตามล�ก์ษณะก์ารืแบั$งตามล�ก์ษณะก์ารืด,ารืงชั�ว์�ตด,ารืงชั�ว์�ต

•แพลงก์�ตอนถาว์รืแพลงก์�ตอนถาว์รื (Holoplankton)(Holoplankton)

•แพลงก์�ตอนชั� ว์ครืาว์แพลงก์�ตอนชั� ว์ครืาว์ (Meroplankton)(Meroplankton)

แพลงก์�ตอนสั�ตว์�ค�ออะไรืแพลงก์�ตอนสั�ตว์�ค�ออะไรื แพลงก์�ตอนสั�ตว์� หมายถ!ง สั�ตว์�ท� ล$องลอยไปีตามแพลงก์�ตอนสั�ตว์� หมายถ!ง สั�ตว์�ท� ล$องลอยไปีตาม

ก์รืะแสัน,4า ไม$สัามารืถสั�งเครืาะห�แสังได�ต�องก์�นแพลงก์�ก์รืะแสัน,4า ไม$สัามารืถสั�งเครืาะห�แสังได�ต�องก์�นแพลงก์�ตอนพ�ชัและสัารืแขว์นลอยอ� นเปี5นอาหารื โดยก์ารืก์รืองตอนพ�ชัและสัารืแขว์นลอยอ� นเปี5นอาหารื โดยก์ารืก์รืองด�ว์ยเหง�อก์ หรื�ออว์�ยว์ะ สั,าหรื�บัก์ารืก์รืองปีรืะก์อบัด�ว์ยเหง�อก์ หรื�ออว์�ยว์ะ สั,าหรื�บัก์ารืก์รืองปีรืะก์อบัด�ว์ยสั�ตว์�ท� ม�เซลล�ขนาดเล7ก์ จนถ!งสั�ตว์�หลายเซลล�ท� ม�ด�ว์ยสั�ตว์�ท� ม�เซลล�ขนาดเล7ก์ จนถ!งสั�ตว์�หลายเซลล�ท� ม�ขนาดใหญ$ ซ! งสั$ว์นใหญ$เปี5นสั�ตว์�ไม$ม�ก์รืะด�ก์สั�นหล�ง พบัขนาดใหญ$ ซ! งสั$ว์นใหญ$เปี5นสั�ตว์�ไม$ม�ก์รืะด�ก์สั�นหล�ง พบัท�4งท� เปี5นแพลงก์�ตอนชั� ว์ครืาว์และแพลงก์�ตอนถาว์รื ท�4งท� เปี5นแพลงก์�ตอนชั� ว์ครืาว์และแพลงก์�ตอนถาว์รื ((สั�สั�น�ย�น�ย� 2527, ) 2527, )

Page 5: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

ก์ารืแบั$งแพลงก์�ตอนตามก์ารืแพรื$ก์รืะจายตามคว์ามล!ก์ก์ารืแบั$งแพลงก์�ตอนตามก์ารืแพรื$ก์รืะจายตามคว์ามล!ก์

• พล�สัตอน หมายถ!งสั�ตว์�ท� อาศ�ยอย�$ผ�ว์หน�าน,4าพล�สัตอน หมายถ!งสั�ตว์�ท� อาศ�ยอย�$ผ�ว์หน�าน,4า• น�สัตอน หมายถ!งสั� งม�ชั�ว์�ตท� อาศ�ยอย�$ผ�ว์หน�าน,4าไม$เก์�น น�สัตอน หมายถ!งสั� งม�ชั�ว์�ตท� อาศ�ยอย�$ผ�ว์หน�าน,4าไม$เก์�น

10 10 ม�ลล�เมตรืม�ลล�เมตรื• เอพ�เพลาจ�ค หมายถ!งสั� งม�ชั�ว์�ตอาศ�ยอย�$บัรื�เว์ณน,4าต�4นไม$เก์�น เอพ�เพลาจ�ค หมายถ!งสั� งม�ชั�ว์�ตอาศ�ยอย�$บัรื�เว์ณน,4าต�4นไม$เก์�น

300 300 มม..• เมโซเพลาจ�ค หมายถ!งสั�ตว์�ท� อาศ�ยอย�$ท� คว์ามล!ก์รืะหว์$างเมโซเพลาจ�ค หมายถ!งสั�ตว์�ท� อาศ�ยอย�$ท� คว์ามล!ก์รืะหว์$าง

- 3001000- 3001000 มม..• แบัท�เพลาจ�ค หมายถ!งสั�ตว์�ท� อาศ�ยอย�$ท� คว์ามล!ก์รืะหว์$างแบัท�เพลาจ�ค หมายถ!งสั�ตว์�ท� อาศ�ยอย�$ท� คว์ามล!ก์รืะหว์$าง

- 10004000- 10004000 มม..• อะบั�สัโซเพลาจ�ค หมายถ!งสั�ตว์�ท� อาศ�ยอย�$ในเขตน,4าล!ก์ อะบั�สัโซเพลาจ�ค หมายถ!งสั�ตว์�ท� อาศ�ยอย�$ในเขตน,4าล!ก์

- 30004000, ,- 30004000, , มม..• เอพ�เบันท�ค หมายถ!งแพลงก์�ตอนท� อาศ�ยอย�$ตามพ�4นท�องเอพ�เบันท�ค หมายถ!งแพลงก์�ตอนท� อาศ�ยอย�$ตามพ�4นท�อง

ทะเลทะเล

Page 6: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

ก์ารืแบั$งก์ล�$มแพลงก์�ตอนโดยก์ารืจ,าแนก์ตามก์ารืแบั$งก์ล�$มแพลงก์�ตอนโดยก์ารืจ,าแนก์ตามขนาดขนาด((Dussart,1965)Dussart,1965)

GroupGroup Size Size limitslimits

Major organismsMajor organisms

1. 1. UltrananoplanktUltrananoplanktonon

2 2 mm Free bacteriaFree bacteria

2. Nanoplankton2. Nanoplankton 2-20 2-20 mm Fungi, small flagellates, Fungi, small flagellates, small diatomssmall diatoms

3. 3. MicrozooplanktoMicrozooplanktonn

20-200 20-200 mm

Most Most phytoplanktonspecies, phytoplanktonspecies, foraminiferans, ciliates, foraminiferans, ciliates, rotifers, copepod naupliirotifers, copepod nauplii

4. Mesoplankton4. Mesoplankton 20 20 m -2 m -2 mmmm

Cladocerans, copepods, Cladocerans, copepods, LarvaceansLarvaceans

5. Macroplankton5. Macroplankton 2 mm- 20 2 mm- 20 mmmm

Pteropods, copepods, Pteropods, copepods, euphausiids, euphausiids, chaetognathschaetognaths

6. Micronekton 6. Micronekton 2 mm- 2 mm- 200 200 mmmm

Cephalopods, euphausiids, Cephalopods, euphausiids, sergestids, myctophidssergestids, myctophids

7. Megaloplankton 7. Megaloplankton (gelatinous (gelatinous plankton)plankton)

20 mm20 mm Scyphozoans, thaliaceansScyphozoans, thaliaceans

Page 7: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

คว์ามสั,าค�ญของแพลงก์�ตอนในรืะบับัน�เว์ศคว์ามสั,าค�ญของแพลงก์�ตอนในรืะบับัน�เว์ศของแหล$งน,4าของแหล$งน,4า

จ�ดอย�$ในล,าด�บัฑุ�ต�ยภู�ม�ของห$ว์งโซ$อาหารืจ�ดอย�$ในล,าด�บัฑุ�ต�ยภู�ม�ของห$ว์งโซ$อาหารืเปี5นอาหารืของสั�ตว์�น,4าและมน�ษย�เปี5นต�ว์ชั�4ว์�ดคว์ามอ�ดมสัมบั�รืณ�ของแหล$งท,าก์ารื

ปีรืะมงและเปี5นต�ว์บั$งชั�4ค�ณภูาพน,4าเปี5นต�ว์บั$งชั�4ค�ณภูาพน,4าเปี5นต�ว์ก์ลางในก์ารืถ$ายทอดสัารืมลพ�ษไปีตามเปี5นต�ว์ก์ลางในก์ารืถ$ายทอดสัารืมลพ�ษไปีตาม

สัายใยอาหารืสัายใยอาหารืเปี5นข�อม�ลพ�4นฐานในก์ารืศ!ก์ษาทางด�านเปี5นข�อม�ลพ�4นฐานในก์ารืศ!ก์ษาทางด�าน

น�เว์ศว์�ทยาน�เว์ศว์�ทยา

Page 8: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

ห$ว์งโซ$อาหารื(food chain)

Page 9: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

สร�ปไฟล�มของแพลงก�ตอนส�ตว์�ท��พบสร�ปไฟล�มของแพลงก�ตอนส�ตว์�ท��พบเสมอ เสมอ 14 14 ไฟล�มได้"แก#ไฟล�มได้"แก#

• Phylum EctoproctaPhylum Ectoprocta

• Phylum CnidariaPhylum Cnidaria

• Phylum CtenophoraPhylum Ctenophora

• Phylum NemertineaPhylum Nemertinea

• Phylum NematodaPhylum Nematoda

• Phylum RotiferaPhylum Rotifera

• Phylum AnnelidaPhylum Annelida

• Phylum SipunculidaPhylum Sipunculida

• Phylum ArthropodaPhylum Arthropoda

• Phylum Phylum ChaetognathaChaetognatha

• Phylum TentaculataPhylum Tentaculata

• Phylum MolluscaPhylum Mollusca

• Phylum Phylum EchinodermataEchinodermata

• Phylum ChordataPhylum Chordata

Page 10: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

1.Phylum 1.Phylum EctoproctaEctoprocta

• ต�ว์อ$อนของ ectoproct หรื�อ bryozoan

•จะด,ารืงชั�ว์�ตแบับัแพลงก์�ตอนชั� ว์ครืาว์ •ต�ว์อ$อนว์$ายน,4าอ�สัรืะ เรื�ยก์ว์$า cyphonautes larva

Page 11: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

2. 2. ไฟิล�มโปีรืโตซ�ว์ ไฟิล�มโปีรืโตซ�ว์ ((Phylum Phylum ProtozoaProtozoa ) )

