Top Banner
Теɤɫɬ ɜɡяɬ ɫ ɩɫɢхɨɥɨɝɢчеɫɤɨɝɨ ɫаɣɬа http://psylib.myword.ru Нɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ MyWord.ru ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɛɨɥɟɟ 2500 ɤɧɢɝ ɩɨ ɩɫɢхɨɥɨɝɢɢ. Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɩɨɫɬɨяɧɧɨ ɩɨɩɨɥɧяɟɬɫя. Учɢɬɟɫɶ ɭчɢɬɶɫя. Уɞɚчɢ! Дɚ ɢ ɩɪɟɛɭɞɟɬ ɫ ȼɚɦɢ.... :) ɋɚɣɬ psylib.MyWord.ru ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ Фɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ "Оɛ ɚɜɬɨɪɫɤɨɦ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜɚɯ" (ɜ ɪɟɞ. Фɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ 19.07.1995 N 110-ФɁ, ɨɬ 20.07.2004 N 72-ФɁ), ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ ɠɟɫɬɤɨɦ ɞɢɫɤɟ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ, ɜ ɚɪɯɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧ. Дɚɧɧɵɣ ɮɚɣɥ ɜɡɹɬ ɢɡ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Вɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɣɥɚ ɭ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɣɥɚ ɢɥɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ. ɂ, ɟɫɥɢ ɜɵ ɧɟ ɫɞɟɥɚɥɢ ɷɬɨɝɨ, Вɵ ɧɟɫɟɬɟ ɜɫɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɊФ. Аɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɫɚɣɬɚ ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɧɢɤɚɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ Вɚɲɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.
217

Р. - История доктора [Unlocked by ]

Jul 28, 2015

ReportDownload

Documents

-

http://psylib.myword.ru MyWord.ru !" (

psylib.MyWord.ru " 20.07.2004 N 72- ), ,

,

. .... :)

2500 .

.

. ,

19.07.1995 N 110- , . . , . ,

, , .

.

Rene F. Marineau

JAKOB LEVY MORENO1889-1994 Farther of psyhodrama, sociometry, and group psyhotherapy

Tavistok/Routledge London and New York

.

. , ..

" 2001

1 53.5 57 .. 57 : . , /. . .. . .: "", 2001. 224 . ( , . 88). ISBN 5-86375-032-4 () . . , . , , , , . . .. .

ISBN 0-415-04383-2 (Great Britain) ISBN 5-86375-032-4 ()

1989, Rene F. Marienau 1989, Tavistok/Routledge 2001, "", , 2000, .. , 2001, .. , 2001, .. ,

" "". . : : "", "-" " ", 47 " ". -: ".

" ". ... : , - . , . . .

"". , , , - . , . , , : , , , ! , , , ... "" , ; , , . , . , , : ? ( , , , , ). , , , . - " " , , . , , 5

, , , .... - , " "! , " " , , -, . , , : , , " ", . , " " , , . , , ? , . , . : , . - . " " , , . " ", , . . . , ... : , , ? "-" , - , , , , . , - . , - 6

, , , , " " ... , , ... - , "Who shall survive?" , " ". . , , , , " , ". , - , , , , : , , "" ? , . , , "" , . , , ( ) ; - . : -, "--" , , , . . , , , . , , , . - , , , . . ? , . 7

. - " ". , , . , : , , . , ; . , , , , , . -, , , , , , , . .

, , , " " . , . , . , . , , , , . . , . ? , , , , . , . , - . , . , , . .9

, , , . , , , . , , . : . . . . . . " ?", -- : " ". . , , . , , , , . .

1889 (, , ) , . , . : , ; , , , ; , , ; " ", , . , . , , , , . , , . , . , . , . , . " " (1953): " , . . 11

, , ". , , . , , "", , , . "". , , . , , , . , , . , , , , . , " " . , . - ; , , , , ; , , . , , . , , , . , . , , .***

, , . ( " ", 12

, " "). , , . : , , . , . " " . ; , , , . , - , . , : " " " ", . " " , , , , . , , " ", " ". , , . . : , . 1951 : , . . : , , . , , , .13

***

, , , , , " " . , , . , , , , . , , , . , , : , , . , , , . , , , , . . , .

1. : 0 1892 , , . ... , 30 1492 , , , , . , , . . , , , -. , , : " . . , !" , : , . " , , , , ". . , , , . 17

3 1492 . , . "", "" "-" ( , ), , , . 200 . , , . , ; , , . , , , , 20 . . , , . , . , . , , . . , ; . , , , . . , , . : , , , . , . . , . 1. , , 1492 , ; , , . 18

, , , , 2. , 3 ( ), , , - , . , , , . , . , ; . , , 1865 . , , ; . , , , - , , . 4. , , , . , , . , , , , , , , . 1829 , , . , , . 14 1873 5. , , , , , , . , , 19

, . , , . 1886 6, , . 50 -, , 7. . , . , , , , . : , , , , . . . , , ; , . , . , , , . , , . , ; " ". , 18 1889 , . . , , , ; .20

18 1889 , -. . , 8. . , , . , , , , , , , , . . , 1892 : " , . , . : , . , : , , . . 1914 , , : , , , . -, , . , , ; - ". ("" 1985: . 1:6) , . "" ?21

, , , . () , , , . . -. . , . : " " , , : ", , , , . . , , , . . ". (" " 1964: 7) , , , 9. . , . , , . 1892 ? , . . 1892 , : , . , , , 10. , 22

. , , , 1925 . , . , 1892 ; , , , . , , . . , . , . , , . , , . , . , ; -, , . , . . , , , , , . . , , . , , , , , . , : , , ; , 23

, , " "; ( ), ; , ( , ). , , , . 1975 ", , ; . , , . , . , , , . , . , ... , , , , ! , . , , 29 1891 . , , -. , . , . -, , 2 1892 . . , . , .24

, , 26 1893 . . . , , . . , , . , . , , 7 1898 . , . 1938 . , , 10 1899 . , , 1938 . . : -, , (, ); - , . , , . , , . , .

2. . , , , . , . , , . , , ; , , . , 1. , . , , "". -, , , . , , . : , . , , , , . , , . 2. , (, , ). ,- , . , 26

. 1. 27

, , . 3. . , , , , . , : , , . , , . , . , , . , : " . , , . ". , , : " . , . ". , , . , : . . , , " " . , , 4. , , , . ; . . , 5, , -, . , , 28

, , . . , , , , . . : , , : , . :

. 2. .