2.12.1 ฟิอแรืมม�น�เฟิอรืาน ฟิอแรืมม�น�เฟิอรืาน ((foraminiteranforaminiteran)) • จ�ดอย�$ในคลาสั ซาโคด�นา จ�ดอย�$ในคลาสั ซาโคด�นา ((Class SarcodinaClass Sarcodina ) )• สั$ว์นใหญ$เปี5นสั�ตว์�หน�าด�นพบัชั�ก์ชั�มท�4งหมด สั$ว์นใหญ$เปี5นสั�ตว์�หน�าด�นพบัชั�ก์ชั�มท�4งหมด 28 28 ชัน�ด โดยพบัในชัน�ด โดยพบัในเขตรื�อนและก์! งเขต เขตรื�อนและก์! งเขต รื�อนถ!ง รื�อนถ!ง 22 22 ชัน�ด ท� เหล�อพบัในเขตหนาว์และแถบัข�4ว์โลก์ ชัน�ด ท� เหล�อพบัในเขตหนาว์และแถบัข�4ว์โลก์ • ชั�ว์�ตสั$ว์นใหญ$ในชั$ว์งแรืก์อย�$ในเขตท� ม�แสังสั$องถ!ง ชั�ว์�ตสั$ว์นใหญ$ในชั$ว์งแรืก์อย�$ในเขตท� ม�แสังสั$องถ!ง ((euphotic euphotic zonezone ) ) และเม� อม�นโตและเม� อม�นโต เต7มท� จะอาศ�ยอย�$ล!ก์ลงไปีแต$สั$ว์นใหญ$พบัอย�$เหน�อรืะด�บั เต7มท� จะอาศ�ยอย�$ล!ก์ลงไปีแต$สั$ว์นใหญ$พบัอย�$เหน�อรืะด�บั 200 200

เมตรืเมตรื• พว์ก์น�4ม�เปีล�อก์ห��มเซลล�ท� ม�ขนาดและสั�ท� แตก์ต$างก์�นสั$ว์นใหญ$ม�พว์ก์น�4ม�เปีล�อก์ห��มเซลล�ท� ม�ขนาดและสั�ท� แตก์ต$างก์�นสั$ว์นใหญ$ม�ขนาดเสั�นผ$านขนาดเสั�นผ$าน ศ�นย�ก์ลางหรื�อม�คว์ามยาว์น�อยก์ว์$า ศ�นย�ก์ลางหรื�อม�คว์ามยาว์น�อยก์ว์$า 1 1 ม�ลล�เมตรื แต$ก์7ม�บัางชัน�ดท� ม�ลล�เมตรื แต$ก์7ม�บัางชัน�ดท� ม�ขนาดหลาย ม�ขนาดหลาย ม�ลล�เมตรื ม�ลล�เมตรื

Page 12: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

•ม�ขาเท�ยมแบับัไรืโซโปีเด�ย ม�ขาเท�ยมแบับัไรืโซโปีเด�ย ((rhizopodiarhizopodia ) ) ใชั�จ�บัอาหารืใชั�จ�บัอาหารืซ! งเปี5นพว์ก์โปีรืโตซ�ว์อ� นๆ และครื�สัเตเชั�ยนซ! งเปี5นพว์ก์โปีรืโตซ�ว์อ� นๆ และครื�สัเตเชั�ยนขนาดเล7ก์ๆ สั$ว์นพว์ก์ท� อย�$ตามพ�4นท�องทะเลก์�นสัาหรื$ายและขนาดเล7ก์ๆ สั$ว์นพว์ก์ท� อย�$ตามพ�4นท�องทะเลก์�นสัาหรื$ายและไดอะตอมเปี5นอาหารื บัางชัน�ดม�สัาหรื$ายซ�แซนเทลล� ไดอะตอมเปี5นอาหารื บัางชัน�ดม�สัาหรื$ายซ�แซนเทลล� ((ZooxanthellaeZooxanthellae ) ) อาศ�ยรื$ว์มอย�$อาศ�ยรื$ว์มอย�$•เจรื�ญเต�บัโตโดยก์ารืสัรื�างชั$องอ� นๆ ต$อไปีชั$องแต$ละชั$องเจรื�ญเต�บัโตโดยก์ารืสัรื�างชั$องอ� นๆ ต$อไปีชั$องแต$ละชั$องจะม�ผน�งก์�4นและม�รื�หน! งรื�หรื�อหลายรื�เชั� อมต$อก์�นท,าให�ม�โปีรืจะม�ผน�งก์�4นและม�รื�หน! งรื�หรื�อหลายรื�เชั� อมต$อก์�นท,าให�ม�โปีรืโตพลาสัซ� มเชั� อมตลอดท�ก์ชั$อง โดยม�ชั$องสั�ดท�ายเปี5นชั$องโตพลาสัซ� มเชั� อมตลอดท�ก์ชั$อง โดยม�ชั$องสั�ดท�ายเปี5นชั$องเปี2ดขนาดใหญ$เปี2ดขนาดใหญ$•เปีล�อก์เปี5นสัารืปีรืะก์อบัพว์ก์แคลเซ�ยมคารื�บัอเนตม�เปีล�อก์เปี5นสัารืปีรืะก์อบัพว์ก์แคลเซ�ยมคารื�บัอเนตม�ล�ก์ษณะเปี5นรื�พรื�นและแบั$งออก์เปี5นชั$องๆ ล�ก์ษณะเปี5นรื�พรื�นและแบั$งออก์เปี5นชั$องๆ ((chamberchamber ) )ซ! งชั$องเล7ก์สั�ดเรื�ยก์ว์$าโพรืโรืค�ล� ม ซ! งชั$องเล7ก์สั�ดเรื�ยก์ว์$าโพรืโรืค�ล� ม ((proloculumproloculum))

2.22.2 GlobigerinaGlobigerina เปีล�อก์พบัหนาแน$นตามพ�4นท�องเปีล�อก์พบัหนาแน$นตามพ�4นท�องทะเลครือบั คล�มพ�4นท� หลายตารืางไมล� พว์ก์น�4เปีล�อก์เปี5นทะเลครือบั คล�มพ�4นท� หลายตารืางไมล� พว์ก์น�4เปีล�อก์เปี5นสัารืปีรืะก์อบัพว์ก์แคลเซ�ยมคารื�บัอเนต เม� อสัะสัมท� พ�4นสัารืปีรืะก์อบัพว์ก์แคลเซ�ยมคารื�บัอเนต เม� อสัะสัมท� พ�4นท�องทะเลนานๆ เรื�ยก์ว์$า โก์ลบั�เจอรื�นาอ�สั ท�องทะเลนานๆ เรื�ยก์ว์$า โก์ลบั�เจอรื�นาอ�สั ((Giobigerina OozeGiobigerina Ooze ) ) ตะก์อนด�นเหล$าน�4ต$อไปีจะตะก์อนด�นเหล$าน�4ต$อไปีจะเปีล� ยนแปีลงไปีเปี5นห�นปี�นหรื�อชัอล�ก์เปีล� ยนแปีลงไปีเปี5นห�นปี�นหรื�อชัอล�ก์

Page 13: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

2.3 2.3 ท�นท�นน�ด ท�นท�นน�ด ((tintinnidtintinnid))

•จ�ดอย�$ในคลาสัซ�ล�เอต�า จ�ดอย�$ในคลาสัซ�ล�เอต�า ((Class CiliataClass Ciliata ) ) อ�นอ�นด�บัสัไปีโรืตรื�ชัา ด�บัสัไปีโรืตรื�ชัา ((Order SpirotrichaOrder Spirotricha ) )•ท�นท�นน�ดม�เปีล�อก์ ท�นท�นน�ดม�เปีล�อก์ ((loricalorica ) ) ซ! งเปี5นซ! งเปี5นสัารืปีรืะก์อบัพว์ก์ไคต�นและเปีล�อก์ม�รื�ปีรื$างแตก์สัารืปีรืะก์อบัพว์ก์ไคต�นและเปีล�อก์ม�รื�ปีรื$างแตก์ต$างก์�น ต$างก์�น • เปีล�อก์ม�รื�ปีรื$างคล�ายแจก์�นหรื�อโถแก์�ว์บัางชัน�ดเปีล�อก์ม�รื�ปีรื$างคล�ายแจก์�นหรื�อโถแก์�ว์บัางชัน�ดม�ทรืายอ�นทรื�ย�สัารืหรื�อคอคโคล�ทต�ดอย�$ท� ผ�ว์ของม�ทรืายอ�นทรื�ย�สัารืหรื�อคอคโคล�ทต�ดอย�$ท� ผ�ว์ของเปีล�อก์ต�ว์ของม�นหดอย�$ภูายในเปีล�อก์ โดยม�ก์ล�ามเปีล�อก์ต�ว์ของม�นหดอย�$ภูายในเปีล�อก์ โดยม�ก์ล�ามเน�4อเปี5นต�ว์ด!งให�ย�ดหรื�อหดได�เน�4อเปี5นต�ว์ด!งให�ย�ดหรื�อหดได�•บัรื�เว์ณปีาก์ม�ขนเรื�ยงก์�นเปี5นแผงปีรืะมาณ บัรื�เว์ณปีาก์ม�ขนเรื�ยงก์�นเปี5นแผงปีรืะมาณ 1616-- 22 22 เสั�น ชั$ว์ยในก์ารืก์�นอาหารืพว์ก์น�4พบัเสั�น ชั$ว์ยในก์ารืก์�นอาหารืพว์ก์น�4พบัตามชัายฝั่> งทะเลโดย เฉพาะบัรื�เว์ณปีาก์แม$น,4าตามชัายฝั่> งทะเลโดย เฉพาะบัรื�เว์ณปีาก์แม$น,4า

Page 14: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

3. 3. ไฟิล�มไนดาไฟิล�มไนดาเรื�ย เรื�ย ((Phylum Phylum CnidarianCnidarian))

3.1 3.1 ไซโฟิโนฟิอรื� ไซโฟิโนฟิอรื� ((siphonophoressiphonophores)) • พว์ก์น�4อย�$ก์�นเปี5นโคโลน� จ�ดเปี5นแพลงก์�ตอนถาว์รืพว์ก์น�4อย�$ก์�นเปี5นโคโลน� จ�ดเปี5นแพลงก์�ตอนถาว์รื• เปี5นแพลงก์�ตอนสั�ตว์�ขนาดใหญ$เปี5นแพลงก์�ตอนสั�ตว์�ขนาดใหญ$• จ�ดอย�$ในคลาสั ไฮโดรืซ�ว์ จ�ดอย�$ในคลาสั ไฮโดรืซ�ว์ ((Class HydrozoaClass Hydrozoa ) )• โดยแต$ละต�ว์จะม�รื�ปีรื$างและหน�าท� ท� แตก์ต$างก์�น เชั$น ก์�นโดยแต$ละต�ว์จะม�รื�ปีรื$างและหน�าท� ท� แตก์ต$างก์�น เชั$น ก์�น

อาหารื ปีAองก์�นต�ว์และลอยต�ว์ เปี5นต�น พว์ก์น�4ม�เข7มพ�ษ อาหารื ปีAองก์�นต�ว์และลอยต�ว์ เปี5นต�น พว์ก์น�4ม�เข7มพ�ษ ((nematocystnematocyst ) ) ใชั�จ�บัอาหารืและปีAองก์�นต�ว์บัางชัน�ดพ�ษใชั�จ�บัอาหารืและปีAองก์�นต�ว์บัางชัน�ดพ�ษของม�นรื�นแรืงมาก์ท,าให�มน�ษย�ถ!งตายได�ถ�าถ�ก์บัรื�เว์ณหนว์ด ของม�นรื�นแรืงมาก์ท,าให�มน�ษย�ถ!งตายได�ถ�าถ�ก์บัรื�เว์ณหนว์ด ((tentaclestentacles ) ) ของม�นเชั$น ของม�นเชั$น PhysaliaPhysalia ((Protuguese Protuguese man – of- warman – of- war ) ) ต�ว์อย$างอ� นๆ ในก์ล�$มน�4ได�แก์$ ต�ว์อย$างอ� นๆ ในก์ล�$มน�4ได�แก์$ Velella Velella และ และ Porpila Porpila เปี5นต�นเปี5นต�น

Page 15: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

3.3. 2 2 ไซโฟิโซน ไซโฟิโซน ((scyphozoansscyphozoans)) จ�ดอย�$ในคลาสัจ�ดอย�$ในคลาสัไซโฟิซ�ว์ ไซโฟิซ�ว์ ((Class ScyphozoaClass Scyphozoa ) ) เปี5นแมงก์ะพรื�นเปี5นแมงก์ะพรื�นท� แท�จรื�งพบั แพรื$ก์รืะจายอย�$ท� ว์ไปีม�รื�ปีรื$างเหม�อนท� แท�จรื�งพบั แพรื$ก์รืะจายอย�$ท� ว์ไปีม�รื�ปีรื$างเหม�อนรื$มหรื�อรืะฆั�งท� ปีรืะก์อบัไปีด�ว์ยว์� �นเปี5นสั$ว์นใหญ$ รื$มหรื�อรืะฆั�งท� ปีรืะก์อบัไปีด�ว์ยว์� �นเปี5นสั$ว์นใหญ$ ก์รืะเพาะอาหารืม�ก์แยก์ออก์เปี5น ก์รืะเพาะอาหารืม�ก์แยก์ออก์เปี5น 4 4 แฉก์ บัรื�เว์ณแฉก์ บัรื�เว์ณขอบัรื$มไม$ม�ว์�ล� ม ขอบัรื$มไม$ม�ว์�ล� ม ((velumvelum ) ) พว์ก์น�4ม�เข7มพ�ษชั$ว์ยในพว์ก์น�4ม�เข7มพ�ษชั$ว์ยในก์ารืจ�บัเหย� อและปีAองก์�นต�ว์ เชั$น ก์ารืจ�บัเหย� อและปีAองก์�นต�ว์ เชั$น Rhizostoma Rhizostoma

Page 16: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

4.4. ไฟล�มท�โนฟอราไฟล�มท�โนฟอรา ((Phylum Phylum CtenophoraCtenophora)) • สัมาชั�ก์ในก์ล�$มน�4ม�ปีรืะมาณ สัมาชั�ก์ในก์ล�$มน�4ม�ปีรืะมาณ 90 90 ชัน�ด ชัน�ด • ล,าต�ว์เปี5นว์� �นและม�สัมมาตรืแบับัรื�ศม� จ!งท,าให�ม�ล�ก์ษณะคล�ายล,าต�ว์เปี5นว์� �นและม�สัมมาตรืแบับัรื�ศม� จ!งท,าให�ม�ล�ก์ษณะคล�าย

เมด�ซามาก์แต$ไม$ม�เข7มพ�ษ หว์�ว์� �นม�แถว์ของซ� หว์� เมด�ซามาก์แต$ไม$ม�เข7มพ�ษ หว์�ว์� �นม�แถว์ของซ� หว์� ((comb comb rowsrows ) ) อย�$ อย�$ 8 8 แถว์ท� สัะท�อนแสังได�ชั$ว์ยในก์ารืเคล� อนท� แถว์ท� สัะท�อนแสังได�ชั$ว์ยในก์ารืเคล� อนท�

• โดยม�รืะบับัปีรืะสัาทเปี5นต�ว์คว์บัค�มอ�ตรืาคว์ามเรื7ว์และท�ศทางโดยม�รืะบับัปีรืะสัาทเปี5นต�ว์คว์บัค�มอ�ตรืาคว์ามเรื7ว์และท�ศทางของก์ารืเคล� อนท� ม�หนว์ด ของก์ารืเคล� อนท� ม�หนว์ด 2 2 เสั�น ท� ยาว์มาก์ใชั�เปี5นต�ว์จ�บัเสั�น ท� ยาว์มาก์ใชั�เปี5นต�ว์จ�บัเหย� อและปีAองก์�นต�ว์ พว์ก์น�4ม�รื�ปีรื$างแตก์ต$างก์�นสั$ว์นใหญ$เหย� อและปีAองก์�นต�ว์ พว์ก์น�4ม�รื�ปีรื$างแตก์ต$างก์�นสั$ว์นใหญ$เปี5นทรืงก์ลมม�ขนาดต�4งแต$ เปี5นทรืงก์ลมม�ขนาดต�4งแต$ 22 –– 3 3 ม�ลล�เมตรื จนถ!ง ม�ลล�เมตรื จนถ!ง 11 –– 2 2เซนต�เมตรื บัางชัน�ดม�รื�ปีรื$างแบันยาว์อาจยาว์ถ!ง เซนต�เมตรื บัางชัน�ดม�รื�ปีรื$างแบันยาว์อาจยาว์ถ!ง 11 –– 2 2เมตรื เมตรื

• ก์�นเน�4อเปี5นอาหารื ก์�นเน�4อเปี5นอาหารื ((carnivorescarnivores ) ) อาหารืสั$ว์นใหญ$เปี5นอาหารืสั$ว์นใหญ$เปี5นพว์ก์แพลงก์�ตอนสั�ตว์� และถ�ก์ก์�นโดยปีลาว์�ยอ$อน พว์ก์แพลงก์�ตอนสั�ตว์� และถ�ก์ก์�นโดยปีลาว์�ยอ$อน

Page 17: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

5. 5. ไฟิล�มน�เมอไฟิล�มน�เมอเท�ยเท�ย ((Phylum Phylum NemerteaNemertea))• ส#ว์นใหญ่#อาศึ�ยอย'#หน"าด้(นและม�ต�ว์อ#อนเป)นแพส#ว์นใหญ่#อาศึ�ยอย'#หน"าด้(นและม�ต�ว์อ#อนเป)นแพ

ลงก�ตอนชั่��ว์คราว์เก,อบท�-งหมด้ลงก�ตอนชั่��ว์คราว์เก,อบท�-งหมด้• ล.าต�ว์จะส�-นแบนและทางส#ว์นท"ายของล.าต�ว์จะล.าต�ว์จะส�-นแบนและทางส#ว์นท"ายของล.าต�ว์จะ

ขยายออกเป)นคร�บและม�คร�บหางท.าหน"าท��ในการขยายออกเป)นคร�บและม�คร�บหางท.าหน"าท��ในการว์#ายน.-า ว์#ายน.-า

Page 18: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

6. 6. ไฟิล�มโรืต�ไฟิล�มโรืต�เฟิอรืา เฟิอรืา ((Phylum Phylum RofiferaRofifera ) )• ส#ว์นใหญ่#พบในน.-าจ,ด้ ส#ว์นใหญ่#พบในน.-าจ,ด้ 80 % 80 % หร,อบร(เว์ณปากแม#น.-าหร,อบร(เว์ณปากแม#น.-า

ท��ม�คว์ามเค1มต.�าพบน"อยชั่น(ด้ท��อาศึ�ยอย'#ในน.-าทะเลท��ม�คว์ามเค1มต.�าพบน"อยชั่น(ด้ท��อาศึ�ยอย'#ในน.-าทะเล• ล.าต�ว์แบ#งออกเป)นส#ว์นห�ว์ ล.าต�ว์และเท"า ซึ่��งอาจม�ล.าต�ว์แบ#งออกเป)นส#ว์นห�ว์ ล.าต�ว์และเท"า ซึ่��งอาจม�

เปล,อก เปล,อก ((loricalorica ) ) ห�"มหร,อไม#ก1ได้"ห�"มหร,อไม#ก1ได้"• บร(เว์ณส#ว์นห�ว์ม�ซึ่�เล�ยอย'#เป)นว์ง บร(เว์ณส#ว์นห�ว์ม�ซึ่�เล�ยอย'#เป)นว์ง ((coronacorona ) ) ท.าท.า

หน"าท��พ�ด้โบกและกรองอาหารเข"าส'#ปากต�ว์อย#างเชั่#น หน"าท��พ�ด้โบกและกรองอาหารเข"าส'#ปากต�ว์อย#างเชั่#น BrachionusBrachionus ท��ใชั่"เป)นอาหารเล�-ยงล'กส�ตว์�น.-า ท��ใชั่"เป)นอาหารเล�-ยงล'กส�ตว์�น.-า

Page 19: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

6. 6. ไฟิล�มแอนไฟิล�มแอนน�ล�ดาน�ล�ดา ((Phylum Phylum AnnelidaAnnelida ) )• จ�ดอย�$ในคลาสัโพล�ค�ตา จ�ดอย�$ในคลาสัโพล�ค�ตา ((Class PolychaetaClass Polychaeta ) )

หรื�อไสั�เด�อนทะเลหรื�อไสั�เด�อนทะเล

• สั$ว์นใหญ$ท� พบัเปี5นแพลงก์�ตอนชั� ว์ครืาว์ในชั$ว์งท� สั$ว์นใหญ$ท� พบัเปี5นแพลงก์�ตอนชั� ว์ครืาว์ในชั$ว์งท� เปี5นต�ว์อ$อนหรื�อในขณะผสัมพ�นธ�� เปี5นต�ว์อ$อนหรื�อในขณะผสัมพ�นธ��

Page 20: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

8. 8. ไฟิล�มมอไฟิล�มมอลล�สัก์า ลล�สัก์า ((Phylum Phylum MolluscaMollusca ) )88 1. 1. เทอรื�โรืปีอด เทอรื�โรืปีอด ((pteropodspteropods ) ) จ�ดอย�$ในซ�บัออเดอรื�โอพ�ลโทแบัจ�ดอย�$ในซ�บัออเดอรื�โอพ�ลโทแบั

รืนเชั�ย รืนเชั�ย ((Suborder OpisthobranchiaSuborder Opisthobranchia ) )• อาศ�ยอย�$บัรื�เว์ณผ�ว์หน�าน,4าทะเลบัางครื�4งพบัรืว์มก์�นเปี5นก์ล�$ม สั$ว์นอาศ�ยอย�$บัรื�เว์ณผ�ว์หน�าน,4าทะเลบัางครื�4งพบัรืว์มก์�นเปี5นก์ล�$ม สั$ว์น