" , . - , . . , . . - : " ?" ", , ". " ?" . : " , ". . : " ". , , , , , . , . . , , , . : " ?" 29

... ". ("", 1 1946: 2) , . , , . , , , . , : , , . ; "". , , . . , , " " , 6. -, , "" : , , . -, , , , ; . ( " ") " " , . , . , , , . , : , , , , , , .30

, . , , , . , . . , , . : , . , , "", , , , . , , " ", . , , , , " ". "" . , , . , , , , - . , , " " ( , ). , , . 7. , . 31

, : , , . , : , , , . . , . , , 8.***

, , : , , . , 1895 1896 , , . 9. , . , -. , , . , , , . " " , , , , , - . , . 1898 1899 . . , . , , . , , . : ,32

, - . , , . . , , . , , , . "", , . . , . - , . , "". " ". , , . , , 10. , . - . , . , , . " ": . " ", , . , , , , 11. , . , . , . : , , . . 2-898

33

. , , . . , . , , , . . , . . : , . , . . , , . : , . , , , , . . , , , , " , , "12. 1905 . , : , , - . , . , 13. , . , , . , . 34

. , , , . - : , . , , . . , "", . , . . -, ; , , . , . , , "" , 14. : ; , . , , - . , : . , , . . . , . , , . , , 1925 , 15. . , . , " ", .2

*

35

- -. , . , . , , , . : , : " ? . ? . , ? ... ? , , ? . . . . , . , . ? , , , . ? . , , . , . , ..." ("" 1985: . 2: 7-9) , , . , , , . , , . , , . , . , , , , ... , 36

. , , 16. : " , . , , . , ; , . , , . , , , . , , . , . , . , - , . , , , . , . . , : , , ? , , , - , , . , , , , , , , , , , , , . , . , 37

, , . , , , , , , . , , , . " ". , . . . , . , , , , . . . , - . , , ? , , , , - . - : , . , . , , , , . . , , , . , , , , , ". ("" 1985: . 1: 1-3)17 , " " , " " . , . .

3. 1906 , , . ; , , . , , - . . : , . . , , - , , : - . , , , 1. : , , , , . , . , - . , , . - , . , . , . , . , ; , , -, . , , , - . , , , , , , 39

. , . , , . , . . , , 2. . , , . ; , , , . , , " "3. , , , , . , , . , , - : , , . , . , , , 4. . , : , , , , , . , , , .***

1909 . , , , , 40

. , , . , , . - , . , . , " ", , . , , . , , . , , ; . , : , , . , . , , , . , : , . , " " . : " , . ". , , , ' . , , , . , . " " . . , . : . , . 41

. , 5. " "; , . , , . , , , . , , . , - . , . , , , . 6, , , . , . . , . , " " , "" . , , , "" . " " , . , , , . . .***

1909 . , , - . , 42

: , . 1909 , . , , . 19091910 , , , . , . 1910 , , , , . , , . " " . , . , , , . , , , , . - , 1927 7. . , , , . , , . , , . , , . , , ; , , . 43

, 8. , , " " (Freie Presse), . , , , . . , , - . . . , : , , . , , , . . , , . , 1913 , - . .***

. , 1912 , , , 1914-. , . , , , , . , , . , , , . 44

, . , . ; " "; , , ; "", . , , . , : " , . . , , . " , , , . , , . , , . "... ". (" " 1964: 1617)9 , , , , . , , , , "" . . , , , . , , , , .45

, . , . " , , "". : " "", . "", ". , . , , . , . , , "" . , , . , , . , , . . , , . , . , , , , , -. , . , --, , , "". , . , , " " (1916). , . , . 1912 1914 , . , , , 46

. , ' , , , , 10. , , , , ". , , , , , 12. , . . , , . , , .***

. , - , . 15 1913 . - , 13 1916 , 27 1917 . 5 1917 . , , : "". , , . 1909 , .***

, 1908 . , . , 47

. , , . , : " . , , . , , . . . , , , . , . . - . , . , , . , ; ... . , , . , , . , , ... - , . , " ". , , , , , . , , , . , , . , , . , , . , . 48

, , . . , - , . . , , , , - , - , . , , . , , , ". ("" 1985 . 2: 13-17) , . , , . , . , , , . , , . , , , . , , , , . . , . . , 13, . , , ; , : " , . . . ( ) . 49

, . ? , . , , . , . , ". ("" 1985 . 2: 19) , . . , , , , . : - , , , . : "- . , . , . , . , . , , , . - . , . . , , , . , ". ("" 1985 . 2: 15) . , 14. , , 50

; , . , , . , , : " , , , . , , - . . . . , , , . . , . . . . ... . , . . "" "", , "" : " , ..."; ", , , , , ..."; " , ..."; " , ..." , . , , "", , , . " ! , , !" " , ! , , !" ", ! ". " , , ". ( 1978: 11-17)51

. 3. 52

. , . . , . : , , , . , , , , . , - ; 15. . , ; , , . , ; . , , , . , , , , , . , , , . 1908 , . , : ", , , , . . , , , , , , . , - . 53

, , , , , . , , , , , . , , ; , , , , ". (" ?" 1953: xviii) " ?" , . , "" "", . , . , : " " " "16. . , , , . , . . , : , , , , . - . . , , " ", , . - , , . . , , " ". . , , , . , 54

, . , , , . , - , - , , 17. . , . , , , " ", , " " . , , 18. , : - , - . : " , ... , , , , , , . , , . , . - , , , , . , , , , : , , ". ("" 1985 . 2: 34)19***

, . , , . , , , , , - .. ,55

, , 20. : . , , , . : " , . - . , . , , . - , , . " , , , . ". " ", , -. , - , - . , , . , , ; "", , . 1913- , , , , "" (Der Morgen). " " , "" . , . , " ". , , , 56

, . , , . , - . , , " " . , . . , . , . - . , , . . , : - - , , , , , . "" , , , . : , , , , , , , . , . , , - : , - . "" . , " ". 57

. , : 1) ; 2) , ; ; 3) ; - , .., ; 4) . , , , . , , ". (" ?" 1953: xxviii-xxx)21 . , , , . , . . " " (19141915). , . . 19151918 . - . , , , , , . .58

1915 , , , . , : , . , . , , . , - . ; , . , - , , , , . . , , 1914 . , , , , . , , , , . - , , . , . , . 6 1916 . : " - , , , , , , .59

, ... (" ?" 1953: )22 , . , , , . , , , . , , . "" , . . , - ( , ). " " , . .

, , , , , ; , . "", , , . , . . . , , , .60

1908 1917 . " " . , , ; " " (. ). , , " " . : "Homo Juvenis", " " " " , , 1908 1911 , ; . , , , . , , " " . , , , , . , , . , 23. , , , . , : " " " ". 1911 . , " " . , , , . , " ", . , , , , . . , , , , 61

. , , . , , , . , . " ", 1911 , 1919 "Daimon". , , . , ; , . , . 24. . , , . . , . , , . " " , , , "" 25. , , : , . , 26. " ", 19141915 . 1915 . 1914 , 1915-, . , " " "Homo62

. 4. " ", 1915

, . "" " ". , "" : . . , . , . . . 63

. . : , , , , , , . - , : . (" ", 2 1915: 2) . -, , , ; , . , 1906 " "27. , , . , -, , : , . , , , . , , , , .. : , . "". , 1914 "Begegnung" () , 1919 "Der Neue Daimon" (. . 7275). 64

. , . , . - "Daimon". : . . , , . "": , , , . , " ". , , "", . , . , , , , : " , ". , , 2*. . "" .

3-898

4. -: . : , . : , , , - . , , 1909 . . 1918 . , . , , .