ของเท�า ของเท�า ((footfoot ) ) จะขยายแผ$ออก์เปี5นแผ$นหรื�อครื�บัขนาดใหญ$ จะขยายแผ$ออก์เปี5นแผ$นหรื�อครื�บัขนาดใหญ$ 2 2อ�น ท,าหน�าท� ในก์ารืเคล� อนท� และลอยต�ว์ไม$ม�เหง�อก์และเปี5นก์รืะอ�น ท,าหน�าท� ในก์ารืเคล� อนท� และลอยต�ว์ไม$ม�เหง�อก์และเปี5นก์รืะเทย เชั$น เทย เชั$น Spiratella, LimacaSpiratella, Limaca และ และ ClioneClione ซ! งเปี5นอาหารืท� ซ! งเปี5นอาหารืท� สั,าค�ญของปีลาว์าฬ สั,าค�ญของปีลาว์าฬ

• เทอรื�โรืปีอดม� เทอรื�โรืปีอดม� 2 2 ชัน�ดค�อ พว์ก์ท� ไม$ม�เปีล�อก์ก์�นอาหารืโดยก์ารืล$าชัน�ดค�อ พว์ก์ท� ไม$ม�เปีล�อก์ก์�นอาหารืโดยก์ารืล$าเหย� อ เหย� อ ((predatorpredator ) ) ก์�บัพว์ก์ท� ม�เปีล�อก์ ก์�บัพว์ก์ท� ม�เปีล�อก์ ((shell pteropodsshell pteropods ) )พว์ก์น�4ม�เปีล�อก์บัางขดเปี5นว์งเปีรืาะแตก์ห�ก์ง$ายและก์�นพ�ชัเปี5นพว์ก์น�4ม�เปีล�อก์บัางขดเปี5นว์งเปีรืาะแตก์ห�ก์ง$ายและก์�นพ�ชัเปี5นอาหารือาหารื

Page 21: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

88 2. 2. เฮดเทอรื�โรืปีอด เฮดเทอรื�โรืปีอด ((heterropodsheterropods))

• จ�ดอย�$ในซ�บัออเดอรื�สัเตพโตน�ว์รืา จ�ดอย�$ในซ�บัออเดอรื�สัเตพโตน�ว์รืา ((Suborder Suborder StreptoneuraStreptoneura ) ) พบัมาก์ในเขตรื�อนและก์! งเขตรื�อนพบัมาก์ในเขตรื�อนและก์! งเขตรื�อน

• พบัในอ$าว์ไทยท� ม�คว์ามล!ก์ปีรืะมาณ พบัในอ$าว์ไทยท� ม�คว์ามล!ก์ปีรืะมาณ 40 40 เมตรืเมตรื• ล,าต�ว์โปีรื$งใสัสั$ว์นของเปีล�อก์ลดขนาดลง สั$ว์นห�ว์และล,าต�ว์โปีรื$งใสัสั$ว์นของเปีล�อก์ลดขนาดลง สั$ว์นห�ว์และ

เท�าม�ขนาดใหญ$เม� อเท�ยบัก์�บัล,าต�ว์ เท�าม�ขนาดใหญ$เม� อเท�ยบัก์�บัล,าต�ว์ • สั$ว์นของเท�าพ�ฒนาไปีเปี5นครื�บัชั$ว์ยในก์ารืลอยต�ว์เชั$นสั$ว์นของเท�าพ�ฒนาไปีเปี5นครื�บัชั$ว์ยในก์ารืลอยต�ว์เชั$น

เด�ยว์ก์�บัเทอรื�โรืปีอด แต$ม� เด�ยว์ก์�บัเทอรื�โรืปีอด แต$ม� 11 –– 3 3 อ�น ม�หนว์ด อ�น ม�หนว์ด 1 1 ค�$ ค�$ และตาขนาดใหญ$ และตาขนาดใหญ$ 1 1 ค�$ บัางชัน�ดม�ปี�Eมด�ดและฝั่าปี2ดค�$ บัางชัน�ดม�ปี�Eมด�ดและฝั่าปี2ดเปีล�อก์ เปีล�อก์ ((operculumoperculum ) ) ต�ว์ท� รื��จ�ก์ก์�นด� ได�แก์$ ต�ว์ท� รื��จ�ก์ก์�นด� ได�แก์$ Atlanta, Carinaria Atlanta, Carinaria และ และ PterotrachaeaPterotrachaea

Page 22: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

ต�ว์อ#อนหอยฝาเด้�ยว์และหอยต�ว์อ#อนหอยฝาเด้�ยว์และหอยสองฝาสองฝา

•ในหอยฝั่าเด�ยว์โบัรืาณม�ต�ว์อ$อนในรืะยะน�4ในหอยฝั่าเด�ยว์โบัรืาณม�ต�ว์อ$อนในรืะยะน�4แต$หอยฝั่าเด�ยว์สั$ว์นใหญ$ว์างไข$ในแคปีซ�ลแต$หอยฝั่าเด�ยว์สั$ว์นใหญ$ว์างไข$ในแคปีซ�ล• เม� อฟิ>ก์ออก์จาก์ไข$จะเปี5นต�ว์อ$อนรืะยะว์�ล�เม� อฟิ>ก์ออก์จาก์ไข$จะเปี5นต�ว์อ$อนรืะยะว์�ล�เจอรื� เจอรื� ((veliger larvaeveliger larvae ) ) ม�เปีล�อก์ ม�ว์�ล�ม ม�เปีล�อก์ ม�ว์�ล�ม ((velumvelum ) ) ท� คล�ายปี'ก์ขนาดใหญ$ ท� คล�ายปี'ก์ขนาดใหญ$ 1 1 ค�$ค�$•ม�ซ�เรื�ยล�อมรือบัชั$ว์ยในก์ารืว์$ายน,4าและม�ซ�เรื�ยล�อมรือบัชั$ว์ยในก์ารืว์$ายน,4าและก์รืองอาหารืเข�าสั�$ปีาก์ หอยสัองฝั่าและหอยก์รืองอาหารืเข�าสั�$ปีาก์ หอยสัองฝั่าและหอยงาชั�างม�ต�ว์อ$อนในรืะยะน�4เชั$นก์�น งาชั�างม�ต�ว์อ$อนในรืะยะน�4เชั$นก์�น

Page 23: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

Phylum Phylum BrachiopodaBrachiopoda

• ต�ว์อ#อนของหอยตะเก�ยงจ�ด้เป)นแพลงก�ตอนต�ว์อ#อนของหอยตะเก�ยงจ�ด้เป)นแพลงก�ตอนชั่��ว์คราว์ ชั่��ว์คราว์

• สก�ลท��พบบ#อย สก�ลท��พบบ#อย Lingula Lingula

• ล.าต�ว์ของล.าต�ว์ของLingula larva Lingula larva จะเป)นร'ปคร��งจะเป)นร'ปคร��งว์งกลมหร,อร'ปไข# ต�ว์อ#อนม�ส�เหล,องยาว์ประมาณ ว์งกลมหร,อร'ปไข# ต�ว์อ#อนม�ส�เหล,องยาว์ประมาณ 0.3-1.5 0.3-1.5 มมมม . .

Page 24: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

9. 9. ไฟิล�มอารื�โทรืไฟิล�มอารื�โทรืโปีดาโปีดา ((Phylum Phylum ArthropodaArthropoda ) )• พบัมาก์ก์ว์$า พบัมาก์ก์ว์$า 44 ,, 500 500 ชัน�ด และอาศ�ยอย�$ในทะเลมาก์ก์ว์$า ชัน�ด และอาศ�ยอย�$ในทะเลมาก์ก์ว์$า 90 90

เปีอรื�เซ7นต�เปีอรื�เซ7นต�• Order copepodaOrder copepoda โคพ�พอดท�4งหมด โคพ�พอดท�4งหมด 11,500 species 200 11,500 species 200

families 1,650families 1,650 generagenera (Humes 1994) (Humes 1994) รืว์มท�4งท� เปี5นรืว์มท�4งท� เปี5นพารืาสั�ต พารืาสั�ต ((parasitesparasites ) )

• โคพ�พอดเปี5นแพลงก์�ตอนสั�ตว์�ท� พบัมาก์ท�4งจ,านว์นชัน�ดและปีรื�มาณโคพ�พอดเปี5นแพลงก์�ตอนสั�ตว์�ท� พบัมาก์ท�4งจ,านว์นชัน�ดและปีรื�มาณและเปี5นก์ล�$มท� ม�คว์ามสั,าค�ญมาก์ท� สั�ดของแพลงก์�ตอนสั�ตว์�ในทะเลและเปี5นก์ล�$มท� ม�คว์ามสั,าค�ญมาก์ท� สั�ดของแพลงก์�ตอนสั�ตว์�ในทะเล

• พว์ก์น�4ม�ขนาดเล7ก์ยาว์ปีรืะมาณ พว์ก์น�4ม�ขนาดเล7ก์ยาว์ปีรืะมาณ 02 02 ม�ลล�เมตรื ถ!ง ม�ลล�เมตรื ถ!ง 2 2 เซนต�เมตรืเซนต�เมตรื• โคพ�พอดม�ปีล�องท�4งหมด โคพ�พอดม�ปีล�องท�4งหมด 15 15 ปีล�อง โดยแบั$งออก์เปี5นสั$ว์นห�ว์ ปีล�อง โดยแบั$งออก์เปี5นสั$ว์นห�ว์ 5 5

ปีล�องซ! งม�หนว์ด ปีล�องซ! งม�หนว์ด ((antennaeantennae ) ) เข�4ยว์ เข�4ยว์ ((mandiblemandible ) ) และแมคซ�ล� และแมคซ�ล� ((maxillaemaxillae ) ) สั$ว์นอก์ม� สั$ว์นอก์ม� 6 6 ปีล�อง ได�แก์$แมคซ�ล�เปีด ปีล�อง ได�แก์$แมคซ�ล�เปีด ((maxillipedmaxilliped ) ) และขาว์$ายน,4า และขาว์$ายน,4า 5 5 ค�$ สั$ว์นท�องม� ค�$ สั$ว์นท�องม� 3 3 ปีล�อง และสั$ว์นหาง ปีล�อง และสั$ว์นหาง 1 1 ปีล�อง ปีล�อง

โดยท� ปีลายแยก์เปี5นสัองแฉก์ โดยท� ปีลายแยก์เปี5นสัองแฉก์ ((caudal ramicaudal rami ) )

Page 25: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

Calanoida

Cyclopoida

Poecilostomatoida

Harpacticoida

Page 26: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

99 2. 2. ไมซ�ด ไมซ�ด (mysid (mysid หรื�อหรื�อ opossum opossum shrimps)shrimps)• จ�ดอย�$ในอ�นด�บัไมซ�ดาเซ�ย จ�ดอย�$ในอ�นด�บัไมซ�ดาเซ�ย ((Order Mysidacea) Order Mysidacea) • พบัมาก์ตามปีาก์แม$น,4าและชัายฝั่> งทะเลและม�ก์อย�$รืว์มพบัมาก์ตามปีาก์แม$น,4าและชัายฝั่> งทะเลและม�ก์อย�$รืว์ม

ก์�นเปี5นฝั่�งใหญ$ๆ ม�รื�ปีรื$างคล�ายก์��งล,าต�ว์ขาว์โปีรื$งใสัก์�นเปี5นฝั่�งใหญ$ๆ ม�รื�ปีรื$างคล�ายก์��งล,าต�ว์ขาว์โปีรื$งใสัสั$ว์นของเปีล�อก์บัางและห��มสั$ว์นนอก์เก์�อบัท�4งหมดแต$สั$ว์นของเปีล�อก์บัางและห��มสั$ว์นนอก์เก์�อบัท�4งหมดแต$ไม$เชั� อมต�ดก์�บัปีล�องอก์ไม$เชั� อมต�ดก์�บัปีล�องอก์

• ตาม�ก์�านและเปี5นตาปีรืะก์อบั ตาม�ก์�านและเปี5นตาปีรืะก์อบั (compound (compound eyes) eyes)

• รืยางค�อก์เปี5นแบับัไบัรืาม�สั รืยางค�อก์เปี5นแบับัไบัรืาม�สั (biramous) (biramous) ม� ม� 8 8 ค�$ ค�$ • สั$ว์นท�องม�รืยางค� สั$ว์นท�องม�รืยางค� 6 6 ค�$ โดย ค�$ โดย 5 5 ค�$แรืก์เปี5นขาว์$ายน,4า ค�$แรืก์เปี5นขาว์$ายน,4า

(swimmeret) (swimmeret) ท� ม�ขนาดเล7ก์ ท� ม�ขนาดเล7ก์ • รืยางค�ค�$ท� รืยางค�ค�$ท� 6 6 เปีล� ยนรื�ปีไปีเปี5นสั$ว์นท� เรื�ยก์ว์$า แพนเปีล� ยนรื�ปีไปีเปี5นสั$ว์นท� เรื�ยก์ว์$า แพน

หาง หาง (uropod) (uropod)

Page 27: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

• ไมซ�ดจะม�สัตาโตซ�สัท� ไมซ�ดจะม�สัตาโตซ�สัท� (statocyst) (statocyst) เปี5นอว์�ยว์ะอย�$เปี5นอว์�ยว์ะอย�$ท� แพนหางและไม$ม�เฟิอรื�คอลเรืไม ท� แพนหางและไม$ม�เฟิอรื�คอลเรืไม (furcal rami) (furcal rami) แต$จะม�หนามตรืงปีลายแทนซ! งเปี5นข�อแตก์ต$างรืะแต$จะม�หนามตรืงปีลายแทนซ! งเปี5นข�อแตก์ต$างรืะหว์$างไมซ�ดก์�บัครื�สัเตเชั�ยนชัน�ดอ� นท� ม�ล�ก์ษณะคล�ายหว์$างไมซ�ดก์�บัครื�สัเตเชั�ยนชัน�ดอ� นท� ม�ล�ก์ษณะคล�ายก์��ง ก์��ง

• สั$ว์นของแพนหางและหาง สั$ว์นของแพนหางและหาง (telson) (telson) จะรืว์มก์�นเปี5นจะรืว์มก์�นเปี5นสั$ว์นของหาง สั$ว์นของหาง (tail fan) (tail fan) ชั$ว์ยในก์ารืว์$ายน,4า ชั$ว์ยในก์ารืว์$ายน,4า

• ไมซ�ดต�ว์เม�ยจะม�อ�สัท�ไจท� ไมซ�ดต�ว์เม�ยจะม�อ�สัท�ไจท� (oostegites) (oostegites) อย�$ท� อย�$ท� สั$ว์นอก์เปี5นท� เก์7บัไข$ ไข$อาจถ�ก์เก์7บัไว์�ในท� เก์7บัไข$จนม�สั$ว์นอก์เปี5นท� เก์7บัไข$ ไข$อาจถ�ก์เก์7บัไว์�ในท� เก์7บัไข$จนม�รื�ปีรื$างคล�ายต�ว์โตเต7มว์�ยจาก์น�4นจะถ�ก์ปีล$อยลงในน,4ารื�ปีรื$างคล�ายต�ว์โตเต7มว์�ยจาก์น�4นจะถ�ก์ปีล$อยลงในน,4าหรื�อไข$อาจถ�ก์ปีล$อยลงในน,4าแล�ว์จ!งฟิ>ก์เปี5นต�ว์อ$อนหรื�อไข$อาจถ�ก์ปีล$อยลงในน,4าแล�ว์จ!งฟิ>ก์เปี5นต�ว์อ$อนรืะยะนอเพล�ยสั รืะยะนอเพล�ยสั (nauplius) (nauplius) ก์7ได� สั$ว์นไมซ�ดต�ว์ผ��ก์7ได� สั$ว์นไมซ�ดต�ว์ผ��ไม$ม�อ�สัท�ไจท�แต$ขาว์$ายน,4าค�$ท� ไม$ม�อ�สัท�ไจท�แต$ขาว์$ายน,4าค�$ท� 44 จะม�ขนาดใหญ$ก์ว์$าค�$จะม�ขนาดใหญ$ก์ว์$าค�$อ� นๆ อ� นๆ

• ไมซ�ดก์�นแพลงก์�ตอนขนาดเล7ก์เปี5นอาหารืและม�นจะไมซ�ดก์�นแพลงก์�ตอนขนาดเล7ก์เปี5นอาหารืและม�นจะถ�ก์ปีลาก์�นเปี5นอาหารือ�ก์ทอดหน! ง ถ�ก์ปีลาก์�นเปี5นอาหารือ�ก์ทอดหน! ง

Page 28: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

99 3. 3. ย�ฟิาว์ซ�ด ย�ฟิาว์ซ�ด (euphausiids (euphausiids หรื�อ หรื�อ krill krill shimp)shimp)• จ�ดอย�$อ�นด�บัย�ฟิาว์ซ�เซ�ย จ�ดอย�$อ�นด�บัย�ฟิาว์ซ�เซ�ย (Order Euphausiacea)(Order Euphausiacea)• พว์ก์น�4ม�ล�ก์ษณะคล�ายไมซ�ดมาก์แต$ม�ขนาดใหญ$ก์ว์$าล,าพว์ก์น�4ม�ล�ก์ษณะคล�ายไมซ�ดมาก์แต$ม�ขนาดใหญ$ก์ว์$าล,า

ต�ว์ยาว์ต�4งแต$ ต�ว์ยาว์ต�4งแต$ 8 8 ม�ลล�เมตรืถ!ง ม�ลล�เมตรืถ!ง 6 6 เซนต�เมตรื เซนต�เมตรื • ล,าต�ว์ใสัแต$บัางชัน�ดม�สั�แดงตาม�ก์�านตา ล,าต�ว์ใสัแต$บัางชัน�ดม�สั�แดงตาม�ก์�านตา • รืยางค�สั$ว์นอก์เปี5นไบัรืาม�สัและไม$ม�สั$ว์นใดเปีล� ยนแปีลงรืยางค�สั$ว์นอก์เปี5นไบัรืาม�สัและไม$ม�สั$ว์นใดเปีล� ยนแปีลง

ไปีเปี5นแมก์ซ�ล�เปีด พว์ก์น�4สั$ว์นของคารืาเปีสั ไปีเปี5นแมก์ซ�ล�เปีด พว์ก์น�4สั$ว์นของคารืาเปีสั (carapace) (carapace) ท� ห��มสั$ว์นอก์จะเชั� อมต�ดก์�บัสั$ว์นอก์ท� ห��มสั$ว์นอก์จะเชั� อมต�ดก์�บัสั$ว์นอก์ท�4งหมด ท�4งหมด

• ม�เหง�อก์โผล$ออก์มานอก์คารืาเปีสัซ! งต$างจาก์ก์��งจรื�งๆ ม�เหง�อก์โผล$ออก์มานอก์คารืาเปีสัซ! งต$างจาก์ก์��งจรื�งๆ • ย�ฟิาว์ซ�ดก์�นโคพ�พอดเปี5นอาหารืและต�ว์ม�นเปี5นอาหารืย�ฟิาว์ซ�ดก์�นโคพ�พอดเปี5นอาหารืและต�ว์ม�นเปี5นอาหารื

ของสั�ตว์�หลายชัน�ด เชั$น ปีลา นก์ทะเล และปีลาว์าฬ ของสั�ตว์�หลายชัน�ด เชั$น ปีลา นก์ทะเล และปีลาว์าฬ ต�ว์อย$างเชั$น ต�ว์อย$างเชั$น Pseudoeuphausia latifronsPseudoeuphausia latifrons ชัาว์ชัาว์บั�านเรื�ยก์ว์$า เคยบั�านเรื�ยก์ว์$า เคย

Page 29: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

9.4 9.4 ออสตราคอด้ออสตราคอด้ (ostracods (ostracods หร,อ หร,อ bean clams)bean clams)

• จ�ดอย�$ในอ�นด�บัออสัตรืาโคดา จ�ดอย�$ในอ�นด�บัออสัตรืาโคดา (Order Ostracoda)(Order Ostracoda)• พบัท�4งในน,4าจ�ดและทะเลสั$ว์นมาก์อาศ�ยอย�$ตามพ�4นท�องทะเลหรื�อพบัท�4งในน,4าจ�ดและทะเลสั$ว์นมาก์อาศ�ยอย�$ตามพ�4นท�องทะเลหรื�อ

ต�ดตามสัาหรื$ายหรื�ออาจข�ดรื�อย�$ตามโคลนหรื�อฝั่>งต�ว์อย�$ตามพ�4นทรืายต�ดตามสัาหรื$ายหรื�ออาจข�ดรื�อย�$ตามโคลนหรื�อฝั่>งต�ว์อย�$ตามพ�4นทรืาย• พว์ก์น�4ม�ขนาดเล7ก์ปีรืะมาณ พว์ก์น�4ม�ขนาดเล7ก์ปีรืะมาณ 11 –– 2 2 ม�ลล�เมตรื ล,าต�ว์แบันข�างม�ตาม�ลล�เมตรื ล,าต�ว์แบันข�างม�ตา

ปีรืะก์อบั ปีรืะก์อบั 11 –– 2 2 อ�น ข!4นอย�$ก์�บัชัน�ดของม�นอ�น ข!4นอย�$ก์�บัชัน�ดของม�น• ม�เปีล�อก์ ม�เปีล�อก์ (carapace) (carapace) 2 2 อ�น ปีรืะก์บัก์�นและม�สั�น อ�น ปีรืะก์บัก์�นและม�สั�น (hinged) (hinged)