: 1880-1925 , , . I (18481916), , . , . , , . , , , , . ' 66

, , , . "" , . , , . . , , , , , , . . , . , . . , . , , . , , , , . , . , "Protektion": , , , . , , , "" . , 67

, . . . , . , , . , . , . , ; . , . , . " " ; , , , , . , , . , . , . , "" . , ; - , , . : . , , 68

. "", , . " , , ". "" : " , ". , . "" . , , "" . . 70- , " ". : , , , . , "" "", "". , . , , , . , "". , , , , , . : , . . " " , , , . . , , , . . , 69

, , , , , . , , . , , --; . , . , , . , , , . , . . (17451826), . , , . , . . (18331892), , . , " ". . - (1840 1902), "Psychopathia Sexualis" (1866) . (18591939) (18481931) - . (18561926), , . . 70

(Lehrbuch) 1883 1927 , , 2500 . , , , . - (18251893) . , , , . , , . . . (18571940) . , , (18561939), . . . , , . , , , , , , . , . , , . . . ( 71

) . , , " ", . - , . , , , , "" 1.

"Daimon" , , . "" , , , -, . , . . . . , , - , , : , . "Daimon". "" , , . , , , , , , , . "Daimon" , , co72

. . , "" . , - . . -, , , . , , , , . , , , . . 1918 , "Daimon" . "" , , " " , . "", , , . , . ? , "" . . , , - . : ( ). : "Daimon" 1918-, "Der Neue Daimon" 1919-, 1920- "Die Gefahrten" (""). 1919 , : , , , , . . : , ,73

. , , , , , , , , , , , , , , , . . . , , " " , . ? 1918 . , " " (1920), "Daimon" . . , , : " ", " " " ". . " ", "Homo Juvenis" " ". , , . , . . , . , . . , . , , , , . - , "Daimon". " ", , , , , , ... , 74

, , , , .

- . , . , : , . , " ". 2. . , , . , : , . . -, . - . , 4. . , , , . , , . , , . - 17 1919 . , , -, , , . , . . , 75

. , , . . ; , , " ". ; , . : , : , . . . : , . , , . , . , . - , . , , . . , , . , - . "Daimon". 1920 . - . : " , , . , , . , , . , , , .76

. 5. 4

, " ". "". , , , , . , , , " ". , 77

" ". , . . , , , " ", , , , : , , , , . , , , . . , , , . , , , , . " " , . , . , , . . , , " ", , , . . " " . ". ("" 1985: . 7:8) . , (, , "" ) , , . : . , .78

1920 " "3 "Das Testament des Vaters" (" "). , , . , . , , . , . , "". - . "" . , . " ". , , . , , "" . . : " . , , . , , , , , , . , . . , , , , . . . - . , , , - ... , . , , . . 79

, . , , , : , , , . , . , , . . , , , , ... . : , , - . - ... , , , . , , . - , . . , . , , , , , , , , , , , , . , : , , , :80

, , . , . , ? , ?.. , ?.. - , . - , . - , .

. - . . . - . , - . . . , , . . , . , ...

("" 1985: . 7: 58-65; " ", . 1971: 49-57)81

, "Die Gefahrten" "Das Testament des Vaters". , . , , . : , , , . , . , , , , , . , , , , , . , , . , . " ", : , , , . , "": ... " , ..." , . , "" "". . "Daimon" , " ". , . , . " " "Die Gefahrten" 1920 , , . . , , . 82

- , : , , . , , . , "" , . : , , ? , , , , " ". . " " "Die Gefahrten", , . "Verlag des Vaters"*. , , " ". " " . -, . , , . , . , ; " ". -. , , . , *. : , , . , , . . , , , . , .*Verlag des Vaters (.) . 83

" " ; , , . . , , , , . , . , , . , , " ". , , , "" , . , , : . -. , , , , "" , . - ; , . , , , , . , , . "". , , . , . . , : , .***

. , . 1921 84

, . , . , , , . , , , . . , , , . , . : , , , , , . , "". , . . , . , , ( ), . , , "", . , - . -, , , , , , , . , , 5. , - , 85

, . theatre reciproque. , . - . , , , . , , . Theatre reciproque , . , . , . , , . , "" , 6. , . , . , . : , . - , , . , . "", . 1911 , , " ". , , , , , , . - , , . " ", 86

, 7. 1921 - . , . , , -. , , , . , , . , 8. - .

. , , . 1917 1920 . "Daimon", , "", . , , . : , , ; , , ; , , ; ; , , , , , , . , , "Daimon", , . . "Daimon" , . "", , "". 87

, " ", . , , , , . : , , . 1921 . , , . . , . . , . 1 1921 , (, " "). . , . , ! , : , , . , , , " " 1918 . , . . , . , . , . , , , . , , . , , . ,88

, . , . , " ". . , 1 1921 . " , ". , , . , . , . , , . , . ( ) , , . : 9. , . . , , . , , . , . , . ,89

, . "Daimon" , . , , . "Stegreiftheater" . , , theatre reciproque, . . , . . 1922 , 2. , . , , , . . , 1922 . , "" , " ", - . " ", . , , , . , , . . , , " ". "" , . , . , , " ". , , (, " "). "" . , "": , . 90

, , . (, theatre reciproque). , , , . "" "". , , . "" . : " , , , " ". , . , . , . . . : , , , . - , , , , . " ?" . ", , ". " ?" , . " , , , , . , , , ". ", , , . - ". , , , . : " , . , . , , , . , , , , , 91

. ?" ", . , . , - . ?" " , . , ( ) , . , - , , . . ( , ) . ". , , . . , , , . , , . , . . , , . , , , . , , - . . . , , . , , . , : " , !" , "". , , , , . , . . , . , , , , . . , : " - . , , . , . , , , , , : . . . ,92

, . , , ". , . , , . , , , . "- , , , ". , , , . , . , . , , . , , , ( ). . , , . , , , ". ("", 1 1946: 3-5) . - , , . , , . , , , , , " " . . -, , , , ... .93

, . , , , , . , , , , . . , , , . "". ( , , , .) . , . , . , . , , . , . , , . " " , , , , , . 1924 , . , , . , . , , , , 10. 94

. , , , . . . " ". , , " " . . , , ". . , . 1924 , . , theatre reciproque, , .

" " "Das Stegreiftheater" 1924 , . 1947 " ". " ", . , . : ; ; theatre reciproque; . " ". . , , . , . , .95

. , , , , . , , das Ding an Sich " ". . , , . . . , , ; . , , , - , , . , , : , , " " . " , . . , . , . , . ? . , , . , , , , . , , . , , , , , . , 96

, . , . , , , . , , . . . , . , , , : . (" " 1947: 901) . . , . , . , , "", : , , . , , . "" "", , . , , , " ". , 12. " " , , . , , , .. , .4-898

97

. , , .

. , , . " " . , , , , (. . 53). , " " . , : , , . , theatre reciproque , , . , , , . : , , ""; ; ; , , . , , , : , "" . , , . 13. . , 1924 . , , 98

. 6. ,

. , , "". , , , , . . , . . . , . , , , . "Raumbuhne" " ", : , , . , , , . . . - . , , , , , , . . . , , . : , ?14 , , , , . : , , - , . , , , , .100

, . : , . . , . : ? ? , , . , . , , , . . : . , . , , , , , . , " ". . , , . , . (. . 29). , . " ", " ", , . : . , : " , ; , , , , 101

, - . - , , ... , . , . , , , . , . "", ... , , , . , . , , , , , . , , . - , ... , . , . . , . , . . . , . , , . , , , , , . , , . 102

. , : , , . . , . , . , , ... . . . . , ... . . , . . , . . , ". ("" 1985 . 6: 39-45) , , . , . , , , . : , , . , , , "" , .