ย!ดต�ดก์�นคล�ายหอยสัองฝั่า โดยห��มล,าต�ว์ไว์�ภูายในเก์�อบัท�4งหมดและย!ดต�ดก์�นคล�ายหอยสัองฝั่า โดยห��มล,าต�ว์ไว์�ภูายในเก์�อบัท�4งหมดและอาจย� นเฉพาะสั$ว์นปีลายของรืยางค�ออก์มาเท$าน�4นเพ� อใชั�ในก์ารืว์$ายอาจย� นเฉพาะสั$ว์นปีลายของรืยางค�ออก์มาเท$าน�4นเพ� อใชั�ในก์ารืว์$ายน,4าน,4า

• บัางชัน�ดเรื�องแสังได� บัางชัน�ดเรื�องแสังได� • ออสัตรืาคอดสั$ว์นใหญ$จะเก์7บัไข$ไว์�ในถ�งเก์7บัไข$ท� อย�$ทางสั$ว์นหล�งของออสัตรืาคอดสั$ว์นใหญ$จะเก์7บัไข$ไว์�ในถ�งเก์7บัไข$ท� อย�$ทางสั$ว์นหล�งของ

ล,าต�ว์ เชั$น ล,าต�ว์ เชั$น CypridinaCypridina

Page 30: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

9.5 9.5 ไรืน,4า ไรืน,4า (Water flea)(Water flea)

• จ�ดอย�$ในอ�นด�บัคลาโดเซอรืา จ�ดอย�$ในอ�นด�บัคลาโดเซอรืา (Order Cladocera)(Order Cladocera)• เปี5นพว์ก์ท� ม�เปีล�อก์ เปี5นพว์ก์ท� ม�เปีล�อก์ 2 2 ฝั่า ห��มล,าต�ว์เก์�อบัท�4งหมด ฝั่า ห��มล,าต�ว์เก์�อบัท�4งหมด • ยก์เว์�นสั$ว์นห�ว์เท$าน�4นท� อย�$นอก์เปีล�อก์และเปีล�อก์ไม$ม�สั�นยก์เว์�นสั$ว์นห�ว์เท$าน�4นท� อย�$นอก์เปีล�อก์และเปีล�อก์ไม$ม�สั�น• ต�ว์ใหญ$แบันข�าง ต�ว์ใหญ$แบันข�าง (compressed) (compressed) ม�ขนาดเล7ก์ม�ขนาดเล7ก์

ปีรืะมาณ ปีรืะมาณ 05.05. –– 1 1 ม�ลล�เมตรื ม�ลล�เมตรื • ม�ตาปีรืะก์อบั ม�ตาปีรืะก์อบั 1 1 อ�น หนว์ดค�$ท� อ�น หนว์ดค�$ท� 2 2 ม�ขนาดใหญ$ใชั�ว์$ายน,4าม�ขนาดใหญ$ใชั�ว์$ายน,4า• ม�ท� เก์7บัไข$อย�$ท� สั$ว์นหล�งของเปีล�อก์ ได�แก์$ ม�ท� เก์7บัไข$อย�$ท� สั$ว์นหล�งของเปีล�อก์ ได�แก์$ Penilia Penilia

schmackerischmackeri และ และ Evadne tergestina Evadne tergestina สั$ว์นสั$ว์นมาก์อาศ�ยอย�$ในน,4าจ�ดมาก์อาศ�ยอย�$ในน,4าจ�ด

Page 31: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

99 6. 6. ไอโซึ่ปอด้ ไอโซึ่ปอด้ (Isopods (Isopods ))

• จ�ดอย�$ในอ�นด�บัไอโซโปีดาจ�ดอย�$ในอ�นด�บัไอโซโปีดา (Order Isopoda)(Order Isopoda)

• สั$ว์นใหญ$อาศ�ยอย�$หน�าด�นไม$ม�เปีล�อก์ห��มต�ว์สั$ว์นใหญ$อาศ�ยอย�$หน�าด�นไม$ม�เปีล�อก์ห��มต�ว์• ล,าต�ว์แบันจาก์บันลงล$าง ล,าต�ว์แบันจาก์บันลงล$าง (dorsoventally (dorsoventally

flattened)flattened)

• ม�รืยางค�อก์ ม�รืยางค�อก์ 7 7 ค�$เปี5นแบับัย�น�รืาม�สั ค�$เปี5นแบับัย�น�รืาม�สั (uniramous)(uniramous)

• ม�ตาปีรืะก์อบัและไม$ม�ก์�านตา ม�ตาปีรืะก์อบัและไม$ม�ก์�านตา (sessile) (sessile)

• ม�เหง�อก์อย�$บันรืยางค�ท�อง ไอโซปีอดท� เปี5นแพลงก์�ตอนม�เหง�อก์อย�$บันรืยางค�ท�อง ไอโซปีอดท� เปี5นแพลงก์�ตอนและพบัเสัมอๆ ได�แก์$ และพบัเสัมอๆ ได�แก์$ EurydiceEurydice หรื�อ หรื�อ MunnopsisMunnopsis

Page 32: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

99 7. 7. แอมฟ4แอมฟ4พอด้ พอด้ (beach (beach fleas, fleas, scuds)scuds)• จ�ดอย�$ในอ�นด�บัแอมฟิ2โปีดา จ�ดอย�$ในอ�นด�บัแอมฟิ2โปีดา (Order Amphipoda) (Order Amphipoda)

• ไม$ม�เปีล�อก์ห��ม ม�รื�ปีรื$างโดยท� ว์ไปีคล�ายไอโซปีอดไม$ม�เปีล�อก์ห��ม ม�รื�ปีรื$างโดยท� ว์ไปีคล�ายไอโซปีอด• แต$ม�ล,าต�ว์แบันทางด�านข�าง แต$ม�ล,าต�ว์แบันทางด�านข�าง (compressed) (compressed)

• ม�เหง�อก์เปี5นเสั�นๆ อย�$บันขาท� สั$ว์นอก์พว์ก์ท� เปี5นแพม�เหง�อก์เปี5นเสั�นๆ อย�$บันขาท� สั$ว์นอก์พว์ก์ท� เปี5นแพลงก์�ตอนจ�ดอย�$ในครือบัครื�ว์ไฮเพอรื�ด� ลงก์�ตอนจ�ดอย�$ในครือบัครื�ว์ไฮเพอรื�ด� (Family (Family (Family Hyperiidae) (Family Hyperiidae)

• ม�ขนาดปีรืะมาณ ม�ขนาดปีรืะมาณ 11 –– 2 2 เซนต�เมตรื เซนต�เมตรื • สั$ว์นห�ว์และตาขนาดใหญ$ สั$ว์นห�ว์และตาขนาดใหญ$

Page 33: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

99 8. 8.เด้คาปอด้ เด้คาปอด้ ((DecapoDecapodsds))• จ�ดอย�$ในอ�นด�บัเดคาโปีดา จ�ดอย�$ในอ�นด�บัเดคาโปีดา ((Order DecapodaOrder Decapoda))• เปี5นพว์ก์ ครื�สัเตเชั�ยนท� ม�ขนาดใหญ$ท� สั�ด ได�แก์$ ก์��ง ก์��งม�งก์รื ปี�เปี5นพว์ก์ ครื�สัเตเชั�ยนท� ม�ขนาดใหญ$ท� สั�ด ได�แก์$ ก์��ง ก์��งม�งก์รื ปี�

เสัฉว์น เสัฉว์น • และปี�สั$ว์นใหญ$เปี5นพว์ก์ท� อาศ�ยอย�$หน�าด�นและม�ต�ว์อ$อนและปี�สั$ว์นใหญ$เปี5นพว์ก์ท� อาศ�ยอย�$หน�าด�นและม�ต�ว์อ$อน• เปี5นแพลงก์�ตอนชั� ว์ครืาว์อย�$ในน,4า เปี5นแพลงก์�ตอนชั� ว์ครืาว์อย�$ในน,4า • สั$ว์นพว์ก์ท� เปี5นแพลงก์�ตอนตลอดชั�พม�ไม$มาก์น�ก์และม�ขนาดใหญ$สั$ว์นพว์ก์ท� เปี5นแพลงก์�ตอนตลอดชั�พม�ไม$มาก์น�ก์และม�ขนาดใหญ$• ว์$ายน,4าได�ค$อนข�างเรื7ว์และม�ก์อย�$รืว์มก์�นเปี5นก์ล�$ม ได�แก์$ ล�ซ�ว์$ายน,4าได�ค$อนข�างเรื7ว์และม�ก์อย�$รืว์มก์�นเปี5นก์ล�$ม ได�แก์$ ล�ซ�

เฟิอรื�เฟิอรื�((LuciferLucifer ) ) หรื�อเคยสั,าล� หรื�อเคยสั,าล� • ล,าต�ว์เรื�ยว์ยาว์สั$ว์นห�ว์ม�ก์�านตาท� ยาว์มาก์ ล,าต�ว์เรื�ยว์ยาว์สั$ว์นห�ว์ม�ก์�านตาท� ยาว์มาก์ • พบัมาก์ตามชัายฝั่> งท� น,4าล!ก์ไม$เก์�น พบัมาก์ตามชัายฝั่> งท� น,4าล!ก์ไม$เก์�น 30 30 เมตรื ตามปีาก์แม$น,4าใชั�ท,าเมตรื ตามปีาก์แม$น,4าใชั�ท,า

ก์ะปี2 ก์ะปี2 • นอก์จาก์น�4นพว์ก์เซอเจสัท�ด นอก์จาก์น�4นพว์ก์เซอเจสัท�ด ((SergestidsSergestids ) ) ซ! งม�รื�ปีรื$างเรื�ยว์ยาว์ซ! งม�รื�ปีรื$างเรื�ยว์ยาว์

คล�ายก์��ง คล�ายก์��ง • ม�ก์รื� ม�ก์รื� ((RostrumRostrum ) ) สั�4นหรื�อไม$ม�เลยล,าต�ว์โปีรื$งแสังก์7จ�ดเปี5นแพลงก์�สั�4นหรื�อไม$ม�เลยล,าต�ว์โปีรื$งแสังก์7จ�ดเปี5นแพลงก์�

ตอนเชั$นก์�น ได�แก์$ ตอนเชั$นก์�น ได�แก์$ SergestesSergestes และ และ AcetesAcetes

Page 34: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)
Page 35: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

1010 . . ไฟล�มค�โตนาไฟล�มค�โตนาตา ตา ((Phylum Phylum ChaetognathaChaetognatha))

• หนอนธน� หนอนธน� ((Arrow worms Arrow worms หรื�อ หรื�อ glass wormsglass worms)) เปี5นสั�ตว์�ท� อาศ�ยเปี5นสั�ตว์�ท� อาศ�ยอย�$ในทะเลเท$าน�4นอย�$ในทะเลเท$าน�4น

• พบัแพรื$ก์รืะจายท� ว์โลก์ม� ปีรืะมาณ พบัแพรื$ก์รืะจายท� ว์โลก์ม� ปีรืะมาณ 50 50 ชัน�ดชัน�ด• รื�ปีรื$างยาว์คล�ายหนอนต�ว์ใสัและม�ขนาดใหญ$อาจม�คว์ามยาว์ถ!ง รื�ปีรื$างยาว์คล�ายหนอนต�ว์ใสัและม�ขนาดใหญ$อาจม�คว์ามยาว์ถ!ง 1 1 น�4ว์ น�4ว์ • ล,าต�ว์แบั$งเปี5นสัามสั$ว์น ค�อ สั$ว์นห�ว์ ล,าต�ว์และหางล,าต�ว์แบั$งเปี5นสัามสั$ว์น ค�อ สั$ว์นห�ว์ ล,าต�ว์และหาง• สั$ว์นปีลายสั�ดของห�ว์ม�เข�4ยว์ สั$ว์นปีลายสั�ดของห�ว์ม�เข�4ยว์ ((jawsjaws ) ) ท� โค�งงอใชั�จ�บัเหย� อล,าต�ว์ม�ครื�บั ท� โค�งงอใชั�จ�บัเหย� อล,าต�ว์ม�ครื�บั

- 12- 12 ค�$ ค�$ • ม�ครื�บัหางชั$ว์ยในก์ารืทรืงต�ว์ พว์ก์น�4เปี5นก์รืะเทยม�รื�งไข$อย�$ด�านข�างของล,าม�ครื�บัหางชั$ว์ยในก์ารืทรืงต�ว์ พว์ก์น�4เปี5นก์รืะเทยม�รื�งไข$อย�$ด�านข�างของล,า

ต�ว์ ถ�งเก์7บัสัเปี2รื�มอย�$ท� สั$ว์นหาง ต�ว์ ถ�งเก์7บัสัเปี2รื�มอย�$ท� สั$ว์นหาง • หนอนธน�ก์�นโคพ�พอด ต�ว์อ$อนของปีลา ต�ว์อ$อนของ เดคาพอดและก์�นหนอนธน�ก์�นโคพ�พอด ต�ว์อ$อนของปีลา ต�ว์อ$อนของ เดคาพอดและก์�น

พว์ก์เด�ยว์ก์�นเปี5นอาหารืและม�นเปี5นอาหารืของปีลา เมด�ซา และสั�ตว์�อ� นๆ พว์ก์เด�ยว์ก์�นเปี5นอาหารืและม�นเปี5นอาหารืของปีลา เมด�ซา และสั�ตว์�อ� นๆ ได�แก์$ ได�แก์$ SagittaSagitta sp. sp.

• หนอนธน�แต$ละชัน�ดอาศ�ยอย�$ในมว์ลน,4าท� ม�ค�ณสัมบั�ต�แตก์ต$างก์�นจ!งเปี5นหนอนธน�แต$ละชัน�ดอาศ�ยอย�$ในมว์ลน,4าท� ม�ค�ณสัมบั�ต�แตก์ต$างก์�นจ!งเปี5นต�ว์บั$งชั�4ค�ณสัมบั�ต�ของแหล$งน,4าท� ด�และแหล$งก์,าเน�ดของมว์ลน,4าได�ต�ว์บั$งชั�4ค�ณสัมบั�ต�ของแหล$งน,4าท� ด�และแหล$งก์,าเน�ดของมว์ลน,4าได�

Page 36: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

11. 11. ไฟิล�มเอคไคโนเดไฟิล�มเอคไคโนเดอรื�มาอรื�มาทาทา((EchinoderEchinodermatamata)) • 1010 .1 .1 แอสัเทอรื�รือยด� แอสัเทอรื�รือยด� ((asteroidsasteroids ) ) ได�แก์$ ดาว์ได�แก์$ ดาว์

ทะเล ทะเล ((sea starsea star ) )• พว์ก์น�4ม�ต�ว์อ$อนรืะยะไดพล�รื�ลาเรื�ย พว์ก์น�4ม�ต�ว์อ$อนรืะยะไดพล�รื�ลาเรื�ย

((dipleurulariadipleurularia ) ) รื�ปีรื$างค$อนข�างยาว์รื�ปีรื$างค$อนข�างยาว์• ม�แถบัของซ�เล�ย ม�แถบัของซ�เล�ย 1 1 แถบั ล�อมรือบัปีาก์ แล�ว์เจรื�ญไปีแถบั ล�อมรือบัปีาก์ แล�ว์เจรื�ญไปี

เปี5นรืะยะออรื�ค�ลาเรื�ย เปี5นรืะยะออรื�ค�ลาเรื�ย ((auriculariaauricularia ) ) ท� ม�ขนาดใหญ$ท� ม�ขนาดใหญ$ข!4น และแถบัของซ�เล�ยเรื� มแบั$งออก์เปี5นสัองสั$ว์นและข!4น และแถบัของซ�เล�ยเรื� มแบั$งออก์เปี5นสัองสั$ว์นและม�สั$ว์นของแขนย� นยาว์ออก์ไปี เรื�ยก์ต�ว์อ$อนรืะยะน�4ว์$า ม�สั$ว์นของแขนย� นยาว์ออก์ไปี เรื�ยก์ต�ว์อ$อนรืะยะน�4ว์$า ไบัพ�นนาเรื�ย ไบัพ�นนาเรื�ย ((bipinnaria larvaebipinnaria larvae ) )

Page 37: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

1111 2. 2. โอฟ4ย'รอยด้� โอฟ4ย'รอยด้� ((ophiuroidsophiuroids ) )ได้"แก# ด้าว์เปราะ ได้"แก# ด้าว์เปราะ ((brittle starbrittle star ) ) และด้าว์และด้าว์ตาข#าย ตาข#าย ((basket starbasket star))• ม�ต�ว์อ$อนรืะยะแรืก์ค�อ ไดพล�รื�ลา ม�ต�ว์อ$อนรืะยะแรืก์ค�อ ไดพล�รื�ลา • จาก์น�4นเจรื�ญไปีเปี5นต�ว์อ$อนรืะยะโอฟิ2โอพล�เท�ยสั จาก์น�4นเจรื�ญไปีเปี5นต�ว์อ$อนรืะยะโอฟิ2โอพล�เท�ยสั

((ophiopluteusophiopluteus ) ) ท� ม�แขนย� นออก์ไปี ท� ม�แขนย� นออก์ไปี - 34- 34

ค�$ ค�$

Page 38: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

1111 3. 3. เอคไคนอยด้� เอคไคนอยด้� ((EchinoidsEchinoids ) )เชั่#น เม#นทะเล เชั่#น เม#นทะเล ((sea urchinssea urchins ) ) เหร�ยญ่เหร�ยญ่ทะเล ทะเล ((sand dollarssand dollars ) ) และเม#นห�ว์ใจ และเม#นห�ว์ใจ ((heart urchinsheart urchins))

• ต�ว์อ$อนรืะยะแรืก์ ค�อไดพล�รื�ลาต�ว์อ$อนรืะยะแรืก์ ค�อไดพล�รื�ลา• แล�ว์เจรื�ญเปี5นต�ว์อ$อนรืะยะเอคไคโนพล�เท�ยสั แล�ว์เจรื�ญเปี5นต�ว์อ$อนรืะยะเอคไคโนพล�เท�ยสั

((echinopluteusechinopluteus ) ) ท� ม�แขนย� นออก์ไปี ท� ม�แขนย� นออก์ไปี 6 6 ค�$ และค�$ และม�รื�ปีรื$างคล�ายก์�บัต�ว์อ$อนรืะยะโอฟิ2โอพล�เท�ยสัของม�รื�ปีรื$างคล�ายก์�บัต�ว์อ$อนรืะยะโอฟิ2โอพล�เท�ยสัของดาว์เปีรืาะมาก์ ดาว์เปีรืาะมาก์

Page 39: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

1111 4. 4. โฮโลท'รอยด้� โฮโลท'รอยด้� ((holothuroidsholothuroids ) )เชั่#น ปล(งทะเล เชั่#น ปล(งทะเล ((sea cucumberssea cucumbers))

• ต�ว์อ$อนรืะยะแรืก์ ค�อ ไดพล�รื�ลาต�ว์อ$อนรืะยะแรืก์ ค�อ ไดพล�รื�ลา• แล�ว์เจรื�ญไปีเปี5นต�ว์อ$อนรืะยะออล�ค�ลารื�ยท� ม�รื�ปีแล�ว์เจรื�ญไปีเปี5นต�ว์อ$อนรืะยะออล�ค�ลารื�ยท� ม�รื�ปี

รื$างคล�ายออล�ค�ลาเรื�ยของดาว์ทะเลรื$างคล�ายออล�ค�ลาเรื�ยของดาว์ทะเล• จาก์น�4นเจรื�ญไปีเปี5นต�ว์อ$อนรืะยะโดล�โอลาจาก์น�4นเจรื�ญไปีเปี5นต�ว์อ$อนรืะยะโดล�โอลา

เรื�ยเรื�ย((doliolarias doliolarias larvaelarvae ) ) ม�รื�ปีรื$างคล�ายม�รื�ปีรื$างคล�ายถ�งเบั�ยรื� และม�แถบัของซ�เล�ยเปี5นว์งรือบัล,าต�ว์ถ�งเบั�ยรื� และม�แถบัของซ�เล�ยเปี5นว์งรือบัล,าต�ว์

Page 40: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

1111 5. 5. ไครนอยด้� ไครนอยด้� ((crinoidescrinoides ) ) เชั่#น เชั่#น ด้าว์ขนนก ด้าว์ขนนก ((feather starsfeather stars ) ) และซึ่�ล(ล�� และซึ่�ล(ล�� ((sea lilysea lily))• ม�ต�ว์อ#อนระยะไว์เทลลาเร�ย ม�ต�ว์อ#อนระยะไว์เทลลาเร�ย ((vitellaria larvaevitellaria larvae ) )

ม�ร'ปร#างล�กษณะคล"ายเรด้(โอลาเร�ย ของปล(งทะเลม�ร'ปร#างล�กษณะคล"ายเรด้(โอลาเร�ย ของปล(งทะเล

Page 41: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

12. Phylum 12. Phylum TentaculataTentaculata

• หรื�อ หรื�อ Phylum Phoronida Phylum Phoronida

• ได�แก์$ ได�แก์$ Phoronids Phoronids ซ! งเปี5นแพลงก์�ตอนซ! งเปี5นแพลงก์�ตอนชั� ว์ครืาว์ ต�ว์อ$อนเรื�ยก์ว์$า ชั� ว์ครืาว์ ต�ว์อ$อนเรื�ยก์ว์$า actinotrocha actinotrocha larvalarva

Page 42: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

13. 13. ไฟล�มไฟล�มคอร�ด้าตา คอร�ด้าตา ((Phylum Phylum ChordataChordata ) )1313 1. 1. Appendicularia Appendicularia • จ�ดอย�$ในคลาสั ลารื�ว์าเชั�ย หรื�อโคพ�ลาต�า จ�ดอย�$ในคลาสั ลารื�ว์าเชั�ย หรื�อโคพ�ลาต�า ((Class Larrvarcea Class Larrvarcea หรื�อ หรื�อ