, , . , 103

. , . , , , . , " ". , " " . , . " " . , , , , " ". , . " " , , . , - , , " ", , 15.***

, , 1918 1925 . " " " "; ; "Daimon", ; ; ; , . , - . 1925 , , . . - . - .

, , , . 1931 , , . , , , , . , . : " , , ". " ". , 1926 , : , , , . . "" "" , "". , , . . "" . , "" "". , 1931 , .

107

5. : 1925 . , - , , . , , - . ; , . , . . . , . ; , . , , , -, 1. , , , . , , , -. , , , . 1922 -: , . . "", . - 108

, , , . 21 1925 , . - 2 , . : , 3, . . . -, , . " ", . , . - , , . "", . , ( ); , , , . , , , , . , , , . , . , , . , , , . , -, . : , - . , , . 109

.

,

,

.

,

, ,

.

,

. , . , , , " " -. , , . , . -, . , . - . "" , . , . , 1927 . , , , , ( , ). , 1927 . , . , , . , . . , - . -, "" . 110

.

,

,

, , 1R

8

,

,

. .

, , " ", , , , . -, , , . , , . , , , . , : -. , , ; , . , , . , . -, , , 4 "", " ", " ", , . , . . , ! , , , . , , ; , . 1984 , , , 111

,

, , , 7 ,

. .S

" , , , Impromptu Theatre (, , "" " "6. , , , : . , " ?" . . , , . , ; , . , , " ". -, . , "" . , , .

.

6. , . , , , . , , , . , 0 , , , . , . , , , .

,

. , . , , : , . . , . , , . , , . , 1941 1942 , , -. , , 113

, . , , , . , , , , , , 1928 . , . 1934 , , , , . , : . , , , 2. , , . . , , , . , , ; . , , - 3. , , . " " . 1912 , . , . 114

. , . , " ". . , , " " , . "" , , , . , -. , , . ,

. 7. . ,

115

8 , . . : , " " . : . , , , , . , , . , , . "": , . , , , , , . . , , , , 1936 , . , "" , , , . , 1936 . , , . , . , . , , . , , . 1948 . 1941 , , , . , .116

.

, . - ; - , . , . . , , , . , , . , , , , , . , . . , , . , , , , . " ", , , . , , , , , . , , . . 1941 , , . . -. , . , . alter ego , , -, 117

. 1941 , , , : , , , , , . -, , , , , . ( . , ) , . , , : " " , , . , , , , , , , . 1949 , 1952 . - , , . , . , , , , . " ",118

. . , , , 5. , . . , , , . , , , . , : 6. , . " ", , , . 1958 , - . - , . , , , , . , . " ", , . , , , " " , . , . , : , , , . 1942 , " ", 1974 , 119

. 8.

120

, , , . , , , , , , . , . , , . , 1974 : " , , . , , 1941 1949- . , . , , : 7". ( 1974:211)

, .

,

7. " " " " . , , " " . " " , . , , " " 1. , . , , . , . , , , . " " , , -, . , , , , . , , , - - . , , , "",122

, :

.

" , , , . "", , , . "", , , . "", , . "" , , . - , ? , "", , . , , . (" ", 1947: 13) , " ". , : , , , "", , , , , . , . , , . , 2. "", , , . , . , , ; 123

"" . " " , 1941 " " , . , , . : , . , , , " " , . , , . , , , , , . , . , , , 3. , , . , . , , . . , , ", ". . , ; , . , , . , , . 124

, . , . , , - . 1931 : , . , .

,

,

. , , , " ". , , , . 1931 . , . -. , , - , , , . , , 125

-, 1932 . : 1932 , . -, -. 5.

- . , ; , , . -, , . . . , . , Ml 2, , , , , , , , , , , , , , , , , .. , ' , . . , , . . , , 126

. , . " ". 1932 , -, . , " ". , 1931 . - , . , . , . , , . , , . , , 6. - ; . , , . -, . . - , 1932 1934 . , . 127

, .

, ,

,

, ,

.

,

.

,

,

. 1933 "" -. , ; . , , , , . , . , ( ) , . . . , , , . " " , , . 16- , : , . , " "7. , . , 128

,

.

,

. , , , . . , , , . , 8.

,

" ?"9 1934 " ?". , , , . : " , ". , . , , , . " ?" " ", . , . , . , , , . "" . , , . ,5-898

129

. , . , , . , : " , - , , . , , , , , . , , ... , , , , , ". (" ?" 1934: iii-iv) , (, ), " ?" "" . , , , , , . , , . , . . , 1936 " ", 1937 "". , , 1937 -. " ?" , . - , , ,130

. " ".) , , : . . , , 1953 " ?", , . . , " ", " ". " " , , , , " ?". " " , , . " ", . , , - , , . , .

1933 , " ". , . , . -, . 1935 , , , 5*

131

.

" . , , , , , " ".) , " ", : , , , , . , , , , , . , , , , - . , . , , . , , . . , . 1948 , , 1954 . , . , , : " ", . , .132

,

,

, . , , : " , , , . . , , , . . . , , . . , , , , ? ? ? ("", 3 1969: 257) , , , : " , . : , . , "", . : , ". ("", 3 1969: 257) , , . .133

, . , , 1931 "Impromptu". , . . , : ; , , , . , - . 1936 , " " (Sociometric Review), , " ?". . , 1937 " : " {Sociometry: A Journal of Interpersonal Relations). , " ". , " ". , , . , , . , ( ), ( ), . ( ), ( ) . . 13

,

.

,

.

,

. "" , , . 1955 , . , " " (International Journal of Sociometry and Sociatry). , . . . , , . . . , . - , . : , - , , . ; 10. , . " ". . , 13

:

,

, . , : , , , , , , ... , . , , , , , , , , ". ("" 1985 . 11: 24) , . , - , , , , , , , -. . , , ". , - . , . 1951 ", ", 1956 " ". . , . . , . . "". 136

, " " . , . , . , "" 12. ; , . , , , . , - . , , , . . . , , : " , . - . , , , ()... , ". (" ", 1947: 21)

8. , , , . 1931 , , . : , . ? . . , . , , . , . , " " , , , , , . : , , . , , theatre reciproque, , . , - - . "" , . , , . " ". 138

,

, , . , , , , , . , ,

, ,

,

. , . .

. , , , , ; "", , . - , , . , , , , , , , , . , , . , . -, , . , "- ", . 1931 , , - , .

"" 5 1931 . . 139

, , , , , , . , . , . , " " , , , "". , . , , , . . 1931 , . . 1929 , - -. , " " , , . - , ; , . , , . , , , . , , , , , " " . , , , . 1931 , , "Impromptu". , , , . 140

. - - , , . . 1931 , , . , , .1

,

, , , . , " ", . , , . " " , . : " , , . , , , . " ", " ". , , . , .' , , . 141

. , , , . , "" . , . , " ", . , , . . . , , . , , , . , , , , . , . . , , , , ". (" ?" 1953: xliv-xlv)2 , , , .142

,

"-, , ? -, , , ? , ? , -, ?" (" ?" 1953: xlvii) : , " " , . : " . , , . . . , , , . ? , . , ... . . , , ... , -. , , . . , . , ... , , : ... , , : ? , 3

,

: , . , . - , , . ? , ? . , . , , , , , , . , : , , ; , , , ; , , , , , , . , . , . , , . , . , . . -, , , - . , . , , , "". , , . , , ,144

, " ,

, .

,

. ,

.

,

,

.

, . ". (" ?" 1953: xlvii-1) . - , . - , , , . , , , . , , . , , , , . , , , , , , . 1931 , . , , , , . 1967 42, " ", . . , , . , , , , . : . , .145

: , . 2 . , , 3 ,

"

: . , , , . ,, , . . , , , , , . : , 3. : , . , , , . , . , , , , - , . : " ".

,

: 1936 . -: , , , 146

. - , , . . - , . , . ; . , , , . , , . , , , : . , , . , . . , , , - . . 1936 . : , , . . . , ,147

.

,

, , . 1936 -, 1951 . , . , , , , . , " ?" . , . , . , : , , , , , . , , . , , . , , . 1938 , . , , . , , , ; , . , , , , .148

,

:

.

:

,

. 9. ,

, , , , , , , . , , : , , . , , ; 149

, ,

:

.

, , . . , , , . , . . " " , , , . , : , , , , .. , , , : , , . . , , - . , , ; , , . . . , , . , , "". . , , , , , 0

. , "

, . .

" ,

. : - - " " . - , , , " " . : , , , . , , , , , , , . . , . , , , . , , . , , " ". , , , , . , , -, . : " . 151

, . . , . , . , , . , ". ("" 1985 . 8: 46) , . , : , , , , . , 4. -, , -, . . 1942 -, . , , -, . , 1950 . , , . 1967 , . , , . . . 1982 152

. , . . ? . ? " " ? , , , , , . , , , . , , , : , , , . , , . , . , , . , , . . , , "" . , .

, : . , , 153

-. 1942 , , . : , . , , . , . , , , , , . . , . , , , . , , . - . , , , , , ( , ). 5. , , -. 1939 - , . ; . 8 1941 -. . : . 1942 , 154

- , . , "" " ". , , , , . , , . . , , . . , . : , . .

, , . , , , . , . , , , . 1943 " " " ". , , 155

, . , , , . 1937 "", 1947 ", ", , 1942 . : 1950 " : ", 1970- " ", 1976- " , ". . : , , , , . , , "", 1, 1946 . , , , 1915 " ". 4748 , : " . ". : " . : !" , , , . , , , . , . , , : . , ; , , .

, , . , , , "", , , , , , , 1946 , . , , - , , , . , "", 1 , . 1959 "", 2, . , . . ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), (), ( -) ( ). : , ; , ; ; ; ; , Daseinsanalyse ; . , . , "", 3, , , : , . - , . " : ",7

, , . " " (Progress in Psychotherapy), 1956 1960 , . -, , . , . . " " 1966 . , 1964 " ", . . , . , , 1946 . . , , .

, , ; , , . , . , , , , , , . . 1955 "". , , . , , 158

. , , . . , , . , . , , : . : , . , , - . , , . , , . 1942 . , , . "" " ", , . 1950 , . , . , , , . 1943 , . . ? 159

. , ? ? , , ? ? , . , . , . , , , , " " . , . 1942 , , "" . , , , . , . "" , . . , , . : , , , . , . , , , . , , . , , "", , . 160

. , , , , .

, . . , . ,

"

, , .

. "", . 1941 , . , , . , , , , , , . . ( , " ") . , , , , , , , . , , , . , , . . , . , -. , , . . , . . - : " " " ".6 - 898

, .

161

1957 , 1961 , , . , , , . , , . . , ; , , , "" " ", . , , . , , . , , , , ... , , , . , , . , . . .

9. . , , : , . -, ; , , . , , , , . , , : , . , , . , , , - - , , , -, , ,' , , ... 1950 , , . , , , 1. 1950 , : , . , - , . , , . , , . , , , , ,

163

. 1931 : " , , , , , ". : , , 2. , "". : " . . . : ". : . : , . : " , , : , ". , . . -, , 1955 , . , , 1951 . , . 1950 " ", 1956 " ".164

.

,

,

. 1954 , , 1793 , , . , , , . , . . , , , , . , . 1950 ' . 1951 , , . , , . , , -3. 1959 , . 1925 , , : , , . , . , . , , . , ", " 165

,

, . , , , , . : , , . . , . , , 1961 " " . , . , , , . . , : ", , . , , , , , , . . , ... ; , , , , , ". (" " " ", 2, 1960)166

. , . , , , 4. , . 1954 , , , . , , . , , , , 14 1969 , -, . , , " , -". , . , , , . -, , - , , . . , . , " " " ". , , , , , . , , 167

, . , 15 1969 - . . . , : , , , , , , , , , , . . , , . 1968 . , . . , . : . 1951 , . , , , , -, , . , . . 1954 , , 1931 " ". , . , . , . , -. 168

.

,

, ,

. 1961 . . , , , . 1964 , . , , " , , , ". , . : 1966 ; 1968- ( ), ; 1969- -; 1970- -; 1971- ; 1972- ; 1974- . . , : , - , , . , . , , . 5.

10. . . 1 3 , . , . , , " , , ,

, , , , , . , , 1. , , , . . 1974 , . , . . . , , , . , , " "; , "", ; , , , " 170

. 10. . . . (1972 .)

. , , , . . , . "" . , : " , . , ". . , , : , , , , , . 171

. " , . . 14 1974 ; , , , . .***

,

2000- , , , . , , , , ; , , , . , . , , , , . , , . , . , , , , , . , , , , , . -, , , . , .

"In situ". ," , , . , . , , . , " ". , , , , "in situ". . . , . . , ; , , . : , , , - . , , . . "", {Auxiliary ego Ego auxiliary). , - , - ' ; , , . , , -, , . "" 173 , ,

,

.

.

" ,

("", alter ego, ). , . , , , "". , " ", , . : , , , , . " ", . " " , . , , {Action Enactment). , - . , . , , , , , , , . , . , , , , , , , , , , . . "". , 174

, . , , , , . . , - . . , " ". "" , , , " ". , , , . , "" , , : , , "". " ". , , , , . , . , " " , . . , , " ". , : " , * "director" "" "-". . .

.

,

, ,

.

175

,

, . "

.

, , .

. , , , . "in situ" , . , . , . , , , ; , . , . , , . , , . - , . , . . . , : , . "" . 176

. ,

,

,

, , , , , . , , . , , , , . "" . {surplus-reality). , , . , , , . , , , , . , , - , "", . , . Co- (Co-unconscious) , . . . . , , , , , , . , . . . , ; , 177

: , .

, . , . " ". , . ( ) . , . , , , . "" ; , . . , . , . . - . , , , . , . , " " , " " , . . . , , , , . , , . . , , , , . "in situ" .178

. , , . , . , , (, ) (, , "", ). , . . , , . , , , . , , , . . , , , , , . , . , . , . , " ". , , .