CopelataCopelata ) )• รื�ปีรื$างคล�ายต�ว์อ$อนของเพรื�ยงห�ว์หอม รื�ปีรื$างคล�ายต�ว์อ$อนของเพรื�ยงห�ว์หอม ((tunicatestunicates ) ) ปีรืะก์อบัด�ว์ยสั$ว์นปีรืะก์อบัด�ว์ยสั$ว์น

ห�ว์ท� ม�ขนาดใหญ$ ห�ว์ท� ม�ขนาดใหญ$ • ล,าต�ว์และสั$ว์นหางแบัน ล,าต�ว์และสั$ว์นหางแบัน • แอพเพนด�ค�ลาเรื�ยม�ล�ก์ษณะพ�เศษค�อ ต�ว์จะอย�$ภูายใน เฮาสั� แอพเพนด�ค�ลาเรื�ยม�ล�ก์ษณะพ�เศษค�อ ต�ว์จะอย�$ภูายใน เฮาสั� ((househouse ) )

ล�ก์ษณะเปี5นว์� �นทางด�านบันเปี5นท� ก์รืองอาหารืโดยม�รื�เล7ก์ๆ ยอมให�แพลงก์�ล�ก์ษณะเปี5นว์� �นทางด�านบันเปี5นท� ก์รืองอาหารืโดยม�รื�เล7ก์ๆ ยอมให�แพลงก์�ตอนขนาดเล7ก์ผ$านได� ตอนขนาดเล7ก์ผ$านได�

• สั$ว์นของหางจะสั� นท,าให�เก์�ดก์รืะแสัน,4า น,4าจะไหลสั�$เฮาสั�ผ$านต�ว์ม�นและเก์�ดสั$ว์นของหางจะสั� นท,าให�เก์�ดก์รืะแสัน,4า น,4าจะไหลสั�$เฮาสั�ผ$านต�ว์ม�นและเก์�ดก์ารืก์รืองอาหารืข!4น ก์ารืก์รืองอาหารืข!4น

• เฮาสั�ชั,ารื�ดหรื�อบัรื�เว์ณท� ก์รืองอาหารือ�ดต�นม�นจะออก์จาก์เฮาสั�เด�มแล�ว์ไปีเฮาสั�ชั,ารื�ดหรื�อบัรื�เว์ณท� ก์รืองอาหารือ�ดต�นม�นจะออก์จาก์เฮาสั�เด�มแล�ว์ไปีสัรื�างเฮาสั�ใหม$ท�นท� สัรื�างเฮาสั�ใหม$ท�นท�

• ในต�ว์อย$างแพลงก์�ตอนท� เก์7บัได�น�4นจะไม$พบัเฮาสั�ของม�นอาจเน� องมาจาก์ในต�ว์อย$างแพลงก์�ตอนท� เก์7บัได�น�4นจะไม$พบัเฮาสั�ของม�นอาจเน� องมาจาก์ม�นหล�ดหรื�อขาดหายไปีขณะเก์7บัต�ว์อย$าง ต�ว์อย$างเชั$น ม�นหล�ดหรื�อขาดหายไปีขณะเก์7บัต�ว์อย$าง ต�ว์อย$างเชั$น Oikopluera Oikopluera และ และ FritillariaFritillaria

Page 43: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

13.2 13.2 ซึ่�ลพ�และซึ่�ลพ�และโด้ล(โอล(ด้โด้ล(โอล(ด้ ((salps and salps and dolioliddoliolid))• จ�ดอย�$ในคลาสัทารื�ล�เอเชั�ย จ�ดอย�$ในคลาสัทารื�ล�เอเชั�ย ((Class ThaliaceaClass Thaliacea ) )• ได�แก์$สั�ตว์�ในครือบัครื�ว์ ซ�ลพ�ด�4 ได�แก์$สั�ตว์�ในครือบัครื�ว์ ซ�ลพ�ด�4 ((Family SalpidaeFamily Salpidae ) ) และและ

ครือบัครื�ว์โดล�โอล�ด�4 ครือบัครื�ว์โดล�โอล�ด�4 ((Family DoliolidaeFamily Doliolidae ) )• พว์ก์น�4ม�รื�ปีรื$างเปี5นทรืงก์รืะบัอก์ ต�ว์ใสั ผน�งล,าต�ว์หนาเปี5นพว์ก์ท�น�ค พว์ก์น�4ม�รื�ปีรื$างเปี5นทรืงก์รืะบัอก์ ต�ว์ใสั ผน�งล,าต�ว์หนาเปี5นพว์ก์ท�น�ค

((tunictunic ) )• ย�ดหย�$นได� ม�แถบัก์ล�ามเน�4อล�อมรือบัต�ว์เปี5นว์งหลายว์งเห7นได�ชั�ดย�ดหย�$นได� ม�แถบัก์ล�ามเน�4อล�อมรือบัต�ว์เปี5นว์งหลายว์งเห7นได�ชั�ด• ม�ชั$องขนาดใหญ$อย�$ท� ปีลายเปี2ดท�4งสัองข�างม�ชั$องขนาดใหญ$อย�$ท� ปีลายเปี2ดท�4งสัองข�าง• เคล� อนท� ไปีข�างหน�าโดยก์ารืย�ดหดต�ว์ของแถบัก์ล�ามเน�4อท,าให�เก์�ดเคล� อนท� ไปีข�างหน�าโดยก์ารืย�ดหดต�ว์ของแถบัก์ล�ามเน�4อท,าให�เก์�ด

แรืงด�นน,4าออก์ทางสั$ว์นท�ายของล,าต�ว์ แรืงด�นน,4าออก์ทางสั$ว์นท�ายของล,าต�ว์ • พบัท�4งท� อย�$เด� ยว์ๆ พบัท�4งท� อย�$เด� ยว์ๆ ((SolitarySolitary ) ) และอย�$รืว์มก์�นเปี5นก์ล�$มและอย�$รืว์มก์�นเปี5นก์ล�$ม• โดยม�รื�ปีรื$างเปีล� ยนแปีลงไปีบั�าง ท,าให�เข�าใจผ�ดค�ดว์$าเปี5นคนละโดยม�รื�ปีรื$างเปีล� ยนแปีลงไปีบั�าง ท,าให�เข�าใจผ�ดค�ดว์$าเปี5นคนละ

ชัน�ดก์�น ต�ว์อย$างแพลงก์�ตอนในก์ล�$มน�4 ได�แก์$ ชัน�ดก์�น ต�ว์อย$างแพลงก์�ตอนในก์ล�$มน�4 ได�แก์$ Salpa Salpa และและ Thalia Thalia ซ! งม�แถบัก์ล�ามเน�4อล�อมรือบัล,าต�ว์ไม$สัมบั�รืณ�น�ก์ซ! งม�แถบัก์ล�ามเน�4อล�อมรือบัล,าต�ว์ไม$สัมบั�รืณ�น�ก์

• DoliolumDoliolum ท� ม�แถบัก์ล�ามเน�4อล�อมรือบัล,าต�ว์อย$างสัมบั�รืณ� ท� ม�แถบัก์ล�ามเน�4อล�อมรือบัล,าต�ว์อย$างสัมบั�รืณ�

Page 44: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

11 33..33 เพรื�ยงเพรื�ยงห�ว์หอมห�ว์หอม ((tunicatetunicate))

• ม�ต�ว์อ$อนชั� อแทดโพล ม�ต�ว์อ$อนชั� อแทดโพล ((tadpoletadpole ) )• ม�รื�ปีรื$างคล�ายก์�บัแอพเพนด�ค�ลาเรื�ยนแต$ย�งไม$ม�เซลล�ม�รื�ปีรื$างคล�ายก์�บัแอพเพนด�ค�ลาเรื�ยนแต$ย�งไม$ม�เซลล�

สั�บัพ�นธ��และทว์ารืหน�ก์สั�บัพ�นธ��และทว์ารืหน�ก์• ล,าต�ว์แบั$งออก์เปี5นสั$ว์นห�ว์และสั$ว์นหาง ม�ท�น�ค ล,าต�ว์แบั$งออก์เปี5นสั$ว์นห�ว์และสั$ว์นหาง ม�ท�น�ค ((tunictunic ) )

ปีก์คล�มล,าต�ว์ ปีก์คล�มล,าต�ว์ • ม�สัตาโตซ�สั ม�สัตาโตซ�สั • ม�ไขสั�นหล�ง ม�ไขสั�นหล�ง ((tubular nerve cordtubular nerve cord ) ) ล�ก์ษณะเปี5นท$อ ล�ก์ษณะเปี5นท$อ • ม�โนโตคอรื�ด ม�โนโตคอรื�ด ((notochordnotochord ) ) อย�$ใต�ไขสั�นหล�งและย� นยาว์อย�$ใต�ไขสั�นหล�งและย� นยาว์

ออก์ไปีทางสั$ว์นหางออก์ไปีทางสั$ว์นหาง

Page 45: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

11 33..44 ไข#ปลาและปลา ว์�ยอ#อนไข#ปลาและปลา ว์�ยอ#อน((fish fish eggs and fish larvaeeggs and fish larvae))• ระยะท��เป)นแพลงก�ตอนชั่��ว์คราว์ ได้"แก# ไข#ปลาและต�ว์อ#อนขระยะท��เป)นแพลงก�ตอนชั่��ว์คราว์ ได้"แก# ไข#ปลาและต�ว์อ#อนข

องปลา ระยะน�-ค#อนข"างยากในการจ.าแนกชั่น(ด้ เน,�องจากม�องปลา ระยะน�-ค#อนข"างยากในการจ.าแนกชั่น(ด้ เน,�องจากม�ร'ปร#างท��แตกต#างจากต�ว์เต1มว์�ย จากน�-นจะเจร(ญ่ไปเป)นต�ว์ร'ปร#างท��แตกต#างจากต�ว์เต1มว์�ย จากน�-นจะเจร(ญ่ไปเป)นต�ว์เต1มว์�ยท�-งท��ด้.ารงชั่�ว์(ตเป)น เนคตอนและปลาหน"าด้(นเต1มว์�ยท�-งท��ด้.ารงชั่�ว์(ตเป)น เนคตอนและปลาหน"าด้(น

Page 46: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

เอก์สัารืท� ใชั�ในก์ารืจ,าแนก์ชัน�ด

Brodsky (1950),

Wellershaus (1969,1970),

Research group of Carcinology (1979),

Nishida (1985),

Walter (1986,1987,1989),

Huy and Baxshall (1991),

สั�น�ย� สั�ว์ภู�พ�นธ� (2527)

และ ว์รืรืณา สั�ว์รืรืณรื�มภูา(1987)

Page 47: แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)

ขอบัค�ณค$ะ