1801 , " " . (17451826),

1824 9- (17701827) 1825 (. 1893), (. 1939), , (. 1938), (. 1937), (. 1933), , ( ) ,

1856

1859

1870

1873

1875

(. 1956), 180

187

)

"

1877 (. 1925), 1878 (. 1927), ; 1879 . (18321920) (. 1958), , (. 1964), , "Daimon" 1881 (. 1956), 1882 (. 1964), , 1883 " " . (1844-1900) 1884 (. 1939), , 181

188

(. 1952), , "" ()

1888 1889 (. 1976), " " (1859-1947) 1890 (. 1947), , -, " " (. 1956), " " (. 1970), - - (. 1918) " " (1842-1910) 1892 1893 1895 " " 182

" "

(?)

(. 1985), 1896 "" 1897 (18621918) "" (. 1957), , , "" 1898 .. (1863-1938), -, . (. 1976), 1899 1900 " " 1901 (. 1981), , l'Ecole freudienne (18491936) " " 1904183

(?)

" " 1907 .. . 1908 (1886 1980) " "

(?)

1909

, , (?) (, 1914)

1912

"Pierrot Lunaire", (18741951), ,

1913 " " (1878-1958) 1914 1917 "" " , " 5 1918 "Daimon", -, 184

1919

0 1 . , " ) ) 3 .

" "

" " (1878 1958), " " " " (18871967), - "" (1883 1924), , "Daimon"

1924 1925

1926

" " " " . (18751951), " " 185

1927

1928 1931

, "Impromptu" - 2 " . " ?" " " " " ""

3 1934 1935

1936

1937 1938 ": " (1886-1949) 1939 "" (1870-1958) 186

1

" (18901945), , -

" " - ( 1951 : )

1942 " " (1903-1945) " " X. (1859-1939)

1943 " " . (1890-1919) 1945 " " (18861943), . 1946 "", 1187

7

" .

": " ( , " , ") " "

1948 " " " " ( 1953 " ") . "" . (1894 1964) 1949 1950 " " (1909 1994) ()

188

1 ,

" , "

)

", "

2 ,

3 " " .. (1904 . .) 1954 " " (1908-1970) ()

1955 "" (1897-1967) 1956 " " (1923 . .) " " " " 1957 189

" " . . " " (Experiences in Groups) (1897-1979) "", 2

1961

"Asylums" . " "

1964

", " .. . " " " "

() " "

1965 " " . 1966 " " ( ) " "

1968

190

" "

"", 3 .

1970 " " . " " (The Primal Scream) 1973 (14 ) . ""

1974 1985

Blatner, . (1973) Acting-in: Practical Applications of Psychodramatic Meth ods, New York: Springer. Blatner, H.A. (1988) Foundations of Psychodrama, New York: Springer. Corsini, Raymond J. (1967) Role Playing in Psychotherapy, Chicago: Aldine Press. Fox, Jonathan (ed.) (1987) The Essential Moreno: Writings on Psychodrama, Group Method, and Spontaneity by J.L. Moreno, M.D., New York: Springer. Goldman, Elaine E. and Morrisson, Delcy S. (1984) Psychodrama: Experience and Process, Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt. Greenberg, Ira A. (ed.) (1974) Psychodrama: Theory and Therapy, New York, Behavioral Publications. Hale, Ann (1985) Conducting Clinical Sociometric Explorations (rev. ed.) Roanoke, Va: Royal. Haskell, Martin (1975) Socioanalysis: Self-Direction through Sociometry and Psy chodrama, Long Beach, CA: Role Training Associates. Jennings, Helen H. (1943) Leadership and Isolation: A Study of Personality in Interpersonal Relations, New York: Longmans Green. Kahn, Samuel (1964) Psychodrama Explained, New York: Philosophical Library. Kipper, David A. (1986) Psychotherapy Through Clinical Role Playing, New York: Brunner/Mazel. Naar, Ray (1982) A Primer of Group Psychotherapy, New York: Human Sci ences Press. Northway, Mary L. (1952) A Primer of Sociometry, Toronto: University of Tor onto Press. Yablonski, Lewis (1976) Psychodrama: Resolving Emotional Problems Through Role-Playing, New York: Basic Books. . / . . .: "", 1993. : / . . . / . . .: "", 1997. .. : / . . .: "", 1998. . : /. . .: "", 1997. . : / . . .: "", 1999. 192

*1. 1. . (1987) " ", Los Angeles Times, II, 1987. , 1982 , . , , , . 1892 , 1968 ( ). 2. . . (1985) " . . ", , , , 1: 2731. "" , , . " , " 1989 , . , , , , . , (, , , ). ; : . , " ", . , . 3. , ( * , ; .7-898

193

. e e , , . 4. ( 1889 , 2464). 1975 . , , 1856 . "" "", "" "". "". 6 1856 . 5. . , . : , - (1891), , ; -- (1892), , ; (1893) , ; (1898) ( V, W), ; (1899), . ( , ), 14 1873 . : , . , . ( : V W) , , "". , , . , , ; , , 1873 . 6. . , : , . , . 7. . . 4. 8. , . 1889 , 2464. : 194

. () . ( ) 2464 , , 11 30 , , 4 , - 50, , 32 , , , , 18 , . , 38 , , . : , 48 , - 22, , , 52 , , 10, , , . . , . , . , , , , , , . . , , , . , , . , . -: "Levi", "Levy". , 6 ( , 18 ) 1889 ; , , . 19001911 , , , , . 9. . , , "": , , " " . (surplus-reality), , 7*

195

, , . .

, , " , )

,

.

. 10. . I. Semo (1944) Bejarano, Bucharest: Institutul de Arte Grafice. 11. , , - , 1892 . " " (1975) 28: 23. , , , . , "", . 2. 1. . "" (1985) . 1: 9, 21, 22. 2. . "" (1985) . 1: 7, 8. 3. . "" (1985) . 1: 24, 40. 4. . "" (1985) . 1: 10. 5. , , . . I. Semo (1944) Bejarano, Bucharest: Institutul de Arte Grafice, . 1: 1314. , , " " (1985) . 1: 1-7. 6. , " " , . " " (1985) . 1: 1416. , , . 7. . "" (1985) . 5: 13. 8. , . "" , , " ", "". , , , " ", . , , , . "" , 196

: , , , . . "" (1985) . 1: 4, 39. 9. . , . 10. . "" (1985) . 1: 37. 11. . "" (1985) . 1: 19-20. 12. . "" (1985) . 1: 2731. . , . , . 13. . "" (1985) . 1:40. . . , , , 1892 . . , , , 1905 , 1906. 14. . "" (1985) . 1: 314. , . . , . - . , : "" . 15. . Giovanni Boria (1983) Tele, Manuale di Psichidramma Classico, Milan: Franco Angelo Editore. 16. . "" (1985) . 2: 16. 17. . " " " " : " , , , , , , "". , "". " " (1985) . 2: 223 : " , ", , , ". "". "". . : , , , , , , , , ..." , . , , . , , , : , , 197

,

, . . , , "" , , . , " ". "" (1985) . 2: 3, 1922; . 3: 810, " " " ?" (1953). 3. 1. . "" (1985) . 2: 9. 2. . "" (1985) . 2: 1. 3. . "" (1985) . 2: 1. 4. . Jacob L. Moreno (1987) Psychotherapie de groupe et psychodrame, Paris: Presses Universiteires de France, 25. 5. , . , , ; , , , . , , " ", ; . " " , . ( , ; 1945 1967 ). 6. 1887 , . , , . , 16 1916 , . 7. . "" (1985) . 5: 1-12. 8. . "" (1985) . 5: 210. . , . . , , . , . , . , , , , , . ( , .) 198

. . "" (1985) . 5: 210. 10. . . , . 1922 , " " " (1933). 11. , ( " "). . 1922 1925 . 1924 " ", . , , , . : " ... , , . ". 13 1925 (1956) "The Search Within". , " ". . " " (1985) . 6: 34. 12. 1918 "Daimon", ; . , , . . "" (1985) . 6: 34, . 13. . 5. 14. 1927 , 1978 . , , Group Psychotherapy, Psychodrama and Sociometry (1979). 15. . Bergner (1978); , . 16. . " ?" (1953) xix "" (1985) . 2: 2-35. 17. 1923 , , "Der Konigsroman ", , . 18. , , . ? , . , , 199

, . , - , . , , , " ". 19. . , , , . , , " ", . . "" (1985) . 2: 34. 20. , . 21. . " ?" (1953) xxviii-xxx; . "" (1985) . 4: 711. 22. , , , - . , . , , . ("" 1985 . 5:17 37). , . . , , . ( . , .) 23. . " ?" (1953) xxvi. , (1918), (1921) , , . 19221924 . 24. " " -- . . " ?" (1953) xxii-xxiii. , . "" (1985) . 4: 22. 25. . "" (1985) . 4: 1923. 26. . " ?" (1953) xxvii "" (1985) . 5: 1216. 27. , , . , . . " ?" (1953) 8. 28. . , , . : " - " , , " , 200

. , , , ". 4. -: 1. . "" (1985) . 5: 2 - 9 . 2. . "" (1985). 3. . "" (1985) . 7: 9. 4. , . " ?" , 1911 . 1919- "DerNeue Daimon", , -, 1919 1925 . , , , , . , , . . " ?" (1953) xxiv, "Der Neue Daimon" (1919) , (12); "" (1985) .7: 39 43. 5. . "" (1985) . 7: 45-9. 6. . "" (1985) . 6: 2 2 - 3 . 7. . "" (1985) . 7: 28, , . 7: 23. 8. , , . , : ", , . , ". . " ?" (1953) xxviii. 9. . " ?" (1953) xxvi, 879 "" (1985) . 6: 10-12. 10. , , ( ) ( ). 1897-, 1929 ; 1887-, 1924 . " " . , , " ". , , , . . "" (1985) . 6: 301, 33. , "Daimon", , , , . , , , . () , "201

" . , .) 11. ., , "", 1 (1946): 12 20. : . : " , , , , , , . , , . , ; " (" "). . , , , . 12. . " " (1947) 96 " " " " (1971), 163. 13. . "Das Stegreiftheater" (1924), 1, "", 1 (1946), . 14. . " " (1964) 11. 15. . "" (1985) . 8: 1-5. 5. : 1. . "" (1985) . 5: 45; . 9: 1, " ?" (1953) xxxix. 2. , "" 21 1925 , . , "". , 1925 "", , . . "" (1985) . 8: 13. , . 3. Selbsttatige magnetelektrische Lautsprechvorrichtung ( ), . "" . , " " "". 1926 . - " 202

, , , , "" . , , . 4. . "" (1985) . 8: 6. 5. . , " ", , , . , , . . "" (1985) . 7: 523, , . , , , , . 6. . "" (1985) . 8: 31. 7. . " " (1985) . 8: 35-42. 6. 1. . "" (1985) . 10: 1112, "", 1: " . , , 1922 , - 1942". 2. . "" (1985) . 8: 6 - 8 . 3. . "" (1985) . 8: 32; . 9: 16. 4. . "" (1985) . 9: 14-19. 5. . "" (1985) . 9: 1819. , . , , . . , . . , , . 6. , . . " ", . " " 203

" .

,

,

.

, . . "" (1985) . 10: 1015. 7. . "" (1985) . 10: 437. , , , , , , . 1941 , , . , ; , ( ) . , . : , , . , , . 7. 1. " " "" (1985) . 9: 7; " " . . " " (1969), xxii (12): 2. 2. .. " ", (1947): 13. 3. , 1950 , , , . 4. . .. (1947) Psychodrama Monograph 23, " : ". 5. - . "" (1985) . 8: 11, 1429; " ?" (1934,); Group Psychotherapy: a symposium (1945) .. . 6. . .. . (. Stagg Whiting Application of the Group Method to Classification (1932). . "" (1985) . 8: 23-9 . . (1934) op. cit. 7. , "", . , . 1935 " ", . , . . " ", 1 (1946) 385-419 "", 3 (1969) 251-4. 8. . " ?" (1953) lxviii-lxxxv. 9. " ? " 1934 20

. 1953 : " , ", . . " " , , , . 10. . "" (1985) .11: 13-14. 11. . "" (1985) . 11: 17-33. 12. . " ?" (1953) xcixcvi. . , , , , . 8. 1. . "Impromptu", 1931 (1) (2) 5 1931 . 2. . 6 1931 , : The New York Times, The Washington Post, The Times, Le Matin . . " ?" 1953: xliv-li " " (1985) . 8: 12-14. 3. , . 1940 " " : " .. ", . " ", (1964) 18. , , , , , , . . . : . 4. , . , . , . 5. . , , , . , . 1964 - 20

. , , . . , 9.

, ,

,

.

1. . " ?" 1953: lxxxvii. 2. . " ?" 1953: "" (1985) . 8: 15. 3. . " ?" 1953: xci. 4. . " " (1960) II, (2). . " " (1964) 108 12. , 3 1967 , : " ! , . , . , " " , , - , . , : , . . , , - . , , , , , , , , . , , . , , ..." 206

. 5. , , , - , , , ; : " , !" 10. 1. , . 2 1.

. , . J. Levy (1914) Einladung zu einer Begegnung. Heft" 1 (Invitation to an Encounter, Part I), Vienna/Leipzig: Anzengruber/Verlag Briider Suschitzky. Jakob Levy (1915) Einladung zu einer Begegnung, Heft 2 (Invitation to an En counter, Part 2), Vienna/Leipzig: Anzengruber/Verlag Briider Suschitzky. Jakob Levy (1915) Einladung zu einer Begegnung. Heft 3 (Invitation to an Encoun ter, Part 3), Vienna/Leipzig: Anzengruber/Verlag Briider Suschitzky. Jakob Levy Moreno (1918) 'Die Gottheit als Autor' ('The Godhead as Author') in Daimon 1, February, 331. Jakob Moreno Levy (1919) 'Die Gottheit als Redner' ('The Godhead as Orator or Preacher') in Der Neue Daimon January, 318. Jakob Moreno Levy (1919) 'Die Gottheit als Komodiant' ('The Godhead as Comedian or Actor') in Der Neue Daimon January, 4863. (anonymous) (1920) Das Testament des Voters (The Words of the Father), in Die Gefahrten, 3: 133. Berlin/Potsdam: Kiepenheuer Verlag. (anonymous) (1923) Der Konigsroman (The King's Novel), Berlin/Potsdam: Kiepenheuer Verlag. (anonymous) (1924) Das Stegreiftheater (The Theatre of Spontaneity), Berlin/ Potsdam: Kiepenheuer Verlag. (anonymous) (1924) 'Theater ohne Zuschauer' ('Theatre without spectators') in the Catalog Programm Almanach prepared for the International Exhibi tion of New Theatre Techniques, Vienna: Wurthle und Sohn Verlag. This plan of a theatre stage was prepared by the architect Rudolf Honigfeld un der Moreno's supervision. J.L. Moreno (1932) in collaboration with E.S. Whitin, Application of the Group Method to Classification, New York: National Committee on Prisons and Prison Labor; reprinted with additions in 1957 as The First Book on Group Psychotherapy, Beacon: Beacon House. J.L. Moreno (1934) Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Hu man Interrelations, Washington, DC: Nervous and Mental Disease Publish ing Co.; 1953 published in a revised edition with additions, including 'Aprelude to the sociometric movement', by Beacon House. (anonymous) (1941), with a preface by J.L. Moreno, The Words of the Fa ther, Beacon: Beacon House. This book is more than a translation of Das 208 300 ,

Testament des Voters, e t s , and lon l and l . J.L. Moreno ) Psychodrama, Volume 1, : n . ) The Theatre of Spontaneity, : n . J.L. Moreno J.L. Moreno ) Sociometry and The Science of Man, : n . ) Sociometry. Experimental Method and the Science of Society: J.L. Moreno : n . An Approach to a New Political J.L. Moreno ) Preludes to my Autobiography, : n . ) Psychodrama. Volume 2: Foundations of Psychotherapy, J.L. Moreno : n . J.L. Moreno ) n n a . Moreno and n : n . Moreno, The First Psychodramatic Family, ) n n a . Moreno, Psychodrama. J.L. Moreno Volume 3: Action Therapy and Principles of Practice, : n . J.L. Moreno ) t a . Moreno and n . Moreno) e y o J.L. Moreno, ' Moreno , Harvard , Boston, .

. , z G. ) The History of Psychiatry, New : Harper and , e ) Precis de Psychodrame, : s s de . , h ) Bewundert Viel und Viel Gescholten, : Ber n . c ) The Mind in Action, New : n and Schuster. Berne, , ) Tele, Manuale di Psichidramma Classico, : o . Bratescu, e ) The Date and e o J.L. Moreno n Group Psychotherapy and Psychodrama, 28: 23. Buchanan, Dale d ) e s o a at s ' n Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama and Sociometry : . , Jean ) Vienne 18801938: L 'apocalypse Joyeuse, : s du e . , r ) The Expressionists, London: s & Hudson. , r ) Elisabeth Bergner, : and . . , Jonathan ) The Essential Moreno, New : r . , d ) Dreams and Telepathy, n Standard , 18, Lon h . don: , d ) New Introductory Lectures on Psychoanalysis, n Stan , 22, London: h . dard , e ) Martin Buber's Life and Work, : Wayne State y . Gay, r ) A Life for our Time, New : Norton . , e ) Alma Mahler ou L'art d'etre aimee, . , o ) n to e c Jews l e n s ' n Los Angeles Times, t , 2 July, p. . , a H. ) Psychodrama: Theory and Therapy, New : Be l . , e ) ) Sociometry in France and in the United States. , t and Duval, . ) ' l d s r l no c s n the d States Navy' the in American Journal of Psychiatry, 100: . 210

Hall, Murray ) Verlagsgeschichte 19181938 2 vols.), : Bohlau. , l ) The Writings of Martin Buber. New : n . , Frances and , M. ) 'The Theatre o a at St s ' n Sociometry : . Johnson, l . ) l y and : Moreno and ' n Group Psychotherapy, : 211 17. m M. ) The Austrian Mind, : The s o the Johnston, y o . , s et al. ) e , n Revue D'Esthetique, . , m L. ) An Encyclopedia of World History, Boston: n . ton , a ) Die Kulisse Explodiert: Friedrich Kiesler Theaterexperimente : . MacDonald, Malcolm ) Schoenberg, London: J.M. Dent and Sons Ltd. Marcus, Jaco . ) The Jew in the Mediaeval World: a Source Book, New : . a ) Ma Vie, : Hachette. Mahler, , Max L. and r Marx ) A History of the Jewish People, New : . Marschal, e ) Ich bin der Mythe, : Bohlau . Masserman, Jules ) A Psychiatric Moreno, J.L. ) Impromptu, 1 and 2. ) n n h . , Application of the Moreno, J.L. Group Method to Classification, New : l on n and n . Moreno, J.L. ) Spontaneity Test and Spontaneity Training, a h , Beacon: Beacon House. Moreno, J.L. ) Group Psychotherapy: a symposium. Beacon: Beacon House. Moreno, J.L. ) The Future of Man's World a h 21, New : Beacon House. Moreno, J.L. ) Letter to Group Psychotherapists: An Introduction to Sociatry, a h 23, New : Beacon House. ) c r n t ' n International Moreno, J.L. Journal of Sociometry and Sociatry. Moreno, J.L., , , , , and Moreno, a T. ) ) The International Handbook of Group Psychotherapy. Moreno, a T. ) a n the ' n Group Psychothera py, : . Moreno a T. ) 'Moreneans. The s o y are the Or thodoxy o Today', n Group Psychotherapy. Psychodrama and Sociometry, . Moreno, a T. ) e me never' n Group Psychotherapy, Psycho drama and Sociometry, : 511. 211

Murphy, Gardner ) Personality. A Biosocial Approach to ture, New : Harper and Brothers. , h ) Ainsi parlait : . d O. and , J.M. ) 'Twenty years o a Overhoser, at t s ' n Group Psychotherapy 12: . , l ) Vienne 1900, : s . , l ) Die Autoren und Bucher des Literarischen Expressionismus, : J.B. Metzlersche . , Theodor ) The Search Within, New : Farra. , l ) Freud and his Followers, New : New y . , Marsha L. ) The Jews of Vienna 1867-1914, : State y o New . Sachs, Joseph ) Beauty and the Jew, London: Golston Ltd. , r ) Une jeunesse viennoise, : Hachette. , l . ) Fin-du-siecle Vienna, : e y . ) Bejarano, Bucharest: de e . Semo, . . ) Character Education in a Democraty, New : Slavson, n . , s ) Kafka, : . , n ) The World of Yesterday, London: yo a .

. .. . "": 1. : 2. 3. , 4. , -: : 1880-1925 "Daimon" - " " . 5. : 6. 7. " " - " ?" 8. , .... : 213 5 9 11 15 17 26 39 60 66 66 72 75 87 95 98 103 105 107 108 113 122 122 125 126 129 131 134 138 139 141 146 153

9. 10.

,

155 158 163 170 173 180 192 193 208 210

. . ,

.. .. . . .. . . 061747 77.99.6.953..169.1.99. 19.01.1999 . 1.12.2000 . 60x88/16 . . . . 14. .-. . 10,2. 2 000 . 898 .: "", 2001. 224 . 103104, , / 85. E-mail: kroll@aha.ru Internet: http://www.igisp-klass.aha.ru ISBN 0-415-04383-2 (Great Britain) ISBN 5-86375-032-4 ()

" " 121099, . ., 6.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.